Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku"

Transkrypt

1 Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki prowadzenia internetowych terminowych lokat oszczędnościowych złotowych i walutowych w Getin Noble Banku S.A. założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Getin Bank - Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Banku S.A. Bankowość Internetowa Getin Banku (BI GB) wykonywana na podstawie Umowy usługa dostępu do Rachunków świadczona przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej. Bankowość Telefoniczna Getin Phone (BT GB) usługa, polegająca na zapewnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej dostępu do środków zgromadzonych na Rachunkach, realizacji Dyspozycji złożonych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej oraz udostępnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej informacji o Rachunkach przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym. Bankowość Elektroniczna Bankowość Internetowa lub Bankowość Telefoniczna Getin Phone (BT GB). Call Center (Infolinia) jednostka organizacyjna Banku, z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu, przyjmująca Dyspozycje w ramach realizacji Umowy oraz świadcząca telefoniczną obsługę aktualnych oraz potencjalnych Posiadaczy Bankowości Elektronicznej, w zakresie informacyjnym oraz transakcyjnym. Infolinia służy do udzielania informacji klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów lub usług bankowych oferowanych przez Bank. Dyspozycja oświadczenie Posiadacza Bankowości Elektronicznej (zlecenie) złożone za pośrednictwem systemu Bankowości Elektronicznej w zakresie udostępnionych funkcjonalności tej bankowości i autoryzowane w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub Umowie. Getin Point Samoobsługowy Oddział Getin Banku urządzenie łączności przewodowej umożliwiające zawieranie umów z Bankiem przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej lub Klienta nie będącego Posiadaczem Bankowości Elektronicznej oraz umożliwiające korzystanie z Bankowości Internetowej przez Posiadacza Bankowości Internetowej. Zakres działania oraz opis dostępnych funkcji znajdują się w Regulaminie korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku. Konto Oszczędnościowe rachunek oszczędnościowy. Lokata rachunek internetowej terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony w złotych polskich. Lokata walutowa - rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej w walucie obcej. Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe, art.2 ust.1 pkt 2). Okres umowny okres, na jaki została zawarta umowa Lokaty. Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem i Umową, Placówka Franczyzowa placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku określone czynności, Posiadacz Bankowości Elektronicznej/Klient posiadacz lub współposiadacz Produktu wiodącego, będący osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, który zawarł z Bankiem Umowę. Posiadaczem Bankowości Elektronicznej jest Posiadacz Bankowości Internetowej lub Posiadacz Bankowości Telefonicznej lub obu tych usług, w zależności od tego, którą z form świadczonej usługi Klient wybrał podpisując Umowę lub Umowę Pakietową Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity DZ.U. Nr 72 poz. 665 z 2002r. z późniejszymi zmianami). Produkt wiodący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy prowadzony przez Bank w pakiecie określonym w Umowie Pakietowej lub w Umowie, Rachunek odpowiednio rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), rachunek oszczędnościowy (KO lub TOP), rachunek walutowy a vista, rachunek dla rozliczeń udzielonych kredytów, w tym operacji dokonanych kartą kredytową (rachunek kredytowy), rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej na podstawie odrębnej Umowy produktowej, do której Bank oferuje usługę Bankowości Elektronicznej. Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju - Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe, art.2 ust.1 pkt 1 ). ROR rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Tabela Kursów Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A., Tabela prowizji Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności bankowe w obszarze Getin Banku. Technologia FingerVein technologia weryfikacji Klienta polegająca na zeskanowaniu naczyń krwionośnych palca ręki i porównaniu ich ze wzorcem przechowywanym w systemie informatycznym Banku. Technologia wykorzystywana w Banku do weryfikacji tożsamości Klienta, składania przez Klienta oświadczeń woli oraz autoryzacji składanych Dyspozycji. TOP rachunek oszczędnościowy TOP (Twój Oszczędnościowy Program). Umowa/Umowa BE umowa, na podstawie której Bank udostępnia Posiadaczowi Bankowość Elektroniczną, określająca warunki i zasady korzystania z Bankowości Elektronicznej oraz prawa i obowiązki Banku i Posiadacza Bankowości Elektronicznej z tym związane. Umowa o biometrię - Umowa ramowa o wykorzystanie biometrii. Umowa o biometrię określająca zasady i warunki dokonywania przez Bank weryfikacji tożsamości Klienta oraz autoryzacji Operacji i Dyspozycji jak również składania oświadczeń woli z Strona 1 z 11

2 wykorzystaniem jego indywidualnych danych biometrycznych, opartych na wzorcu naczyń krwionośnych palca przy użyciu Technologii FingerVein Umowa Pakietowa umowa pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej zawierająca pakiet produktów, na podstawie której Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank, dotyczące tych produktów wraz z Umową i Umową o zawieranie kolejnych Umów Produktowych. Umowy Produktowe odrębne umowy pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej, na podstawie których Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank. Umowa o zawieranie kolejnych Umów Produktowych umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej określająca zasady zawierania odrębnych Umów Produktowych pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej za pomocą Bankowości Elektronicznej, Umowa ramowa o zawieranie Lokat - umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej określająca zasady zawierania Lokat pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej za pomocą Bankowości Elektronicznej, Użytkownik Bankowości Elektronicznej - w przypadku, gdy Bank udostępnił taką możliwość, jest to osoba wskazana przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej, korzystająca z dostępu do Bankowości Elektronicznej realizująca dyspozycje objęte Umową w imieniu i na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej, Do Użytkownika Bankowości Elektronicznej odnoszą się odpowiednio wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Posiadacza Bankowości Elektronicznej Waluty obce znaki pieniężne będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, których kursy kupna i sprzedaży są ogłaszane w Tabeli Kursów. WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate oprocentowanie, na jakie banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom (dane dostępne w prasie codziennej). Witryna Internetowa system transakcyjny do obsługi Posiadacza Bankowości Elektronicznej, udostępniany przez Bank za pomocą strony internetowej Banku Wpłata gotówkowa - wpłata w formie gotówkowej na Rachunki Posiadacza Bankowości Elektronicznej prowadzone przez Bank. W zakresie Wpłaty gotówkowej obowiązują limity kwotowe, o których Bank informuje Klienta na stronie internetowej Lokaty lub Lokaty walutowe może zakładać na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie Posiadacz Bankowości Elektronicznej, który uaktywnił usługę Bankowości Elektronicznej do Rachunku. 2. W celu uzyskania dostępu do produktów, informacji o Rachunkach, realizacji dyspozycji za pośrednictwem Infolinii (197 97) konieczne jest aktywowanie usługi Bankowości Telefonicznej Getin Phone. Aktywacja usługi jest możliwa za pośrednictwem Infolinii oraz w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych. 3. Każdorazowe uzyskanie dostępu do usługi Bankowości Telefonicznej Getin Phone poprzedza elektroniczna identyfikacji Posiadacz Bankowości Elektronicznej, za pomocą przydzielonego mu Loginu Elektronicznego i Hasła Telefonicznego(tonowe wybieranie). 4. Posiadacz Bankowości Elektronicznej po wprowadzenia Loginu Elektronicznego i Hasła Telefonicznego uzyskuje połączenie z konsultantem Call Center W przypadku Rachunków prowadzonych dla więcej niż jednego Posiadacza Bankowości Elektronicznej (Rachunki wspólne), Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej również jest Rachunkiem wspólnym. 2. Lokatę lub Lokatę walutową może założyć samodzielnie każdy z Posiadaczy Rachunku wspólnego, ze skutkiem dla wszystkich Posiadaczy tego Rachunku. 4 Bank zapewnia zachowanie tajemnicy o posiadaniu i stanie środków na Lokatach i Lokatach walutowych na zasadach określonych w Prawie bankowym Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Lokaty lub Lokaty walutowe zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie o której mowa w ust. 1, ma prawo m.in. do: stosowania wobec Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Lokaty lub Lokaty walutowe środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, odmowy przeprowadzenia transakcji, rozwiązania umowy Lokaty lub Lokaty walutowej, na podstawie której prowadzony jest Rachunek Lokaty, nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków) Środki gwarantowane ulokowane na Lokatach i Lokatach walutowych objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały Strona 2 z 11

3 się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro - w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Lokaty lub Lokaty walutowe jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji Lokaty i Lokaty walutowe mogą być zakładane na warunkach określonych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie i regulacjach wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Opłaty i prowizje za czynności bankowe związane z prowadzeniem Rachunków Lokat i Lokat walutowych określa Tabela prowizji. 2. Warunki ofertowe Lokaty i Lokaty walutowej, tj. okres na jaki może być otwarta Lokata i Lokata walutowa i wysokość oprocentowania Lokaty i Lokaty walutowej (zależna od okresu trwania i kwoty Lokaty i Lokaty walutowej), jak również minimalna kwota Lokaty i Lokaty walutowej, ustalone są zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku lub uchwałą Zarządu Banku i podawane do wiadomości Klientów (ogłaszane) m.in. na tablicy ogłoszeń w Placówkach Banku i w Placówkach Franczyzowych, w formie ulotek oraz na stronie internetowej Banku i w Witrynie internetowej. Warunki te obowiązują do czasu ich zmiany, poprzez ogłoszenie nowych warunków ofertowych Lokat i Lokat walutowych w sposób opisany w poprzednim zdaniu. 3. Bank może oferować jednocześnie kilka rodzajów Lokat lub Lokat walutowych (określanych nazwami handlowymi), różniących się warunkami ofertowymi. Wysokość oprocentowania Lokaty lub Lokaty walutowej jest uzależniona od rodzaju, kwoty i czasu trwania Lokaty lub Lokaty walutowej oraz daty wpływu środków pieniężnych Klienta na rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej Dyspozycje dotyczące zakładania lub likwidacji Lokat lub Lokat walutowych składane z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub w Getin Point, Bank realizuje w dniu ich złożenia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia takiej Dyspozycji. 2. Bank, po dokonaniu Autoryzacji Dyspozycji przekazuje Klientowi informację, w formie komunikatu wyświetlanego w Witrynie Internetowej, o dacie realizacji Dyspozycji. Potwierdzenie warunków i założonej lokaty jest udostępnione w Witrynie Internetowej. 3. Dyspozycje zakładania lub likwidacji Lokat lub Lokat walutowych, składane przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem usługi Bankowości Telefonicznej Getin Phone, są realizowane niezwłocznie, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po złożeniu Dyspozycji chyba, że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 4. Imienne potwierdzenie założenia Lokaty lub Lokaty walutowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej udostępniane jest Klientowi w Witrynie Internetowej - w formie elektronicznej. Imienne potwierdzenie założenia Lokaty za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej Getin Phone Bank przesyła w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w Umowie BE adres poczty elektronicznej. W obu formach Klient ma możliwość ich pobrania, utrwalenia, odtwarzania i wydrukowania. Informacja o stanie Lokat oraz ich saldach udostępniana jest Klientowi w ramach usługi Bankowości Elektronicznej- elektronicznie w formie szczegółów Lokaty generowanych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej Getin Banku, natomiast w ramach usługi Bankowości Telefonicznej Getin Phone - poprzez kontakt z konsultantem Infolinii. 5. Lokata lub Lokata walutowa jest zakładana na kwotę (równą kwocie środków, które wpłynęły na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 7 ust. 2) i okres wskazany przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej oraz na pozostałych warunkach, w szczególności warunkach finansowych (co dotyczy również wysokości oprocentowania środków na Lokacie lub Lokacie walutowej) wskazanych w 7 ust. 2 powyżej, obowiązujących w dniu wpływu środków pieniężnych na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej. Dniem wpływu środków na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej jest data uznania Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej kwotą przelewu. Złożenie Dyspozycji wskazanej w ust. 1 oznacza zgodę Posiadacza Bankowości Elektronicznej na związanie ww. warunkami otwarcia i prowadzenia Lokaty lub Lokaty walutowej. Oprocentowanie Lokaty lub Lokaty walutowej jest liczone od dnia stanowiącego początek okresu umownego. II. Zasady otwierania i prowadzenia Lokat oraz Lokat walutowych 9 1. Posiadacz Bankowości Elektronicznej zakłada Lokatę lub Lokatę walutową za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej Strona 3 z 11

4 wykorzystując formularz (o którym mowa w ust. 2), dostępny w Witrynie Internetowej, poprzez wybranie opcji założenia Lokaty lub Lokaty walutowej. 2. W oparciu o warunki określone w 7 powyżej, Posiadacz Bankowości Elektronicznej dokonuje za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej wyboru (poprzez wybór odpowiednich opcji formularza): rodzaju (wg nazwy marketingowej Lokaty lub Lokaty walutowej), kwoty i okresu umownego (czasu trwania) Lokaty lub Lokaty walutowej oraz numer Rachunku, z którego nastąpi przelew środków na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej. Warunkiem realizacji Dyspozycji założenia Lokaty jest zapewnienie na Rachunku środków wystarczających na założenie Lokaty lub Lokaty walutowej (tj. w kwocie określonej w Dyspozycji założenia Lokaty lub Lokaty walutowej wraz z należnymi Bankowi opłatami lub prowizjami). 3. Założenie Lokaty lub Lokaty walutowej w ramach Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Internetowej następuje w formie bezgotówkowej, poprzez przelew w złotych polskich lub w walucie obcej, o którym mowa w 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 4. Założenie Lokaty lub Lokaty walutowej w ramach Bankowości Elektronicznej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point następuje w formie: a) bezgotówkowej, poprzez przelew w złotych polskich lub w walucie obcej, o którym mowa w 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub b) gotówkowej, poprzez Wpłatę gotówkową w złotych polskich (z uwzględnieniem Limitów wpłaty gotówkowej), o której mowa w 14 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 5. Zawarcie Umowy Lokaty lub Lokaty walutowej za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej następuje w dniu wpływu środków na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej. Lokata jest zakładana na kwotę (równą kwocie środków, które wpłynęły na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej) i okres wskazany przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej na podstawie ust. 2, oraz na pozostałych warunkach określonych w: Umowie, niniejszym Regulaminie, regulacjach wskazanych w 7, obowiązujących w dniu złożenia Dyspozycji przelewu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Złożenie Dyspozycji określonej w poprzednim zdaniu, oznacza zgodę Posiadacza Bankowości Elektronicznej na związanie ww. warunkami otwarcia i prowadzenia Lokaty lub Lokaty walutowej Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wpływu środków na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, a w przypadku odnowienia się Lokaty lub Lokaty walutowej ostatni dzień okresu poprzedniego. 2. W przypadku Lokat lub Lokaty walutowej o okresie umownym wyrażonym w miesiącach, ostatni dzień pierwszego i kolejnego okresu umownego upływa w dniu odpowiadającym dacie założenia Lokaty lub Lokaty walutowej, a gdyby takiego dnia w miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. 3. W przypadku Lokat lub Lokat walutowych o okresie umownym wyrażonym w dniach, ostatni dzień pierwszego i kolejnego okresu umownego ustala się w następujący sposób: do daty założenia Lokaty lub Lokaty walutowej dodaje się ilość dni Okresu umownego. 11 W czasie trwania Umowy Lokaty lub Lokaty walutowej nie jest możliwa zmiana jej Okresu umownego. Zmiana Okresu umownego wymaga likwidacji istniejącej Lokaty lub Lokaty walutowej i założenia nowej. Każdy wkład stanowi odrębną Lokatę lub Lokatę walutową Lokata lub Lokata walutowa jest odnawiana na taki sam Okres umowny, na jaki została zawarta pierwotnie i na warunkach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia (informacja o warunkach odnowienia dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem lub w przypadku gdy Lokata lub Lokata walutowa ma charakter nieodnawialny lub gdy Lokata lub Lokata walutowa została zerwana kwota Lokaty lub Lokaty walutowej wraz z odsetkami jest przekazywana na Rachunek, z którego została założona lub który został wskazany, zgodnie z Dyspozycją Posiadacza Bankowości Elektronicznej. W przypadku zamknięcia Rachunku wskazanego w zdaniu poprzednim, Posiadacz Bankowości Elektronicznej wskazuje Rachunek, na który ma nastąpić zwrot środków pochodzących z zamykanej Lokaty lub Lokaty walutowej. W przypadku niewskazania takiego Rachunku, kwota likwidowanej Lokaty lub Lokaty walutowej przelewana jest na rachunek pomocniczy Banku i stanowi nieoprocentowany depozyt. 2. Dniem odnowienia jest ostatni dzień Okresu umownego. 3. Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Lokatę lub Lokatę walutową może złożyć, do dnia poprzedzającego ostatni dzień Okresu umownego, Dyspozycję dotyczącą wykonania w ostatnim dniu Okresu umownego przelewu odsetek i/lub kapitału wraz z odsetkami na wskazany Rachunek prowadzony w Banku, chyba, że warunki prowadzenia Lokaty lub Lokaty walutowej uniemożliwiają przyjęcie takiej Dyspozycji. Dyspozycja ta może zostać zlecona w Placówce Banku, Placówce Franczyzowej, poprzez Infolinię, w Witrynie Internetowej lub w Getin Point. III. Wpłaty i wypłaty Wpłaty na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej są dokonywane poprzez Bankowość Internetową, bezgotówkowo, w formie przelewu z wybranego przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej Rachunku prowadzonego w Getin Banku, z zastrzeżeniem, że w ramach Bankowości Internetowej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point możliwe jest zlecenie przelewu wyłącznie z Rachunku prowadzonego w złotych polskich na Rachunek Lokaty oraz z Rachunku prowadzonego w walucie obcej na Rachunek Lokaty walutowej w tej samej walucie obcej w jakiej prowadzony jest Rachunek. 2. Wpłaty na Rachunek Lokaty są dokonywane poprzez Bankowość Telefoniczną Getin Phone bezgotówkowo, w formie Dyspozycji przelewu z wybranego przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej Rachunku prowadzonego w Getin Banku. Wpłaty na Rachunek Lokaty poprzez Bankowość Elektroniczną udostępnioną za pośrednictwem Getin Point mogą być dokonywane również gotówkowo, w Strona 4 z 11

5 formie Wpłaty gotówkowej zleconej przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej, z zastrzeżeniem limitów kwotowych, o których Bank informuje Klienta na stronie internetowej 3. Wypłata należnych odsetek oraz kapitału z Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej następuje bezgotówkowo, w formie przelewu z Rachunku kończonej (likwidowanej) Lokaty lub Lokaty walutowej na Rachunek prowadzony w Getin Banku, z którego nastąpiła wpłata środków na założenie Lokaty. W przypadku zamknięcia takiego Rachunku, postanowienia 13 ust. 1 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 4. Wypłata należnych odsetek oraz kapitału z Rachunku Lokaty założonej w formie gotówkowej zgodnie z postanowieniami 9 ust. 4 lit. b) następuje bezgotówkowo, w formie przelewu z Rachunku likwidowanej Lokaty na Rachunek prowadzony w Getin Banku, o ile w trakcie trwania Lokaty Posiadacz Bankowości Elektronicznej dokonał edycji Lokaty i wskazał Rachunek prowadzony w Getin Banku. W przypadku zamknięcia takiego Rachunku, postanowienia 13 ust. 1 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku niewskazania przez Posiadacza rachunku do wypłaty Lokaty założonej gotówkowo, wypłata odsetek i kapitału może nastąpić w dowolnym oddziale Banku Kwota Lokaty lub Lokaty walutowej wraz z odsetkami lub odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Bankowości Elektronicznej zgodnie z warunkami wybranej Lokaty lub Lokaty walutowej. 2. Wypłata środków z Lokaty przed zakończeniem okresu na jaki środki zostały zdeponowane powoduje zerwanie Lokaty. Skutki zerwania Lokaty założonej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej określone są w imiennym potwierdzeniu założenia Lokaty dostarczonym Klientowi zgodnie z 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Skutki zerwania Lokaty założonej za pośrednictwem Bankowości Internetowej określone są w Witrynie Internetowej. 3. Skutki wskazane w ust. 2 powyżej następują również w sytuacji wskazanej w 16 niniejszego Regulaminu Z zastrzeżeniem ust. 2 w przypadku wypowiedzenia Umowy Rachunku powiązanego z Lokatami lub Lokatami walutowymi (tego, na który miał nastąpić zwrot środków z Lokaty lub Lokaty walutowej), Posiadacz Bankowości Elektronicznej jest zobowiązany dokonać likwidacji założonych Lokat lub Lokat walutowych do dnia rozwiązania Umowy Rachunku powiązanego z Lokatami lub Lokatami walutowymi. Rozwiązanie Umowy Rachunku powiązanego z Lokatami lub Lokatami walutowymi jest jednoznaczne z rozwiązaniem w tym samym dniu wszystkich Lokat oraz Lokat walutowych, niezależnie od warunków, na jakich je zawarto i ze skutkami dokonania wypłaty środków zdeponowanych na Lokatach lub Lokatach walutowych przed zakończeniem Okresu umownego. 2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy Rachunku powiązanego z Lokatami lub Lokatami walutowymi nie powoduje rozwiązania Lokat lub Lokat walutowych, gdy w terminie do dnia rozwiązania Umowy tego Rachunku Posiadacz Bankowości Elektronicznej dokona zmiany trybu rozliczenia Lokat lub Lokat walutowych, co pozwoli na dalsze trwanie Umów dotyczących tych Lokat oraz Lokat walutowych. Zmiana trybu rozliczenia Lokat oraz Lokat walutowych może polegać: a) na wskazaniu do wypłaty środków z zakończonej Lokaty oraz Lokat walutowych lub odsetek od Lokaty lub Lokaty walutowej odnawialnej - innego Rachunku prowadzonego przez Bank niż Rachunek powiązany z Lokatami lub Lokatami walutowymi lub na wskazaniu rachunku prowadzonego w walucie Lokaty lub Lokaty walutowej przez inny Bank albo b) w odniesieniu do nieodnawialnych Lokat lub Lokat walutowych lub w odniesieniu do odnawialnych Lokat lub Lokat walutowych bez kapitalizacji odsetek na zamianie ich w Lokaty lub Lokaty walutowe odnawialne z kapitalizacją odsetek. IV. Oprocentowanie Wysokość oprocentowania środków deponowanych na Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej Bank określa każdorazowo w momencie zakładania Lokaty lub Lokaty walutowej w Bankowości Elektronicznej a ponadto podaje do wiadomości Klientów w formie oferty w Bankowości Elektronicznej lub na stronie internetowej Banku dostępnej pod adresem 2. Informacje dotyczące stawek oprocentowania podawane są do wiadomości Klientów (ogłaszane) m.in. na tablicy ogłoszeń w Placówkach Banku i w Placówkach Franczyzowych oraz publikowane na stronie internetowej Banku oraz w Witrynie Internetowej Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni. 3. Odsetki naliczane są za rzeczywistą ilość dni Okresu umownego. 4. Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej do dnia poprzedzającego ostatni dzień Okresu umownego lub do dnia poprzedzającego likwidację Lokaty lub Lokaty walutowe. 5. Należne Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej z tytułu posiadania Lokaty lub Lokaty walutowej odsetki pomniejszane są o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który aktualnie wynosi 19% W przypadku Lokat z rozliczaniem odsetek po Okresie umownym, odsetki, w ostatnim dniu Okresu umownego, dopisywane są do Rachunku Lokaty lub przelewane są na Rachunek Posiadacza Bankowości Elektronicznej, z którego Lokata została założona. Postanowienia zawarte w 13 ust. 1 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 2. W przypadku Lokat z rozliczaniem odsetek w trakcie Okresu umownego, do momentu zakończenia Lokaty odsetkami tymi dysponuje Posiadacz Bankowości Elektronicznej, w taki sposób, iż są: a) doliczane do kwoty Lokaty np. co 1 dzień i powiększają podstawę naliczania odsetek na następny dzień, z zastrzeżeniem 15 ust. 2 lub b) dopisywane są do kwoty Lokaty np. co 1 dzień, a następnie przelewane na Rachunek, z którego Lokata została założona, z zastrzeżeniem postanowień 13 ust. 1 zd. 2 i 3. Strona 5 z 11

6 V. Śmierć Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Lokatę lub Lokatę walutową Po śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego indywidualny Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, Bank ma obowiązek dokonania z tego Rachunku, przy zachowaniu poniższej kolejności, następujących wypłat: a) kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza Bankowości Elektronicznej osobie, która przedłoży skrócony akt zgonu Posiadacza Bankowości Elektronicznej oraz rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów, wystawione na osobę żądającą wypłaty, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, b) kwoty wynikającej z realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, do wysokości określonej w art. 56 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, c) wypłaty z tytułu spadku lub zapisu testamentowego (na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia). 2. Ze wspólnych Rachunków Lokat lub Lokat walutowych po śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, Bank dokonuje wypłat wyłącznie z tytułu spadku lub zapisu testamentowego. 3. Wypłaty z Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej zmarłego Posiadacza Bankowości Elektronicznej dokonywane są wyłącznie w Placówce Banku. 4. Wypłata z Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej zmarłego Posiadacza Bankowości Elektronicznej (np. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, tytułem spadku lub zapisu testamentowego) nie stanowi naruszenia warunków umownych Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej może dokonać wyłącznie na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa. 2. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej może dokonać w Placówce Banku lub w Placówce Franczyzowej (z zastrzeżeniem 28 ust. 1). 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie może być złożona do Rachunków wspólnych Lokat lub Lokat walutowych. 4. W chwili realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, bez względu na termin zgłoszenia się osoby na rzecz, której nastąpi wypłata, kwota dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wyliczona przez Bank nie może przekroczyć równowartości kwoty przypadającego na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza Bankowości Elektronicznej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie przekraczającej jednak wysokości środków na Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej. Powyższy limit dotyczy wszystkich Rachunków zmarłego łącznie, a nie każdego z nich z osobna. 5. Osoba wskazana w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci może zrezygnować z pobrania należnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pieniężne objęte dyspozycją wchodzą do spadku. 6. Jeżeli na dzień realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wysokość środków na Rachunku będzie niższa od kwoty dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone. 7. Jeżeli Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 4, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 8. Bank realizuje wypłaty z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia w Placówce Banku aktu zgonu potwierdzającego śmierć Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej lub prawomocnego postanowienia sądu o uznaniu Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej za zmarłego. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, a Bank do chwili wypłaty środków z Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej nie powziął wiadomości o śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej. 10. Z Rachunku Lokaty Posiadacza Bankowości Internetowej, zmarłego przed dniem r., Bank dokonuje wypłaty spadkobiercom albo zapisobiercom tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego W przypadku śmierci Posiadacza (Współposiadacza) Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek wspólny Lokaty lub Lokaty walutowej: a) Umowa Rachunku wspólnego Lokaty lub Lokaty walutowej przekształca się w Umowę indywidualnego Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej prowadzonej dla żyjącego Posiadacza b) w przypadku śmierci jednego ze Współposiadaczy Bankowości Elektronicznej posiadających Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej - z dniem śmierci Współposiadacza ustaje wspólność rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej i zgromadzonych na nim środków, przy czym uznaje się, że udziały Współposiadaczy rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej są równe. Środki zgromadzone na rachunku wspólnym Lokaty lub Lokaty walutowej wg stanu z dnia śmierci Współposiadacza, przysługują po połowie żyjącemu Współposiadaczowi i spadkobiercom zmarłego Współposiadacza. Środki pieniężne przysługujące spadkobiercom zmarłego Współposiadacza zostają zabezpieczone (zablokowane) na rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej, a pozostały przy życiu Współposiadacz nie może nimi swobodnie dysponować, c) w przypadku jednoczesnej śmierci obydwóch Współposiadaczy Bankowości Elektronicznej posiadających Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, środki pieniężne zgromadzone na rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej dzielone są proporcjonalnie względem obydwóch Współposiadaczy rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej i w odpowiednich udziałach przysługują Strona 6 z 11

7 spadkobiercom zmarłych Współposiadaczy zgodnie z prawomocnymi postanowieniami sądowymi o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanymi aktami poświadczenia dziedziczenia. 2. Wkłady podlegające dziedziczeniu po zmarłym Współposiadaczu wypłacane są zgodnie z prawomocnymi postanowieniami sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanymi aktami poświadczenia dziedziczenia Osobie wskazanej w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci udziela się informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie jaką uzyskuje w wyniku dyspozycji. Nie udziela się informacji o pozostałych osobach wskazanych w dyspozycji. 2. Spadkobiercy udziela się informacji o środkach znajdujących się na Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej osoby zmarłej oraz informacji o złożeniu do Rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci) po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia W razie śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, który nie ustanowił dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz w sytuacji, gdy na Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej pozostały środki po dokonaniu wypłat określonych w 20 ust. 1 lit. a) i/lub realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wypłata środków pozostałych na Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej dokonywana jest przez Placówkę Banku na rzecz spadkobierców. 2. Posiadacz Bankowości Elektronicznej jest zobowiązany do powiadomienia Placówki Banku o zmianie stałego miejsca zamieszkania (zarówno swojego jak i osób uprawnionych) a w przypadku, gdy miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Posiadacz Bankowości Elektronicznej ma obowiązek wskazać adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. VI. Reklamacje W przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawieniu Dyspozycji lub nieprawidłowości przy wykonywaniu Dyspozycji, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Dyspozycji, Posiadacz Bankowości Elektronicznej powinien, niezwłocznie zgłosić reklamację. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane: a) w formie pisemnej, przez wysłanie na adres korespondencyjny Banku wskazany na stronie lub przez złożenie w placówce Banku; b) telefonicznie, poprzez kontakt z Infolinią Banku pod numerami prezentowanymi w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych oraz na stronie internetowej Banku dostępnej pod adresem c) drogą elektroniczną, poprzez system Bankowości Internetowej lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku dostępnej pod adresem 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza Bankowości Elektronicznej, datę złożenia reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza Bankowości Elektronicznej. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Posiadacz Bankowości Elektronicznej powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Posiadacza Bankowości Elektronicznej, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Roszczenia Posiadacza Bankowości Elektronicznej z tytułu sytuacji opisanych w ust. 1 wygasają, jeśli Posiadacz Bankowości Elektronicznej nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia obciążenia Rachunku kwotą kwestionowanej Dyspozycji albo od dnia, w którym Dyspozycja miała być wykonana. 7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Posiadacza Bankowości Elektronicznej przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Posiadacza Bankowości Elektronicznej o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem Bankowości Elektronicznej. 9. Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 10. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. VII. Odstąpienie od umowy Lokaty lub Lokaty walutowej Klient ma prawo odstąpić od każdej umowy Lokaty lub Lokaty walutowej oraz od Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy Lokaty lub Lokaty walutowej lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie Bankowi przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, pisemnego oświadczenia. Bank pomocniczo przekazuje Klientowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania oświadczenia o odstąpieniu. 2. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu uważa się zachowany w razie wysłania oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy Lokaty lub Lokaty walutowej lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych Strona 7 z 11

8 z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, uważana jest ona za niezawartą, a to co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie trzydziestu dni: a) od dnia odstąpienia od umowy Lokaty lub Lokaty walutowej lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Elektronicznej w przypadku świadczeń Posiadacza Bankowości Elektronicznej albo b) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Lokaty lub Lokaty walutowej lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej w przypadku świadczeń Banku. 3. W wypadku rozpoczętego za zgodą Posiadacza Elektronicznej świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Bank może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście wykonaną. W razie spełnienia świadczenia przez Bank przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Lokaty lub Lokaty walutowej lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, odstąpienie staje się skuteczne, jeżeli świadczenie zostanie zwrócone Bankowi łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Lokaty lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej. 4. Odstąpienie od Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej skutkuje jednoczesnym odstąpieniem od wszystkich Lokat i Lokat walutowych zawartych na podstawie tej Umowy. VIII. Lokaty walutowe Lokata walutowa jest imiennym rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym w walucie obcej. 2. Bank prowadzi obsługę Lokat walutowych (wpłaty na rachunek Lokat walutowych i wypłaty z rachunku Lokat walutowych) w formie bezgotówkowej w następujących walutach obcych: dolarach amerykańskich USD, euro EUR, funtach szterlingach GBP i frankach szwajcarskich CHF. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku Lokaty walutowej, stosuje się kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank. 3. Do Lokat walutowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Lokat, zawarte w 2, 3, 4-14, 16 18, oraz z zastrzeżeniem 28 niniejszego Regulaminu Obsługa rachunków Lokat walutowych nie jest możliwa w Placówkach Franczyzowych. 2. Warunki ofertowe Lokat walutowych, oprócz informacji zawartych w 7 ust. 2, zawierają również rodzaj waluty obcej, w jakiej Bank prowadzi Lokatę walutową. 3. Odsetki od wkładów na rachunkach Lokat walutowych oblicza się i dopisuje w walucie rachunku Lokaty walutowej Posiadaczem Bankowości Elektronicznej posiadającym Lokaty walutowe może być Rezydent lub Nierezydent, z tym, że Posiadacze Bankowości Elektronicznej posiadający Rachunki wspólne muszą posiadać jednakowy status dewizowy. W przypadku Rachunków wspólnych Nierezydentów, obydwaj Nierezydenci muszą być z tego samego kraju. 2. Jeżeli Nierezydent przedkłada w Banku certyfikat rezydencji musi być on przedłożony w oryginale. Nierezydent obowiązany jest dostarczyć wraz z certyfikatem rezydencji tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski. Bank za oryginalny dokument przyjmuje również kopię certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. W przypadku zmiany statusu dewizowego Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Lokaty walutowe (z Rezydenta na Nierezydenta lub odwrotnie) Bank dokona przeniesienia całego salda rachunku Lokaty walutowej na rachunek Lokaty walutowej prowadzonej na zasadach właściwych dla nowego statusu dewizowego Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Lokaty walutowe. Zmiana taka nie stanowi naruszenia warunków Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej.. 4. Przeniesienie nastąpi w dniu następnym po złożeniu przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Lokaty walutowe kompletu dokumentów potwierdzających zmianę jego statusu dewizowego Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku Lokaty walutowej, stosuje się kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank. 2. Kurs kupna i sprzedaży danej waluty obowiązujący w Banku w momencie realizacji Dyspozycji ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA. 3. Ustalenie kursu kupna danej waluty obowiązującego w Banku polega na odjęciu od kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 4. Ustalenie kursu sprzedaży danej waluty obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 5. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA, ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. 6. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA i stosuje każdorazowo przy realizacji Dyspozycji wiążącej się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku Lokaty walutowej, kursy wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA 7. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank SA jest każdorazowo publikowana na stronie internetowej Banku pod adresem oraz dostępna w Placówkach Banku. 8. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku Lokaty walutowej, Bank może stosować kursy negocjowane, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili realizacji Dyspozycji. Strona 8 z 11

9 9. Informacja o kursie danej waluty, który został zastosowany do realizacji Dyspozycji, jest zamieszczona w opisie Dyspozycji podanym na wyciągu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Kwota Lokaty walutowej wraz z odsetkami lub odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Bankowości Elektronicznej zgodnie z warunkami wybranej Lokaty walutowej. 2. Wypłata środków z Lokaty walutowej przed zakończeniem okresu umownego powoduje rozwiązanie umowy Lokaty walutowej i - jeżeli Lokata walutowa wypłacona została w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia utratę odsetek, a jeżeli Lokata walutowa wypłacona została w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od jej założenia lub odnowienia obniżenie oprocentowania do wysokości 0% w przypadku Lokaty walutowej prowadzonej w CHF lub obniżenie oprocentowania do wysokości 0,05% w przypadku lokat prowadzonych w EUR, USD, GBP w stosunku rocznym od dnia założenia lub odnowienia Lokaty walutowej. 3. Skutki wskazane w ust. 2 powyżej następują również w sytuacji wskazanej w 16 w związku z 27 ust. 3 niniejszego Regulaminu W przypadku Lokat walutowych z rozliczaniem odsetek po Okresie umownym: a) Odsetki, w ostatnim dniu Okresu umownego dopisywane są do kwoty Lokaty walutowej. W przypadku złożenia przez Posiadacza odmiennej dyspozycji w tym zakresie, w ostatnim dniu Okresu umownego odsetki lub kwotę Lokaty walutowej wraz z odsetkami Bank przelewa na wskazany przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej rachunek. Dyspozycja przelewu musi być przyjęta przez Bank najpóźniej w przedostatnim dniu Okresu umownego. Postanowienia zawarte w 13 ust. 1 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. b) Dopisane odsetki należne za ostatni Okres umowny wypłacane są na żądanie Posiadacza Bankowości Elektronicznej wyłącznie w całości w ostatnim dniu Okresu umownego. c) Jeżeli ostatni dzień Okresu umownego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy odsetki są stawiane do dyspozycji Posiadacza Lokaty walutowej następnego Dnia roboczego. d) Odsetki nie pobrane w dniu postawienia do dyspozycji zwiększają kwotę Lokaty walutowej na dzień zakończenia poprzedniego Okresu umownego i nie podlegają już wypłacie. e) Wkład i odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Lokaty w ostatnim dniu Okresu umownego, z uwzględnieniem zapisów ust.1c). 2. W przypadku Lokat walutowych z rozliczaniem odsetek w trakcie trwania Okresu umownego: a) Odsetki naliczane są i dopisywane do kwoty Lokaty walutowej zgodnie z warunkami zawartej Umowy z zastrzeżeniem 31 ust. 2 lub b) Odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Lokaty walutowej wraz z kwotą Lokaty walutowej w ostatnim dniu Okresu umownego lub przelewane na rachunek w dniach kapitalizacji odsetek zgodnie z warunkami wybranej Lokaty walutowej z zastrzeżeniem postanowień 13 ust. 1 zd. 2 i 3 w związku z 27 ust. 3. IX. Postanowienia końcowe Za wykonanie czynności wynikających z umowy Lokaty oraz umowy Lokaty walutowej lub związanych z obsługą Rachunków Lokat oraz Lokat walutowych, Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Tabelą prowizji bez odrębnej Dyspozycji poprzez obciążenie Rachunku. 2. Zmiana wysokości opłat i/lub prowizji albo zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli albo rezygnacja z opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas ujęte w Tabeli, są możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, d) zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalaną na podstawie kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego, pod warunkiem publikacji przez GUS za poprzedni kwartał kalendarzowy wskaźnika z którego wynika opisana powyżej zmiana. 3. Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje wzrost kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na wzroście wysokości opłat i/lub prowizji albo na wprowadzeniu opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli. Jeżeli natomiast wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje spadek kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na zmniejszeniu wysokości opłat i/lub prowizji albo na rezygnacji z opłat i/lub prowizji za niektóre czynności dotychczas ujęte w Tabeli. W każdym przypadku zmiana będzie odpowiadała pod względem wartości zmianie kosztów wykonywania czynności przez Bank. W przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o której mowa w lit. d), zmiana nastąpi w tym samym kierunku (odpowiednio wzrost lub wprowadzenie opłaty i/lub prowizji albo spadek lub rezygnacja z opłaty i/lub prowizji) w którym nastąpiła zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i o wartość odpowiadającą wysokości zmiany wskaźnika Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: Strona 9 z 11

10 a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień Wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie poszczególnych lub wszystkich Umów Produktowych oraz Lokat lub Lokat walutowych założonych na podstawie złożonych za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej Dyspozycji założenia Lokat lub Lokat walutowych, łączących Strony nie wpływa na ważność i obowiązywanie Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie ostatniej umowy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego prowadzonej w pakiecie ROR UNIWERSALNY PLUS, ROR SŁONECZNY lub KONTO GETIN UP (do włącznie pod nazwą KONTO OPTYMALNE PLUS) lub/i umowy rachunku oszczędnościowego dla Klienta w Banku jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku Klientów, mających dostęp do systemu bankowości internetowej na podstawie innej umowy niż Umowa Pakietowa lub Umowy Bankowości Elektronicznej. 2. Rozwiązanie Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej może nastąpić wskutek wypowiedzenia przez Klienta, które może nastąpić w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia lub przez Bank, za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Umowa o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej została zawarta z więcej niż jedną osobą jako Klientem (Klienci), oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej może złożyć samodzielnie każdy Klient. Oświadczenie to jest skuteczne wobec wszystkich osób występujących po stronie Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej dla swej ważności wymaga formy pisemnej i jeśli jest składane przez Klienta, musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 3. Za ważne powody rozwiązania Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej uznaje się następujące sytuacje: a) wprowadzenie Banku w błąd przez Klienta przy zawarciu Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej poprzez podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Klienta, b) całkowite (tj. w odniesieniu do wszystkich Posiadaczy Bankowości Elektronicznej) zaprzestanie przez Bank świadczenia usługi Bankowości Elektronicznej, c) wejście w życie przepisów prawnych uniemożliwiających dalsze udostępnianie Klientom Bankowości Elektronicznej, d) ujawnienie z winy Klienta którejkolwiek z poufnych informacji dotyczących bezpieczeństwa systemu Bankowości Elektronicznej osobom nieuprawnionym, e) wykorzystanie przez Klienta Bankowości Elektronicznej do celów sprzecznych z prawem albo Umową o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej albo Umową, f) próby wprowadzenia lub wprowadzenie szkodliwego oprogramowania do systemów informatycznych Banku z wykorzystaniem urządzeń Klienta albo przez Klienta, g) brak możliwości doręczania pism Banku na adres Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) wskutek zmiany przez Klienta adresu zamieszkania lub adresu do doręczeń na znajdujący się poza Rzeczpospolitą Polską i niewskazanie takiego adresu na terenie RP. 4. Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej oznacza automatyczne zerwanie Lokat zawartych przez Strony na podstawie złożonych Dyspozycji zawarcia Lokaty. 5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 powyżej, wypowiedzenie może dotyczyć Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej w całości lub może dotyczyć konkretnej Lokaty. Zasady wypowiadania Lokat określają imienne potwierdzenia założenia Lokaty. W przypadku wypowiedzenia konkretnej Lokaty, oświadczenie o jej wypowiedzeniu winno wskazywać nazwę tej Lokaty i jej numer, w przeciwnym razie będzie oznaczało wypowiedzenie Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej w całości Komunikacja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Elektronicznej jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio w drodze osobistego kontaktu w Placówkach Banku lub Placówkach Franczyzowych, za pośrednictwem usługi Bankowości Elektronicznej, poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie. 2. Umowa o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy i Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłącznie podstawę ich interpretacji. 3. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej w języku polskim. Strona 10 z 11

11 4. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, do której stosuje się niniejszy Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 6. Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Umowie o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej stosuje się Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku, Regulamin rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Getin Banku, Regulamin rachunku oszczędnościowego TOP (Twój Oszczędnościowy Program) Getin Banku Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku oraz przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego. 8. W związku z zawarciem Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, Lokaty lub Lokaty walutowej Bank nie pobiera od Posiadacza Bankowości Elektronicznej oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Strona 11 z 11

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Posiadaczem Lokaty może być wyłącznie Posiadacz Bankowości Internetowej, który uaktywnił usługę Bankowości Internetowej do Rachunku.

Posiadaczem Lokaty może być wyłącznie Posiadacz Bankowości Internetowej, który uaktywnił usługę Bankowości Internetowej do Rachunku. Regulamin rachunków oszczędnościowych internetowych lokat terminowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/19 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 3 października 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 3 października 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/22 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 3 października 2017 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 20 października 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 20 października 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/23 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 20 października 2017 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 13 czerwca 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 13 czerwca 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/22 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 13 czerwca 2017 r. 1. Oprocentowanie TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50% Duma Przedsiębiorcy 1/14 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 9 lutego 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/18 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1 Regulamin obowiązuje od 09.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N R a c h u n k i l o k a t t e r m i n o w y c h d l a K l i e n t ó w B i z n e s o w y c h B a n k u P o l s k a K a s a O p i e k i S p ó ł k a A k c y j n a ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bankowość Internetowa Noble Banku służy do składania przez Klientów dyspozycji płatniczych, zakładania lokat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku elokata24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25% Duma Przedsiębiorcy 1/16 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 30 października 2015 r. i obowiązująca do

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 maja 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 maja 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 maja ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH XELION REGULAMIN

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH XELION REGULAMIN Załącznik nr 1 do ZPZ Nr A/57/2016 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH XELION REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Rachunki oszczędnościowych lokat terminowych Xelion, zwany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października ) LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/ Oprocentowanie. LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku

Duma Przedsiębiorcy 1/ Oprocentowanie. LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku Duma Przedsiębiorcy 1/10 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 12 lutego 2016 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie 100,00 PLN dotyczy Szkolnych Kas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

9 miesięcy 1,65% PLN Brak

9 miesięcy 1,65% PLN Brak TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 26 września 2017 r. 1. OPROCENTOWANIE TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny lokaty Oprocentowanie w skali

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 13 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 13 września 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 13 września 2016 r. 1. OPROCENTOWANIE TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny lokaty Oprocentowanie w skali

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA MOBILNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA MOBILNA BANKU PEKAO S.A. 1 Regulamin obowiązuje od 09.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA MOBILNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 9 marca 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 9 marca 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 9 marca 2017 r. 1. OPROCENTOWANIE TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny lokaty Oprocentowanie w skali roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/ Oprocentowanie. LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku

Duma Przedsiębiorcy 1/ Oprocentowanie. LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku Duma Przedsiębiorcy 1/14 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 9 września 2016 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo