Rocznik Licealny. Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców skich w Bieruniu. 1 S trona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2008-2013. Rocznik Licealny. Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców skich w Bieruniu. 1 S trona"

Transkrypt

1 Rocznik Licealny Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców skich w Bieruniu 1 S trona

2 Szanowni Czytelnicy, Z rado ci przekazuje w Wasze r ce kolejn nasz publikacj. Szczególn, bo zawieraj w sobie, nie jeden, ale pi lat naszego szkolnego ycia. Wyj tkow, bo id c z duchem czasu wydajemy j w formie elektronicznej. Dzi kuj wszystkim, którzy przyczynili si do jej powstania, s c mi rad i pomoc. Prosz o yczliwe przyj cie, Magdalena Padlewska-Berger Redaktor Naczelna 2 S trona

3 ota Odznaka Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu Wyró nieni 3 S trona

4 ota Odznaka Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu ustanowiona zosta a w 2012 roku przez Rad Pedagogiczn szko y na wniosek dyrektora szko y, jest najwy szym wyró nieniem, jakie spo eczno szkolna mo na przyzna osobom lub instytucjom za ich dzia alno, osi gni cia lub zas ugi. wyci g ze statutu szko y ( ) 13. ota Odznaka Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu 1. Spo eczno Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu, dysponuje honorowym wyró nieniem szkolnym którym jest Z ota Odznaka Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu. 2. ota Odznaka posiada jedn klas. 3. ota Odznaka Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich wykonana jest z metalu i jest poz acana wg nast puj cego wzoru: 4. Odznaka mo e by przyznana osobom prywatnym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, zwi zkom i instytucjom: 1) za dzia alno na rzecz szko y, przyczyniaj si do poprawy jako ci pracy szko y, jej warunków materialnych lub bazy dydaktycznej, 2) które swoj postaw lub poprzez swoj dzia alno spo eczn, wolontaryjn, naukow, edukacyjno-wychowawcz lub inn ciesz si powszechnym uznaniem, rozs awiaj dobre imi Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich. 5. Odznaka mo e by przyznana osobom prywatnym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, zwi zkom i instytucjom tylko raz, 6. Oznaka mo e by przyznana osobom yj cym oraz organizacjom, stowarzyszeniom, zwi zkom i instytucjom, które w dniu przyznania odznaki funkcjonuj i nie pozostaj w stanie likwidacji, ani których dzia alno zosta a zwieszona. 7. Odznaka nie mo e by przyznana osobom, skazanym prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwa umy lne, a w przypadku osób prawnych lub instytucji, stowarzysze lub organizacji nie s ukarane prawomocnymi wyrokami s du lub karami bran owymi. 8. Prawo zg aszania kandydatur przynale y 1) dyrektorowi szko y 2) cz onkom rady pedagogicznej, 3) Radzie Rodziców, 4) Samorz dowi Uczniowskiemu. 9. Decyzje w sprawie przyznania Z otej Odznaki podejmuje Rada Pedagogiczna w g osowaniu zwyk ym. 10. ot Odznak Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich nosi si wpi w lew klap marynarki lub akietu. 11. Osoba wyró niona otrzymuje odznak i dyplom. Pierwsze w historii szko y odznaki zosta y przyznane Panom: Józefowi Bergerowi Bernardowi Bednorzowi, Klemensowi cierskiemu 4 S trona

5 OTA ODZNAKA LICEUM OGÓLNOKSZTA CEGO IM. POWSTA CÓW SKICH W BIERUNIU 5 S trona

6 Pan Józef Berger urodzi si w 1948 r. w L dzinach. W 1966 r. uko czy Liceum Ogólnokszta ce w Bieruniu, do którego powróci po latach jako dyrektor i z którym ju na zawsze b dzie zwi zany zawodowo i sentymentalnie. Uko czy studia historyczne w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w 1971 r. Po studiach pracowa w Technikum Górniczym w Tychach jako nauczyciel historii. W 1972 roku zamieszka w Bieruniu. W roku 1976 zosta dyrektorem Szko y Podstawowej nr 22 w Tychach, a 1 lutego 1985 r. obj funkcj dyrektora bieru skiego Liceum im. Powsta ców skich. W roku 2000 uko czy studia podyplomowe Zarz dzanie Placówkami O wiatowymi w Wy szej Szkole Biznesu w D browie Górniczej. Osi gn stopie zawodowy - nauczyciela dyplomowanego. Oprócz pracy zawodowej, aktywnie anga owa si w ycie lokalnej spo eczno ci. W latach by radnym miasta Bierunia, pe ni c jednocze nie funkcj Wiceprzewodnicz cego Rady Miejskiej. Jest wspó za ycielem Stowarzyszenia Mi ników 600 letniego Bierunia, w którym pe ni obowi zki cz onka Zarz du, a od 2012r. Przewodnicz cego.. W latach zasiada w Sejmiku Województwa skiego. Od 2006 do 2007 by Pos em na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej. W 2010 zosta radnym powiatu bieru sko-l dzi skiego, obecnie pe ni funkcj Przewodnicz cego Rady Powiatu. W swoich dzia aniach zawsze kierowa si dobrem mieszka ców miasta i powiatu Za swoje zaanga owanie zawodowe i spo eczne otrzyma 5 nagród Kuratora O wiaty, 3 nagrody Ministra do Spraw O wiaty, Wychowania i Sportu, liczne nagrody i wyró nienia Burmistrza i Starosty. W 2001 r. odznaczony zosta Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2002r. Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako nauczyciel i dyrektor liceum by dla wielu pokole m odzie y niekwestionowanym autorytetem, osob godn zaufania, lubian i szanowan. Nauczyciele cenili i ceni jego takt, dyplomacj i ogromne zaanga owanie w ycie szko y. By dyrektorem, który troszczy si o doskonalenie kwalifikacji zawodowej pracowników, a tym samym podnoszenie jako ci kszta cenia i wychowania. Skutecznie gromadzi rodki finansowe pozwalaj ce na wzbogacanie zaplecza dydaktycznego szko y i jej modernizacj. Skutkiem tych dzia jest szereg remontów i inwestycji, jakie mia y miejsce w szkole podczas jego kadencji. Równie dzi ki jego postawie w ród grona pedagogicznego panowa a zawsze yczliwa atmosfera. Aktualna pozycja bieru skiego liceum jako szko y nowoczesnej, atrakcyjnej, bezpiecznej i przyjaznej uczniom, szko y, której absolwenci odnosz sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych, która przygotowuje uczniów do studiów na najlepszych uczelniach w kraju jest w g ównej mierze zas ug jej wieloletniego dyrektora. Mimo i Józef Berger zako czy pe nienie funkcji dyrektora, sk adaj c lubowanie poselskie w 2006 roku, nigdy nie zapomnia o swojej szkole. Jej uczniowie, nauczyciele i pracownicy stale odczuwaj jego trosk i zainteresowanie oraz mog liczy na rade, pomoc i wsparcie. opracowa a Magdalena Padlewska-Berger 6 S trona

7 Pan Bernard Bednorz urodzi si 1 wrze nia 1958 roku w Pszczynie. Jako absolwent Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu kontynuowa nauk na Wydziale Górniczym Politechniki skiej w Gliwicach. Zdoby tam wykszta cenie wy sze techniczne. W pó niejszym okresie poszerza swoj wiedz ko cz c Studia Podyplomowe z zakresu zarz dzania kadrami i doradztwa zawodowego. Swoj karier zawodow rozpocz w Kopalni W gla kamiennego Piast. W latach piastowa tam stanowisko dyrektora ds. pracy. Jego umiej tno ci zawodowe zosta y docenione i w roku 2001 obj stanowisko dyrektora ds. wspó pracy z regionem w Nadwi la skiej Spó ce W glowej SA. Pe ni t funkcj do 2002 roku. Prac zawodow czy z misj s enia spo ecze stwu. Warta podkre lenia jest du a aktywno w yciu spo ecznym rodowiska lokalnego. Pe ni funkcje Prezesa Zarz du Powiatowego Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP oraz Prezesa pi karskiego klubu GTS Bojszowy. W latach pe ni funkcje wiceprzewodnicz cego rady Powiatu Bieru sko - L dzi skiego. Dodatkowo mi dzy rokiem 1999 a 2010 dzia jako wiceprzewodnicz cy Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przewodnicz c zespo om roboczym opracowuj cym strategiczne dokumenty powiatu by wspó autorem wielu z nich. W ród istotniejszych mo na wymieni : Strategi Rozwoju Powiatu na lata , Plan Rozwoju Lokalnego, czy Lokalny Program Rewitalizacji. Jego zaanga owanie w sprawy powiatu sprawi o e w roku 2002 zosta wybrany na wicestarost. Pe ni ta funkcj przez 9 lat. W grudniu 2010 roku w uznaniu za dotychczasowe dokonania zosta wybrany na stanowisko starosty. Obecnie jest wiceprzewodnicz cym Konwentu Starostów skich i cz onkiem Zarz du skiego Zwi zku Gmin i Powiatów. Za swoj dzia alno samorz dow na szczeblu europejskim zostaje odznaczony przez Rad Czeskiego Miasta Uniczowa jako pierwszy obcokrajowiec Br zowym Medalem "Zas ony dla Miasta" i otrzymuje tytu honorowego obywatela tej miejscowo ci. Wielko bud etu i warto zrealizowanych zada inwestycyjnych w roku 2012 kszta towa y si na rekordowym poziomie w 15-letniej historii powiatu bieru sko-l dzi skiego. Nie bez znaczenia jest fakt wysokiej pozycji powiatu w rankingach finansowych za ostatnie lata. Potwierdzeniem tej bardzo wysokiej pozycji powiatu s niezale ne badania prowadzone przez zespó profesora Paw a wianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. W raporcie tym powiat bieru sko-l dzi ski porównywany jest ju ze wszystkimi polskimi powiatami i w kategorii powiaty ziemskie za 2012 rok zaj dziewi pozycj. Trudne do przecenienia zas ugi Bernard Bednorz posiada na polu dzia zwi zanych z ochron rodowiska naturalnego. Dzi ki jego staraniom na terenie powiatu wdro ono Gminne Programy Ograniczenia Niskiej Emisji. W 2010 roku oddano do u ytku Powiatowe Centrum Administracji i Kultury ogrzewane i klimatyzowane w oparciu o pompy ciep a. W 2012 roku budynki Powiatowego Zarz du Dróg oraz wojewódzkich i powiatowych magazynów przeciwpowodziowych s dogrzewane przez powietrzne pompy ciep a i rekuperacj. opracowa Robert Romantowski-Tomosz 7 S trona

8 Pan Klemens cierski Mieszkaniec L dzin, urodzony w 1939 roku. Absolwent Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu. Uko czy Politechnik sk na wydziale mechaniczno energetycznym. Odznaczony Krzy em Oficerskim i Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach zawodowo zwi zany z Elektrowni aziska, gdzie m.in. pe ni funkcj dyrektora naczelnego. Od marca 1995 r. do grudnia 1996 r. by ministrem przemys u i handlu w rz dzie Józefa Oleksego i W odzimierza Cimoszewicza. W latach powtórnie pracownik Elektrowni aziska, gdzie by wiceprezesem zarz du i dyrektorem, a pó niej dyrektorem Po udniowego Koncernu Energetycznego SA Elektrownia aziska. W latach pe ni mandat poselski z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. By równie doradc wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. W trakcie sprawowania urz du ministra przemys u i handlu inicjator wielu procesów i zjawisk gospodarczych, które zapewni y Polsce dynamiczny rozwój i wzrost gospodarczy. Wielki autorytet w energetyce oraz uznany mened er w rodowiskach gospodarczych. W 1995r. wprowadzi energetyk polsk do Unii Europejskiej przez po czenie polskiego systemu energetycznego z systemem energetycznym UE. Wspó twórca Polityki energetycznej Polski do 2010" i ustawy Prawo energetyczne", czyli tzw. konstytucji energetyki polskiej. Twórca specjalnych stref ekonomicznych w Mielcu, Suwa kach i Katowicach. Mia decyduj cy wp yw na podpisanie kontraktów z zagranicznymi inwestorami rozwijaj cymi polski przemys motoryzacyjny, takimi jak General Motors (fabryka Opla w Gliwicach), Isuzu (fabryka silników w Tychach), Delphi (fabryka komponentów samochodowych w Tychach), co doprowadzi o do szybkiego rozwoju inwestycji w motoryzacji i zwi zanej z ni infrastrukturze i kooperacji. Da o to dziesi tki tysi cy nowych miejsc pracy. Za yciel wielu firm i fundacji. Autor kilkuset projektów wynalazczych, w tym ponad 60 patentów chronionych w 8 krajach wiata. Zasiada w wielu gremiach sprawuj cych opiek nad dobrami kultury narodowej, np. w Radzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Od wielu lat niesie pomoc placówkom by zdrowia, szkolnictwu, domom dziecka i pomocy spo ecznej. Laureat wielu wyró nie, odznacze, tytu ów i dowodów uznania w kraju i za granic. opracowa a Monika Margol 8 S trona

9 Symbole szko y Logo, sztandar i flaga 9 S trona

10 Logo szko y powsta o w roku jubileuszu 50-lecia Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu tj. w 1998 r. Powsta o z inicjatywy ówczesnego dyrektora szko y Józefa Bergera, w zwi zku z opracowywaniem nowego sztandaru szko y. Jego autorem jest Bohdan Tarajkowski, za nad poprawno ci heraldyczna czuwa Romauld Kubiciel. Wszysycy oni s absolwentami LO w Bieruniu Nowy sztandar szko y powsta w zwi zku z uroczystymi obchodami jubileuszu 50-lecia szko y, w roku Projekt wykona Romuald Kubiciel, za wykona a go technik pe nego haftu r cznego Spó dzielnia R kodzie a Ludowo-Artystycznego im. Stanis awa Wyspia skiego w Krakowie. Sztandar szko y zachowuje proporcje jak 5 x 6 i przedstawia on:na prawym awacie barwy bia ej logo szko (w owalnym polu barwy kitnej ograniczonym srebrno kitno ot bordiur oty orze powsta ców skich ze srebrnym perisonium na piersiach, ony nad stylizowan otwart ksi barwy otej). otoku napis majuskulny wykonany ot nici LICEUM OGÓLNOKSZTA CE IM. POWSTA CÓW SKICH BIERUNIU. prawym dolnym rogu herb miasta Bierunia uk onie heraldycznym. Na stronie lewej sztandaru na awacie barwy czerwonej znajduje si god RP (srebrny orze otej koronie) zwrócone stron drzewca. dolnym lewym rogu herb województwa katowickiego uk onie heraldycznym. awat sztandaru obszyty jest trzech stron otymi fr dzlami. Drzewce sztandaru zwie czone jest god pa stwa polskiego oraz udostojnione bia o-czerwonym bandolierem. W roku 2013 z inicjatywy dyrektora szko y Romualda Kubiciela, ustanowiona flaga szko y która, posiada proporcje: sk ada si poziomych stref amarantowo bia kitno bia o- amarantowych zachowuj cych proporcje szeroko ci stref: symetrycznym rodku kitnej strefy flagi umieszczone jest logo szko y. Symbolika barw oraz szeroko ci poziomych stref flagi banera szkolnego nawi zuje do baretki ustanowionego 1921 r. odznaczenia powsta czego Krzy na skiej Wst dze Waleczno ci Zas ugi. Jej autorem jest Romuald Kubiciel. Ceremonia u ywania symboli szkolnych zawarty jest w statucie szko y. 10 Strona

11 Jeste my Nauczyciele, pracownicy szko y oraz absolwenci z lat Strona

12 NAUCZYCIELE LICEUM OGÓLNOKSZTA CEGO IM. POWSTA CÓW SKICH W BIERUNIU W LATACH Dyrektor szko y - mgr Romuald Kubiciel Zast pca dyrektora - mgr Anna Szymczyk Religia ks. mgr Miros aw Bana ks. mgr Adam Bojdo ks. lic. Andrzej Czarnecki ks. mgr Dariusz Gadomski ks. mgr Waldemar Pawlik ks. mgr Ireneusz Pawlak zyk polski mgr Bo ena Boduch-Gorczyca dr Dagmara Jezierska mgr Dagmara Kupczyk mgr Magdalena Padlewska-Berger mgr Klaudia Swachta mgr Urszula Tobiczyk mgr Zbigniew Zaj c zyk angielski mgr Ewa Adamczyk mgr Katarzyna Antosiewicz mgr Agata Kaczmarczyk mgr Katarzyna Klimasara mgr Joanna Motyka mgr El bieta Penczek mgr Agnieszka Pasierbek-Nieckarz mgr Marta Pioskowik mgr Anna Smolik mgr Joanna W osi ska mgr Agnieszka Wyderka-Dyjeci ska zyk hiszpa ski mgr Hanna Stolorz zyk aci ski mgr Joanna So tysik zyk niemiecki mgr Zofia Goerst mgr Monika Margol mgr Ewa Michalska-Lysko mgr Aleksandra Skórzewska zyk rosyjski mgr Joanna Tla ka 12 Strona

13 Matematyka mgr Paulina Cholewa- wietli ska mgr Jolanta Tarajkowska mgr Barbara Wi niowska Fizyka, Fizyka i astronomia mgr Henryka G sior mgr Krystyna Kubacka mgr Monika Kulas mgr Anna Szymczyk Fizyka medyczna mgr Anna Szymczyk Chemia mgr Beata Brysz mgr Ewa Duraj Biologia mgr Gra yna Pyka mgr Aleksandra Stacho Geografia mgr Rozalia Jagoda mgr Anna Mucha Historia mgr Józef Berger mgr Romuald Kubiciel mgr Przemys aw Majewski mgr Szymon Nyga mgr Ma gorzata P osa mgr Robert Romantowski-Tomosz Wiedza o spo ecze stwie mgr Józef Berger mgr Szymon Nyga mgr Robert Romantowski-Tomosz Wiedza o kulturze mgr Bo ena Boduch-Gorczyca mgr Adam Niesyto Historia sztuki mgr Adam Niesyto 13 Strona

14 Technologia informacyjna mgr Piotr Gorczyca mgr Robert Romantowski-Tomosz mgr Maria Sordyl Informatyka mgr Piotr Gorczyca mgr Robert Romantowski-Tomosz Podstawy przedsi biorczo ci mgr Piotr Gorczyca mgr Gabriela Jagsz mgr Monika Margol mgr Maria Sordyl Wychowanie fizyczne mgr Karolina Berger mgr ukasz Koniarczyk mgr Irena Iskra mgr Adam Niesyto mgr Zbigniew Stobi ski mgr ukasz Koniarczyk Przysposobienie obronne, Edukacja dla bezpiecze stwa Biblioteka mgr Beata Brysz mgr Magdalena Króliczek-Pliszka mgr Joanna Tla ka mgr Monika Wisiorek Pedagog mgr Jolanta Saller 14 Strona

15 PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI SZKO Y Sekretariat szko y Zofia Weiss Gabriela Wójcik Ksi gowo lic. Halina Kocurek mgr Barbara Ozimina Pracownicy obs ugi Danuta Blaut Wies awa Cicho Teresa Czernik Marian Dutka Urszula Fabian Irena Ficek Gabriela Gwó Leszek Kostera Jerzy Piech Celina Pude ko 15 Strona

16 Ostoja spokoju, nauczyciel i przewodnik Pani profesor Rozalia Jagoda po maturze rozpocz a studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Po ich uko czeniu podj a prac w Szkole Podstawowej nr 2 w Bieruniu Nowym (obecnie budynek gimnazjum). Do naszego liceum trafi a w 1989 roku. Pracowa a tu do kwietnia 2008 roku, kiedy to wychowuj c i doprowadzaj c kolejn klas do matury, przesz a na w pe ni zas on emerytur. Przez d ugie lata by a pedagogiem i wychowawc, jednak przede wszystkim by a w pe ni oddanym swojej pasji nauczycielem geografii. Przekazywa a kolejnym pokoleniom m odzie y swoj wiedz i do wiadczenie, by a ich przewodnikiem po ciekawym wiecie nauki. Do dnia dzisiejszego z rozrzewnieniem wspominamy ró ne historie zwi zane z lekcjami geografii. Niektórzy pami taj, jak ca a klasa pe na obaw czeka a, a pani profesor wyci gnie parti ska do rozpoznania. Ile by o rado ci, gdy okaza o si, e trzeba jedynie rozpozna w giel kamienny, sól, siark i kred. Niestety nie wszyscy mieli to szcz cie. Pami tam jak wszystkim dr y r ce, kiedy przychodzi czas na odpytywanie przy mapie. Nie my lcie, e bali my si pani profesor Dzi ki naszej wychowawczyni nie byli my zwyk ym biol chemem. Anga owali my si w ró nego rodzaju akcje i konkursy. G ównym naszym zadaniem przez cztery lata liceum, pod opiek pani Jagody, by a organizacja Konkursu Piosenki Turystycznej. Jedynym chyba do tej pory, w którym w sk ad jury wchodzili uczniowie. Ale to ju czasy prawie historyczne. Poza nauk i konkursami, jako klasa wychowawcy geografa, du o podró owali my. Pani Jagoda pokaza a nam wiele ciekawych i cz sto ma o znanych miejsc. Na wycieczkach zawsze panowa a mi a i ciep a atmosfera. Takie wyjazdy pomaga y nawi za nieco inne relacje z nauczycielem, ni w murach szko y, a ponadto wspaniale integrowa y klas. To pani profesor zaszczepi a we mnie pasj podró owania i odkrywania wiata. Przez lata wraz z swoimi kole ankami p. Gra yn Pyk i p. Ew Duraj organizowa a wycieczki zagraniczne dla uczniów naszego LO. Zwiedzili my Skandynawi, Wielk Brytani, Szkocj, Hiszpani i wiele innych ciekawych miejsc. Podczas tych wyjazdów integrowa a si spo eczno szkolna, wzmacnia y relacje mi dzy klasami. Obecnie wraz z p. Agnieszk Wyderk Dyjeci sk staramy si kontynuowa tradycj wyjazdów zagranicznych, któr zapocz tkowa y w naszym LO nasze nauczycielki. Pod okiem mojej ówczesnej wychowawczyni i nauczyciela geografii dokona a si przemiana ucznia w nauczyciela. Podczas praktyk studenckich w naszym LO pierwszy raz stan am obok mojej profesorki i pod jej czujnym okiem poprowadzi am lekcj. Stres ogromny, ale niepotrzebny. Spokój, ciep o i u miech, które zawsze emanowa y od pani Ró y Jagody doda y mi odwagi. Kolejny raz obok mojej pani profesor znalaz am si ju po studiach, kiedy to rozpoczyna am prac w liceum. Jako m ody nauczyciel potrzebowa am wsparcia. By am tylko kilka lat starsza od moich uczniów. Pani Jagoda wzi a mnie pod swoje skrzyd a i pokaza a jak budowa relacje ucze nauczyciel. Udziela a mi równie wielu wskazówek dotycz cych mojej pracy. Mojej wychowawczyni, nauczycielce i przewodnikowi po wspania ym wiecie geografii dzi kuj za wszystko, czego mnie nauczy a. Anna Mucha 16 Strona

17 Dobry cz owiek i nauczyciel Pani Gra yna Pyka rozpocz a prac w Liceum Ogólnokszta cym w Bieruniu w 1990 roku. Wróci a do swojej ukochanej szko y, której by a uczennic w latach , w klasie prof. Karola Wójcika. Po maturze studiowa a na Wydziale Biologii Uniwersytetu Wroc awskiego. Nast pnie pracowa a, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 26 i nr 38 (obecnie nr 3) w Bieruniu Nowym. W liceum pracowa a do emerytury, na któr przesz a w czerwcu 2013r. W naszej szkole pani profesor uczy a biologii oraz ochrony rodowiska, która przez kilka lat by a osobnym przedmiotem. Pe ni a równie funkcj opiekuna Szkolnego Ko a Ekologicznego, prowadz c szeroko poj edukacj ekologiczn. Jej dzia ania by y prekursorskie i nowatorskie. Organizowa a wyjazdy dla m odzie y na warsztaty naukowe do Parków Narodowych (Wigierskiego, Biebrza skiego, Bia owieskiego, Pieni skiego), Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, Mi dzynarodowego Miasteczka Ekologicznego w Rogo niku. Zaprasza a na wyk ady naukowców, którzy dzielili si z bieru skim licealistami wiedz z zakresu biologii, ekologii czy bioniki. Byli to mi dzy innymi: prof. dr hab. A. Wiktor (Uniwersytet Wroc awski), prof. dr hab. A. Samek (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. T. Umi ski (Uniwersytet Warszawski), dr A. Ko odziejczyk (Uniwersytet Warszawski), ks. dr A. Abdank- Kozubski (Uniwersytet St. Wyszy skiego) Nie tylko jednak teoria stanowi a dla niej podstaw edukacji. Uwa a, e najwa niejsze to wzbudzi w uczniach konkretn potrzeb dbania o rodowisko, przede wszystkim wokó siebie. Dlatego to pod jej kierunkiem liceali ci przeprowadzali ró norodne akcje ekologiczne w szkole i na terenie Bierunia. Zbiórka materia ów wtórnych, zbiórka baterii, akcja sprzeda y ekologicznych toreb na zakupy, akcja Sprz tania wiata, sadzenie lasu. To tylko niektóre z nich. Trzeba pami ta, e na pocz tku lat 90- tych takie dzia ania nale y do rzadko ci. Pani Profesor kszta towa a ekologiczne postawy zarówno uczniów jak i ich rodziców. Wielu z nich przyznaje, nie by y to tylko krótkotrwa e akcje. To, czego si nauczyli i dowiedzieli stosuj do dzi codziennym yciu. Dzi ki jej staraniom szko a uczestniczy a równie w mi dzynarodowych projektach o charakterze ekologicznym. W ród nich by y :Mi dzynarodowy Projekt Kampania Ozonowa Plant watch (1994, 1995), Mi dzynarodowy Projekt ESHA AMOCO PROJEKT ( ). W 1999 r. z inicjatywy pani Profesor rozpocz a si wspó praca z Polskim Klubem Ekologicznym Oddzia u Górno skiego. Liceali ci przyst pili tak e do projektu Rozpal Niepokój o Ziemi. Efektem ich dzia oraz niezwyk ej pomys owo ci pani Gra yny Pyki by y ekologiczne wystawy pt., Dok d zmierzasz B kitna Planeto zorganizowane z okazji Dnia Ziemi w DK Jutrzenka Bieruniu. Ich tematem by y Zagro enia globalne (2000r.), Rola ro lin w ekosystemie i yciu cz owieka (2001r.) oraz Nasza Ma a Ojczyzna- pi kna czy bogata? ( 2002r.). Na ka dej z wystaw uczniowie prezentowali wykonane przez siebie postery na temat zagro rodowiska b cych efektem dzia alno ci cz owieka. Zwiedzaj cy mogli równie podziwia przepi kne dioramy oraz fotogramy autorstwa pani G. Pyki oraz uczniów. Wystawy cieszy y si niezwyk popularno ci i obejrza o je w sumie kilka tysi cy osób. Wk ad w edukacj ekologiczn m odzie y i lokalnej spo eczno ci zosta doceniony przez organizacje i instytucje, które wielokrotnie nagradza y dzia ania Pani Profesor. Najwa niejsze z nich to: I miejsce w IV konkursie Na najlepiej prowadzon dzia alno ekologiczn w szko ach województwa katowickiego 1996/ 97, I miejsce w województwie w Konkursie na najlepiej pracuj ce SK LOP w roku szkolnym 1994/95, I miejsce w województwie w Konkursie na najlepiej pracuj ce SK LOP w roku szkolnym 1995/96, III miejsce w IV konkursie Na najlepiej prowadzon dzia alno 17 Strona

18 ekologiczn w szko ach województwa katowickiego 1995/ 96, Nagroda Fundacji Ekologicznej Czyste jutro w Bielsku- Bia ej 1995 i 1996r. Ogromn pasj Pani Gra yny Pyki by o i nadal jest fotografowanie, które sama cz sto okre la mianem rysowania wiat em. Pod jej kierunkiem wielu uczniów naszego liceum rozwin o swój talent, a przypadkowe zainteresowania sta y si w yciow pasj. Liczne nagrody uzyskiwane w konkursach fotograficznych, zarówno przez Pani Profesor jak i jej uczniów, wiadczy y o wysokim poziomie prac, talencie i profesjonalizmie. Wystawy, wycieczki, konkursy by y wa nym elementem dzia edukacyjnych pani Gra yny Pyki. Jednak Pani Profesor by a przede wszystkim wspania ym nauczycielem i wychowawc. Wykszta ci a kilka pokole uczniów, którzy zawsze wypowiadaj si na jej temat z wielk sympati i yczliwo ci. Powtarzaj, e by a dla nich jak mama, która gdy trzeba przytuli i oka e serce, ale potrafi te by wymagaj ca i zmobilizowa do dzia ania. Uczy a nie tylko biologii i ekologii, ale przede wszystkim odpowiedzialno ci za w asne czyny, szacunku dla drugiego cz owieka, wra liwo ci, odwagi i sumienno ci. Uczy a, co znaczy i jak by prawdziwym cz owiekiem. Pani Profesor zawsze widzia a dobre strony ucznia. Ka demu dawa a szans na popraw, nie tylko ocen, ale te yciowej postawy. Potrafi a zdoby zaufanie uczniów. Wielu z nich zwraca o si do Pani Profesor o pomoc i rad w trudnych sytuacjach. Zawsze znajdowali w osobie Pani Pyki yczliwego im cz owieka. Równie dla nas, nauczycieli bieru skiego liceum, Pani Gra yna by a i pozostanie autorytetem. Wzorem uczciwo ci, sumienno ci i rzetelnej pracy. Zawsze wykazywa a si trosk o ucznia i dobre imi szko y, dba a o poszanowanie i kontynuowanie szkolnych tradycji. Ka dy z nas do wiadczy Jej yczliwo ci, ciep a i serdeczno ci. W trudnych chwilach by a oparciem i zawsze s a pomoc. Pani Gra yna pozostanie w naszej pami ci jako dobry cz owiek i nauczyciel. Osobi cie wiele zawdzi czam Pani Gra ynie. Kiedy rozpoczyna am prac w naszym liceum uczy y dwie wspania e biolo ki- Pani Profesor El bieta Waligóra i Pani Profesor Gra yna Pyka. Sytuacja by a dla mnie o tyle stresuj ca, e obie panie by y moimi nauczycielkami. Pani Pyka uczy a mnie w szkole podstawowej za Pani Waligóra w liceum. Moje obawy by y bezpodstawne, bo przyj y mnie bardzo, bardzo serdecznie. Wzi y mnie pod swoje skrzyd a, wspiera y sw m dro ci i do wiadczeniem. Szczególnie niesamowitym darem by moment, kiedy moje dawne nauczycielki sta y si moimi kole ankami z pracy a pó niej przyjació kami. Ostatnie lata naszej wspólnej pracy to wspania y czas. Wspó pracuj c z Pani Gra yn wiele si nauczy am. Mog am korzysta z rad doskona ego nauczyciela, uczy si jak prowadzi zajmuj ce lekcje, jak pracowa z uczniami na zaj ciach pozalekcyjnych. Pani Pyka pomaga a mi w trudnych sytuacjach wychowawczych. Jednak jak przysta o na prawdziwego nauczyciela nigdy nie dawa a gotowych rozwi za, a jedynie wskazówki i podpowiedzi. Wspólnie wyje my na wyk ady, konferencje, wycieczki z uczniami. To Pani Gra yna zarazi a mnie mi ci do Wroc awia i najpi kniejszego w nim miejsca- Ogrodu Botanicznego. Najwa niejsze jednak czego nauczy a mnie Pani Gra yna, to u wiadomienie sobie, e ka dy ucze, ka dy cz owiek jest wa ny i zas uguje na szacunek. Trzeba wykorzystywa chwil i zawsze znale czas na spotkanie z drugim cz owiekiem, staraj c si dostrzega w nim dobro. Za wszystko co wspólnie prze my mojej Nauczycielce, Mistrzyni i Przyjació ce z ca ego serca dzi kuj. Aleksandra Stacho 18 Strona

19 Wzbudzi mi do tego, co pi kne Scenariusz by zazwyczaj podobny. Pierwsze pi tro, tu przy bibliotecznej czytelni okolice sali (wówczas) nr 22. Gdy milkn dzwonek ko cz cy mi dzylekcyjn przerw, kto yw czeka na nios cy si ju z daleka d wi k obcasów b czó enek, które wymierza y zdecydowany, acz kobiecy krok naszej polonistki pani profesor Urszuli Tobiczyk. W r ku torebka, dziennik i klucze, które otwiera y za ka dym nie tylko te materialne drzwi do klasy, ale przede wszystkim drzwi do kolejnej polonistycznej przygody, przez któr przeprowadzi nas mia a Pani Profesor. Ten, komu t przygod dano kiedy prze, wie, e nie by a ona do wiadczeniem atwym. Po pierwsze wymaga a przygotowania. Któ nie pami ta sprawdzianów, kartkówek czy klasycznego ju niemal, wyrywkowego pytania na pocz tku zaj z tre ci dotycz cych lekcji poprzednich och, kto nie do wiadczy tego dreszczyka emocji okraszonego wewn trznym, natarczywym, a mo e i nieco Hamletowskim pytaniem: uda mi si odpowiedzie czy nie uda? oto jest pytanie, niech uje. Postulowa a (rzeczona przygoda) pewnej wiedzy ju nabytej, ale jeszcze bardziej otwarto ci na wiedz, która z t kolejn, rozpoczynaj si lekcj, mia a sta si naszym udzia em. Pani Profesor by a dla nas nauczycielk, o jakiej pod wiadomie marzy ka dy ucze : kochaj swój zawód, swój przedmiot, erudycyjn i pe pasji. Ka dy z omawianych tematów nie by tylko kolejn jednostk lekcyjn, kolejn tre ci z konspektu, do zrealizowania, do odhaczenia. Ka dy utwór, jaki przysz o nam omawia, stawa si dzi ki naszej polonistce punktem wyj cia do rozmowy o yciu, o cz owiecze stwie, o naszej przysz ci. Inspirowa, niepokoi, zachwyca albo dra ni w ka dym razie nie pozostawia nas oboj tnymi. By mo e jako humanistom by o nam atwiej ch on ogrom tej polonistycznej wiedzy, ze sprawdzonych róde wiemy jednak, e nawet mat-fizy, które znajdowa y si pod nauczycielskim wp ywem Pani Profesor, otrzymywa y niczym w Mickiewiczowskiej Odzie do m odo ci skrzyd a i wzlatywa y w rajsk dziedzin u udy/ K dy zapa tworzy cudy. Sam fakt, e pod polonistycznym urokiem naszej nauczycielki cis owcy na raz zamieniali si w lirycznych interpretatorów poezji, mówi chyba sam za siebie i nie wymaga dodatkowych komentarzy. Priorytetem by o dla niej, aby wzbudzi w nas mi do tego, co pi kne w literaturze i sztuce. St d liczne wysi ki podejmowane w celu ukazania nam wielkiego wiata twórczo ci artystycznej. Dzi ki jej staraniom pokochali my m.in. teatr, maj c nawet do dzi w pami ci niektóre spektakle, jakie mogli my w tamtych licealnych czasach zobaczy, kszta tuj c w ten sposób swoj wra liwo kulturaln, ale te staj c si lud mi, którzy od ycia chc czego wi cej. Swoimi polonistycznymi zdolno ci dzieli a si tak e, anga uj c si w przygotowanie licznych szkolnych imprez, apeli czy akademii, przy których pomaga a b dobieraj c teksty, b czuwaj c nad ich ca okszta tem przede wszystkim w czasie prób, pracuj c z wyst puj cymi uczniami, poddaj c nowe pomys y, kreuj c ostateczny kszta t przedstawie i czuwaj c nad ka dym pozornie niewa nym szczegó em, który jednak e sprawia, e ka da z akademii mia a to co, swój niepowtarzalny b ysk. Wszystko to sprawia o, e szkolne akademie zachwyca y, inspirowa y, urzeka y. Jako polonistka podejmowa a si tak e przygotowania uczniów do konkursów recytatorskich, odnosz c wraz z nimi szczególne sukcesy na polu recytacji w gwarze skiej. Pod jej czujnym okiem i prowadzeniem uczniowie wracali z konkursów zawsze z tarcz zajmuj c przewa nie miejsca na podium. W tej wspólnej pracy z uczniami ofiarowywa a im cz stk siebie, wnosz c przy tym równie 19 Strona

20 wk ad w kultywowanie tradycji skiej mowy, dok adaj c swoj cegie dla sprawy szacunku do tego, co nasze, skie. Pani Profesor wiele serca ofiarowa a nam tak e jako wychowawczyni. W tej roli cechowa o j przede wszystkim poczucie odpowiedzialno ci za nas, za nasze licealne teraz, ale równie za nasz przysz. Zna a nas, nasze mo liwo ci i stawia a nam proporcjonalne do nich wymagania. Z perspektywy czasu wida, e równie w tym aspekcie przejawia a si jej m dro : wiedzia a, e aby ody cz owiek si rozwija, musi mie przed sob jasne cele, wymagania dostosowane do jego umiej tno ci, ale tak e powinien przekracza siebie, wci stara si o wi cej rozwija si. Dlatego w pracy wychowawcy by a roztropna, zdecydowana i konsekwentna. Nie rezygnowa a ze zwrócenia uwagi, gdy które z nas post pi o niew ciwie, ale zarazem umia a rozs dnie chwali rozs dnie, to znaczy tak, e po s owach jej uznania nie spoczywali my na laurach, ale chcieli my robi kolejne post py w pracy naukowej, ale tak e w pracy nad sob. Po zako czeniu przez nas nauki w liceum interesowa a si zawsze tym, w jaki sposób potoczy y si nasze losy. Widzieli my, e zawsze mo emy j odwiedzi, podzieli si naszymi rado ciami, ale te rozterkami, i zosta przez ni zrozumianymi, wychodz c z tych spotka z ni zbudowani, pewniejsi i rado niejsi. Tym krótkim wspomnieniem dzi kujemy zatem naszej Pani Profesor za rozpocz cie historii, która dla wielu z nas trwa nadal historii zachwycenia si j zykiem polskim a wraz z nim literatur, w której przecie ostatecznie chodzi o cz owieka, o ka dego z nas, o to, by ka dy rozwija si staj c si najpi kniejsz wersj samego siebie i dzi ki temu wnosi w wiat to, co dobre. Dzi kujemy, Pani Profesor! Joanna Pakuza (d. Gryn) 20 Strona

21 21 Strona Wulkan energii, kopalnia pomys ów Wulkan energii, szybki niczym b yskawica, kopalnia innowacyjnych pomys ów, a przy tym najwy szy poziom kompetencji. Gdybym mia a jednym zdaniem scharakteryzowa sylwetk mojego profesora liceum i pó niejszego kolegi z pracy, Zbigniewa Zaj ca, to w nie tak ono by brzmia o. Pozna am go na lekcjach polskiego, które sta y si dla mnie naprawd wyczekiwanymi zaj ciami. Rytua pana profesora, czyli rozmowa przy tablicy, nigdy nie by dla mnie stresuj cy. Nigdy bowiem nie by a to forma odpytywania, udowadniania niewiedzy, a zawsze dyskusja, polemika, wymiana pogl dów. owa am nawet, e w ci gu czterech lat liceum tak rzadko mia am okazj w ten sposób prezentowa swoj wiedz. Nie wiem, czy koledzy z klasy podziel moje spostrze enie, gdy nie ka dy chcia chwali si swoimi kompetencjami polonistycznymi w takiej w nie formie i dla wielu spotkanie z profesorem oko w oko przy biurku wywo ywa o zimne poty. Niezapomniane lekcje to te, w których mo na by o swobodnie dyskutowa. Profesor Zaj c wykorzystywa ka okazj, by sprowokowa nas do rozmowy, tak e takiej, w której stawa sam przeciwko ca ej klasie. Do dzi wspominam z nostalgi godziny z Lalk Prusa i niezwykle za arte polemiki z profesorem na temat Izabeli ckiej. Jaka szkoda, e dzi nawet profesor nie móg by sobie ju chyba pozwoli na zmarnowanie tylu godzin lekcji, aby pogaw dzi o jednym bohaterze literackim Gdyby nie innowacyjne metody nauczania, wprowadzane wówczas przez profesora, pewnie zaj cia nie wyró nia yby si niczym szczególnym. To w nie on pokaza nam, uczniom, e o literaturze mo na mówi z pasj, zaanga owaniem, e dorobek kulturowy to nie nudna spu cizna ludzko ci, ale materia, który mo e inspirowa, pobudza, rozwija. Drugim obszarem dzia alno ci profesora Zaj ca by o dziennikarstwo. To on pomaga nam prowadzi szkoln gazetk, to on zorganizowa dla nas fantastyczne warsztaty w górach, a tak e wyjazd na profesjonalne warsztaty do Krakowa, prowadzone przez znanych dziennikarzy. Wycieczki te sta y si nie tylko okazj do zdobycia cennej wiedzy, ale te do spojrzenia na profesora z innej, ludzkiej strony: da si pozna jako cz owiek niezwykle oddany m odzie y, zaanga owany w to, co kocha, zara aj cy pozytywn energi i odkrywaj cy nasze talenty. Dzi ki niemu nie tylko bez problemu dosta am si na polonistyk, ale tak e przez wiele lat aktywnie dzia am w lokalnym rodowisku medialnym, towarzysz c profesorowi w narodzinach jego prasowego dziecka Naszej Rodni. Z du nie mia ci po studiach usiad am obok profesora w pokoju nauczycielskim. Okaza si niezwykle pomocnym, kompetentnym koleg z pracy, który rozumie problemy m odego nauczyciela, jest w stanie jak to mia w zwyczaju szybko, konkretnie i przyst pnie wyt umaczy ka dy nurtuj cy mnie problem. By o mi atwo go zrozumie, bo sama do wiadczy am tego, kim jest dla niego ucze, siedz c w szkolnej awce na j zyku polskim. Bardzo cz sto s nam, polonistom, swoj wiedz metodyczn, udziela wskazówek dotycz cych lekcji, przynosi zawsze naj wie sze informacje odno nie wszelkich zmian w sposobach nauczania czy egzaminowania. By naszym mentorem, którego ucha my z uwag nie tylko dlatego, e by jedynym m czyzn w naszym polonistycznym gronie. A profesor rozwija skrzyd a, pokazywa, e wspó czesny nauczyciel to nie ten, który siedzi z powa min za biurkiem i straszy jedynkami, ale cz owiek, który rozwija siebie, a ucznia traktuje z szacunkiem, otwiera mu drzwi do doros ego wiata, pokazuje mo liwo ci, aktywizuje, motywuje swoim przyk adem do dzia ania. I tak powsta Klub Filmowca, tak szko a wzbogaci a si o liczne fundusze z grantów mi dzynarodowych, tak nasza m odzie zacz a wyp ywa na szerokie wody

22 prezentuj c swój dorobek dziennikarski. Takim go zapami ta am jako uczennica i jako kole anka z pokoju nauczycielskiego. Profesor udowodni, e zmieniaj ce si czasy dotycz ka dego. I e ka dy musi si rozwija, a co najwa niejsze mie idea y, które wyznacz drog ycia i stan si wizytówk danego cz owieka. Nie wiem, czy profesor na emeryturze usi dzie w fotelu i z kubkiem herbaty w r kach czyta b dzie codzienn pras. Nie wyobra am go sobie siedz cego. Dagmara Jezierska 22 Strona

23 ABSOLWENCI ABSOLWENCI 2008/2009 KLASA A EUROPEJSKA wychowawca: mgr Monika Margol 1 Bobla Marzena 2 Cicho Agnes 3 Dobija ukasz 4 Dobrza ski Jakub 5 Figiel Kinga 6 Kolba Wiktor 7 Kostka Joanna 8 Kostka Katarzyna 9 Kropka Karolina 10 Ksi arczyk Ewelina 11 Makowska Ewa 12 Marszo ek Barbara 13 Nyga Katarzyna 14 Obacz Anna 15 Paruzel Jessica 16 Penczek Agnieszka 17 Pilecka Katarzyna 18 Polko Artur 19 Rak Irmina 20 Szromek Justyna 21 Wardas Dorota 22 Widera Patrycja 23 Wierny Justyna 24 Zieli ska Emilia KLASA B MENED ERSKO-EKONOMICZNA wychowawca: mgr Szymon Nyga 1 Broncel Kamil 2 Fudali Damian 3 Gadowski Waldemar 4 Janos Brygida 5 Kozak Pawe 6 Kozik Wojciech 7 Krawczyk Robert 8 Lig za Mariusz 9 Misterek ukasz 10 Mól Tomasz 11 Palowski Artur 12 Pyrlik ukasz 13 Radwa ska Barbara 14 Ró ok Andrzej 15 Ryszka Marcin 16 Skrzyniarz Mateusz 17 Sopelewska Katarzyna 18 Sowik Kamil 19 Stolorz Anna 20 Szydlik Krystian 21 Utrata Klaudyna 22 Wilemski Robert 23 Wloka Dariusz 24 Wróbel Dariusz 25 Wróbel Grzegorz 26 Wyroba Piotr 27 urawska Sylwia KLASA C PRZYRODNICZA wychowawca: mgr Ewa Duraj 1 Bula Pawe 2 Buras Anna 3 browski Tomasz 4 Kiczmal Beata 5 Klenczar Magdalena 6 Klimek Ewelina 7 Kocurek Anna 8 Kozie Natalia 9 Kulski Gabriel 10 Kurek Ma gorzata 11 Laby Magdalena 12 Ligocka Anna 13 Loso Aneta 14 Makosz Anna 15 Pachocka Patrycja 16 Piekarczyk Robert 17 Roter Szymon 18 Sadowski ukasz 19 Sitko Hanna 20 Stanek Beata 21 cierska Magdalena 22 lesiona Beata 23 Urba czyk Angelika 23 Strona

24 KLASA D AKADEMICKA wychowawca: mgr Rozalia Jagoda 1 Adamska Katarzyna 2 Adamski Marcin 3 Bajura Ronald 4 Chrobok Jakub 5 Dro Marcin 6 Ficek Wojciech 7 Jasi ski ukasz 8 Jastrz bska Klaudia 9 Kraczla Mateusz 10 atka Joanna 11 Ma dok Krzysztof 12 Michna Micha 13 Mijal Renata 14 Musia Robert 15 Nowak Andrzej 16 Nowak Iwona 17 Pawlik Kamil 18 omin Agata 19 Rzodeczko Bart omiej 20 Sitko Tomasz 21 Sotel Rafa 22 Sroka Marcin 23 Strzelec Rafa 24 Sufryd Miko aj 25 wierkosz Piotr 26 Urbaniec Edyta 27 Wójtowicz Kamil KLASA E MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z POSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA J ZYKA ANGIELSKIEGO wychowawca: mgr Anna Szymczyk 1 benek Sabina 2 Bula Arkadiusz 3 Chrostek Szymon 4 Czuwaj Weronika 5 Dekarz Damian 6 Dudek Marcin 7 Dworakowski Kamil 8 Fuchs Tomasz 9 Gruca Grzegorz 10 Gut Karol 11 Janecki Mateusz 12 Kaczorek Karolina 13 Knozowska Ma gorzata 14 Koczor Natalia 15 Koralik Wioletta 16 Kowalczyk Artur 17 Larysz Martyna 18 Lempart Grzegorz 19 Marczy ska Jolanta 20 Mo ko Zuzanna 21 Noras Klaudia 22 Nowakowska Aneta 23 Penczek Anna 24 Rilling ukasz 25 Rozmys owski Artur 26 Stolecki Piotr 27 Szewczyk Mariusz 28 Tu aczko Pawe 29 Wojtu Miros aw 30 oga a Anna KLASA F HUMANISTYCZNA wychowawca: mgr Dagmara Jezierska 1 Biela Magdalena 2 Blank Marzena 3 Budowska Wioleta 4 Chowaniec Aneta 5 Czornik Marta 6 Daczuk Marcin 7 Drobik ukasz 8 Fuchs Magdalena 9 Gajewski Rafa 10 Gilewicz Natalia 11 Kostka Dawid 12 Krawczyk Justyna 13 Leczkowska Monika 14 Mazelon Sabina 24 Strona 15 Miku a Magdalena 16 Orocz Dawid 17 Paruch Dorota 18 Piekut Klaudia 19 Przy ucki Bartosz 20 Seweryn Agnieszka 21 Stolecki Piotr 22 Szweda Natalia 23 Uba Karolina 24 Wadas Monika 25 Wardzi ska Katarzyna 26 odarczyk Mateusz 27 Zawisza Dawid

25 KLASA G DZIENNIKARSKA wychowawca: mgr Magdalena Padlewska-Berger 1 k Szymon 2 Byczek Mateusz 3 Cieloch Sandra 4 wiertnia Barbara 5 browska Aleksandra 6 Filipiak Klaudyna 7 Górska Magdalena 8 Iwa ska Ma gorzata 9 Jakut Mateusz 10 Janosz Katarzyna 11 Jó wiak Michalina 12 Jurowicz Patrycja 13 Kaszyca Urszula 14 Krupa El bieta 15 Kula Izabela 16 Le niak Agnieszka 17 Micor Katarzyna 18 Minoj Ma gorzata 19 Mrozik Mateusz 20 Nagi Monika 21 Pa dziorko Bartosz 22 Rogalska Katarzyna 23 Rogalska Michalina 24 Sa ata Katarzyna 25 Stachura Marek 26 Tatoj Sonia 27 Wo dzi ski Szymon 28 Zbie Karolina ABSOLWENCI 2009/2010 KLASA A EUROPEJSKA wychowawca: mgr Aleksandra Skórzewska 1 Bajer Anna 2 Bigos Angelika 3 Drozd Anna 4 Fijo Kamil 5 Janko Karolina 6 Jarosz Lucyna 7 Karkoszka Klaudia 8 Ko lik Marlena 9 Liszka Daria 10 Lysko Magdalena 11 Mandla Oskar 12 Orocz Monika 13 Parysz Patrycja 14 Piekut Joanna 15 Pomiet o Justyna 16 Pomiet o Magdalena 17 Raszka Aleksandra 18 Rzechu a Adam 19 Sa ata Aleksandra 20 Stachura Marzena 21 Stolarczyk Marcin 22 Stolarska Karolina 23 Szczotka Andrzej 24 Walus Sylwia 25 Wato a Sonia 26 Wieczorek Magdalena 27 Wójcik Izabela 28 Zar bski Mariusz 29 Ziobro Agnieszka 30 urek Dorota KLASA B MENED ERSKO-EKONOMICZNA wychowawca: mgr Maria Sordyl 1 Bratek Artur 2 Buras Adam 3 Chuchacz Aleksander 4 Cinal Damian 5 Czypionka Piotr 6 Durok Micha 7 Florczyk Damian 8 Grabowska Edyta 9 Hachu a Laura 10 Hantulik Marcin 11 Jackowiak Adam 12 Karolczak Kamil 13 Kolasa Beata 14 Kostyra Patryk 15 Kowalska Agata 16 Lotawiec Maria 17 Maroszek Magdalena 18 Niksa Monika 19 Ograbek Ewa 20 Piekorz ukasz 21 Piekorz Wojciech 22 Pietruszka Aleksandra 23 Urba czyk Kinga 24 Pustelnik Marta 25 Strona

26 25 Ramski Wojciech 26 Rusin Marcin 27 Stol Piotr 28 Strze yk Joanna 29 Szwedor Krzysztof 30 Zaj c Gracjan 1 Baron Anna 2 Berezowski Filip 3 aszczyk Kinga 4 otko Aleksandra 5 Bryjok Klaudia 6 Chrostek Justyna 7 Czarnynoga Marcin 8 Czyrwik Sabina 9 Doktor Waldemar 10 Drobik Ma gorzata 11 Gniza Martyna 12 Gondzik Monika 13 Hachu a Ewelina 14 Hajduk Sandra 15 drzejczak Agnieszka KLASA C PRZYRODNICZA wychowawca: mgr Aleksandra Stacho 16 Knapik Cecylia 17 Kokoszka Joanna 18 Koz owski Dawid 19 Majer Klaudia 20 Matras Marcin 21 Mietli ski Micha 22 Noras Dominika 23 Papo Anna 24 Po niak Pawe 25 Rzepa Klaudia 26 Sajdok Piotr 27 Woszczek Blanka 28 Wróbel Patryk 29 uber Anna KLASA D AKADEMICKA wychowawca: mgr Paulina Cholewa- wietli ska 1 Bu ka Klaudia 2 ugajczyk Katarzyna 3 Habryka Karol 4 Hamerla Piotr 5 Janik Anna 6 Kami ski Kamil 7 Karbowy Nikodem 8 Karwat Sebastian 9 Kolasi ska Kinga 10 Krzak Mateusz 11 Kurtok Mateusz 12 Ma ek Dawid 13 Marszo ek Aleksandra 14 Mickiewicz Piotr 15 Mucha Ewelina 16 Nowak Justyna 17 Nowak Rafa 18 Pasterak Pawe 19 Pawlik Mateusz 20 Poluszak Kamila 21 Pomiet o Micha 22 Sajdok Bart omiej 23 Sa ga Marcin 24 Sosi ski Krzysztof 25 Szymeczko Marek 26 lósarczyk Kamil 27 Zaj cka Daria KLASA E MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z POSZERZONYM PROGRAMEM ZYKA ANGIELSKIEGO wychowawca: mgr Bo ena Boduch-Gorczyca 1 Barszcz Mateusz 2 Biero ska Agnieszka 3 Borodin Agnieszka 4 Ciora Agata 5 Czamberg Alan 6 Dwojakowski Piotr 7 Dyjas Wiktoria 8 Frank Joanna 9 Gawlik Andrzej 26 Strona 10 Jochemczyk Joanna 11 Kaczmarek El bieta 12 Kania Sabina 13 Kiwadowicz Artur 14 Koco Grzegorz 15 Kocurek Artur 16 Ko czalski Artur 17 Krawczyk Andrzej 18 Kupka Weronika

27 19 Ku nik Artur 20 Lasok Lidia 21 abu Katarzyna 22 Madej Barbara 23 Morkisz Kamil 24 Myszor Ma gorzata 25 Niesyto Wirginia 26 Obuchowska Ró a 27 Stolorz Katarzyna 28 Szromek Kamil 29 Zakrzewska Marta KLASA F HUMANISTYCZNA wychowawca: mgr Joanna Tla ka 1 Chuchacz Roksana 2 Deda Karolina 3 Drozdek Katarzyna 4 Dubacka Joanna 5 Dudek Beata 6 Handerek Edyta 7 Janota Karol 8 Kami ska Izabela 9 Klimczok Natalia 10 Konieczny Anna 11 Kozi ska Aleksandra 12 Kramarczyk Ewelina 13 Krzykawska Aleksandra 14 Ku nik Weronika 15 Liszka Ewelina 16 ojek Justyna 17 My liwiec Kamila 18 Paris Kinga 19 Piwowarczyk Izabela 20 Pr dy Aleksandra 21 Pudlewska Aneta 22 Pyra Patryk 23 Raszka Paulina 24 Rogalska Marta 25 upik Szymon 26 Wasil Martyna 27 Waszczuk Patrycja 28 Wielgosz Mateusz 29 Wojtowicz Aleksandra 30 neczko Aneta KLASA G DZIENNIKARSKA wychowawca: mgr Robert Romantowski-Tomosz 1 Blach Justyna 2 Bory Anna 3 Brom Monika 4 Bula Piotr 5 Cicho Dawid 6 Damaschk Marcin 7 Dudys Daniel 8 Grabowska Anna 9 Gu Izabella 10 Jaromin Ewa 11 dzio a Mateusz 12 Ko aciak Katarzyna 13 Kotlarska Paulina 14 Ko mi ska Katarzyna 15 Kuster Ilona 16 Laby Pawe 17 Lig za Joanna 18 Mazgaj Agnieszka 19 Odrow Wies awa 20 Pawlus Monika 21 otek Agata 22 óciennik Kamila 23 Rudol Paulina 24 Siemianowska Sonia 25 Stankiewicz Karolina 26 Stolorz Dawid 27 Swatowska Dominika 28 Trojanowska Dagmara 29 Witwicka Marta ABSOLWENCI 2010/2011 KLASA A EUROPEJSKA wychowawca: mgr Agnieszka Wyderka-Dyjeci ska 1 Bartecka Anna 2 Bizacki Mateusz 3 Budzi ska Gloria 27 Strona 4 Cichy Adam 5 Duraj Angelika 6 Germanek Martyna

28 7 Habryka Magdalena 8 Ha nik Agnieszka 9 Henczak Anna 10 Jachowicz Justyna 11 Janik Sylwia 12 Jarych Sandra 13 drzejczyk Marta 14 Kokoszka Dawid 15 Konieczny Klaudia 16 Krakowski Damian 17 Krawczyk Tomasz 18 Langer Paula 19 Lig za Magdalena 20 asut Aleksandra 21 Moric Marzena 22 Morkisz Izabela 23 Panek Paulina 24 Pieczka Ewa 25 Rola Oliwer 26 Rychlik Katarzyna 27 Serafin Karolina 28 Siembida Agnieszka 29 Stalmach Grzegorz 30 Stawowy Paulina 31 Tomala Emilia 32 Wybraniec Monika 33 Zagórska Ma gorzata 1 Adrian Magdalena 2 Bia Klaudia 3 Biela Piotr 4 Bobowski Dariusz 5 Bojdo Monika 6 Bratek Paulina 7 Czyrwik Wojciech 8 Dudzik Aneta 9 Górkiewicz Alicja 10 Grzyb Magdalena 11 Jankowska Katarzyna 12 dzior Aleksandra 13 Knozowska Magdalena 14 Ko odziej Anna 15 Kotlorz Bogus awa 16 Kozie Krzysztof 17 Kurzak Marta 18 Kutera Katarzyna KLASA C PRZYRODNICZA wychowawca: mgr Beata Brysz 19 Laby Karolina 20 Mendelska Magdalena 21 dlewska Angelika 22 dlewska Klaudia 23 Mika Paulina 24 Morawska Aleksandra 25 Nyga Joanna 26 Olewi ska Roksana 27 Pilor Dorota 28 Saja Izabella 29 Stolorz Marta 30 Szcz sny Judyta 31 Szymkowiak Krzysztof 32 Tuszy ski Remigiusz 33 liz Micha 34 Targiel Monika 35 Wac awek Piotr 36 abicka Anna KLASA D AKADEMICKA wychowawca: mgr Jolanta Tarajkowska 1 Adaszy ska Agnieszka 2 Baraniewicz Szymon 3 Buza a Patryk 4 Chwiendacz Artur 5 Cie lewicz Robert 6 Cyro Klaudia 7 Doma ski Mateusz 8 Dzier ak Michalina 9 Dzi giel Angelika 10 Forystek Anna 11 bo Marcin 12 Grzesiak Sebastian 13 Handy Szymon 14 Hetma ski Mateusz 28 Strona 15 Jarnot Mateusz 16 Knopek Artur 17 Kocurek Karol 18 Krzak Marta 19 api ska Kinga 20 Miczek Aleksandra 21 Niesyto Marcin 22 Nowak Krzysztof 23 Oko ukasz 24 Piecha Jakub 25 Pi takiewicz Natalia 26 Pucha a Dariusz 27 Ró ok Marcin 28 Stylok Agnieszka

29 29 Sufa Magdalena 30 Sumera Mateusz 31 Szymajda Patrycja 32 wi cicka Martyna 33 Tomsia Ewa 34 Wojciechowski Rafa KLASA E MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z POSZERZONYM PROGRAMEM ZYKA ANGIELSKIEGO wychowawca: mgr Barbara Wi niowska 1 Adwentowicz Antonina 2 Bajura Kevin 3 k Katarzyna 4 Bobla Martyna 5 Borkowski Patryk 6 Faruga Dawid 7 Fr szczak Tomasz 8 Fuchs Aleksandra 9 Gorczyca Joanna 10 Gruca Agnieszka 11 Guznar Joanna 12 Jagsz B ej 13 Kania Pawe 14 Kostka Beata 15 Kubica Kamil 16 Lamik Bart omiej 17 yczkowski Kamil 18 Matyjasik Estera 19 Migas Bernadetta 20 Migda Grzegorz 21 Mysiak Miko aj 22 Osoba Anna 23 Peikert Patryk 24 Potoczny Mateusz 25 Rososi ska Barbara 26 Sadowski Tomasz 27 Saternus Martyna 28 Sklorz Marcin 29 otwi ska Magdalena 30 wiergolik Dawid 31 Uszok Wojciech 32 Wszo ek Daria 33 ukiewicz Izabela KLASA F HUMANISTYCZNA wychowawca :mgr Dagmara Kupczyk 1 Bado Krzysztof 2 Bie ka Karolina 3 Burzyk Monika 4 Chrószcz Karolina 5 Czarnynoga Sylwia 6 Genc Aneta 7 Germanek Dominik 8 Gniza Justyna 9 Hadryjan Patrycja 10 Jankowski Dawid 11 Janosz Agnieszka 12 Kiczmal Klaudia 13 Klekot Bart omiej 14 Kucharewicz Mateusz 15 Kuczowicz Adrian 16 Matysek Aleksandra 17 Natkaniec Adam 18 Obara Dawid 19 Ocha ek Patrycja 20 Patola Marta 21 Piekorz Marcin 22 Piwowarski Mateusz 23 Rutkowski Aleksander 24 Sajdak Karolina 25 Sikora Mateusz 26 Smolarczyk Agnieszka 27 Sosna Sylwia 28 Sta Magdalena 29 Szymczak Maria 30 cierska Kinga 31 Wabno Sylwia 32 grzynek Paulina 33 Zawadzka Aleksandra KLASA G DZIENNIKARSKA wychowawca :mgr Anna Mucha 1 Balura Anna 2 Borzyk Natalia 3 Cyganik Ma gorzata 4 Czy ewska Magdalena 5 ugajczyk Ewa 29 Strona 6 Doktor Joanna 7 Faruga Daria 8 Fary ska Ilona 9 Fra Klaudia 10 Gibowska Marta

30 11 Iwan Dominika 12 Jakimiec Kamila 13 Klimza Klaudia 14 Koczur Klaudia 15 Kot Karolina 16 Kuczak Edyta 17 Latusek Paulina 18 apka Anna 19 Mucha Danuta 20 Piecha Agata 21 Ratajczak Dominika 22 Saternus Wojciech 23 Serwin Sylwia 24 Soli ski Krzysztof 25 Sta kowska Justyna 26 Stolarczyk Magdalena 27 ebrowska Monika ABSOLWENCI 2011/2012 KLASA A wychowawca: mgr Aleksandra Skórzewska 1 Bednarz Bogus awa 2 Buda Dorota 3 Fidecka Diana 4 Gawino Jadwiga 5 Gilewicz Aleksandra 6 Górna Adrianna 7 Grze lak Daniel 8 Hachu a Justyna 9 Janusz Agnieszka 10 Jarnot Natalia 11 Jurecka Agata 12 dziora Karolina 13 Ko aciak Robert 14 Konieczny Agata 15 Kostka Magdalena 16 Krzysztof Barbara 17 Lenart Patrycja 18 Liszka Joanna 19 opuszy ski Jakub 20 Mendrela Monika 21 Nowak Barbara 22 Otr ba Paulina 23 Piekorz Magdalena 24 Piekorz Magdalena 25 Pientok Monika 26 Pilch Jacek 27 Pude ko Daria 28 Rosowski Robert 29 Sapek Aleksandra 30 Stachura Kamil 31 Szpak Anna 32 lósarczyk Kinga 33 Tabor Jakub 34 Wójcik Agnieszka KLASA C wychowawca: mgr Szymon Nyga 1 Bodziony Jakub 2 Cierniak Aleksandra 3 wiertnia Joanna 4 ugajczyk Aneta 5 Dobry Mateusz 6 Falkowska Mariola 7 Fr ckowiak Katarzyna 8 Fr czek Agnieszka 9 Gwó Karolina 10 drzejczak Sonia 11 Kapek ukasz 12 Kasperek Elwira 13 Kasprzak Aleksandra 14 Kaszyca Natalia 15 Kijas Katarzyna 16 Ko aciak Natalia 17 Konecko Sylwia 18 Kwiatkowska Karolina 19 Magiera Aneta 20 Nowak Rafa 21 Obtu owicz Dawid 22 Porwit Kamil 23 Przewo nik Barbara 24 Robak Paulina 25 Skrzelowska Ewa 26 Sroka Magdalena 27 Stadler Kinga 28 Szczesiul Maria 29 Szeliga Patrycja 30 Szweda Katarzyna 31 Szymura Monika 32 Winiarska Katarzyna 33 Wolski Bartosz 30 Strona

31 KLASA D wychowawca: mgr Joanna Motyka 1 Bator Monika 2 Berger Jan 3 Cichy Pawe 4 Gajewy Dawid 5 Goj Krzysztof 6 Jastrz bska Ewa 7 Jastrz bski Mariusz 8 drzejczak Mateusz 9 Kaczmarek Oktawia 10 Kocurek Andrzej 11 Kosteczko J drzej 12 Kozie Dawid 13 Ksi ek Bartosz 14 Kucz Pawe 15 Majcherek Dawid 16 Malcharek Damian 17 Matusik Kamil 18 Matyszkiewicz Mariusz 19 Mazurek Iwona 20 Mijal Pawe 21 Miklaszewski Maciej 22 Mikulski Daniel 23 Nowak Daniel 24 Parysz Marcin 25 Piekarczyk Sebastian 26 Pyka Barbara 27 Rumi ski ukasz 28 Ryszka Mateusz 29 Seweryn Martyna 30 Stelmaczonek Aleksander 31 Trzopek Bartosz j 32 Urba czyk Piotr 33 na Aneta KLASA E/F wychowawca: mgr Paulina Cholewa- wietli ska 1 Adamczyk Angelika 2 Adamczyk Dawid 3 Biegun Patrycja 4 Dandyk Magdalena 5 Dobisz Kamil 6 Drozdek Anna 7 Freitag Karina 8 Gawlik Barbara 9 Hachu a Barbara 10 Hojna Rafa 11 Jagoda Patryk 12 Janik Aleksandra 13 Jankowski Artur 14 Kania Pawe 15 Kosowski Wojciech 16 Kowal Marcelina 17 Kucz Magda 18 Kurzydem Przemys aw 19 Ku nik Kamil 20 Malcharczyk Adam 21 Oleksy Monika 22 Pastuszka Marcin 23 Pieczka Rafa 24 Pilch Artur 25 Piwowarek aneta 26 Smuda Barbara 27 Stanclik Daria 28 St ch y Mateusz 29 Synowiec Magdalena 30 Szafron Patrycja 31 Szo tys Marta 32 Szorek Agnieszka 33 Wardzi ski Jakub 34 Wcis o Klaudia KLASA G/B wychowawca: mgr Klaudia Swachta 1 Baron Andrzej 2 Ciesek Anita 3 Demski Mateusz 4 Dolata Karolina 5 Dudek ukasz 6 Durok Anna 7 Gierlicki Grzegorz 8 Goral Anna 9 Jab ski Sebastian 31 Strona 10 Jaworski Mariusz 11 Kasperczyk Justyna 12 Ko odziejczyk Natalia 13 Kula Karolina 14 Niesyto Tomasz 15 Orzechowski Jakub 16 Osuch Sylwia 17 Piku a Tobiasz 18 Piwko Kamila

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. ośrodek etapu praktycznego - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, ul. Szkolna 12 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2015/ 2016... (Data, podpis i decyzja dyrektora gimnazjum o zatwierdzeniu do realizacji szkolnego zestawu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Łambinowice w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GROCHOWIE obowiązujący od 1 września 2014r PRZEDSZKOLE w zest P-1 Razem w przedszkolu Program wychowania przedszkolnego wydanie rozszerzone Jolanta

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

LAUREACI KONKURSU CZYTELNICZEGO : Koleżeńska przyjaźń w powieści Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnara - konkurs dla uczniów klas IV i V

LAUREACI KONKURSU CZYTELNICZEGO : Koleżeńska przyjaźń w powieści Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnara - konkurs dla uczniów klas IV i V Konkursy czytelnicze miały na celu promowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży, w której przyjaźń i patriotyzm stanowią ponadczasowe wartości. Natomiast konkurs plastyczno historyczny zobrazował

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 w RADOMSKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 w RADOMSKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007 OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 w RADOMSKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007 Lp. Konkurs, turnieje sportowe, itp. Imię i nazwisko nauczyciela Imię i nazwisko ucznia Klasa

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów P/10/074 LKR-4101-22-03/2010/2011 Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji okresoworocznej środków trwałych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan wychowawczy Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 Plan wychowawczy Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej na rok szkolny 2015/2016 L p Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji CEL: WPAJAĆ PATRIOTYZM I POSTAWY PATRIOTYCZNE 1. Zrealizować na godzinach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE:

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół oraz przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego realizowanego w ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

Program Debaty: (może ulec zmianie w zależność od przebiegu dyskusji) II. Debata: 1. Analiza ankiety z ogólnej wiedzy o samorządzie.

Program Debaty: (może ulec zmianie w zależność od przebiegu dyskusji) II. Debata: 1. Analiza ankiety z ogólnej wiedzy o samorządzie. Program Debaty: (może ulec zmianie w zależność od przebiegu dyskusji) I. Wprowadzenie, prezentacja multimedialna wraz z wynikami ankiety przeprowadzone w naszej szkole. II. Debata: 1. Analiza ankiety z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI. Portrety zwierząt

Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI. Portrety zwierząt Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI Portrety zwierząt W dniu 27 kwietnia 2016r. jury w składzie: Jacek T. Marek- Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/10/11 z dnia 17 lutego 2011 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie na lata 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 922/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Numer Komisji Egzaminacyjnej Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3,4 i 5 latków

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3,4 i 5 latków Załącznik nr 1 do uchwały opiniującej Nr 15/4 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól w Zieleniu z dnia 1 września 2015 r. Szkolny zestaw programów nauczania ogólnego dla szkoły podstawowej i oraz program wychowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PUNKT PRZEDSZKOLNY KSIĄŻKI POMOCNICZE Lp. przedmiot tytuł numer 1. Wychowanie Kolekcja przedszkolaka przedszkolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ BIBLIOTERAPIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 /materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ WYDAWNICTWA ZWARTE Borecka I., Biblioterapia : teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku!

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku! Serdecznie witamy w naszych stuletnich murach! Życie ludzkie jest jak tkanie pajęczyny przedszkole gimnazjum dalsza edukacja narodziny szkoła podstawowa szkoła średnia zawód, praca i szczęśliwe życie Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Konkursy przedmiotowe i tematyczne ogłoszone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: nazwa konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul.

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul. Regulamin konkursu krajowego pod tytułem: Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 1 Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Grono Pedagogiczne. Dyrektor. Sułecka-Czyż. Skład Rady Pedagogicznej; Lp. Nazwisko i imię. Nauczane przedmioty. Autor: Ala -> 24.09.2013.

Grono Pedagogiczne. Dyrektor. Sułecka-Czyż. Skład Rady Pedagogicznej; Lp. Nazwisko i imię. Nauczane przedmioty. Autor: Ala -> 24.09.2013. Grono Pedagogiczne Autor: Ala -> 24.09.2013. Dyrektor Sułecka-Czyż Dyrektor mgr Mirosława Gawlik mgr Małgorzata W-ce Skład Rady Pedagogicznej; Lp. Nazwisko i imię Nauczane przedmioty Kwalifikacje Wycho-

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Przy ZSO II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej

Przy ZSO II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej Przy ZSO II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej Jesteśmy grupą 10 uczniów z klasy 2B Dyrektor Naczelny: Ewelina Wojciechowska Dyrektor ds. finansów: Kamila Dobija Dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Załącznik nr 12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Na podstawie: 1. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH

S T A T U T. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH S T A T U T LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH Postanowienia wstępne 1. 1. Statut określa cele i zasady organizacji pracy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 2. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Zarządzenie Nr;lol{ /2014 Burmistrza Opoczna z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2016 R. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby

KWIECIEŃ 2016 R. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby KWIECIEŃ 2016 R. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo