Kwartalnik miejski. Gazeta Kowarska nr 3/2012 (46) E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y. Dodatek: Kurier Kowarski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik miejski. Gazeta Kowarska nr 3/2012 (46) E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y. Dodatek: Kurier Kowarski"

Transkrypt

1 ISSN Gazeta Kowarska nr 3/2012 (46) Dodatek: Kurier Kowarski Kwartalnik miejski E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y

2 R E K L A M A Wakacje by³y ostatecznym czasem na zmianê jakoœci i formy naszego pisma, które czerwcowym numerem zesz³o na samo dno. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego ni zmieniæ tytu³, odbiæ siê i poszybowaæ. Bêdziemy starali siê pisaæ wiêcej o ludziach w sposób ciekawy i o tym, o czym nie pisz¹ inni. Jako pierwszy do rozmowy da³ siê namówiæ Mariusz Kaczor. Mam nadziejê, e nowy dzia³, który pó³ artem pó³ serio nazwaliœmy Rozmowa z Celebryt¹, trafi w Wasze gusta. Ide¹ rozmów ma byæ publiczne rozprawianie siê z plotk¹, pokazywanie osób kontrowersyjnych, budz¹cych lokalne zainteresowanie, ciekawych. Ju dziœ czekamy na nowych kandydatów, mo e zg³osz¹ siê sami, mo e pomog¹ w tym Czytelnicy? Wakacje by³y czasem zawirowañ na politycznej scenie Kowar, o czym piszemy w numerze. W mieœcie odby³o siê równie kilka imprez, z których zamieszczamy relacje. Zapraszamy do lektury i czekamy na Wasze opinie. Jacek Kunikowski Kowary SP. nr 1 ul. Staszica 16 wtorek - 18:30 piatek -19:00 Karpacz ZSLiMS ul. Gimnazjalna 7 wtorek - 20:10 czwartek - 20:10 O G O S Z E N I E GAZETA KOWARSKA kwartalnik miejski Adres redakcji: ul. Szkolna 2 * Kowary tel./fax: Redaktor naczelny: Jacek Kunikowski Sekretarz redakcji: Tobiasz Majstrenko Redakcja: Agnieszka Jakubik, Dariusz Kaliñski, Grzegorz Knycha³a, Andrzej Weinke Zdjêcie na ok³adce: Pawe³ Per³owski Korekta: Agnieszka Jakubik Kolporta : ZaprzyjaŸnione sklepy i kioski Wydawca: Miejski Oœrodek Kultury, ul. Szkolna 2, Kowary Sk³ad komputerowy: Andrzej Weinke Druk: APLA omnica Za treœæ reklam, og³oszeñ i stron samorz¹dowych redakcja nie odpowiada. W przypadku listów do redakcji, polemik i innych materia³ów niezamówionych redakcja zastrzega sobie prawo skracania, redagowania i zmiany b¹dÿ nadawania tytu³ów. Burmistrz Miasta Kowary og³asza I (pierwsze) przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzier awê ni ej wymienionych nieruchomoœci z przeznaczeniem na ogród zielony: 2 1) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 216/3 (obrêb 1) o powierzchni 101 m po³o onej w Kowarach przy ul. Ogrodowej. Cena wywo³awcza 20,20 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 10:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. 2 2) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 181/9 (obrêb 4) o powierzchni 19 m po³o onej w Kowarach przy ul. Wiejskiej. Cena wywo³awcza 20,00 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 11:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. 2 3) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 110/2 (obrêb 1) o powierzchni 74 m po³o onej w Kowarach przy ul. omnickiej. Cena wywo³awcza 20,00 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 12:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. 2 4) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 110/2 (obrêb 1) o powierzchni 99 m po³o onej w Kowarach przy ul. omnickiej. Cena wywo³awcza 20,00 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 13:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. Bli sze informacje mo na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Kowarach Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 3, tel ). R E K L A M A Mitsubishi COLT OŒRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JanJar Jaros³aw Cymbalski Ka dy WTOREK godz. 17:00 spotkanie organizacyjne KOWARY; ul. Dworcowa 6 Kursy prawa jazdy kat. B Kursy doszkalaj¹ce kat. B Jazdy dodatkowe Kursy z pierwszej pomocy janjar.pl tel.:

3 KRONIKA POLICYJNA MORD NA WIEJSKIEJ sid³a. którzy pracowali bez dokumentów, Przykre, e w procederze tym bra³a umów i oœwiadczeñ o zamiarze powie- Œmiertelnym pobiciem skoñczy³o udzia³ osoba, która kiedyœ by³a stra - rzenia pracy mówi Renata Sulima siê rodzinne spotkanie zakrapiane nikiem leœnym mówi Mateusz Grêbo- Rzecznik Prasowy Komendanta Sudecalkoholem. Ofiar¹ by³ 65-letni mê - wicz, komendant posterunku SL. kiego Oddzia³u Stra y Granicznej. czyzna z Kowar Górnych. W samochodzie z³odziei znajdowa³o W zwi¹zku z naruszeniem przepisów Prokuratorskie zarzuty zostan¹ siê pó³ kubika dêbowego drewna. Jak ustawy o cudzoziemcach zostali zoboprzedstawione jego m³odszemu bratu. nam siê uda³o ustaliæ sprawca nie czy- wi¹zani do opuszczenia Polski w ter- Jak poinformowa³ nas nadkomisarz ni³ tego z biedy, jest on na emeryturze, minie 7 dni. ich pracodawca zostanie Bogumi³ Kotowski z Komendy Miejskiej a zanim na ni¹ poszed³ zajmowa³ dy- poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci, bo Policji w Jeleniej Górze dzieñ przed rektorskie stanowisko. Teraz odpowie ich nielegalnie zatrudnia³. Obywatele tragicznym zdarzeniem mê czyÿni za swój czyn przed s¹dem. Za pope³- Ukrainy zajmowali siê renowacj¹ oznaspotkali siê w altance, gdzie spo ywali niony czyn grozi z³odziejom nawet do kowania szlaków turystycznych. Rzeczalkohol. Nastêpnego ranka znajomi piêciu lat pozbawienia wolnoœci. niczka Sulima dodaje, e nie by³ to znaleÿli cia³o ofiary le ¹ce w mieszka- odosobniony przypadek na terenie Dolniu. To oni poinformowali funkcjona- nego Œl¹ska, praktycznie w ka dym tyriuszy o swoim odkryciu. WANDAL godniu funkcjonariusze SG zatrzymuj¹ W pierwszej chwili policjanci przyjêli ZGUBI ZEGAREK cudzoziemców, którzy podejmuj¹ nielewariant nieszczêœliwego wypadku galn¹ pracê. mówi nadkomisarz Kotowski póÿniej Pewnej czerwcowej nocy dwóch okaza³o siê, e przebieg zdarzeñ by³ mê czyzn spacerowa³o po kowarinny, zarzuty zostan¹ postawione bratu skich ulicach. W pewnym momenofiary. PIJANY PELETON cie jeden z nich chwyci³ kosz na Wobec podejrzanego zosta³ zasto- œmieci i zaatakowa³ nim drzwi jed- W ci¹gu zaledwie jednego dnia posowany dozór policyjny, nie przyznaje nego z budynków. licjanci zatrzymali na terenie Kosiê on do winy. Sprawcy zostan¹ po- Lokatorzy poinformowali o zdarze- war a piêciu nietrzeÿwych rowestawione zarzuty bójki ze skutkiem niu policjantów, a gdy ci przybyli na rzystów, którzy poruszali siê po œmiertelnym. Grozi mu za to do 12 lat miejsce, podali im rysopisy sprawców. drogach publicznych. Obwodnic¹ pozbawienia wolnoœci. W pobli u znaleziono te zegarek z usz- miasta jecha³ mini peleton nietkodzonym paskiem. Funkcjonariusze rzeÿwych kolarzy. Wszyscy mieli BY Y STRA NIK penetruj¹c teren zauwa yli mê czyzn, powy ej 0,5 promila alkoholu w orktórzy odpowiadali podanym rysopi- ganizmie. Z ODZIEJEM som. Jeden z nich przyzna³, e to jego S¹dny dla nietrzeÿwych rowerzyzegarek. Sprawca, wiêc niejako, sam stów dzieñ nadszed³ w œrodê 25 lipca. Stra nicy leœni z Nadleœnictwa przyzna³ siê, e by³ na miejscu aktu Najpierw policjanci z Kowar zatrzymali Œnie ka w Kowarach ujêli parê wandalizmu. Próbowa³ jeszcze wpro- rowerzystê, który pijany wyjecha³ proz³odziei drewna. Okaza³o siê, e wadzaæ policjantów w b³¹d mówi¹c, e sto przed patrol policji wyje d aj¹cy z by³ wœród nich by³y... stra nik leœ- zegarek mu ktoœ ukrad³. Wandal trafi³ komisariatu. Nastêpnie funkcjonariusze ny z s¹siedniego nadleœnictwa, do policyjnego aresztu do wytrzeÿwie- otrzymali zg³oszenie o ca³ej grupce pitowarzyszy³a mu kobieta. Z³odziei nia i dalszych czynnoœci. W wiêzieniu janych rowerzystów poruszaj¹cych siê uda³o siê uj¹æ dziêki monitorin- mo e spêdziæ nawet piêæ lat. obwodnic¹. Policjanci udali siê we gowi. Do zdarzenia dosz³o 12 lipca. wskazane miejsce, gdzie zatrzymali ja- Para amatorów drewna dzia³a³a pod d¹cych razem czterech pijanych roweos³on¹ nocy w okolicach Karpnik. Przez GASTARBAITERZY rzystów. Wszyscy kieruj¹cy mieli pokilka miesiêcy byli nieuchwytni i czuli Z UKRAINY miêdzy 0,5 a 1,2 promila alkoholu w siê bezkarni. Nadleœnictwo Œnie ka to organizmie. rozleg³y teren, a pilnuj¹ go tylko dwie Czterech mê czyzn zza naszej Pijanym kolarzom grozi teraz grzywosoby. Stra nicy postanowili skorzystaæ wschodniej zatrzymali na terenie na, a ci, którzy posiadaj¹ prawo jazdy z pomocy techniki. W miejscu dzia³ania Kowar funkcjonariusze Sudeckiego na prowadzenia auta, mog¹ je straciæ przestêpców ustawili mobilny monito- Oddzia³u Stra y Granicznej, wszys- informuje nadkomisarz Bogumi³ Kotowring. Kamery wypatrzy³y z³odziei, któ- cy pracowali na czarno. ski z Komendy Miejskiej Policji w Jelerzy wpadli w zastawione elektroniczne Wszyscy zatrzymani to mê czyÿni, niej Górze. (jk) R E K L A M A GAZETA KOWARSKA REKLAMUJ SIÊ U NAS! tel , W samochodzie z³odziei znajdowa³o siê pó³ kubika dêbowego drewna Œ C I N K A DRZEW TRUDNYCH TECHNIKAMI ALPINISTYCZNYMI. TEL

4 Lipcowa sesja Rady Miejskiej by³a niezwykle dramatycznym i emocjonuj¹cym spektaklem. W pierwszym akcie, choæ mo e w³aœciwszym s³owem bêdzie preludium, g³ówn¹ rolê odegra³ radny Pawe³ Pituch, który zaproponowa³ wprowadzenie w porz¹dek obrad niezapowiedzianych wczeœniej uchwa³. Dotyczy³y one przemeblowania si³ w kowarskim samorz¹dzie. Bezw³adne miasto Czyli, kowarski dramat w trzech aktach Background sowy uk³ad si³. Do lipcowej sesji przewodnicz¹cy i jego zastêpca byli w lo- Pawe³ Pituch i jego wnioski o odwo³anie cz³onków prezydium rady doda³y lipcowej sesji kolorytu Lipcowa sesja mia³a dotyczyæ g³ów- kalnej wiêkszoœci. O volcie zadecydo- wyborczy. Cz³onka prezydium nie mo - nie nowych taryf za wodê i odprowa- wa³a podniesiona w odpowiednim mo- na odwo³aæ w zwyk³ym g³osowaniu, dzanie œcieków. Dla kowarzan to temat mencie d³oñ Paw³a Szymczyka. które polega na wyci¹gniêciu w górê istotny, bo dotycz¹cy topniej¹cych za- d³oni. W takim przypadku niezbêdnie wartoœci ich portfeli. Zanim jednak Akt pierwszy jest g³osowanie tajne, trzeba powo³aæ podjêto na ten temat dyskusjê, w sali komisjê skrutacyjn¹, przygotowaæ karty rajców dosz³o do lokalnego przewrotu, To co mia³o byæ najwa niejszym te- wyborcze i zorganizowaæ urnê. W przydo zmiany uk³adu si³ w kowarskiej w³a- matem obrad, sta³o siê wiêc cieniem gotowanie odpowiedniej skrzynki w³¹dzy. rozgrywek. Radni przeg³osowali autor- czy³ siê nawet burmistrz Miros³aw ski projekt uchwa³y. Dla kowarzan oz- Górecki. Wynik g³osowania by³ iden- Miejsce: Ratusz, nacza to, e podwy ki taryf za wodê tycz n y, jak ten o zmianach porz¹dku sala posiedzeñ Rady Miejskiej i odprowadzanie œcieków zosta³y pow- obrad. Przewodnicz¹cy Machnica straci³ Osoby: Radni, burmistrz, prawnicy, strzymane. Przynajmniej na jakiœ czas. swoj¹ funkcjê. publicznoœæ. Choæ ta czêœæ sesji by³a najd³u ej trwaj¹cym aktem, jej przebieg by³ prze- Akt trzeci Prolog widywalny. Zgoda na podwy ki nie przysparza popularnoœci tym, którzy za Po g³osowaniu akcja nabra³a wart- Wspomniany ju Pawe³ Pituch za- ni¹ g³osuj¹. Dodaæ trzeba, e podobna koœci. Wiceprzewodnicz¹cy oznajmi³ proponowa³ radnym g³osowanie nad taktyka przez ostatnie lata przynosi³a radnym, e sam rezygnuje z funkcji. uchwa³ami o odwo³anie przewodnicz¹- radnym sukces. Operator sieci wodno- Radny Mazurak oœwiadczy³ te, e cego Andrzeja Machnicy i jego za- kanalizacyjnej we wnioskach o pod- opuszcza salê. Poinformowa³, e ma stêpcy Zbigniewa Mazurka. W dalszej wy ki dopuszcza³ siê formalnych b³ê- k³opoty z ciœnieniem. Po czym wyszed³ czêœci zmian w porz¹dku dyskusji by³o dów. To pozwala³o radnym blokowaæ mówi¹c, e idzie do lekarza. Na sali powo³anie ich zastêpców. Przepisy wy- wzrost cen. nasta³a cisza. Zabrak³o osoby, która mo e poprowadziæ sesjê. By³a to sytuacja bez precedensu w skali kraju. Radnym pozosta³o wiêc rozejœæ siê do domów, bez zamkniêcia sesji. W Kowarach nasta³ swoisty polityczny pat i wiele wskazywa³o na to, e zaj¹æ nim siê bêd¹ musieli prawnicy nadzoru prawnego wojewody. Epilog W œrodê 1 sierpnia Zbigniew Mazurak przyszed³ do biura Rady Miejskiej i z³o y³ pismo, e rezygnuje z rezygnacji. Znów by³ wiêc cz³onkiem prezydium. Przy okazji podpisa³ diety dla siebie i pozosta³ych radnych. Nastêpn¹ sesjê zaplanowa³ zwo³aæ na 7 wrzeœnia. K³opot w tym, e dramat mo e zakoñczyæ siê grotesk¹. Do koñca sierpnia rada musi dokonaæ zmian w bud ecie, jeœli tego Sesja od samego pocz¹tku przybra³a zaskakuj¹cy obrót nie zrobi, miastu przejdzie ko³o nosa æwieræ miliona z³otych. Gdy koñczyliœmy magaj¹, by proponowane poprawki Akt drugi przygotowywaæ ten tekst radny Mazurak nie odbiera³ telefonu przeg³osowaæ. Okaza³o siê, e wiêjego komórkowego. Dowiedzieliœmy siê od kszoœæ radnych chcia³a zmian w pre- G³ównym jego bohaterem by³ by³y syna, e wyjecha³. O finale epilogu zydium Rady Miejskiej. By³o to o tyle ju przewodnicz¹cy Andrzej Machnica. piszemy wewn¹trz numeru. zaskakuj¹ce, e zmieni³o dotychcza- Sala obrad przemieni³a siê w mini lokal Jacek Kunikowski

5 ARTYSTKA DOCENIONA KULTURA FESTIWAL SZTUKI W ÓKNA Krzysztofa Kaczorowska zajê³a XXXIX Miêdzynarodowe Sympozjum Warsztat Twórczy Kowary 2012 drugie miejsce w I Festiwalu Smaków Liczyrzepy, który w po³owie zapraszamy na wystawy towarzysz¹ce: sierpnia odby³ siê w Karpaczu. Mieszkanka naszego miasta starto wa³a w kategorii Pami¹tka Ducha Gór. wernisa : , Nie by³a to konkurencja kulinarna, a ar- godz (œroda) tystyczna. Krzysztofa Kaczorowska bra- DOM TRADYCJI MIASTA ³a udzia³ w konkursie rêkodzielniczym. Stowarzyszenie Kowarzanka od lat zajmuje siê haftem, Mi³oœników Kowar niæmi potrafi dos³ownie malowaæ KOWARY, ul. Górnicza 1 obrazy. Artystka mia³a w zesz³ym roku Marta Tokar - Wspomnienia wystawê swoich prac nawet na Zamku Ksi¹ ko³o Wa³brzycha, a trzeba przyz naæ, e kolejka artystów do tamtejszej wernisa : , galerii jest imponuj¹ca. godz (sobota) (jk) MUZEUM TKACTWA Kamienna Góra, pl. Wolnoœci 11 XXXVIII Miêdzynarodowa Wystawa Sztuki W³ókna Jedlica - rzeka jako symbol ycia , godz (sobota) Galeria Przedwioœnie Kowary, ul.. Górnicza 22 finisa WT-Kowary Wystawa zbiorowa R-OBO U podnó a gór Krzysztofa Kaczorowska BB R E K L A M A R E K L A M A GAZETA KOWARSKA REKLAMUJ SIÊ U NAS!

6 TURYSTYKA W drugi sierpniowy weekend odby³ siê festiwal, którego patronem by³ Stefan Dymiter. To romski skrzypek, który przez wiêkszoœæ ycia zwi¹zany by³ z Kowarami. Czêœæ mieszkañców miasta zapewne go jeszcze pamiêta, bo by³a to postaæ charakterystyczna. Muzyk, choæ by³ niepe³nosprawny, swoj¹ gr¹ zachwyca³ najwiêkszych koneserów. Tabor nad Jedlic¹ Na pierwszym Etno Festiwalu imie- oraz brzmieñ, któnia Stefana Dymitera rozbrzmiewa³a re okreœliæ mo na nie tylko romska muzyka. Organizato- muzycznymi etnorzy zaprosili miêdzy innymi Kwartet poszukiwaniami. Yorgi i wroc³awski zespó³ Chudoba. Ci Na dwudniopierwsi bawili publicznoœæ w sobotê, wej imprezie wydrudzy zagrali w niedzielê. Chudoba st¹pi³y prawdziwe przygotowa³a bardzo rozbudowany re- gwiazdy cygañpertuar. By³y tam pieœni ukraiñskie, skiej sceny mu- ³emkowskie, ale nie zabrak³o i rom- zycznej. Choæ skich melodii. Kwartet Yorgi wprowadzi³ pierwszego wies³uchaczy w klimaty ba³kañskiego folku czoru pogoda by³a nie najlepsza, widzów rozgrzewa³ wystêp grupy Vanessa & Sorba. Jak to z cygañskimi wystêpami bywa, grupa porywa³a wirtuozeri¹ gitarzysty i widowiskowymi tañcami. Nie sposób nie wspomnieæ o kowarskich akcentach na scenie i wokó³ niej. Festiwal rozpocz¹³ siê od widowiska przygotowanego przez kowarski zespó³ Amare Roma (Nasi Romowie). Poza muzyk¹ i tañcem widowisko okraszone by³o akcentami poetyckimi. Romowie recytowali wiersze Papuszy, najs³ynniejszej poetki pochodzenia romskiego. Spektakl s³owno-muzyczny przygotowany zosta³ w ramach projektu Zwyk³e szanse dla niezwyk³ych ludzi II, który w ca³oœci finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej. Podobnie zreszt¹, jak ca³y festiwal. W Kowarach widowisko Amare Roma mia³o swój debiut przed wiêksz¹ publicznoœci¹, zespó³ zamierza jeÿdziæ z nim do innych miejscowoœci. Uwagê budzi³a równie dekoracja. Obok sceny rozstawione by³y namioty i wozy. Dawniej podobnymi podró owali przez Europê Romowie. Te zaprezentowane na festiwalu maj¹ ju blisko sto lat. Zosta³y one odrestaurowane w Kowarach. Mo - na nawet powiedzieæ, e zosta³y te ocalone od zapomnienia. (Jk)

7 EDUKACJA Projekt "Zwyk³e szanse dla niez- zosta³ ze œrodków Unii Europejskiej Wiêcej o projekcie na stronie interwyk³ych ludzi - II" realizowany jest z Europejskiego Funduszu Spo³ecz- netowej: w ramach Programu Operacyjnego nego. Serdecznie zachêcamy do odwiedze- Kapita³ Ludzki. Wspó³finansowany nia witryny. fundacja edukacji przedszkolnej

8 cia³o poprzez ruch taneczny jak i te- atralny. Od wieków taniec sprzyja³ roz- wojowi fizycznemu i roz³adowaniu stre- su, teatr pozwala³ na rozpoznawanie i oswajanie emocji. Poprzez po³¹czenie tych œrodków wyrazu uczestnicy mieli przyjemnoœæ obcowania z wyj¹tkow¹ form¹ zajêæ przy ogromnym zaanga o- waniu wszystkich bior¹cych udzia³. Wi- daæ je by³o wyraÿnie podczas niedzielnego pokazu podsumowuj¹cego warsztaty. T.M Istot¹ ycia jest ruch, dziêki niemu cz³owiek przemieszcza siê, dziêki niemu yje. Ruchowi podporz¹dkowane s¹ wskazówki zegara i przyroda. Ruchem jako fundamentem œwiata a zarazem sposobem dotarcia do wnêtrza siebie zajmowali siê uczestnicy warsztatów taneczno-teatralnych "Cia³oœæ" zorganizowanych W Miejskim Oœrodku Kultury w Kowarach w dniach lipca. Instruktorzy - tancerka, pedagog Anna Krych oraz aktor, re yser Tadeusz Rybicki uczyli jak zaakceptowaæ w³asne KULTURA Poszli na CIA Oœæ Cia³oœæ Kto z nas nie spotka³ siê z poezj¹? Wielu uwa a j¹ za niezrozumia³¹, zbyt wznios³¹, niepotrzebn¹ lub co najgorsze - g³upi¹. Czêœciowo nie dziwiê siê tym opiniom. Lekarstwem mo e byæ Andrzej Warzecha. A kto to? Krakowski poeta, który daleki od spotykanego czêsto w poezji patriotyzmu i wielkich s³ów opisujê ycie obok nas prostym, zrozumia³ym jêzykiem. Sprawy poruszane w wierszach równie nie s¹ oderwane od codziennoœci. Dotycz¹ mi³oœci, przyjaÿni ale i tak pozornie banalnych rzeczy jak ogrodów, kwiatów. Warzecha to idealny przyk³ad poety, który poprzez pokazanie spraw codziennych dociera do ich sedna. Nie naucza, nie sk³ania siê do Jest pociecha-warzecha roli wieszcza. Ewentualnie coœ proponuje. Wyobra am go sobie jako zwyk- ³ego cz³owieka maj¹cego dar do opo- wiadania za pomoc¹ poezji o tym, co wokó³ nas wa ne i czêsto tak e prze- milczane. Zapraszam do lektury kilku wybranych wierszy. Pochwa³a mrozu By³o ci zimno i przytuli³aœ siê do mnie Dlatego kocham mróz ja który nienawidzê zimy Kronika Kto zacz¹³ pyta rozgniewany król po przegranej bitwie Ty panie odpowiada kronikarz z godnym historyka stuletnim namys³em Pokonany Przegra³em powiedzia³ mêdrzec zwyciê aj¹c na piêœci Poetyckie przeplatanki Niektóre gazety nêc¹ czytelnika dodatkami w postaci filmów, p³yt muzycznych i najprzeró niejszych potrzebnych lub mniej przydatnych gad etów. My postanowiliœmy podarowaæ naszym czytelnikom tomik poetycki. Autorem jest nasz nowy redakcyjny kolega Tobiasz Majstrenko. 13 wrzeœnia o godzinie 17:00 w Miejskim Oœrodku Kultury w Kowarach odbêdzie siê spotkanie promuj¹ce debiutancki tomik poezji poety, "Przeplatanki liryczne". Spotkanie odbêdzie siê w ramach promocji kowarskich artystów. (jk)

9 KINOSTALGIA Gdzie dwunastu siê gniewa, tam widz korzysta swoim dorobku siedem albumów. Jednak e poleca³bym najbardziej "Every Day". Cinematic Orchestra to zespó³ dla ludzi spragnionych inteligentnej, niebanalnej odskoczni od muzyki masowej, idealny na wieczór, gdy za oknem poma³u do nas zbli a siê jesieñ. Warte s³uchania, warte kupna. T.M Kinostalgia" ma na celu przedstawienie zapomnianych lub po prostu starych filmów, które dziêki wyj¹tkowym pomys³om, scenariuszom, grze aktorskiej warte s¹ przybli enia. Pierwszym z takich filmów jest "Dwunastu Cinematic Orchestra gniewnych ludzi" powsta³y w 1957 roku, w re yserii Sindey'a Lumet'a. Dzie³o mo e byæ dla wszystkich re- yserów i scenarzystów wzorem na to, jak korzystaj¹c z prostego pomys³u i jednego pomieszczenia, w którym rozgrywa siê akcja, zrobiæ arcydzie³o dostarczaj¹ce du ej iloœci dreszczy, szybkich zwrotów akcji i niezapomnianych prze yæ. Tytu³owi bohaterowie to cz³onkowie ³awy przysiêg³ych, maj¹cy wydaæ werdykt w sprawie m³odego mê czyzny z zarzutem morderstwa. Oczywisty z pozoru werdykt stajê WARTE CZYTANIA siê dyskusyjny, dziêki sceptycznej postawie jednego z przysiêg³ych (w tej Czego kosmita nie wytknie, roli œwietny Henry Fonda). Bohaterowie Rodem z kina na g³oœnikach tego ludziom nie al przez ca³y film rozmawiaj¹, spieraj¹ REKOMENDACJA MUZYCZNA W Polsce d³u szy czas temu pojawi³ siê. Za oknami szaleje burza i deszcz. siê film "K-pax", w którym zagrali Jeff Ka dy g³os mo e zadecydowaæ o losie Integraln¹ czêœci¹ kina jest muzyka. Bridges oraz Kevin Spacey. Film trakoskar onego. A jaki on bêdzie? Zapra- Na potrzeby filmów czêsto powstaj¹ tuje o relacjach pewnego lekarza w szam gor¹co do obejrzenia. wspania³e utwory. szpitalu psychiatrycznym z nowym pac- T.M Cinematic Orchestra to pochodz¹cy jentem, który twierdzi, e nazywa siê R E K L A M A Prot i pochodzi z tytu³owej planety. Le- karz stara siê odkryæ prawdê. Prot po- siada niezwyk³¹ wiedzê astronomiczn¹, jest wra liwy na ultrafiolet, a wiele przes³anek prowadzi do prawdziwoœci jego pochodzenia. Film powsta³ na pod- stawie ksi¹ ki, któr¹ napisa³ Gene Brewer. Znaczn¹, ale i bardzo intere- suj¹c¹ czêœæ ksi¹ ki, oprócz samej te- rapii Prota stanowi¹ jego refleksje o œwiecie, ludzkiej naturze, pragnieniach oraz u³omnoœciach. Przybysz z K-pax wskazuje nasze z³e cechy, takie jak ok- rutnoœæ, pycha, nieumiarkowanie. Kry- tykuje za to, co robimy z przyrod¹, bliÿ- nimi. Chcia³bym dodaæ, e poruszaj¹ce w¹tki ksi¹ ki rozgrywaj¹ siê g³ównie w gabinecie psychiatry, gdzie miêdzy dwoma zupe³nie innymi bohaterami nawi¹zuje siê szczególna wiêÿ, ka de- mu z nich mówi¹ca bolesn¹, ale i nie- pozbawion¹ nadziei prawdê o nich s¹- mych. Gor¹co polecam. T.M z Wielkiej Brytanii zespó³, który swoimi utworami móg³by wype³niæ przynajmniej kilkanaœcie filmów. Kawa³ki nienachalnie i nieodpychaj¹co korzystaj¹ce z jazzu, dodatkowo urozmaicone dÿwiêkami saksofonu oraz harfy zabieraj¹ s³uchacza w naprawdê kinowy œwiat. Czasem dramatyczny, niekiedy nostalgiczny, zawsze hipnotyzuj¹cy mnogoœci¹ œrodków wyrazu. Ciê - ko wskazaæ na konkretn¹ pozycjê grupy maj¹cej w ODDAJ KREW Jak poinformowa³ nas proboszcz Ignacy Tomaszewski (czwartek) w godzinach kolejna akcja krwiodawstwa w salach parafialnych. Duchowny liczy na spo- ³eczny odzew w tej wa nej inicjatywie. (jk) R E K L A M A GAZETA KOWARSKA REKLAMUJ SIÊ U NAS! tel ,

10 Rekordowa iloœæ uczestników ukoñczy³a tegoroczny Wjazd na Okraj. Na linii mety zameldowa³o siê ponad 240 kolarzy. Dobre wyniki osi¹gnêli kowarzanie. Przed sportowymi zmaganiami, przy ratuszu ods³oniêta zosta³a kolejna tablica s³aw polskiego kolarstwa, tym razem zbiorowa. Wjazd na Okraj Gazdê, Jana Kudrê, Rajmunda Zieliñ- skiego, Bogus³awa Fornalczyka, Józefa Bekera, Kazimierza Domañskiego oraz Józefa Gawliczka. Byli sportowcy spot- kali siê w tym sk³adzie po raz pierwszy od pamiêtnego wyœcigu, wczeœniej nie mieli takiej okazji. Kolarze sprzed pó³ wieku chêtnie dzielili siê wspomnie- niami. Dziœ a trudno uwierzyæ jakie by³y realia. Nagrodami w wa nych imprezach sportowych by³ sprzêt gospo- darstwa domowego, albo po prostu prosiak. W kowarskiej czasówce bior¹ udzia³ nie tylko amatorzy, ale i zrze- szeni w klubach kolarskich sportowcy. Ceni¹ to, e trasa jest selektywna. To najprawdopodobniej najd³u szy pod- jazd na szosie w Polsce. Ró nica wy- sokoœci pomiêdzy lini¹ startu a mety przekracza 600 metrów. W tym roku impreza obchodzi³a ma³y jubileusz, od- bywa³a siê po raz piêtnasty. (jk) Impreza tradycyjnie odby³a siê 15 sierpnia. Prawie w ka dej wczeœniejszej edycji bra³ udzia³ Robert Winiarski. Mierzy³ swych si³ zarówno na szosie jak i tras¹ MTB (raz pokona³ dystans dwukrotnie w ci¹gu jednego przedpo- ³udnia). W tym roku Winiarski poprawi³ swój yciowy wynik na tej trasie osi¹gaj¹c wynik 38,51. Natomiast na szosie najszybszym kowarzaninem by³ Robert Kosut (wynik 35,31). W kategorii kobiet z naszego miasta najlepsze wyniki osi¹gnê³y Monika Balicka-Kochel (szosa) i Monika Kostrzewa (MTB). Pe³ne wyniki dostêpne s¹ na stronie internetowej miasta Tradycyjnie ju w dniu imprezy przyby³a nowa tabliczka w kowarskiej alei gwiazd kolarstwa. Nasze miasto odwiedzi³a dru yna, która reprezentowa³a nasz kraj podczas Wyœcigu Pokoju. Historyczna dru yna, bo sprzed pó³ wieku. W Kowarach goœciliœmy Stanis³awa Foto: M. Górecki, K. Sawicki, B. Lipiñski

11 Ogl¹daj¹c tegoroczne zmagania sportowców w Londynie, przypomina³em sobie tocz¹c¹ siê wœród osób praktykuj¹cych jogê dyskusjê na temat w³¹czenia jej do grona dyscyplin olimpijskich. Nie wiadomo, czy impulsem by³a prawdziwa informacja, czy kaczka dziennikarska. Poruszeni przeciwnicy tego pomys³u wspominali o niemo noœci oceny duchowego aspektu jogi, do którego dochodzi siê poprzez æwiczenia fizyczne. Natomiast zwolennicy zauwa ali, e nie chodzi o punktowanie rozwoju duchowego, lecz poddanie ocenie wykonania pozycji jogicznych zwanych asanami. Joga dobra na wszystko zmys³ów, równowa eniu psychiki i wyzwoleniu duszy. Piêkno fizycznego aspektu jogi mo na niekiedy porównaæ np.: z gimnastyk¹ akrobatyczn¹. Ale czy d¹ enie do wyciszenia i uspokojenia umys³u mo e byæ w³¹czona do grona dyscyplin bêd¹cych polem do rywalizacji? Czas poka e. Artur Sobolewski Od wrzeœnia osoby, które maja ochotê zacz¹æ æwiczyæ jogê maj¹ tak¹ mo liwoœæ w Miejskim Oœrodku Kultury w Kowarach we wtorki o godz Pierwsze spotkanie odbêdzie siê we wtorek 3 wrzeœnia. Przez parê tysiêcy lat swego istnienia joga przechodzi³a ró ne stadia. By³ czas, kiedy uprawiano j¹ przede wszystkim w krêgach zamkniêtych. Æwiczono wówczas w ma³ych grupach pod kierunkiem mistrza, który by³ jednoczeœnie przewodnikiem duchowym danej wspólnoty. Pod koniec XIX wieku joga powoli zaczê³a przenikaæ do œwiata zachodniego, lecz dopiero po drugiej wojnie œwiatowej sta³a siê znana powszechnie. Wspó³czeœnie uprawiaj¹ j¹ ludzie niezale nie od œwiatopogl¹du, wyznania, rasy, narodowoœci, p³ci i wieku. W œwiecie zachodnim jest przyjmowana potocznie za zestaw æwiczeñ uprawianych g³ównie dla zdrowia. Æwiczenia jogiczne by³y doskonalone w ci¹gu wieków tak, aby dyscyplinie mo na by³o poddaæ ka dy miêsieñ, nerw i gruczo³. Asany zapewniaj¹ ³adn¹ budowê cia³a, nie powoduj¹c przy tym stwardnienia miêœni - usuwaj¹ napiêcia i zmêczenie oraz oddzia³uj¹ koj¹co na nerwy. Jednoczeœnie, co podkreœlaj¹ hinduscy mêdrcy, ró ni¹ siê one od æwiczeñ wykonywanych przez akrobatów czy atletów, którym prócz wspania³ej budowy cia³a i panowaniem nad nim, brakuje jednak panowania nad umys³em, intelektem i samym sob¹. Natomiast jogini, choæ nie zaniedbuj¹ cia³a, to nie myœl¹ jedynie o jego doskonaleniu, ale tak e o powœci¹ganiu SESJA CI G DALSZY EPILOGU R E K L A M A W numerze napisaliœmy o lipcowej sesji Rady Miejskiej. Stronê musieliœmy jednak wys³aæ do sk³adu bez pe³nej wiedzy o tym czy jeszcze w sierpniu odbêdzie siê sesja. Wiceprzewodnicz¹cy Zbigniew Mazurak zwo³a³ j¹ na ostatni dzieñ miesi¹ca. Wygl¹da wiêc na to, e rada dos³ownie rzutem na taœmê wymagane zmiany wprowadzi. (Jk)

12 WYWIAD Gie³da celebrytów jarz¹ siê z mi³oœnikami sportu, a tymczasem w piwnicy firmy jest si- ³ownia. To sposób na stres? M. K. Si³ownia to sposób na wy ycie siê, metoda na ciche wykrzyczenie problemów. Ch³opakom z firmy te siê podoba. Staram siê stworzyæ w pracy fajn¹ atmosferê. G. K. S³ysza³em, e chodz¹ ci po g³owie nowe pomys³y, choæby to, e zamierzasz w Kowarach uruchomiæ miejsk¹ telewizjê M. K. Tak, jesteœmy ju w fazie przygotowania studia. Planujemy otworzyæ kana³ kowarski. Bêdê te patronowa³ nowemu portalowi kowarzanie.pl. Ka - dy tam bêdzie móg³ wypowiedzieæ siê, co go boli. Bêdzie tam równie miejsce dla m³odzie y. Ludzie ci, bêd¹ mogli sprawdziæ siê jako dziennikarze. G. K. To dzia³alnoœæ charytatywna czy pomys³ na nowy biznes? M. K. Zarabiaæ na tym nie chcê, ale i dok³adaæ nie bêdê musia³. Dochody przeka ê na honoraria dla wspó³pracowników. G. K. Wspierasz ciekawe inicjatywy jako sponsor, w Kowarach nie jest to zbyt modne. Kto mo e liczyæ, na Twoje poparcie? M. K. Wspieram wszystkie stowarzyszenie kowarskie, których celem jest promocja miasta. Mog¹ liczyæ na dostêp do internetu i miejsce na firmowych serwerach Gimsoftu. Gazeta Kowarska Ostatnio zaw- lony, e uda³o mi siê do Kowar wpro- rotn¹ karierê robi s³owo celebryta wadziæ telewizjê cyfrow¹. Do tego (nawet s³ownik w komputerze je szybki internet. Dziêki temu uda³o mi podkreœla, wiêc go nie zna), czy siê wyprzedziæ i zdopingowaæ konku- G. K. Ponoæ jesteœ aferzyst¹... uwa asz siê za tak¹ osobê? rencjê. M. K. To ludzie ze mnie robi¹ afe- Mariusz Kaczor Absolutnie nie. Nie rzystê. Wystarczy³o wyjechaæ na dwa krêcê siê po salonach, nie spotykam z G. K. Jak myœlisz, czym przekoczas miesi¹ce z miasta, eby siê okaza³o, e elitami, choæ je znam. na³eœ do siebie klientów? ten spêdza³em na odwyku, w wie- M. K. Na pewno cen¹. Mogê na- zieniu, albo ukrywa³em siê przed mafi¹. G.K. Otworzy³eœ w Kowarach fir- tomiast powiedzieæ, czym czêœæ klienmê No có, Kowary to specyficzne miasto. w bran y, która ju by³a obsta- tów zrazi³em. By³ problem kontaktu wiona przez konkurencjê i uda³o Ci z serwisem. Teraz uda³o siê stworzyæ G. K. Czy to znaczy, e kowa- siê zdobyæ kawa³ek rynkowego torokazji fundament biura obs³ugi klienta, przy rzanie bywaj¹ po prostu zawistni, tu. Czy uwa asz siebie za cz³owieka jest tam cz³owiek od serwisu. jeœli komuœ coœ siê uda? sukcesu? M. K. Ja osobiœcie nie spotka³em siê M. K. Jeszcze nie. Jestem zadowo- G. K. Informatycy raczej nie komówi³ z zawiœci¹. Przynajmniej nikt mi nie tego w oczy. G. K. Za plecami mówi¹ jednak coœ innego, e ukrad³eœ miliony. Siedzimy tak sobie przy flaszce, rozmawiamy, to ile tych baniek ukrad³eœ? M. K. Gdybym ukrad³ te miliony to ju mia³bym okablowane pó³ województwa. A nie liczy³ ka d¹ wydawan¹ z³otówkê. G. K. Jednak ulica wie swoje, nawet pewnie wiêcej ni Ty sam. Dochodz¹ do Ciebie echa tych legend? M. K. To tylko legendy. G. K. Nie ka dy zgodzi³by siê odpowiadaæ na takie pytania. TY dlaczego siê zdecydowa³eœ?

13 M. K. Zawsze by³em szczery i bez- w Polsce, dlaczego zdecydowa³eœ Dziêkujê za rozmowê. poœredni. Mo e tym wywiadem poka ê siê centrum bytnoœci wybraæ w Ko- ulicy, e nie jestem na odwyku, tylko warach? Masa ludzi stad wyje d a. Z Mariuszem Kaczorem w zaciszu swojej serwerowni. Piszê M. K. - Mnie tu trzymaj¹ moje dzieci. rozmawia³ Jacek Kunikowski programy komputerowe, którymi uno- Gdyby nie one dawno bym pewnie wywoczeœniam internet i telewizjê. jecha³. Kowary to trudne miasto do Specjalne podziêkowanie dla Paw³a Per³owskiego robienia interesów, ale w yciu s¹ wa - za wykonanie sesji zdjêciowej. G. K. Pracowa³eœ i y³eœ nie tylko niejsze rzeczy. Wiêcej zdjêæ na stronie:

14 WYWIAD W naszej redakcji mieli studenckie praktyki adepci dziennikarstwa. To jeden z materia³ów, który podczas zajêæ powsta³. Mam czym wype³niaæ czas. To napêdza mnie do dzia³ania Izabela Tami³a. Kobieta, uczennica, a przede wszystkim opiekunka. Co sprawi³o, e wybra³a ten odpowiedzialny zawód? Czy jest to plan na ycie? A mo e zdarzaj¹ jej siê chwile s³aboœci? Razem wyjaœniamy jak sobie radzi 19-to latka w roli opiekunki na pó³koloniach. Justyna Fic: Zacznijmy od tego, sk¹d siê wzi¹³ pomys³ na zostanie opiekunem? Jak tutaj trafi³aœ? Izabela Tami³a: Bior¹c pod uwagê odpowiedzialnoœæ, jaka ci¹ y na opiekunie, s¹dzê, e by³a to przemyœlana z osobna i dotrzeæ nawet do tych naj- bardziej zamkniêtych w sobie. Iza z grup¹ podczas wycieczki do Sztolni Kowary JF: Opiekê nad dzieæmi traktujesz jako weekendowe wype³nienie cza- su, czy to proces bardziej z³o ony? JF: Dlaczego zainteresowa³aœ siê opiek¹ nad dzieæmi, a nie np. zwierzêtami czy osobami niepe³nosprawnymi? IT: W³aœciwie nie znam odpowiedzi na to pytanie. To chyba uczucie, które siedzi w sercu. S¹dzê, e za moim wyborem kryje siê potrzeba komunikacji werbalnej, której nie mog³abym osi¹g- n¹æ w przypadku opieki nad zwierzêtami. Opieka nad dzieæmi nie jest tylko pomoc¹ dla dzieci. Jest równie po- moc¹ dla rodziców, a dziêki temu mogê czuæ podwójn¹ satysfakcjê. JF: Starcza Ci na to wszystko cza- su? IT: Nale ê do osób, które nigdy nie sie- dz¹ w miejscu. Fakt, e mam czym wype³niæ czas napêdza mnie do dzia³ania. Chyba najwa niejsze w yciu jest posiadanie pasji i eliminowanie nudy. decyzja. Sporo dowiedzia³am siê z internetu, przeró nych kursów i szkoleñ, które przesz³am. Jako dziecko sama czêsto uczestniczy³am w ró nego rodzaju koloniach. To sprawi³o, e zainteresowa³ mnie ten zawód. W pewien sposób podziwia³am opiekunki. Teraz sama staram siê taka byæ. Chcê by dzieci czu³y siê przy mnie bezpiecznie, by mi ufa³y. JF: Jak sobie radzisz z odpowiedzialnoœci¹ jaka na Tobie ci¹ y? IT: W tym roku po raz pierwszy podjê³am siê pracy przy pó³koloniach. Szczerze mówi¹c na pocz¹tku siê ba- ³am, ale ju po pierwszej godzinie okaza³o siê, e ten strach by³ zupe³nie nieuzasadniony. Myœlê, e radzê sobie œwietnie. Staram siê tak zorganizowaæ czas, by ka de dziecko mog³o ze mn¹ porozmawiaæ. Próbujê zrozumieæ ka de IT: Praca z dzieæmi ma dla mnie og- romne znaczenie. Jednak, jak ka dy, mam mnóstwo obowi¹zków i innych zainteresowañ. Póki co, opiekê nad dzieæmi mogê nazwaæ odskoczni¹ od codziennoœci, która sprawia mi wielk¹ przyjemnoœæ. JF: Jako opiekunka jesteœ pomys³o- dawc¹ wiêkszoœci zabaw. Uczysz dzieci nowych rzeczy, A czego one ucz¹ Ciebie? IT: Dzieci ucz¹ nas przede wszystkim cierpliwoœci i kompromisów. Wa ne jest te, by znaleÿæ podejœcie do ka dego z osobna. Ka de jest inne i ka de ma inne wymagania. Dostrzeg³am równie potrzebê mi³oœci, zrozumienia, sza- roœci, zaufania oraz po prostu obec- noœci. Na pewno przyda mi siê to w przysz³oœci, kiedy sama bêdê mam¹. JF: Pojawia siê w Tobie czasami chêæ ucieczki? Masz kiedykolwiek doœæ m³odszego otoczenia? IT: Nigdy! Kocham dzieci. Ich radoœæ i szczeroœæ. Owszem, czasami s¹ niegrzeczne, ale to przecie normalne. Wa ne, by nie daæ sobie wejœæ na g³owê. Ka dego dnia, gdy mogê je zobaczyæ, jestem trochê bardziej szczêœliwa ni zawsze. A kiedy ich nie widzê? Martwiê siê, têskniê. JF: Przysz³oœæ te wi¹ esz z dzieæmi, czy pozostanie to odskoczni¹ od ycia codziennego? IT: Na pewno nie porzucê tej pracy, jednak póki co bêdzie musia³a ona pozostaæ wakacyjnym wype³nieniem czasu. Wci¹ siê uczê i nie mogê porzuciæ szko³y na rzecz dzieci, choæ naprawdê zrobi³abym dla nich wiele! JF: Poza dzieæmi, masz jak¹œ pasjê? IT: Oczywiœcie. Kocham aktorstwo. Od wczesnego dzieciñstwa uczêszczam na zajêcia teatralne. Od warsztatów w Ko- warskim MOK-u, po zajêcia w jele- niogórskim Teatrze Norwida. Pozna³am wielu interesuj¹cych i doœwiadczonych ludzi, którzy znacznie wyp³ynêli na roz- wój mojej wiedzy i samego zaintereso- wania t¹ dziedzin¹ sztuki. Interesujê siê równie militariami. Uwielbiam strzelaæ z wiatrówki, do tarczy oczywiœcie! ;) Wywiad przeprowadzi³a: Justyna Fic

15 Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej nr 3 (111) ROK 21 Redakcja Kuriera Kowarskiego: Katarzyna Borówek - Schmidt, Zbyszko Brudniak, Franciszek Gawor, Stanis³aw Kanonowicz, Gabriela Kolaszt, Ireneusz Kwiatosz, Jerzy Sauer, Bernard Utrata. Korekta: Anna Szablicka Wspó³pracuj¹: Jaros³aw Kotliñski, Adam Walesiak Kontakt: Stowarzyszenie Mi³oœników Kowar, ul. Górnicza 1, Kowary; Sk³ad komputerowy: Andrzej Weinke Wydawca: Miejski Oœrodek Kultury, ul. Szkolna 2, Kowary KRONIKA SMK 1 lipca cz³onkowie SMK wybrali siê przedstawi³ prezentacjê pt. Sukcesy na wycieczkê, której najwa niejszym punk- powstañców, w której opowiedzia³ o potem by³ nowo powsta³y szlak górniczy. mys³owoœci, odwadze i determinacji wal- Zwiedzanie rozpoczêli od Muzeum Ziemi w cz¹cych. Nie rozpatrywa³ s³usznoœci decyzji Kowarach. Ulic¹ Górnicz¹ dotarli do Miej- przywódców powstania, nie odnosi³ siê do skiego Oœrodka Kultury i st¹d ruszyli szla- polityki, nie pochwala³ ani nie deprecjkiem górniczym. Lasem zawêdrowali do onowa³ tej jednej z bardziej kontrower- Kowarskich Kopalni i Kopalni Liczyrzepa. syjnych kart naszej historii. Ostatnim punk- Na ca³ej trasie przewodnikiem by³ Pan tem programu by³o wspólne œpiewanie Franciszek Gawor. To sprawi³o, e wycie- piosenek. Zabrzmia³y m. in.: Teraz jest czka oprócz przyjemnoœci, dostarczy³a dro- wojna, Warszawskie dzi-ci, Siekiera, gocennej wiedzy o historii kowarskiego gór- motyka, Pa³acyk Michla, Serce w plenictwa. caku, Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce. Okaza³o siê to niezwykle sympatycznym 1 sierpnia 2012 Godzina W przy- akcentem, uczestnicy szybko zaanga owali by³e do MOK-u osoby powitano w lekko siê i bez akompaniamentu, z wyczuwalnym przyciemnionej auli, w której stworzono wzruszeniem œpiewali kolejne utwory. Dosceneriê przypominaj¹c¹ atmosferê ulic datkowymi atrakcjami by³y bia³o-czerwone Warszawy z roku 1944r. Zaprosiliœmy Pañ- opaski ze znakiem Polski Walcz¹cej oraz stwa, aby upamiêtniæ te 63 dni straceñczej, mo liwoœæ odbicia stempla ze znakiem PW. desperackiej walki, poœwiêcenia, ofiar i Na goœci czeka³ skromny poczêstunek przyzniszczeñ. Po uroczystym otwarciu obejrze- gotowany przez organizatorów. Liczne przyliœmy film Miasto ruin, który jest kom- bycie mieszkañców Kowar dowodzi ywego puterow¹ symulacj¹ wygl¹du stolicy po zainteresowania histori¹. walkach. Nastêpnie Grzegorz Schmidt Anna Szablicka Dekoracja uroczystoœci upamiêtniaj¹cej 68. rocznicê wybuchy Powstania. Prowadz¹cy Grzegorz Schmidt w opasce Polski Walcz¹cej. Nr 3/ lipca br. - pan Franciszek Gawor opowiada. 1 lipca br. - w kowarskim Muzeum Ziemi. Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej 1

16 2 PODRÓ E NEPAL Przede mn¹ z doliny Kathmandu. S¹ dumni ze swej oddwa Nastêpne dwa dni dni raftingu - rêbnoœci, któr¹ podkreœlaj¹ szlachetne rysy. odpoczywamy, gdy sp³ywu rzek¹ Tri- Jest to lud uzdolniony, s³yn¹cy z wielkich dalsz¹ wêdrówkê uniesuli. Wczesnym rankiem wyje d amy z do- zdolnoœci w rzeÿbieniu drewna oraz produkliny mo liwia za³amanie pogody. Odwiedzamy Kathmandu. Najpierw mozolna wspina- cji wyrobów lnianych i bawe³nianych. Samo w tym czasie klasztor tybetañski i miejsce czka jeepem na obrze a doliny, potem kon- miasteczko jest przepiêknie po³o one. Chatrola pobytu uchodÿców. W bardzo skromnych na posterunku wojskowym. Zjazd w rakteryzuj¹ je strome w¹skie uliczki. Wszê- warunkach yj¹ starsi Tybetañczycy pa- dó³, potê ne doliny i przepaœci, a w per- dzie jest kolorowo, wokó³ du o straganów i miêtaj¹cy swoj¹ ojczyznê sprzed 1959 roku spektywie widoczne wierzcho³ki Manaslu, nieustanny ruch. Nocleg znajdujemy w jed- tj. roku zaanektowania kraju przez Chiny. Annapurny. Po oko³o 100 km nad brzegiem nym z najwy ej po³o onych kamienistej Trisuli przygotowujemy siê do hoteli, sk¹d o zmroku obsersp³ywu. Ta himalajska rzeka nale y na wujemy fantastyczn¹ perspekszczêœcie do spokojnych, jednak miejscami tywê wierzcho³ka oœnie onej jest wartka i szybka. Towarzyszy nam nieco Dhaulagiri. emocji i strachu, woda zalewa ponton, jes- Kolejnego dnia wyruszamy teœmy przemoczeni. Po chwili ukojenie daje w drogê do Pokhary. Podzispokojna toñ i niezwyk³a sceneria potê - wiamy w¹wozy i przepaœcie nych urwisk po obu stronach rzeki. Po kilku w dolinie rzeki Khaligandaki. godzinach zatrzymujemy siê w miejscu do- W pewnym momencie widzimy godnym na rozbicie namiotów. Jest cicho n a d n i¹ dym. Trwa kremacja i spokojnie. Przygotowujemy posi³ek o zw³ok. Zmar³y musia³ byæ doœæ zmroku przy ognisku nad spokojn¹ w tym bogaty, poniewa stos kremamiejscu himalajsk¹ rzek¹. Trudno by³o cyjny jest pokaÿny. W Nepalu zasn¹æ tak piêknej nocy w Nepalu przy drewno jest drogie, gdy wci¹ pe³ni ksiê yca. odczuwany jest jego brak i tylko Nastêpnego dnia rozpoczynamy dalsz¹, zamo ni mog¹ pozwoliæ sobie spokojniejsz¹ czêœæ sp³ywu. W po³udnie do- na wykorzystanie tego surowca. cieramy do celu, a póÿnym wieczorem pow- Wielkoœæ stosu kremacyjnego racamy do stolicy Nepalu. jest zatem miar¹ zamo noœci. Dalsza czêœæ nepalskiej przygody to W bezpoœredniej bliskoœci krewyjazd w interior tego przepiêknego kra- macji s¹ wy³¹cznie mê czyÿni. ju. Celem naszym jest Tansen niewielka Kobiety po drugiej stronie rzeki miejscowoœæ, dawniej mini ksiêstwo, jakich odprawiaj¹ ceremoniê w intencji Tansen by³o niegdyœ w Nepalu wiele. Miejscowa zmar³ego. Przechodzimy przez most w rejon yczliwi i przyjaÿni ludzie czêstuj¹ nas ludnoœæ to Nawarowie, ró ni¹cy siê od tych œwi¹tyni i nieoczekiwanie i dyskretnie herbat¹ z ³ojem jaka. egnamy ich, kupuj¹c bierzemy udzia³ w ceremonii pog- rêcznie tkane kolorowe szarfy, które wci¹ rzebowej. Kobiety ubrane na bia³o przypominaj¹ mi o tym spotkaniu. to wdowy, a niewiasta, której Odwiedzamy równie jedyne i wyj¹tkozmar³ m¹, klêczy poœrodku. Wrê- we w Nepalu muzeum gór i himalaizmu. czaj¹ nam pachn¹ce kwiaty, które Pokazana jest ca³a historia naturalna gór, rzucamy na o³tarz ofiarny. Spo y- œwiat roœlin i zwierz¹t, równie historia wamy te kawa³ki egzotycznego zdobywania gór. Podziwiamy stary sprzêt owocu gujawy. wspinaczkowy, liny, czekany, ówczesne Docieramy wreszcie do Pok- aparaty fotograficzne, buty skórzane, stare hary, gdzie witaj¹ nas silne po- fotografie, namioty, kije bambusowe. Wrasterunki wojskowe i œcis³a kon- enia s¹ niezwyk³e czuje siê obecnoœæ trola na rogatkach miasta. Przez i oddech pionierów Himalajów. Z zain- Pokharê, a raczej pod miastem, teresowaniem ogl¹damy dokumentalny film przep³ywa potê na górska rzeka nakrêcony w 50. rocznicê zdobycia Evewyp³ywaj¹ca gdzieœ spod Anna- restu. Przedstawia historiê syna Edmunda purny, która na rogatkach miasta Hilarego wchodz¹cego na wierzcho³ek Bo- "zapada siê" pod ziemiê, aby gini Matki Ziemi. wyp³yn¹æ ju poza miastem. Jest Po dwóch dniach deszcze ustaj¹ i trzeto wynikiem specyficznej budo- ciego dnia pobytu w Pokharze wczesnym wy geologicznej. Fragmenty pod- rankiem wdrapujê siê na dach hotelu z naziemnej rzeki s¹ czêœciowo udos- dziej¹ ujrzenia jak e bliskiego pasma Himatêpnione. Z zachwytem podzi- lajów. Z porannych mgie³ wy³ania siê urokwiamy to niezwyk³e zjawisko liwa Machhapuchare /Rybi Ogon/ nieznatury. dobyty dot¹d szczyt, poniewa jest siedzib¹ Samo miasto le y w rozleg³ej Bogów i rz¹d w Nepalu w adnym przydolinie wzd³u jeziora Peva u stóp padku nie wyda pozwolenia na wejœcie tam. Annapurny i jest kultowym miej- Ukazuje siê równie majestatyczna Anscem dzieci kwiatów lat 60., Ro- napurna pierwszy ze zdobytych przez lling Stonesów i innej ówczesnej M.. Herzoga w 1950 roku oœmiotysiêczawangardy. W dzielnicy turystycz- ników. nej obserwujemy nagromadzenie Oko³o po³udnia otrzymujemy komubazarów, kramów, kramików, na nikat o nag³ym za³amaniu siê pogody w których zakupiæ mo na oryginal- wy szych partiach gór. Okazuje siê, i ne wyroby tybetañskie. W okolicy w rejonie Annapurny szalej¹ burze œnie ne, Pokhora W obozie uchodÿców tybetañskich (Nepal) s¹ oœrodki uchodÿców z Tybetu. w wyniku czego utknê³o tam 20 francuskich Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej Nr 3/2012

17 PODRÓ E wspinaczy. Spogl¹dam w tym kierunku, widaæ lec¹ce, znikaj¹ce we mgle helikoptery. Trwa akcja ratunkowa, wszystkie si³y kierowane s¹ do Jomson. ¹cznoœæ zosta³a zerwana, telefony komórkowe i satelitarne s¹ wy³¹czone. W tym momencie zawieszone s¹ równie wszystkie lokalne odloty i tym samym przed nami pojawia siê perspektywa 20 godzin jazdy jeepem do Kathmandu. W tego typu przypadkach Nepalczycy s¹ bardzo dobrze zorganizowani i wszystko podporz¹dkowane jest bezpieczeñstwu ludzi w górach. Ju po powrocie do kraju, dowiedzia³em siê, e tego feralnego dnia zginê³o szeœciu himalaistów zasypanych przez lawinê. Pobyt nasz w Pokharze przed³u y³ siê i nastêpnego dnia po pó³ godzinie lotu ponownie witamy Kathmandu. Œrodkami komunikacji miejskiej docieramy do Pashupatinath królewskich œwi¹tyñ nad rzek¹ Bagmati. To równie miejsce kremacji. Widaæ akurat zw³oki zawiniête w ó³to-czerwony ca³un. Obok le ¹ stosy drewna. W us- wêdruj¹cy pielgrzymi i asceci. Maj¹ kilku- sz¹d dobiega gwar i muzyka. Wszystkie za- Kremacja nad Khaligandaki tach nieboszczyka umieszczono pal¹ce siê metrowe w³osy dredy i cia³a namaszczone bytkowe budowle i œwi¹tynie s¹ czynne, kadzide³ko to ostateczna próba spraw- popio³em ze stosów kremacyjnych. Mam yj¹ swoim yciem. Nie stanowi¹ obiektów dzenia, czy rzeczywiœcie zmar³. Rodzina za- wra enie, i to raczej pozorni asceci, bo- muzealnych, takich, do których nie mo na ³atwia w tym czasie formalnoœci urzêdowe. wiem mo na ich fotografowaæ za pieni¹dze. podejœæ i ich dotykaæ, jedynie pe³ni¹ swoj¹ W innym miejscu pal¹ siê dwa stosy po- To jakby nepalska wersja postaci, które rolê. S¹ u ytkowe dziœ tak jak kilkaset lat pio³y zostan¹ wrzucone do rzeki. Osobiste pracuj¹ jako bia³e misie na Krupówkach t em u. To tylko kilka refleksji zwi¹zanych z rzeczy nale ¹ce do zmar³ego zostaj¹ wczeœ- w Zakopanem. krajem, w którym na ka dym kroku odniej wrzucone do rzeki, a kilkadziesi¹t met- Dalsza droga prowadzi nas do Bhak- czuwa siê tradycje i historiê, a Zycie w sporów dalej najbiedniejsi z kasty miejsco- tapur. To najstarsze miasto doliny Kathman- sób prosty i dla nas niezrozumia³y przeplata wych pariasów (tacy, co rzeczywiœcie nic du. Podziwiamy tam zespo³y œwi¹tyñ, za- siê ze œmierci¹. nie posiadaj¹) wy³awiaj¹ te przedmioty. bytkowych budowli, stare uliczki, zaka- Leszek Pohoski W pobli u spotykam grupê sadu - to marki, kunsztowne rzeÿby newarskie. Zew- CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE KOWAR I OKOLIC Na ca³ym œwiecie znanych jest ok. 40 gatunków œwierka. Wystêpuj¹ one w umiarkowanej i ch³odnej strefie pó³kuli pó³nocnej. W Europie wystêpuj¹ 3 gatunki œwierka, z tego jeden œwierk pospolity, który jest dzisiejszym bohaterem naszego k¹cika przyrodniczego. A mamy siê czy pochwaliæ. Œwierk pospolity W powszechnie stosowanej w odnie- sieniu do drzew pomnikowych piêciostop- niowej skali zdrowotnoœci jest to œwierk zdrowy. Wystêpuj¹ co prawda obumar³e od do³u ga³êzie uszkodzone przez drobne korniki, ale przy pozosta³ej du ej masie zdrowego igliwia, nie ma to wp³ywu na jego kondycjê. Podkreœliæ nale y jednak, i drzewo przekroczy³o ju wiek maksymalnego przyrostu na gruboœæ i wysokoœæ oraz zbli a siê do kresu ycia biologicznego. Przy swej obecnej zdrowotnoœci bêdzie zapewne cie- szy³ nas jeszcze przez wiele lat. Warto przy tym wspomnieæ, i najgrubszy œwierk w Polsce rós³ jeszcze 30 lat temu we wsi G¹ski, w województwie koszaliñ- skim. Mia³ on 5 metrów obwodu i 45 m wysokoœci. Pozosta³ po nim jedynie fragment pnia. Liczy³ sobie 350 lat. Godnym ochrony jest nasz pomnikowy kowarski œwierk. Chroñmy go wszyscy, bo- wiem, jak mawia³ nasz wielki botanik W³a- d y s³ a w Szafer: Adam Mickiewicz po raz pierwszy sê- Przeprowadzona blisko 20 lat temu za poœrednictwem "Przegl¹du Leœniczego" ankieta wœród leœników ca³ej Polski, maj¹ca na celu zinwentaryzowanie drzew pomnikowych, umiejscawia nasz œwierk w czo³ówce drzew pomnikowych tego gatunku. Rosn¹cy na Wojkowie u wylotu ulicy Œwierkowej, nieco poni ej drogi z Kowar do Gruszkowa, na terenie administrowanym przez Nadleœnictwo "Œnie ka" sprawia rzeczywiœcie imponuj¹ce wra enie. W sprzyjaj¹cych warunkach glebowych, wilgotnoœciowych i przy pe³nym dostêpie s³oñca wykszta³ci³ regularn¹ symetryczn¹ koronê. Obwód pnia na wysokoœci pierœnicy tj. 1,30 m wynosi blisko 4 metry, a gruboœæ 120 cm, zaœ wysokoœæ drzewa przekracza 30 m. Tak 3 imponuj¹ce rozmiary to blisko 14 m drewna. Doprawdy rzadko spotykany egzemplarz. Trudno precyzyjnie okreœliæ wiek drzewa, wszelkie dane mog¹ byæ obarczone b³êdem, ale mieœci siê on w przedziale lat. Nr 3/2012 Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej dziwe drzewa nazwa³ pomnikami, podnosz¹c je tym okreœleniem do rzêdu pami¹tek przesz³oœci godnych szacunku i ochrony na równi z rêk¹ ludzk¹ tworzonymi pomnikami historycznej s³awy. Leszek Pohoski Œwierk pospolity 73

18 MIÊDZY RUDNIKIEM A GÓR WO OW WÊDRÓWKI PO DZIEJACH DOLINY JEDLICY KOWARY 186 LAT TEMU Witam ponownie. Tym razem, nie ukrywam, musia³em zmierzyæ siê z najtrudniejszym tekstem, poniewa po raz pierwszy w yciu musia³em napisaæ historiê mi³osn¹. O wiele ³atwiej mi pisaæ o wojnach, bitwach, orê u czy oskrzydlaj¹cych manewrach, bo zwi¹zane jest to z moim wyuczonym zawodem historyka. Z drugiej strony wiadomym jest, e mê czyÿni s¹ mniej wylewni w kwestii uzewnêtrzniania swoich emocji, uczuæ czy opowiadania o ca³owaniu. Ale, o dziwo, jakoœ posz³o. Nasza historia jest doœæ zamierzch³a i eby j¹ poznaæ, trzeba siê cofn¹æ a O 186 lat. W 1826 roku Kowary by³y typowym dolnoœl¹skim miasteczkiem. Tubylcza ludnoœæ zajmowa³a siê swoimi sprawami. A jakimi? By³ to czas, kiedy Œl¹zacy specjalizowali siê w tkactwie. Ka da osada by³a wielkim przedsiêwziêciem produkcyjnym. Ch³opi siali len dwa razy do roku, potem pielêgnowali, niszczyli chwasty, wyrywali dojniego rza³y len z korzeniami, namaczali w wodzie, Henryka Radziwi³³a, namiestnika Eliza. Wilhelm I jako ksi¹ ê. za ar an owano ceremoniê powitania rodziny suszyli, miêdlili, a z nasion wyciskali olej. w Wielkopolsce. Dzisiejszym jêzykiem wraz z piêkn¹ znajom¹ nieznajom¹. Wil- Zmiêdlony len ju bez paÿdzierza oddawano powiedzielibyœmy, e by³a to szycha. By³ helm zupe³nie nie zwraca³ uwagi na jej tkaczom, którzy na ko³owrotkach krêcili polsko pruskim ksiêciem, odznaczonym rodzinê. Gapi³ siê tylko na cudnolic¹. W przêdzê, z niej nastêpnie tkano p³ótna. P³ótnu, orderem Or³a Bia³ego, wielkim mê em sta- koñcu podesz³a do niego i uk³oni³a siê, na- na bielono pota em i suszono na okoliczzarówno ciesz¹cym siê ogromnym zaufaniem wet nie patrz¹c na, by³o nie by³o, mo e nych ³¹kach. Na koñcu wywo ono na rynek w³adz pruskich, jak i ziomków w przysz³ego króla, a jak dobry Bóg da cesanych jeleniogórski i tam sprzedawano kupcom. Polsce i na Litwie (zagarniêtych przez 3 rza! A ona nic. Nie zwróci³a na niego najzaborców). Mieszkañcy ciê ko pracowali i nawet nie Skomponowa³ nawet muzykê do mniejszej uwagi! Nie móg³ tego zrozumieæ, mieli czasu siê zainteresowaæ, e niedaleko opery Faust Goethego. ale wci¹ siê w ni¹ wpatrywa³. Czu³, jak ich domostw, które by³y od razu warszta- Znali siê ju od dzieciñstwa. Pierwszy serce mu bije coraz mocniej, ciê ko odraz tami tkackimi, pewien romans prze ywa³ spotkali siê w Berlinie. Potem on jako dycha³, nie móg³ zebraæ myœli. Nigdy swój najwiêkszy wzlot. I tu zaczyna siê na- osiemnastolatek tañczy³ z ni¹ kadryla w wczeœniej tak siê nie czu³. Nie rozumia³, sza opowieœæ. Wiedniu. Ale wtedy nie wyda³a mu siê e zakocha³ siê po raz pierwszy i jedyny 1 Dwudziestodziewiêcioletni Wilhelm, atrakcyjna. W koñcu mia³a zaledwie 12 lat. w swoim yciu. ksi¹ ê z dynastii Hohenzollernów, spotyka³ Spotykali siê w ró nych sytuacjach, w krêgu Po spotkaniu uda³ siê na kwaterê do siê z m³odsz¹ o 6 lat Eliz¹ Radziwi³³ówn¹. rodzinnym, na oficjalnych uroczystoœciach, pa³acu swojego ojca w Karpnikach. D³ugo Wilhelm przy nieszczêœliwym wypadku w pa³acach w dolinie Bobru, na które za- nie móg³ zasn¹æ. Myœlami by³ przy Elizie. jego brata Fryderyka Wilhelma IV, a dla nienie prasza³y siê bardzo szlachetne rody. Nastêp- Czu³ ogromn¹ niepewnoœæ, czy jeszcze j¹ go niezwykle szczêœliwym zbiegu okonych przez kilka lat nie widywali siê z ró - zobaczy, czy bêdzie chcia³a z nim rozma- licznoœci, dziedziczy³ tron Królestwa Prus- powodów. W koñcu nadesz³a ta wy- wiaæ. W koñcu zasn¹³ i przyœni³ mu siê 2 kiego. Eliza by³a córk¹ namiestnika Antoobiadów j¹tkowa chwila. Na jednym z oficjalnych cudowny sen, oczywiœcie by³ to sen o Elizie. w pa³acu Bukowiec pruski W dzisiejszym œwiecie taki sen nie zrobi³by kawaler dojrza³ j¹. Nie rozpozna³ w adnego wra enia, lecz w XIX wieku by³ to niej starej znajomej, ale jego serce po prostu erotyk. Ksi¹ ê œni³, jak ksiê - drgnê³o. Stara³ siê uchwyciæ wzrok niczka o s³owiañskiej urodzie tañczy³a woobiektu zainteresowania, lecz ona kó³ niego i, o zgrozo, podnosi³a swoj¹ jedkompletnie nie zwraca³a na niego wabn¹ sukniê, pokazuj¹c nogi. W³aœciwie to uwagi. Wezwa³ swojego adiutanta w pokazywa³a tylko kostki. Tyle nagiego kocelu przeprowadzenia delikatnego biecego cia³a pruski kawaler w swoim luœledztwa i wywiedzenia siê wa nych terañskim yciu nigdy nie widzia³. Rano ju szczegó³ów o m³odej piêknej blond- wiedzia³, co ma zrobiæ. Wezwa³ adiutanta w³osej panience z cudnymi du ymi i po kilku zwiêz³ych rozkazach, zapuœci³ niebieskimi migda³owymi oczami, sieæ inwigilacji na pa³ac w Ciszycy ko³o których nigdy wczeœniej nie zauwa- Kowar miejsce pobytu rodziny Radzi- a³. W chwilê póÿniej raport ustny by³ wi³³ów. Ju po kilku dniach zna³ dok³adnie gotowy. Wtedy przypomnia³ sobie o rozk³ad zajêæ Elizki. Po dok³adnym przeachudej podrostce, dziecku jeszcze. nalizowaniu mo liwoœci uda³ siê konno w Dopiero teraz dostrzeg³ w niej ko- okolicê Kowar na przypadkowe spotkanie bietê. Ku wielkiej radoœci, dowie- swojego mi³osnego przeznaczenia. Zatrzydzia³ siê, e by³a stanu wolnego i ma³ siê blisko, przy ponurej pami¹tce morjeszcze nikomu nie zosta³a przypisa- derstwa z wieków œrednich, czyli krzy u na. Takie to by³y czasy. W koñcu pokutnym z wykut¹ w³óczni¹, który stoi do zdecydowa³ siê na bli sze spotkanie. dziœ w Kowarach przy wjeÿdzie z ob- Antoni Radziwi³³. Kaza³ siê zaanonsowaæ. Po chwili wodnicy. Zsiad³ z konia i zaduma³ siê krótko 4 Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej Nr 3/2012