iiiinii 1111"""p = Warszawa, 22 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iiiinii 1111"""p = 2011-05-27 Warszawa, 22 maja 2015 r."

Transkrypt

1 iiiinii 1111"""p = Warszawa, 22 maja 2015 r. Do wiadomosci: Sz. P. Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji ul. Kroiewska Warszawa Szanowny Panie Ministrze, przysylam do Pana wiadomosci stanowisko Zwi^zku Zawodowego Tworcow Kultury przygotowane i przesiane w odpowiedzi na konsultacje publiczne dotycz^ce Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego, ogloszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szanowna Pani Minister, W odpowiedzi na ogloszone 11 maja konsultacje publiczne Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego (na potrzeby przygotowania stanowiska Rz^du RP), Zwi^zek Zawodowy Tworcow Kultury przekazuje ponizej nast^puj^ce stanowisko. Przyj^ty 6 maja br. Komunikat Komisji Europejskiej zawiera zbior wielu postulatow, ktore zdaniem Komisji Europejskiej maj^ przyblizyc Uni? Europejsk^ do zbudowania jednolitego rynku uslug cyfrowych. Pozytywnie nalezy ocenic t^ czt^sc propozycji zmian, ktore b^d ^ korzystnie oddzialywac na konsumentow. Gl^bokie zaniepokojenie i rozczarowanie wzbudza w nas kierunek wytyczonych zmian, ktore odnosz^ si^ do tworcow i calego sektora kreatywnego. Przedstawiony przez Komisji dokument jest bardzo ogolny, jak rowniez mgliscie zarysowuje cele i wlasciwie milczy na temat konkretnych srodkow, za pomocq^ ktorych maj^ one zostac osi^ni^te. Juz na obecnym etapie widac, ze Komisja wychodzi z bl?dnego zalozenia przyjmuj^c, ze jedynym czynnikiem ksztaituj^cym struktur^ Jednolitego Rynku Cyfrowego s^ techniczne mozliwosci Internetu. Dystrybucja za posrednictwem Internetu nie jest osadzona w prozni, tylko jest integraln^ cz^sci^ gospodarki. Roznice poziomu rozvvoju gospodarki i zamoznosci w poszczegolnych krajach czlonkowskich faktem, a rachunek ekonomiczny dziala rowniez przy swiadczeniu uslug online i nie da si? od tego uciec. ZWIAZEK ZAWODOWY TWORCOW KULTURY Biuro Zarz^du: ul. Daniiowiczowska 18 / 5A, Warszawa, tel.: , faks: BRE BANK S.A NIP

2 Nie nalezy rowniez zapominac, ze na rynku europejskim dzialajq. firmy z ogromnym kapitatem pozaeuropejskim i one rowniez b?d^beneficjentami Jednolitego Rynku Cyfrowego. Komunikat milczy na temat tych nierownosci i ich wpiywu na konkurencj? wprzypadku wprowadzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Komisja, w swym Komunikacie, nie przewidziaia zadnych mechanizmow wspomagaj^cych slabszych uczestnikow rynku. Juz na samym wst^pie Komunikatu, zwraca uwag? cytat z wypowiedzi Przewodnicz^cego Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera, wedhig niego uzasadniaj^cy eel reformy, zktorym absolutnie nie mozemy si zgodzic.,3?dziemy potrzebowali odwagi, aby rozbic istniej^ce sztywne struktury krajowe w takich obszarach, jak [...] przepisy dotycz^ce praw autorskich". Jestesmy przeciwni tezie, iz prawo autorskie jest - zdaniem KE - jedn^ z podstawowych przeszkod w rozwoju rynku ustug cyfrowych i nalezy zniesc zasadq jego terytorialnej odr^bnosci. Naszym zdaniem nie trzeba dokonywac rewolucji w istniej^cych zasadach ochrony prawnoautorskiej by zrealizowac podstawowy postulat Przewodnicz^cego Junckera wyrazony zaraz ponizej we wst^pie do Komunikatu: Otworzymy w ten sposob konsumentom dost^p do ushig, muzyki, filmow i wydarzen sportowych za posrednictwem urz^dzen elektronicznych w kazdym miejscu w Europie, bez wzgl^du na granice krajowe". Nalezy miec na uwadze fakt, iz do istnienia i rozwoju calego opartego na wiedzy rynku cyfrowego niezb^dni tworcy, ktorzy zyj^ wlasnie z praw do swojej tworczosci. Tylko zrownowazony system, uwzgl^dniajq^cy interesy podmiotow uprawnionych z tytuhi praw autorskich zapewnia rozwoj tego rynku. Zmarginalizowanie roli tworcow, producentow, wydawcow, a takze dystrybutorow i nadawcow, w dtuzszej perspektywie b^dzie prowadzic do jego oslabienia. Zagrozenia dla przemyslow kreatywnych i konsumentow zwi^zane ze zniesieniem geoblockingu i ograniczeniem zasady terytorialnosci praw autorskich Komisja d^%c do wprowadzenia ulatwien w transgranicznym dost^pie online do utworow, jako glown^ przyczyn? trudnosci w takim dost^pie bl^dnie wskazuje na zasadq terytorializmu praw autorskich. Zasada terytorializmu prawa autorskiego nie stoi na przeszkodzie udost^pnianiu filmow czy muzyki na skal? ogolnoeuropejsk^ - jest to kwestia nabycia odpowiednich licencji. Potwierdzenie tego stanu rzeczy odnajdujemy w statystykach- obecnie na rynku europejskim dziaia prawie 300 serwisow mvizycznych on-line (takich jak Spotify czy Deezer) oraz prawie 3000 serwisow wideo na z^danie (video-on demand). Ich populamosc i sukces fmansowy s^ najlepszym dowodem na to, ze obecny system prawa autorskiego w zadnym razie nie jest przeszkod^ w prowadzeniu dzialalnosci tego rodzaju. Europejskie serwisy oferuj^ce filmy i muzyk? dziaiaj^glownie na swoich krajowych rynkach i nie s^ zainteresowane nabyciem paneuropejskich licencji ze wzgl^du na brak odpowiedniego zaplecza logistycznego i finansowego do swiadczenia ushig na terytorium calej Unii Europejskiej. Takie zaplecze posiadaj^ za to globalni potentaci informatyczni spoza Unii, ktorzy dzi^ki temu mog^ swiadczyc uslugi w caiej Unii. Nabywanie licencji oddziekiie dla kazdego kraju czlonkowskiego nie stanowi dla takich podmiotow bariery nie do pokonania. Zniesienie Ucencji terytorialnych stanowiloby dla nich natychmiastowe i automatyczne otwarcie mozliwosci dzialalnosci na wszystkich rynkach Unii przy ogromnych oszcz^dnosciach. W ten sposob lokalni przedsi^biorcy zostaliby skazani na przegran^

3 w starciu z globalnymi gigantami. Koniecznosc nabycia licencji paneuropejskiej na dystrybucj? online kazdego utworu bez mozliwosci dywersyfikacji licencji zgodnie z profilem danego przedsi^biorcy podniosloby koszty licencji w takim stopniu, ze stanowiloby barier? blokuj^c^ wejscie na rynek nowych przedsi^biorcow. Strategia przyj^ta przez Komisje doprowadziiaby do monopolizacji rynku, ktora to z kolei oznacza marginalizacj? nie tylko europejskich przedsi biorc6w, ale rowniez posiadaczy praw i konsumentow, ktorzy zostanq. skazani na jednego kontrahenta ijednego dostawc^. Stworzenie jednolitego paneuropejskiego rynku kultury doprowadzi do calkowitego zaniku polskiego rynku tresci chronionych prawem autorskim oraz zmarginalizowania polskich uczestnikow tego rynku. Polska kultura jest bogata, atrakcyjna i roznorodna. Niestety, polski sektor kultury jest jeszcze ci^le gospodarczo i fmansowo slaby. Likwidacja mozliwosci udzielania terytorialnych licencji doprowadzi do pogl^bienia siq kontrastow, grzebi^c szanse na powolny chocby wzrost znaczenia polskiego sektora kreatywnego w Europie. Kwestie rodzimej kultury i tozsamosci s^ istotniejsze, anizeli koniecznosc realizacji demagogicznych postulatow. W Komunikacie duzy nacisk zostal polozony na nieuzasadnione roznicowanie cen uslug w zaleznosci od terytorium, dla ktorego s^przeznaczone. Komisja znowu zdaje si ignorowac gospodarcz^ rzeczywistosc, w ktorej zarobki Europejczykow rozniq, siq (i to znacznie) w poszczegolnych krajach, tak jak rozni^ siq ceny oferowanych w nich towarow i uslug. Dopoki utrzymywac siq hqds^ rzeczywiste roznice w zarobkach oraz sile nabywczej rynkow poszczegolnych panstw, trudno oczekiwac, ze ceny ushig i towarow oferowanych za posrednictwem intemetu b^d^ oderwane od tych roznic. Odgome dekretowanie rownych cen doprowadzi do rownania ich do najwyzszych, co w ostatecznym rozrachunku odbije siq na konsumentach, szczegolnie z krajow tzw. nowej" Unii. Z punktu widzenia posiadaczy praw zniesienie zasady terytorializmu b^dzie oznaczac zburzenie dotychczasowego modelu licencyjnego.na rynku utworow audiowizualnych ten model licencyjny stanowi korelacj? potrzeby zapewnienia zrodel fmansowania produkcji i popytu dystrybutorow na okreslony repertuar zgodnie z ich profilem dzialalnosci i zainteresowaniem konsumentow na danym terytoriimi. Nalezy tez pami^tac, ze produkcja filmowa wymaga ogromnych nakladowfinansowych.srodki w duzej mierze s^ gromadzone poprzez udzielanie licencji terytorialnych. Dystrybutorzy z poszczegolnych terytoriow wspoifinansuj^ powstanie filmu na zasadzie nabycia praw eksploatacyjnych na etapie powstawiania filmow. Wprowadzenie prawnych ograniczen w tym zakresie doprowadziloby do catkowitej stagnacji w dziedzinie europejskiej tworczosci filmowej. Zast^ienie licencji terytorialnych jedn^ licencji ogolnoeuropejsk^ nie przelozy siq na okreslenie jej wartosci poprzez zsumowanie wartosci 28 licencji krajowych. Przekazanie calkowitej kontroli zarz^dzania ofert^ przez globalne spolki stanowi rowniez niebezpieczenstwo dla roznorodnosci kulturowej. To one hqde^ bowiem decydowac bowiem jaki repertuar b d^ udost^pniac i promowac. Jest to szczegolnie niebezpieczne dla kultur mniej populamych w skali europejskiej i swiatowej. Nalezy pami^tac, ze umieszczenie danego filmu w ofercie wi^e siq z dodatkowymi kosztami (pomijaj^c koszty praw), takimi jak na przyklad tlumaczenie czy zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Wzywamy zatem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spojrzenia na skutki proponowanych zmian w dluzszej perspektywie czasowej i szerszej perspektywie sektorowej.

4 Skupienie si? na technicznych mozliwosciach Intemetu przy calkowitym ignorowaniu realiow gospodarczych i kulturowych moze prowadzic do niebezpiecznych skutkow. Zagrozenia zwiqzane z nieodpowiedzialnym rozszerzaniem dozwolonego uzytku Zwi^zek Zawodowy Tworcow Kultury dostrzega koniecznosc istnienia silnych i skutecznych przepisow prawa autorskiego, ktore tworz^podstawowe ramy dla ochrony praw tworcow. Wlasciwy ksztatt prawa autorskiego niezb^dny jest jednak rowniez dla fiinkcjonowania rynku kultury i wlasciwego zabezpieczenia praw wydawcow i producentow tresci zwi^anych z poczynionymi inwestycjami oraz wszystkich tych podmiotow, ktore tworczosc upowszechniaj^. Digitalizacja nie zmniejszyla, ale zwi^kszyla koniecznosc ochrony prawnoautorskiej. Dlatego wszelkie nowe wyj^tki od praw autorskich powirmy bye wprowadzane z niezwykl^ rozwag^ by nie stanowily bezposredniego zagrozenia dla ekonomicznej stabilnosci tworcow i podmiotow fmansuj^cych tworczosc. Istniej^ca lista wyjxtkow i ograniczen w prawie unijnym (dozwolonych form dozwolonego uzytku) jest naszym zdaniem wystarczaj^ca i nie powinna bye dalej rozszerzana. Kazdy nowy wyj^tek ogranicza zakres praw autorskich przyznanych tworcy i mo^:liwosc swobodnego dysponowania przez autora swoim utworem. Fakt, ze wyj^tki i ograniczenia w zamkni?tym wykazie z dyrektywy 2001/29/WE o prawie autorskim w spoleczehstwie informacyjnym (zwanej dalej jako dyrektywa o prawie autorskim") s^ opcjonalne, zapewnia wystarczaj^c^ elastycznosc. Kraje europejskie mog^ zdecydowac si na wprowadzenie tych wyj^tkow lub me. Nie nalezy rowniez zapominac, ze aktualna lista wyj^tkow powstaia rownolegle w czasie, kiedy zostala uchwalona dyrektywa 2000/31AVE o handlu elektronicznym (zwana dalej jako dyrektywa o e-handlu"), zawieraje^ca liczne przepisy wyl^czaj^ce spod jakiejkolwiek odpowiedzialnosci licznq^ grup? posrednikow intemetowych. Uwazamy, ze dyskusja nad modyfikacj [ wyj^tkow i rozszerzaniem dozwolonego uzytku nie powiima bye przez Komisje Europejsk% prowadzona bez zaw^zenia - nadmiemie obecnie rozbudowanych - przywilejow posrednikow intemetowych. Bez ograniczenia systemu tzw. bezpiecznych przystani dla tych posrednikow (glownie hosting providerow) zwi^kszy si? naduzywanie dozwolonego uzytku do uzasadniania nielegalnego korzystania z utworow w Intemecie. Ryzyko wypaczen jest szczeg61nie widoczne w przypadku wyj^tku edukacyjnego i naukowego. Biblioteki i archiwa powirmy mice zapewnione prawo digitalizacji utworow i przedmiotow praw pokrewnych wyl^cznie celem ochrony wlasnych zbiorow. Konieczne jest takze ustanowienie podstaw dla digitalizacji w celach archiwalnych zbiorow audiowizualnych przez inne podmioty, takie jak nadawcy lub instytucje, ktorych celem statutowym jest gromadzenie zbiorow. Jezeli natomiast chodzi o dost?p online do zbiorow bibliotecznych i archiwalnych, uznaj^c sensownosc takich rozwi^an, nalezy jednak wskazac, ze udost?pnianie tych tresci nie moze odbywac si? na koszt uprawnionych. Razem z zapewnieniem takiego dost?pu musi isc w parze stosowne wynagrodzenie dla tw6rc6w, wydawcow i producentow, uwzgl?dniaj^ce okolicznosc, ze swobodny dost?p w Intemecie do ksi^ek, prasy czy utworow audiowizualnych czyni bezprzedmiotow^_ ich eksploatacj? w irmej formie i pozbawia uprawnionych wynagrodzenia z tego tytulu, a w konsekwencji zrujnuje dziaialnosc

5 wydawnicz^ i producenck^ ktora pozbawi pracy wiele tysi^cy tworcow i pracownikow, ale tez pozbawi przychodow dla Skarbu Panstwa. Panstwowa polityka pro kultiu-owa i inne dzialania podejmowane w interesie publicznym nie powinny bye realizowane kosztem tworcow. Bez zapewnienia zrodel finansowania wynagrodzeri z tytulu dost^pu online, udost^pnianie przez biblioteki i archiwa zbiorow chronionych utworow powinno si? odbywac w oparciu o konstrukcj? dobrowolnych licencji a nie dozwolonego uzytku. Istnieje przy tym powazne ryzyko powstania nieuczciwych serwisow, ktore bez stosownych licencji, bqd^ oferowali swoim klientom dostfp do platnych gdzie indziej tresci w ramach nauczania na odlegiosc. Bardzo iatwo wyobrazic sobie powstanie portali z filmami i muzyk^ b%dz serwisow z publikacjami podr^cznikow, ksi^ek, prasy, ktore b d^ oferowac swobodny dostg) studentom" np. do calej polskiej literatury lub filmu. Szczegolnie niebezpieczny jest rowniez ewentualny nowy wyj^tek na rzecz eksploracji tekstu i danych {text and data mining). Wprowadzenie pelnej swobody w tym zakresie, rowniez dla celow komercyjnych jak postuluje Komisja Europejska, moze wprowadzic olbrzymie zaklocenia dla funkcjonowania sektora kreatywnego. Dla prasy natomiast b^dzie to na pewno zabojcze, w zwi^ku z wprowadzeniem furtki na legalizacj? bezlicencyjn^ uslug monitoringu mediow i przegl^dow prasy oraz narazenie archiwow prasowych na masowe straty przychodow i zaiamanie obecnie fimkcjonuj^cych modeli biznesowych. Stosowanie techniki eksploracji tekstu i danych powinno pozostac wyl^cznie przedmiotem rozwi^an licencyjnych, ktore obecnie s^juz stosowane. Rowniez w odniesieniu do tresci tworzonych przez uzytkownikow mediow spolecznosciowych {user-generated content) trudno uzasadnic potrzeb? wprowadzania odr^bnych prizepisow. Wszelka eksploatacja utworow, takze w mediach spolecznosciowych, powinna bye oceniana w oparciu o ogolne zasady prawa autorskiego, tj. jako naruszenie praw wyl^cznych, o ile nie miesci si w ramach dopuszczalnych form dozwolonego uzytku i odbywa si? bez zezwolenia. Wzmocnienie roli posrednikow internetowych w wake z piractwem internetowym Jestesmy przekonani, ze skutki wprowadzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego b?d^ skrajnie niekorzystne dla firm europejskich, jezeli b?d^ one zmuszone do nierownej konkurencji z globalnymi koncemami spoza Unii, a dodatkowo wci^ b?dzie ich oslabiac dzialalnos serwisow pirackich. Portale oferujetce lub umozliwiaj^ce dost p do nielegalnych utworow s^ glown^barierq, dla rozwoju legalnych ushig cyfrowych i promowania dost?pu do utworow za posrednictwem legalnych serwisow. Jest to szczegolnie odczuwalne dla autorow, producentow, wydawcow i firm dystrybucyjnych z takich krajow jak Polska, ktore ze wzgl?du na relatywnie slabq. sil? nabywcz^ pieni^dza i nisk^ rozpoznawalnosc polskiego j?zyka za granic^ nie s^ w stanie przygotowac konktirencyjnej paneuropejskiej oferty programowej. W tym kontekscie zashiguje na poparcie inicjatywa Komisji Europejskiej by blizej przyjrzec si? dziaialnosci posrednikow internetowych i zwi?kszyc ich odpowiedzialnosc za wymieniane lub przechowywane w Intemecie tresci. Obecnie w Europie niew^tpliwie brak jest zrownowazenia interesow dostawcow uslug internetowych i uprawnionych z tytulu praw wlasnosci intelektualnej. Stworzony przed er^ Googla i Facebooka system daleko id^cych wyletczeh od odpowiedzialnosc! posrednikow internetowych, przyj?ty w dyrektywie o e- 5

6 handlu wymaga dostosowania do obecnej rzeczywistosci. Nadmiema ochrona dostawcow uslug intemetowych si?gaj^ca takze tam, gdzie posrednik z peln^ swiadomosci^ zarabia na nielegalnym umieszczaniu przez imie osoby cudzych chronionych tresci jest medopuszczalne i wymaga rewizji. - --J o- Nie wystarcz^. rozbudowane systemy powiadomien typu notice-and-takedown. Wiele serwisow w przypadku powiadomien od wlascicieli praw usuwa linki prowadz^ce do nielegalnych tresci. System jest jednak wysoce nieskuteczny, bo nast?pnego dnia pojawiaj^ si? kolejne linki lub konta (np. w przypadku Chomika), o ktorych na nowo nalezy wysylac powiadomienia o koniecznosci usuni?cia. Utrzymywanie przez wlascicieli praw systemu ci^iego monitorowania zawartosci serwisow jest kosztowne, a i tak znajd^ si? takie portale, ktore nie reaguj^ na zadne zgloszenia. Dlatego tez nalezy wprowadzic peln^ odpowiedzialnosc za publikowane tresci, ktore ogranicz^.piractwo i pasozytnictwo. Nie przynios^ spodziewanego rezultatu rowniez roznego rodzaju porozumienia branzowe realizuj^ce promowan^ przez Komisj? Europejsk^koncepcj?,/oUow the money, ze wzgl?du na powyzsze lub brak ch?ci jednoznacznego wskazania namszyciela praw. Choc tego rodzaju inicjatywy zashiguj^ generalnie na poparcie, to nawet porozumienie wszystkich europejskich reklamodawcow co do nie umieszczania reklam na stronach pirackich b?dzie nieskuteczne, jesli nie przyl^cz^ si? do tego firmy azjatyckie i amerykanskie, na ktore Komisja wpiywu juz nie ma. Podobnie rzecz ma si? z organizacjami platniczymi, ktore niech?tnie zmniejszaj^^ swoje zyski i tmdno zakladac, ze dobrowolnie przyst^i^ do takich kodeksow dobrych praktyk, ktore obniz^ich przychody. Trzeba zobowi^ac posrednikow intemetowych (dostawcow uslug dost?pu do Intemetu, wyszukiwarki, hosting providerow) do dzialania na rzecz wyeliminowania nielegahiej dystrybucji utworow w Intemecie. Bez wspolpracy z ich strony walka z piractwem b?dzie niemozliwa. W przypadku jawnego lamania prawa, dostawca intemetowy, ktory posredniczy w tym procederze powinien miec obowi^ek natychmiastowego podj?cia dzialan. Operator powinien przeciwdzialac ponownemu umieszczaniu tresci - od razu w momencie kiedy otrzyma wiarygodn^ wiadomosc, ze dana tresc jest nielegalna, lub by! zobowi^zany do monitorowania tresci wskazanych przez wlasciciela praw. Nalezy si? rowniez zastanowic nad wprowadzeniem pewnego rodzaju odpowiedzialnosci dla dostawcow ushjg dost?pu do Intemetu (tzw. acces providers), ktorzy maj^ mozliwosc zablokowania adresu IP w momencie lamania prawa. Stoimy na stanowisku, ze Komisja : Europejska powinna polozyc szczegolny nacisk na doprowadzenie do pelnej i jednolitej w calej Unii implementacji art. 8 ust. 3 dyrektywy o prawie autorskim. Przepis ten zobowi^zuje wszystkie panstwa cztonkowskie do zapewnienia w swoich krajowych przepisach, aby podmioty praw autorskich mogly wnioskowac o wydanie nakazu przeciwko posrednikom intemetowym, ktorych uslugi s^ wykorzystywane przez osoby trzecie w celu namszenia praw autorskich lub pokrewnych. Przepis ten jest dose ogolny i istniej^ problemy z jego wlasciwy interpretacj^. Polska jednak nawet nie podj?ia proby zmierzenia si? z t t trudn^ materia. Bez wlasciwego wdrozenia mechanizmu z art. 8.3 w calej Unii i przy wci^ utrzymywanym systemic nadmiemych wyl^czen od odpowiedzialnosci posrednikow intemetowych, postulaty Komisj i w zakresie proby stworzenia jednolitego rynku uslug cyfrowych skazane s^ na calkowite niepowodzenie.

7 Oceniamy, ze tylko pol^czenie roznych metod walki z piractwem i pasozytnictwem moze dac spodziewane rezultaty. Od mi^kkich zalecen i porozumien branzowych, po twarde rozwi^ania legislacyjne i skuteczn^. egzekucj? przepisow, rowniez w aspekcie transgranicznej pomocy prawnej. Kazdy podmiot uczestnicz^cy w lancuchu zapewniania dostqpu do tresci w Intemecie powinien bye zobowi^any do podj?cia dzialah w przypadku lamania prawa. Jedyna metoda walki z piractwem, ktora moze miec szans^ powodzenia to wielowymiarowa praca na wielu plaszczyznach m.in.: zawiadamianie dostawcow Intemetu, ze posrednicz^ w procederze piractwa, zawiadamianie uzytkownikow, ze korzystaj^ z tresci nielegalnych. W walce z piractwem najwazniejsze jest l^czenie ze sob^ wielu metod: usuwanie nielegalnych linkow, nieumieszczanie reklam, porozumienie z instytucjami piatniczymi zeby nie obshigiwaly transakcji dokonywanych na tych stronach, redukcja wyl^czen od odpowiedziahosci posrednikow internetowych z dyrektyw o e-handlu, peine wdrozenie art. 8.3 z dyrektywy o prawie autorskim. Jezeli Komisji Europejskiej i polskiemu rz^dowi starczy odwagi by zmierzyc si? tym powaznym problemem, Krajowa Izba Producentow Audiowizualnych, wraz z organizacjami j ^ tworz^cymi, ch?tnie wl^czy si? w te prace. Z powazaniem, MgrAgni^szka Wieszczycka Jaad^mski Krzyszt^J>zHpM.skl ^ ^ P ^ C J T ^ Wiceprzew^nicz^icyZZTK Pr^wodniczspy ZZTK Do wiadomosci: Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia jednolitego rynku cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015-06 - ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ. Nr 101/4/15/AS. MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ]

Warszawa, 2015-06 - ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ. Nr 101/4/15/AS. MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ] Warszawa, 2015-06 - ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ Data 2015-07-02 Nr 101/4/15/AS MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ] Nr. 2015-06-^ 3 0 SEKRETARZ STRONY RZ4DOWEJ KOMISJI WSPOLNEJ RZ^DU I

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym

Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym Izba Wydawców Prasy Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym 1. Prawa autorskie Potrzebne są silne przepisy dotyczące praw autorskich, gdyż tworzą one podstawowe

Bardziej szczegółowo

Termin składania wniosków do Komisji upływa 5 marca 2014 r.

Termin składania wniosków do Komisji upływa 5 marca 2014 r. Przewodnik dla twórców utworów audiowizualnych chcących odpowiedzieć na pytania Komisji Europejskiej w procesie konsultacji europejskiej reformy prawa autorskiego Stowarzyszenie Filmowców Polskich przygotowało

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Szanowny Pan Maciej Groń Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Maciej.Gron@mac.gov.pl Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa w sprawie: Konsultacje publiczne

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Warszawa 21 stycznia 2013 roku UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] o projekcie założeń do Projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

FRAGMENTACJA JEDNOLITEGO RYNKU USŁUG VOD ONLINE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTAWCÓW TREŚCI

FRAGMENTACJA JEDNOLITEGO RYNKU USŁUG VOD ONLINE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTAWCÓW TREŚCI FRAGMENTACJA JEDNOLITEGO RYNKU USŁUG VOD ONLINE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTAWCÓW TREŚCI RAPORT KOŃCOWY Badanie przygotowane dla Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i

Bardziej szczegółowo

Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci

Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci ADRIANNA PARON Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci Obszar aktywnosci biznesovuej i postrzcganie mozliwoid kontaktowania si? 7 klicnlami znacznie si? zwiekszyty. Nie wystarczy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa www.cyfrowypolsat.pl

Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa www.cyfrowypolsat.pl Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa www.cyfrowypolsat.pl Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Dotyczy: DWIM/206/13 [ Konsultacje społeczne w sprawie cywilnych środków egzekwowania praw własności

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA dotycząca dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej: możliwości i wyzwania związane

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne do składu i łamania

Dane techniczne do składu i łamania Dane techniczne do składu i łamania Autor Tytuł próbka testowa Redaktor wydawnictwa Seria Format książki (strony): 17x24 cm kolumny: 13,5x20 cm + 1 cm pagina dwa łamy szerokość łamu 6,5 cm Tekst podstawowy

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111

MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111 MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111 Warszawa, dnia 16 czerwca 20 1 1 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministrow RM- 10-67- 11 20 1 1-06-2 1 Do Rzadowepo Centrum Legislacii Przekazujq

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi RADA MINISTROW s:^'=h' Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Badanie przygotowane dla Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii przez

RAPORT KOŃCOWY Badanie przygotowane dla Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii przez ANALIZA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OKNA EKSPLOATACJI I PRAKTYKI HANDLOWE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE ORAZ ZNACZENIA OKIEN EKSPLOATACJI DLA NOWYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH RAPORT KOŃCOWY Badanie przygotowane dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Tytuł ZIELONA KSIĘGA Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE

STANOWISKO RZĄDU. Tytuł ZIELONA KSIĘGA Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł ZIELONA KSIĘGA Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE Data otrzymania dokumentu przez Parlament RP 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: ZALECENIE KOMISJI

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: ZALECENIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2011 SEK(2011) 907 wersja ostateczna DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: ZALECENIE KOMISJI w sprawie dostępu do zwykłego

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Polityka wobec internetu i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

parabanki Warszawa, październik 2013

parabanki Warszawa, październik 2013 parabanki Warszawa, październik 2013 Spis treści Nowa fala regulacji dla rynku consumer finance... 3 Dostęp do tajemnicy... 4 Kłopotliwe koszty... 5 Parabankowa rewolucja... 7 Nadgorliwość w zakresie formy?...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob.

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob. UZASADNIENIE 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi kontynuacj({ realizacji zapowiedzi zmian legislacxjnych wskazanych w expose Premiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia^d lipca 2011. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Służby Celnej SC 13/0310/1-10/MGG/ODZ/2011/2766

Warszawa, dnia^d lipca 2011. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Służby Celnej SC 13/0310/1-10/MGG/ODZ/2011/2766 Ref. Ares(2011)895065-22/08/2011 r- Ш Wk ш RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Służby Celnej SC 13/0310/1-10/MGG/ODZ/2011/2766 Warszawa, dnia^d lipca 2011 European Commission DG Interna!

Bardziej szczegółowo