III. INSTALACJA SYSTEMU ZAINSTALOWANIE SYSTEMU INICJACJA SYSTEMU... 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. INSTALACJA SYSTEMU... 23 3.1. ZAINSTALOWANIE SYSTEMU... 23 3.2. INICJACJA SYSTEMU... 23"

Transkrypt

1 I. CZ INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU OKRES OBRACHUNKOWY ZABEZPIECZENIE PRZED NIEUPRAWNIONYM POWIE- LANIEM SYSTEMU ZABEZPIECZENIE WEJCIA ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW DANYCH - ARCHIWACJA ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANIA - HASŁO MODUŁY - BLOKI REALIZACYJNE SYSTEMU WYKAZ MODUŁÓW GRAFICZNY SCHEMAT MODUŁÓW II. FUNKCJE SZCZEGÓLNE I ZNACZENIE PRZYJTYCH OKRELE GRUPA RODZAJOWA DOKUMENTÓW CHARAKTERYSTYKA KONT SYNTETYCZNYCH (KONT KSIGI GŁÓWNEJ) AGREGACJA (DANYCH W EMITOWANYCH WYDAWNICTWACH) SPECYFIKOWANIE (DANYCH W EMITOWANYCH WYDAWNIC- TWACH) KONTA ROZRACHUNKOWE KONTA ODSETKOWE SZTUCZNE ZBILANSOWANIE - FUNKCJA KONTA KSIGOWANIA AWANSEM - KSIGOWANIA ANTYCYPACYJNE FILTR - KLUCZ WYBORU F ZASADY EWIDENCJI KOSZTÓW ZAMKNICIE MIESICA HASŁO DOSTPU FUNKCJA STORNA III. INSTALACJA SYSTEMU ZAINSTALOWANIE SYSTEMU INICJACJA SYSTEMU IV. DEFINIOWANIE PARAMETRÓW SYSTEMU UTWORZENIE ZBIORU KONT KSIGI GŁÓWNEJ - KONT SYNTETYCZNYCH TWORZENIE ZBIORÓW KONT KSIG POMOCNICZYCH - KONT ANALITYCZNYCH DEFINIOWANIE KONT ROZRACHUNKOWYCH DEFINIOWANIE KONT ODSETKOWYCH

2 4.5. NAZWA I KONTO BANKU DEFINIOWANIE DNI DO ZAPŁATY DEFINIOWANIE WARTOCI NOTY ODSETKOWEJ DEFINIOWANIE WARTOCI WEZWA DO ZAPŁATY DEFINIOWANIE WARTOCI POTWIERDZE SALD DEFINIOWANIE REJESTRÓW VAT DEFINIOWANIE GRUP RODZAJOWYCH DOKUMENTÓW INNE DEFINICJE WYDRUK KONTA KONTRAHENTA NA PRZELEWIE WYSZUKIWANIE KONTRAHENTA PO NUMERZE NIP (W REJ. VAT) KSZTAŁT PRZELEWU POCZTEK OKRESU OBRACHUNKOWEGO V. BIECA EKSPLOATACJA SYSTEMU WŁCZENIE (URUCHOMIENIE) SYSTEMU WPROWADZANIE DEKRETÓW (KSIGOWANIE DOKUMENTÓW) WYJCIE Z WPROWADZANIA (ZAKOCZENIE KSIGOWANIA) LAD KSIGOWY - ZBIÓR DEKRETÓW ZARACHOWANYCH AKTUALIZACJA KARTOTEKI (DOPISANIE KSIGOWA) TRANSFER DEKRETÓW Z INNYCH PODSYSTEMÓW ARCHIWOWANIE DANYCH ODZYSKIWANIE DANYCH ZAMKNICIE MIESICA VI. BIECA OBSŁUGA BAZY DANYCH (PRZEGLDANIE I WYDRUKI) MODUŁ OBROTY PRZEGLDANIE JEDNEGO DOKUMENTU PRZEGLDANIE DOKUMENTÓW MIESICA DZIENNIK OBROTÓW MODUŁ STANY KONT PRZEGLDANIE STANÓW KONT EDYCJA MODUŁ KOSZTY MODUŁ TRANSAKCJE ZMIANA IDENTYFIKATORA PRZEGLDANIE TRANSAKCJI WYDRUK TRANSAKCJI NIEROZLICZONYCH (TBW-07) SPORZDZANIE NOT ODSETKOWYCH WEZWANIA DO ZAPŁATY

3 VII. TABULOGRAMY - EMISJA DANYCH KARTOTEKA KONT ANALITYCZNYCH - KONT POMOCNICZYCH TBW ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ANALITYCZNYCH TBW ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH TBW ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ANALITYCZNYCH TBW RACHUNEK WYNIKÓW TBW BILANS NETTO TBW SPECJALIZACJA NIEROZLICZONYCH SALD - TRANSAKCJI TBW SPECYFIKACJA OBROTÓW NA WYBRANYCH KONTACH TBW REJESTR VAT TBW KSIGOWY LAD REWIZYJNY - ZBIÓR TRANSAKCJI ZARACHO- WANYCH DZIENNIK OBROTÓW DZIENNIK OBROTÓW - dekretami: DZIENNIK OBROTÓW - dowodami DZIENNIK OBROTÓW - analitykami DZIENNIK OBROTÓW - syntetykami UZGODNIENIE OBROTÓW DZIENNIKA ODTWORZENIE DZIENNIKA VIII. ZAMKNICIA ROCZNE DEFINIOWANIE KONT WYNIKOWYCH DEFINIOWANIE MODYFIKACJI SCALENIOWEJ MODYFIKACJA BILANSU KOREKTA BILANSU OTWARCIA KOREKTA BILANSU ZAMKNICIA

4 I. CZ INFORMACYJNA 1.1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU System informatyczny Finansowo-ksigowo-kosztowy-FK jest przeznaczony do ewidencji i przetwarzania wchodzcych w zakres rachunkowoci i wyraonych w pienidzu zdzarze gospodarczych wystpujcych w eksploatujcym go podmiocie gospodarczym. Posiada on charakter uniwersalny, co oznacza, i moe by eksploatowany w kadych warunkach organizacyjnych uytkownika, niezalenie od jego przynalenoci branowej. Moe wic by eksploatowany w jednostkach przemysłowych, handlowych, budowlanych, usługowych, a take w jednostkach i zakładach budetowych i administracji publicznej. Przyjty w systemie sposób ewidencji i przetwarzania danych jest w pełni zgodny z ogólnie obowizujcymi zasadami w rachunkowoci oraz obowizujcymi przepisami, a w szczególnoci z przepisami ustawy z dnia o rachunkowoci (Dz. ustaw nr 121 z 1994,poz.591). System spełnia take wymogi okrelone w przepisach dotyczcych zasad ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług -VAT, zarówno w obszarze podatku naliczonego jak i nalenego, bowiem w chwili zapisu dokumentu zawierajcego ten podatek tworzy wymagany przez przepisy Vat-owski rejestr zakupu lub sprzeday i to bez potrzeby poddawania dokumentu powtórnej rejestracji. Realizowany jest za pomoc mikrokomputerów kompatybilnych z IBM. Moe by eksploatowany w wersji autonomicznej, jednostanowiskowej jak równie w wersji wielostanowiskowej poprzez włczenie w sie lokaln. Posiada rozwizania umoliwiajce jego integracj z innymi systemami dziedzinowymi, takimi jak np. PŁACE, FAKTUROWANIE, GOSPODARKA MATERIAŁOWA, RODKI TRWAŁE itp. Sposób integrowania systemu FK z systemami obsługujcymi inne dziedziny tematyczne moe by zorganizowany rónie - w zalenoci od moliwoci technicznych lub uwarunkowa ekonomicznych uytkownika. Moe to by integracja automatyczna poprzez sieciowy (take modemowy) import danych z podrzdnie usytuowanych systemów bd podsystemów dziedzinowych jak równie moe to si odbywa manualnie poprzez przenoszenie za pomoc noników magnetycznych (dyskietek) zbiorów odpowiednio usystematyzowanych danych skopiowanych z tych podsystemów dziedzinowych. Mona take przyj zasad, e kady z systemów dziedzinowych działa autonomicznie, odrbnie, za przenoszenie zagregowanych danych z innych systemów do FK odbywa si rcznie za porednictwem klawiatury. Bez wzgldu na przyjt metod integrowania przetwarzania, systemu FK - ze wzgldu na jego funkcj w rachunkowoci podmiotu gospodarczego - jest w tym procesie przetwarzania usytuowany nadrzdnie nad innymi systemami i nakierowany jest na przyjmowanie zbiorów danych z innych systemów dziedzinowych. Przyjte rozwizania, zarówno w fazie projektowania systemu jak równie w fazie programowania spowodowały, i system FK charakteryzuje si cech tzw. przyjaznoci wobec uytkownika, co w szczególnoci wyraa si tym, e wszystkie komunikaty, zarówno informacyjne jak i ostrzegawcze wywietlane s na monitorze w jzyku polskim, a ponadto w kadej fazie realizacji programu ukazuj si na monitorze instrukcje wskazujce jedynie moliwe, alternatywne czynnoci słuce poprawnemu przebiegowi procesu przetwarzania. Zatem moe by wdroony i efektywnie - 1 -

5 eksploatowany przez osoby nie posiadajce adnego przygotowania informatycznego, a jedynie przeszkolenie operatorskie w rozmiarze kilku godzin. Do podstawowych, dodatnich cech charakterystycznych systemu FK mona zaliczy w szczególnoci : - łatwo wdroenia i prostot obsługi eksploatacyjnej; - zmienn długo cyfrow indeksów kont analitycznych, dowolnie ustalon dla kadego konta syntetycznego (w ramach przedziału : minimum 3 cyfry, maksimum 15 cyfr); - znaczny obszar ingerencji uytkownika w definiowanie kształtu kont i nadawanie im okrelonego charakteru (bilansowe, bd wynikowe, a w tym obszarze - aktywne, pasywne, lub aktywno-pasywne), emitowanie wydawnictw, agregowanie i specyfikowanie elementów danych przetworzonych i okrelanie pewnych, warunków, od spełnienia których zalena jest realizacja, lub sposób realizacji pewnych fragmentów programu (np. minimalna kwota, od której maj by emitowane noty odsetkowe, wezwania do zapłaty i potwierdzenia sald, kształt rachunku wyników, posta bilansu netto itp.); - moliwo sigania do najbardziej rozproszonych, zatomizowanych danych, i ich dowolne agregowanie oraz eksponowanie według czternastu dowolnie wybranych cech numerycznych; - moliwo ustalenia (podgld lub wydruk) w kadym, dowolnie wybranym momencie wyniku działalnoci gospodarczej (rachunek wyników) w obrbie miesica sprawozdawczego lub roku obrachunkowego; - zapewnienie zgodnoci tzw. krgu kosztów poprzez moliwo zintegrowania ewidencji kosztów do rozliczenia w układzie rodzajowym z ewidencj kosztów rozliczonych w układzie kalkulacyjnym; - moliwo ewidencjonowania kosztów usystematyzowanych do dowolnego szczebla analitycznego, np. do szczebla zlece produkcyjnych; - automatyczne rozliczanie i analiza sald na kontach rozrachunkowych poprzez kojarzenie elementów tych sald w oparciu o identyfikator rejestrowanej zaszłoci (np. numer faktury); - szereg zabezpiecze programowych wykluczajcych błdy w ewidencji lub utrat zbiorów; OKRES OBRACHUNKOWY Naturalnym okresem obrachunkowym jest rok gospodarczy zgodny z rokiem kalendarzowym, jednak w szeregu przypadków (np. przedsibiorstwa rolne, przedsibiorstwa poddawane procedurze przekształceniowej itp.) okresie pocztkowym nie musi by data 1 stycznia, a okresem zako czenia data 31 grudnia. Mona stosowa dowolne okresy obrachunkowe definiujc pierwszy i ostatni miesic wybranego okresu obrachunkowego. Czynnoci tych dokonuje si w module ZMIANYSYSTEMUINNE DEFINICJE. Ze wzgldu na to, i nieprawidłowe okrelenie okresu obrachunkowego mogłoby rodzi nieporzdane skutki natury prawnej jak równie zakłóciłoby sprawny przebieg realizacji systemu - czynno ta zabezpieczona jest specjalnym hasłem dostpu i winna by dokonana przy udziale przedstawiciela autora systemu ZABEZPIECZENIE PRZED NIEUPRAWNIONYM POWIELANIEM SYSTEMU - 2 -

6 System programowo zabezpieczony przed jego nieuprawnionym powielaniem oraz próbami rozszerzenia zakresu jego uytkowania bez wiedzy i zgody właciciela praw autorskich, tj.s.p.i.i.-w. POLISOFT". Nieuprawnione rozszerzenie zakresu uytkowania oprócz skutków wynikajcych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz.83) spowoduje take po pewnym okresie poprawnego funkcjonowania pewne pocztkowo niezauwaalne zmiany, a nastpnie bdzie powodował rozszerzajce niszczenie poszczególnych elementów zbiorów, a do pełnego ich zatarcia łcznie ze zniszczeniem wszystkich zbiorów i programów rezydujcych na dysku sztywnym (sformatowanie dysku) ZABEZPIECZENIE WEJCIA Wprowadzanie danych za porednictwem klawiatury poddawane jest kilku fazom kontroli, a mianowicie automatycznemu sprawdzeniu, czy: - osoba wprowadzajca jest do tego uprawniona (korzysta z odpowiedniego hasła dostpu ogólnego lub hasła uytkownika); - zadeklarowane konto analityczne mieci si w syntetyce uprzednio zdefiniowanej i wprowadzonej do systemu; - konto,na którym ma si odby ksigowanie zostało uprzednio utworzone; - długo konta (identyfikator numeryczny konta analitycznego jest zgodny z długoci zdefiniowan przy instalacji systemu); - wprowadzone wartoci wzajemnie si bilansuj. Ponadto istnieje moliwo optycznej kontroli poprzez porównanie nazwy konta okrelonej na dokumencie z nazw wywietlon na monitorze. Niezalenie od wymienionych zabezpiecze system emituje take obligatoryjnie (z moliwoci zniesienia tego wymogu) raport wprowadzonych dekretów nazwany zbiorem transakcji zarachowanych lub ksigowym ladem komputerowym, który to zbiór stanowi optycznie czytelne odwzorowanie operacji ksigowych wprowadzonych do komputera i poddanych procesowi aktualizacji (dopisania). Dodatkow zalet tego wydawnictwa jest grupowanie obrotów z podziałem na sumy przypadajce na poszczególne konta syntetyczne. Rezygnacja z wydruku zbioru transakcji zarachowanych (komputerowego ladu ksigowego) w fazie wprowadzania dekretów nie oznacza moliwoci jego uzyskania w nastpnych fazach eksploatacji systemu. Uzyskanie pełnej informacji o dekretach wprowadzonych jest moliwe w kadym momencie w module OBROTY PRZEGLDANIE. Moliwo rezygnacji z wydruku równoczesnego z wprowadzaniem dekretów stwarza szans eksploatowania systemu take w przypadku braku drukarki, jej uszkodzenia czy tym podobnych przyczyn ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW DANYCH - ARCHIWACJA Wszystkie dane wprowadzone do komputera podlegaj - po ich usystematyzowaniu w zbiory - zapisaniu na twardym dysku. Dla zabezpieczenia tych zbiorów przed utrat na skutek niekorzystnych zdarze, przewidziano moliwo (która winna by dla zachowania bezpiecze stwa traktowana jako obligatoryjny wymóg) kopiowania tych zbiorów na dyskietkach, które bd traktowane jako dane archiwalne, umoliwiajce odtworzenie utraconych danych. Gwarancj bezpiecze stwa jest codzienne archiwowanie tu przed zako czeniem pracy i wyłczeniem komputera. Najkorzystniej jest sporzdza równolegle dwa komplety - 3 -

7 zbiorów archiwalnych. Kopiowanie w dniu nastpnym na dyskietkach z dnia poprzedniego (bez koniecznoci czyszczenia dyskietek) aktualizuje zbiory danych tworzc z nich aktualne. Niezbdnym wymogiem, warunkujcym bezpieczn eksploatacj systemu jest porzdzenie kopii (i jej zachowanie) na koniec kadego miesica, tu przed dokonaniem operacji zamknicia miesica. Zaleca si take, aby komplety dyskietek zawierajcych skopiowane zbiory danych na koniec miesica były przechowywane w rónych miejscach i pod opiek rónych, uprawnionych osób ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANIA - HASŁO W celu zabezpieczenia procesu ewidencji i przetwarzania przed zniekształceniami spowodowanymi przez osoby nieuprawnione, a take w celu uniemoliwienia uruchomienia przez te osoby systemu - zastosowano hasłowe ograniczenia dojcia zarówno do systemu jak równie do niektórych, wanych jego fragmentów. Ograniczeniem objto m.in. : - uruchomienie systemu; - wprowadzenie konta syntetycznego i jego definiowanie w zakresie długoci indeksu konta analitycznego, agregacji, specyfikacji, charakterystyki konta oraz jego pozycji na niektórych, emitowanych wydawnictwach; - usunicie konta syntetycznego; - zdefiniowanie procentowej stawki odsetek za nieterminow regulacj nalenoci; - zdefiniowanie iloci dni do zapłaty jako normy ogólnie obowizujcej; - zdefiniowanie minimalnej kwoty, powyej której system winien emitowa noty odsetkowe; - zdefiniowanie minimalnej kwoty, powyej której system winien emitowa wezwania do zapłaty i potwierdzenia sald; - okrelenie, które konta maj by traktowane jako rozrachunkowe i odsetkowe; - zmiana nazwy banku i numeru głównego konta bankowego; - zamknicie miesica i roku, modyfikacja BZ; - definiowanie postaci rejestrów VAT itp. Hasło ograniczajce zostaje ujawnione w trakcie instalacji systemu osobie wskazanej przez uytkownika, a jeeli instalacja nastpuje bez udziału przedstawiciela producenta systemu, posiada ono posta okrelon w p. II.12 niniejszej instrukcji. Osoba uprawniona, znajca hasło moe dokona zmiany jego brzmienia na nowe jednak czynno ta powinna by dokonywana rozwanie: nowe hasło winno by zapamitane, poniewa utrata jego postaci uniemoliwi dalsz eksploatacj systemu i wymaga bdzie interwencji przedstawiciela S.P.I.-W."POLISOFT" OGRANICZENIE PRAW OPERATOSRSKICH Oprócz zabezpiecze hasłem wystpuj take zabezpieczenia poprzez ograniczenie operacji operatorskich zdefiniowane dla poszczególnych operatorów : - blokowaniem operatorowi, wybranych modułów (operator nie moe uruchamia tych modułów) - blokowanie opeartorowi konkretnego typu operacji (np. dopisywanie, korygowanie, usuwanie) 1.2. MODUŁY - BLOKI REALIZACYJNE SYSTEMU - 4 -

8 System informatyczny FK składa si z omiu modułów realizujcych poszczególne funkcje programowe, a moduły te (bloki realizacyjne) odpowiednio zblokowane stanowi cało systemu w jego standardowej wersji podstawowej. Z systemu FK eksploatowanego w wersji autonomicznej nie jest moliwe wyłczenie którego kolwiek z modułów : system w wersji jednostanowiskowej funkcjonuje jako cało i wszystkie moduły s aktywne. Mona jednak zrezygnowa z okrelonych funkcji systemu, tj. nie definiowa zakresu ich działania i z tego działania (przetwarzania) nie korzysta. W sieciowej wersji systemu (równoczesna praca na wielu stanowiskach) moliwe jest nadawanie kademu stanowisku rónego stopnia dostpu do okrelonego modułu, a zatem jest moliwo stworzenia dla kadego stanowiska rónego zakresu (pełny lub ograniczony) eksploatacji systemu poprzez wyłczenie prawa dostpu do okrelonego modułu lub jego składowej czci. Odbywa si to poprzez przydzielenie kademu z uytkowników odpowiedniego parytetu dostpu w granicach od 1 do WYKAZ MODUŁÓW Moduł ZMIANY Moduł OBROTY Moduł STANY KONT Moduł TRANSAKCJE Moduł KOSZTY Moduł WYNIKI Moduł ARCHIWACJA Moduł BILANS Uwaga : przedstawione powyej moduły zostały uszeregowane w naturalnej kolejnoci ich działania, a nie w kolejnoci wykazanej na ekranie przedstawiajcym główne menu systemu

9 NAZWA UYTKOWNIKA Główne menu systemu przedstawia si nastpujco : TABELKA SYSTEM FINANS.-KSIEG. WERSJA OOL25 Rok przetwarzania 2003 Obroty Stany kont Bilans Koszty Transakcje Wyniki Archiwacja Zmiany WPROWADZANIE, PRZEGLADANIE I KOREKTA DEKRETOW WYBOR OPERACJI: klawisze lub pierwsza litera, akceptacja:, wyjscie: Esc GRAFICZNY SCHEMAT MODUŁÓW ZMIANY ( ) Systemu Syntetyki Zakładanie Hasło Przegldanie Jednego konta Rodzaju kont Bilansowe rozliczeniowe Bilansowe aktywne Bilansowe pasywne Bilansowe aktywno- -pasywne Wynikowe aktywne Wynikowe pasywne Wynikowe aktywno- -pasywne Pozabilansowe Usuwanie kont - 6 -

10 Hasło Konto Wydruk Zmiana planu kont Hasło Powielanie kont Hasło Rozrachunki Konta rozrach. Zakładanie Hasło % odsetek Hasło Dopisywanie Kasowanie Dni do zapłaty Hasło Odsetki - min. Hasło Wezwanie - min. Hasło Salda - min. Hasło Struktura Przedziały dniowe % ods. ustaw. Lista odsetek Dopisz Korekta Usu Konto i bank Hasło - 7 -

11 Rodz.obr.roku Tylko obr. roku Łcznie z BO Zmiana hasła Hasło dotychcz. Hasło nowe Akceptacja Generowanie Hasło (spec.) Nr uytkownika Akceptacja Rejestr VAT Edycja Hasło Przegldanie Konfiguracja Hasło Rejestry zakupu Rejestry sprzeday Rejestry zakupu z importu Gr. rodzajowe Hasło Dopisanie Korekta Wydruk Usunicie Inne definicje Konta Konto na przelewie Włczony Wyłczony Konfigur. przelewu Konto Nipu Kontraenci Pojedyncze Wyłczony Konto Zesp. 4 Hasło - 8 -

12 Transfer Włczony Wyłczony Banki Dopisz Korekta Pierwszy miesic Hasło (spec) Zaznaczenie miesica Odtwórz indeksy (nastpi wyjcie z systemu) Sprawdz.dysk. Włczony Wyłczony Rodzaj archiwacji Archiw. Standardowa Kompresja warunk. Napdy A : Pojemno B : Pojemno Sc. Format. Hasło Podaj ciek Automaty Edycja Hasło (spec.) Przegldanie Teksty Hasło Potwierdzenia sald Wezwanie do zapłaty Rozl.trans Hasło - 9 -

13 Sprztu Uykownicy Hasło Korekta Dopisywanie Dwik Włczony Wyłczony Sprawdzanie drukarki Spr. włczone Spr. wyłczone Linia wydruków Ilo linii/str. Szeroko papieru Papier wski Papier szeroki Kolor Podstawowy Uwypuklony Zasilanie Jest UPS Brak UPS Zapis parametrów Druku Zagszczony Normalny Wydruki Testy czy wysuwa po kadym kontrahencie, czy drukowa podsumowanie Ogolny Stany i obroty Stany i transakcje Rozne Tekst nagłówka Specyfikacja Pojemno Sprawdzaj Ignoruj

14 OBROTY ( ) Wprowadz. obrotów Miesic biecy Akceptacja Miesic nastpny Akceptacja Przegld. obrotów Jeden dowód Miesic Wskazanie dowodu Wszystkie dowody Miesic Dziennik obrotów Odtwórz dziennik Data od - do Dekretami Dowodami Analitykami Syntetykami Wydruki Pozycje dowodów Miesic Grupa rodzajowa Jeden dowód Sumy dowodów Miesic Korekta BO Miesic dokonania Zam. miesica Hasło Decyzja (2x) Korekta BZ Hasło STANY KONT ( ) Przegldanie

15 Obroty roczne Obroty miesiczne Bilans Otwarcia Plan kont Edycja Dopisanie konta Korekta Usuwanie kont Jednego konta Wg szablonu Koniec usuwania Kontrahenci wyszukiwanie wg fragmentu nazwy kontrahenta

16 TRANSAKCJE ( ) Identyfikator Przegldanie TBW-07 specyfikacja nierozliczonych sald kont analitycznych Wersja podstaw. Wersja skrócona Wersja podstaw. z podsumowaniem Wersja skrócona z podsumowaniem Noty odsetkowe Obliczanie Przegldanie Druk not Zestawienie Archiwum Wezw. do zapłaty Parametry Przegldanie Druk wezwa Zestawienie Potwierdzenie sald Jednostronne Dwustronne Nierozlicz. trans. w przedziale czasu Zakres dat Struktura Parametry Terminy W dniu Na dzie Od do Calo transakcje archiwum KOSZTY ( ) Rozwinicie menu zaley od sposobu zdefiniowania kosztów w module ZMIANY

17 Identyfikator Definicje kont Formularz WYNIKI ( ) TBW - 01 kartoteka kont analitycznych Cało-kolejno Zakres Cało-alfabet. Zakress Konta rozr.-kolejno Zakres Konta rozr.-alfabet. Zakres TBW - 02 TBW - 03 TBW - 04 TBW - 05 TBW - 06 TBW - 09 zestaw. obrotów i sald kont analitycznych Parametry wydruku Ilo egzempl. zestaw. obrotów i sald kont syntetycznych Zakres Ilo egzempl. zestaw. obrotów i sald konta syntet. XXX na okrelony dzie Parametry wydruku Ilo egzempl. rachunek wyników Za miesic Za rok bilans netto Ilo egzempl. specyfikacja obrotów na kontach z wybranego przedziału Cało Okres Zakres kont Podsum. misicy Okres Zakres kont

18 TBW - 10 rejestr VAT Przegldanie Wybór rejestru Miesic Wydruk Wybór rejestru Miesic Zestawienie Zbiorówka Wybór gr. rej. Wybór rodzaju Miesic Wybrane miesice Przedział czasowy TBW - 11 specyfikacja porównawcza przeksigowanych kosztów ARCHIWACJA ( ) Kopiowanie Napd A, B,X Cało Akceptacja Selekcja Zbiór Akceptacja Odzysk Hasło Napd A, B Cało Akceptacja Obroty Akceptacja Czyszczenie Napd A, B Akceptacja Formatowanie Napd A, B Akceptacja

19 Transfer Wybór systemu Napd A, B, X Akceptacja Test transferu BILANS ( ) Hasło Definicje Konta wynikowe Zakładanie Przegldanie Konta do scalenia Zakładanie Przegldanie Modyfikacja II. FUNKCJE SZCZEGÓLNE I ZNACZENIE PRZYJTYCH OKRELE 2.1. GRUPA RODZAJOWA DOKUMENTÓW Nonikami danych na wejciu, zarówno w systemie eksploatowanym autonomicznie jak i sieciowo mog by informacje pochodzce z dokumentów ródłowych (dokumentów pierwotnych) jak równie usystematyzowane zbiory danych z ewidencji rejestrowej lub z podsystemów dziedzinowych, przenoszone rcznie lub za porednictwem noników magnetycznych. Grupa rodzajowa okrela zatem rodzaj dokumentów ródłowych poddanych ksigowaniu, lub wyrónia ródło, z którego pochodz dane zagregowane. W systemie przewidziano moliwo stosowania dowolnego grupowania dokumentów w ramach 100 grup (od 00 do 99) z nastpujcymi ograniczeniami: - grupa rodzajowa 00 zarezerwowana jest dla korekty bilansu otwarcia; - grypy rodzajowe od 50 do 59 umoliwiaj ewidencj kosztów rozliczonych w ramach zespołu 5 bez koniecznoci przywoływania kont zespołu 4 (dla uytkowników systemu, którzy nie ewidencjonuj kosztów w układzie rodzajowym); - grupy rodzajowe od 90 do 99 umoliwiaj ewidencj kosztów rodzajowych na kontach zespołu 4 bez koniecznoci przywoływania kont zespołu 5 (dla uytkowników, którzy ewidencjonuj koszty wyłcznie w układzie rodzajowym). Uytkownicy systemu, którzy łcz dokumenty rónych rodzajów i tworz z nich tzw. bilanse dzienne mog znakowa te dokumenty numerami grup rodzajowych (od 01 do 31) odpowiadajcymi dacie kadego z tych bilansów. Przykładowe przyporzdkowanie numerów grup rodzajowych poszczególnym rodzajom dokumentów moe by nastpujce: grupa rodzajowa 01 = dokumenty kasowe grupa rodzajowa 02 = dokumenty bankowe grupa rodzajowa 03 = dokumenty zakupu materiałów

20 grupa rodzajowa 04 = dokumenty zakupu usług.. grupa rodzajowa 50 = rozliczenie kosztów wydziałowych grupa rodzajowa 51 = rozliczenie kosztów ogólnych itp. Kolejno przyporzdkowania grup rodzajowych do okrelonego rodzaju dokumentów jest absolutnie dowolna. Grupy rodzajowe mog take by uyte dla wyodrbnienia ksigowa dokumentów dokonanych w odrbnych rejestrach pomocniczych lub ksigach wyodrbnionych. Mog te słuy wyodrbnianiu dokumentów pochodzcych z rónych oddziałów i zakładów podległych uytkownikowi systemu CHARAKTERYSTYKA KONT SYNTETYCZNYCH (KONT KSIGI GŁÓWNEJ) Dla okrelenia cech charakterystycznych kont syntetycznych (kont ksigi głównej) uyto umownych, jednocyfrowych oznacze w granicach od 1 do 8. Dla scharakteryzowania cech poszczególnych kont przyjto nastpujce oznaczenia cyfrowe i słowne: konta rozliczeniowe - s to konta, na których na koniec okresu obrachunkowego (np. na koniec miesica) nie powinno wystpi saldo. Konta takie w wydawnictwie Bilans netto - TBW-06 wykazywane s na pocztku i cecha ta ułatwia wykrycie błdu, np. saldo na koncie 550, które (wg przyjtych zasad wewntrznych) winno by co miesic całkowicie rozliczone; konta bilansowe aktywne - oznacza, e wszystkie salda na kontach analitycznych tego konta syntetycznego wystpuj po stronie winien, a ewentualne saldo kredytowe - bdzie wykazane po stronie debetowej ze znakiem ujemnym; konto bilansowe pasywne - oznacza, e wszystkie salda kont analitycznych w ramach tego konta syntetycznego s kredytowe, a ewentualne saldo debetowe zostanie wykazane po stronie ma ze znakiem ujemnym; konto bilansowe aktywno-pasywne - oznacza, e w zestawieniach obrotów i sald - salda zostan wykazane odrbnie, stosownie do ich charakteru i odrbnie zostan podsumowane; konta wynikowe aktywne - oznacza, e salda tych kont nie wchodz bezporednio do bilansu netto, lecz wystpuj w nim jako konta zmniejszajce wynik bilansowy; konta wynikowe pasywne - oznacza, e salda tych kont nie wchodz bezporednio do bilansu netto, lecz wpływaj na zwikszenie wykazanego w tym bilansie wyniku finansowego; konta wynikowe aktywno-pasywne - salda tych kont nie wchodz bezporednio do bilansu, a rónicuj wynik finansowy stosownie do tego, czy s debetowe, czy te kredytowe; konta pozabilansowe - salda tych kont nie wchodz do bilansu, a ewidencja na nich moe by tylko jednostronna. Charakterystyka kont syntetycznych okrela si w trakcie budowy tablicy kont ksigi głównej, w której to tablicy okrela si take kształt bilansu netto oraz kształt rachunku zysków i strat AGREGACJA (DANYCH W EMITOWANYCH WYDAWNICTWACH)

21 Pojcie agregacja przyjto dla funkcji wynajdowania danych zamieszczonych w rozproszonych zbiorach, ich grupowania i sumowania według okrelonej cechy (lub cech) zawartych w identyfikatorze konta syntetycznego. Przyjte rozwizania pozwalaj na trzyszczeblow agregacj danych w wydawnictwach (np. TBW-02 - zestawienie obrotów i sald kont analitycznych) emitowanych przez system. Zmiana zasad agregowania danych, czyli sposobu grupowania ich według okrelonych cech numerycznych jest moliwa w kadym, dowolnie wybranym momencie. Agregacj okrela si iloci cyfr, które - jeeli ulegn zmianie, spowoduj automatyczny wydruk wartoci przyporzdkowanych temu przedziałowi cyfrowemu. Dla przykładu: W obrbie konta 501, w którego strukturze kont analitycznych przyjto jedenacie cyfr i cyfry te oznaczaj np.: x - xx - xxx - xx składnik kalkulacyjny kosztów numer zlecenia numer wydziału numer zakładu

22 przyjto agregacj pierwszy szczebel agregacji (*) drugi szczebel agregacji (**) trzeci szczebel agregacji (***) wydruk danych (np. TBW zestawienie obrotów i sald kont analitycznych) bdzie miał posta nastpujc: Zakł.1, Wydz.01, zlec Mat. bezp Zakł.1, Wydz.01, zlec Płace bezp Zakł.1, Wydz.01, zlec Narzuty Zakł.1, Wydz.01, zlec Inne koszty *** - suma zlecenia nr 123, jeeli nastpne dane dotycz zlecenia o wyszym oznaczeniu ** - suma wydziału 01, jeeli nastpne dane ju tego wydziału nie dotycz * - suma zakładu nr 1, jeeli nastpne dane dotycz innego zakładu - suma konta syntetycznego 501 Zdefiniowany przez uytkownika sposób agregacji determinuje ponadto posta drukowanego indeksu konta, którego dotyczy. Np. analityczne konto przy agregacji 123 przedstawione bdzie na wydruku w postaci SPECYFIKOWANIE (DANYCH W EMITOWANYCH WYDAWNICTWACH) Definiowany przez w opcji ZMIANY klucz specyfikacji jest dwuszczeblowy i odnosi si do cyfr identyfikatora konta stojcych na najniszych pozycjach dziesitnych tego identyfikatora. Pozwala on na grupowanie w obrbie danego konta syntetycznego danych okrelajcych np.wielko składników kalkulacyjnych kosztów w obrbie konta syntetycznego niezalenie od tego, ile przedziałów konto to zawiera. Przyjty klucz specyfikacji np. 02 dla konta 501 podanego jako przykład w poprzednim punkcie (II.3) spowoduje, e na ko cu wydruku zestawienia obrotów i sald pojawi si łczne sumy dla poszczególnych składników, np materiały bezporednie 02 - płace bezporednie 03 - narzuty 04 - inne koszty Obejmowa one bd kwoty łczne dla wszystkich zlece wydziałów i zakładów zaewidencjonowane w obrbie konta 501. Funkcja ta (podobnie jak klucz agregacji) moe by zmieniona przed kadym, kolejnym wydrukiem KONTA ROZRACHUNKOWE S to dowolnie wybrane konta, w obrbie których salda bd automatycznie rozliczane w obrbie identyfikatora, którym moe by numer faktury, noty ksigowej, kontraktu

23 itp. odniesienia wyraonego w postaci liczby lub znaków alfanumerycznych, a pojemno tego pola wynosi 8 znaków. Rozliczenie moe nastpi w drodze skojarzenia dwóch, równych sobie wielkoci po stronie aktywów i pasywów, lub poprzez porównanie sum, uprzednio zagregowanych w obrbie tego samego identyfikatora zarówno po stronie aktywów jak i po stronie pasywów. Pełne rozliczenie, niezalenie od czasu, w którym nastpowało ksigowanie czci składowych nastpi wówczas, kiedy w obrbie tego samego identyfikatora sumy zaksigowane po stronie aktywów zrównaj si z sumami zaksigowanymi po stronie pasywów KONTA ODSETKOWE S to takie konta rozrachunkowe (p.ii.5) dla których system tworzy odrbny zbiór płatnoci nie opłaconych w okrelonym terminie. Odsetki mog by naliczane według zmiennych stóp procentowych SZTUCZNE ZBILANSOWANIE - FUNKCJA KONTA 999 Zgodno dwustronnych obrotów wprowadzonych z dokumentów ródłowych lub z magnetycznego nonika danych poddawana jest automatycznej kontroli systemu i wielkoci te jak równie rónica pomidzy nimi wywietlane s w trakcie wprowadzania w prawym, górnym rogu ekranu. Kady przypadek najmniejszej nawet niezgodnoci uniemoliwia wyjcie z fazy wprowadzania. Jeeli jednak przy wprowadzaniu dokumentu składajcego si z wielu dekretów analitycznych wystpi błd zgodnoci obrotów, a osoba wprowadzajca dane nie posiada wiedzy umoliwiajcej usunicie błdu - moliwe jest take uzyskanie tej zgodnoci przez automatyczne zaliczenie rónicy na konto 999, które nosi nazw raport błdów. Analityczne konto 999xx tworzy si automatycznie i odrbnie dla kadej grupy rodzajowej dokumentów przyjmujc jako czwart i pit cyfr identyfikatora - dwucyfrowy numer grupy rodzajowej dokumentów, z których ksigowania błd powstał. Wystpowanie nierozliczonego salda na koncie 999xx wywietlane jest w rodkowej, głównej czci ekranu. Zamknicie miesica przy istnieniu jakiegokolwiek salda w obrbie syntetycznego konta 999 jest niemoliwe KSIGOWANIA AWANSEM - KSIGOWANIA ANTYCYPACYJNE Wprowadzanie danych dotyczcych miesica nastpnego powinno w zasadzie rozpocz si po uprzednim zamkniciu miesica poprzedniego. Jeeli jednak z okrelonych przyczyn poprzedni miesic nie moe by zamknity, a przestój we wprowadzaniu nie jest wskazany, moliwe jest wprowadzanie obrotów dotyczcych nastpnego miesica poprzez wybór tego miesica (kursorem lub liczb). Wprowadzone dekrety dotyczce miesica nastpnego nie s jednak poddawane procesowi aktualizacji, tj. nie powoduj zmiany stanów poszczególnych kont. Podlegaj zapisaniu w odrbnym zbiorze (OBRROBxx.xx), a ich doliczeniu do kartoteki, czyli poddanie procesowi aktualizacji stanów nastpi z chwil zamknicia miesica biecego. Wyjtek stanowi zbiór TRANSAKCJE, w którym to zbiorze

24 dopisywane s take ksigowania antycypacyjne i mog by ogldane i drukowane, a wyrónienia ksigowania awansem oznaczone s gwiazdk. Ksigowania awansem mog by wyodrbnione take w rachunku zysków i strat (Moduł WYNIKI TBW-05) oraz w dzienniku obrotów (Moduł OBROTY PRZEGLDANIE DZIENNIK OBROTÓW). Rozwizanie to uelastycznia funkcjonowanie systemu i eliminuje przerwy i opónienia, jakie mogłyby powsta na skutek nieterminowego dopływu niektórych dokumentów ródłowych lub zbiorów wstpnie przetworzonych FILTR - KLUCZ WYBORU F Jest to funkcja przy pomocy której mona siga do rozproszonych danych i agregowa je (w module STANY KONT PRZEGLDANIE) według jednej lub kilku znaków cyfrowych zawartych w (maksymalnie 15-cyfrowych) identyfikatorach okrelonego konta syntetycznego lub grupy kont. Np. przy załoeniu, e wszystkie konta zespołu 5 posiadaj jednakow długo, a na miejscu 7 i 8 znajduje si oznaczenie składnika kalkulacyjnego (np. 07-amortyzacja), to poprzez wcinicie klawisza F oraz wypalcowanie 5xxxxx07 uzyskamy informacj o wysokoci amortyzacji zarachowanej na wszystkie konta zespołu 5, za wcinicie np. klawisza F oraz cyfry 3 i po uyciu klawisza ENTER uzyskamy dane o wszystkich kontach zespołu 3. Dane tak wyeksponowane mona oglda, sumowa i drukowa ZASADY EWIDENCJI KOSZTÓW W systemie przyjto moliwo ewidencji kosztów trzema rónymi metodami: a) Ewidencja kosztów wyłcznie w układzie rodzajowym, jednak z moliwoci agregowania tych kosztów (poprzez definiowanie struktury ich kont) do szczebla miejsca powstawania, np. bezporednie) 501 rodzaj. (np składnik kosztów (np. mat. numer zlecenia w ramach konta konto kosztów produkcji konto syntetczne kosztów MATERIAŁY) W przypadku takiej metody ewidencji wystpuj pewne ograniczenia organizacyjne, a mianowicie takie, e zakres grup rodzajowych dla dokumentów, z których wynikaj koszty ogranicza si do 10 (od 90 do 99). Poprzez właciw definicj charakteru konta w zakresie agregacji (np 3-3) mona automatycznie uzyska ( w podanym przykładzie) sum kosztów poniesionych na zlecenie nr 123 (i kade inne), na konto 501 oraz na całe konto 401, a w ramach zdefiniowanej specyfikacji (0-2) take sum kosztów wyodrbnionych składników rodzajowych. b) Ewidencja kosztów wyłcznie w układzie kalkulacyjnym, jednak z moliwoci agregowania tych kosztów do szczebla składników rodzajowych, np:

25 składnik kosztów rodzaj. (np. mat. bezpor.) numer zlecenia w ramach konta 501 konto rodzajowe kosztów (np. MATERIAŁY) konto kosztów produkcji Przy wyborze tej metody stosuje si grupy rodzajowe dokumentów od 50 do 59, ale moliwa jest agregacja kosztów zarówno na szczeblu MPK (zlecenie nr 123 w ramach konta 501) jak równie uzyskanie informacji o stanie kosztów w ramach konta 501 i wyspecyfikowanie składników rodzajowych. c) Dwuszczeblowa (za pomoc jednokrotnego palcowania kwoty) ewidencja kosztów tj. równoczesny zapis na kontach zespołu 4 i zespołu 5 z automatycznym zapisem na koncie 490. Klasyfikacja w ramach kosztów rozliczonych moe by odrbna od przyjtej na poziomie kosztów rodzajowych ZAMKNICIE MIESICA Jest to funkcja organizacyjno-porzdkowa polegajca na wyzerowaniu obrotów z obszaru Obroty miesica i zgłoszeniu aktywnego przyjmowania zapisów ksigowych, które maj by zarachowane do obrotów miesica nastpnego. Funkcja ta jest nieodwracalna z poziomu obsługi operatorskiej systemu HASŁO DOSTPU Jest to funkcja ograniczajca osobom nieuprawnionym prawo dostpu do niektórych opcji wybranych modułów. W wersji handlowej (instalacyjna posta systemu) hasło to posiada pocztkowo brzmienie marek, które moe i powinno by zmienione (w module ZMIANY HASŁO) na takie brzmienie (w ramach 10 znaków alfanumerycznych), które zapewni stosowne bezpiecze stwo dostpu. W wersji sieciowej kady z uytkowników winien mie hasło odrbne: wywołanie pracy na innym stanowisku przy mianowaniu tego samego hasła nie jest moliwe FUNKCJA STORNA Usuwanie wprowadzonych dekretów (zarówno w obszarze ksigowania obrotów miesica biecego jak i ksigowania awansem) jest moliwe jedynie do czasu, kiedy uzgodnione obroty strony debetowej i kredytowej zostan poddane tzw. aktualizacji. Aktualizacja nastpuje w momencie wyjcia z ksigowania bd przejcia do ksigowania nastpnego dokumentu. Po wyjciu z ksigowania danego dokumentu zapis, nawet obarczony błdem (ale pod warunkiem, e obroty stron si bilansuj, bo wtedy wyjcie nie jest moliwe) podlega wpisaniu do odpowiedniego zbioru magnetycznego i ulegnie proceduralnemu przetworzeniu. Błdny dekret zostanie take umieszczony w drukowanym zbiorze TAB-01 zbiór transakcji zarachowanych czyli w ksigowym ladzie komputerowym. Wyeliminowanie skutków błdnego zapisu jest moliwe przez powtórzenie go na tych samych kontach ze znakiem ujemnym (znak minus naley wcisn przed palcowaniem kwoty)

26 III. INSTALACJA SYSTEMU 3.1. ZAINSTALOWANIE SYSTEMU Zainstalowanie systemu polega utworzeniu w odpowiednim miejscu dysku twardego (zalenie od partycji, konfiguracji lub rozwiza sieciowych) odpowiedniego katalogu i przekopiowaniu do niego programu roboczego, który dostarczany jest na noniku magnetycznym (dyskietka). Konieczne jest take wykonanie pewnych czynnoci technicznych jak np. ustalenie cieki dostpu bezporedniego. Najkorzystniej jest, jeeli instalacji dokonuje uprawniony przedstawiciel S.P.I.-W. POLISOFT". Jeeli instalacji dokonuje samodzielnie nabywca systemu, wówczas - równolegle z otrzymaniem licencji uprawniajcej do korzystania z systemu - otrzyma szczegółow instrukcj o sposobie instalowania z uwzgldnieniem warunków technicznosprztowych, jakimi dysponuje INICJACJA SYSTEMU Rozpoczcie eksploatacji systemu FK moe nastpi w kadym, dowolnie wybranym momencie: zarówno od pocztku roku obrachunkowego jak te w trakcie jego trwania. Rozpoczcie eksploatacji z pocztkiem roku obrachunkowego wymaga jedynie wprowadzenia sald z Bilansu Otwarcia, natomiast zapocztkowanie przetwarzania w cigu roku wymaga ponadto wprowadzenia obrotów (bd sald) za okres od pocztku roku do momentu rozpoczcia eksploatacji systemu. Mona równie połczy salda z Bilansu Otwarcia z obrotami (bd saldami) od pocztku roku i wprowadzi je łcznie. Jeeli przed rozpoczciem eksploatacji systemu FK przetwarzanie odbywało si w technice komputerowej, wówczas stany dotychczasowe mona przenie z magnetycznych noników danych

27 IV. DEFINIOWANIE PARAMETRÓW SYSTEMU Przed uruchomieniem systemu niezbdne jest okrelenie szeregu parametrów i cech jakim system ma podlega oraz nadanie kształtu, niektórych, emitowanych przez system wydawnictw. Parametry te dotycz zarówno systemu jak i sprztu przy pomocy, którego jest on realizowany. Konieczne jest przede wszystkim: 4.1. UTWORZENIE ZBIORU KONT KSIGI GŁÓWNEJ - KONT SYNTETYCZNYCH Wej w moduł ZMIANY SYSTEMU SYNTETYKI ZAKŁADANIE, przechodzc do niszych sekwencji klawiszem ENTER. Po wprowadzeniu prawidłowego hasła ukae si na ekranie tabelka NAZWA UYTKOWNIKA SYSTEMU ZAKLADANIE DEFINICJI KONT SYNTETYCZNYCH TABELKA 4.1. SYSTEM INFORMAT. FINANSOWO-KSIEG Konto syntetyczne Puste pole + - wyjscie któr wypełnia si nastpujco: a) kol. 1 - trzycyfrowy numer konta syntetycznego (konta ksigi głównej); b) kol. 2 - nazwa konta (max. 60 znaków); c) kol. 3 - liczba okrelajca długo konta analitycznego (konta ksigi pomocniczej) w ramach od 3 do 15. Np. postawienie przy koncie syntetycznym 501 liczby 9 oznacza, e konto to bdzie posiadało posta 501xxxxxx (trzy znaki dla konta syntetycznego i sze dla wyrónika konta analitycznego); d) kol. 4 - okrelenie sposobu agregowania danych wg wyjanie zamieszczonych w p. II. 3. Jeeli agregacja danych w ramach tego konta nie jest wymagana, pole to moe pozosta puste); e) kol. 5 - okrelenie sposobu specyfikowania danych na wydrukach wg wyjanie zamieszczonych w p Pole to moe pozosta niewypełnione; f) kol. 6 - okrelenie charakteru konta w ramach cyfr od 1 do 8 wg wyjanie w p Pole to musi by wypełnione. g) kol. 7 - numer pozycji bilansu strony aktywów, w której to pozycji w bilansie (TBW - 06) suma sald strony winien winna by wykazana; h) kol. 8 - numer pozycji bilansu dla sald pasywnych;

28 i) kol. 9 - numer wiersza rachunku zysków i strat (TBW - 05), w którym winny by wykazane sumy sald tego konta. W trakcie eksploatacji systemu mona w tabeli kont ksigi głównej (kont syntetycznych) dokonywa zmian w kolumnach: 2, 4, 5, 6, 7, 8, i 9 - bez ogranicze, za w kolumnie 3 - długo indeksu zmiana jest moliwa pod warunkiem, e na kontach analitycznych poprzednio załoonych nie została zaksigowana adna kwota. Dopisanie nowego konta syntetycznego i jego zdefiniowanie jest moliwe w kadej fazie eksploatacji systemu TWORZENIE ZBIORÓW KONT KSIG POMOCNICZYCH - KONT ANALITYCZNYCH Przed przystpieniem do praktycznej eksploatacji systemu (ale po utworzeniu zbioru kont syntetycznych) mona utworzy zbiór kont analitycznych. Nastpuje to w module STANY KONT EDYCJA DOPISANIE KONTA. Tworzenie zbiorów kont analitycznych przed przystpieniem do ksigowania nie jest jednak konieczne, poniewa utworzenie konta, którego brak jest moliwy w trakcie samego wprowadzania dekretów DEFINIOWANIE KONT ROZRACHUNKOWYCH Aby zdefiniowa, które to konta system ma traktowa jako rozrachunkowe, naley wej w moduł ZMIANY SYSTEMU ROZRACHUNKI KONTA ROZRACH. ZAKŁADANIE i po sforsowaniu hasła, naprowadzeniu kursorem podwietlonego paska na trzy znaki x (xxx) uy klawisza ENTER i wpisa trzycyfrowy symbol konta syntetycznego. Warunkiem wpisania jest to, e konto znajduje si w zbiorze kont syntetycznych DEFINIOWANIE KONT ODSETKOWYCH Aby zdefiniowa w obrebie którego konta rozrachunkowego system bdzie nalicza odsetki od nieterminowo regulowanych płatnoci naley wej w moduł ZMIANY SYSTEMU ROZRACHUNKI KONTA ODSETK. ZAKŁADANIE i po sforsowaniu hasła postpi jak w p. poprzednim. Warunkiem wpisania jest to, aby konto było uprzednio zdefiniowane jako rozrachunkowe NAZWA I KONTO BANKU Wej w moduł ZMIANY SYSTEMU KONTO I BANK, poda hasło, potwierdzi klawiszem ENTER, a nastpnie wpisa nazw banku i po potwierdzeniu klawiszem ENTER wpisa numer konta. Potwierdzi klawiszem ENTER i uy klawisza litery T lub N. Nazwa banku i numer konta wystpowa bd przy emisji wezwa do zapłaty, not odsetkowych oraz przelewu DEFINIOWANIE DNI DO ZAPŁATY Rozliczenia z kontrahentami, zarachowane na kontach zdefiniowanych jako rozrachunkowe i ewentualnie odsetkowe winny si odbywa - pod rygorem skutków w postaci naliczania odsetek od nieterminowych płatnoci w okrelonym terminie. Przyjcie jednego, wspólnego dla wszystkich nalenoci z dłunikami terminu

29 rozlicze wymaga jego zdefiniowania w module ZMIANY SYSTEMU ROZRACHUN-KI DNI DO ZAPŁATY. Oprócz tego moliwe jest take zdefiniowanie rónego od ogólnie obowizujcego terminu - terminu wyznaczonego dla danego kontrahenta: moduł STANY KONT EDYCJA DOPISANIE KONTA (lub KOREKTA), a ponadto moliwe jest wyznaczenie terminu dla kadej operacji gospodarczej, zarejestrowanej w obrbie kont rozrachunkowych i równoczenie odsetkowych (moduł OBROTY WPROWA- DZANIE i wyznaczenie okrelonej wartoci w poz. dni") DEFINIOWANIE WARTOCI NOTY ODSETKOWEJ W module ZMIANY SYSTEMU ROZRACHUNKI - ODSETKI MIN. moliwe jest okrelenie kwoty, powyej której odsetki maj by obliczane i emitowane. Moe si bowiem zdarzy, e kwota odsetek nalenych od nieterminowych płatnoci jest nisza, lub niewiele wysza od poziomu opłat portoryjnych. Uytkownikowi systemu słuy wic prawo wyboru poziomu kwoty, poniej którego system nie bdzie odsetek nalicza; niszy poziom bdzie ignorowa DEFINIOWANIE WARTOCI WEZWA DO ZAPŁATY W module ZMIANY SYSTEMU ROZRACHUNKI WEZWANIE MIN okrela si najniszy poziom kwoty, poniej której system nie bdzie emitowa wezwa do zapłaty DEFINIOWANIE WARTOCI POTWIERDZE SALD System ma moliwo edytowania potwierdze sald na kady, dowolnie wybrany termin. Emisja potwierdze sald moe nastpi w stosunku do tych sald kont rozrachunkowych, których warto przekracza poziom okrelony w module ZMIANY SYSTEMU ROZRACHUNKI WEZWANIE MIN. Salda o niszej wartoci nie bd uwzgldniane przy emisji potwierdze sald DEFINIOWANIE REJESTRÓW VAT Jeeli uytkownik zdecyduje, aby podczas biecych ksigowa tworzyły si VATowskie rejestry zakupu i sprzeday, to kady taki rejestr powinien by zdefiniowany. Definiowanie rejestru polega na okreleniu jego symbolu i nazwy, zaliczeniu do grupy rejestrów ewidencjonujcych podatek VAT naliczony (grupa Z-zakupowe oraz I-importowe) i podatek naleny (grupa S-rejestry sprzeday), okreleniu symbolu konta (syntetycznego) i strony, którego to konta przywołanie w trakcie ksigowania spowoduje otwarcie odpowiedniego rejestru. Ponadto naley okreli konta analityczne, na które w sposób automatyczny zapisana zostanie warto netto oraz podatek VAT. Zasady działania systemu w zakresie rejestrów VAT okrela si w module ZMIANY SYSTEMU REJESTR VAT, przy czym definiowanie jest tu dwuszczeblowe: edycja i konfiguracja. Przy załoeniu, e winien by tworzony jeden rejester zakupu materiałów, zakupy rozliczane s za porednictwem konta 300, a podatek VAT naliczony ewidencjonowany jest na koncie 221 z podziałem na stawki podatkowe, definiowanie wymaga nastpujcych czynnoci: - wej w moduł ZMIANY SYSTEMU REJESTR VAT EDYCJA i poda hasło, co spowoduje ukazanie si na ekranie poniszej tabelki:

30 NAZWA UYTKOWNIKA SYSTEMU DEFINICJE REJESTROW VAT - EDYCJA - TABELKA SYSTEM INFORMAT. FINANSOWO-KSIEG. Nr rej. N A Z W A wyr (Z/S/I) konto otw. rej. strona (A/P) SPR ZAK INW REJESTR SPRZEDAZY REJESTR ZAKUPU MATER. I USLUG REJESTR ZAKUPU SR. TRWALYCH S Z Z P A A - gora/dol PgUp/PgDn - str.gora/dol Home - poczatek End - koniec Ins - dopisanie Del - kasowanie Enter - poprawianie Esc - wyjscie - wcisn klawisz INSERT; - wypalcowa 3-znakowy symbol rejestru (np. ZAK); - okreli nazw rejestru np. zakup materiałów i usług; - poda wyrónik rejestrów: Z (wystpuj trzy wyróniki rejestrów VAT: Z = rejestry zakupu, S = rejestry sprzeday, I = rejestry zakupu z importu); - wpisa konto, które otwiera rejestr (np. 302); - wpisa A (co oznacza, e zapis po stronie aktywa na koncie 302 spowoduje otwarcie rejestru); - po uyciu klawisza ENTER ukae si nastpna tabelka (przewijanie obrazu za pomoc klawisza PAGE DOWN), w obrbie której, operujc klawiszem ENTER naley w kolumnie konto poda symbol konta, na które automatycznie ma by zapisana warto netto zakupu (np zapasy magazynowe) oraz symbol konta, na które winien by zaewidencjonowany podatek naliczony VAT np Mianowanie tych kont odbywa si odrbnie dla kadej stawki podatkowej, a w ramach tej stawki wyrónione s cztery szczeble, takie jak: a) podatek od zakupów zwizanych w całoci ze sprzeda opodatkowan; b) podatek od zakupów zwizanych czciowo ze sprzeda opodatkowan i czciowo ze sprzeda zwolnion; c) inne (np. podatek od zakupów, który winien by odliczany w nastepnym miesicu); d) rezerwa (np. podatek naliczony nie podlegajcy odliczeniu). W kolumnie str naley wstawi literk A. Jeeli w przepisach o podatku od towarów i usług - VAT pojawi si nowa stawka, która dotd nie wystpowała, naley j zdefiniowa poprzez ZMIANY SYSTEMU REJESTR VAT KONFIGURACJA i wprowadzenie tych nowych stawek w porzdku zastosowanym dla stawek ju obowizujcych DEFINIOWANIE GRUP RODZAJOWYCH DOKUMENTÓW Zdefiniowanie grup rodzajowych dokumentów (rejestrów i ksig pomocniczych) nie jest warunkiem uruchomienia systemu., poniewa utworzenie nowej grupy jest take moliwe w trakcie wprowadzania dekretów

31 Sposób ich tworzenia (dopisywania), korygowania, usuwania i drukowania został precyzyjnie opisany w instrukcji realizacyjnej na ekranie w module ZMIANY SYSTEMU GRUPY RODZAJOWE INNE DEFINICJE W module ZMIANY SYSTEMU INNE DEFINICJE moliwe jest okrelenie szeregu parametrów istotnych dla spsobu działania systemu. Moliwe jest tu wic: WYDRUK KONTA KONTRAHENTA NA PRZELEWIE Okrela si tu, czy na emitowanym przez system poleceniu przelewu ma by zamieszczone konto analityczne kontrahenta, którego wydruk zastpuje dekret analityczny. Realizacja: ZMIANY SYSTEMU INNE DEFINICJE KONTA KONTA PRZEL. WŁCZONY WYSZUKIWANIE KONTRAHENTA PO NUMERZE NIP (W REJ. VAT) Okrela si tu, czy w rejestrze VAT kontrahent ma by przywoływany po wpalcowaniu jego numeru NIP. Realizacja: ZMIANY SYSTEMU INNE DEFINICJE KONTA KONTO NIPU PODAJ KONTO KSZTAŁT PRZELEWU POCZTEK OKRESU OBRACHUNKOWEGO W opcji tej okrela si miesic, od którego rozpoczyna si rok obrachunkowy, jednak ze wzgldu na skutki, jakie mogłoby wywoła nieprawidłowe zaznaczenie tego miesica - wejcie do tej opcji obwarowane jest hasłem o innym brzmieniu, znanym producentowi systemu i przez niego wykorzystywanym, bd ujawnionym uytkownikowi w drodze odrbnego komunikatu. V. BIECA EKSPLOATACJA SYSTEMU 5.1. WŁCZENIE (URUCHOMIENIE) SYSTEMU Sposób przystpienia do pracy zaleny jest od tego, jak system zostanie usytuowany w technicznym rodowisku informatycznym. Jest to zalene od sposobu jego instalacji. Jeeli zatem nie okrelono w czasie instalacji systemu jego specjalnego sposobu wywoływania, to najprostrzy, standardowy sposób jest nastpujcy : - włczy komputer (a jeeli system pracuje w sieci, to uprzednio włczy server; - wywoła system Finansowo-ksigowo-kosztowy np. przez wypalcowanie dwóch liter: FK i uy klawisza ENTER; - po ukazaniu si winiety zgłoszeniowej, uy dowolnego klawisza; - jeeli system pracuje w wersji sieciowej, wówczas ukae si zapytanie, czy naley indeksowa zbiory. Korzystniej jest odpowiedzie twierdzco przez naciniecie klawisza litery T; - poda hasło dostpu do systemu i uy klawisza ENTER;

III. INSTALACJA SYSTEMU... 23 3.1. ZAINSTALOWANIE SYSTEMU... 23 3.2. INICJACJA SYSTEMU... 23

III. INSTALACJA SYSTEMU... 23 3.1. ZAINSTALOWANIE SYSTEMU... 23 3.2. INICJACJA SYSTEMU... 23 I. CZ INFORMACYJNA............................................ 1 1.1. INFORMACJE OGÓLNE.......................................... 1 1.1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU.................. 1 1.1.2. OKRES

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r.

Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r. Niniejszy plan kont dla budetu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 3 FAKTURY WEWNTRZNE WNT...3 FAKTURY ZALICZKOWE...5 PALIWA NIE PODLEGAJCE ODLICZENIU VAT...9 KWARTALNE INFORMACJE PODSUMOWUJCE...10

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost POROZUMIENIE w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost zawarte w dniu padziernika 2004 r. w Warszawie pomidzy:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55 SPIS TRECI: WSTP...3 ZMIANY W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS...4 DODATKOWE ZMIENNE DLA DANYCH FIRMY DO WYDRUKU NA FORMULARZACH...4 ZMIANY W MODULE ZATRUDNIENIE...5 NOWE DRUKI PIT...5

Bardziej szczegółowo

FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL)

FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL) FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL) KONFIGURACJA STAWEK PODATKU NALEŻNEGO DLA KSIĘGOWANIA ZALICZEK TWORZENIE FAKTUR ZALICZKOWYCH (FAFZ) ZASADA KSIĘGOWANIA PRZY ROZLICZANIU FAKTUR

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

Ksiga Handlowa v. 2.23 (2002/06/01)

Ksiga Handlowa v. 2.23 (2002/06/01) Ksiga Handlowa v. 2.23 (2002/06/01) 1. STRUKTURA WIEKOWA ROZRACHUNKÓW (TAKE W UJCIU HISTORYCZNYM, TJ. NA DOWOLNY DZIE ROKU OBRACHUNKOWEGO). W wersji 2.23 wprowadzono struktur wiekow nalenoci oraz zobowiza.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

- posiada niepowtarzalny w całym okresie gromadzenia danych (np. w cigu miesica) 4-cyfrowy numer polecenia

- posiada niepowtarzalny w całym okresie gromadzenia danych (np. w cigu miesica) 4-cyfrowy numer polecenia Opracowany przez Macieja Gabrysiaka system Finansowo-Ksigowy składa si z dwóch wyrónionych etapów. System opracowany został na komputery kompatybilne z IBM PC pracujce pod systemem DOS lub Windows z procesorem

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Polityka Rachunkowości 1. Księgowość Optivum Opis Systemu Przetwarzania Danych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM

1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM 1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM System gospodarki materiałowej i magazynowej jest aplikacją pozwalającą na prawidłowe gospodarowanie materiałami i surowcami w ramach dowolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki?

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? Księgowość Optivum Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazuje się zmiany funduszu w danym okresie sprawozdawczym, jakie nastąpiły w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo