iiiinii 1111"""p = Warszawa, 22 maja 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iiiinii 1111"""p = 2011-05-27 Warszawa, 22 maja 2015 r."

Transkrypt

1 iiiinii 1111"""p = Warszawa, 22 maja 2015 r. Do wiadomosci: Sz. P. Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji ul. Kroiewska Warszawa Szanowny Panie Ministrze, przysylam do Pana wiadomosci stanowisko Zwi^zku Zawodowego Tworcow Kultury przygotowane i przesiane w odpowiedzi na konsultacje publiczne dotycz^ce Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego, ogloszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szanowna Pani Minister, W odpowiedzi na ogloszone 11 maja konsultacje publiczne Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego (na potrzeby przygotowania stanowiska Rz^du RP), Zwi^zek Zawodowy Tworcow Kultury przekazuje ponizej nast^puj^ce stanowisko. Przyj^ty 6 maja br. Komunikat Komisji Europejskiej zawiera zbior wielu postulatow, ktore zdaniem Komisji Europejskiej maj^ przyblizyc Uni? Europejsk^ do zbudowania jednolitego rynku uslug cyfrowych. Pozytywnie nalezy ocenic t^ czt^sc propozycji zmian, ktore b^d ^ korzystnie oddzialywac na konsumentow. Gl^bokie zaniepokojenie i rozczarowanie wzbudza w nas kierunek wytyczonych zmian, ktore odnosz^ si^ do tworcow i calego sektora kreatywnego. Przedstawiony przez Komisji dokument jest bardzo ogolny, jak rowniez mgliscie zarysowuje cele i wlasciwie milczy na temat konkretnych srodkow, za pomocq^ ktorych maj^ one zostac osi^ni^te. Juz na obecnym etapie widac, ze Komisja wychodzi z bl?dnego zalozenia przyjmuj^c, ze jedynym czynnikiem ksztaituj^cym struktur^ Jednolitego Rynku Cyfrowego s^ techniczne mozliwosci Internetu. Dystrybucja za posrednictwem Internetu nie jest osadzona w prozni, tylko jest integraln^ cz^sci^ gospodarki. Roznice poziomu rozvvoju gospodarki i zamoznosci w poszczegolnych krajach czlonkowskich faktem, a rachunek ekonomiczny dziala rowniez przy swiadczeniu uslug online i nie da si? od tego uciec. ZWIAZEK ZAWODOWY TWORCOW KULTURY Biuro Zarz^du: ul. Daniiowiczowska 18 / 5A, Warszawa, tel.: , faks: BRE BANK S.A NIP

2 Nie nalezy rowniez zapominac, ze na rynku europejskim dzialajq. firmy z ogromnym kapitatem pozaeuropejskim i one rowniez b?d^beneficjentami Jednolitego Rynku Cyfrowego. Komunikat milczy na temat tych nierownosci i ich wpiywu na konkurencj? wprzypadku wprowadzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Komisja, w swym Komunikacie, nie przewidziaia zadnych mechanizmow wspomagaj^cych slabszych uczestnikow rynku. Juz na samym wst^pie Komunikatu, zwraca uwag? cytat z wypowiedzi Przewodnicz^cego Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera, wedhig niego uzasadniaj^cy eel reformy, zktorym absolutnie nie mozemy si zgodzic.,3?dziemy potrzebowali odwagi, aby rozbic istniej^ce sztywne struktury krajowe w takich obszarach, jak [...] przepisy dotycz^ce praw autorskich". Jestesmy przeciwni tezie, iz prawo autorskie jest - zdaniem KE - jedn^ z podstawowych przeszkod w rozwoju rynku ustug cyfrowych i nalezy zniesc zasadq jego terytorialnej odr^bnosci. Naszym zdaniem nie trzeba dokonywac rewolucji w istniej^cych zasadach ochrony prawnoautorskiej by zrealizowac podstawowy postulat Przewodnicz^cego Junckera wyrazony zaraz ponizej we wst^pie do Komunikatu: Otworzymy w ten sposob konsumentom dost^p do ushig, muzyki, filmow i wydarzen sportowych za posrednictwem urz^dzen elektronicznych w kazdym miejscu w Europie, bez wzgl^du na granice krajowe". Nalezy miec na uwadze fakt, iz do istnienia i rozwoju calego opartego na wiedzy rynku cyfrowego niezb^dni tworcy, ktorzy zyj^ wlasnie z praw do swojej tworczosci. Tylko zrownowazony system, uwzgl^dniajq^cy interesy podmiotow uprawnionych z tytuhi praw autorskich zapewnia rozwoj tego rynku. Zmarginalizowanie roli tworcow, producentow, wydawcow, a takze dystrybutorow i nadawcow, w dtuzszej perspektywie b^dzie prowadzic do jego oslabienia. Zagrozenia dla przemyslow kreatywnych i konsumentow zwi^zane ze zniesieniem geoblockingu i ograniczeniem zasady terytorialnosci praw autorskich Komisja d^%c do wprowadzenia ulatwien w transgranicznym dost^pie online do utworow, jako glown^ przyczyn? trudnosci w takim dost^pie bl^dnie wskazuje na zasadq terytorializmu praw autorskich. Zasada terytorializmu prawa autorskiego nie stoi na przeszkodzie udost^pnianiu filmow czy muzyki na skal? ogolnoeuropejsk^ - jest to kwestia nabycia odpowiednich licencji. Potwierdzenie tego stanu rzeczy odnajdujemy w statystykach- obecnie na rynku europejskim dziaia prawie 300 serwisow mvizycznych on-line (takich jak Spotify czy Deezer) oraz prawie 3000 serwisow wideo na z^danie (video-on demand). Ich populamosc i sukces fmansowy s^ najlepszym dowodem na to, ze obecny system prawa autorskiego w zadnym razie nie jest przeszkod^ w prowadzeniu dzialalnosci tego rodzaju. Europejskie serwisy oferuj^ce filmy i muzyk? dziaiaj^glownie na swoich krajowych rynkach i nie s^ zainteresowane nabyciem paneuropejskich licencji ze wzgl^du na brak odpowiedniego zaplecza logistycznego i finansowego do swiadczenia ushig na terytorium calej Unii Europejskiej. Takie zaplecze posiadaj^ za to globalni potentaci informatyczni spoza Unii, ktorzy dzi^ki temu mog^ swiadczyc uslugi w caiej Unii. Nabywanie licencji oddziekiie dla kazdego kraju czlonkowskiego nie stanowi dla takich podmiotow bariery nie do pokonania. Zniesienie Ucencji terytorialnych stanowiloby dla nich natychmiastowe i automatyczne otwarcie mozliwosci dzialalnosci na wszystkich rynkach Unii przy ogromnych oszcz^dnosciach. W ten sposob lokalni przedsi^biorcy zostaliby skazani na przegran^

3 w starciu z globalnymi gigantami. Koniecznosc nabycia licencji paneuropejskiej na dystrybucj? online kazdego utworu bez mozliwosci dywersyfikacji licencji zgodnie z profilem danego przedsi^biorcy podniosloby koszty licencji w takim stopniu, ze stanowiloby barier? blokuj^c^ wejscie na rynek nowych przedsi^biorcow. Strategia przyj^ta przez Komisje doprowadziiaby do monopolizacji rynku, ktora to z kolei oznacza marginalizacj? nie tylko europejskich przedsi biorc6w, ale rowniez posiadaczy praw i konsumentow, ktorzy zostanq. skazani na jednego kontrahenta ijednego dostawc^. Stworzenie jednolitego paneuropejskiego rynku kultury doprowadzi do calkowitego zaniku polskiego rynku tresci chronionych prawem autorskim oraz zmarginalizowania polskich uczestnikow tego rynku. Polska kultura jest bogata, atrakcyjna i roznorodna. Niestety, polski sektor kultury jest jeszcze ci^le gospodarczo i fmansowo slaby. Likwidacja mozliwosci udzielania terytorialnych licencji doprowadzi do pogl^bienia siq kontrastow, grzebi^c szanse na powolny chocby wzrost znaczenia polskiego sektora kreatywnego w Europie. Kwestie rodzimej kultury i tozsamosci s^ istotniejsze, anizeli koniecznosc realizacji demagogicznych postulatow. W Komunikacie duzy nacisk zostal polozony na nieuzasadnione roznicowanie cen uslug w zaleznosci od terytorium, dla ktorego s^przeznaczone. Komisja znowu zdaje si ignorowac gospodarcz^ rzeczywistosc, w ktorej zarobki Europejczykow rozniq, siq (i to znacznie) w poszczegolnych krajach, tak jak rozni^ siq ceny oferowanych w nich towarow i uslug. Dopoki utrzymywac siq hqds^ rzeczywiste roznice w zarobkach oraz sile nabywczej rynkow poszczegolnych panstw, trudno oczekiwac, ze ceny ushig i towarow oferowanych za posrednictwem intemetu b^d^ oderwane od tych roznic. Odgome dekretowanie rownych cen doprowadzi do rownania ich do najwyzszych, co w ostatecznym rozrachunku odbije siq na konsumentach, szczegolnie z krajow tzw. nowej" Unii. Z punktu widzenia posiadaczy praw zniesienie zasady terytorializmu b^dzie oznaczac zburzenie dotychczasowego modelu licencyjnego.na rynku utworow audiowizualnych ten model licencyjny stanowi korelacj? potrzeby zapewnienia zrodel fmansowania produkcji i popytu dystrybutorow na okreslony repertuar zgodnie z ich profilem dzialalnosci i zainteresowaniem konsumentow na danym terytoriimi. Nalezy tez pami^tac, ze produkcja filmowa wymaga ogromnych nakladowfinansowych.srodki w duzej mierze s^ gromadzone poprzez udzielanie licencji terytorialnych. Dystrybutorzy z poszczegolnych terytoriow wspoifinansuj^ powstanie filmu na zasadzie nabycia praw eksploatacyjnych na etapie powstawiania filmow. Wprowadzenie prawnych ograniczen w tym zakresie doprowadziloby do catkowitej stagnacji w dziedzinie europejskiej tworczosci filmowej. Zast^ienie licencji terytorialnych jedn^ licencji ogolnoeuropejsk^ nie przelozy siq na okreslenie jej wartosci poprzez zsumowanie wartosci 28 licencji krajowych. Przekazanie calkowitej kontroli zarz^dzania ofert^ przez globalne spolki stanowi rowniez niebezpieczenstwo dla roznorodnosci kulturowej. To one hqde^ bowiem decydowac bowiem jaki repertuar b d^ udost^pniac i promowac. Jest to szczegolnie niebezpieczne dla kultur mniej populamych w skali europejskiej i swiatowej. Nalezy pami^tac, ze umieszczenie danego filmu w ofercie wi^e siq z dodatkowymi kosztami (pomijaj^c koszty praw), takimi jak na przyklad tlumaczenie czy zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Wzywamy zatem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spojrzenia na skutki proponowanych zmian w dluzszej perspektywie czasowej i szerszej perspektywie sektorowej.

4 Skupienie si? na technicznych mozliwosciach Intemetu przy calkowitym ignorowaniu realiow gospodarczych i kulturowych moze prowadzic do niebezpiecznych skutkow. Zagrozenia zwiqzane z nieodpowiedzialnym rozszerzaniem dozwolonego uzytku Zwi^zek Zawodowy Tworcow Kultury dostrzega koniecznosc istnienia silnych i skutecznych przepisow prawa autorskiego, ktore tworz^podstawowe ramy dla ochrony praw tworcow. Wlasciwy ksztatt prawa autorskiego niezb^dny jest jednak rowniez dla fiinkcjonowania rynku kultury i wlasciwego zabezpieczenia praw wydawcow i producentow tresci zwi^anych z poczynionymi inwestycjami oraz wszystkich tych podmiotow, ktore tworczosc upowszechniaj^. Digitalizacja nie zmniejszyla, ale zwi^kszyla koniecznosc ochrony prawnoautorskiej. Dlatego wszelkie nowe wyj^tki od praw autorskich powirmy bye wprowadzane z niezwykl^ rozwag^ by nie stanowily bezposredniego zagrozenia dla ekonomicznej stabilnosci tworcow i podmiotow fmansuj^cych tworczosc. Istniej^ca lista wyjxtkow i ograniczen w prawie unijnym (dozwolonych form dozwolonego uzytku) jest naszym zdaniem wystarczaj^ca i nie powinna bye dalej rozszerzana. Kazdy nowy wyj^tek ogranicza zakres praw autorskich przyznanych tworcy i mo^:liwosc swobodnego dysponowania przez autora swoim utworem. Fakt, ze wyj^tki i ograniczenia w zamkni?tym wykazie z dyrektywy 2001/29/WE o prawie autorskim w spoleczehstwie informacyjnym (zwanej dalej jako dyrektywa o prawie autorskim") s^ opcjonalne, zapewnia wystarczaj^c^ elastycznosc. Kraje europejskie mog^ zdecydowac si na wprowadzenie tych wyj^tkow lub me. Nie nalezy rowniez zapominac, ze aktualna lista wyj^tkow powstaia rownolegle w czasie, kiedy zostala uchwalona dyrektywa 2000/31AVE o handlu elektronicznym (zwana dalej jako dyrektywa o e-handlu"), zawieraje^ca liczne przepisy wyl^czaj^ce spod jakiejkolwiek odpowiedzialnosci licznq^ grup? posrednikow intemetowych. Uwazamy, ze dyskusja nad modyfikacj [ wyj^tkow i rozszerzaniem dozwolonego uzytku nie powiima bye przez Komisje Europejsk% prowadzona bez zaw^zenia - nadmiemie obecnie rozbudowanych - przywilejow posrednikow intemetowych. Bez ograniczenia systemu tzw. bezpiecznych przystani dla tych posrednikow (glownie hosting providerow) zwi^kszy si? naduzywanie dozwolonego uzytku do uzasadniania nielegalnego korzystania z utworow w Intemecie. Ryzyko wypaczen jest szczeg61nie widoczne w przypadku wyj^tku edukacyjnego i naukowego. Biblioteki i archiwa powirmy mice zapewnione prawo digitalizacji utworow i przedmiotow praw pokrewnych wyl^cznie celem ochrony wlasnych zbiorow. Konieczne jest takze ustanowienie podstaw dla digitalizacji w celach archiwalnych zbiorow audiowizualnych przez inne podmioty, takie jak nadawcy lub instytucje, ktorych celem statutowym jest gromadzenie zbiorow. Jezeli natomiast chodzi o dost?p online do zbiorow bibliotecznych i archiwalnych, uznaj^c sensownosc takich rozwi^an, nalezy jednak wskazac, ze udost?pnianie tych tresci nie moze odbywac si? na koszt uprawnionych. Razem z zapewnieniem takiego dost?pu musi isc w parze stosowne wynagrodzenie dla tw6rc6w, wydawcow i producentow, uwzgl?dniaj^ce okolicznosc, ze swobodny dost?p w Intemecie do ksi^ek, prasy czy utworow audiowizualnych czyni bezprzedmiotow^_ ich eksploatacj? w irmej formie i pozbawia uprawnionych wynagrodzenia z tego tytulu, a w konsekwencji zrujnuje dziaialnosc

5 wydawnicz^ i producenck^ ktora pozbawi pracy wiele tysi^cy tworcow i pracownikow, ale tez pozbawi przychodow dla Skarbu Panstwa. Panstwowa polityka pro kultiu-owa i inne dzialania podejmowane w interesie publicznym nie powinny bye realizowane kosztem tworcow. Bez zapewnienia zrodel finansowania wynagrodzeri z tytulu dost^pu online, udost^pnianie przez biblioteki i archiwa zbiorow chronionych utworow powinno si? odbywac w oparciu o konstrukcj? dobrowolnych licencji a nie dozwolonego uzytku. Istnieje przy tym powazne ryzyko powstania nieuczciwych serwisow, ktore bez stosownych licencji, bqd^ oferowali swoim klientom dostfp do platnych gdzie indziej tresci w ramach nauczania na odlegiosc. Bardzo iatwo wyobrazic sobie powstanie portali z filmami i muzyk^ b%dz serwisow z publikacjami podr^cznikow, ksi^ek, prasy, ktore b d^ oferowac swobodny dostg) studentom" np. do calej polskiej literatury lub filmu. Szczegolnie niebezpieczny jest rowniez ewentualny nowy wyj^tek na rzecz eksploracji tekstu i danych {text and data mining). Wprowadzenie pelnej swobody w tym zakresie, rowniez dla celow komercyjnych jak postuluje Komisja Europejska, moze wprowadzic olbrzymie zaklocenia dla funkcjonowania sektora kreatywnego. Dla prasy natomiast b^dzie to na pewno zabojcze, w zwi^ku z wprowadzeniem furtki na legalizacj? bezlicencyjn^ uslug monitoringu mediow i przegl^dow prasy oraz narazenie archiwow prasowych na masowe straty przychodow i zaiamanie obecnie fimkcjonuj^cych modeli biznesowych. Stosowanie techniki eksploracji tekstu i danych powinno pozostac wyl^cznie przedmiotem rozwi^an licencyjnych, ktore obecnie s^juz stosowane. Rowniez w odniesieniu do tresci tworzonych przez uzytkownikow mediow spolecznosciowych {user-generated content) trudno uzasadnic potrzeb? wprowadzania odr^bnych prizepisow. Wszelka eksploatacja utworow, takze w mediach spolecznosciowych, powinna bye oceniana w oparciu o ogolne zasady prawa autorskiego, tj. jako naruszenie praw wyl^cznych, o ile nie miesci si w ramach dopuszczalnych form dozwolonego uzytku i odbywa si? bez zezwolenia. Wzmocnienie roli posrednikow internetowych w wake z piractwem internetowym Jestesmy przekonani, ze skutki wprowadzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego b?d^ skrajnie niekorzystne dla firm europejskich, jezeli b?d^ one zmuszone do nierownej konkurencji z globalnymi koncemami spoza Unii, a dodatkowo wci^ b?dzie ich oslabiac dzialalnos serwisow pirackich. Portale oferujetce lub umozliwiaj^ce dost p do nielegalnych utworow s^ glown^barierq, dla rozwoju legalnych ushig cyfrowych i promowania dost?pu do utworow za posrednictwem legalnych serwisow. Jest to szczegolnie odczuwalne dla autorow, producentow, wydawcow i firm dystrybucyjnych z takich krajow jak Polska, ktore ze wzgl?du na relatywnie slabq. sil? nabywcz^ pieni^dza i nisk^ rozpoznawalnosc polskiego j?zyka za granic^ nie s^ w stanie przygotowac konktirencyjnej paneuropejskiej oferty programowej. W tym kontekscie zashiguje na poparcie inicjatywa Komisji Europejskiej by blizej przyjrzec si? dziaialnosci posrednikow internetowych i zwi?kszyc ich odpowiedzialnosc za wymieniane lub przechowywane w Intemecie tresci. Obecnie w Europie niew^tpliwie brak jest zrownowazenia interesow dostawcow uslug internetowych i uprawnionych z tytulu praw wlasnosci intelektualnej. Stworzony przed er^ Googla i Facebooka system daleko id^cych wyletczeh od odpowiedzialnosc! posrednikow internetowych, przyj?ty w dyrektywie o e- 5

6 handlu wymaga dostosowania do obecnej rzeczywistosci. Nadmiema ochrona dostawcow uslug intemetowych si?gaj^ca takze tam, gdzie posrednik z peln^ swiadomosci^ zarabia na nielegalnym umieszczaniu przez imie osoby cudzych chronionych tresci jest medopuszczalne i wymaga rewizji. - --J o- Nie wystarcz^. rozbudowane systemy powiadomien typu notice-and-takedown. Wiele serwisow w przypadku powiadomien od wlascicieli praw usuwa linki prowadz^ce do nielegalnych tresci. System jest jednak wysoce nieskuteczny, bo nast?pnego dnia pojawiaj^ si? kolejne linki lub konta (np. w przypadku Chomika), o ktorych na nowo nalezy wysylac powiadomienia o koniecznosci usuni?cia. Utrzymywanie przez wlascicieli praw systemu ci^iego monitorowania zawartosci serwisow jest kosztowne, a i tak znajd^ si? takie portale, ktore nie reaguj^ na zadne zgloszenia. Dlatego tez nalezy wprowadzic peln^ odpowiedzialnosc za publikowane tresci, ktore ogranicz^.piractwo i pasozytnictwo. Nie przynios^ spodziewanego rezultatu rowniez roznego rodzaju porozumienia branzowe realizuj^ce promowan^ przez Komisj? Europejsk^koncepcj?,/oUow the money, ze wzgl?du na powyzsze lub brak ch?ci jednoznacznego wskazania namszyciela praw. Choc tego rodzaju inicjatywy zashiguj^ generalnie na poparcie, to nawet porozumienie wszystkich europejskich reklamodawcow co do nie umieszczania reklam na stronach pirackich b?dzie nieskuteczne, jesli nie przyl^cz^ si? do tego firmy azjatyckie i amerykanskie, na ktore Komisja wpiywu juz nie ma. Podobnie rzecz ma si? z organizacjami platniczymi, ktore niech?tnie zmniejszaj^^ swoje zyski i tmdno zakladac, ze dobrowolnie przyst^i^ do takich kodeksow dobrych praktyk, ktore obniz^ich przychody. Trzeba zobowi^ac posrednikow intemetowych (dostawcow uslug dost?pu do Intemetu, wyszukiwarki, hosting providerow) do dzialania na rzecz wyeliminowania nielegahiej dystrybucji utworow w Intemecie. Bez wspolpracy z ich strony walka z piractwem b?dzie niemozliwa. W przypadku jawnego lamania prawa, dostawca intemetowy, ktory posredniczy w tym procederze powinien miec obowi^ek natychmiastowego podj?cia dzialan. Operator powinien przeciwdzialac ponownemu umieszczaniu tresci - od razu w momencie kiedy otrzyma wiarygodn^ wiadomosc, ze dana tresc jest nielegalna, lub by! zobowi^zany do monitorowania tresci wskazanych przez wlasciciela praw. Nalezy si? rowniez zastanowic nad wprowadzeniem pewnego rodzaju odpowiedzialnosci dla dostawcow ushjg dost?pu do Intemetu (tzw. acces providers), ktorzy maj^ mozliwosc zablokowania adresu IP w momencie lamania prawa. Stoimy na stanowisku, ze Komisja : Europejska powinna polozyc szczegolny nacisk na doprowadzenie do pelnej i jednolitej w calej Unii implementacji art. 8 ust. 3 dyrektywy o prawie autorskim. Przepis ten zobowi^zuje wszystkie panstwa cztonkowskie do zapewnienia w swoich krajowych przepisach, aby podmioty praw autorskich mogly wnioskowac o wydanie nakazu przeciwko posrednikom intemetowym, ktorych uslugi s^ wykorzystywane przez osoby trzecie w celu namszenia praw autorskich lub pokrewnych. Przepis ten jest dose ogolny i istniej^ problemy z jego wlasciwy interpretacj^. Polska jednak nawet nie podj?ia proby zmierzenia si? z t t trudn^ materia. Bez wlasciwego wdrozenia mechanizmu z art. 8.3 w calej Unii i przy wci^ utrzymywanym systemic nadmiemych wyl^czen od odpowiedzialnosci posrednikow intemetowych, postulaty Komisj i w zakresie proby stworzenia jednolitego rynku uslug cyfrowych skazane s^ na calkowite niepowodzenie.

7 Oceniamy, ze tylko pol^czenie roznych metod walki z piractwem i pasozytnictwem moze dac spodziewane rezultaty. Od mi^kkich zalecen i porozumien branzowych, po twarde rozwi^ania legislacyjne i skuteczn^. egzekucj? przepisow, rowniez w aspekcie transgranicznej pomocy prawnej. Kazdy podmiot uczestnicz^cy w lancuchu zapewniania dostqpu do tresci w Intemecie powinien bye zobowi^any do podj?cia dzialah w przypadku lamania prawa. Jedyna metoda walki z piractwem, ktora moze miec szans^ powodzenia to wielowymiarowa praca na wielu plaszczyznach m.in.: zawiadamianie dostawcow Intemetu, ze posrednicz^ w procederze piractwa, zawiadamianie uzytkownikow, ze korzystaj^ z tresci nielegalnych. W walce z piractwem najwazniejsze jest l^czenie ze sob^ wielu metod: usuwanie nielegalnych linkow, nieumieszczanie reklam, porozumienie z instytucjami piatniczymi zeby nie obshigiwaly transakcji dokonywanych na tych stronach, redukcja wyl^czen od odpowiedziahosci posrednikow internetowych z dyrektyw o e-handlu, peine wdrozenie art. 8.3 z dyrektywy o prawie autorskim. Jezeli Komisji Europejskiej i polskiemu rz^dowi starczy odwagi by zmierzyc si? tym powaznym problemem, Krajowa Izba Producentow Audiowizualnych, wraz z organizacjami j ^ tworz^cymi, ch?tnie wl^czy si? w te prace. Z powazaniem, MgrAgni^szka Wieszczycka Jaad^mski Krzyszt^J>zHpM.skl ^ ^ P ^ C J T ^ Wiceprzew^nicz^icyZZTK Pr^wodniczspy ZZTK Do wiadomosci: Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji

Stanowisko Krajowej Izby Producentow Audiowizualnych dot. Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Stanowisko Krajowej Izby Producentow Audiowizualnych dot. Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego KIPA RPW/43108/2015 P Data:2015-05-27 l.dz. 072/ KIP A/2015 Warszawa, 22 maja 2015 r. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji ul. Krolewska 27 00-060 Warszawa Stanowisko Krajowej Izby Producentow

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wydawc6w REPROPOL

Stowarzyszenie Wydawc6w REPROPOL Stowarzyszenie Wydawc6w REPROPOL RPW/42679/2015 P Data:2015-05-26 Warszawa, 24 maja 2015 r. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji ul. Krolewska 27 00-060 Warszawa Dot.: Stanowisko Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE JAZZOWE - POLISH JAZZ SOCIETY 00-020 Warszawa tel/fax. 22.8273926

POLSKIE STOWARZYSZENIE JAZZOWE - POLISH JAZZ SOCIETY 00-020 Warszawa tel/fax. 22.8273926 POLSKIE STOWARZYSZENIE JAZZOWE - POLISH JAZZ SOCIETY 00-020 Warszawa tel/fax. 22.8273926 ul. Chmielna 20 mail: psj@wp.pl Warszawa, 22 maja 2015 r. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w konsultacjach dotyczących strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w konsultacjach dotyczących strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie Sekretariat Minister Małgorzaty Omilanowskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w konsultacjach

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji RPW/13366/2014 P Data-.2014-02-24 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa,dn. 19.02.2014 r. KIGEiT/319/02/2014 Sz. P. Rafa} Trzaskowski Minister Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW 2Q:5-12-11. BlURO PELNOMOCNIKA RZ^DU. Warszawa,^^grudnia 2015 r. BPRT.ZAPL.141.4.5.2015.MD. Pani. Justyna Mieszalska

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW 2Q:5-12-11. BlURO PELNOMOCNIKA RZ^DU. Warszawa,^^grudnia 2015 r. BPRT.ZAPL.141.4.5.2015.MD. Pani. Justyna Mieszalska KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW BlURO PELNOMOCNIKA RZ^DU DO SPRAW ROWNEGOTRAKTOWANIA Barbara Szymborska DYREKTOR BPRT.ZAPL.141.4.5.2015.MD RPU/165951/201S P Data:2015-12-21 ID.00a902 089796B Warszawa,^^grudnia

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 października 2016 r. Szanowny Pan. Karol Kościński Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów

Warszawa, 14 października 2016 r. Szanowny Pan. Karol Kościński Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Warszawa, 14 października 2016 r. Szanowny Pan Karol Kościński Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. NOTATKA

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. NOTATKA Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. NOTATKA ze spotkania zespołu do spraw usług audiowizualnych, które odbyło się 7 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pan Maciej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2012 r. COM(2012) 789 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym PL PL KOMUNIKAT w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

KREATYWNA POLSKA. L.dz.002/2016. Warszawa, 15 stycznia 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KREATYWNA POLSKA. L.dz.002/2016. Warszawa, 15 stycznia 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego L.dz.002/2016 Warszawa, 15 stycznia 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Dozwolony użytek edukacyjny

Dozwolony użytek edukacyjny Dozwolony użytek edukacyjny a korzystanie z utworów audiowizualnych w szkołach Katarzyna Rybicka Marcin Serafin Alek Tarkowski 1 Autorzy: Katarzyna Rybicka, Marcin Serafin, Alek Tarkowski Wydawca: centrumcyfrowe.pl

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci Regulamin Przetargu IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej lokal uzytkowy nr 2 pol. w Czersku przy ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr 380, zapisanej

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządu BZ/^572015

Biuro Zarządu BZ/^572015 Warszawa, dnia 10.11.2015 r. Biuro Zarządu BZ/^572015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00- i 071 Warszawa W

Bardziej szczegółowo

Uwagi SAiW COPYRIGHT POLSKA dotyczące Komunikatu

Uwagi SAiW COPYRIGHT POLSKA dotyczące Komunikatu f ^ STO W ARZYSZENIE A U T O R Ó W I W Y D A W C Ó W J C O P Y R IG H T PO LSKA Warszawa, 13 stycznia 2016 r. SAiW CP/03/01/16 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Prawa Własności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA Warszawa, 21.02.2013 roku Fundacja Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92, lok. 125 Szanowny Pan Bogdan Zdrojewski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Konfederacja Lewlatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Warszawa, 6 marca 2014 r. tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 lewlatan@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl KL/140/44/256/JKr/MP/2014

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r.

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR z dnia 30.03.2015 r. Uchwala nr 7/2015 Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulammu rozliczania kosztow inwestycji oraz ustalania czlonkowskiego kosztu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarzttdzenie nr 2J 12014 Rektora Politec1miki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarzttdzenie nr 2J 12014 Rektora Politec1miki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarzttdzenie nr 2J 12014 Rektora Politec1miki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku pismlenniczego, wydawniczego

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku audiowizualnego. Audiowizualnego Polski - wyzwania dla dystrybutorów

Badanie rynku audiowizualnego. Audiowizualnego Polski - wyzwania dla dystrybutorów Badanie rynku audiowizualnego. Konkurencyjność Sektora Audiowizualnego Polski - wyzwania dla dystrybutorów Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Media Desk Polska i Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE PRAWO POKREWNE WYDAWCÓW

DODATKOWE PRAWO POKREWNE WYDAWCÓW DODATKOWE PRAWO POKREWNE WYDAWCÓW Prawo pokrewne wydawców (ancillary copyright) to uprawnienie, które wprowadza dodatkową w stosunku do prawa autorskiego ochronę treści publikowanych przez wydawców. Przykładem

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: przyj^cia Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Dyrektor Izby Skarbowej Siedice, dnia //5i^.02.2010 r. w Warszawie ul. Felinskiego 2 b 01-513 Warszawa 1401/PPS/4407-110/09/BG POSTANO WIENIE Na podstawie art. 216, art. 233 2 w zwi^zku z art. 239 ustawy

Bardziej szczegółowo

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k«

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k« RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w Warszawa, dnia 1/ czerwca 2008 r. APlI0602/3IMFN/OSIMB7-SS93 SEKRETARIAT MARSZALKA SEJMU RP WPl. YNElO 1 3. 06. 2008 Pan Bronislaw Komorowski Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zatozenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) - formularz, poradnik, cennik

Zatozenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) - formularz, poradnik, cennik Zatozenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) - formularz, poradnik, cennik Rejestracja w Companies House: (cennik punkt 1) 1) Proponowana nazwa firmy ijqsli nazwa jest istnieje

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku Projekt z dnia 04.1^.2013 r. Zatwierdzony przc UCHWALA NrXXXIII./.../.13 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 listopada 2013 roku mgrftotr~marcini

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

MTNISTERSTWO INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAZANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ. Warszawa, 1 kwietnia 2014 r.

MTNISTERSTWO INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAZANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ. Warszawa, 1 kwietnia 2014 r. MTNISTERSTWO INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAZANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, 1 kwietnia 2014 r. RPW/25214/2014 P Data.-2014-04-02 DKF-Y;J-X>21,0-^MI/14 NK. Pan Szymon Wrobel

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

:-~_._.-,._-_. wp~= I.. -' I. , L. dz _...,..i3... L.. dz...,.. _.. (;_.. UJ~ DECYZJA,~ ~ v"- . a.. ~.

:-~_._.-,._-_. wp~= I.. -' I. , L. dz _...,..i3... L.. dz...,.. _.. (;_.. UJ~ DECYZJA,~ ~ v- . a.. ~. DOLNOSLJ\SKI WOJEWODZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCLA WID. WOJEWODZKI INSPEKTORAf FARMACEUTYCZi, :-~_._.-,._-_ we Wrocl3wiu...,_. ----- 11. 01. 2013 wrodawj 10.01.2013r. i ----..-..-'-- -~ wp~= -1

Bardziej szczegółowo

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ id. Non'ogrodzka 1/3/5. 00-5/3 H'ars:awa. lei. i 48 22 66 10 277. fax I 48 22 66 10 276 w\v\v.mpips.eov.pl :E-mail:sekretarial.dps(a)mpips.eov.pi

Bardziej szczegółowo

Informacja Ministra Finansow dia rolnikow dokonuj^cych zakupu paliw. wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Informacja Ministra Finansow dia rolnikow dokonuj^cych zakupu paliw. wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym Informacja Ministra Finansow dia rolnikow dokonuj^cych zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym (pismo 2 dnia 30 wrzesnia 2015 r. znak PT3.0723.I.2015.DAV/U2) Informuj^, ze na terytorium Polski

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dom Europejski ---- Opole, dnia 25 czerwca 2008r.

Dom Europejski ---- Opole, dnia 25 czerwca 2008r. FUNDACJA ROZWOJU SLASKA ORAZ WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH ul. Slowackiego 10, 45-364 Opole, tel. (077) 423 28 82, fax. (O77) 454 56 10 www.domeurooeiski.ol e-mail: domeurooeiski@fundacia.ooole.ol Pani

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia^j^czerwca 2014 r. illlllllilllllliiiillil RPW/48526/2014 P Data:2014-06-26. Minister SprawiedliwoscI.

Warszawa, dnia^j^czerwca 2014 r. illlllllilllllliiiillil RPW/48526/2014 P Data:2014-06-26. Minister SprawiedliwoscI. Minister SprawiedliwoscI Warszawa, dnia^j^czerwca 2014 r. DPrC-l-410-3/1 A l { D ( ^ S O ' ( 0 O 4 6 h Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisji Wspolnej Rzqdu i Samorzsidu Terytorialnego illlllllilllllliiiillil

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej

Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie 1 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wydawania identyfikatorow

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Wykaz skrótów 11 Rozdział I Uwagi wstępne 17 Rozdział II Źródła prawa 23 Rozdział III Prawo autorskie 29 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Prawo autorskie i licencje Creative Commons Prawo autorskie i licencje Creative Commons Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych ALEKSANDER MAKSIMCZUK GRANICE PANSTWOWE, RELACJE Z SASIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE POGRANICZE POLSKI W DOBIE TRANSFORMACJI, INTEGRACJI I GLOBALIZACJI Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ

REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Samanta Kowalska Marian Walczak REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ Konin 2012 WPROWADZENIE I. PRAWO POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI OPtATY FISKALNE OBCIAZENIA DZIAHALNOSCI GOSPODARCZEJ er ^ ^ % OFICYNA VVYDAWNICZA ^RSI^ SZKOtA GtÖWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 2014 Spis tresci

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec 2 Mielec, dnia 3.06.2015 r. (pieczyc zamawiajl!cego) oznaczenie sprawy - SM271.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczllce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczajllcej

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenle zreallzowatwp,!:.^ iiniwersalna. wznowione. slownie ztotych J ) stownie ztotych / I do dnia dnii (dzien, m-c, rok)

Ubezpieczenle zreallzowatwp,!:.^ iiniwersalna. wznowione. slownie ztotych J ) stownie ztotych / I do dnia dnii (dzien, m-c, rok) UNIQA Ubezpieczenle zreallzowatwp,!:.^ iiniwersalna UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. 73 nn^rpflnif twfim Ul 11WCI :>dl I Id 90-520 Lodz, ul.gdahska 132 posreumilvvtjill 3^^^,^, tel. 042 63 44 700, fax

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących europejskiego rynku mediów audiowizualnych

Stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących europejskiego rynku mediów audiowizualnych Centrum Cyfrowe Projekt: Polska ul. Andersa 29 00-159 Warszawa centrumcyfrowe.pl kontakt@centrumcyfrowe.pl Stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących europejskiego rynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI -31- OCENA SKUTKOW REGULACJI Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny: Ustawa oddzialuje na: 1) banki prowadz(}ce dzialalnosc maklersk(}; 2) domy mak1erskie; 3) zagraniczne firmy inwestycyjne; 4) towarzystwa

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 16 października 2008 r. (22.10) (OR. fr) 14348/08 AUDIO 72 CULT 116 RECH 310 PI 71

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 16 października 2008 r. (22.10) (OR. fr) 14348/08 AUDIO 72 CULT 116 RECH 310 PI 71 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 16 października 2008 r. (22.10) (OR. fr) 14348/08 AUDIO 72 CULT 116 RECH 310 PI 71 SPRAWOZDANIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Komitet Stałych Przedstawicieli (część

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawajl^/' lipca 2014 r. DB-ll-sp-020-1(17)/13/14. Pan Rafal Trzaskowski. Minister Administracji i Cyfryzacji

MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawajl^/' lipca 2014 r. DB-ll-sp-020-1(17)/13/14. Pan Rafal Trzaskowski. Minister Administracji i Cyfryzacji RPW/49759/2014 P Data:2014-07-02 MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawajl^/' lipca 2014 r. DB-ll-sp-020-1(17)/13/14 Pan Rafal Trzaskowski Minister Administracji i Cyfryzacji Wsp6lprzewodnicz icy Komisji

Bardziej szczegółowo

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ ---2014--- K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ K ONK URS PIOSENK I O TEMATYCE EK OL OGICZNEJ Organizatorzy VII EKOLOGICZNEGO PIKNIKU POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15 / 17 00 007 Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15 / 17 00 007 Warszawa Warszawa, dn. 8 lutego 2013 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15 / 17 00 007 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Projekt zalozen projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ZC37)

Dotyczy: Projekt zalozen projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ZC37) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Pan Tomasz Trzaska Tomasz. Trzaska@mac.gov.pl Dotyczy: Projekt zalozen projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r.

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r. UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU z dnia 27 pazdziemika 20 U r. w sprawie zmiany nazwy Dziennego Osrodka Opiekunczego dla Malych Dzieci w Z>'wcu i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUS^ ROZWOJU REGIONALNEGo Krakow, 2014.07.03 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT NIP: 676-005-26-78 http://www.dqelpro.pl serdecznie

Bardziej szczegółowo

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zam6wienia: www.paa.gov.pl Warszawa: wykonanie ustugi polegaj,\cej na przeprowadzeniu pomiarow porownawczych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014

MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014 MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014 Czym jest Forum Prawa Autorskiego? Forum Prawa Autorskiego, powołane w styczniu 2013 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, jest

Bardziej szczegółowo

Reforma prawa autorskiego

Reforma prawa autorskiego Reforma prawa autorskiego W gospodarce opartej na informacji prawo autorskie reguluje nasze działania w cyfrowym świecie. Reforma prawa autorskiego to szansa na dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 19 grudnia 2016 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Sekretarzy nt. Prawo autorskie

Bardziej szczegółowo

OGLASZAMY. Konkurs stypendialny, w ramach reallzacji zadania publicznego pod nazw^:

OGLASZAMY. Konkurs stypendialny, w ramach reallzacji zadania publicznego pod nazw^: 0 RPlJ/2B3a92/2014 P Zwiazek Romow Polskich 78-400 Szczecinek ul. Wyszynskiego 32 Data 2014-09-03 tel.: 0 94 37 250 98 fax: 0 94 37 250 96 e-mail: rom.ch@pro.onet.pl www.romowie.com KRS: 0000025929 MA20WiECKiiiyRzWG>N(TA?/B»aki&p6Jdzielczy

Bardziej szczegółowo

Uwagi Centrum Cyfrowego do dokumentu Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji

Uwagi Centrum Cyfrowego do dokumentu Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji kontakt@ Ministerstwo Cyfryzacji Ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Warszawa, 28 lipca 2016 Uwagi Centrum Cyfrowego do dokumentu Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji Szanowni Państwo, W nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

Prawny wymiar produkcji filmowej

Prawny wymiar produkcji filmowej Prawny wymiar produkcji filmowej Nasz Zespół Prawa Własności Intelektualnej, dzięki wiedzy i doświadczeniu wyniesionemu ze współpracy ze środowiskiem filmowym i medialnym, oferuje profesjonalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Ad 1. Identyfikacja problemów.

Ad 1. Identyfikacja problemów. Stanowisko Przewodniczącego Rady do Spraw Cyfryzacji w sprawie Stanowiska Polski w ramach ogloszonych przez Komisję Europejską konsultacji publicznych Otoczenie regulacyjne platform i pośredników internetowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michalow na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

KAPITAt LUDZKI NARODOVVA STRATECIA SPOJNOS

KAPITAt LUDZKI NARODOVVA STRATECIA SPOJNOS KAPITAt LUDZKI NARODOVVA STRATECIA SPOJNOS UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZSPOLECZNV REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKOW PROJEKTU pn. Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju Regulamin okresla

Bardziej szczegółowo

Polityka kulturalna Unii Europejskiej

Polityka kulturalna Unii Europejskiej Polityka kulturalna Unii Europejskiej Jedność w różnorodności (oficjalne motto) Rada Europy a Unia Europejska różne role, wspólne wartości Zagadnienia 1. ROLA KULTURY W UE 2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

OBRÓT OPROGRAMOWANIEM. Marcin Maruta

OBRÓT OPROGRAMOWANIEM. Marcin Maruta OBRÓT OPROGRAMOWANIEM Marcin Maruta UMOWY W ZAKRESIE SOFTWARU PRZENIESIENIE PRAW LICENCJE PRZEPIS USTAWY OBRÓT OPROGRAMOWA NIEM UMOWY PRZENOSZĄCE PRAWA LICENCJE CESJA / ODSPRZEDAŻ LEGALNY UŻYTKOWNIK (

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zdaniem Komisji, wprowadzenie tych zasad utatwi kontrol? i ujednolid kryteria oceny prawidlowosci prowadzenia repertorium.

Zdaniem Komisji, wprowadzenie tych zasad utatwi kontrol? i ujednolid kryteria oceny prawidlowosci prowadzenia repertorium. ODPOWk-L/.iAlJvOSC; Zy'^A-VODOWEJ pm' MINIS'! ie/i' ;,;>.la\y!i;i)liwosa Al U]azdow..ki:^ 11, 00--&50 Warszawa Watszawa, dnia^i^^gtudnia 2012; r. KOZ/O-'f^/ 2012 KANCELARIA wp*. dnia 1 7. 12. 2012 9 Szanowne

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Centrum Cyfrowego dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie platform internetowych 1

Stanowisko Centrum Cyfrowego dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie platform internetowych 1 kontakt@ Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Stanowisko Centrum Cyfrowego dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie platform internetowych 1 Szanowni Państwo, W nawiązaniu

Bardziej szczegółowo