,,,l zgromadzemia wspd[x'lik6w i Rady lx*acuox"csei -rt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",,,l zgromadzemia wspd[x'lik6w i Rady lx*acuox"csei -rt"

Transkrypt

1 \E' Ko ncef o rio Bieglych Rewident6w Al. Pokoju Krak6w tel./fax: (O12) 42S tef.:(012) 42s 9147 pl OPNIAI RAPORT ZBADAI\IA SPRAW OZDAI{IA FINANS OWE GO za okres od r. do 31.l2.Z00g r. Krakowski Park Technologic zny sp. z o. o. :,,, AI. Jana Pawla II 4l L,,''.',",r,, l(rak6w,:,,1;,,':: dia,,,l zgromadzemia wspd[x'lik6w i Rady lx*acuox"csei -rt, sp6tki Krakowsfl,ii park rechnologiczny sp" z {r. a, IJl,r 5.7fj.'t C ilerrlri :)::i)t78346

2 ,,A(IXILIUM" S.A. KANCELARIA BIEGT-YCH REWIDENTOW KRAKOW, AI. Pokoju 84 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. Al. Jana Pawla Il4lLL rj 31_g64 Krakt6w Opirriu i,a port zbadania sprawozdania finansowego za rok 2008 WY Biegty rewident Krystyna Adamus Nr ewid DATA r. oopowmoalnosc rtnntowa, ''AUXILTUM'' Kancelaria Bieglych Rewidenttiw S.A. Krak6w, Al. Pokoju 84 Koncesja Krajowej Izby Bieglych Rewident6w Nr 293 /a*- i\i!1 '" "" ',, ' '-l' :' I' r'^ - ln '.'', :r \:\ i*i l:''i irrt.,-".1 i..; t-' '-.',.-,' 'i,.,--*' : rl)'' \6 r; rt,

3 OPI]VIA niezalelnego bieglego rewidenta Dla Zgr omadzeni a Wsp 6lnik6 w i Rady Nadzorczej Sp6lki Krakowski park Technologiczny Sp. z o.o Krak6w, Al. Jana pawlall4i L Przeprowadzilismy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Krakowski Park rechnorogiczny Sp. z o. o. z siedzin4 w Krakowie Ar. Jana Pawla li 4l L za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 200g roku, na kt6re skladaj4 siq:. Wprowadzenie do sprawozdantafinansowego o Bilans sporz4dzony na dziert 31 grudnia 200g roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka siq sum ,g0 o Rachunek zysk6w i strat zarokobrotowy od 01 stycznia2o08 roku do 31 grudnia 200g wykazujqcy zysk netto w wysokofci ,91 o dodatkowe informacje i obja6nienia r Jednostka nie ma obowi4zku sporzqdzania sprawozdania z przeplywow pieniqznych i zestawiema zmian w kapitale wlasnym. zgodnie z art.52 ust.l ustawy o rachunkowosci za sporzqdzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarzqd Sp6lki. Naszym zadaniembylo zbadanie i wyrazenie opinii o rzetelnosci, prawidlowosci jasnosci tego spraw ozdama, oraz prawidlowosci ksi4g rachunkowych stanowi4cych podstawa j ego sporzqdzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowaclzilismy stosownie do postanowieri:. Rozdzialu 7 znowelizowanej ustawy z dnia 29 wrzesnia rachunkowof ci. ldz. rj. z 2002 r Nr 76 poz. 694 z poln. zmia'ami) o o Norm wykonywania zawodu biegrego rewidenta, wydan ych przez Izbq Bieglych Rer,vident6 w polsce. Krajow4 l

4 Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy iprzeprowadzilisrny w taki spos6b, aby uzyska6 racjonalna pewno s6, pozwalaj4c4 na wyra1enie opinii o sprawozdaniu. w szczeg6lnosci badanie obejmowaro zbad.anre poprawnosci przyietych s tos owany ch ptzez j i e dno s tkq zas ad (po lityki) rachunkowo<.i I znaczecy ch szacunk6w, sprawdzenie w przewahaiqcej mieu.e w spos6b wyrywkowy, ao*oa6w ksiqgowych, i zapis6w zktotych wynikaj4 liczby i inrormuri" zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calosciowe oceng sprawozdania finansowego. uwaaamy, ze badanie dostarczylo wystarczaj4cej podstawy do wyrazenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zbadanesprawozdanie finansowe, obejmuj4ce dane liczbowe i objasnienia slowne: r Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuac.;i maj4tkowej i finansowej badanej Jednostki na airen 3l grudnia jakteajej 200g roku, wyniku finansowego zarok obrotowy od 0r sty znil200g r. grudnia do r.. sporz4dzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w poworanej wy*ej ustawie zasadami (porityk{ rachunkowosci, oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych. o Jest zgodne zwptywaj4cymi na tre$6 sprawozdania finansowego przepisami prawa. Sprawozdanie z dzialalnosci Sp6lki jest kompletne w rozumieni u art.49 ust.2 ustawy rachunkowosci, o a zawarte w nim informacje, pochodz4ce ze zbad.anego spraw ozd.ania s4 z nim zgodne. Krystyna Adamus Biegiy rewident Przeprowa dzaj Ecy bfani e \h.n NR.1028e/7627 ^^,-,^- ()t--< V" / Krakow 3Q ^ar"a2009 ro{u Birgly Rewidenr nl cr.r'rcl /500 I,i, ii;{ I L i li li; '' ii i: i i i; i: i ;. I I :; rl i i..r i i i; i; i', ir i r.: i ij.-,r i ]].ii,;,;, 1,. r",.--: i.r'';t; i..;,,ji :,.t i;j, i:rt;i.::j;-i Lji ili.:i*fii -ir,i:,.,liill.tt i',li:r ri ji iij-i:r-ri::l i::i. tlii {:ji 8'r i:i

5 Raport uzupelniaj ecy opiniq z badania sprawozdania finansowego w Krakowskim Parku Technologicznym Sp. z o. o Krak6w Al. Jana Pawla II 4t L Za okres od I stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku q

6 r.czqsc ocolna... SPIS TRESCI... 2 fl H;R'r'"Tiporzqdko*' t t"t:lt.1:i1 wstqp_na... dziatatnos:#i:1,ffi *,.,r.:::d::::przedmiotu 1. Podstawa prawna dzialalnof Zatrudnienie...:_:_:_*ct gospodarczei badanej ;.onorfl.i Fundusz jednosrki...:..::_::."""' 'rnformacjaosprawozduoir)'u"z'o;;;'.:.::::..."""' "' 'Dane dorvcz4ce sprawozduoiu.qyor";;;;;;ffi;ffi.::::::::.::::.:..:.; 6. Anariza svruacji rnu;etr."'.r; i fi;;;ffi;iaaanel jednostki...6 C.CZ4SC SZCZEGoLoWA ' organttuti: fl.hunkowosci, prawidlowosd prowadzenia i ksi4g rzetetnos6 rachunko*y.h 2. Ocena...:-_.:.:. systemu tontroti...10 wrwn.t.rnej fnwentaryzacja...1 I i+i;'*l*h"t::::::.:..p B.Aktywa """. obrotowe..., '"""""""" ozvci i b i I a n s u AK rywa...1i III.PASYWA A.Kapitar *r"r"v._:_:.:_-'... I 5 B.Zobowiqriii^"ir;r;.*;;;;;;;.::::.:.:::::::..:.::.:.:::.::::::::::::::::::i; IV Rachunek zysk6w i strat... V.Ocena pozostalych el._11j6* Wprowadzenie sprawozdania i sprawozdanie info.m;.j" O;rakowa... z dziatatnil.:::*:::*' Klauzula kofcowa C.UstaIenia porz4dkowe lg...r8...1g...18 r9 i

7 A. CZqSC OGOLNA 1. Ustalenia porz4dkowe i informacja wstqpna Badanie sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Teclurologicznego Sp6lki z ograriczon4 odpowiedzialnosci4 przeprowadzono w oparciu o umowq nr z dnta roku zawart4 pomiqdzy Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp.z o.o. 3l-864 Krak6w A1. Jana Pawla rr 4l L, a Kancelari4 Bieglych Rewident6w,,AIrXILruM" s.a.,3 r-564 Krak6w, Al. Pokoju 84 wpisan4 na listq podmiot6w uprawnionych do badan sprawozdari finansowych pod nr 293. o Kancelaria Bieglych Rewident6w,,AUXILII 4" S.A., 3r-564 Krak6w, Al. Pokoju 84 zostala wybrana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Uchwal4 Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. Nr 45lIV/ 2008 z dnia 30 paldziemlka 2008 roku.. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadla biegly rewident Krystyna Adamus wpisana na Krajow4 Listq Bieglych Rewident6w, jako czyrxly biegly rewident pod numerem 10289/7627, w okresie od do roku. o Zar6wno podmiot uprawniony jak i biegta przeprowadzai4ca badanie stwierdzaj4 tit pozostal4 niezalelni od Jednostki w rozumieniu art. 66 ust. 2 Ustawy o rachunkowosci. Kierownik Jednostki olyl oswiadczenie o przedlozeniu badaj4cej kompletnych ksi4g i dowod6w ksiqgowych za wskazany okres. Ograniczenia w badaniu ksi4g nie wystqrily. 2. D ane identyfikuj 4ce kontrolowan a j ednostkq. odpowiedzialnosci4 (zwana r6wniez w dalszej czesci raportu,,badan4 jednostk4 lub " Sp6lk4" 3. Podstawa prawna dzialalno5ci sp6lki Sp6lka zostala zawrqzana w formie AkJu Notarialnego Rep.A przed notariuszem Elzbret4 Stelmach w Kancelarii Notarialnej yv Krakowie roku i zarejestrowana w S4dzie Rejonowyrn dla Krakowa- Sr6dmieScia w Krakowie Wydzial Vi Gospodarczy Rejestrowy pod nr RHB 7718, w zwi4zku z przepisami o krajowyn rejestrze s4dowlm wpisana zostala 11 grudnia 2001 roku do Krajowego Rejestru S4dowego w S4dzie Rejonowym dla Krakowa- Srodmiescia w Krakowie XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod Nr Sygn.Akt. KR.XI.NS-REJ.KRS/ I 08 / 968.

8 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. w Krakowie Narodowej pod numerem identyfi kacyjnym REGON : g I 295 Skarbowy Krak6w-Sr6dmieScie g roku 4. Rokiem obrotowym - jest rok kalendarzowy 5. Sp6lka dzialaw oparciu o przepisy:. Kodeksu Sp6lek Handlowych, o Ustawy z dnia 20 paldziernlka 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. w 42,po2.274), t rozporzqdzenia rady Ministrow z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. IJ. z 2007 roku Nr 17, poz.97), 1 ustauy o rachunkowosci z dnia 29 v.rzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. w r. zpolniejszymi zmianami), o ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 29 poz.2104),. inne obowi4zuj4ce przepisy Sp6lka prowadzi dzialalnodi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 6. Czas trwania Sp6lki jest nieograniczony 7. Wladze Sp6lki:. ZgromadzenieWspSlnik6w. Rada Nadzorcza o Zaruad Sklad Zarz1duz. Pan Slawomir Kopei - Prezes Zarzq&t od roku. Pan Jakub czerwiefski - p.o. conkazarzqdu od i g roku o Pani Mariola Kocori Prokurent. Gl6wnlnn Ksiqgowym jest Pani Teresa Starzyk W roku badanym nastqpowaly zmiany w skladzie Zarzqdu. o 04 stycznia 2008 roku zostal odwolany Prezes zarz4dupan Krzysztof Poradzisz,. 08 wrzesnia W-ce Prezes ZarzqduPan Adam S4siadek, o Rafal romasz Zylap.o Conka zarz4duzostalodwolany 8 kwietnia. organem nadzorczym jest piqcioosobowa Rada Nadzorcza w skladzie:. Pan Rafal Tomasz ZyLa - Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej o Pan Andrzej Oklejak I I t/ \\ I

9 a a a Pani Elzbieta Bodio Pan Jakub Czerwiriski Pan Marek Szarzyfski a a o a a Po uplylvie kadencji poprzedniej Rady od 08 kwietnia 200g roku nastapila zmiana i sklad Rady przedstawia siq nastqpuj4co: Pan Kfzysztof Krzysztofiak - Przewodnicz4cy Rady Pan Andrzej Olejak Pani Elzbieta Bodio Pan Jakub Czerwiiiski Pan Marek Szarzyfski Ksiqgi rachunkowe od stycznta 2009 roku prowadzi firrrr,a,,tax-aid,, S.C. Artur Birgiel Matylda Birgiel z siedb4w Krakowie,ul. Krasickieeo I2ll na podstawie umowy Nr 5/2009 z dnia rok. Pani reresa Starzyk pelni4ca funkcjq gi6wnego ksiqgowego przebywa na zwolnieniu lekarskim. 8. Przeprowadzone kontrole w roku badanym:. w roku badanym na ecenie Sp6lki dokonano przez Kancelariq Bieglych Rewident6w,,Auxilium" S.A. w okresie od przegl4du tsiag za okres od 01 stycznia2}}7 roku do 30 czerwca2o0g roku. o Przeprowadzona byla kontrolaprzez NIKw okresie od 18.XI.2008 roku do roku,przedmiotem kontroli byio funkcjonowanie i rozszerzenie obszaru dzialania specjalnych stref ekonomicznych w latach Zatrudnienie Przeciqtny stan zatrudnienia w roku os6b 10. Kapital (Fundusz) podstawowy kontrolowanej jednostki: Na dzieri 31 grudnia 2008 roku kapital Sp6lki wlmosil ,00 i skiadal sie udzial6w po 1000 kuzdy. Udzialy w kapitale zakladowym sp6lki zostaly objqte przez Wsp6lnik6w i oplacone w nastepuj4cy spos6b: Skarb Paristwa 113s ,00 52,I9 Gmina Krak6w Woi ew6dztwo Malopolskie Politechnika Krakowska ,00 10,77 Uniwersytet Jagelloriski ,00 10,71 Akademia G6miczo- Hutnicza ,00 r0,71 ArcelorMittal Poland S.A ,00 1,39 RAZEM 2 t75 2 t ,00 "

10 I 1. Przedmiot dzialalno6ci: Przedmiotem dzialalnosci kontrolowapej jednostki jest wg. pkd: 74,14 Zarzqdzanie sp ecj aln4 stref4 ekonomiczn4 74,14 Zarz4dzanie parkami przemyslowymi, parkami naukowo technologic znymi, strefami inwestycyjnymi,inkubatorami technologicznymi, inkubatorami przedsiqbiorczosci. Pelny zakres dzialalnosci Sp6lki wykazany jest w KRS. Celem Spdlki jest dzialanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie korzystnych warunk6w do rozwoju przedsieblorczo$ci ze szczeg6rnym uwzglednieniem sektora wysokich technologii i tiansferu wiedzy z uczelni do przemyslu. Sp6lka realizuje sw6j cel,poprzez tworzenie i zarz4dzalie parkami przemyslowymi, parkami naukowo-technologicznyrni,strefami inwestycyjnyrni, inkubatorami technologicznlmi,or.az rnne m*y maj4ce na celu opilanalizacje wykorzystania teren6w pod zakladanie i prowad,zeniedzialalnosci gospodarczel. 12. Informacje o jednostkach powi4zanych ' Skarb Paristwa jednostka dominuj4ca posiada 52,78 o/o udzialow w kapitale zakladowi,,m badanej Sp6lki o Krakowski park Technologiczny Sp. z o.o. posiada udziaty w Sp6ice Malopolskie parki przemyslowe w cenie nabycia ' Udzialy w sp6lce Centrum Kongresowo-Targowe Politechnika w wysokosci I 8 tys Informacja o sprawozdaniu finansowymza2007 rok Sprawozdanie finansowe Sp6lki sporz4dzone na dziert 3r grudnia 2007 r. wykazywalo: o Sumy aktyw6w i pasyw6w w kwocie g4320,42 o Rachunek zysk6w i strat wykazuj4cy zysk netto ,44 Sprawozdanie to bylo przedmiotem badania przez Kancelariq Bieglych Rewident6w,,AIIDYTOR" Sp6lka z o.o. w Krakowie, ul. Mazowiecka 44/z wpisanej na listq podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdari finansowych Nr 459.W imieniu kt6rej to badanie przeprowadzil mgr Zbigntew Fr4czek wpisany na listq czyrnych bieglych rewident6w pod nr i uzyskalo opiniq bez zastrzezen. o Sprawozdanie finansowe za rck obrotowy 2007 zamykaj4ce siq sumami bilansow5rmi po stronie aktyw6w i pasl'w6w w wysokos ci zo zsq 320,42,t, oraz zyskiem netto w wysokosci ,44, zostalo zatwierdzone uchwal4 Nr l/2008 zwyczajnego zgromadzenia wsp6lnik6w Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 10 czerwca 200g roku.. Uchwal4 Nr 2 zz,w postanowiono zysk w wysokosci zt przeznaczyi na: o 1) kapitat zapasowy w wysokos ci 3g 625,1I o 2) kapital rezerwowy w wysokosci i5 g75,33 n Sprawozdarie finansowe za 2007 rok zostalo w dniu groku przekazane do urzqdu Skarbowego w Krakowie-Srddmiesciu. r

11 . wpisane do KRS o ogloszone w Monitorze saagylr i Gospodarczynn Nr r33/200/e9g2) z dnia9lipca2009 roku po o nie podlegalo ogloszeniu w Monitorze polskim,,b,,. 14. Dane dotycz4ce sprawozdania finansowego za 200g rok P rzedlo Lone do b adani a sprawozdani e fi nans owe" ob ej muj e :. wprowadzenje do sprawozdania finansoweso ' ' bilans wykazui4cy sumy aktyw6w i pusywi* w wysokos ci o 320,g0 rachunek zysk6w i strat wykazuj4cy zysk netto.., g67,9l. informacjq dodatkow4i objasnienia Komplet sprawozdania opracowano na formularzach okreslonych w o rachunkowodci, ustawie rachunek zysk6w i strat sporz4dzono w wersji kalkulacfnej. Sprawozdanie sporuqdzono przy zaloaeniukontynuow ania dzialatnolci w daj4cej przew idzie 6 pr sip zy s o S ci. zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o rachunkowosci (Dz. U. Nr.76 poz.694 z zpo2n' 2002 zm') r. zarz4d Sp6iki udostepnil badajqcej caiosi ewidencji i dokumentacji - ksiggowej, oraz udzieril informa.ji i *y1us"i.n porostaj4cych poru rachunkowosci, ryrt.*"- a niezbqdnych do sporz qdzenia,rirri"irr"go raportu i wy,razenia opinii o sprawozdaniu. Ponadto bieglej ohono stosowne oswiadczenie o kompletnosci, rzetelnosci i prawidlowosci sporzqdzonego sprawozdania, oraz o braku wyst4pienia,iur."n po dacie bilansu, kt6re w spos6b znacz4cy moglyby wprpr4i na dane w nich zawarle. Nie wystqpily ograniczenia w zakresie badania. wsp6rpraca bieglej z badan4 j edno stk4 przebie gala b ez zastr zelen. 15. Ocena sytuacji maj4tkowej i finansowej ANALIZA SYTUACJI FINANS OWEJ 7 Do wyliczenia wskaznik6w przyjgto nastqpuiqce wierkosci pochod zece zbadanego bilansu w pelnych otych. TRESi : LJJN wpvr4uylrry Lc sljlle(j4zv L 'LJvttvw! Lv sprzeeazy proouktow. uslug Przychody 940 ze sprzedallto*at6* i n at.riul6w Zysk(strata) netto I 949 Aklywa 048 og6lem r Kapital 316 wlasny t Stan 606 nalemo5ci kr6tkoterm. 938r t9 I 566 Lob ow 878 rqzani a lcrotkoterm r l}ruls )ruul(l uul()t0wc r SrodkipieniEzne I

12 Wyniki dzialalnosci gospodarczej, strukturq bilansu, zmiany do roku poprzedniego bilansu, oraz rachunku zysk6w i strat, charukteryzui4ponizsze tabele: Bilans por6wnawczy W tys. zlotych Stan na koniec roku Zmiany stanu Wyszcze96lnienie Zmiany stanu Kwota,o/o kwota u/o 2008 vo 2007 ok 2006 Vo 08/07 07/06 I ) o7/06 J l0 ll A:ft:ffiS;:lii.ie: A. AKTYWA TRWAI,E q)) l6 0s8 78, ,r I. WartoSci niem. i prawle t6 0,r l6 l ,8 515,0 II. Rzeczowe aktyva trwale olt t t1 5?l III. naleznosci 2.) 1 47) 1 dfugoterminowe IV. Inwestycje dlusoterminowe 200 no I I 120 V. Dlug. ro. miedzvokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , , , ,0 87,7 I. Zapasy il. Nalezn. kr6tkoterminowe 938 AA , ,9-2 s83 I ,4 l)a'1 III. Inwestycje kr6tkoterminowe 74s 3, t4,9 64-6,5 8,7 IV. Kr6tkoterm. ro. miedzyokr. 4 0,0 0,0 5 3 RAZEMAKTYWA r 00,0 z , I00,0 l 343 t ,9 314,6 A. Kapitaly wlasnernzem 't,r , ,I t 0, I. Kapital podstawowy 2 t75 r 0, , , ,0 I t42, II. Kapital 9 zanasowv 214 1, ,9 t75 3,6 39 0, III Kapital 0,0 rezerwowv , ) )a 93.7 V. Zysk /strata/netto 695 -l 155 0, , , B. Zobowi4zania i rez na 14 zob , , ,9 I , 4,7 313 I. Rezerwa 9 na zobowiazania II. Zobowi4zania dlugoterminowe III. Zobowiqzania 494 kr6tkoterm t2-96, 3317, l.tl 275 I 6 Roiczenia inne l4 miedzvolcresowe , , I 039 i 060,5 618,5 PASYWA RAZEM I00, r 00, ,0 I 343 l ,9 314,6 Sumy bilansowe w stosunku do roku ubieglego wzrosly o ,38 zt. W aktywach wzr6sl rzeczowy mai4tek tr-waly o 3 9g1 532,32 zl, a maj4tek obrotowy zmalal o kwotq I,9421. W pasywach kapital wlasny wzr6si o kwotq 694 g67,6lzl. a zobowi4zari o kwote T

13 w strukturze pionowej bilansu ulegly zmianie relacje pomiqdzy obrotowym i trwal1.rn. mai4tkiem MajaJek trwaiy stanowil w roku zool stanowil rc,g 92,2oh, a o/o,a wroku zatemudziarmai4tiu 200g trwalego w akty*ach wzr6si o 13,4 yo. Maj4tek obrotowy stanowi * rotu uagiiinnlz,g t;;kty*6w finansowania bilansu s4kapitary, a Lrodrem wlasne w 33,3 o/o i-zobowi4r^;* 66,7%. Rachunek zysk6w i strat w tys. otych Stan na koniec roku Wyszczeg6lnienie, Kivota,To ' Zmiany stanu Zmiany stani '2008 " 2007 Vo Vo 2006 oa a 08/07 07/06 o8t07 J 4,' o7t06 5., lo I lt -; Fef.,ftffiil l.przyclrody netto ze sptzeda y i n6wnane z l-; t; nrmi I;;T; E}SXI t,; 79, ,0 2.pozostaleprzychody operacylne ,7 aa^ 8, ,9-26,4 3.przychody 751 finansowe 54 4T 1,4 604 t ql? RAzEM pzycnonyj ZYSKI , , ,0 I I , KOSZ I.Koszrydzialalnodci f-,.^operacylnel t;;l ,6??lo q t I "1 2.pozostale 15,9 koszty operacyjne l)j 7 0,3-0.2 I 54) ,0 3.koszty finansowe l15 ) q 2 0, ,0 l , strary nadzwyczaine 0 Razem koszty i stratv z r o'/ --- r.zysk(s t'i{ata) 't --i --,;;--T bv5 r i lnnn I ^-;-T - 2.PODATEK 100, ,4-92.0l DOCHODOWY ysk NIr l"l () 155 I00,0 I 950 r ,4-92,01 w roku badanyrn strata ze sprzed,uzy wynosi ,67 zr, przychody z dzialalnosci ze sprzedaiy operacyjnej w stosunku do roku 2007'sq*yz"z" w cenach o ,95 biez4cych tj-o3g,07 o/o, przyrost koszt6w op.ru"yj.ryf h wyzszy czyli o 931 o 34,7 232,64 %. Na wynik finansowy z dziararnosci gospod arczej pozostala ma te.wptyw dzialalnosc operacyjna i finansowa. Dochody z pozostalej operacyjnej dzialalnosci i finansowej s4 wyzsze niz w roku ubieglym. W badanyn roku Sp6lka osi4gnqla zysk w wysokosci 694 g67,gt. w Wzrostzysku stosunku do roku ubieglego wlmosi ,47 otych. r

14 Wskainiki charakteryzuj4ce dzialalnosd Sp6lki ' ulz*al WSKANIKA :, '. ' : '. ' :. : l. t : r. METODA KALKUL.ACJI WSKAZNIKI ODCITY- LENIA 2008t a7/ 2006 WSKAZNIKI RENTOWNOSCI v ^ sprzedalry brutto Zyskownorii sprzedalry netto Zyskownod6 maiatku ZyskownoSi lryialu wlasnego zysk operac. ze sprzedazv x I 00 przychody ze r,7 sprzedazy 6-0,67 7,01-1,09-7,68 zysk netto x100 przychody ze sprzedazy 79,54 6,00 54 R4 13,54-49,94 zysk netto xl00 akty'rva ogolem 3,20 0,76 zysk netto x100 kapital wlasny 9,61 ) 7't 39, ) 1/lA 7 )\ -3B,gg -4) 16 WSKAZNIKI BIEZACEJ PI-\'}.INOSCI og6lna Ptynnodi szybka PlynnoS6 pienielna SzybkoSi inkasa w dniach Szyb.splafy zobow.w dniach O96lny poziom zadlulenia Trwdo5d stulduy finansowei u80 zob owiazania kotkoterminowe pl),nne srodki obrotowe zob o w iazani a kotkotermin owe srodki pieniezne zob ow iazant a kro tkotermin owe przec.stan nalezn x365 74) o ,08 -s.8 7. A.t 0,34 6,22 3,09-5, 8 \ l 0,06 l,9b 1,45 przychody ze sprzedazy 76 r63 ts przec. stan zob. krotk. x365 przychody ze spvedazy 1 JI 16 zobowiazania ogolem xl q) 10,96 1 majatek 66,74 ogolem 67,96 't.) 57,00 kapitaly wlasne + rezerwy + zob.dlugoter majatek ogolem o?? o7) 0,89 0,01-0,57 l5 Zestawienie wskaznik6w analitycznych charakteryzuj4cych sytuacjq ekonomicznofinansow4 sp6lki wykazuj4 relacje na poz4dany- porio*ie. Anarizaporownawcza wskaznik6w za rok obliczonych na podstawie wybranyrfr auny.f,,. sprawozdari finansowych,charakteryzuj4cych w spos6b syntetyczny dziallnosi Sp6lki i jej wyniki,rentowno sc oraz sltuacjq maj4tkow4 i finansow4, nie wyt<azuie wystqpowania zagrozen do kontynuowania dzialalnosci w roku,rurigpny11 io roku badanyrn w niezmienionyn istotnie zakresie.

15 B. czersc s zczvcor,owa I. OCENA SYSTEMU RACHUNKOWOSCT T DZIALANIE POWIAZANEJ z NIM KONTROLT WEWN4TRZNEJ t nffi"?tfrrachunkowosci, prawidrowosd i rzeternosd prowadzenia ksi4g 1) Badana Jednostka posiada zatutierdzony przez Dyrektora ZakLadowy Kpr Plan Sp. Kont, przylety z o.o. Zarz{dzeii"m. dnju0l 2) stycznia KsiEgi rachunkowe.otwarto 2004 roku ptprawnie z zachowaniem zasady stwierdza ci4glodci, sig.kompletnosi oraz i poprawnosi dokonanych w i "i"h;";;:'6; ch powi, atakle 4z anie z dokumentami 2r6dlowyrni o.-*.pru*ozdani 3) Ksiqgi em rachunkowe fi,urrro*1no. prowadzone s4 technik4 elektronicznego danych. przet w roku warzania 2007do ewidencji-triqgow"j r.o.ry*u.ro z programra,,hifo" System Firmy FX <4.1.4.>,natomllrl_"0 i.tfcznia 200g SAGE roku Symfonia program Finanse i Ksiggowosi PREMIUHa _ponrp 4) W ramach systemu prowadzone s4:. ksiqga gl6wna _ dziennik. ksiqgipomocnicze_rozrachunkizkontrahentami o rejestr zakup6w i sprzedaly o zestawienie obrot6w i sald analitycznei slmtetyczne. udokumentowanie operacjigospodarczych i finansowych jest i przejrzyste, kompletne o dokumenty ksiqgowe s4 poprawnie kwarifikowane do uiqcia s4 sprawdzone w ksiqgach, i akceptowane przezupowaznione osoby. ' prowadzona ewidencja ksiegowa - pozwara na uzyskanie danych niezbednych do sporzqdzenia sprawo zdania finansowego, doko nywani oraz a s to do s owny ch r o i cleri p o datko wych. S$sj]J".tdffowosci stosowane w roku badanyan i w roku poprzedzaj*cyrn s4 Reasumuj4c ustarenia w tym zakresie. stwierdza siq,ze ksiqgi dokumentacja rachunkow i ewidencja e, oraz dowod6w ksiegowv.rr rp.rrriuiq wymogi 24'ustawy art.2r o rachunkowosci i 22 oraz z dnia zg wrlesnia tgiq r.7ekst jednol r. poz.76 ity Dz. tj zp6zn. zm.. z / Ocena systemu kontroli wewnqtrznej. w Sp6lce stosowany jest funkcjonalny system kontroli wewnqtrznej. stosowania procedury og6lne zasarjy kontroli zakup6w i wydatk6w kosztowych merytorycznym pod wzglqdem okreslone zostaly w instrukcji obiegu dokurnent6w czerwca zatwierd 1998 zonej roku 22 Uchwal4 Zarzqdu Nr.t:7vygi.ogoi"y nadz6r kontroli w petni zakresie Znz4d tejze i Gl6wna ksiqgowa. Takie procedury stosowane s4 w spos6b ci4gly i iv dostate cznej mierze zabezpieczaj4 ryzyko wystqpowania nieprawidlowosci na odcinku kompletnego dokumentowani i poprawnego a p o szcze golnych operacj i go spo darc.v "i t0 /

16 Badanie systemu rachulkowosci przeprowadzone zostalo sie w wi4ze takim ze zakresie, sprawozdaniem w jakim finansow)rrn. w zbadanych pr6bach nieprawidlowosci, nie st4d stwierdzono uznaje siq, ze system ten dziarapoprawnie. z uwagi na fakt stosowania pr."ibadiiac4 metod u-"durriu na pr6bach wyrywkowego, ksi4g i dowod6w opartego ksiqgowych,istnieje,yryuo, prawa ze przypadki mogly zosta( naruszenia nie wykrye, a takle niet<iore n'ieprawidlowosci zobowi4zan podatkowych w ustalaniu i ich terminowego."guto*ania badania mogr przeoczone. y zostac w toku 3. Inwentaryzacja w zakres systemu kontroli wewnetrznej zalicza siq inwentaryzacjq jego ^kontrorq mai4tku skiadnik6w. poprzez zgodnie z art. 26 usi.2ustawy o rachunkowosci i itrj'-:'* #lil{*#'},;},",:"uci iv roku roajt il;;rowadzono inwentaryzacje Metod4 por6wnania d-anych.z ksiag rachunkow ych z odpowiednimi dokumentami 2r6dlowyrni, oraz weryfikacj4 ich iealnej wartoici- i tuuz"potwierdzeniem stanow skladnik6w akty"w6w i pasyw6w na 31 grudnia 200g roku. II. OCENA POSZCZECOTWYCH POZYCJI AKTYWOW BILANSU t. Aktywa trwale... y#hs:,-?-::f: ;;i':;:i';il ,54 ";';qd ;;;';arrosci majatku t'.wai"go W sklad grupy bilansowej wchodza: wartodci niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwale inwestycje dtugoterminowe , , ,00 Ad Warto5ci niematerialne i prawne... w bilansie wyka.zanl,w 15 94g,14 tej pozycji maj4tek to wartosj nefto Sp6tkq program6w uzytkowanych kgmputerowych, przez licencji. Ich sian potwierdzono drog4 weryfikacji na do dzieri bilansu 3r roku. umorzenie prawnych wartosci niematerialnych zarckbadany wposi i WartoSd bilansowa wynika z podanych ustaleri: TRESC stan na zwiqkszenia stanu zmniejszenie stanu umorzenie Brutto g 964, ,59 Umorzenie 9 964,70 ote NETTO 0,00 3 i 091, ,45 l5 133,45 stan na 31.XII.200g r , gg,l5 t5 949,74 W roku badanyn ,5921. zostaly zakupione programy komputerowe na l4czn4 kwotq Pozycja prawidlowa. ) / /

17 ^tii;';"yr"":ffilmaj4tek trwarv""" rs e,4021 r r Srodki trwale Srodki trwale w budowie , ,6621 Mai4tek trwary obejmui4cy srodki, trwale wyceniony jest uwzglednieniu wg. cen skumulowanych nabycia po odpis6w - u.norr"rrio*urti. WartoSd bilansowa ku ra z podanych ustaleri: TreSd Brutto Umorzenia Netto Stan na r zwigkszenia zmniejszenia umorzenie 6UU )99, , ,00_ , , tr , , t6.04 stan na , ,15 t ,74. ' Zakupy Srodk6w trwalych ' PrzyJQtychz inwestycji. r Razem: gg, ,99 lg ,13. Sprzedazy samochodu ,0021 ' natomiast na konci e,,070" umorzenie srodk6w trwalych zaewidencjonowana jest kwota 426 Lr6,04zr. Roznica w kwocie tz ogg,o}zt wynikla z zaksiegowanra wartosci umorzenia na inne konto kosztowe. w wyniku przeprowadzonego badania stwierdza siq, ze operacje zwiqzane ze zmianami w stanie irodk6w trwalych s4 poprawnir uaom*entowane. Zastosowane stawki amortyzacsrlne s4 prawidlowe. wykazano naklady poniesione a nie roiczone do dnia bilansowego naklady na budowq drogi i przebudowe skrzyzowania. Reasumuj 4c przedstawion4 wyzej on aktyw prawidlowy. ocenq maj4tku trwalego stwierdza siq, ze stanowi Ad Inwestycje dlugoterminowe... Aktywa tu wykazane ,0021 dotycz4 posiadanych udzial6w w Sp6lce Malopolskie parki Przemyslowe, udzialy w Sp6lce cgnirum Kongr.ro*o-Targowe.poritechnika,, w wysokosci r 8 00,021 s4 w calosci obiete odpisem"jtuulizucyinym Pozycja w bilansie jest prawidlowa. 1 t2

18 2. Aktywa obrotowe... 6g7 313,26 #lffi ;i:,j:ffi ':"TIj3 i;;ili'w'.to,unru l'fr,{:o;:r4til do rokubiegrego Aktlwa obrotowe wykazanew bilansie to: a) NaleznoSci kr6tkoterminowe. b) Inwestycje kr6tkoterminowe., " ,36 c) Kr6tkoierminowe rozticzenia;;;;;r;k ;;;*;...1:t^?t?tlr; Ad. a) - Nale2no5ci krritkoterminowe... W strukturze pionowej 93g bilansu 193,36 stanowi4 4,4 yo;ily*;;. Aktywa te obejmuj4: I. naleznosci od pozostatych jednostek... w tyrl:.93g 193,36 1) 2) ,38 5) ,00 zt I0 819,98 Ad. 1) - NaleznoSci zg.. dostaw i uslug og6lem ,3g wykazane zostary w wartosci nominaln ei, gdy. Sp6lka zasad4 zgodnie ksiqguje odsetki zprz'4qt4 za zwrokqw momencie faktycznego NaleznoSci ich niezaplacone otrzyrnania. w terminie objqte r".rufil'"dpisem zab ezpieczaj aktuali-#yjnym acym ryzyko ich utraty. ujgciu ksiegowym I naleznorici objete ewidencj4na: kontach,,20i"... kontach... I I39 g1(),93,,202 "... Odpis aldualizacl4ny 19 na 662,72 koncie,,g43,,... poz.b.ii.2.a) _ ,27... g Zmi any w s t ani e o dp s 6rv aktualizacyjnych I s 4 n as t qp uj 4c e : o Stan konta,,g43,,na g. ZwiQkszenie...0,00 odpis6w w roku obrachunkow).rn... o...,... Z'si ggi'zl Stankontana31.I2.2009r...,t ,27 Sp6lka wyslala na dzien 31.r2.200gr. potwierdzenie sard do kontrahent6w. Struktura czasowa naleznosci w otvch ': oo so aoi Ponad 360 NaleZno(ci kr6tkoterminowe 1 t5g 473,65 t8 707, ,50 t6g 632, I2

19 Ze struktury.czasowej wynika,,"^\yo,u ,66 stanowiq i naleznosci ,5021 tj. gg,4 0h w4tpliwe Odpis -utt"uiiru", ,27 zt, co stanowi 22,5 oh yjny utworzony w wysokosci tych naleznosci. Przeprowadzone badania potwierdza, ze naleznosci wykazane w sprawozdaniu finansowyn stanowi4 realne aktywa. podatk6w, dotacji, *i;1i;*::::::: cer, ubezpi.:.*:: eczensporecznych stanowi: 22 gg4,oo o nadplacony podatek VAT... o podatek VAT do 17 odliczenia 973,00 w okresie nuriipny"... 4 g2l,00 zt Ad. 3) - w poz. irure... w pozycji tej uiqto pobrane zaliczki i rozriczenia z pracownikami. l0 gl9,9g Przeprowadzone badania potwierdza, ze naleznosci wykazane w sprawozdaniu finansowym stanowi4 realne aktyr;va. Ad. c) - Inwestycje kr6tkoterminowe.. stan srodk6w pienipznych 745 zmararw 076,45 ci4gu,otu ou.oio*ego o kwotq 51 96r,242r.. Srodki pienip2ne w kasie: stan got6wki w kisie ot6wffi.'m;;;r"r, tr*::& w dniu ;;;;"';;ffi ioku il:"tjil:dzonsrm tr";irdny jest, "ir"i"i- raportem o Srodki pienig2ne w bankach:... l;:,ftr,1xffi'#l potwierdzon 742 0l2,Ig e ptzezbank. na dziert 31.n.t06dr.'i-rgoon",a u znaj e si q, ze inwestycj e kr6tkoterminowe stanowi4 prawi drowy akty'v. Ad. d) - Kr6tkoterminowe roiczenia migdzyokresowe wykazano tu w celu zapewnienia 4103,45 kompletnosci przycrrod6w zwiqzanych z nimi,oraz wsp6lmiernosci koizt6w - stan na dziert bilansowy obrachunkowym poniesionych wydatk6w-kt6re w roku stanowii bqd4kosztyroku. 2009, oplacone a to: koszty ubezpieczeri mienia..._.. o kosztyprenumeraty , inne ,4g Aktywa ztego tytufu uznaje siezaprawidlowe. Akfywa bilansu wynosze ,g0 1 A \ l+

20 III. OCENA POSZCZEG6LNYCH P OZY C JI PASYWOW BILANSU 1. Kapitat wlasny Obejmuje: 974,12 A- Iupihlpodstawowy 2 n5 ooo,oo B' \gviyalzapasowv'... 2t3 625,11 C. Kapital rezerwowy gl,l0 D. zysk netto 694 g67,91 wzrost wartosci kapitalu wlasnego wynika zprzeznaczenia zysku zarok2007 nakapitaly. Ad. A) Kapital podstawowy 2 Jest ,0021 zgodny z wpisem do KRS i w roku badanym nie ulegi zmianie. kapitalu Siruktura podstawowego wias'osci zostala om6wiona * "ris"i *rtepn.3 niniejszego raporru. Ad. B) Kapital zapasowy Przyrost 625,1r kapitalu zapasowego wynika z przeznaczeni,a zysku za rok ,1121. wwysokosci Ad. c) kapital rezerwowy W roku 4gl,l0 badanym zwipkszyl sie o czesi zysku roku 2007,czyli okwote lr5 g75,3321. Ad. D) Zysk netto wykazany zostaraw wysokosci wynikai4cej z rachunkuzysk6w i strat. 694 g67,9l stwierdza sip, ze wykazany kapital wlasny stanowi prawidiow4pozycie bilansu. 2. Zobowiuzania i rezerwy na zobowiqzania Grupa 346,,6g bilansowa obej muj e : 2.I. zobowiezariakr6tkoterminowe ,52 2.2, roiczenia miedzyokresowe g4.16 Ad Zobowiqzarria kr6tkoterminowe...4g P ozy cja obejmuje nastppuj4ce tltuly: 2.2.I. wobec pozostalych jednostek ,52 w tym: a) kredy'ty i po2yczki ,63 b) zobowiqzaniaztyt. dostaw i uslug 9 154,g2 c) z tyi. podatk6w, cel, ubezpie czen i innych dwiadczeri. 2g 449,23 d)) wynagrodzenia 65 0g0,46 e) inne g,3g Ad. a).kredyt inwestycyjny zaciegniqty w banku BpS ,63 Kredyt na tealizacjp inwestycji pn.budowa i wyposazenie inkubatora technolo gi cz"'e go na terenie Krakowski e go parku Technoi'o gi"^" go. 15 /

21 Ad. b). zobowi4zaniaztyt.dostaw i uslug.9 154,g2 ' konto,,202"zob.wobec kontrahent6w krajowych. Zobowi4zania powsraly w *T:::-^ 3-,yi$11"r, _ od,l;il;;* faktur dokumentui4cych dokonane pr.ezsp6tkq wyceniono r?krp.v usrug. w cenie nominalnej,,"jnir*u Zobowiqzania placi je terminow.. Pozycja w bilansie ujqta jest prawidlowo. Ad. c) Zobowi4zania z tyt. podatk6w, cel i ubezp jeczen spoiec2nych g 449,23 Wykazane zobowi4zani a wynikaj 4 z nastqpuj o -. podatek 4cych tytul6w. dochodowy o os6b iry"rny"{. ztfr. um6w o pracq, umowy ecenjai o dzielo pit. skladki 4 narzeczzus R 713, ,g3 ff '$i'#ff :ffji'i%*:f :r#?;;#ff :#::?#,g-wo,zadek,arowan Ad. e) Wynagrodzenia... Kwota wlmagrodz",i ni"*1pi;;;; ;;;;; t,il;;k;.. Ad. 0 hne ,46 Y'iZ:J::":i1",:::,.^ru*flf"";n: ; k;;;t ",,,,^, )lo3'hyj U znaje siq ze pozycjabilansowa jest prawidlowa. 4Ad.2.2) Roiczenia miqdzyokresowe o bierne roiczeniamiqdzyokresowe ru 0066g4,16 koszt6;. otrzymane g47,31 dotacje...l3 966g36,g5 P ozycja ujqta w bilansie prawidiowo. [.,Xn'*tff Jffi K1'"XXltJr:#il,T;lnajesiqzepasF,vablansuzobow Razem pasywa bilansu... ZI7Z7 320,g0

22 IV. RACHUNEK ZYSKOW I STRAT zgodnie z zasadq okreslon4 w zakladowym planie kont rachunek zysk6w i strat sp orz4dzony j est w wari ancie por6wnawczym. 1' Jako przychody z dziararno$ci operacyjnej wyk azano dane rachunkowych, wynikai4ce oraz z zapis6w ksi4g na koncie,,i60,,",u*iu"-o*i.i.. Konto 702 przychody ze sprzeda2y uslug... 3 S55 954,22 2. Koszty zarachowane w roku obrotowyrn obejmuj4: Koszty dzialalnosci operacyjnej, a to: o koszty rodzajowe '*J" " - 3 z tego: ,89 -amorty2acja... -zuzycie...42g I5O,4g material6w i energii -uslugi 196 4g5,40 obce... zt 49g g62,2g -podatki i oplaty -wynagrodzenia ,79 -ubezpieczenia...14g4 4g3,05 spoleczne i inne Swiadczenia... 1 j9 -pozostaie 70g,03 koszty rodzajowe g5 zl a J. 4. A. strata ze sprzedaiy) (I_2)... _62 603,67 zi Pozostale przychody operacyjne -zysk ze zbycia niefinansowych aktyrv6w trwalych _dotacje -inne przychody operacyjne ,29 f O+ S io,oo,f ,09 lg 749,20 Pozostale koszfy operacyjne -aldualizacja 2SS 470,30 wartosci aktyw6w niefinansowy"fr... -inne ,27 koszty operacyjne ,03 zi II. Zysk z dzialalnosci operacyjnej (A +3_4) ,32 zi Przychody finansowe:... -odsetki... ZSI 163,71 bankowe i od naleznosci... -akrualizacja ,71 wartojci inwestycji ,00 Koszty finansowe -odsetki IIS 436,12 bankowe i od zobowiry,afi... -inne ,39 zi III. Zysk z-dzialalnosci gospodarczej (II +5-6) ,91 zi Stwierdza siq, ze rachunek zysk6rv i strat sporz4dzono prawidlowo. T

23 I Ustalenie dochodu netto (straty podatkowej) V. OCENA POZOSTAI,YCH ELEMENTOW SPRAWOZDANIA o Wprowadzenie do sprawoania finansowego o Dodatkowe informacje i objasnienia Przedstawione w nich, dane w spos6b jasny przedstawiai4 zasady rachunkoworici, stosow ane przezsp6lkq rporoby wyceny i wyjasnienia mai4tku --ru*urt" uzwelniai4ce oraz zawierai4 i iozszerzaiqce 'iczby d*" w sprawozdaniu j:ffih#ou:1"*tuju"*vo'ogi"or.'"sron. *?.'+s I Sprawozdanie z dzialalno6ci. ust. I i 2 ushwy :;:H? 1"T\:fj::: *ff :!:,i":o 5 ci Sp 6rki za r ok z aw i era d an e obejmui4zakres ;f; :,H;,TJ:r##:: :TiY;"''" f#ffi okreslony w ff?lffij ^"..ii *li*r;* :'L "iiil#:#i? il1 liczbowe zawarte zbadane roczne sprawozdanie finansowe obejmui4ce 31 grudnia rok 200g obrotowy roku jest prawidl-ow od 1 stycznia ", do orut tn"j;rf.:;li rzeternie i jasno finansow4,wynik przedstawia finansowy sytuaciq,oraz rentowno5i J, Sp6lki. o wprowadzenie do sprawozdania finansowego o bilans srorzaf-zony n,a dzien3i grudnia 206g obustronnie wykazujqcy sumq bilansow4 * frro.r. o rachunek zysk6w i rt*1*ytu"u;a.y,yrt netto w *yrot os3l ':r'^t\?,iirt). dodatkowe informacie i obiasnienia Sporz4dzono zgodnie z zarecznikami do ustawy Przedstawione o rachunkowosci. wyniki badania *u.uonru;a zastrzelert. wydanie o Opinia tym ta sprawozdaniu stanowi odrqbny dokument.

24 c. USTALENIA PORZ,{DKOWE Raport zawiera l9.stron ponumerowany.ch i ;llfl 3ilffi, ;:::*:.;;;**;ntfjl"";";;i;:;:;, zaparafowanych przez biegrego. z czeso 3.,rzymuje ^g"k'v"wjryf b i e gl y rew i d enr-nr I 0 2 B g // Podmiot V-ce nlony du Krak6w, 3..Q...-u.rec 2009 rok P'!eglir Rgwjdgnl nl ewid. i45l/5001 r9

Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o.

Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o. Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTR Spotka z 0.o. Siedzibe: 3(l ()19 Krak6u.', ul.tr{azou'iecka 1-1/2 tc]. (r)1t) 63.11772, 6129111, tt (r)1q 6327191 c mail: audyt()r@-taud\,tor-krako\\,.pi q:ww. aud\'tor-krzllir)w.pl

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I ?,9,9, Eiaoo OPIMA I RIIPORT v4 baduniu sprswozdaniu /inunsowego zu 2012 rok Sp dldzielni s Mies zkuni ow o,,slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I Adres:02-998 warszawa, ul. Starodawna 8

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

($ e covts. AI. Jerozolimskie 91. Ekokogeneracja S.A. 02-001 Warszawa. Opinia z badania sprawo zdania fi nans owe go. dla SYSTEM EWIDENT

($ e covts. AI. Jerozolimskie 91. Ekokogeneracja S.A. 02-001 Warszawa. Opinia z badania sprawo zdania fi nans owe go. dla SYSTEM EWIDENT ($ e covts SYSTEM EWIDENT Opinia z badania sprawo zdania fi nans owe go za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia2014 roku dla AI. Jerozolimskie 91 02-001 Warszawa WARSZAWA, TWTBCTBN 2OI 5 Opinia

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r.

zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r. KFa/eKCr\fidg K[ F'-&FaK TKm H rut} Lc]r$ E mxf.j\f SPRAWOZDAT{In ZARZADU zdzrar,alnoscl KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r. l. Dane wstgpne Informacje ogdlne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO. GRUPY KAPITALOWEJ GRAAL Z SIEDZIB.t\ W WEJHEROWIE

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO. GRUPY KAPITALOWEJ GRAAL Z SIEDZIB.t\ W WEJHEROWIE RAPORT Z BADANA SKONSOLDOWANEGO SPRA WOZDANA FNANSOWEGO GRUPY KAPTALOWEJ GRAAL Z SEDZB.t\ W WEJHEROWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2011 ROKU Raport niezale:inego bieglego rewidenta dla Akcjonadllszy

Bardziej szczegółowo

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29 I RDO Telefon: +48 22 543 16 00 Telefax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl Internet: www.bdo.pl BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie

Bardziej szczegółowo

tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH

tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA ZA OKRES OI) 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 L lnformacje o Emitencie Nazwa

Bardziej szczegółowo

/ f*/ strona, ul,v'.u, r, ff, /Yl ^ \ l/ilfulro(ft, PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE

/ f*/ strona, ul,v'.u, r, ff, /Yl ^ \ l/ilfulro(ft, PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE DFM Sp6lka z ogr aniczonq o dp owiedzialnosci4 z siedzibe w Dobrym Mie5cie I BMT International Sp6lka z ogran iczon1odpowiedzialno6ciq z siedzib4 w Dobrym Mie6cie Dobre

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI JEDNOSTKI KATOWICE, MAJ 2008 ROK OPINIA NIEZALENEGO

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie UCHWAŁA Nr 1049/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół

Bardziej szczegółowo

' " . - -,, '"' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz. 57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel. 74865 1780 fax 7486901 61. Polanica-Zdroj, 2011-03-24

'  . - -,, '' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz. 57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel. 74865 1780 fax 7486901 61. Polanica-Zdroj, 2011-03-24 SO 9001:200 L. dz. MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY POLANCY-ZDRCJu' SPObXA z o.o. Zarejestrowana w S^dzie Rejonowym dla Wrocfawia-Fabrycznej we WrocJawiu, X Wydziaf Gospodarczy KRS nr 0000253420, kapitaf zakjadowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK LUBELSKI WEGIEL nbogdan KAn SPÓLKA AKCYJNA w Bogdancel 21-013 Puchaczów SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Bogdanka~ marzec 2009 f.. De ;~nl~ t,erp~rl -."r--- --------- 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo