WOJEWODZKI INSPEKTOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODZKI INSPEKTOR"

Transkrypt

1 WOJEWODZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 3o-31oGda^sk. isl , _19, hx30t3947 wc-l, j'l PROTOKOL Z KOI{TROLI PROBLEIIOWEJ W URZqDZIE MIASTA GDYI{I Kont.ole problemow4 przeprowadzono na podstawie art, 6a ost 1b, art. 7b ust. 1 oraz art, 7d ustawy z dnia 17 mala 1989r' Prawo geodezvjne I kadograflczne ( jednolitv tekst 72oror. Dz.u,N 193poz. 1287re zmranani) oraz55ust 1,pkt 2 q6i 5 7 pkr, 2 rczpou 4o/enra Raoy M r'str6w 7 d. a 28 slerpnia w spr.wle ko.roll irzei6*, rnstytucti pub rczrycl' peedsleolorc6{ w zakrese pzest?eganra onepg6w dot;eacich qeod;rji i rarlog ail ( Dz.lJ z 2oo1r' Nr lol poz 1090) o-az uposaznlel imiennych wydanych peez Wojew6dzkiego Inspektofa Nadzoru Geodezvjnego i Karto_ graficznego w Gda6sku z dnia 27 stycznia 2012r' Konrro a zostala Drzeorowadzona w dniach od 13 do 17 lutego 2012r. pzez pracownik6w Wvdzialu Geodezji Pomockiego U zedu wojew6dzkiego w Gdafsku: Janine Pellks:a -Tanan - kierownlka kontro, Stars2v Inspektor Wojewbdzki, odd2lalo Geodezji I Kartografil, Pomofsklego unqdu Wojew6dzklego, upowa2nlenie nr 4 fi.gd.lona o6r.l - starcz go Inspektoro wolew6d2kle9o, oddzlalu Geodezl I Ksrtocrsfl, PomoBklego UrzQdu wolew6dzk eqo, uoowa2nlenle nr6 Hanne Joi.zak-Wtosna - starszeso lnspektora Wojew6dzkleso, Oddzlalu Geodezji i Kartografll, Pomo6kego Unedu wojew6dzkiego, upowaznienie nr 5 W dniu 13 lutego 2012r, dokonano wpis! do ksl4tki kontroll o rozpoczqcl! kontroll Kontrolq podlegala dokumentacja geodezyjna z lat d v,'. ;6

2 KontrolE objeto proced!ry zwlqzane z prowadzeniem o6rodka dokumentacji seodezyi no - kartograficznej, W szczeq6lnosci pu prowadzona analiza dotyc2yla: 1, dostosowania element6w zasob! do obowi4zuj4cego paistwowego ukladu odnieslen Dzestzennych, 2. sposobu rejestrowania zgloszen p.ac seodezyjnych oraz stosowane w odgik zasady wydawania material6w ntezbednych dojej realizacji, 3. wleczania dokumentacji seodezyjnej do 2asobu, terminowo{c I kompletnogaktualizacji baz w 2asoble/ kontrola operat6w/ 4. formy prowadzenia zasobu dla obs2ar6w stanowiecych tereny zamkniete, 5, ochrony danych osobowych zawartych w zasobie, 6. wylqczania dokumentacjl nl aktua!nej z 2asobu geod zyjno-kartograflc2nego, 7, obowlezk! naloronego na organ Edministracjl powiatowej w art, 2A ost.2 ustawy z dna 17 maja 1949r, prawo geodezyjne i kartogranczne (jednolity t kst z 2010r. Dz. U. Nr 193 poz ze zmianaml) tj. zalotenra geode2ylnej ewldencjl sieci uzbrojenia terei!. Po.tstawowe.tane o kontrclowanejt.lednostke kontrclowanq Jest UrzEd Miasta Gdyni. siedzlba!zedu znajduje sre w mres.le Gdynlr Aleja Ma6zalka Plsudskreqo 52154, obszar mrasta zajmuje powezchnle ha. (rero*nrkler lednosrk kor(rolowanel lesr Pa. Wotce.f Szcz"-el - Ee2ydefl Vtarra. Funkcje Naczerhika wydzialu Geode2jiceodety Miasta od dnra r. pelri pa'il Mieszksicy i4lasta Gdynla zgodnre z 6 l statutu t4rasta Gdyni zatwlerdzonym uchwala Nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyniz dn a 22 wrze$nla 2004 r, tworz4wjego granicach wspolnote samozqdowe, w easte kortrcli wyjaanlen u.tzietatt i pani lrena Mislisz - Zastapca Nacze n ka Wydziatu Geodezji ora2 pracownicy Referat! Dokumentacji Geodezylno - Kartograficznej reallzujqcy obsluse zasobu oraz kontrote opracowan geode2ylnych. Fonalno - prawne podstawy funk4onowania Prezy.lenta MiastE c.tynt w zekr6ie wypetnianta za.lafi wvntkaj4cych z pdapls6w ust'wy Prawo geo.tezi- Zgodnie z art. 6a!st. 1 pkt 2 it. b lstawy z dnia 17 maja 1989 r, - Prawo geodezyjne i kartograriczne ( jedno ity tekst z 2010r, Dz,U Nr 193, poz, 12A7 z pbin, zn.) (-:-,,.. 8ff, 2

3 starosta jest organem adminislracji geod zyjnej kaftograflcznej wvkonujecvm zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzq.ego w sklad starostwa powiato- Dokonano analizy tre6cr oftzymanych przeprs6w ustrcjowo_organizacvjnvch Miasta Gdyni w zakresle, wlaklm okreslaje one shukt!rq i zadania konorek orsaflzacvjnvch UriQdu I se zwiqzane z rea lzacjq zadai wynikaj4cych z pnepls6w ustawv Prawo geodezyjne i karto9raf cz.e: statutu Miasta Gdyni wprowadzony uchwalq Radv Miasta Gdvni z dnia 22.os-2oo4r ^r xxrrrl4a9/2004, zmieniony uchwarq ni xliv/995/10 z dni. 23.o6.2010r. Regulamlnu orsanizacyjny unqdu Miasta Gdvni wprowad2on so zarzqdz _ niem Prezyd nta Miasta Gdyni nr4ao6/11/vt/s z dnia 28 grudnia 2011r. Nadz6r merytoryczny nad wydzlalem Geodezjr nale2y do WiceprezvdentE ds. zaeqdzanra mienlem. sklad wy.lzialu G odezji oraz zadania kt6re realizuje zostalv okrcslone * b s3 regj am 11. w (rrjrtuee wvdzialj llllclo.uj4: Referat Katastru NieruchonoScl Referat Dokumentacji G od zylno-kartogr.f lcznei zespol Uzsadniania Dok!mentacji Prolektowej Referat Geodezjii Ew dencji Adresowej Do z.dai Referatu Dokumentacji GeodezYlno_Kartografl.znei nale2v: L. Drowadzenie powiatoweqo zasob! geodezyjne9o/ w tym: r. ooerarow rob6t geode/vjnr',i b, operatow danych dotyczqcych granrc nieruchomosc.. danych osnow poziomych i pionowych d, danych siec podzefriego uzbrojen a terenu 2. tworzer e, prowadzenle i udostqpnianie w systemie iele nformatycznym baz danych, obejmlj4cych zbiory danych przesteennych infrash!ktlrv lnformacil przestrzennej, dotycz4cych : a. geodezyjnej slecl lzbrojenia teren!, b, szczeq6lowych osn6w geodezyjnych, c, obekt6wtopograficznych o szczegblowoici zapewniajqcej tworz nlestandardowych opracowai kadografcznych w skalach 1:500-1:1500, zhar mor zowanych z bazami danych, o ktdrych mowa w punktachr a_b ora2 w 3, dokonywanie odbior! prac geodezyjno-kartografrcznych reali2owanych peez jednostki wykonawstwa 9eodezyjne9o, dokonywanre odbior! prac geodezyjnych lkartograficznych oraz opracowah system6w telelnformatycznych wykonywanych w ramach zam'twi n dotycz4cych rearizaclr zadai Referatu, 5. wykonywan e na zecenie kom6rek organizacyjnych uetd! Miasta kopil map l material6w lnf ormacyjnych/ 6, obsluga jednostek wykonawstwa seod zyjnego w zakresle zgloszonych prac aeo_ dezyjnych i kartografl cznych, 3 b {- <T

4 7. obsluga interesant6w w zakresie udost pnianta d.nych oraz wydawanja kooii -ap idoljmerrow / zasoou qfoae/yjno karrogratlen so, 8. zakladanie osn6w sz.zegolowych, 9. ochrona znakow geod zyjnych, grawim trycznych I magn tycznych, l0.tworzenie iprowadzenie w systemie teleinformatycznym standardowych opra_ cowai kartograricznych taktch jak:., mapy ewidercyjn w skata.h 1:500, 1:1000, 1r2000, 1r5000, b, mapy zasadnicze w skalach l:500, r:1000, 1:2000, 1:5000, 11, udostepn'anle w systemle te einformatyczny mapy zasadntczej oraz nakladek tematyenych w skalach 1:500, 1;1000, 1:2000, 1:5000, 12, uzqadnlanle prcjekt6w osi6w qeodezy.tnych, 13, obsrlga stacjl qeoreferencyjnej GpS (ASG/EUPOS), 14- opracowvwanie warunkow technicznych zwiezanych z zam6wieniamt dotyczq, cvmizadai Referatu. zasady prcwadzenia Paistwowega za.ohu Geodezyjneso i Kartagraftcznego regutuje Instrukcja Techniana O 4, kt6re stanowi normq technien4 wprcwadzan rczpoz4dze- 4ipm Mintsha Spew Wewnetaa*a t AdntFistft.t' z dtua 24 mar.a t9q*. w spah? stdndardo* techni.rnv.h doweq.v.h geooetjt ha4ag2h ota/ ktujoteq, systeml inturnac i o terenie ( Dz. u. Nr 30 paz. 297 ). Do zakresu eynholci zwi1zanych z prawadzeniem zasabu nale2y: 1, ew idencl:on ow a hie zaeb u, 2. udostep nia nie za so bu, 3. aktua zacja i pzet' ananie zasabu oftz dokument6w tlustrujecych zaeib, Powiatowy Osrodek ook!mentacji ceodezyjno-kartograflcznej w okresie, podtesej4- cym kontroli zreallzowal zada.ia dotycz4ce obslugi nastepljacej dokumentacj, geodew 2009r. zostalo zgloszonych 4076 prac s odezyjnych, pzyjeto do zasow 2010r, zostalo zgloszonych 3238 prac aeodezyjnychr pzyjeto do zasow 2011r. zostalo zgloszonych 2388 pmc geodezyjnych, przyjeto do zaso- Ustalenla 2 pe6prcwadzonel kodtrctit czynn0sciami konirolrymi objeto procedury?wiezane z obstugq o<rodka dokumentacji geode2yjn j I kartosraricznej w Wydzate Geodezji w Urzedzie Miasta Gdyni. Ponadto dokonaro analizy wybranych operatow technicznych wt4czonych do zasob! w ceu oceny poprawnoscr rch opracowania pod wzgedem wymog6w obowle2ljecych przepisow prawa oraz standard6w technionych 2 zakresu geodezj i kartograf,. EMDENCJONOWANIEZASOBIJ Zasdb geodezyjny kartograficzny m.gdyr prowadzony jesr w formte numerycz nej. Bie2Ece reestrowanie zgloszei.a prace geodezyjne/ wydawanie matertal6w z CL,"^,- v, il"

5 u, notatnik zmian/ dane o osnowle poz omej oraz wysokoiciowej, opisy topografczne oraz kopl operat6w ewidencyjnych realizuje pracownicy OoGiK za Pomocq aplikacji,,osrcdek". Program ten nuty ponadto do rejestrowanra operat6w techn cznych peekazvwanych do zasobu oraz do wystawiania kosztorysow za zrealzowane prace geodezyjne Jednostkom wykonawstwa geodezylnego. Numeryczna mapa zasadnicza m, Gdyni prowadzona lest w system e GeoEdytor. z informacji uzyskanych od Zastepcy Naeelnlka Wydzialu wyn ka, i2 da obszer! m,gdyni nle zostal opra.owany lokalny standard, po2walaj4cy na przekazywan e przez wykonawc6! prac wynik6w opracowai w formle zbioitw komputerowych, pozwa aj4- cych na automatyczne u2!pelnianle baz danych. Banki osnowy poziodej ora2 wysokoiciowej prowadzone 54 w formie numerycznej w oproqramowan u "ogrodek". w bazre danych znajdujq sie wyka2y wsp6leednych znak6! geodezyjnych oraz zeskanowane oplsy topograficzne, oraz mapa peegladowa osnowy. z wyjaaniei udzelonych przez zastqpcq Naczelnika wydzalu wynika, 2e pzeprowadzano prace modeffizacyjne istniej4cej osnowy. Miedzy innymr wykonano:. w atach 2007,2008 lnwentaryzacie osnowy katastralnej w czescl obszaru m.gdyni ( obreb Dzlalki Leine, Grab6wek, Leszczynki, Maly Kack, Wielki Kack, Redlowo, orlowo-kollbki, w tonlno) ' w 2OO8r. wy{ordro ponidr ioblrcze.a -/edry l szc2eg6owel s'ecl wyso.o_ gclowej m. Gdynl, t w wykonano nwertaryzacje szczegolowel osnowy wysokoadowej wraz ze wznowienlem i zalotenlem nowych znak6w na terenach wymagajqcych zasqszczen a istniejqcej osn0wy,. w 2011r, pzeprowadzono nwentaryzacje osnowy katastra nej na dq6cl obs26ru m,gdyni (obrqb chylonla, clsowa) Dane o punktach osnowy sq na blei4co aktualzowane w bazle na podstawle lnformacji pzekazywanych pzez wykonawc6w prac geodezyjnych, (akt kontroli nr 30'35). Czynno6cl kontrolne nie wykazaly uchyblei w forhie i zakresie prowadz iia baz osn6w w ODGIK w m,gdvni, Rzetelne i aktualne dane o osnowie se nlezbedne do prawidlowego wykonywania prac aeodezyjiych i wplywaje na jakosa pomiar6w puekazywanych do zasobu geodezyjnego i kartogranczn go. Rozpanadzqte Rady lttnistrcw z dnia A sierpnia 2000 r w sprcwte palstwoweso systenu od.iesieh pzestzennych ( D2.U ) w E i. ust. i wskazuje uktad wsp6lnednych plaskich prastoketnych, oznaczony symbalem "2000" jako paistwowy svsten adniesiei pzestdennycl stosowahy w ptacach geodezyjnych i kaftografidhvch, zwiazanych z wykonywaniea mapy zaedni.zej, W mysl I4 rozpop4dzenia!klad wsp6lrzedrych plaskch prostok4tnych, oznaczony symbolem 1965', oraz lokalne uklady wspdlzednych mogly bya stosowane do dnia 31 grudnla 2009r. zas6b geodezyjno-kartosraricznego m, Gdynl prowadzony w we6jl numerycznel jest pneiiczony na obowezljqcy padslwowy uklad wsp6kzednych plasklch prostok4trych,,2000". Stosowanle ukladu,,2000" w bie2qcej pracy Wydzialu Geodezji nast4rilo 6 paidziern ka 2011r. Inforrnacja sklerowana do wykonawc6w prac aeod zyjnych o 5.,'-\ ''lr

6 przerrczeniu zasobu geodezyjneso i kartograficznego m.gdyni na uklad wsp6tuednych "2000" umieecena byla na stronte tnternetow j urzqdu oraz na tablcy og]osze6 sred2rbie wydzialu Geodezji ( akta kontrc w nr 36,37), wykonawcy prac geodezyjnych m09 i uczestniczya w pr zentacjt oprogramowania stosowanego do transformacjt wyni_ Ukiadem wysokoeciowym srosowanym na obszane fr, Gdyila jest uktad Kronsztad,,46", Na podstawle aft,4 ust.2 pkt 2a ustawy z dnta 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartagraficzne (jedna ty tekst z 2010r. Nr 193 poz. j2b7 ze zniananit doku_ mehta.ja geodez na a.rcstalard poebeg qan4 t pawienc4ne terenu,amknte?ga pzekazywana j$t paez organy wydajece de.yzje o zanknjeciu terenu wlalciwvm te, rytorlalnie starostam w Lrybie art, 22. Na obszaze m, GdynrznajdujE sle tereny zamknier : rustanowrone decyzie Mlntsrra obrcny Narcdowej nr o-1umon z dnta 24.t2.2000r..ustanowione decyzjql4lnistra Gospodarki nr zdnia 26_1r.2001., tustanowione decyziq MinistrE Infrastruktury nr 62 z dnia 26, r, Granice terenu zamknlqt go wykazare s4 w zasobie mapy numeryczn 1, Informacje o zasiegu tereru zamknretego wydaje ste na udostepnianych wydrukach map informacyjnych/ map do celow projektowych w posraci obszaru wyr62ntonego,,szraturq, {akra kontroli nr 33 ). ponadto kontrotlj4cym udostapntono wykaz 3 obiekt6w, kt6re ltracily charakter terendw zamkn etych, Da dwdch obiekt6w nie zostaly przekazane do staro sty materlaly geodezyjne i karrograficzne, opra.owane w okresie qdy tereny te posiadaly charakter terenow zastrzeionych ze wzglqdu na obronnos6 i bezpieczeistwo oanstwa, w celu wl4czen a ich do zasob! m,gdyni, W sprawte ppekazania matedatow zostaly wystosowan z ODGiK ptsma do zap4dc6w tereno (akta kontrot nr 19). udosfepnranre zasoetu Rozparzedzenie ^4inistm Rozwalu Regtonalnega i Budawnictwa z dnia 16 ltpa 2041., sp.awie zglaszanta prac geadezyjnych i kartogranenych, ewtdencjonowanta >ysten.it i peechabvwdntd hadti zabezpteczajarych bazy dany(h, a tatze ogolnych Latun^bw,mow o udostedntante tych bar. ( Dz.u. Nr /8 Daz. 837 ) w Eaust. 1i ust,2 okreila tryb i forne zgloszenia pracy geodezyjnej. paepisy dopueczaje zto enie zgloszenia w formie dokunentu, na noaniku informacji lub drog tetetftnsmisj' po zapewnientq wzajemnego patwlerdzania pftekazanych danych i intornacji otaz utwoftenia potwierdzonego pzez o3rodek dokumentu zgjoszenia. Zgloszenia pra. geodezyjnych we ODGIK w Gdyni pzyjmowane s4 w iormie pa, pierowej, Podczas konko i nie stwierdzono puypadk6w pzekroczenia ustawowych rermh6w rejestrowania zgloszen wynikajecych z 5 5 usr. I Vw rczporzedzenia, pftyjecie zgloszenla prze2 odgik w Gdyni nastepuje bezpoirednio w dniu zlotenta go pzez geodete uprawndnego/ po 2arejestrowani! w systemie,,ojrodek", w!rzedzie m,cdvni rie wdrozoro svsierj do /qlc>za.id D.ac za porocqapt..cl 'nrefl etowej aor, ^ 0"( 6

7 szczeg6lowa kontro a terminowo5ci poszczeg6 nych etap6w obslugi operat6w geode' zyjnych wykazala nleprawidlowosci (niezetelnosa) w rejestrowanru dat zwiqzanych zl ppyjeclern zgloszenla/ p.zyjeciem operatu do zasobu oraz z zadeklarowanym termlnem zakoiczenia pracv. Informacje o tych elementach zawarte w oprogramowaniu O3rcdek r62nlq sie od dat wpisanych na pieczqciach na okiadkach dokumentacji wlqeonej do zasobu. R6tne daty zarej strowania zgloszenla stwierdzono miedzy lnnymi dla opraco_ wa6: /10, /1t, 5OL6-7 t42/ r1. Biezaca praca ODGIK poega na ewiden.jonowaniu dokumentacli p-ekazywanej pzez jednostkl wykonawstwa geodezyjnego do zasoblr. Terminowoia reallzacji poszczes6lnych etap6w obslugl geodel6w jest ScSle okreslona w 5 s, 5 9, g 10 rozporz4- dzenia w sprawle zsraszania prac aeodezyjnych i staiowl wskaznik oceny prawldlowego prowadzenia zasobu geodezyjnego I kartografczneqo. z tego wzgredu do system!,,o6rodek'powinny bya wprowadzane lnformacje rzete ne zgodne z danymi zawartymi na przetwarzanych dokument6.h. Nlesp6jnoSe daty mo2e byd wynlkiem nleprawidlowego dzialania wykorzystywanej apllkacji. Z tego w2gledu nalezy niezwlocznle podj4a dzralan a w celu wyellminowania tego rcdzaju nieprawldlowosci Oaty okreilajece etapowose poszc2eg6lnych dokument6w w systemle powinny byt identyczn z datami widriejecyml na p12etwarzanych dokumentach. zgodnie z t 5 ust. 3 tuzpon4dzenta reguluj4cega zglaszania pra. Atrodek, najp6tniej w ternihie 10 dni rcbaczych od dhta otrzymania zglosenia, informuje pisemnie wykonawce a materialach, jakle powinny byc wykozystane przy wykonaniu pracyi o innych opracawaniach realizowanych aktualnie na obszaze zgbszonej Pracy oraz udostepnla posiadane materialy wraz 2 lch charakterystyk4 technlczn4. Zakres matenabw, kt6re odgik powlnlen udostepnie w atach , w ceu realizacj pracy geooe.r.ej,egulowa 5 5,nsttuLci,6-4 Pontary srtuacyjno wysokakiawe zgodnie z wymogami paedmiorowego standardu wykonawca pracy powinien otzvmaa lnformacie o: a) rcdzaju istniej4cych matetial6w geode2y no-kartagrafidnym i spasobu lch wvkozvstania b)poteebie zalo2enia nowej lub uzupelnienia istntelael osnowy g&dezy nej c)obowi4zuj+cyn ukladzie wspdtzqdnych i zaedach podztatu map na arku' d)obawiezujqcyn ukladzie wysokoaci Informacja o istnieiacych materialach geadezyjno-kaftograflcznych pawinna zawierat : a) kla.y osnowy geodeyjnej oraz dokladnolci puhkt6 b) zalecenia sposbu 9ykotzystania asnowy c) opis stanu osnawy w terenie wg. ostatniego paegl4du d) wykaz arkuszy map pfteznadanych do wykozystania lub e) opis stanu dokunentacji techni.znej dla okrestonego terenu f) zalecenia odnosnie sposobu wykozystanla paszeeg6lny.h dokunentbw pomiarowych, obl iczen j owych I u b farma I no - prcw nych. w odgik w Gdy.i po zarejestrowariu zgloszenla materialy wydawane sq bezposrednio z prosramu,,o6rodek". Na podstawie lokalizacjl pracy eeodezyjnej pracownlk odgik i/odje oale cyrowe zawieratoce inlormd.je o os.o*ie polrone. i wvso-oscowe) o az dokumenty pomlarowe dotyczace oblekt6w ewrdencji grunt6w budynk6w. zbi6rten 7 p,->b tr.t.r,.

8 .ie rwieral nfo-naqr {yt enio-ycl- w g 5 -st. 2 p-!. f In*uk{j c 4, r_. zatecei odro. sresposobuwvrozysranapos.czeq6..ycldo^unenrowpoferowycf,obrcreniowlc llb'ormalno-diawnvcn, Ze wzglqdl.a *yr6q g 5!st,3 oqaoed7e1,a regututacego sposob zgtaszania ora/ geooezyjryct N6ry zobowiqtuje odgi( do udosredniania ct-arakre.ysty/ relh, niczn j wydawanych matertal6w naie2y objqe szczeg6hq uwage ldostqpnianie zasobu dla prac dotycz4cych ustalania prr biegu gran c nieruchomo$i, U/ ptzypadku udostep_ rianla wykonawcom danych katastra nych o granlcach nrerlchomo6ci, nate2y wyd:a informacje o osnowre, jaka byla pieruornie wykorzystana do ich pomtaru. Takie dziata nia ODG K zapewni4 prawidlow4 reattzacje tych prac pzez geodet6w zgodnie z wyho gani S 30 rozpoeedzenra Mintstra spraw Wewnetznych i Adminisrra.ji2 dnia 9 tisto_ pada 2011r. w sprawte standard6w technicznych wykonywanra geodezyjnych pomiar6w sttuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania I pzekazywanla wynik6w tych po miar6w do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. Nr 263 poz. 1572), Do E-etesrowdnego zglos.er'a p-dcv oeodetylnej ODC K pow.en zalectai wvkaz wszysttich mdteralow udo{qpnroryct- geodece z zacobl. w}kaz udostep.ronych materiaidw nale2y wl4czye do akt operatu geodezyjnego, KontrclujAcym odostepniono Wytyczne techniczn - dotyczq.e operat6w do.el6w prawnych (podzialy, rozsr.ri<z nia, wznowienia granic, ktasyfika<j 9runt6w itp.), rto-e sa wvddwa.e dla qeoder6w (dk'd {ontrcti n. /q 86). Z irrorma.jr Tawanyll w.,wyr!.zry' h- wynika, te icf keir. e Tosrald dostosowr;d do ro. porqdzenia z dnia 9llsropada 2011r, lvinistra spraw wewnetunych iadmlnlstracji w spdwie standard6w technr.2nych wykonywanta geodezyjnych pomiar6w sttuacyjiych i wysokoiciowych o.az opracowania i pz kazywa.ia wynik6w tych pomiarcw d; pan stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kt6re okre$la spos6b wykonvwania ootla-ow svtua(vln/rn wv>oloscowy' I ordl soosob ooracowywanid a.re!4yn4b ich wynik6w do PZGIK, dla prac 2qloszonych po 22 gtutlnia 2011r, udostepnione wytyczne w pkt. 3, wskazlja na hstrukcje G-4 jako podsrawe sporz4d2ania szklcu potowego, Forme tego dokumentu obecnte reguluje q 71 ust, 5 w/w rozpozadzenia. ponadto w pkt. 4 wytyc2nych podare zostaly zasady zmiany w bazie wldencjigrunt6w I budynkow wsp6lpednych p!nkt6w gran cznych, Post powanle w spfawie aktuatizacji danych o punkta.h granicznych jest szczeg6lowo ureguowane w 5 67 rozpozadzenia w sorawie sra.darddw re!hr czn,/c1. Ze wzglqdu na powolane pzepisy prawa,,wytyc2ne techniczne" wydawane geo detom naleiy zaktualizowaa o informa.je o sposobre wykonywania prac a odezyjnych wprowadzonym przez rozpoued2enle w sprawie standard6w technicznych. Rozpoz4dzenie z dnia 17 naja!999 r. Ministre spraw wewaetrznych i Administracji sprawie okreilenia rodzaj6w materiatdw stanowiacych pahstwowy zasdb dezyjny i kanogrcficzny, sposabu i trybu ich grcmadzenia i wyt4eania z zasbu oraz udastepniania ( Dz. U. Nr 19 paz. 493 ) w 5 1a usl 3 regujuje spos6b ud6tep-.ianla zasobu z uwzglednieniem pzeptsdw o a.hronte tnranacji ntejawnyce o prawie autoekim i prawach pakrewnych oraz o ochrcnie danych asobowych. Kontrolujacym pzekazano informacjq, 2e bezpieczedstwo pzetwazania danych osobowy.h rcgu uje Zanadzenie Prezydenta t"ttasla Gdyni z dnia 24 wrzeania 2OO7t. nr 3493/07/Iv/S w sprawie ustalenia politykj bezpieczeistwa pftetwazanja danvch aso- I'(, I

9 bowych ataz instrukcji zrz4dzania systenen infarnatyqnyn w urzedzte Mtasta 6dy,i (akta kontroli nr 39 s0). Polityka bezpleczehstwa okre5la miqdzy innymi pomieszczenia tworzqce obszar/ w kt6- rym pnetwarzane s4 dane osobowe oraz Srodki techn czne I organlzacyjne nlezbqdne do zapewnenia pournoici, lntesralnosci lrozliczalno6ci pzetwazania danych osobo wych, Ponadto regu uje spos6b spouedzania kopllzabezpieczajecych zas6b, Kontrolujqcy nie stwerdzili uchybie{ proceduralnych w zakfesie 2abezpeczenia danycl z rdsoou, i r'yr oa.y.. osooo*ych/ wyr rcjq(y.1 7 p-7eors6w -o7por74o7e1ra Mlnistra Spraw wewnetrznych iadministracjiz dn a 29 kwetnia 2004 r, w sprawie dokumentacji przetwau ania danych osobowych oraz warunk6w technicznych I organ zacyjnych, jakim pownny odpowadaa uu4dzenia i systemy nrormatyczne 9u24ce do przetwarzania danych osobowych ( Dz.u.Nr 100 poz ) Rozporzadzenie w sprawie zglaszania prac aeadezyjnych w 6 16 ust. I naklada ab' owlazek aby udostepnianie baz danych nastepowalo w drcdze unowy zawade w lbts nie plsemnej, Jesli udostqpniahie baz danych o terenie hastepu e w etu utwazenia peez nabywce wlasnega sysremu, kapie umowy habywca danych powinien PEekazat da Wojew6dzktego Inspektora Nadzov Geodezyjneqo i Kartografienega, jako zaleenlk da niosku o dokonante ewidencji sfstemu ust, 5 rczpozedzenta, Kontrolujecy!zyskall nformacjq, 2e zas6b geodezylny m. Gdynl udostepnrany jest drogq elekt.oniczne?a pomoc4 programu Geovidi. Program ten pozwala utytkownlkow na do pozyskwania nformacji o koikrehrych dzalkach ewidencyjnych typ!r dane podmiotowe o wlaicciel!, dane pzedmiotowe o d2ralce, informacje o ksiedze we_ czystel. z teqo rodzaju dostqp! korzystalq lnre wydzialy lrzedu Miasta, dla kt6rych dostep do baz zasobu Jest nlezbedny do wykonywanla prac okresonych zakresem obowrazk6w. zasady udostepniania baz zasobu geodezylnego dla wydzial6w urzed! zostaly uregulowane zazedzeniem Prezyderta Miasta cdyn z dn a 20 stycznia 2009r, nr 9116/09/V/S, W zwiezku z art, 90 ust, 1 i 3 ostawy z dnia 27 slerpnla 2009r, Przepisy ftp-owadzal4ce Lsrawq o firar5ac. prb c/.ych (D7.U.Nr157poz l2al z o6ireisztm zmianami) z dniern 319rudnia 2010r. ulesl kwidacji Powiatowy rlndusz gospodarki zasobem geode2yjnym ikartoqrafcznym, Art.41b ust, 2 lstawy Prawo geodezyjne I kartograiczne stanowi lt lplywy ze sprzedaty map sq dochodaml wlasnyml bodtet! powiat!, Ponadto wprowadzone zostaly w art- 40 ust, 3c lstawy P.awo geodezyjne i kartografrczne zmiany w zasadach udostepn anla danych z zasob! z powy2szych wzgled6w rorme odplatno3cl za informacje wykozystywane przez Wydzialy Urz du nalety dostosowac aktualnych przepis6w prawa. Do akt kontro I przekazano kope um6w nr MKD_7452l07l2005, dotycz4ce 2akupu danvch peez podmiot ENERGA SPOTKA AkCY.INA - Oddzial Zaklad Energetyczny Gdaisk w Gda65k!, Zgodnie z postanowieniami tel lmowy nabywcy udostepnla sle czeia danych z svstemu lnformacjr o terere obszaru miasta Gdynl. zak!pione dane zostanq wykorzystane do ltworzenla i eksploatacji wlasnego sytemu hfornacyjnego da porrzeb z6rzed2ania siecle e ektroenergetycznq ( akta kontro nr51-60), Ponadto na Dodstawie umowy 2 dnia 20 stvcznia 2011r, nr M(D Port Service Sp6lka z o.o nabyla nomeryczne warstwy systemu informacj o terenie: ewlden Ji grunt6w lbudynk6w/ sytuacj terenu/ rzeiby terenu, siec kana izacyjnej w rormacie,,dqn"(akta kontroli nr 61-70), Dane zostat udostqpnlane na potpeby wewnetene irmy, jako podklad rnapowy wspomagaj4cy reallzacje obstugi kanalrzacli deszaowej. w podobnym celu Peedsiebiorstwo Portowe,,sIEc" sp6lka z o,o nabyio czesa zasobu 9

10 katografieiego m.cdyni na podstawie udosrepnionej kontroluj4cym lmowy z dnta 2 lute9o 2011r. nr MkD p?rwolane p?eprsy podmioi r.bywaj4cy dane terenre ( dotyczy nabywcy Energa - operator sp61ka Akcyjra) powiii n sek do wingik z zal4eone kopi4 umowy zawartel ze starosta, w sprawie nowanla zaloiooego okaln go sysremu informacji o terenie..w ceu zapewnienia realrzacji powy2szeg obowiezku zateca siq umleszeeni w hesci umowy bedt w formi areksu do umowy w sprawre odostepnienia baz danvch Svsrpmu llfo'nalt o Tere"e w.etu urfro-zenra! e<sptoara.jt wtasnego sy*e;u, wzmlankl o obowi4zku nalotonym w powolanych przeptsach na nabywce danych cyfro wych zasobu geode2yjneqo. RozpaEedzenie w sprawie zglaszania pruc geodeyjnych w I 15 ust. 1 naktada obowqzek zabezpteeenia popnez okresowe, dokonywane nte %dziej p()t roku, twonenie kapii zabezpieeaj4cych Bazy danych, wchodz4e w sktad kejowego systenu infornacjt o terenie. Kopie zabezpiedalece wojewddzkte i powiatowe bazv danvch peechowlje dtaao*t ntejs,o*o wojew'd2r<t tnspe*tot Nddzatu Gcodez/jneso t iar. Puy prowadzenla 2asobu geod zylno-kartograficznego h. cdyni wdrozono procedure sporuqdzania kopii 2abezpleczajEcej zas6b. Na podstawe 5 1s ust. 3 rozporzqdzenia w sprawie zglaszanta prac geodezyjnych/ kopie zabezpieczajace numeryczny zas6b seodezyjno-kartogranc2ny h.gdyni ;ae2y przek.zywad do Wojew6dzkleqo tnspektoe Nadzoru Geodezyjnego i Kartogranczneg; w Gdahsk! nie Eadziej ni2 co p61roku. zgadnte z zasadanl yntkajecymi z 6 33 instrukcji techntenej o 4 Za6dy prcwadzenia pahstwo ego zasobu geodezyjnego I kadografieneso wykonystywa1ie zasobu w osrodku adbywa sie pod nadzaren pracawnika a!rcdka, Wypo2yczanie i wyniesienie peez wykonawcq roboty poza lokalasradka dokument6w stanorriacvch zas6b moze nastzttt tylao w s2oegatnte payoao\ach. oa uryikanu zgody kiercnntka otadkd l odpawcdntm zaeiesrrcwantu LyDo.yaenid w kadotetach ' tuykazath. w ODGiK w m,gdyni wykonawcy prac geodezylnych wypo:yczajq z zasobu wyteczn e operaty dotyc2ace wyko.ania podzal6w nierlchomosci, cetem zakonczenta tr era pu prac. wypozyczeniewidencjonowanejest w dztenn ku informaty.zfym xts. Pzy wypo2yczaniu dok!ment6w z zasob!, nate2y prowadzia szczeg6tny iadz6r aby nie doszlo do utraty pobfanych material6w. AKTUALIZAC]A T PRZE WABZANIE ZASOBU OF,AZ DOKUNENT6W ILUSTRU1ACYCH ZASOB. Bre2qcaktua izacja zasobu zgodn e rnstrukcji techni.znej A-4 Zaedv prcwadzehta pahstwawego zasobu geodezyjnega i kanograftenego potega na: t/ peyjmowaniu do zasabu wplywaj4cy.h do o,rodka dokunentow 2/ wnoszeniu w aparciu o wprwajece dokunenty zmian tu istniejecych dokumentach i a doow ied nich z b io rach. G, 10

11 a/ aktuatizowaniu napy zasadniczej, b/ aktualizowaniu wykaz6w hia4 wsp6leqdnyc opiew topografienych, 3/ wyjaczaniu z zasobu dakument6w hieaktuatnych. Dokumentacja przekazywana pzez eeodet6w do zasobu pod ega kontro i, kt6rej zakres jest uregulowany w 5 9 rozpoz4dzenia l"linistra Rozwoju Regtonathego t Bu' downidwa w sprawie zgtaszania pra. geodezyjnych i kartogrufidnych. ewidencja' nawanla system6w I pzechowywanla kopii zabezpleczal4cvch baz danvcht a tekze og6lnych warunk6w um6w o udostqpnlanle tych baz ( Dz.U N. 7A poz. A3T Kontrala ta l.pzestrzeganie zasad wykonywania prac, 2,zgodholci ze standardaml technicznymi dotya4cymi geode4i, karto" q6fi otuz LtaJoweao systen! t4torna.ll o tercnie, 3,zgodnoici opncawania z ustalentamiz odgtk -dla opracowah nietvpowvch, 4,sp6jnolci topalogidnej infonacji dostarc.onej pnez wvkona ce 2 inromacjami uzyskanvmiz oitodka w trakcie rcattzacji prcc,, 5,kompletnoaci pzekazywanych mate.ial6w. czynnosci kontrol wykonywane s4 niezvtlodnie, nie p62niej ni2 w Eit:l!:ie:tJb:L!9b9: e<yqb od dnia zlozenia dokumenta4i do kontroli st8ownie do wymag6w E 10 ust 1-3 Vw rozporzedzenia pozytywnv wynik kan' troli adnatowywany jst na wnlasku w sprawie pzvlecia dokunentacji do zasobu wnbek z adnotacje o pozytywnyn wyntku kontrcli stanowi padstawe wheenia dokumentacii do zasobu oraz opatnenia mateial'w pzeznaczonvch dla zamawiajacego klau2ulanl aktellonymi w odrebnych pftepisach. Materialy pzeznaaone dla amawla' J ce7o o4.odek zwraca wvkonawcy nie p6tniei od zaka6' czen ia eyn noacl kantrc I i, Lqczny czas trwania kontrc i technl.znej, ptzyjecia operatu do zasoblr onz wy_ dania naterial6w d a zecenrodawcy! terminowo6crprzyjmowanla operat6w geodezyjnych do zasobu w ogrodku w n,gdvnl w alach 2OO9-2012r, wykazala i2 spos6b realizacjl tych czynnoaci narlsza obowlezujqce ozepisy, Procedlra puyjmowania dokumenta.ll geodezvjnej do zasobu podrelona jest na tzy etapy: uwagi pracowni nurnerycznej (wykonywana jest aktuall2acja zasobo katr tografienego), uzgodnrenle numeracjl pozqdkowej, uzgodnienle 2 Rereratem Katastr! Nleruchomosc. Kontrola technlczna wykonywana puez upowa2nlonvch Inspektor6w rea rzowana jest jako etap koicowy (akta kontroli nr 87-89). Forma ne wleczenie dok!mentacji do zasob! rastepuje w wleu pnypadkach w terminach potniejszych irie jest totsame z dat4 zakoiczenia kontroli technicznej z wyn kiem pozytywnym Ana iza operat6w lechnicznych wyka2ala, ie wym69 skladania wn oskow pzez wykonawcd w sprawie przyjeca dokumentacjl technlcznej do 2asobu zostal wprowadzonv doprero w 2011r. z danych zrajdujqcych si w system e,,odrodek" oraz 2 analizy termirowoscl zawartej w operatach wynika, 2e czas aktua zacji b.z kertograficznych 2asobu w okresie wynosl nawet kika tygodni: ND: oderal nr /11 - operat pzeka2any w dniu , wprowed2orv do zasob! 19,07,2011r llra4llnlalh IoboezVlh), kontroa techriczna r operat nr /11 - operat przekazany 13.04,2011r, wprowadzony do zasob! 24,06,2011r {ppl6-..d!j3!b-ls!9rzyrd, kontroa techniczna 27 o6.20llt, po' twerdzenie wl4czenia do zasobu 28.11,2011r/ 'll

12 operat nr /11 operat przekazany r, wprowadzony do zasobu r. (oo 23 dniach), kontroia techniczna (operat bez uwag) 13,01,2012r/ wtqczono do zasobu 13, r. Konvola wykazala, :e formatn wt4czenle dokumentacji technlcznej do zasobu realizowane jest w terminach d!2o p62nrelszych, nti zakoiczenie aktua zacji baz I wy da.re narer al6w /dnow,ony.h p?ez zteceniodawce, Z pzepts6w rozdouaorenia reouljjecego t-yb zgdszarra pra. geodezy,nvch, w szczeg6 4os(i z 5 ro irsr,, wyrika;ze adnotacja o pozytywhyn ynlku kantrct jest podstaw4 wheenta dokumentaqt do zasoru, z praktykl stosownej przy obstudze geod r6w w ogrodku w Gdynt wyntka, ie w wiekszogci przypadk6w w plemszej kolejno6ci wydawaro wykonawcy opracowane materialy, a iormalne pzyjecie dokurnentacji do zasobu nastepowato w terminle D6iwykaz ope.atow technicznych d a kt6rych wydano materlaly dla zleceniodawcy pzed w,eczeliem operaiu do /dsobu:! operat nr /10, wydano materraly 16,06.2o10r-- data faktury, wlaczono do 2asobu operat dn, r (w syst mie o5rodek nle odnotowano daty ' operat nr /10, wydano rnat rlaly 14,04.201or,-data faktury, wl4dono do zasobu operat dn r.. E, Iltt - data wystawienia faktury 03, r. natomlasr data czenla do zasobu 03,02,2012r,,. E,45-t6 7302/tt - data wystawlenia fakturv 23,01,2012r. natoniast dara czenia do zasobu 03.02,2012r.,. E.4s /77 - data wystawienia lakrury 02,03,2011r, natomtast data czenia do zasobu 25, r,,. E /10 data wystawlenla faktlrv r, natomiast data czenla do zasobu 06, r,. t E, /10 - data wystawienia faktury r. natomiast data wlaczenia do zasobu 18, r.,. E /\\ data wystawienia Fa 11,08,11r., natomlast data wlaczenia do zasobu 05,12.11r.,. E /10 - data wystawienia Fa 1a.03.11r., data wlaczenia do zasobu 30,03.11r.,. SW /77 - data wystawienia Fa 01,06,11r,/ data wlecz nla do zasobu 06,07,11r., SUW /11 - data wystawienia Fa 18,10.11r., data wl4czenia do zasobr r., t SW a1/11 - data wystawienia Fa 1a,10,11r., d ta wleczenta do zasobu 28,10,11r.,. sw s /11 - data wystawienia Fa 18,10,11r., data wtaczenja do zaso, 612O.12.1Ir. Wydanie material6w dla zleceniodawcy bed4cych wynlkt m prac aeodezyjnych moze rastqpla dopiero po wlqc2 niu operatu techniczneqo do zasobu. Zbyt dlugie terminy pomiqd2y zakonczeniem kontrcti z wynrkieh pozytywnym a pzyjeciem go zasobu:. Sw data pozytywheqo wynikukontroli r., a data wl4czenia do zasob! 20.10,11r,,. SW /11 - data pozytywnego wyniklkontroli03,10.11r., a data wl4cze nia operat! do zasob! r. a r^-[t, d, 12

13 Wykaz ope.atdw dla ktorych czas trwania kontroli przekroczyl wymagane w przeplsach sw.s /11'data wplywu wfiosku o przyj$ie do zasobu r. a data kontrolioperatu: r, (13 dni roboczych), t sw, /11-data wplyw! wnlosku o przvlecle do zasobu 15,11,2011r, a data kontro i operatu: r (24 dni robocze),. E I!/!!-data wplywu wniosku o pr2yjqcie do zasobu 11,02,2011r. a data kontroli operatur 10, r (19 dni roboczych)i. E, l11-dala wplywu wilosk! o ppyiece do zasobu r. a data kontroli operato: 31, r (17 dnl roboczych),. E.45r6-7302/1,1, -data wptwu wiiosk! o przylecle do zasobu s r. a data kontroli operat: 23,01,2012r (34 dii rcbocze). sw /11 data wplyw! wniosku o przyjecie do zasobu 16,09,11r,, a data kontroli: 05,10,11r, (13 dni roboczych),. SW /11 - data wplywu wn osku o przylecle do 2asobu 28,09,11r,, a data kontroli 13,10,11r, (14 dni roboczych),.sw /11 - data wplywu wnlosk! o pzyiqcle do zasob! 28,09,11r,, a data kontroli 18,10,11r. (14 dni roboczych),.sw 5016'14187/11 - data wplywu wn osk! o ppyiecle do zasobu r., a data kontroli r. (11 dni roboczych), r SW aa/11 - data wplvwu wniosku o przyiecle do zasobu 30,09,11r., a data kontroli r. (12 dni roboczych), r sw /11 - data wplywl wniosku o przyjece do zasobu r., a data kontroll r- (14 dni roboczych), tsw /11 wniosek o puyiecie do zasobu 20,05.11r,, a data kontroli r, (12dni rcboczych),.sw /11 - wniosek o pzyiqcie do zasobu 24,05,11r,, a data kontroli 10,06,11r. (13 dnl roboczych),.5w /11 - data wplywu wniosku o przyiecie do zasobu 23,05,11r,, a data kontrol r. (14 dnl roboczych), lsw /11 data wptwu wniosko o przyjecie do zasobu 2s.05.11r,, a data kontroll 10.06,11r, (12 dni roboczych), te /10 uwagi pracownl fiapy n!merycznej 07.09,10r, uwagl Inspektora kontroli r. (okres ok 6 miesrecy), r E /10 uwagl pracownl mapy numerycznej -04,10,10r, u\4agi hspektora kontroli r. (13 dni roboczych). wyszczeg6lnrone w protokoe lchyblenla w sposobie pzyjmowania dokumentacji technicznej do zasobu w osrodku w m,gdyni doty.ze wekszoicl pu eanalizowanych w czasie kontrol operatrjw technlcznych, Z powyzszych wzg ed6w nale2y dostosowaa czynnosc obslugr pzyjmowania operat6w technlcznych do zasobu do obowiezulecych p2epis6w prawa, Rozpoeedzenie w sprawte zg.laezanla prac w I 11 ust 1, wymaga od osbb wykonuj4cych czynnoici kontrclne, 2e w pzypadku stwierdzenla wad, usterek lub nleprcwidlawoici w dokumehtaclt geodezylnel, pnekazanej do zasabu nale2y kazdorczo o wyntk kontroli udokumentowae w protokaie. zakres infamacji, k&iry powinied zwie6e 13 '\ kf {l7

14 pratokol ustawodawb mwat w 5 11 ust. 1 pkt. 1-9 tozpoz4dzenia w spzwie zglaczynno3ci kontro itechnicznej w odgik w GdyniwykonujEl l.j4kaiska Anna, posiada!prawnienra w dzi dzinie geodezji z zakresu nr 1 ( kontrola operat6w SW,U), 2,Malinowska Bo2ena/ postada lprawnienta w dzied2tnte geodezji z zakresu nr 1,2 ( kontrola operat6w do cet6w prawnych) 3.StectoAleksandra, posrada uprawnlenta w dziedzinie qeodezji z zakr su nr 1,2 {kontrola operat6w do ce6w prawnych) 4,szarmach Ewa, postada uprawntenia w dziedzhte geodezji z zakresu nr 1 (kontrcla operat6w SW,!) Xontrcla techniczna dokumentacji peekazywane.j pzez jednostki wykonawstwa seodezyjnego do zasobu podesa miedzy innymi ocenle obejmljecel pastzesanie zasad wykonywanta prac oraz zgadnol. opracowanta ze standar.tanl techntenyii dotyea.vht geodezjt. \anaqtdtti ac2 ^tdjoweso sys.emu irat ndcj o.erene. w niektorych skon$otowanych op rarach znajdowav sre protokoty kontro tech_ nrcznej, w ktorych wyszde96 n oro wady opracowania, lednak Inspektor kontroti tech, nicznej nie uzasadnil rch poprzez wskazanie ppepis6w prawa, kt6re decydujq o niepo_ prawnym opfacowanlu lch pzez geodek. zqdania tnsp krora kontro i techiicinej sireroware 0o wyrondwcv pracy jdpo dowody wad 'wotci operatl -rjsrq wynitgc 2 p-aw. oraz stande ao* rechnrcz.yct / &lresj geode4r,la4ogrdfi. Brak wia6ciweqo uzasadnien a protokol6w kontrotl stwierdzono miqdzy Inhymi w ope.a tach: nr, sw /11, sw, , E /\1, Na mocy aft. 40 ust. 4 ustawy Pawo geade4jne t kaftogranene magriaty z panstwawego tusobu qeodezyjnega i kartogafiqnega, kt6re utacly pzydatnolt uzytko- 4 podtegaj4 wyheeniu z tego zasobq pay czyn ta eesi, kt6rc stanowi naterialy archtwalne, Jest peekazywana do wtalciwych archiw'w pahstwowvch, 7 prlekaza.ych lo-r'oliac!t ir-orracl, wvnrta 'z nie ozeorowad/dno czyn.osc, dotyqq.y.r *yr4(zan;a 7 Tasob- dokutelrd(jigeodezvjro-karlografiener, rrora uiractra p12yoamosc uzyrkowa Kontiol. wybranych operat6w przuitty.h.!o powietowego z1sobu g.o_ ae2ytnego t kanog ra tic2neqo. t Poalar mprodq o.egl-ow4 wvtolano w nawrqzal.j 'ytlo oo Jednpqo pjnttl oo_ 2rorej oinowv pomiarowel, ZEsadq p-awrolowego pot dru -erofr poziory.h wvkorzv. stywalvcr w aj techloloq zgoolie z wynogani 5 3l.15ruk(j, rf.nn(zrej G.4 nla.y sytuacyj-e wysofo<.rowe jesi p;_ ryrondrie obsetuacl' rierurkow rdiraza4ych do dwoct ol.ltow osrowy. osrctni oorzy! rd 5tanowisiu ootdrowyn powinie. /o\tai wykonany po powtor.vh wv.eowcril do ou-.rj prtyjqrego za pocz4rfowv. _ \lawieza_ e leorokreijnrowe do pu.lrow o(rowy lzw. bagner dools/aony rest w irsrukrji c 4 wyrcdna pod waru.kiet wyloldlia poniar- konrro,nego. u.lyoielie powvzstei 'ararn o r': F.50r6 6989/10, F.5016_6991/.0, suw.!015: \,",^ x,,. ti 14

15 14316/11, SW.5016'14270/11, SW, /11, E, /11, E, r29 / 1L, E,45t , E O7 / lt. i Pomlar m tod4 biegunowq wykonano bez ponownego wycelowania do punktu priyjetego za podetkowy punkt nawlqzanra. Stanowi to na.uszenie 5 33 instrukcll technicznej G-4 Pomiary sytuacyjne I wysokojclowe, Powy2sza nieprawidlowosi wystepuje w nastepujqcych operatachr E /11, E 45\6-7260/L7, E /ll, E /t7, E /10, E /10, E /10, SW /11,. Pomlar wysokosciowy wykonywany metod4 niwelacli geometrycznej tylko w jednym kieronku co jest sprzeczne z wymogami 6 37 InstrukclrG-4 Pofriary sytuacyjne i wysokoiciowe okreilajecego wykonywania pomiar6w ci4g6w wysokodclowych metode nlwelacji geometryczn j ze Srodka dwukrctnie na stanowisku, PomiEr ciqg! powhien byd wykonany w obu klerunkach, gl6wnym i powrotnym co nie znalazro zastosowania w operatach o nr: sw /11, sw /11, SW /11, sw, /11, SW /11, /11, SW /11/ SW s927/11, SW /11, SW /10, SW /10,. Nle dokonano aktualizacji tresci mapy ewldencylnel wynikaj4cej z operat6w nr sw /11, E /10, W powy2szych operatach nie zaktuallzowaro na mapie funk.li b!dynk!,. Zgodnie z S 8 rozporzqdzenia Mlnistra Rozwoju Reglonalnego I Budownidwa z dnia 16,07,2001r, w sprawe zglaszanla prac geodezylnych I kartografcznych, ewidencjonowania system6w i przechowywania kopil zabezpieczajecych bazy danych a takte ogdlnych warlnk6w um6w o udostepniarie tych baz, je2ell w wynlku wykonania prac nastepi zmiana tresci mapy zasadniczej, pzyjecie dokumentacji do zasobu nastepule po aktuarizacji treeci mapy. w pzypadku prowadzenla mapy zasadnlczel w formle numerycznej aktualizacjl vescl dokonuje oirodek, Kontrola wykazala, i2 nie dokonano aktualizacji numerycznej mapy zasadnczej. Powy2sza lwaga dotyczy operatu t chnicznego nr sw /11 pomlar powykonawczy budynku wraz z przylqczaml, t Operat nr /70 - wykonany zostal pomar powykonawczy bodynku oraz peyl4cza en, Zgodnie z 5 77 instrokcji G-4 peedmiot m pomiar6w wysokoiciowych dotyczqcych sieci podziemneso uzbrojenia tereno stanowi4 zedne wysokoicowe osi puewodow. w dokumentacji znajduj4cej sre w operacie brak jest danych pomarowych wyznaczal4cych eementy wysokogclowego usytuowanla osl sieci, Geodetd nie wykoldl ponid-l wrso(osllowego. Ponadto w prz dmiotowym opracowaniu pomiar plke! sytuacyjnych zostaly wykonany metod4 biegunow4r? nawiqzaniem pomiaru tylko do lednego punkt! po2romej osnowy pomiarowej. w operacie brak jest dokumentacji potwierdzajqcej wykonanle pomlaru kont.olnego dla wybranych eleh nt6w. Taka metoda pomiaru narusza wymogl S 33 instrukcjl technienej G 4 Pomiary sytuacyjne i wysoko3ciowet w operace technicznyn podzalu nieruchomoaci o nr E /10 wykonawca nie dostosowal riq do g 14 rozporzedzen a Rady lvlin strow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i tryb! dokonywania podzial6w nieruchomo5ci, m6wi4ce9o tym, ii wyzn6.2enle I uftwalenle na gruncle nowych punktow granicznych znakaml granlcznymi nastqpuje po uprawomocnieniu sie decyzjipodzielowej. w opracowani! tym decy- 15 *l tli

16 zla-lprawomocnila sie 17 istopada 2010 r, a protok6t z uttua enia nowych spoaqdzo no 2listooada 2010 r, r w ode.ace oowytondwoego b_dynku o nr sw,5or /11 geodeta nre opedstawt oofunentow ob, /eniowvcn wvznacza,qcyc. poto tenie bagnet6w s, 52, kt6re w efekcre byt stanowiskami pomiarowyni dia;;rac;wa_ nid. Wykonawca Domidry.arc/r tow bloyl<u,pun1tdw granr(znych na sran;wtsku S ra{14/d) do p-nttow tortroht.t wyz.aczo.ych 1a podstawte potia-u iacnimerry(. nego na stanowisku s2 ( se nimigranicznik ipktw terenie). Tr 5c 6 33 ust. l rnst;uk_ cjitechnlcznej G- 4 Pomiafy sytuacyjne iwysokojciowe m6wiwyrainie,2e na ka2dvm stenowiskami i.svumentu nate2y zaobseruowaa kierlnk nawiqzolece do dw6ch pu;k_ t w ooerdcie nr E 50to./067/1t dorv(/4clm podz,alu - arlrhomoic. rd prolelr ie pra(v 1e unie!( t,-rorrdcli o dace oprdcowdlra I d4ua,no$( wykorzystanej mapy, Zakres obtigaroryjnych informa.ji, kt6re powinien zawieraa projekt podzial! reguluje 5 9 ro2porzqdzenta Rady Ministr6w 2 dnta 7 grudnia 2oo4r, w sprawie sposobu i trybu wykonywania podzial6w nteruchomosci (Dz.U.Nr 268!oz. 2661), Zgodnre /! q plt t4 nap6 2 protekrem podlid,j nieruchomo4c. w szczeaohoscl zawie.a date wykonafla mapy, kt6fa powinna uw2qtednlaa t.min wykonania ;omta,u na gruncie elementow wymaganych w E 9 pkt. 13 rozporzadzenra.. Operat nr a/10 zwtera dokumentaciq geode2yjna pomiaru powykonawczego bldynlu. w skladzie znajduje sie dwa s2kice 2 pomiaru o r62nej besci, z ana izy dokumentacji wynika, it geodeta w pierwszym etapte pomler2yl budynek o niedrawldlowym obrvcre. lalre dane Tosrdlv ppyjere do zasob- wprowadtore oo maov nlmerycznej 12, r. W terminie p62niejs2ym do ope.atu zostal wlqczony drugi s2kic zawieejecy pomiaf tarasl, kt6ry zmienia popnedii obrys budynku. Do;De6tir frykoldwcd zalaczy, tedvnie wv-a2 rowvch wspdleeonych o kter syt-acyjny(h, ;a <16- rym brakjest daty jego opracowania. Nie 2ostEt dotaczony do operatu d2i nntk DomiarL zm'enionvch eletrenro*. IrsrrLk.id re hnirna o I zasadv totpterofar'd ookumentacji oeod6/y.lej, karrogrdrilr.pt ot,re{a, /e do s\raol operarl D-zerazvwaneoo do zdsobj ra eiy 7al4(zyc dz e.1,< oor aru sz.ze9dr6* sytlacyjny.t^. wyrdd lel oorycty.afgo dsorrymentu 0rac aeodezylnych, tt6rych sklad wedlug grjp asorrymen towych jest okr irony w 2al4cznikach do rnstr!kcji, ponadto kazdy doklment D;ekazy*d1y do zasobj Dowinien Tawerdc rrorma.te wvtdgdne w 5 to instrut.lto l, do ktorych nied/y innvm 7ari./d sie dare_ego spoz4oze.,a. w ppvpadku p6tnrels/ej nodynxdcjr oarvcr p.zez wvro,cwce p,dr zawaftycn *e weczorya jjl t-'hnl/1yn rateca se dotlte.rofranie zfran opracowania w postaci nowych dokument6w oznaczonych date wykonanej aktuatizacji, ktore powinny posiadaa lorm wymaganq de danego rodzaju p.acy, O uzupelnierlu (2mranre) dokumentacji wykonawca pracy powinrer umiescta hfornacjq w spiawozdanru technrcznym, oraz 2aktua izowai spis dokument6w operatu technicznego wraz z aktualizacj4 daty jeqo opracowan a stosownte do 71 ust,3 pkt. 4 rozeo;adzenia w sprawie standardow technicznych.. Og6lna analiza wynik6w kont.ot operat6w geodezyjnych wykazala ochybienia zwiatanf,t porysliwanrer i akrud zdciq oa.ycl Tafra'1vch w operacie ewidencji grj1 row r booyrrow o opracowdry.f p?f7 geoderow w operatacn, I arat,/y ootltentac i ope-atr' E / l *y.'.o, ii oor mo spoeqo/-. a p'zez seodere wy<dzj '-w tv 6. 16

17 zmian danych ewdencyjnych, nie zostal on ujawniony w bazle ewidencyjnel, Podobne nie wykonano zmien obrys! bldynku w ewldencji grunt6w pomieeonego pee2 geodete w opracowanlu nr E /11, w brezq.ej pracy odgrk w m, Gdynr nalety wdroiya procedury kt6re zapewni4 aktualno6a ewidencji i zqodnose z danymi pomiarowymr oblekt6w ewrdencyjnych zewartych w operatach geodezyjnych, Ponadto kontrola wyka2ala ii opracowania, zwlezane z pomlarem granic nlerochomosci nie zwieraly informacji o atrybutach punktow granicznych, kt6rych formq okredla rozpou4dzenie Mlnlstra Rozwoju Regionalnego ibudownlctwa z dnia 29 marca 2001r, w sprawiewidencji qrunt6w i budynk6w (Dz. U. Nr 3A poz. 454), zal4cznlk nr 4 pkt 29,30,31, w systemle wykorzystywanym do prowadzenia operatu ewidencji grunt6w nale2y ewidencjonowaa dane o atrybutach tl, ZRO, SPP, STB. Obecn e stosowa.y w ODGiK w m.gdynr spos6b rejeshacjl atrybut6w punktow granicznych nle spelnla powytszych wymo96w. Z tego wzgledu funkcjonalro6a wykorzystywanego Programu do prowadzeria zasobu nalety dostosowaa wymog6w obowiqzlj4cych ptz pr- Kl6yrika.ja grunt6w skontroowane operaty techn czne dotyczqce prac z zakres! spewdzaj4cej klasyfrkacj u2ytk6w rolnych opracowane byly zgodnie z obowiezujecymi peepisami tj. rozporzedzenrem Rady Mh stdw z dnia i w sprawie sleboznawczej klasyflkacjlgrunt6w. (Dz.U.Nf s poz.21 ) operat nfl s01/10 c odezyina Ewlden.ia sloci uzbror nla Terenu Rozpanadzenie Mlnisrre Rozwaju Regionalnego i audownictwa z dnta 2 kwtetnta 2001r, w spta'jie ewidencli steci uzbrcjenia terenu obz zespol6w uzgadniania dokunentacji prcjektowej (Dz,U,Nr 3A paz,455) nakjada na Starcste obowiezek zalo2enia w systemie infonatyc2nyo najp6zni4 do dnta 31 grudnia 2007r, Geodezyjn4 Ewtdencle Steci Uzbrojenia Tetenu. Na podstawie informacji uzyskanych podc2as kontroll dla obszar! m.gdyni nle zostala zalo2ona Geodezyjna Ewrdencja Sleci Uzbrcjenia Ter n!. w bretacel pracy wydzral! Geode2jiljrzedu l.l asta w Gdynizbierane s4dane do zal,o2enia GESUT. Konnolulecym udostepnlono wzor,,arkusza danych do zalo2enla GESUT sieci uzbrojenia tereiu" (akta konroli nr 137), do wypernlania kt6rych sqzobowlizani qeodeci wykonujecych pom ar sieci uzbrojenla podziemnego teren!, Tego rodzalu dzialanla nie znajdujq uzasadnenla w obowl4zujecych PEePisach prawa. W zwlqzku z przygotowywanym projektem rozpoe4d2enla 14lnlstra Administracjl I Cyfryzacji w sprawle bazy danych qeodezyjnej sieci uzbrcjenia terenu, ba2y danych obiekt6w topograficznych oraz mapy zasadniczej ( projekt ldostepniony na stronie lnternetowe MAc ) nalety dokonaa oceny ceowo6ci sporz4dzanla peez geodet6w,, danych do 17 (,

18 Warunkl prz chowywani. zasobu o96ln wymog jakim powlnny odpowtadad pomleszeenia przeznaczone do Drlecho, wywania 7asooL se olreilole s \ 44 Insrrrkcji o-a Tasadv prowadzenia paisiwowego zasob! seodezyjneso i kartoqraficznego. W odgik w UM Gdyni brak jest oddzietnyah pomieszczen pzeznaczonych do pzechowywanta 2asobL, co stanowt naruszenre 5 44 lrlaj4. na uwadze powyrsze ustalenia nat Zy uzna, 2e prezydent iiiasta cdyni przy realizacii obowiqzk6w zwi1zanych z prcw.dzontem zasobrl geodezyjn go i kartograflen go nis tastosow.l ste do prz pis6w prawa: 1) Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Pr.wo geodezyjne i kartograficzne (jednotity rekst z 2010r_ Dz.U.Nr a7 ze zmianami) 2) Ro2pon4d2enia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowntctwa z dnia 16 lpca 2001 r. w sp.awie zglaszania prac aeodezyjnych i kartograflcznych, ewlden.jo nowania systembw i pzechowywania kopti zabezpieczajqcych bazy danych, a tak2e og6lnych warunk6w um6w o udostepnianie tych baz (Dz. U. z 2oo1 r. Nr 7a poz. a37), 3) Rozporz4dzenia Ministra spraw WewnetEnych i Admlnrstracji z dnja 24 natca 1999 r. w sprawe standard6w rechnicznych dorye4cych geodezlt, kartoqrafii oraz krajowego systemu informacji o tereiie (Dz, u, 1999 Nr 30 Poz, 297), a w.instrukcja techniczna O-4 Zasady prcwadzenla paistwowego zasob! geodezyjne9o i karro9raficzne9o.instr!kcli technicznej G-4 Pomiary sytlracyjne i wysokogclowe 4nstrukcji techn czna O,3 Zasady komptetowania dokumentacjt 9 o dezyjnej i kartograficznej 4) Rozpozqdzenla Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwletnt. 2001r. w spraw e seode2yjnej ewidencji siec uzbrojenla t renu 062 2espot6w uzgadnlanra dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 po2.455). 5) Rozpozedzeiia Rady tyinistr6w z dnia 7 grudnia 2oo4r. w sprawie sposobu i trybu dokonywanla pod2ial6w nteruchomo6ci (Dz.U,Nr 26A poz.2663), 6) Rozpoz4dzenla Nlinistra Rozwoju Regonaln go ibudownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidenclt grunt6w i budynk6w (Dz.U.Nr 3A ooz.454). 7J Rozpozqdzenia Minrstra Spraw Wewnetunych iadministracj z dnia 9lstopada 20llr * soraw'e rialodrdow red-- {/1}r 1 *v<orywar E geooezylnych ponia- -ow syt-ocyinvch wvsorojco{}(1 o'al oprdlowdnia i przfldzywan.a wyl \ow tych pomiar6w do panstwowego zasobu geodezyjnego I kartografienego (D2.U.N1263 po2,1572). ';ff^ w 1S

19 Na tvm orotok6l zakoiczono w prccedurze postepowania wzgteden prctokatu obowtizul1 przeplsy 5 13 ust. i-7 rczpoeedzenia Rady Mlnlstt6t z dnb 2a sterpnia w sprawie kontoll uded6w, instytuqi publicznych i pftedsiebiorc6w w zakresle peesteegadia peepis6w dotyd1- crch geode4i ikanogretii (Dz, U. Nr 101, poz, 1090), W sz.zegolnoki kortrolowany odm'wic podpisania protokotu kontrol i peedstawia w teminie 3 dni rcboeych od dnia jega otzymania pisemnego WjaCnlenla pzyeyn tej odmowy, podpisujqc p.atok6l zb2yt zastrzezenia do wojew6dzkego Inspektoa Nadzo- N Geadezylnego i Kartoqraflcznego w Gdahsku. w tetmlnle 7 dnl od dnla do- Podczas pu prowadzonej kontroli spozqdzono kserokople ldosrepnlonych dokufien_ t6w, stanowiqcych akta kontroli, karta numerod 1do 159. Gdafisk, dnia va kwletnia 2012r. s.",f;;;).hmd., Jdnrd * *i"t-\ S]ARS?Y NSPFI(IOR {IOJEIIOOZK u{zr,d MrAsli cdml SIAFSZY INSPENOR IIOJEVTdDZK \,ufi \n L Kierownik,ednostki 19 t fl,

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia r-l Poznari, dnia fq marca Z0I2r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WPOZNANIU TJ,lko.lo uittka sluibowego Egzeuplarz w 1 NU-u093-0008/11 PRO T OK6I- KONTROLI Kq trolowana iednostka iiedziba iadres \aczelnik Z-cy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I.431.2.2.2015 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r.

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r. ,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny z dnia 24 stycznia ZO12 r. w spnawie wprowadzenia,,polityki bezpieczefstwa informacji

Bardziej szczegółowo

POKONTROLNE. d(i14. - 3. (3 - b NAJWYZSZA IZBA KONTROLI. 7 ) I3 i LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004. Delegat~~ra w todzi p.0.,?

POKONTROLNE. d(i14. - 3. (3 - b NAJWYZSZA IZBA KONTROLI. 7 ) I3 i LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004. Delegat~~ra w todzi p.0.,? NAJWYZSZA IZBA KONTROLI - 3. (3 - b Delegat~~ra w todzi p.0.,?vto Q ZASTL C \- 1' 7 ) I3 i 'RE 'I'OU rtl&~n La t LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004 POKONTROLNE i s.,, ~.,.;, 2Li- P. " i d(i14 NAJWYZSZA

Bardziej szczegółowo

ubiesai4cych iie o udzierenie ich

ubiesai4cych iie o udzierenie ich Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.m.2013.1!rK Katowice, dnia 19.03.2013r wyjasnienta oraz ZMTANA TRESCT stwz Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i u,ilrozenie Zintegroutahego

Bardziej szczegółowo

OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY http:,','b40. porta l.uzp.gov.p I 'iltdex.php?ogloszeni-show&po4/cja=24 718&roF2O l5-09- 16 Adres strony internetowej. na kt6rel ZahawiarEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,pupgniezno.bip,net.pt

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej ~~ REGIONAL NY ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a Protok61 z lustracji problemowej SpoldzielniMieszkaniowej "PIAST" w Katowicach marzec 2007

Bardziej szczegółowo

K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego

K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego Koszalin, dnia 5 listopada 2008 r. K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego P r o t o k ó ł z kontroli sprawdzającej i problemowej przeprowadzonej przez: starszego inspektora wojewódzkiego inŝ. Jana

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I ?,9,9, Eiaoo OPIMA I RIIPORT v4 baduniu sprswozdaniu /inunsowego zu 2012 rok Sp dldzielni s Mies zkuni ow o,,slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I Adres:02-998 warszawa, ul. Starodawna 8

Bardziej szczegółowo

6.../ PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE

6.../ PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE g ;:..., IN FRASTRU KTU RA I -SRODOWISKO -.. 10iik ':.bi EA! i-1,ia ;,i'ottlijs( 6.../ _,6,,,,.t. UNIA EUROPEJSKA il'on MIS/. '.,' hr:k_mk_i Budowa fotowoltaicznego irridia zasilania oczyszczalni. ciekriw

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji 1 listopada 2011 r., nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. RADA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w Chemiczna OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" i *** r * * : * *. * * : *** UNIA EUROPEJSKA Publikacja suplementu do Dziennika Uzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks:

Bardziej szczegółowo

sl. 1. Oglasza si9 otwarty konkurs ofert na realizacjg w 2015 roku oraz w latach 2015 - $2.

sl. 1. Oglasza si9 otwarty konkurs ofert na realizacjg w 2015 roku oraz w latach 2015 - $2. AEFEB25F3BDFBF9C2O89] idenrvnkabr l2al4l2 A,I5E70885D2F329I LOF zarz.{dzdnrd NR HL.,rorn Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg w 2015 roku oraz w latach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111

MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111 MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111 Warszawa, dnia 16 czerwca 20 1 1 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministrow RM- 10-67- 11 20 1 1-06-2 1 Do Rzadowepo Centrum Legislacii Przekazujq

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 187/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 187/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiAB/S/MJ/7331/4/07 UNP: 7568/WUiAB/- VII/O7 Szczecin, dnia 26 czerwca 2007r. Decyzja Nr 187/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo