WOJEWODZKI INSPEKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODZKI INSPEKTOR"

Transkrypt

1 WOJEWODZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 3o-31oGda^sk. isl , _19, hx30t3947 wc-l, j'l PROTOKOL Z KOI{TROLI PROBLEIIOWEJ W URZqDZIE MIASTA GDYI{I Kont.ole problemow4 przeprowadzono na podstawie art, 6a ost 1b, art. 7b ust. 1 oraz art, 7d ustawy z dnia 17 mala 1989r' Prawo geodezvjne I kadograflczne ( jednolitv tekst 72oror. Dz.u,N 193poz. 1287re zmranani) oraz55ust 1,pkt 2 q6i 5 7 pkr, 2 rczpou 4o/enra Raoy M r'str6w 7 d. a 28 slerpnia w spr.wle ko.roll irzei6*, rnstytucti pub rczrycl' peedsleolorc6{ w zakrese pzest?eganra onepg6w dot;eacich qeod;rji i rarlog ail ( Dz.lJ z 2oo1r' Nr lol poz 1090) o-az uposaznlel imiennych wydanych peez Wojew6dzkiego Inspektofa Nadzoru Geodezvjnego i Karto_ graficznego w Gda6sku z dnia 27 stycznia 2012r' Konrro a zostala Drzeorowadzona w dniach od 13 do 17 lutego 2012r. pzez pracownik6w Wvdzialu Geodezji Pomockiego U zedu wojew6dzkiego w Gdafsku: Janine Pellks:a -Tanan - kierownlka kontro, Stars2v Inspektor Wojewbdzki, odd2lalo Geodezji I Kartografil, Pomofsklego unqdu Wojew6dzklego, upowa2nlenie nr 4 fi.gd.lona o6r.l - starcz go Inspektoro wolew6d2kle9o, oddzlalu Geodezl I Ksrtocrsfl, PomoBklego UrzQdu wolew6dzk eqo, uoowa2nlenle nr6 Hanne Joi.zak-Wtosna - starszeso lnspektora Wojew6dzkleso, Oddzlalu Geodezji i Kartografll, Pomo6kego Unedu wojew6dzkiego, upowaznienie nr 5 W dniu 13 lutego 2012r, dokonano wpis! do ksl4tki kontroll o rozpoczqcl! kontroll Kontrolq podlegala dokumentacja geodezyjna z lat d v,'. ;6

2 KontrolE objeto proced!ry zwlqzane z prowadzeniem o6rodka dokumentacji seodezyi no - kartograficznej, W szczeq6lnosci pu prowadzona analiza dotyc2yla: 1, dostosowania element6w zasob! do obowi4zuj4cego paistwowego ukladu odnieslen Dzestzennych, 2. sposobu rejestrowania zgloszen p.ac seodezyjnych oraz stosowane w odgik zasady wydawania material6w ntezbednych dojej realizacji, 3. wleczania dokumentacji seodezyjnej do 2asobu, terminowo{c I kompletnogaktualizacji baz w 2asoble/ kontrola operat6w/ 4. formy prowadzenia zasobu dla obs2ar6w stanowiecych tereny zamkniete, 5, ochrony danych osobowych zawartych w zasobie, 6. wylqczania dokumentacjl nl aktua!nej z 2asobu geod zyjno-kartograflc2nego, 7, obowlezk! naloronego na organ Edministracjl powiatowej w art, 2A ost.2 ustawy z dna 17 maja 1949r, prawo geodezyjne i kartogranczne (jednolity t kst z 2010r. Dz. U. Nr 193 poz ze zmianaml) tj. zalotenra geode2ylnej ewldencjl sieci uzbrojenia terei!. Po.tstawowe.tane o kontrclowanejt.lednostke kontrclowanq Jest UrzEd Miasta Gdyni. siedzlba!zedu znajduje sre w mres.le Gdynlr Aleja Ma6zalka Plsudskreqo 52154, obszar mrasta zajmuje powezchnle ha. (rero*nrkler lednosrk kor(rolowanel lesr Pa. Wotce.f Szcz"-el - Ee2ydefl Vtarra. Funkcje Naczerhika wydzialu Geode2jiceodety Miasta od dnra r. pelri pa'il Mieszksicy i4lasta Gdynla zgodnre z 6 l statutu t4rasta Gdyni zatwlerdzonym uchwala Nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyniz dn a 22 wrze$nla 2004 r, tworz4wjego granicach wspolnote samozqdowe, w easte kortrcli wyjaanlen u.tzietatt i pani lrena Mislisz - Zastapca Nacze n ka Wydziatu Geodezji ora2 pracownicy Referat! Dokumentacji Geodezylno - Kartograficznej reallzujqcy obsluse zasobu oraz kontrote opracowan geode2ylnych. Fonalno - prawne podstawy funk4onowania Prezy.lenta MiastE c.tynt w zekr6ie wypetnianta za.lafi wvntkaj4cych z pdapls6w ust'wy Prawo geo.tezi- Zgodnie z art. 6a!st. 1 pkt 2 it. b lstawy z dnia 17 maja 1989 r, - Prawo geodezyjne i kartograriczne ( jedno ity tekst z 2010r, Dz,U Nr 193, poz, 12A7 z pbin, zn.) (-:-,,.. 8ff, 2

3 starosta jest organem adminislracji geod zyjnej kaftograflcznej wvkonujecvm zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzq.ego w sklad starostwa powiato- Dokonano analizy tre6cr oftzymanych przeprs6w ustrcjowo_organizacvjnvch Miasta Gdyni w zakresle, wlaklm okreslaje one shukt!rq i zadania konorek orsaflzacvjnvch UriQdu I se zwiqzane z rea lzacjq zadai wynikaj4cych z pnepls6w ustawv Prawo geodezyjne i karto9raf cz.e: statutu Miasta Gdyni wprowadzony uchwalq Radv Miasta Gdvni z dnia 22.os-2oo4r ^r xxrrrl4a9/2004, zmieniony uchwarq ni xliv/995/10 z dni. 23.o6.2010r. Regulamlnu orsanizacyjny unqdu Miasta Gdvni wprowad2on so zarzqdz _ niem Prezyd nta Miasta Gdyni nr4ao6/11/vt/s z dnia 28 grudnia 2011r. Nadz6r merytoryczny nad wydzlalem Geodezjr nale2y do WiceprezvdentE ds. zaeqdzanra mienlem. sklad wy.lzialu G odezji oraz zadania kt6re realizuje zostalv okrcslone * b s3 regj am 11. w (rrjrtuee wvdzialj llllclo.uj4: Referat Katastru NieruchonoScl Referat Dokumentacji G od zylno-kartogr.f lcznei zespol Uzsadniania Dok!mentacji Prolektowej Referat Geodezjii Ew dencji Adresowej Do z.dai Referatu Dokumentacji GeodezYlno_Kartografl.znei nale2v: L. Drowadzenie powiatoweqo zasob! geodezyjne9o/ w tym: r. ooerarow rob6t geode/vjnr',i b, operatow danych dotyczqcych granrc nieruchomosc.. danych osnow poziomych i pionowych d, danych siec podzefriego uzbrojen a terenu 2. tworzer e, prowadzenle i udostqpnianie w systemie iele nformatycznym baz danych, obejmlj4cych zbiory danych przesteennych infrash!ktlrv lnformacil przestrzennej, dotycz4cych : a. geodezyjnej slecl lzbrojenia teren!, b, szczeq6lowych osn6w geodezyjnych, c, obekt6wtopograficznych o szczegblowoici zapewniajqcej tworz nlestandardowych opracowai kadografcznych w skalach 1:500-1:1500, zhar mor zowanych z bazami danych, o ktdrych mowa w punktachr a_b ora2 w 3, dokonywanie odbior! prac geodezyjno-kartografrcznych reali2owanych peez jednostki wykonawstwa 9eodezyjne9o, dokonywanre odbior! prac geodezyjnych lkartograficznych oraz opracowah system6w telelnformatycznych wykonywanych w ramach zam'twi n dotycz4cych rearizaclr zadai Referatu, 5. wykonywan e na zecenie kom6rek organizacyjnych uetd! Miasta kopil map l material6w lnf ormacyjnych/ 6, obsluga jednostek wykonawstwa seod zyjnego w zakresle zgloszonych prac aeo_ dezyjnych i kartografl cznych, 3 b {- <T

4 7. obsluga interesant6w w zakresie udost pnianta d.nych oraz wydawanja kooii -ap idoljmerrow / zasoou qfoae/yjno karrogratlen so, 8. zakladanie osn6w sz.zegolowych, 9. ochrona znakow geod zyjnych, grawim trycznych I magn tycznych, l0.tworzenie iprowadzenie w systemie teleinformatycznym standardowych opra_ cowai kartograricznych taktch jak:., mapy ewidercyjn w skata.h 1:500, 1:1000, 1r2000, 1r5000, b, mapy zasadnicze w skalach l:500, r:1000, 1:2000, 1:5000, 11, udostepn'anle w systemle te einformatyczny mapy zasadntczej oraz nakladek tematyenych w skalach 1:500, 1;1000, 1:2000, 1:5000, 12, uzqadnlanle prcjekt6w osi6w qeodezy.tnych, 13, obsrlga stacjl qeoreferencyjnej GpS (ASG/EUPOS), 14- opracowvwanie warunkow technicznych zwiezanych z zam6wieniamt dotyczq, cvmizadai Referatu. zasady prcwadzenia Paistwowega za.ohu Geodezyjneso i Kartagraftcznego regutuje Instrukcja Techniana O 4, kt6re stanowi normq technien4 wprcwadzan rczpoz4dze- 4ipm Mintsha Spew Wewnetaa*a t AdntFistft.t' z dtua 24 mar.a t9q*. w spah? stdndardo* techni.rnv.h doweq.v.h geooetjt ha4ag2h ota/ ktujoteq, systeml inturnac i o terenie ( Dz. u. Nr 30 paz. 297 ). Do zakresu eynholci zwi1zanych z prawadzeniem zasabu nale2y: 1, ew idencl:on ow a hie zaeb u, 2. udostep nia nie za so bu, 3. aktua zacja i pzet' ananie zasabu oftz dokument6w tlustrujecych zaeib, Powiatowy Osrodek ook!mentacji ceodezyjno-kartograflcznej w okresie, podtesej4- cym kontroli zreallzowal zada.ia dotycz4ce obslugi nastepljacej dokumentacj, geodew 2009r. zostalo zgloszonych 4076 prac s odezyjnych, pzyjeto do zasow 2010r, zostalo zgloszonych 3238 prac aeodezyjnychr pzyjeto do zasow 2011r. zostalo zgloszonych 2388 pmc geodezyjnych, przyjeto do zaso- Ustalenla 2 pe6prcwadzonel kodtrctit czynn0sciami konirolrymi objeto procedury?wiezane z obstugq o<rodka dokumentacji geode2yjn j I kartosraricznej w Wydzate Geodezji w Urzedzie Miasta Gdyni. Ponadto dokonaro analizy wybranych operatow technicznych wt4czonych do zasob! w ceu oceny poprawnoscr rch opracowania pod wzgedem wymog6w obowle2ljecych przepisow prawa oraz standard6w technionych 2 zakresu geodezj i kartograf,. EMDENCJONOWANIEZASOBIJ Zasdb geodezyjny kartograficzny m.gdyr prowadzony jesr w formte numerycz nej. Bie2Ece reestrowanie zgloszei.a prace geodezyjne/ wydawanie matertal6w z CL,"^,- v, il"

5 u, notatnik zmian/ dane o osnowle poz omej oraz wysokoiciowej, opisy topografczne oraz kopl operat6w ewidencyjnych realizuje pracownicy OoGiK za Pomocq aplikacji,,osrcdek". Program ten nuty ponadto do rejestrowanra operat6w techn cznych peekazvwanych do zasobu oraz do wystawiania kosztorysow za zrealzowane prace geodezyjne Jednostkom wykonawstwa geodezylnego. Numeryczna mapa zasadnicza m, Gdyni prowadzona lest w system e GeoEdytor. z informacji uzyskanych od Zastepcy Naeelnlka Wydzialu wyn ka, i2 da obszer! m,gdyni nle zostal opra.owany lokalny standard, po2walaj4cy na przekazywan e przez wykonawc6! prac wynik6w opracowai w formle zbioitw komputerowych, pozwa aj4- cych na automatyczne u2!pelnianle baz danych. Banki osnowy poziodej ora2 wysokoiciowej prowadzone 54 w formie numerycznej w oproqramowan u "ogrodek". w bazre danych znajdujq sie wyka2y wsp6leednych znak6! geodezyjnych oraz zeskanowane oplsy topograficzne, oraz mapa peegladowa osnowy. z wyjaaniei udzelonych przez zastqpcq Naczelnika wydzalu wynika, 2e pzeprowadzano prace modeffizacyjne istniej4cej osnowy. Miedzy innymr wykonano:. w atach 2007,2008 lnwentaryzacie osnowy katastralnej w czescl obszaru m.gdyni ( obreb Dzlalki Leine, Grab6wek, Leszczynki, Maly Kack, Wielki Kack, Redlowo, orlowo-kollbki, w tonlno) ' w 2OO8r. wy{ordro ponidr ioblrcze.a -/edry l szc2eg6owel s'ecl wyso.o_ gclowej m. Gdynl, t w wykonano nwertaryzacje szczegolowel osnowy wysokoadowej wraz ze wznowienlem i zalotenlem nowych znak6w na terenach wymagajqcych zasqszczen a istniejqcej osn0wy,. w 2011r, pzeprowadzono nwentaryzacje osnowy katastra nej na dq6cl obs26ru m,gdyni (obrqb chylonla, clsowa) Dane o punktach osnowy sq na blei4co aktualzowane w bazle na podstawle lnformacji pzekazywanych pzez wykonawc6w prac geodezyjnych, (akt kontroli nr 30'35). Czynno6cl kontrolne nie wykazaly uchyblei w forhie i zakresie prowadz iia baz osn6w w ODGIK w m,gdvni, Rzetelne i aktualne dane o osnowie se nlezbedne do prawidlowego wykonywania prac aeodezyjiych i wplywaje na jakosa pomiar6w puekazywanych do zasobu geodezyjnego i kartogranczn go. Rozpanadzqte Rady lttnistrcw z dnia A sierpnia 2000 r w sprcwte palstwoweso systenu od.iesieh pzestzennych ( D2.U ) w E i. ust. i wskazuje uktad wsp6lnednych plaskich prastoketnych, oznaczony symbalem "2000" jako paistwowy svsten adniesiei pzestdennycl stosowahy w ptacach geodezyjnych i kaftografidhvch, zwiazanych z wykonywaniea mapy zaedni.zej, W mysl I4 rozpop4dzenia!klad wsp6lrzedrych plaskch prostok4tnych, oznaczony symbolem 1965', oraz lokalne uklady wspdlzednych mogly bya stosowane do dnia 31 grudnla 2009r. zas6b geodezyjno-kartosraricznego m, Gdynl prowadzony w we6jl numerycznel jest pneiiczony na obowezljqcy padslwowy uklad wsp6kzednych plasklch prostok4trych,,2000". Stosowanle ukladu,,2000" w bie2qcej pracy Wydzialu Geodezji nast4rilo 6 paidziern ka 2011r. Inforrnacja sklerowana do wykonawc6w prac aeod zyjnych o 5.,'-\ ''lr

6 przerrczeniu zasobu geodezyjneso i kartograficznego m.gdyni na uklad wsp6tuednych "2000" umieecena byla na stronte tnternetow j urzqdu oraz na tablcy og]osze6 sred2rbie wydzialu Geodezji ( akta kontrc w nr 36,37), wykonawcy prac geodezyjnych m09 i uczestniczya w pr zentacjt oprogramowania stosowanego do transformacjt wyni_ Ukiadem wysokoeciowym srosowanym na obszane fr, Gdyila jest uktad Kronsztad,,46", Na podstawle aft,4 ust.2 pkt 2a ustawy z dnta 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartagraficzne (jedna ty tekst z 2010r. Nr 193 poz. j2b7 ze zniananit doku_ mehta.ja geodez na a.rcstalard poebeg qan4 t pawienc4ne terenu,amknte?ga pzekazywana j$t paez organy wydajece de.yzje o zanknjeciu terenu wlalciwvm te, rytorlalnie starostam w Lrybie art, 22. Na obszaze m, GdynrznajdujE sle tereny zamknier : rustanowrone decyzie Mlntsrra obrcny Narcdowej nr o-1umon z dnta 24.t2.2000r..ustanowione decyzjql4lnistra Gospodarki nr zdnia 26_1r.2001., tustanowione decyziq MinistrE Infrastruktury nr 62 z dnia 26, r, Granice terenu zamknlqt go wykazare s4 w zasobie mapy numeryczn 1, Informacje o zasiegu tereru zamknretego wydaje ste na udostepnianych wydrukach map informacyjnych/ map do celow projektowych w posraci obszaru wyr62ntonego,,szraturq, {akra kontroli nr 33 ). ponadto kontrotlj4cym udostapntono wykaz 3 obiekt6w, kt6re ltracily charakter terendw zamkn etych, Da dwdch obiekt6w nie zostaly przekazane do staro sty materlaly geodezyjne i karrograficzne, opra.owane w okresie qdy tereny te posiadaly charakter terenow zastrzeionych ze wzglqdu na obronnos6 i bezpieczeistwo oanstwa, w celu wl4czen a ich do zasob! m,gdyni, W sprawte ppekazania matedatow zostaly wystosowan z ODGiK ptsma do zap4dc6w tereno (akta kontrot nr 19). udosfepnranre zasoetu Rozparzedzenie ^4inistm Rozwalu Regtonalnega i Budawnictwa z dnia 16 ltpa 2041., sp.awie zglaszanta prac geadezyjnych i kartogranenych, ewtdencjonowanta >ysten.it i peechabvwdntd hadti zabezpteczajarych bazy dany(h, a tatze ogolnych Latun^bw,mow o udostedntante tych bar. ( Dz.u. Nr /8 Daz. 837 ) w Eaust. 1i ust,2 okreila tryb i forne zgloszenia pracy geodezyjnej. paepisy dopueczaje zto enie zgloszenia w formie dokunentu, na noaniku informacji lub drog tetetftnsmisj' po zapewnientq wzajemnego patwlerdzania pftekazanych danych i intornacji otaz utwoftenia potwierdzonego pzez o3rodek dokumentu zgjoszenia. Zgloszenia pra. geodezyjnych we ODGIK w Gdyni pzyjmowane s4 w iormie pa, pierowej, Podczas konko i nie stwierdzono puypadk6w pzekroczenia ustawowych rermh6w rejestrowania zgloszen wynikajecych z 5 5 usr. I Vw rczporzedzenia, pftyjecie zgloszenla prze2 odgik w Gdyni nastepuje bezpoirednio w dniu zlotenta go pzez geodete uprawndnego/ po 2arejestrowani! w systemie,,ojrodek", w!rzedzie m,cdvni rie wdrozoro svsierj do /qlc>za.id D.ac za porocqapt..cl 'nrefl etowej aor, ^ 0"( 6

7 szczeg6lowa kontro a terminowo5ci poszczeg6 nych etap6w obslugi operat6w geode' zyjnych wykazala nleprawidlowosci (niezetelnosa) w rejestrowanru dat zwiqzanych zl ppyjeclern zgloszenla/ p.zyjeciem operatu do zasobu oraz z zadeklarowanym termlnem zakoiczenia pracv. Informacje o tych elementach zawarte w oprogramowaniu O3rcdek r62nlq sie od dat wpisanych na pieczqciach na okiadkach dokumentacji wlqeonej do zasobu. R6tne daty zarej strowania zgloszenla stwierdzono miedzy lnnymi dla opraco_ wa6: /10, /1t, 5OL6-7 t42/ r1. Biezaca praca ODGIK poega na ewiden.jonowaniu dokumentacli p-ekazywanej pzez jednostkl wykonawstwa geodezyjnego do zasoblr. Terminowoia reallzacji poszczes6lnych etap6w obslugl geodel6w jest ScSle okreslona w 5 s, 5 9, g 10 rozporz4- dzenia w sprawle zsraszania prac aeodezyjnych i staiowl wskaznik oceny prawldlowego prowadzenia zasobu geodezyjnego I kartografczneqo. z tego wzgredu do system!,,o6rodek'powinny bya wprowadzane lnformacje rzete ne zgodne z danymi zawartymi na przetwarzanych dokument6.h. Nlesp6jnoSe daty mo2e byd wynlkiem nleprawidlowego dzialania wykorzystywanej apllkacji. Z tego w2gledu nalezy niezwlocznle podj4a dzralan a w celu wyellminowania tego rcdzaju nieprawldlowosci Oaty okreilajece etapowose poszc2eg6lnych dokument6w w systemle powinny byt identyczn z datami widriejecyml na p12etwarzanych dokumentach. zgodnie z t 5 ust. 3 tuzpon4dzenta reguluj4cega zglaszania pra. Atrodek, najp6tniej w ternihie 10 dni rcbaczych od dhta otrzymania zglosenia, informuje pisemnie wykonawce a materialach, jakle powinny byc wykozystane przy wykonaniu pracyi o innych opracawaniach realizowanych aktualnie na obszaze zgbszonej Pracy oraz udostepnla posiadane materialy wraz 2 lch charakterystyk4 technlczn4. Zakres matenabw, kt6re odgik powlnlen udostepnie w atach , w ceu realizacj pracy geooe.r.ej,egulowa 5 5,nsttuLci,6-4 Pontary srtuacyjno wysokakiawe zgodnie z wymogami paedmiorowego standardu wykonawca pracy powinien otzvmaa lnformacie o: a) rcdzaju istniej4cych matetial6w geode2y no-kartagrafidnym i spasobu lch wvkozvstania b)poteebie zalo2enia nowej lub uzupelnienia istntelael osnowy g&dezy nej c)obowi4zuj+cyn ukladzie wspdtzqdnych i zaedach podztatu map na arku' d)obawiezujqcyn ukladzie wysokoaci Informacja o istnieiacych materialach geadezyjno-kaftograflcznych pawinna zawierat : a) kla.y osnowy geodeyjnej oraz dokladnolci puhkt6 b) zalecenia sposbu 9ykotzystania asnowy c) opis stanu osnawy w terenie wg. ostatniego paegl4du d) wykaz arkuszy map pfteznadanych do wykozystania lub e) opis stanu dokunentacji techni.znej dla okrestonego terenu f) zalecenia odnosnie sposobu wykozystanla paszeeg6lny.h dokunentbw pomiarowych, obl iczen j owych I u b farma I no - prcw nych. w odgik w Gdy.i po zarejestrowariu zgloszenla materialy wydawane sq bezposrednio z prosramu,,o6rodek". Na podstawie lokalizacjl pracy eeodezyjnej pracownlk odgik i/odje oale cyrowe zawieratoce inlormd.je o os.o*ie polrone. i wvso-oscowe) o az dokumenty pomlarowe dotyczace oblekt6w ewrdencji grunt6w budynk6w. zbi6rten 7 p,->b tr.t.r,.

8 .ie rwieral nfo-naqr {yt enio-ycl- w g 5 -st. 2 p-!. f In*uk{j c 4, r_. zatecei odro. sresposobuwvrozysranapos.czeq6..ycldo^unenrowpoferowycf,obrcreniowlc llb'ormalno-diawnvcn, Ze wzglqdl.a *yr6q g 5!st,3 oqaoed7e1,a regututacego sposob zgtaszania ora/ geooezyjryct N6ry zobowiqtuje odgi( do udosredniania ct-arakre.ysty/ relh, niczn j wydawanych matertal6w naie2y objqe szczeg6hq uwage ldostqpnianie zasobu dla prac dotycz4cych ustalania prr biegu gran c nieruchomo$i, U/ ptzypadku udostep_ rianla wykonawcom danych katastra nych o granlcach nrerlchomo6ci, nate2y wyd:a informacje o osnowre, jaka byla pieruornie wykorzystana do ich pomtaru. Takie dziata nia ODG K zapewni4 prawidlow4 reattzacje tych prac pzez geodet6w zgodnie z wyho gani S 30 rozpoeedzenra Mintstra spraw Wewnetznych i Adminisrra.ji2 dnia 9 tisto_ pada 2011r. w sprawte standard6w technicznych wykonywanra geodezyjnych pomiar6w sttuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania I pzekazywanla wynik6w tych po miar6w do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. Nr 263 poz. 1572), Do E-etesrowdnego zglos.er'a p-dcv oeodetylnej ODC K pow.en zalectai wvkaz wszysttich mdteralow udo{qpnroryct- geodece z zacobl. w}kaz udostep.ronych materiaidw nale2y wl4czye do akt operatu geodezyjnego, KontrclujAcym odostepniono Wytyczne techniczn - dotyczq.e operat6w do.el6w prawnych (podzialy, rozsr.ri<z nia, wznowienia granic, ktasyfika<j 9runt6w itp.), rto-e sa wvddwa.e dla qeoder6w (dk'd {ontrcti n. /q 86). Z irrorma.jr Tawanyll w.,wyr!.zry' h- wynika, te icf keir. e Tosrald dostosowr;d do ro. porqdzenia z dnia 9llsropada 2011r, lvinistra spraw wewnetunych iadmlnlstracji w spdwie standard6w technr.2nych wykonywanta geodezyjnych pomiar6w sttuacyjiych i wysokoiciowych o.az opracowania i pz kazywa.ia wynik6w tych pomiarcw d; pan stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kt6re okre$la spos6b wykonvwania ootla-ow svtua(vln/rn wv>oloscowy' I ordl soosob ooracowywanid a.re!4yn4b ich wynik6w do PZGIK, dla prac 2qloszonych po 22 gtutlnia 2011r, udostepnione wytyczne w pkt. 3, wskazlja na hstrukcje G-4 jako podsrawe sporz4d2ania szklcu potowego, Forme tego dokumentu obecnte reguluje q 71 ust, 5 w/w rozpozadzenia. ponadto w pkt. 4 wytyc2nych podare zostaly zasady zmiany w bazie wldencjigrunt6w I budynkow wsp6lpednych p!nkt6w gran cznych, Post powanle w spfawie aktuatizacji danych o punkta.h granicznych jest szczeg6lowo ureguowane w 5 67 rozpozadzenia w sorawie sra.darddw re!hr czn,/c1. Ze wzglqdu na powolane pzepisy prawa,,wytyc2ne techniczne" wydawane geo detom naleiy zaktualizowaa o informa.je o sposobre wykonywania prac a odezyjnych wprowadzonym przez rozpoued2enle w sprawie standard6w technicznych. Rozpoz4dzenie z dnia 17 naja!999 r. Ministre spraw wewaetrznych i Administracji sprawie okreilenia rodzaj6w materiatdw stanowiacych pahstwowy zasdb dezyjny i kanogrcficzny, sposabu i trybu ich grcmadzenia i wyt4eania z zasbu oraz udastepniania ( Dz. U. Nr 19 paz. 493 ) w 5 1a usl 3 regujuje spos6b ud6tep-.ianla zasobu z uwzglednieniem pzeptsdw o a.hronte tnranacji ntejawnyce o prawie autoekim i prawach pakrewnych oraz o ochrcnie danych asobowych. Kontrolujacym pzekazano informacjq, 2e bezpieczedstwo pzetwazania danych osobowy.h rcgu uje Zanadzenie Prezydenta t"ttasla Gdyni z dnia 24 wrzeania 2OO7t. nr 3493/07/Iv/S w sprawie ustalenia politykj bezpieczeistwa pftetwazanja danvch aso- I'(, I

9 bowych ataz instrukcji zrz4dzania systenen infarnatyqnyn w urzedzte Mtasta 6dy,i (akta kontroli nr 39 s0). Polityka bezpleczehstwa okre5la miqdzy innymi pomieszczenia tworzqce obszar/ w kt6- rym pnetwarzane s4 dane osobowe oraz Srodki techn czne I organlzacyjne nlezbqdne do zapewnenia pournoici, lntesralnosci lrozliczalno6ci pzetwazania danych osobo wych, Ponadto regu uje spos6b spouedzania kopllzabezpieczajecych zas6b, Kontrolujqcy nie stwerdzili uchybie{ proceduralnych w zakfesie 2abezpeczenia danycl z rdsoou, i r'yr oa.y.. osooo*ych/ wyr rcjq(y.1 7 p-7eors6w -o7por74o7e1ra Mlnistra Spraw wewnetrznych iadministracjiz dn a 29 kwetnia 2004 r, w sprawie dokumentacji przetwau ania danych osobowych oraz warunk6w technicznych I organ zacyjnych, jakim pownny odpowadaa uu4dzenia i systemy nrormatyczne 9u24ce do przetwarzania danych osobowych ( Dz.u.Nr 100 poz ) Rozporzadzenie w sprawie zglaszania prac aeadezyjnych w 6 16 ust. I naklada ab' owlazek aby udostepnianie baz danych nastepowalo w drcdze unowy zawade w lbts nie plsemnej, Jesli udostqpniahie baz danych o terenie hastepu e w etu utwazenia peez nabywce wlasnega sysremu, kapie umowy habywca danych powinien PEekazat da Wojew6dzktego Inspektora Nadzov Geodezyjneqo i Kartografienega, jako zaleenlk da niosku o dokonante ewidencji sfstemu ust, 5 rczpozedzenta, Kontrolujecy!zyskall nformacjq, 2e zas6b geodezylny m. Gdynl udostepnrany jest drogq elekt.oniczne?a pomoc4 programu Geovidi. Program ten pozwala utytkownlkow na do pozyskwania nformacji o koikrehrych dzalkach ewidencyjnych typ!r dane podmiotowe o wlaicciel!, dane pzedmiotowe o d2ralce, informacje o ksiedze we_ czystel. z teqo rodzaju dostqp! korzystalq lnre wydzialy lrzedu Miasta, dla kt6rych dostep do baz zasobu Jest nlezbedny do wykonywanla prac okresonych zakresem obowrazk6w. zasady udostepniania baz zasobu geodezylnego dla wydzial6w urzed! zostaly uregulowane zazedzeniem Prezyderta Miasta cdyn z dn a 20 stycznia 2009r, nr 9116/09/V/S, W zwiezku z art, 90 ust, 1 i 3 ostawy z dnia 27 slerpnla 2009r, Przepisy ftp-owadzal4ce Lsrawq o firar5ac. prb c/.ych (D7.U.Nr157poz l2al z o6ireisztm zmianami) z dniern 319rudnia 2010r. ulesl kwidacji Powiatowy rlndusz gospodarki zasobem geode2yjnym ikartoqrafcznym, Art.41b ust, 2 lstawy Prawo geodezyjne I kartograiczne stanowi lt lplywy ze sprzedaty map sq dochodaml wlasnyml bodtet! powiat!, Ponadto wprowadzone zostaly w art- 40 ust, 3c lstawy P.awo geodezyjne i kartografrczne zmiany w zasadach udostepn anla danych z zasob! z powy2szych wzgled6w rorme odplatno3cl za informacje wykozystywane przez Wydzialy Urz du nalety dostosowac aktualnych przepis6w prawa. Do akt kontro I przekazano kope um6w nr MKD_7452l07l2005, dotycz4ce 2akupu danvch peez podmiot ENERGA SPOTKA AkCY.INA - Oddzial Zaklad Energetyczny Gdaisk w Gda65k!, Zgodnie z postanowieniami tel lmowy nabywcy udostepnla sle czeia danych z svstemu lnformacjr o terere obszaru miasta Gdynl. zak!pione dane zostanq wykorzystane do ltworzenla i eksploatacji wlasnego sytemu hfornacyjnego da porrzeb z6rzed2ania siecle e ektroenergetycznq ( akta kontro nr51-60), Ponadto na Dodstawie umowy 2 dnia 20 stvcznia 2011r, nr M(D Port Service Sp6lka z o.o nabyla nomeryczne warstwy systemu informacj o terenie: ewlden Ji grunt6w lbudynk6w/ sytuacj terenu/ rzeiby terenu, siec kana izacyjnej w rormacie,,dqn"(akta kontroli nr 61-70), Dane zostat udostqpnlane na potpeby wewnetene irmy, jako podklad rnapowy wspomagaj4cy reallzacje obstugi kanalrzacli deszaowej. w podobnym celu Peedsiebiorstwo Portowe,,sIEc" sp6lka z o,o nabyio czesa zasobu 9

10 katografieiego m.cdyni na podstawie udosrepnionej kontroluj4cym lmowy z dnta 2 lute9o 2011r. nr MkD p?rwolane p?eprsy podmioi r.bywaj4cy dane terenre ( dotyczy nabywcy Energa - operator sp61ka Akcyjra) powiii n sek do wingik z zal4eone kopi4 umowy zawartel ze starosta, w sprawie nowanla zaloiooego okaln go sysremu informacji o terenie..w ceu zapewnienia realrzacji powy2szeg obowiezku zateca siq umleszeeni w hesci umowy bedt w formi areksu do umowy w sprawre odostepnienia baz danvch Svsrpmu llfo'nalt o Tere"e w.etu urfro-zenra! e<sptoara.jt wtasnego sy*e;u, wzmlankl o obowi4zku nalotonym w powolanych przeptsach na nabywce danych cyfro wych zasobu geode2yjneqo. RozpaEedzenie w sprawie zglaszania pruc geodeyjnych w I 15 ust. 1 naktada obowqzek zabezpteeenia popnez okresowe, dokonywane nte %dziej p()t roku, twonenie kapii zabezpieeaj4cych Bazy danych, wchodz4e w sktad kejowego systenu infornacjt o terenie. Kopie zabezpiedalece wojewddzkte i powiatowe bazv danvch peechowlje dtaao*t ntejs,o*o wojew'd2r<t tnspe*tot Nddzatu Gcodez/jneso t iar. Puy prowadzenla 2asobu geod zylno-kartograficznego h. cdyni wdrozono procedure sporuqdzania kopii 2abezpleczajEcej zas6b. Na podstawe 5 1s ust. 3 rozporzqdzenia w sprawie zglaszanta prac geodezyjnych/ kopie zabezpieczajace numeryczny zas6b seodezyjno-kartogranc2ny h.gdyni ;ae2y przek.zywad do Wojew6dzkleqo tnspektoe Nadzoru Geodezyjnego i Kartogranczneg; w Gdahsk! nie Eadziej ni2 co p61roku. zgadnte z zasadanl yntkajecymi z 6 33 instrukcji techntenej o 4 Za6dy prcwadzenia pahstwo ego zasobu geodezyjnego I kadografieneso wykonystywa1ie zasobu w osrodku adbywa sie pod nadzaren pracawnika a!rcdka, Wypo2yczanie i wyniesienie peez wykonawcq roboty poza lokalasradka dokument6w stanorriacvch zas6b moze nastzttt tylao w s2oegatnte payoao\ach. oa uryikanu zgody kiercnntka otadkd l odpawcdntm zaeiesrrcwantu LyDo.yaenid w kadotetach ' tuykazath. w ODGiK w m,gdyni wykonawcy prac geodezylnych wypo:yczajq z zasobu wyteczn e operaty dotyc2ace wyko.ania podzal6w nierlchomosci, cetem zakonczenta tr era pu prac. wypozyczeniewidencjonowanejest w dztenn ku informaty.zfym xts. Pzy wypo2yczaniu dok!ment6w z zasob!, nate2y prowadzia szczeg6tny iadz6r aby nie doszlo do utraty pobfanych material6w. AKTUALIZAC]A T PRZE WABZANIE ZASOBU OF,AZ DOKUNENT6W ILUSTRU1ACYCH ZASOB. Bre2qcaktua izacja zasobu zgodn e rnstrukcji techni.znej A-4 Zaedv prcwadzehta pahstwawego zasobu geodezyjnega i kanograftenego potega na: t/ peyjmowaniu do zasabu wplywaj4cy.h do o,rodka dokunentow 2/ wnoszeniu w aparciu o wprwajece dokunenty zmian tu istniejecych dokumentach i a doow ied nich z b io rach. G, 10

11 a/ aktuatizowaniu napy zasadniczej, b/ aktualizowaniu wykaz6w hia4 wsp6leqdnyc opiew topografienych, 3/ wyjaczaniu z zasobu dakument6w hieaktuatnych. Dokumentacja przekazywana pzez eeodet6w do zasobu pod ega kontro i, kt6rej zakres jest uregulowany w 5 9 rozpoz4dzenia l"linistra Rozwoju Regtonathego t Bu' downidwa w sprawie zgtaszania pra. geodezyjnych i kartogrufidnych. ewidencja' nawanla system6w I pzechowywanla kopii zabezpleczal4cvch baz danvcht a tekze og6lnych warunk6w um6w o udostqpnlanle tych baz ( Dz.U N. 7A poz. A3T Kontrala ta l.pzestrzeganie zasad wykonywania prac, 2,zgodholci ze standardaml technicznymi dotya4cymi geode4i, karto" q6fi otuz LtaJoweao systen! t4torna.ll o tercnie, 3,zgodnoici opncawania z ustalentamiz odgtk -dla opracowah nietvpowvch, 4,sp6jnolci topalogidnej infonacji dostarc.onej pnez wvkona ce 2 inromacjami uzyskanvmiz oitodka w trakcie rcattzacji prcc,, 5,kompletnoaci pzekazywanych mate.ial6w. czynnosci kontrol wykonywane s4 niezvtlodnie, nie p62niej ni2 w Eit:l!:ie:tJb:L!9b9: e<yqb od dnia zlozenia dokumenta4i do kontroli st8ownie do wymag6w E 10 ust 1-3 Vw rozporzedzenia pozytywnv wynik kan' troli adnatowywany jst na wnlasku w sprawie pzvlecia dokunentacji do zasobu wnbek z adnotacje o pozytywnyn wyntku kontrcli stanowi padstawe wheenia dokumentacii do zasobu oraz opatnenia mateial'w pzeznaczonvch dla zamawiajacego klau2ulanl aktellonymi w odrebnych pftepisach. Materialy pzeznaaone dla amawla' J ce7o o4.odek zwraca wvkonawcy nie p6tniei od zaka6' czen ia eyn noacl kantrc I i, Lqczny czas trwania kontrc i technl.znej, ptzyjecia operatu do zasoblr onz wy_ dania naterial6w d a zecenrodawcy! terminowo6crprzyjmowanla operat6w geodezyjnych do zasobu w ogrodku w n,gdvnl w alach 2OO9-2012r, wykazala i2 spos6b realizacjl tych czynnoaci narlsza obowlezujqce ozepisy, Procedlra puyjmowania dokumenta.ll geodezvjnej do zasobu podrelona jest na tzy etapy: uwagi pracowni nurnerycznej (wykonywana jest aktuall2acja zasobo katr tografienego), uzgodnrenle numeracjl pozqdkowej, uzgodnienle 2 Rereratem Katastr! Nleruchomosc. Kontrola technlczna wykonywana puez upowa2nlonvch Inspektor6w rea rzowana jest jako etap koicowy (akta kontroli nr 87-89). Forma ne wleczenie dok!mentacji do zasob! rastepuje w wleu pnypadkach w terminach potniejszych irie jest totsame z dat4 zakoiczenia kontroli technicznej z wyn kiem pozytywnym Ana iza operat6w lechnicznych wyka2ala, ie wym69 skladania wn oskow pzez wykonawcd w sprawie przyjeca dokumentacjl technlcznej do 2asobu zostal wprowadzonv doprero w 2011r. z danych zrajdujqcych si w system e,,odrodek" oraz 2 analizy termirowoscl zawartej w operatach wynika, 2e czas aktua zacji b.z kertograficznych 2asobu w okresie wynosl nawet kika tygodni: ND: oderal nr /11 - operat pzeka2any w dniu , wprowed2orv do zasob! 19,07,2011r llra4llnlalh IoboezVlh), kontroa techriczna r operat nr /11 - operat przekazany 13.04,2011r, wprowadzony do zasob! 24,06,2011r {ppl6-..d!j3!b-ls!9rzyrd, kontroa techniczna 27 o6.20llt, po' twerdzenie wl4czenia do zasobu 28.11,2011r/ 'll

12 operat nr /11 operat przekazany r, wprowadzony do zasobu r. (oo 23 dniach), kontroia techniczna (operat bez uwag) 13,01,2012r/ wtqczono do zasobu 13, r. Konvola wykazala, :e formatn wt4czenle dokumentacji technlcznej do zasobu realizowane jest w terminach d!2o p62nrelszych, nti zakoiczenie aktua zacji baz I wy da.re narer al6w /dnow,ony.h p?ez zteceniodawce, Z pzepts6w rozdouaorenia reouljjecego t-yb zgdszarra pra. geodezy,nvch, w szczeg6 4os(i z 5 ro irsr,, wyrika;ze adnotacja o pozytywhyn ynlku kantrct jest podstaw4 wheenta dokumentaqt do zasoru, z praktykl stosownej przy obstudze geod r6w w ogrodku w Gdynt wyntka, ie w wiekszogci przypadk6w w plemszej kolejno6ci wydawaro wykonawcy opracowane materialy, a iormalne pzyjecie dokurnentacji do zasobu nastepowato w terminle D6iwykaz ope.atow technicznych d a kt6rych wydano materlaly dla zleceniodawcy pzed w,eczeliem operaiu do /dsobu:! operat nr /10, wydano materraly 16,06.2o10r-- data faktury, wlaczono do 2asobu operat dn, r (w syst mie o5rodek nle odnotowano daty ' operat nr /10, wydano rnat rlaly 14,04.201or,-data faktury, wl4dono do zasobu operat dn r.. E, Iltt - data wystawienia faktury 03, r. natomlasr data czenla do zasobu 03,02,2012r,,. E,45-t6 7302/tt - data wystawlenia fakturv 23,01,2012r. natoniast dara czenia do zasobu 03.02,2012r.,. E.4s /77 - data wystawienia lakrury 02,03,2011r, natomtast data czenia do zasobu 25, r,,. E /10 data wystawlenla faktlrv r, natomiast data czenla do zasobu 06, r,. t E, /10 - data wystawienia faktury r. natomiast data wlaczenia do zasobu 18, r.,. E /\\ data wystawienia Fa 11,08,11r., natomlast data wlaczenia do zasobu 05,12.11r.,. E /10 - data wystawienia Fa 1a.03.11r., data wlaczenia do zasobu 30,03.11r.,. SW /77 - data wystawienia Fa 01,06,11r,/ data wlecz nla do zasobu 06,07,11r., SUW /11 - data wystawienia Fa 18,10.11r., data wl4czenia do zasobr r., t SW a1/11 - data wystawienia Fa 1a,10,11r., d ta wleczenta do zasobu 28,10,11r.,. sw s /11 - data wystawienia Fa 18,10,11r., data wtaczenja do zaso, 612O.12.1Ir. Wydanie material6w dla zleceniodawcy bed4cych wynlkt m prac aeodezyjnych moze rastqpla dopiero po wlqc2 niu operatu techniczneqo do zasobu. Zbyt dlugie terminy pomiqd2y zakonczeniem kontrcti z wynrkieh pozytywnym a pzyjeciem go zasobu:. Sw data pozytywheqo wynikukontroli r., a data wl4czenia do zasob! 20.10,11r,,. SW /11 - data pozytywnego wyniklkontroli03,10.11r., a data wl4cze nia operat! do zasob! r. a r^-[t, d, 12

13 Wykaz ope.atdw dla ktorych czas trwania kontroli przekroczyl wymagane w przeplsach sw.s /11'data wplywu wfiosku o przyj$ie do zasobu r. a data kontrolioperatu: r, (13 dni roboczych), t sw, /11-data wplyw! wnlosku o przvlecle do zasobu 15,11,2011r, a data kontro i operatu: r (24 dni robocze),. E I!/!!-data wplywu wniosku o pr2yjqcie do zasobu 11,02,2011r. a data kontroli operatur 10, r (19 dni roboczych)i. E, l11-dala wplywu wilosk! o ppyiece do zasobu r. a data kontroli operato: 31, r (17 dnl roboczych),. E.45r6-7302/1,1, -data wptwu wiiosk! o przylecle do zasobu s r. a data kontroli operat: 23,01,2012r (34 dii rcbocze). sw /11 data wplyw! wniosku o przyjecie do zasobu 16,09,11r,, a data kontroli: 05,10,11r, (13 dni roboczych),. SW /11 - data wplywu wn osku o przylecle do 2asobu 28,09,11r,, a data kontroli 13,10,11r, (14 dni roboczych),.sw /11 - data wplywu wnlosk! o pzyiqcle do zasob! 28,09,11r,, a data kontroli 18,10,11r. (14 dni roboczych),.sw 5016'14187/11 - data wplywu wn osk! o ppyiecle do zasobu r., a data kontroli r. (11 dni roboczych), r SW aa/11 - data wplvwu wniosku o przyiecle do zasobu 30,09,11r., a data kontroli r. (12 dni roboczych), r sw /11 - data wplywl wniosku o przyjece do zasobu r., a data kontroll r- (14 dni roboczych), tsw /11 wniosek o puyiecie do zasobu 20,05.11r,, a data kontroli r, (12dni rcboczych),.sw /11 - wniosek o pzyiqcie do zasobu 24,05,11r,, a data kontroli 10,06,11r. (13 dnl roboczych),.5w /11 - data wplywu wniosku o przyiecie do zasobu 23,05,11r,, a data kontrol r. (14 dnl roboczych), lsw /11 data wptwu wniosko o przyjecie do zasobu 2s.05.11r,, a data kontroll 10.06,11r, (12 dni roboczych), te /10 uwagi pracownl fiapy n!merycznej 07.09,10r, uwagl Inspektora kontroli r. (okres ok 6 miesrecy), r E /10 uwagl pracownl mapy numerycznej -04,10,10r, u\4agi hspektora kontroli r. (13 dni roboczych). wyszczeg6lnrone w protokoe lchyblenla w sposobie pzyjmowania dokumentacji technicznej do zasobu w osrodku w m,gdyni doty.ze wekszoicl pu eanalizowanych w czasie kontrol operatrjw technlcznych, Z powyzszych wzg ed6w nale2y dostosowaa czynnosc obslugr pzyjmowania operat6w technlcznych do zasobu do obowiezulecych p2epis6w prawa, Rozpoeedzenie w sprawte zg.laezanla prac w I 11 ust 1, wymaga od osbb wykonuj4cych czynnoici kontrclne, 2e w pzypadku stwierdzenla wad, usterek lub nleprcwidlawoici w dokumehtaclt geodezylnel, pnekazanej do zasabu nale2y kazdorczo o wyntk kontroli udokumentowae w protokaie. zakres infamacji, k&iry powinied zwie6e 13 '\ kf {l7

14 pratokol ustawodawb mwat w 5 11 ust. 1 pkt. 1-9 tozpoz4dzenia w spzwie zglaczynno3ci kontro itechnicznej w odgik w GdyniwykonujEl l.j4kaiska Anna, posiada!prawnienra w dzi dzinie geodezji z zakresu nr 1 ( kontrola operat6w SW,U), 2,Malinowska Bo2ena/ postada lprawnienta w dzied2tnte geodezji z zakresu nr 1,2 ( kontrola operat6w do cet6w prawnych) 3.StectoAleksandra, posrada uprawnlenta w dziedzinie qeodezji z zakr su nr 1,2 {kontrola operat6w do ce6w prawnych) 4,szarmach Ewa, postada uprawntenia w dziedzhte geodezji z zakresu nr 1 (kontrcla operat6w SW,!) Xontrcla techniczna dokumentacji peekazywane.j pzez jednostki wykonawstwa seodezyjnego do zasobu podesa miedzy innymi ocenle obejmljecel pastzesanie zasad wykonywanta prac oraz zgadnol. opracowanta ze standar.tanl techntenyii dotyea.vht geodezjt. \anaqtdtti ac2 ^tdjoweso sys.emu irat ndcj o.erene. w niektorych skon$otowanych op rarach znajdowav sre protokoty kontro tech_ nrcznej, w ktorych wyszde96 n oro wady opracowania, lednak Inspektor kontroti tech, nicznej nie uzasadnil rch poprzez wskazanie ppepis6w prawa, kt6re decydujq o niepo_ prawnym opfacowanlu lch pzez geodek. zqdania tnsp krora kontro i techiicinej sireroware 0o wyrondwcv pracy jdpo dowody wad 'wotci operatl -rjsrq wynitgc 2 p-aw. oraz stande ao* rechnrcz.yct / &lresj geode4r,la4ogrdfi. Brak wia6ciweqo uzasadnien a protokol6w kontrotl stwierdzono miqdzy Inhymi w ope.a tach: nr, sw /11, sw, , E /\1, Na mocy aft. 40 ust. 4 ustawy Pawo geade4jne t kaftogranene magriaty z panstwawego tusobu qeodezyjnega i kartogafiqnega, kt6re utacly pzydatnolt uzytko- 4 podtegaj4 wyheeniu z tego zasobq pay czyn ta eesi, kt6rc stanowi naterialy archtwalne, Jest peekazywana do wtalciwych archiw'w pahstwowvch, 7 prlekaza.ych lo-r'oliac!t ir-orracl, wvnrta 'z nie ozeorowad/dno czyn.osc, dotyqq.y.r *yr4(zan;a 7 Tasob- dokutelrd(jigeodezvjro-karlografiener, rrora uiractra p12yoamosc uzyrkowa Kontiol. wybranych operat6w przuitty.h.!o powietowego z1sobu g.o_ ae2ytnego t kanog ra tic2neqo. t Poalar mprodq o.egl-ow4 wvtolano w nawrqzal.j 'ytlo oo Jednpqo pjnttl oo_ 2rorej oinowv pomiarowel, ZEsadq p-awrolowego pot dru -erofr poziory.h wvkorzv. stywalvcr w aj techloloq zgoolie z wynogani 5 3l.15ruk(j, rf.nn(zrej G.4 nla.y sytuacyj-e wysofo<.rowe jesi p;_ ryrondrie obsetuacl' rierurkow rdiraza4ych do dwoct ol.ltow osrowy. osrctni oorzy! rd 5tanowisiu ootdrowyn powinie. /o\tai wykonany po powtor.vh wv.eowcril do ou-.rj prtyjqrego za pocz4rfowv. _ \lawieza_ e leorokreijnrowe do pu.lrow o(rowy lzw. bagner dools/aony rest w irsrukrji c 4 wyrcdna pod waru.kiet wyloldlia poniar- konrro,nego. u.lyoielie powvzstei 'ararn o r': F.50r6 6989/10, F.5016_6991/.0, suw.!015: \,",^ x,,. ti 14

15 14316/11, SW.5016'14270/11, SW, /11, E, /11, E, r29 / 1L, E,45t , E O7 / lt. i Pomlar m tod4 biegunowq wykonano bez ponownego wycelowania do punktu priyjetego za podetkowy punkt nawlqzanra. Stanowi to na.uszenie 5 33 instrukcll technicznej G-4 Pomiary sytuacyjne I wysokojclowe, Powy2sza nieprawidlowosi wystepuje w nastepujqcych operatachr E /11, E 45\6-7260/L7, E /ll, E /t7, E /10, E /10, E /10, SW /11,. Pomlar wysokosciowy wykonywany metod4 niwelacli geometrycznej tylko w jednym kieronku co jest sprzeczne z wymogami 6 37 InstrukclrG-4 Pofriary sytuacyjne i wysokoiciowe okreilajecego wykonywania pomiar6w ci4g6w wysokodclowych metode nlwelacji geometryczn j ze Srodka dwukrctnie na stanowisku, PomiEr ciqg! powhien byd wykonany w obu klerunkach, gl6wnym i powrotnym co nie znalazro zastosowania w operatach o nr: sw /11, sw /11, SW /11, sw, /11, SW /11, /11, SW /11/ SW s927/11, SW /11, SW /10, SW /10,. Nle dokonano aktualizacji tresci mapy ewldencylnel wynikaj4cej z operat6w nr sw /11, E /10, W powy2szych operatach nie zaktuallzowaro na mapie funk.li b!dynk!,. Zgodnie z S 8 rozporzqdzenia Mlnistra Rozwoju Reglonalnego I Budownidwa z dnia 16,07,2001r, w sprawe zglaszanla prac geodezylnych I kartografcznych, ewidencjonowania system6w i przechowywania kopil zabezpieczajecych bazy danych a takte ogdlnych warlnk6w um6w o udostepniarie tych baz, je2ell w wynlku wykonania prac nastepi zmiana tresci mapy zasadniczej, pzyjecie dokumentacji do zasobu nastepule po aktuarizacji treeci mapy. w pzypadku prowadzenla mapy zasadnlczel w formle numerycznej aktualizacjl vescl dokonuje oirodek, Kontrola wykazala, i2 nie dokonano aktualizacji numerycznej mapy zasadnczej. Powy2sza lwaga dotyczy operatu t chnicznego nr sw /11 pomlar powykonawczy budynku wraz z przylqczaml, t Operat nr /70 - wykonany zostal pomar powykonawczy bodynku oraz peyl4cza en, Zgodnie z 5 77 instrokcji G-4 peedmiot m pomiar6w wysokoiciowych dotyczqcych sieci podziemneso uzbrojenia tereno stanowi4 zedne wysokoicowe osi puewodow. w dokumentacji znajduj4cej sre w operacie brak jest danych pomarowych wyznaczal4cych eementy wysokogclowego usytuowanla osl sieci, Geodetd nie wykoldl ponid-l wrso(osllowego. Ponadto w prz dmiotowym opracowaniu pomiar plke! sytuacyjnych zostaly wykonany metod4 biegunow4r? nawiqzaniem pomiaru tylko do lednego punkt! po2romej osnowy pomiarowej. w operacie brak jest dokumentacji potwierdzajqcej wykonanle pomlaru kont.olnego dla wybranych eleh nt6w. Taka metoda pomiaru narusza wymogl S 33 instrukcjl technienej G 4 Pomiary sytuacyjne i wysoko3ciowet w operace technicznyn podzalu nieruchomoaci o nr E /10 wykonawca nie dostosowal riq do g 14 rozporzedzen a Rady lvlin strow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i tryb! dokonywania podzial6w nieruchomo5ci, m6wi4ce9o tym, ii wyzn6.2enle I uftwalenle na gruncle nowych punktow granicznych znakaml granlcznymi nastqpuje po uprawomocnieniu sie decyzjipodzielowej. w opracowani! tym decy- 15 *l tli

16 zla-lprawomocnila sie 17 istopada 2010 r, a protok6t z uttua enia nowych spoaqdzo no 2listooada 2010 r, r w ode.ace oowytondwoego b_dynku o nr sw,5or /11 geodeta nre opedstawt oofunentow ob, /eniowvcn wvznacza,qcyc. poto tenie bagnet6w s, 52, kt6re w efekcre byt stanowiskami pomiarowyni dia;;rac;wa_ nid. Wykonawca Domidry.arc/r tow bloyl<u,pun1tdw granr(znych na sran;wtsku S ra{14/d) do p-nttow tortroht.t wyz.aczo.ych 1a podstawte potia-u iacnimerry(. nego na stanowisku s2 ( se nimigranicznik ipktw terenie). Tr 5c 6 33 ust. l rnst;uk_ cjitechnlcznej G- 4 Pomiafy sytuacyjne iwysokojciowe m6wiwyrainie,2e na ka2dvm stenowiskami i.svumentu nate2y zaobseruowaa kierlnk nawiqzolece do dw6ch pu;k_ t w ooerdcie nr E 50to./067/1t dorv(/4clm podz,alu - arlrhomoic. rd prolelr ie pra(v 1e unie!( t,-rorrdcli o dace oprdcowdlra I d4ua,no$( wykorzystanej mapy, Zakres obtigaroryjnych informa.ji, kt6re powinien zawieraa projekt podzial! reguluje 5 9 ro2porzqdzenta Rady Ministr6w 2 dnta 7 grudnia 2oo4r, w sprawie sposobu i trybu wykonywania podzial6w nteruchomosci (Dz.U.Nr 268!oz. 2661), Zgodnre /! q plt t4 nap6 2 protekrem podlid,j nieruchomo4c. w szczeaohoscl zawie.a date wykonafla mapy, kt6fa powinna uw2qtednlaa t.min wykonania ;omta,u na gruncie elementow wymaganych w E 9 pkt. 13 rozporzadzenra.. Operat nr a/10 zwtera dokumentaciq geode2yjna pomiaru powykonawczego bldynlu. w skladzie znajduje sie dwa s2kice 2 pomiaru o r62nej besci, z ana izy dokumentacji wynika, it geodeta w pierwszym etapte pomler2yl budynek o niedrawldlowym obrvcre. lalre dane Tosrdlv ppyjere do zasob- wprowadtore oo maov nlmerycznej 12, r. W terminie p62niejs2ym do ope.atu zostal wlqczony drugi s2kic zawieejecy pomiaf tarasl, kt6ry zmienia popnedii obrys budynku. Do;De6tir frykoldwcd zalaczy, tedvnie wv-a2 rowvch wspdleeonych o kter syt-acyjny(h, ;a <16- rym brakjest daty jego opracowania. Nie 2ostEt dotaczony do operatu d2i nntk DomiarL zm'enionvch eletrenro*. IrsrrLk.id re hnirna o I zasadv totpterofar'd ookumentacji oeod6/y.lej, karrogrdrilr.pt ot,re{a, /e do s\raol operarl D-zerazvwaneoo do zdsobj ra eiy 7al4(zyc dz e.1,< oor aru sz.ze9dr6* sytlacyjny.t^. wyrdd lel oorycty.afgo dsorrymentu 0rac aeodezylnych, tt6rych sklad wedlug grjp asorrymen towych jest okr irony w 2al4cznikach do rnstr!kcji, ponadto kazdy doklment D;ekazy*d1y do zasobj Dowinien Tawerdc rrorma.te wvtdgdne w 5 to instrut.lto l, do ktorych nied/y innvm 7ari./d sie dare_ego spoz4oze.,a. w ppvpadku p6tnrels/ej nodynxdcjr oarvcr p.zez wvro,cwce p,dr zawaftycn *e weczorya jjl t-'hnl/1yn rateca se dotlte.rofranie zfran opracowania w postaci nowych dokument6w oznaczonych date wykonanej aktuatizacji, ktore powinny posiadaa lorm wymaganq de danego rodzaju p.acy, O uzupelnierlu (2mranre) dokumentacji wykonawca pracy powinrer umiescta hfornacjq w spiawozdanru technrcznym, oraz 2aktua izowai spis dokument6w operatu technicznego wraz z aktualizacj4 daty jeqo opracowan a stosownte do 71 ust,3 pkt. 4 rozeo;adzenia w sprawie standardow technicznych.. Og6lna analiza wynik6w kont.ot operat6w geodezyjnych wykazala ochybienia zwiatanf,t porysliwanrer i akrud zdciq oa.ycl Tafra'1vch w operacie ewidencji grj1 row r booyrrow o opracowdry.f p?f7 geoderow w operatacn, I arat,/y ootltentac i ope-atr' E / l *y.'.o, ii oor mo spoeqo/-. a p'zez seodere wy<dzj '-w tv 6. 16

17 zmian danych ewdencyjnych, nie zostal on ujawniony w bazle ewidencyjnel, Podobne nie wykonano zmien obrys! bldynku w ewldencji grunt6w pomieeonego pee2 geodete w opracowanlu nr E /11, w brezq.ej pracy odgrk w m, Gdynr nalety wdroiya procedury kt6re zapewni4 aktualno6a ewidencji i zqodnose z danymi pomiarowymr oblekt6w ewrdencyjnych zewartych w operatach geodezyjnych, Ponadto kontrola wyka2ala ii opracowania, zwlezane z pomlarem granic nlerochomosci nie zwieraly informacji o atrybutach punktow granicznych, kt6rych formq okredla rozpou4dzenie Mlnlstra Rozwoju Regionalnego ibudownlctwa z dnia 29 marca 2001r, w sprawiewidencji qrunt6w i budynk6w (Dz. U. Nr 3A poz. 454), zal4cznlk nr 4 pkt 29,30,31, w systemle wykorzystywanym do prowadzenia operatu ewidencji grunt6w nale2y ewidencjonowaa dane o atrybutach tl, ZRO, SPP, STB. Obecn e stosowa.y w ODGiK w m.gdynr spos6b rejeshacjl atrybut6w punktow granicznych nle spelnla powytszych wymo96w. Z tego wzgledu funkcjonalro6a wykorzystywanego Programu do prowadzeria zasobu nalety dostosowaa wymog6w obowiqzlj4cych ptz pr- Kl6yrika.ja grunt6w skontroowane operaty techn czne dotyczqce prac z zakres! spewdzaj4cej klasyfrkacj u2ytk6w rolnych opracowane byly zgodnie z obowiezujecymi peepisami tj. rozporzedzenrem Rady Mh stdw z dnia i w sprawie sleboznawczej klasyflkacjlgrunt6w. (Dz.U.Nf s poz.21 ) operat nfl s01/10 c odezyina Ewlden.ia sloci uzbror nla Terenu Rozpanadzenie Mlnisrre Rozwaju Regionalnego i audownictwa z dnta 2 kwtetnta 2001r, w spta'jie ewidencli steci uzbrcjenia terenu obz zespol6w uzgadniania dokunentacji prcjektowej (Dz,U,Nr 3A paz,455) nakjada na Starcste obowiezek zalo2enia w systemie infonatyc2nyo najp6zni4 do dnta 31 grudnia 2007r, Geodezyjn4 Ewtdencle Steci Uzbrojenia Tetenu. Na podstawie informacji uzyskanych podc2as kontroll dla obszar! m.gdyni nle zostala zalo2ona Geodezyjna Ewrdencja Sleci Uzbrcjenia Ter n!. w bretacel pracy wydzral! Geode2jiljrzedu l.l asta w Gdynizbierane s4dane do zal,o2enia GESUT. Konnolulecym udostepnlono wzor,,arkusza danych do zalo2enla GESUT sieci uzbrojenia tereiu" (akta konroli nr 137), do wypernlania kt6rych sqzobowlizani qeodeci wykonujecych pom ar sieci uzbrojenla podziemnego teren!, Tego rodzalu dzialanla nie znajdujq uzasadnenla w obowl4zujecych PEePisach prawa. W zwlqzku z przygotowywanym projektem rozpoe4d2enla 14lnlstra Administracjl I Cyfryzacji w sprawle bazy danych qeodezyjnej sieci uzbrcjenia terenu, ba2y danych obiekt6w topograficznych oraz mapy zasadniczej ( projekt ldostepniony na stronie lnternetowe MAc ) nalety dokonaa oceny ceowo6ci sporz4dzanla peez geodet6w,, danych do 17 (,

18 Warunkl prz chowywani. zasobu o96ln wymog jakim powlnny odpowtadad pomleszeenia przeznaczone do Drlecho, wywania 7asooL se olreilole s \ 44 Insrrrkcji o-a Tasadv prowadzenia paisiwowego zasob! seodezyjneso i kartoqraficznego. W odgik w UM Gdyni brak jest oddzietnyah pomieszczen pzeznaczonych do pzechowywanta 2asobL, co stanowt naruszenre 5 44 lrlaj4. na uwadze powyrsze ustalenia nat Zy uzna, 2e prezydent iiiasta cdyni przy realizacii obowiqzk6w zwi1zanych z prcw.dzontem zasobrl geodezyjn go i kartograflen go nis tastosow.l ste do prz pis6w prawa: 1) Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Pr.wo geodezyjne i kartograficzne (jednotity rekst z 2010r_ Dz.U.Nr a7 ze zmianami) 2) Ro2pon4d2enia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowntctwa z dnia 16 lpca 2001 r. w sp.awie zglaszania prac aeodezyjnych i kartograflcznych, ewlden.jo nowania systembw i pzechowywania kopti zabezpieczajqcych bazy danych, a tak2e og6lnych warunk6w um6w o udostepnianie tych baz (Dz. U. z 2oo1 r. Nr 7a poz. a37), 3) Rozporz4dzenia Ministra spraw WewnetEnych i Admlnrstracji z dnja 24 natca 1999 r. w sprawe standard6w rechnicznych dorye4cych geodezlt, kartoqrafii oraz krajowego systemu informacji o tereiie (Dz, u, 1999 Nr 30 Poz, 297), a w.instrukcja techniczna O-4 Zasady prcwadzenla paistwowego zasob! geodezyjne9o i karro9raficzne9o.instr!kcli technicznej G-4 Pomiary sytlracyjne i wysokogclowe 4nstrukcji techn czna O,3 Zasady komptetowania dokumentacjt 9 o dezyjnej i kartograficznej 4) Rozpozqdzenla Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwletnt. 2001r. w spraw e seode2yjnej ewidencji siec uzbrojenla t renu 062 2espot6w uzgadnlanra dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 po2.455). 5) Rozpozedzeiia Rady tyinistr6w z dnia 7 grudnia 2oo4r. w sprawie sposobu i trybu dokonywanla pod2ial6w nteruchomo6ci (Dz.U,Nr 26A poz.2663), 6) Rozpoz4dzenla Nlinistra Rozwoju Regonaln go ibudownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidenclt grunt6w i budynk6w (Dz.U.Nr 3A ooz.454). 7J Rozpozqdzenia Minrstra Spraw Wewnetunych iadministracj z dnia 9lstopada 20llr * soraw'e rialodrdow red-- {/1}r 1 *v<orywar E geooezylnych ponia- -ow syt-ocyinvch wvsorojco{}(1 o'al oprdlowdnia i przfldzywan.a wyl \ow tych pomiar6w do panstwowego zasobu geodezyjnego I kartografienego (D2.U.N1263 po2,1572). ';ff^ w 1S

19 Na tvm orotok6l zakoiczono w prccedurze postepowania wzgteden prctokatu obowtizul1 przeplsy 5 13 ust. i-7 rczpoeedzenia Rady Mlnlstt6t z dnb 2a sterpnia w sprawie kontoll uded6w, instytuqi publicznych i pftedsiebiorc6w w zakresle peesteegadia peepis6w dotyd1- crch geode4i ikanogretii (Dz, U. Nr 101, poz, 1090), W sz.zegolnoki kortrolowany odm'wic podpisania protokotu kontrol i peedstawia w teminie 3 dni rcboeych od dnia jega otzymania pisemnego WjaCnlenla pzyeyn tej odmowy, podpisujqc p.atok6l zb2yt zastrzezenia do wojew6dzkego Inspektoa Nadzo- N Geadezylnego i Kartoqraflcznego w Gdahsku. w tetmlnle 7 dnl od dnla do- Podczas pu prowadzonej kontroli spozqdzono kserokople ldosrepnlonych dokufien_ t6w, stanowiqcych akta kontroli, karta numerod 1do 159. Gdafisk, dnia va kwletnia 2012r. s.",f;;;).hmd., Jdnrd * *i"t-\ S]ARS?Y NSPFI(IOR {IOJEIIOOZK u{zr,d MrAsli cdml SIAFSZY INSPENOR IIOJEVTdDZK \,ufi \n L Kierownik,ednostki 19 t fl,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Sieniawka 1 Wykonano: luty 2013 r. ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prawo geodezyjne i kartograficzne Prawo geodezyjne i kartograficzne Załącznik Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników,

Bardziej szczegółowo

j Organem nadzoruj~cymjednostkijest Wojewoda Oolnosl~ski, pi. Powstanc6w Wrszawy 1,

j Organem nadzoruj~cymjednostkijest Wojewoda Oolnosl~ski, pi. Powstanc6w Wrszawy 1, 5"P. ~~.f0.-1.19 t'l ARCHWUM PAN.STWQWE we Wroclawlu 50-215 Wroctaw, ul. Pomorska 2 tel. centro 071-328-81.Ql, 071-328-83-95 1\7r~Tll~'S0:45; N1 P.g.98.\1-67-299 ~a:~e amfiwurn panstwowego) STAROSTWO P0:WATOWB.

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach 2010-2013

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona PROTOKOL Egz. nr ^ \ kontroli problemowej zadah z zakresu geodezji i kartografli. Jednostka kontrolowana: Urzad Miejski w Prudniku, 48 200 Prudnik ul. Kosciuszki 3. 2. Podstawa prawna kontroli: Ustawa

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Na WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI URZĘDU MIASTA GDYNI SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudn

postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudn Kancelaria Sejmu s. 85/116 ORAZ ZASADY USTALANIA TYC 1. - 16. 2. - 3. 1) K a) 0,5 nia: postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Rolnictwa

Wydział Geodezji i Rolnictwa Wydział Geodezji i Rolnictwa ~ T%- ~* * -^ \r\a przeprowadzonej w firmie pn. Przedsiębiorstwo Geodezyjne" s.c. Jan Jarmoszko, Ryszard Możarowski, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 lok. 506 NIP 718-16-54-245

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.06.2010 roku N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU.

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. Rozdział B Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar sytuacyjno wysokościowy i na jego podstawie opracowanie

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA w ramach zamówienia Utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci ciepłowniczej miasta Starogard Gdański w systemie EWID 2007,

Bardziej szczegółowo

s1. s2. tzotz ZARZADZENIE W /, DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r.

s1. s2. tzotz ZARZADZENIE W /, DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r. ZARZADZENIE W /, tzotz DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu itrybu przetwarzania informacii nieiawnych o klauzuli,,poufne" w Centralnym ZarzEdzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Od autorów... 7

Spis treści. Spis treści Od autorów... 7 SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści Od autorów.................................................. 7 CZĘŚĆ I. Prezentacja i analiza przepisów prawnych i technologicznych dotyczących wykonawstwa geodezyjnego...........................

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu Załącznik 1.6. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Przykładowe atrybuty dla materiałów

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017 Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdańsk 9 marca 2017 Do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: 1) kontrola przestrzegania i stosowania

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej Protokół kontroli problemowej Przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Linas Józef Kalinowski 16 500 Sejny, ul. Zawadzkiego 6/11, IP 844-104-06-36-, REGO 790028512. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konwersji baz danych opisowych i geometrycznych ( wektorowych i rastrowych) prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE procedura, obieg dokumentacji. ZGŁOSZENIE PRACY - obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE procedura, obieg dokumentacji. ZGŁOSZENIE PRACY - obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE procedura, obieg dokumentacji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 ze zm.) ZGŁOSZENIE PRACY - obowiązki wykonawcy

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

- młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej. Starostwo Powiatowe w Lesznie

- młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej. Starostwo Powiatowe w Lesznie - młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10 Załącznik nr 1 do SIWZ Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD.74300-1-07/10 Opis przedmiotu zamówienia: zakres prac geodezyjnych na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi, koniecznych do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. dla nadzoru inspektorskiego. dla prac geodezyjno-kartograficznych pod nazwą:

WARUNKI TECHNICZNE. dla nadzoru inspektorskiego. dla prac geodezyjno-kartograficznych pod nazwą: STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE WARUNKI TECHNICZNE dla nadzoru inspektorskiego dla prac geodezyjno-kartograficznych pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz załoŝenie ewidencji budynków

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax. (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: powiat@opatow.pl Karta Opisu Usługi G.IV-2 Obsługa podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Mapa d/c projektowych Aktualizacja mapy zasadniczej

Załącznik nr 1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Mapa d/c projektowych Aktualizacja mapy zasadniczej Załącznik nr 1 Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Mapa d/c projektowych Aktualizacja mapy zasadniczej 6. Karta uzgodnień branżowych 7. Szkic polowy 8. Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS) / wykaz

Bardziej szczegółowo

W SKŁAD OPERATU TECHNICZNEGO WCHODZĄ:

W SKŁAD OPERATU TECHNICZNEGO WCHODZĄ: Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów zgodnie ze standardami obowiązującymi w geodezji i kartografii, kompletuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r.

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. ZARZAD POWiATU w Nowym Dworze Mazowieckirr ul. Mazowiecka 10 65-100 Nowy DwÓr Mnzowi"c1" Uchwala Nr.159.1.2.0.0.$. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. w sprawie wyrazenia zgody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania Załącznik do umowy z dnia.. WARUNKI TECHNICZNE wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii. Gdańsk, r.

Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii. Gdańsk, r. Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii Gdańsk, 09.03.2017 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 maja 2015 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 GK-I.431.5.2014.WZ Pan Marian Popławski Usługi Geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r.

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Na podstawie art. 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Marek Cygiert Geodeta Powiatowy w Pucku. Warszawa, 30.11. 01.12.2015

Marek Cygiert Geodeta Powiatowy w Pucku. Warszawa, 30.11. 01.12.2015 Marek Cygiert Geodeta Powiatowy w Pucku Warszawa, 30.11. 01.12.2015 ponieważ powiat pucki jest ograniczony linią brzegową o długości 128 km, co stanowi 25 % całej linii brzegowej Polski Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów GK.IV-8.0932-4/10 Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

przez Pana Prezesa w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r., pragnę przede wszystkim wyrazić pogląd, że

przez Pana Prezesa w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r., pragnę przede wszystkim wyrazić pogląd, że Warszawa, 2jO listopada 2012 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Kazimierz Bujakowski KN-5025-77/12 Pan Bogdan Grzechnik Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej 1 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w firmie Rejonowe Biuro Geodezji Andrzej Krzysztofa Kostera 16-100 Sokółka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, NIP 542-102-93-04, REGON 050834404. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

' Rado Gminy Rybno postanawia, co nartepuje :

' Rado Gminy Rybno postanawia, co nartepuje : uchwar-a NR XXtV/38/r2 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 wtzetnia 2012 t. w sp 1Nwie wyraiedia zgody na podpisa[ie porozumi nia Na podstawie art. 6, 7 ust. l pkt 1iart. 18ust.2pkt. 15 ustawyzdniagmarca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 -

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Nr OR-I.272.10.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Dane formalno-prawne 1. Przedmiot zamówienia: Odszukanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Bazy danych GESUT i BDOT500 będą prowadzone w systemie teleinformatycznym. Baza danych GESUT prowadzona będzie dla obszaru całego kraju, natomiast

Bazy danych GESUT i BDOT500 będą prowadzone w systemie teleinformatycznym. Baza danych GESUT prowadzona będzie dla obszaru całego kraju, natomiast Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Projekt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 4. Organizacja i tryb prowadzenia zasobu. 4 a. Centralna, wojewódzkie i powiatowe części zasobu oraz wymiana danych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t. modernizacji ewidencji gruntów i budynków

P r o j e k t. modernizacji ewidencji gruntów i budynków Mińsk Mazowiecki, dnia 20 czerwca 2014 roku G.6620.32.141.2012 P r o j e k t modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Latowicz, z wyłączeniem obrębu Latowicz powiat: miński

Bardziej szczegółowo

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński,

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Gmina: 060204_2 BISZCZA Obręb: 01 - Biszcza, 02 - Budziarze, 03 - Bukowina, 04 Gózd Lipiński, 05 - Suszka, 06 - Wola Kulońska, 07 Wólka Biska, 08 - Żary.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Za czniki do rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (Dz. U. poz..) Za cznik nr 1

Za czniki do rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (Dz. U. poz..) Za cznik nr 1 Za czniki do rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (Dz. U. poz..) Za cznik nr 1 ZG OSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH 1. Imi i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych zg oszenie pierwotne

Bardziej szczegółowo

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

WYSTAPIENIE POKONTROLNE II WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.17.2015.KS Gdansk, dnia'l^lipca 2015roku Pan Miroslaw Murzydlo Wojt Grainy Subkowy WYSTAPIENIE POKONTROLNE z kontroli przeprowadzonej w trybie zwyklym w Urzedzie Gminy Subkowy,

Bardziej szczegółowo

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej u chw ata w... 9- /.//.1. (:.(.(.. ZarzEdu Powiatu Walbrzyskiego z dnia.../.:l. l,y.qt,.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych Cel lub zakładany wynik pracy

Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych Cel lub zakładany wynik pracy Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych Cel lub zakładany wynik pracy Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 1) założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 2) modernizacja ewidencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. 17 1.Wst p. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót pomiarowych liniowych przy

Bardziej szczegółowo

GKN Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id _4 0001

GKN Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id _4 0001 GKN.0661.3.2016 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id 141002_4 0001 1 I. Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja. 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.) WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH DLA OBRĘBÓW Z GMINY WIELGIE POŁOŻONEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO, W PUWG-2000". W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. I. Dane formalno-prawne:

Warunki techniczne. I. Dane formalno-prawne: Załącznik nr 10 do SIWZ Warunki techniczne na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w programie EWOPIS i EWMAPA, obrębu: Jeglin gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA: GZ 2 1. Nazwa sprawy: Udzielanie informacji z zasobu, sprzedaż map. 2. Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy: Prezydent Miasta

KARTA INFORMACYJNA: GZ 2 1. Nazwa sprawy: Udzielanie informacji z zasobu, sprzedaż map. 2. Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy: Prezydent Miasta KARTA INFORMACYJNA: GZ 2 1. Nazwa sprawy: Udzielanie informacji z zasobu, sprzedaż map. 2. Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy: Prezydent Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu wykonujący zadania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór kandydatów na stanowisko INSPEKTORA W BIURZE GEODEZJI I KARTOGRAFII Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór kandydatów na stanowisko INSPEKTORA W BIURZE GEODEZJI I KARTOGRAFII Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór kandydatów na stanowisko INSPEKTORA W BIURZE GEODEZJI I KARTOGRAFII Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 1. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe geodezyjne.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia sierpnia 2011 r. LLO-4101-07-03/2011 P/11/107 Pan Krzysztof KOZANECKI Starosta Powiatu Zgierskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH. 5. Miejscowość i data

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH. 5. Miejscowość i data ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

t. Zasady wyboru instytucji szkoleniowych maj4 na celu wyb6r instytucji szkoleniowej w

t. Zasady wyboru instytucji szkoleniowych maj4 na celu wyb6r instytucji szkoleniowej w ZASADY WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEN DLABEZROBOTNYCH I INNYCH 0568 UPRAWNIONYCH $1 Niniejsze zasady stosowane sqprzy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, kt6rym zostanie

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE.

X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE. X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE Infrastruktura Informacji Przestrzennej z perspektywy służby geodezyjno

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W BIAŁYMSTOKU 15-213 BIAŁYSTOK, UL. MICKIEWICZA 3

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W BIAŁYMSTOKU 15-213 BIAŁYSTOK, UL. MICKIEWICZA 3 1. Imi i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych zg oszenie pierwotne zg oszenie uzupe niaj ce do zg oszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wykonawcy prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Etapy weryfikacji GESUT

Etapy weryfikacji GESUT Etapy weryfikacji GESUT Główny Urząd Geodezji i Kartografii Department Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Wydział Mapy Zasadniczej oraz GESUT Małgorzata Ćwiklińska 1. Etapy umowy

Bardziej szczegółowo