STATUT FEDERACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT FEDERACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do statutu Federacji Przedsiębiorstw Społecznych Pakiet wsparcia dla Członków Zwyczajnych Federacji Przedsiębiorstw Społecznych. W Związku z opłacaniem abonamentu w 2014 roku każdy z Członków zwyczajnych Federacji ma prawo do korzystania z pakietu wsparcia, który obejmuje: 1. Udział w spotkaniach integracyjno edukacyjnych organizowanych przez Operatora co najmniej raz na kwartał, w tym w spotkaniach wyjazdowych w przypadku pozyskania środków na ten cel. 2. Udział w 2 bezpłatnych szkoleniach oraz z 30% rabatem w kolejnych organizowanych przez Federację. Zakres szkoleń dotyczy w szczególności aspektów prawa, księgowości, marketingu i zarządzania. Ostateczny zakres szkoleń jest ustalany przez Zarząd Federacji po zasięgnięciu opinii członków Federacji. 3. Korzystanie ze wsparcia dostępnego za pośrednictwem serwisu internetowego. Członek Federacji uzyskuje indywidualny login uprawniający do: a) Promowania usług, produktów i własnej marki, b) Korzystania z bazy wymiany informacji i zasobów, c) Korzystania z doradztwa prawnego i księgowego, d) Umożliwienie korzystania z platformy wymiany handlowej między podmiotami, e) Korzystania na preferencyjnych warunkach z dostępu do systemu sprzedaży swoich produktów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) i Spółdzielnię Socjalną Cloud Office. Zakres preferencji będzie regulowany pomiędzy Władzami Federacji, a wymienionymi podmiotami. Wsparcie opisane w punkcie d będzie dostępne po uruchomieniu sklepu. 4. Korzystanie z Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ze stawką oprocentowania niższą o 20%, niż dla podmiotów spoza Federacji. 5. Korzystanie w ramach opłacanego pakietu z doradztwa ogólnego w wymiarze do 4 godzin kwartalnie oraz za pośrednictwem poczty i telefonicznie, 6. Korzystanie z możliwości uczestnictwa w tzw. zamówieniach zbiorowych, 7. Otrzymanie certyfikatu jakości dolnośląskiego produktu lokalnego po weryfikacji przez Komisję Standaryzacji i jakości, 8. Inne definiowane przez Zarząd Federacji.

2 STATUT FEDERACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Federacja Przedsiębiorstw Społecznych jest autonomicznym podmiotem zrzeszającymi przedsiębiorstwa społeczne na rzecz ich integracji i rozwoju społeczno - gospodarczego. 2. Pełna nazwa Federacji brzmi: Federacja Przedsiębiorczości Społecznej zwana dalej Federacją Federacja nie posiada osobowości prawnej. 2. Federacja działa przy Operatorze, który pełni rolę administracyjno wspierającą. 3. Siedzibą Federacji jest aktualna siedziba Operatora. 4. Federacja działa na obszarze województwa dolnośląskiego. Dla realizacji swoich celów Federacja może podejmować działania poza obszarem województwa. 3 Federacja może używać pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby oraz własnego logotypu. ROZDZIAŁ II CELE I PAKIET WSPARCIA DLA CZŁONKÓW FEDERACJI 4 Głównym celem działania Federacji jest integracja i rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych. Cele szczegółowe działania Federacji: 1. Inicjowanie i wspieranie współpracy gospodarczo - społecznej pomiędzy członkami Federacji. 2. Inicjowanie i wspieranie współpracy gospodarczo - społecznej członków Federacji z podmiotami sektorów biznesu oraz innymi podmiotami działającymi bez uzyskiwania zysku i jednostkami samorządu terytorialnego. 3. Podnoszenie konkurencyjności wyrobów i usług oferowanych przez członków Federacji. 4. Rozwój efektywności i jakości działań podejmowanych przez członków Federacji. 5. Rzecznictwo Federacji oraz przedsiębiorstw społecznych wobec samorządów lokalnych, regionalnych, instytucji rządowych, jednostek im podległych oraz innych podmiotów. 6. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Przedsiębiorstw Społecznych. 7. Wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Federacji oraz instytucjami mogącymi wpłynąć na rozwój członków Federacji przedsiębiorstw społecznych. 8. Podnoszenie kompetencji członków Federacji. 9. Umacnianie postaw etycznych wśród członków Federacji. 10. Inne wyznaczane przez Zarząd Federacji i Walne Zebranie Członków, mogące mieć znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej. 5 Pakiet wsparcia dla Członków Zwyczajnych Federacji 1. Członkowie Zwyczajni Federacji mają prawo do korzystania z pakietu wsparcia Federacji. 2. Szczegółowy zakres pakietu wsparcia stanowi załącznik do statutu Federacji. 3. Z mocą statutu zostaje określony pakiet wsparcia na rok W kolejnych latach zakres pakietu wsparcia będzie ustalany przez Zarząd Federacji.

3 ROZDZIAŁ III Finanse Federacji 6 1. Działalność Federacji opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 2. Federacja tworzy własny budżet gromadzony z abonamentu członków zwyczajnych, darowizn, dotacji, przychodów i innych dozwolonych prawem form. 3. Środki o których mowa w pkt 2 są gromadzone na wydzielonych kontach Operatora. 4. O przeznaczeniu środków Federacji decyduje jej Zarząd. 5. Wydatkowanie środków musi być zgodne z celami statutowymi Operatora. 6. Zarząd Federacji do marca każdego roku sprawozdaje się z realizacji budżetu Federacji. 7. Zarząd Federacji może podjąć decyzję o współpracy z Operatorem lub innymi podmiotami poprzez przedsięwzięć i realizację projektów, finansowanych ze środków zewnętrznych. Zasady współpracy w takiej sytuacji będą regulowane w odrębny sposób, jednakże realizowane we współpracy przedsięwzięcia i projekty muszą być zgodne z celami Federacji Członkowie zwyczajni Federacji opłacają abonament, w wysokości ustalanej przez Zgromadzenie Członków i weryfikowanej corocznie przez wymienione Zgromadzenie. 2. Abonament jest elementem składowym budżetu Federacji, a tym samym jest przeznaczony wyłącznie na finansowanie realizacji jej celów. 3. Członkowie Wspierający są zwolnieni z opłat abonamentowych. 4. Z mocą statutu wprowadza się abonament miesięczny dla każdego członka zwyczajnego Federacji w wysokości 30 zł miesięcznie. Istnieje możliwość opłaty kwartalnej, półrocznej lub za cały rok członkostwa w Federacji. 5. Wpłaty abonamentowe wpłacane są na wydzielone konto operatora. 6. Zarząd Federacji w sytuacjach szczególnych może zawiesić lub zmniejszyć wysokość abonamentu dla członków zwyczajnych Federacji. ROZDZIAŁ IV CZŁONKOSTWO W FEDERACJI 8 Członkowie Federacji dzielą się na: 1. członków zwyczajnych, 2. członków wspierających, 9 1. Członkami zwyczajnymi Federacji są przedsiębiorstwa społeczne działające w formule Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszeń rejestrowych i Fundacji prowadzące działalność odpłatną lub gospodarczą deklarujące wolę członkostwa w Federacji. 2. Członek zwyczajny musi posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Członkostwo zwyczajne nabywa się na podstawie złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej w Federacji po zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd. 4. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik do statutu Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna w szczególności podejmująca działalność w obszarze Ekonomii Społecznej, w tym podmioty sektora finansów publicznych. 2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd po wyrażeniu zgody przez kandydata. 3. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie wsparcia na rzecz Federacji, w formule uzgodnionej z Zarządem.

4 11 Utrata członkostwa zwyczajnego w Federacji następuje wskutek: 1. dobrowolnego wystąpienia, 2. wykluczenia z powodu nie wywiązywania się z obowiązków statutowych oraz nie przestrzegania ustaleń podjętych na wspólnych spotkaniach, w szczególności dotyczących tajemnicy handlowej i nie opłacania abonamentu. Decyzję o wykluczenie członka podejmuje Zarząd Federacji po zasięgnięciu opinii Komisji Standaryzacji i Jakości. 3. utraty zdolności do czynności prawnych. 12 Członek zwyczajny Federacji ma prawo: 1. uczestniczyć w działaniach organizowanych przez Federację, 2. korzystać z pakietu wsparcia dla członków Federacji opisanego w 5, 3. wybierać i być wybieranym do organów Federacji, 4. otrzymać certyfikat członkostwa w Federacji, 5. ubiegać się o uzyskanie certyfikatu jakości dolnośląskiego produktu lokalnego, 6. zgłaszać wnioski i opinie do organów Federacji, 13 Do obowiązków członka zwyczajnego Federacji należy: 1. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Federacji, 2. przestrzeganie postanowień Statutu, 3. opłacanie abonamentu. ROZDZIAŁ V Struktura funkcjonowania Federacji Organy Federacji: 1. Walne Zebranie Członków Federacji, 2. Zarząd Federacji, 3. Operator, 4. Komisja Standaryzacji i jakości Walne Zebranie Członków 1. Walne Zebranie Członków Federacji zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków. 2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. 3. W razie braku kworum Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie (tego samego dnia po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania). 16 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 1. uchwalanie priorytetów działania Federacji, 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych składanych przez zarząd za okres roku, 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych za okres kadencji, 4. powoływanie i odwoływanie Zarządu Federacji, 5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków i organy Federacji, 6. ustanawianie wyróżnień i przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym, 7. uchwalanie kodeksu standardów i etyki Przedsiębiorstw Społecznych, 8. uchwalanie zasada uzyskiwania certyfikatu jakości dolnośląskiego produktu lokalnego,

5 9. uchwalanie zmian w statucie Federacji. 17 Zarząd Federacji 1. Organem wykonawczym Federacji jest Zarząd, który liczy od 3 do 7 osób. 2. Zarząd Federacji składa się z przedstawicieli członków zwyczajnych: a) prezesa; b) zastępców w liczbie ustalanej przez Zarząd; c) członków Zarządu; d) przedstawiciela Operatora. 3. Prezesa i Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 4. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają zastępców. 5. Przedstawiciel Operatora jest wskazany przez Władze podmiotu pełniącego funkcję Operatora Federacji. 6. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Federacji na Walnym Zebraniu Członków. 7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata Do kompetencji Zarządu należy: a) realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków, b) bieżące realizowanie zadań wynikających ze statutu, c) powoływanie stałych i doraźnych zespołów roboczych, d) podejmowanie współpracy z podmiotami spoza Federacji, e) zarządzanie budżetem Federacji tj. pozyskiwanie środków i ich wydatkowanie, f) opracowywanie i przedstawianie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego, g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, h) reprezentowanie Federacji na zewnątrz, i) przyjmowanie i wykluczanie członków zwykłych i wspierających, j) przyznawanie certyfikatów jakości Członkom Federacji na wniosek komisji Standaryzacji i jakości, k) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków. 2. Zarząd może czasowo delegować wybrane uprawnienia do ekspertów lub zespołów przez siebie powołanych Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku i przewodniczy im Prezes lub Zastępca. 2. Posiedzenie Zarządu może się odbywać z wykorzystaniem technologii teleinformatycznej i komunikatorów. 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1/3 składu Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos prezesa lub zastępcy. 4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub za pośrednictwem komunikatorów w formie pisemnej. 20 Operator Federacji 1. Operator jest podmiotem pełniącym funkcję administracyjno wspierającą dla Federacji. 2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności i współpracy z Operatorem jest regulowany przez Zarząd Federacji z Operatorem. 3. Zgodnie z wolą podmiotów założycielskich budujących Federację w oparciu własne zasoby, funkcję Operatora pełni Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu. 4. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o zmianie Operatora. 21

6 Komisja Standaryzacji i jakości 1. Komisja Standaryzacji i jakości jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Członków w liczbie ustalanej przez Walne Zgromadzenie. 2. Zakres kompetencji Komisji: a) Rekomendowanie do Zarządu Federacji uzyskania certyfikatu jakości dolnośląskiego produktu lokalnego przez Członków Federacji; b) Tworzenie projektu kodeksu standardów i etyki Przedsiębiorstw Społecznych. c) Wyrażanie opinii nt. wypełniania standardów i etyczności postępowania społeczno gospodarczego członków Federacji zgodnie z przyjętym kodeksem o którym mowa w punkcie b. ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe Statut Federacji jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków. 2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ członków Federacji. 21 Rozwiązanie Federacji następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków lub braku aktywności Federacji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.