O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y"

Transkrypt

1 K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y Warszawa, ul. Tamka 1 tel /02 fax Nr konta: NBP O/O Warszawa Nr Regon: L.dz.-ZZP-27/60/2015 Warszawa 16 czerwca 2015 r. Wykonawcy ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), nr sprawy: 37/OHP/2015/BRP/JK Treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późń. zm.), zwanej dalej Ustawą, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ : Wykonawca Pierwszy zestaw pierwszy(33 pytania) Pytanie 1 W odniesieniu do 4 ust. 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza dodanie w tym ustępie kolejnego zdania w brzmieniu: Zamawiający nie odmówi zgody bez podania uzasadnionych powodów dotyczących bezpieczeństwa lub integralności Systemu. 1

2 Zmawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. 4 ust. 9 jest sformułowany jednoznacznie i precyzyjnie. Pytanie 2 W odniesieniu do 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie tego postanowienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i na wykorzystane materiały i urządzenia, chyba, że materiały i urządzenia nabył od dostawcy wskazanego przez Zamawiającego w takim wypadku zobowiązuje się dostarczyć dokument gwarancji producenta, o ile został on wystawiony. W sytuacji, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta. Ewentualnie, jeśli intencja Zamawiającego odnośnie tego postanowienia była inna niż przedstawiona w powyższym brzmieniu, zwracamy się z prośbą o jej doprecyzowanie. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności aby dokument gwarancji został wystawiony przez producenta, zapis proponowany przez Wykonawcę dawałby możliwości na nie dochowanie należytej staranności. Intencja Zamawiającego jest czytelna. Pytanie 3 W odniesieniu do 12 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego ustępu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że kara umowna z tytułu niedotrzymania określonych w umowie parametrów jakościowych w przypadku nieusunięcia awarii w terminie lub niedotrzymania gwarantowanej dostępności usługi jest już uregulowana w ust. 5 w 12. Nie ma uzasadnienia, aby Wykonawca był obciążony dwiema karami umownymi z tego samego tytułu i to przy różnym brzmieniu postanowień odnoszących się do tych kar. Ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku, czy Zamawiający mógłby wyjaśnić zakres zastosowania ust. 5 i 6 w 12 wzoru umowy? 2

3 Zamawiający usuwa 12 ust 5. Pytanie 4 W odniesieniu do 12 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia w następujący sposób: W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych uchybień i zaniechania naruszeń w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia wezwania Wykonawcy. Niewykonanie wezwania uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez okresu wypowiedzenia, przy czym Zamawiający nie może skorzystać z tego uprawnienia jeśli Wykonawca usunął już naruszenia określone w wezwaniu. Niniejsza umowa jest umową terminową, stąd też ewentualna możliwość jej wcześniejszego rozwiązania powinna być ograniczona do sytuacji wyjątkowych związanych jedynie z istotnymi naruszeniami po stronie Wykonawcy. Zastrzeżona przez Zamawiającego możliwość rozwiązania umowy w przypadku każdego (a zatem nawet drobnego) naruszenia jej postanowień, nieusuniętego przez Wykonawcę w krótkim terminie wynoszącym 7 dni roboczych, jest zbyt rygorystycznym oczekiwaniem Zamawiającego przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania projektu. Zważyć także należy, że Wykonawca nie powinien pozostawać w niepewności co do aktualizacji przesłanki do wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego i każdorazowo powinien mieć możliwość konwalidacji ewentualnych działań, które Zamawiający uzna za naruszające postanowienia umowy. Z uwagi na powyższe wskazujemy na zasadność wydłużenia terminu na usunięcie uchybień do 14 dni roboczych, wprowadzenie ograniczenia co do terminu w jakim Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy (tj. tylko do czasu faktycznego usuniecie uchybień) oraz ustalenie, że każdorazowo, również w przypadku ewentualnych powtarzających się uchybień, Zamawiający powinien wcześniej wezwać Wykonawcę do ich usunięcia. Zamawiający nie zgadza się na powyższe zmiany. Zamawiający modyfikuje zapis 12 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego do bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni roboczych i natychmiastowego zaniechania naruszeń, od daty doręczenia 3

4 wezwania Wykonawcy. Niewykonanie wezwania, lub powtarzanie naruszeń przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez okresu wypowiedzenia. Pytanie 5 W odniesieniu do 12 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez wykreślenie fragmentu: i żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitej ceny brutto określonej w umowie? Zwracamy uwagę, że możliwość nałożenia na Wykonawcę kary umownej w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy wynika już z 12 ust. 2 wzoru umowy. Ewentualnie, jeśli Zamawiający nie zgodzi się na modyfikację 12 ust. 7 wzoru umowy, to czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w sytuacji opisanej w tym postanowieniu będzie zobowiązany do zapłaty tylko jednej kary wynoszącej 10 % całkowitej ceny brutto określonej w umowie? Stan prawny ustępu 2 12 dot. sytuacji gdy umowa została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj. z innych przyczyn niż określone w ustępie 7 u 12 dlatego jest oczywistym że nie można łączyć kar określonych w ustępie 2 i Pytanie 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie 13 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ? Odstąpienie od umowy jest szczególną instytucją, która wywołuje daleko idące skutki prawne. Za nieuzasadnione i nieproporcjonalne należy uznać przyznanie jednej tylko stronie prawa odstąpienia od umowy w sytuacji nawet drobnego naruszenia warunków umowy przez drugą stronę, bez zastosowania uprzedniej procedury notyfikacyjnej wzywającej drugą stronę do usunięcia naruszeń. Zwracamy uwagę, że wobec przewidzianego w 12 ust. 1 prawa Zamawiającego do wypowiedzenia umowy oraz przewidzianej w 12 ust. 2 kary umownej, Zamawiający ma wystarczające środki prawne do dyscyplinowania Wykonawcy, aby ten wykonał należycie swoje zobowiązania. Ewentualnie, jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na usunięcie 13 ust. 1 wzoru umowy, czy Zamawiający godzi się na jego doprecyzowanie tak, aby postanowienie bardziej 4

5 odpowiadało ekwiwalentnemu rozdziałowi obowiązków stron, nadając mu następujące brzmienie: W rażących przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązań umownych przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu terminu wskazanego w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usunięcia naruszeń, nie krótszego jednak niż 14 dni roboczych. Zamawiający pozostawia obowiązujący zapis gdyż ustęp 1 13 odsyła do przypadku określonego w 12 ustęp 2, który zawiera treść o jaką chciałby zmodyfikować Wykonawca. Pytanie 7 W odniesieniu do 14 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tiretu pierwszego w następujący sposób: - odmówić podpisania protokołu odbioru prac i odstąpić od umowy w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia odmowy podpisania protokołu odbioru prac lub rozwiązać umowę w tym terminie ze skutkiem natychmiastowym? Zamawiający zgadza się na modyfikację 14 ust. 5 wzoru umowy. Pytanie 8 W odniesieniu do definicji pojęcia CPD MPiPS w OPZ, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czego oczekuje od Wykonawcy w kontekście informacji, że Zapasowe Centrum znajduje się na ul. Nowogrodzkiej 1/3/4 w Warszawie. Ponadto zwracamy uwagę na to, że w definicji pojęcia CPD MPiPS w SIWZ zdanie dotyczące Zapasowego Centrum nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie tej niespójności. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską: Lokalizacja systemu backup znajduje się na ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie Pytanie 9 Zgodnie z treścią OPZ pkt 2.2. str. 5: Zamawiający wymaga odtworzenia i zapewnienia działania elementów teleinformatycznego Systemu ZL i ECAM spełniającego wszystkie dotychczasowe funkcjonalności z wykorzystaniem dostarczonej infrastruktury sprzętowo- 5

6 programowej w lokalizacji Zamawiającego. Dostarczona infrastruktura zostanie przekazana na własność Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem lokalizacji Zamawiającego w powyżej zacytowanym zdaniu Zamawiający ma na myśli punkty PAK, SWK oraz Data Center MPiPS. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaganiem jest przekazanie na własność Zamawiającego dostarczonej przez Wykonawcę w ramach zamówienia infrastruktury do lokalizacji PAK, SWK, CC Białystok, CPD MPiPS, Komendy Głównej i innych wskazanych w OPZ z wyłączeniem urządzeń zakończenia łączy do realizacji usługi WAN. Pytanie 10 Zgodnie z treścią OPZ pkt 2.2. str. 5: Powyższa lokalizacja zostanie podłączona łączem 40 Mb/s redundantnym (zachowana odrębność trasy i węzła potwierdzona testami uruchomieniowymi) z siecią WAN PSZ. Prosimy o wskazanie, którą dokładnie lokalizację Zamawiający ma na myśli. Zamawiający dokonuje zmiany dotychczasowego zapisu : Powyższa lokalizacja zostanie podłączona łączem 40 Mb/s redundantnym (zachowana odrębność trasy i węzła potwierdzona testami uruchomieniowymi) z siecią WAN PSZ. na Wykonawca zapewni połączenie sieci WAN z siecią realizowaną w ramach zamówienia 11/DI/PN/2015 Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet MPiPS i zapewni transmisję o parametrach nie mniejszych niż 25/25 Mbit/s (upload / download), oraz zapewni podział pasma na min trzy klasy : Internet, głos, dane systemu). Zamawiający dopuszcza następujące sposoby realizacji: - dokonanie połączeń na poziomie punktów styku operatorów sieci MPLS (PE-PE) - wykonanie przyłączeń dedykowanych z sieci WAN do CPD MPiPS (Warszawa ul. Bracka 4) Zamawiający zapewni redundancję połączeń (odrębność trasy i węzła) potwierdzona testami uruchomieniowymi. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy p 9. Sieć oraz łącza internetowe : minimalne gwarantowane pasmo dla lokalizacji CC (Białystok): 12Mb/s (łącze symetryczne z możliwością podziału pasma na dostęp do Internetu i usług systemu, głosu), 6

7 Wykonawca zapewni łącze symetryczne dla serwerów w lokalizacji CDP MPiPS do routera brzegowego CDP MPiPS o gwarantowanej przepustowości 25 MB/s. Zamawiający modyfikuje parametr łącza: z 2Mb/2Mb na 4Mb/4M/b dla Komendy Głównej OHP Warszawa ul. Tamka Warszawa (Załącznik nr 2 do OPZ Wykaz Lokalizacji SWK OHP). Pytanie 11 Czy zapewnienie właściwych parametrów istniejącego łącza WAN w danej lokalizacji w przypadku zastosowania technologii VoIP będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie Wykonawcy? Zamawiający określił jedynie minimalne parametry łączy dla obecnej konfiguracji i wykorzystywanej technologii systemu. Obowiązkiem wykonawcy jest zatem prawidłowe zwymiarowanie i zapewnienie prawidłowych parametrów łączy dla planowanej przez niego technologii bez pomniejszania dotychczasowej jakości i wydajności użytkowanych łączy. Pytanie 12 Czy uzyskanie zgody właścicieli jednostki PUP/WUP/OHP na zmianę technologii z PSTN na VoIP będzie realizowane przez Zamawiającego, czy przez Wykonawcę? Czy w przypadku realizacji tego zadania przez Wykonawcę może dojść do przypadku odmowy takiej zmiany? Zamawiający udzielił szczegółowych informacji w Załączniku nr 1 do SIWZ w p. 2.2 i wskazał obowiązki Wykonawcy. Informujemy, iż obecnie w lokalizacjach Załącznik nr 1 do OPZ Tabela: Jednostki, w których łącze obecnie zrealizowane jest w technologii VoIP, połączenia głosowe są realizowane w technologii VoIP w pozostałych łącza PSTN w sieci operatora Orange. Pytanie 13 Czy w przypadku zmiany technologii z PSTN na VoIP wymagane będzie doposażenie agentów w telefony sprzętowe i zestawy nagłowne? Czy koszty tego doposażenia należy uwzględnić w wycenie rozwiązania opartego na VoIP? Prosimy o potwierdzenie, że ten sprzęt musi być fabrycznie nowy i zostać przekazany na własność Zamawiającego. 7

8 W przypadku wykorzystania technologii VoIP (niezależnie czy dotyczy stanowisk już korzystającej czy nowych) Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę telefonów sprzętowych VoIP i przekazane na własność Zamawiającemu wraz z licencjami jeżeli są niezbędne do ich działania. Dostarczone telefony muszą współpracować z zestawami słuchawkowymi jabra 9465 duo i posiadać możliwość podłączenia standardowego zestawu nagłownego. W przypadku technologii PSTN Wykonawca zapewni aparaty telefoniczne i przekaże na własność odpowiednie dla tej technologii - wymaganie to dotyczy wyłącznie stanowisk zlokalizowanych w SWK. Dostarczone telefony dla technologii VoIP i PSTN muszą być fabrycznie nowe z gwarancją producenta. Pytanie 14 Zgodnie z treścią OPZ pkt 2.2. str. 5 Celem zamówienia jest: Zapewnienie działania Systemu Zielona Linia, w tym zapewnienie działania łączy telefonicznych (PSTN/VOIP) na stanowiskach pracy konsultantów w urzędach pracy (CC, Punkty Abonencko Konsultacyjne w urzędach pracy - PAK) oraz w Ochotniczych Hufcach Pracy (Stanowiska Wsparcia Konsultanckiego -SWK) określa Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 (listy ze stanem na dzień 10 marca 2015 r.). W przypadku zastosowania innej niż PSTN technologii, dla danej lokalizacji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych parametrów istniejącego łącza WAN w tej lokalizacji dla danej technologii, uzyskanie zgody właściciela jednostki PUP/WUP/OHP na zmianę oraz uzupełnienie brakującej infrastruktury w lokalizacjach w celu prawidłowego działania usług połączenia głosowego. Użyty do tego celu sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z gwarancją producenta. Wykonawca zapewni utrzymanie go w okresie trwania umowy. Prosimy o doprecyzowanie oraz wskazanie minimalnych właściwych parametrów dla istniejących łączy WAN, w kontekście uruchomienia telefonii VoIP. Czy Zamawiający potwierdza, że na koszt Wykonawcy należy uruchomić dodatkowe pasmo w ramach istniejącego WAN w celu obsłużenia połączeń głosowych w technologii VoIP? Wnosimy o przedstawienie ścieżki akceptacyjnej wskazującej sposób i terminy uzyskiwania zgody od właścicieli jednostek PUP/WUP/OHP. Prosimy o wskazanie właścicieli jednostek PUP/WUP/OHP. 8

9 Zamawiający udzielił szczegółowych informacji w Załączniku nr 1 do SIWZ w p 2.2 i wskazał obowiązki Wykonawcy oraz w odpowiedzi na pytanie 12 i 13. a) Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie 11. W uzupełnieniu informujemy, iż min akceptowalne parametry w sieci WAN dla technologii: - delay do 150ms - kolejka priorytetowa w celu minimalizowania jitter - jitter do 30ms - packet loss = 0 - mechanizm QoS zapewniający min 3 klasy b)szczegółowe informacje w Załączniku nr 1 do SIWZ w p 2.2 c) Zamawiający w Załącznikach 1 oraz 2 do OPZ wskazał użytkowników a tym samym lokalizacje i jednostki PUP/WUP/OHP. W przypadku zmiany technologii w stosunku do obecnie użytkowanej obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zgody w formie pisemnej właściwego dla jednostki Dyrektora / Komendanta (zgodnie z lokalizacją) i przedstawienia Zamawiającemu. Pytanie 15 Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ pkt 3 Oferuję/my** wykonanie niniejszego zamówienia w opcji zgodnie z wymogami: SIWZ z załącznikami, wyjaśnień i jej zmian za: Prosimy o wyjaśnienie, czy wycena części opcjonalnej przedmiotu zamówienia podlega ocenie punktowej? Nie podlega. Pytanie 16 Czy szacunkowa wartość Zamówienia, podana przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu (bez VAT: ,80 PLN) dotyczy wyłącznie części głównej podstawowej Zamówienia, czy też obejmuje także część opcjonalną Zamówienia (CR1, CR2 i CR3)? Wartość szacunkowa dotyczy części podstawowej zamówienia wraz z prawem opcji zgodnie z artykułem 34 ust 5 ustawy Pzp. 9

10 Pytanie 17 Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, 12 ust. 2 W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dwadzieścia procent) całkowitego wynagrodzenia brutto. Wnosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i uspójnienie zapisu liczbowego i słownego 10% (dziesięć procent) całkowitego wynagrodzenia brutto. Zamawiający poprawia omyłkę w 12 ust. 2 następujący sposób: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) całkowitego wynagrodzenia brutto. Pytanie 18 Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tabela zamieszczona w punkcie 1, wiersz 13: Wysokość miesięcznej opłaty za utrzymanie łącza internetowego w lokalizacji. Wnioskujemy o wykreślenie wskazanego powyżej punktu z Formularza Ofertowego. W Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale Obecna architektura portalu BD Intranet (str. 25 OPZ) w akapicie dotyczącym gwarancji parametrów sieci w punkcie 2. Zamawiający napisał: w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności transmisji danych utworzona sieć musi być logicznie oddzielona od publicznych sieci transmisji danych (jedyny dopuszczalny punkt styku z publiczną siecią Internet stanowi łącze internetowe zabezpieczone systemem firewall w MPiPS). Skoro łącze internetowe zapewnia MPiPS, to Wykonawca nie powinien go wyceniać i pozycja ta nie powinna w ogóle znajdować się w Formularzu oferty. Zamawiający wykreśla zapis z Formularza Ofertowego. Pytanie 19 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni Wykonawcy zdalny i fizyczny dostęp do infrastruktury teleinformatycznej w CPD MPiPS. W szczególności prosimy o udzielenie następujących informacji: a- w jaki sposób Wykonawcy zostanie zapewniony dostęp fizyczny oraz zdalny do infrastruktury teleinformatycznej? 10

11 b- czy wskazanym przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy oraz podwykonawców Zamawiający zapewni prawo dostęp do infrastruktury teleinformatycznej MPiPS? Na jakich zasadach? Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do infrastruktury: a) Dostąp zdalny będzie realizowany poprzez udostępniony SSL VPN b) Zasady dostępu zostaną ustalone w ramach roboczych ustaleń po podpisaniu umowy. Pytanie 20 Czy Systemy ZL i ECAM mają działać wyłącznie w oparciu o serwery wirtualne, których udostępnienie przez MPiPS zapewni Zamawiający, czy też Wykonawca ma dostarczyć także na swój koszt serwery fizyczne, których kolokację w CPD MPiPS umożliwi Zamawiający? Zamawiający zapewni miejsce w CPD w ilości do CPD do 6 U i warunki środowiskowe dla tego sprzętu na na ewentualny niezbędny sprzęt fizyczny (sprzęt teleinformatyczny, zakończenia sieci WAN OHP, niestandardowy sprzęt fizyczny). Sprzęt musi być dostoswany do instalacji w szafie RACK. Pytanie 21 Jaka będzie ilość serwerów wirtualnych udostępnionych Wykonawcy oraz jakie będą ich parametry? Ilość maszyn wirtualnych oraz ich parametry będzie uzależniona od zatwierdzonego projektu odwzorowanie systemu ZL-ECAM. Pytanie 22 Czy Zamawiający zapewni następujące elementy związane z centrum danych: a. zasilanie główne oraz zapasowe, b. spełnienie wymogów narzuconych przez ustawę o administracji danymi osobowymi, a w szczególności: I. wykonywanie kopii zapasowych, II. bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych, 11

12 III. IV. monitoring serwerów oraz usług, od których działania zależne będzie działanie Systemu ZL i ECAM, w tym powiadomienie Wykonawcy w wypadku awarii (usługi bądź serwera), łącza internetowe o wymaganych parametrach (zarówno główne jak i zapasowe)? Zamawiający zapewnia wymagania. Pytanie 23 Czy Wykonawca będzie miał możliwość umieszczenia w CPD MPiPS własnych maszyn serwerowych, o ile będzie tego wymagała architektura zaoferowanego systemu? Jeśli tak, to jakie wymagania musi spełnić maszyna serwerowa, aby była możliwość umieszczenia jej w CPD MPiPS (np. wymiary maszyny, spełniane normy, inne parametry)? Zamawiający udzielił analogiczną odpowiedz na pytanie 20. Pytanie 24 Prosimy Zamawiającego o podanie jaki poziom dostępności (mierzony w skali miesiąca) zapewnia CPD MPiPS. Dostępność CPD jest na poziomie 99,99% (mierzony w skali m-c). Pytanie 25 Czy oprócz przeniesienia na nową infrastrukturę teleinformatyczną, ewentualnych zmian objętych prawem opcji (CR1, CR2, CR3) oraz zmian realizowanych w ramach asysty technicznej, Zamawiający wymaga zmian w funkcjonalnościach Bazy Danych Intranet? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które to zmiany? Zamawiający wskazuje, iż wdrożenie CR1 CR2 CR3 dotyczy Systemu ZL ECAM a nie samego BDI. Wymagane funkcjonalności dla BDI zawarte są w Załączniku 1 do SIWZ i Wykonawca jest zobowiązane je zapewnić. 12

13 Pytanie 26 Zgodnie z treścią OPZ, Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający : Serwer backupu jak i biblioteki taśmowe zlokalizowane są w innym budynku niż serwerownia. Prosimy o podanie lokalizacji, w której znajduje się serwer backupu oraz biblioteki taśmowe. Ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Pytanie 27 Zgodnie z treścią OPZ, Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający : Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania EMC NetWorker (label). Czy Zamawiający dysponuje oprogramowaniem EMC NetWorker (label), które udostępni Wykonawcy w celu opisania przez niego taśm zgodnie z powyższym wymaganiem? Jeżeli tak nie jest, to czy Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszt zakupu tego oprogramowania? Zamawiający zapewni IBM TSM. Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ 2.4 str 10: Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania IBM TSM. Pytanie 28 Zgodnie z treścią OPZ, Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający: : Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania EMC NetWorker (label). Następnie będą przekazywane przez Wykonawcę dla wyznaczonego pracownika z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Po nagraniu taśmy będą przekazywane przez pracownika Ministerstwa dla Wykonawcy w celu przekazania ich Zamawiającemu. Rozumiemy z tego, że backup na taśmach będzie wykonywany przez pracowników MPiPS i po nagraniu taśmy, przekazywany Zamawiającemu. Jednocześnie OPZ, rozdz. "13. Odtwarzanie danych zawiera zapis: Wykonawca w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej będzie przeprowadzał testy kopii bezpieczeństwa.. Wynika z niego oczekiwanie Zamawiającego, że na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek weryfikacji poprawności backupu wykonanego na taśmach przez pracowników MPiPS. 13

14 Zwracamy zatem uwagę Zamawiającemu na fakt, że procedurę odbioru taśm z backupem przez Zamawiającego od MPiPS należy uzupełnić o krok polegający na każdorazowej weryfikacji przez pracownika Zamawiającego możliwości odtworzenia backupu. Dopiero pozytywna weryfikacja poprawności wykonania backupu będzie pozwalała na potwierdzenie odbioru taśmy od MPiPS przez Zamawiającego, którą ten następnie ma przekazać Zamawiającemu. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni udostępnienie Wykonawcy niezbędnych zasobów, w tym: do systemu backupu Zamawiającego, fizycznego dostępu dla Wykonawcy do konsoli zarządzania systemem backupu oraz do napędów taśmowych oraz asystę pracownika MPiPS, potrzebnych do przeprowadzenia przez Wykonawcę weryfikacji poprawności backupu wykonanego przez MPiPS. Zamawiający potwierdza, że MPiPS udostępni stosowne zasoby środowiska backupu Wykonawcy w celu wykonania sprawdzenia poprawności wykonania kopii bezpieczeństwa. Pytanie 29 Zgodnie z Roz. 2.2 lit. d) OPZ - Zamawiający zastrzega, że " wymaga odtworzenia i zapewnienia działania systemu ZL i ECAM i jego wszystkich funkcjonalności w CPD MPiPS z wykorzystaniem istniejących zasobów Zamawiającego i niezbędnych dostarczonych przez Wykonawcę". Oznacza to, że Wykonawca nie jest w stanie określić w jaki sposób będzie kształtować się jego odpowiedzialność za świadczone usługi, z uwagi na to, że będą świadczone w oparciu o infrastrukturę zarządzaną przez podmiot trzeci (CPD MPiPS). W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie na jakiej zasadzie i w jakim zakresie będzie odpowiedzialny Wykonawca za prawidłowe działanie świadczonych usług. W szczególności Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści, aby System ZL i ECAM działał w oparciu o zasoby serwerowe udostępnione przez Wykonawcę. Zapewni to faktyczną kontrolę Wykonawcy nad usługami świadczonymi przez niego w ramach umowy z Zamawiającym. Ewentualnie, czy Zamawiający uzna za dopuszczalny następujący model odpowiedzialności Wykonawcy: 1. System ZL i ECAM będzie działać w oparciu o zasoby serwerowe udostępnione przez MPiPS, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy za niedotrzymanie warunków Umowy z przyczyn leżących po stronie MPiPS będzie przeniesiona na zasadzie jeden do jednego na MPiPS powinno to dotyczyć w szczególności wszystkich przypadków, w których 14

15 nieprawidłowe działanie infrastruktury i oprogramowania udostępnionego przez MPiPS, jak również działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez MPiPS będą miały wpływ na prawidłowe świadczenie usług przez Wykonawcę. Przeniesienie pełnej odpowiedzialności na MPiPS powinno w szczególności dotyczyć następujących przypadków: a. Niedotrzymania parametrów dostępności Systemu ZL i ECAM, b. Występowania ograniczeń dla Wykonawcy w fizycznym lub zdalnym dostępie do komponentów Systemu ZL i ECAM, znajdujących się w dyspozycji MPiPS, c. Umowa powinna nakładać na Zamawiającego zobowiązanie do zawarcia przez MPiPS z Wykonawcą umowy przetwarzania danych osobowych o treści analogicznej do umowy, którą podpisze Wykonawca z Zamawiającym, d. Wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy za przypadki, w których nieprawidłowe działanie infrastruktury i oprogramowania udostępnionego przez MPiPS, jak również działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez MPiPS będą miały wpływ na prawidłowe świadczenie usług przez Wykonawcę". Pytanie nieaktualne. Zamawiający dokonał modyfikacji Pytanie 30 Zgodnie z III.2.1) ogłoszenia oraz Roz pkt 1) lit. a) siwz - Zamawiający przewiduje, że Wykonawca musi się wykazać realizacją następującego zamówienia co najmniej 1 (jedno) zamówienia na usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia, polegające na utrzymaniu działania systemu teleinformatycznego składającego się co najmniej z 3 (trzech) elementów systemu bazodanowego oraz zintegrowanej z tym systemem infolinii informacyjnej, ze stanowiskami obsługi i zintegrowanego z tym systemem portalu internetowego o wartości usługi nie mniejszej, niż netto ,00 złotych. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie jakie trzy elementy musi mieć system, w szczególności, czy Zamawiający potwierdza, że są to: 1) systemu bazodanowego, 2) zintegrowanej z tym systemem infolinii informacyjnej, ze stanowiskami obsługi, 3) zintegrowanego z tym systemem portalu internetowego? Zamawiający potwierdza, że są to: 1) systemu bazodanowego, 2) zintegrowanej z tym systemem infolinii informacyjnej, ze stanowiskami obsługi, 3) zintegrowanego z tym systemem portalu internetowego. 15

16 Pytanie 31 Zgodnie z III.2.3) ogłoszenia - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. Czy wystarczające będzie jeśli pełnomocnik Wykonawców podpisze ww. oświadczenie? Pełnomocnik Wykonawców może złożyć ww. oświadczenie, tylko jeżeli właściwego pełnomocnictwa udzielili wszyscy Wykonawcy. Pytanie 32 Zgodnie z Par. 8 ust. 1 IPU - Zamawiający wymaga ubezpieczenia OC na okres realizacji kontraktu wysokości zł z tytułu prowadzonej działalności, a nie kontraktu. Czy wystarczające będzie ubezpieczenie kontraktu, ewentualnie jeśli ma być to ubezpieczenie działalności Wykonawcy i ma ono odroczony termin płatności składki, czy wystarczające zamiast potwierdzenia opłaty składki będzie oświadczenie ubezpieczyciela, że ubezpieczenie ma odroczony termin płatności składki, oraz że Wykonawca nie zalega z płatnością składki? Zamawiający podtrzymuje zapisy 8 ust. 1 umowy. Pytanie 33 Zgodnie z zał. 9 do SIWZ Zamawiający nakłada obowiązek odebrania od osoby wykonującej prace w imieniu Wykonawcy Indywidualnego oświadczenia osoby posiadającej dostęp do danych osobowych w celu zobowiązania ich do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem tego warunku będzie odebranie od tych osób oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Zamawiający załączy odpowiedzi wzór oświadczenia o zachowaniu poufności przy dostępie do danych osobowych o raz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych. 16

17 Wykonawca pierwszy zestaw drugi (74 pytania) Pytanie 1 W odniesieniu do opcji CR3 opisanej w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy dostęp do Platformy Wideokonferencyjnej mają mieć wyłącznie użytkownicy w lokalizacjach: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, Warszawa, Contact Center, ul. Cieszyńska 3A, Białystok. Czy też również użytkownicy w innych lokalizacjach? Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie tej informacji. Do Platformy Wideokonferencyjnej mają mieć dostęp inni użytkownicy nie ograniczeni do wskazanych lokalizacji. Zamawiający dopuszcza realizacje wideokonferencji w formie częściowej integracji z usługą realizowaną w chmurze zewnętrznej. Pytanie 2 W odniesieniu do opcji CR3 opisanej w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że do działania Platformy Wideokonferencyjnej ma być wykorzystywana sieć VPN udostępniona przez Zamawiającego. Ewentualnie, jeżeli Zamawiający wymaga, aby Platforma Wideokonferencyjna była dostępna poprzez publiczną sieć Internet, prosimy o informację, czy Zamawiający zapewni odpowiednie parametry łącz internetowych we wszystkich lokalizacjach, w których ma być dostępna Platforma Wideokonferencyjna? Platforma Wideokonferencyjna powinna być dostępna z sieci WAN oraz przez niezależne łącza internetowe. Zamawiający zapewni łącza dla przyszłych lokalizacji w własnym zakresie. Pytanie 3 W odniesieniu do opcji CR3 opisanej w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, kto będzie odpowiedzialny za zapewnienie infrastruktury koniecznej do zrealizowania CR3, takiej jak: urządzenia brzegowe, zwiększona przepustowość łącza, zapewnienia poziomu jakości usług łącza (QoS)? 17

18 Pozostała Infrastruktura sieciowa jak: urządzenia brzegowe, zwiększona przepustowość łącza, zapewnienia poziomu jakości usług łącza (QoS) poza zawartymi w załączniku nr do SIWZ oraz inna dedykowana infrastruktura np. mostek konferencyjny nie jest przedmiotem zamówienia? Pytanie 4 W odniesieniu do opcji CR3 opisanej w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, ile Zamawiający przewiduje jednoczesnych uczestników konferencji przy wykorzystaniu telefonu biurkowego (transmisja wyłącznie głosowa)? Zamawiający rezygnuje z możliwości prowadzenia / uczestnictwa w sesji szkoleniowej za pomocą telefonu biurkowego (transmisja wyłącznie głosowa) i usuwa zapis z Załącznika nr 1 do SIWZ strona 34: za pomocą telefonu biurkowego (transmisja wyłącznie głosowa). Zamawiający rezygnuje z Możliwość tworzenia notatki z sesji przez wszystkich uczestników oraz jej dystrybucji i usuwa zapis z Załącznika nr 1 do SIWZ strona 3: Możliwość tworzenia notatki z sesji przez wszystkich uczestników oraz jej dystrybucji. Zamawiający precyzuje zapis minimalne parametry sprzętu wideokonferencyjnego dodając parametr protokół H.323 w wierszu wymagania str 35 załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie 5 W odniesieniu do OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, prosimy o doprecyzowanie, w którym momencie Zamawiający poinformuje Wykonawcę, czy chce skorzystać, czy zrezygnować z opcji CR1, CR2 lub CR3? Czy informację tę Zamawiający przekaże Wykonawcy w chwili zawierania umowy, czy też Zamawiający ma taką możliwość przez cały czas trwania umowy? Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o realizacji opcji CR1, CR2, CR3 w całym okresie trwania umowy. Pytanie 6 W odniesieniu do OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, str. 5/38 ust. 8) o treści: 8) Wdrożenie zmian w Systemie zgodnie z opisem zawartym w OPZ (pkt. 4 Zmiany 18

19 w systemie)" prosimy Zamawiającego o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. Jak wynika z dalszej treści dokumentu, chodzi o punkt 14 zawierający opis CR-ów. Powinno być Wdrożenie zmian w Systemie zgodnie z opisem zawartym w OPZ (p 14 Zmiany w systemie). Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. Pytanie 7 W odniesieniu do OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, rozdz. 2.4 cyt.: 1. Zamawiający zapewni wymagane środowisko serwerowe na czas trwania umowy z możliwością zwiększenia (w zależności od potrzeb) poszczególnych parametrów do 20%. Czy cytowany powyżej zapis należy rozumieć w ten sposób, że w trakcie trwania umowy, na żądanie Wykonawcy, Zamawiający zapewni zwiększenie ilościowe do 20% pierwotnie przydzielonej puli zasobów fizycznych dla maszyn wirtualnych, takich jak: liczba procesorów, ilość pamięci, pojemność dysku, oraz liczby poszczególnych licencji na oprogramowanie? Zamawiający dysponuje zasobami serwerowymi umożliwiającymi zwiększenie liczby procesorów, pamięci, pojemności dysków jeżeli zajdzie taka potrzeba. Możliwość zwiększenia zasobów może zostać zrealizowana do 3 dni roboczych. Wykonawca wnioskując o zwiększenie zasobów zobowiązany jest wykazać, że zwiększenie to jest niezbędne oraz uzyskanie wymaganej wydajności nie jest możliwe poprzez optymalizację wykorzystywanego oprogramowania Pytanie 8 W odniesieniu do OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w pkt. 6) na str.26/38 Zamawiający pisze, że posiada system firewall, który zostanie zainstalowany na brzegu sieci CPD MPiPS. Pytanie: Czy należy założyć, że system firewall zapewniony przez Zamawiającego posiada funkcjonalność ochrony antivirus anti-spyware, anty-spam dla poczty elektronicznej oraz protokołów ftp i http, o których mowa w punkcie 6) przywołanym powyżej? 19

20 System firewall zainstalowany w CPD MPiPS nie posiada funkcjonalności ochrony antivirus, anti-spyware, anty-spam oraz protokołów ftp i http. Wykonawca musi zapewnić system anyspamowy lub niezbędne licencje dla użytkowników ZL ECAM do InterScan Messaging Security Appliance TrendMicro. Zamawiający wymaga zapewnienia licencji przez Wykonawcę. Pytanie 9 W odniesieniu do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 16, czy Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego w pełnym zakresie wszystkich majątkowych praw autorskich tylko w odniesieniu do oprogramowania dedykowanego dla Zamawiającego, wytworzonego w związku z wykonywaniem umowy? Przeniesienie wszystkich majątkowych praw autorskich w odniesieniu do oprogramowania komercyjnego (oprogramowanie standardowe, systemowe, narzędziowe, bazodanowe COTS), produkowanego i oferowanego na rynku przez osoby trzecie, nie jest możliwe. Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego w pełnym zakresie wszystkich majątkowych praw autorskich dla oprogramowania dedykowanego i wytworzonego i autorskiego zawartego w systemie Zielona Linia ECAM. Na oprogramowanie narzędziowe Wykonawca zapewni oprogramowanie instalacyjne oraz licencje na użytkowanie na czas nie krótszy niż termin obowiązywania umowy z możliwością cesji na inny podmiot: Pytanie 10 System charakteryzuje się klasą wysokiej dostępności, pracujący w sposób ciągły. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zachowania ciągłości pracy Systemu, tj. powinny zostać zachowane wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i parametry techniczne Systemu. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby zmiany określone jako CR1, CR2 oraz CR3 także były uruchomione w klasie wysokiej dostępności? Dla przykładu system wideokonferencji zazwyczaj nie jest systemem klasy wysokiej dostępności, a w drożenie go w takiej architekturze powoduje zwiększenie kosztów związanych z dodatkowymi komponentami sprzętowo-programowymi zapewniającymi redundancję. 20

21 Planowane zmiany nowe funkcjonalności CR1, CR2, CR3 stanowią integralną część Systemu który charakteryzuje się wysoką dostępnością. Zamawiający,także wymaga dla CR1 CR2 CR3 wysokiego poziomu dostępności i charakteryzuje określa poziom w następujący sposób: Nie więcej niż 2 awarii powodującej częściową lub całkowitą niedostępność. Suma czasów awarii dla usług w m-c nie może przekroczyć 6 godzin. Przekroczenie tych parametrów upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar zgodnie z 12 Załącznika nr 8 do SIWZ. Zamawiający nie stawia wymagań dla architektury uruchomienia zmian określonych jako CR1, CR2, CR3. Architektura ta zostanie zaproponowana przez Wykonawcę określona na etapie Projektu Technicznego Zmian Systemu. Pytanie 11 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 1 "Słownik" i Rozdział 2.4 "Opis serwerów i licencji na oprogramowanie Zamawiającego (lokalizacja CPD MPiPS)" Rozdział 1 - Pod pojęciem "CPD MPiPC" Zamawiający napisał: "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zlokalizowanej w Warszawie, ul. Bracka 4. Zapasowe Centrum znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej 1/3/4 w Warszawie. Rozdział 2.4 ust. 2 Zamawiający napisał: "CPD MPiPS znajduje się pod adresem Warszawa, ul. Bracka 4" W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia działania Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) na zasobach CPD MPiPS tylko i wyłącznie jednej lokalizacji CPD MPiPS, tj. w lokalizacji znajdującej się w Warszawie przy ul. Bracka 4. Zamawiający modyfikuje zapis w Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 1 "Słownik" i Rozdział 2.4 następujący sposób : CPD MPiPS - Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zlokalizowane w Warszawie, ul. Bracka 4 oraz lokalizacja backup-u znajduje się na ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Lokalizacje są połączone pomiędzy sobą łączami światłowodowymi. Zamawiający udostępni infrastrukturę Wykonawcy w powyższych lokalizacjach. 21

22 Pytanie 12 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 2 Przedmiot Zamówienia / Cel zamówienia, ust. 1 Zamawiający napisał: "Szczegółowy harmonogram prac w ww. zakresie przedstawi Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy w celu akceptacji przez Zamawiającego. W skład harmonogramu będą wchodzić następujące elementy:..." W związku z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności dot. to ilości dokumentów jak Wykonawca ma przygotować, prosimy o wydłużenie czas niezbędnego na przygotowanie ww. harmonogramu z 7 dni kalendarzowych na 30 dni kalendarzowych. Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób: Szczegółowy harmonogram prac w ww. zakresie przedstawi Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu w ciągu 7 dni roboczych od podpisaniu umowy w celu akceptacji przez Zamawiającego. W skład harmonogramu będą wchodzić następujące elementy: Dokumentu Inicjującego Projekt, Projekt Techniczny Systemu, Harmonogram uruchomienia Systemu (wszystkich elementów w tym usług sieci WAN i usług łączy PSTN/VoIP). Projekt Techniczny Zmian Systemu dla opcji CR1, CR2, CR3 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nie później niż 14 dni roboczych od pisemnego potwierdzenia decyzji Zamawiającego o ich realizacji. Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o realizacji opcji CR1, CR2, CR3 w całym okresie trwania umowy. Pytanie 13 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 2 Przedmiot Zamówienia / Ponadto Wykonawca musi zapewnić, ust. 2 Zamawiający napisał: "wyposażenie stanowisk konsultantów umieszczone w CC Białystok oraz w punktach PAK/SWK z wykorzystaniem istniejącego sprzętu komputerowego PUP/OHP. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający wymaga zakupienia nowego/dodatkowego sprzętu dla konsultantów umieszczonych w CC Białystok oraz punktach PAK/SWK. 22

23 Dodatkowo zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na ilu stanowiskach i o jakie elementy mają być doposażone stanowiska konsultantów umieszczone w CC Białystok oraz punktach PAK/SWK. Zamawiający precyzyjnie wskazał,iż nie wymaga dostarczenia sprzętu komputerowego. Wymaga natomiast dostarczenia fabrycznie nowych telefonów sprzętowych (wraz z licencjami jeżeli są niezbędne do ich funkcjonowania w systemie) VoIP dla lokalizacji CC oraz pozostałych zrealizowanych w lokalizacji PAK, SWK w tej technologii zgodnie z wymaganiem 2.2 Podstawowy opis systemu i wymagane funkcjonalności Systemu podpunkt 2 str.5. Do lokalizacji CC Białystok w ilości 30 szt. (załącznik nr 1 OPZ Wykaz Lokalizacji PAK) Dostarczone telefony muszą współpracować z zestawami słuchawkowymi jabra 9465 duo i posiadać możliwość podłączenia standardowego zestawu nagłownego. W przypadku technologii PSTN w lokalizacjach SWK Wykonawca zapewni aparaty telefoniczne i przekaże na własność odpowiednie dla tej technologii - wymaganie to dotyczy wyłącznie stanowisk zlokalizowanych w SWK. Pytanie 14 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 3.1 Ryzyko realizacji zamówienia. Zamawiający napisał: "Zamawiający zastrzega, że informacje i wyjaśnienia zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie stanowić pełnego opisu istniejących rozwiązań w rozumieniu technicznym, technologicznym i organizacyjnym stosowanym przez Wykonawcę. Ryzyko wynikające z niekompletności opisów w niniejszym dokumencie i dokumentacji dostępnej u Zamawiającego musi być ocenione i wkalkulowane w ofertę Wykonawcy odpowiednio do jego wiedzy i doświadczenia wynikającego z realizacji podobnych projektów. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w ramach powyższego wymagania Zamawiający ma na myśli nowe funkcjonalności, które zostały określone w dokumencie OPZ w rozdziale "14. Zmiany w systemie". Jeżeli powyższe wymaganie nie dotyczy nowych funkcjonalności opisanych w dokumencie OPZ w rozdziale "14 Zmiany w systemie", prosimy o podanie o jakich elementów Systemu brakuje bądź wymagają uszczegółowienie. Informacja ta jest niezbędna Wykonawcy do oszacowania prawidłowych kosztów oferty. 23

24 Pytanie nieaktualne. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ z dnia Pytanie 15 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 2.4 Opis serwerów i licencji na oprogramowanie Zamawiającego i Rozdział 14 Zmiany w systemie. Rozdział Zamawiający wymienił elementy, które zapewni na potrzeby realizacji zamówienia. Rozdział 14 - Zamawiający napisał: "Wykonawca dokona szacunku funkcjonalności CR1, CR2, CR3 i przedstawi jako opcję w formularzu ofertowym. Oznacza to, że Zamawiający zdecyduje czy skorzysta z tej funkcjonalności czy z niej zrezygnuje. W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z tej funkcjonalności, Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń względem pozycji cenowej CR1, CR 2 i CR3. W związku z tym, że wymagania Zamawiającego przedstawione w Rozdziale 14 "Zmiany w systemie" są to wymagania opcjonalne, to zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma przyjąć, że infrastruktura zapewniana przez Zamawiającego (Rozdział 2.4 dokumentu OPZ) ma obejmować swoim zakresem również funkcjonalności opcjonalne. Czy też należy przyjąć, że każda z funkcjonalności opcjonalnych tj. CR1, CR2, CR3, będą realizowana przez Zamawiającego z wykorzystaniem odrębnej infrastruktury sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego, dedykowanej do ich obsługi. Funkcjonalności opcjonalne powinny zostać uruchomione na udostępnionych przez Zamawiającego zasobach serwerowych, które zostały wskazane z Rozdziale 2.4 Załącznika nr 1 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca zakłada, że infrastruktura udostępniona przez Zamawiającego będzie niewystarczająca i przekroczy 20% możliwości jej zwiększenia przez Zamawiającego do zapewnienie działania oprogramowania stanowiącego funkcjonalność opcjonalną powinien odpowiednio doposażyć tę infrastrukturę. Pytanie 16 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Realizacja Przedmiotu Zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na cały okres realizacji Przedmiotu Zamówienia zapewni Wykonawcy fizyczny i zdalny dostęp do środowiska Systemu Zielona Linia? 24

25 Zamawiający potwierdza wymaganie. a) Dostąp zdalny będzie realizowany poprzez udostępniony SSL VPN, b) Zasady dostępu zostaną ustalone w ramach roboczych ustaleń po podpisaniu umowy. Pytanie 17 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - Rozdział Celem zamówienia jest:, ust. 6 Zamawiający napisał: "Przeszkolenie pracowników obsługujących System ZL i ECAM (w przypadku zmiany technologii lub zmian funkcjonalnych oprogramowania" W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji dla ilu pracowników Zamawiającego, Wykonawca będzie miał przeprowadzić szkolenia (w przypadku zmiany technologii lub zmian funkcjonalnych oprogramowania). Zamawiający modyfikuje zapis Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - Rozdział 2.2 w następujący sposób: w przypadku zmiany sposobu obsługi. Zamawiający wymaga przeszkolenia przez Wykonawcę maksymalnie 400 osób. Pytanie 18 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - Rozdział Celem zamówienia jest:, ust. 6 Zamawiający napisał: "Przeszkolenie pracowników obsługujących System ZL i ECAM w przypadku zmiany technologii lub zmian funkcjonalnych oprogramowania" W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji: 1. Czy na potrzeby szkoleń Zamawiający zapewni sprzęt (stacje robocze, rzutnik) oraz salę szkoleniową? 2. Prosimy o podanie lokalizacji, w której będą miały być przeprowadzone szkolenia. Wykonawca zrealizuje szkolenia zdalne (dla 360 osób) dla grup do 20 uczestników na stanowiskach PAK i SWK w oparciu o rozwiązanie teleinformatyczne (np. komunikator) zapewniające funkcją głosu, wideo, prezentacji udostępnionego przez Wykonawcę oraz szkolenie stacjonarne (dla 40.osób) dla grupy 20 osób w lokalizacji Warszawa oraz lokalizacji Białystok. Dla szkoleń stacjonarnych Zamawiający zapewni salę oraz sprzęt: 25

26 stacje robocze, rzutnik, ekran, tablice, flipchart. Sesje szkoleniowe będą rejestrowane i przekazane Zamawiającemu w standardowym formacie plików wideo. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić materiały szkoleniowe w języku polskim oraz uzyskać akceptacje Zamawiającego min 7 dni przez planowanym szkoleniem. Szkolenia musza zostać zrealizowane do Pytanie 19 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 2.4 Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający. W wymaganiu Zamawiający napisał: Serwer backupu jak i biblioteki taśmowe zlokalizowane są w innym budynku niż serwerownia. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż komunikacja sieciowa pomiędzy budynkiem gdzie zlokalizowany jest serwer backupu i biblioteki taśmowej, a budynkiem gdzie zlokalizowana jest serwerownia, zostanie zapewniona i zagwarantowana przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdza zapisy SIWZ. Pytanie 20 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział Specyfikacja systemu backupu jaką dysponuje Zamawiający: Zamawiający napisał: "Wykonawca ma zapewnić pulę czystych taśm na wymianę o te taśmy, które po nagraniu będą przekazywane Zamawiającemu. Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania EMC NetWorker (label)." Rozdział 12 - Archiwizacja danych Zamawiający napisał, że archiwizacja danych jest to zapis o taśmach WORM oraz labelowaniu przy użyciu EMC NetWorker. W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji: a) Czy zapewnienie puli czystych taśm odnosi się tylko do taśm WORM czy także do LTO5/6? b) Jaki jest cel labelowania taśm WORM poprzez EMC NetWorker skoro istniejący system backupowy (TSM) posiada taką funkcjonalność? c) Jaki jest cel labelowania taśm WORM poprzez EMC NetWorker skoro istniejący system backupowy (TSM) posiada taką funkcjonalność? 26

27 a) Zamawiający zapewni IBM TSM. b) Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ 2.4 str 10: c) Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania IBM TSM. Pytanie 21 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający i Rozdział 12 - Archiwizacja danych Prosimy o udzielenie informacji z jaką polityką/retencją ma być wykonywany backup przedmiotowego środowiska? Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę polityki wykonywania kopii zapasowych. Opracowane polityka powinna zakładać wykonywanie pełnych kopii zapasowych co najmniej raz w tygodniu oraz codzienne wykonywanie kopii przyrostowych, natomiast archiwizacja na taśmy WORM będzie odbywać się w cyklach miesięcznych. Pytanie 22 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający i Rozdział 12 - Archiwizacja danych. Prosimy o udzielenie informacji która z zainstalowanych bibliotek przeznaczona ma być na backup przedmiotowego środowiska, a która do obsługi taśm WORM (archiwizacja danych)? Zamawiający udostępni środowisko backupowe a wskazanie optymalnego rozwiązania leży po stroni Wykonawcy. Pytanie 23 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający i Rozdział 12 - Archiwizacja danych 27

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego AZP-240/PN-p14/076/2013 strona 1 z 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 Dział Zamówień Publicznych tel. +48 81 445 43 92, fax +48 81 445 41 63, e-mail: dzp@kul.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/24/2013/WIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/24/2013/WIN GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ INFORMATYKI UL. ŚWIDNICKA 53 50-030 WROCŁAW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/24/2013/WIN ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA Usługa transmisji danych na potrzeby jednostek

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.15.11.2017 Zielona Góra, 3 marca 2017 r. RISS 3594784 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

BDG.V IM Warszawa, dnia r.

BDG.V IM Warszawa, dnia r. BDG.V.2510.4.2016.IM Warszawa, dnia 15.03.2016 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Asystę Techniczną w zakresie wsparcia w utrzymaniu Systemu Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający: Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Dotacje na innowacje Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Przedmiot postępowania. Przedmiotem postępowania jest doprowadzenie, instalacja i udostępnianie usługi VPN MPLS

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do treści Ogłoszenia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

W związku z wpłynięciem pytań do treści Ogłoszenia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Warszawa, dnia 22.03.2017 r. AE-10/ZP/ 11 /17 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na postawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.50.2014 Warszawa, 2014-09-29 2014-13629 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT UMOWA NR WZP/WO/D-332-58.3/13 PROJEKT Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 19.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 19.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 19.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 21/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II

Rozdział I. Rozdział II 993200/370/IN-81/2010 Warszawa, dnia 28.01.2010r. Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług operatora sieci rozległej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017.

usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017. Szczecin 10.07.2015 r. Orange Polska SA Sprzedaż Orange Polska Wydział Sprzedaży do Instytucji Publicznych Ul. Piekarnicza1, 80-172 Gdańsk Zamawiający MBP w Szczecinie informuje, że jeden z Wykonawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r. wyjaśnienia do SIWZ modyfikacja SIWZ

WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r. wyjaśnienia do SIWZ modyfikacja SIWZ PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r.

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie.

Bardziej szczegółowo

Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej ul. I Armii Wojska Polskiego 3 20-078 Lublin

Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej ul. I Armii Wojska Polskiego 3 20-078 Lublin Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej ul. I Armii Wojska Polskiego 3 20-078 Lublin Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie II przetargu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu i wdrożenie oprogramowania obejmujące

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, WZP Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Warszawa, WZP Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.221.52.2016 2016-05081 Warszawa, 2016-05-17 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY Gliwice, dnia 25 czerwca 2013 r. Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.7.2017 Katowice, dn. 12.05.2017r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo