Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku"

Transkrypt

1 Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki prowadzenia internetowych terminowych lokat oszczędnościowych złotowych i walutowych w Getin Noble Banku S.A. założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Getin Bank - Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Banku S.A. Bankowość Internetowa Getin Banku (BI GB) wykonywana na podstawie Umowy usługa dostępu do Rachunków świadczona przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej. Bankowość Telefoniczna Getin Phone (BT GB) usługa, polegająca na zapewnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej dostępu do środków zgromadzonych na Rachunkach, realizacji Dyspozycji złożonych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej oraz udostępnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej informacji o Rachunkach przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym. Bankowość Elektroniczna Bankowość Internetowa lub Bankowość Telefoniczna Getin Phone (BT GB). Call Center (Infolinia) jednostka organizacyjna Banku, z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu, przyjmująca Dyspozycje w ramach realizacji Umowy oraz świadcząca telefoniczną obsługę aktualnych oraz potencjalnych Posiadaczy Bankowości Elektronicznej, w zakresie informacyjnym oraz transakcyjnym. Infolinia służy do udzielania informacji klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów lub usług bankowych oferowanych przez Bank. Dyspozycja oświadczenie Posiadacza Bankowości Elektronicznej (zlecenie) złożone za pośrednictwem systemu Bankowości Elektronicznej w zakresie udostępnionych funkcjonalności tej bankowości i autoryzowane w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub Umowie. Getin Point Samoobsługowy Oddział Getin Banku urządzenie łączności przewodowej umożliwiające zawieranie umów z Bankiem przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej lub Klienta nie będącego Posiadaczem Bankowości Elektronicznej oraz umożliwiające korzystanie z Bankowości Internetowej przez Posiadacza Bankowości Internetowej. Zakres działania oraz opis dostępnych funkcji znajdują się w Regulaminie korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku. Konto Oszczędnościowe rachunek oszczędnościowy. Lokata rachunek internetowej terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony w złotych polskich. Lokata walutowa - rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej w walucie obcej. Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe, art.2 ust.1 pkt 2). Okres umowny okres, na jaki została zawarta umowa Lokaty. Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem i Umową, Placówka Franczyzowa placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku określone czynności, Posiadacz Bankowości Elektronicznej/Klient posiadacz lub współposiadacz Produktu wiodącego, będący osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, który zawarł z Bankiem Umowę. Posiadaczem Bankowości Elektronicznej jest Posiadacz Bankowości Internetowej lub Posiadacz Bankowości Telefonicznej lub obu tych usług, w zależności od tego, którą z form świadczonej usługi Klient wybrał podpisując Umowę lub Umowę Pakietową Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity DZ.U. Nr 72 poz. 665 z 2002r. z późniejszymi zmianami). Produkt wiodący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy prowadzony przez Bank w pakiecie określonym w Umowie Pakietowej lub w Umowie, Rachunek odpowiednio rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), rachunek oszczędnościowy (KO lub TOP), rachunek walutowy a vista, rachunek dla rozliczeń udzielonych kredytów, w tym operacji dokonanych kartą kredytową (rachunek kredytowy), rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej na podstawie odrębnej Umowy produktowej, do której Bank oferuje usługę Bankowości Elektronicznej. Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju - Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe, art.2 ust.1 pkt 1 ). ROR rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Tabela Kursów Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A., Tabela prowizji Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności bankowe w obszarze Getin Banku. Technologia FingerVein technologia weryfikacji Klienta polegająca na zeskanowaniu naczyń krwionośnych palca ręki i porównaniu ich ze wzorcem przechowywanym w systemie informatycznym Banku. Technologia wykorzystywana w Banku do weryfikacji tożsamości Klienta, składania przez Klienta oświadczeń woli oraz autoryzacji składanych Dyspozycji. TOP rachunek oszczędnościowy TOP (Twój Oszczędnościowy Program). Umowa/Umowa BE umowa, na podstawie której Bank udostępnia Posiadaczowi Bankowość Elektroniczną, określająca warunki i zasady korzystania z Bankowości Elektronicznej oraz prawa i obowiązki Banku i Posiadacza Bankowości Elektronicznej z tym związane. Umowa o biometrię - Umowa ramowa o wykorzystanie biometrii. Umowa o biometrię określająca zasady i warunki dokonywania przez Bank weryfikacji tożsamości Klienta oraz autoryzacji Operacji i Dyspozycji jak również składania oświadczeń woli z Strona 1 z 11

2 wykorzystaniem jego indywidualnych danych biometrycznych, opartych na wzorcu naczyń krwionośnych palca przy użyciu Technologii FingerVein Umowa Pakietowa umowa pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej zawierająca pakiet produktów, na podstawie której Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank, dotyczące tych produktów wraz z Umową i Umową o zawieranie kolejnych Umów Produktowych. Umowy Produktowe odrębne umowy pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej, na podstawie których Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank. Umowa o zawieranie kolejnych Umów Produktowych umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej określająca zasady zawierania odrębnych Umów Produktowych pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej za pomocą Bankowości Elektronicznej, Umowa ramowa o zawieranie Lokat - umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej określająca zasady zawierania Lokat pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Elektronicznej za pomocą Bankowości Elektronicznej, Użytkownik Bankowości Elektronicznej - w przypadku, gdy Bank udostępnił taką możliwość, jest to osoba wskazana przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej, korzystająca z dostępu do Bankowości Elektronicznej realizująca dyspozycje objęte Umową w imieniu i na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej, Do Użytkownika Bankowości Elektronicznej odnoszą się odpowiednio wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Posiadacza Bankowości Elektronicznej Waluty obce znaki pieniężne będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, których kursy kupna i sprzedaży są ogłaszane w Tabeli Kursów. WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate oprocentowanie, na jakie banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom (dane dostępne w prasie codziennej). Witryna Internetowa system transakcyjny do obsługi Posiadacza Bankowości Elektronicznej, udostępniany przez Bank za pomocą strony internetowej Banku Wpłata gotówkowa - wpłata w formie gotówkowej na Rachunki Posiadacza Bankowości Elektronicznej prowadzone przez Bank. W zakresie Wpłaty gotówkowej obowiązują limity kwotowe, o których Bank informuje Klienta na stronie internetowej Lokaty lub Lokaty walutowe może zakładać na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie Posiadacz Bankowości Elektronicznej, który uaktywnił usługę Bankowości Elektronicznej do Rachunku. 2. W celu uzyskania dostępu do produktów, informacji o Rachunkach, realizacji dyspozycji za pośrednictwem Infolinii (197 97) konieczne jest aktywowanie usługi Bankowości Telefonicznej Getin Phone. Aktywacja usługi jest możliwa za pośrednictwem Infolinii oraz w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych. 3. Każdorazowe uzyskanie dostępu do usługi Bankowości Telefonicznej Getin Phone poprzedza elektroniczna identyfikacji Posiadacz Bankowości Elektronicznej, za pomocą przydzielonego mu Loginu Elektronicznego i Hasła Telefonicznego(tonowe wybieranie). 4. Posiadacz Bankowości Elektronicznej po wprowadzenia Loginu Elektronicznego i Hasła Telefonicznego uzyskuje połączenie z konsultantem Call Center W przypadku Rachunków prowadzonych dla więcej niż jednego Posiadacza Bankowości Elektronicznej (Rachunki wspólne), Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej również jest Rachunkiem wspólnym. 2. Lokatę lub Lokatę walutową może założyć samodzielnie każdy z Posiadaczy Rachunku wspólnego, ze skutkiem dla wszystkich Posiadaczy tego Rachunku. 4 Bank zapewnia zachowanie tajemnicy o posiadaniu i stanie środków na Lokatach i Lokatach walutowych na zasadach określonych w Prawie bankowym Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Lokaty lub Lokaty walutowe zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie o której mowa w ust. 1, ma prawo m.in. do: stosowania wobec Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Lokaty lub Lokaty walutowe środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, odmowy przeprowadzenia transakcji, rozwiązania umowy Lokaty lub Lokaty walutowej, na podstawie której prowadzony jest Rachunek Lokaty, nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków) Środki gwarantowane ulokowane na Lokatach i Lokatach walutowych objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały Strona 2 z 11

3 się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro - w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Lokaty lub Lokaty walutowe jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji Lokaty i Lokaty walutowe mogą być zakładane na warunkach określonych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie i regulacjach wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Opłaty i prowizje za czynności bankowe związane z prowadzeniem Rachunków Lokat i Lokat walutowych określa Tabela prowizji. 2. Warunki ofertowe Lokaty i Lokaty walutowej, tj. okres na jaki może być otwarta Lokata i Lokata walutowa i wysokość oprocentowania Lokaty i Lokaty walutowej (zależna od okresu trwania i kwoty Lokaty i Lokaty walutowej), jak również minimalna kwota Lokaty i Lokaty walutowej, ustalone są zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku lub uchwałą Zarządu Banku i podawane do wiadomości Klientów (ogłaszane) m.in. na tablicy ogłoszeń w Placówkach Banku i w Placówkach Franczyzowych, w formie ulotek oraz na stronie internetowej Banku i w Witrynie internetowej. Warunki te obowiązują do czasu ich zmiany, poprzez ogłoszenie nowych warunków ofertowych Lokat i Lokat walutowych w sposób opisany w poprzednim zdaniu. 3. Bank może oferować jednocześnie kilka rodzajów Lokat lub Lokat walutowych (określanych nazwami handlowymi), różniących się warunkami ofertowymi. Wysokość oprocentowania Lokaty lub Lokaty walutowej jest uzależniona od rodzaju, kwoty i czasu trwania Lokaty lub Lokaty walutowej oraz daty wpływu środków pieniężnych Klienta na rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej Dyspozycje dotyczące zakładania lub likwidacji Lokat lub Lokat walutowych składane z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub w Getin Point, Bank realizuje w dniu ich złożenia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia takiej Dyspozycji. 2. Bank, po dokonaniu Autoryzacji Dyspozycji przekazuje Klientowi informację, w formie komunikatu wyświetlanego w Witrynie Internetowej, o dacie realizacji Dyspozycji. Potwierdzenie warunków i założonej lokaty jest udostępnione w Witrynie Internetowej. 3. Dyspozycje zakładania lub likwidacji Lokat lub Lokat walutowych, składane przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem usługi Bankowości Telefonicznej Getin Phone, są realizowane niezwłocznie, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po złożeniu Dyspozycji chyba, że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 4. Imienne potwierdzenie założenia Lokaty lub Lokaty walutowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej udostępniane jest Klientowi w Witrynie Internetowej - w formie elektronicznej. Imienne potwierdzenie założenia Lokaty za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej Getin Phone Bank przesyła w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w Umowie BE adres poczty elektronicznej. W obu formach Klient ma możliwość ich pobrania, utrwalenia, odtwarzania i wydrukowania. Informacja o stanie Lokat oraz ich saldach udostępniana jest Klientowi w ramach usługi Bankowości Elektronicznej- elektronicznie w formie szczegółów Lokaty generowanych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej Getin Banku, natomiast w ramach usługi Bankowości Telefonicznej Getin Phone - poprzez kontakt z konsultantem Infolinii. 5. Lokata lub Lokata walutowa jest zakładana na kwotę (równą kwocie środków, które wpłynęły na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 7 ust. 2) i okres wskazany przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej oraz na pozostałych warunkach, w szczególności warunkach finansowych (co dotyczy również wysokości oprocentowania środków na Lokacie lub Lokacie walutowej) wskazanych w 7 ust. 2 powyżej, obowiązujących w dniu wpływu środków pieniężnych na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej. Dniem wpływu środków na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej jest data uznania Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej kwotą przelewu. Złożenie Dyspozycji wskazanej w ust. 1 oznacza zgodę Posiadacza Bankowości Elektronicznej na związanie ww. warunkami otwarcia i prowadzenia Lokaty lub Lokaty walutowej. Oprocentowanie Lokaty lub Lokaty walutowej jest liczone od dnia stanowiącego początek okresu umownego. II. Zasady otwierania i prowadzenia Lokat oraz Lokat walutowych 9 1. Posiadacz Bankowości Elektronicznej zakłada Lokatę lub Lokatę walutową za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej Strona 3 z 11

4 wykorzystując formularz (o którym mowa w ust. 2), dostępny w Witrynie Internetowej, poprzez wybranie opcji założenia Lokaty lub Lokaty walutowej. 2. W oparciu o warunki określone w 7 powyżej, Posiadacz Bankowości Elektronicznej dokonuje za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej wyboru (poprzez wybór odpowiednich opcji formularza): rodzaju (wg nazwy marketingowej Lokaty lub Lokaty walutowej), kwoty i okresu umownego (czasu trwania) Lokaty lub Lokaty walutowej oraz numer Rachunku, z którego nastąpi przelew środków na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej. Warunkiem realizacji Dyspozycji założenia Lokaty jest zapewnienie na Rachunku środków wystarczających na założenie Lokaty lub Lokaty walutowej (tj. w kwocie określonej w Dyspozycji założenia Lokaty lub Lokaty walutowej wraz z należnymi Bankowi opłatami lub prowizjami). 3. Założenie Lokaty lub Lokaty walutowej w ramach Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Internetowej następuje w formie bezgotówkowej, poprzez przelew w złotych polskich lub w walucie obcej, o którym mowa w 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 4. Założenie Lokaty lub Lokaty walutowej w ramach Bankowości Elektronicznej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point następuje w formie: a) bezgotówkowej, poprzez przelew w złotych polskich lub w walucie obcej, o którym mowa w 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub b) gotówkowej, poprzez Wpłatę gotówkową w złotych polskich (z uwzględnieniem Limitów wpłaty gotówkowej), o której mowa w 14 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 5. Zawarcie Umowy Lokaty lub Lokaty walutowej za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej następuje w dniu wpływu środków na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej. Lokata jest zakładana na kwotę (równą kwocie środków, które wpłynęły na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej) i okres wskazany przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej na podstawie ust. 2, oraz na pozostałych warunkach określonych w: Umowie, niniejszym Regulaminie, regulacjach wskazanych w 7, obowiązujących w dniu złożenia Dyspozycji przelewu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Złożenie Dyspozycji określonej w poprzednim zdaniu, oznacza zgodę Posiadacza Bankowości Elektronicznej na związanie ww. warunkami otwarcia i prowadzenia Lokaty lub Lokaty walutowej Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wpływu środków na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, a w przypadku odnowienia się Lokaty lub Lokaty walutowej ostatni dzień okresu poprzedniego. 2. W przypadku Lokat lub Lokaty walutowej o okresie umownym wyrażonym w miesiącach, ostatni dzień pierwszego i kolejnego okresu umownego upływa w dniu odpowiadającym dacie założenia Lokaty lub Lokaty walutowej, a gdyby takiego dnia w miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. 3. W przypadku Lokat lub Lokat walutowych o okresie umownym wyrażonym w dniach, ostatni dzień pierwszego i kolejnego okresu umownego ustala się w następujący sposób: do daty założenia Lokaty lub Lokaty walutowej dodaje się ilość dni Okresu umownego. 11 W czasie trwania Umowy Lokaty lub Lokaty walutowej nie jest możliwa zmiana jej Okresu umownego. Zmiana Okresu umownego wymaga likwidacji istniejącej Lokaty lub Lokaty walutowej i założenia nowej. Każdy wkład stanowi odrębną Lokatę lub Lokatę walutową Lokata lub Lokata walutowa jest odnawiana na taki sam Okres umowny, na jaki została zawarta pierwotnie i na warunkach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia (informacja o warunkach odnowienia dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem lub w przypadku gdy Lokata lub Lokata walutowa ma charakter nieodnawialny lub gdy Lokata lub Lokata walutowa została zerwana kwota Lokaty lub Lokaty walutowej wraz z odsetkami jest przekazywana na Rachunek, z którego została założona lub który został wskazany, zgodnie z Dyspozycją Posiadacza Bankowości Elektronicznej. W przypadku zamknięcia Rachunku wskazanego w zdaniu poprzednim, Posiadacz Bankowości Elektronicznej wskazuje Rachunek, na który ma nastąpić zwrot środków pochodzących z zamykanej Lokaty lub Lokaty walutowej. W przypadku niewskazania takiego Rachunku, kwota likwidowanej Lokaty lub Lokaty walutowej przelewana jest na rachunek pomocniczy Banku i stanowi nieoprocentowany depozyt. 2. Dniem odnowienia jest ostatni dzień Okresu umownego. 3. Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Lokatę lub Lokatę walutową może złożyć, do dnia poprzedzającego ostatni dzień Okresu umownego, Dyspozycję dotyczącą wykonania w ostatnim dniu Okresu umownego przelewu odsetek i/lub kapitału wraz z odsetkami na wskazany Rachunek prowadzony w Banku, chyba, że warunki prowadzenia Lokaty lub Lokaty walutowej uniemożliwiają przyjęcie takiej Dyspozycji. Dyspozycja ta może zostać zlecona w Placówce Banku, Placówce Franczyzowej, poprzez Infolinię, w Witrynie Internetowej lub w Getin Point. III. Wpłaty i wypłaty Wpłaty na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej są dokonywane poprzez Bankowość Internetową, bezgotówkowo, w formie przelewu z wybranego przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej Rachunku prowadzonego w Getin Banku, z zastrzeżeniem, że w ramach Bankowości Internetowej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point możliwe jest zlecenie przelewu wyłącznie z Rachunku prowadzonego w złotych polskich na Rachunek Lokaty oraz z Rachunku prowadzonego w walucie obcej na Rachunek Lokaty walutowej w tej samej walucie obcej w jakiej prowadzony jest Rachunek. 2. Wpłaty na Rachunek Lokaty są dokonywane poprzez Bankowość Telefoniczną Getin Phone bezgotówkowo, w formie Dyspozycji przelewu z wybranego przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej Rachunku prowadzonego w Getin Banku. Wpłaty na Rachunek Lokaty poprzez Bankowość Elektroniczną udostępnioną za pośrednictwem Getin Point mogą być dokonywane również gotówkowo, w Strona 4 z 11

5 formie Wpłaty gotówkowej zleconej przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej, z zastrzeżeniem limitów kwotowych, o których Bank informuje Klienta na stronie internetowej 3. Wypłata należnych odsetek oraz kapitału z Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej następuje bezgotówkowo, w formie przelewu z Rachunku kończonej (likwidowanej) Lokaty lub Lokaty walutowej na Rachunek prowadzony w Getin Banku, z którego nastąpiła wpłata środków na założenie Lokaty. W przypadku zamknięcia takiego Rachunku, postanowienia 13 ust. 1 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 4. Wypłata należnych odsetek oraz kapitału z Rachunku Lokaty założonej w formie gotówkowej zgodnie z postanowieniami 9 ust. 4 lit. b) następuje bezgotówkowo, w formie przelewu z Rachunku likwidowanej Lokaty na Rachunek prowadzony w Getin Banku, o ile w trakcie trwania Lokaty Posiadacz Bankowości Elektronicznej dokonał edycji Lokaty i wskazał Rachunek prowadzony w Getin Banku. W przypadku zamknięcia takiego Rachunku, postanowienia 13 ust. 1 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku niewskazania przez Posiadacza rachunku do wypłaty Lokaty założonej gotówkowo, wypłata odsetek i kapitału może nastąpić w dowolnym oddziale Banku Kwota Lokaty lub Lokaty walutowej wraz z odsetkami lub odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Bankowości Elektronicznej zgodnie z warunkami wybranej Lokaty lub Lokaty walutowej. 2. Wypłata środków z Lokaty przed zakończeniem okresu na jaki środki zostały zdeponowane powoduje zerwanie Lokaty. Skutki zerwania Lokaty założonej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej określone są w imiennym potwierdzeniu założenia Lokaty dostarczonym Klientowi zgodnie z 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Skutki zerwania Lokaty założonej za pośrednictwem Bankowości Internetowej określone są w Witrynie Internetowej. 3. Skutki wskazane w ust. 2 powyżej następują również w sytuacji wskazanej w 16 niniejszego Regulaminu Z zastrzeżeniem ust. 2 w przypadku wypowiedzenia Umowy Rachunku powiązanego z Lokatami lub Lokatami walutowymi (tego, na który miał nastąpić zwrot środków z Lokaty lub Lokaty walutowej), Posiadacz Bankowości Elektronicznej jest zobowiązany dokonać likwidacji założonych Lokat lub Lokat walutowych do dnia rozwiązania Umowy Rachunku powiązanego z Lokatami lub Lokatami walutowymi. Rozwiązanie Umowy Rachunku powiązanego z Lokatami lub Lokatami walutowymi jest jednoznaczne z rozwiązaniem w tym samym dniu wszystkich Lokat oraz Lokat walutowych, niezależnie od warunków, na jakich je zawarto i ze skutkami dokonania wypłaty środków zdeponowanych na Lokatach lub Lokatach walutowych przed zakończeniem Okresu umownego. 2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy Rachunku powiązanego z Lokatami lub Lokatami walutowymi nie powoduje rozwiązania Lokat lub Lokat walutowych, gdy w terminie do dnia rozwiązania Umowy tego Rachunku Posiadacz Bankowości Elektronicznej dokona zmiany trybu rozliczenia Lokat lub Lokat walutowych, co pozwoli na dalsze trwanie Umów dotyczących tych Lokat oraz Lokat walutowych. Zmiana trybu rozliczenia Lokat oraz Lokat walutowych może polegać: a) na wskazaniu do wypłaty środków z zakończonej Lokaty oraz Lokat walutowych lub odsetek od Lokaty lub Lokaty walutowej odnawialnej - innego Rachunku prowadzonego przez Bank niż Rachunek powiązany z Lokatami lub Lokatami walutowymi lub na wskazaniu rachunku prowadzonego w walucie Lokaty lub Lokaty walutowej przez inny Bank albo b) w odniesieniu do nieodnawialnych Lokat lub Lokat walutowych lub w odniesieniu do odnawialnych Lokat lub Lokat walutowych bez kapitalizacji odsetek na zamianie ich w Lokaty lub Lokaty walutowe odnawialne z kapitalizacją odsetek. IV. Oprocentowanie Wysokość oprocentowania środków deponowanych na Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej Bank określa każdorazowo w momencie zakładania Lokaty lub Lokaty walutowej w Bankowości Elektronicznej a ponadto podaje do wiadomości Klientów w formie oferty w Bankowości Elektronicznej lub na stronie internetowej Banku dostępnej pod adresem 2. Informacje dotyczące stawek oprocentowania podawane są do wiadomości Klientów (ogłaszane) m.in. na tablicy ogłoszeń w Placówkach Banku i w Placówkach Franczyzowych oraz publikowane na stronie internetowej Banku oraz w Witrynie Internetowej Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni. 3. Odsetki naliczane są za rzeczywistą ilość dni Okresu umownego. 4. Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków na Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej do dnia poprzedzającego ostatni dzień Okresu umownego lub do dnia poprzedzającego likwidację Lokaty lub Lokaty walutowe. 5. Należne Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej z tytułu posiadania Lokaty lub Lokaty walutowej odsetki pomniejszane są o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który aktualnie wynosi 19% W przypadku Lokat z rozliczaniem odsetek po Okresie umownym, odsetki, w ostatnim dniu Okresu umownego, dopisywane są do Rachunku Lokaty lub przelewane są na Rachunek Posiadacza Bankowości Elektronicznej, z którego Lokata została założona. Postanowienia zawarte w 13 ust. 1 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 2. W przypadku Lokat z rozliczaniem odsetek w trakcie Okresu umownego, do momentu zakończenia Lokaty odsetkami tymi dysponuje Posiadacz Bankowości Elektronicznej, w taki sposób, iż są: a) doliczane do kwoty Lokaty np. co 1 dzień i powiększają podstawę naliczania odsetek na następny dzień, z zastrzeżeniem 15 ust. 2 lub b) dopisywane są do kwoty Lokaty np. co 1 dzień, a następnie przelewane na Rachunek, z którego Lokata została założona, z zastrzeżeniem postanowień 13 ust. 1 zd. 2 i 3. Strona 5 z 11

6 V. Śmierć Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Lokatę lub Lokatę walutową Po śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego indywidualny Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, Bank ma obowiązek dokonania z tego Rachunku, przy zachowaniu poniższej kolejności, następujących wypłat: a) kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza Bankowości Elektronicznej osobie, która przedłoży skrócony akt zgonu Posiadacza Bankowości Elektronicznej oraz rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów, wystawione na osobę żądającą wypłaty, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, b) kwoty wynikającej z realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, do wysokości określonej w art. 56 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, c) wypłaty z tytułu spadku lub zapisu testamentowego (na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia). 2. Ze wspólnych Rachunków Lokat lub Lokat walutowych po śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, Bank dokonuje wypłat wyłącznie z tytułu spadku lub zapisu testamentowego. 3. Wypłaty z Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej zmarłego Posiadacza Bankowości Elektronicznej dokonywane są wyłącznie w Placówce Banku. 4. Wypłata z Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej zmarłego Posiadacza Bankowości Elektronicznej (np. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, tytułem spadku lub zapisu testamentowego) nie stanowi naruszenia warunków umownych Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej może dokonać wyłącznie na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa. 2. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej może dokonać w Placówce Banku lub w Placówce Franczyzowej (z zastrzeżeniem 28 ust. 1). 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie może być złożona do Rachunków wspólnych Lokat lub Lokat walutowych. 4. W chwili realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, bez względu na termin zgłoszenia się osoby na rzecz, której nastąpi wypłata, kwota dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wyliczona przez Bank nie może przekroczyć równowartości kwoty przypadającego na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza Bankowości Elektronicznej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie przekraczającej jednak wysokości środków na Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej. Powyższy limit dotyczy wszystkich Rachunków zmarłego łącznie, a nie każdego z nich z osobna. 5. Osoba wskazana w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci może zrezygnować z pobrania należnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pieniężne objęte dyspozycją wchodzą do spadku. 6. Jeżeli na dzień realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wysokość środków na Rachunku będzie niższa od kwoty dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone. 7. Jeżeli Posiadacz Bankowości Elektronicznej posiadający Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 4, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 8. Bank realizuje wypłaty z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia w Placówce Banku aktu zgonu potwierdzającego śmierć Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej lub prawomocnego postanowienia sądu o uznaniu Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej za zmarłego. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, a Bank do chwili wypłaty środków z Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej nie powziął wiadomości o śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej. 10. Z Rachunku Lokaty Posiadacza Bankowości Internetowej, zmarłego przed dniem r., Bank dokonuje wypłaty spadkobiercom albo zapisobiercom tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego W przypadku śmierci Posiadacza (Współposiadacza) Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek wspólny Lokaty lub Lokaty walutowej: a) Umowa Rachunku wspólnego Lokaty lub Lokaty walutowej przekształca się w Umowę indywidualnego Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej prowadzonej dla żyjącego Posiadacza b) w przypadku śmierci jednego ze Współposiadaczy Bankowości Elektronicznej posiadających Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej - z dniem śmierci Współposiadacza ustaje wspólność rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej i zgromadzonych na nim środków, przy czym uznaje się, że udziały Współposiadaczy rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej są równe. Środki zgromadzone na rachunku wspólnym Lokaty lub Lokaty walutowej wg stanu z dnia śmierci Współposiadacza, przysługują po połowie żyjącemu Współposiadaczowi i spadkobiercom zmarłego Współposiadacza. Środki pieniężne przysługujące spadkobiercom zmarłego Współposiadacza zostają zabezpieczone (zablokowane) na rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej, a pozostały przy życiu Współposiadacz nie może nimi swobodnie dysponować, c) w przypadku jednoczesnej śmierci obydwóch Współposiadaczy Bankowości Elektronicznej posiadających Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, środki pieniężne zgromadzone na rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej dzielone są proporcjonalnie względem obydwóch Współposiadaczy rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej i w odpowiednich udziałach przysługują Strona 6 z 11

7 spadkobiercom zmarłych Współposiadaczy zgodnie z prawomocnymi postanowieniami sądowymi o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanymi aktami poświadczenia dziedziczenia. 2. Wkłady podlegające dziedziczeniu po zmarłym Współposiadaczu wypłacane są zgodnie z prawomocnymi postanowieniami sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanymi aktami poświadczenia dziedziczenia Osobie wskazanej w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci udziela się informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie jaką uzyskuje w wyniku dyspozycji. Nie udziela się informacji o pozostałych osobach wskazanych w dyspozycji. 2. Spadkobiercy udziela się informacji o środkach znajdujących się na Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej osoby zmarłej oraz informacji o złożeniu do Rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci) po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia W razie śmierci Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Rachunek Lokaty lub Lokaty walutowej, który nie ustanowił dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz w sytuacji, gdy na Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej pozostały środki po dokonaniu wypłat określonych w 20 ust. 1 lit. a) i/lub realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wypłata środków pozostałych na Rachunku Lokaty lub Lokaty walutowej dokonywana jest przez Placówkę Banku na rzecz spadkobierców. 2. Posiadacz Bankowości Elektronicznej jest zobowiązany do powiadomienia Placówki Banku o zmianie stałego miejsca zamieszkania (zarówno swojego jak i osób uprawnionych) a w przypadku, gdy miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Posiadacz Bankowości Elektronicznej ma obowiązek wskazać adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. VI. Reklamacje W przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawieniu Dyspozycji lub nieprawidłowości przy wykonywaniu Dyspozycji, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Dyspozycji, Posiadacz Bankowości Elektronicznej powinien, niezwłocznie zgłosić reklamację. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane: a) w formie pisemnej, przez wysłanie na adres korespondencyjny Banku wskazany na stronie lub przez złożenie w placówce Banku; b) telefonicznie, poprzez kontakt z Infolinią Banku pod numerami prezentowanymi w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych oraz na stronie internetowej Banku dostępnej pod adresem c) drogą elektroniczną, poprzez system Bankowości Internetowej lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku dostępnej pod adresem 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza Bankowości Elektronicznej, datę złożenia reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza Bankowości Elektronicznej. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Posiadacz Bankowości Elektronicznej powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Posiadacza Bankowości Elektronicznej, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Roszczenia Posiadacza Bankowości Elektronicznej z tytułu sytuacji opisanych w ust. 1 wygasają, jeśli Posiadacz Bankowości Elektronicznej nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia obciążenia Rachunku kwotą kwestionowanej Dyspozycji albo od dnia, w którym Dyspozycja miała być wykonana. 7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Posiadacza Bankowości Elektronicznej przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Posiadacza Bankowości Elektronicznej o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem Bankowości Elektronicznej. 9. Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 10. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. VII. Odstąpienie od umowy Lokaty lub Lokaty walutowej Klient ma prawo odstąpić od każdej umowy Lokaty lub Lokaty walutowej oraz od Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy Lokaty lub Lokaty walutowej lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie Bankowi przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, pisemnego oświadczenia. Bank pomocniczo przekazuje Klientowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania oświadczenia o odstąpieniu. 2. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu uważa się zachowany w razie wysłania oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy Lokaty lub Lokaty walutowej lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych Strona 7 z 11

8 z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, uważana jest ona za niezawartą, a to co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie trzydziestu dni: a) od dnia odstąpienia od umowy Lokaty lub Lokaty walutowej lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Elektronicznej w przypadku świadczeń Posiadacza Bankowości Elektronicznej albo b) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Lokaty lub Lokaty walutowej lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej w przypadku świadczeń Banku. 3. W wypadku rozpoczętego za zgodą Posiadacza Elektronicznej świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Bank może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście wykonaną. W razie spełnienia świadczenia przez Bank przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Lokaty lub Lokaty walutowej lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, odstąpienie staje się skuteczne, jeżeli świadczenie zostanie zwrócone Bankowi łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Lokaty lub Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej. 4. Odstąpienie od Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej skutkuje jednoczesnym odstąpieniem od wszystkich Lokat i Lokat walutowych zawartych na podstawie tej Umowy. VIII. Lokaty walutowe Lokata walutowa jest imiennym rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym w walucie obcej. 2. Bank prowadzi obsługę Lokat walutowych (wpłaty na rachunek Lokat walutowych i wypłaty z rachunku Lokat walutowych) w formie bezgotówkowej w następujących walutach obcych: dolarach amerykańskich USD, euro EUR, funtach szterlingach GBP i frankach szwajcarskich CHF. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku Lokaty walutowej, stosuje się kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank. 3. Do Lokat walutowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Lokat, zawarte w 2, 3, 4-14, 16 18, oraz z zastrzeżeniem 28 niniejszego Regulaminu Obsługa rachunków Lokat walutowych nie jest możliwa w Placówkach Franczyzowych. 2. Warunki ofertowe Lokat walutowych, oprócz informacji zawartych w 7 ust. 2, zawierają również rodzaj waluty obcej, w jakiej Bank prowadzi Lokatę walutową. 3. Odsetki od wkładów na rachunkach Lokat walutowych oblicza się i dopisuje w walucie rachunku Lokaty walutowej Posiadaczem Bankowości Elektronicznej posiadającym Lokaty walutowe może być Rezydent lub Nierezydent, z tym, że Posiadacze Bankowości Elektronicznej posiadający Rachunki wspólne muszą posiadać jednakowy status dewizowy. W przypadku Rachunków wspólnych Nierezydentów, obydwaj Nierezydenci muszą być z tego samego kraju. 2. Jeżeli Nierezydent przedkłada w Banku certyfikat rezydencji musi być on przedłożony w oryginale. Nierezydent obowiązany jest dostarczyć wraz z certyfikatem rezydencji tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski. Bank za oryginalny dokument przyjmuje również kopię certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. W przypadku zmiany statusu dewizowego Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Lokaty walutowe (z Rezydenta na Nierezydenta lub odwrotnie) Bank dokona przeniesienia całego salda rachunku Lokaty walutowej na rachunek Lokaty walutowej prowadzonej na zasadach właściwych dla nowego statusu dewizowego Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Lokaty walutowe. Zmiana taka nie stanowi naruszenia warunków Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej.. 4. Przeniesienie nastąpi w dniu następnym po złożeniu przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej posiadającego Lokaty walutowe kompletu dokumentów potwierdzających zmianę jego statusu dewizowego Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku Lokaty walutowej, stosuje się kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank. 2. Kurs kupna i sprzedaży danej waluty obowiązujący w Banku w momencie realizacji Dyspozycji ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA. 3. Ustalenie kursu kupna danej waluty obowiązującego w Banku polega na odjęciu od kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 4. Ustalenie kursu sprzedaży danej waluty obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 5. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA, ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. 6. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA i stosuje każdorazowo przy realizacji Dyspozycji wiążącej się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku Lokaty walutowej, kursy wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA 7. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank SA jest każdorazowo publikowana na stronie internetowej Banku pod adresem oraz dostępna w Placówkach Banku. 8. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku Lokaty walutowej, Bank może stosować kursy negocjowane, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili realizacji Dyspozycji. Strona 8 z 11

9 9. Informacja o kursie danej waluty, który został zastosowany do realizacji Dyspozycji, jest zamieszczona w opisie Dyspozycji podanym na wyciągu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Kwota Lokaty walutowej wraz z odsetkami lub odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Bankowości Elektronicznej zgodnie z warunkami wybranej Lokaty walutowej. 2. Wypłata środków z Lokaty walutowej przed zakończeniem okresu umownego powoduje rozwiązanie umowy Lokaty walutowej i - jeżeli Lokata walutowa wypłacona została w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia utratę odsetek, a jeżeli Lokata walutowa wypłacona została w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od jej założenia lub odnowienia obniżenie oprocentowania do wysokości 0% w przypadku Lokaty walutowej prowadzonej w CHF lub obniżenie oprocentowania do wysokości 0,05% w przypadku lokat prowadzonych w EUR, USD, GBP w stosunku rocznym od dnia założenia lub odnowienia Lokaty walutowej. 3. Skutki wskazane w ust. 2 powyżej następują również w sytuacji wskazanej w 16 w związku z 27 ust. 3 niniejszego Regulaminu W przypadku Lokat walutowych z rozliczaniem odsetek po Okresie umownym: a) Odsetki, w ostatnim dniu Okresu umownego dopisywane są do kwoty Lokaty walutowej. W przypadku złożenia przez Posiadacza odmiennej dyspozycji w tym zakresie, w ostatnim dniu Okresu umownego odsetki lub kwotę Lokaty walutowej wraz z odsetkami Bank przelewa na wskazany przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej rachunek. Dyspozycja przelewu musi być przyjęta przez Bank najpóźniej w przedostatnim dniu Okresu umownego. Postanowienia zawarte w 13 ust. 1 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. b) Dopisane odsetki należne za ostatni Okres umowny wypłacane są na żądanie Posiadacza Bankowości Elektronicznej wyłącznie w całości w ostatnim dniu Okresu umownego. c) Jeżeli ostatni dzień Okresu umownego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy odsetki są stawiane do dyspozycji Posiadacza Lokaty walutowej następnego Dnia roboczego. d) Odsetki nie pobrane w dniu postawienia do dyspozycji zwiększają kwotę Lokaty walutowej na dzień zakończenia poprzedniego Okresu umownego i nie podlegają już wypłacie. e) Wkład i odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Lokaty w ostatnim dniu Okresu umownego, z uwzględnieniem zapisów ust.1c). 2. W przypadku Lokat walutowych z rozliczaniem odsetek w trakcie trwania Okresu umownego: a) Odsetki naliczane są i dopisywane do kwoty Lokaty walutowej zgodnie z warunkami zawartej Umowy z zastrzeżeniem 31 ust. 2 lub b) Odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Lokaty walutowej wraz z kwotą Lokaty walutowej w ostatnim dniu Okresu umownego lub przelewane na rachunek w dniach kapitalizacji odsetek zgodnie z warunkami wybranej Lokaty walutowej z zastrzeżeniem postanowień 13 ust. 1 zd. 2 i 3 w związku z 27 ust. 3. IX. Postanowienia końcowe Za wykonanie czynności wynikających z umowy Lokaty oraz umowy Lokaty walutowej lub związanych z obsługą Rachunków Lokat oraz Lokat walutowych, Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Tabelą prowizji bez odrębnej Dyspozycji poprzez obciążenie Rachunku. 2. Zmiana wysokości opłat i/lub prowizji albo zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli albo rezygnacja z opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas ujęte w Tabeli, są możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, d) zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalaną na podstawie kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego, pod warunkiem publikacji przez GUS za poprzedni kwartał kalendarzowy wskaźnika z którego wynika opisana powyżej zmiana. 3. Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje wzrost kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na wzroście wysokości opłat i/lub prowizji albo na wprowadzeniu opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli. Jeżeli natomiast wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje spadek kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na zmniejszeniu wysokości opłat i/lub prowizji albo na rezygnacji z opłat i/lub prowizji za niektóre czynności dotychczas ujęte w Tabeli. W każdym przypadku zmiana będzie odpowiadała pod względem wartości zmianie kosztów wykonywania czynności przez Bank. W przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o której mowa w lit. d), zmiana nastąpi w tym samym kierunku (odpowiednio wzrost lub wprowadzenie opłaty i/lub prowizji albo spadek lub rezygnacja z opłaty i/lub prowizji) w którym nastąpiła zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i o wartość odpowiadającą wysokości zmiany wskaźnika Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: Strona 9 z 11

10 a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień Wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie poszczególnych lub wszystkich Umów Produktowych oraz Lokat lub Lokat walutowych założonych na podstawie złożonych za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej Dyspozycji założenia Lokat lub Lokat walutowych, łączących Strony nie wpływa na ważność i obowiązywanie Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie ostatniej umowy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego prowadzonej w pakiecie ROR UNIWERSALNY PLUS, ROR SŁONECZNY lub KONTO GETIN UP (do włącznie pod nazwą KONTO OPTYMALNE PLUS) lub/i umowy rachunku oszczędnościowego dla Klienta w Banku jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku Klientów, mających dostęp do systemu bankowości internetowej na podstawie innej umowy niż Umowa Pakietowa lub Umowy Bankowości Elektronicznej. 2. Rozwiązanie Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej może nastąpić wskutek wypowiedzenia przez Klienta, które może nastąpić w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia lub przez Bank, za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Umowa o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej została zawarta z więcej niż jedną osobą jako Klientem (Klienci), oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej może złożyć samodzielnie każdy Klient. Oświadczenie to jest skuteczne wobec wszystkich osób występujących po stronie Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej dla swej ważności wymaga formy pisemnej i jeśli jest składane przez Klienta, musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 3. Za ważne powody rozwiązania Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej uznaje się następujące sytuacje: a) wprowadzenie Banku w błąd przez Klienta przy zawarciu Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej poprzez podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Klienta, b) całkowite (tj. w odniesieniu do wszystkich Posiadaczy Bankowości Elektronicznej) zaprzestanie przez Bank świadczenia usługi Bankowości Elektronicznej, c) wejście w życie przepisów prawnych uniemożliwiających dalsze udostępnianie Klientom Bankowości Elektronicznej, d) ujawnienie z winy Klienta którejkolwiek z poufnych informacji dotyczących bezpieczeństwa systemu Bankowości Elektronicznej osobom nieuprawnionym, e) wykorzystanie przez Klienta Bankowości Elektronicznej do celów sprzecznych z prawem albo Umową o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej albo Umową, f) próby wprowadzenia lub wprowadzenie szkodliwego oprogramowania do systemów informatycznych Banku z wykorzystaniem urządzeń Klienta albo przez Klienta, g) brak możliwości doręczania pism Banku na adres Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) wskutek zmiany przez Klienta adresu zamieszkania lub adresu do doręczeń na znajdujący się poza Rzeczpospolitą Polską i niewskazanie takiego adresu na terenie RP. 4. Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej oznacza automatyczne zerwanie Lokat zawartych przez Strony na podstawie złożonych Dyspozycji zawarcia Lokaty. 5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 powyżej, wypowiedzenie może dotyczyć Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej w całości lub może dotyczyć konkretnej Lokaty. Zasady wypowiadania Lokat określają imienne potwierdzenia założenia Lokaty. W przypadku wypowiedzenia konkretnej Lokaty, oświadczenie o jej wypowiedzeniu winno wskazywać nazwę tej Lokaty i jej numer, w przeciwnym razie będzie oznaczało wypowiedzenie Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej w całości Komunikacja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Elektronicznej jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio w drodze osobistego kontaktu w Placówkach Banku lub Placówkach Franczyzowych, za pośrednictwem usługi Bankowości Elektronicznej, poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie. 2. Umowa o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy i Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłącznie podstawę ich interpretacji. 3. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej w języku polskim. Strona 10 z 11

11 4. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, do której stosuje się niniejszy Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 6. Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Umowie o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej stosuje się Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku, Regulamin rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Getin Banku, Regulamin rachunku oszczędnościowego TOP (Twój Oszczędnościowy Program) Getin Banku Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku oraz przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego. 8. W związku z zawarciem Umowy o zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, Lokaty lub Lokaty walutowej Bank nie pobiera od Posiadacza Bankowości Elektronicznej oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Strona 11 z 11

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Niniejszy Regulamin karty kredytowej KIS określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo- Rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zawarcie Umowy 3 Rozdział III Oprocentowanie rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo