miejskiej, zatrzymuj¹ siê tu nawet pracownicy firm maj¹cych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miejskiej, zatrzymuj¹ siê tu nawet pracownicy firm maj¹cych"

Transkrypt

1 Czy parkomaty stan¹ przy ulicy Górnej? Czy strefa p³atnego parkowania w Bytowie znów siê powiêkszy? Chc¹ tego handlarze z ul. Sikorskiego i czêœæ jej mieszkañców. To, czy przy ulicy Górnej w Bytowie stan¹ parkomaty, zale eæ bêdzie od burmistrza. (Nie)s³awna szarpanina To mia³a byæ zwyczajna, rutynowa kontrola prêdkoœci. Sta³a siê newsem na skalê kraju. Wszystko za spraw¹ wideo, na którym widaæ nieporadnoœæ bytowskich policjantów. W sieci umieœci³ je mê czyzna, którego funkcjonariusze d³ugo nie mogli poskromiæ. Œrodê bytowscy stró e prawa zapamiêtaj¹ na d³ugo. O nieporadnym zatrzymaniu 48-letniego kierowcy, obywatela Niemiec, a huczy w mediach. Jeden z bytowiaków napisa³ nawet tekst piosenki opisuj¹cej zdarzenie. Telefony urywaj¹ siê te na komendzie. Nie tylko dziennikarze ogólnopolskich mediów, ale te przypadkowe osoby próbuj¹ dowiedzieæ siê prawdy lub podzieliæ uwagami dzwoni¹c bezpoœrednio do rzecznika bytowskiej komendy i szukaj¹c kontaktu z komendantem. M.T. Dokoñczenie na str. 9 Studnia odkrywa tajemnice Na dziedziñcu bytowskiego zamku znów pojawili siê archeolodzy. Bytowiacy Kamil Kajkowski i Pawe³ Szczepanik kopali w starej studni. Co prawda przed laty prace prowadzi³ w niej dr Antoni Paw³owski, ale teraz m³odzi archeolodzy siêgnêli jeszcze g³êbiej, wydobywaj¹c na œwiat³o dzienne kolejne stare przedmioty. Choæ na pe³n¹ analizê wykopalisk bêdziemy musieli jeszcze trochê poczekaæ, wstêpne wyniki daj¹ wiele do myœlenia, m.in. o pocz¹tkach Bytowa. P.D. Wiêcej na str. 15 Badania bytowskich archeologów powinny poszerzyæ wiedzê o historii naszego miasta. G³ównym powodem, dla którego handlarze zwrócili siê w tej sprawie do w³adz miasta, jest troska o klientów. - Teraz w zasadzie nie maj¹ gdzie parkowaæ. Dla nas to problem, poniewa jeœli klient nie ma gdzie zaparkowaæ, pojedzie dalej - mówi Andrzej Olczyk, w³aœciciel zak³adu us³ugowego IT Olczyk. Podobnego zdania s¹ inni w³aœciciele sklepów. - Szczerze mówi¹c to przy ul. Górnej miejsca nie ma nawet dla nas. Gdy przyje d amy do pracy i chcemy zostawiæ gdzieœ auto nie ma na to szans t³umaczy wspó³w³aœcicielka zak³adu optycznego przy ul. Sikorskiego, Lucyna D¹browska. K³opoty postojowe maj¹ równie osoby, którym na parkingu przy ul. Górnej wyznaczono specjalne miejsca. Najczêœciej dotyczy to Nowej Apteki Ducha Œw. i samych mieszkañców. Mimo e stoj¹ tam znaki informuj¹ce o rezerwacji, czêœæ kierowców w ogóle nie zwraca na nie uwagi. Jak powiedzia³ nam jeden z pracowników sklepów przy ul. Œród- miejskiej, zatrzymuj¹ siê tu nawet pracownicy firm maj¹cych siedziby kilka ulic dalej. - Ulicê Górn¹ ju wczeœniej wpisano do uchwa³y o strefie p³atnych parkingów. Od strony prawnej wszystko jest wiêc za³atwione. Ale decyzja o tym, czy akurat w tym miejscu strefa siê pojawi, nale y do burmistrza t³umaczy Izabela Trojañska, kierownik wydzia³u inwestycji i infrastruktury Urzêdu Miejskiego w Bytowie. M.T. Dokoñczenie na str. 7

2 2 AKTUALNOŒCI Karty dla du ych rodzin ju wkrótce Od kilku dni rodziny z trojgiem i wiêcej dzieci z gminy Bytów mog¹ sk³adaæ wnioski o wydanie Karty Du ej Rodziny. Dziêki niej bêd¹ mog³y liczyæ na zni ki, m.in. na basenie czy w muzeum. Projekt skierowany jest do rodzin maj¹cych przynajmniej troje dzieci. Póki co mog¹ korzystaæ ze zni ek na korzystanie z basenu, przy p³atnoœciach za zajêcia w Bytowskim Centrum Kultury, a tak e za wstêp do Muzeum Zachodniokaszubskiego. Do programu w³¹czaj¹ siê te prywatni przedsiêbiorcy, którzy rodzinom wielodzietnym chc¹ zaproponowaæ rabaty przy korzystaniu z ich us³ug. - To dwa gabinety stomatologiczne i apteka. Ich nazwy podamy po podpisaniu z przedsiêbiorcami stosownych u- Rowerowa pêtla ze stacyjk¹ 27 km d³ugoœci bêdzie mia³a nowa œcie ka rowerowa prowadz¹ca przez gminê Ko³czyg³owy. Utwardzenie i oznaczenie tras z budow¹ stacyjki w Jezierzu poch³onie ponad 450 tys. z³. Trasa prowadz¹ca m.in. przez Ko³czyg³owy, Jezierze, Wierszyno, Dar kowo i Ga³¹Ÿniê Wielk¹ to kolejny projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ko³czyg³owy, który zyska³ dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Poprowadzimy œcie kê po ciekawych i malowniczych terenach. O- znaczymy j¹ tabliczkami informacyjnymi i kierunkowskazami. Czêœæ nawierzchni szlaku zostanie dodatkowo utwardzona t³uczniem - mówi wiceprezes ko³czyg³owskiego stowarzyszenia, Rafa³ Stoltman. Jednym z g³ównych elementów nowej trasy bêdzie stacyjka rowerowa. - Zlokalizowaliœmy j¹ na gminnej parceli przy stawie w Jezierzu. Znajd¹ siê tam m.in. stojak na rowery, drewniana altana, miejsce na grill, k³adka nad wod¹ oraz stanowisko do ³owienia ryb. Ca³oœæ oœwietli lampa solarna - mówi R. Stoltman. Wniosek czeka jeszcze na formaln¹ weryfikacjê w Urzêdzie Marsza³kowskim. - Chcemy, aby ca³a infrastruktura by³a gotowa na przysz³oroczne wakacje - mówi wiceprezes stowarzyszenia. D³u ej trzeba bêdzie poczekaæ na realizacjê dwóch kolejnych projektów, które równie zyska³y dofinansowanie Fundacji Partnerstwo Dorzecze S³upi. - Chodzi o dwa place rekreacyjne. Za blisko 70 tys. z³ zagospodarujemy teren przy sali wiejskiej w Jezierzu. Powstanie m.in. miejsce na ognisko, boisko do siatkówki z pi³kochwytami, wytyczymy œcie ki utwardzone kamiennym brukiem z ³awkami do odpoczynku. Teren zyska te drewniane ogrodzenie i lampy solarne - zapowiada R. Stoltman. Podobne prace przeprowadzone zostan¹ w Barnowcu, z tym e koszt tej czêœci projektu to 50 tys. z³. - Zagospodarujemy gminn¹ parcelê po drugiej stronie drogi powiatowej. Chodzi o teren, na którym w tym roku stanê³y drewniane altany ze strzech¹ - mówi R. Stoltman. W.R. Zdob¹dŸ markê dla produktu Ma pomóc w promocji. Marka zielone Serce Pomorza znów jest do wziêcia. Do konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza, Fundacja Partnerstwo Dorzecze S³upi zaprasza ju po raz pi¹ty. Warunkiem uczestnictwa jest zg³oszenie swojego pomys³u do w biurze fundacji w Krzyni. Do zmagañ o certyfikat mo na zg³osiæ charakterystyczne dla naszego regionu produkty, które s¹ wytwarzane w sposób niemasowy, przyjazny dla œrodowiska, z surowców lokalnie dostêpnych. Marka Zielone Serce Pomorza mów - mówi kierowniczka wydzia- ³u organizacyjnego i spraw spo³ecznych Urzêdu Miejskiego w Bytowie, Ewa Kulaszewicz. Wszelkie informacje dla zainteresowanych dostêpne s¹ w specjalnej zak³adce Karta Du ej Rodziny na - Wiele osób interesuje siê tym tematem, dzwoni¹, dopytuj¹, pobieraj¹ wnioski, ale póki co jeszcze aden nie wp³yn¹³. Chcielibyœmy, aby od listopada program ruszy³ - dodaje E. Kulaszewicz. Wydanie karty jest bezp³atne. przyznawana bêdzie w kilku kategoriach: produkty spo ywcze, nalewki, wyroby rêkodzielnicze i rzemieœlnicze, us³ugi turystyczne, lokalne imprezy. Autorzy wyró nionych pomys³ów bêd¹ mogli liczyæ na bezp³atn¹ promocjê swoich produktów, us³ug i inicjatyw pod wspóln¹ mark¹ o nazwie Zielone Serce Pomorza. Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na stronach oraz W GMINIE KO CZYG OWY Bêdzie wiêcej gabinetów i kardiolog z Trójmiasta Od pocz¹tku paÿdziernika mieszkañcy gminy Ko³czyg³owy maj¹ lepszy dostêp do opieki zdrowotnej. W Gminnym Oœrodku Zdrowia pracê rozpocz¹³ nowy lekarz, a do koñca roku gabinety przenios¹ siê do nowego budynku. Po odejœciu na emeryturê Jerzego Olczaka, który przez lata prowadzi³ praktykê w Ko³czyg³owach, jedynym lekarzem obs³uguj¹cym pacjentów na terenie gminy Ko³czyg³owy by³ Adam Potocki z ubna. Nic wiêc dziwnego, e kolejki przed gabinetami lekarskimi w Ko³czyg³owach i ubnie wyd³u- a³y siê. - Z pocz¹tkiem paÿdziernika podpisa³em umowê z Jerzym Kaczmarkiem, lekarzem specjalist¹ chorób wewnêtrznych z Gdyni. Bêdzie przyjmowa³ pacjentów w Ko³czyg³owach w ramach ubezpieczenia. Ja równie bêdê tu przyje - SAMORZ DOWCY Z GMINY KOŒCIERZYNA Podpatrywali tuchomian Samorz¹dowcy z wiejskiej gminy Koœcierzyna odwiedzili Tuchomie. Ogl¹dali, podpatrywali i szukali rozwi¹zañ dla siebie. - Takie wizyty s¹ potrzebne. Sami niedawno odwiedziliœmy samorz¹d w Bornem Sulinowie, zwiedzaj¹c przy okazji pobliskie muzeum PGR-u, które prowadzi bardzo energiczna i przedsiêbiorcza pani so³tys. To doskona³a okazja do zbierania pomys³ów, które mo na przenieœæ na w³asny grunt - mówi wójt Tuchomia Jerzy Lewi Kiedrowski. Wójt wiejskiej gminy Koœcierzyna, wspólnie z radnymi i d a³ dwa razy w tygodniu. Dziêki temu wiêcej czasu poœwiêcê swoim pacjentom z ubna - mówi A. Potocki. Jeszcze w tym tygodniu og³oszone zostan¹ dok³adne godziny pracy Gminnego Oœrodka Zdrowia. Niebawem jednak gabinety zmieni¹ adres. - Zakoñczy³y siê prace w nowym budynku Gminnego Oœrodka Zdrowia. Obiekt przeszed³ ju czêœæ wymaganych przegl¹dów i odbiorów technicznych. Mamy na razie problem z przy- ³¹czem energetycznym, na które czekamy od maja. Liczê jednak, e do listopada wszystko uda nam siê dopi¹æ i bêdzie mo na rozpocz¹æ przeprowadzkê gabinetów lekarskich - mówi Arkadiusz Kukliñski z Urzêdu Gminy Ko³czyg³owy. - Czekamy na to z niecierpliwoœci¹. Stary budynek nie spe³nia wymagañ sanepidu i Narodowego Funduszu Zdrowia. Po zmianie miejsca bêdziemy mieli do dyspozycji gabinet zabiegowy i osobne pomieszczenie do szczepieñ. Zyskamy te dodatkowy gabinet, który wydzier- awimy lekarzom specjalistom, w tym kardiologowi, których œci¹gniemy z Trójmiasta. Jest szansa, e w ramach ubezpieczenia od przysz³ego roku bêd¹ przyjmowali pacjentów dwa razy do roku -zapowiada A. Potocki. W.R. so³tysami spotka³ siê z przedstawicielami tuchomskiego samorz¹du. Pozna³ m.in. zasady funkcjonowania funduszy so³eckich i zwiedzi³ okolicê, ogl¹daj¹c gminne inwestycje zrealizowane z udzia- ³em œrodków unijnych. - Wizyta w Tuchomiu nie jest przypadkowa. Dobrze oceniamy efekty pracy tego samorz¹du. G³ównie za spraw¹ aktywnych organizacji pozarz¹dowych i stowarzyszeñ, wielu inwestycji realizowanych przy wsparciu funduszy so³eckich oraz bogatej infrastruktury rekreacyjnej prawie w ka dej miejscowoœci. Gmina Tuchomie jest znacznie mniejsza od naszej, bo liczymy blisko 15 tys. mieszkañców [Tuchomie ma ok. 4 tys. mieszkañców - przyp. red.], jednak s¹dzê, e wiele rozwi¹zañ uda siê zaszczepiæ na naszym gruncie. Jeszcze w tym miesi¹cu spotkamy siê z samorz¹dowcami i podsumujemy ca³¹ wizytê - mówi wójt gminy Koœcierzyna, Grzegorz Piechowski. W.R. Wójt wiejskiej gminy Koœcierzyna, Grzegorz Piechowski (po lewej), spotka³ siê z przedstawicielami tuchomskiego samorz¹du.

3 AKTUALNOŒCI 3 MIKOROWO (GM. CZARNA D BRÓWKA) Boisko, plac zabaw i pla a G³ównie z myœl¹ o sporcie i rekreacji w Mikorowie zostanie wydane prawie 900 tys. z³. - Najwa niejsz¹ z inwestycji we wsi jest najpewniej boisko o sztucznej nawierzchni. Drugiego tak kolorowego obiektu w powiecie chyba nie ma - mówi wójt gminy Czarna D¹brówka, Jan Klasa. Prace zakoñczy³y siê kilka dni temu. P³yta ma wymiary 22 na 44 m. Mo na na niej graæ w pi³kê rêczn¹, koszykow¹, siatkówkê i tenisa ziemnego. Jednoczeœnie powsta³ plac zabaw o nawierzchni trawiastej, na której stanê³y huœtawki, drabinki, przejœcia rurowe i slalom. Wokó³ zbudowano te œcie ki spacerowe, przy których postawiono ³awki i kosze na œmieci. Pojawi³a siê równie drewniana altanka z miejscem na ognisko i murowanym grillem. Nie zapomniano te o toaletach. W otoczeniu posadzono krzewy, a resztê nawierzchni obsiano traw¹. Inwestycj¹ wart¹ nieca³e 635 tys. z³. zajmowa³a siê warszawska firma Skanska. Budowê dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowy chodnik przy drodze gminnej biegn¹cej przez Mikorowo powsta³ jeszcze w ubieg³ym miesi¹cu. Prace przy nim wykona³ Zak³ad Gospodarku Komunalnej z Czarnej D¹brówki. ¹cznie po³o ono 30 mb kostki na szerokoœci 1,5 m. Przy okazji wykonano dwa zjazdy do posesji. Ca³oœæ kosztowa³a ponad 10 tys. z³, z czego 3 tys. z³ do³o ono z funduszu so³eckiego wsi. Mieszkañcy Mikorowa czekaj¹ obecnie na now¹ pla ê nad jeziorem Mikorowo i ci¹g pieszorowerowy. - To pierwszy etap prac. Za nieco ponad 251 tys. z³ równie warszawska Skanska zagospodaruje teren nad jeziorem, wykona dwa zjazdy z drogi asfaltowej z miejscami postojowymi i ponad 300 m œcie ki rowerowej - mówi Agnieszka Ciszewska zajmuj¹ca siê pozyskiwaniem œrodków zewnêtrznych w Urzêdzie Gminy Czarna D¹brówka. Na pla y powstanie boisko do gry, pomost p³ywaj¹cy, altanka z miejscem na ognisko i grillem. Przy okazji pojawi siê oœwietlenie i stojaki na rowery. Prace maj¹ siê zakoñczyæ nie póÿniej ni M.T. Boisko w Mikorowie, podobnie jak reszta gotowej i przygotowywanej infrastruktury, jest ogólnodostêpne. W KO CZYG OWACH Wójt z³o y³ doniesienie Bytowska Prokuratura Rejonowa prowadzi postêpowanie w sprawie naruszenia nietykalnoœci wójta gminy Ko³czyg³owy, Wac³awa Koz³owskiego. Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, do incydentu dosz³o kilka dni temu przy jednej z posesji w Ko³czyg³owach. Wac³aw Koz³owski, przechadzaj¹c siê tamtêdy, mia³ zwróciæ siê do w³aœciciela nieruchomoœci. W trakcie rozmowy miêdzy mê czyznami dosz³o do o- strej wymiany zdañ, a potem szarpaniny. Na miejsce przyjecha³y radiowóz i karetka pogotowia. Wójt o zdarzeniu powiadomi³ bytowsk¹ W TRZEBIATKOWEJ (GMINA TUCHOMIE) Koñcz¹ œwietlicê Trzebiatkowscy ochotnicy najpierw sami wyremontowali pomieszczenie przy remizie, a potem zdobyli 25 tys. z³ unijnego wsparcia na wyposa enie i zagospodarowanie jej otoczenia. Na pomys³ remontu i zagospodarowania na w³asne potrzeby dawnego pomieszczenia socjalnego przy remizie w Trzebiatkowej cz³onkowie tamtejszej OSP wpadli ponad rok temu. - Nasza sala wiejska jest bardzo du a. Potrzebowaliœmy czegoœ bardziej kameralnego, gdzie moglibyœmy siê spotkaæ, porozmawiaæ i postawiæ w³asne trofea zdobyte w zawodach po arniczych - mówi Andrzej Wnuk Lipiñski, kierowca Ochotniczej Stra- y Po arnej w Trzebiatkowej. W ubieg³ym roku we w³asnym zakresie w dawnym mieszkaniu wymienili okna i drzwi, wybudowali kominek, wygospodarowali miejsce na ³azienkê oraz wymienili instalacjê elektryczn¹. Gdy zakoñczy³y siê prace budowlane, przysz³a kolej na wyposa enie. Z pomoc¹ przyszli mieszkañcy Trzebiatkowej, przeznaczaj¹c na stra- ack¹ œwietlicê 9 tys. z³ z funduszu prokuraturê. - Przyznajê, wp³ynê³o takie zawiadomienie, ale póki co nie mogê ujawniaæ szczegó³ów. Mogê jedynie powiedzieæ, e postêpowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko jakiejœ osobie - mówi prokurator rejonowy w Bytowie, Ryszard Krzemianowski. Z wójtem nie uda³o nam siê skontaktowaæ, bo od ponad tygodnia przebywa na zwolnieniu. Do sprawy wrócimy. so³eckiego. Plany by³y jednak znacznie szersze, dlatego wyst¹pili o unijne wsparcie do Fundacji Partnerstwo Dorzecze S³upi. Projekt opiewa³ na 41 tys. z³ i zak³ada³ m.in. zakup namiotu z napisem OSP Trzebiatkowa, aparatu fotograficznego oraz utwardzenie kostk¹ betonow¹ 200 m 2 placu przed remiz¹. - W projekcie zawarliœmy te zagospodarowanie aneksu kuchennego z wyposa eniem m.in. w p³ytê grzewcz¹ i lodówkê oraz zakup telewizora, kompletu sto³ów i krzese³ dla 30 osób -wymienia A. Wnuk Lipiñski. Projekt zakoñczy siê w paÿdzierniku. Wiêkszoœæ zakupów ju zrobiono. W tym tygodniu ruszy³y prace brukarskie. - Liczymy, e powstanie miejsce spotkañ, z którego chêtnie bêd¹ korzystali nie tylko stra acy, ale równie inni mieszkañcy wsi. Uroczyste otwarcie planujemy wiosn¹ - mówi stra ak. W.R. W GMINIE LIPNICA Zrewitalizuj¹ Borzyszkowy Polbrukowe alejki obsadzone ozdobn¹ zieleni¹, drewniane altany z ³awkami do odpoczynku i huœtawki dla dzieci. W przysz³ym roku Gmina Lipnica wyda na zagospodarowanie centrum Borzyszkowych 120 tys. z³. - Dostaliœmy informacjê, e nasz wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Borzyszkowych zyska³ akceptacjê i z Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka otrzymamy 80 tys. z³ unijnego wsparcia - mówi wójt Lipnicy, Andrzej Lemañczyk. Jeszcze w tym roku dokumentacja przejdzie weryfikacjê w Urzêdzie Marsza³kowskim w Gdañsku. - Liczymy, e do grudnia uda nam siê podpisaæ umowê i wiosn¹ rozpisaæ przetarg na wykonawcê. Zaraz potem rusz¹ prace. Chcemy zagospodarowaæ œrodek wsi. Na parceli wokó³ dawnej szko³y powstan¹ alejki spacerowe z ³awkami. Doposa ymy w dodatkowe urz¹dzenia istniej¹cy plac zabaw. Na dzia³ce stan¹ te drewniane zadaszenia oraz ogrodzenie - zapowiada A. Lemañczyk. Mieszkañcy Borzyszkowych ju mog¹ korzystaæ z placu rekreacyjnego nad miejscowym jeziorem. Jego zagospodarowanie zakoñczy- ³o siê niedawno. - Wczeœniej powsta³o tam boisko do siatkówki i koszykówki. Dostawiliœmy równie drewnian¹ wiatê, a niedawno ozdobnymi gazonami wzmocniliœmy skarpê - mówi A. Lemañczyk. W.R. Po³o enie kostki brukowej przy siedzibie OSP w Trzebiatkowej to jeden z ostatnich elementów jej zagospodarowania.

4 4 AKTUALNOŒCI ARESZTOWANIE OBCOKRAJOWCÓW Po kradzie y chcieli uciec za granicê Zabrali auto i komputer jednego z bytowskich przedsiêbiorców, po czym ruszyli w sin¹ dal. Dziêki wspólnej akcji policjantów i s³u by granicznej uda³o siê ich zatrzymaæ przy polsko-ukraiñskiej granicy. - Przedsiêbiorca poinformowa³ o kradzie y samochodu i laptopa, której dokonaæ mieli jego pracownicy obcokrajowcy. Z informacji, jakie zebrali kryminalni, wynika- ³o, e 23-latek i jego 27-letnia partnerka chc¹ opuœciæ teren Polski i zbli aj¹ siê do granicy. Para podró owa³a busem, samochód pokrzywdzonego zostawiaj¹c wczeœniej na dworcu w Bytowie - wyjaœnia oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Micha³ Gawroñski. Mundurowi przekazali informacje funkcjonariuszom stra y granicznej, którzy zatrzymali obcokrajowców przed granic¹ z Ukrain¹. We wtorek zatrzymanych przes³uchali policjanci z Zamoœcia. Œledczy przedstawili im zarzuty kradzie y laptopa oraz krótkotrwa³ego u ycia pojazdu. - Po przes³uchaniu i zastosowaniu tymczasowego zajêcia mienia po 1,1 tys. z³, podejrzani zostali zwolnieni. O ich dalszym losie zadecyduje s¹d. Mundurowi odzyskali skradzionego laptopa - dodaje M. Gawroñski. Za kradzie i krótkotrwa³e u ycie pojazdu grozi kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat. W GMINIE STUDZIENICE Z nabitym sztucerem i promilami we krwi 63-letni myœliwy z gminy Studzienice mo e po egnaæ siê ze swoj¹ pasj¹. Pijany z na³adowan¹ broni¹ wpad³ w rêce policji. We wtorek wczesnym wieczorem jeden z bytowskich policjantów w asyœcie pracownika s³u by leœnej patrolowa³ teren w okolicach Przewozu (gm. Studzienice). Mundurowy zatrzyma³ do rutynowej kontroli osobowe auto. W trakcie sprawdzania dokumentów kierowcy zauwa y³, e siedz¹cy obok niego pasa er ma broñ i co gorsza nie jest trzeÿwy. Nie pomyli³ siê. 63-latek wydmucha³ w alkomat prawie 3 promile! W trakcie kontroli okaza³o siê równie, e broñ, któr¹ trzyma³, by³a na³adowana. - Zatrzymaliœmy mu j¹ i o zdarzeniu poinformowaliœmy wydzia³ postêpowania administracyjnego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdañsku, który zajmuje siê wydawaniem pozwoleñ na posiadanie broni. 63-latek najpewniej je straci - mówi oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Micha³ Gawroñski. NA BYTOWSKICH DROGACH Dachowa³a w rowie Dwie osoby trafi³y do szpitala po wypadku w okolicach Œwierkówka (gm. Bytów). Przyczyn¹ kraksy by³a prawdopodobnie nadmierna prêdkoœæ. Do wypadku dosz³o w sobotni ranek na drodze wojewódzkiej z Bytowa w kierunku Borzytuchomia. Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, e kieruj¹ca Seatem najprawdopodobniej nie dostosowa³a prêdkoœci do warunków drogowych. - Zjecha³a na prawe pobocze, a nastêpnie do rowu, po czym samochód przewróci³ siê na dach. Kieruj¹ca by³a trzeÿwa - wyjaœnia oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie. Kieruj¹ca i pasa erka zosta³y przewiezione do szpitala. Ich yciu nic nie grozi. Funkcjonariusze wyjaœniaj¹ okolicznoœci zdarzenia. WYROK DLA 40-LATKA S¹d skaza³ go za gwa³ty i molestowanie córki Na 3,5 roku wiêzienia i 6 lat zakazu zbli ania siê do pokrzywdzonej skaza³ s³upski s¹d bytowiaka, który przez kilka miesiêcy mia³ wykorzystywaæ seksualnie swoj¹ 15-letni¹ córkê. Sprawa ujrza³a œwiat³o dzienne w listopadzie ubieg³ego roku, kiedy 15-latka opowiedzia³a kole ance o tym, co robi jej ojciec. Zaniepokojona przyjació³ka powiadomi³a o tym wychowawczyniê, a ta pedagoga szkolnego. Dziêki ich interwencji 40-letni mieszkaniec podbytowskiej wsi zosta³ zatrzymany. Bytowska prokuratura rejonowa o- skar y³a mê czyznê o wielokrotne gwa³ty na 15-letniej córce. Do przestêpstw seksualnych dochodzi³o od W wypadku ranne zosta³y dwie osoby. stycznia 2012 r., kiedy dziewczyna skoñczy³a 15 lat. W czasie œledztwa mê czyzna czêœciowo przyzna³ siê do zarzutów. Grozi³o mu od 3 do 15 lat wiêzienia. Sprawa trafi³a na wokandê S¹du Okrêgowego w S³upsku. Ze wzglêdu na dobro pokrzywdzonej toczy³a siê za zamkniêtymi drzwiami. Jawny by³ tylko wyrok, który og³oszono we wtorek S¹d skaza³ oskar onego na 3,5 roku wiêzienia oraz orzek³ wobec niego nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzon¹ na szeœæ lat. Wyrok nie jest prawomocny. Po jego og³oszeniu mê czyzna zosta³ wyprowadzony w kajdankach, co oznacza, e nadal pozostanie w areszcie. Na razie nie wiadomo, czy prokuratura bêdzie siê odwo³ywaæ. - Wnioskowaliœmy o 4 lata pozbawienia wolnoœci i 6 lat zakazu mieszkania z pokrzywdzon¹. Teraz czekamy na dostarczenie nam wyroku na piœmie. Wtedy zdecydujemy, czy bêdziemy siê odwo³ywaæ - mówi prokurator rejonowy w Bytowie, Ryszard Krzemianowski. KRONIKI rano w okolicach Jutrzenki (gm. Borzytuchom) kierowca Skody potr¹ci³ dzika, który wbieg³ na jezdniê rano przy rondzie Solidarnoœci w Bytowie kieruj¹ca Skod¹ potr¹ci³a 13-latka, który przechodzi³ przez przejœcie dla pieszych. Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci zdarzenia przed po³udniem policjanci zostali poinformowani o zderzeniu siê Citroena i Peugeota na ul. Sienkiewicza w Bytowie. Wstêpne ustalenia mundurowych wskazuj¹, e podczas wymijania kierowca Peugeota najprawdopodobniej nie zachowa³ szczególnej ostro noœci i doprowadzi³ do zderzenia bocznego pojazdów. Funkcjonariusze wyjaœniaj¹ okolicznoœci kolizji w po³udnie na ul. S³onecznej w Bytowie kierowca Volkswagena, cofaj¹c, uderzy³ w Toyotê. W zdarzeniu nikt nie ucierpia³. Sprawca zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 200 z³ wieczorem na drodze K³¹czno-Rynszt (gm. Studzienice) podczas wymijania zderzy³y siê bocznie Volkswagen i Peugeot. Po kolizji kierowca Volkswagena, nie zatrzymuj¹c siê, odjecha³. Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci zdarzenia rano na ul. Mieros³awskiego w Bytowie kierowca Fiata najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków drogowych, straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w barierê ochronn¹. Mê czyzna by³ trzeÿwy. Za pope³nione wykroczenie zosta³ ukarany 500-z³otowym mandatem w po³udnie pracownicy jednego z bytowskich sklepów poinformowali policjantów o ujêciu sprawcy kradzie y. Mê czyzna za pope³nione wykroczenie zosta³ ukarany 100-z³otowym mandatem kryminalni z Bytowa ustalili sprawcê kradzie y roweru. Jednoœlad zosta³ odzyskany w trakcie przeszukania. Mieszkaniec Bytowa w najbli szym czasie zostanie przes³uchany i us³yszy zarzut kradzie y. Grozi mu kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat rano w Barnowie (gm. Ko³czyg³owy) policjanci kontrolowali Fiata. Okaza³o siê, e kierowca jest nietrzeÿwy. 44-letni mê czyzna w organizmie mia³ 0,6 promila alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy. W najbli szym czasie za swoje zachowanie odpowie przed s¹dem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeÿwoœci mê czyÿnie grozi kara pozbawienia wolnoœci do 2 lat w Ko³czyg³owach mundurowi ujawnili nietrzeÿwego kierowcê Daewoo. 50-latek w organizmie mia³ ponad 0,6 promila alkoholu. Mê - czyzna ju straci³ prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeÿwoœci grozi kara pozbawienia wolnoœci do 2 lat rano w Zapceniu (gm. Lipnica) policjanci zatrzymali do kontroli motorowerzystê. 34-letni kierowca jednoœladu by³ nietrzeÿwy. Mê czyzna w organizmie mia³ ponad 1,2 promila alkoholu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeÿwoœci grozi mu kara pozbawienia wolnoœci do 2 lat w po³udnie na drodze Bytów-Niezabyszewo kierowca Volkswagena nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego pojazdu i uderzy³ w ty³ radiowozu policyjnego. 23-letni sprawca kolizji przyj¹³ 200 z³ mandatu rano na drodze Kamieñc (gm. Borzytuchom) - Barnowo (gm. Ko³czyg³owy) kieruj¹ca Seatem chcia³a omin¹æ lisa, który wbieg³ na jezdniê. Kobieta straci³a panowanie nad pojazdem i wjecha³a do rowu. 34-latka zosta³a przewieziona do szpitala. Jej yciu nic nie grozi. Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci kolizji w po³udnie na drodze Bytów-Niezabyszewo dosz³o do zderzenia koparki z motorowerem. Operator koparko-³adowarki, zawracaj¹c, najprawdopodobniej nie zachowa³ szczególnej ostro noœci i ty³em uderzy³ w kieruj¹c¹ motorowerem. Kobieta ma z³amany palec. Kieruj¹cy byli trzeÿwi. *** przy ul. Drzyma³y w Bytowie pali³ siê kontener na œmieci w Struszewie (gm. Borzytuchom) stra acy zabezpieczali niewypa³ pochodz¹cy prawdopodobnie z czasów II wojny œwiatowej na drodze Ugoszcz-Studzienice stra acy usuwali z drogi plamê oleju zagra aj¹c¹ przeje d aj¹cym samochodom.

5 ZABRA CÓRKÊ DO MIASTKA Chcia³ pokazaæ, e zale y mu na dziecku W ubieg³ym tygodniu z budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprowadzono 13-miesiêczne dziecko na co dzieñ znajduj¹ce siê pod opiek¹ rodziny zastêpczej. NA KRAJÓWCE Pracownicy PCPR poinformowali policjê o zajœciu w œrodê ok. godz Natychmiast rozpoczêto dzia³ania operacyjne. Po nieca³ych dwóch godzinach ustalono, gdzie znajduje siê dziecko. Okaza³o siê, e 13-miesiêczna dziewczynka przebywa w mieszkaniu swojego ojca w Miastku. Pomocna w poszukiwaniach by³a jego konkubina - mówi Micha³ Gawroñski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie. Zdaniem policji ojciec dziecka, który zabra³ dziewczynkê z bytowskiego PCPR-u, nie by³ agresywny. - Gdy pojawiliœmy siê u niego w mieszkaniu, trzyma³ córeczkê na rêkach. Dziecko by³o spokojne, nie p³aka³o. Odda³ je bez adnych k³opotów - wyjaœnia M. Gawroñski. Przed przekazaniem 13-miesiêcznej dziewczynki rodzicom zastêpczym zbada³ j¹ lekarz, stwierdzaj¹c, e nic jej siê nie sta³o. Jak siê okazuje, dziecko w budynku PCPR znajdowa³o siê pod wy- ³¹czn¹ opiek¹ ojca. - Decyzj¹ s¹du w S³upsku zarz¹dzono mu mo liwoœæ widzeñ, jeœli dobrze pamiêtam, raz AKTUALNOŒCI 5 w tygodniu. W ich trakcie nie musz¹ byæ obecni nasi pracownicy. To konkretne spotkanie odby³o siê w budynku PCPR tylko dlatego, e tak dogadali siê rodzice zastêpczy i ojciec dziecka. 13-miesiêczna dziewczynka mia³a byæ pod opiek¹ tego pana przez 2 godziny - t³umaczy Wojciech Kwaœniewski, dyrektor bytowskiego PCPR. Z tego, co uda³o nam siê ustaliæ, ojciec dziecka poprzez uprowadzenie chcia³ pokazaæ, e mu na nim zale y. Jednak grozi mu za to nawet do 3 lat pozbawienia wolnoœci. - W tym przypadku ma zastosowanie artyku³ 211 kodeksu karnego. Sprawê skierujemy do s¹du w najbli szym czasie - mówi oficer prasowy KPP w Bytowie. M.T. Nie by³ to pierwszy raz 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu mia³ kierowca, który wjecha³ Hond¹ do rowu. Jak siê okaza³o, na sumieniu mia³ o wiele wiêcej w nocy bytowscy policjanci zostali poinformowani, e w ¹kiem (gm. Studzienice) kierowca Hondy wjecha³ do rowu. Samochodem kierowa³ 27-latek. Mê - czyznê zbadano na zawartoœæ alkoholu w organizmie. Okaza³o siê, e w wydychanym powietrzu ma 1,8 promila! Jakby tego by³o ma³o, 27-latek dodatkowo posiada s¹dowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. - Po zakoñczonym postêpowaniu sprawa trafi do s¹du. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeÿwoœci w czasie obowi¹zywania zakazu kierowania pojazdami grozi kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat - mówi oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Micha³ Gawroñski. Jeszcze o wiatrakach w gminie Tuchomie Inwestor zaplanowa³ zastosowanie turbiny o mocy 2,5 MW, wysokoœci wie y ok. 100 m i rozpiêtoœci skrzyde³ ok. 50 m - wyjaœnia rzecznik prasowy Agrowindu, spó³ki planuj¹cej postawienie 33 elektrowni wiatrowych na terenie gmin Borzytuchom i Tuchomie. To reakcja firmy na nasz tekst. W poprzednim wydaniu Kuriera w artykule pt. Nie dla wiatraków informowaliœmy o liœcie podpisanym przez 112 mieszkañców m.in. Ciemna, Trzebiatkowej i Mas³owic Trzebiatkowskich, którzy przeciwstawiaj¹ siê planowanej budowie fermy wiatrowej w pobli u ich domów. Przypomnijmy, e jeszcze w ubieg³ym roku Rada Gminy Tuchomie przyjê³a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które pozwoli³y na budowê wiatraków w tej okolicy. Na tej podstawie firma Agrowind wyst¹pi³a do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Gdañsku z wnioskiem o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla 33 si³owni. Klaudia Matyjaszewska, rzecznik prasowy Agrowindu, w liœcie przes³anym w tym tygodniu do naszej redakcji wyjaœnia szczegó³y przedsiêwziêcia: ( ) Ca³kowita wysokoœæ budowli (czyli wie y z gondol¹ i œmig³em) nie mo e przekraczaæ 180 m, a moc znamionowa pojedynczej elektrowni wiatrowej nie mo e byæ wiêksza ni 3 MW. Inwestor zaplanowa³ zastosowanie turbiny o mocy 2,5 MW, wysokoœci wie y ok. 100 m i rozpiêtoœci skrzyde³ ok. 50 m. Niemniej jednak jest jeszcze za wczeœnie, aby dok³adnie okreœliæ wy ej wymienione parametry. ( ) Zdaniem inwestora najbardziej optymalnym rozwi¹zaniem jest zastosowanie turbiny o mocy 2,5 MW, która, przy pe³nym obci¹ eniu, wytwarza 2500 kw, co w praktyce o- znacza, e jedna si³ownia wiatrowa mog³aby teoretycznie zasiliæ ok gospodarstw domowych, a to wszystko za pomoc¹ ekologicznego i odnawialnego Ÿród³a energii, jakim jest wiatr. Spó³ka otrzyma³a warunki przy³¹czenia do sieci elektroenergetycznej na ca³kowit¹ moc 100 MW, a wiêc w chwili obecnej pozosta³a jeszcze rezerwa oko³o 20%, któr¹ docelowo bêdzie nale a³o wype³niæ, aby dostarczyæ do operatora sieci moc zgodn¹ z wydanymi warunkami przy³¹czenia. ( ) Firma Agrowind, dzia³aj¹c zgodnie z polskim prawem, zleci³a wykonanie specjalistycznych analiz i badañ, w tym monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji. Wspomniane badania bêd¹ przedmiotem oceny organu odpowiedzialnego za wydanie decyzji o- raz organu opiniuj¹cego w trakcie oceny oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko - czytamy w wiadomoœci od rzeczniczki Agrowind sp. z o.o. W.R.

6 6 AKTUALNOŒCI UNIJNE DOP ATY Wyp³aty maj¹ byæ wczeœniej ARiMR rozpoczê³a wydawanie decyzji w sprawie dop³at unijnych dla rolników. Tak jak w ubieg³ym roku na konta ok. 3,5 tys. posiadaczy gospodarstw w powiecie bytowskim trafi w sumie 80 mln z³. Pracownicy powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bytowie rozpoczêli od decyzji na unijne wsparcie za gospodarowanie na gruntach o niekorzystnych warunkach tzw. onw. Stawka za 1 ha jak przed rokiem wynosi 179 z³ za grunty w strefie I (czêœæ gmin Ko³czyg³owy i Borzytuchom) i 264 tys. z³ za strefê II (wiêkszoœæ obszaru powiatu). - Wydaliœmy ju 2/3 decyzji na onw. Przygotowujemy kolejne. Pierwsze wyp³aty rozpoczn¹ siê po mówi W³adys³awa angowska, kierownik powiatowego biura ARiMR. D³u ej na pieni¹dze bêdzie musia³o poczekaæ ok. 300 rolników. W tylu przypadkach pracownicy Agencji musz¹ najpierw zweryfikowaæ ró nicê miêdzy powierzchni¹ podan¹ we wnioskach a rzeczywist¹. - Tak jak przed rokiem decyzji nie przesy³amy poczt¹. Pisemn¹ informacjê otrzymaj¹ jedynie ci, którzy pierwszy raz podejmuj¹ zobowi¹zanie na 5 lat o- raz rolnicy, których wnioski zawieraj¹ b³êdy. W takich przypadkach wzywamy do ich wyjaœnieñ - mówi W. angowska. Jeszcze w tym roku pieniêdzy na swoich kontach z tytu³u onw mo e spodziewaæ siê 70% u ytkowników rolniczych gruntów. Chocia Agencja zapowiada, e wyp³aty dokonane zostan¹ wczeœniej, ostateczny ich termin mija dopiero r. Do tego czasu rolnicy z naszego powiatu z tytu³u gospodarowania w trudnych warunkach ³¹cznie otrzymaj¹ rekompensatê w kwocie 11 mln z³. Z Bytowa do centrali w Warszawie wys³ano te listê pierwszych 70 zleceñ p³atnoœci z tytu³u dzia³añ rolnoœrodowiskowych. - Jesteœmy w trakcie przygotowywania kolejnych 200 decyzji. Nasze biuro wci¹ jest liderem w województwie pomorskim w liczbie przyjêtych wniosków rolnoœrodowiskowych. W tym roku przyjêliœmy ich w sumie Dziêki temu do rolników z naszego powiatu trafi dodatkowe 17 mln z³ m.in. za stosowanie poplonów, miêdzyplonów i prowadzenie gospodarstw ekologicznych - mówi W. angowska. Nie ruszy³o jeszcze wydawanie decyzji o wyp³acie dop³at obszarowych. Wci¹ do koñca nie wiadomo, ile rolnicy otrzymaj¹ w ich ramach, bo te co roku uzale nione s¹ od kursu euro. - Nie mo emy na razie rozpocz¹æ wydawania decyzji, bo rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi to jedynie projekt. Jak tylko bêdzie podstawa prawna, rozpoczniemy naliczanie dop³at obszarowych - t³umaczy kierownik ARiMR. W projekcie dokumentu ustala siê stawkê na ten rok na 4,23 z³ za 1 euro. To dobra informacja dla rolników, bo to ponad 10 groszy wiêcej ni w ubieg³ym roku. Nieoficjalnie wiadomo, e wyp³ata obszarówki mo e ruszyæ od pocz¹tku grudnia. Na konta rolników z tego tytu³u trafi ponad 50 mln z³. W.R.

7 DOKOÑCZENIE ZE STR. 1 Czy parkomaty stan¹ przy ulicy Górnej? Nowa przystañ do zimy Mo na powiedzieæ, e rozst¹pi³y siê czarne chmury nad S³oneczn¹ Przystani¹ w Studzienicach. Jest szansa, e uda siê znaleÿæ wykonawcê, który do koñca roku zagospodaruje brzeg tamtejszego jeziora. Wart ponad 600 tys. z³ projekt S³oneczna Przystañ jeszcze w ubieg³ym tygodniu sta³ pod znakiem zapytania. Og³oszony w sierpniu przetarg zosta³ ostatecznie uniewa niony. Oferty znacznie przekracza³y wstêpny kosztorys opiewaj¹cy na nieco ponad 300 tys. z³. Szanse na rozstrzygniêcie daje kolejny konkurs, którego oferty otworzono w tym tygodniu. - Najtañsza propozycja firmy Hydro-In z Mieszkañcy bloku przy ul. Kochanowskiego zwracaj¹ uwagê, e strefa przy ul. Ogrodowej czêsto œwieci pustkami. Wicka wynosi 295 tys. z³. Jesteœmy w trakcie sprawdzania dokumentów. Je eli nie bêdzie zastrze eñ, o- ferta spe³ni nasze wymagania i bêdziemy mogli podpisaæ umowê - mówi Maciej Pluto Prondziñski z Urzêdu Gminy Studzienice. Prace budowlane nad jeziorem maj¹ siê zakoñczyæ do Niebawem og³osimy przetarg na drug¹ czêœæ, czyli zakup sprzêtu. Termin na jej zakoñczenie mija AKTUALNOŒCI 7 Nie wszystkim pomys³ siê podoba, m.in. mieszkañcom bloku stoj¹cego powy ej ul. Górnej. - Dlaczego i po co u nas takie coœ mia³oby siê pojawiæ? Ju teraz jest tu ciasno - sprzeciwiaj¹ siê zapytani przez nas mieszkañcy bloku. Boj¹ siê, e parkomaty pojawi¹ siê równie tu przy ich budynku, choæ wjazd pod ich drzwi nie prowadzi z ul. Górnej, ale z ul. Pochy³ej. Jednak wszyscy jako adres zamieszkania maj¹ ul. Górn¹. Tymczasem w innej czêœci miasta mieszkañcy protestuj¹ z powodu ju istniej¹cej strefy. Chodzi o blok przy ul. Kochanowskiego nr 12. Jego lokatorzy chc¹, by strefa zniknê³a z ul. Ogrodowej, przynajmniej od skrzy owania z ul. Szerok¹ do ul. Stobnickiej. - W zasadzie przez wiêkszoœæ dnia p³atne miejsca s¹ wolne. A z drugiej strony przy naszym bloku nie ma jak siê ruszyæ. Zastawione s¹ chodniki i ka de wolne miejsce. Skar ¹ siê na to te ludzie wywo ¹cy œmieci. Czêsto zdarza siê, e nie maj¹ jak wykrêciæ, wyjechaæ. Usuniêcie chocia czêœci strefy mo e coœ by zmieni³o i u nas zrobi³oby siê luÿniej - t³umaczy mieszkanka bloku przy ul. Kochanowskiego. Do sprawy wrócimy. M.T. Do koñca stycznia musimy rozliczyæ te ca³y projekt - mówi M. Pluto Prondziñski. Przypomnijmy, e projekt obejmuje modernizacjê gminnego k¹pieliska w Studzienicach, budowê nowego pomostu, wiaty na sprzêt p³ywaj¹cy i innej infrastruktury, która ma u- miliæ wypoczynek na œwie ym powietrzu. Blisko po³owê kosztów ma poch³on¹æ drugi etap inwestycji, czyli m.in. zakup sprzêtu p³ywaj¹cego i organizacja warsztatów dla dzieci i m³odzie y. Projekt zosta³ dofinansowany kwot¹ blisko pó³ mln z³ przez Lokaln¹ Grupê Ryback¹ Pojezierze Bytowskie. W.R. Antonia Schandorff pójdzie do szko³y Prawdopodobnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie uczyæ siê bêdzie 13-latka, która wraz z rodzin¹ ukry³a siê pod Bytowem. W pi¹tek w ratuszu odby³o siê spotkanie burmistrza Bytowa z rodzin¹ Schandorffów oraz Wojciechem Pomorskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Ojciec Antonii, który razem z ni¹ i on¹ uciek³ do Polski przed Jugendamtem (niemieckim urzêdem ds. dzieci i m³odzie y), chce, by dziewczynka zamiast siedzieæ w domu chodzi³a do szko³y. Ratusz wstêpnie wyrazi³ na to zgodê. Niemiecka rodzina mieszka teraz niedaleko Pomyska Wielkiego. Nie d³u ej ni w ci¹gu miesi¹ca zamierza siê jednak przeprowadziæ. Dlatego 13-latka prawdopodobnie uczyæ siê bêdzie w Szkole Podstawowej nr 2. - Z tego, co siê dowiedzieliœmy, wynika, e w³aœnie rejon tej szko³y obejmie dziecko. Zanim jednak 13-latka trafi do placówki, przejdzie intensywny kurs jêzyka polskiego. Byæ mo e zacznie siê on ju w przysz³ym tygodniu - mówi Andrzej Hrycyna, kierownik wydzia³u edukacji i promocji Urzêdu Miejskiego w Bytowie. - Nastêpnie dziewczynkê sprawdzimy pod wzglêdem jej wiedzy i zdecydujemy, do której klasy pójdzie. Z tego, co mówi¹ rodzice, choæ nie maj¹ na to dowodów w postaci dokumentów, skoñczy³a 5 klasê. Ale jest w takim wieku, e powinna pójœæ ju nawet do gimnazjum. Zreszt¹ to siê dopiero oka e. Rodzice Antonii zapowiedzieli, e te siê bêd¹ uczyæ naszego jêzyka, by j¹ wspomóc - wyjaœnia A. Hrycyna. Przypadek rodziny Schandorffów i proœbê o mo liwoœæ chodzenia do szko³y sprawdza jeszcze Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku. M.T. Kajakiem po Kamienicy 20 km dziewiczego szlaku kajakowego po Kamienicy ma byæ kolejn¹ atrakcj¹ turystyczn¹ w gminie Tuchomie. Kamienica w swoim górnym odcinku jest wyj¹tkowo urokliw¹ rzek¹. Rzeka Kamienica ju dziœ przyci¹ga amatorów turystyki kajakowej, którzy preferuj¹ trudne przeprawy, spokój i nietkniêt¹ ludzk¹ rêk¹ przyrodê. Tuchomie chce stworzyæ ze swojej rzeki kolejny produkt. - Na pocz¹tku miesi¹ca bra³em udzia³ w spotkaniu poœwiêconym pomys³owi Urzêdu Marsza³kowskiego o stworzeniu 160 km szlaków kajakowych na rzekach Pomorza. Do mo - na by³o deklarowaæ odcinki, które gminy w przysz³oœci chc¹ zagospodarowaæ. W ramach programu wykonana zostanie dokumentacja techniczna, która w przysz³oœci pozwoli ubiegaæ siê o unijne fundusze na stworzenie szlaków z infrastruktur¹. To zadanie priorytetowe wpisane do Regionalnego Programu Operacyjnego, dlatego zarezerwowane zostan¹ na to specjalne œrodki - mówi wójt Tuchomia, Jerzy Lewi Kiedrowski. Nowy szlak przetnie gminê Tuchomie, od jeziora Kamieniczno w Ciemnie do Modrzejewa. - Pierwszy 10-kilometrowy odcinek od jeziora jest p³ytki, przez to latem trudniejszy. Bardziej popularna wydaje siê trasa z Tuchomia do Modrzejewa. Na jej koñcu, w miejscu starego m³yna, planujemy postawiæ przystañ kajakow¹ z prawdziwego zdarzenia z ca³¹ infrastruktur¹ niezbêdn¹ dla kajakarzy. Bêdziemy na to ubiegaæ siê o œrodki unijne - zapowiada J. Lewi Kiedrowski. W.R.

8 AKTUALNOŒCI 9 DOKOÑCZENIE ZE STR. 1 (Nie)s³awna szarpanina KONTROLA I POŒCIG Wszystko zaczê³o siê w œrodê 2.10., gdy policyjna kamera w nieoznakowanej Skodzie Octavii zarejestrowa³a kierowcê, który przekroczy³ prêdkoœæ o 19 km/h. Samochód przyspiesza³, wyje - d aj¹c z Bytowa w stronê Udorpia w okolicach stacji Shell. -Policjanci natychmiast na dach auta za³o yli koguta i ruszyli za kierowc¹. Jad¹c, ca³y czas dawali znaki, by zjecha³ na pobocze. Za przekroczenie prêdkoœci grozi³o mu tylko 100 z³ mandatu. Nie dosta³by nawet punktów karnych, poniewa ma niemieckie prawo jazdy - mówi Micha³ Gawroñski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie. 48-letni kierowca Audi doœæ d³ugo nie zje d a³ na pobocze. - Gdyby myœla³, e policjanci jad¹ za kimœ innym, powinien by³ i tak zjechaæ na bok, by umo liwiæ im przejazd i dalszy poœcig. Tego jednak nie zrobi³ - wyjaœnia oficer prasowy. W koñcu jednak Audi zatrzyma³o siê w Udorpiu. - Ale mê - czyzna nie zjecha³ na boczn¹ drogê, na co wskazywali mu funkcjonariusze. Sami, wje d aj¹c na ni¹, zrobili mu miejsce, by móg³ zatrzymaæ siê obok nich. Ten jednak stan¹³ samochodem na drodze. Kiedy funkcjonariusze wydali mu polecenie do zatrzymania pojazdu w bezpiecznym miejscu, ten stwierdzi³, e s¹ przebierañcami i gwa³townie ruszy³ z miejsca - t³umaczy M. Gawroñski. Policjanci wrócili do radiowozu i ruszyli w poœcig. - Niestety, stracili uciekiniera z oczu. Jechali drog¹ przez kilka kilometrów z prêdkoœci¹ km/h i jeszcze nie mogli go dogoniæ. Tu pojawia siê pytanie: jak szybko musia³ jechaæ œcigany? -zastanawia siê policjant. Inaczej sprawê przedstawia kieruj¹cy Audi. - Jad¹c w stronê Lipnicy, na drodze za Udorpiem razem z on¹ zauwa yliœmy samochód z tzw. kogutem na dachu i tak jak u nas w Berlinie zwolni³em i zje d aj¹c na pobocze, ust¹pi- ³em przejazd temu autu. Funkcjonariusze zatrzymali mój samochód na polnej drodze niedaleko drukarni za Udorpiem. Para policjantów, nie przedstawiaj¹c siê, nie podaj¹c przyczyny zatrzymania oraz nie ¹daj¹c W momencie zamkniêcia tego numeru wideo z zatrzymania 48-latka umieszczone w internecie mia³o ponad 1,2 mln wejœæ. adnych dokumentów, poinformowa³a, e zostaliœmy zatrzymani do kontroli nakazuj¹c, bym wjecha³ w tê w poln¹ drogê. Policjanci poruszali siê nieoznakowanym radiowozem. Mia³em uchylone szyby z myœl¹ przekazania dokumentów, ale pani policjantka podesz³a i próbowa³a otworzyæ drzwi. Samochód posiada automatyczn¹ blokadê, wiêc próba ich otwarcia siê nie powiod³a. Zauwa y³em, jak siêgnê³a po broñ, wiêc w obawie o rodzinê odjecha³em - wyjaœnia w specjalnym oœwiadczeniu, które zamieœci³ w internecie. PRÓBA ZATRZYMANIA 48-latka dogoniono dopiero przed Rekowem. - Planowa³em zatrzymaæ siê w Rekowie, jednak na usiln¹ proœbê zestresowanej ony zjecha³em tam, gdzie chcia³a, poniewa niedaleko by- ³y budynki mieszkalne - t³umaczy w oœwiadczeniu kierowca Audi. - Zatrzyma³ siê na jednej z odchodz¹cych w lewo dróg i czeka³ na to, a œcigaj¹cy go radiowóz przejedzie. Nasi funkcjonariusze jednak wczeœniej zauwa yli jego auto. W pierwszym momencie wjechali w z³¹ drogê, ale wycofali i wrócili we w³aœciwe miejsce. Obywatel Niemiec próbowa³ jeszcze wtedy uciekaæ - mówi rzecznik komendy i opowiada dalej: - Nasi policjanci zajechali mu drogê. Wysiedli z auta i gdy dochodzili do kierowcy ten rzuci³ siê w stronê swojego samochodu. Nasza funkcjonariuszka zagrodzi³a mu drogê, a policjant stan¹³ za 48-latkiem. W tym momencie mê czyzna u- derzy³ g³ow¹ policjantkê i funkcjonariusza. Zaczê³a siê szarpanina - t³umaczy M. Gawroñski. WIDEO W INTERNECIE Dalsz¹ czêœæ interwencji mo - na obejrzeæ na nieco ponad 4-minutowym filmiku, który pojawi³ siê w serwisie youtube.com w pi¹tek Umieœci³ go tam zatrzymany przez policjantów 48-latek. Akcjê rejestrowa³ syn mê czyzny. W materiale widaæ wyraÿnie, w jak nieporadny sposób policjanci próbowali zatrzymaæ kierowcê. Na ros³ego mê - czyznê nie dzia³a³y ich chwyty ani nawet gaz pieprzowy, którym przy okazji potraktowano jego onê. - Powiedzia³em, e na ziemiê, na piach nie bêdê siê k³ad³. Policjant siedzia³ mi na szyi, a ja wreszcie da³em siê zakuæ w kajdanki, bo widzia³em, e to nie ma sensu. Dalej skakaliby dooko³a. Gdy tak le a³em policjantka kilka razy uderzy³a mnie pa³k¹. Pyta³em, dlaczego mnie bije i ka e tarzaæ siê w piasku. Niestety, tego ju nikt nie nagrywa³. Syna nie by³o. Szkoda, e nie schowa³ siê za drzewem i równie tego nie nagrywa³. Mówi³em te, by uwa ali, bo mam chory krêgos³up. Nie chcieli tego s³yszeæ. Dobrze, e nic gorszego siê nie sta³o - opisuje wydarzenie mê czyzna. Funkcjonariuszom w koñcu uda³o siê na³o yæ kajdanki kierowcy Audi i przewieÿæ go na komendê. Zamiast gro ¹cych mu na pocz¹tku 100 z³ ostatecznie dosta³ 1 tys. z³ grzywny. - Zabezpieczyliœmy te kolejne 5 tys. z³ na poczet przysz³ych grzywien za stawianie biernego oporu funkcjonariuszom, ucieczkê z miejsca zdarzenia i naruszenie nietykalnoœci policjantów -mówi M. Gawroñski. - Jeœli chodzi o poddanie siê dobrowolnie karze, to by³em zmuszony, to uczyniæ, poniewa nastêpnego dnia musia³em wróciæ do kraju. Dlatego zastanawia³em siê, dlaczego nie mia³em prawa jako obcokrajowiec wp³acenia kaucji na poczet kary, a sprawa mog³aby odbyæ siê w s¹dzie... Po poddaniu siê dobrowolnej karze jestem uznany za winnego. Dziwi mnie równie to, e policja w Bytowie nie udostêpni³a materia³ów z videorejestratora. Musz¹ je posiadaæ - t³umaczy kierowca Audi. PO FILMIE O sprawie naprawdê g³oœno zrobi³o siê dopiero w weekend. W niedzielê po po³udniu wideo z akcji obejrzano ju ponad 200 tys. razy. Temat trafi³ na czo- ³ówki gazet i do mediów. Nieporadnoœæ policji do tej pory krytykuj¹ i wyœmiewaj¹ nie tylko internauci. - Choæ akcja ostatecznie zakoñczy³a siê pomyœlnie, to przyznajê, e policjanci pope³nili b³êdy. Mieli stan¹æ autem tak, by kierowca nie móg³ u- ciec. Faktycznie nie byli te w stanie sobie z nim poradziæ. W przypadku policjanta jest to wynikiem braku doœwiadczenia. Na ulicy pracuje dopiero od pó³ roku - mówi M. Gawroñski, dodaj¹c: - policjanci zawsze mogli u yæ np. pa³ki czy innych œrodków przymusu bezpoœredniego. Tu jednak nie by³o takiej potrzeby. Zareagowali stosownie do sytuacji. onie mê czyzny te prysnêli gazem po twarzy, poniewa po stronie, po której znajdowa³a siê kobieta, nasza funkcjonariuszka mia³a broñ. Istnia³o podejrzenie, e kobieta chce uderzyæ policjantkê. Mog- ³aby te zrobiæ coœ gorszego. ZAPOWIADAJ KONTROLÊ Jak siê dowiedzieliœmy, wewnêtrzne dochodzenie w bytowskiej komendzie potrwa miesi¹c. - Zleci³ je nasz komendant. Przeanalizujemy tê sprawê i ju teraz mogê powiedzieæ, e naszych funkcjonariuszy czekaj¹ dodatkowe szkolenia z dzia³ania w terenie m.in. w³aœnie z radzenia sobie z zatrzymywaniem osób. Jestem z wykszta³cenia instruktorem, wiêc czêœæ zajêæ poprowadzê sam. Do pomocy mam te dostaæ jeszcze jednego policjanta, który zostanie do tego specjalnie przeszkolony - zapowiada M. Gawroñski. Wiadomo, e funkcjonariuszka, która bra³a udzia³ w akcji, na pocz¹tku roku zosta³a przeniesiona do Bytowa z posterunku w Ugoszczy (gm. Studzienice). Wtedy skar yli siê na ni¹ i innych policjantów mieszkañcy, którzy dostawali mandaty m.in. za jazdê ci¹gnikiem pod wp³ywem alkoholu. Jednak nie bêdzie to mia³o wp³ywu na ostateczne rozwi¹zanie sprawy kierowcy Audi. - To by³a szersza sprawa i nie dotyczy³a tylko tej pani. Tam karano mandatami te ludzi, którzy zak³ócali ciszê nocn¹ itd. Tak naprawdê pozbyæ siê ich z posterunku chcia³o tylko kilku mieszkañców. Te g³osy jednak by³y tak silne, e faktycznie policjantów przeniesiono - t³umaczy M. Gawroñski. M.T.

9 AKTUALNOŒCI 11 NASZ CZYTELNIK ZWRACA UWAGÊ Zamieszczenie nie kosztuje wiele fatygi, a mo e u³atwiæ ycie - Myœl¹c o uruchomieniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, wszed³em na stronê internetow¹ Starostwa, ratusza i Urzêdu Pracy. Ale potrzebne dokumenty, które tam znalaz³em, s¹ nieaktualne, ukryte lub zwyczajnie ich nie ma - informuje jeden z naszych Czytelników. - Na stronie powiatu owszem znalaz³em dokumenty, ale przeterminowane. Widnieje tam przyk³ad jednego wniosku, ale dla... miasta sto³ecznego Warszawy. Brakuje równie druku CEiDG-1. Wystarczy go z³o yæ w urzêdzie gminy lub miejskim, a resztê za nas za³atwi¹ urzêdnicy - t³umaczy Czytelnik, dodaj¹c, e na tej samej stronie umieszczono odnoœnik przekierowuj¹cy na www Powiatowego Urzêdu Pracy. Jednak tam równie brakuje CEiDG-1. - Natomiast na stronie ratusza tylko z grubsza spojrza³em, i te go nie znalaz³em. Na pewno nie ma tego na stronie g³ównej, brakuje te linku do niego. Mo e wstawili go gdzieœ g³êbiej? Wydaje mi siê, e pomaganie w walce z bezrobociem to jedno z wa niejszych zadañ gminy. Choæ czemu siê dziwiæ, skoro nawet PUP tego nie ma? - zastanawia siê mê czyzna. Na stronie Urzêdu Miejskiego wspomniany przez Czytelnika dokument da siê znaleÿæ, ale trzeba siê trochê natrudziæ. Najpierw nale y wejœæ na Biuletyn Informacji Publicznej, potem na poradnik petenta, by nastêpnie otworzyæ zak³adkê wydzia³u spraw obywatelskich i spo³ecznych. - Faktycznie przeciêtnemu u ytkownikowi, który nie musi byæ zaznajomiony z tym, czym siê zajmuj¹ poszczególne wydzia³y, mo e byæ ciê ko go odnaleÿæ. Zastanawiam siê, gdzie i w jaki sposób mo na by ten dokument przenieœæ, by sta³ siê bardziej widoczny? Przyjrzymy siê temu i spróbujemy znaleÿæ lepsze rozwi¹zanie - t³umaczy Zenon Smantek, sekretarz bytowskiego ratusza. W Starostwie powiedziano nam najpierw, e umieszczanie dokumentów zwi¹zanych z zak³adaniem w³asnej dzia³alnoœci jest zadaniem dodatkowym i powiat mo e, ale nie musi tego robiæ. Kilka minut póÿniej jednak zmieniono zdanie. - Sprawdziliœmy tê informacjê i faktycznie dokumenty dotycz¹ce za³o enia dzia³alnoœci Po zwróceniu uwagi przez naszego Czytelnika Starostwo Powiatowe zamieœci³o na swojej stronie internetowej aktualne dokumenty. gospodarczej na naszej stronie by- ³y nieaktualne. Ju je œci¹gnêliœmy. Nastêpnego dnia pojawi siê druk CEiDG-1 - powiedzia³ nam Pawe³ Chodorowski, naczelnik wydzia³u rozwoju i spraw spo- ³ecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie. Faktycznie, nastêpnego dnia na stronie pojawi³y siê stosowne dokumenty wraz z opisem. Na stronie PUP druku CEiDG-1 nie ma i nie bêdzie. - Zawsze mieliœmy problem z aktualnoœci¹ np. ofert pracy. Czêsto jest tak, e przedsiêbiorca ju kogoœ zatrudni³ i o tym nie informuje, a oferta nadal wisi. Natomiast jeœli chodzi o inne dokumenty, to s¹ aktualne, bo ca³y czas przyjmujemy ró nego rodzaju wnioski, co wymusza na nas ich odœwie anie. Z kolei jeœli chodzi o CEiDG-1, to nie jesteœmy instytucj¹, która akurat tym wnioskiem siê zajmuje. To obowi¹zek gminy. Mówi¹c, e ten dokument powinien byæ na naszej stronie, moglibyœmy wymyœliæ ca³¹ masê innych dokumentów, które do tego wniosku pewnie nale a³oby do³¹czyæ, czyli m.in. wniosek o wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego. Nie mamy na to miejsca - mówi dyrektor PUP w Bytowie, Janusz Wiczkowski. Wniosek o za³o enie w³asnej firmy nie pojawi siê na www PUP te z innego powodu. Urz¹d czeka na now¹ stronê internetow¹. Jej wygl¹d i informacje w niej zawarte wed³ug J. Wiczkowskiego odgórnie okreœla ministerstwo. - Do tej pory mieliœmy w zasadzie dowolnoœæ w u- mieszczaniu treœci. Teraz wszystkie urzêdy pracy bêd¹ mia³y u- jednolicone strony w internecie. Dlatego nie wiem, czy teraz coœ modyfikowaæ, bo i tak zaraz siê zmieni - rozk³ada rêce dyrektor PUP. Na www pozosta³ych gmin z naszego powiatu z wnioskiem CEiDG-1, podobnie jak na stronie ratusza, bywa ró nie. W witrynie Urzêdu Gminy Borzytuchom go nie ma, ale wchodz¹c na BIP znajdzie siê go w g³ównym menu. Inaczej jest natomiast np. na stronie internetowej parchowskiego urzêdu. - Przyznam siê szczerze, e nie mam pojêcia, czy coœ takiego u nas jest. Powiem informatykowi, by tego poszuka³ i jeœli go mamy, przesun¹³ w jakieœ bardziej widoczne miejsce. A jeœli faktycznie dokumentu brakuje, to go jak najszybciej umieœcimy - zapewnia wójt gminy Parchowo, Andrzej Do³êbski. M.T. W BYTOWSKICH SZKO ACH Rodzice chc¹ zmian w sklepikach Kolorowe lizaki, musuj¹ce proszki, pa³ki wodne - to tylko czêœæ asortymentu, jaki mo na znaleÿæ w bytowskich szkolnych sklepikach. Rodzice bij¹ na alarm i chc¹ zmian. Asortyment szkolnego sklepiku by³ jednym z g³ównych tematów na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu Rady Rodziców Szko³y Podstawowej nr 5 w Bytowie. Rodzice uczniów zwrócili uwagê, e to, co oferuje siê ich pociechom za niewielkie pieni¹dze, pozostawia wiele do yczenia. - S¹dzi³am, e szkolny sklepik poza typowymi artyku³ami papierniczymi jak zeszyty, o³ówki, d³ugopisy powinien sprzedawaæ równie kanapki, dro d ówki, owoce, soki. Bardzo siê zdziwi³am, kiedy u dziecka w plecaku znalaz³am coœ przypominaj¹ce odœwie acz do ust. Po spryskaniu wydobywa³ siê jakiœ r¹cy, musuj¹cy proszek. Na pytanie, gdzie to kupi³, odpowiedzia³, e w szkolnym sklepiku. Wtedy sprawdzi³am asortyment i okaza³o siê, e jest tam jeszcze wiele innych podobnych niespodzianek - skar y siê Bo ena Kniter, matka jednego z uczniów. Na proœbê rodziców dyrekcja szko³y spotka³a siê z ajentem szkolnego sklepiku, któremu zaproponowano zmiany w oferowanym asortymencie. - Nasz ajent jest otwarty na propozycje. Zgodzi³ siê wycofaæ czêœæ produktów o wysokim sk³adzie cukru, zw³aszcza s³odzonych kolorowych napojów, lizaków. W zamian maj¹ pojawiæ siê soki warzywne, owocowe. Obieca³ te sprzeda kanapek, ale nie Zdaniem rodziców w sklepikach szkolnych jest za du o s³odyczy. bêdzie to jakaœ bardzo szeroka o- ferta, bo pomieszczenie jest niewielkie i trzeba je bêdzie przygotowywaæ gdzie indziej - wyjaœnia dyrektor bytowskiej Szko³y Podstawowej nr 5, Jerzy Jobczyk, dodaj¹c, e ma nadziejê, i pomys³y rodziców spodobaj¹ siê równie u- czniom. W drugiej bytowskiej podstawówce równie zwracano uwagê na ten problem. - Swego czasu wypowiedzia³em wojnê chipsom i tych w szkolnym sklepiku siê ju nie znajdzie, ale dzieci przynosz¹ je sobie z domów lub kupuj¹ gdzie indziej. Moi kolejni ajenci przestrzegaj¹ zasad co do asortymentu, jednak trudno zupe³nie pozbyæ siê s³odyczy. Poza tym przyk³ad chipsów pokazuje, e jeœli nawet dzieci nie bêd¹ mia³y dostêpu do s³odkoœci na miejscu w szkole, to poradz¹ sobie w inny sposób -mówi dyrektor bytowskiej Szko³y Podstoawej nr 2, Jaros³aw Jakusz. Przy okazji doda³, e wczeœniejsze próby wprowadzenia zdrowej ywnoœci w sklepiku koñczy³y siê fiaskiem. - By³y owoce, ale dzieci w ogóle ich nie kupowa³y. Niestety, nie zawsze to, co my uwa amy za s³uszne, odpowiada najm³odszym. W tej chwili jednak sporym wziêciem ciesz¹ siê ciep³e bu³eczki i kanapki - dodaje J. Jakusz. Próbê wprowadzenia zdrowej ywnoœci podjêto swego czasu równie w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Rolniczych. Niestety, sprzeda œwie ych sa³atek i kolorowych kanapek by³a zbyt niska i sklepik trzeba by³o zamkn¹æ, bo jego prowadzenie okaza³o siê nieop³acalne., M.T.