145. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA MEHOFFERA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+ VIII GALA SPORTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "145. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA MEHOFFERA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+ VIII GALA SPORTU"

Transkrypt

1 GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ISSN ROPCZYCKA MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ NR 3 (269) MARZEC 2014 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) IWIERZYCE OSTRÓW ROPCZYCE SĘDZISZÓW MŁP. WIELOPOLE SKRZ. W numerze m.in ROCZNICA URODZIN JÓZEFA MEHOFFERA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+ VIII GALA SPORTU Fragment witraża Vita somnium breve J. Mehoffer

2 SPIS TREŚCI WIEŚCI Z MAGISTRATU OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA sesja Rady Miejskiej 49 sesja Rady Miejskiej 50. sesja Rady Miejskiej Wystąpienie burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach Józef Mehoffer SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA Ulgi dla dużych rodzin List burmistrza Bolesław Bujaka Kalendarium czynności i przybliżone koszty Kolejny etap przebudowy wodociągu Harmonogram zebrań środowiskowych Remiza OSP w Lubzinie czeka na remont Podziękowania dla honorowych krwiodawców Inwestycja w Brzezówce Z roku na rok wymagamy od siebie więcej Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r. Dopłaty do materiału siewnego Dzień kobiet w gminie Ropczyce Współdziałają na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce podsumowało rok Codzienność w Środowiskowym Domu Samopomocy ROPCZYCE VIII Gala Sportu 21 lutego 2014 r. w Centrum Kultury w Ropczycach odbyła się VIII edycja Gali Sportu Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie Jest to święto dla zawodników, działaczy, trenerów oraz wszystkich, dla których dobro sportu, a w szczególności ropczyckiego sportu, to cel nadrzędny. Spotkanie to inicjatywa umożliwiająca zintegrowanie się ludzi sportu, którzy poświęcają swój wolny czas na treningi, udział w zawodach i rozgrywkach, jak również moment, w którym można zaprezentować dorobek ostatniego roku i osiągnięcia sportowe ropczyckich sportowców i działaczy. To również okazja, by pochwalić się rozwojem bazy sportowo-rekreacyjnej w naszej gminie. Ciąg dalszy na str. 44 Fotoreportaż na str. 46 MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH Najlepsi czytelnicy 2013 roku Biblioteka poleca Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ GMINY ROPCZYCE , Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 1 Dzień Babci i Dziadka w Niedźwiadzie Górnej Dziś w przedszkolu śmiech i tańce Zwierzęta potrzebują naszej pomocy Ferie w Niedźwiadzie integracyjnie i na sportowo Stypendia dla najzdolniejszych Projekt edukacyjny w gimnazjum w Lubzinie Spotkanie z artystą Dołącz do nas! LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROPCZYCACH Matematyczni mistrzowie z ropczyckiego ogólniaka Karol Smolak - wielki talent ropczyckiego liceum W gali uczestniczyli m.in. sportowcy, nauczyciele wychowania fizycznego i działacze sportowi Nagrody w kategorii Prezes Roku wręczył burmistrz Bolesław Bujak ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROPCZYCACH Znam swój język Bal Walentynkowy Pączek dla Afryki Warsztaty przyrodnicze Odkrywamy talenty artystyczne ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH Młodzież na targach ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-WETERYNARYJNYCH W TRZCIANIE W europejskiej krainie czekolady WIADOMOŚCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE Jak przygoda, to tylko z ortografią! Krew z Wielopola dla chorych dzieci Mistrzostwa w tenisie stołowym Fot. Wiesław Szela WIADOMOŚCI Z GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI Szkolenie z pierwszej pomocy w Zagorzycach TO I OWO Marcowa korekta rozkładu jazdy Panie, zróbcie sobie prezent z okazji Dnia Kobiet Uwodzicielskie rzęsy Jak rozpoznać u dziecka początkowe stadium skoliozy? Wiek podeszły człowieka. Jego blaski, twarze i maski Światowy Dzień Kota PTTK W ROPCZYCACH Kalendarz imprez turystycznych 140 lat zorganizowanej turystyki w Polsce WIADOMOŚCI SPORTOWE VIII Gala Sportu IV Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Ropczyc Turnieje halowej piłki nożnej Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach. Nakład: 1200 egz. Zespół redakcyjny: Teresa Kiepiel red. nacz., Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Piotr Skałuba, Jolanta Kaszowska, Marcin Świerad red. Wielopole Skrz. Współpracują: Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Przemysław Łagowski, Mateusz Surman red. Ostrów, Barbara Traciak (Zagorzyce). Adres redakcji: ul. Bursztyna 1, Ropczyce. Dyżury redakcyjne: czwartek w godz w Centrum Kultury tel Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów. Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy. Druk: Drukarnia Duet, tel Reklamy prosimy przesyłać na www. gazeta-ziemiaropczycka.pl Miesięcznik Powiatowy Ziemia Ropczycka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

3 ROPCZYCE Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Ropczycach Tradycją naszego samorządu stało się świętowanie 4 marca rocznicy nadania Ropczycom praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. Aby podkreślić doniosłość 652. rocznicy, w Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Sesję poprzedziło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami króla Kazimierza Wielkiego oraz księdza Jana Zwierza przez Samorząd Ropczyc, Wicewojewodę Podkarpackiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Szczegóły na str. 4, 7 Fotoreportaż na str. 25 Fot. Piotr Skałuba Odsłonięcia popiersia Józefa Mehoffera i pamiątkowej tablicy dokonali: burmistrz Bolesław Bujak i prezes Zarządu TPZR Adam Sypel Program artystyczny przedstawili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach ROPCZYCE Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ W Ropczycach ruszył Program Karty Rodziny Wielodzietnej lutego br. burmistrz Bolesław Bujak spotkał się w Urzędzie Miejskim na konsultacjach dotyczących programu z zainteresowanymi rodzinami. Podczas spotkania dokonał także symbolicznego wręczenia kart przedstawicielom kilku rodzinom. Szczegóły na str. 5, 9 Podczas spotkania kilka rodzin odebrało karty z rąk burmistrza Bolesława Bujaka Fot. Piotr Skałuba ROPCZYCE Dzień Kobiet w gminie Ropczyce 7 marca, w przeddzień Dnia Kobiet, w Centrum Kultury w Ropczycach odbyło się spotkanie z paniami z gminy Ropczyce, którego najważniejszym punktem było rozstrzygnięcie plebiscytu i wręczenie statuetek laureatkom plebiscytu Kobieta aktywna gminy Ropczyce. Ciąg dalszy na str. 16 Fotoreportaż na str. 24 Fot. Piotr Skałuba Panie z gminy Ropczyce licznie uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym w Centrum Kultury w Ropczycach

4 WIEŒCI Z MAGISTRATU Urz¹d Miejski w Ropczycach Ropczyce, ul. Krisego 1 tel. (17) ; fax. (17) Dni pracy: pn.-pt Przyjêcia stron przez burmistrza w pi¹tki Boles³aw Bujak burmistrz Wies³aw Maziarz I Z-ca Burmistrza Robert Kuraszkiewicz II Z-ca Burmistrza Jakie sprawy za³atwisz w Urzêdzie? Urz¹d Stanu Cywilnego tel. (17) sprawy: aktów urodzenia, zawarcia zwi¹zku ma³ eñstwa i inne Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich tel. (17) Ewidencja Ludnoœci tel. (17) sprawy: zameldowania, wymeldowania, dowody osobiste i inne Ewidencja Dzia³alnoœci Gospodarczej tel. (17) sprawy: zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej Referat Bud etu i Finansów tel. (17) Referat Podatków tel. (17) podatki z terenu miasta tel. (17) podatki z terenów wiejskich Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska tel. (17) , 564 sprawy: decyzje o warunkach zabudowy, wyrysy z miejscowego planu, podzia³, sprzeda nieruchomoœci i inne tel. (17) sprawy: spory wodne, wycinka drzew, decyzje œrodowiskowe i inne Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. (17) , 532 sprawy: utrzymania dróg i ulic miejskich tel. (17) sprawy: dodatków mieszkaniowych Referat Rozwoju Gospodarczego tel. (17) Referat Programów Pomocowych i Rozwoju tel. (17) Zespó³ ds. Promocji Gminy tel. (17) Po ytek Publiczny tel. (17) WIEŒCI Z MAGISTRATU Konwent wójtów i burmistrzów 3 lutego 2014 r. w Urzêdzie Miejskim w Ropczycach odby³o siê posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Kazimierz Moskal pose³ na Sejm RP, Stanis³aw Ziemiñski starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Dorota Strzy wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Ka- zimierz Kie³b burmistrz Sêdziszowa M³p., Tadeusz Przywara wójt Gminy Wiœniowa, Czes³aw Leja wójt Gminy Wielopole Skrzyñskie, Bogus³aw Mucha wójt Gminy Iwierzyce, Piotr Cielec wójt Gminy Ostrów, Józef Misiura przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Ropczycach oraz Robert Kuraszkiewicz zastêpca burmistrza Ropczyc, prezes LGD Partnerstwo 5 Gmin. Gospodarzem spotkania by³ burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak. Na spotkaniu obecni byli równie kierownicy referatów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich Urzêdu Miejskiego. Konwent wystosowa³ kolejne stanowisko na rêce Prezydenta RP i Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie przywrócenia samodzielnoœci S¹du Rejonowego w Ropczycach. Przes³a³ tak e proœbê na rêce Marsza³ka Województwa Podkarpackiego o uwzglêdnienie, w trwaj¹cych konsultacjach w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata , zadania zwi¹zanego z budow¹ drogi ³¹cz¹cej nowo wybudowan¹ autostradê A4 z drog¹ krajow¹ Nr 4. Prezes Lokalnej Grupy Dzia³ania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach przedstawi³ proponowane nowe zasady finansowania LGD ze œrodków unijnych w nowej perspektywie finansowej rocznica nadania praw miejskich Ropczycom Tradycj¹ naszego samorz¹du madzeni mieli te okazjê wys³uchaæ wyk³adu Anny Zeñczak sta³o siê œwiêtowanie 4 marca rocznicy nadania Ropczycom historyka sztuki, kustosza Muzeum Narodowego w Krakowie praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. Aby podkreœliæ pt. Józef Mehoffer œrodowisko rodzinne, postaæ i dzie³o. donios³oœæ 652. rocznicy, w Centrum Kultury odby³a siê uroczysta sesja Rady Miejskiej. Sesjê posta³o po s³awnym rodaku, wiêc Poniewa niewiele pami¹tek zoprzedzi³o z³o enie wi¹zanek kwiatów pod pomnikami króla Kazi- to: wpis w ksiêgach metrykalnych tym bardziej s¹ one cenne. S¹ mierza Wielkiego oraz ksiêdza z 1869 roku, mówi¹cy o urodzeniu i chrzcie w Ropczycach oraz Jana Zwierza przez Samorz¹d Ropczyc, Wicewojewodê Podkarpackiego oraz Towarzystwo Przyku, w którym przyszed³ na œwiat fotografie nieistniej¹cego dworjació³ Ziemi Ropczyckiej. i spêdzi³ rok swojego ycia wybitny artysta. W dalszej kolejno- 50. Sesja Rady Miejskiej poœwiêcona by³a, urodzonemu œci sesji rozpatrzone zosta³y dwa w Ropczycach Józefowi Mehofferowi czo³owemu twórcy nie zosta³y podjête przez rad- projekty uchwa³, które nastêp- okresu M³odej Polski, artyœcie nych. Dotyczy³y one nadania malarzowi, witra yœcie i grafikowi. Dla upamiêtnienia, przypafa Mehoffera oraz nadania na- Centrum Kultury imienia Józedaj¹cej w tym roku, 145. rocznicy urodzin Józefa Mehoffera, terenowi, na którym maj¹ pozwy osiedla Józefa Mehoffera ods³oniête i poœwiêcone zosta³o wstaæ nowe bloki mieszkalne. jego popiersie w foyer Centrum Gospodarz Ropczyc, burmistrz Kultury, wykonane przez Kazimierza Malskiego. Wszyscy zgrost¹pieniu, nawi¹zuj¹c do Boles³aw Bujak, w krótkim wy rocznicy za³o enia miasta, odniós³ siê do historii i teraÿniejszoœci: Przed chwil¹ uczestniczyliœmy w ods³oniêciu popiersia malarza oraz pami¹tkowej tablicy w holu domu kultury. To donios³e wydarzenie w sposób symboliczny podkreœla dumê z miejsca urodzenia wielkiego rodaka. Tê dumê przekazujemy m³odym pokoleniom z przes³aniem, aby wielkoœæ i niezwyk³oœæ artysty by³a dla nich inspiracj¹ w doros³ym yciu. eby, pamiêtaj¹c o przesz³oœci, dokonaniach i czynach s³awnych rodaków, tworzyli przysz³oœæ, równie jasn¹ i szlachetn¹ dla swojego dobra i dobra ziemi, z której wyroœli. W foyer Centrum Kultury uczestnicy sesji ogl¹dali reprodukcje obrazów i witra y artysty, które wypo yczone zosta³y ze zbiorów ropczyckiego liceum, gdzie mieœci siê, utworzona w 2012 roku, sala pamiêci Józefa Mehoffera, a na zakoñczenie wys³uchali piêknego programu artystycznego w wykonaniu uczniów tego liceum. STR. 4 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 3/2014 (269)

5 WIEŒCI Z MAGISTRATU Zebrania sprawozdawcze OSP Zbli a siê do koñca cykl zebrañ sprawozdawczych OSP, które odbywaj¹ siê we wszystkich dwunastu jednostkach naszej gminy. Podczas nich druhowie podsumowali dzia³alnoœæ jednostek w minionym roku, a tak e omówili zadania do realizacji w roku bie ¹cym. W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele samorz¹du, cz³onkowie Miejsko-Gminnego Zarz¹du Zwi¹zku OSP, lokalni radni, so³tysi, przewodnicz¹ce KGW, prezesi i naczelnicy OSP oraz wszyscy sympatycy po- arnictwa. 22 lutego 2014 r. odby³o siê takie spotkanie w wyremontowanej remizie OSP w ¹czkach Kucharskich, podczas którego Samorz¹d Ropczyc otrzyma³ podziêkowania za du y wysi³ek organizacyjny i finansowy poniesiony przy kapitalnym remoncie budynku. Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ W Ropczycach ruszy³ Program Karty Rodziny Wielodzietnej lutego br. burmistrz Boles³aw Bujak spotka³ siê w Urzêdzie Miejskim na konsultacjach dotycz¹cych programu z zainteresowanymi rodzinami. Podczas spotkania dokona³ tak e symbolicznego wrêczenia kart przedstawicielom kilku rodzinom. Do udzia³u w programie uprawnionych jest ok. 630 rodzin wielodzietnych z gminy Ropczyce. Podczas spotkania burmistrz podkreœla³, jak wa n¹ pracê wykonuj¹ rodzice wychowuj¹cy kilkoro dzieci. Zapozna³ zebranych z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do polepszenia warunków yciowych rodzin wielodzietnych, a tak e z po ytku p³yn¹cego z przyst¹pienia do programu, z przys³uguj¹cymi ulgami oraz podpisanymi ju umowami z partnerami honoruj¹cymi karty. Nadmieni³, e ca³y czas trwaj¹ rozmowy z kolejnymi chêtnymi przedsiêbiorcami zainteresowanymi wspó³prac¹. Program ma na celu zwiêkszenie udzia³u rodzin wielodzietnych w yciu spo³eczno-kulturalnym Ropczyc, promowanie mo- delu du ej rodziny, tworzenie pozytywnego klimatu wokó³ niej oraz podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do polepszenia warunków yciowych rodzin wielodzietnych zamieszka³ych i zameldowanych na terenie gminy Ropczyce. Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy ZIEMIA ROPCZYCKA nr 3/2014 (269) Spotkanie z so³tysami 17 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego odby³o siê spotkanie burmistrza Ropczyc z so³tysami i przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedli. Na pierwszym w tym roku zebraniu omówiono m.in. harmonogram wiosennych zebrañ so³eckich i osiedlowych. W spotkaniu, oprócz burmistrza Boles³awa Bujaka, uczestniczyli zastêpcy: Wies³aw Maziarz oraz Robert Kuraszkiewicz, a tak e kierow- Promesa na drogê w ¹czkach Kucharskich 27 lutego 2014 roku w Urzêdzie Wojewódzkim w Rzeszowie Burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak odebra³ promesê na dofinansowanie w wysokoœci ,00 z³ budowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Nr R ¹czki Kucharskie-Mostki. Prawie 70 mln z³ otrzymaj¹ podkarpackie samorz¹dy na odbudowê infrastruktury zniszczo- Ma³gorzata Chomycz-Œmigielska nu. Promesy wrêczy³a wojewoda nej w wyniku powodzi w latach i dyrektor departamentu ds. usuwania skutków klêsk ywio³owych To kolejne œrodki z rezerwy celowej bud etu pañstwa dla gmin i powiatów z regiofryzacji Zbigniew Ministerstwa Administracji i Cy- Œwircz. nictwo Urzêdu Miejskiego. Omówione zosta³y równie sprawy zwi¹zane z realizacj¹ funduszu so³eckiego w roku 2014 oraz bie ¹ce remonty dróg i ulic. So³tysi i przewodnicz¹cy osiedli zg³aszali propozycje prac w poszczególnych so³ectwach i osiedlach. Burmistrz zwróci³ uwagê, jak wa n¹ rolê pe³ni¹ so³tysi w kontaktach z mieszkañcami oraz skierowa³ proœbê o informowanie mieszkañców, na jakie cele wydawane s¹ podatki. Ropczyce 31 stycznia br. zakoñczy³a siê rekrutacja uczestników do projektu pn. Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce. Podczas miesiêcznego okresu rekrutacji do biura projektu wp³ynê³o osiemdziesi¹t piêæ zg³oszeñ. Z uwagi na to, e do projektu mo e byæ zakwalifikowanych tylko piêædziesi¹t gospodarstw domowych, obecnie dokonywana jest ocena formalna i punktowa, po której powstanie ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udzia³u w projekcie. Wówczas podpisane zostan¹ stosowne umowy. W chwili obecnej Gmina Ropczyce og³osi³a przetarg na zakup zestawów komputerowych. Jego realizacja mo liwa jest dziêki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dzia³ania 8.3 Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz bud etu pañstwa. Wysokoœæ pozyskanych œrodków to ,00 z³. Rozpoczêty w paÿdzierniku 2013 roku projekt realizowany bêdzie do 29 maja 2015 r. W ramach projektu piêædziesi¹t gospodarstw domowych zagro onych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej otrzyma zestawy komputerowe wraz z dostêpem do internetu. Pozostali mieszkañcy gminy, którzy równie s¹ zagro- eni wykluczeniem cyfrowym, bêd¹ mogli korzystaæ z Internetu w dziewiêtnastu jednostkach organizacyjnych gminy Ropczyce (zespo³ach szkó³ oraz przedszkolach), w których powstanie ³¹cznie sto szeœædziesi¹t dziewiêæ stanowisk komputerowych w ramach tzw. dzia³añ koordynacyjnych. Ka dy uczestnik projektu otrzyma bezp³atnie: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, dostêp do internetu w okresie realizacji projektu oraz przez piêæ lat od jego zakoñczenia oraz szkolenie z zakresu obs³ugi komputera i wykorzystania technik internetowych. STR. 5

6 OBRADOWA A RADA MIEJSKA 48. sesja Rady Miejskiej odby³a siê 29 stycznia 2014 r. Zgodnie z porz¹dkiem obrad radni uchwalili siedemnaœcie uchwa³. Trzy z nich s¹ rozstrzygniêciami wykonawczymi do przyjêtego 29 listopada ubieg³ego roku Programu Karta Rodziny Wielodzietnej 3+. Na mocy tych rozstrzygniêæ rodzinom posiadaj¹cym Kartê 3+, proponuje siê ulgi w op³atach za korzystanie z us³ug Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji, za odbiór nieczystoœci sta³ych oraz za przedszkole. Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji oferuje 50% zni kê w cenie biletów i karnetów na kryt¹ p³ywalniê, baseny otwarte, sztuczne lodowisko, korty tenisowe, a tak e do groty solnej i sauny i na korzystanie ze sprzêtu do gry w tenisa i ³y ew. Ulgi w op³atach za odbiór nieczystoœci sta³ych dotycz¹ selektywnej zbiórki i wynios¹ miesiêcznie: 1,30 z³ od osoby w obszarze zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Ropczyce oraz w pozosta³ym obszarze: 3 z³ w gospodarstwie œrednim (licz¹cym od trzech do piêciu osób) lub 3,40 z³ w gospodarstwie du ym (licz¹cym szeœæ lub wiêcej osób). Ulgi te bêd¹ przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. W op³acie za przedszkole zni ka wyniesie 50%. Pomoc rodzinom ma równie na celu uchwa³a, na mocy której kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do pomocy w zakresie do ywiania podnosi siê do 150% podstawowego dochodu uprawniaj¹cego do ubiegania siê o wsparcie w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. W praktyce rozstrzygniêcie to dotyczy do ywiania dzieci w szko³ach. Inna grupa uchwa³ to korekty, uzupe³nienia lub poprawki wynikaj¹ce z bie ¹cych okolicznoœci. Kolejne uchwa³y Rady dotyczy³y: wprowadzenia do bud etu nowego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó³ nr 1 w Ropczycach, co pozwoli na podjêcie prac projektowych, a nastêpnie z³o enie wniosku o dofinansowanie; przyjêcia regulaminu korzystania z p³ywalni krytej, w którym wœród postanowieñ organizacyjno-porz¹dkowych zawarte zosta³y nowe godziny otwarcia p³ywalni (od godz do 21.00); wyra enia zgody na nabycie prawie dziesiêciu arów na drogi na osiedlu Witkowice oraz na sprzeda przetargow¹ nieruchomoœci o powierzchni 588 m 2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami niemieszkalnymi po³o onymi w obrêbie osiedla Ropczyce- Chech³y. W czêœci sprawozdawczej burmistrz Boles³aw Bujak podsumowa³ rok 2013 w samorz¹dzie w przekroju finansowym i rzeczowym. Dochody zosta³y wykonane w granicach 74 milionów z³otych i prawie w ca³oœci wykorzystane. Na koniec roku nie by³o nieuregulowanych zobowi¹zañ, jedno zobowi¹zanie (niewymagalne, za chodnik na Granicach) uregulowane zosta³o w styczniu bie ¹cego roku. Nie powsta³o dodatkowe zad³u enie, za wyj¹tkiem kredytów kilkumiesiêcznych, np. na finansowanie udzia³ów unijnych w inwestycjach. Opracowano trzynaœcie wniosków o dofinansowanie na ró - ne przedsiêwziêcia. Piêæ wniosków jest w trakcie oceniania i s¹ rokowania na pozytywny werdykt, trzy wnioski zakoñczy³y siê umowami, piêæ wniosków odrzucono. Ogó³em zakontraktowana wartoœæ dofinansowania wynios³a z³, zaœ wartoœæ realizowanych projektów z³, a zatem œredni poziom dofinansowania wyniós³ w granicach 60%. Najwa niejsze przedsiêwziêcia, projekty, inwestycje realizowane przy pomocy œrodków z dotacji: odbudowa mostów (ul. 3 Maja i ul. Szkolna; dofinansowanie: 3,1 mln z³) termomodernizacja budynków oœwiatowych (dofinansowanie: ponad milion z³); budowa chodników w Ma³ej i w Brzezówce (dofinansowanie: 340 tys. z³); odbudowa trybun stadionu I etap (dofinansowanie: 3,7 mln z³); modernizacja remizy w ¹czkach Kucharskich (dofinansowanie: 300 tys. z³). Przedsiêwziêcia w trakcie przygotowañ lub rozpoczête: przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu (dofinansowanie: 1,2 mln z³); ujêcie wody w Lubzinie (dofinansowanie: 870 tys. z³); rozbudowa szko³y w NiedŸwiadzie Dolnej (dofinansowanie: prawie 1,1 mln z³). W dziedzinie drogownictwa, przy dofinansowaniu z bud etu pañstwa wykonano trzy drogi: w Lubzinie, w Gnojnicy Woli, w osiedlu Chech³y. Wiêkszy zakres inwestycji drogowych planuje siê na 2014 rok. Oprócz dotacji rz¹dowej przyznanej na budowê ulicy Kolonia (2,5 miliona z³), z³o- one zosta³y wnioski o dofinansowanie odnowy dróg z dwóch Ÿróde³: z bud etu pañstwa na ci¹g drogowy od Granic do ¹czek Kucharskich oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych po jednej drodze w NiedŸwiadzie, Lubzinie, Gnojnicy Woli. G³ówne i najwiêksze inwestycje to: rozbudowa szko³y w Gnojnicy Dolnej o salê gimnastyczn¹, sale dydaktyczne i przedszkole i termomodernizacja starej czêœci oraz koñcowy etap kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pietrzejowa. Przegl¹d inwestycji i przedsiêwziêæ wskazuje, e rok 2013 by³ czasem nak³adów na oœwiatê i sport. Œwiadcz¹ o tym inwestycje wymienione powy ej, a tak e nowo powsta³e Radosne Szko³y (przyszkolne place zabaw), remonty bazy edukacyjnej za oko³o 300 tys. z³, otwarcie ³obka (w którym powsta³o 20 nowych miejsc pracy dla kobiet), rozszerzenie opieki przedszkolnej nad dzieæmi z rejonu Cheche³, Ma³ej, NiedŸwiady w formie trzech nowych oddzia³ów przedszkolnych. Formalne rozliczenie roku 2013, w oparciu o procedurê wynikaj¹c¹ z ustawy o finansach publicznych, nast¹pi w czerwcu bie ¹cego roku. Informacje bie ¹ce przed³o- one przez burmistrza by³y konsekwencj¹ interpelacji i zapytañ radnych, a dotyczy³y miêdzy innymi budowy nowych punktów oœwietlenia ulicznego oraz strategii dzia- ³añ podejmowanej w sprawie umieszczenia w Regionalnym Programie Operacyjnym budowy ³¹cznika z autostrad¹. STR. 6 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 3/2014 (269)

7 OBRADOWA A RADA MIEJSKA 28 lutego 2014 r. odby³a siê 49. sesja Rady Miejskiej. W ramach przyjêtego porz¹dku obrad Rada uchwali³a siedemnaœcie uchwa³. Najistotniejsze postanowienia dotycz¹: pozyskania terenu (w formie nabycia i zamiany) z przeznaczeniem na ulicê Kolonia w zwi¹zku z planowan¹ przebudow¹, przekazania do Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego terenu pod budownictwo blokowe, przyst¹pienia do nowej inwestycji to jest zadaszenia trybun stadionu w Ropczycach. Burmistrz Boles³aw Bujak, w przed³o onym sprawozdaniu, przekaza³ informacje o g³ównych zadaniach i przedsiêwziêciach realizowanych przez Urz¹d Miejski oraz gminne jednostki organizacyjne. Poni ej zosta³y one zaprezentowane w podziale na trzy zakresy: gospodarkê komunaln¹, inwestycje oraz sprawy spo³eczne, kulturê i sport. ZIEMIA ROPCZYCKA nr 3/2014 (269) W zakresie gospodarki komunalnej: trwaj¹ przygotowania do sezonu pozimowego. Przeprowadzono wiêkszoœæ przetargów zwi¹zanych z utrzymaniem ulic, dróg, chodników, w tym na œwiadczenie us³ug transportowych, wykonywanie robót ziemnych, remontów cz¹stkowych, likwidacjê prze³omów i monta znaków drogowych, realizowane s¹ przedsiêwziêcia na rzecz nowej infrastruktury drogowej, takie jak: projektowanie kolejnego odcinka chodnika (650 metrów) w rejonie centrum ¹czek, podpisanie umowy na budowê parkingu licz¹cego kilkadziesi¹t miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza naprzeciw stadionu, w najbli szym czasie nast¹pi og³oszenie przetargu na odnowê drogi gminnej ¹czki Mostki w kierunku na Borki Chechelskie i Porêby Chechelskie. Na sfinansowanie tego przedsiêwziêcia z³o y siê w 80% dotacja rz¹dowa (jest ju promesa na 400 tys. z³) i w 20% œrodki w³asne Gminy, inne sprawy dotycz¹ce komunikacji: na obecnym etapie, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata nie znalaz³y siê inwestycje dotycz¹ce Ropczyc i okolic, a mianowicie odnowa drogi wojewódzkiej (na terenie miasta i gminy Ropczyce chodzi o ci¹g drogowy ¹czki ul. 3 Maja ul. Kolejowa) oraz ³¹cznik z autostrad¹. Bêd¹ dalsze wnioski i starania o w³¹czenie tych inwestycji do RPO. W zakresie inwestycji: w zwi¹zku ze sprzyjaj¹c¹ aur¹ trwa realizacja dwóch zaczêtych w minionym roku inwestycji: trybun na stadionie oraz rozbudowy szko³y w NiedŸwiadzie Dolnej (obecnie trwa etap przebudowy wêz³a ywieniowo-œwietlicowego, rozpoczête równie zosta³y prace przy nowym obiekcie, w którym znajdzie siê szeœæ sal lekcyjnych i sala gimnastyczna), odby³ siê przetarg na budowê pierwszego etapu obiektu wielofunkcyjnego w Brzezówce, przygotowywane s¹ przetargi na modernizacjê remizy OSP w Lubzinie (pierwszy etap) oraz na budowê ujêcia wody w Lubzinie, trwaj¹ prace przygotowawcze dot. realizacji inwestycji oœwiatowych: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkó³ nr 1 w Ropczycach oraz przebudowê dachu na szkole w Ma³ej, na etapie projektowania znajduj¹ siê przedsiêwziêcia: uzbrojenie osiedla Pod Pa³acem, kanalizacja deszczowa w okolicy ul. Mickiewicza, dokonano zakupu nieruchomoœci pod nowo projektowane osiedle budownictwa blokowego. W zakresie spraw spo³ecznych, kultury i sportu: trwa realizacja gminnego programu Karta Rodziny Wielodzietnej 3+. Dotychczas wp³ynê³o 210 wniosków o wydanie karty, Centrum Sportu oraz instytucje kultury (Centrum Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna) organizuj¹, zgodnie z planami pracy, du e i mniejsze imprezy, zawody, turnieje, koncerty, przegl¹dy, spotkania, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej wyp³aca osobom uprawnionym zasi³ki rodzinne i zasi³ki sta³e oraz udziela pomocy w zasi³kowych okresowych, zasi³ków celowych w formie rzeczowej lub finansowej. ***** 50. sesja Rady Miejskiej Tradycj¹ w samorz¹dzie miasta i gminy Ropczyce sta³o siê uroczyste, przypadaj¹ce na 4 marca, œwiêtowanie rocznicy nadania praw miejskich naszej lokalnej stolicy Ropczycom. Jednym z elementów tej tradycji jest uhonorowanie dobroczyñców miasta: króla Kazimierza Wielkiego, a od dwóch lat tak e ksiêdza Jana Zwierza, poprzez symboliczne z³o enie kwiatów pod upamiêtniaj¹cymi ich pomnikami przez przedstawicieli samorz¹du, delegacje mieszkañców oraz przyjació³ i sympatyków Ropczyc. Gospodarzami obchodów 652. rocznicy za³o enia miasta byli: burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Ropczycach Józef Misiura. Tegoroczny jubileusz miasta zwi¹zany by³ z osob¹ Józefa Mehoffera, czo³owego twórcy okresu M³odej Polski, artysty malarza, witra ysty, grafika, ucznia Jana Matejki, przyjaciela Stanis³awa Wyspiañskiego. A sta³o siê to za przyczyn¹ miejsca urodzenia artysty w³aœnie w Ropczycach. Poprzez ods³oniêcie popiersia artysty w holu ropczyckiego Centrum Kultury, a tak- e uroczyst¹ sesjê Rady Miejskiej i poszczególne punkty jej programu, samorz¹d i spo- ³ecznoœæ Ropczyc wyrazi³y dumê i radoœæ z faktu, e wielki twórca urodzi³ siê w Ropczycach. Radni Rady Miejskiej nadali imiê Józefa Mehoffera ropczyckiemu Centrum Kultury oraz wyrazili intencjê nadania nazwy Osiedle Józefa Mehoffera terenowi, na którym planuje siê wybudowanie budynków wielomieszkaniowych. O yciu i twórczoœci artysty opowiedzia³a uczestnikom uroczystej sesji Anna Zeñczak, historyk sztuki, kustosz Muzeum Narodowego Domu Józefa Mehoffera w Krakowie. Zaznaczy³a, e Ropczyce, jako miejsce urodzenia artysty, wpisuj¹ siê w mehofferowsk¹ mapê Polski i Europy. Burmistrz Ropczyc w swoim wyst¹pieniu nawi¹za³ do dokonañ Józefa Mehoffera, który jako jeden z wybitnych synów Ziemi Ropczyckiej tworzy nasz¹ to samoœæ, s³awi Ropczyce, a jego dorobek twórczy jest natchnieniem do codziennej pracy i m¹drych decyzji dla wielu osób (poni ej przedstawiamy wyst¹pienie burmistrza Boles³awa Bujaka na uroczystej sesji). Prezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej Adam Sypel, popularyzator osoby i twórczoœci Józefa Mehoffera w Ropczycach, wystêpuj¹c na zakoñczenie sesji, zaakcentowa³ wielkoœæ i wartoœæ dorobku artysty, dziœ mo na powiedzieæ ropczyckiego patrona kultury. Niezapomnianych wra eñ duchowych dostarczy³ uczestnikom sesji program artystyczny przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ropczycach. STR. 7

8 OBRADOWA A RADA MIEJSKA Wyst¹pienie burmistrza Ropczyc Boles³awa Bujaka podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach 4 marca 2014 roku: kowej tablicy w holu domu kultury. To donios³e wydarzenie w sposób symboliczny podkreœla dumê z miejsca urodzenia wielkiego rodaka. Tê dumê przekazujemy m³odemu pokoleniu z przes³aniem, aby wielkoœæ i niezwyk³oœæ artysty by³a dla nich inspiracj¹ w doros³ym yciu. eby, pamiêtaj¹c o przesz³oœci dokonaniach i czynach s³awnych rodaków tworzyli przysz³oœæ, równie jasn¹ i szlachetn¹ dla swojego dobra i dobra ziemi, z której siê wywodz¹. Niewiele pami¹tek zosta³o po s³awnym rodaku, wiêc tym bardziej s¹ cenne: wpis w ksiêgach metrykalnych z 1869 roku, mówi¹cy o urodzeniu i chrzcie w Ropczycach oraz fotografie nieistniej¹cego dworku, w którym przyszed³ na œwiat i spêdzi³ rok swojego ycia wybitny artysta. W ropczyckim liceum jest sala poœwiêcona Mehofferowi, w której znajduj¹ siê reprodukcje jego obrazów i witra y. Czêœæ z tych zbiorów zosta³a wypo yczona na dzisiejsz¹ uroczystoœæ, za co dziêkujê pani dyrektor Gra ynie Baran. Tak e piêknie wydana, w 2010 roku (z inicjatywy w³adz miasta) monografia Józef Mehoffer artysta dwóch epok, to wyraz szacunku i uznania dla wielkiego malarza i witra ysty, który swoje korzenie ma w Ropczyckiej Ziemi. Album wydany przez Józefa Ambrozowicza dostarcza wielu artystycznych prze yæ i na trwale zapisa³ siê w pamiêci mieszkañców naszego miasta, przybli aj¹c mi³oœnikom sztuki w kraju i za granic¹ niezwyk³¹ twórczoœæ Mehoffera. Teraz my jesteœmy twórcami historii i tradycji naszego miasta. B¹dŸmy wiêc odpowiedzialni i m¹drze decydujmy o losach naszej rodzinnej ziemi dla dobra przysz³ych pokoleñ. Niech ta dzisiejsza uroczysta sesja Rady Miejskiej uzmys³owi nam s³owami Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, e: Nie jesteœmy, by spo ywaæ urok œwiata, ale po to, by go tworzyæ i przetaczaæ przez czasy jak ska³ê z³ot¹. Z tym przes³aniem, Szanowni Pañstwo, twórzmy nasz¹ rzeczywistoœæ. Józef Mehoffer Panie Przewodnicz¹cy, szanowne prezydium, Wysoka Rado, pani Wojewodo, czcigodni ksiê a, szanowni koledzy i kole anki samorz¹dowcy, szanowni pañstwo! Tradycj¹ naszego samorz¹du sta³o siê œwiêtowanie 4 marca rocznicy nadania Ropczycom praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj, w szeœæset piêædziesi¹t¹ drug¹ rocznicê tego wa nego wydarzenia, spotykamy siê na uroczystej sesji Rady Miejskiej, aby podkreœliæ jego donios³oœæ. Na pañstwa oczach i przy pañstwa udziale tworzymy tradycjê, której ide¹ jest uczenie szacunku i patriotyzmu do naszej Ropczyckiej Ziemi, która wyda³a wielu znamienitych obywateli. Jednym z nich, bez w¹tpienia, jest Józef Mehoffer, syn wieloletniego starosty ropczyckiego, doktora praw Wilhelma Mehoffera, póÿniejszego prezesa S¹du Powiatowego. Ojciec Mehoffera ogromnie zas³u y³ siê dla Ropczyc, jako organizator nowoczesnej administracji i s¹downictwa. Gmach obecnego s¹du to w du ej mierze dzie³o ojca przysz³ego malarza. Na pewno artysta nie mia³ wp³ywu na miejsce swojego urodzenia, to by³ wybór jego rodziców. I za ten wybór jesteœmy wdziêczni, bo przysporzy³ naszemu miastu rozg³osu. To dla nas wa ne, poniewa s³awni synowie Ropczyckiej Ziemi tworz¹ nasz¹ to samoœæ i s¹ dobr¹ wizytówk¹ królewskiego miasta. Dzisiaj dla zaznaczenia miejsca urodzenia wybitnego malarza, twórcy niezwykle barwnych witra y, radni Rady Miejskiej podjêli dwie uchwa³y o nadaniu Centrum Kultury w Ropczycach oraz osiedlu, imienia Józefa Mehoffera. Jest to nasz wyraz wdziêcznoœci za to, e w³aœnie w Ropczycach przyszed³ na œwiat wybitny artysta. Przed chwil¹ uczestniczyliœmy równie w ods³oniêciu popiersia malarza oraz pami¹turodzi³ siê 19 marca 1869 r. w Ropczycach. To œwiatowej s³awy malarz i witra ysta, jeden z najwybitniejszych twórców M³odej Polski. Pochodzi³ ze spolonizowanej rodziny austriackich urzêdników. Jego ojciec, Wilhelm Mehoffer by³ radc¹ S¹du Krajowego, pierwszym starost¹ odrodzonego powiatu ropczyckiego, a potem prezesem S¹du Powiatowego. Gmach obecnego s¹du w Ropczycach to w du ej mierze jego dzie³o. Matka, Aldona z Polikowskich zajmowa³a siê wychowaniem piêciu synów, trzech starszych od Józefa, tj. Eugeniusza, Alfreda, Wiktora oraz najm³odszego Wilhelma. Ojciec zmar³ wczeœnie, bo w 1873 r., kiedy Józef mia³ zaledwie 4 lata. W 1870 roku rodzina Mehofferów przenios³a siê do Krakowa. Józef, w latach , studiowa³ m.in. u Jana Matejki w Krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych. PóŸniej pobiera³ nauki na zagranicznych uczelniach: wiedeñskich oraz paryskich. Przebywaj¹c w 1900 roku we W³oszech, pozna³ zasady techniki mozaikowej stosowanej w warsztatach w Murano. Józef Mehoffer zajmowa³ siê grafik¹ artystyczn¹, malarstwem sztalugowym oraz portretem kredkowym. Uprawia³ tak e akwafortê, autolitografiê i akwatintê. Najwiêkszy rozg³os i œwiatow¹ s³awê zdoby³ w 1895 roku, wygrywaj¹c konkurs na wykonanie witra y do gotyckiej kolegiaty Œw. Miko³aja w szwajcarskim Fryburgu. Pozostawi³ tam zachwycaj¹ce do dnia dzisiejszego dzie³o obejmuj¹ce dwadzieœcia jeden przeszkleñ. Za fryburski witra Mêczennicy otrzyma³ z³oty medal na Wystawie Œwiatowej w Pary u w 1900 roku. Po powrocie do kraju poœwiêci³ siê przede wszystkim licznym pracom z dziedziny polichromii i witra ownictwa. Wykona³ m.in.: dekoracjê malarsk¹ skarbca katedry na Wawelu, polichromie i witra e w kaplicy Szafrañców i w transepcie tej e katedry. Wystawa Œwiatowa w St. Louis przynios³a mu z³oty medal za obraz Œpiewaczka oraz srebrny za witra Vita somnium breve. Witra e do Kaplicy Œwiêtokrzyskiej na Wawelu w roku 1925, uhonorowane zosta³y Grand Prix na Paryskiej Miêdzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej. Artysta realizowa³ tak- e swoje projekty m.in.: w koœciele Mariackim w Krakowie, w katedrze œw. Jana we Lwowie, w koœciele parafialnym œw. El biety w Jutrosinie, w katedrze Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny we W³oc³awku, w koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Turku oraz w koœciele parafialnym w Lubieniu. Jest tak e autorem wielu piêknych obrazów, z których najs³ynniejsze to: Plac Pigalle w Pary u, Dziwny ogród, Czerwona parasolka, Portret ony artysty z pegazem, Rynek krakowski, Autoportret, Zmar³ 7 (lub 8) lipca 1946 roku w Wadowicach. STR. 8 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 3/2014 (269)

9 Ulgi dla du ych rodzin SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Ulgi dla dużych rodzin Zadaniem Programu Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ jest wspieranie rodzin wielodzietnych, poprawa warunków ycia tych rodzin oraz kszta³towanie ich pozytywnego wizerunku, a tak e zwiêkszenie szans rozwojowych i yciowych dzieci i m³odzie y wychowuj¹cej siê w rodzinach wielodzietnych. Dotychczas rodzinom z naszej gminy (jest ich ok. 630) uprawnionym do korzystania z karty proponuje siê ulgi w op³atach za korzystanie z us³ug Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji i Centrum Kultury w Ropczycach, odbiór nieczystoœci sta- ³ych oraz za przedszkole. Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji oferuje 50% zni kê w cenie biletów i karnetów na kryt¹ p³ywalniê, baseny otwarte zewnêtrzne, sztuczne lodowisko, grotê soln¹, saunê, korty tenisowe, korzystanie ze sprzêtu do gry w tenisa i ³y ew. Podobnie Centrum Kultury oferuje posiadaczom karty 50% zni ki na udzia³ w p³atnych imprezach masowych. Ulgi w op³atach za odbiór nieczystoœci sta- ³ych odnosz¹ siê do zbiórki selektywnej i wynosz¹ miesiêcznie: 1,30 z³ od osoby w obszarze zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Ropczyce oraz 3 z³ w pozosta³ym obszarze w gospodarstwie œrednim (licz¹cym 3 do 5 osób) lub 3,40 z³ w gospodarstwie du- ym (licz¹cym 6 lub wiêcej osób). Ulgi te bêd¹ przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. W op³acie za przedszkole zni ka wynosi 50%. Do programu przy³¹czy³ siê ropczycki Bank Spó³dzielczy, oferuj¹c rodzinom wielodzietnym mo liwoœæ wziêcia kredytu (do 3 lat, do wysokoœci 30 tys. z³) na preferencyjnych warunkach (bez mar y, oprocentowany w granicach 6%), apteka A. Kêpki (10% zni - ka), ksiêgarnia Kleks (12% zni ki), a tak e przychodnia weterynaryjna Mustang i salony fryzjerskie: Stylownia Fryzur i Viktoria (wszystkie oferuj¹ 10% zni ki na swoje us³ugi). Na spotkaniu z przedstawicielami rodzin wielodzietnych (tak e tymi najm³odszymi), które odby³o siê 12 lutego w Urzêdzie Miejskim, burmistrz Boles³aw Bujak przedstawi³, jak w gminie Ropczyce przebiega³y przygotowania do wprowadzenia karty. Trzeba tworzyæ atmosferê szacunku dla rodzin wielodzietnych powiedzia³ burmistrz, dodaj¹c, e ka da gmina walczy o to, aby na jej terenie by³o jak najwiêcej dzieci, tworz¹c warunki do ich wychowywania. Nadmieni³ te, e ca³y czas trwaj¹ rozmowy z kolejnymi chêtnymi przedsiêbiorcami zainteresowanymi wspó³prac¹. Wielu z obecnych nie kry³o zadowolenia z decyzji ropczyckiego samorz¹du. To coœ bardzo dobrego dla nas. Ka da z³otówka siê liczy, kiedy rodzina jest du a. Jak policzyæ z³otówkê do z³otówki, to bardzo konkretne oszczêdnoœci. To dobrze, e Gmina wyci¹gnê³a rêkê do rodzin wielodzietnych. By³oby jeszcze lepiej, gdyby inni przedsiêbiorcy przy³¹czyli siê do tej akcji. mówi³a jedna z pañ. Dotychczas w gminie Ropczyce z³o ono ponad 210 wniosków o wydanie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+. Ca³y czas sk³adane s¹ nowe wnioski. Inf. w³asna W zwi¹zku z ukazaniem siê w tygodniku Reporter kilku listów czytelnika pod tytu³ami Dla kogo nowe osiedle?, Poœpiech i tajemnica oraz Specustawa po ropczycku, burmistrz Boles³aw Bujak odniós³ siê do nich na ³amach tej e gazety. Poni ej treœæ przes³ana na rêce redaktora naczelnego oraz kalendarium czynnoœci zwi¹zanych ze scaleniem gruntów. Panie Redaktorze, wnoszê o opublikowanie mojej odpowiedzi na zamieszczone w ostatnich numerach Reportera listy pod tytu³ami: Dla kogo nowe osiedle?, Poœpiech i tajemnica oraz Specustawa po ropczycku. a³ujê, e autor tych listów nie uwiarygodnia ich swoim nazwiskiem, ukrywa to samoœæ, zas³aniaj¹c siê, co Pan potwierdza, prawem prasowym. Szanujê prawo do wyra ania w³asnych pogl¹dów. Nie mogê jednak zgodziæ siê z wieloma stwierdzeniami anonimowego dla Czytelników autora listów. Tym bardziej, e szereg z nich jest nieprawdziwych, ma charakter insynuacji, a nawet oszczerstw nies³usznie kierowanych pod adresem ropczyckiego samorz¹du. Nawet najwiêksze emocje nie uprawniaj¹ do bezpodstawnego i bezprawnego szargania czyjegoœ dobrego imienia. Dobra osobiste s¹ chronione prawem i osoba naruszaj¹ca je zawsze powinna siê liczyæ z poci¹gniêciem do odpowiedzialnoœci prawnej. Z uwagi na powy sze i obowi¹zek rzetelnego informowania opinii publicznej pragnê w du ym skrócie odnieœæ siê przynajmniej do czêœci nieuprawnionych tez autora listów, który bardzo czêsto rozmija siê z prawd¹. Zupe³nie chybiony jest zarzut o rzekomym poœpiechu Rady Miejskiej w Ropczycach przy scalaniu gruntów o powierzchni 25 hektarów w rejonie ulicy Skorodeckiego w Ropczycach, w wyniku czego ci¹g dalszy na str 10 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 3/2014 (269) STR. 9

10 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA ci¹g dalszy ze str. 9 wyznaczono 162 dzia³ki, ka da o powierzchni oko³o 10 arów. Ju 27 kwietnia 2006 roku Rada Miejska w Ropczycach podjê³a decyzjê o przyst¹pieniu do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowego obszaru. Po kilku latach, to jest 28 czerwca 2010 roku, uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Po kolejnych trzech latach, to jest 23 grudnia 2013 roku, samorz¹d Ropczyc przyj¹³ uchwa³ê o scaleniu i podziale obszaru 25 hektarów, co dotyczy 80 w³aœcicieli gruntów. Nonsensowne jest wiêc twierdzenie o jakimkolwiek poœpiechu w tej sprawie. Przez 7 lat trwa- ³y bowiem dyskusje, podejmowano uchwa³y, organizowano spotkania z mieszkañcami i udzielano wielokrotnie wyjaœnieñ w sprawie. Równie absurdalny jest tak- e zarzut dzia³añ samorz¹du w tajemnicy. Proces podejmowania uchwa³ wymaga ka dorazowo upubliczniania w czasie obrad sesji, publikacji tych aktów prawnych, udostêpniania na tablicach og³oszeñ. Ka dorazowo przys³ugiwa³o prawo wnoszenia odwo- ³añ i za aleñ w ustawowych terminach. Na stra y zgodnoœci z prawem tego procesu stoj¹ zawsze s³u by prawne wojewody. Wszystkie dzia³ania samorz¹du s¹ jawne w tym zakresie, przejrzyste i udokumentowane w sposób przewidziany prawem. W przedmiotowej sprawie nie ma wiêc mowy ani o poœpiechu, ani o niejawnoœci dzia³añ. Procedura scaleniowa przedstawiona przeze mnie w zarysie nie ma te nic wspólnego z jak¹kolwiek specustaw¹, o czym z uporem przekonuje anonimowy autor. To kolejny przypadek rozpowszechniania nieprawdy przez autora listów. Pragnê podkreœliæ, e dla rozwoju Ropczyc konieczne jest przygotowanie nowych terenów budowlanych, w tym pod budownictwo mieszkaniowe, gdy w Ropczycach wyczerpa³y siê mo liwoœci zabudowy nawet dla jednego bloku mieszkalnego. Samorz¹d Ropczyc usi³uje zmieniæ tê niekorzystn¹ sytuacjê. O tych zamierzeniach informowa³em mieszkañców w swoim programie wyborczym. Zyska³ on nastêpnie akceptacjê wyborców, a tak e Miejskiej Rady w Ropczycach. Dzia³ania te wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom wielu rodzin zainteresowanych mo liwoœci¹ uzyskania mieszkania. Po wybudowaniu ulic i chodników ³¹cz¹cych ulicê Ksiêdza Skorodeckiego i Mehoffera przyjdzie czas na dalsze inwestycje w infrastrukturê techniczn¹ tzw. uzbrojenie terenu, a nastêpnie ruszy budowa mieszkañ. Opisane dzia- ³ania scaleniowe s¹ niezbêdnym warunkiem, aby samorz¹d móg³ podj¹æ starania o œrodki unijne w nowej perspektywie Bez nich Ropczyce przegra³yby swoje rozwojowe szanse. Wyjaœniam równie, e podjêcie uchwa³y scaleniowej nie odbiera nikomu prawa w³asnoœci. Posiadane grunty wci¹ mo na u ytkowaæ rolniczo i dysponowaæ nimi wed³ug w³asnej woli. Scalenie nie powoduje równie obowi¹zku uiszczania tzw. op³aty adiacenckiej, o czym znowu b³êdnie przekonywa³ anonimowy autor. Ju dwa lata temu na spotkaniu z mieszkañcami w Centrum Kultury w Ropczycach informowa³em, e taka op³ata bêdzie równowa ona odpowiednim odszkodowaniem dla w³aœciciela z tytu³u zajêcia gruntu pod drogi i chodniki. Naliczenie i zrównowa enie tej op³aty mo e nast¹piæ dopiero za kilka lat po wybudowaniu ulic, chodników, sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, itp. Warto podkreœliæ, e wartoœæ dzia³ek po ich uzbrojeniu bardzo wzroœnie i do decyzji w³aœcicieli bêdzie nale eæ, czy przeznacz¹ je na przyk³ad do sprzeda y, czy nadal zostan¹ ich w³aœcicielami. Warto dodaæ, e dotychczasowe (przedscaleniowe) rozdrobnienie dzia³ek uniemo - liwia³o jak¹kolwiek zabudowê. Pragnê jeszcze raz podkreœliæ, e o przedmiotowych przedsiêwziêciach wielokrotnie informowa³em mieszkañców. Dzia³o siê to na spotkaniach œrodowiskowych, na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej, odbywa- ³o siê to tak e za poœrednictwem prasy lokalnej, tj. Ziemi Ropczyckiej, Reportera, jak i G³osu Powiatu. Tym bardziej trudno mi przejœæ do porz¹dku dziennego nad publicznymi wypowiedziami anonimowego autora, w którego wypowiedziach roi siê od k³amstw i przeinaczeñ, którymi usi³uje zdyskredytowaæ ropczycki samorz¹d i wprowadza b³¹d opiniê publiczn¹. Nie mogê nie zareagowaæ na zmyœlon¹ przez autora listów do redakcji wypowiedÿ: ( ) a na zakoñczenie zdarzenie autentyczne: pewna m³oda osoba zwróci³a siê do Bujaka o pracê, której to osobiœcie zasugerowa³, e by³oby korzystniej wyjechaæ za granicê i tam poszukaæ zajêcia dla siebie. To rzekomo autentyczne zdarzenie nigdy nie mia³o miejsca. Panie anonimowy Autorze, wolnoœæ s³owa wi¹ e siê nierozerwalnie z odpowiedzialnoœci¹ za nie i tego wymaga zwyk³a przyzwoitoœæ. Zabrak³o jej Panu, zabrak³o te Panu cywilnej odwagi na podpisanie siê pod listami. Byæ mo e w wyniku b³êdnego mniemania, e mo na bezkarnie oszukiwaæ i oczerniaæ. Czujê siê w obowi¹zku wyprowadziæ Pana z tego b³êdu. Dlatego te zwracam siê równie do redakcji gazety o udostêpnienie s¹dowi danych osobowych autora listu. Niech w toku niezale nego postêpowania dojdzie do konfrontacji k³amliwych treœci. Myœlê, e bêdzie to z po ytkiem dla wszystkich i w dobrze pojêtym interesie publicznym. Boles³aw Bujak Kalendarium czynnoœci i przybli one koszty W odpowiedzi na artyku³ w Reporterze z dnia r. pt. Specustawa po ropczycku. Opisana sprawa dotyczy scalenia i podzia³u nieruchomoœci po³o onych w Ropczycach przy ul. Skorodeckiego. Scaleniem objêty jest teren o powierzchni ok. 25 ha. Liczba uczestników scalenia wynosi to ok. 80 osób. W wyniku scalenia i podzia³u powsta³y 162 dzia³ki przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Czêœæ pierwsza plan miejscowy Podstawê prawn¹ sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.). 1) Uchwa³¹ nr XL/499/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. przyst¹piono do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze pomiêdzy ulicami Ksiêdza Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego i Przemys³ow¹ w Ropczycach. Informacjê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu podano do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w Ziemi Ropczyckiej nr 7-8 z lipca-sierpnia 2006 r. oraz og³oszenie wywieszone na urzêdowych tablicach og³oszeniowych w budynku Urzêdu Miejskiego w Ropczycach oraz na plantach w terminie od r. do r. 2) W toku prac nad planem odby³y siê konsultacje, pomimo i procedura formalna nie wymaga takich czynnoœci. W ramach tych konsultacji pismem z dnia r. STR. 10 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 3/2014 (269)

11 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA poinformowano w³aœcicieli dzia³ek objêtych planem (123 osoby) o sporz¹dzeniu koncepcji planu i mo liwoœci zapoznania siê z nim oraz wniesienia ewentualnych uwag. Wniesione uwagi zosta- ³y rozpatrzone przez projektanta, a nastêpnie w dniu r. odby³a siê prezentacja skorygowanego projektu. O prezentacji projektu osoby zainteresowane zosta³y zawiadomione pisemnie. 3) Plan zosta³ wy³o ony do publicznego wgl¹du w dniach od 15 kwietnia do 7 maja 2010 r. Informacjê o wy³o eniu planu og³oszono w dzienniku Super Nowoœci z dnia r. oraz na urzêdowych tablicach og³oszeniowych w budynku Urzêdu Miejskiego w Ropczycach oraz na plantach w terminie od r. do r. Do, wy³o onego do publicznego wgl¹du, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono uwag. 4) Uchwa³¹ nr L/588/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2010 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy us³ugowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach, który zosta³ og³oszony w Dzienniku Urzêdowym Województwa Podkarpackiego z dnia r. nr 10. Czêœæ druga scalenie i podzia³ nieruchomoœci Podstawê prawn¹ przeprowadzenia scalenia i podzia³u nieruchomoœci stanowi¹ art. od 101 do 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.), wed³ug których Gmina mo e dokonaæ scalenia i podzia³u nieruchomoœci, które s¹ przeznaczone w planie miejscowym na cele inne ni rolne. O przyst¹pieniu do scalenia zdecydowa³a Rada Miejska podejmuj¹c w dniu 27 paÿdziernika 2011 r. stosown¹ uchwa³ê. 1) Po podjêciu przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o przyst¹pieniu do scalenia i podzia³u, Burmistrz Ropczyc zorganizowa³ spotkanie w Centrum Kultury w Ropczycach, które odby³o siê w dniu 26 marca 2012 r. Na tym spotkaniu zosta³a wybrana Rada Uczestników Scalenia w iloœci 10 osób. 2) O terminie spotkania zostali powiadomieni wszyscy w³aœciciele nieruchomoœci objêtych granicami scalenia, w formie listowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (pismo z dnia 9 marca 2012 r.) 3) Druga informacja pisemna (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), któr¹ otrzymywali w³aœciciele nieruchomoœci dotyczy³a wpisu w ksiêgach wieczystych wzmianki o wszczêciu postêpowania scaleniowego (wnioski z³o one do S¹du Rejonowego w Ropczycach w dniach od r. do r.) o wpisie wzmianki w ksiêgach wieczystych zawiadamia³ S¹d. 4) Trzecia informacja pisemna (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) by³a wysy- ³ana od geodety, który zosta³ wybrany do wykonania roboty, pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r. 5) Czwarta informacja pisemna Urzêdu Miejskiego w Ropczycach z dnia 18 lipca 2012 r. dotyczy³a propozycji przydzielenia nowych dzia³ek. 6) W celu uzgodnienia przydzia³u nowych dzia³ek by³a wysy³ana ponowna informacja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) pismo z dnia 31 sierpnia 2012 r. 7) W dniu 27 wrzeœnia 2012 r. zosta³o zorganizowane spotkanie uczestników scalenia (w³aœcicieli nieruchomoœci) z geodet¹ w celu kolejnego dopasowania propozycji lokalizacji nowych dzia³ek. 8) Projekt uchwa³y Rady Miejskiej przed jej podjêciem w dniu 23 grudnia 2013 r. by³ opiniowany przez Radê Uczestników Scalenia na spotkaniach w dniach: 4 wrzeœnia 2013 r. i 12 wrzeœnia 2013 r. 9) Projekt uchwa³y o scaleniu i podziale zosta³ wy³o ony do wgl¹du uczestnikom postêpowania w dniach od 10 do 31 paÿdziernika 2013 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Ropczycach. O wy³o eniu projektu uchwa³y uczestnicy postêpowania zostali powiadomieni pismem z dnia r. (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Zawiadomienie o wy³o eniu projektu uchwa³y zamieszczone zosta³o w Reporterze z dnia r., a tak e wywieszone na urzêdowych tablicach og³oszeniowych w budynku Urzêdu Miejskiego w Ropczycach oraz na plantach w terminie od r. do r. 10) Kolejna informacja pisemna z dnia 3 stycznia 2014 r. dotyczy³a podjêcia przez Radê Miejsk¹ w Ropczycach uchwa³y o scaleniu i podziale nieruchomoœci. 11) Zgodnie z przepisami ww. ustawy o gospodarce nieruchomoœciami ka d¹ nieruchomoœæ objêt¹ scaleniem i podzia³em pomniejsza siê proporcjonalnie do jej powierzchni o powierzchniê niezbêdn¹ do wydzielenia nowych dróg. Za dzia³ki gruntu wydzielone pod nowe drogi gmina wyp³aca odszkodowanie w wysokoœci ustalonej z w³aœcicielem brak wzmianki o tym w artykule. 12) Z uwagi na to, e przy okreœlaniu wartoœci nowych dzia³ek, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, uwzglêdnia siê urz¹dzenia infrastruktury technicznej wymienione w uchwale o scaleniu i podziale (drogi, wodoci¹g, kanalizacja sanitarna i deszczowa), do wybudowania których zobowi¹zana jest Gmina Ropczyce, cena tych nieruchomoœci bêdzie znacznie wy sza, ni nieruchomoœci przed scaleniem i podzia³em. Z tego tytu³u, stosownie do art. 107, osoby które otrzymaj¹ nowe nieruchomoœci s¹ zobowi¹zane do wniesienia na rzecz gminy op³at adiacenckich, której wysokoœæ mo e byæ ustalona do 50% wzrostu wartoœci tych nieruchomoœci. Rada Miejska w uchwale z dnia 23 grudnia 2013 r. ustali³a 35% stawkê op³aty adiacenckiej. 13) Ju na pierwszym spotkaniu w Centrum Kultury Burmistrz Ropczyc oœwiadczy³, e chce równowa yæ odszkodowania za grunt potr¹cony pod drogi z op³at¹ adiacenck¹, co znajduje odzwierciedlenie w pozosta³ych spotkaniach z uczestnikami i Rad¹ Uczestników Scalenia. 14) Przed przedstawieniem projektu uchwa³y o scaleniu i podziale na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2013 r. zosta³a przeprowadzona analiza kosztów, które bêd¹ obci¹ aæ Gminê Ropczyce po wejœciu w ycie uchwa³y. I tak: odszkodowania za powierzchniê niezbêdn¹ do wydzielenia dzia³ek gruntu pod nowe drogi ok z³, dop³ata za grunt bêd¹cy ró - nic¹ powierzchni objêtej scaleniem i podzia³em, a powierzchni¹ przydzielon¹ w wyniku scalenia, je- eli nie ma mo liwoœci przydzielenia nieruchomoœci o powierzchni w pe³ni równowa nej ok z³, projekty budowlane dotycz¹ce nowych dróg, kanalizacji deszczowej i oœwietlenia ulicznego ~ z³, projekty budowlane dot. sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej ~ z³ wybudowanie dróg, kanalizacji deszczowej i oœwietlenia ulicznego ~ z³ wybudowanie sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej ~ z³ Razem koszty, które poniesie Gmina Ropczyce ~ z³ Koszty które bêd¹ obci¹ aæ uczestników scalenia to op³aty adiacenckie ~ z³. Mamy nadziejê, e czêœæ koszów, które musi ponieœæ Gmina Ropczyce uda siê pokryæ z funduszy Unii Europejskiej, w przeciwnym razie œrodki finansowe pochodziæ bêd¹ w 100% z bud etu Gminy i tym samym bêd¹ obci¹ aæ wszystkich mieszkañców Gminy (NiedŸwiada, Ma³a, Okonin, itd.). ZIEMIA ROPCZYCKA nr 3/2014 (269) STR. 11