O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y"

Transkrypt

1 K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y Warszawa, ul. Tamka 1 tel /02 fax Nr konta: NBP O/O Warszawa Nr Regon: L.dz.-ZZP-27/60/2015 Warszawa 16 czerwca 2015 r. Wykonawcy ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), nr sprawy: 37/OHP/2015/BRP/JK Treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późń. zm.), zwanej dalej Ustawą, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ : Wykonawca Pierwszy zestaw pierwszy(33 pytania) Pytanie 1 W odniesieniu do 4 ust. 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza dodanie w tym ustępie kolejnego zdania w brzmieniu: Zamawiający nie odmówi zgody bez podania uzasadnionych powodów dotyczących bezpieczeństwa lub integralności Systemu. 1

2 Zmawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. 4 ust. 9 jest sformułowany jednoznacznie i precyzyjnie. Pytanie 2 W odniesieniu do 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie tego postanowienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i na wykorzystane materiały i urządzenia, chyba, że materiały i urządzenia nabył od dostawcy wskazanego przez Zamawiającego w takim wypadku zobowiązuje się dostarczyć dokument gwarancji producenta, o ile został on wystawiony. W sytuacji, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta. Ewentualnie, jeśli intencja Zamawiającego odnośnie tego postanowienia była inna niż przedstawiona w powyższym brzmieniu, zwracamy się z prośbą o jej doprecyzowanie. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności aby dokument gwarancji został wystawiony przez producenta, zapis proponowany przez Wykonawcę dawałby możliwości na nie dochowanie należytej staranności. Intencja Zamawiającego jest czytelna. Pytanie 3 W odniesieniu do 12 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego ustępu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że kara umowna z tytułu niedotrzymania określonych w umowie parametrów jakościowych w przypadku nieusunięcia awarii w terminie lub niedotrzymania gwarantowanej dostępności usługi jest już uregulowana w ust. 5 w 12. Nie ma uzasadnienia, aby Wykonawca był obciążony dwiema karami umownymi z tego samego tytułu i to przy różnym brzmieniu postanowień odnoszących się do tych kar. Ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku, czy Zamawiający mógłby wyjaśnić zakres zastosowania ust. 5 i 6 w 12 wzoru umowy? 2

3 Zamawiający usuwa 12 ust 5. Pytanie 4 W odniesieniu do 12 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia w następujący sposób: W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych uchybień i zaniechania naruszeń w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia wezwania Wykonawcy. Niewykonanie wezwania uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez okresu wypowiedzenia, przy czym Zamawiający nie może skorzystać z tego uprawnienia jeśli Wykonawca usunął już naruszenia określone w wezwaniu. Niniejsza umowa jest umową terminową, stąd też ewentualna możliwość jej wcześniejszego rozwiązania powinna być ograniczona do sytuacji wyjątkowych związanych jedynie z istotnymi naruszeniami po stronie Wykonawcy. Zastrzeżona przez Zamawiającego możliwość rozwiązania umowy w przypadku każdego (a zatem nawet drobnego) naruszenia jej postanowień, nieusuniętego przez Wykonawcę w krótkim terminie wynoszącym 7 dni roboczych, jest zbyt rygorystycznym oczekiwaniem Zamawiającego przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania projektu. Zważyć także należy, że Wykonawca nie powinien pozostawać w niepewności co do aktualizacji przesłanki do wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego i każdorazowo powinien mieć możliwość konwalidacji ewentualnych działań, które Zamawiający uzna za naruszające postanowienia umowy. Z uwagi na powyższe wskazujemy na zasadność wydłużenia terminu na usunięcie uchybień do 14 dni roboczych, wprowadzenie ograniczenia co do terminu w jakim Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy (tj. tylko do czasu faktycznego usuniecie uchybień) oraz ustalenie, że każdorazowo, również w przypadku ewentualnych powtarzających się uchybień, Zamawiający powinien wcześniej wezwać Wykonawcę do ich usunięcia. Zamawiający nie zgadza się na powyższe zmiany. Zamawiający modyfikuje zapis 12 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego do bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni roboczych i natychmiastowego zaniechania naruszeń, od daty doręczenia 3

4 wezwania Wykonawcy. Niewykonanie wezwania, lub powtarzanie naruszeń przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez okresu wypowiedzenia. Pytanie 5 W odniesieniu do 12 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez wykreślenie fragmentu: i żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitej ceny brutto określonej w umowie? Zwracamy uwagę, że możliwość nałożenia na Wykonawcę kary umownej w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy wynika już z 12 ust. 2 wzoru umowy. Ewentualnie, jeśli Zamawiający nie zgodzi się na modyfikację 12 ust. 7 wzoru umowy, to czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w sytuacji opisanej w tym postanowieniu będzie zobowiązany do zapłaty tylko jednej kary wynoszącej 10 % całkowitej ceny brutto określonej w umowie? Stan prawny ustępu 2 12 dot. sytuacji gdy umowa została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj. z innych przyczyn niż określone w ustępie 7 u 12 dlatego jest oczywistym że nie można łączyć kar określonych w ustępie 2 i Pytanie 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie 13 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ? Odstąpienie od umowy jest szczególną instytucją, która wywołuje daleko idące skutki prawne. Za nieuzasadnione i nieproporcjonalne należy uznać przyznanie jednej tylko stronie prawa odstąpienia od umowy w sytuacji nawet drobnego naruszenia warunków umowy przez drugą stronę, bez zastosowania uprzedniej procedury notyfikacyjnej wzywającej drugą stronę do usunięcia naruszeń. Zwracamy uwagę, że wobec przewidzianego w 12 ust. 1 prawa Zamawiającego do wypowiedzenia umowy oraz przewidzianej w 12 ust. 2 kary umownej, Zamawiający ma wystarczające środki prawne do dyscyplinowania Wykonawcy, aby ten wykonał należycie swoje zobowiązania. Ewentualnie, jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na usunięcie 13 ust. 1 wzoru umowy, czy Zamawiający godzi się na jego doprecyzowanie tak, aby postanowienie bardziej 4

5 odpowiadało ekwiwalentnemu rozdziałowi obowiązków stron, nadając mu następujące brzmienie: W rażących przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązań umownych przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu terminu wskazanego w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usunięcia naruszeń, nie krótszego jednak niż 14 dni roboczych. Zamawiający pozostawia obowiązujący zapis gdyż ustęp 1 13 odsyła do przypadku określonego w 12 ustęp 2, który zawiera treść o jaką chciałby zmodyfikować Wykonawca. Pytanie 7 W odniesieniu do 14 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tiretu pierwszego w następujący sposób: - odmówić podpisania protokołu odbioru prac i odstąpić od umowy w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia odmowy podpisania protokołu odbioru prac lub rozwiązać umowę w tym terminie ze skutkiem natychmiastowym? Zamawiający zgadza się na modyfikację 14 ust. 5 wzoru umowy. Pytanie 8 W odniesieniu do definicji pojęcia CPD MPiPS w OPZ, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czego oczekuje od Wykonawcy w kontekście informacji, że Zapasowe Centrum znajduje się na ul. Nowogrodzkiej 1/3/4 w Warszawie. Ponadto zwracamy uwagę na to, że w definicji pojęcia CPD MPiPS w SIWZ zdanie dotyczące Zapasowego Centrum nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie tej niespójności. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską: Lokalizacja systemu backup znajduje się na ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie Pytanie 9 Zgodnie z treścią OPZ pkt 2.2. str. 5: Zamawiający wymaga odtworzenia i zapewnienia działania elementów teleinformatycznego Systemu ZL i ECAM spełniającego wszystkie dotychczasowe funkcjonalności z wykorzystaniem dostarczonej infrastruktury sprzętowo- 5

6 programowej w lokalizacji Zamawiającego. Dostarczona infrastruktura zostanie przekazana na własność Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem lokalizacji Zamawiającego w powyżej zacytowanym zdaniu Zamawiający ma na myśli punkty PAK, SWK oraz Data Center MPiPS. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaganiem jest przekazanie na własność Zamawiającego dostarczonej przez Wykonawcę w ramach zamówienia infrastruktury do lokalizacji PAK, SWK, CC Białystok, CPD MPiPS, Komendy Głównej i innych wskazanych w OPZ z wyłączeniem urządzeń zakończenia łączy do realizacji usługi WAN. Pytanie 10 Zgodnie z treścią OPZ pkt 2.2. str. 5: Powyższa lokalizacja zostanie podłączona łączem 40 Mb/s redundantnym (zachowana odrębność trasy i węzła potwierdzona testami uruchomieniowymi) z siecią WAN PSZ. Prosimy o wskazanie, którą dokładnie lokalizację Zamawiający ma na myśli. Zamawiający dokonuje zmiany dotychczasowego zapisu : Powyższa lokalizacja zostanie podłączona łączem 40 Mb/s redundantnym (zachowana odrębność trasy i węzła potwierdzona testami uruchomieniowymi) z siecią WAN PSZ. na Wykonawca zapewni połączenie sieci WAN z siecią realizowaną w ramach zamówienia 11/DI/PN/2015 Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet MPiPS i zapewni transmisję o parametrach nie mniejszych niż 25/25 Mbit/s (upload / download), oraz zapewni podział pasma na min trzy klasy : Internet, głos, dane systemu). Zamawiający dopuszcza następujące sposoby realizacji: - dokonanie połączeń na poziomie punktów styku operatorów sieci MPLS (PE-PE) - wykonanie przyłączeń dedykowanych z sieci WAN do CPD MPiPS (Warszawa ul. Bracka 4) Zamawiający zapewni redundancję połączeń (odrębność trasy i węzła) potwierdzona testami uruchomieniowymi. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy p 9. Sieć oraz łącza internetowe : minimalne gwarantowane pasmo dla lokalizacji CC (Białystok): 12Mb/s (łącze symetryczne z możliwością podziału pasma na dostęp do Internetu i usług systemu, głosu), 6

7 Wykonawca zapewni łącze symetryczne dla serwerów w lokalizacji CDP MPiPS do routera brzegowego CDP MPiPS o gwarantowanej przepustowości 25 MB/s. Zamawiający modyfikuje parametr łącza: z 2Mb/2Mb na 4Mb/4M/b dla Komendy Głównej OHP Warszawa ul. Tamka Warszawa (Załącznik nr 2 do OPZ Wykaz Lokalizacji SWK OHP). Pytanie 11 Czy zapewnienie właściwych parametrów istniejącego łącza WAN w danej lokalizacji w przypadku zastosowania technologii VoIP będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie Wykonawcy? Zamawiający określił jedynie minimalne parametry łączy dla obecnej konfiguracji i wykorzystywanej technologii systemu. Obowiązkiem wykonawcy jest zatem prawidłowe zwymiarowanie i zapewnienie prawidłowych parametrów łączy dla planowanej przez niego technologii bez pomniejszania dotychczasowej jakości i wydajności użytkowanych łączy. Pytanie 12 Czy uzyskanie zgody właścicieli jednostki PUP/WUP/OHP na zmianę technologii z PSTN na VoIP będzie realizowane przez Zamawiającego, czy przez Wykonawcę? Czy w przypadku realizacji tego zadania przez Wykonawcę może dojść do przypadku odmowy takiej zmiany? Zamawiający udzielił szczegółowych informacji w Załączniku nr 1 do SIWZ w p. 2.2 i wskazał obowiązki Wykonawcy. Informujemy, iż obecnie w lokalizacjach Załącznik nr 1 do OPZ Tabela: Jednostki, w których łącze obecnie zrealizowane jest w technologii VoIP, połączenia głosowe są realizowane w technologii VoIP w pozostałych łącza PSTN w sieci operatora Orange. Pytanie 13 Czy w przypadku zmiany technologii z PSTN na VoIP wymagane będzie doposażenie agentów w telefony sprzętowe i zestawy nagłowne? Czy koszty tego doposażenia należy uwzględnić w wycenie rozwiązania opartego na VoIP? Prosimy o potwierdzenie, że ten sprzęt musi być fabrycznie nowy i zostać przekazany na własność Zamawiającego. 7

8 W przypadku wykorzystania technologii VoIP (niezależnie czy dotyczy stanowisk już korzystającej czy nowych) Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę telefonów sprzętowych VoIP i przekazane na własność Zamawiającemu wraz z licencjami jeżeli są niezbędne do ich działania. Dostarczone telefony muszą współpracować z zestawami słuchawkowymi jabra 9465 duo i posiadać możliwość podłączenia standardowego zestawu nagłownego. W przypadku technologii PSTN Wykonawca zapewni aparaty telefoniczne i przekaże na własność odpowiednie dla tej technologii - wymaganie to dotyczy wyłącznie stanowisk zlokalizowanych w SWK. Dostarczone telefony dla technologii VoIP i PSTN muszą być fabrycznie nowe z gwarancją producenta. Pytanie 14 Zgodnie z treścią OPZ pkt 2.2. str. 5 Celem zamówienia jest: Zapewnienie działania Systemu Zielona Linia, w tym zapewnienie działania łączy telefonicznych (PSTN/VOIP) na stanowiskach pracy konsultantów w urzędach pracy (CC, Punkty Abonencko Konsultacyjne w urzędach pracy - PAK) oraz w Ochotniczych Hufcach Pracy (Stanowiska Wsparcia Konsultanckiego -SWK) określa Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 (listy ze stanem na dzień 10 marca 2015 r.). W przypadku zastosowania innej niż PSTN technologii, dla danej lokalizacji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych parametrów istniejącego łącza WAN w tej lokalizacji dla danej technologii, uzyskanie zgody właściciela jednostki PUP/WUP/OHP na zmianę oraz uzupełnienie brakującej infrastruktury w lokalizacjach w celu prawidłowego działania usług połączenia głosowego. Użyty do tego celu sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z gwarancją producenta. Wykonawca zapewni utrzymanie go w okresie trwania umowy. Prosimy o doprecyzowanie oraz wskazanie minimalnych właściwych parametrów dla istniejących łączy WAN, w kontekście uruchomienia telefonii VoIP. Czy Zamawiający potwierdza, że na koszt Wykonawcy należy uruchomić dodatkowe pasmo w ramach istniejącego WAN w celu obsłużenia połączeń głosowych w technologii VoIP? Wnosimy o przedstawienie ścieżki akceptacyjnej wskazującej sposób i terminy uzyskiwania zgody od właścicieli jednostek PUP/WUP/OHP. Prosimy o wskazanie właścicieli jednostek PUP/WUP/OHP. 8

9 Zamawiający udzielił szczegółowych informacji w Załączniku nr 1 do SIWZ w p 2.2 i wskazał obowiązki Wykonawcy oraz w odpowiedzi na pytanie 12 i 13. a) Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie 11. W uzupełnieniu informujemy, iż min akceptowalne parametry w sieci WAN dla technologii: - delay do 150ms - kolejka priorytetowa w celu minimalizowania jitter - jitter do 30ms - packet loss = 0 - mechanizm QoS zapewniający min 3 klasy b)szczegółowe informacje w Załączniku nr 1 do SIWZ w p 2.2 c) Zamawiający w Załącznikach 1 oraz 2 do OPZ wskazał użytkowników a tym samym lokalizacje i jednostki PUP/WUP/OHP. W przypadku zmiany technologii w stosunku do obecnie użytkowanej obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zgody w formie pisemnej właściwego dla jednostki Dyrektora / Komendanta (zgodnie z lokalizacją) i przedstawienia Zamawiającemu. Pytanie 15 Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ pkt 3 Oferuję/my** wykonanie niniejszego zamówienia w opcji zgodnie z wymogami: SIWZ z załącznikami, wyjaśnień i jej zmian za: Prosimy o wyjaśnienie, czy wycena części opcjonalnej przedmiotu zamówienia podlega ocenie punktowej? Nie podlega. Pytanie 16 Czy szacunkowa wartość Zamówienia, podana przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu (bez VAT: ,80 PLN) dotyczy wyłącznie części głównej podstawowej Zamówienia, czy też obejmuje także część opcjonalną Zamówienia (CR1, CR2 i CR3)? Wartość szacunkowa dotyczy części podstawowej zamówienia wraz z prawem opcji zgodnie z artykułem 34 ust 5 ustawy Pzp. 9

10 Pytanie 17 Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, 12 ust. 2 W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dwadzieścia procent) całkowitego wynagrodzenia brutto. Wnosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i uspójnienie zapisu liczbowego i słownego 10% (dziesięć procent) całkowitego wynagrodzenia brutto. Zamawiający poprawia omyłkę w 12 ust. 2 następujący sposób: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) całkowitego wynagrodzenia brutto. Pytanie 18 Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tabela zamieszczona w punkcie 1, wiersz 13: Wysokość miesięcznej opłaty za utrzymanie łącza internetowego w lokalizacji. Wnioskujemy o wykreślenie wskazanego powyżej punktu z Formularza Ofertowego. W Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale Obecna architektura portalu BD Intranet (str. 25 OPZ) w akapicie dotyczącym gwarancji parametrów sieci w punkcie 2. Zamawiający napisał: w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności transmisji danych utworzona sieć musi być logicznie oddzielona od publicznych sieci transmisji danych (jedyny dopuszczalny punkt styku z publiczną siecią Internet stanowi łącze internetowe zabezpieczone systemem firewall w MPiPS). Skoro łącze internetowe zapewnia MPiPS, to Wykonawca nie powinien go wyceniać i pozycja ta nie powinna w ogóle znajdować się w Formularzu oferty. Zamawiający wykreśla zapis z Formularza Ofertowego. Pytanie 19 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni Wykonawcy zdalny i fizyczny dostęp do infrastruktury teleinformatycznej w CPD MPiPS. W szczególności prosimy o udzielenie następujących informacji: a- w jaki sposób Wykonawcy zostanie zapewniony dostęp fizyczny oraz zdalny do infrastruktury teleinformatycznej? 10

11 b- czy wskazanym przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy oraz podwykonawców Zamawiający zapewni prawo dostęp do infrastruktury teleinformatycznej MPiPS? Na jakich zasadach? Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do infrastruktury: a) Dostąp zdalny będzie realizowany poprzez udostępniony SSL VPN b) Zasady dostępu zostaną ustalone w ramach roboczych ustaleń po podpisaniu umowy. Pytanie 20 Czy Systemy ZL i ECAM mają działać wyłącznie w oparciu o serwery wirtualne, których udostępnienie przez MPiPS zapewni Zamawiający, czy też Wykonawca ma dostarczyć także na swój koszt serwery fizyczne, których kolokację w CPD MPiPS umożliwi Zamawiający? Zamawiający zapewni miejsce w CPD w ilości do CPD do 6 U i warunki środowiskowe dla tego sprzętu na na ewentualny niezbędny sprzęt fizyczny (sprzęt teleinformatyczny, zakończenia sieci WAN OHP, niestandardowy sprzęt fizyczny). Sprzęt musi być dostoswany do instalacji w szafie RACK. Pytanie 21 Jaka będzie ilość serwerów wirtualnych udostępnionych Wykonawcy oraz jakie będą ich parametry? Ilość maszyn wirtualnych oraz ich parametry będzie uzależniona od zatwierdzonego projektu odwzorowanie systemu ZL-ECAM. Pytanie 22 Czy Zamawiający zapewni następujące elementy związane z centrum danych: a. zasilanie główne oraz zapasowe, b. spełnienie wymogów narzuconych przez ustawę o administracji danymi osobowymi, a w szczególności: I. wykonywanie kopii zapasowych, II. bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych, 11

12 III. IV. monitoring serwerów oraz usług, od których działania zależne będzie działanie Systemu ZL i ECAM, w tym powiadomienie Wykonawcy w wypadku awarii (usługi bądź serwera), łącza internetowe o wymaganych parametrach (zarówno główne jak i zapasowe)? Zamawiający zapewnia wymagania. Pytanie 23 Czy Wykonawca będzie miał możliwość umieszczenia w CPD MPiPS własnych maszyn serwerowych, o ile będzie tego wymagała architektura zaoferowanego systemu? Jeśli tak, to jakie wymagania musi spełnić maszyna serwerowa, aby była możliwość umieszczenia jej w CPD MPiPS (np. wymiary maszyny, spełniane normy, inne parametry)? Zamawiający udzielił analogiczną odpowiedz na pytanie 20. Pytanie 24 Prosimy Zamawiającego o podanie jaki poziom dostępności (mierzony w skali miesiąca) zapewnia CPD MPiPS. Dostępność CPD jest na poziomie 99,99% (mierzony w skali m-c). Pytanie 25 Czy oprócz przeniesienia na nową infrastrukturę teleinformatyczną, ewentualnych zmian objętych prawem opcji (CR1, CR2, CR3) oraz zmian realizowanych w ramach asysty technicznej, Zamawiający wymaga zmian w funkcjonalnościach Bazy Danych Intranet? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które to zmiany? Zamawiający wskazuje, iż wdrożenie CR1 CR2 CR3 dotyczy Systemu ZL ECAM a nie samego BDI. Wymagane funkcjonalności dla BDI zawarte są w Załączniku 1 do SIWZ i Wykonawca jest zobowiązane je zapewnić. 12

13 Pytanie 26 Zgodnie z treścią OPZ, Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający : Serwer backupu jak i biblioteki taśmowe zlokalizowane są w innym budynku niż serwerownia. Prosimy o podanie lokalizacji, w której znajduje się serwer backupu oraz biblioteki taśmowe. Ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Pytanie 27 Zgodnie z treścią OPZ, Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający : Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania EMC NetWorker (label). Czy Zamawiający dysponuje oprogramowaniem EMC NetWorker (label), które udostępni Wykonawcy w celu opisania przez niego taśm zgodnie z powyższym wymaganiem? Jeżeli tak nie jest, to czy Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszt zakupu tego oprogramowania? Zamawiający zapewni IBM TSM. Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ 2.4 str 10: Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania IBM TSM. Pytanie 28 Zgodnie z treścią OPZ, Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający: : Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania EMC NetWorker (label). Następnie będą przekazywane przez Wykonawcę dla wyznaczonego pracownika z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Po nagraniu taśmy będą przekazywane przez pracownika Ministerstwa dla Wykonawcy w celu przekazania ich Zamawiającemu. Rozumiemy z tego, że backup na taśmach będzie wykonywany przez pracowników MPiPS i po nagraniu taśmy, przekazywany Zamawiającemu. Jednocześnie OPZ, rozdz. "13. Odtwarzanie danych zawiera zapis: Wykonawca w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej będzie przeprowadzał testy kopii bezpieczeństwa.. Wynika z niego oczekiwanie Zamawiającego, że na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek weryfikacji poprawności backupu wykonanego na taśmach przez pracowników MPiPS. 13

14 Zwracamy zatem uwagę Zamawiającemu na fakt, że procedurę odbioru taśm z backupem przez Zamawiającego od MPiPS należy uzupełnić o krok polegający na każdorazowej weryfikacji przez pracownika Zamawiającego możliwości odtworzenia backupu. Dopiero pozytywna weryfikacja poprawności wykonania backupu będzie pozwalała na potwierdzenie odbioru taśmy od MPiPS przez Zamawiającego, którą ten następnie ma przekazać Zamawiającemu. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni udostępnienie Wykonawcy niezbędnych zasobów, w tym: do systemu backupu Zamawiającego, fizycznego dostępu dla Wykonawcy do konsoli zarządzania systemem backupu oraz do napędów taśmowych oraz asystę pracownika MPiPS, potrzebnych do przeprowadzenia przez Wykonawcę weryfikacji poprawności backupu wykonanego przez MPiPS. Zamawiający potwierdza, że MPiPS udostępni stosowne zasoby środowiska backupu Wykonawcy w celu wykonania sprawdzenia poprawności wykonania kopii bezpieczeństwa. Pytanie 29 Zgodnie z Roz. 2.2 lit. d) OPZ - Zamawiający zastrzega, że " wymaga odtworzenia i zapewnienia działania systemu ZL i ECAM i jego wszystkich funkcjonalności w CPD MPiPS z wykorzystaniem istniejących zasobów Zamawiającego i niezbędnych dostarczonych przez Wykonawcę". Oznacza to, że Wykonawca nie jest w stanie określić w jaki sposób będzie kształtować się jego odpowiedzialność za świadczone usługi, z uwagi na to, że będą świadczone w oparciu o infrastrukturę zarządzaną przez podmiot trzeci (CPD MPiPS). W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie na jakiej zasadzie i w jakim zakresie będzie odpowiedzialny Wykonawca za prawidłowe działanie świadczonych usług. W szczególności Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści, aby System ZL i ECAM działał w oparciu o zasoby serwerowe udostępnione przez Wykonawcę. Zapewni to faktyczną kontrolę Wykonawcy nad usługami świadczonymi przez niego w ramach umowy z Zamawiającym. Ewentualnie, czy Zamawiający uzna za dopuszczalny następujący model odpowiedzialności Wykonawcy: 1. System ZL i ECAM będzie działać w oparciu o zasoby serwerowe udostępnione przez MPiPS, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy za niedotrzymanie warunków Umowy z przyczyn leżących po stronie MPiPS będzie przeniesiona na zasadzie jeden do jednego na MPiPS powinno to dotyczyć w szczególności wszystkich przypadków, w których 14

15 nieprawidłowe działanie infrastruktury i oprogramowania udostępnionego przez MPiPS, jak również działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez MPiPS będą miały wpływ na prawidłowe świadczenie usług przez Wykonawcę. Przeniesienie pełnej odpowiedzialności na MPiPS powinno w szczególności dotyczyć następujących przypadków: a. Niedotrzymania parametrów dostępności Systemu ZL i ECAM, b. Występowania ograniczeń dla Wykonawcy w fizycznym lub zdalnym dostępie do komponentów Systemu ZL i ECAM, znajdujących się w dyspozycji MPiPS, c. Umowa powinna nakładać na Zamawiającego zobowiązanie do zawarcia przez MPiPS z Wykonawcą umowy przetwarzania danych osobowych o treści analogicznej do umowy, którą podpisze Wykonawca z Zamawiającym, d. Wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy za przypadki, w których nieprawidłowe działanie infrastruktury i oprogramowania udostępnionego przez MPiPS, jak również działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez MPiPS będą miały wpływ na prawidłowe świadczenie usług przez Wykonawcę". Pytanie nieaktualne. Zamawiający dokonał modyfikacji Pytanie 30 Zgodnie z III.2.1) ogłoszenia oraz Roz pkt 1) lit. a) siwz - Zamawiający przewiduje, że Wykonawca musi się wykazać realizacją następującego zamówienia co najmniej 1 (jedno) zamówienia na usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia, polegające na utrzymaniu działania systemu teleinformatycznego składającego się co najmniej z 3 (trzech) elementów systemu bazodanowego oraz zintegrowanej z tym systemem infolinii informacyjnej, ze stanowiskami obsługi i zintegrowanego z tym systemem portalu internetowego o wartości usługi nie mniejszej, niż netto ,00 złotych. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie jakie trzy elementy musi mieć system, w szczególności, czy Zamawiający potwierdza, że są to: 1) systemu bazodanowego, 2) zintegrowanej z tym systemem infolinii informacyjnej, ze stanowiskami obsługi, 3) zintegrowanego z tym systemem portalu internetowego? Zamawiający potwierdza, że są to: 1) systemu bazodanowego, 2) zintegrowanej z tym systemem infolinii informacyjnej, ze stanowiskami obsługi, 3) zintegrowanego z tym systemem portalu internetowego. 15

16 Pytanie 31 Zgodnie z III.2.3) ogłoszenia - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. Czy wystarczające będzie jeśli pełnomocnik Wykonawców podpisze ww. oświadczenie? Pełnomocnik Wykonawców może złożyć ww. oświadczenie, tylko jeżeli właściwego pełnomocnictwa udzielili wszyscy Wykonawcy. Pytanie 32 Zgodnie z Par. 8 ust. 1 IPU - Zamawiający wymaga ubezpieczenia OC na okres realizacji kontraktu wysokości zł z tytułu prowadzonej działalności, a nie kontraktu. Czy wystarczające będzie ubezpieczenie kontraktu, ewentualnie jeśli ma być to ubezpieczenie działalności Wykonawcy i ma ono odroczony termin płatności składki, czy wystarczające zamiast potwierdzenia opłaty składki będzie oświadczenie ubezpieczyciela, że ubezpieczenie ma odroczony termin płatności składki, oraz że Wykonawca nie zalega z płatnością składki? Zamawiający podtrzymuje zapisy 8 ust. 1 umowy. Pytanie 33 Zgodnie z zał. 9 do SIWZ Zamawiający nakłada obowiązek odebrania od osoby wykonującej prace w imieniu Wykonawcy Indywidualnego oświadczenia osoby posiadającej dostęp do danych osobowych w celu zobowiązania ich do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem tego warunku będzie odebranie od tych osób oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Zamawiający załączy odpowiedzi wzór oświadczenia o zachowaniu poufności przy dostępie do danych osobowych o raz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych. 16

17 Wykonawca pierwszy zestaw drugi (74 pytania) Pytanie 1 W odniesieniu do opcji CR3 opisanej w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy dostęp do Platformy Wideokonferencyjnej mają mieć wyłącznie użytkownicy w lokalizacjach: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, Warszawa, Contact Center, ul. Cieszyńska 3A, Białystok. Czy też również użytkownicy w innych lokalizacjach? Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie tej informacji. Do Platformy Wideokonferencyjnej mają mieć dostęp inni użytkownicy nie ograniczeni do wskazanych lokalizacji. Zamawiający dopuszcza realizacje wideokonferencji w formie częściowej integracji z usługą realizowaną w chmurze zewnętrznej. Pytanie 2 W odniesieniu do opcji CR3 opisanej w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że do działania Platformy Wideokonferencyjnej ma być wykorzystywana sieć VPN udostępniona przez Zamawiającego. Ewentualnie, jeżeli Zamawiający wymaga, aby Platforma Wideokonferencyjna była dostępna poprzez publiczną sieć Internet, prosimy o informację, czy Zamawiający zapewni odpowiednie parametry łącz internetowych we wszystkich lokalizacjach, w których ma być dostępna Platforma Wideokonferencyjna? Platforma Wideokonferencyjna powinna być dostępna z sieci WAN oraz przez niezależne łącza internetowe. Zamawiający zapewni łącza dla przyszłych lokalizacji w własnym zakresie. Pytanie 3 W odniesieniu do opcji CR3 opisanej w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, kto będzie odpowiedzialny za zapewnienie infrastruktury koniecznej do zrealizowania CR3, takiej jak: urządzenia brzegowe, zwiększona przepustowość łącza, zapewnienia poziomu jakości usług łącza (QoS)? 17

18 Pozostała Infrastruktura sieciowa jak: urządzenia brzegowe, zwiększona przepustowość łącza, zapewnienia poziomu jakości usług łącza (QoS) poza zawartymi w załączniku nr do SIWZ oraz inna dedykowana infrastruktura np. mostek konferencyjny nie jest przedmiotem zamówienia? Pytanie 4 W odniesieniu do opcji CR3 opisanej w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, ile Zamawiający przewiduje jednoczesnych uczestników konferencji przy wykorzystaniu telefonu biurkowego (transmisja wyłącznie głosowa)? Zamawiający rezygnuje z możliwości prowadzenia / uczestnictwa w sesji szkoleniowej za pomocą telefonu biurkowego (transmisja wyłącznie głosowa) i usuwa zapis z Załącznika nr 1 do SIWZ strona 34: za pomocą telefonu biurkowego (transmisja wyłącznie głosowa). Zamawiający rezygnuje z Możliwość tworzenia notatki z sesji przez wszystkich uczestników oraz jej dystrybucji i usuwa zapis z Załącznika nr 1 do SIWZ strona 3: Możliwość tworzenia notatki z sesji przez wszystkich uczestników oraz jej dystrybucji. Zamawiający precyzuje zapis minimalne parametry sprzętu wideokonferencyjnego dodając parametr protokół H.323 w wierszu wymagania str 35 załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie 5 W odniesieniu do OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, prosimy o doprecyzowanie, w którym momencie Zamawiający poinformuje Wykonawcę, czy chce skorzystać, czy zrezygnować z opcji CR1, CR2 lub CR3? Czy informację tę Zamawiający przekaże Wykonawcy w chwili zawierania umowy, czy też Zamawiający ma taką możliwość przez cały czas trwania umowy? Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o realizacji opcji CR1, CR2, CR3 w całym okresie trwania umowy. Pytanie 6 W odniesieniu do OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, str. 5/38 ust. 8) o treści: 8) Wdrożenie zmian w Systemie zgodnie z opisem zawartym w OPZ (pkt. 4 Zmiany 18

19 w systemie)" prosimy Zamawiającego o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. Jak wynika z dalszej treści dokumentu, chodzi o punkt 14 zawierający opis CR-ów. Powinno być Wdrożenie zmian w Systemie zgodnie z opisem zawartym w OPZ (p 14 Zmiany w systemie). Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. Pytanie 7 W odniesieniu do OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, rozdz. 2.4 cyt.: 1. Zamawiający zapewni wymagane środowisko serwerowe na czas trwania umowy z możliwością zwiększenia (w zależności od potrzeb) poszczególnych parametrów do 20%. Czy cytowany powyżej zapis należy rozumieć w ten sposób, że w trakcie trwania umowy, na żądanie Wykonawcy, Zamawiający zapewni zwiększenie ilościowe do 20% pierwotnie przydzielonej puli zasobów fizycznych dla maszyn wirtualnych, takich jak: liczba procesorów, ilość pamięci, pojemność dysku, oraz liczby poszczególnych licencji na oprogramowanie? Zamawiający dysponuje zasobami serwerowymi umożliwiającymi zwiększenie liczby procesorów, pamięci, pojemności dysków jeżeli zajdzie taka potrzeba. Możliwość zwiększenia zasobów może zostać zrealizowana do 3 dni roboczych. Wykonawca wnioskując o zwiększenie zasobów zobowiązany jest wykazać, że zwiększenie to jest niezbędne oraz uzyskanie wymaganej wydajności nie jest możliwe poprzez optymalizację wykorzystywanego oprogramowania Pytanie 8 W odniesieniu do OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w pkt. 6) na str.26/38 Zamawiający pisze, że posiada system firewall, który zostanie zainstalowany na brzegu sieci CPD MPiPS. Pytanie: Czy należy założyć, że system firewall zapewniony przez Zamawiającego posiada funkcjonalność ochrony antivirus anti-spyware, anty-spam dla poczty elektronicznej oraz protokołów ftp i http, o których mowa w punkcie 6) przywołanym powyżej? 19

20 System firewall zainstalowany w CPD MPiPS nie posiada funkcjonalności ochrony antivirus, anti-spyware, anty-spam oraz protokołów ftp i http. Wykonawca musi zapewnić system anyspamowy lub niezbędne licencje dla użytkowników ZL ECAM do InterScan Messaging Security Appliance TrendMicro. Zamawiający wymaga zapewnienia licencji przez Wykonawcę. Pytanie 9 W odniesieniu do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 16, czy Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego w pełnym zakresie wszystkich majątkowych praw autorskich tylko w odniesieniu do oprogramowania dedykowanego dla Zamawiającego, wytworzonego w związku z wykonywaniem umowy? Przeniesienie wszystkich majątkowych praw autorskich w odniesieniu do oprogramowania komercyjnego (oprogramowanie standardowe, systemowe, narzędziowe, bazodanowe COTS), produkowanego i oferowanego na rynku przez osoby trzecie, nie jest możliwe. Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego w pełnym zakresie wszystkich majątkowych praw autorskich dla oprogramowania dedykowanego i wytworzonego i autorskiego zawartego w systemie Zielona Linia ECAM. Na oprogramowanie narzędziowe Wykonawca zapewni oprogramowanie instalacyjne oraz licencje na użytkowanie na czas nie krótszy niż termin obowiązywania umowy z możliwością cesji na inny podmiot: Pytanie 10 System charakteryzuje się klasą wysokiej dostępności, pracujący w sposób ciągły. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zachowania ciągłości pracy Systemu, tj. powinny zostać zachowane wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i parametry techniczne Systemu. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby zmiany określone jako CR1, CR2 oraz CR3 także były uruchomione w klasie wysokiej dostępności? Dla przykładu system wideokonferencji zazwyczaj nie jest systemem klasy wysokiej dostępności, a w drożenie go w takiej architekturze powoduje zwiększenie kosztów związanych z dodatkowymi komponentami sprzętowo-programowymi zapewniającymi redundancję. 20

21 Planowane zmiany nowe funkcjonalności CR1, CR2, CR3 stanowią integralną część Systemu który charakteryzuje się wysoką dostępnością. Zamawiający,także wymaga dla CR1 CR2 CR3 wysokiego poziomu dostępności i charakteryzuje określa poziom w następujący sposób: Nie więcej niż 2 awarii powodującej częściową lub całkowitą niedostępność. Suma czasów awarii dla usług w m-c nie może przekroczyć 6 godzin. Przekroczenie tych parametrów upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar zgodnie z 12 Załącznika nr 8 do SIWZ. Zamawiający nie stawia wymagań dla architektury uruchomienia zmian określonych jako CR1, CR2, CR3. Architektura ta zostanie zaproponowana przez Wykonawcę określona na etapie Projektu Technicznego Zmian Systemu. Pytanie 11 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 1 "Słownik" i Rozdział 2.4 "Opis serwerów i licencji na oprogramowanie Zamawiającego (lokalizacja CPD MPiPS)" Rozdział 1 - Pod pojęciem "CPD MPiPC" Zamawiający napisał: "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zlokalizowanej w Warszawie, ul. Bracka 4. Zapasowe Centrum znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej 1/3/4 w Warszawie. Rozdział 2.4 ust. 2 Zamawiający napisał: "CPD MPiPS znajduje się pod adresem Warszawa, ul. Bracka 4" W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia działania Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) na zasobach CPD MPiPS tylko i wyłącznie jednej lokalizacji CPD MPiPS, tj. w lokalizacji znajdującej się w Warszawie przy ul. Bracka 4. Zamawiający modyfikuje zapis w Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 1 "Słownik" i Rozdział 2.4 następujący sposób : CPD MPiPS - Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zlokalizowane w Warszawie, ul. Bracka 4 oraz lokalizacja backup-u znajduje się na ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Lokalizacje są połączone pomiędzy sobą łączami światłowodowymi. Zamawiający udostępni infrastrukturę Wykonawcy w powyższych lokalizacjach. 21

22 Pytanie 12 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 2 Przedmiot Zamówienia / Cel zamówienia, ust. 1 Zamawiający napisał: "Szczegółowy harmonogram prac w ww. zakresie przedstawi Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy w celu akceptacji przez Zamawiającego. W skład harmonogramu będą wchodzić następujące elementy:..." W związku z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności dot. to ilości dokumentów jak Wykonawca ma przygotować, prosimy o wydłużenie czas niezbędnego na przygotowanie ww. harmonogramu z 7 dni kalendarzowych na 30 dni kalendarzowych. Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób: Szczegółowy harmonogram prac w ww. zakresie przedstawi Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu w ciągu 7 dni roboczych od podpisaniu umowy w celu akceptacji przez Zamawiającego. W skład harmonogramu będą wchodzić następujące elementy: Dokumentu Inicjującego Projekt, Projekt Techniczny Systemu, Harmonogram uruchomienia Systemu (wszystkich elementów w tym usług sieci WAN i usług łączy PSTN/VoIP). Projekt Techniczny Zmian Systemu dla opcji CR1, CR2, CR3 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nie później niż 14 dni roboczych od pisemnego potwierdzenia decyzji Zamawiającego o ich realizacji. Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o realizacji opcji CR1, CR2, CR3 w całym okresie trwania umowy. Pytanie 13 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 2 Przedmiot Zamówienia / Ponadto Wykonawca musi zapewnić, ust. 2 Zamawiający napisał: "wyposażenie stanowisk konsultantów umieszczone w CC Białystok oraz w punktach PAK/SWK z wykorzystaniem istniejącego sprzętu komputerowego PUP/OHP. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający wymaga zakupienia nowego/dodatkowego sprzętu dla konsultantów umieszczonych w CC Białystok oraz punktach PAK/SWK. 22

23 Dodatkowo zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na ilu stanowiskach i o jakie elementy mają być doposażone stanowiska konsultantów umieszczone w CC Białystok oraz punktach PAK/SWK. Zamawiający precyzyjnie wskazał,iż nie wymaga dostarczenia sprzętu komputerowego. Wymaga natomiast dostarczenia fabrycznie nowych telefonów sprzętowych (wraz z licencjami jeżeli są niezbędne do ich funkcjonowania w systemie) VoIP dla lokalizacji CC oraz pozostałych zrealizowanych w lokalizacji PAK, SWK w tej technologii zgodnie z wymaganiem 2.2 Podstawowy opis systemu i wymagane funkcjonalności Systemu podpunkt 2 str.5. Do lokalizacji CC Białystok w ilości 30 szt. (załącznik nr 1 OPZ Wykaz Lokalizacji PAK) Dostarczone telefony muszą współpracować z zestawami słuchawkowymi jabra 9465 duo i posiadać możliwość podłączenia standardowego zestawu nagłownego. W przypadku technologii PSTN w lokalizacjach SWK Wykonawca zapewni aparaty telefoniczne i przekaże na własność odpowiednie dla tej technologii - wymaganie to dotyczy wyłącznie stanowisk zlokalizowanych w SWK. Pytanie 14 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 3.1 Ryzyko realizacji zamówienia. Zamawiający napisał: "Zamawiający zastrzega, że informacje i wyjaśnienia zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie stanowić pełnego opisu istniejących rozwiązań w rozumieniu technicznym, technologicznym i organizacyjnym stosowanym przez Wykonawcę. Ryzyko wynikające z niekompletności opisów w niniejszym dokumencie i dokumentacji dostępnej u Zamawiającego musi być ocenione i wkalkulowane w ofertę Wykonawcy odpowiednio do jego wiedzy i doświadczenia wynikającego z realizacji podobnych projektów. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w ramach powyższego wymagania Zamawiający ma na myśli nowe funkcjonalności, które zostały określone w dokumencie OPZ w rozdziale "14. Zmiany w systemie". Jeżeli powyższe wymaganie nie dotyczy nowych funkcjonalności opisanych w dokumencie OPZ w rozdziale "14 Zmiany w systemie", prosimy o podanie o jakich elementów Systemu brakuje bądź wymagają uszczegółowienie. Informacja ta jest niezbędna Wykonawcy do oszacowania prawidłowych kosztów oferty. 23

24 Pytanie nieaktualne. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ z dnia Pytanie 15 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział 2.4 Opis serwerów i licencji na oprogramowanie Zamawiającego i Rozdział 14 Zmiany w systemie. Rozdział Zamawiający wymienił elementy, które zapewni na potrzeby realizacji zamówienia. Rozdział 14 - Zamawiający napisał: "Wykonawca dokona szacunku funkcjonalności CR1, CR2, CR3 i przedstawi jako opcję w formularzu ofertowym. Oznacza to, że Zamawiający zdecyduje czy skorzysta z tej funkcjonalności czy z niej zrezygnuje. W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z tej funkcjonalności, Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń względem pozycji cenowej CR1, CR 2 i CR3. W związku z tym, że wymagania Zamawiającego przedstawione w Rozdziale 14 "Zmiany w systemie" są to wymagania opcjonalne, to zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma przyjąć, że infrastruktura zapewniana przez Zamawiającego (Rozdział 2.4 dokumentu OPZ) ma obejmować swoim zakresem również funkcjonalności opcjonalne. Czy też należy przyjąć, że każda z funkcjonalności opcjonalnych tj. CR1, CR2, CR3, będą realizowana przez Zamawiającego z wykorzystaniem odrębnej infrastruktury sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego, dedykowanej do ich obsługi. Funkcjonalności opcjonalne powinny zostać uruchomione na udostępnionych przez Zamawiającego zasobach serwerowych, które zostały wskazane z Rozdziale 2.4 Załącznika nr 1 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca zakłada, że infrastruktura udostępniona przez Zamawiającego będzie niewystarczająca i przekroczy 20% możliwości jej zwiększenia przez Zamawiającego do zapewnienie działania oprogramowania stanowiącego funkcjonalność opcjonalną powinien odpowiednio doposażyć tę infrastrukturę. Pytanie 16 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Realizacja Przedmiotu Zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na cały okres realizacji Przedmiotu Zamówienia zapewni Wykonawcy fizyczny i zdalny dostęp do środowiska Systemu Zielona Linia? 24

25 Zamawiający potwierdza wymaganie. a) Dostąp zdalny będzie realizowany poprzez udostępniony SSL VPN, b) Zasady dostępu zostaną ustalone w ramach roboczych ustaleń po podpisaniu umowy. Pytanie 17 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - Rozdział Celem zamówienia jest:, ust. 6 Zamawiający napisał: "Przeszkolenie pracowników obsługujących System ZL i ECAM (w przypadku zmiany technologii lub zmian funkcjonalnych oprogramowania" W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji dla ilu pracowników Zamawiającego, Wykonawca będzie miał przeprowadzić szkolenia (w przypadku zmiany technologii lub zmian funkcjonalnych oprogramowania). Zamawiający modyfikuje zapis Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - Rozdział 2.2 w następujący sposób: w przypadku zmiany sposobu obsługi. Zamawiający wymaga przeszkolenia przez Wykonawcę maksymalnie 400 osób. Pytanie 18 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - Rozdział Celem zamówienia jest:, ust. 6 Zamawiający napisał: "Przeszkolenie pracowników obsługujących System ZL i ECAM w przypadku zmiany technologii lub zmian funkcjonalnych oprogramowania" W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji: 1. Czy na potrzeby szkoleń Zamawiający zapewni sprzęt (stacje robocze, rzutnik) oraz salę szkoleniową? 2. Prosimy o podanie lokalizacji, w której będą miały być przeprowadzone szkolenia. Wykonawca zrealizuje szkolenia zdalne (dla 360 osób) dla grup do 20 uczestników na stanowiskach PAK i SWK w oparciu o rozwiązanie teleinformatyczne (np. komunikator) zapewniające funkcją głosu, wideo, prezentacji udostępnionego przez Wykonawcę oraz szkolenie stacjonarne (dla 40.osób) dla grupy 20 osób w lokalizacji Warszawa oraz lokalizacji Białystok. Dla szkoleń stacjonarnych Zamawiający zapewni salę oraz sprzęt: 25

26 stacje robocze, rzutnik, ekran, tablice, flipchart. Sesje szkoleniowe będą rejestrowane i przekazane Zamawiającemu w standardowym formacie plików wideo. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić materiały szkoleniowe w języku polskim oraz uzyskać akceptacje Zamawiającego min 7 dni przez planowanym szkoleniem. Szkolenia musza zostać zrealizowane do Pytanie 19 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 2.4 Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający. W wymaganiu Zamawiający napisał: Serwer backupu jak i biblioteki taśmowe zlokalizowane są w innym budynku niż serwerownia. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż komunikacja sieciowa pomiędzy budynkiem gdzie zlokalizowany jest serwer backupu i biblioteki taśmowej, a budynkiem gdzie zlokalizowana jest serwerownia, zostanie zapewniona i zagwarantowana przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdza zapisy SIWZ. Pytanie 20 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział Specyfikacja systemu backupu jaką dysponuje Zamawiający: Zamawiający napisał: "Wykonawca ma zapewnić pulę czystych taśm na wymianę o te taśmy, które po nagraniu będą przekazywane Zamawiającemu. Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania EMC NetWorker (label)." Rozdział 12 - Archiwizacja danych Zamawiający napisał, że archiwizacja danych jest to zapis o taśmach WORM oraz labelowaniu przy użyciu EMC NetWorker. W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji: a) Czy zapewnienie puli czystych taśm odnosi się tylko do taśm WORM czy także do LTO5/6? b) Jaki jest cel labelowania taśm WORM poprzez EMC NetWorker skoro istniejący system backupowy (TSM) posiada taką funkcjonalność? c) Jaki jest cel labelowania taśm WORM poprzez EMC NetWorker skoro istniejący system backupowy (TSM) posiada taką funkcjonalność? 26

27 a) Zamawiający zapewni IBM TSM. b) Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ 2.4 str 10: c) Czyste taśmy będą opisane przez Wykonawcę za pomocą oprogramowania IBM TSM. Pytanie 21 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający i Rozdział 12 - Archiwizacja danych Prosimy o udzielenie informacji z jaką polityką/retencją ma być wykonywany backup przedmiotowego środowiska? Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę polityki wykonywania kopii zapasowych. Opracowane polityka powinna zakładać wykonywanie pełnych kopii zapasowych co najmniej raz w tygodniu oraz codzienne wykonywanie kopii przyrostowych, natomiast archiwizacja na taśmy WORM będzie odbywać się w cyklach miesięcznych. Pytanie 22 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający i Rozdział 12 - Archiwizacja danych. Prosimy o udzielenie informacji która z zainstalowanych bibliotek przeznaczona ma być na backup przedmiotowego środowiska, a która do obsługi taśm WORM (archiwizacja danych)? Zamawiający udostępni środowisko backupowe a wskazanie optymalnego rozwiązania leży po stroni Wykonawcy. Pytanie 23 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział Specyfikacja systemu backup jaką dysponuje Zamawiający i Rozdział 12 - Archiwizacja danych 27

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo