Kwartalnik miejski. Gazeta Kowarska nr 3/2012 (46) E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y. Dodatek: Kurier Kowarski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik miejski. Gazeta Kowarska nr 3/2012 (46) E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y. Dodatek: Kurier Kowarski"

Transkrypt

1 ISSN Gazeta Kowarska nr 3/2012 (46) Dodatek: Kurier Kowarski Kwartalnik miejski E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y

2 R E K L A M A Wakacje by³y ostatecznym czasem na zmianê jakoœci i formy naszego pisma, które czerwcowym numerem zesz³o na samo dno. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego ni zmieniæ tytu³, odbiæ siê i poszybowaæ. Bêdziemy starali siê pisaæ wiêcej o ludziach w sposób ciekawy i o tym, o czym nie pisz¹ inni. Jako pierwszy do rozmowy da³ siê namówiæ Mariusz Kaczor. Mam nadziejê, e nowy dzia³, który pó³ artem pó³ serio nazwaliœmy Rozmowa z Celebryt¹, trafi w Wasze gusta. Ide¹ rozmów ma byæ publiczne rozprawianie siê z plotk¹, pokazywanie osób kontrowersyjnych, budz¹cych lokalne zainteresowanie, ciekawych. Ju dziœ czekamy na nowych kandydatów, mo e zg³osz¹ siê sami, mo e pomog¹ w tym Czytelnicy? Wakacje by³y czasem zawirowañ na politycznej scenie Kowar, o czym piszemy w numerze. W mieœcie odby³o siê równie kilka imprez, z których zamieszczamy relacje. Zapraszamy do lektury i czekamy na Wasze opinie. Jacek Kunikowski Kowary SP. nr 1 ul. Staszica 16 wtorek - 18:30 piatek -19:00 Karpacz ZSLiMS ul. Gimnazjalna 7 wtorek - 20:10 czwartek - 20:10 O G O S Z E N I E GAZETA KOWARSKA kwartalnik miejski Adres redakcji: ul. Szkolna 2 * Kowary tel./fax: Redaktor naczelny: Jacek Kunikowski Sekretarz redakcji: Tobiasz Majstrenko Redakcja: Agnieszka Jakubik, Dariusz Kaliñski, Grzegorz Knycha³a, Andrzej Weinke Zdjêcie na ok³adce: Pawe³ Per³owski Korekta: Agnieszka Jakubik Kolporta : ZaprzyjaŸnione sklepy i kioski Wydawca: Miejski Oœrodek Kultury, ul. Szkolna 2, Kowary Sk³ad komputerowy: Andrzej Weinke Druk: APLA omnica Za treœæ reklam, og³oszeñ i stron samorz¹dowych redakcja nie odpowiada. W przypadku listów do redakcji, polemik i innych materia³ów niezamówionych redakcja zastrzega sobie prawo skracania, redagowania i zmiany b¹dÿ nadawania tytu³ów. Burmistrz Miasta Kowary og³asza I (pierwsze) przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzier awê ni ej wymienionych nieruchomoœci z przeznaczeniem na ogród zielony: 2 1) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 216/3 (obrêb 1) o powierzchni 101 m po³o onej w Kowarach przy ul. Ogrodowej. Cena wywo³awcza 20,20 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 10:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. 2 2) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 181/9 (obrêb 4) o powierzchni 19 m po³o onej w Kowarach przy ul. Wiejskiej. Cena wywo³awcza 20,00 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 11:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. 2 3) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 110/2 (obrêb 1) o powierzchni 74 m po³o onej w Kowarach przy ul. omnickiej. Cena wywo³awcza 20,00 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 12:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. 2 4) Czêœæ dzia³ki gruntu nr 110/2 (obrêb 1) o powierzchni 99 m po³o onej w Kowarach przy ul. omnickiej. Cena wywo³awcza 20,00 z³ (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT). Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. o godz. 13:00 w Urzêdzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 - go Maja 1a, w sali konferencyjnej. Bli sze informacje mo na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Kowarach Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 3, tel ). R E K L A M A Mitsubishi COLT OŒRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JanJar Jaros³aw Cymbalski Ka dy WTOREK godz. 17:00 spotkanie organizacyjne KOWARY; ul. Dworcowa 6 Kursy prawa jazdy kat. B Kursy doszkalaj¹ce kat. B Jazdy dodatkowe Kursy z pierwszej pomocy janjar.pl tel.:

3 KRONIKA POLICYJNA MORD NA WIEJSKIEJ sid³a. którzy pracowali bez dokumentów, Przykre, e w procederze tym bra³a umów i oœwiadczeñ o zamiarze powie- Œmiertelnym pobiciem skoñczy³o udzia³ osoba, która kiedyœ by³a stra - rzenia pracy mówi Renata Sulima siê rodzinne spotkanie zakrapiane nikiem leœnym mówi Mateusz Grêbo- Rzecznik Prasowy Komendanta Sudecalkoholem. Ofiar¹ by³ 65-letni mê - wicz, komendant posterunku SL. kiego Oddzia³u Stra y Granicznej. czyzna z Kowar Górnych. W samochodzie z³odziei znajdowa³o W zwi¹zku z naruszeniem przepisów Prokuratorskie zarzuty zostan¹ siê pó³ kubika dêbowego drewna. Jak ustawy o cudzoziemcach zostali zoboprzedstawione jego m³odszemu bratu. nam siê uda³o ustaliæ sprawca nie czy- wi¹zani do opuszczenia Polski w ter- Jak poinformowa³ nas nadkomisarz ni³ tego z biedy, jest on na emeryturze, minie 7 dni. ich pracodawca zostanie Bogumi³ Kotowski z Komendy Miejskiej a zanim na ni¹ poszed³ zajmowa³ dy- poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci, bo Policji w Jeleniej Górze dzieñ przed rektorskie stanowisko. Teraz odpowie ich nielegalnie zatrudnia³. Obywatele tragicznym zdarzeniem mê czyÿni za swój czyn przed s¹dem. Za pope³- Ukrainy zajmowali siê renowacj¹ oznaspotkali siê w altance, gdzie spo ywali niony czyn grozi z³odziejom nawet do kowania szlaków turystycznych. Rzeczalkohol. Nastêpnego ranka znajomi piêciu lat pozbawienia wolnoœci. niczka Sulima dodaje, e nie by³ to znaleÿli cia³o ofiary le ¹ce w mieszka- odosobniony przypadek na terenie Dolniu. To oni poinformowali funkcjona- nego Œl¹ska, praktycznie w ka dym tyriuszy o swoim odkryciu. WANDAL godniu funkcjonariusze SG zatrzymuj¹ W pierwszej chwili policjanci przyjêli ZGUBI ZEGAREK cudzoziemców, którzy podejmuj¹ nielewariant nieszczêœliwego wypadku galn¹ pracê. mówi nadkomisarz Kotowski póÿniej Pewnej czerwcowej nocy dwóch okaza³o siê, e przebieg zdarzeñ by³ mê czyzn spacerowa³o po kowarinny, zarzuty zostan¹ postawione bratu skich ulicach. W pewnym momenofiary. PIJANY PELETON cie jeden z nich chwyci³ kosz na Wobec podejrzanego zosta³ zasto- œmieci i zaatakowa³ nim drzwi jed- W ci¹gu zaledwie jednego dnia posowany dozór policyjny, nie przyznaje nego z budynków. licjanci zatrzymali na terenie Kosiê on do winy. Sprawcy zostan¹ po- Lokatorzy poinformowali o zdarze- war a piêciu nietrzeÿwych rowestawione zarzuty bójki ze skutkiem niu policjantów, a gdy ci przybyli na rzystów, którzy poruszali siê po œmiertelnym. Grozi mu za to do 12 lat miejsce, podali im rysopisy sprawców. drogach publicznych. Obwodnic¹ pozbawienia wolnoœci. W pobli u znaleziono te zegarek z usz- miasta jecha³ mini peleton nietkodzonym paskiem. Funkcjonariusze rzeÿwych kolarzy. Wszyscy mieli BY Y STRA NIK penetruj¹c teren zauwa yli mê czyzn, powy ej 0,5 promila alkoholu w orktórzy odpowiadali podanym rysopi- ganizmie. Z ODZIEJEM som. Jeden z nich przyzna³, e to jego S¹dny dla nietrzeÿwych rowerzyzegarek. Sprawca, wiêc niejako, sam stów dzieñ nadszed³ w œrodê 25 lipca. Stra nicy leœni z Nadleœnictwa przyzna³ siê, e by³ na miejscu aktu Najpierw policjanci z Kowar zatrzymali Œnie ka w Kowarach ujêli parê wandalizmu. Próbowa³ jeszcze wpro- rowerzystê, który pijany wyjecha³ proz³odziei drewna. Okaza³o siê, e wadzaæ policjantów w b³¹d mówi¹c, e sto przed patrol policji wyje d aj¹cy z by³ wœród nich by³y... stra nik leœ- zegarek mu ktoœ ukrad³. Wandal trafi³ komisariatu. Nastêpnie funkcjonariusze ny z s¹siedniego nadleœnictwa, do policyjnego aresztu do wytrzeÿwie- otrzymali zg³oszenie o ca³ej grupce pitowarzyszy³a mu kobieta. Z³odziei nia i dalszych czynnoœci. W wiêzieniu janych rowerzystów poruszaj¹cych siê uda³o siê uj¹æ dziêki monitorin- mo e spêdziæ nawet piêæ lat. obwodnic¹. Policjanci udali siê we gowi. Do zdarzenia dosz³o 12 lipca. wskazane miejsce, gdzie zatrzymali ja- Para amatorów drewna dzia³a³a pod d¹cych razem czterech pijanych roweos³on¹ nocy w okolicach Karpnik. Przez GASTARBAITERZY rzystów. Wszyscy kieruj¹cy mieli pokilka miesiêcy byli nieuchwytni i czuli Z UKRAINY miêdzy 0,5 a 1,2 promila alkoholu w siê bezkarni. Nadleœnictwo Œnie ka to organizmie. rozleg³y teren, a pilnuj¹ go tylko dwie Czterech mê czyzn zza naszej Pijanym kolarzom grozi teraz grzywosoby. Stra nicy postanowili skorzystaæ wschodniej zatrzymali na terenie na, a ci, którzy posiadaj¹ prawo jazdy z pomocy techniki. W miejscu dzia³ania Kowar funkcjonariusze Sudeckiego na prowadzenia auta, mog¹ je straciæ przestêpców ustawili mobilny monito- Oddzia³u Stra y Granicznej, wszys- informuje nadkomisarz Bogumi³ Kotowring. Kamery wypatrzy³y z³odziei, któ- cy pracowali na czarno. ski z Komendy Miejskiej Policji w Jelerzy wpadli w zastawione elektroniczne Wszyscy zatrzymani to mê czyÿni, niej Górze. (jk) R E K L A M A GAZETA KOWARSKA REKLAMUJ SIÊ U NAS! tel , W samochodzie z³odziei znajdowa³o siê pó³ kubika dêbowego drewna Œ C I N K A DRZEW TRUDNYCH TECHNIKAMI ALPINISTYCZNYMI. TEL

4 Lipcowa sesja Rady Miejskiej by³a niezwykle dramatycznym i emocjonuj¹cym spektaklem. W pierwszym akcie, choæ mo e w³aœciwszym s³owem bêdzie preludium, g³ówn¹ rolê odegra³ radny Pawe³ Pituch, który zaproponowa³ wprowadzenie w porz¹dek obrad niezapowiedzianych wczeœniej uchwa³. Dotyczy³y one przemeblowania si³ w kowarskim samorz¹dzie. Bezw³adne miasto Czyli, kowarski dramat w trzech aktach Background sowy uk³ad si³. Do lipcowej sesji przewodnicz¹cy i jego zastêpca byli w lo- Pawe³ Pituch i jego wnioski o odwo³anie cz³onków prezydium rady doda³y lipcowej sesji kolorytu Lipcowa sesja mia³a dotyczyæ g³ów- kalnej wiêkszoœci. O volcie zadecydo- wyborczy. Cz³onka prezydium nie mo - nie nowych taryf za wodê i odprowa- wa³a podniesiona w odpowiednim mo- na odwo³aæ w zwyk³ym g³osowaniu, dzanie œcieków. Dla kowarzan to temat mencie d³oñ Paw³a Szymczyka. które polega na wyci¹gniêciu w górê istotny, bo dotycz¹cy topniej¹cych za- d³oni. W takim przypadku niezbêdnie wartoœci ich portfeli. Zanim jednak Akt pierwszy jest g³osowanie tajne, trzeba powo³aæ podjêto na ten temat dyskusjê, w sali komisjê skrutacyjn¹, przygotowaæ karty rajców dosz³o do lokalnego przewrotu, To co mia³o byæ najwa niejszym te- wyborcze i zorganizowaæ urnê. W przydo zmiany uk³adu si³ w kowarskiej w³a- matem obrad, sta³o siê wiêc cieniem gotowanie odpowiedniej skrzynki w³¹dzy. rozgrywek. Radni przeg³osowali autor- czy³ siê nawet burmistrz Miros³aw ski projekt uchwa³y. Dla kowarzan oz- Górecki. Wynik g³osowania by³ iden- Miejsce: Ratusz, nacza to, e podwy ki taryf za wodê tycz n y, jak ten o zmianach porz¹dku sala posiedzeñ Rady Miejskiej i odprowadzanie œcieków zosta³y pow- obrad. Przewodnicz¹cy Machnica straci³ Osoby: Radni, burmistrz, prawnicy, strzymane. Przynajmniej na jakiœ czas. swoj¹ funkcjê. publicznoœæ. Choæ ta czêœæ sesji by³a najd³u ej trwaj¹cym aktem, jej przebieg by³ prze- Akt trzeci Prolog widywalny. Zgoda na podwy ki nie przysparza popularnoœci tym, którzy za Po g³osowaniu akcja nabra³a wart- Wspomniany ju Pawe³ Pituch za- ni¹ g³osuj¹. Dodaæ trzeba, e podobna koœci. Wiceprzewodnicz¹cy oznajmi³ proponowa³ radnym g³osowanie nad taktyka przez ostatnie lata przynosi³a radnym, e sam rezygnuje z funkcji. uchwa³ami o odwo³anie przewodnicz¹- radnym sukces. Operator sieci wodno- Radny Mazurak oœwiadczy³ te, e cego Andrzeja Machnicy i jego za- kanalizacyjnej we wnioskach o pod- opuszcza salê. Poinformowa³, e ma stêpcy Zbigniewa Mazurka. W dalszej wy ki dopuszcza³ siê formalnych b³ê- k³opoty z ciœnieniem. Po czym wyszed³ czêœci zmian w porz¹dku dyskusji by³o dów. To pozwala³o radnym blokowaæ mówi¹c, e idzie do lekarza. Na sali powo³anie ich zastêpców. Przepisy wy- wzrost cen. nasta³a cisza. Zabrak³o osoby, która mo e poprowadziæ sesjê. By³a to sytuacja bez precedensu w skali kraju. Radnym pozosta³o wiêc rozejœæ siê do domów, bez zamkniêcia sesji. W Kowarach nasta³ swoisty polityczny pat i wiele wskazywa³o na to, e zaj¹æ nim siê bêd¹ musieli prawnicy nadzoru prawnego wojewody. Epilog W œrodê 1 sierpnia Zbigniew Mazurak przyszed³ do biura Rady Miejskiej i z³o y³ pismo, e rezygnuje z rezygnacji. Znów by³ wiêc cz³onkiem prezydium. Przy okazji podpisa³ diety dla siebie i pozosta³ych radnych. Nastêpn¹ sesjê zaplanowa³ zwo³aæ na 7 wrzeœnia. K³opot w tym, e dramat mo e zakoñczyæ siê grotesk¹. Do koñca sierpnia rada musi dokonaæ zmian w bud ecie, jeœli tego Sesja od samego pocz¹tku przybra³a zaskakuj¹cy obrót nie zrobi, miastu przejdzie ko³o nosa æwieræ miliona z³otych. Gdy koñczyliœmy magaj¹, by proponowane poprawki Akt drugi przygotowywaæ ten tekst radny Mazurak nie odbiera³ telefonu przeg³osowaæ. Okaza³o siê, e wiêjego komórkowego. Dowiedzieliœmy siê od kszoœæ radnych chcia³a zmian w pre- G³ównym jego bohaterem by³ by³y syna, e wyjecha³. O finale epilogu zydium Rady Miejskiej. By³o to o tyle ju przewodnicz¹cy Andrzej Machnica. piszemy wewn¹trz numeru. zaskakuj¹ce, e zmieni³o dotychcza- Sala obrad przemieni³a siê w mini lokal Jacek Kunikowski

5 ARTYSTKA DOCENIONA KULTURA FESTIWAL SZTUKI W ÓKNA Krzysztofa Kaczorowska zajê³a XXXIX Miêdzynarodowe Sympozjum Warsztat Twórczy Kowary 2012 drugie miejsce w I Festiwalu Smaków Liczyrzepy, który w po³owie zapraszamy na wystawy towarzysz¹ce: sierpnia odby³ siê w Karpaczu. Mieszkanka naszego miasta starto wa³a w kategorii Pami¹tka Ducha Gór. wernisa : , Nie by³a to konkurencja kulinarna, a ar- godz (œroda) tystyczna. Krzysztofa Kaczorowska bra- DOM TRADYCJI MIASTA ³a udzia³ w konkursie rêkodzielniczym. Stowarzyszenie Kowarzanka od lat zajmuje siê haftem, Mi³oœników Kowar niæmi potrafi dos³ownie malowaæ KOWARY, ul. Górnicza 1 obrazy. Artystka mia³a w zesz³ym roku Marta Tokar - Wspomnienia wystawê swoich prac nawet na Zamku Ksi¹ ko³o Wa³brzycha, a trzeba przyz naæ, e kolejka artystów do tamtejszej wernisa : , galerii jest imponuj¹ca. godz (sobota) (jk) MUZEUM TKACTWA Kamienna Góra, pl. Wolnoœci 11 XXXVIII Miêdzynarodowa Wystawa Sztuki W³ókna Jedlica - rzeka jako symbol ycia , godz (sobota) Galeria Przedwioœnie Kowary, ul.. Górnicza 22 finisa WT-Kowary Wystawa zbiorowa R-OBO U podnó a gór Krzysztofa Kaczorowska BB R E K L A M A R E K L A M A GAZETA KOWARSKA REKLAMUJ SIÊ U NAS!

6 TURYSTYKA W drugi sierpniowy weekend odby³ siê festiwal, którego patronem by³ Stefan Dymiter. To romski skrzypek, który przez wiêkszoœæ ycia zwi¹zany by³ z Kowarami. Czêœæ mieszkañców miasta zapewne go jeszcze pamiêta, bo by³a to postaæ charakterystyczna. Muzyk, choæ by³ niepe³nosprawny, swoj¹ gr¹ zachwyca³ najwiêkszych koneserów. Tabor nad Jedlic¹ Na pierwszym Etno Festiwalu imie- oraz brzmieñ, któnia Stefana Dymitera rozbrzmiewa³a re okreœliæ mo na nie tylko romska muzyka. Organizato- muzycznymi etnorzy zaprosili miêdzy innymi Kwartet poszukiwaniami. Yorgi i wroc³awski zespó³ Chudoba. Ci Na dwudniopierwsi bawili publicznoœæ w sobotê, wej imprezie wydrudzy zagrali w niedzielê. Chudoba st¹pi³y prawdziwe przygotowa³a bardzo rozbudowany re- gwiazdy cygañpertuar. By³y tam pieœni ukraiñskie, skiej sceny mu- ³emkowskie, ale nie zabrak³o i rom- zycznej. Choæ skich melodii. Kwartet Yorgi wprowadzi³ pierwszego wies³uchaczy w klimaty ba³kañskiego folku czoru pogoda by³a nie najlepsza, widzów rozgrzewa³ wystêp grupy Vanessa & Sorba. Jak to z cygañskimi wystêpami bywa, grupa porywa³a wirtuozeri¹ gitarzysty i widowiskowymi tañcami. Nie sposób nie wspomnieæ o kowarskich akcentach na scenie i wokó³ niej. Festiwal rozpocz¹³ siê od widowiska przygotowanego przez kowarski zespó³ Amare Roma (Nasi Romowie). Poza muzyk¹ i tañcem widowisko okraszone by³o akcentami poetyckimi. Romowie recytowali wiersze Papuszy, najs³ynniejszej poetki pochodzenia romskiego. Spektakl s³owno-muzyczny przygotowany zosta³ w ramach projektu Zwyk³e szanse dla niezwyk³ych ludzi II, który w ca³oœci finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej. Podobnie zreszt¹, jak ca³y festiwal. W Kowarach widowisko Amare Roma mia³o swój debiut przed wiêksz¹ publicznoœci¹, zespó³ zamierza jeÿdziæ z nim do innych miejscowoœci. Uwagê budzi³a równie dekoracja. Obok sceny rozstawione by³y namioty i wozy. Dawniej podobnymi podró owali przez Europê Romowie. Te zaprezentowane na festiwalu maj¹ ju blisko sto lat. Zosta³y one odrestaurowane w Kowarach. Mo - na nawet powiedzieæ, e zosta³y te ocalone od zapomnienia. (Jk)

7 EDUKACJA Projekt "Zwyk³e szanse dla niez- zosta³ ze œrodków Unii Europejskiej Wiêcej o projekcie na stronie interwyk³ych ludzi - II" realizowany jest z Europejskiego Funduszu Spo³ecz- netowej: w ramach Programu Operacyjnego nego. Serdecznie zachêcamy do odwiedze- Kapita³ Ludzki. Wspó³finansowany nia witryny. fundacja edukacji przedszkolnej

8 cia³o poprzez ruch taneczny jak i te- atralny. Od wieków taniec sprzyja³ roz- wojowi fizycznemu i roz³adowaniu stre- su, teatr pozwala³ na rozpoznawanie i oswajanie emocji. Poprzez po³¹czenie tych œrodków wyrazu uczestnicy mieli przyjemnoœæ obcowania z wyj¹tkow¹ form¹ zajêæ przy ogromnym zaanga o- waniu wszystkich bior¹cych udzia³. Wi- daæ je by³o wyraÿnie podczas niedzielnego pokazu podsumowuj¹cego warsztaty. T.M Istot¹ ycia jest ruch, dziêki niemu cz³owiek przemieszcza siê, dziêki niemu yje. Ruchowi podporz¹dkowane s¹ wskazówki zegara i przyroda. Ruchem jako fundamentem œwiata a zarazem sposobem dotarcia do wnêtrza siebie zajmowali siê uczestnicy warsztatów taneczno-teatralnych "Cia³oœæ" zorganizowanych W Miejskim Oœrodku Kultury w Kowarach w dniach lipca. Instruktorzy - tancerka, pedagog Anna Krych oraz aktor, re yser Tadeusz Rybicki uczyli jak zaakceptowaæ w³asne KULTURA Poszli na CIA Oœæ Cia³oœæ Kto z nas nie spotka³ siê z poezj¹? Wielu uwa a j¹ za niezrozumia³¹, zbyt wznios³¹, niepotrzebn¹ lub co najgorsze - g³upi¹. Czêœciowo nie dziwiê siê tym opiniom. Lekarstwem mo e byæ Andrzej Warzecha. A kto to? Krakowski poeta, który daleki od spotykanego czêsto w poezji patriotyzmu i wielkich s³ów opisujê ycie obok nas prostym, zrozumia³ym jêzykiem. Sprawy poruszane w wierszach równie nie s¹ oderwane od codziennoœci. Dotycz¹ mi³oœci, przyjaÿni ale i tak pozornie banalnych rzeczy jak ogrodów, kwiatów. Warzecha to idealny przyk³ad poety, który poprzez pokazanie spraw codziennych dociera do ich sedna. Nie naucza, nie sk³ania siê do Jest pociecha-warzecha roli wieszcza. Ewentualnie coœ proponuje. Wyobra am go sobie jako zwyk- ³ego cz³owieka maj¹cego dar do opo- wiadania za pomoc¹ poezji o tym, co wokó³ nas wa ne i czêsto tak e prze- milczane. Zapraszam do lektury kilku wybranych wierszy. Pochwa³a mrozu By³o ci zimno i przytuli³aœ siê do mnie Dlatego kocham mróz ja który nienawidzê zimy Kronika Kto zacz¹³ pyta rozgniewany król po przegranej bitwie Ty panie odpowiada kronikarz z godnym historyka stuletnim namys³em Pokonany Przegra³em powiedzia³ mêdrzec zwyciê aj¹c na piêœci Poetyckie przeplatanki Niektóre gazety nêc¹ czytelnika dodatkami w postaci filmów, p³yt muzycznych i najprzeró niejszych potrzebnych lub mniej przydatnych gad etów. My postanowiliœmy podarowaæ naszym czytelnikom tomik poetycki. Autorem jest nasz nowy redakcyjny kolega Tobiasz Majstrenko. 13 wrzeœnia o godzinie 17:00 w Miejskim Oœrodku Kultury w Kowarach odbêdzie siê spotkanie promuj¹ce debiutancki tomik poezji poety, "Przeplatanki liryczne". Spotkanie odbêdzie siê w ramach promocji kowarskich artystów. (jk)

9 KINOSTALGIA Gdzie dwunastu siê gniewa, tam widz korzysta swoim dorobku siedem albumów. Jednak e poleca³bym najbardziej "Every Day". Cinematic Orchestra to zespó³ dla ludzi spragnionych inteligentnej, niebanalnej odskoczni od muzyki masowej, idealny na wieczór, gdy za oknem poma³u do nas zbli a siê jesieñ. Warte s³uchania, warte kupna. T.M Kinostalgia" ma na celu przedstawienie zapomnianych lub po prostu starych filmów, które dziêki wyj¹tkowym pomys³om, scenariuszom, grze aktorskiej warte s¹ przybli enia. Pierwszym z takich filmów jest "Dwunastu Cinematic Orchestra gniewnych ludzi" powsta³y w 1957 roku, w re yserii Sindey'a Lumet'a. Dzie³o mo e byæ dla wszystkich re- yserów i scenarzystów wzorem na to, jak korzystaj¹c z prostego pomys³u i jednego pomieszczenia, w którym rozgrywa siê akcja, zrobiæ arcydzie³o dostarczaj¹ce du ej iloœci dreszczy, szybkich zwrotów akcji i niezapomnianych prze yæ. Tytu³owi bohaterowie to cz³onkowie ³awy przysiêg³ych, maj¹cy wydaæ werdykt w sprawie m³odego mê czyzny z zarzutem morderstwa. Oczywisty z pozoru werdykt stajê WARTE CZYTANIA siê dyskusyjny, dziêki sceptycznej postawie jednego z przysiêg³ych (w tej Czego kosmita nie wytknie, roli œwietny Henry Fonda). Bohaterowie Rodem z kina na g³oœnikach tego ludziom nie al przez ca³y film rozmawiaj¹, spieraj¹ REKOMENDACJA MUZYCZNA W Polsce d³u szy czas temu pojawi³ siê. Za oknami szaleje burza i deszcz. siê film "K-pax", w którym zagrali Jeff Ka dy g³os mo e zadecydowaæ o losie Integraln¹ czêœci¹ kina jest muzyka. Bridges oraz Kevin Spacey. Film trakoskar onego. A jaki on bêdzie? Zapra- Na potrzeby filmów czêsto powstaj¹ tuje o relacjach pewnego lekarza w szam gor¹co do obejrzenia. wspania³e utwory. szpitalu psychiatrycznym z nowym pac- T.M Cinematic Orchestra to pochodz¹cy jentem, który twierdzi, e nazywa siê R E K L A M A Prot i pochodzi z tytu³owej planety. Le- karz stara siê odkryæ prawdê. Prot po- siada niezwyk³¹ wiedzê astronomiczn¹, jest wra liwy na ultrafiolet, a wiele przes³anek prowadzi do prawdziwoœci jego pochodzenia. Film powsta³ na pod- stawie ksi¹ ki, któr¹ napisa³ Gene Brewer. Znaczn¹, ale i bardzo intere- suj¹c¹ czêœæ ksi¹ ki, oprócz samej te- rapii Prota stanowi¹ jego refleksje o œwiecie, ludzkiej naturze, pragnieniach oraz u³omnoœciach. Przybysz z K-pax wskazuje nasze z³e cechy, takie jak ok- rutnoœæ, pycha, nieumiarkowanie. Kry- tykuje za to, co robimy z przyrod¹, bliÿ- nimi. Chcia³bym dodaæ, e poruszaj¹ce w¹tki ksi¹ ki rozgrywaj¹ siê g³ównie w gabinecie psychiatry, gdzie miêdzy dwoma zupe³nie innymi bohaterami nawi¹zuje siê szczególna wiêÿ, ka de- mu z nich mówi¹ca bolesn¹, ale i nie- pozbawion¹ nadziei prawdê o nich s¹- mych. Gor¹co polecam. T.M z Wielkiej Brytanii zespó³, który swoimi utworami móg³by wype³niæ przynajmniej kilkanaœcie filmów. Kawa³ki nienachalnie i nieodpychaj¹co korzystaj¹ce z jazzu, dodatkowo urozmaicone dÿwiêkami saksofonu oraz harfy zabieraj¹ s³uchacza w naprawdê kinowy œwiat. Czasem dramatyczny, niekiedy nostalgiczny, zawsze hipnotyzuj¹cy mnogoœci¹ œrodków wyrazu. Ciê - ko wskazaæ na konkretn¹ pozycjê grupy maj¹cej w ODDAJ KREW Jak poinformowa³ nas proboszcz Ignacy Tomaszewski (czwartek) w godzinach kolejna akcja krwiodawstwa w salach parafialnych. Duchowny liczy na spo- ³eczny odzew w tej wa nej inicjatywie. (jk) R E K L A M A GAZETA KOWARSKA REKLAMUJ SIÊ U NAS! tel ,

10 Rekordowa iloœæ uczestników ukoñczy³a tegoroczny Wjazd na Okraj. Na linii mety zameldowa³o siê ponad 240 kolarzy. Dobre wyniki osi¹gnêli kowarzanie. Przed sportowymi zmaganiami, przy ratuszu ods³oniêta zosta³a kolejna tablica s³aw polskiego kolarstwa, tym razem zbiorowa. Wjazd na Okraj Gazdê, Jana Kudrê, Rajmunda Zieliñ- skiego, Bogus³awa Fornalczyka, Józefa Bekera, Kazimierza Domañskiego oraz Józefa Gawliczka. Byli sportowcy spot- kali siê w tym sk³adzie po raz pierwszy od pamiêtnego wyœcigu, wczeœniej nie mieli takiej okazji. Kolarze sprzed pó³ wieku chêtnie dzielili siê wspomnie- niami. Dziœ a trudno uwierzyæ jakie by³y realia. Nagrodami w wa nych imprezach sportowych by³ sprzêt gospo- darstwa domowego, albo po prostu prosiak. W kowarskiej czasówce bior¹ udzia³ nie tylko amatorzy, ale i zrze- szeni w klubach kolarskich sportowcy. Ceni¹ to, e trasa jest selektywna. To najprawdopodobniej najd³u szy pod- jazd na szosie w Polsce. Ró nica wy- sokoœci pomiêdzy lini¹ startu a mety przekracza 600 metrów. W tym roku impreza obchodzi³a ma³y jubileusz, od- bywa³a siê po raz piêtnasty. (jk) Impreza tradycyjnie odby³a siê 15 sierpnia. Prawie w ka dej wczeœniejszej edycji bra³ udzia³ Robert Winiarski. Mierzy³ swych si³ zarówno na szosie jak i tras¹ MTB (raz pokona³ dystans dwukrotnie w ci¹gu jednego przedpo- ³udnia). W tym roku Winiarski poprawi³ swój yciowy wynik na tej trasie osi¹gaj¹c wynik 38,51. Natomiast na szosie najszybszym kowarzaninem by³ Robert Kosut (wynik 35,31). W kategorii kobiet z naszego miasta najlepsze wyniki osi¹gnê³y Monika Balicka-Kochel (szosa) i Monika Kostrzewa (MTB). Pe³ne wyniki dostêpne s¹ na stronie internetowej miasta Tradycyjnie ju w dniu imprezy przyby³a nowa tabliczka w kowarskiej alei gwiazd kolarstwa. Nasze miasto odwiedzi³a dru yna, która reprezentowa³a nasz kraj podczas Wyœcigu Pokoju. Historyczna dru yna, bo sprzed pó³ wieku. W Kowarach goœciliœmy Stanis³awa Foto: M. Górecki, K. Sawicki, B. Lipiñski

11 Ogl¹daj¹c tegoroczne zmagania sportowców w Londynie, przypomina³em sobie tocz¹c¹ siê wœród osób praktykuj¹cych jogê dyskusjê na temat w³¹czenia jej do grona dyscyplin olimpijskich. Nie wiadomo, czy impulsem by³a prawdziwa informacja, czy kaczka dziennikarska. Poruszeni przeciwnicy tego pomys³u wspominali o niemo noœci oceny duchowego aspektu jogi, do którego dochodzi siê poprzez æwiczenia fizyczne. Natomiast zwolennicy zauwa ali, e nie chodzi o punktowanie rozwoju duchowego, lecz poddanie ocenie wykonania pozycji jogicznych zwanych asanami. Joga dobra na wszystko zmys³ów, równowa eniu psychiki i wyzwoleniu duszy. Piêkno fizycznego aspektu jogi mo na niekiedy porównaæ np.: z gimnastyk¹ akrobatyczn¹. Ale czy d¹ enie do wyciszenia i uspokojenia umys³u mo e byæ w³¹czona do grona dyscyplin bêd¹cych polem do rywalizacji? Czas poka e. Artur Sobolewski Od wrzeœnia osoby, które maja ochotê zacz¹æ æwiczyæ jogê maj¹ tak¹ mo liwoœæ w Miejskim Oœrodku Kultury w Kowarach we wtorki o godz Pierwsze spotkanie odbêdzie siê we wtorek 3 wrzeœnia. Przez parê tysiêcy lat swego istnienia joga przechodzi³a ró ne stadia. By³ czas, kiedy uprawiano j¹ przede wszystkim w krêgach zamkniêtych. Æwiczono wówczas w ma³ych grupach pod kierunkiem mistrza, który by³ jednoczeœnie przewodnikiem duchowym danej wspólnoty. Pod koniec XIX wieku joga powoli zaczê³a przenikaæ do œwiata zachodniego, lecz dopiero po drugiej wojnie œwiatowej sta³a siê znana powszechnie. Wspó³czeœnie uprawiaj¹ j¹ ludzie niezale nie od œwiatopogl¹du, wyznania, rasy, narodowoœci, p³ci i wieku. W œwiecie zachodnim jest przyjmowana potocznie za zestaw æwiczeñ uprawianych g³ównie dla zdrowia. Æwiczenia jogiczne by³y doskonalone w ci¹gu wieków tak, aby dyscyplinie mo na by³o poddaæ ka dy miêsieñ, nerw i gruczo³. Asany zapewniaj¹ ³adn¹ budowê cia³a, nie powoduj¹c przy tym stwardnienia miêœni - usuwaj¹ napiêcia i zmêczenie oraz oddzia³uj¹ koj¹co na nerwy. Jednoczeœnie, co podkreœlaj¹ hinduscy mêdrcy, ró ni¹ siê one od æwiczeñ wykonywanych przez akrobatów czy atletów, którym prócz wspania³ej budowy cia³a i panowaniem nad nim, brakuje jednak panowania nad umys³em, intelektem i samym sob¹. Natomiast jogini, choæ nie zaniedbuj¹ cia³a, to nie myœl¹ jedynie o jego doskonaleniu, ale tak e o powœci¹ganiu SESJA CI G DALSZY EPILOGU R E K L A M A W numerze napisaliœmy o lipcowej sesji Rady Miejskiej. Stronê musieliœmy jednak wys³aæ do sk³adu bez pe³nej wiedzy o tym czy jeszcze w sierpniu odbêdzie siê sesja. Wiceprzewodnicz¹cy Zbigniew Mazurak zwo³a³ j¹ na ostatni dzieñ miesi¹ca. Wygl¹da wiêc na to, e rada dos³ownie rzutem na taœmê wymagane zmiany wprowadzi. (Jk)

12 WYWIAD Gie³da celebrytów jarz¹ siê z mi³oœnikami sportu, a tymczasem w piwnicy firmy jest si- ³ownia. To sposób na stres? M. K. Si³ownia to sposób na wy ycie siê, metoda na ciche wykrzyczenie problemów. Ch³opakom z firmy te siê podoba. Staram siê stworzyæ w pracy fajn¹ atmosferê. G. K. S³ysza³em, e chodz¹ ci po g³owie nowe pomys³y, choæby to, e zamierzasz w Kowarach uruchomiæ miejsk¹ telewizjê M. K. Tak, jesteœmy ju w fazie przygotowania studia. Planujemy otworzyæ kana³ kowarski. Bêdê te patronowa³ nowemu portalowi kowarzanie.pl. Ka - dy tam bêdzie móg³ wypowiedzieæ siê, co go boli. Bêdzie tam równie miejsce dla m³odzie y. Ludzie ci, bêd¹ mogli sprawdziæ siê jako dziennikarze. G. K. To dzia³alnoœæ charytatywna czy pomys³ na nowy biznes? M. K. Zarabiaæ na tym nie chcê, ale i dok³adaæ nie bêdê musia³. Dochody przeka ê na honoraria dla wspó³pracowników. G. K. Wspierasz ciekawe inicjatywy jako sponsor, w Kowarach nie jest to zbyt modne. Kto mo e liczyæ, na Twoje poparcie? M. K. Wspieram wszystkie stowarzyszenie kowarskie, których celem jest promocja miasta. Mog¹ liczyæ na dostêp do internetu i miejsce na firmowych serwerach Gimsoftu. Gazeta Kowarska Ostatnio zaw- lony, e uda³o mi siê do Kowar wpro- rotn¹ karierê robi s³owo celebryta wadziæ telewizjê cyfrow¹. Do tego (nawet s³ownik w komputerze je szybki internet. Dziêki temu uda³o mi podkreœla, wiêc go nie zna), czy siê wyprzedziæ i zdopingowaæ konku- G. K. Ponoæ jesteœ aferzyst¹... uwa asz siê za tak¹ osobê? rencjê. M. K. To ludzie ze mnie robi¹ afe- Mariusz Kaczor Absolutnie nie. Nie rzystê. Wystarczy³o wyjechaæ na dwa krêcê siê po salonach, nie spotykam z G. K. Jak myœlisz, czym przekoczas miesi¹ce z miasta, eby siê okaza³o, e elitami, choæ je znam. na³eœ do siebie klientów? ten spêdza³em na odwyku, w wie- M. K. Na pewno cen¹. Mogê na- zieniu, albo ukrywa³em siê przed mafi¹. G.K. Otworzy³eœ w Kowarach fir- tomiast powiedzieæ, czym czêœæ klienmê No có, Kowary to specyficzne miasto. w bran y, która ju by³a obsta- tów zrazi³em. By³ problem kontaktu wiona przez konkurencjê i uda³o Ci z serwisem. Teraz uda³o siê stworzyæ G. K. Czy to znaczy, e kowa- siê zdobyæ kawa³ek rynkowego torokazji fundament biura obs³ugi klienta, przy rzanie bywaj¹ po prostu zawistni, tu. Czy uwa asz siebie za cz³owieka jest tam cz³owiek od serwisu. jeœli komuœ coœ siê uda? sukcesu? M. K. Ja osobiœcie nie spotka³em siê M. K. Jeszcze nie. Jestem zadowo- G. K. Informatycy raczej nie komówi³ z zawiœci¹. Przynajmniej nikt mi nie tego w oczy. G. K. Za plecami mówi¹ jednak coœ innego, e ukrad³eœ miliony. Siedzimy tak sobie przy flaszce, rozmawiamy, to ile tych baniek ukrad³eœ? M. K. Gdybym ukrad³ te miliony to ju mia³bym okablowane pó³ województwa. A nie liczy³ ka d¹ wydawan¹ z³otówkê. G. K. Jednak ulica wie swoje, nawet pewnie wiêcej ni Ty sam. Dochodz¹ do Ciebie echa tych legend? M. K. To tylko legendy. G. K. Nie ka dy zgodzi³by siê odpowiadaæ na takie pytania. TY dlaczego siê zdecydowa³eœ?

13 M. K. Zawsze by³em szczery i bez- w Polsce, dlaczego zdecydowa³eœ Dziêkujê za rozmowê. poœredni. Mo e tym wywiadem poka ê siê centrum bytnoœci wybraæ w Ko- ulicy, e nie jestem na odwyku, tylko warach? Masa ludzi stad wyje d a. Z Mariuszem Kaczorem w zaciszu swojej serwerowni. Piszê M. K. - Mnie tu trzymaj¹ moje dzieci. rozmawia³ Jacek Kunikowski programy komputerowe, którymi uno- Gdyby nie one dawno bym pewnie wywoczeœniam internet i telewizjê. jecha³. Kowary to trudne miasto do Specjalne podziêkowanie dla Paw³a Per³owskiego robienia interesów, ale w yciu s¹ wa - za wykonanie sesji zdjêciowej. G. K. Pracowa³eœ i y³eœ nie tylko niejsze rzeczy. Wiêcej zdjêæ na stronie:

14 WYWIAD W naszej redakcji mieli studenckie praktyki adepci dziennikarstwa. To jeden z materia³ów, który podczas zajêæ powsta³. Mam czym wype³niaæ czas. To napêdza mnie do dzia³ania Izabela Tami³a. Kobieta, uczennica, a przede wszystkim opiekunka. Co sprawi³o, e wybra³a ten odpowiedzialny zawód? Czy jest to plan na ycie? A mo e zdarzaj¹ jej siê chwile s³aboœci? Razem wyjaœniamy jak sobie radzi 19-to latka w roli opiekunki na pó³koloniach. Justyna Fic: Zacznijmy od tego, sk¹d siê wzi¹³ pomys³ na zostanie opiekunem? Jak tutaj trafi³aœ? Izabela Tami³a: Bior¹c pod uwagê odpowiedzialnoœæ, jaka ci¹ y na opiekunie, s¹dzê, e by³a to przemyœlana z osobna i dotrzeæ nawet do tych naj- bardziej zamkniêtych w sobie. Iza z grup¹ podczas wycieczki do Sztolni Kowary JF: Opiekê nad dzieæmi traktujesz jako weekendowe wype³nienie cza- su, czy to proces bardziej z³o ony? JF: Dlaczego zainteresowa³aœ siê opiek¹ nad dzieæmi, a nie np. zwierzêtami czy osobami niepe³nosprawnymi? IT: W³aœciwie nie znam odpowiedzi na to pytanie. To chyba uczucie, które siedzi w sercu. S¹dzê, e za moim wyborem kryje siê potrzeba komunikacji werbalnej, której nie mog³abym osi¹g- n¹æ w przypadku opieki nad zwierzêtami. Opieka nad dzieæmi nie jest tylko pomoc¹ dla dzieci. Jest równie po- moc¹ dla rodziców, a dziêki temu mogê czuæ podwójn¹ satysfakcjê. JF: Starcza Ci na to wszystko cza- su? IT: Nale ê do osób, które nigdy nie sie- dz¹ w miejscu. Fakt, e mam czym wype³niæ czas napêdza mnie do dzia³ania. Chyba najwa niejsze w yciu jest posiadanie pasji i eliminowanie nudy. decyzja. Sporo dowiedzia³am siê z internetu, przeró nych kursów i szkoleñ, które przesz³am. Jako dziecko sama czêsto uczestniczy³am w ró nego rodzaju koloniach. To sprawi³o, e zainteresowa³ mnie ten zawód. W pewien sposób podziwia³am opiekunki. Teraz sama staram siê taka byæ. Chcê by dzieci czu³y siê przy mnie bezpiecznie, by mi ufa³y. JF: Jak sobie radzisz z odpowiedzialnoœci¹ jaka na Tobie ci¹ y? IT: W tym roku po raz pierwszy podjê³am siê pracy przy pó³koloniach. Szczerze mówi¹c na pocz¹tku siê ba- ³am, ale ju po pierwszej godzinie okaza³o siê, e ten strach by³ zupe³nie nieuzasadniony. Myœlê, e radzê sobie œwietnie. Staram siê tak zorganizowaæ czas, by ka de dziecko mog³o ze mn¹ porozmawiaæ. Próbujê zrozumieæ ka de IT: Praca z dzieæmi ma dla mnie og- romne znaczenie. Jednak, jak ka dy, mam mnóstwo obowi¹zków i innych zainteresowañ. Póki co, opiekê nad dzieæmi mogê nazwaæ odskoczni¹ od codziennoœci, która sprawia mi wielk¹ przyjemnoœæ. JF: Jako opiekunka jesteœ pomys³o- dawc¹ wiêkszoœci zabaw. Uczysz dzieci nowych rzeczy, A czego one ucz¹ Ciebie? IT: Dzieci ucz¹ nas przede wszystkim cierpliwoœci i kompromisów. Wa ne jest te, by znaleÿæ podejœcie do ka dego z osobna. Ka de jest inne i ka de ma inne wymagania. Dostrzeg³am równie potrzebê mi³oœci, zrozumienia, sza- roœci, zaufania oraz po prostu obec- noœci. Na pewno przyda mi siê to w przysz³oœci, kiedy sama bêdê mam¹. JF: Pojawia siê w Tobie czasami chêæ ucieczki? Masz kiedykolwiek doœæ m³odszego otoczenia? IT: Nigdy! Kocham dzieci. Ich radoœæ i szczeroœæ. Owszem, czasami s¹ niegrzeczne, ale to przecie normalne. Wa ne, by nie daæ sobie wejœæ na g³owê. Ka dego dnia, gdy mogê je zobaczyæ, jestem trochê bardziej szczêœliwa ni zawsze. A kiedy ich nie widzê? Martwiê siê, têskniê. JF: Przysz³oœæ te wi¹ esz z dzieæmi, czy pozostanie to odskoczni¹ od ycia codziennego? IT: Na pewno nie porzucê tej pracy, jednak póki co bêdzie musia³a ona pozostaæ wakacyjnym wype³nieniem czasu. Wci¹ siê uczê i nie mogê porzuciæ szko³y na rzecz dzieci, choæ naprawdê zrobi³abym dla nich wiele! JF: Poza dzieæmi, masz jak¹œ pasjê? IT: Oczywiœcie. Kocham aktorstwo. Od wczesnego dzieciñstwa uczêszczam na zajêcia teatralne. Od warsztatów w Ko- warskim MOK-u, po zajêcia w jele- niogórskim Teatrze Norwida. Pozna³am wielu interesuj¹cych i doœwiadczonych ludzi, którzy znacznie wyp³ynêli na roz- wój mojej wiedzy i samego zaintereso- wania t¹ dziedzin¹ sztuki. Interesujê siê równie militariami. Uwielbiam strzelaæ z wiatrówki, do tarczy oczywiœcie! ;) Wywiad przeprowadzi³a: Justyna Fic

15 Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej nr 3 (111) ROK 21 Redakcja Kuriera Kowarskiego: Katarzyna Borówek - Schmidt, Zbyszko Brudniak, Franciszek Gawor, Stanis³aw Kanonowicz, Gabriela Kolaszt, Ireneusz Kwiatosz, Jerzy Sauer, Bernard Utrata. Korekta: Anna Szablicka Wspó³pracuj¹: Jaros³aw Kotliñski, Adam Walesiak Kontakt: Stowarzyszenie Mi³oœników Kowar, ul. Górnicza 1, Kowary; Sk³ad komputerowy: Andrzej Weinke Wydawca: Miejski Oœrodek Kultury, ul. Szkolna 2, Kowary KRONIKA SMK 1 lipca cz³onkowie SMK wybrali siê przedstawi³ prezentacjê pt. Sukcesy na wycieczkê, której najwa niejszym punk- powstañców, w której opowiedzia³ o potem by³ nowo powsta³y szlak górniczy. mys³owoœci, odwadze i determinacji wal- Zwiedzanie rozpoczêli od Muzeum Ziemi w cz¹cych. Nie rozpatrywa³ s³usznoœci decyzji Kowarach. Ulic¹ Górnicz¹ dotarli do Miej- przywódców powstania, nie odnosi³ siê do skiego Oœrodka Kultury i st¹d ruszyli szla- polityki, nie pochwala³ ani nie deprecjkiem górniczym. Lasem zawêdrowali do onowa³ tej jednej z bardziej kontrower- Kowarskich Kopalni i Kopalni Liczyrzepa. syjnych kart naszej historii. Ostatnim punk- Na ca³ej trasie przewodnikiem by³ Pan tem programu by³o wspólne œpiewanie Franciszek Gawor. To sprawi³o, e wycie- piosenek. Zabrzmia³y m. in.: Teraz jest czka oprócz przyjemnoœci, dostarczy³a dro- wojna, Warszawskie dzi-ci, Siekiera, gocennej wiedzy o historii kowarskiego gór- motyka, Pa³acyk Michla, Serce w plenictwa. caku, Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce. Okaza³o siê to niezwykle sympatycznym 1 sierpnia 2012 Godzina W przy- akcentem, uczestnicy szybko zaanga owali by³e do MOK-u osoby powitano w lekko siê i bez akompaniamentu, z wyczuwalnym przyciemnionej auli, w której stworzono wzruszeniem œpiewali kolejne utwory. Dosceneriê przypominaj¹c¹ atmosferê ulic datkowymi atrakcjami by³y bia³o-czerwone Warszawy z roku 1944r. Zaprosiliœmy Pañ- opaski ze znakiem Polski Walcz¹cej oraz stwa, aby upamiêtniæ te 63 dni straceñczej, mo liwoœæ odbicia stempla ze znakiem PW. desperackiej walki, poœwiêcenia, ofiar i Na goœci czeka³ skromny poczêstunek przyzniszczeñ. Po uroczystym otwarciu obejrze- gotowany przez organizatorów. Liczne przyliœmy film Miasto ruin, który jest kom- bycie mieszkañców Kowar dowodzi ywego puterow¹ symulacj¹ wygl¹du stolicy po zainteresowania histori¹. walkach. Nastêpnie Grzegorz Schmidt Anna Szablicka Dekoracja uroczystoœci upamiêtniaj¹cej 68. rocznicê wybuchy Powstania. Prowadz¹cy Grzegorz Schmidt w opasce Polski Walcz¹cej. Nr 3/ lipca br. - pan Franciszek Gawor opowiada. 1 lipca br. - w kowarskim Muzeum Ziemi. Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej 1

16 2 PODRÓ E NEPAL Przede mn¹ z doliny Kathmandu. S¹ dumni ze swej oddwa Nastêpne dwa dni dni raftingu - rêbnoœci, któr¹ podkreœlaj¹ szlachetne rysy. odpoczywamy, gdy sp³ywu rzek¹ Tri- Jest to lud uzdolniony, s³yn¹cy z wielkich dalsz¹ wêdrówkê uniesuli. Wczesnym rankiem wyje d amy z do- zdolnoœci w rzeÿbieniu drewna oraz produkliny mo liwia za³amanie pogody. Odwiedzamy Kathmandu. Najpierw mozolna wspina- cji wyrobów lnianych i bawe³nianych. Samo w tym czasie klasztor tybetañski i miejsce czka jeepem na obrze a doliny, potem kon- miasteczko jest przepiêknie po³o one. Chatrola pobytu uchodÿców. W bardzo skromnych na posterunku wojskowym. Zjazd w rakteryzuj¹ je strome w¹skie uliczki. Wszê- warunkach yj¹ starsi Tybetañczycy pa- dó³, potê ne doliny i przepaœci, a w per- dzie jest kolorowo, wokó³ du o straganów i miêtaj¹cy swoj¹ ojczyznê sprzed 1959 roku spektywie widoczne wierzcho³ki Manaslu, nieustanny ruch. Nocleg znajdujemy w jed- tj. roku zaanektowania kraju przez Chiny. Annapurny. Po oko³o 100 km nad brzegiem nym z najwy ej po³o onych kamienistej Trisuli przygotowujemy siê do hoteli, sk¹d o zmroku obsersp³ywu. Ta himalajska rzeka nale y na wujemy fantastyczn¹ perspekszczêœcie do spokojnych, jednak miejscami tywê wierzcho³ka oœnie onej jest wartka i szybka. Towarzyszy nam nieco Dhaulagiri. emocji i strachu, woda zalewa ponton, jes- Kolejnego dnia wyruszamy teœmy przemoczeni. Po chwili ukojenie daje w drogê do Pokhary. Podzispokojna toñ i niezwyk³a sceneria potê - wiamy w¹wozy i przepaœcie nych urwisk po obu stronach rzeki. Po kilku w dolinie rzeki Khaligandaki. godzinach zatrzymujemy siê w miejscu do- W pewnym momencie widzimy godnym na rozbicie namiotów. Jest cicho n a d n i¹ dym. Trwa kremacja i spokojnie. Przygotowujemy posi³ek o zw³ok. Zmar³y musia³ byæ doœæ zmroku przy ognisku nad spokojn¹ w tym bogaty, poniewa stos kremamiejscu himalajsk¹ rzek¹. Trudno by³o cyjny jest pokaÿny. W Nepalu zasn¹æ tak piêknej nocy w Nepalu przy drewno jest drogie, gdy wci¹ pe³ni ksiê yca. odczuwany jest jego brak i tylko Nastêpnego dnia rozpoczynamy dalsz¹, zamo ni mog¹ pozwoliæ sobie spokojniejsz¹ czêœæ sp³ywu. W po³udnie do- na wykorzystanie tego surowca. cieramy do celu, a póÿnym wieczorem pow- Wielkoœæ stosu kremacyjnego racamy do stolicy Nepalu. jest zatem miar¹ zamo noœci. Dalsza czêœæ nepalskiej przygody to W bezpoœredniej bliskoœci krewyjazd w interior tego przepiêknego kra- macji s¹ wy³¹cznie mê czyÿni. ju. Celem naszym jest Tansen niewielka Kobiety po drugiej stronie rzeki miejscowoœæ, dawniej mini ksiêstwo, jakich odprawiaj¹ ceremoniê w intencji Tansen by³o niegdyœ w Nepalu wiele. Miejscowa zmar³ego. Przechodzimy przez most w rejon yczliwi i przyjaÿni ludzie czêstuj¹ nas ludnoœæ to Nawarowie, ró ni¹cy siê od tych œwi¹tyni i nieoczekiwanie i dyskretnie herbat¹ z ³ojem jaka. egnamy ich, kupuj¹c bierzemy udzia³ w ceremonii pog- rêcznie tkane kolorowe szarfy, które wci¹ rzebowej. Kobiety ubrane na bia³o przypominaj¹ mi o tym spotkaniu. to wdowy, a niewiasta, której Odwiedzamy równie jedyne i wyj¹tkozmar³ m¹, klêczy poœrodku. Wrê- we w Nepalu muzeum gór i himalaizmu. czaj¹ nam pachn¹ce kwiaty, które Pokazana jest ca³a historia naturalna gór, rzucamy na o³tarz ofiarny. Spo y- œwiat roœlin i zwierz¹t, równie historia wamy te kawa³ki egzotycznego zdobywania gór. Podziwiamy stary sprzêt owocu gujawy. wspinaczkowy, liny, czekany, ówczesne Docieramy wreszcie do Pok- aparaty fotograficzne, buty skórzane, stare hary, gdzie witaj¹ nas silne po- fotografie, namioty, kije bambusowe. Wrasterunki wojskowe i œcis³a kon- enia s¹ niezwyk³e czuje siê obecnoœæ trola na rogatkach miasta. Przez i oddech pionierów Himalajów. Z zain- Pokharê, a raczej pod miastem, teresowaniem ogl¹damy dokumentalny film przep³ywa potê na górska rzeka nakrêcony w 50. rocznicê zdobycia Evewyp³ywaj¹ca gdzieœ spod Anna- restu. Przedstawia historiê syna Edmunda purny, która na rogatkach miasta Hilarego wchodz¹cego na wierzcho³ek Bo- "zapada siê" pod ziemiê, aby gini Matki Ziemi. wyp³yn¹æ ju poza miastem. Jest Po dwóch dniach deszcze ustaj¹ i trzeto wynikiem specyficznej budo- ciego dnia pobytu w Pokharze wczesnym wy geologicznej. Fragmenty pod- rankiem wdrapujê siê na dach hotelu z naziemnej rzeki s¹ czêœciowo udos- dziej¹ ujrzenia jak e bliskiego pasma Himatêpnione. Z zachwytem podzi- lajów. Z porannych mgie³ wy³ania siê urokwiamy to niezwyk³e zjawisko liwa Machhapuchare /Rybi Ogon/ nieznatury. dobyty dot¹d szczyt, poniewa jest siedzib¹ Samo miasto le y w rozleg³ej Bogów i rz¹d w Nepalu w adnym przydolinie wzd³u jeziora Peva u stóp padku nie wyda pozwolenia na wejœcie tam. Annapurny i jest kultowym miej- Ukazuje siê równie majestatyczna Anscem dzieci kwiatów lat 60., Ro- napurna pierwszy ze zdobytych przez lling Stonesów i innej ówczesnej M.. Herzoga w 1950 roku oœmiotysiêczawangardy. W dzielnicy turystycz- ników. nej obserwujemy nagromadzenie Oko³o po³udnia otrzymujemy komubazarów, kramów, kramików, na nikat o nag³ym za³amaniu siê pogody w których zakupiæ mo na oryginal- wy szych partiach gór. Okazuje siê, i ne wyroby tybetañskie. W okolicy w rejonie Annapurny szalej¹ burze œnie ne, Pokhora W obozie uchodÿców tybetañskich (Nepal) s¹ oœrodki uchodÿców z Tybetu. w wyniku czego utknê³o tam 20 francuskich Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej Nr 3/2012

17 PODRÓ E wspinaczy. Spogl¹dam w tym kierunku, widaæ lec¹ce, znikaj¹ce we mgle helikoptery. Trwa akcja ratunkowa, wszystkie si³y kierowane s¹ do Jomson. ¹cznoœæ zosta³a zerwana, telefony komórkowe i satelitarne s¹ wy³¹czone. W tym momencie zawieszone s¹ równie wszystkie lokalne odloty i tym samym przed nami pojawia siê perspektywa 20 godzin jazdy jeepem do Kathmandu. W tego typu przypadkach Nepalczycy s¹ bardzo dobrze zorganizowani i wszystko podporz¹dkowane jest bezpieczeñstwu ludzi w górach. Ju po powrocie do kraju, dowiedzia³em siê, e tego feralnego dnia zginê³o szeœciu himalaistów zasypanych przez lawinê. Pobyt nasz w Pokharze przed³u y³ siê i nastêpnego dnia po pó³ godzinie lotu ponownie witamy Kathmandu. Œrodkami komunikacji miejskiej docieramy do Pashupatinath królewskich œwi¹tyñ nad rzek¹ Bagmati. To równie miejsce kremacji. Widaæ akurat zw³oki zawiniête w ó³to-czerwony ca³un. Obok le ¹ stosy drewna. W us- wêdruj¹cy pielgrzymi i asceci. Maj¹ kilku- sz¹d dobiega gwar i muzyka. Wszystkie za- Kremacja nad Khaligandaki tach nieboszczyka umieszczono pal¹ce siê metrowe w³osy dredy i cia³a namaszczone bytkowe budowle i œwi¹tynie s¹ czynne, kadzide³ko to ostateczna próba spraw- popio³em ze stosów kremacyjnych. Mam yj¹ swoim yciem. Nie stanowi¹ obiektów dzenia, czy rzeczywiœcie zmar³. Rodzina za- wra enie, i to raczej pozorni asceci, bo- muzealnych, takich, do których nie mo na ³atwia w tym czasie formalnoœci urzêdowe. wiem mo na ich fotografowaæ za pieni¹dze. podejœæ i ich dotykaæ, jedynie pe³ni¹ swoj¹ W innym miejscu pal¹ siê dwa stosy po- To jakby nepalska wersja postaci, które rolê. S¹ u ytkowe dziœ tak jak kilkaset lat pio³y zostan¹ wrzucone do rzeki. Osobiste pracuj¹ jako bia³e misie na Krupówkach t em u. To tylko kilka refleksji zwi¹zanych z rzeczy nale ¹ce do zmar³ego zostaj¹ wczeœ- w Zakopanem. krajem, w którym na ka dym kroku odniej wrzucone do rzeki, a kilkadziesi¹t met- Dalsza droga prowadzi nas do Bhak- czuwa siê tradycje i historiê, a Zycie w sporów dalej najbiedniejsi z kasty miejsco- tapur. To najstarsze miasto doliny Kathman- sób prosty i dla nas niezrozumia³y przeplata wych pariasów (tacy, co rzeczywiœcie nic du. Podziwiamy tam zespo³y œwi¹tyñ, za- siê ze œmierci¹. nie posiadaj¹) wy³awiaj¹ te przedmioty. bytkowych budowli, stare uliczki, zaka- Leszek Pohoski W pobli u spotykam grupê sadu - to marki, kunsztowne rzeÿby newarskie. Zew- CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE KOWAR I OKOLIC Na ca³ym œwiecie znanych jest ok. 40 gatunków œwierka. Wystêpuj¹ one w umiarkowanej i ch³odnej strefie pó³kuli pó³nocnej. W Europie wystêpuj¹ 3 gatunki œwierka, z tego jeden œwierk pospolity, który jest dzisiejszym bohaterem naszego k¹cika przyrodniczego. A mamy siê czy pochwaliæ. Œwierk pospolity W powszechnie stosowanej w odnie- sieniu do drzew pomnikowych piêciostop- niowej skali zdrowotnoœci jest to œwierk zdrowy. Wystêpuj¹ co prawda obumar³e od do³u ga³êzie uszkodzone przez drobne korniki, ale przy pozosta³ej du ej masie zdrowego igliwia, nie ma to wp³ywu na jego kondycjê. Podkreœliæ nale y jednak, i drzewo przekroczy³o ju wiek maksymalnego przyrostu na gruboœæ i wysokoœæ oraz zbli a siê do kresu ycia biologicznego. Przy swej obecnej zdrowotnoœci bêdzie zapewne cie- szy³ nas jeszcze przez wiele lat. Warto przy tym wspomnieæ, i najgrubszy œwierk w Polsce rós³ jeszcze 30 lat temu we wsi G¹ski, w województwie koszaliñ- skim. Mia³ on 5 metrów obwodu i 45 m wysokoœci. Pozosta³ po nim jedynie fragment pnia. Liczy³ sobie 350 lat. Godnym ochrony jest nasz pomnikowy kowarski œwierk. Chroñmy go wszyscy, bo- wiem, jak mawia³ nasz wielki botanik W³a- d y s³ a w Szafer: Adam Mickiewicz po raz pierwszy sê- Przeprowadzona blisko 20 lat temu za poœrednictwem "Przegl¹du Leœniczego" ankieta wœród leœników ca³ej Polski, maj¹ca na celu zinwentaryzowanie drzew pomnikowych, umiejscawia nasz œwierk w czo³ówce drzew pomnikowych tego gatunku. Rosn¹cy na Wojkowie u wylotu ulicy Œwierkowej, nieco poni ej drogi z Kowar do Gruszkowa, na terenie administrowanym przez Nadleœnictwo "Œnie ka" sprawia rzeczywiœcie imponuj¹ce wra enie. W sprzyjaj¹cych warunkach glebowych, wilgotnoœciowych i przy pe³nym dostêpie s³oñca wykszta³ci³ regularn¹ symetryczn¹ koronê. Obwód pnia na wysokoœci pierœnicy tj. 1,30 m wynosi blisko 4 metry, a gruboœæ 120 cm, zaœ wysokoœæ drzewa przekracza 30 m. Tak 3 imponuj¹ce rozmiary to blisko 14 m drewna. Doprawdy rzadko spotykany egzemplarz. Trudno precyzyjnie okreœliæ wiek drzewa, wszelkie dane mog¹ byæ obarczone b³êdem, ale mieœci siê on w przedziale lat. Nr 3/2012 Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej dziwe drzewa nazwa³ pomnikami, podnosz¹c je tym okreœleniem do rzêdu pami¹tek przesz³oœci godnych szacunku i ochrony na równi z rêk¹ ludzk¹ tworzonymi pomnikami historycznej s³awy. Leszek Pohoski Œwierk pospolity 73

18 MIÊDZY RUDNIKIEM A GÓR WO OW WÊDRÓWKI PO DZIEJACH DOLINY JEDLICY KOWARY 186 LAT TEMU Witam ponownie. Tym razem, nie ukrywam, musia³em zmierzyæ siê z najtrudniejszym tekstem, poniewa po raz pierwszy w yciu musia³em napisaæ historiê mi³osn¹. O wiele ³atwiej mi pisaæ o wojnach, bitwach, orê u czy oskrzydlaj¹cych manewrach, bo zwi¹zane jest to z moim wyuczonym zawodem historyka. Z drugiej strony wiadomym jest, e mê czyÿni s¹ mniej wylewni w kwestii uzewnêtrzniania swoich emocji, uczuæ czy opowiadania o ca³owaniu. Ale, o dziwo, jakoœ posz³o. Nasza historia jest doœæ zamierzch³a i eby j¹ poznaæ, trzeba siê cofn¹æ a O 186 lat. W 1826 roku Kowary by³y typowym dolnoœl¹skim miasteczkiem. Tubylcza ludnoœæ zajmowa³a siê swoimi sprawami. A jakimi? By³ to czas, kiedy Œl¹zacy specjalizowali siê w tkactwie. Ka da osada by³a wielkim przedsiêwziêciem produkcyjnym. Ch³opi siali len dwa razy do roku, potem pielêgnowali, niszczyli chwasty, wyrywali dojniego rza³y len z korzeniami, namaczali w wodzie, Henryka Radziwi³³a, namiestnika Eliza. Wilhelm I jako ksi¹ ê. za ar an owano ceremoniê powitania rodziny suszyli, miêdlili, a z nasion wyciskali olej. w Wielkopolsce. Dzisiejszym jêzykiem wraz z piêkn¹ znajom¹ nieznajom¹. Wil- Zmiêdlony len ju bez paÿdzierza oddawano powiedzielibyœmy, e by³a to szycha. By³ helm zupe³nie nie zwraca³ uwagi na jej tkaczom, którzy na ko³owrotkach krêcili polsko pruskim ksiêciem, odznaczonym rodzinê. Gapi³ siê tylko na cudnolic¹. W przêdzê, z niej nastêpnie tkano p³ótna. P³ótnu, orderem Or³a Bia³ego, wielkim mê em sta- koñcu podesz³a do niego i uk³oni³a siê, na- na bielono pota em i suszono na okoliczzarówno ciesz¹cym siê ogromnym zaufaniem wet nie patrz¹c na, by³o nie by³o, mo e nych ³¹kach. Na koñcu wywo ono na rynek w³adz pruskich, jak i ziomków w przysz³ego króla, a jak dobry Bóg da cesanych jeleniogórski i tam sprzedawano kupcom. Polsce i na Litwie (zagarniêtych przez 3 rza! A ona nic. Nie zwróci³a na niego najzaborców). Mieszkañcy ciê ko pracowali i nawet nie Skomponowa³ nawet muzykê do mniejszej uwagi! Nie móg³ tego zrozumieæ, mieli czasu siê zainteresowaæ, e niedaleko opery Faust Goethego. ale wci¹ siê w ni¹ wpatrywa³. Czu³, jak ich domostw, które by³y od razu warszta- Znali siê ju od dzieciñstwa. Pierwszy serce mu bije coraz mocniej, ciê ko odraz tami tkackimi, pewien romans prze ywa³ spotkali siê w Berlinie. Potem on jako dycha³, nie móg³ zebraæ myœli. Nigdy swój najwiêkszy wzlot. I tu zaczyna siê na- osiemnastolatek tañczy³ z ni¹ kadryla w wczeœniej tak siê nie czu³. Nie rozumia³, sza opowieœæ. Wiedniu. Ale wtedy nie wyda³a mu siê e zakocha³ siê po raz pierwszy i jedyny 1 Dwudziestodziewiêcioletni Wilhelm, atrakcyjna. W koñcu mia³a zaledwie 12 lat. w swoim yciu. ksi¹ ê z dynastii Hohenzollernów, spotyka³ Spotykali siê w ró nych sytuacjach, w krêgu Po spotkaniu uda³ siê na kwaterê do siê z m³odsz¹ o 6 lat Eliz¹ Radziwi³³ówn¹. rodzinnym, na oficjalnych uroczystoœciach, pa³acu swojego ojca w Karpnikach. D³ugo Wilhelm przy nieszczêœliwym wypadku w pa³acach w dolinie Bobru, na które za- nie móg³ zasn¹æ. Myœlami by³ przy Elizie. jego brata Fryderyka Wilhelma IV, a dla nienie prasza³y siê bardzo szlachetne rody. Nastêp- Czu³ ogromn¹ niepewnoœæ, czy jeszcze j¹ go niezwykle szczêœliwym zbiegu okonych przez kilka lat nie widywali siê z ró - zobaczy, czy bêdzie chcia³a z nim rozma- licznoœci, dziedziczy³ tron Królestwa Prus- powodów. W koñcu nadesz³a ta wy- wiaæ. W koñcu zasn¹³ i przyœni³ mu siê 2 kiego. Eliza by³a córk¹ namiestnika Antoobiadów j¹tkowa chwila. Na jednym z oficjalnych cudowny sen, oczywiœcie by³ to sen o Elizie. w pa³acu Bukowiec pruski W dzisiejszym œwiecie taki sen nie zrobi³by kawaler dojrza³ j¹. Nie rozpozna³ w adnego wra enia, lecz w XIX wieku by³ to niej starej znajomej, ale jego serce po prostu erotyk. Ksi¹ ê œni³, jak ksiê - drgnê³o. Stara³ siê uchwyciæ wzrok niczka o s³owiañskiej urodzie tañczy³a woobiektu zainteresowania, lecz ona kó³ niego i, o zgrozo, podnosi³a swoj¹ jedkompletnie nie zwraca³a na niego wabn¹ sukniê, pokazuj¹c nogi. W³aœciwie to uwagi. Wezwa³ swojego adiutanta w pokazywa³a tylko kostki. Tyle nagiego kocelu przeprowadzenia delikatnego biecego cia³a pruski kawaler w swoim luœledztwa i wywiedzenia siê wa nych terañskim yciu nigdy nie widzia³. Rano ju szczegó³ów o m³odej piêknej blond- wiedzia³, co ma zrobiæ. Wezwa³ adiutanta w³osej panience z cudnymi du ymi i po kilku zwiêz³ych rozkazach, zapuœci³ niebieskimi migda³owymi oczami, sieæ inwigilacji na pa³ac w Ciszycy ko³o których nigdy wczeœniej nie zauwa- Kowar miejsce pobytu rodziny Radzi- a³. W chwilê póÿniej raport ustny by³ wi³³ów. Ju po kilku dniach zna³ dok³adnie gotowy. Wtedy przypomnia³ sobie o rozk³ad zajêæ Elizki. Po dok³adnym przeachudej podrostce, dziecku jeszcze. nalizowaniu mo liwoœci uda³ siê konno w Dopiero teraz dostrzeg³ w niej ko- okolicê Kowar na przypadkowe spotkanie bietê. Ku wielkiej radoœci, dowie- swojego mi³osnego przeznaczenia. Zatrzydzia³ siê, e by³a stanu wolnego i ma³ siê blisko, przy ponurej pami¹tce morjeszcze nikomu nie zosta³a przypisa- derstwa z wieków œrednich, czyli krzy u na. Takie to by³y czasy. W koñcu pokutnym z wykut¹ w³óczni¹, który stoi do zdecydowa³ siê na bli sze spotkanie. dziœ w Kowarach przy wjeÿdzie z ob- Antoni Radziwi³³. Kaza³ siê zaanonsowaæ. Po chwili wodnicy. Zsiad³ z konia i zaduma³ siê krótko 4 Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej Nr 3/2012

19 nad kruchoœci¹ ludzkiego ywota. Ockn¹³ siê szybko, gdy us³ysza³ nadje d aj¹cy powóz. Odwróci³ siê i zobaczy³ dwóch stangretów. Powóz zatrzyma³ siê ko³o niego, w okienku ujrza³ obraz, o którym marzy³ od kilku dni. Ona wyœniona, doskona³a, ukochana. ONA, ONA, ONA! Ca³y sparali owany zadr a³, kiedy drzwi otworzy³y siê. Radziwi³³ówna wysz³a i po raz pierwszy na niego spojrza³a. Spojrza³a i kaszlnê³a, tak delikatnie, tak mi³o dla ucha. A potem przemówi³a, tak œpiewnie jak skowroneczek, tak subtelnie jak œpiewaczka opery, tak s³odko jak cherubin. W koñcu prze³ama³ siê i chcia³ rozpocz¹æ konwersacjê, ale w jakim jêzyku? Zawaha³ siê. Nie wiedzia³, czy wybraæ ojczysty jêzyk czy mo- e francuski. Nie cierpia³ jêzyka abojadów, bo uwa a³, e to zwulgaryzowana ³acina. Staro ytni Galowie byli zbyt g³upi, eby dobrze nauczyæ siê Lingua Latina z Rzymu. Ostatecznie jego wewnêtrzny g³os, który nigdy wczeœniej siê nie odzywa³, rozkaza³ mu przemówiæ po francusku. Ksiê niczka zarumieni³a siê. Tak wielbi³a ten jêzyk mi³oœci. Na spotkaniu w Bukowcu mêczy³ j¹ jêzyk niemiecki. Teraz czu³a siê jak w niebie. Od tego momentu dwa serduszka zaczê³y biæ tym samym rytmem. Potem spotkania by³y coraz mniej formalne, a coraz bardziej intymne. Obie ro- dziny wygl¹da³y na zadowolone z widoku gruchaj¹cych go³¹bków. Co oznacza³o gruchanie 186 lat temu? Wspólne codzienne przeja d ki po dolinie Bobru, podziwianie malowniczych Gór Olbrzymich, Gór So- kolich, spacery po lasach, ska³ach, po ru- inach opactwa w Bukowcu, romantycznych sztucznych ruinach ko³o pa³acu w Ciszycy, za³o eniach parkowych Bukowca, Karpnik i Ciszycy, okolicach pa³acu myœliwskiego Szwajcarka dziœ schronisko turystyczne. W koñcu po kolejnym spotkaniu Wilhelm odwa y³ siê na zbli enie siê do ukochanej. Serce mu mocno wali³o, ale w koñcu prze- ³ama³ siê. Postanowi³ z³apaæ j¹ za rêkê. D³ugo trwa³o, a zrealizowa³ swój zamiar. Eliza jednak poderwa³a rêkê zaczerwieniona Kadr z filmu Pruska historia mi³osna z 1938 roku. i zakaszla³a. Nie potêpi³a jednak Prusaka za córka by³aby godna przysz³ego pruskiego swój niecny i niegodny czyn. Wyjaœni³a mu, króla. Generalnie car siê zgodzi³, prosi³ tyl- e jako kalwinka nie mo e cieleœnie dotykaæ ko jeszcze o trochê czasu na przemyœlenie 4 siê z mê czyzn¹, bo to grzech œmiertelny. tej decyzji. Wkrótce jednak umar³ i adopcja Doszli wspólnie do wniosku, e najwy szy nie dosz³a do skutku. Tak naprawdê nieczas zarêczyæ siê i pomyœleæ o œlubie. I tu wiele to zmieni³o, poniewa nawet gdyby zaczê³y siê schody. dosz³a do skutku, z prawnego punktu wi- Generalnie obie rodziny szuka³y mo - dzenia nie mia³o to znaczenia, poniewa liwoœci po³¹czenia Wilhelma i Elizy nieliczy³a siê krew, a nie nazwisko. Wp³ywowy rozerwalnym wêz³em ma³ eñskim. Niestety hrabia Baumann z Berlina, z którego zda- Ksi¹ ê jako mo liwy nastêpca tronu móg³ niem bardzo liczyli siê Hohenzollernowie, poœlubiæ kobietê urodzon¹ w rodzinie króstwierdzi³, e on¹ nastêpcy tronu mo e byæ lewskiej. Radziwi³³owie byli tylko rodzin¹ tylko córka pary królewskiej. Zwi¹zek ma³- ksi¹ êc¹, mimo e bardzo zas³u on¹, to jed- eñski z Radziwi³³ami nie wchodzi³ ju w nak tylko ksi¹ êc¹. Wynajêto prawników rachubê. Wilhelm pojecha³ jeszcze do Pez renomowanej kancelarii K.F. Eichhorna, tersburga szukaæ mo liwoœci adopcji u nasktórych celem by³o udokumentowanie drze- têpnego cara Miko³aja. Ten jednak by³ wro- wa genealogicznego ukazuj¹cego, e Ra- go nastawiony do Polaków i nie dopuszcza³ dziwi³³owie mieli królewny w swoim ro- mo liwoœci adopcji. Narzeczony nie wróci³ dzie jak Barbara w zwi¹zku z królem Polski ju do Kowar. Zygmuntem Augustem czy mazowiecka W koñcu Hohenzollernowie dali znaæ ksiê na Anna, która rz¹dzi³a jako suwerenna Wilhelmowi, e przyszed³ czas porzuciæ ro- w³adczyni. To by³o jednak zbyt ma³o. Os- mantyczn¹ mi³oœæ i zaj¹æ siê przysz³oœci¹ tatni¹ desk¹ ratunku by³ car rosyjski Alek- swojego kraju. Dosta³ od swojej rodziny sander I, który odwiedzi³ Karpniki. Jego za- wyraÿn¹ propozycjê nie do odrzucenia. daniem by³o adoptowanie Elizy. Jako carska Musia³ siê zarêczyæ z ksiê n¹ August¹ von Sachsen-Weimar i po egnaæ nadziejê na zwi¹zanie siê z Eliz¹. Nie mia³ charakteru Zygmunta Augusta, który wbrew wszystkiemu, potajemnie o eni³ siê z Barbar¹. W tym wypadku mi³oœæ przegra³a z polityk¹. Eliza nigdy nie wysz³a za m¹. Osiem lat po rozstaniu umar³a na gruÿlicê. Wilhelm nigdy nie zapomnia³ o swojej ukochanej. Na jego biurku w gabinecie do koñca ycia le a³ malutki portret jego jedynej mi³oœci. Nastêpny odcinek bêdzie ju ostatnim z serii Miêdzy Rudnikiem a Gór¹ Wo³ow¹ wêdrówki po dziejach w dolinie Jedlicy. Tym razem zajmê siê Kowarami w maju 1945 roku. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schmidt Nr 3/2012 Pa³ac Ciszyca. Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej 1 Rzeczywiœcie Wilhelm nazywany by³ Fryderyk Wilhelm Ludwik. ¹cznie przed nim by³o a 4 Fryderyków Wilhelmów pozwoli³em sobie nazwaæ go takim imieniem, jaki przybra³ jako póÿniejszy w³adca Prus, aby nie mieæ adnych w¹tpliwoœci o kogo chodzi. 2 Fryderyk Wilhelm IV zmar³ w 1861 roku. Od 1857 zacz¹³ zachowywaæ siê zbyt ekscentrycznie. Okaza³o siê, e by³ chory psychicznie i odsuniêto go od w³adzy. 3 I tak te siê sta³o. W 1871 w Wersalu Wilhelm I sta³ siê cesarzem Niemiec. 4 U Kalwinów nie ma spowiedzi, a grzech œmiertelny skutkuje natychmiastowym potêpieniem po œmierci. 75

20 6 LEGENDY DUCH GÓR I FA SZYWY MEDYK Odk¹d istnieje œwiat, najwiêcej pieniê- dzy ludzie wydawali na leczenie. Gdy tylko choroba zagnieÿdzi³a siê w cz³owieku, ten najczêœciej nie licz¹c siê z kosztami, szuka³ ratunku na swe dolegliwoœci, gdzie tylko siê da³o. Gdy zawodzi³ lekarz, zwracano siê do ró nej maœci znachorów i cudotwórców. atwowiernoœæ i naiwnoœæ ludzka by³y zaœ w tym wzglêdzie zawsze tak du e, e od wieków wykorzystywali je nieuczciwi szar- latani. Zdarzy³o siê, e jeden cyrulik ze Lwówka Œl¹skiego nie móg³ utrzymaæ siê ze swo- jego fachu. Konkurencja w mieœcie by³a du a, a on do mistrzów no yc i grzebienia nie nale a³. Poniewa zaœ warsztat swój mia³ na obrze ach miasta, rzadko ktoœ do niego zagl¹da³. Widywa³ on na targach i jar- markach ró nych handlarzy sprzedaj¹cych lekarstwa na wszelkie dolegliwoœci. Widzia³, jak szybko sprzedawali swój towar, jak potem w karczmie suto jedli i pili najlepsze trunki. Zdecydowa³ siê sam zostaæ takim sprzedawc¹ leków. Sprawi³ sobie od- powiedni strój, z d³ugimi rêkawami i d³ugim kapturem, specjaln¹ skrzynkê na medykamenty, a na koniec spreparowa³ ró nego rodzaju mikstury i maœci. Nie mia³y one adnej mocy lecz¹cej, ale by³y za to bardzo kolorowe, wydawa³y intensywny zapach, a i smak ich by³ bardzo ró ny. Powlewa³ mikstury do ma³ych buteleczek, wszelkie sma- rowid³a umieœci³ w pude³kach, a w papierowe torebki nasypa³ suszonego zielska, które uprzednio zebra³ w miejskiej fosie. Ka dy lek otrzyma³ karteczkê z bardzo uczona nazw¹ ³aciñsk¹, które nic nie znaczy³a, ale brzmia³a niezwykle m¹drze. Na karteczkach tych umieœci³ równie wyjaœnienia, na co dany lek s³u y i jak nale y go stosowaæ. Tak wyposa ony wy- ruszy³ w drogê po Œl¹sku. Przemierzy³ niemal wszystkie miasta, miasteczka i wioski, podaj¹c siê za lekarza cudotwórcê, który ca³y œwiat ju przemierzy³, a swoje specyfiki przywióz³ z zamorskich krain. Sprzedawa³ wszêdzie swoje fa³szywe lekarstwa, które mia³y podobno pomagaæ na wszelkie dolegliwoœci. Ludzie oddawali czêsto ostatnie pieni¹dze, aby móc kupiæ lek, który ponoæ mia³ im pomóc. A e by³y cyrulik mia³ ogromy dar przekonywania, wiêc nie mia³ problemów ze zbyciem swych produktów. Problem w tym, i jego lekarstwa bardzo czêsto miast pomagaæ szkodzi³y, powoduj¹c bóle brzucha, wymioty, a nierzadko gor¹czkê. Dlatego te fa³szywy medyk nigdy w jednej miejscowoœci d³ugo miejsca nie zagrzewa³ i wiêcej do niej nie wraca³, s³usznie obawiaj¹c siê zemsty oszukanych ludzi. W ten sposób w ci¹gu zaledwie dwóch lat przemierzy³ ca³y Œl¹sk i postanowi³ dalej uprawiaæ swój proceder w Czechach, gdzie go jeszcze nie znano. Droga do Czech wypad³a mu zaœ przez Karkonosze. Id¹c przez góry, napotka³ starszego cz³owieka w lichym odzieniu, z d³ug¹ brod¹, dÿwigaj¹cego na plecach olbrzymi kosz, wrzucaj¹c do niego raz po raz rosn¹ce doko³a zio³a lub wykopane w³aœnie korzonki. Trudzi³ siê przy tym niemi³osiernie. Fa³szywy medyk podszed³ do starca i spyta³, po co siê tak mêczy. Ten mu odpowiedzia³, i zbiera lecznicze zio³a, które ratuj¹ ludziom zdrowie i ycie, aby sprzedaæ je nastêpnie aptekarzom w Jeleniej Górze i Kowarach. Ci nie zbieraj¹ ich sami, gdy nie wiedz¹ gdzie te roœliny rosn¹. A du o ci p³ac¹ za twój trud?, zapyta³ medyk. Niewiele, odpowiedzia³ staruszek, ale na ycie wystarcza. S³ysz¹c to, medyk cudotwórca, który by³ cz³owiekiem pró nym i pysznym, a adnej okazji do zarobku nie przepuszcza³, pocz¹³ siê przechwalaæ, e zio³a te, wobec jego cudownych medykamentów, s¹ na pewno nic nie warte. I zaproponowa³, e mo e mu sprzedaæ któr¹œ z cudownych mikstur. Starzec spojrza³ na niego, a potem spyta³. Czy macie, panie, wobec tego jakiœ lek na apetyt? Có za pytanie, odrzek³ tamten, mam lekarstwa na wszelkie mo liwe dolegliwoœci, a ka d¹ z nich leczy niemal natychmiast! Mogê wam te sprzedaæ takie lekarstwo na apetyt, jeœli oczywiœcie macie jednego talara. Okaza³o siê jednak, e dziadek ma talara, tak wiêc wkrótce sta³ siê posiadaczem maleñkiej flaszeczki z mêtnym p³ynem, o niezbyt przyjemnym zapachu i równie nieciekawym smaku. Wypij ³y eczkê tego lekarstwa teraz, a wieczorem nastêpn¹, zobaczysz zaœ, e rano ca³kiem odzyskasz apetyt, tak e zjeœæ bêdziesz móg³ wiêcej, ni ten legendarny, obrzydliwy Liczyrzepa, zaœmia³ siê medyk. Nie wiedzia³ bowiem, e rozmawia w³aœnie z samym Duchem Gór, który przybra³ postaæ starego zbieracza zió³. Wkrótce te srodze po a³owa³ swego artu. Duch Gór, gdy tylko us³ysza³ kpinê z w³asnej osoby, natychmiast przybra³ sw¹ Kurier Kowarski dodatek do Gazety Kowarskiej olbrzymi¹, w³adcz¹ postaæ. Z³apa³ te zaraz fa³szywego medyka jedn¹ rêk¹ za piersi i podniós³ go wysoko do góry, trzês¹c nim strasz-liwie. Ju dawno mia³em ciê na oku, rycza³ Duch Gór srodze. Ju dawno sprzykrzy³o mi siê, jak oszukujesz ludzi, sprzedaj¹c im za ciê kie pieni¹dze swe bezwartoœciowe mikstury. Ju dawno chcia- ³em ciê ukaraæ za to. A ty na dodatek nie doœæ, e przychodzisz do mojego królestwa, sprzedajesz mi bezu yteczne lekarstwo, to jeszcze pozwalasz sobie kpiæ z mojej osoby. Za to wszystko sam musisz teraz zjeœæ wszystkie swe medykamenty, a zaczniesz od tego specyfiku na apetyt, abyœ nie mia³ problemów w trakcie posi³ku. To powie- dziawszy Duch Gór wla³ medykowi w gard- ³o po kolei zawartoœæ wszystkich niesionych przez medyka lekarstw, a ten zacz¹³ krztusiæ siê i b³agaæ o litoœæ. Gdy skoñczy³, podrzuci³ go wysoko kilkakroæ do góry, aby siê lekarstwa w o³¹dku lepiej u³o y³y, a na- stêpnie cisn¹³ nim do pobliskiego stawu, aby czysta wod¹ popi³ to, co zjad³. Gdy ten wy- szed³ z wody na brzeg, Duch Gór rykn¹³ na niego jeszcze: A pamiêtaj, abyœ nigdy ju nie wa y³ siê sprzedawaæ ludziom fa³- szywych lekarstw! Wróæ lepiej do swojego starego fachu. To powiedziawszy, rozp³yn¹³ siê w powietrzu, ale echo d³ugo jeszcze powtarza³o jego ostatnie s³owa. Powiadaj¹ ludzie, i nieszczêsny medyk faktycznie nigdy ju ludzi oszukiwaæ nie próbowa³, a gdy siê wyleczy³ z bólów brzu- cha, jakie go prawie miesi¹c mêczy³y po zjedzeniu tylu ohydnych mikstur, zaszy³ siê w jakiejœ zapad³ej mieœcinie na Œl¹sku, z da- la od Karkonoszy, gdzie powróci³ do za- wodu golibrody. Choæ maj¹tku nigdy nie zrobi³, to przecie niczego, co istotne, nigdy mu w yciu nie brakowa³o. Ivo aborewicz KOWARY - OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA Pan Max Kurzke z Rodzin¹. W tle ulica Bukowa w latach 30. ub. wieku (fot. Rodzina Kurzke) Nr 3/2012

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu

SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu Okres kampanii rozliczania PIT-ów, to czas, kiedy wielu podatników zostaje wezwanych do urzędów skarbowych. Główną przyczyną tych wezwań są błędy w formularzach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r.

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r. Projekt pn. Ścieżka rowerowa Z doliny Izery do doliny Bobru- Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika

Bardziej szczegółowo