(srwz) vva R fj lnr<6vrr z Awr6vrzrE N ra SZPITAL 'WOJE.WODZT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(srwz) vva R fj lnr<6vrr z Awr6vrzrE N ra SZPITAL 'WOJE.WODZT

Transkrypt

1 SZPITAL 'WOJE.WODZT<I II\4. I\/IIKOI-,AJA KOPEITNIKA UL. T. CHAI-,UBINSKIEGO 7 75 _ 581 KOSZALIN NIP: REGON: BANK: BOS O/Koszalin nr: l0l SPE C\'F IKACJA ISTOTF{\'CH vva R fj lnr<6vrr z Awr6vrzrE N ra (srwz) PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: WYROBY Z WX-,OKNINY JEDNORAZOWEGO VZVTKIJ TRYB IJDZIELENIA ZAMO WIENIA : PFIZH,TA II.(; N TE C)GRAN I(:Z{J^N \' o rrzartosci rnniejszej ni2 193 OO0 E,UR.O NUMER POSTEPOWANIA: 'f P /3/PN / 1 26 lz{rt 1 PODSTAWA PRAWNA: CENA SIWZ: Ustawa z dnia2l) stycznia 2004 roku Plawo zam6wief publicznych (1.i. z 2010 r. I)2^ U. Nr 173, p<> ze zm.) 50,00 zl

2 st\\'l l.l)_11l,'.l,il)\;l r6r1()i I I. OPIS PRZEDMIOTU ZA IENIA Przedmiotem zam6wienia jest dostawa wyrob6w z wl6kniny jednorazowego uzytku. Kod CPV Szczeg6lowy zakes przedmiotu zam6wienia okreslony jestw Zal4czniku nr 2 do SIWZ. II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA Termin wykonania zam6wienia l2 miesigcy od daty podpisania umo\!y. ili. ZA WIENIA Zamaw iajqcy dopuszcza sklad an i e ofert czg Sc iowych : l. Zadanie nr 1 -fartuch chirurgiczny (I(od CPV ) 2. Zadanie nr 2 - maski jednorazowego uzytku z wl6kniny (Kod CPV ) 3. Zadanie nr 3 - fartuch urologiczny, pokrowiec foliowy (Kod CPV ) 4. Zadanie nr 4-5. Zadanie nr 5 - fartuchu i ubrania chirurgiczne, zarekawek chirurgiczny (Kod CPV ) czepkijednorazowego u4,tku z wl6kniny (Kod CPV ) IV. ZAM TENIA UZUPEI-NIAJACE V. OFERTY WARIANTOWE Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofeft wariantowych. VI. WARUNKI UDZIALU W ANIU L O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sip wykonawcy, kt6rzy: a) nie zalegaj4 z oplacaniem podatk6w, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub maj4 wstrzymane w calosci wykonanie decyzji wlasciwego organu; b) nie figuruje w Krajowym Rejestrze I(arnym na podstawie art.24 ustawy Prawo zam6wief publicznych. 2. Ocena spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego zostanie dokonana wg formuly,,spelnia - nie spelnia". VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW. JAKIE MUSZA DOSTARCZYC WYKONAWCY WRAZZ OFERT l. W celu wykazania braku podstaw do uykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia wykonawcy w okolicznosciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych, wykonawca sklada nastgpuj4ce dokumenty: 1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 2) aktualny odpis z wla6ciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustauy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplyrvem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert, a w stosunku do os6b ftzycznych oswiadczenia w zakresie art.24 ust. I pkt 2 ustawy; 3) aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaj4ce, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na rary zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert; 4) aktualne zaswiadczenia wla6ciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj4ce, ze wykonawcanie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnodci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wcze$niej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert; 5) aktualn4 informacjg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust. I pkt 4-8 ustawy, wystawion4 nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 6) aktualn4 informacje z Krajowego Rejestru I(arnego w zakresie okre6lonym w art.24 ust. I pkt 9 ustawy, wystawion4nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert; S;r.prtll \\rlcriorlzlir rlrr \1iliollt1,r liupc:rtrla rrl. ( lilth.riri*sliictl l. -r' j--i3i l(oszulin

3 s I \\'/ L f-l-l I I l'n't l(, l(rl l 2.1 Je2eli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w ust. l: sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, 1) pkt2,3 i 5 - potwierdzaj 4ce odpowiednio, ze: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadlo6ci, b) nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w calo3ci wykonania decyzji wlasciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sig o zam6wienie; sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 2) pkt 4 - zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotycz4 w zakresie okreslonym w art.24 ust. I pkt 4-8 ustawy. 2.2 Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 2.1 pkt I lit. ai c oraz pkt 2, powinny byi wystawione nie wczesniej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert. Dokument, o kt6rym mowa w ust. 2.1 pkt I lit. b, powinien byi wystawiony nie wczesniej niz 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert. 5.3 Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 2.1, zastgpuje sie je dokumentem zawierajqcym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym llykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania. Przepis ust.2.2 stosuje sig odpowiednio. 5.4 W przypadku wqtpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawcg majqcego siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajqcy moile zwr6cii sie do wlasciwych organ6w odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczqcych przedlo2onego dokumentu. 3. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaj4 wymaganiom okreslonym przez ZamawiajEcego, Wykonawca sklada nastqpuj 4ce dokumenfy: l) oswiadczenie dotyczqce danych wykonawcy -Zal1cznik nr I do SIWZ; 2) opis przedmiotu zam6wienia-zal4cztrik nr 2 do SIWZ; 3) formularz ofertowy - Zal4cznik nr 4 do SIWZ; 4) pr6bki w celu por6wnania ze szczeg6lowym opisem przedmiotu zam6wienia: - zadanie nr I - po 2 szt. z kazdej pozycji; - zadanie nr 2 - po 2 szt. zkazdej pozycji; - zadanie nr 3 - po 2 szt. zka\dej pozycji; - zadanie nr 4 - po 2 szt. z kazdej pozycji; - zadanie nr 5 - po 2 szt. z kazdej pozycji; 5) oswiadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III); 6) deklaracjazgodnosci; 7) potwierdzenie jednostki nofyfikowanej - nie dotyczy wyrob6w medycznych nalez4cych do klasy I niesterylnej; 8) dokumentpotwierdzaj4cyzgodnos6 znonn4pn EN l ,2,3 (dotyczy zadanianr 1). 4. Dokumenty wymagane w przypadku skladania oferty wsp6lnej: l) petnomocnictwo ustanawiajece reprezentacje wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia; 2) w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia orazw przypadku podmiot6w, o kt6rych mowa w $ 2 ust. 2RazporzqdzeniaPrezesa Rady Ministr6w z dnia r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze 2qda( zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenfy mog4 byi skladane, kopie dokument6w dotycz4cych kazdego z tych podmiot6w sq poswiadczane za zgodno!;( z oryginalem przezte podmioty WyZej wymienione dokumenty Wykonawca zobowi4zany jest zloly( w formie oryginal6w lub kserokopii potwierdzonych na kazdej stronie za zgodnosd z oryginalem przez osobg/osoby uprawnion4(e) do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodnosd z oryginalem" i naniesion4 dat4. VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SID ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajqcy i wykonawcy przekazujq faksem lub poczt4 elektroniczna. IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI Osoba upowazniona ze strony Zamawiajqcego do kontaktowania sig z wykonawcami: Srpitirl \\'o jeulrlzl,i rnr. \'liliolitjil Kopctrrliil rrl. ('hirlr-rbirrslitceqr? i:,-i.\ I l(oszalrfi

4 \l\\ / l'l_r i 1 r.l /PN.', l r6.,r{) I I Iiwelina Kopaczervska st. inspektor ds. zam<iwieli publicznych tel.: (94) ; fax.: (94) ; UWAGA: Czas pracy Dzialu Zam6wief Publicznych: od poniedzialku do piqtku w godzinach X. WADIUM Wykonawca przystgpuj4c do przetargu nie wnosi wadium. XI. OKRES ZWIAZANIA OFERT Wykonawcy pozostajq zwiqzani oferlqprzez okres 30 dni od uplywu terminu do skladania ofert. XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Przygotowanie oferly: l) Oferta musi by6 sporzqdzona w jgzyku polskim, pismem czytelnym. 2) Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym nalezy zlo\(, wraz z tlumaczeniem na jgzyk polski, poswiadczonym przez wykonawcg. 3) Koszty zwiqzane zprzygotowaniem oferty ponosi skladaj4cy ofertg. 4) Wykonawca mole zloiry( w prowadzonym postqpowaniu wylecznie jednq ofertg. 5) Oferta oraz wszystkie zalqczniki wymagaj4 podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa. 6) Jezeli oferta i zalqczniki zostane podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, nale y dolqczy(, wlasciwe umocowanie prawne. 7) Zamawiajqcy nie jest podmiotem wykonuj4cym zadania z za}cesu administracji publicznej i nie wymaga dokonania oplaty skarbowej, zwiqzanej z udzielonym pelnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy. 8) Oferta powinna zawiera( wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia i zalqczniki, o kt6rych mowa w tresci niniejszej specyfikacji. 9) Dokumenty powinny by( sporzqdzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiaj4cego wzorcami - zalqcznrkami, a w szazeg6lnosci zawierai wszystkie informacje oraz dane. 10) Poprawki w ofercie musz4byi naniesione czy'telnie orazopatrzone podpisem osoby podpisujqcej ofertg. ll) Wszystkie strony oferfy powinny byi spiqte (zs4ae) w spos6b trwaly, zapobiegaj4cy mo2liwosi dekompletacji zawartosci oferfy. 2. Oferta wsp6lna 1) W przypadku, kiedy ofertg sklada kilka podmiot6w, oferta musi spelnia6 nastqpuj4ce warunki: a) Wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. b) Ofefta winna byi podpisanaprzez ustanowionego pelnomocnika. c) Upowaznienie do petnienia funkcji pelnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli ka2dego z partner6w -nalezy zalqczycje do oferty. d) Pelnomocnik winien byi upowazniony do zaciqganta zobowiqzan i platnosci w imieniu kazdego na rzecz kahdego z partner6w oraz do wyl4cznego wystgpowania w realizacj i kontraktu - do oferty nalezy zalqczy( oswiadczenie. e) Podmioty wystqpujece wsp6lnie ponoszq solidarn4 odpowiedzialnol( za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowi4zaf. 0 JeZeli oferta wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sie o udzielenie zam6wienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiajqcy noae Zqdat przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia publicznego, umo\/y reguluj4cej wsp6lprac9 tych wykonawc6w. 3. Inne wymagania dotycz4ce przygotowania oferty Ofertg nalezy zloiry(, w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknigtej kopercie w siedzibie Zamawialqcego oraz opisai wedlug ponizszego wzoru: Szp ilal \\'lluri i'rilz1'r rrn \ likr;laia K rptnttl'a rrl. ( lralubinsliic!o 7, 1-i-isI l(trr;rlin

5 sa\\,/,,nazwa WYKONAWCY NR POSTqPOWANIA: TP-231 /3/I'N / WYIIOI}Y Z WI,OKNINY JIDNORAZOWEGO UZYTKI"J NII. ZADANIA...' SZPITAI, WOJEWODZKI IM, MIKOI,AJA KOPERNIKA UL.'I" CHAT,TJBINSKIEGO 7, 75.58I KOSZALIN DZI AI, ZAMOWINN PU I]I,ICZNYCII" XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT I. Ofeffy nalezy skladai w siedzibie Zamawiajqcego w Dziale Zam6wief Publicznych do dnia I I r. do eodz Otwarcie ofert nast4pi w dniu I r. o eodz w siedzibie Zamawiajqcego. Bezpo6rednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy przeka2e zebranym wykonawcom informacje zamier za pr ze znac zy ( n a s fi nan s o wan i e zam 6wi eni a. Otwarcie ofert jest jawne i nast4pi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu nastgpujqce informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, cena, a zam6wienia, okres gwarancj i, warunki platnosci. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY o wysokosci kwofy, jak4 ofert przekazane zastan4 takze termin wykonania l. Cena oferfy musi uwzgledniai wszystkie zobowiezania, musi byi podana w PLN, z wyodrgbnieniem nale2nego podatku VAT. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmowai wszystkie koszty i skladniki zwiqzane z wykonaniem zam6wienia. 3. Cena moze byi tylko jedna. 4. Cena (cena brutto) - iloii x cena jednostkowa netto + wartosi VAT XV. KRYTERIA OCENY OFERTY l. Przy wyborze oferfy najkorzystniejszej Zamawiajqcy bgdzie kierowal siq nastgpuj4cymi kryteriami: LP KRYTERIUM oh SPOSOB OBLICZANIA Cena 100 % Najnizsza cena spo516d waznych oferṯ x100 Cena badanej oferty 2. Wynik: Oferta, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksyrnalna liczba przyznanych punkt6w w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz4 pozostale oferty zostan4 sklasyfikowane zgodnie z ilosciq uzyskanych punkt6w. Realizacja zam6wienia zostanie powierzona wykonawcy, kt6ry uzyska najwylszqilosi punkt6w. XVL ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiajqcy nie wynaga wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. XVII. WARUNKI UMOWY L 2. a J. Zamawialqcy podpisze umowq z wykonawcq kt6ry przedlo y najkorzystniejsz4 ofertg z punktu widzenia kryteri6w przyj gtych w niniejszej specyfi kacji. Umowa zawarta zostanie z uwzglgdnieniem postanowieri wynikajqcych z tresci niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, kt6ry stanowizalqcznik nr 3 do SIWZ. XVIIT. INFORMACJA O MOZLIWOSCI ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY l. Dopuszcza sig mozliwo36 wydlu2enia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb wlasnych. Szpiu) \\'r'icrt't:dzlir inr \1ili,rlalr K()pcLrtLd trl. { lhirlubirsliicl.o 7, 7t--ill I Koszalrn

6 s t\\'./ 2. Dopuszcza sig mozliwos( zmiany przedmiotu zam6wienia wynikaj4cego z oferty na podstawie, kt6rej zawarta zostala umowa, przy nilszej lub niezwigkszonej cenie, w przypadku, gdy: l) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spelniajqcy parametry okreslone w opisie przedmiotu zamowrcnl.a;?\ Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt r6wnowa2ny, spelniaj4cy parametry okreslone w opisie przedmiotu zam6wienia; 3) wystqpi incydent medyczny zwiqzany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt r6wnowa2ny, spelniajqcy parametry okreslone w opisie przedmiotu zamowienia; 4) producent przedmiotem umov\y wstrzyma produkcjg i Wykonawca zaproponuje produkt r6wnowazny, spelniaj4cy parametry okreslone w opisie przedmiotu zam6wienia; 5) producent zmieni spos6b konfekcjonowania przedmiotu umowy. 3. Dopuszcza sig mo2liwos6 zmiany numeru katalogowego, kodu produktu inazwy wlasnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje tak4 zmiang. Dopuszcza sie mozliwosi obnizenia wielko6ci ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w nizszej cenie. 5. Dopuszcza sig mo2liwosc zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniqtego postgpowania. Zmiana ceny nastgpuj e nie wczesni ej nt z dniem wej Sci a w Zycie aktu prawnego zmieniaj qcego stawke podatku VAT. xix. DKI OCHRONY PRAWNEJ L Odwolanie l) Odwolanie przysluguje wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnosci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowiezany na podstawie ustawy. 2) Odwolanie przysluguje wyl4cznie wobec czynnosci: a) wyboru trybu negocjacjibez ogloszenia, zam6wienia z wolnej rgki lub zapytania o ceng; b) opisu sposobu dokonyvania oceny spetniania warunk6w udzialu w postgpowaniu; c) wykluczenia odwolujqcego z postqpowania o udzielenie zam6wienia; d) odrzucenia oferty odwolujqcego. 3) Odwolanie powinno wskarywat, crynnost lub zaniechanie czynnosci zamawiaj4cego, kt6rej zarzuca sip niezgodnosi z przepisami ustawy, zawierat zwigzle przedstawienie zarzut6w, okreslai Zqdanie oraz wskazy\ivai okoliczno3ci faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania. 4) Odwolanie wnosi siq do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem s) 6)?\ 8) e) 10) 1l) elektronicznym weryfikowanym za pomoce waznego kwalifikowanego cerfyfikatu. OdwolujEcy przesyla kopig odwolania zamawiaj4cemu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapozna( siq z jego tre6ci4 przed uplywem tego terminu. Domniemy'r,va sig, iz zamawiajqcy m6gl zapozna( sig z tre6ci4 odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nast4pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoce sposobu okreslonego w dziale VIII SIWZ. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa( zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do kt6rej jest on zobowi4zany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadnosci przel<azanej informacji zamawiajqcy powtarza czynnos6 albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujqc o tym wykonawc6w w spos6b przewidziany w ustawie dla tej czynnosci. Na czynnosci, o kt6rych mowa w pkt 7, nie przysluguje odwolanie, z zastrzeleniem art. 180 ust. 2 ustawy. Odwolanie wnosi sie w terminie 5 dni od dniaprzeslania informacji o czynnosci zamawiaj4cego stanowi4cej podstawg jego wniesienia. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec postanowien specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamlwieh Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zamdwienia na stronie internetowej. Odwolanie wobec czynnosci innych ni2 okreslone w pkt 9 i 10 wnosi sig terminie 5 dni od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziqi wiadomosi o okolicznosciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia. z. Skarga do sqdu r) z) 3) 4) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przysluguje skarga do s4du. W postepowaniu tocz4cym sig wskutek wniesienia skargi stosuje sig odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postqpowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowi4 inaczej. Skargg wnosi siq do s4du okrggowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajqcego. Skargg wnosi sig za po3rednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia lzby, przesylajqc jednoczednie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo\enie skargi w plac6wce pocztowej operatora publicznego jest r6wnoznaczne z jej wniesieniem. \,,irilrr{ \l irieur r11,,li rnr \likir{irilt K'tpr'1'11i{11 ul. t hlriubirrrkicrro 7. I5-5.1I li()srtltlt

7 s l\!./ 5) Prezes Izby przekazuje skargg wrazz aktami postepowania odwolawczego wlasciwemu s4dowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 6) W terminie 2l dni od dnia wydania orzeczenia skargg moze wniesi takze Prezes Urzgdu. Prezes Urzgdumohetakae t) 8) e) l0) przyst4pii do tocz4cego sig postqpowania. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzgdu stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego o prokuratorze. Skarga powinna czyni(, zadosi wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera( oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzut6w, zwigzle ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a takhe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiang orzeczenia w calosci lub w czg5ci. W postgpowaniu tocz4cym sig na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy( Zqdania odwolania ani wystgpowai z nowymi Z4daniami. S4d na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargg wniesion4 po uply'r,vie terminu lub niedopuszczalnq z innych Vzyczyn, jak r6wniez skargg, kt6rej brak6w strona nie uzupelnila w terminie. 3. Szczeg6lowe informacje na temat Srodk6w ochrony prawnej znajdujq sig w ustawie Prawo zam6wief publicznych w Dziale VI. XX. PODWYKONAWSTWO t. Zamawiajqcy 2qda wskazania przez Wykonawcg w ofercie czgsci zam6wienia, kt6rej wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. W przypadku braku wskazania podwykonawc6w Zamawiajqcy uzna, ze caloic zamowienia nealizowana zostanie przez Wvkonawce. XXL POSTANOWIENIA 1. Zasadyudostgpnianiadokument6w l) Uczestnicy postgpowania maj4 prawo wgl4du do tresci protokolu oraz ofert w trakcie prowadzonego postgpowania z wyj4tkiem dokument6w stanowi4cych zalqcznikr do protokolu fiawne po zakoriczeniu postgpowania) oraz stanowiqcych tajenrnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokument6w lub i n form acj i zastr zelony ch pr zez uc zestnik6w p o stgpowania. 2) Udostgpnienie zainteresowanym odbywai sig bgdzie wg ponizszych zasad: a) Zamawiajqcy udostepnia wskazane dokumenty po zlozeniu pisemnego wniosku; b) Zamawiajqcy wyznacza termin, miejsce orazzakres udostgpnianych dokument6w; c) Zamawtajqcy wyznaczy czlonka komisji, w kt6rego obecno5ci udostepnione zostan4 dokumenty; d) Zamawiajqcy umozliwi kopiowanie dokument6w odplatnie, cena za I strong 1 zl netto; e) udostgpnienie moze miei miejsce wylqcznie w siedzibie Zamawiajqcego oraz w czasie godzin jego urzqdowania. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj4 przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych oraz Kodeksu Cytvilnego. XXII. ZALACZNIKI 1. Zalqcznlk nr l: OSwiadczenie dotycz4ce danych wykonawcy 2. Zalqczniknr 2'. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia. 3. Zalqczniknr 3: Projekt umowy. 4. Zalqcznik nr 4: Formularz ofertowy. SPE. C\'FIKACJ4 ISTOTNYCH Szpitul \\'irirsridzlir rn \ltkolitlir Kopelllll!il rr1. ( h;ri:rbrrrsliirll :. li-5el I(trrzltlttt

8 st\\,/ l. Dane Wykonawcy: Pelna nazwa: LA\, CZNIK NR 1 DO SIWZ oswraucznnre DoryczACB DANycH wykonawcy Adres: NIP: Regon; KRS lub inny organ rejestrowy: Telefon: Fax; Dane osoby upowaznionej do kontakt6w ImiE i nazwisko Strona www: Wojew6dztwo: Powiat: 2. W zwiqzku z wymogami systemu zarzqdzania jakodci4 wedlug nonny ISO 9001:2001 prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastgpujece pytania. Udzielone odpowiedzi nie bgdq mialy Zadnego wplyrvu na oceng oferty. Czv Wvkonawca stosuie system zarzadzania iakoscia? TAK NIE Czy Wykonawca posiada certyfikat systemu zarzadzania iakoscia? TAK NIE Czy u Wykonawcy funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowc6w, material6w, kwalifikowania wyrob6w gotowych lub oceny Swiadczonych uslug? Czv u Wvkonawcv istnieie orocedura reklamacvina dla klienta? TAK NIE TAK U NIE LI 3. Oswiadczamy, 2e zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowi4zujemy sig w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyzn aczonym pr zez Zamawi aj 4c e go. DATA: PODPIS WYKONAWCY Szpital Wrr;euiiilzLr in \lrkolrjil lii)pir'ilrl!it Lrl. ('ltullrhir'tskicro lJ I Ktrszaltn

9 I P"li l,'.1,'l)n, l:6rl()i I SZCZEGOI,OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZAtr,ACZNIK NR 2 DO SIWZ ZADANIE NR I FARTUCH CHIRURGICZNY Lp. Opis przedmiotu zam6wienia Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z wl6kniny SMS/ SMMS w czpsci kontaktujqcej sip bezposrednio z polem operacyjnym tzn. prz6d oraz cale przedramiona z wstawkami z wl6kniny foliowanej gwarantu.j4cej nieprzemakalno5i i barierowosi dla mikroorganizm6w (bakterie, wirusy itp.). Szwy w rqkawach do granicy wzmocnief-ultradzwiqkowe. CzEdi tylna fartucha winna byi wykonana z wl6kniny zabiegowej trzywarstwowej, oddychajqcej. LuZny, szeroki, zakrywajqcy dolnqczqsi szyi, klatkq piersiow4 brzuch, korlczyny dolne i g6rne, dokladnie opina.i4cy nadgarstek mankietami wykonanymi z materialu poliestrowego, zaprojektowany w taki spos6b, aby bylo mozliwe wi4zanie na brudno, a nastqpnie na czysto orazwi4zanie sluz4ce do regulacji obwodu u g6ry l4czony narzep. Gramatura min. 40 glm" poza stref4krytyczn4 w strefie krytycznej 65 glm2. OdpornoSi na przesiqkanie plyn6w min. 190 cm H2O w strefie krytycznej, o sile rozerwania na sucho i mokro min. 280 kpa. Zgodne z nonna PN EN 1379s 1-3 Wym6g graniczny/rozmi ar roznriar XL, XXL kolor niebieski lub zielony Potwierdzenie Producent, typ, nr kat. ZADANIE NR 2 MASKI JEDNORAZOWEGO UZYTKU Z WLOKNINY Lp. Opis przedmiotu zam6wienia Wym69 gran iczny/rozmiar Potwierdzenie 2 3 Maska chirurgiczna: - troki min. 30 cm - trdjwarstr.vowa - posiadaj4ca specjalnq rvkladkg modelujqc4 na nos - z wl6kniny nie powodu.lqcej podraznieri sk6ry, wolna od rnikrowlosk6w - niesterylna - oakowana w kaftoniki max. oo 50 szt. Maska chirurgiczna: - umocowanie za pomoc4 gumek - tr6jwarstwowa - posiadajqca specjaln4 wkladkg modelujqcq na nos - z wl6kniny nie powodu.j4ce.j podra2niei skory, wolna od mikrowlosk6w - niesterylna - pakowana w kartoniki max. po 50 szt. Maska chirurgiczna: - z antyrefleksy.jn4 ochron4 na oczy, powleczona warstw4 chron iqc4przed zaparowaniem -min. f 0x29cm - troki min. 30 cm - tr6jwarstwowa - posiadaj4ca specjaln4 wkladkg modelujqcq na nos - z wl6kniny nie powodu-l4cej podra2nien sk6ry, wolna od mikrowlosk6w - niesterylna - oakowana w kartoniki max. Do 50 szt. kolor zielony lub niebieski kolor zielony lub niebieski kolor zielonv lub niebieski Producent, typ, nr kat. SrpiLai \lojoi'orizlii im. \liklrlitj:t Kope mtira Lrl. Clrirlrrhirisliie lo 7. 7:--ilJ I l(txr.alin

10 s l\\'1 ZADANIE NR 3 FARTUCH UROLOGICZNY. POKROWIEC FOLIOWY Lp. Opis przedmiotu zam6wienia Wym6g graniczny/rozmiar Potwierdzenie 2 Fartuch urologiczny: - bez rgkaw6w - obszerny i szeroki na dole - chroniqcy nogi, tulow. ramiona - gwarantuj 4cy zab ezpieczenie operatora przed przenikaniem plynow takze w pozycji siedzqce.j - z trokami do zawiqzywania z tylu oraz z mo2liwosci4 zalo enia na szyi operatora - niesterylny - wykonany z miqkkiei mocnej folii lub wl6kninv foliowanei I(olor fartucha Szerokoji fartucha w czgsci dolne Rozmiar Pokrowiec foliowy: - na przewody z tasm4 mocu.jqcq odporn4 na przemakanie - wykonany z mocnej przezroczystej folii - teleskopowo zloaony z tasmami odpornymi na przemakanie do mocowania na koflc(rwkach z papierowq wstawkq ulatwiajqc4 zakladanie - stervlnv TAK zielonv lub niebieski min. 150 cm XXL bezbarwne min. l3 x 200 cm Producent, typ, nr kat, ZADANIE NR 4 FARTUCHU I UBRANIA CHIRURGICZNE, ZARDKAWEK CHIRURGICZNY Lp. Opis przedmiotu zam6wienia Wym6g graniczny/rozmiar Potwierdzenie z 3 Fartuch niesterylny wykonany z wl6kniny higieniczno-zabiegowe.i przeznaczony dla os6b odwietlzajqcych pacjent6w w szpitalu, poszerzony, prosty, wiazany na troki Nieprzezroczyste i niesterylne ubranie chirurgiczne mgskie z wl6kniny tr6.jwarstwowej, sklada sip z bluzy i spodni. G6rna czq3i kompletu jest luzn4 szerok4 bluzqz kr6tkim rpkawem, zakrywajqc4 czgdi klatki piersiowej oraz caly brzuch, zachodzqca na spodnie. Spodnie dlugie, w pasie przytrzymywane gumk4 delikatnie i dokladnie opina.j4cq uzytkownika. Gramatura ^-, ) J)si m- Zargkawek chirurgiczny: - z dwuwarstwowego nieprzemakalnego chlonnego lalninatu z elastycznym dci4gaczem - 96rna czpsi zarpkawka zakoriczona delikatn4 gumk4 opinaj4c4 rekp - sterylny - gramatura 60glm' kolor niebieski lub zielony rozmiar uniwersalny Kolor niebieski lub zielony rozmiar uniwersalny kolor zielony lub niebieski Producent, typ, nr kat. S:rpittrJ \\'rijerloil.elir ]trr \ltl<oirlil Ki)farrrl(il rrl. ('hrrh'rbirrslirr:t:o 7. ij-58i l(rrlzalir

11 sl\\i/ ZADANIE NR 5 CZEPKI JEDNORAZOWEGO UZYTKU Z WLOKNINY Lp. Opis przedmiotu zam6wienia Wym6g graniczny/rozmiar Potwierdzenie I 2 Czepek pielpgniarski: - z przewiewnej wl6kniny - okr4gly - zperforacjq - wykoriczony delikatn4 gumk4 opinaj4c4 doktadnie glowg - niesterylny - szeroko66 po rozci4gniqciu min. 45 cm -pakowane w kartoniki z mozliwosciq noiedvnczeso wvimowania - max. oo 50 szt. Czepek chirurgiczny mgski: - Czepek typu furazerka - z przewiewnej wiskozowej wl6kniny - 6ci4gany z tylu gumk4 - z warstwq chlon4c4 pot - szerokosi po rozci4gnipciu min. 34 cm - z perforacjq - niesterylny -pakowane w karloniki z mozliwosci4 poiedvnczeso wvimowania - ma"\. po 50 szt kolor zielony lub niebieski kolor zielony lub niebieski f P-l"r I '"1 l'n 'l :() l() I I Producent, typ, nr kat. Szp ital \\ioit rviidu lir rm. \l ikol ir j it K ()ptttltl(a ul. (. hlh:bjrisliiceo 7. 7.i-5S I Koszaltn

12 sl\\l ZA\,ACZNIK NR 3 DO SIWZ PROJEKT UMOWY SPRZE D AZY NR.../... /TP.23I /3/PN/1 2 6 I2OII zam6wienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zam6wieri publicznych Umowa zawarla w dniu I roku w Koszalinie, pomigdzy: Szpitalem Wojew6dzkim im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubiriskiego 7, Koszalin NIP: , REGON: , KRS: reprezentowanym przez An d rzej a Kond aszewskiego - Dyrektora zwanym dalej Kupujqcym a NIP:...REGON:...KRS:... reprezentowany m pr zez'. zwanym dalej S p rxe d aw c q PRZEDMIOT I CENA UMOWY $l 1. Sprzedawca zobowi4zuje sig do sprzedaly i dostarczenia Kupuj4cemu... w ilosci i za ceng jak w formularzu ofertowym, stanowiecym zalqcznik nr 1 do umowy i bgd4cy integraln4 czqsci4 umowy. 2. WartoSd umowy nefto:. brutto: TERMIN REALIZACJI s2 Umowazostaje zawartanaezasokreslony-od do WARUNKI DOSTAW s3 1. Dostawy bgd4realizowane wg zam6wiefi skladanych sukces)'wnie w zale2no5ci od aktualnych potrzeb Kupuj4cego. 2. Kupuj4cy okre6la wielkosi dostawy przez zloaenie u Sprzedawcy zam6wienia w formie pisemnej lub za pomocq faksu. 3. Realizacja dostawy nastgpuje do 3 dni roboczych od dnia zlo\enia zam6wienia. 4. Koszt dostarczenia, rozladowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Kupujqcego pokrywa Sprzedawca. 5. Kupuj4cy zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pelnym zakresie, jednak nie mniejszym niz 50o/o. 6. W przypadku braku mozliwosci wywi4zania siq z terminu dostawy, Sprzedawca jest zobowi4zany do niezwlocznego powiadomienia o powyzszym Kupuj4cego. 7. Sprzedawca ponosi w szczeg6lnosci odpowiedzialnos6 za szkode Kupuj4cego powstal4w wyniku koniecznosci zakupu od innego Sprzedawcy towar6w, bgdqcych przedmiotem niniejszej umowy, w okresie, na kt6ry umowa ta zostala zawarta, po cenie wylszej niz okreslona w niniejszej umowie - w wysoko6ci r6znicy pomigdzy fymi cenami. 8. W przypadku realizacji zam6wienia niezgodnego z ofert4 Kupujqcemu przysluguje prawo odmowy przyjgcia towaru. Sprzedawca jest zobowiqzany do odbioru na wlasny koszt towaru w terminie l4vznaczonym przez Kupuj4cego. 9. Zaplata za dostarczony towar nast4pi w formie przelewu bankowego na konto Sprzedawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury. WARUNKI PLATNOSCI s4 l. Zam6wienie realizowane jest wedlug cen ryczahowych zawartych w formularzu ofertowym, stanowiecym zalqcznik nr 1 do umowy. 2. Ceny, o kt6rych mowa w ust. I nie mog4 wzrosn4i w czasie trwania umowy z zaslrzezeniem ust W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy zmiana ceny nastgpuje nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniaj4cego stawkg, po zawarciu stosownego aneksu. 4. Nie dopuszcza sig wzrostu ceny jednostkowej z powodu zmiany ceny producenta. 5. Sprzedawca nie moze bez pisemnej zgody Kupuj4cego przenie66 wierzytelnosci wynikajqce z niniejszej umowy na osobq trzeciq. GWARANCJE ss 1. Sprzedawca gwarantuje, 2e doslarczy towar jest fabrycmie nowy, kompletny orazwolny od wad. 2. Sprzedawca gwarantuje, 2e dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbqdne do dopuszczenia towaru do obrotu i uzywania. 3. Na pisemne Zqdanie Kupuj4cego Sprzedawca dostarczy w terminie 7 dni wymagane prawem dokumenty wlasciwe dla przedmiotu zam6wienia. 4. Wykonawca gwarantuje, 2e dostarczy towar o terminie przydatnosci do u2ytku nie kr6tszym niz 12 miesiecy, liczqc od momentu dostawv. \zpilal \\'oicrriilzlir irn \liliolalir K()perllrl(il tul. (.'hallrbirislticgrr 7 7j-5lJ I I(oszalrt

13 s l\\'./ I i'-.1-r I.l l'\ llr, l(rl I 5. Na kazdej partii towaru muszq znajdowai sie etykiety umozliwiaj4ce oznaczenie towaru, co do tozsamo6ci. 6. Strony umowy ustalaj4 2e na opakowaniach zbiorczych bgde znajdowa( sig nastgpuj4ce informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatnosci do uzycia. 7. Kupuj4cy zastrzega sobie prawo do zlozenta reklamacji w przypadku dostaw towar6w niezgodnych zofertqna podstawie, kt6rej zostala zawaria umowa orazw przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru. 8. Reklamacja towaru wadliwego bqdzie skladana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie. 9. W przypadku wyst4pienia wad jako5ciowych i/lub ilosciowych Sprzedawca zobowiqzany jest wymienii towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupelnii niedob6r ilosciowy w ciqgu 3 dni od dnia zlo2enia przez Kupuj4cego reklamacji. 10. Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko wymienia towar, w kt6rym stwierdzono wadg jako3ciowe i/lub ilosciow4. KARY UMOWNE s6 l. Sprzedawca zaplaci Kupuj4cemu kary umowne w przypadku: nie spelniania swojego Swiadczenia - w wysokosci 10% wartosci niezrealizowanej l) nie wykonywania zobowiqzania - czgsci brutto umowy; 2) nienalezytego wykonywania umowy, a w szczeg6lnosci: a) realizacji dostaw z op62nieniem w wysokoici 0,2Yo wartosci towar6w nie dostarczonych w terminie zakahdy dziefr zwloki, b) realizacji dostaw, w kt6rym stwierdzone zostaly wady jakosciowe w wysokosci 0,2%owartoici realizowanej dostawy, c) realizacji dostaw, w kt6rym stwierdzone zostaly braki ilosciowe w wysokosci 0,2yo waftosci realizowanej dostawy, d) wymiany po uptywie terminu, o kt6rym mowa $ 5 ust. 9, przedmiotu umowy, w kt6rym stwierdzone zostaly wady jakosciowe w wysoko6ci 0,3%o wartosci towar6w nie dostarczonych w terminie zakazdy dzieri zwloki. e) wymiany po uptywie terminu, o kt6rym mowa $ 5 ust. 9, przedmiotu umowy, w kt6rym stwierdzone zostaly braki ilosciowe w wysokosci 0,3o% wartosci towar6w nie dostarczonych w terminie zakaldy dzief zwloki. 3) odstqlienia od umowy przez Kupuj4cego z przyczyn okreslonych w $ 7 - w wysokosci l0% wartosci niezrealizowanej czqsci brutto umowy. 4) niedostarczeniawterminie 7 dni dokument6w okt6rych mowaw $ 5 ust.3 wwysokosci 5olo warto6ci brutto umolvy. 2. I(upujqcy zastrzega sobie mozliwosd zgloszenia Sprzedawcy ZEdania odszkodowania przenosz4cego wysokosd zastr ze2onej kary u mownej. 3. Zaplata kar umownych nastgpuje na pisemne wezwanie Kupujqcego w terminie l0 dni od dnia otrzymania wezwania. 4. Kupuj4cy zastrzega sobie prawo potr4cenia kar umownych z wynagrodzeh naleznych Sprzedawcy. ODSTAPTENTE OD UMOWY s7 Kupuj4cemu przysluguje prawo odstqpienia od umowy, w przypadku nienalezytego jej wykonyrvania, a w szczeg6lnosci: I ) dwukrotnej dostawy innego przedmiotu niz przedstawiony w ofercie, 2) op6znienie w dostawie przedmiotu umowy powyzej l4 dni, 3) dwukrotnego op6znienia w dostawie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w $ 3 ust. 3. 4) trzykrotnej dostawy przedmiotu umo!\ry, w kt6rej stwierdzone zoslaly wady jakosciowe, 5) trzykotnej dostarvy przedmiotu umowy, w kt6rej stwierdzone zostaly braki ilosciowe, 6) dwukrotnego op62nienia w wymianie towaru w kt6rym stwierdzone zostaly wady jakosciowe lub braki ilosciowe, POSTANOWIENIA KONCOWE $8 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci. se W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowe bede mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zam6wieri publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr I 13, poz.759 ze zm.). sl0 Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzq rozstrzygniqciu wlasciwemu rzeazowo Sqdowi w Koszalinie. s11 Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dlakazdej ze stron. Zalaczniki do umowv: 1. Formularz ofertowy KUPUJ,{CY: SPRZEDAWCA: \zpilal \\'olsiltizl.r :nr \liktilajit Ki)letrll!it rrl. ('hirlubirtsliicro l. l5-5ll I l(osr,aitn

14 ZAT-ACZNIK NR 4 DO SIWZ FORMULAF.Z OFERTOWY ZADANIE NR I FARTUCH CHIRURGICZNY Lp Przedmiot zam6wienia Nr kat. Jednostka miary I Fartuch chirursicznv Szt RAZEM IloS6 Netto Stawka podatku VAT w (%) Brutto WartoSi netto waftosi brutto ZADANIE NR 2 MASKI JEDNORAZOWEGO UZYTKU Z WLOKNINY Lp Przedmiot zam6wienia Nr kat. Jednostka miary Maska chirurgiczna Szt z Maska chirursiczna Szt J Maska chirurgiczna: Szt. 300 RAZEM Ilo56 Netto Stawka podatku VAT w (%) Brutto WartoSi netto wartosi brutto Szpr tal \\ o.i*vritlrh l 1' 11 1.{ j kr illt ja l\ r)pcfit ij(il Lrl. ('halubriskitlo illl Korrlilin

15 ZADANIE NR 3 FARTUCH UROLOGICZNY. POKROWIEC FOLIOWY Lp Przedmiot zam6wienia Nr kat. Jednostka miary Fartuch urologiczny Szt. I Pokrowiec foliowy Szt. 200 RAZEM IloSi Netto Stawka podatku VAT w (%) Brutto WartoSi netto WartoSi brutto ZADANIE NR 4 FARTUCHU I UBRANIA CHTRURGICZNE, ZAREKAWEK CHIRURGICZNY Lp Przedmiot zam6wienia Nr kat. Jednostka miary I Farluchu dla odwiedzai acych Szt. l Ubrania chirursiczne Kol Zarekawek chirurgiczny Szt. 150 RAZEM IloSi Netto Stawka podatku VAT w (%) Brutto WartoS6 netto WartoSi brutto podpis wykonawcy Szpi tal \\ i r,itri'tid/ki irr. \{ i k('l:tlii K opcrtt i krt rrl. t'lialubinskrcgrr l. j i-t.\ i K1):-zi.tl1ll

16 ZADANIE NR 5 CZEPKI JEDNORAZOWEGO UZYTKU Z WLoKNINY Lp Przedmiot zam6wienia Nr kat. Jednostka miary Czenek pieleeniarski Szt Czeoek chirurgiczny meski Szt RAZEM IloS6 Netto Stawka podatku VAT w (%) Brutto WartoSi neffo WartoSi brutto -\z itri \\ i,,irriridzki inr \1ilillitiit Kopcrniktt Lll. t.'lrtllrbri:kicuo l. r-i-iti i.lszalin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) STYMULATRORY SERCA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) STYMULATRORY SERCA SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE 75-252 KOSZALIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48 NIP: 669-11-53-754 REGON: 00029075 TEl. FAKS : 094 3423339 BANK: PKO S.A. II Oddział Koszalin 51124036531111000041881738

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo