INSTRUKCJA U YTKOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA U YTKOWANIA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA U YTKOWANIA PRZED U YTKOWANIEM CH ODZIARKO/ ZAMRA ARKI PORADY DOTYCZ CE OCHRONY ŒRODOWISKA ŒRODKI OSTRO NOŒCI I OGÓLNE ZALECENIA INSTALOWANIE JAK URUCHOMIÆ KOMORÊ CH ODZIARKI JAK URUCHOMIÆ KOMORÊ ZAMRA ARKI JAK ODSZRONIÆ KOMORÊ ZAMRA ARKI CZYSZCZENIE I KONSERWACJA INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK SERWIS TECHNICZNY 4

2 PRZED U YTKOWANIEM CH ODZIARKO/ ZAMRA ARKI Urz¹dzenie, które Pañstwo zakupili, jest po³¹czeniem ch³odziarki z zamra ark¹, przeznaczonym wy³¹cznie do u ytku domowego. Komora zamra arki umo liwia zamra anie œwie ych i gotowanych produktów, wytwarzanie kostek lodu, przechowywanie mro onek i produktów zamro onych; nale y j¹ odszraniaæ rêcznie. Komora ch³odziarki, zaopatrzona w urz¹dzenie do automatycznego odszraniania,, umo liwia przechowywanie œwie ej ywnoœci i napojów. Zapraszamy Pañstwa do dok³adnego zapoznania siê z instrukcja u ytkowania, w której znajdziecie Pañstwo opis Waszego urz¹dzenia oraz pomocne wskazówki, dotycz¹ce przechowywania produktów spo ywczych. Instrukcjê nale y zachowaæ, aby mo na by³o z niej korzystaæ w przysz³oœci. 1.Po rozpakowaniu urz¹dzenia, nale y upewniæ siê czy drzwi zamykaj¹ siê prawid³owo. Ewentualne szkody powinny byæ zg³oszone sprzedawcy w ci¹gu 24 godzin. 2.Przed pod³¹czeniem do sieci elektrycznej, nale y pozostawiæ urz¹dzenie w pozycji pionowej przez co najmniej dwie godziny, w celu zwiêkszenia efektywnoœci obwodu ch³odniczego. 3.Nale y dopilnowaæ, aby zainstalowanie i pod³¹czenie urz¹dzenia zosta³y wykonane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcj¹ wytwórcy i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami lokalnymi. PORADY DOTYCZ CE OCHRONY ŒRODOWISKA 1.Opakowanie Materia³y z opakowania nadaj¹ siê w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i s¹ oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania nale y dokonaæ zgodnie z przepisami lokalnymi. Materia³y z opakowania (worki plastykowe, kawa³ki polistyrenu itp.) nale y zabezpieczyæ przed dzieæmi, gdy stanowi¹ potencjalne Ÿród³o zagro enia. 2. Urz¹dzenie Urz¹dzenie zosta³o wykonane z materialów, które moga byc wykorzystane jako surowiec wtórny. Jeœli zajdzie potrzeba zez³omowania urz¹dzenia, nale y to zrobiæ zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz¹cymi utylizacji odpadów. Odci¹æ kabel zasilaj¹cy, uniemo liwiaj¹c uruchomienie urzadzenia. Prosimy nie porzucaæ urz¹dzenia, ale oddaæ je do z³omowania w odpowiednich punktach zbiórki surowców wtórnych celem odzyskania gazów ch³odniczych. Informacja Urz¹dzenie nie zawiera CFC (obwód ch³odniczy jest nape³niony R134a) ani HFC (w tym wypadku jest zastosowany R600a izobutan). Dalsze informacje s¹ podane na tabliczce znamionowej urz¹dzenia. ŒRODKI OSTRO NOŒCI I OGÓLNE ZALECENIA Komora ch³odziarki powinna byæ u ywana wy³¹cznie do przechowywania œwie ych produktów ywnoœciowych, natomiast komora zamra arki wy³¹cznie do przechowywania mro onek, zamra ania œwie ych produktów i wytwarzania kostek lodu. Nale y uwa aæ, aby nie przykrywaæ ani nie zakrywaæ otworów wentylacyjnych urzadzenia. W komorze zamra arki nie nale y przechowywaæ szklanych pojemników z p³ynami, gdy mog¹ eksplodowaæ. Nie nale y wk³adaæ do ust kostek lodu ani sopli zaraz po ich wyjêciu z komory zamrazarki, gdy mo e to spowodowaæ odmro enia. Aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa zablokowania siê wewn¹trz i uduszenia, nie nale y dopuszczaæ, aby dzieci bawi³y siê b¹dÿ chowa³y w œrodku urz¹dzenia. P³yn (nietoksyczny) znajduj¹cy siê w akumulatorach zimna (jeœli s¹ w wyposa eniu) nie nadaje siê do picia). Przed przyst¹pieniem do jakiejkolwiek czynnoœci konserwacji lub czyszczenia nale y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka lub wy³¹czyæ zasilanie. Kabel zasilania mo e byæ wymieniony wy³¹cznie przez wykwalifikowanego elektryka. Po zainstalowaniu upewniæ siê, czy urzadzenie nie stoi na przewodzie zasilaj¹cym. Deklaracja zgodnoœci Urz¹dzenie niniejsze jest przeznaczone do kontaktu z produktami ywnoœciowymi i jest zgodne z przepisami dyrektywy 108 z dnia (Dyrektywa Rady 89/109/EWG). Informacja Dla urz¹dzeñ z izobutanem (R600a) Izobutan jest gazem naturalnym, nieszkodliwym dla œrodowiska, lecz zapalnym. Nale y wiêc koniecznie upewniæ siê, czy rury obwodu ch³odniczego nie s¹ uszkodzone. 5

3 INSTALOWANIE Urz¹dzenie nale y zainstalowaæ z dala od Ÿróde³ ciep³a. Nale y je ustawiæ w miejscu suchym i dobrze wentylowanym. Urzadzenie nale y dobrze wypoziomowaæ. Jeœli zajdzie potrzeba, wyregulowaæ przednie nó ki. Ponad urz¹dzeniem nale y pozostawiæ co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni. Niektóre modele s¹ wyposa one w wystaj¹ce œcianki boczne tak, e mozna je dosun¹æ ca³kowicie do tylnej œciany, a do ich styku z ni¹. Jeœli nie to nale y za³o yæ ko³ki dystansowe (jeœli s¹ do³¹czone) w górnej czêœci skraplacza, od ty³u urz¹dzenia. W przypadku modeli bez œcianek bocznych nale y zapewniæ odleg³oœæ od muru, równ¹ co najmniej 4,5 cm. Wyczyœciæ wnêtrze (patrz rozdzia³ Czyszczenie i konserwacja ). Zamontowaæ dostarczone akcesoria. Usun¹æ p³ytkê blokady sprezarki (dotyczy tylko niektórych modeli). Pod³¹czenie elektryczne Pod³¹czenie elektryczne musi byæ zgodne z normami lokalnymi. Sprawdziæ, czy wartoœæ napiêcia podana na tabliczce znamionowej, odpowiada napiêciu w Pañstwa mieszkaniu. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, uziemienie urz¹dzenia jest obowi¹zkowe. Producent zrzeka siê jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci z tytu³u ewentualnych szkód, jakie mog¹ ponieœæ osoby lub przedmioty, a wynikaj¹cych z nieprzestrzegania tych przepisów. Jeœli wtyczka i gniazdko nie s¹ tego samego typu, nale y zwróciæ siê do kwalifikowanego technika, aby wymieni³ gniazdko. Nie nale y stosowaæ ³¹czników adaptacyjnych, rozdzielaczy ani przed³u aczy. 6

4 JAK URUCHOMIÆ KOMORÊ CH ODZIARKI Odszranianie komory ch³odziarki nastêpuje ca³kowicie automatycznie. Uruchomienie urz¹dzenia Przekrêciæ pokrêt³o do pozycji wskazanej na karcie urzadzenia (pozycja zalecana przez Producenta). W urz¹dzeniach jednosprezarkowych podlaczenie urzadzenia do sieci zasilajacej powoduje jednoczesne wlaczenie komory chlodziarki i komory zamrazarki. Aby od³¹czyæ komorê ch³odziarki, ustawiæ pokrêt³o w pozycji Off lub 0. Uwaga: Aby temperatura komory ch³odziarki osi¹gnê³a wartoœæ robocz¹ normalnego cyklu ch³odniczego, nale y odczekaæ oko³o 30 minut od chwili w³¹czenia FUNKCJA CZYSZCZENIA Przed przyst¹pieniem do opró niania i oczyszczania ch³odziarki, ustawiæ pokrêt³o w pozycji Off lub 0. Jeœli zajdzie potrzeba regulacji temperatury wewnêtrznej, nale y postêpowaæ wed³ug wskazañ podanych na za³¹czonej karcie urzadzenia. Aby przerwaæ pracê komory ch³odziarki: Ustawiæ pokrêt³o w pozycji Off lub 0. Jak przechowywaæ produkty spo ywcze w komorze ch³odziarki Produkty spo ywcze nale y wk³adaæ tak, jak to podano na ilustracji. A Produkty ugotowane B Ryby, miêso C Owoce i warzywa D Butelki E Mas³o F Nabia³, sery Uwaga: Wolna przestrzeñ pomiêdzy pó³kami a wewnêtrzn¹ tyln¹ œcian¹ ch³odziarki umo liwia swobodny przep³yw powietrza. Produkty spo ywcze nie powinny dotykaæ tylnej œcianki komory ch³odziarki. Nie wstawiaæ do ch³odziarki potraw jeszcze ciep³ych. Napoje powinny byæ przechowywane w zamkniêtych pojemnikach. Przechowywanie warzyw maj¹cych du ¹ iloœæ wody spowoduje kondensacjê pary wodnej w dolnej szufladzie: Nie ma to wp³ywu na prawid³owoœæ dzia³ania ch³odziarki. 7

5 PÓ KA DODATKOWA (w zale noœci od modelu) Komora ch³odziarki zosta³a wyposa ona w dodatkow¹ pó³kê, nadaj¹c¹ siê do przechowywania butelek. Aby mo na by³o j¹ zastosowaæ, nale y wysun¹æ j¹ i ustawiæ w pozycji pokazanej na rysunku. Je eli pó³ka nie jest u ywana, nale y j¹ podnieœæ i przesun¹æ do ty³u. W celu wyjêcia pó³ki, przesun¹æ boczne zaciski, (jeœli s¹ na wyposa eniu) w sposób, jaki pokazano na rysunku i poci¹gn¹æ w kierunku do siebie. Po ustawieniu dodatkowej pó³ki w pozycji wyjœciowej, przesun¹æ zaciski boczne do pierwotnej pozycji. WYSUWANE SZKLANE PÓ KI (w zale noœci od modelu) Urz¹dzenie zosta³o wyposa one w wysuwane szklane pó³ki, u³atwiaj¹ce dostêp do produktów znajduj¹cych siê w g³êbi, lub w dolnej czêœci urz¹dzenia. Pó³ki zosta³y wykonane z odpornego hartowanego szk³a. Na brzegach pó³ek przewidziano rozwi¹zanie uniemo liwiaj¹ce przeciekanie p³ynów na inne pó³ki. Zmiana pozycji pó³ek: W zale noœci od potrzeb, mo liwa jest zmiana pozycji pó³ek. Aby wyj¹æ pó³kê, nale y j¹ wysun¹æ a do punktu oporu. Nacisn¹æ zaciski w kierunku do do³u, jak to pokazano na rysunku, wysun¹æ i odczepiæ pó³kê. Zaciski mog¹ byæ naciskane oddzielnie. W celu wyjêcia prowadnicy, poci¹gn¹æ sworznie na zewn¹trz. Wyj¹æ prowadnice, jak to pokazano na rysunku, i ustawiæ je w wybranej pozycji. Podczas umocowywania prowadnic pamiêtaæ o przestrzeganiu kierunku wskazanego za pomoc¹ symbolu (do góry), widocznego na prowadnicy. Ustawiæ pó³kê na prowadnicy. V

6 JAK URUCHOMIÆ KOMORÊ ZAMRA ARKI Komora zamra arki za³¹cza siê wraz z komor¹ ch³odziarki, zgodnie z treœci¹ karty urzadzenia. Ustawiæ pokrêt³o w wybranej pozycji, zgodnie z kart¹ urzadzenia. Po uruchomieniu komory zamra arki nale y odczekaæ oko³o 3 godzin, zanim zostanie osi¹gniêta temperatura wewnêtrzna, odpowiednia dla zamro onych produktów. Jeœli zajdzie potrzeba regulacji temperatury wewnêtrznej, nale y postêpowaæ wed³ug wskazañ podanych na za³¹czonej karcie urzadzenia. Aby przerwaæ pracê komory zamra arki (oraz ch³odziarki) Ustawiæ pokrêt³o w pozycji Off lub 0. Jak postêpowaæ w przypadku zamra ania œwie ych produktów Komora zamra arki umo liwia zamra anie produktów spo ywczych. Iloœæ œwie ej ywnoœci, jaka mo e zostaæ zamro ona w ci¹gu 24 godzin, przy temperaturze otoczenia +25 C, jest podana na tabliczce znamionowej. Sposób postêpowania: Owin¹æ lub szczelnie zapakowaæ produkty w: foliê aluminiow¹, foliê przeÿroczyst¹, nieprzemakaj¹ce opakowania plastykowe, pojemniki polietylenowe wyposa one w pokrywki, pojemniki do zamra alnika. Umieœciæ ywnoœæ w górnej komorze, pozostawiaj¹c dostateczn¹ iloœæ miejsca wokó³ opakowañ tak, aby umo liwiæ cyrkulacjê powietrza. Aby przyspieszyc zamra anie ywnoœci i powiêkszyæ pojemnoœæ komory nale y wyj¹æ górny kosz oraz szufladê z akumulatorami zimna (zale nie od modelu). Umieœciæ ywnoœæ ju zamro on¹ w innych szufladach zaœ t¹, któr¹ zamierzamy zamroziæ nale y po³o yæ bezpoœrednio na siatce ch³odniczej. Uwaga: W przypadku przerwy w dop³ywie pr¹du, komora zamrazarki jest w stanie utrzymaæ prawid³ow¹ temperaturê przechowywania przez oko³o 12 godzin. Nie nale y otwieraæ drzwi komory zamrazarki podczas przerw w dop³ywie pr¹du. Uwaga Czasokres przechowywania zamro onych, œwie ych produktów ywnoœciowych podano w tabeli obok. W momencie zakupu mro onek nale y upewniæ siê, czy: Opakowanie lub paczka nie s¹ uszkodzone, gdy jakoœæ produktu mo e ulec obni eniu. Jeœli opakowanie jest napêcznia³e lub nosi œlady wilgoci oznacza to, e nie by³o ono przechowywane w warunkach optymalnych i mog³o rozpocz¹æ siê rozmra anie. Mro onki nale y kupowaæ w koñcowej fazie zakupów, a do ich przenoszenia trzeba u ywaæ toreb termicznych. Po powrocie do domu nale y niezw³ocznie w³o yæ je do zamra arki. Nie mo na zamra aæ ponownie produktów czêœciowo rozmro onych, lecz nale y skonsumowaæ je w ci¹gu 24 godzin. Unikaæ albo zredukowaæ do minimum zmiany temperatury. Przestrzegaæ daty przydatnoœci do spo ycia, podanej na opakowaniu. Nale y zawsze postêpowaæ wed³ug instrukcji przechowywania mro onek, umieszczonych na ich opakowaniu. Wytwarzanie kostek lodu Nape³niæ wod¹ specjaln¹ wanienkê na lód do wysokoœci 3/4 i ustawiæ j¹ na prowadnicy ponad górnym koszem. Aby przyspieszyc wytwarzanie kostek lodu nale y postawiæ wanienkê na dnie pierwszej szuflady (jak to pokazano na rysunku). Jeœli wanienka przymarznie do dna komory, nie nale y u ywaæ ostrych i tn¹cych narzêdzi do jej wyjêcia. MIESI CE ARTYKU 9

7 JAK ODSZRONIÆ KOMORÊ ZAMRA ARKI Zaleca siê wykonanie odszraniania zamra arki co najmniej jeden lub dwa razy do roku oraz wówczas, gdy powsta³a warstwa szronu o gruboœci 3 mm. Radzimy Pañstwu wykonaæ odszranianie wówczas, gdy zapasy ywnoœci s¹ minimalne. Otworzyæ drzwi, wyj¹æ wszystkie produkty spo ywcze, zawin¹æ je ciasno w papier i umieœciæ w miejscu bardzo ch³odnym lub w torbie termicznej. Od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci zasilajacej (wy³¹czy siê tak e komora ch³odziarki). Wyj¹æ wanienkê na lód. Wyj¹æ kosze. Wyci¹gn¹æ spust wody z odszraniania z dolnej czêœci komory zamrazarki. Pozostawiæ otwarte drzwi komory zamra arki. Ustawiæ niski pojemnik pod kana³em spustowym, w którym zbieraæ siê bêdzie woda z odszraniania. Uwaga: Do odrywania warstwy szronu nie nale y u ywaæ ostrych lub tn¹cych metalowych narzêdzi; nie ogrzewaæ sztucznie komory ch³odziarki. Ewentualne uszkodzenia, spowodowane niezastosowaniem siê do powy szych instrukcji, nie s¹ objête gwarancj¹. Czyœciæ g¹bk¹ zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu. Nie u ywaæ œrodków œciernych. Dok³adnie sp³ukaæ i wytrzeæ. Pod³¹czyæ urz¹dzenie do sieci zasilaj¹cej. Umieœciæ spust na swoim miejscu i w³o yæ kosze. Uwaga: Wzrost temperatury zamro onej ywnoœci w trakcie odszraniania mo e skróciæ okres jej przechowywania. 10

8 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Przed przyst¹pieniem do jakiejkolwiek czynnoœci zwi¹zanej z czyszczeniem, nale y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci zasilajacej. Wnêtrze komory zamra arki nale y czyœciæ podczas odszraniania. Wnêtrze komory ch³odziarki nale y czyœciæ wilgotn¹ g¹bk¹, zamoczon¹ w ciep³ej wodzie i/lub neutralnym detergencie. Sp³ukaæ i wytrzeæ miêkk¹ szmatk¹. Nie u ywaæ œrodków œciernych. Czêœci zewnêtrzne czyœciæ miêkk¹ szmatk¹ zamoczon¹ w wodzie. Nie stosowaæ past, myjek œciernych, wywabiaczy (na przyk³ad acetonu, trichloroetanu) ani octu. Odszranianie komory ch³odziarki nastêpuje ca³kowicie automatycznie. Niektóre modele s¹ wyposa one w otwór spustowy. Nale y regularnie czyœciæ otwór spustowy za pomoc¹ dostarczonego narzêdzia tak, aby zapewniæ prawid³owe odprowadzanie wody z odszraniania. Nale y okresowo czyœciæ kratki wentylacyjne oraz skraplacz (wymiennik), umieszczony w tylnej czêœci urz¹dzenia i listwê pod³ogow¹, za pomoc¹ odkurzacza lub szczotki. D³u sze nieobecnoœci 1. Opró niæ komory ch³odziarki i zamra arki. 2. Od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci zasilajacej. 3. Odszroniæ komorê zamra arki, wyczyœciæ i osuszyæ obydwie komory. 4. Aby nie dopuœciæ do powstania przykrych zapachów, nale y pozostawiaæ drzwi otwarte. 11

9 INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK 1. Urz¹dzenie nie dzia³a. Mo e jest awaria zasilania? Czy wtyczka jest dobrze w³o ona do gniazdka? Mo e bezpiecznik jest przepalony? Mo e kabel zasilaj¹cy jest uszkodzony? Czy pokrêt³a termostatu znajduj¹ siê w pozycji OFF? 2. Temperatura wewn¹trz komór nie jest dostatecznie niska. Czy drzwi zamykaj¹ siê prawid³owo? Czy urz¹dzenie nie stoi blisko Ÿród³a ciep³a? Czy pokrêt³a termostatu s¹ we w³aœciwej pozycji? Czy nie ma ograniczenia w przep³ywie powietrza przez otwory wentylacyjne? Czy skraplacz jest czysty? 3. Temperatura wewn¹trz komory ch³odniczej jest zbyt niska. Czy pokrêt³a termostatu s¹ we w³aœciwej pozycji? 4. W dolnej czêœci komory ch³odziarki zbiera siê woda. Czy nie jest zatkany spust wody z odszraniania? Czy pokrêt³a termostatu s¹ we w³aœciwej pozycji? 5. Urz¹dzenie pracuje zbyt g³oœno. Czy urz¹dzenie styka siê z meblami lub innymi przedmiotami? Czy rurki w tylnej czêœci stykaj¹ siê lub drgaj¹? 6. Nie œwieci siê lampka wewnêtrzna. Najpierw nale y sprawdziæ punkt 1, a nastêpnie: Od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci zasilajacej. Zdj¹æ klosz i wymieniæ arówkê. Sprawdziæ arówkê i, jeœli to konieczne, wymieniæ na now¹. Moc nie mo e przekraczaæ 15 W. 7. Œwiat³o w komorze miga: Je eli drzwi s¹ otwarte przez czas d³u szy od 3 minut, œwiat³o bêdzie migaæ. Czynnoœæ naprawcza: Sprawdziæ, czy drzwi s¹ prawid³owo zamkniête. Uwaga: Jeœli przednia krawêdÿ ch³odziarki jest ciep³a, nie oznacza to, e urz¹dzenie jest uszkodzone. Zapobiega to skraplaniu siê wody. Furkot, szum z rozprê ania, pochodz¹ce z obwodu ch³odniczego s¹ zjawiskiem normalnym. SERWIS TECHNICZNY Zanim zwrócicie siê Pañstwo do serwisu: 1. Sprawdziæ czy nie ma mo liwoœci usuniêcia usterki (Patrz Instrukcja wyszukiwania usterek ). 2. Uruchomiæ ponownie urz¹dzenie, aby upewniæ siê, e usterka nadal siê objawia. Je eli wynik testu jest negatywny; nale y ponownie od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci elektrycznej i powtórzyæ ca³¹ operacjê po up³ywie godziny. 3. Je eli rezultat jest w dalszym ci¹gu negatywny, nale y skontaktowaæ siê z Serwisem. Nale y podaæ: rodzaj usterki model numer serwisowy (numer po s³owie SERVICE, na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê po wewnêtrznej stronie urz¹dzenia) dok³adny adres numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Uwaga: Je eli technik z Serwisu wykona zamianê zawiasów drzwi, aby otwiera³y siê w przeciwn¹ stronê, to czynnoœæ ta nie jest wykonywana w ramach gwarancji. 12

10 KARTA URZ DZENIA PL A. Komora Ch³odziarki 1. Œwiat³o 2. Pó³ki / Obszar pó³ek 3. Szuflada na warzywa i owoce 4. Pó³ki drzwiowe 5. Zdejmowany wspornik butelki 6. Tabliczka znamionowa (z boku, na wysokoœci szuflady na warzywa i owoce) 7. Wentylator (zale nie od modelu) 7a. Obszar zasysania 8. Przegroda pó³ki na warzywa i owoce (zale nie od modelu) 9. Przegroda (zale nie od modelu) B. Komora zamra arki 10. Tacka pod wanienki do lodu i/lub akumulatory zimna (zale nie od modelu) 11. Kosz górny (strefa zamra ania) 12. Szuflada do przechowywania zamro onych produktów 13. Drzwi komory zamra arki 14. Pó³ki drzwiowe zamra arki (zale nie od modelu) C. Panel sterowania Obszar wy szej temperatury Obszar temperatury umiarkowanej Obszar najni szej temperatury UWAGA: iloœæ pó³ek oraz uk³ad wyposa enia mo e siê ró niæ, zale nie od modelu. Wszystkie pó³ki oraz pó³ki drzwiowe s¹ wyjmowane. Uwaga: akcesoria ch³odziarki nie powinny byæ myte w zmywarce do naczyñ. PL CZ SK H RUS BG ROI GB

11 Ch³odziarko/ Zamra arka jest uruchamiana za pomoc¹ termostatu, umieszczonego w górnej partii obudowy lub na przednim panelu. Termostat umo liwia regulacjê temperatury w obu komorach. Funkcje na panelu sterowania 1. Pokrêt³o termostatu (w zale noœci od modelu) Kontrolowanie temperatury we wnêtrzu urz¹dzenia: Termostat nastawiony na 0/Off: Termostat nastawiony na 1-min: Termostat nastawiony na 7-max: urz¹dzenie wy³¹czone. ch³odzenie minimalne. ch³odzenie maksymalne. Zalecamy ustawienie termostatu w pozycji 3-4/Med. Wentylator (zale nie od modelu) Wentylator zapewnia lepszy rozk³ad temperatur we wnêtrzu komory ch³odziarki, co wp³ywa na poprawê warunków przechowywania produktów spo ywczych; aby go za³¹czyæ, nacisn¹æ odpowiedni przycisk (je eli zosta³ przewidziany, zale nie od modelu). Uwaga: wentylator do dzia³ania wykorzystuje energiê elektryczn¹. W razie koniecznoœci system elektroniczny uruchomi wentylator. NIE przes³aniaæ wentylatora (7a) ywnoœci¹. Ch³odziarko-zamra arka funkcjonuje prawid³owo w temperaturze otoczenia pomiêdzy +16 C a +38 C. Uwaga: Temperatury wewnêtrzne s¹ tak e zale ne od temperatury powietrza w pomieszczeniu, czêstotliwoœci otwierania drzwi oraz miejsca, w którym stoi urz¹dzenie. Po³o enie pokrêt³a termostatu powinno byæ zmieniane w zale noœci od tych czynników /A PL CZ SK H RUS BG I RO GB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA

INSTRUKCJA U YTKOWANIA INSTRUKCJA U YTKOWANIA PRZED U YTKOWANIEM ZAMRA ARKI PORADY DOTYCZ CE OCHRONY ŒRODOWISKA ŒRODKI OSTRO NOŒCI I OGÓLNE ZALECENIA JAK URUCHOMIÆ KOMORÊ ZAMRA ARKI JAK ODSZRONIÆ I WYCZYŒCIÆ KOMORÊ ZAMRA ARKI

Bardziej szczegółowo

PL.fm Page 138 Wednesday, May 16, :44 AM INSTRUKCJA OBS UGI

PL.fm Page 138 Wednesday, May 16, :44 AM INSTRUKCJA OBS UGI 60202010PL.fm Page 138 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM INSTRUKCJA OBS UGI OPIS URZ DZENIA PRZED PRZYST PIENIEM DO EKSPLOATACJI URZ DZENIA PORADY DOTYCZ CE OCHRONY ŒRODOWISKA ŒRODKI OSTRO NOŒCI I WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

CB60 No-Frost KARTA URZ DZENIA PL

CB60 No-Frost KARTA URZ DZENIA PL CB60 No-Frost KARTA URZ DZENIA PL A. Komora ch³odziarki 1. Oœwietlenie 2. Pó³ki /Obszar pó³ek 2a. Pó³ka na butelki (w zale noœci od modelu) 3. Szuflada na warzywa i owoce 3a. Regulator wilgotnoœci 4. Pó³ki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA

INSTRUKCJA U YTKOWANIA 30302007PL.fm Page 4 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM INSTRUKCJA U YTKOWANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO EKSPLOATACJI URZ DZENIA PORADY DOTYCZ CE OCHRONY ŒRODOWISKA ŒRODKI OSTRO NOŒCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE JAK

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master Instrukcja monta u baterii podtynkowej Master Przed rozpoczêciem 1 monta u Przed rozpoczêciem monta u baterii, prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹. Zawarte w instrukcji schematy maj¹ charakter

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ECM2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/631036

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ECM2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/631036 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ECM2240. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 6pl33013.fm5 Page 4 Thursday, February 8, 2001 5:59 PM PL INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA OPIS URZĄDZENIA STRONA 5 WYMIANA ŻARÓWKI STRONA 5 PRZED UŻYTKOWANIEM CHŁODZIARKI STRONA 6 PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 3pl33007.fm Page 4 Monday, October 27, 2003 5:31 PM INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA PRZED UŻYTKOWANIEM CHŁODZIARKI PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA JAK URUCHOMIĆ KOMORĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460 Instrukcja monta u Bellamy Good Night by Anna Mucha ³ó eczko 70X40 745 x 960 x 460 WA NE: Przed monta em ³ó eczka upewnij siê, czy adnej z czêœci nie brakuje lub czy którykolwiek element nie jest uszkodzony.

Bardziej szczegółowo

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Bardziej szczegółowo

x17 x16 x 33 x12 x12 Instrukcja monta u c11 ó ko Good Night z szuflad¹ I c3. c11 c12 roz³¹czenie prowadnicy 1/20 2/20 Ø 6x50 Ø 6x32 x12 Ø 3x20 Ø 6x70

x17 x16 x 33 x12 x12 Instrukcja monta u c11 ó ko Good Night z szuflad¹ I c3. c11 c12 roz³¹czenie prowadnicy 1/20 2/20 Ø 6x50 Ø 6x32 x12 Ø 3x20 Ø 6x70 h Ø 6x70 P PK-LH-00-A x Nazwa Good Night z szuflad¹ nstrukcja monta u Typ Producent Fabryka mebli Liwex Lidia Szarzyñska Witold Szarzyñski Spó³ka jawna Adres: ul. Sk³adowa, 8-00 Zagórz x Ø x Ø 8x x9 x

Bardziej szczegółowo

Instrukcje bezpieczeñstwa 03

Instrukcje bezpieczeñstwa 03 PL SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa 03 1 / INSTALACJA URZ DZENIA Pod³¹czenie do sieci elektrycznej 04 Zanim pod³¹czysz lodówkê 04 Ochrona œrodowiska 04 Recykling 04 Opis lodówki 05 Zmiana kierunku

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 GARDENA Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 è. výrobku 7949, 7950 cikkszám: 7949, 7950 nr art. 7949, 7950 Návod k použití Vevõtájékoztató

Bardziej szczegółowo

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x ewostronne Instrukcja monta u Typ ASO DOBE ó ko Nazwa roducent Fabryka Mebli iwe Sp. jawna idia Szarzyñska, Witold Szarzyñski, 3-00 Zagórz ul. Sk³adowa Wyprodukowano zgodnie z norm¹ EN -: 00 rawostronne

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

A 10 FORM NO B

A 10 FORM NO B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : VENTI TYP 01 - Witryna Indeks wyrobu: PRO-001-01 Data : 1930mm 350mm 590mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL 4000 PL 5015 PL 4024 PL 5024 Model samohamowny (samoblokuj¹cy) z odblokowaniem, szybki Model samohamowny (samoblokuj¹cy), wolny, z wy³¹cznikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770

Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770 Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770 2 ANTAP GRUPA I. WSTÊP Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie instalatorów sprzêtu z bran y ciep³owniczej z prawid³owym sposobem monta u ciep³omierza SHARKY

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 80 - Biurko. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 80 - Biurko. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 0 - Biurko Indeks wyrobu: PRO-0-00 Data : 20-02-203 75mm 5mm 20mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi kabiny prysznicowej Madox

Instrukcja monta u i obs³ugi kabiny prysznicowej Madox Instrukcja monta u i obs³ugi kabiny prysznicowej Madox Spis treœci 1. Przed rozpoczêciem monta u 3 Wa ne informacje 3 2.Konserwacja, u ytkowania i czyszczenia 4 Usuwanie materia³ów opakowaniowych oraz

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 70 - Stolik Indeks wyrobu: PRO-04-700 Data : --202 390mm 900mm 900mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 11 - Rega³ Indeks wyrobu: PRO-016-1101 Data : 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : VENTI TYP 5 - Komoda 1D - 1S Indeks wyrobu: PRO-001-501 Data : 125mm 50mm 590mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-00 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 20 - Szafa 2D Indeks wyrobu: PRO-016-2001 Data : 25-10-20121 1920mm 575mm 1090mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 60802003PL.fm Page 4 Monday, May 16, 2005 12:43 PM INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRZED UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA JAK URUCHOMIĆ KOMORĘ CHŁODZIARKI

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : VENTI TYP - BieliŸniarka Indeks wyrobu: PRO-001-01 Data : 130mm 350mm 50mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 40 - Komoda 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 40 - Komoda 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 0 - Komoda 2D Indeks wyrobu: PRO-01-001 Data : 20mm 30mm 1090mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 5 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

IMPERIAL. TYP 21 - Szafa Naro na 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

IMPERIAL. TYP 21 - Szafa Naro na 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: IMPERIAL TYP 21 - Szafa Naro na 2D Indeks wyrobu: PRO-009-2101 Data : 2-0-2013 930 mm 930 mm 190mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 43 - Komoda 4D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 43 - Komoda 4D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 43 - Komoda 4D Indeks wyrobu: PRO-016-4301 Data : 820mm 1900mm 430mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 Instrukcja Obs³ugi ver. 2.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego tel./fax (033) 874-98-00 (033) 874-98-01

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data : mm

Indeks wyrobu: PRO Data : mm VENTI TYP 40 - Komoda 4D - 2S Indeks wyrobu: PRO-00-400 Data : 45mm 450mm 0mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 2-00 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE?

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? O c h r o n a p r z e d z a g r o ż e n i a m i PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? François Drouin Przepiêcie to jest taka wartoœæ napiêcia, która w krótkim czasie (poni ej 1 ms) mo e osi¹gn¹æ amplitudê nawet

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : VENTI TYP - Rega³ D - S Indeks wyrobu: PRO-00- Data : 90mm 50mm 590mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 8-00 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

TM-SERVICE, Pozna ska 2, Skrzynki, Kórnik

TM-SERVICE, Pozna ska 2, Skrzynki, Kórnik Nowy rozdzia w globalnym sukcesie Wszystko co najlepsze z doskonale znanego i uznanego modelu Royal zosta o wykorzystane w nowej rodzinie. Aulika to doskona e po czenie do wiadczenia i nowoczesno ci Aulika

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data : mm 1655mm

Indeks wyrobu: PRO Data : mm 1655mm MADRAS TYP 92 - ó ko 160 Indeks wyrobu: PRO-016-9201 Data : 08-05-2013 900mm 2125mm 1655mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 5 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W

Bardziej szczegółowo

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto 300.100 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermal transport container Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 66 - Szafka wisz¹ca 1D Indeks wyrobu: PRO-014-6601 Data : 550mm 280mm 550mm W razie braku lub uszkodzenia jakiejœ czêœci najszybszym sposobem z³o enia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ NÁVOD K OBSLUZE ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²I INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA GEBRAUCHSANLEITUNG

INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ NÁVOD K OBSLUZE ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²I INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ NÁVOD K OBSLUZE ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²I INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL PL Korzystanie z urz¹dzenia niezgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U I KONSERWACJI WANIEN AKRYLOWYCH

INSTRUKCJA MONTA U I KONSERWACJI WANIEN AKRYLOWYCH INSTRUKCJA MONTA U I KONSERWACJI WANIEN AKRYLOWYCH A 5 1 2,3,4 Tab. 1 X [mm] Y [mm] 1 Hestia - 160 700-720 2 Etiuda 170-190 690-710 3 Joanna 220-240 530-550 4 Joanna 150 220-240 610-630 X Y 5 Gala - 160

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE

P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE P80 www.k-2.com.pl P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Konstrukcja Witryna P80 do lodów produkowana jest w modelach: 1000, 1500, 2000 a P80 do ciast w modelach: 1000, 1500,

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801 INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 1 Zastosowanie i budowa Kompaktowy zespó³ wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciep³a do zastosowania : - w budownictwie mieszkaniowym, - w budynkach biurowych, - w

Bardziej szczegółowo

PW GW 01 SZAFY POTRZEB W ASNYCH NAPIÊÆ GWARANTOWANYCH 230V AC

PW GW 01 SZAFY POTRZEB W ASNYCH NAPIÊÆ GWARANTOWANYCH 230V AC SZAFY POTRZEB W ASNYCH NAPIÊÆ GWARANTOWANYCH 230V AC PW GW 01 Siedziba spó³ki: ZIAD-Katowice Spó³ka z o.o. 40-056 Katowice, ul. Jordana 25 zarzad@ziad.katowice.pl; www.ziad.katowice.pl Zak³ad produkcyjny:

Bardziej szczegółowo

KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ - COMBINA FRIGORIFICA GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : AMAZON TYP 10 - BieliŸniarka 2D Indeks wyrobu: PRO-02-1001 Data : 1908mm 402mm 480mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Opis elementów regulatora

Opis elementów regulatora Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator HYDROS 200 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej centralnego ogrzewania, pompy ³aduj¹cej podgrzewacz ciep³ej wody u ytkowej

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA POWIETRZA

NAGRZEWNICA POWIETRZA NAGRZEWNICA POWIETRZA INSTRUKCJA OBS UGI MASTER CT-50 DANE TECHNICZNE MODEL MASTER CT-50 Nominalna moc cieplna kw 50 Przep³yw m 3 /h 1400 OGRZEWANE POWIETRZE powietrza przy +20ºC Ciœnienie mmh 2 O 1 statyczne

Bardziej szczegółowo