Kwartalnik miejski. Gazeta Kowarska nr 3/2012 (46) E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y. Dodatek: Kurier Kowarski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik miejski. Gazeta Kowarska nr 3/2012 (46) E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y. Dodatek: Kurier Kowarski"

Transkrypt

1 ISSN Gazeta Kowarska nr 3/2012 (46) Dodatek: Kurier Kowarski Kwartalnik miejski E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y

2 R E K L A M A Wakacje by³y ostatecznym czasem na zmianê jakoœci i formy naszego pisma, które czerwcowym numerem zesz³o na samo dno. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego ni zmieniæ tytu³, odbiæ siê i poszybowaæ. Bêdziemy starali siê pisaæ wiêcej o ludziach w sposób ciekawy i o tym, o czym nie pisz¹ inni. Jako pierwszy do rozmowy da³ siê namówiæ Mariusz Kaczor. Mam nadziejê, e nowy dzia³, który pó³ artem pó³ serio nazwaliœmy Rozmowa z Celebryt¹, trafi w Wasze gusta. Ide¹ rozmów ma byæ publiczne rozprawianie siê z plotk¹, pokazywanie osób kontrowersyjnych, budz¹cych lokalne zainteresowanie, ciekawych. Ju dziœ czekamy na nowych kandydatów, mo e zg³osz¹ siê sami, mo e pomog¹ w tym Czytelnicy? Wakacje by³y czasem zawirowañ na politycznej scenie Kowar, o czym piszemy w numerze. W mieœcie odby³o siê równie kilka imprez, z których zamieszczamy relacje. Zapraszamy do lektury i czekamy na Wasze opinie. Jacek Kunikowski Kowary SP. nr 1 ul. Staszica 16 wtorek - 18:30 piatek -19:00 Karpacz ZSLiMS ul. Gimnazjalna 7 wtorek - 20:10 czwartek - 20:10 O G O S Z E N I E GAZETA KOWARSKA kwartalnik miejski Adres redakcji: ul. Szkolna 2 * Kowary tel./fax: Redaktor naczelny: Jacek Kunikowski Sekretarz redakcji: Tobiasz Majstrenko Redakcja: Agnieszka Jakubik, Dariusz Kaliñski, Grzegorz Knycha³a, Andrzej Weinke Zdjêcie na ok³adce: Pawe³ Per³owski Korekta: Agnieszka Jakubik Kolporta : ZaprzyjaŸnione sklepy i kioski Wydawca: Miejski Oœrodek Kultury, ul. Szkolna 2, Kowary Sk³ad komputerowy: Andrzej Weinke Druk: APLA omnica Za treœæ reklam, og³oszeñ i stron samorz¹dowych redakcja nie odpowiada. W przypadku listów do redakcji, polemik i innych materia³ów niezamówionych redakcja zastrzega sobie prawo skracania, redagowania i zmiany b¹dÿ nadawania tytu³ów. Burmistrz Miasta Kowary og³asza I (pierwsze) przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzier awê ni ej wymienionych nieruchomoœci z przeznaczeniem na ogród zielony: 2 1) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 216/3 (obrêb 1) o powierzchni 101 m po³o onej w Kowarach przy ul. Ogrodowej. Cena wywo³awcza 20,20 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 10:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. 2 2) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 181/9 (obrêb 4) o powierzchni 19 m po³o onej w Kowarach przy ul. Wiejskiej. Cena wywo³awcza 20,00 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 11:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. 2 3) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 110/2 (obrêb 1) o powierzchni 74 m po³o onej w Kowarach przy ul. omnickiej. Cena wywo³awcza 20,00 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 12:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. 2 4) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 110/2 (obrêb 1) o powierzchni 99 m po³o onej w Kowarach przy ul. omnickiej. Cena wywo³awcza 20,00 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 13:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. Bli sze informacje mo na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Kowarach Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 3, tel ). R E K L A M A Mitsubishi COLT OŒRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JanJar Jaros³aw Cymbalski Ka dy WTOREK godz. 17:00 spotkanie organizacyjne KOWARY; ul. Dworcowa 6 Kursy prawa jazdy kat. B Kursy doszkalaj¹ce kat. B Jazdy dodatkowe Kursy z pierwszej pomocy janjar.pl tel.:

3 KRONIKA POLICYJNA MORD NA WIEJSKIEJ sid³a. którzy pracowali bez dokumentów, Przykre, e w procederze tym bra³a umów i oœwiadczeñ o zamiarze powie- Œmiertelnym pobiciem skoñczy³o udzia³ osoba, która kiedyœ by³a stra - rzenia pracy mówi Renata Sulima siê rodzinne spotkanie zakrapiane nikiem leœnym mówi Mateusz Grêbo- Rzecznik Prasowy Komendanta Sudecalkoholem. Ofiar¹ by³ 65-letni mê - wicz, komendant posterunku SL. kiego Oddzia³u Stra y Granicznej. czyzna z Kowar Górnych. W samochodzie z³odziei znajdowa³o W zwi¹zku z naruszeniem przepisów Prokuratorskie zarzuty zostan¹ siê pó³ kubika dêbowego drewna. Jak ustawy o cudzoziemcach zostali zoboprzedstawione jego m³odszemu bratu. nam siê uda³o ustaliæ sprawca nie czy- wi¹zani do opuszczenia Polski w ter- Jak poinformowa³ nas nadkomisarz ni³ tego z biedy, jest on na emeryturze, minie 7 dni. ich pracodawca zostanie Bogumi³ Kotowski z Komendy Miejskiej a zanim na ni¹ poszed³ zajmowa³ dy- poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci, bo Policji w Jeleniej Górze dzieñ przed rektorskie stanowisko. Teraz odpowie ich nielegalnie zatrudnia³. Obywatele tragicznym zdarzeniem mê czyÿni za swój czyn przed s¹dem. Za pope³- Ukrainy zajmowali siê renowacj¹ oznaspotkali siê w altance, gdzie spo ywali niony czyn grozi z³odziejom nawet do kowania szlaków turystycznych. Rzeczalkohol. Nastêpnego ranka znajomi piêciu lat pozbawienia wolnoœci. niczka Sulima dodaje, e nie by³ to znaleÿli cia³o ofiary le ¹ce w mieszka- odosobniony przypadek na terenie Dolniu. To oni poinformowali funkcjona- nego Œl¹ska, praktycznie w ka dym tyriuszy o swoim odkryciu. WANDAL godniu funkcjonariusze SG zatrzymuj¹ W pierwszej chwili policjanci przyjêli ZGUBI ZEGAREK cudzoziemców, którzy podejmuj¹ nielewariant nieszczêœliwego wypadku galn¹ pracê. mówi nadkomisarz Kotowski póÿniej Pewnej czerwcowej nocy dwóch okaza³o siê, e przebieg zdarzeñ by³ mê czyzn spacerowa³o po kowarinny, zarzuty zostan¹ postawione bratu skich ulicach. W pewnym momenofiary. PIJANY PELETON cie jeden z nich chwyci³ kosz na Wobec podejrzanego zosta³ zasto- œmieci i zaatakowa³ nim drzwi jed- W ci¹gu zaledwie jednego dnia posowany dozór policyjny, nie przyznaje nego z budynków. licjanci zatrzymali na terenie Kosiê on do winy. Sprawcy zostan¹ po- Lokatorzy poinformowali o zdarze- war a piêciu nietrzeÿwych rowestawione zarzuty bójki ze skutkiem niu policjantów, a gdy ci przybyli na rzystów, którzy poruszali siê po œmiertelnym. Grozi mu za to do 12 lat miejsce, podali im rysopisy sprawców. drogach publicznych. Obwodnic¹ pozbawienia wolnoœci. W pobli u znaleziono te zegarek z usz- miasta jecha³ mini peleton nietkodzonym paskiem. Funkcjonariusze rzeÿwych kolarzy. Wszyscy mieli BY Y STRA NIK penetruj¹c teren zauwa yli mê czyzn, powy ej 0,5 promila alkoholu w orktórzy odpowiadali podanym rysopi- ganizmie. Z ODZIEJEM som. Jeden z nich przyzna³, e to jego S¹dny dla nietrzeÿwych rowerzyzegarek. Sprawca, wiêc niejako, sam stów dzieñ nadszed³ w œrodê 25 lipca. Stra nicy leœni z Nadleœnictwa przyzna³ siê, e by³ na miejscu aktu Najpierw policjanci z Kowar zatrzymali Œnie ka w Kowarach ujêli parê wandalizmu. Próbowa³ jeszcze wpro- rowerzystê, który pijany wyjecha³ proz³odziei drewna. Okaza³o siê, e wadzaæ policjantów w b³¹d mówi¹c, e sto przed patrol policji wyje d aj¹cy z by³ wœród nich by³y... stra nik leœ- zegarek mu ktoœ ukrad³. Wandal trafi³ komisariatu. Nastêpnie funkcjonariusze ny z s¹siedniego nadleœnictwa, do policyjnego aresztu do wytrzeÿwie- otrzymali zg³oszenie o ca³ej grupce pitowarzyszy³a mu kobieta. Z³odziei nia i dalszych czynnoœci. W wiêzieniu janych rowerzystów poruszaj¹cych siê uda³o siê uj¹æ dziêki monitorin- mo e spêdziæ nawet piêæ lat. obwodnic¹. Policjanci udali siê we gowi. Do zdarzenia dosz³o 12 lipca. wskazane miejsce, gdzie zatrzymali ja- Para amatorów drewna dzia³a³a pod d¹cych razem czterech pijanych roweos³on¹ nocy w okolicach Karpnik. Przez GASTARBAITERZY rzystów. Wszyscy kieruj¹cy mieli pokilka miesiêcy byli nieuchwytni i czuli Z UKRAINY miêdzy 0,5 a 1,2 promila alkoholu w siê bezkarni. Nadleœnictwo Œnie ka to organizmie. rozleg³y teren, a pilnuj¹ go tylko dwie Czterech mê czyzn zza naszej Pijanym kolarzom grozi teraz grzywosoby. Stra nicy postanowili skorzystaæ wschodniej zatrzymali na terenie na, a ci, którzy posiadaj¹ prawo jazdy z pomocy techniki. W miejscu dzia³ania Kowar funkcjonariusze Sudeckiego na prowadzenia auta, mog¹ je straciæ przestêpców ustawili mobilny monito- Oddzia³u Stra y Granicznej, wszys- informuje nadkomisarz Bogumi³ Kotowring. Kamery wypatrzy³y z³odziei, któ- cy pracowali na czarno. ski z Komendy Miejskiej Policji w Jelerzy wpadli w zastawione elektroniczne Wszyscy zatrzymani to mê czyÿni, niej Górze. (jk) R E K L A M A GAZETA KOWARSKA REKLAMUJ SIÊ U NAS! tel , W samochodzie z³odziei znajdowa³o siê pó³ kubika dêbowego drewna Œ C I N K A DRZEW TRUDNYCH TECHNIKAMI ALPINISTYCZNYMI. TEL

4 Lipcowa sesja Rady Miejskiej by³a niezwykle dramatycznym i emocjonuj¹cym spektaklem. W pierwszym akcie, choæ mo e w³aœciwszym s³owem bêdzie preludium, g³ówn¹ rolê odegra³ radny Pawe³ Pituch, który zaproponowa³ wprowadzenie w porz¹dek obrad niezapowiedzianych wczeœniej uchwa³. Dotyczy³y one przemeblowania si³ w kowarskim samorz¹dzie. Bezw³adne miasto Czyli, kowarski dramat w trzech aktach Background sowy uk³ad si³. Do lipcowej sesji przewodnicz¹cy i jego zastêpca byli w lo- Pawe³ Pituch i jego wnioski o odwo³anie cz³onków prezydium rady doda³y lipcowej sesji kolorytu Lipcowa sesja mia³a dotyczyæ g³ów- kalnej wiêkszoœci. O volcie zadecydo- wyborczy. Cz³onka prezydium nie mo - nie nowych taryf za wodê i odprowa- wa³a podniesiona w odpowiednim mo- na odwo³aæ w zwyk³ym g³osowaniu, dzanie œcieków. Dla kowarzan to temat mencie d³oñ Paw³a Szymczyka. które polega na wyci¹gniêciu w górê istotny, bo dotycz¹cy topniej¹cych za- d³oni. W takim przypadku niezbêdnie wartoœci ich portfeli. Zanim jednak Akt pierwszy jest g³osowanie tajne, trzeba powo³aæ podjêto na ten temat dyskusjê, w sali komisjê skrutacyjn¹, przygotowaæ karty rajców dosz³o do lokalnego przewrotu, To co mia³o byæ najwa niejszym te- wyborcze i zorganizowaæ urnê. W przydo zmiany uk³adu si³ w kowarskiej w³a- matem obrad, sta³o siê wiêc cieniem gotowanie odpowiedniej skrzynki w³¹dzy. rozgrywek. Radni przeg³osowali autor- czy³ siê nawet burmistrz Miros³aw ski projekt uchwa³y. Dla kowarzan oz- Górecki. Wynik g³osowania by³ iden- Miejsce: Ratusz, nacza to, e podwy ki taryf za wodê tycz n y, jak ten o zmianach porz¹dku sala posiedzeñ Rady Miejskiej i odprowadzanie œcieków zosta³y pow- obrad. Przewodnicz¹cy Machnica straci³ Osoby: Radni, burmistrz, prawnicy, strzymane. Przynajmniej na jakiœ czas. swoj¹ funkcjê. publicznoœæ. Choæ ta czêœæ sesji by³a najd³u ej trwaj¹cym aktem, jej przebieg by³ prze- Akt trzeci Prolog widywalny. Zgoda na podwy ki nie przysparza popularnoœci tym, którzy za Po g³osowaniu akcja nabra³a wart- Wspomniany ju Pawe³ Pituch za- ni¹ g³osuj¹. Dodaæ trzeba, e podobna koœci. Wiceprzewodnicz¹cy oznajmi³ proponowa³ radnym g³osowanie nad taktyka przez ostatnie lata przynosi³a radnym, e sam rezygnuje z funkcji. uchwa³ami o odwo³anie przewodnicz¹- radnym sukces. Operator sieci wodno- Radny Mazurak oœwiadczy³ te, e cego Andrzeja Machnicy i jego za- kanalizacyjnej we wnioskach o pod- opuszcza salê. Poinformowa³, e ma stêpcy Zbigniewa Mazurka. W dalszej wy ki dopuszcza³ siê formalnych b³ê- k³opoty z ciœnieniem. Po czym wyszed³ czêœci zmian w porz¹dku dyskusji by³o dów. To pozwala³o radnym blokowaæ mówi¹c, e idzie do lekarza. Na sali powo³anie ich zastêpców. Przepisy wy- wzrost cen. nasta³a cisza. Zabrak³o osoby, która mo e poprowadziæ sesjê. By³a to sytuacja bez precedensu w skali kraju. Radnym pozosta³o wiêc rozejœæ siê do domów, bez zamkniêcia sesji. W Kowarach nasta³ swoisty polityczny pat i wiele wskazywa³o na to, e zaj¹æ nim siê bêd¹ musieli prawnicy nadzoru prawnego wojewody. Epilog W œrodê 1 sierpnia Zbigniew Mazurak przyszed³ do biura Rady Miejskiej i z³o y³ pismo, e rezygnuje z rezygnacji. Znów by³ wiêc cz³onkiem prezydium. Przy okazji podpisa³ diety dla siebie i pozosta³ych radnych. Nastêpn¹ sesjê zaplanowa³ zwo³aæ na 7 wrzeœnia. K³opot w tym, e dramat mo e zakoñczyæ siê grotesk¹. Do koñca sierpnia rada musi dokonaæ zmian w bud ecie, jeœli tego Sesja od samego pocz¹tku przybra³a zaskakuj¹cy obrót nie zrobi, miastu przejdzie ko³o nosa æwieræ miliona z³otych. Gdy koñczyliœmy magaj¹, by proponowane poprawki Akt drugi przygotowywaæ ten tekst radny Mazurak nie odbiera³ telefonu przeg³osowaæ. Okaza³o siê, e wiêjego komórkowego. Dowiedzieliœmy siê od kszoœæ radnych chcia³a zmian w pre- G³ównym jego bohaterem by³ by³y syna, e wyjecha³. O finale epilogu zydium Rady Miejskiej. By³o to o tyle ju przewodnicz¹cy Andrzej Machnica. piszemy wewn¹trz numeru. zaskakuj¹ce, e zmieni³o dotychcza- Sala obrad przemieni³a siê w mini lokal Jacek Kunikowski

5 ARTYSTKA DOCENIONA KULTURA FESTIWAL SZTUKI W ÓKNA Krzysztofa Kaczorowska zajê³a XXXIX Miêdzynarodowe Sympozjum Warsztat Twórczy Kowary 2012 drugie miejsce w I Festiwalu Smaków Liczyrzepy, który w po³owie zapraszamy na wystawy towarzysz¹ce: sierpnia odby³ siê w Karpaczu. Mieszkanka naszego miasta starto wa³a w kategorii Pami¹tka Ducha Gór. wernisa : , Nie by³a to konkurencja kulinarna, a ar- godz (œroda) tystyczna. Krzysztofa Kaczorowska bra- DOM TRADYCJI MIASTA ³a udzia³ w konkursie rêkodzielniczym. Stowarzyszenie Kowarzanka od lat zajmuje siê haftem, Mi³oœników Kowar niæmi potrafi dos³ownie malowaæ KOWARY, ul. Górnicza 1 obrazy. Artystka mia³a w zesz³ym roku Marta Tokar - Wspomnienia wystawê swoich prac nawet na Zamku Ksi¹ ko³o Wa³brzycha, a trzeba przyz naæ, e kolejka artystów do tamtejszej wernisa : , galerii jest imponuj¹ca. godz (sobota) (jk) MUZEUM TKACTWA Kamienna Góra, pl. Wolnoœci 11 XXXVIII Miêdzynarodowa Wystawa Sztuki W³ókna Jedlica - rzeka jako symbol ycia , godz (sobota) Galeria Przedwioœnie Kowary, ul.. Górnicza 22 finisa WT-Kowary Wystawa zbiorowa R-OBO U podnó a gór Krzysztofa Kaczorowska BB R E K L A M A R E K L A M A GAZETA KOWARSKA REKLAMUJ SIÊ U NAS!

6 TURYSTYKA W drugi sierpniowy weekend odby³ siê festiwal, którego patronem by³ Stefan Dymiter. To romski skrzypek, który przez wiêkszoœæ ycia zwi¹zany by³ z Kowarami. Czêœæ mieszkañców miasta zapewne go jeszcze pamiêta, bo by³a to postaæ charakterystyczna. Muzyk, choæ by³ niepe³nosprawny, swoj¹ gr¹ zachwyca³ najwiêkszych koneserów. Tabor nad Jedlic¹ Na pierwszym Etno Festiwalu imie- oraz brzmieñ, któnia Stefana Dymitera rozbrzmiewa³a re okreœliæ mo na nie tylko romska muzyka. Organizato- muzycznymi etnorzy zaprosili miêdzy innymi Kwartet poszukiwaniami. Yorgi i wroc³awski zespó³ Chudoba. Ci Na dwudniopierwsi bawili publicznoœæ w sobotê, wej imprezie wydrudzy zagrali w niedzielê. Chudoba st¹pi³y prawdziwe przygotowa³a bardzo rozbudowany re- gwiazdy cygañpertuar. By³y tam pieœni ukraiñskie, skiej sceny mu- ³emkowskie, ale nie zabrak³o i rom- zycznej. Choæ skich melodii. Kwartet Yorgi wprowadzi³ pierwszego wies³uchaczy w klimaty ba³kañskiego folku czoru pogoda by³a nie najlepsza, widzów rozgrzewa³ wystêp grupy Vanessa & Sorba. Jak to z cygañskimi wystêpami bywa, grupa porywa³a wirtuozeri¹ gitarzysty i widowiskowymi tañcami. Nie sposób nie wspomnieæ o kowarskich akcentach na scenie i wokó³ niej. Festiwal rozpocz¹³ siê od widowiska przygotowanego przez kowarski zespó³ Amare Roma (Nasi Romowie). Poza muzyk¹ i tañcem widowisko okraszone by³o akcentami poetyckimi. Romowie recytowali wiersze Papuszy, najs³ynniejszej poetki pochodzenia romskiego. Spektakl s³owno-muzyczny przygotowany zosta³ w ramach projektu Zwyk³e szanse dla niezwyk³ych ludzi II, który w ca³oœci finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej. Podobnie zreszt¹, jak ca³y festiwal. W Kowarach widowisko Amare Roma mia³o swój debiut przed wiêksz¹ publicznoœci¹, zespó³ zamierza jeÿdziæ z nim do innych miejscowoœci. Uwagê budzi³a równie dekoracja. Obok sceny rozstawione by³y namioty i wozy. Dawniej podobnymi podró owali przez Europê Romowie. Te zaprezentowane na festiwalu maj¹ ju blisko sto lat. Zosta³y one odrestaurowane w Kowarach. Mo - na nawet powiedzieæ, e zosta³y te ocalone od zapomnienia. (Jk)

7 EDUKACJA Projekt "Zwyk³e szanse dla niez- zosta³ ze œrodków Unii Europejskiej Wiêcej o projekcie na stronie interwyk³ych ludzi - II" realizowany jest z Europejskiego Funduszu Spo³ecz- netowej: w ramach Programu Operacyjnego nego. Serdecznie zachêcamy do odwiedze- Kapita³ Ludzki. Wspó³finansowany nia witryny. fundacja edukacji przedszkolnej

8 cia³o poprzez ruch taneczny jak i te- atralny. Od wieków taniec sprzyja³ roz- wojowi fizycznemu i roz³adowaniu stre- su, teatr pozwala³ na rozpoznawanie i oswajanie emocji. Poprzez po³¹czenie tych œrodków wyrazu uczestnicy mieli przyjemnoœæ obcowania z wyj¹tkow¹ form¹ zajêæ przy ogromnym zaanga o- waniu wszystkich bior¹cych udzia³. Wi- daæ je by³o wyraÿnie podczas niedzielnego pokazu podsumowuj¹cego warsztaty. T.M Istot¹ ycia jest ruch, dziêki niemu cz³owiek przemieszcza siê, dziêki niemu yje. Ruchowi podporz¹dkowane s¹ wskazówki zegara i przyroda. Ruchem jako fundamentem œwiata a zarazem sposobem dotarcia do wnêtrza siebie zajmowali siê uczestnicy warsztatów taneczno-teatralnych "Cia³oœæ" zorganizowanych W Miejskim Oœrodku Kultury w Kowarach w dniach lipca. Instruktorzy - tancerka, pedagog Anna Krych oraz aktor, re yser Tadeusz Rybicki uczyli jak zaakceptowaæ w³asne KULTURA Poszli na CIA Oœæ Cia³oœæ Kto z nas nie spotka³ siê z poezj¹? Wielu uwa a j¹ za niezrozumia³¹, zbyt wznios³¹, niepotrzebn¹ lub co najgorsze - g³upi¹. Czêœciowo nie dziwiê siê tym opiniom. Lekarstwem mo e byæ Andrzej Warzecha. A kto to? Krakowski poeta, który daleki od spotykanego czêsto w poezji patriotyzmu i wielkich s³ów opisujê ycie obok nas prostym, zrozumia³ym jêzykiem. Sprawy poruszane w wierszach równie nie s¹ oderwane od codziennoœci. Dotycz¹ mi³oœci, przyjaÿni ale i tak pozornie banalnych rzeczy jak ogrodów, kwiatów. Warzecha to idealny przyk³ad poety, który poprzez pokazanie spraw codziennych dociera do ich sedna. Nie naucza, nie sk³ania siê do Jest pociecha-warzecha roli wieszcza. Ewentualnie coœ proponuje. Wyobra am go sobie jako zwyk- ³ego cz³owieka maj¹cego dar do opo- wiadania za pomoc¹ poezji o tym, co wokó³ nas wa ne i czêsto tak e prze- milczane. Zapraszam do lektury kilku wybranych wierszy. Pochwa³a mrozu By³o ci zimno i przytuli³aœ siê do mnie Dlatego kocham mróz ja który nienawidzê zimy Kronika Kto zacz¹³ pyta rozgniewany król po przegranej bitwie Ty panie odpowiada kronikarz z godnym historyka stuletnim namys³em Pokonany Przegra³em powiedzia³ mêdrzec zwyciê aj¹c na piêœci Poetyckie przeplatanki Niektóre gazety nêc¹ czytelnika dodatkami w postaci filmów, p³yt muzycznych i najprzeró niejszych potrzebnych lub mniej przydatnych gad etów. My postanowiliœmy podarowaæ naszym czytelnikom tomik poetycki. Autorem jest nasz nowy redakcyjny kolega Tobiasz Majstrenko. 13 wrzeœnia o godzinie 17:00 w Miejskim Oœrodku Kultury w Kowarach odbêdzie siê spotkanie promuj¹ce debiutancki tomik poezji poety, "Przeplatanki liryczne". Spotkanie odbêdzie siê w ramach promocji kowarskich artystów. (jk)

9 KINOSTALGIA Gdzie dwunastu siê gniewa, tam widz korzysta swoim dorobku siedem albumów. Jednak e poleca³bym najbardziej "Every Day". Cinematic Orchestra to zespó³ dla ludzi spragnionych inteligentnej, niebanalnej odskoczni od muzyki masowej, idealny na wieczór, gdy za oknem poma³u do nas zbli a siê jesieñ. Warte s³uchania, warte kupna. T.M Kinostalgia" ma na celu przedstawienie zapomnianych lub po prostu starych filmów, które dziêki wyj¹tkowym pomys³om, scenariuszom, grze aktorskiej warte s¹ przybli enia. Pierwszym z takich filmów jest "Dwunastu Cinematic Orchestra gniewnych ludzi" powsta³y w 1957 roku, w re yserii Sindey'a Lumet'a. Dzie³o mo e byæ dla wszystkich re- yserów i scenarzystów wzorem na to, jak korzystaj¹c z prostego pomys³u i jednego pomieszczenia, w którym rozgrywa siê akcja, zrobiæ arcydzie³o dostarczaj¹ce du ej iloœci dreszczy, szybkich zwrotów akcji i niezapomnianych prze yæ. Tytu³owi bohaterowie to cz³onkowie ³awy przysiêg³ych, maj¹cy wydaæ werdykt w sprawie m³odego mê czyzny z zarzutem morderstwa. Oczywisty z pozoru werdykt stajê WARTE CZYTANIA siê dyskusyjny, dziêki sceptycznej postawie jednego z przysiêg³ych (w tej Czego kosmita nie wytknie, roli œwietny Henry Fonda). Bohaterowie Rodem z kina na g³oœnikach tego ludziom nie al przez ca³y film rozmawiaj¹, spieraj¹ REKOMENDACJA MUZYCZNA W Polsce d³u szy czas temu pojawi³ siê. Za oknami szaleje burza i deszcz. siê film "K-pax", w którym zagrali Jeff Ka dy g³os mo e zadecydowaæ o losie Integraln¹ czêœci¹ kina jest muzyka. Bridges oraz Kevin Spacey. Film trakoskar onego. A jaki on bêdzie? Zapra- Na potrzeby filmów czêsto powstaj¹ tuje o relacjach pewnego lekarza w szam gor¹co do obejrzenia. wspania³e utwory. szpitalu psychiatrycznym z nowym pac- T.M Cinematic Orchestra to pochodz¹cy jentem, który twierdzi, e nazywa siê R E K L A M A Prot i pochodzi z tytu³owej planety. Le- karz stara siê odkryæ prawdê. Prot po- siada niezwyk³¹ wiedzê astronomiczn¹, jest wra liwy na ultrafiolet, a wiele przes³anek prowadzi do prawdziwoœci jego pochodzenia. Film powsta³ na pod- stawie ksi¹ ki, któr¹ napisa³ Gene Brewer. Znaczn¹, ale i bardzo intere- suj¹c¹ czêœæ ksi¹ ki, oprócz samej te- rapii Prota stanowi¹ jego refleksje o œwiecie, ludzkiej naturze, pragnieniach oraz u³omnoœciach. Przybysz z K-pax wskazuje nasze z³e cechy, takie jak ok- rutnoœæ, pycha, nieumiarkowanie. Kry- tykuje za to, co robimy z przyrod¹, bliÿ- nimi. Chcia³bym dodaæ, e poruszaj¹ce w¹tki ksi¹ ki rozgrywaj¹ siê g³ównie w gabinecie psychiatry, gdzie miêdzy dwoma zupe³nie innymi bohaterami nawi¹zuje siê szczególna wiêÿ, ka de- mu z nich mówi¹ca bolesn¹, ale i nie- pozbawion¹ nadziei prawdê o nich s¹- mych. Gor¹co polecam. T.M z Wielkiej Brytanii zespó³, który swoimi utworami móg³by wype³niæ przynajmniej kilkanaœcie filmów. Kawa³ki nienachalnie i nieodpychaj¹co korzystaj¹ce z jazzu, dodatkowo urozmaicone dÿwiêkami saksofonu oraz harfy zabieraj¹ s³uchacza w naprawdê kinowy œwiat. Czasem dramatyczny, niekiedy nostalgiczny, zawsze hipnotyzuj¹cy mnogoœci¹ œrodków wyrazu. Ciê - ko wskazaæ na konkretn¹ pozycjê grupy maj¹cej w ODDAJ KREW Jak poinformowa³ nas proboszcz Ignacy Tomaszewski (czwartek) w godzinach kolejna akcja krwiodawstwa w salach parafialnych. Duchowny liczy na spo- ³eczny odzew w tej wa nej inicjatywie. (jk) R E K L A M A GAZETA KOWARSKA REKLAMUJ SIÊ U NAS! tel ,

10 Rekordowa iloœæ uczestników ukoñczy³a tegoroczny Wjazd na Okraj. Na linii mety zameldowa³o siê ponad 240 kolarzy. Dobre wyniki osi¹gnêli kowarzanie. Przed sportowymi zmaganiami, przy ratuszu ods³oniêta zosta³a kolejna tablica s³aw polskiego kolarstwa, tym razem zbiorowa. Wjazd na Okraj Gazdê, Jana Kudrê, Rajmunda Zieliñ- skiego, Bogus³awa Fornalczyka, Józefa Bekera, Kazimierza Domañskiego oraz Józefa Gawliczka. Byli sportowcy spot- kali siê w tym sk³adzie po raz pierwszy od pamiêtnego wyœcigu, wczeœniej nie mieli takiej okazji. Kolarze sprzed pó³ wieku chêtnie dzielili siê wspomnie- niami. Dziœ a trudno uwierzyæ jakie by³y realia. Nagrodami w wa nych imprezach sportowych by³ sprzêt gospo- darstwa domowego, albo po prostu prosiak. W kowarskiej czasówce bior¹ udzia³ nie tylko amatorzy, ale i zrze- szeni w klubach kolarskich sportowcy. Ceni¹ to, e trasa jest selektywna. To najprawdopodobniej najd³u szy pod- jazd na szosie w Polsce. Ró nica wy- sokoœci pomiêdzy lini¹ startu a mety przekracza 600 metrów. W tym roku impreza obchodzi³a ma³y jubileusz, od- bywa³a siê po raz piêtnasty. (jk) Impreza tradycyjnie odby³a siê 15 sierpnia. Prawie w ka dej wczeœniejszej edycji bra³ udzia³ Robert Winiarski. Mierzy³ swych si³ zarówno na szosie jak i tras¹ MTB (raz pokona³ dystans dwukrotnie w ci¹gu jednego przedpo- ³udnia). W tym roku Winiarski poprawi³ swój yciowy wynik na tej trasie osi¹gaj¹c wynik 38,51. Natomiast na szosie najszybszym kowarzaninem by³ Robert Kosut (wynik 35,31). W kategorii kobiet z naszego miasta najlepsze wyniki osi¹gnê³y Monika Balicka-Kochel (szosa) i Monika Kostrzewa (MTB). Pe³ne wyniki dostêpne s¹ na stronie internetowej miasta Tradycyjnie ju w dniu imprezy przyby³a nowa tabliczka w kowarskiej alei gwiazd kolarstwa. Nasze miasto odwiedzi³a dru yna, która reprezentowa³a nasz kraj podczas Wyœcigu Pokoju. Historyczna dru yna, bo sprzed pó³ wieku. W Kowarach goœciliœmy Stanis³awa Foto: M. Górecki, K. Sawicki, B. Lipiñski

11 Ogl¹daj¹c tegoroczne zmagania sportowców w Londynie, przypomina³em sobie tocz¹c¹ siê wœród osób praktykuj¹cych jogê dyskusjê na temat w³¹czenia jej do grona dyscyplin olimpijskich. Nie wiadomo, czy impulsem by³a prawdziwa informacja, czy kaczka dziennikarska. Poruszeni przeciwnicy tego pomys³u wspominali o niemo noœci oceny duchowego aspektu jogi, do którego dochodzi siê poprzez æwiczenia fizyczne. Natomiast zwolennicy zauwa ali, e nie chodzi o punktowanie rozwoju duchowego, lecz poddanie ocenie wykonania pozycji jogicznych zwanych asanami. Joga dobra na wszystko zmys³ów, równowa eniu psychiki i wyzwoleniu duszy. Piêkno fizycznego aspektu jogi mo na niekiedy porównaæ np.: z gimnastyk¹ akrobatyczn¹. Ale czy d¹ enie do wyciszenia i uspokojenia umys³u mo e byæ w³¹czona do grona dyscyplin bêd¹cych polem do rywalizacji? Czas poka e. Artur Sobolewski Od wrzeœnia osoby, które maja ochotê zacz¹æ æwiczyæ jogê maj¹ tak¹ mo liwoœæ w Miejskim Oœrodku Kultury w Kowarach we wtorki o godz Pierwsze spotkanie odbêdzie siê we wtorek 3 wrzeœnia. Przez parê tysiêcy lat swego istnienia joga przechodzi³a ró ne stadia. By³ czas, kiedy uprawiano j¹ przede wszystkim w krêgach zamkniêtych. Æwiczono wówczas w ma³ych grupach pod kierunkiem mistrza, który by³ jednoczeœnie przewodnikiem duchowym danej wspólnoty. Pod koniec XIX wieku joga powoli zaczê³a przenikaæ do œwiata zachodniego, lecz dopiero po drugiej wojnie œwiatowej sta³a siê znana powszechnie. Wspó³czeœnie uprawiaj¹ j¹ ludzie niezale nie od œwiatopogl¹du, wyznania, rasy, narodowoœci, p³ci i wieku. W œwiecie zachodnim jest przyjmowana potocznie za zestaw æwiczeñ uprawianych g³ównie dla zdrowia. Æwiczenia jogiczne by³y doskonalone w ci¹gu wieków tak, aby dyscyplinie mo na by³o poddaæ ka dy miêsieñ, nerw i gruczo³. Asany zapewniaj¹ ³adn¹ budowê cia³a, nie powoduj¹c przy tym stwardnienia miêœni - usuwaj¹ napiêcia i zmêczenie oraz oddzia³uj¹ koj¹co na nerwy. Jednoczeœnie, co podkreœlaj¹ hinduscy mêdrcy, ró ni¹ siê one od æwiczeñ wykonywanych przez akrobatów czy atletów, którym prócz wspania³ej budowy cia³a i panowaniem nad nim, brakuje jednak panowania nad umys³em, intelektem i samym sob¹. Natomiast jogini, choæ nie zaniedbuj¹ cia³a, to nie myœl¹ jedynie o jego doskonaleniu, ale tak e o powœci¹ganiu SESJA CI G DALSZY EPILOGU R E K L A M A W numerze napisaliœmy o lipcowej sesji Rady Miejskiej. Stronê musieliœmy jednak wys³aæ do sk³adu bez pe³nej wiedzy o tym czy jeszcze w sierpniu odbêdzie siê sesja. Wiceprzewodnicz¹cy Zbigniew Mazurak zwo³a³ j¹ na ostatni dzieñ miesi¹ca. Wygl¹da wiêc na to, e rada dos³ownie rzutem na taœmê wymagane zmiany wprowadzi. (Jk)

12 WYWIAD Gie³da celebrytów jarz¹ siê z mi³oœnikami sportu, a tymczasem w piwnicy firmy jest si- ³ownia. To sposób na stres? M. K. Si³ownia to sposób na wy ycie siê, metoda na ciche wykrzyczenie problemów. Ch³opakom z firmy te siê podoba. Staram siê stworzyæ w pracy fajn¹ atmosferê. G. K. S³ysza³em, e chodz¹ ci po g³owie nowe pomys³y, choæby to, e zamierzasz w Kowarach uruchomiæ miejsk¹ telewizjê M. K. Tak, jesteœmy ju w fazie przygotowania studia. Planujemy otworzyæ kana³ kowarski. Bêdê te patronowa³ nowemu portalowi kowarzanie.pl. Ka - dy tam bêdzie móg³ wypowiedzieæ siê, co go boli. Bêdzie tam równie miejsce dla m³odzie y. Ludzie ci, bêd¹ mogli sprawdziæ siê jako dziennikarze. G. K. To dzia³alnoœæ charytatywna czy pomys³ na nowy biznes? M. K. Zarabiaæ na tym nie chcê, ale i dok³adaæ nie bêdê musia³. Dochody przeka ê na honoraria dla wspó³pracowników. G. K. Wspierasz ciekawe inicjatywy jako sponsor, w Kowarach nie jest to zbyt modne. Kto mo e liczyæ, na Twoje poparcie? M. K. Wspieram wszystkie stowarzyszenie kowarskie, których celem jest promocja miasta. Mog¹ liczyæ na dostêp do internetu i miejsce na firmowych serwerach Gimsoftu. Gazeta Kowarska Ostatnio zaw- lony, e uda³o mi siê do Kowar wpro- rotn¹ karierê robi s³owo celebryta wadziæ telewizjê cyfrow¹. Do tego (nawet s³ownik w komputerze je szybki internet. Dziêki temu uda³o mi podkreœla, wiêc go nie zna), czy siê wyprzedziæ i zdopingowaæ konku- G. K. Ponoæ jesteœ aferzyst¹... uwa asz siê za tak¹ osobê? rencjê. M. K. To ludzie ze mnie robi¹ afe- Mariusz Kaczor Absolutnie nie. Nie rzystê. Wystarczy³o wyjechaæ na dwa krêcê siê po salonach, nie spotykam z G. K. Jak myœlisz, czym przekoczas miesi¹ce z miasta, eby siê okaza³o, e elitami, choæ je znam. na³eœ do siebie klientów? ten spêdza³em na odwyku, w wie- M. K. Na pewno cen¹. Mogê na- zieniu, albo ukrywa³em siê przed mafi¹. G.K. Otworzy³eœ w Kowarach fir- tomiast powiedzieæ, czym czêœæ klienmê No có, Kowary to specyficzne miasto. w bran y, która ju by³a obsta- tów zrazi³em. By³ problem kontaktu wiona przez konkurencjê i uda³o Ci z serwisem. Teraz uda³o siê stworzyæ G. K. Czy to znaczy, e kowa- siê zdobyæ kawa³ek rynkowego torokazji fundament biura obs³ugi klienta, przy rzanie bywaj¹ po prostu zawistni, tu. Czy uwa asz siebie za cz³owieka jest tam cz³owiek od serwisu. jeœli komuœ coœ siê uda? sukcesu? M. K. Ja osobiœcie nie spotka³em siê M. K. Jeszcze nie. Jestem zadowo- G. K. Informatycy raczej nie komówi³ z zawiœci¹. Przynajmniej nikt mi nie tego w oczy. G. K. Za plecami mówi¹ jednak coœ innego, e ukrad³eœ miliony. Siedzimy tak sobie przy flaszce, rozmawiamy, to ile tych baniek ukrad³eœ? M. K. Gdybym ukrad³ te miliony to ju mia³bym okablowane pó³ województwa. A nie liczy³ ka d¹ wydawan¹ z³otówkê. G. K. Jednak ulica wie swoje, nawet pewnie wiêcej ni Ty sam. Dochodz¹ do Ciebie echa tych legend? M. K. To tylko legendy. G. K. Nie ka dy zgodzi³by siê odpowiadaæ na takie pytania. TY dlaczego siê zdecydowa³eœ?

13 M. K. Zawsze by³em szczery i bez- w Polsce, dlaczego zdecydowa³eœ Dziêkujê za rozmowê. poœredni. Mo e tym wywiadem poka ê siê centrum bytnoœci wybraæ w Ko- ulicy, e nie jestem na odwyku, tylko warach? Masa ludzi stad wyje d a. Z Mariuszem Kaczorem w zaciszu swojej serwerowni. Piszê M. K. - Mnie tu trzymaj¹ moje dzieci. rozmawia³ Jacek Kunikowski programy komputerowe, którymi uno- Gdyby nie one dawno bym pewnie wywoczeœniam internet i telewizjê. jecha³. Kowary to trudne miasto do Specjalne podziêkowanie dla Paw³a Per³owskiego robienia interesów, ale w yciu s¹ wa - za wykonanie sesji zdjêciowej. G. K. Pracowa³eœ i y³eœ nie tylko niejsze rzeczy. Wiêcej zdjêæ na stronie:

14 WYWIAD W naszej redakcji mieli studenckie praktyki adepci dziennikarstwa. To jeden z materia³ów, który podczas zajêæ powsta³. Mam czym wype³niaæ czas. To napêdza mnie do dzia³ania Izabela Tami³a. Kobieta, uczennica, a przede wszystkim opiekunka. Co sprawi³o, e wybra³a ten odpowiedzialny zawód? Czy jest to plan na ycie? A mo e zdarzaj¹ jej siê chwile s³aboœci? Razem wyjaœniamy jak sobie radzi 19-to latka w roli opiekunki na pó³koloniach. Justyna Fic: Zacznijmy od tego, sk¹d siê wzi¹³ pomys³ na zostanie opiekunem? Jak tutaj trafi³aœ? Izabela Tami³a: Bior¹c pod uwagê odpowiedzialnoœæ, jaka ci¹ y na opiekunie, s¹dzê, e by³a to przemyœlana z osobna i dotrzeæ nawet do tych naj- bardziej zamkniêtych w sobie. Iza z grup¹ podczas wycieczki do Sztolni Kowary JF: Opiekê nad dzieæmi traktujesz jako weekendowe wype³nienie cza- su, czy to proces bardziej z³o ony? JF: Dlaczego zainteresowa³aœ siê opiek¹ nad dzieæmi, a nie np. zwierzêtami czy osobami niepe³nosprawnymi? IT: W³aœciwie nie znam odpowiedzi na to pytanie. To chyba uczucie, które siedzi w sercu. S¹dzê, e za moim wyborem kryje siê potrzeba komunikacji werbalnej, której nie mog³abym osi¹g- n¹æ w przypadku opieki nad zwierzêtami. Opieka nad dzieæmi nie jest tylko pomoc¹ dla dzieci. Jest równie po- moc¹ dla rodziców, a dziêki temu mogê czuæ podwójn¹ satysfakcjê. JF: Starcza Ci na to wszystko cza- su? IT: Nale ê do osób, które nigdy nie sie- dz¹ w miejscu. Fakt, e mam czym wype³niæ czas napêdza mnie do dzia³ania. Chyba najwa niejsze w yciu jest posiadanie pasji i eliminowanie nudy. decyzja. Sporo dowiedzia³am siê z internetu, przeró nych kursów i szkoleñ, które przesz³am. Jako dziecko sama czêsto uczestniczy³am w ró nego rodzaju koloniach. To sprawi³o, e zainteresowa³ mnie ten zawód. W pewien sposób podziwia³am opiekunki. Teraz sama staram siê taka byæ. Chcê by dzieci czu³y siê przy mnie bezpiecznie, by mi ufa³y. JF: Jak sobie radzisz z odpowiedzialnoœci¹ jaka na Tobie ci¹ y? IT: W tym roku po raz pierwszy podjê³am siê pracy przy pó³koloniach. Szczerze mówi¹c na pocz¹tku siê ba- ³am, ale ju po pierwszej godzinie okaza³o siê, e ten strach by³ zupe³nie nieuzasadniony. Myœlê, e radzê sobie œwietnie. Staram siê tak zorganizowaæ czas, by ka de dziecko mog³o ze mn¹ porozmawiaæ. Próbujê zrozumieæ ka de IT: Praca z dzieæmi ma dla mnie og- romne znaczenie. Jednak, jak ka dy, mam mnóstwo obowi¹zków i innych zainteresowañ. Póki co, opiekê nad dzieæmi mogê nazwaæ odskoczni¹ od codziennoœci, która sprawia mi wielk¹ przyjemnoœæ. JF: Jako opiekunka jesteœ pomys³o- dawc¹ wiêkszoœci zabaw. Uczysz dzieci nowych rzeczy, A czego one ucz¹ Ciebie? IT: Dzieci ucz¹ nas przede wszystkim cierpliwoœci i kompromisów. Wa ne jest te, by znaleÿæ podejœcie do ka dego z osobna. Ka de jest inne i ka de ma inne wymagania. Dostrzeg³am równie potrzebê mi³oœci, zrozumienia, sza- roœci, zaufania oraz po prostu obec- noœci. Na pewno przyda mi siê to w przysz³oœci, kiedy sama bêdê mam¹. JF: Pojawia siê w Tobie czasami chêæ ucieczki? Masz kiedykolwiek doœæ m³odszego otoczenia? IT: Nigdy! Kocham dzieci. Ich radoœæ i szczeroœæ. Owszem, czasami s¹ niegrzeczne, ale to przecie normalne. Wa ne, by nie daæ sobie wejœæ na g³owê. Ka dego dnia, gdy mogê je zobaczyæ, jestem trochê bardziej szczêœliwa ni zawsze. A kiedy ich nie widzê? Martwiê siê, têskniê. JF: Przysz³oœæ te wi¹ esz z dzieæmi, czy pozostanie to odskoczni¹ od ycia codziennego? IT: Na pewno nie porzucê tej pracy, jednak póki co bêdzie musia³a ona pozostaæ wakacyjnym wype³nieniem czasu. Wci¹ siê uczê i nie mogê porzuciæ szko³y na rzecz dzieci, choæ naprawdê zrobi³abym dla nich wiele! JF: Poza dzieæmi, masz jak¹œ pasjê? IT: Oczywiœcie. Kocham aktorstwo. Od wczesnego dzieciñstwa uczêszczam na zajêcia teatralne. Od warsztatów w Ko- warskim MOK-u, po zajêcia w jele- niogórskim Teatrze Norwida. Pozna³am wielu interesuj¹cych i doœwiadczonych ludzi, którzy znacznie wyp³ynêli na roz- wój mojej wiedzy i samego zaintereso- wania t¹ dziedzin¹ sztuki. Interesujê siê równie militariami. Uwielbiam strzelaæ z wiatrówki, do tarczy oczywiœcie! ;) Wywiad przeprowadzi³a: Justyna Fic

15 Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej nr 3 (111) ROK 21 Redakcja Kuriera Kowarskiego: Katarzyna Borówek - Schmidt, Zbyszko Brudniak, Franciszek Gawor, Stanis³aw Kanonowicz, Gabriela Kolaszt, Ireneusz Kwiatosz, Jerzy Sauer, Bernard Utrata. Korekta: Anna Szablicka Wspó³pracuj¹: Jaros³aw Kotliñski, Adam Walesiak Kontakt: Stowarzyszenie Mi³oœników Kowar, ul. Górnicza 1, Kowary; Sk³ad komputerowy: Andrzej Weinke Wydawca: Miejski Oœrodek Kultury, ul. Szkolna 2, Kowary KRONIKA SMK 1 lipca cz³onkowie SMK wybrali siê przedstawi³ prezentacjê pt. Sukcesy na wycieczkê, której najwa niejszym punk- powstañców, w której opowiedzia³ o potem by³ nowo powsta³y szlak górniczy. mys³owoœci, odwadze i determinacji wal- Zwiedzanie rozpoczêli od Muzeum Ziemi w cz¹cych. Nie rozpatrywa³ s³usznoœci decyzji Kowarach. Ulic¹ Górnicz¹ dotarli do Miej- przywódców powstania, nie odnosi³ siê do skiego Oœrodka Kultury i st¹d ruszyli szla- polityki, nie pochwala³ ani nie deprecjkiem górniczym. Lasem zawêdrowali do onowa³ tej jednej z bardziej kontrower- Kowarskich Kopalni i Kopalni Liczyrzepa. syjnych kart naszej historii. Ostatnim punk- Na ca³ej trasie przewodnikiem by³ Pan tem programu by³o wspólne œpiewanie Franciszek Gawor. To sprawi³o, e wycie- piosenek. Zabrzmia³y m. in.: Teraz jest czka oprócz przyjemnoœci, dostarczy³a dro- wojna, Warszawskie dzi-ci, Siekiera, gocennej wiedzy o historii kowarskiego gór- motyka, Pa³acyk Michla, Serce w plenictwa. caku, Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce. Okaza³o siê to niezwykle sympatycznym 1 sierpnia 2012 Godzina W przy- akcentem, uczestnicy szybko zaanga owali by³e do MOK-u osoby powitano w lekko siê i bez akompaniamentu, z wyczuwalnym przyciemnionej auli, w której stworzono wzruszeniem œpiewali kolejne utwory. Dosceneriê przypominaj¹c¹ atmosferê ulic datkowymi atrakcjami by³y bia³o-czerwone Warszawy z roku 1944r. Zaprosiliœmy Pañ- opaski ze znakiem Polski Walcz¹cej oraz stwa, aby upamiêtniæ te 63 dni straceñczej, mo liwoœæ odbicia stempla ze znakiem PW. desperackiej walki, poœwiêcenia, ofiar i Na goœci czeka³ skromny poczêstunek przyzniszczeñ. Po uroczystym otwarciu obejrze- gotowany przez organizatorów. Liczne przyliœmy film Miasto ruin, który jest kom- bycie mieszkañców Kowar dowodzi ywego puterow¹ symulacj¹ wygl¹du stolicy po zainteresowania histori¹. walkach. Nastêpnie Grzegorz Schmidt Anna Szablicka Dekoracja uroczystoœci upamiêtniaj¹cej 68. rocznicê wybuchy Powstania. Prowadz¹cy Grzegorz Schmidt w opasce Polski Walcz¹cej. Nr 3/ lipca br. - pan Franciszek Gawor opowiada. 1 lipca br. - w kowarskim Muzeum Ziemi. Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej 1

16 2 PODRÓ E NEPAL Przede mn¹ z doliny Kathmandu. S¹ dumni ze swej oddwa Nastêpne dwa dni dni raftingu - rêbnoœci, któr¹ podkreœlaj¹ szlachetne rysy. odpoczywamy, gdy sp³ywu rzek¹ Tri- Jest to lud uzdolniony, s³yn¹cy z wielkich dalsz¹ wêdrówkê uniesuli. Wczesnym rankiem wyje d amy z do- zdolnoœci w rzeÿbieniu drewna oraz produkliny mo liwia za³amanie pogody. Odwiedzamy Kathmandu. Najpierw mozolna wspina- cji wyrobów lnianych i bawe³nianych. Samo w tym czasie klasztor tybetañski i miejsce czka jeepem na obrze a doliny, potem kon- miasteczko jest przepiêknie po³o one. Chatrola pobytu uchodÿców. W bardzo skromnych na posterunku wojskowym. Zjazd w rakteryzuj¹ je strome w¹skie uliczki. Wszê- warunkach yj¹ starsi Tybetañczycy pa- dó³, potê ne doliny i przepaœci, a w per- dzie jest kolorowo, wokó³ du o straganów i miêtaj¹cy swoj¹ ojczyznê sprzed 1959 roku spektywie widoczne wierzcho³ki Manaslu, nieustanny ruch. Nocleg znajdujemy w jed- tj. roku zaanektowania kraju przez Chiny. Annapurny. Po oko³o 100 km nad brzegiem nym z najwy ej po³o onych kamienistej Trisuli przygotowujemy siê do hoteli, sk¹d o zmroku obsersp³ywu. Ta himalajska rzeka nale y na wujemy fantastyczn¹ perspekszczêœcie do spokojnych, jednak miejscami tywê wierzcho³ka oœnie onej jest wartka i szybka. Towarzyszy nam nieco Dhaulagiri. emocji i strachu, woda zalewa ponton, jes- Kolejnego dnia wyruszamy teœmy przemoczeni. Po chwili ukojenie daje w drogê do Pokhary. Podzispokojna toñ i niezwyk³a sceneria potê - wiamy w¹wozy i przepaœcie nych urwisk po obu stronach rzeki. Po kilku w dolinie rzeki Khaligandaki. godzinach zatrzymujemy siê w miejscu do- W pewnym momencie widzimy godnym na rozbicie namiotów. Jest cicho n a d n i¹ dym. Trwa kremacja i spokojnie. Przygotowujemy posi³ek o zw³ok. Zmar³y musia³ byæ doœæ zmroku przy ognisku nad spokojn¹ w tym bogaty, poniewa stos kremamiejscu himalajsk¹ rzek¹. Trudno by³o cyjny jest pokaÿny. W Nepalu zasn¹æ tak piêknej nocy w Nepalu przy drewno jest drogie, gdy wci¹ pe³ni ksiê yca. odczuwany jest jego brak i tylko Nastêpnego dnia rozpoczynamy dalsz¹, zamo ni mog¹ pozwoliæ sobie spokojniejsz¹ czêœæ sp³ywu. W po³udnie do- na wykorzystanie tego surowca. cieramy do celu, a póÿnym wieczorem pow- Wielkoœæ stosu kremacyjnego racamy do stolicy Nepalu. jest zatem miar¹ zamo noœci. Dalsza czêœæ nepalskiej przygody to W bezpoœredniej bliskoœci krewyjazd w interior tego przepiêknego kra- macji s¹ wy³¹cznie mê czyÿni. ju. Celem naszym jest Tansen niewielka Kobiety po drugiej stronie rzeki miejscowoœæ, dawniej mini ksiêstwo, jakich odprawiaj¹ ceremoniê w intencji Tansen by³o niegdyœ w Nepalu wiele. Miejscowa zmar³ego. Przechodzimy przez most w rejon yczliwi i przyjaÿni ludzie czêstuj¹ nas ludnoœæ to Nawarowie, ró ni¹cy siê od tych œwi¹tyni i nieoczekiwanie i dyskretnie herbat¹ z ³ojem jaka. egnamy ich, kupuj¹c bierzemy udzia³ w ceremonii pog- rêcznie tkane kolorowe szarfy, które wci¹ rzebowej. Kobiety ubrane na bia³o przypominaj¹ mi o tym spotkaniu. to wdowy, a niewiasta, której Odwiedzamy równie jedyne i wyj¹tkozmar³ m¹, klêczy poœrodku. Wrê- we w Nepalu muzeum gór i himalaizmu. czaj¹ nam pachn¹ce kwiaty, które Pokazana jest ca³a historia naturalna gór, rzucamy na o³tarz ofiarny. Spo y- œwiat roœlin i zwierz¹t, równie historia wamy te kawa³ki egzotycznego zdobywania gór. Podziwiamy stary sprzêt owocu gujawy. wspinaczkowy, liny, czekany, ówczesne Docieramy wreszcie do Pok- aparaty fotograficzne, buty skórzane, stare hary, gdzie witaj¹ nas silne po- fotografie, namioty, kije bambusowe. Wrasterunki wojskowe i œcis³a kon- enia s¹ niezwyk³e czuje siê obecnoœæ trola na rogatkach miasta. Przez i oddech pionierów Himalajów. Z zain- Pokharê, a raczej pod miastem, teresowaniem ogl¹damy dokumentalny film przep³ywa potê na górska rzeka nakrêcony w 50. rocznicê zdobycia Evewyp³ywaj¹ca gdzieœ spod Anna- restu. Przedstawia historiê syna Edmunda purny, która na rogatkach miasta Hilarego wchodz¹cego na wierzcho³ek Bo- "zapada siê" pod ziemiê, aby gini Matki Ziemi. wyp³yn¹æ ju poza miastem. Jest Po dwóch dniach deszcze ustaj¹ i trzeto wynikiem specyficznej budo- ciego dnia pobytu w Pokharze wczesnym wy geologicznej. Fragmenty pod- rankiem wdrapujê siê na dach hotelu z naziemnej rzeki s¹ czêœciowo udos- dziej¹ ujrzenia jak e bliskiego pasma Himatêpnione. Z zachwytem podzi- lajów. Z porannych mgie³ wy³ania siê urokwiamy to niezwyk³e zjawisko liwa Machhapuchare /Rybi Ogon/ nieznatury. dobyty dot¹d szczyt, poniewa jest siedzib¹ Samo miasto le y w rozleg³ej Bogów i rz¹d w Nepalu w adnym przydolinie wzd³u jeziora Peva u stóp padku nie wyda pozwolenia na wejœcie tam. Annapurny i jest kultowym miej- Ukazuje siê równie majestatyczna Anscem dzieci kwiatów lat 60., Ro- napurna pierwszy ze zdobytych przez lling Stonesów i innej ówczesnej M.. Herzoga w 1950 roku oœmiotysiêczawangardy. W dzielnicy turystycz- ników. nej obserwujemy nagromadzenie Oko³o po³udnia otrzymujemy komubazarów, kramów, kramików, na nikat o nag³ym za³amaniu siê pogody w których zakupiæ mo na oryginal- wy szych partiach gór. Okazuje siê, i ne wyroby tybetañskie. W okolicy w rejonie Annapurny szalej¹ burze œnie ne, Pokhora W obozie uchodÿców tybetañskich (Nepal) s¹ oœrodki uchodÿców z Tybetu. w wyniku czego utknê³o tam 20 francuskich Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej Nr 3/2012

17 PODRÓ E wspinaczy. Spogl¹dam w tym kierunku, widaæ lec¹ce, znikaj¹ce we mgle helikoptery. Trwa akcja ratunkowa, wszystkie si³y kierowane s¹ do Jomson. ¹cznoœæ zosta³a zerwana, telefony komórkowe i satelitarne s¹ wy³¹czone. W tym momencie zawieszone s¹ równie wszystkie lokalne odloty i tym samym przed nami pojawia siê perspektywa 20 godzin jazdy jeepem do Kathmandu. W tego typu przypadkach Nepalczycy s¹ bardzo dobrze zorganizowani i wszystko podporz¹dkowane jest bezpieczeñstwu ludzi w górach. Ju po powrocie do kraju, dowiedzia³em siê, e tego feralnego dnia zginê³o szeœciu himalaistów zasypanych przez lawinê. Pobyt nasz w Pokharze przed³u y³ siê i nastêpnego dnia po pó³ godzinie lotu ponownie witamy Kathmandu. Œrodkami komunikacji miejskiej docieramy do Pashupatinath królewskich œwi¹tyñ nad rzek¹ Bagmati. To równie miejsce kremacji. Widaæ akurat zw³oki zawiniête w ó³to-czerwony ca³un. Obok le ¹ stosy drewna. W us- wêdruj¹cy pielgrzymi i asceci. Maj¹ kilku- sz¹d dobiega gwar i muzyka. Wszystkie za- Kremacja nad Khaligandaki tach nieboszczyka umieszczono pal¹ce siê metrowe w³osy dredy i cia³a namaszczone bytkowe budowle i œwi¹tynie s¹ czynne, kadzide³ko to ostateczna próba spraw- popio³em ze stosów kremacyjnych. Mam yj¹ swoim yciem. Nie stanowi¹ obiektów dzenia, czy rzeczywiœcie zmar³. Rodzina za- wra enie, i to raczej pozorni asceci, bo- muzealnych, takich, do których nie mo na ³atwia w tym czasie formalnoœci urzêdowe. wiem mo na ich fotografowaæ za pieni¹dze. podejœæ i ich dotykaæ, jedynie pe³ni¹ swoj¹ W innym miejscu pal¹ siê dwa stosy po- To jakby nepalska wersja postaci, które rolê. S¹ u ytkowe dziœ tak jak kilkaset lat pio³y zostan¹ wrzucone do rzeki. Osobiste pracuj¹ jako bia³e misie na Krupówkach t em u. To tylko kilka refleksji zwi¹zanych z rzeczy nale ¹ce do zmar³ego zostaj¹ wczeœ- w Zakopanem. krajem, w którym na ka dym kroku odniej wrzucone do rzeki, a kilkadziesi¹t met- Dalsza droga prowadzi nas do Bhak- czuwa siê tradycje i historiê, a Zycie w sporów dalej najbiedniejsi z kasty miejsco- tapur. To najstarsze miasto doliny Kathman- sób prosty i dla nas niezrozumia³y przeplata wych pariasów (tacy, co rzeczywiœcie nic du. Podziwiamy tam zespo³y œwi¹tyñ, za- siê ze œmierci¹. nie posiadaj¹) wy³awiaj¹ te przedmioty. bytkowych budowli, stare uliczki, zaka- Leszek Pohoski W pobli u spotykam grupê sadu - to marki, kunsztowne rzeÿby newarskie. Zew- CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE KOWAR I OKOLIC Na ca³ym œwiecie znanych jest ok. 40 gatunków œwierka. Wystêpuj¹ one w umiarkowanej i ch³odnej strefie pó³kuli pó³nocnej. W Europie wystêpuj¹ 3 gatunki œwierka, z tego jeden œwierk pospolity, który jest dzisiejszym bohaterem naszego k¹cika przyrodniczego. A mamy siê czy pochwaliæ. Œwierk pospolity W powszechnie stosowanej w odnie- sieniu do drzew pomnikowych piêciostop- niowej skali zdrowotnoœci jest to œwierk zdrowy. Wystêpuj¹ co prawda obumar³e od do³u ga³êzie uszkodzone przez drobne korniki, ale przy pozosta³ej du ej masie zdrowego igliwia, nie ma to wp³ywu na jego kondycjê. Podkreœliæ nale y jednak, i drzewo przekroczy³o ju wiek maksymalnego przyrostu na gruboœæ i wysokoœæ oraz zbli a siê do kresu ycia biologicznego. Przy swej obecnej zdrowotnoœci bêdzie zapewne cie- szy³ nas jeszcze przez wiele lat. Warto przy tym wspomnieæ, i najgrubszy œwierk w Polsce rós³ jeszcze 30 lat temu we wsi G¹ski, w województwie koszaliñ- skim. Mia³ on 5 metrów obwodu i 45 m wysokoœci. Pozosta³ po nim jedynie fragment pnia. Liczy³ sobie 350 lat. Godnym ochrony jest nasz pomnikowy kowarski œwierk. Chroñmy go wszyscy, bo- wiem, jak mawia³ nasz wielki botanik W³a- d y s³ a w Szafer: Adam Mickiewicz po raz pierwszy sê- Przeprowadzona blisko 20 lat temu za poœrednictwem "Przegl¹du Leœniczego" ankieta wœród leœników ca³ej Polski, maj¹ca na celu zinwentaryzowanie drzew pomnikowych, umiejscawia nasz œwierk w czo³ówce drzew pomnikowych tego gatunku. Rosn¹cy na Wojkowie u wylotu ulicy Œwierkowej, nieco poni ej drogi z Kowar do Gruszkowa, na terenie administrowanym przez Nadleœnictwo "Œnie ka" sprawia rzeczywiœcie imponuj¹ce wra enie. W sprzyjaj¹cych warunkach glebowych, wilgotnoœciowych i przy pe³nym dostêpie s³oñca wykszta³ci³ regularn¹ symetryczn¹ koronê. Obwód pnia na wysokoœci pierœnicy tj. 1,30 m wynosi blisko 4 metry, a gruboœæ 120 cm, zaœ wysokoœæ drzewa przekracza 30 m. Tak 3 imponuj¹ce rozmiary to blisko 14 m drewna. Doprawdy rzadko spotykany egzemplarz. Trudno precyzyjnie okreœliæ wiek drzewa, wszelkie dane mog¹ byæ obarczone b³êdem, ale mieœci siê on w przedziale lat. Nr 3/2012 Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej dziwe drzewa nazwa³ pomnikami, podnosz¹c je tym okreœleniem do rzêdu pami¹tek przesz³oœci godnych szacunku i ochrony na równi z rêk¹ ludzk¹ tworzonymi pomnikami historycznej s³awy. Leszek Pohoski Œwierk pospolity 73

18 MIÊDZY RUDNIKIEM A GÓR WO OW WÊDRÓWKI PO DZIEJACH DOLINY JEDLICY KOWARY 186 LAT TEMU Witam ponownie. Tym razem, nie ukrywam, musia³em zmierzyæ siê z najtrudniejszym tekstem, poniewa po raz pierwszy w yciu musia³em napisaæ historiê mi³osn¹. O wiele ³atwiej mi pisaæ o wojnach, bitwach, orê u czy oskrzydlaj¹cych manewrach, bo zwi¹zane jest to z moim wyuczonym zawodem historyka. Z drugiej strony wiadomym jest, e mê czyÿni s¹ mniej wylewni w kwestii uzewnêtrzniania swoich emocji, uczuæ czy opowiadania o ca³owaniu. Ale, o dziwo, jakoœ posz³o. Nasza historia jest doœæ zamierzch³a i eby j¹ poznaæ, trzeba siê cofn¹æ a O 186 lat. W 1826 roku Kowary by³y typowym dolnoœl¹skim miasteczkiem. Tubylcza ludnoœæ zajmowa³a siê swoimi sprawami. A jakimi? By³ to czas, kiedy Œl¹zacy specjalizowali siê w tkactwie. Ka da osada by³a wielkim przedsiêwziêciem produkcyjnym. Ch³opi siali len dwa razy do roku, potem pielêgnowali, niszczyli chwasty, wyrywali dojniego rza³y len z korzeniami, namaczali w wodzie, Henryka Radziwi³³a, namiestnika Eliza. Wilhelm I jako ksi¹ ê. za ar an owano ceremoniê powitania rodziny suszyli, miêdlili, a z nasion wyciskali olej. w Wielkopolsce. Dzisiejszym jêzykiem wraz z piêkn¹ znajom¹ nieznajom¹. Wil- Zmiêdlony len ju bez paÿdzierza oddawano powiedzielibyœmy, e by³a to szycha. By³ helm zupe³nie nie zwraca³ uwagi na jej tkaczom, którzy na ko³owrotkach krêcili polsko pruskim ksiêciem, odznaczonym rodzinê. Gapi³ siê tylko na cudnolic¹. W przêdzê, z niej nastêpnie tkano p³ótna. P³ótnu, orderem Or³a Bia³ego, wielkim mê em sta- koñcu podesz³a do niego i uk³oni³a siê, na- na bielono pota em i suszono na okoliczzarówno ciesz¹cym siê ogromnym zaufaniem wet nie patrz¹c na, by³o nie by³o, mo e nych ³¹kach. Na koñcu wywo ono na rynek w³adz pruskich, jak i ziomków w przysz³ego króla, a jak dobry Bóg da cesanych jeleniogórski i tam sprzedawano kupcom. Polsce i na Litwie (zagarniêtych przez 3 rza! A ona nic. Nie zwróci³a na niego najzaborców). Mieszkañcy ciê ko pracowali i nawet nie Skomponowa³ nawet muzykê do mniejszej uwagi! Nie móg³ tego zrozumieæ, mieli czasu siê zainteresowaæ, e niedaleko opery Faust Goethego. ale wci¹ siê w ni¹ wpatrywa³. Czu³, jak ich domostw, które by³y od razu warszta- Znali siê ju od dzieciñstwa. Pierwszy serce mu bije coraz mocniej, ciê ko odraz tami tkackimi, pewien romans prze ywa³ spotkali siê w Berlinie. Potem on jako dycha³, nie móg³ zebraæ myœli. Nigdy swój najwiêkszy wzlot. I tu zaczyna siê na- osiemnastolatek tañczy³ z ni¹ kadryla w wczeœniej tak siê nie czu³. Nie rozumia³, sza opowieœæ. Wiedniu. Ale wtedy nie wyda³a mu siê e zakocha³ siê po raz pierwszy i jedyny 1 Dwudziestodziewiêcioletni Wilhelm, atrakcyjna. W koñcu mia³a zaledwie 12 lat. w swoim yciu. ksi¹ ê z dynastii Hohenzollernów, spotyka³ Spotykali siê w ró nych sytuacjach, w krêgu Po spotkaniu uda³ siê na kwaterê do siê z m³odsz¹ o 6 lat Eliz¹ Radziwi³³ówn¹. rodzinnym, na oficjalnych uroczystoœciach, pa³acu swojego ojca w Karpnikach. D³ugo Wilhelm przy nieszczêœliwym wypadku w pa³acach w dolinie Bobru, na które za- nie móg³ zasn¹æ. Myœlami by³ przy Elizie. jego brata Fryderyka Wilhelma IV, a dla nienie prasza³y siê bardzo szlachetne rody. Nastêp- Czu³ ogromn¹ niepewnoœæ, czy jeszcze j¹ go niezwykle szczêœliwym zbiegu okonych przez kilka lat nie widywali siê z ró - zobaczy, czy bêdzie chcia³a z nim rozma- licznoœci, dziedziczy³ tron Królestwa Prus- powodów. W koñcu nadesz³a ta wy- wiaæ. W koñcu zasn¹³ i przyœni³ mu siê 2 kiego. Eliza by³a córk¹ namiestnika Antoobiadów j¹tkowa chwila. Na jednym z oficjalnych cudowny sen, oczywiœcie by³ to sen o Elizie. w pa³acu Bukowiec pruski W dzisiejszym œwiecie taki sen nie zrobi³by kawaler dojrza³ j¹. Nie rozpozna³ w adnego wra enia, lecz w XIX wieku by³ to niej starej znajomej, ale jego serce po prostu erotyk. Ksi¹ ê œni³, jak ksiê - drgnê³o. Stara³ siê uchwyciæ wzrok niczka o s³owiañskiej urodzie tañczy³a woobiektu zainteresowania, lecz ona kó³ niego i, o zgrozo, podnosi³a swoj¹ jedkompletnie nie zwraca³a na niego wabn¹ sukniê, pokazuj¹c nogi. W³aœciwie to uwagi. Wezwa³ swojego adiutanta w pokazywa³a tylko kostki. Tyle nagiego kocelu przeprowadzenia delikatnego biecego cia³a pruski kawaler w swoim luœledztwa i wywiedzenia siê wa nych terañskim yciu nigdy nie widzia³. Rano ju szczegó³ów o m³odej piêknej blond- wiedzia³, co ma zrobiæ. Wezwa³ adiutanta w³osej panience z cudnymi du ymi i po kilku zwiêz³ych rozkazach, zapuœci³ niebieskimi migda³owymi oczami, sieæ inwigilacji na pa³ac w Ciszycy ko³o których nigdy wczeœniej nie zauwa- Kowar miejsce pobytu rodziny Radzi- a³. W chwilê póÿniej raport ustny by³ wi³³ów. Ju po kilku dniach zna³ dok³adnie gotowy. Wtedy przypomnia³ sobie o rozk³ad zajêæ Elizki. Po dok³adnym przeachudej podrostce, dziecku jeszcze. nalizowaniu mo liwoœci uda³ siê konno w Dopiero teraz dostrzeg³ w niej ko- okolicê Kowar na przypadkowe spotkanie bietê. Ku wielkiej radoœci, dowie- swojego mi³osnego przeznaczenia. Zatrzydzia³ siê, e by³a stanu wolnego i ma³ siê blisko, przy ponurej pami¹tce morjeszcze nikomu nie zosta³a przypisa- derstwa z wieków œrednich, czyli krzy u na. Takie to by³y czasy. W koñcu pokutnym z wykut¹ w³óczni¹, który stoi do zdecydowa³ siê na bli sze spotkanie. dziœ w Kowarach przy wjeÿdzie z ob- Antoni Radziwi³³. Kaza³ siê zaanonsowaæ. Po chwili wodnicy. Zsiad³ z konia i zaduma³ siê krótko 4 Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej Nr 3/2012

19 nad kruchoœci¹ ludzkiego ywota. Ockn¹³ siê szybko, gdy us³ysza³ nadje d aj¹cy powóz. Odwróci³ siê i zobaczy³ dwóch stangretów. Powóz zatrzyma³ siê ko³o niego, w okienku ujrza³ obraz, o którym marzy³ od kilku dni. Ona wyœniona, doskona³a, ukochana. ONA, ONA, ONA! Ca³y sparali owany zadr a³, kiedy drzwi otworzy³y siê. Radziwi³³ówna wysz³a i po raz pierwszy na niego spojrza³a. Spojrza³a i kaszlnê³a, tak delikatnie, tak mi³o dla ucha. A potem przemówi³a, tak œpiewnie jak skowroneczek, tak subtelnie jak œpiewaczka opery, tak s³odko jak cherubin. W koñcu prze³ama³ siê i chcia³ rozpocz¹æ konwersacjê, ale w jakim jêzyku? Zawaha³ siê. Nie wiedzia³, czy wybraæ ojczysty jêzyk czy mo- e francuski. Nie cierpia³ jêzyka abojadów, bo uwa a³, e to zwulgaryzowana ³acina. Staro ytni Galowie byli zbyt g³upi, eby dobrze nauczyæ siê Lingua Latina z Rzymu. Ostatecznie jego wewnêtrzny g³os, który nigdy wczeœniej siê nie odzywa³, rozkaza³ mu przemówiæ po francusku. Ksiê niczka zarumieni³a siê. Tak wielbi³a ten jêzyk mi³oœci. Na spotkaniu w Bukowcu mêczy³ j¹ jêzyk niemiecki. Teraz czu³a siê jak w niebie. Od tego momentu dwa serduszka zaczê³y biæ tym samym rytmem. Potem spotkania by³y coraz mniej formalne, a coraz bardziej intymne. Obie ro- dziny wygl¹da³y na zadowolone z widoku gruchaj¹cych go³¹bków. Co oznacza³o gruchanie 186 lat temu? Wspólne codzienne przeja d ki po dolinie Bobru, podziwianie malowniczych Gór Olbrzymich, Gór So- kolich, spacery po lasach, ska³ach, po ru- inach opactwa w Bukowcu, romantycznych sztucznych ruinach ko³o pa³acu w Ciszycy, za³o eniach parkowych Bukowca, Karpnik i Ciszycy, okolicach pa³acu myœliwskiego Szwajcarka dziœ schronisko turystyczne. W koñcu po kolejnym spotkaniu Wilhelm odwa y³ siê na zbli enie siê do ukochanej. Serce mu mocno wali³o, ale w koñcu prze- ³ama³ siê. Postanowi³ z³apaæ j¹ za rêkê. D³ugo trwa³o, a zrealizowa³ swój zamiar. Eliza jednak poderwa³a rêkê zaczerwieniona Kadr z filmu Pruska historia mi³osna z 1938 roku. i zakaszla³a. Nie potêpi³a jednak Prusaka za córka by³aby godna przysz³ego pruskiego swój niecny i niegodny czyn. Wyjaœni³a mu, króla. Generalnie car siê zgodzi³, prosi³ tyl- e jako kalwinka nie mo e cieleœnie dotykaæ ko jeszcze o trochê czasu na przemyœlenie 4 siê z mê czyzn¹, bo to grzech œmiertelny. tej decyzji. Wkrótce jednak umar³ i adopcja Doszli wspólnie do wniosku, e najwy szy nie dosz³a do skutku. Tak naprawdê nieczas zarêczyæ siê i pomyœleæ o œlubie. I tu wiele to zmieni³o, poniewa nawet gdyby zaczê³y siê schody. dosz³a do skutku, z prawnego punktu wi- Generalnie obie rodziny szuka³y mo - dzenia nie mia³o to znaczenia, poniewa liwoœci po³¹czenia Wilhelma i Elizy nieliczy³a siê krew, a nie nazwisko. Wp³ywowy rozerwalnym wêz³em ma³ eñskim. Niestety hrabia Baumann z Berlina, z którego zda- Ksi¹ ê jako mo liwy nastêpca tronu móg³ niem bardzo liczyli siê Hohenzollernowie, poœlubiæ kobietê urodzon¹ w rodzinie króstwierdzi³, e on¹ nastêpcy tronu mo e byæ lewskiej. Radziwi³³owie byli tylko rodzin¹ tylko córka pary królewskiej. Zwi¹zek ma³- ksi¹ êc¹, mimo e bardzo zas³u on¹, to jed- eñski z Radziwi³³ami nie wchodzi³ ju w nak tylko ksi¹ êc¹. Wynajêto prawników rachubê. Wilhelm pojecha³ jeszcze do Pez renomowanej kancelarii K.F. Eichhorna, tersburga szukaæ mo liwoœci adopcji u nasktórych celem by³o udokumentowanie drze- têpnego cara Miko³aja. Ten jednak by³ wro- wa genealogicznego ukazuj¹cego, e Ra- go nastawiony do Polaków i nie dopuszcza³ dziwi³³owie mieli królewny w swoim ro- mo liwoœci adopcji. Narzeczony nie wróci³ dzie jak Barbara w zwi¹zku z królem Polski ju do Kowar. Zygmuntem Augustem czy mazowiecka W koñcu Hohenzollernowie dali znaæ ksiê na Anna, która rz¹dzi³a jako suwerenna Wilhelmowi, e przyszed³ czas porzuciæ ro- w³adczyni. To by³o jednak zbyt ma³o. Os- mantyczn¹ mi³oœæ i zaj¹æ siê przysz³oœci¹ tatni¹ desk¹ ratunku by³ car rosyjski Alek- swojego kraju. Dosta³ od swojej rodziny sander I, który odwiedzi³ Karpniki. Jego za- wyraÿn¹ propozycjê nie do odrzucenia. daniem by³o adoptowanie Elizy. Jako carska Musia³ siê zarêczyæ z ksiê n¹ August¹ von Sachsen-Weimar i po egnaæ nadziejê na zwi¹zanie siê z Eliz¹. Nie mia³ charakteru Zygmunta Augusta, który wbrew wszystkiemu, potajemnie o eni³ siê z Barbar¹. W tym wypadku mi³oœæ przegra³a z polityk¹. Eliza nigdy nie wysz³a za m¹. Osiem lat po rozstaniu umar³a na gruÿlicê. Wilhelm nigdy nie zapomnia³ o swojej ukochanej. Na jego biurku w gabinecie do koñca ycia le a³ malutki portret jego jedynej mi³oœci. Nastêpny odcinek bêdzie ju ostatnim z serii Miêdzy Rudnikiem a Gór¹ Wo³ow¹ wêdrówki po dziejach w dolinie Jedlicy. Tym razem zajmê siê Kowarami w maju 1945 roku. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schmidt Nr 3/2012 Pa³ac Ciszyca. Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej 1 Rzeczywiœcie Wilhelm nazywany by³ Fryderyk Wilhelm Ludwik. ¹cznie przed nim by³o a 4 Fryderyków Wilhelmów pozwoli³em sobie nazwaæ go takim imieniem, jaki przybra³ jako póÿniejszy w³adca Prus, aby nie mieæ adnych w¹tpliwoœci o kogo chodzi. 2 Fryderyk Wilhelm IV zmar³ w 1861 roku. Od 1857 zacz¹³ zachowywaæ siê zbyt ekscentrycznie. Okaza³o siê, e by³ chory psychicznie i odsuniêto go od w³adzy. 3 I tak te siê sta³o. W 1871 w Wersalu Wilhelm I sta³ siê cesarzem Niemiec. 4 U Kalwinów nie ma spowiedzi, a grzech œmiertelny skutkuje natychmiastowym potêpieniem po œmierci. 75

20 6 LEGENDY DUCH GÓR I FA SZYWY MEDYK Odk¹d istnieje œwiat, najwiêcej pieniê- dzy ludzie wydawali na leczenie. Gdy tylko choroba zagnieÿdzi³a siê w cz³owieku, ten najczêœciej nie licz¹c siê z kosztami, szuka³ ratunku na swe dolegliwoœci, gdzie tylko siê da³o. Gdy zawodzi³ lekarz, zwracano siê do ró nej maœci znachorów i cudotwórców. atwowiernoœæ i naiwnoœæ ludzka by³y zaœ w tym wzglêdzie zawsze tak du e, e od wieków wykorzystywali je nieuczciwi szar- latani. Zdarzy³o siê, e jeden cyrulik ze Lwówka Œl¹skiego nie móg³ utrzymaæ siê ze swo- jego fachu. Konkurencja w mieœcie by³a du a, a on do mistrzów no yc i grzebienia nie nale a³. Poniewa zaœ warsztat swój mia³ na obrze ach miasta, rzadko ktoœ do niego zagl¹da³. Widywa³ on na targach i jar- markach ró nych handlarzy sprzedaj¹cych lekarstwa na wszelkie dolegliwoœci. Widzia³, jak szybko sprzedawali swój towar, jak potem w karczmie suto jedli i pili najlepsze trunki. Zdecydowa³ siê sam zostaæ takim sprzedawc¹ leków. Sprawi³ sobie od- powiedni strój, z d³ugimi rêkawami i d³ugim kapturem, specjaln¹ skrzynkê na medykamenty, a na koniec spreparowa³ ró nego rodzaju mikstury i maœci. Nie mia³y one adnej mocy lecz¹cej, ale by³y za to bardzo kolorowe, wydawa³y intensywny zapach, a i smak ich by³ bardzo ró ny. Powlewa³ mikstury do ma³ych buteleczek, wszelkie sma- rowid³a umieœci³ w pude³kach, a w papierowe torebki nasypa³ suszonego zielska, które uprzednio zebra³ w miejskiej fosie. Ka dy lek otrzyma³ karteczkê z bardzo uczona nazw¹ ³aciñsk¹, które nic nie znaczy³a, ale brzmia³a niezwykle m¹drze. Na karteczkach tych umieœci³ równie wyjaœnienia, na co dany lek s³u y i jak nale y go stosowaæ. Tak wyposa ony wy- ruszy³ w drogê po Œl¹sku. Przemierzy³ niemal wszystkie miasta, miasteczka i wioski, podaj¹c siê za lekarza cudotwórcê, który ca³y œwiat ju przemierzy³, a swoje specyfiki przywióz³ z zamorskich krain. Sprzedawa³ wszêdzie swoje fa³szywe lekarstwa, które mia³y podobno pomagaæ na wszelkie dolegliwoœci. Ludzie oddawali czêsto ostatnie pieni¹dze, aby móc kupiæ lek, który ponoæ mia³ im pomóc. A e by³y cyrulik mia³ ogromy dar przekonywania, wiêc nie mia³ problemów ze zbyciem swych produktów. Problem w tym, i jego lekarstwa bardzo czêsto miast pomagaæ szkodzi³y, powoduj¹c bóle brzucha, wymioty, a nierzadko gor¹czkê. Dlatego te fa³szywy medyk nigdy w jednej miejscowoœci d³ugo miejsca nie zagrzewa³ i wiêcej do niej nie wraca³, s³usznie obawiaj¹c siê zemsty oszukanych ludzi. W ten sposób w ci¹gu zaledwie dwóch lat przemierzy³ ca³y Œl¹sk i postanowi³ dalej uprawiaæ swój proceder w Czechach, gdzie go jeszcze nie znano. Droga do Czech wypad³a mu zaœ przez Karkonosze. Id¹c przez góry, napotka³ starszego cz³owieka w lichym odzieniu, z d³ug¹ brod¹, dÿwigaj¹cego na plecach olbrzymi kosz, wrzucaj¹c do niego raz po raz rosn¹ce doko³a zio³a lub wykopane w³aœnie korzonki. Trudzi³ siê przy tym niemi³osiernie. Fa³szywy medyk podszed³ do starca i spyta³, po co siê tak mêczy. Ten mu odpowiedzia³, i zbiera lecznicze zio³a, które ratuj¹ ludziom zdrowie i ycie, aby sprzedaæ je nastêpnie aptekarzom w Jeleniej Górze i Kowarach. Ci nie zbieraj¹ ich sami, gdy nie wiedz¹ gdzie te roœliny rosn¹. A du o ci p³ac¹ za twój trud?, zapyta³ medyk. Niewiele, odpowiedzia³ staruszek, ale na ycie wystarcza. S³ysz¹c to, medyk cudotwórca, który by³ cz³owiekiem pró nym i pysznym, a adnej okazji do zarobku nie przepuszcza³, pocz¹³ siê przechwalaæ, e zio³a te, wobec jego cudownych medykamentów, s¹ na pewno nic nie warte. I zaproponowa³, e mo e mu sprzedaæ któr¹œ z cudownych mikstur. Starzec spojrza³ na niego, a potem spyta³. Czy macie, panie, wobec tego jakiœ lek na apetyt? Có za pytanie, odrzek³ tamten, mam lekarstwa na wszelkie mo liwe dolegliwoœci, a ka d¹ z nich leczy niemal natychmiast! Mogê wam te sprzedaæ takie lekarstwo na apetyt, jeœli oczywiœcie macie jednego talara. Okaza³o siê jednak, e dziadek ma talara, tak wiêc wkrótce sta³ siê posiadaczem maleñkiej flaszeczki z mêtnym p³ynem, o niezbyt przyjemnym zapachu i równie nieciekawym smaku. Wypij ³y eczkê tego lekarstwa teraz, a wieczorem nastêpn¹, zobaczysz zaœ, e rano ca³kiem odzyskasz apetyt, tak e zjeœæ bêdziesz móg³ wiêcej, ni ten legendarny, obrzydliwy Liczyrzepa, zaœmia³ siê medyk. Nie wiedzia³ bowiem, e rozmawia w³aœnie z samym Duchem Gór, który przybra³ postaæ starego zbieracza zió³. Wkrótce te srodze po a³owa³ swego artu. Duch Gór, gdy tylko us³ysza³ kpinê z w³asnej osoby, natychmiast przybra³ sw¹ Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej olbrzymi¹, w³adcz¹ postaæ. Z³apa³ te zaraz fa³szywego medyka jedn¹ rêk¹ za piersi i podniós³ go wysoko do góry, trzês¹c nim strasz-liwie. Ju dawno mia³em ciê na oku, rycza³ Duch Gór srodze. Ju dawno sprzykrzy³o mi siê, jak oszukujesz ludzi, sprzedaj¹c im za ciê kie pieni¹dze swe bezwartoœciowe mikstury. Ju dawno chcia- ³em ciê ukaraæ za to. A ty na dodatek nie doœæ, e przychodzisz do mojego królestwa, sprzedajesz mi bezu yteczne lekarstwo, to jeszcze pozwalasz sobie kpiæ z mojej osoby. Za to wszystko sam musisz teraz zjeœæ wszystkie swe medykamenty, a zaczniesz od tego specyfiku na apetyt, abyœ nie mia³ problemów w trakcie posi³ku. To powie- dziawszy Duch Gór wla³ medykowi w gard- ³o po kolei zawartoœæ wszystkich niesionych przez medyka lekarstw, a ten zacz¹³ krztusiæ siê i b³agaæ o litoœæ. Gdy skoñczy³, podrzuci³ go wysoko kilkakroæ do góry, aby siê lekarstwa w o³¹dku lepiej u³o y³y, a na- stêpnie cisn¹³ nim do pobliskiego stawu, aby czysta wod¹ popi³ to, co zjad³. Gdy ten wy- szed³ z wody na brzeg, Duch Gór rykn¹³ na niego jeszcze: A pamiêtaj, abyœ nigdy ju nie wa y³ siê sprzedawaæ ludziom fa³- szywych lekarstw! Wróæ lepiej do swojego starego fachu. To powiedziawszy, rozp³yn¹³ siê w powietrzu, ale echo d³ugo jeszcze powtarza³o jego ostatnie s³owa. Powiadaj¹ ludzie, i nieszczêsny medyk faktycznie nigdy ju ludzi oszukiwaæ nie próbowa³, a gdy siê wyleczy³ z bólów brzu- cha, jakie go prawie miesi¹c mêczy³y po zjedzeniu tylu ohydnych mikstur, zaszy³ siê w jakiejœ zapad³ej mieœcinie na Œl¹sku, z da- la od Karkonoszy, gdzie powróci³ do za- wodu golibrody. Choæ maj¹tku nigdy nie zrobi³, to przecie niczego, co istotne, nigdy mu w yciu nie brakowa³o. Ivo aborewicz KOWARY - OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA Pan Max Kurzke z Rodzin¹. W tle ulica Bukowa w latach 30. ub. wieku (fot. Rodzina Kurzke) Nr 3/2012

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

Jedyna taka sala. calej gminie. Nr 128 W NUMERZE M.IN.: Lipiec/Sierpień 2014 Cena 1,50 zł WAKACJE Z MOAK SPOTKANIE Z POLICJANTAMI WYŚCIGI WRAKÓW

Jedyna taka sala. calej gminie. Nr 128 W NUMERZE M.IN.: Lipiec/Sierpień 2014 Cena 1,50 zł WAKACJE Z MOAK SPOTKANIE Z POLICJANTAMI WYŚCIGI WRAKÓW www.gazeta.wasilkow.pl Nr 128 Lipiec/Sierpień 2014 Cena 1,50 zł ISSN 1233-5487 CZASOPISMO SPOŁECZNO - KULTURALNE GMINY WASILKÓW W NUMERZE M.IN.: Jedyna taka sala w calej gminie / WAKACJE Z MOAK SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 MAJÓWKA NA MAZURACH

PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 MAJÓWKA NA MAZURACH PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 WYJAZDY NARCIARSKIE TROPICAL ISLANDS MAJÓWKA NA MAZURACH WYJAZDY NA NARTY I SNOWBOARD W tym sezonie zaplanowaliœmy wyjazdy co dwa tygodnie + dodatkowy wyjazd w ferie: 26

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl Decyzja o stworzeniu wspólnej przestrzeni dla projektantów i producentów na targach BUDMA wynika³a z potrzeb zarówno architektów, jak i producentów materia³ów budowlanych. Pomys³ pod nazw¹ ARCHISPACE doczeka³

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych. O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE

VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych. O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE WSTÊP Ju po raz 6 spotkaliœmy siê w O³awie podczas VI Miêdzynarodowej Konferencji M³odzi liderzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7.04.2011 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 28 kwietnia 2006 Aktualno ci Ponad 2 mln z³ bêdzie kosztowaæ budowa nowego ronda Nowe rondo Zakoñczenie prac przewiduje siê na lipiec bie ¹cego roku. Inwestycja finansowana jest

Bardziej szczegółowo

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji.

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. W Polsce z Internetu korzysta ju ponad 9 milionów osób - dla wiêkszoœci z nich adres e-mail jest tak samo wa ny w identyfikacji,

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko om Przyjazna Szko a zaprasza szko y gimnazjalne i ponadgimnazjalne z ca ego kraju (publiczne, spo eczne, prywatne) do udzia u w projekcie Spo ecze stwo obywatelskie

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek...

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER Nazwisko...Imi... P e : K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE

Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE 1 Organizatorem tematycznego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Uchwała o systemie o wiaty z dn. 7.09.1991 z pó niejszymi zmianami. 2. Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej Karola Miarki 11/, 43-300 Bielsko-Bia a Tel. 33

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 Wartoœci WSK Rzeszów ul. Hetmañska 120 3 5-0 7 8 R z e s z ó w tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 w w w. w s k r z. c o m Szanowni Pracownicy. WSK PZL-Rzeszów ju od 70-ciu lat jest jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy Stary W gliniec 11.03.2012r. REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy Wycieczka organizowana jest przez: - Ogólnopolsk Grup Rajdow Stary W gliniec dzia aj przy Stowarzyszeniu Mi ników

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y I. Podstawa prawna Rozporz dzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

www.gieldalubinska.pl Cybulskiego WIADOMO CI Kulisy znikniêcia targowiska miejskiego AKTUALNO CI Zmiany KULTURA Sowieckie SPORT Znamy mistrzów str.

www.gieldalubinska.pl Cybulskiego WIADOMO CI Kulisy znikniêcia targowiska miejskiego AKTUALNO CI Zmiany KULTURA Sowieckie SPORT Znamy mistrzów str. WIADOMO CI Kulisy znikniêcia targowiska miejskiego Dlaczego mieszkañcy musieli tak d³ugo czekaæ na zlikwidowanie targowiska? str. 3 CMYK AKTUALNO CI Zmiany Pos³a Cybulskiego Najpierw w PO,do ubieg³ego

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezp³atny.pl.aids.gov www ISBN 978-83-87068-37-0 Warszawa 2013

Egzemplarz bezp³atny.pl.aids.gov www ISBN 978-83-87068-37-0 Warszawa 2013 www.aids.gov.pl Totalny luz bez szko³y i rodziców. Jest to tak e okres sprzyjaj¹cy zawieraniu nowych, nie zawsze przemyœlanych znajomoœci. Jest bardzo prawdopodobne, e wœród osób, które spotkasz, bêd¹

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

Drama i happening w edukacji przedszkolnej

Drama i happening w edukacji przedszkolnej Drama i happening w edukacji przedszkolnej Maria Królica Drama i happening w edukacji przedszkolnej Ofi cyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by O cyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Zawarta w dniu... r. przez:...... dzia³aj¹cych za zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej..., Kraków ul.... NIP:..., zwany w dalszej czêœci umowy Zleceniodawc¹ a TWW Sp.

Bardziej szczegółowo

S³owo od opiekuna. Szanowni Pañstwo,

S³owo od opiekuna. Szanowni Pañstwo, OF Y C A R P Ó P S W A T R E 2015 S³owo od opiekuna Szanowni Pañstwo, Za nami ju drugi, historyczny dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Krakowa sezon startowy teamu AGH Racing. By³ to rok pe³en pozytywnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1 Imi i Nazwisko wnioskodawcy rodzica /opiekuna prawnego kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Nazwa i adres jednostki, do której sk adany jest wniosek (placówki pierwszego wyboru)

Bardziej szczegółowo

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki www.przetargpolska.pl Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki Dzisiejsza wysoka konkurencja gospodarcza wymaga od ka dej z firm ci¹g³ego wprowadzania innowacji i sta³ego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY. samochody dostawcze

DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY. samochody dostawcze DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY samochody dostawcze SZANOWNI PAÑSTWO Przedstawiamy scenariusz i ofertê na organizacjê standardowego szkolenia z doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów dostawczych

Bardziej szczegółowo

WSTÊP DO WYDANIA TRZECIEGO

WSTÊP DO WYDANIA TRZECIEGO S³owo wstêpne 5 WSTÊP DO WYDANIA TRZECIEGO Jakiœ czas temu pisa³am artyku³ do czasopisma psychologicznego Charaktery na temat psychoonkologii. Pisa³am wówczas o ksi¹ - kach, które s¹ dla mnie bardzo wa

Bardziej szczegółowo

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych Trening progresywny Trening progresywny sk³ada siê z trzynastu etapów. Systematycznie pokonuj¹c kolejne poziomy trudnoœci, bêdziesz osi¹ga³ widoczne rezultaty sportowe i zaobserwujesz sta³¹ poprawê wygl¹du

Bardziej szczegółowo

Redaguj¹: Iwona Orawska, Karina Hübsch KOCHANI!

Redaguj¹: Iwona Orawska, Karina Hübsch KOCHANI! W A K A C J E 2 0 1 0 K CIK DLA DZIECI KOCHANI! Redaguj¹: Iwona Orawska, Karina Hübsch Przed nami wakacje! Poniewa jest to czas podró y i przygód zapraszamy was do wêdrówki z aposto³em Paw³em. G³osz¹c

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium NOWY WYMIAR MASA U Panasonic Real Pro Premium Odpowied na Twoje potrzeby zwi zane z masa em EP30002 Real Pro Premium z 1117 wyj tkowymi rodzajami masa u jest Twoim biletem wej ciowym do indywidualnej terapii

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krynice, 14.07.2013 r. Dyrektor Zespo u Szkó w Krynicach zaprasza do z enia oferty na nauczyciela zyka angielskiego w ramach projektu: Klub Przedszkolaka w Krynicach o szacunkowej warto

Bardziej szczegółowo

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i oddano do u ytku w 1991 roku i w pierwotnym stanie posiada

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Oznaczenie kwalifikacji: E.14 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu 1 Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu stosuje siê przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu bêd¹cego nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku objêtego umow¹

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci 4 Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006 Aktualno ci Nowy budynek UZZM Studenci III roku Pedagogiki Leczniczej skiej uczelni. - Jest to problem przede wszystkim dla osób doje d aj¹cych na uczelniê z o

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU W ASNY BIZNES TO NIEZALE NO I PIENI DZE

Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU W ASNY BIZNES TO NIEZALE NO I PIENI DZE FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU W ASNY BIZNES TO NIEZALE NO I PIENI DZE Data i godzina wp ywu formularza. Podpis osoby przyjmuj cej. Numer w rejestrze INSTRUKCJA WYPE NIANIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP200 Rzeczpospolita Polska Urz¹d Zamówieñ Publicznych Al. Szucha 2/4, 00582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesy³anie og³oszeñ online: http://www.uzp.gov.pl OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy

Bardziej szczegółowo

Redaguje: Karina Hübsch

Redaguje: Karina Hübsch K C I K D L A D Z I E C I K CIK DLA DZIECI Redaguje: Karina Hübsch Kochane Dzieci! Œwiêta Bo ego Narodzenia ju siê rozpoczynaj¹. Zapewne niektórzy z Was pomagali rodzicom w œwi¹tecznych przygotowaniach

Bardziej szczegółowo