Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie"

Transkrypt

1 Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Wspó³dzia³anie i wzajemna promocja - tak najkrócej mo na scharakteryzowaæ atmosferê towarzysz¹c¹ ekspozycji powiatu wrzesiñskiego na targach FARMA Impreza, podczas której prezentowa³o siê 13 firm z terenu powiatu, odbywa³a siê w dniach wrzeœnia w Poznaniu, w ramach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Twórcza wspó³praca Niezwyk³e w tego typu przedsiêwziêciach jest to, jak producenci reprezentuj¹cy przeró ne bran- e spo ywcze i przemys³owe potrafi¹ z sob¹ twórczo pracowaæ, jak ich produkty promuj¹ siê nawzajem i ³¹cz¹c siê, podnosz¹ swoj¹ wartoœæ. Przyk³ad? Jak degustacja chleba z GS Pyzdry, to z wyrobami Masarni Paszak albo serkami z wrzesiñskiej mleczarni, tudzie miodem z pasieki nekielskich pszczelarzy. Jak ciasto z Cukierni Kuczora, to przegryzione œliwkami z sadów Eugeniusza Pacyñskiego oraz popijane piwem z mi³os³awskiego browaru "Fortuna". Ca³oœæ ekspozycji jak zwykle udekorowana by³a drzewkami i krzewami wrzesiñskiego GARDEX-u i wyrobami wiklinowymi przedsiêbiorstwa WIT-KAZ z Wr¹bczynkowskich Holendrów, a ujêta w drewniane "ramy" wyrobów wrzesiñskiego PIMAX-u. Ca³oœæ "doprawi³y" firmy zajmuj¹ce siê konfekcjonowaniem artyku³ów spo ywczych - POLRYZA i przypraw - EKKA. Nowym tegorocznym wystawc¹ by³a Lokalna Grupa Dzia³ania "Tutaj Warto", która, promuj¹c turystykê i gospo- Kolarska Liga Mistrzów goœci³a we Wrzeœni Tour de Pologne jest jedn¹ z najstarszych imprez kolarskich na œwiecie, zaliczan¹ do elitarnego cyklu UCI ProTour, organizowan¹ przez "LangTeam". Mieszkañcy Wrzeœni ju przed dwoma laty udowodnili, e s¹ wyborowymi kibicami miêdzynarodowego "Wyœcigu dooko³a Polski". Wtedy peleton przemkn¹³ przez Wrzeœniê niczym b³yskawica. W tym roku, 13 wrzeœnia barwny korowód œwiatowej s³awy kolarzy, przemierzaj¹c centralno-zachodnie rejony naszego kraju, zawita³ do Wrzeœni na d³u ej. Na wrzesiñskim rynku zorganizowano bowiem start V etapu 64. Tour de Pologne. Po krótkiej prezentacji uczestników etapu wiod¹cego z Wrzeœni do Œwidnicy, kolarze wystartowali w najd³u szy, blisko 256-kilometrowy odcinek wyœcigu. Najpiêkniejsze miasto - Wrzeœnia Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA darkê regionu, doskonale wpisa³a Tegoroczne stoisko powiatu ³o to ró norodnoœæ i rozmaitoœæ siê w specyfikê stoiska. wrzesiñskiego mia³o formê wachlarza - doskonale odzwierciedla- cd. str. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie 2 Start V etapu 64. Tour de Pologne z Wrzeœni Co jest we Wrzeœni tak wyj¹tkowego, by wziê³a ona udzia³ w wyœcigu nazywanym kolarsk¹ Lig¹ Mistrzów, a jednoczeœnie najwiêkszym w Polsce przedsiêwziêciu logistycznym? Tutejsi mieszkañcy! - odpowiedzia³ natychmiast Czes³aw Lang, dyrektor generalny 64. Tour de Pologne i jednoczeœnie by³y kolarz, wicemistrz Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Jestem bardzo zadowolony z trasy, któr¹ uda³o siê nam u³o yæ - t³umaczy³ Czes³aw Lang - Wrzeœnia jest bardzo piêknym i zadbanym miastem. W naszym wyœcigu chcemy promowaæ w³aœnie takie miejsca. Promocja przez sport to chyba najlepsza metoda. Nasz wyœcig jest transmitowany przez stacje telewizyjne na ca³ym œwiecie. Warto wiêc wykorzystaæ to przedsiêwziêcie i w jego tle pokazaæ najpiêkniejsze i najciekawsze miasta. Uwa am, e Wrzeœnia do nich nale y. Zahipnotyzowani wyœcigiem kibice Wrzesiñscy kibice nie zawiedli i zgodnie z oczekiwaniami organizatora startu V etapu 64. Tour de Pologne, którym by³ Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia (wspó³organizatorem by³a firma "Krispol") przed po³udniem, zarówno na Rynku, jak i wzd³u wytyczonej trasy przejazdu kolarzy, zaroi³o siê od zaciekawionych mieszkañców. Na starcie obecny by³ równie starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz, który zosta³ wpisany do Komitetu Honorowego Tour de Pologne. cd. str. 2 W numerze: Wizyta w Wolfenbüttel - dalsza wspó³praca partnerska strona 2 Relacja z koncertu M³odzi Zdolni strona 7 Dodatek specjalny - informacje z Lokalnej Grupy Dzia³ania Tutaj Warto strony Jak zaparkowaæ auto na parkingu przy szpitalu? strona 12 Oferty pracy strona 19 Ods³oniêto Pomnik Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej strona 20

2 2 PaŸdziernik 2007 ci¹g dalszy ze str. 1 Ogl¹daj¹c kolorowe prezentacje multimedialne odwiedzaj¹cy nasz¹ ekspozycjê mogli zaznajomiæ siê z imprezami organizowanymi w powiecie wrzesiñskim. Ogromne zainteresowanie wzbudza³y tak e wielkoformatowe zdjêcia zabytków piêciu gmin naszego powiatu. Starzy i nowi znajomi Miêdzynarodowe Targi Poznañskie s¹ doskona³¹ okazj¹ do nawi¹zania kontaktów pomiêdzy innymi powiatami, gminami i organizacjami. Szczególnie radoœnie powita³o nas zaprzyjaÿnione województwo pomorskie, prowadziliœmy te wymianê doœwiadczeñ z powiatem œremskim, œredzkim, gnieÿnieñskim, gmin¹ Murowana Goœlina ci¹g dalszy ze str. 1 strzem T. Ka³u nym Wspania³ymi kibicami okaza³a siê tak e m³odzie wrzesiñskich szkó³. Pierwsze wyœcigi znacznie ró - ni³y siê od wspó³czesnych. Etapy by³y o wiele d³u sze, kolarze notorycznie ³apali "gumy" na szutrowych drogach, a w celu zaspokojenia g³odu przerywali jazdê, by skorzystaæ z przygotowanych posi³ków. W ci¹gu kilkunastu lat dzia³añ prekursora polskiego zawodowego œcigania - Czes³awa Langa, amatorska impreza kolarska zosta³a przekszta³cona w doskonale zorganizowany profesjonalny wyœcig. Zaowocowa³o to udzia³em w nim grup ze œcis³ej czo³ówki zawodowego kolarstwa i gwiazd œwiatowego formatu, co podnios³o presti wyœcigu. Dziêki temu dziœ Tour de Pologne na ca- ³ej trasie przejazdu przyci¹ga rzesze kibiców. Wrzeœnia równie zosta³a zahipnotyzowana tym widowiskiem. W telewizji nie da siê zobaczyæ wszystkiego i nie mo na poczuæ panuj¹cej przy starcie atmosfery, dlatego warto by³o przyjœæ, mimo œcisku w t³umie - powiedzia³ przez ramiê starszy pan, wspinaj¹c siê na palce, by AKTUALNOŒCI Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Stoisko powiatu zawiera³o ulotki reklamowe i produkty do degustacji Ogl¹daj¹c poszczególne stoiska, szukaliœmy inspiracji i roz- mieszkañcom y³o siê lepiej dziæ w naszym powiecie, aby jego wi¹zañ, które mo na by wprowa- (agda) Kolarska Liga Mistrzów goœci³a we Wrzeœni Czes³aw Lang - wicemistrz Igrzysk Olimpijskich w Moskwie z burmi- Szanse dla wsi So³tysi powiatu wrzesiñskiego z gmin Ko³aczkowo, Nekla i Mi³os³aw wziêli udzia³ w konferencji "Odnowa wsi - szanse i zagro enia", która odby³a siê 28 wrzeœnia na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich. Organizatorem konferencji by³o Krajowe Stowarzyszenie So³tysów oraz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. W konferencji wzi¹³ udzia³ wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego - Józef Racki. Konferencjê otworzy³ Ireneusz Niewiarowski - prezes Krajowego Stowarzyszenia So³tysów. Nastêp- nie Jan Krzysztof Ardanowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowa³ o dotychczasowych efektach cz³onkostwa Polski w UE na obszarach wiejskich. Mieczys³aw Paradowski - dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW omówi³ perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata Ryszard Wilczyñski - wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich w Unii Europejskiej opowiedzia³ o kwestii zobaczyæ startuj¹cych kolarzy. Czy Polacy wierz¹ w siebie? Kiedy Tour de Pologne otrzyma³ kategoriê zawodow¹ i zosta³ zakwalifikowany jako "Wyœcig Narodowy" podczas Kongresu Miêdzynarodowej Unii Kolarskiej w San Sebastian, by³ to pierwszy tego typu wyœcig w krajach Europy œrodkowo-wschodniej. Tour de Pologne trzykrotnie otrzyma³ tytu³ "Najlepszej Imprezy Sportowej Roku" w Polsce w "Plebiscycie Przegl¹du Sportowego" w latach: 1995, 1996 i ¹czna trasa tegorocznego wyœcigu wynios³a 1224,5 km, na tym szlaku znalaz³o siê miejsce na Wrzeœniê. Przez kilkanaœcie minut wszystkie transmituj¹ce wyœcig stacje telewizyjne skierowa³y swe kamery na centrum naszego miasta. Na takiej reklamie skorzystaj¹ wszyscy, nie tylko mieszkañcy miast zaanga owani bezpoœrednio w wyœcig 64. Tour de Pologne. To mo e byæ dopiero pocz¹tek. Ju otrzymaliœmy kolejn¹ okazjê do pokazania siê - zostaliœmy przecie wspó³organizatorami Mistrzostw Europy w Pi³ce No nej w 2012 roku. Mo e Polacy uwierz¹ w koñcu, e nasz kraj staæ na stworzenie wielkiego widowiska sportowego - wspomnia³ na koniec Czes³aw Lang. (ula) rozwoju wsi jako sposobie na rozwój obszarów wiejskich, który cechuje oddolnoœæ inicjatyw i zaanga- owanie spo³ecznoœci lokalnych. Andrzej Bobrowski - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprezentowa³ zrealizowane projekty odnowy wsi i "Leader" na terenie Wielkopolski. Na zakoñczenie konferencji przedstawiciel pose³ RP Danuty Ja³owieckiej omówi³ upodmiotowienie mieszkañców wsi poprzez utworzenie funduszu so³eckiego. Franciszek Sztuka Telekomunikacja Polska S.A. w dniu 13 wrzeœnia 2007 r. uruchomi³a wêze³ ADSL Targowa Górka, gmina Nekla, i tym samym wêze³ uzyska³ gotowoœæ handlow¹. W zwi¹zku z tym mieszkañcy bêd¹ mogli skorzystaæ z us³ug szerokopasmowego dostêpu do Internetu. Przysz³oœæ partnerstwa polsko-niemieckiego oraz opracowanie nowego programu wspó³pracy pomiêdzy powiatem wrzesiñskim i Wolfenbüttel by³y g³ównym tematem rozmów, które toczy³y siê podczas wizyty starosty wrzesiñskiego Dionizego Jaœniewicza w partnerskim powiecie Wolfenbüttel w Niemczech. Starosta przebywa³ z wizyt¹ u zachodnich przyjació³ w dniach 5-9 wrzeœnia. Ze starost¹ Wolfenbüttel - Jörgiem Röhmannem odbyliœmy wiele wa nych rozmów dotycz¹cych koncepcji wspó³pracy pomiêdzy naszymi powiatami - informuje Dionizy Jaœniewicz - Doszliœmy do wspólnego wniosku, e dotychczasowa formu³a wspó³pracy wymaga modyfikacji. Musimy odejœæ od kontaktów opartych na wzajemnych odwiedzinach i nadaæ im bardziej yw¹, prawdziw¹ i aktywn¹ formê. Partnerskie spotkania Osi¹ wspó³pracy w zamierzeniu starostów by³by Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie y w Mikuszewie i powstaj¹ce w mi³os³awskim koœciele poewangelickim polsko-niemieckie centrum kulturalne. Starostowie chcieliby zbudowaæ program wspó³pracy oparty na realizacji wspólnych projektów dotycz¹cych grup m³odzie owych i seniorskich. Mia³oby to polegaæ na organizacji warsztatów artystycznych, spotkañ kulturalnych, seminariów, plenerów, których efektem by³yby konkretne prezentacje. Ka dy przyjazd grupy niemieckiej by³by oparty na jakimœ projekcie. M³odzi Niemcy musz¹ chcieæ tu przyje d aæ, rozwijaæ siê dziêki kontaktom z polsk¹ m³odzie ¹. Wspólnie mog¹ np. remontowaæ pa³ac w Mikuszewie czy koœció³ w Mi³os³awiu, buduj¹c w ten sposób nie tylko podwaliny przyjaÿni miêdzynarodowej, ale i wspó³tworzyæ miejsce, w którym te kontakty mog³yby siê odbywaæ. Drugim obszarem, na gruncie którego mog³aby odbywaæ siê wspó³praca pomiêdzy powiatem wrzesiñskim i Wolfenbüttel jest kwestia budowy w naszym powiecie instalacji bioenergetycznych. W Niemczech tego typu instalacji jest du o, powiat wrzesiñski dopiero przymierza siê do tych inwestycji. Na pewno, buduj¹c instalacje energii odnawialnej w powiecie wrzesiñskim korzystaæ bêdziemy z doœwiadczeñ i osi¹gniêæ niemieckich przyjació³, a i oni deklaruj¹ chêæ pomocy i wspó³pracy w tej kwestii. Starosta odwiedzi³ tak e Szpital Miejski w Wolfenbüttel, gdzie spotka³ siê z dyrekcj¹ spó³ki zarz¹dzaj¹cej placówk¹ i zapozna³ z organizacj¹ niemieckiej jednostki medycznej. Szpital w Wolfenbüttel ju dawno przeszed³ przekszta³cenia, które dopiero trwaj¹ w powiecie wrzesiñskim. Niemiecka placówka jest spó³k¹ prawa handlowego, któr¹ zarz¹dza osobna firma mened erska, natomiast gmina jest jej stuprocentowym udzia- ³owcem. Obecnie szpital jest rozbudowywany i modernizowany, trwa budowa oddzia³u ratunkowego. W Wolfenbüttel spotka³em siê z doœæ nietypowym, jak na polskie realia, rozwi¹zaniem - mówi starosta - W tamtejszym szpitalu powsta³ oddzia³ komercyjny, na którym przebywaj¹ pacjenci posiadaj¹cy dodatkowe ubezpieczenie. Warunki, jakie tam panuj¹ porównywalne s¹ z kilkugwiazdkowym hotelem. Innowacj¹ jest równie Jörg Röhmann - starosta Wolfenbüttel, Dionizy Jaœniewicz - starosta wrzesiñski i Jean-Yves Le Bouillonnec - mer Cachan wynajmowanie przez szpital sal operacyjnych lekarzom, którzy prowadz¹ prywatne praktyki. W ten sposób szpital zyskuje dodatkowe Ÿród³o finansowania przeznaczone na dzia³ania bie ¹ce. Starosta odwiedzi³ tak e klasztor cystersów oraz Bibliotekê Ksiêcia Augusta w Wolfenbüttel. Okazj¹ do wizyty w niemieckim powiecie by³y europejskie spotkania chórów m³odzie owych Eurotreffen 2007, na które w³odarzy powiatów partnerskich - starostê wrzesiñskiego Dionizego Jaœniewicza i mera Cachan - Jeana-Yvesa Le Bouillonneca zaprosi³ starosta Wolfenbüttel - Jörg Röhmann. W spotkaniach udzia³ wziê³o 15 chórów z Europy. Niestety, zabrak³o w tym roku Polaków. Chcia³bym podkreœliæ - mówi starosta Jaœniewicz - e landrat Röhmann jest gor¹cym orêdownikiem wspó³pracy miêdzy naszymi powiatami i deklaruje osobiste zaanga owanie w wypracowanie nowych form wspó³pracy partnerskiej. W tym samym czasie, gdy Dionizy Jaœniewicz przebywa³ z wizyt¹ w Niemczech, wicestarosta Pawe³ Guzik odwiedzi³ partnerski rejon Smolewicze na Bia³orusi. Warto nadmieniæ, e podczas wizyty starosty Jaœniewicza w Wolfenbüttel chêæ nawi¹zania bli szej wspó³pracy z powiatem wrzesiñskim zadeklarowa³ tak e mer Cachan Le Bouillonnec. Wygl¹da wiêc na to, e wspó³praca zagraniczna naszego powiatu, zarówno ze wschodem jak i zachodem, bêdzie siê bujnie rozwijaæ w nastêpnych latach. (agda)

3 AKTUALNOŒCI PaŸdziernik Powiatowa Rada Zatrudnienia Na ostatnim posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 29 wrzeœnia przedstawiona zosta³a aktualna sytuacja we wrzesiñskich szko³ach ponadgimnazjalnych w zakresie kierunków kszta³cenia i zatrudniania absolwentów oraz wskaÿniki bezrobocia w powiecie wrzesiñskim za ostatni kwarta³. Informacje o ni u demograficznym nie s¹ optymistyczne - prognozuje siê, e w kolejnych latach bêdzie coraz mniej absolwentów, a co za tym idzie mniej potencjalnych pracowników. W roku bie ¹cym szko³y ponadgimnazjalne opuœci 1031 absolwentów, w roku , , , Sytuacja taka jest zwi¹zana z ni- em demograficznym oraz faktem, i coraz czêœciej zdarza siê, i m³odzie wybiera szko³y spoza terenu powiatu. Aby spe³niæ oczekiwania absolwentów i zatrzymaæ ich w naszym regionie dostosowuje siê profil kszta³cenia do potrzeb rynku pracy. Dlatego w³aœnie w roku bie ¹cym powsta³ nowy oddzia³ w Zespole Szkó³ Politechnicznych - technik budownictwa, a wczeœniej - w roku technik informatyk, oba te kierunki ciesz¹ siê du ym zainteresowaniem. Zamkniêto natomiast m.in. oddzia³ technik handlowiec w Zespole Szkó³ Zawodowych ze wzglêdu na ma³¹ liczbê zg³oszeñ podczas tegorocznego naboru. Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy przedstawi³ dane statystyczne dotycz¹ce bezrobocia w powiecie oraz stanu realizacji aktywnych form aktywizacji bezrobotnych. Stopa bezrobocia na koniec lipca 2007 roku w powiecie wrzesiñskim wynios³a 14,2%, czyli ok osób bezrobotnych. Uwagê zwraca fakt, i wœród osób bezrobotnych wzrasta liczba absolwentów szkó³ wy- szych i œrednich, w zwi¹zku z czym bardzo korzystne s¹ kursy zawodowe dla osób doros³ych organizowane w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni (dawne Centrum Kszta³cenia Praktycznego), dziêki którym osoby bezrobotne maj¹ mo liwoœæ zdobycia dodatkowego zawodu. Rada Zatrudnienia zaopiniowa- ³a pozytywnie propozycje zmian w podziale Funduszu Pracy na 2007 rok na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu z uwzglêdnieniem dodatkowo pozyskanych przez Urz¹d Pracy œrodków. W Urodzeni, by bezpiecznie jeÿdziæ Wœród pasjonatów motocykli znalaz³ siê Przemys³aw Kuczora Powszechnie o motocyklistach mówi siê "dawcy organów". Ta opinia jest jednak krzywdz¹ca dla prawdziwych pasjonatów dwóch kó³ek, dla których nie liczy siê prêdkoœæ, ale "duch motocyklowy", wolnoœæ, wiatr we w³osach, zapach skóry i smaru, chrom i czerñ. Wrzesiñskie Stowarzyszenie Motocyklowe BORN TO RIDE powsta³o oficjalnie w 1994 roku. W swych szeregach zrzesza tych, którzy urodzili siê po to, by jeÿdziæ. Klub jest organizatorem licznych zlotów motocyklowych, a sami motocykliœci czêsto ubarwiaj¹ swoj¹ obecnoœci¹ przeró ne imprezy powiatowe, za ka dym razem wzbudzaj¹c spore zainteresowanie wœród ich uczestników. 22 wrzeœnia 2007 roku w Parku im. Dzieci Wrzesiñskich odby³a siê impreza propaguj¹ca bezpieczn¹ jazdê motocyklem. Organizatorem "Bezpiecznej jazdy motocyklem" by³o Stowarzyszenie BORN TO RIDE, a patronami: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni i Wydzia³ Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji we Wrzeœni. Pomys³ zorganizowania imprezy, skierowanej g³ównie do œwie o upieczonych motocyklistów, zrodzi³ siê w g³owie wicestarosty Paw³a Guzika ju rok temu. Ta koncepcja bardzo mi siê spodoba- ³a - mówi prezes BORN TO RIDE Marek Gieburowski - chcemy zburzyæ wœród spo³eczeñstwa mit motocyklisty-szaleñca, "dawcy organów", a m³odym motocyklistom uœwiadomiæ, czym mo e byæ motocykl w razie wypadku. Dlatego tak wa ne jest przestrzeganie przepisów, kultura jazdy. Stowarzyszenie œciœle wspó³pracuje z samorz¹dem. Du y wp³yw na tê wspó³pracê ma wicestarosta Pawe³ Guzik, który sam jest pasjonatem dwóch kó³ek. On, wspólnie z Markiem Gieburowskim otworzy³ imprezê promuj¹c¹ bezpieczeñstwo na drogach. Zapalonym motocyklist¹ jest tak e radny Rady Powiatu we Wrzeœni - Przemys³aw Kuczora, który podczas imprezy prezentowa³ sw¹ wspania³¹ "rycz¹c¹" maszynê. W programie imprezy znalaz³y siê m.in. przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego, konkurencja z przepisów ruchu drogowego, konkurencja jazdy na czas z sumie Fundusz wyniós³ ,00 z³. Wsparte zosta³y ró norodne programy, m.in. dla osób poni ej 25 roku ycia: "Droga do kariery" skierowany do m³odzie y zarejestrowanej w Urzêdzie Pracy poni- ej 24 miesiêcy oraz "Praca dla m³odych - Dobry start" - kurs jêzyka angielskiego dla osób zainteresowanych prac¹ za granic¹, a tak e pozostaj¹cych w rejestrze przez d³u szy czas (ponad 24 miesi¹ce): przygotowanie zawodowe w ramach programu "Kolejna szansa" oraz kursy komputerowe w ramach programu "Nie jesteœ sam", a tak e program dla osób bezrobotnych otwieraj¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ "Gotowi do pracy". Warto podkreœliæ, i wysokoœæ œrodków, jakimi dysponuje Urzêd Pracy w stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego roku wzros³y o 32%. Wszelkie informacje o prowadzonych obecnie formach pomocy osobom bezrobotnym mo na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy przy ul. Wojska Polskiego 2, pod nrem tel. (061) oraz na stronie internetowej Olga Koœmiñska przeszkodami. Stra acy zorganizowali natomiast pokaz ratownictwa drogowego. By³o to niezwykle przydatne - mówi Marek Gieburowski - Stra acy uœwiadomili mi przede wszystkim, jak zachowaæ zimn¹ krew. Ciekawym punktem spotkania by³o mierzenie prêdkoœci pêdz¹cych motocykli za pomoc¹ radaru - okaza³o siê, e nie zawsze g³oœniej znaczy szybciej. By³a te konkurencja wolnej jazdy motocyklem - przyk³ad na to, e motocykl mo na opanowaæ do perfekcji. Organizatorzy imprezy chcieli uœwiadomiæ, e trzeba byæ odpowiedzialnym kierowc¹, z wyobraÿni¹. Motocyklista musi mieæ œwiadomoœæ zagro eñ, jeÿdziæ zgodnie z przepisami. 90 % wypadków z udzia³em motocykli jest z winy samochodów. W wypadku samochodowym jest wiêksza szansa na prze ycie, bo samochód posiada strefê zgniotu. Wiêkszoœæ wypadków motocyklowych koñczy siê Impreza mia³a na celu obalenie mitu motocyklisty-szaleñca œmierci¹. Jej przyczyn¹ zazwyczaj jest nadmierna prêdkoœæ i brawura. Je eli ktoœ chce poszaleæ na motocyklu, nie musi robiæ tego na drodze. Mo e skontaktowaæ siê ze mn¹ - pomogê zorganizowaæ odp³atne treningi na torze Poznañ - mówi Marek Gieburowski - Na pewno bêdziemy kontynuowaæ tê imprezê, aby uœwiadomiæ wszystkim, jak wa ne jest zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeñstwa na drodze. W koñcu ycie jest najwa niejsze. (agda) Samorz¹dowa wizyta na Bia³orusi Chlebem i sol¹ Delegacje partnerskich powiatów z Polski, Ukrainy i Bu³garii z gospodarzami rejonu Smolewicze W dniach 7-9 wrzeœnia z wizyt¹ w partnerskim rejonie Smolewicze na Bia³orusi przebywa- ³a delegacja Starostwa Powiatowego we Wrzeœni - wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik oraz Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa. Okazj¹ do zaproszenia by³y obchody Dni Miasta Smolewicze po³¹czone z do ynkami. Powiat naszych bia³oruskich przyjació³ po³o ony jest nieca³e 40 km od Miñska - stolicy 10-milionowej republiki i jest znacz¹cym zapleczem ywnoœciowym dla dwóch milionów mieszkañców tej metropolii. Program wizyty, oprócz oficjalnych rozmów i spotkañ, obejmowa³ równie zwiedzanie wielu lokalnych firm, m.in. obchodz¹cej 55. rocznicê istnienia fabryki "Usia " produkuj¹cej z wydobywanego w pobli u torfu ponad 120 tysiêcy ton brykietów torfowych rocznie. Delegacja polska mia³a mo liwoœæ zapoznania siê z funkcjonuj¹cym w rejonie smolewickim nowoczesnym centrum telekomunikacji satelitarnej Emielianowo, umo - liwiaj¹cym ³¹cznoœæ satelitarn¹ Bia- ³orusi z innymi kontynentami. Okazj¹ do wymiany pogl¹dów Zapraszamy na PRAWYBORY W naszym mieœcie w 1993 r. odby³y siê pierwsze w Polsce Prawybory Parlamentarne. Potem by³y Prawybory Prezydenckie w 1995 r., Euro-Prawybory w 2004 r. oraz Prawybory Parlamentarne i Prezydenckie w 2005 r. Kolejne Prawybory we Wrzeœni odbêd¹ siê w niedzielê 7 paÿdziernika 2007 r. Wtedy to wrzeœnianie w 24 lokalach wyborczych bêd¹ w godzinach g³osowaæ na zarejestrowane w wyborach do sejmu komitety wyborcze. Uprawnionych do g³osowania jest ok. 35 tys. mieszkañców naszego miasta i gminy. Apelujemy do wszystkich pe³- KOMUNIKAT na temat rolnictwa i przetwórstwa rolnego by³o spotkanie z dyrekcj¹ i technologami Smolewickiej Fermy Brojlerów zatrudniaj¹cej ponad 2500 pracowników i produkuj¹cej rocznie ponad 12,5 tysi¹ca ton wyrobów drobiowych. W bardzo bogatym programie wizyty znalaz³o siê równie zwiedzanie Smolewickiego Gospodarstwa Leœnego, po³¹czone z k¹piel¹ w tzw. bani (saunie w œrodku lasu) oraz agro-ekoturystycznego kompleksu we wsi Wygoda, gdzie goœci z Polski witano uroczyœcie chlebem i sol¹. W trakcie tej krótkiej wizyty delegacja polska wielokrotnie spotka- ³a siê ze spontaniczn¹ serdecznoœci¹ gospodarzy. W wygospodarowanym z trudem czasie prywatnym uda³o siê naszej delegacji wejœæ do koœcio³a katolickiego i zamieniæ kilka zdañ z polskim ksiêdzem. Oprócz przedstawicieli powiatu wrzesiñskiego, w uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych 559. rocznicê miasta Smolewicze wziêli udzia³ goœcie z Bu³garii i Ukrainy. Wstêpnie strona polska zaprosi³a Bia³orusinów do z³o enia wizyty we Wrzeœni podczas Targów "Rolnicza Jesieñ". Jaros³aw Sobczak Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni oraz Stacje Kontroli Pojazdów dzia³aj¹ce na terenie naszego powiatu organizuj¹ w dniu 13 paÿdziernika 2007 r. (sobota) w godz. 8:00-13:00 akcjê bezp³atnego ustawiania œwiate³. ZAPRASZAMY!!! noletnich mieszkañców naszego miasta i gminy o powszechny udzia³ i oddawanie g³osów. Mamy kolejn¹, niepowtarzaln¹ szansê udowodnienia, e wrzeœnianie jako pierwsi wska ¹ zwyciêzców w najbli szych wyborach. Komu zaufamy? Warto zdecydowaæ o tym samemu. Liczy siê ka dy g³os. Dziêki przekazom telewizyjnym, relacjom radiowym i materia³om prasowym, Prawybory odbij¹ siê w ca³ej Polsce szerokim echem. W zalewie sonda ów poszczególnych oœrodków badawczych, wrzesiñskie Prawybory, jak zawsze, dostarcz¹ wiarygodnych danych. Tomasz Ka³u ny

4 4 PaŸdziernik 2007 AKTUALNOŒCI Wizyta partnerów w "Ul" Miêdzynarodowi partnerzy inicjatywy wspólnotowej Equal Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako partner wspó³pracy ponadnarodowej "Different Resources for Equal Opportunities" oprócz realizacji projektu, jakim by³o za³o enie Spó³dzielni Socjalnej "Ul" dzia³aj¹cej od kwietnia br. we Wrzeœni, jest tak e zaanga owane tak e w dzia³ania pozosta³ych ponadnarodowych partnerów. Partnerami tymi s¹: Consorzio "ELPEN- DU" z w³oskiego Bari oraz "Savoir et Competance" ze Strasburga. Dzia³ania ich dotycz¹ rozwi¹zywania problemów osób niepe³nosprawnych na rynku pracy i równouprawnienia kobiet w yciu spo³ecznym i pracy zawodowej. Goœcie z Francji i W³och reprezentowali organizacje i instytucje ekonomii spo³ecznej zajmuj¹ce siê wdra aniem projektów unijnych oraz przenoszeniem "dobrych praktyk" z tego zakresu w krajach Unii Europejskiej. Odbywaj¹ce siê cyklicznie spotkania partnerstw ponadnarodowych, s¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ oraz dzielenia siê najlepszymi rozwi¹zaniami. Tym zagadnieniom poœwiêcone by³y spotkania i rozmowy prowadzone podczas wizyty Partnerów we Wrzeœni w dn wrzeœnia br. Goœcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ci¹gu 6 dni mieli okazjê zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ Spó³dzielni Socjalnej "Ul", jej cz³onkami i Zarz¹dem. Odwiedzili tak- e Partnerów krajowych: Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni oraz Stowarzyszenie Oœwiaty Spo³ecznej w Pyzdrach. Wizyty te wywar³y du e wra enie na przedstawicielach delegacji francuskiej i w³oskiej, podobnie jak zwiedzanie spó³- dzielni socjalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Spó³dzielni Socjalnych "Barka" w Poznaniu oraz we Wrzesiñskiej Spó³dzielni Inwalidów "Wiosna Ludów". Goœcie pozytywnie oceniali ró norodnoœæ mo liwoœci zatrudniania i pomocy dla osób niepe³nosprawnych w Polsce. Okazj¹ do omówienia tych wra eñ, a tak e zadania pytañ na ten temat by³o spotkanie z wicestarost¹ Paw³em Guzikiem oraz przedstawicielami organizacji dzia³aj¹cych w sferze pomocy spo³ecznej. Goœciom, w wiêkszoœci odwiedzaj¹cym nasz kraj po raz pierwszy, niezwykle podoba³a siê Wrzeœnia, jej malownicze okolice oraz Pyzdry i Czeszewo, które mieli okazjê odwiedziæ. Podkreœlali te, e wiele pozytywnych wspomnieñ pozostawi³o zwiedzanie poznañskiej Starówki i centrum miasta. Poproszony o krótkie podsumowanie wizyty i jej ocenê, Paolo Tanese, przewodnicz¹cy Consorzio "ELPENDU", powiedzia³: Polska jawi mi siê jako kraj kontrastów: obok nowoczesnych, piêknych budynków, s¹ tu tak e miejsca zaniedbane i niejako - zapomniane. Podobnie jest jeœli chodzi o politykê spo³eczn¹ i zatrudnienie. S¹ ju wdra ane œwietne rozwi¹zania, jest du o entuzjazmu i nowych pomys³ów, które - jak s¹dzê - pozwol¹ wkrótce zmniejszyæ wci¹ wysoki stopieñ bezrobocia i niedostatki rozwi¹zañ legislacyjnych w dziedzinie ekonomii spo³ecznej. Joanna Barszcz Koordynator Wspó³pracy Ponadnarodowej G³ówny Punkt Informacyjny WRPO Od poniedzia³ku 24 wrzeœnia, rozpocz¹³ pracê G³ówny Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Beneficjenci ubiegaj¹cy siê o œrodki unijne, otrzymaj¹ tam kompleksow¹ informacjê i pomoc. G³ówny Punkt Informacyjny WRPO powsta³ przy wspó³pracy Departamentu Gospodarki, Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdra ania Programu Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podstawowym zadaniem Punktu jest informowanie o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata G³ówny Punkt Informacyjny WRPO znajduje siê w holu budynku Victoria Center przy ulicy Strzeleckiej 49 w Poznaniu. Punkt jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-15:30. Pod nr telefonu informacji udzielaj¹ pracownicy Urzêdu Marsza³kowskiego: Maria Bia- ³ecka, Natalia Kaczmarek, Tomasz Kulczyñ- ski oraz Beata Szkudlarek. Niebawem uruchomiona zostanie specjalna infolinia. Pytania mo na równie przesy³aæ em na adres: Szczegó³owe informacje dotycz¹ce WRPO na lata mo na te znaleÿæ na stronie internetowej: W G³ównym Punkcie Informacyjnym WRPO : - dowiesz siê, jak skorzystaæ ze wsparcia finansowego w ramach WRPO na lata ; - znajdziesz odpowiedzi na ka de pytanie dotycz¹ce WRPO ; - znajdziesz materia³y informacyjne poœwiêcone WRPO , w wersji drukowanej i elektronicznej; - poznasz tryb i wymagane terminy z³o- enia wniosku aplikacyjnego oraz dowiesz siê, jakie dokumenty nale y do niego do³¹czyæ, by wniosek by³ kompletny. Ÿród³o: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego

5 URZÊDOWE WIEŒCI PaŸdziernik Dziesi¹ta sesja Radni powiatowi podczas g³osowania nad projektem uchwa³y Dnia 27 wrzeœnia odby³a siê jubileuszowa sesja Rady Powiatu - radni III kadencji obradowali ju po raz dziesi¹ty. W programie sesji znalaz³a siê m.in. informacja powiatowego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeñstwa sanitarnego w powiecie wrzesiñskim, sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie na lata " oraz informacja o przebiegu wykonania bud etu powiatu za I pó³rocze 2007 roku. Informacje ze stacji sanitarnej przedstawi³a rzecznik PSSE - Anna Wêclewska. Zwróci³a ona uwagê przede wszystkim na epidemiologiê (zachorowania lub podejrzenia zachorowañ na choroby zakaÿne, zatrucia pokarmowe i jelitowe, zaka enie wœcieklizn¹, pogryzienia przez zwierzêta) oraz higienê ywnoœci, ywienia i przedmiotów u ytku (zmiana w Ustawie o bezpieczeñstwie ywnoœci nak³ada obowi¹zek rejestracji zak³adów produkuj¹cych lub wprowadzaj¹cych ywnoœæ do obrotu). Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdzia- ³ania Przemocy w Rodzinie na lata " przedstawi³ dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny Wojciech Mól. W programie znalaz³o siê m.in. utworzenie oœrodka interwencji kryzysowej na bazie istniej¹cej infrastruktury w Zieliñcu, w którym Stowarzyszenie Monar - Markot planuje otworzyæ Dom Samotnej Matki. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu Dionizy Jaœniewicz dokona³ podsumowania wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2007 roku i zaznaczy³, e realizacja przebiega³a bez wiêkszych zak³óceñ i w adnej jednostce nie wyst¹pi³y zobowi¹zania wymagalne. Starosta wyjaœni³ m.in. niskie wykonanie wydatków maj¹tkowych, które zwi¹zane jest g³ównie z tym, e w momencie przygotowywania informacji, niektóre inwestycje by³y w trakcie realizacji - m.in. droga Ko³aczkowo - Wszembórz. Inne zadania dotycz¹ce dokumentacji na rozbudowê drogi Tarnowa - Sp³awie, przygotowanie dokumentacji na most w miejscowoœci Zapowiednia - Goniczki oraz przygotowanie dokumentacji drogi Targowa Górka - Ma³a Górka, s¹ one w trakcie realizacji i zostan¹ wykonane w ci¹gu nastêpnego pó³rocza. Omawiaj¹c dochody powiatu starosta zwróci³ uwagê na Wydzia³ Komunikacji, który dziennie przyjmuje oko³o 250 interesantów. Na zakoñczenie swojej wypowiedzi nadmieni³, e istotny wp³yw na wykonanie dochodów bud etu mia³o obni enie wysokoœci subwencji oœwiatowej o kwotê 1 mln z³ w stosunku do za- ³o eñ planu. Zgodnie z porz¹dkiem obrad omówione zosta³y projekty uchwa³ w sprawie okreœlenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego oraz zmiany bud etu powiatu wrzesiñskiego na 2007 rok. Uzasadniaj¹c projekt pierwszej uchwa³y Anna Wolska-Wróblewska - naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Mienia Powiatu podkreœli³a, e projekt ten porz¹dkuje zasady wynajmu 30 lokali mieszkalnych nale ¹cych do powiatu. S¹ to lokale mieszkalne w szko³ach, a tak- e bezpoœrednio zarz¹dzane przez Starostwo Powiatowe. Uchwa³a ma na celu uporz¹dkowanie i stworzenie wspólnego trybu rozpatrywania wniosków i wprowadzenia zasad gospodarowania tymi mieszkaniami. Przewodnicz¹cy Zarz¹du poinformowa³ Radê o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwa³y w sprawie zmiany w bud ecie powiatu na rok 2007 polegaj¹cej na wprowadzeniu dotacji z urzêdu wojewódzkiego na bie ¹ce utrzymanie Domu Pomocy Spo³ecznej oraz dotacji przeznaczonej na remont budynku przy ul. 3 Maja 3. Uzupe³niaj¹c wypowiedÿ starosty Beata Walkowiak - skarbnik powiatu doda³a, e nastêpuje tak e zmiana w Powiatowym Funduszu Ochrony Œrodowiska polegaj¹ca na umniejszeniu œrodków na zadania, które do koñca roku nie zostan¹ zrealizowane i przeznaczeniu ich na zakup sadzonek przy budynkach jednostek organizacyjnych i budynku starostwa. Oba projekty uchwa³ i autopoprawka Zarz¹du Powiatu zosta³y przez Radê Powiatu przyjête jednog³oœnie. W czêœci koñcowej posiedzenia Rady Powiatu inwestycje drogowe omówi³a Jolanta Kubczak - dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg. By³y to prace w Gutowie Wielkim - wykonanie przepustu pod drog¹ powiatow¹, a tak e powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi w Grzybowie w kierunku Królewca a do granicy z powiatem gnieÿnieñskim, wyrównanie i po³o enie cienkiego dywanika na drodze w Gozdowie, budowa chodnika w Orzechowie a tak e najwiêksza tegoroczna inwestycja - remont drogi Ko³aczkowo-Wszembórz na odcinku 3,5 km (koszt prac 2 mln 18 tys. z³, które w 85 % finansowane s¹ ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) - prace polega³y na obustronnym poszerzeniu jezdni, po³o eniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, wykonaniu chodnika w Ko³aczkowie oraz Wszemborzu. Katarzyna Pluciñska Siedem lat t³ustych dla rolników W nowej perspektywie finansowej UE na lata znaczna czêœæ przypadnie na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komponent regionalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Wielkopolski wynosi oko³o 230 mln euro. Fundusze unijne i rolnictwo od pewnego czasu s¹ œciœle z sob¹ zwi¹zane. Wiele inwestycji na wsiach wspó³finansowanych jest z funduszy europejskich, wprowadzane s¹ liczne innowacyjne rozwi¹zania, przepisy. Dlatego te od pewnego czasu Komisja Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa oraz Komisja Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrzeœni obraduj¹ wspólnie. Kolejne posiedzenie po³¹czonych komisji odby³o siê 24 wrzeœnia w Starostwie Powiatowym. Pierwszym wyst¹pieniem by³a informacja starosty Dionizego Jaœniewicza na temat funkcjonowania biogazowni w Wolffenbûtel. Starosta by³ niedawno z wizyt¹ u niemieckich przyjació³, gdzie ekologicznych kot³owni na kukurydzê jest bardzo du o. My dopiero przygotowujemy siê do wprowadzenia tego rozwi¹zania w powiecie wrzesiñskim. Tego typu inwestycja mo liwa jest dziêki zrzeszaniu siê rolników w grupy producenckie, które s¹ dostawcami kiszonki kukurydzianej, czyli "paliwa". Wygl¹da na to, e inwestycja ma du e szanse realizacji. S¹ chêci Oœwiatowe sprawy Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, które odby³o siê 21 wrzeœnia 2007 r., jak przysta³o na pocz¹tek roku szkolnego, omawiano bie ¹ce sprawy oœwiatowe. Zebranie otworzy³ i porz¹dek obrad przedstawi³ przewodnicz¹cy Komisji - Rafa³ Ziêty. Nastêpnie obecna na zebraniu naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu - Bo ena W latach wielkopolscy rolnicy otrzymaj¹ 230 mln euro z UE zbudowania w powiecie grupy producenckiej - poinformowa³ przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Lokalnego - Józef Szafarek. Kolejnym punktem obrad by³o wyst¹pienie Przemys³awa Dêbskiego - prezesa Lokalnej Grupy Dzia³ania "Tutaj Warto", który opowiedzia³ o realizacji unijnego programu pilota owego LEADER + na terenie trzech gmin powiatu wrzesiñskiego. Nowacka poruszy³a istotne kwestie i nowe uwarunkowania oraz problemy, z którymi boryka siê oœwiata w powiecie. Wœród informacji znalaz³a siê analiza wyników naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych (w tym roku wyst¹pi³ ni demograficzny), wyniki egzaminu maturalnego oraz podsumowanie Powiatowej Akcji Letniej. Ponadto cz³onkowie Komisji zapoznali siê z programa- Na koniec Jacek Wieja - zastêpca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego przedstawi³ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz uœwiadomi³, jak wa ny jest udzia³ samorz¹dów w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz to, e Leader sprzyja lepszemu wdra aniu i absorpcji œrodków w ramach osi 3. (agda) Zapraszamy: rolników, samorz¹dowców oraz ma³ych przedsiêbiorców na seminarium "PROW na lata nowe perspektywy dla wsi i rolnictwa" Wrzeœnia, 11 paÿdziernika 2007 r., godz miejsce spotkania: Wrzesiñski Oœrodek Kultury, ul. Koœciuszki 21 organizator: Starostwo Powiatowe, ARiMR, ODR, Izby Rolnicze Program seminarium: 1. Przywitanie goœci i otwarcie seminarium. 2. Wprowadzenie. 3. Wspomaganie modernizacji gospodarstw zgodnie z wymogami nowego PROW. 4. Zasady udzielania pomocy finansowej w zakresie ró nicowania w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej. 5. Nowe zasady przyznawania premii dla "M³odego Rolnika". 6. Program Leader - szansa dla spo³ecznoœci obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej na lata Odnowa i rozwój wsi. 8. Podstawowe us³ugi dla gospodarstw i ludnoœci wiejskiej. 9. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw. 10. Dyskusja i podsumowanie seminarium. Wyk³adowcy: Urz¹d Marsza³kowski, Wielkopolski Oddzia³ Regionalny ARiMR, Fundacja "Tutaj Warto". przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrzeœni Józef Szafarek mi stypendialnymi dla uczniów. Omówiono tak e z³o one wnioski na projekty i programy edukacyjne oraz sportowe. W nastêpnym wydaniu "Przegl¹du Powiatowego", z uwagi na zbli aj¹cy siê Dzieñ Edukacji Narodowej, przedstawimy szersz¹ informacjê dotycz¹c¹ problemów oœwiatowych w powiecie. (agda)

6 6 PaŸdziernik 2007 Nowy kierunek kszta³cenia Poligon budowlany OŒWIATA M³odzie ZSS w Mikuszewie Projekt miêdzynarodowy Wrzesiñscy przedsiêbiorcy obejm¹ patronat nad nowym kierunkiem - technik budowlany G³ównymi organizatorami seminarium byli: Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Pr¹dzyñskiego i Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni. Wydarzenie to mog³o siê odbyæ dziêki wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia. Zaproszenie do udzia³u w konferencji zosta³o skierowane do nauczycieli jêzyków obcych wszystkich szkó³ na terenie naszego powiatu, a tak e do szkó³ partnerskich. Z zaproszenia skorzysta³o 50 polskich nauczycieli, dwóch nauczycieli z Holandii, piêciu nauczycieli z Niemiec (w tym dyrektor IGS w Garbsen) oraz jedna osoba z Anglii. 26 wrzeœnia mia³o miejsce spotkanie otwieraj¹ce seminarium, na którym powitano przyby³ych goœci oraz przedstawiono spektakl w jêzyku angielskim, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2. Nastêpnego dnia odby³ siê wyk³ad inauguracyjny, wyg³oszony przez doktora habilitowanego Miros³awa Pawlaka. Kolejnymi punktami programu by³y liczne warsztaty i wyk³ady przygotowane przez pracowników NKJO we Wrzeœni oraz spotkanie dyrektorów zaproszonych szkó³, na którym dzielili siê swoimi doœwiad- Czy ktokolwiek z nas urodzi³ siê ze smyka³k¹ do swego zawodu? Mo liwe, ale talent to nie wszystko. Potrzeba jeszcze ciê - kiej pracy, by rozwijaæ umiejêtnoœci, goniæ na nowymi rozwi¹zaniami, które przynios¹ wymierne efekty. Ciê ka praca wed³ug sprawdzonej metody potrafi dokonaæ cudów. Dlatego u dzisiejszych fachowców we wszystkich dziedzinach najbardziej ceni siê ich doœwiadczenie i praktykê. Gdzie dziœ bêd¹ uczyæ siê zawodu przyszli wrzesiñscy budowlañcy? To pytanie skierowa³ Bogdan Nowak, dyrektor Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni do ludzi, którzy w tej dziedzinie odnieœli sukces. Przedsiêbiorcy z powiatu wrzesiñskiego wiedz¹, jak kszta³towaæ swój warsztat umiejêtnoœci. 19 wrzeœnia, podczas spotkania w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni z dyrektorem Nowakiem i Dionizym Jaœniewiczem - starost¹ wrzesiñskim, przedsiêbiorcy potwierdzili, e pomog¹ zbudowaæ "poligon budowlany" dla przysz³ych fachowców budowlanych. Z jednej strony wiadomo, e zaplecze techniczne do kszta³cenia zawodu jest niezbêdne. Z drugiej wiadomo, e wybudowanie poligonu doœwiadczalnego nie jest te tanie - mówi³ B. Nowak podczas spotkania. St¹d ta proœba - doda³. Przedsiêbiorcy bez wahania zgodzili siê obj¹æ patronat nad nowym Jak uczyæ lepiej jêzyków obcych? czeniami, miêdzy innymi z zakresu wymian zagranicznych oraz sposobu finansowania pracy szkó³. Ostatni dzieñ seminarium poœwiêcono wizytom w szko³ach wrzesiñskich. Wszyscy uczestnicy konferencji mogli obserwowaæ lekcje prowadzone w Gimnazjum nr 2, Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Henryka Sienkiewicza, Zespole Szkó³ Politechnicznych i Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. Nastêpnie odby³y siê spotkania, których uczestnicy omawiali obserwowane lekcje i porównywali sposób i warunki pracy w szko³ach w Polsce, Niem- kierunkiem. Wspieraj¹c dziœ technikum budowlane i jego uczniów wiedz¹, e inwestuj¹ w swoich przysz³ych pracowników. Dziêki ich pomocy finansowej i materialnej powstanie laboratorium dla uczniów, gdzie na pocz¹tek przygody z zawodem zdobêd¹ doœwiadczenie w prostych pracach budowlanych, by potem pokazaæ siê z jak najlepszej strony na praktykach zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm: Nowbud Sp. z o. o., Wexel Sp.j., P.U.H. Budex, Zak³ad Drogowy Waldemar Lewandowski i Biuro Architektoniczno - Geodezyjne AGS Eugeniusz Kruszewski. (ula) W dniach wrzeœnia odby³o siê w naszym mieœcie drugie miêdzynarodowe seminarium metodyczne Ewaluacja, egzaminy, poziomy jêzykowe w Europie w kontekœcie Ramowego Opisu Systemu Kszta³cenia Jêzykowego wg Rady Europy (pierwsze tego typu spotkanie z cyklu Uczyæ lepiej mia³o miejsce dwa lata temu w Garbsen w Niemczech). We Wrzeœni odby³o siê miêdzynarodowe seminarium metodyczne czech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyæ, e zagraniczni goœcie dostrzegli i docenili atmosferê panuj¹c¹ w naszych szko- ³ach, profesjonalizm polskich nauczycieli oraz fakt, e lekcje jêzyków obcych odbywa³y siê w grupach jêzykowych, których liczba nie przekracza³a 20 osób. Dziêki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Gminy zorganizowane zosta³y spotkania w kinie Trójka oraz gospodarstwie agroturystycznym Bagatelka, gdzie odbywa³y siê dyskusje i wymiany pogl¹dów. Justyna Jerzewska Uczniowie ZSS we Wrzeœni wziêli udzia³ w integracyjnym obozie polsko-niemieckim w Mikuszewie Plecaki pe³ne przygód, wra- eñ, nowych znajomoœci i dobrych wspomnieñ przywioz³a grupa m³odzie y Zespo³u Szkó³ im. Janusza Korczaka we Wrzeœni z miêdzynarodowego obozu integracyjnego, który odby³ siê w dniach od 10 do 24 sierpnia w Mikuszewie. Organizatorem projektu by³a Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie y (Deutsch-Polnisches Jungenwerk). Projekt umo liwi³ realizacjê wielu wa nych celów. Pozwoli³ m³odzie y wspólnie bawiæ siê, wypoczywaæ i pracowaæ. Pomóg³ doskonaliæ jêzyk, wymieniaæ pogl¹dy, wspó³pracowaæ w grupie, zawieraæ przyjaÿnie i zbli aæ siê kulturowo m³odym ludziom. Bazê noclegow¹ dla 44-osobowej grupy polskiej i niemieckiej m³odzie y stanowi³ Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie y w Mikuszewie. Ka dy dzieñ wakacji by³ szczegó³owo zaplanowany. Oprócz elementu sta³ego - zajêæ hipoterapii w oœrodku w Czeszewie, "obozowicze" uczestniczyli w Po yteczne ferie Fundacja Wspomagania Wsi og³asza konkurs "Po yteczne ferie 2008", z którego finansowane bêd¹ projekty do realizacji w czasie ferii zimowych 2008 r., których beneficjentami bêd¹ dzieci ze wsi i miasteczek do mieszkañców. Celem konkursu jest pomoc w przygotowaniu dzieci klas V i VI szko³y podstawowej do czekaj¹cego ich sprawdzianu umiejêtnoœci na zakoñczenie szko³y podstawowej. Oczekujemy projektów, które przewiduj¹ atrakcyjne zajêcia edukacyjne udoskonalaj¹ce: - czytanie ze zrozumieniem, - pisanie, - korzystanie z informacji - wykorzystywanie wiedzy w praktyce w stopniu wymaganym dla dobrego napisania sprawdzianu. Osoby prowadz¹ce zajêcia edukacyjne musz¹ posiadaæ odpowiednie uprawnienia zawodowe. Najciekawsze i najbardziej oryginalne ze zg³oszonych projektów zostan¹ nagrodzone dotacjami na ich realizacjê w wysokoœci do z³. ¹czna kwota dotacji wynosi z³. ró norodnych warsztatach. Efektem wspólnej pracy by³y prezentacje - miêdzy innymi: "Casino Royal", "Haloween", "Œlub ksiê - niczki", "Po egnalny koncert". Ka dy uczestnik projektu móg³ skorzystaæ z kursu jêzyka polskiego lub niemieckiego, tañca, gry na instrumentach perkusyjnych. Strona polska zaproponowa³a wycieczki do Œmie³owa, Poznania, Wenecji, Biskupina oraz erkowsko- Czeszewskiego Parku Krajobrazowego celem zapoznania goœci z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. W ramach tzw. samoorganizacji m³odzie przygotowywa³a poranne i wieczorne posi³ki. Obóz wniós³ w ycie m³odych ludzi wiele nowych wartoœci. Udowodni³, e mo na ró niæ siê piêknie, a multikulturowoœæ jest nie tylko elementem wspó³czesnego œwiata, lecz tak e skarbem, z którego nale y korzystaæ. Krystyna Miko³ajczyk i El bieta Ko³tuniak- Kierzek (opiekunowie grupy m³odzie- y ZSS im. Janusza Korczaka) O dotacjê w konkursie mog¹ wystêpowaæ organizacje lokalne realizuj¹ce projekt w miejscowoœciach nie bêd¹cych siedzib¹ gminy, które wyka ¹ we wniosku, e potrafi¹ zorganizowaæ czas dzieciom w czasie ferii tak, aby osi¹gniêty zosta³ cel konkursu. O dotacje nie mog¹ wystêpowaæ: szko³y i organizacje szkolne przy nich dzia³aj¹ce. Wnioski na konkurs " Po yteczne ferie 08" nale y przesy³aæ na adres: Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, Warszawa z dopiskiem "Po yteczne ferie" (decyduje data stempla pocztowego) do 31 paÿdziernika 2007 r. Wiêcej informacji na temat konkursu na stronie Ponadto dodatkowych informacji udzielaj¹ Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem tel.: oraz Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni pod numerem tel Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

7 KULTURA, INFORMACJE PaŸdziernik Œpiewaj¹ca trzynastka Trzynastu wokalistów-amatorów z terenu powiatu wrzesiñskiego wziê³o udzia³ w koncercie "M³odzi Zdolni czyli Powiatowe Talenty Muzyczne", który odby³ siê 8 wrzeœnia w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrzeœni. Zwieñczeniem imprezy by³ wystêp opolskiej formacji Chrab¹szcze, wykonuj¹cej przeboje z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Wszyscy "M³odzi Zdolni" otrzymali pami¹tkowe dyplomy i upominki "M³odych zdolnych" przywitali Bo ena Nowacka - naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu oraz Rafa³ Ziêty - przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu we Wrzeœni. Mam nadziejê, e dzisiejszy wystêp to wstêp do waszej kariery i w przysz³oœci wystêpowaæ bêdzie- Festyn Po egnanie Lata" w DPS 31 sierpnia br. we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³ siê coroczny festyn "Po egnanie Lata" zorganizowany przez Dom Pomocy Spo³ecznej dla swoich mieszkañców oraz mieszkañców innych DPS-ów z województwa wielkopolskiego. Imprezê uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie, m.in. starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz i dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie Wojciech Mól. Przybyli tak e mieszkañcy zaprzyjaÿnionych DPS-ów z Zagórowa, Œremu, Ugorów, Gniezna, Pleszewa, Lisówek, ŒDS Wrzeœnia z kierownik Dorot¹ Szykown¹ oraz Zwi¹zek Emerytów i Rencistów z przewodnicz¹c¹ Mariann¹ Okoniewsk¹. Zaproszone osobistoœci oraz zaprzyjaÿnione Domy powita³ dyrektor DPS - Zbigniew Dworczak i tym samym rozpocz¹³ festyn. Wszyscy goœcie zasiedli do sto³ów i wspólnie zjedli podwieczorek, podczas którego mogli obejrzeæ pokaz zespo³u tanecznego breakdance "Bad Force Crew" w sk³adzie Mateusz Kosmala i Bartek Janiszewski. Wystêp wzbudzi³ sympatiê publicznoœci, którzy nagrodzili m³odych wykonawców gor¹cymi brawami. Zespó³ Zodiak ze S³upcy przygrywa³ do tañca. Organizatorzy przygotowali dla goœci konkursy z nagrodami. Wrzesiñska Spó³dzielnia Mleczarska ufundowa³a dla zwyciêzców trzy radioodbiorniki. Goœcie integrowali siê w tañcu, œwietnie siê bawi¹c. Do tañca ru- Nagroda Koœcielskich Tegorocznym laureatem Nagrody Fundacji im. Koœcielskich zosta³ Miko³aj oziñski. M³ody twórca otrzyma³ to presti owe wyró nienie literackie za swój debiut prozatorski - ksi¹ kê "Reisefieber". Miko³aj oziñski ma 25 lat, jest absolwentem socjologii na paryskiej Sorbonie. Wrêczenie Nagrody odbêdzie siê w Warszawie 6 paÿdziernika (sobota) o godz w siedzibie Goœcie integrowali siê w tañcu i œwietnie bawili szy³y nie tylko osoby sprawne, ale tak e osoby na wózkach inwalidzkich. Nawi¹za³y siê przyjaÿnie. Niektórzy mieli okazjê spotkaæ siê z dawno niewidzianymi przyjació³mi. Ka dy Dom, który przyj¹³ zaproszenie, na zakoñczenie otrzyma³ od organizatorów prezent. Do koñca zostali najwytrwalsi: sympatyczne panie ze Zwi¹zku Emerytów i Rencistów oraz niezmordowani tancerze z Domu Pomocy Spo³ecznej w Œremie. egnaj¹c siê, goœcie wyrazili swoje zadowolenie i yczenie spotkania siê znów za rok. Dyrektor Zbigniew Dworczak podziêkowa³ swoim pracownikom za w³o ony trud w zorganizowanie imprezy i zadedykowa³ im piosenkê. Dyrektor oraz pracownicy DPS serdecznie dziêkuj¹ sponsorom, bez których nie uda³oby siê zorganizowaæ tak udanego festynu. H. Pacholska cie na ogólnopolskich festiwalach piosenki - yczy³a Bo ena Nowacka. Wszyscy artyœci otrzymali pami¹tkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Jak przysta³o na koncert odbywaj¹cy siê w Amfiteatrze im. Anny Jantar, kilka utworów wykonywanych przez m³odych piosenkarzy pochodzi³o z repertuaru tej artystki. Nie zabrak³o te wspó³czesnych hitów - m.in. zespo³u Bajm, Ha- Dwa-O czy Kai Paschalskiej. Koncert prowadzi³ m³ody i zdolny wrzesiñski recytator - Arkadiusz Nowak. Jednym z punktów programu by³ koncert Wrzesiñskiego Studia Piosenki przeplatany wystêpami formacji tanecznych PULS i TAKT. Po nich na scenie pojawi³ siê zespó³ Chrab¹szcze ze stolicy polskiej piosenki - Opola. Choæ deszcz przep³oszy³ czêœæ publicznoœci, ci, którzy zostali na kameralnym koncercie, bawili siê i tañczyli do przebojów big-bitowych z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Organizatorem koncertu by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, a jego wspó³organizatorem - Wrzesiñski Oœrodek Kultury. (agda) Sponsorzy imprezy: B. Kowalski Wrzeœnia, Tech- Pack Sp. z o.o. Przyborki, PHP Jeans T. R. Szablewscy, WGI Plus Sp. c. A. Goclik, M. Rozdra ewski, Polryza Sp. z o.o. Wrzeœnia, Hartman Polska Sp. z o.o. Pabianice, Spó³dzielnia Inwalidów im. Wiosny Ludów Wrzeœnia, W. Grzeœkowiak - zastêpca burmistrza Wrzeœni, "Spo³em" Wrzeœnia, Browar "Fortuna" Mi³os³aw, Spó³dzielnia Mleczarska Wrzeœnia, Agropol Soko³owo, Piekarstwo Tomice, Punkt Ogrodniczy GAR- DEX, P. Rogoziñski " PIMAX" Wrzeœnia, PIK Wrzeœnia, EKKA Wrzeœnia, L. Adamczyk Mi³os³aw, Z. Jankowski S³omowo, K. ubiñska Psary, Jad³o "Ania" A. Felczak, Cukiernia "Kuczora" Wrzeœnia, J. Lisiecki. Ambasady Szwajcarii. Uroczystoœci jak zwykle towarzyszyæ bêdzie szereg wydarzeñ kulturalno-literackich, m.in. dyskusje i spotkania z literatami - laureatami Nagrody z lat poprzednich. Za rok gospodarzem uroczystoœci wrêczenia Nagrody Fundacji im. Koœcielskich bêdzie gmina Mi³os³aw. (red.) Spotkanie na Granicy Œwiatów P³on¹ce okna by³y jednym z elementów scenografii spektaklu Arka Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr", ATD Quart Monde z Francji i Fundacja "Tutaj Warto" byli organizatorami imprezy KARAWANA JEDNO- ŒCI, która odby³a siê w dniach 30 sierpnia-2 wrzeœnia br. na dawnej granicy rosyjsko-pruskiej w Borzykowie. Projekt zosta³ dofinansowany ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Szczudlarze, break-dancerzy, piosenkarze, bêbniarze, plastycy, nonkonformiœci, filmowcy, aktorzy Oni podró owali w tej karawanie. Granica by³a ich przestrzeni¹, w której mogli tworzyæ, graæ, œpiewaæ, tañczyæ. Wyra aæ siebie. Równolegle do prezentacji artystycznych odbywa³y siê inne imprezy - turystyczna - III Miêdzynarodowy Rajd Mecenatu i konferencje naukowe - "Cz³owiek wykluczony" i "Granica" w borzykowskim dworku. Punktem kulminacyjnym kilkudniowej imprezy artystycznej by³ sobotni spektakl "Arka" Teatru Ósmego Dnia, sfinansowany ze œrodków gabinetu marsza³ka województwa wielkopolskiego, Sta- rostwa Powiatowego we Wrzeœni i Fundacji "Tutaj Warto". Widowisko by³o zachwycaj¹ce, osnute na fantastycznej grze efektów wizualnych, œwietlnych i dÿwiêkowych. Przedstawienie mówi o tym, e wszyscy jesteœmy podró nikami, w³óczêgami na scenie œwiata. Brak podzia³u na widzów i aktorów sprawi³, e publicznoœæ by³a niejako elementem spektaklu. Ruchome dekoracje i wci¹ zmieniaj¹ce siê miejsce akcji zmusza³y widzów do bycia w ci¹g³ej drodze. Drodze, któr¹ nie zawsze chcemy pod¹ aæ, ale do wejœcia na ni¹ zmuszaj¹ nas okolicznoœci. Widzowie uciekali przed p³on¹cymi dekoracjami, ognistymi statkami, to znów, kierowani ciekawoœci¹, sami brnêli w ciemnoœæ, maj¹c nadziejê na prze ycie niezwyk³ej przygody Spektakl idealnie odzwierciedla³ has³o przewodnie spotkania na granicy - "droga nie istnieje. Drogê tworzy siê, id¹c". Ka dy z widzów odnalaz³ tego dnia swój szlak i pod¹ y³ nim, znajduj¹c nowy l¹d wewn¹trz siebie. Dotacje dla œwietlic Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udzia³u w konkursie "Nasza Œwietlica, Nasz Klub". Celem konkursu jest poprawa warunków ycia i edukacji mieszkañców wsi, a przede wszystkim dostêpu do informacji (Internetu). Ma siê to odbywaæ poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw polegaj¹cych na samodzielnym tworzeniu przez mieszkañców miejsc wspólnych spotkañ i po ytecznego spêdzania czasu. W miejscach tych, zwanych œwietlic¹ lub klubem, bêdzie zapewniony: - sta³y i bezp³atny dostêp do Internetu oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji; - podstawowy zestaw s³owników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej); - mo liwoœæ samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych; - mo liwoœæ odrabiania lekcji; - mo liwoœæ rozwijania zainteresowañ, uczestniczenia w ró norodnych zajêciach, twórczego spêdzania wolnego czasu; - mo liwoœæ swobodnego spo- Agnieszka Przysiuda tykania siê i wspólnych dzia³añ dzieci, m³odzie y, doros³ych i osób starszych (integracja miêdzypokoleniowa); - mo liwoœæ organizowania zebrañ mieszkañców wsi oraz ró nego rodzaju kursów i szkoleñ. Œwietlice/kluby maj¹ byæ prowadzone przede wszystkim przez lokalne organizacje pozarz¹dowe, które mog¹ mieæ w nich równie swoj¹ siedzibê. Nagrod¹ w konkursie jest dotacja w wysokoœci od do z³otych przeznaczona na zmianê dzia³alnoœci istniej¹cej lub zorganizowanie nowej œwietlicy/klubu oraz wsparcie jej/jego dzia³alnoœci przez okres co najmniej 12 miesiêcy. Wnioski mog¹ sk³adaæ lokalne organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce lub posiadaj¹ce swoj¹ siedzibê na terenie wsi b¹dÿ gminy, ochotnicze stra e po arne i parafie. Termin sk³adania wniosków mija 15 listopada 2007 r. Wiêcej informacji na temat konkursu na stornie internetowej: Opracowa³a: Anna Mantorska

8 8 PaŸdziernik 2007 AGROTURYSTYKA staje siê bardzo modna, ma du e szanse rozwoju w naszym powiecie, chocia by wzd³u Warty przep³ywaj¹cej przez gminy: Pyzdry, Ko³aczkowo i Mi³os³aw, pod warunkiem, e podejdziemy do tego kompleksowo, opracujemy strategiê rozwoju i stworzymy szanse do absorpcji funduszy przez zainteresowanych mieszkañców, którzy zdecyduj¹ siê na próbê stworzenia alternatywnego Ÿród³a dochodu. To jest temat aktualnie przerabiany w tzw. LEADERZE. Ale cofnijmy siê o prawie 50 lat. BRAK przejezdnoœci dróg, deszcz czy mróz nie mog³y byæ dla mnie usprawiedliwieniem nieobecnoœci w szkole podstawowej. Jedynym œrodkiem lokomocji by³y moje nogi, na których w latach przemierza³em codziennie polnymi dró kami lub miedz¹ najpierw 4 lata z Pa³czyna do Kêb³owa, a nastêpne 4 lata do Mi³os³awia, trochê œcie k¹ przy torach kolejowych, trochê drog¹ poln¹ (nie by³o wtedy drogi asfaltowej z Pa³czyna do Mi³os³awia). Rower - to by³o dopiero szczêœcie!!! CIEKAWI MNIE, jakby sobie teraz nasze dzieci z tym poradzi³y, a w ogóle gdzie i kto pope³ni³ b³¹d, e teraz rodzice wykazuj¹ tak¹ nadopiekuñczoœæ i idealizowanie swoich dzieci. Nauczyciel mia³ wtedy nale ne powa anie. Gdybym poskar y³ siê w domu, e Pan mnie uderzy³, dosta³bym niechybnie porz¹dne lanie od swojego ojca. Teraz na byle jak¹ skargê dziecka, rodzic robi awanturê w szkole. EMOCJE bra³y górê nad rozumem, gdy uczêszczaj¹c do "naszego LO" we Wrzeœni, musia³em czasami pokonywaæ biegiem oko- ³okilometrowy odcinek od semafora do stacji w Ksi¹ nie, nazywany przez wielu "stref¹ wiecznych biegów", by zd¹ yæ na poci¹g, na KULTURA Wywiad z Francesco Napoli - gwiazd¹ tegorocznych Do ynek Powiatowych Sukces to zadowolona publicznoœæ Koncertowa³ Pan w wielu miejscach na ca³ym œwiecie. Jak przez pryzmat tych wystêpów ocenia Pan koncert w Mi³os³awiu podczas do ynek powiatowych i miejscow¹ publicznoœæ? By³em zachwycony publicznoœci¹ i niezwyk³¹ atmosfer¹, która panowa³a podczas koncertu. Bardzo siê cieszê, e mog³em tu zaœpiewaæ i jeszcze raz chcê powiedzieæ: "Dziêkujê Mi³os³aw!" Po raz pierwszy przyjecha³ Pan do Polski 20 lat temu, na festiwal w Sopocie. Jak ocenia Pan zmiany, jakie zasz³y w naszym kraju na przestrzeni tych lat? Na pewno jest to kraj, który wiele osi¹gn¹³ i zas³u y³ sobie na to, aby byæ w Europie. Wyzna³ Pan, e przebywa³ kiedyœ w zakonie. Jak wspomina Pan ten czas? Mia³em wtedy 13 lat i przebywa³em 3 lata w klasztorze kapucynów. By³y to dla mnie trzy piêkne lata, lata nauki. Do dziœ tego nie a³ujê. ABECAD O Jerzego Mazurkiewicza tzw. LOPKA, który rusza³ z Mi³os³awia, daj¹c charakterystyczny znak gwizdem i dymem z komina swego parowozu, e jest gotowy stan¹æ z nami do konkurencji. Strefê tê, krótsz¹ lub d³u sz¹, pokonywa³a czêœæ m³odzie y i doje d aj¹cych pracowników. Jaka to by³a uciecha, gdy ktoœ siê wywróci³!!! A przecie mo na by³o wstaæ 5 minut wczeœniej. FAKTEM JEST, e po zdaniu matury - nawiasem mówi¹c pisa- ³em z jêzyka polskiego pracê "Broniewski poet¹ proletariatu" - nie mia³em sprecyzowanego kierunku dalszego kszta³cenia. Skoñczy³em dwuletnie studium mechanizacji rolnictwa. Wojsko ju czeka³o z biletem do Ustki. Czy czuje siê Pan cz³owiekiem, który osi¹gn¹³ sukces? Sukcesem jest dla mnie to, gdy widzê przed sob¹ zadowolon¹ publicznoœæ. Jaka jest Pañska recepta na nieustaj¹cy optymizm yciowy? Cieszyæ siê, rozkoszowaæ ka - HISTORIA s³u by wojskowej zawsze bêdzie kojarzy³a mi siê z pewnym wydarzeniem. Zgubi³em zegarek z wygrawerowanym na kopercie napisem "Najlepszemu hydroakustykowi 1975 roku", który wrêczy³ mi Dowódca Marynarki Wojennej - wiceadmira³ Ludwik Janczyszyn (Hydroakustyk - marynarz obs³uguj¹cy podwodne urz¹dzenia pods³uchowe na okrêcie) za zajêcie I miejsca w zawodach na Helu. Zgubi³em go po przyjeÿdzie na przepustkê do swojej rodzinnej wsi. By³a to dla mnie bardzo bolesna strata, choæ w sensie materialnym to nic wielkiego, ale by³em dumny ze swego pierwszego sukcesu, a ju nie mog³em siê nim pochwaliæ. JAKO m³ody mê czyzna zacz¹- ³em szukaæ swego miejsca i drogi yciowej. Podj¹³em pracê zawodow¹ - najpierw w SKR Ko³aczkowo, póÿniej w SKR Mi³os³aw, rozpocz¹³em te studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W trakcie studiów w 1980 roku fala strajków ogarnê³a równie Akademiê. Pamiêtam gor¹c¹, napiêt¹ atmosferê, bia³o-czerwone opaski studentów i wyk³adowców, sterty ulotek na korytarzach, np.: o Katyniu, gor¹ce dyskusje na przedmiotach, gdzie dotychczas nie wolno by³o mieæ innego zdania, takich jak "filozofia marksistowska" czy "ekonomia polityczna". Wystêp w³oskiego artysty spotka³ siê z wielkim aplauzem dym dniem, który dane jest mi prze yæ na tym œwiecie. Dziêkujê za rozmowê! Rozmawia³a: Agnieszka Przysiuda Wydzia³ Promocji i Kultury ATWO nie by³o. Prowadzi- ³em te wtedy popo³udniami i w dniach wolnych kursy na prawo jazdy, by³em instruktorem jazdy i wyk³adowc¹ przepisów ruchu drogowego, a do tego jako 26-letni kawaler zosta³em trafiony strza³¹ Amora i po kilku latach poszukiwañ w szerokim œwiecie, znalaz³em swoj¹ wybrankê, która mieszka³a zaledwie 3 kilometry ode mnie. Tworzymy teraz szczêœliwe ma³ eñstwo, mamy 4 dzieci i parkê wnucz¹t. PATRIOTYZM powróci³ do mnie w piêknym w okresie rodzenia siê Solidarnoœci. Rozpoczê³o siê od spotkañ solidarnoœciowych, jakie odbywa³y siê w latach osiemdziesi¹tych w Sanktuarium w Biechowie, gdzie najczêœciej w niedzielê o godzinie 16 Ojciec Marek prowadzi³ mszê œwiêt¹ z niezwykle odwa nymi kazaniami, potem ca³y Koœció³ potê nym g³osem œpiewa³ fot. Sebastian "Bo e coœ Waliñski Polskê...", wiêkszoœæ podnosi³a wysoko dwa palce w górê, a mnie ciarki przechodzi³y po plecach od potê nego i groÿnego œpiewu. Prawdziwa uczta duchowa nastêpowa³a po mszy œwiêtej, kiedy Wielcy Ludzie Solidarnoœci spotykali siê z nami w tym koœciele i przedstawiali wizjê dalszego funkcjonowania naszego w pe³ni wolnego, solidarnego i demokratycznego pañstwa. Zgrzytowisko bez zgrzytów Irokezy, glany i skórzane kurtki królowa³y ostatniego dnia wakacji w Mi³os³awiu. Tam 31 sierpnia na miejscowym stadionie odby³ siê festiwal rockowy "Zgrzytowisko", na którym wyst¹pi³o dziesiêæ kapel punkowych i rockowych z ca³ej Polski - m.in. z Jarocina, Kotlina i z Helu. Ka dy cz³owiek s³uchaj¹cy tego rodzaju muzyki "rozp³ywa siê" na takich festiwalach - mówi Grzegorz - jeden z uczestników rockowiska - myœlê, e na tym by³o podobnie, choæ nie w tak du ym stopniu jak w Jarocinie czy na Woodstock. Podejrzewam, e z biegiem czasu "Zgrzytowisko" dorówna tym imprezom. Jeœli chodzi o atmosferê, to by³a prawie e wzorowa, ludzie byli dla siebie yczliwi i przyjaÿnie nastawieni. Na festiwal przyjecha³o kilkuset fanów muzyki rockowej z ca- ³ego kraju. Imprezê prowadzi³ Piotr Górny - na co dzieñ wokalista kapeli Zbuntowany Kaloryfer ze S³upcy. Koncerty zaczê³y siê o piêtnastej, a skoñczy³y - grubo po pó³nocy. Zagrali: Zmaza, Puste Kieszenie, Pro100 w o3, ZaZuZi, RODZINA musia³a pogodziæ siê z czêst¹ moj¹ nieobecnoœci¹ w domu, gdy zosta³em burmistrzem Gminy Mi³os³aw. Teraz, dopiero po latach, dostrzegam jak¹ mia³em tolerancyjn¹ onê. Na³adowani wizj¹ funkcjonowania nowego pañstwa odwa nie ruszyliœmy do pracy. Czar prys³ szybko. Szara rzeczywistoœæ pokaza³a dwie strony medalu - ogromne potrzeby spo³ecznoœci lokalnej i mo liwoœci finansowe gminy. Jednak trzy piêkne lata mojego burmistrzowania, lata prawdziwej samorz¹dnoœci, wspó³pracy ze wspania³ymi ludÿmi, niezwyk³ego dokszta³cenia siê i poszerzenia horyzontów myœlowych, zadzia³a³y jak narkotyk. Teraz muszê godziæ pracê zawodow¹ ze spo³eczn¹, nie zapominaj¹c oczywiœcie o rodzinie. STRACI EM trochê czasu na szukanie spe³nienia siê w innych zawodach, naprawia³em telewizory (lampowe, czarno-bia³e), by³em elektrykiem, instruktorem nauki jazdy, ale nie opuœci³em wsi i rolnictwa. Na moich oczach pad³y PGR-y. Wydawa³o siê, e to rzecz niemo liwa, tak samo jak niemo - liwy by³ upadek Zwi¹zku Radzieckiego. Wraz z przechodzeniem maj¹tku po PGR-ach w inne rêce, wkracza³a nowoczesna technika i technologia ograniczaj¹ca zapotrzebowanie na pracê ludzk¹. ŒWIAT polskich polityków nie zauwa y³, jak ogromn¹ krzywdê wyrz¹dzi³ tym biednym wiejskim pracownikom i ich rodzinom, mówi¹c, e w gospodarce rynkowej ka dy musi sobie sam radziæ. Poprawa ycia na wsi to nie tylko wzrost dochodów rolników. Dzia- ³ania musz¹ byæ prowadzone na wielu p³aszczyznach, to miêdzy innymi: oœwiata, szkolenia, ró nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej, np. wspomnianej na pocz¹tku agroturystyki, inwestycje w infrastrukturê, ochronê œrodowiska, itp. Pomocne maj¹ byæ w tym nowe, wcale nie tak wielkie jak reklamuj¹, fundusze unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , ale musz¹ siê w to w³¹czyæ samorz¹dy, doradcy rolniczy, izby rolnicze, lokalne grupy dzia³ania typu LEADER, itp. UDERZA MNIE to, e nastêpna litera alfabetu i zestaw s³ów, jaki mam do wyboru, to jakby moje miejsce i credo yciowe. W - wybór..., wieœ, wyzwania, wolnoœæ, wierzê..., Warta, Wrzeœnia. Informacja o Jerzym Mazurkiewiczu na str. 9. Plebania, Uliczny opryszek, Ska- NaBis, Desperat i Nie Wiem. Nie zabrak³o tak e lokalnej gwiazdy punk-rocka - mi³os³awskiej formacji Padlina Szarika, która szczególnie gor¹co przyjêta zosta³a przez publicznoœæ. Wiadomoœæ o imprezie "posz³a" w Polskê, przyczyni³a siê do promocji miasteczka - mówi Mieczys³aw Nadolski, dyrektor Mi³os³awskiego Centrum Kultury - Jako e wszystko odby³o siê szczêœliwie i bez "zgrzytów", zobowi¹zani jesteœmy do kontynuacji festiwalu w przysz³ym roku. Mo e uda nam siê rozszerzyæ formu³ê do dwóch dni - zastanawia siê. Organizatorem imprezy by³o Mi³os³awskie Centrum Kultury, a jej inicjatorem - m³ody mi³os³awianin Jakub Glebow. Wyrazy uznania nale ¹ siê klubowi "Orlik" i jego prezesowi Romualdowi Barszczowi za to, e wpuœcili nas na swój teren - mówi Mieczys³aw Nadolski. Projekt zyska³ tak e przychylnoœæ w³adz miejscowych, które udowodni³y swoj¹ otwartoœæ i s³u y³y organizatorom pomoc¹. (agda)

9 KULTURA PaŸdziernik Starostowie do ynek przekazuj¹ chleb gospodarzom uroczystoœci Skoñczone niwa, czyli wieniec dooko³a, bowiem w id¹ niwiarze, s³owiañskich wierzeniach magiczny kszta³t okrêgu odgrywa³ wa n¹ Do koœcielnych id¹ wrót Obchody Powiatowego Œwiêta rolê, zapewnia³ urodzajnoœæ ziemi. Plonów w Mi³os³awiu rozpoczê³a Starostowie do ynek - Anna Wojtkiewicz z Targowej Górki w gmi- msza œw. w koœciele pw. œw. Jakuba Aposto³a. Liturgiê swym œpiewem nie Nekla i Jerzy Mazurkiewicz z oprawi³ Chór "Camerata" oraz orkiestra Dêta OSP S³upca. Po mszy kokazali staroœcie i burmistrzowi Biechowa w gminie Mi³os³aw przerowód do ynkowy, sk³adaj¹cy siê z miód i chleb, który rozczêstowany jeÿdÿców na koniach, orkiestry dêtej, pocztów sztandarowych, delega- zosta³ miêdzy mieszkañców i zaproszonych goœci. cji wieñcowych, gospodarzy do ynek, zaproszonych goœci i mieszkañców, przeszed³ przez rynek do parku im. Koœcielskich. Do ynki zaszczycili sw¹ obecnoœci¹: marsza³ek województwa wielkopolskiego - Marek WoŸniak, wicemarsza³ek Krystyna Poœlednia, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gmin powiatu wrzesiñskiego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz duchowieñstwa. Burmistrz gminy Mi³os³aw rozpocz¹³ czêœæ oficjaln¹ do ynek, witajac zaproszonych goœci oraz mieszkañców gminy i powiatu. Czas do ynkowania to czas podsumowañ - mówi³ drugi gospodarz - starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz - to czas kiedy oceniamy pewien etap pracy, który rozpoczyna wszystkim niwiarzom, Niech bêd¹ dziêki siê zasiewem ziarna póÿnym latem e tak mozolnie i wczesn¹ jesieni¹, wiosn¹ dojrzewa i potem - zdani na ³askê b¹dÿ Zmienia siê sposób gospodaro- przy niwach pracuj¹ nie³askê aury albo zbieramy plon wania na roli. Jednak, pomimo stukrotny albo natura posk¹pi nam up³ywu czasu i rozwoju techniki ziarna i chleba. W tym roku natura nie uda³o siê wyprodukowaæ produktu syntetycznego, który by³by w by³a ³askawa i mieszkañcom powiatu chleba nie zabraknie. Chleb i stanie zast¹piæ ten najwa niejszy uwity z k³osów zbo a wieniec by³y - zbo e, z którego powstaje chleb - g³ównym darem, wokó³ którego mówi³ starosta. Dlatego te Œwiêto Plonów by³o tak e okazj¹ do skupi³y siê uroczystoœci obrzêdowe w wykonaniu zespo³u folklorystycznego "Ziemia Wrzesiñska". nionym roku szczególnie zas³u y- uhonorowania tych, którzy w mi- Dawnym zwyczajem tancerze otañli siê dla rozwoju rolnictwa w po- owiatowe Œwiêto Plonów Kszta³t korony mia³ tegoroczny wieniec do ynkowy powiatu wrzesiñskiego, upleciony z k³osów ziaren i barwnych kwiatów. Symbolizowa³ zakoñczenie tegorocznych zbiorów, którego zwieñczeniem by³o Powiatowe Œwiêto Plonów, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni i Urz¹d Gminy w Mi³os³awiu, odbywaj¹ce siê 2 wrzeœnia w Mi³os³awiu. wiecie wrzesiñskim. Trzynastu rolników wyró niono odznakami honorowymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyró nienie otrzymali: Wies³aw Fr¹ckowiak, Lubomir Waligóra, Roman Jerzykiewicz, Henryk Poturalski, Marek W¹sik, Czes³aw Konieczny, Andrzej Waszak, Ryszard Kruszyñski, Jerzy Winter, Tadeusz Lankiewicz, Miros³aw Nowowsiak, Pawe³ Wawrzyniak, Kazimierz Œmidowicz. Laurem Starosty za szczególne zas³ugi dla rolnictwa powiatu wrzesiñskiego uhonorowano Jerzego Mazurkiewicza. Jerzy Mazurkiewicz to osobowoœæ nieprzeciêtna, niespokojna i niepokorna - uzasadni³ swój wybór starosta - jako przewodniczacy Komisji Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa Rady Powiatu we Wrzeœni jest autorem licznych projektów, jak chocia by: powiatowy program ma- ³ej retencji, program ochrony kasztanowców, realizacja programu odbudowy p³yt obornikowych, budowy oczyszczalni przydomowych, informatyzacji wsi i ostatnio - projekt wykorzystania biomasy do celów energetycznych. To Jerzy Mazurkiewicz stworzy³ podstawy Leadera+ w powiecie wrzesiñskim. Zbo e zwiezione i koñczyma robotê. Po tej ciê kiej pracy coœ siê nam nale y! Po czêœci oficjalnej rozpoczê³y siê wystêpy artystyczne. Jako pierwszy zaprezentowa³ siê Chór "Camerata", po nim wyst¹pi³a Orkiesta Dêta OSP S³upca, a nastêpnie Wrzesiñskie Studio Piosenki. Atrakcj¹ Œwiêta Plonów by³y te przejazdy motocyklowe z klubami Sponsorzy Powiatowego Œwiêta Plonów w Mi³os³awiu Fot. M.Jadryszak Na do ynki w Mi³os³awiu przyby³o wielu znamienitych goœci - "Firma "Gumienny" - Paszak - Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego - PHUP Drawoj - ROLMUS Sp. z o.o. - AGROPOL Sp. z o.o. - Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego - Tomaszewski - AGROMIX Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo- Handlowe Adam Baryczka - AGRO Sp. z o.o. z Borzykowa - MULTI-FARMA Sp. z o.o. z Grzybowa - Spó³dzielnia Gminna w Nekli - Spó³dzielnia Gminna "Samopomoc Ch³opska"we Wrzeœni - Spó³dzielnia Gminna z Borzykowa - AGRAR PHUP - Wit-KaŸ Mariusz KaŸmierczak - Pimax Piotr Rogoziñski - Powiatowy Bank Spó³dzielczy we Wrzeœni-oddzia³ w Mi³os³awiu - Browar "Fortuna" Mi³os³aw - Hotel BOSS Anna i Grzegorz G³owaccy - Sieæ sklepów wielobran owych ADAMS - Sklep wielobran owy - Katarzyna Soko³owska - Sklep wielobran owy - Halina Filipiak - Sklep spo ywczo-przemys³owy Danuta Szumiga³a - Sklep wielobran owy Halina P³achecka Fot. M.Jadryszak - Sklep wielobran owy "DANA" Danuta Mas³owska - Ksiêgarnia - Dorota G³owacka - Sklep wielobran owy "MAR- CO" Barbara Kostrzewska - Agencja us³ugowo-handlowa Henryka Waligóra - Handel detaliczny odzie ¹ - Renata Mocna - Sklep handlu bran y przemys³owej Andrzej Filipiak - MJ Sklep obuwniczy - Sklep "Na topie" Rafa³ Przybylski - Kwiaciarnia - Joanna Bolewicz - Sklep wielobran owy, czyszczenie chemiczne "KROKUS" Renata Zaworska Delegacje wieñcowe wszystkich gmin powiatu wrzesiñskiego - Sklep spo ywczo-monopolowy Roman Gruszczyñski - Wyroby papiernicze i biurowe Urszula Sobkowiak - F.H. "MALEX" Mi³os³aw - Sklep wielobran owy - Marek Adamski - Sklep spo ywczo-przemys³owy - Arleta Kosicka, Natasza Klechamer - Sklep wielobran owy ALMA - Alicja Popielarska - Autoryzowany Dystrybutor TUPPERWARE Kalisz - Przedsiêbiorstwo odzie owe MIKON S.A. - Piekarnia-cukiernia JAGÓD- KA - Józef Struga³a - Piekarnia "ROEL" Roman Œwitek Fot. M.Jadryszak Fire Ghost i Born To Ride oraz przejazdy bryczkami. Dzieci szczególnie zachwyci³ pokaz grupy realizacyjnej policji - zatrzymanie niebezpiecznego przestêpcy. Wielka kolejka milusiñskich ustawi³a siê te przy wozie stra ackim, wszyscy chêtni mogli bowiem wjechaæ na górê w wysiêgniku i obejrzeæ z góry nie tylko park, ale i korony drzew. Cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ Grodu w Grzybowie malowniczo usytuowali siê na polanie nad wod¹ i tam bili monety, prezentowali dawne stroje i przybory. Przy stoisku wojów s³owiañskich mo na by³o tak e strzelaæ z ³uku, albo przymierzyæ dawn¹ zbrojê i wzi¹æ udzia³ w walce na miecze. By³y te liczne degustacje i wystawy rêkodzie³a artystycznego, dmuchane zamki, gry i zabawy. Imprezê uwieczni³ Miros³aw Jadryszak na pami¹tkowej fotografii mieszkañców wykonanej z dachu pa³acu. Niczym na w³oskiej dyskotece Wraz z nadchodz¹cym zmierzchem narasta³y emocje i atmosfera imprezy robi³a siê coraz gorêtsza. Po wylosowaniu nagród g³ównych w loterii fantowej - dwóch rowerów, kuchenki mikrofalowej i pieca junkers, na scenie pojawi³ siê d³ugo wyczekiwany w³oski artysta - Francesco Napoli w towarzystwie szeœciu tancerek. Volare oo, cantare, oooo! - rozpocz¹³, wprawiaj¹c tym samym publicznoœæ w nastrój szampañskiej zabawy. Widzowie tañczyli i œpiewali wraz z artyst¹, co by³o nie lada wyczynem, bo przeboje piosenkarza by³y wykonywane g³ównie w jêzyku w³oskim. Okaza³o siê jednak, e wszyscy bardzo dobrze znaj¹ szlagiery typu "Balla balla" czy "Lady Fantasy". Artysta poprosi³ na scenê kilka pañ, z którymi wspólnie zaœpiewa³ przebój "Marina", wielokrotnie zagadywa³ i schodzi³ te do publicznoœci. Buona sera seniorina, buona sera - podrywa³ panie. Na proœbê ojca paulina Marcina, który w jêzyku w³oskim poprosi³ artystê o bis, piosenkarz zaœpiewa³ trzy utwory "na deser". Francesco Napoli, jak na W³ocha przysta³o, pe³en by³ energii i po³udniowego temperamentu. Z uœmiechem rozdawa³ autografy i pozowa³ do wspólnych zdjêæ. Powiatowe Œwiêto Plonów zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna, do której przygrywa³ zespó³ "Sekret" z Piêczkowa. O której impreza siê zakoñczy- ³a? To te sekret... (agda) Starostowie do ynek: Anna Wojkiewicz Wraz z mê em i doros³ym synem wspólnie prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Targowa Górka w gminie Nekla. Gospodarstwo specjalizuje siê w uprawach polnych, które prowadzone s¹ na 110 ha. Gospodarstwo posiada komplet maszyn uprawowych oraz kombajny do zbioru: zbo a, buraków, ziemniaków; korzysta³o z dofinansowania z Unii Europejskiej. Jerzy Mazurkiewicz 53 lata, onaty, 4 dzieci, mieszkaniec Biechowa w gm. Mi³os³aw. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Prowadzi, wspólnie z kuzynem, gospodarstwo rolne na gruntach wydzier- awionych od ANR. By³ burmistrzem Gminy Mi³os³aw. Obecnie radny Rady Powiatu we Wrzeœni. Inicjator wprowadzenia w powiecie wrzesiñskim unijnego programu Leader + poœwiêconego rozwojowi obszarów wiejskich. Przewodnicz¹cy Rady Fundacji "Tutaj Warto". - Sklep RTV, AGD Ma³gorzata Antkowiak - Kwiaciarnia - Justyna Michalska Za pomoc przy organizacji Do ynek Powiatowych serdecznie dziêkujemy: Komendzie Powiatowej Policji we Wrzeœni, Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni, Ochotniczym Stra om Po arnym z gminy Mi³os³aw, Stra y Miejskiej w Mi³os³awiu, Wrzesiñskiemu Studiu Piosenki, Towarzystwu Przyjació³ Grodu w Grzybowie, Klubom motocyklowym "Fire Ghost" i "Born To Ride".

10 10 PaŸdziernik 2007 Z okazji swych urodzin, miasto przenios³o siê 750 lat wstecz, w epokê œredniowiecza TUTAJ WARTO Obchody 750- lecia Pyzdr z³ - Uszycie strojów historycznych z okresu œredniowiecza, rekwizyty strojów historycznych, repliki broni ,57 z³ - añcuchy historyczne z³ - eton - 4 Pizreny ,93 z³ - Wy ywienie ,30 z³ - Druk folderu z³ - Medale z³ Pocz¹wszy od tego numeru na ³amach "Przegl¹du Powiatowego" zagoœci Lokalna Grupa Dzia³ania Tutaj Warto. Na stronach poœwiêconych fundacji znajd¹ siê aktualnoœci "z ycia" LGD, informacje o realizowanych projektach, postêpach i zamierzeniach. Mamy nadziejê, e dziêki lekturze tej rubryki mieszkañcy naszego powiatu - i nie tylko - przekonaj¹ siê, e Tutaj Warto przyjechaæ, zobaczyæ, wypocz¹æ, zainwestowaæ, zostaæ Naprawdê WARTO! Nowy prezes Tutaj Warto! Przemys³aw Dêbski - dotychczasowy przewodnicz¹cy Rady Fundacji Tutaj Warto zosta³ wybrany nowym prezesem Fundacji. Dotychczasowy prezes - Przemys³aw Kowalski zrezygnowa³ z funkcji z powodu ró nicy zdañ pomiêdzy nim a Rad¹, dotycz¹cych m.in. sposobu zarz¹dzania Fundacj¹. Przewodnicz¹cym Rady Fundacji zosta³ Jerzy Mazurkiewicz. Obecny sk³ad Zarz¹du LGD Tutaj Warto: Prezes - Przemys³aw Dêbski Wiceprezes - Jadwiga Stefañska Leader dofinansowa³... Sekretarz Zarz¹du - Bogus³awa Wietrzyñska-Stramczewska Cz³onkowie Zarz¹du - Krzysztof Stru yñski, Wojciech Majchrzak, Olga Pietrzykowska, El bieta K³ossowska, Mariola Piotrowska, Roman Dolata. Byliœmy uczestnikami Targów Poznañskich Lokalna Grupa Dzia³ania "Tutaj Warto" w dniach wrzeœnia bra³a udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Poznañskich FARMA LGD wystawia³a siê w ramach stoiska promocyjnego powiatu wrzesiñskiego. Nasza obecnoœæ na Targach by³a okazj¹ do promowania walorów rekreacyjnych i turystycznych gmin Mi³os³aw, Pyzdry i Ko³aczkowo oraz produktów lokalnych - m.in. jab³ek z pyzdrskich sadów. Rozdaliœmy mnóstwo ulotek i biuletynów "Tutaj Warto". Poza tym by³a to doskona³a okazja do nawi¹zania kontaktów i wymiany doœwiadczeñ z innymi LGD z terenu ca³ej Polski. Fundacja zorganizowa- ³a dla mieszkañców obszaru LGD wyjazd na Targi, w którym wziê³o udzia³ 90 osób. Uczestnictwo w targach by³o dla nas niezwykle cenn¹ lekcj¹. Mamy nadziejê równie w latach nastêpnych braæ aktywny udzia³ w tego typu przedsiêwziêciach. Biuro Fundacji Tutaj Warto ul. Wrzesiñska 101, Borzykowo, tel/fax , czynne pon-pt Kierownik biura Fundacji - A. G³owacka, prezes Zarz¹du - P. Dêbski i cz³onek Zarz¹du - E. K³ossowska Jednym z zadañ wpisanych w strategiê Lokalnej Grupy Dzia³ania "Tutaj Warto" jest dofinansowanie imprez promuj¹cych region. W okresie od kwietnia do czerwca br. LGD "Tutaj Warto" dofinansowa³o wiele imprez odbywaj¹cych siê na terenie gmin Ko³aczkowo, Mi³os³aw i Pyzdry. Poni ej i na stronie s¹siedniej przedstawiamy Pañstwu krótki opis tych wydarzeñ oraz kwoty, jakie LGD "Tutaj Warto" przekaza³a na ich organizacjê z wyszczególnieniem co wa niejszych wydatków lecie królewskiego miasta Pyzdry Fundacja "Tutaj Warto" zaprasza do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach w okresie grudzieñ 2007/styczeñ 2008 w ramach nastêpuj¹cych tematów: - Fundusze dla rolników czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundusze dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ czyli Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Fundusze dla organizacji pozarz¹dowych czyli Program Operacyjny Kapita³ Ludzki - Praktyczna Obs³uga Komputera - Metodologia tworzenia i pracy grup producenckich Osoby zainteresowane udzia³em proszone s¹ o kontakt z biurem Fundacji. Fundacja Tutaj Warto organizuje w dniach 18,19 i 20 paÿdziernika 2007 "Warsztaty z tworzenia lokalnych dokumentów strategicznych". Seminarium odbywaæ siê bêdzie w sali narad Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry. Fundacja "Tutaj Warto" organizuje wyjazd na Targi Turystyczne w Poznaniu w dniu r. Wyjazd organizowany jest dla osób z terenu dzia- ³ania LGD "Tutaj Warto" zajmuj¹cych siê dzia³alnosci¹ turystyczn¹.organizator pokrywa koszty transportu. Zg³oszenia prosimy kierowaæ osobiœcie do Biura Fundacji w Borzykowie lub telefonicznie 061/ Koncert In-Grid przyci¹gn¹³ do Pyzdr t³umy W czerwcu królewskie miasto Pyzdry obchodzi³o 750- lecie lokacji. Obchody jubileuszu rozbito na dwa etapy. 3 czerwca rynek w Pyzdrach przystraja³y kolorowe proporce, ulicami przechadzali siê œredniowieczni mieszczanie i kupcy. Przy licznych kramach nabyæ mo na by³o zio- ³a, wyroby rêkodzie³a ludowego oraz degustowaæ staropolskie dania. Imprezom towarzyszy³y wystêpy zespo³u muzyki dawnej "Schola Cantorum Inovroclaviensis" z Inowroc³awia. W ramach obchodów jubileuszu na pyzdrskim rynku ods³oniêto pomnik 750-lecia miasta, odby³y siê liczne konferencje i seminaria, a pyzdrzanie do póÿnych godzin wieczornych bawili siê w atmosferze œredniowiecza, uczestnicz¹c m.in. w inscenizowanym s¹dzie nad czarownic¹. Wa nym punktem obchodów 750-lecia by³a uroczysta sesja Rady Miejskiej w klasztorze pofranciszkañskim, podczas której nast¹pi³o przekazanie insygniów w³adzy, poœwiêconych przez biskupa. 16 czerwca w Pyzdrach odby³a siê druga - bardziej wspó³czesna - czêœæ obchodów urodzin miasta. Tego dnia na stadionie zawarciañskim prezentowa³y siê zespo³y muzyczne i taneczne z terenu powiatu. Gwiazd¹ wieczoru by³a w³oska piosenkarka In-Grid.

11 TUTAJ WARTO PaŸdziernik Rajd Konny...Dni S³oñca i Noc Kupa³y W nocy z 23 na 24 czerwca przy przeprawie promowej nad Wart¹ odby³o siê integracyjne widowisko Noc Kupa³y. W spektaklu, wyre yserowanym przez S³awomira Animuckiego, wyst¹pili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w Czeszewie. By³o to zwieñczenie Dni S³oñca, które odbywa³y siê w Czeszewie w dniach czerwca. Tegoroczna impreza zbieg³a siê z jubileuszem stulecia rezerwatu "Czeszewski Las", dlatego w programie Dni S³oñca znalaz³y siê prelekcje na temat rezerwatu. Ponadto odby³ siê przegl¹d piosenki dla osób niepe³nosprawnych - S³oneczna Piosenka i projekcja filmu dokumentalnego o yciu ptaków - "Makrokosmos - podniebny taniec". Wspó³organizacja Dni S³oñca ,24 z³ - Przedstawienie "Noc Kupa³y ,05 z³ - Projekcja filmu z³ Asysta konna Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddzia³u U³anów Miasta Poznania Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce ruchy wyzwoleñcze zwane Wiosn¹ Ludów, które w latach opanowa³y Europê odby³y siê 29 kwietnia w Mi³os³awiu. Po mszy œw. w intencji uczestników Bitwy Mi³os³awskiej z 30 kwietnia 1848 oraz pozosta³ych uczestników wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku, odby³a siê uroczystoœæ rocznicowa pod pomnikiem Wiosny Ludów z udzia³em M³odzie owej Orkiestry Dêtej z Pyzdr, asysty konnej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddzia³u U³anów Miasta Poznania w barwach 15. Pu³ku U³anów Poznañskich oraz pocztów sztandarowych. W ramach obchodów rocznicowych zorganizowany zosta³ równie II Rajd Konny Szlakiem Wielkopolskich Bitew Wiosny Ludów 1848, Ksi¹ - Mi³os³aw - Soko³owo (29 kwietnia - 2 maja 2006). "Rajd konny szlakiem wielkopolskich bitew Wiosny Ludów 1848 r ,40 z³ - Wypo yczenie koni z³ - Wynajem oœrodka z³ - Wystêp orkiestry dêtej z³ - Catering z³ - Puchary - 720,02 z³... X Turniej Gmin Reymontowskich Reprezentacje trzech gmin zwi¹zanych z yciem i twórczoœci¹ W³adys³awa Reymonta - Lipiec Reymontowskich, Kobieli Wielkich oraz Ko³aczkowa wziê³y udzia³ w X Turnieju Gmin Reymontowskich. Celem Turnieju, który odby³ siê 17 czerwca w Ko³aczkowie jest popularyzacja i promowanie postaci i twórczoœci noblisty W³adys³awa Stanis³awa Reymonta oraz podtrzymywanie kontaktów z gminami zwi¹zanymi z Reymontem. Impreza zosta³a upiêkszona ró nymi konkursami, konkurencjami oraz wystêpami artystycznymi. Zorganizowano konkurs piosenki, konkurs wiedzy o yciu i twórczoœci W³. St. Reymonta, wystêpowa³y kabarety, prezentuj¹ce scenki z ycia szkó³. Imprezê zakoñczy³y wystêpy muzyczne zespo³u TAM- BO z Ko³aczkowa oraz Urszuli Chojan i Country Band. Przedstawienie Noc Kupa³y by³o odwo³aniem do s³owiañskiej tradycji, obrzêdów i wierzeñ W miêdzyczasie publicznoœæ mia³a okazjê obejrzeæ przedstawienie teatralne "Wesele Boryny" w wykonaniu Amatorskiego Zespo³u Regionalnego im. W³. St. Reymonta. Wspó³organizacja X Turnieju Gmin Reymontowskich ,36 z³ - Wystêpy zespo³ów artystycznych z³ - Wystawa kwiatów z³ - Nagrody ,96 z³ - Catering ,10 z³ - Pokaz modeli lataj¹cych ,02 z³ - Wystawa produktów lokalnych z³ - Przejazd bryczk¹ z³ - Obs³uga ,28 z³ - Plakat z³... Dni Reymontowskie Najwa niejszym punktem imprezy by³ spektakl Wesele Boryny osnuty na w¹tkach Ch³opów Reymonta Ko³aczkowianie zaprezentowali swój dorobek artystyczny W latach w pa³acu w Ko³aczkowie mieszka³ pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla - W³adys³aw Reymont. Aby upamiêtniæ ten fakt, od wielu lat w Ko³aczkowie organizuje siê Dni Reymontowskie, które w tym roku odbywa³y siê 5 i 6 maja. Jedn¹ z atrakcji imprezy by³a wystawa rêkodzie³a artystycznego, która mieœci³a siê w Bibliotece Publicznej w Dworku Reymonta. Wszystkie eksponaty zaprezentowane na wystawie zosta³y wykonane przez mieszkañców gminy Ko³aczkowo oraz uczniów ze Szko³y Podstawowej w Sokolnikach. W ramach imprezy zorganizowano równie XXXI Miêdzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski. Na zakoñczenie obchodów Dni Reymontowskich odby³y siê wystêpy artystyczne. Przed publicznoœci¹ zaprezentowali siê: grupa Spontan z Mi³os³awia, uczestnicy "Szansy na sukces" wraz z Rodzinami Muzykuj¹cymi, zespó³ Ko- ³aczkowianie, Kapela znad Baryczy, zespó³ Dorado Band oraz grupa ARMIX z Borzykowa. Ciekawym wydarzeniem by³ pokaz modeli lataj¹cych, przygotowany przez m³odzie z modelarni dzia³aj¹cej przy GOK w Ko³aczkowie. Publicznoœæ mog³a podziwiaæ samoloty wystrzelone rakiety oraz balon nadmuchany gor¹cym powietrzem. Wspó³organizacja "Dni Reymontowskich" w Ko³aczkowie z³ - Wystêpy zespo³ów z³ - Pokaz modeli ,98 z³ - Najem sprzêtu z³ - Wystawa kwiatów z³

12 12 PaŸdziernik 2007 PARKING Informacja o zwolnieniach z op³aty na parkingu znajduje siê na str. 18

13 KO ACZKOWO, MI OS AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA PaŸdziernik Stra ackie zmagania Najciekawsz¹ konkurencj¹ okaza³o siê tzw. æwiczenie bojowe Na co dzieñ s¹ odwa ni i ofiarni, gotowi na podjêcie walki z najniebezpieczniejszym ywio³em - ogniem. Raz do roku sprawdzaj¹ swe mo liwoœci i umiejêtnoœci, walcz¹c miêdzy sob¹ zawziêcie w zawodach po arniczych. W niedzielne popo³udnie 16 wrzeœnia na stadionie ZSTiO rozgrywa³a siê prawdziwa sportowa walka stra aków. Powiatowe zawody stra ackie jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych ciesz¹ siê co roku du ym powodzeniem. Piêkna pogoda sprawi³a, e przyby³o wielu widzów, którzy dzielnie kibicowali 16 dru ynom ochotniczych stra y po arnych z terenu powiatu wrzesiñskiego. Zawody zosta³y rozegrane w dwóch konkurencjach: æwiczenie "Radoœæ" tañczy w Przemyœlu W dniach 4-6 sierpnia 2007 r. grupa uczestników Zespo³u Tañca Towarzyskiego z Warsztatu Terapii Zajêciowej,,Radoœæ" w Czeszewie przebywa³a w Przemyœlu na Rodzinnym Pikniku Miodowym. Impreza zosta³a zorganizowana przez w³adze samorz¹dowe Przemyœla, w ramach projektu Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, pod has³em:,,niepe³nosprawni-sprawni na rynku pracy" oraz przy pomocy sponsorów. Do Przemyœla pojechaliœmy w sk³adzie: Beata Michalak, Kasia Jóskowiak, Darek Dankowski, Karol Charzewski, Krzysztof Pi³at, Zbyszek Struga³a i opiekunowie - pani Wioletta Stachowiak, która nas przygotowywa³a do tego wystêpu i pan Tomek Prusak oraz pani kierownik naszego WTZ - Jadwiga Stefañska. Drugiego dnia na rynku odby³ siê nasz wystêp. Na pocz¹tek pani kierownik przedstawi³a nas, a potem Beata, Krzysiu, Kasia i Karol zatañczyli walca angielskiego. PóŸniej by³ pokaz tañca na wózkach, gdzie Beata i Darek oraz Kasia i Zbyszek zatañczyli twista, a na zakoñczenie Beata, Darek oraz Kasia, Karol i Krzysiu zaprezentowali sambê w wersji dyskotekowej. Za ten wystêp dostaliœmy du e brawa. Wszystkim organizatorom, pani bojowe i sztafeta po arnicza z przeszkodami dla OSP oraz rozwiniêcie bojowe i bieg sztafetowy dla M³odszych Dru yn Po arniczych. Dla kibiców najciekawsz¹ konkurencj¹ zawodów okaza³o siê tzw. æwiczenie bojowe. Ch³opcy i dziewczêta z grup m³odzie owych musieli pokonaæ rów z wod¹, p³otek, tunel oraz nape³niæ wod¹ z hydronetki 5-litrowy pojemnik, a potem jeszcze zawi¹zaæ odpowiednie wêz³y. To nie lada zadanie. Trzeba tutaj wykazaæ siê dobr¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹ oraz szybkim refleksem - powiedzia³ jeden z uczestników zawodów. Rywalizacja by³a zaciêta, ale na prawdziwe emocje przyszed³ czas, gdy do walki przyst¹pi³y dru yny mêskie. Poziom walki by³ wysoki, a ró nice czasowe niewielkie. Najlepsze dru yny uzyska³y czas poni ej jednej minuty. Po zakoñczeniu zawodów komisja sêdziowska obliczy³a wyniki og³oszone przez sêdziego g³ównego kpt. Marka Miko³ajczaka. Puchary i dyplomy wrêczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych w towarzystwie m³. bryg. Andrzeja Janki - komendanta powiatowego PSP we Wrzeœni. W kategorii wiekowej eñskiej do lat 16 I miejsce wywalczy³a dru yna MDP Mikuszewo - Chlebowo, II miejsce MDP Zieliniec, III MDP Wêgierki. Klasyfikacja generalna w kategorii m³odzie owej mêskiej do lat 16 przedstawia siê nastêpuj¹co: I miejsce MDP Czeszewo, II miejsce MDP Kaczanowo, III miejsce MDP Zieliniec. Szczególn¹ wol¹ walki wykaza³y siê dru yny kobiece - I miejsce wywalczy³y seniorki z OSP Gozdowo, II z OSP Mikuszewo - Chlebowo. Najwiêcej dru yn, a 6, stanê³o na starcie w kategorii seniorów. W kwalifikacji generalnej zwyciê y³a dru yna z Lisewa z ³¹cznym wynikiem 109,6. Kolejne miejsca zajêli ochotnicy z Czeszewa oraz Kaczanowa. Obserwatorzy oceniaj¹, e zawody sta³y na wysokim poziomie, a bior¹ce udzia³ dru yny z roku na rok s¹ coraz lepiej przygotowane do zawodów. (kasia) Uczestnicy czeszewskiego WTZ zatañczyli w Przemyœlu m.in. sambê Monice, s³u bie Hotelu Gromada i osobom, które przyczyni³y siê do naszego wystêpu oraz publicznoœci Przemyœla dziêkujemy za serdeczne przyjêcie! Zbigniew Struga³a... i wystêpuje w Mi³os³awiu 1 wrzeœnia 2007 roku w mi³os³awskim Parku im. Rodziny Koœcielskich odby³y siê Dni Mi³os³awia, na które Warsztat Terapii Zajêciowej "Radoœæ" z Czeszewa zosta³ zaproszony przez Urz¹d Gminy oraz Centrum Kultury w Mi³os³awiu. Do Mi³os³awia pojecha³ odnosz¹cy wiele sukcesów zespó³ tañca towarzyskiego oraz Orkiestra Ekologiczna "Eko-Band", która jest ju bardzo znana nie tylko w gminie Mi³os³aw. Tancerze zaprezentowali siê w walcu angielskim oraz w dwóch tañcach na wózku: twiœcie i sambie dyskotekowej. "Eko-Band" zagra³ "Kalinkê". Na koñcu Beata Michalak zaœpiewa- ³a piosenkê "Goni¹c Kormorany", za wykonanie której zdoby³a w tym roku I miejsce na II Przegl¹dzie Dla Osób Niepe³nosprawnych "S³oneczna Piosenka". Orkiestrê do wystêpu przygotowa³a pani Justyna Wisiñska, a zespó³ tañca - pani Wioletta Stachowiak. Czêœæ artystyczna w wykonaniu uczestników WTZ podoba³a siê publicznoœci, która nagrodzi³a artystów ogromnymi oklaskami. Beata Michalak Serdecznie zapraszam na Inauguracjê Roku Akademickiego 2007/2008 Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbêdzie siê w dniu 17 paÿdziernika br. Program uroczystoœci: godz Koœció³ pw. Œw. Ducha - Msza œw. godz Wrzesiñski Oœrodek Kultury (ul. Koœciuszki 21): powitanie Goœci i S³uchaczy WUTW - prezes Eugeniusz Paterka, wyst¹pienia Goœci, œlubowanie s³uchaczy, Gaudeamus Igitur, wyk³ad prof. dr hab. med. Laury Wo³owickiej pt. "Jakoœæ ycia seniora i jego uwarunkowanie", koncert Chóru Camerata Prezes Stowarzyszenia Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku Eugeniusz Paterka Spotkanie z dostawcami Wyró nionym rolnikom prezes SM wrêczy³ puchary i dyplomy Ju po raz trzeci rolnicy dostarczaj¹cy mleko do Spó³dzielni Mleczarskiej we Wrzeœni spotkali siê 18 wrzeœnia w auli ZSTiO przy ulicy GnieŸniñskiej. Udzia³ w spotkaniu wzieli równie starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, Zbigniew Dolata pose³ na sejm RP, Tadeusz Œwi¹tkiewicz sekretarz miasta i gminy Wrzeœnia, Romuald Juœciñski powiatowy lekarz weterynarii oraz przedstawiciele agencji rz¹dowych oraz oœrodków doradczych dzia³ajacych na rzecz rolnictwa. Spó³dzielnia Mleczarska we Wrzeœni coraz lepiej funkcjonuje. Aktualnie 80 % produkcji SM we Wrzeœni, g³ównie chude mleko w proszku i mas³o w blokach, przeznaczane s¹ na eksport do Niemiec, Holandii i Belgii. Wszystko dziêki rolnikom, którzy w trudnym dla zak³adu okresie dali siê,,opodatkowaæ niskimi cenami mleka. Wy uwierzyliœcie, e da siê odbudowaæ zak³ad, spe³niliœcie siê na 6 z plusem oznajmi³ Adam Poniewa - prezes SM we Wrzeœni, przypominaj¹c, i - Jeszcze 4 lata temu zak³ad by³ w okresie przej- Tegoroczne Gminne Œwiêto Plonów odby³o siê 9 wrzeœnia w Rudzie Komorskiej. Mieszkañcy pyzdrskiej gminy staropolskim obyczajem sk³adali dziêkczynienie Bogu i Matce Ziemi za plony z pól i ogrodów. Mimo niesprzyjaj¹cej aury - wiatru, zimna i przelotnych opadów deszczu - do ynkowa impreza cieszy³a siê zainteresowaniem. Do ynkowe uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta w Kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej. Ks. pra³at Jan Andrzejczak w wyg³oszonej homilii skierowa³ s³owa uznania w stronê rolników, którzy wype³niaj¹ odwieczn¹ misjê uprawy ziemi, aby przynosi³a ona plon i rodzi³a pokarm. Po uroczystej eucharystii przed kaplic¹ zacz¹³ formowaæ siê korowód do ynkowy. W barwnym pochodzie, prowadzonym przez pyzdrsk¹ orkiestrê dêt¹, na plac OSP sz³a delegacja wieñcowa, poczty sztandarowe, goœcie i mieszkañcy. Starostowie do ynek jechali bryczk¹. Przyby³ych na plac wita³a gospodarska para ze s³omy, a oficjalnie - so³tys Rudy Komorskiej - Ryszard Urbaniak. Podnios³y charakter mia³ tradycyjny obrzêd do ynkowy, który poprowadzi³ zespó³,,toœtoki'' z Piêczkowa. W czêœci chlebowej starostowie do ynek - Wioletta Bronisz i Henryk Szternel - przekazali bochen chleba gospoda- œciowym, podstaw¹ eby istnia³ by³o przekwalfikowanie zak³adu do kategorii,,a. Uda³o siê! Od 13 marca 2005 roku spó³dzielnia uzyska³a certyfikat unijny, to prze- ³omowa data w dziejach spó³dzielni, która pozwoli³a wejœæ na rynki Unii Europejskiej. Ponadto prezes wyrazi³ nadziejê na reaktywacjê elitarnego zawodu mleczarza, aby zapewniæ m³odym ludziom miejsca pracy, a zak³adom mleczarskim wykwalifikowanych pracowników. Podczas spotkania nie odby³o siê bez wyró nieñ, nagród i gratulacji. Rada Nadzorcza i Zarz¹d Spó³dzielni nagrodzi³a wyró nionych rolników pucharami oraz dyplomami za szczególne osi¹gniêcia w pracy hodowlanej i produkcyjnej mleka w 2006 roku. Oprócz rolników i zaproszonych goœci na spotkanie przybyli przedstawiciele firm wspó³pracuj¹cych z rolnikami i spó³dzielni¹, które wykorzystuj¹c okazjê prezentowa- ³y swoje wyroby g³ównie dla hodowców byd³a. Ponadto ka dy otrzyma³ firmowe upominki i gad ety. (kasia) Do ynki gminne w Rudzie Komorskiej rzom do ynek Romanowi Ejchorsztowi, zastêpcy burmistrza GiM Pyzdry i so³tysowi Ryszardowi Urbaniakowi. Gospodarze, po z³o eniu podziêkowania za wymowny dar, przyst¹pili do sprawiedliwego podzia³u tego chleba. Plonów sta³o siê okazj¹ do wrêczenia podziêkowañ i gratulacji, wystosowanych przez burmistrza Krzysztofa Stru yñskiego. Z r¹k Romana Ejchorszta odebrali je: Józef Szafarek, Franciszek Sztuka, Ziemowit Jêczkowski, Kazimierz Pawlak, Ryszard Urbaniak, Teresa Kwitowska, Julian Kryszak, Henryk Szternel, Maciej Jankowski, Wies³aw Wawrzyniak, Jaros³aw Nowak i Henryk Michalak. Podczas do ynek na scenie zaprezentowa³y siê dzieci szkolne, uczestnicy WTZ-tów oraz pyzdrska orkiestra. Salwy œmiechu wywo³a³y wœród publiki mieszkanki Rudy Komorskiej, a raczej s³owa ich przyœpiewek i scenka okolicznoœciowa. K³opoty zwi¹zane z pieczeniem chleba i uwijaniem do- ynkowego wieñca, a tak e wdra- aniem postêpu w gminie oraz gwarê wielkopolsk¹ przedstawili uczniowie szko³y podstawowej w Komorzu: - Marta Sroczyñska i Dawid awnicki. Zwieñczeniem do ynkowej imprezy by³a zabawa taneczna w sali OSP. Sylwia Mazurczak

14 14 PaŸdziernik 2007 Uroczystoœæ wybuchu II Wojny Œwiatowej pod pomnikiem 68 pp. 1 wrzeœnia, w Dniu Weterana, strza Wrzeœni - Waldemar Grzeœkowiak, przewodnicz¹ca Rady przypad³a rocznica krwawej napaœci hitlerowskiej na Polskê. 68 Miejskiej we Wrzeœni - Bo ena lat temu miêdzy 4 a 5 rano syreny obwieœci³y wybuch II Wojny Rady Powiatu - Grzegorz KaŸ- Nowacka oraz przewodnicz¹cy Œwiatowej. Niemcy bez wypowiedzenia wojny napadli na nasz kombatanci II wojny œwiatowej, mierczak. Obecni byli równie kraj. Rozgorza³a wojna, która delegacje i przedstawiciele instytucji, szkó³ oraz organizacji spo- poch³onê³a miliony ofiar. W 68. rocznicê tych wydarzeñ, ³eczno-kulturalnych, biur poselskich, a tak e mieszkañcy ziemi punktualnie o godz pod pomnikiem 68. pu³ku piechoty wrzesiñskiej. zgromadzili siê wrzeœnianie, aby Uroczystoœæ zainaugurowano uczciæ rocznicê hitlerowskiej napaœci na Polskê. Oddaæ ho³d polego. Prezes Zwi¹zku Kombatantów odegraniem Mazurka D¹browskieg³ym o³nierzom przybyli: starosta Dionizy Jaœniewicz, wicestaro- - Tadeusz Okuniewski w okolicz- i By³ych WiêŸniów Politycznych sta Pawe³ Guzik, zastêpca burmi- noœciowym przemówieniu przypo- STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE Uroczystoœci pod pomnikiem 17 wrzeœnia to wa na data w dziejach Polski. W 1939 roku Polska, stawiaj¹c opór najeÿdÿcy hitlerowskiemu, otrzyma³a cios w plecy od swych wschodnich s¹siadów. W zwi¹zku z kolejn¹ rocznic¹ agresji rosyjskiej na Polskê, w koœciele farnym oraz pod pomnikiem katyñskim na cmentarzu parafialnym we Wrzeœni odby³y siê rocznicowe uroczystoœci. Uroczystoœæ patriotyczno-religijna zorganizowana przez Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne oraz Uniê Wrzeœnian rozpoczê³a siê msz¹ œw. o godz. 17. W homilii ks. proboszcz Kazimierz G³ów wspomnia³ ofiarê ycia pomordowanych polskich oficerów oraz przytoczy³ s³owa Jana Paw³a II, który powiedzia³, e - sprawa Katynia nie mo e byæ wymazana z pamiêci Europy, ofiary Golgoty Wschodu zap³aci³y szczególn¹ cenê naszej wolnoœci. Bezpoœrednio po mszy, kombatanci, cz³onkowie rodzin katyñskich, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, harcerze, delegacje szkó³, organizacji i instytucji oraz licznie przybyli wrzeœnianie przemaszerowali w asyœcie orkiestry dêtej pod pomnik ofiar katyñskich. So³eckie sprawy mnia³ tamte tragiczne dni, chwal¹c mêstwo o³nierzy, którzy 1 wrzeœnia 1939 roku stanêli w obronie ojczyzny oraz yczy³ zdrowia yj¹cym do dziœ weteranom i kombatantom. W dalszej czêœci obchodów nauczyciel historii - Marek Tomaszewski wyg³osi³ referat historyczny, w którym podkreœli³, i - wœród oddzia³ów wojskowych broni¹cych ojczyzny w 1939 by³ równie wrzesiñski 68. pu³k piechoty. Dziœ gromadzimy siê pod tym pomnikiem, gdzie widnieje tablica z 50 nazwiskami o³nierzy, którzy polegli dla naszego dobra. Nastêpnie delegacje uczestnicz¹ce w rocznicowych uroczystoœciach z³o y³y wieñce i kwiaty u stóp pomnika. Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 68. rocznicê II Wojny Œwiatowej odby³y siê tak e w Poznaniu. Jeszcze przed œwitem, o godzinie 4.45 w œwietle p³on¹cych pochodni pod pomnikiem Armii Poznañ odby³ siê apel poleg³ych. W uroczystoœciach, na zaproszenie wojewody wielkopolskiego, Starostwo reprezentowa³ Jan Szura - naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego. (kasia) 68. rocznica ataku Armii Czerwonej Wicestarosta Pawe³ Guzik sk³ada kwiaty pod pomnikiem katyñskim Rolnicy i so³tysi podczas szkolenia 26 wrzeœnia w Domu Kultury tysów i rolników powiatu wrzesiñskiego. w Skotnikach odby³o siê szkolenie o tematyce rolniczej dla so³- Wszystkich powita³ i spotkanie Obchody rozpoczêto odegraniem Mazurka D¹browskiego. Nastêpnie Szymon Paciorkowski - najm³odszy radny Rady Miejskiej we Wrzeœni, wyg³osi³ okolicznoœciowy referat, w którym przybli y³ zgromadzonym t³o historyczne wydarzeñ sprzed 68 lat oraz poruszy³ sprawê Katynia. Katyñ to dla Polaków symbol komunistycznego ludobójstwa - mówi³ - miejsce, gdzie spoczywaj¹ prochy tysiêcy jeñców z obozu w Kozielsku. Kolejnym punktem uroczystoœci by³ krótki program artystyczny w wykonaniu zespo³u teatralnego,,fakt" z Nowego Folwarku. Recytacje poezji patriotycznej Zbigniewa Herberta oraz Edmunda Mistygacza wprawi- ³y w atmosferê zadumy. Na zakoñczenie uroczystoœci odœpiewano wspólnie,,rotê" Marii Konopnickiej, po czym z³o ono wi¹zanki kwiatów oraz zapalono znicze. Obchody rocznicowe odby³y siê tak e w Poznaniu. Starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz na zaproszenie wojewody wielkopolskiego Tadeusza Dziuby wzi¹³ udzia³ w uroczystoœci przy Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru. (kasia) otworzy³ Franciszek Sztuka - wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia So³tysów, so³tys Skotnik. Nastêpnie uczestnicz¹cy w spotkaniu prezes Krajowego Stowarzyszenia So³tysów - Ireneusz Niewiarowski omówi³ projekty ustaw dotycz¹cych so³tysów i so³ectw. Z kolei Stanis³aw Koz³owski - kierownik KRUS omówi³ sprawy zwi¹zane z ubezpieczeniem spo- ³ecznym rolników i op³acaniem sk³adek. Ostatnim punktem szkolenia by³o wyst¹pienie Marioli Piotrowskiej z ODR Wrzeœnia, która omówi³a Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Franciszek Sztuka Zarz¹d Wielkopolskiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu Ko³o Wrzeœnia w dniu 4 wrzeœnia zorganizowa³ piknik na terenie strzelnicy w Podstolicach. W imprezie udzia³ wziê³o 52 cz³onków Zwi¹zku oraz gospodarze terenu. Na pocz¹tku pikniku zostaliœmy powitani przez prezesa Stanis³awa Mogi³kê, który yczy³ nam przyjemniej zabawy i piêknej pogody oraz mi³ego spêdzenia czasu na ³onie natury. Po smacznym posi³ku przygotowanym przez firmê Tutti Frutti zaczê³a siê zabawa taneczna, do której na harmonii przygrywa³ nam pan Marek. W prze- Piknik Po egnanie lata Cz³onkowie Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu - Wrzeœnia Oko³o 30 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i truj¹cych by³o mo na zobaczyæ na wystawie otwartej w œrodê 26 wrzeœnia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni. By³y to ywe okazy zebrane we wrzesiñskich lasach, dlatego doroczn¹ wystawê ogl¹daæ by³o mo na tylko do 28 wrzeœnia, dopóki eksponaty zachowa- ³y œwie oœæ. Zainteresowanie by³o doœæ du e. Przychodzi³y zarówno wycieczki ze szkó³, przedszkoli jak i indywidualni mi³oœnicy grzybobrania. Choæ niektórzy dobrze siê znaj¹ na grzybach, to czasem zapominaj¹ o tym, e natura bywa przewrotna. Warto zatem pamiêtaæ, e wœród grzybów, które maj¹ pod spodem rurki przypominaj¹ce g¹bkê nie ma grzybów œmiertelnie truj¹cych, ale s¹ takie, które mog¹ spowodowaæ czasowe pogorszenie siê samopoczucia. Zatem lepiej ich niezbieraæ, po co nara aæ organizm - ostrzega³a Anna Wêclewska - rzecznik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni. Wystawa umo liwi³a zwiedzaj¹cym poznanie wielu gatunków grzybów, docenienie uroków lasu oraz by³a doskona³¹ lekcj¹ przyrody i ekologii dla dzieci i m³odzie- y, ale przede wszystkim uczuli³a na niebezpieczeñstwo zatruæ, wy- rwach tañca odbywa³y siê zawody: jazda rowerem na czas, podbijanie pi³eczki, rzut lotkami, zbieranie ziemniaków oraz ringo. Po rozdaniu nagród za udzia³ w zawodach, wszyscy ponownie ruszyli do tañca. Piknik móg³ siê odbyæ dziêki pomocy finansowej udzielonej przez burmistrza Tomasza Ka³u - nego oraz Zarz¹d Ko³a. Za okazan¹ pomoc dziêkujemy. Dziêkujemy równie panu Stanis³awowi Mogi³ce za mi³e powitanie i s³u- enie swoj¹ rad¹ i pomoc¹. Cz³onkowie Zarz¹du WZINR Ko³o Wrzeœnia Na grzyby bezpiecznie! nikaj¹ce z pomylenia grzybów jadalnych z truj¹cymi. Podczas grzybobrania nale y pamiêtaæ o nastêpuj¹cych zasadach: - Grzyby zbieramy do przewiewnych koszy. Torby, worki plastikowe s¹ nieodpowiednie, poniewa grzyby ³atwo siê zaparzaj¹, ³ami¹, krusz¹; - Nie nale y zbieraæ grzybów nieznanych, zbyt ma³ych, które trudno rozpoznaæ; - Nie nale y niszczyæ grzybni, szukaæ owocników w mchu i œció³ce; - Nie zbieramy owocników bardzo starych i zaczerwionych. S¹ szkodliwe. Lepiej, eby wysia³y zarodniki; - Nie nale y niszczyæ grzybów niejadalnych i truj¹cych, gdy stanowi¹ one ozdobê lasu i s¹ pokarmem dla zwierz¹t leœnych; - Grzyby nale y wykrêcaæ delikatnie z pod³o a, aby nie uszkodziæ grzybni. Po oczyszczeniu z piasku i resztek œció³ki uk³adamy w koszykach trzonami w dó³; - Po powrocie do domu nale y grzyby posegregowaæ wg gatunków i przydatnoœci kulinarnej (do szybkiego spo ycia, marynowania, suszenia); roz³o yæ w suchym i przewiewnym miejscu, aby nie spleœnia³y i nie zaczê³y siê psuæ. (kasia) Dzieci ze SP w Bieganowie podczas zwiedzania wystawy

15 STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE PaŸdziernik Z KLUBU AMAZONEK " ycie, które tak kochasz, i do którego jesteœ tak pe³na ufnoœci, kochaj je" W XIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek dru yna z Wrzeœni zajê³a siódme miejsce PaŸdziernik jest miesi¹cem poœwiêconym walce z chorob¹ raka piersi i wielu akcjom promuj¹cym zdrowie. W ca³ej Polsce Amazonki organizuj¹ marsze ycia, nadziei i od- Podwójne œwiêto w Ga³êzewicach Mieszkañcy wsi oraz zaproszeni goœcie na pami¹tkowym zdjêciu Kó³ko Rolnicze Wsi Ga³êzewice obchodzi³o 1 wrzeœnia jubileusz 50-lecia istnienia po³¹czony z do ynkami wiejskimi. Mszê œw. dziêkczynn¹ za obfite plony odprawi³ ks. proboszcz Henryk Czapliñski w koœciele parafialnym pw. œw. Jakuba w Sokolnikach. Dalsze obchody, zakoñczone zabaw¹ do ynkow¹, odby- Wakacje w Mrze ynie wagi. W ten sposób chc¹ zwróciæ uwagê i przypomnieæ g³oœno o profilaktyce raka piersi. Gdyby Polki zechcia³y myœleæ o sobie nie tylko raz w roku, w paÿdzierniku, ale co miesi¹c, kontroluj¹c swoje piersi ³y siê w œwietlicy wiejskiej w Ga- ³êzewicach. Za³o ycielem i równoczeœnie pierwszym prezesem Kó³ka Rolniczego by³ Stanis³aw Tylman. Na pocz¹tku by³ jeden ci¹gnik i snopowi¹za³ka - wspomina³ Wies³aw Urbaniak - prezes Kó³ka Rolniczego oraz so³tys wsi Ga³êzewice - Dziœ kó³ko œwietnie funkcjonuje, Jesieni¹ nad morzem Cz³onkowie Ko³a Emerytów i Rencistów,,Solidarnoœæ" w dniach 3-9 wrzeœnia ju po raz kolejny odpoczywali nad Ba³tykiem, tym razem w Mrze ynie. Podobnie jak czerwcowa wycieczka po polskich i s³owackich górach, tak i ta by³a pe³na niezapomnianych prze yæ i stanowi³a okazjê do poznawania naszej przepiêknej ziemi ojczystej. Gospodarze oœrodka przyjêli nas z otwartym sercem. Ka dy dzieñ wnosi³ coœ nowego, nie by³o czasu na nudê. Aura obdarzy³a nas niespodziank¹. Mieliœmy nawet tego lata przez dwie godziny zimê, kiedy spad³ grad. Widok by³ wspania³y, s³oñce przygrzewa³o, drzewa zielone, a trawê przykry³ bia³y dywan. Po codziennych wêdrówkach, czas spêdzaliœmy przy muzyce i œpiewie, w rodzinnej atmosferze. Czas spêdzony nad morzem min¹³ nam zbyt szybko i nadszed³ tworzy go 40 cz³onków, mieszkañców wsi. Dochód z comiesiêcznej cz³onkowskiej sk³adki przeznaczany jest na organizowanie imprez, przeprowadzanie remontów oraz wzajemn¹ pomoc. Ponadto gospodarz podziêkowa³ rolnikom za zebrane plony. Na uroczystoœæ przyby³o wielu goœci, m.in. asystentka starosty wrzesiñskiego - Olga Koœmiñska, wójt gminy Ko³aczkowo - Wojciech Majchrzak, przewodnicz¹cy Rady Gminy w Ko³aczkowie - Eugeniusz Wiœniewski, zastêpca przewodnicz¹cego Rady Powiatu we Wrzeœni - Teresa Waszak. Z okazji jubileuszu zas³u eni rolnicy oraz gospodynie wiejskie otrzymali podziêkowania za pracê na rzecz swojej organizacji, wyra one poprzez wrêcznie odznaczeñ i dyplomów. Dzieci pod nadzorem opiekunów zaprezentowa- ³y ciekawy program artystyczny, obsypany gromkimi brawami. Si³ do zabawy nie brakowa³o, tañczono i œpiewano do,,bia³ego rana". (kasia) Pobyt w Mrze ynie dostarczy³ cz³onkom Ko³a Emerytów i Rencistów,,Solidarnoœæ" wielu mi³ych wra eñ moment po egnania. By³o ono wyj¹tkowe, gdy egna³ nas, oprócz ca³ej wspania³ej za³ogi oœrodka, sam szef kuchni, graj¹c na akordeonie i œpiewaj¹c. I tylko al by³o odje d aæ. Teresa Piskor bez wzglêdu na wiek, wówczas nieszczêœæ by³oby znacznie mniej. Problem raka piersi w polskich mediach i szerszej kulturze by³ prawie nieobecny. W³aœciwie dopiero od niedawna o chorobach nowotworowych zaczyna siê mówiæ otwarcie, bez fa³szywego wstydu, bez lêku przed odrzuceniem, czy napiêtnowaniem. Dzisiaj o raku krzycz¹ billboardy, pisze prasa kobieca, uœwiadamia telewizja, a my, Amazonki, prowadzimy wœród m³odzie y akcje prozdrowotne. W tym roku równie wybieramy siê do szkó³ ponadgimnazjalnych oraz do mieszkanek Chwalibogowa i Wêgierek. Chcemy mówiæ o raku, przeœcign¹æ go. Trzeba byæ bardzo opornym na wiedzê, eby nie rozumieæ istoty tej choroby i koniecznoœci jej wykrycia we wczesnym stadium. Rak nie zna s³ów: póÿniej, poczekam... Ukazuj¹ce siê artyku³y maj¹ byæ dowodem, e pragniemy przypomnieæ, jak wa na jest profilaktyka i systematyczne badanie. Samokontrola piersi, mammografia, USG nie zapobiegn¹ rakowi, ale pozwol¹ szybciej go wykryæ, a tym samym zwiêksz¹ szanse wyleczenia. Rak to tajemnicza choroba. Z jednej strony potrafi zabraæ ca³¹ radoœæ ycia, a z drugiej daje ogromn¹ si³ê, która pozwala go pokonaæ. Traumatyczne prze ycia i doœwiadczenia nauczy³y nas, Amazonki, szacunku dla raka. Nieustanne kontrole, badania, czuwanie... Ból i szczêœcie nierozerwalnie splataj¹ siê ze sob¹. Amazonki wzajemnie siê wspieraj¹, wymieniaj¹ doœwiadczeniami, wspólnie rozwi¹zuj¹ problemy, które nagle sta³y siê ich udzia³em. Jednym ze sposobów powrotu do zdrowia jest aktywnoœæ - tak e sportowa. Od 31 sierpnia do 2 wrzeœnia bra³yœmy udzia³ w XIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek, która odby³a siê w Poznaniu. Tym razem Na strzelnicy w Podstolicach... Piknik Rodzinny Braci Kurkowych Zdobywcy "Dzbana niwnego" W sobotê, 15 wrzeœnia 2007 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Wrzeœni zaprosi³o swoje rodziny, przyjació³ i znajomych na strzelnicê Klubu Strzelectwa Myœliwskiego TRAP w Podstolicach, gdzie ju po raz drugi odby³ siê Bracki Jesienny Piknik Rodzinny. Gospodarze strzelnicy - panowie Stanis³aw Mogi³ka i Jerzy Andrzejewski, prowadzili strzelanie z broni myœliwskiej, które cieszy³o siê du- ym zainteresowaniem zarówno wœród panów jak i pañ obecnych na pikniku. Zwyciêzc¹ zosta³ brat kurkowy Gerard Izydorek. Na podkreœlenie zas³uguje du y udzia³ m³odych strzelców, którzy walczyli o miano najlepszego w strzelaniu z wiatrówki. Pierwsze miejsce zdoby³ Robert Brzóstowicz. Wœród doros³ych w strzelaniu z wiatrówki najlepszy by³ brat Aleksander Mitkowski. W strzelaniu do tarczy premiowej nie zabrak³o emocji - trójka strzelców uzyska³a taki sam wynik punktowy - 25 na 30 mo liwych. Zgodnie z regulaminem, o zwyciêstwie decydowa³a zasada "lepszego strza³u" - brat Gerard Izydorek swój wynik osi¹gn¹³ trafiaj¹c dwukrotnie w "dziesi¹tkê". Bracia Andrzej Jarz¹bek i Waldemar Grzeœkowiak mieli identyczne strza³y - w tym przypadku ko- próbowa³yœmy swych si³ w ³ucznictwie. Wystartowa³o 36 trzyosobowych dru yn z ca³ej Polski. Zajê³yœmy siódme miejsce, z którego jesteœmy bardzo dumne! Zachêcamy wszystkie Panie po mastektomii do podjêcia aktywnoœci fizycznej i spo³ecznej. W ten sposób dajemy œwiadectwo, e po przebytej chorobie mo na normalnie yæ i krok po kroku wzmacniaæ kondycjê zdrowotn¹. Nasz klub jest ostoj¹, Ÿród³em si³y potrzebnej w tym tak trudnym okresie. Gdy uwa nie spojrzymy na siebie, dostrze emy jak wiele mo emy siê nauczyæ od siebie. Niech dewiz¹ dla wszystkich bêd¹ optymistyczne s³owa: ycie jest piêkne, choæ kruche, warto jednak walczyæ o nie z godnoœci¹. Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR ul. Wojska Polskiego - w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz Foto: Wojciech Krysztofiak nieczne sta³o siê rozegranie pojedynku strzeleckiego. Tym razem lepszym okaza³ siê brat Waldemar. W strzelaniu do tarczy Brackiej od pocz¹tku strzelania prowadzi³ brat Micha³ Ratajczak - Król Strzeleckie zmagania koñczy³a konkurencja o "dzban niwny". Tradycja wrzesiñskiego Bractwa nakazuje koñczenie zawodów strzelaniem "do kura". Odbywaj¹ siê one w ten sposób, e strzelcy kolejno oddaj¹ po jednym strzale do postumentu (listwy drewnianej), na którym umieszczona jest sylwetka kura. Zadanie polega na œciêciu strza³ami postumentu do chwili upadku kura. Zdobywc¹ kura zostaje strzelec, po którego strzale kur spad³, drugim jest strzelaj¹cy przed nim, a trzecim zostaje ten, który mia³ strzelaæ po zwyciêzcy. W tej zabawie bior¹ udzia³ jedynie bracia kurkowi. Chc¹c przybli yæ naszym rodzinom i przyjacio³om klimat brackiej zabawy, nie ³ami¹c jednoczeœnie tradycji, w Podstolicach strzelaliœmy wszyscy do " niwnego dzbana". Dzban spad³ po strzale brata Aleksandra Mitkowskiego. Po strzelaninach nadszed³ czas zabawê. Ostatni uczestnicy pikniku opuszczali strzelnicê w Podstolicach w póÿnych godzinach wieczornych. Wojciech Krysztofiak

16 16 PaŸdziernik 2007 INFORMACJE Rodzina zastêpcza to te rodzina By stworzyæ dzieciom szczêœliw¹ rodzinê... Jak stworzyæ rodzinê zastêpcz¹ lub rodzinny dom dziecka? Jest to z pewnoœci¹ bardzo trudne zadanie, poniewa rodziny takie musz¹ spe³niæ bardzo wysokie wymagania. Rodzina to przede wszystkim podstawowe œrodowisko opiekuñczowychowawcze. Dziêki rodzinie dzieci zdobywaj¹ pierwsze praktyczne umiejêtnoœci, przydatne w doros³ym yciu. Dla rodziców przyjêcie dziecka nie jest wcale ³atwe. Rodzice zwykle nie zdaj¹ sobie sprawy z trudnoœci, jakie przed nimi stoj¹. Wyobra aj¹ sobie, e maluch bêdzie szczêœliwy, e do nich trafi³ i wszystko siê u³o y. Tymczasem najczêœciej dzieci nie s¹ nauczone okazywania uczuæ, bliskoœci, przynale noœci do rodziny. Zdarza siê, e zachowuj¹ siê w sposób nieakceptowany spo³ecznie, a jest to spowodowane brakiem prawid³owych wzorców w rodzinie naturalnej. Œrodki unijne dla firm Zgodnie z uszczegó³owieniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przedsiêbiorcy bêd¹ mogli ubiegaæ siê o wsparcie w formie dotacji m.in. w ramach Priorytetu I Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw. Najwa niejsze z punktu widzenia przedsiêbiorców jest w ramach tego priorytetu Dzia³anie 1.1. "Rozwój mikroprzedsiêbiorstw" oraz Dzia³anie 1.2. "Wsparcie rozwoju MŒP (mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw)". Dzia³anie 1.1. "Rozwój mikroprzedsiêbiorstw" Celem Dzia³ania 1.1 "Rozwój mikroprzedsiêbiorstw" jest stymulowanie rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego województwa wielkopolskiego poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb inwestycyjnych mikroprzedsiêbiorstw, w szczególnoœci w zakresie modernizacji parku maszynowego i wdro enia nowoczesnych technologii oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Do przyk³adowych rodzajów projektów, o dofinansowanie których mog¹ ubiegaæ siê przedsiêbiorcy, nale ¹: - wyposa enie niezbêdne do prowadzenia i rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej lub modernizacji œrodków produkcji prowadz¹ce do zwiêkszenia zdolnoœci inwestycyjnej i innowacyjnoœci przedsiêbiorstwa, - zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, - dostosowywanie technologii i produktów do wymagañ dyrektyw unijnych, zw³aszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, - dywersyfikacja produkcji zak³adu poprzez jego rozbudowê celem wprowadzenia nowych produktów/us³ug, - zasadnicza zmiana dotycz¹ca procesu produkcyjnego istniej¹cego zak³adu, rozbudowa przedsiêbiorstwa (produkcyjnego/ us³ugowego), Pokonanie pojawiaj¹cych siê trudnoœci wymaga od rodziców zastêpczych du o pracy oraz cierpliwoœci i zrozumienia. Dla tych dzieci najwa niejsze do prawid³owego rozwoju wcale nie jest zapewnienie im najlepszych warunków bytowych, lecz otoczenie ich ciep³em, zapewnienie im poczucia bezpieczeñstwa i wiêzi z najbli szymi. Najwa niejsze, by po prostu stworzyæ im kochaj¹c¹ rodzinê. Warsztaty dla rodziców i opiekunów... Tego wszystkiego mogli dowiedzieæ siê rodzice z rodzin zastêpczych, podczas cyklu spotkañ doskonalaj¹cych umiejêtnoœci wychowawcze, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni oraz Fundacjê Odrodzeni. Warsztaty trwaj¹ce od lipca 2007 r., odby³y siê tak e dziêki pomocy finansowej Wojewódzkiego Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, a dok³adnie dzia³aj¹cego przy nim Regionalnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Szkolenie prowadzone by³o w kilku blokach, dziêki czemu opiekunowie mogli skorzystaæ z pomocy m.in.: psychologa, pedagoga, prawnika i pracownika spo³ecznego. W powiecie wrzesiñskim jest 58 rodzin zastêpczych. Od pocz¹tku s¹ one otoczone troskliw¹ opiek¹ i patronatem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni. Dziêki tej wspó³pracy rodziny zastêpcze mog³y wzajemnie siê poznaæ i nawi¹zaæ miêdzy sob¹ bli szy kontakt. Zorganizowane dla nich szkolenie, mia³o na celu przede wszystkim zintegrowanie rodzin z terenu powiatu wrzesiñskiego. Cel ten zosta³ osi¹gniêty w stu procentach - mówi³a Hanna Dymitrzak-Paszak - psycholog prowadzacy szkolenia i jednoczeœnie wiceprezes zarz¹du Fundacji Odrodzeni. Podczas spotkania podsumowujacego, które odby³o Co dzieje siê w szpitalu i wokó³ niego? Co dzieje siê dziœ z wrzesiñskim SP ZOZ-em i jaka czeka go przysz³oœæ? Jak wysokie bêd¹ op³aty dla pracowników na nowym parkingu przy szpitalu? Jakie s¹ koncepcje rozbudowy szpitala i jak du e œrodki finansowe ona poch³onie? Na te pytania i wiele innych podczas dwóch spotkañ odpowiadali pracownikom Szpitala Powiatowego we Wrzeœni - Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski oraz Zbyszko Przybylski, dotychczasowy dyrektor SP ZOZ. Podczas spotkania z pielêgniarkami rozwiane zosta³y ich w¹tpliwoœci dotycz¹ce koncepcji op³at parkingowych oraz formy ich zatrudnienia w nowej, przekszta³conej spó³ce prawa handlowego - NZOZ-ie. Podobne spotkanie odby³o siê tak e z lekarzami. Dobrze od czasu do czasu siê spotkaæ i porozmawiaæ na nurtuj¹ce nas tematy. Do wiadomoœci publicznej przenikaj¹ informacje dotycz¹ce ca³ej machiny restrukturyzacji naszego szpitala. Chcê, by jego pracownicy byli informowani z pierwszej rêki, co siê dzieje w szpitalu i wokó³ niego - mówi³ Dionizy Jaœniewicz do lekarzy. Z.Przybylski przedstawi³ wizjê rozbudowy wrzesiñskiego szpitala Dlaczego podjête zosta³y takie dzia³ania w sytuacji, kiedy wrzesiñski szpital funkcjonuje bez zad³u- eñ, w bardzo dobrej kondycji finansowej? Po to, eby uciec w przysz³oœæ - kontynuowa³ starosta. Goni nas gilotyna lat Do tego czasu jesteœmy zobowi¹zani przez Ministara Zdrowia spe³niaæ surowo okreœlone standardy europejskie. Po wykonaniu zleconego przez nas studium programowo-przestrzennego, mogliœmy zobaczyæ, co nas czeka. eby realizowaæ obecny zakres us³ug, niezbêdna jest rozbudowa. Po konsultacjach spo³ecznych we wszystkich gmianach powiatu wrzesiñskiego oraz wielu rozmowach i debatach machina restrukturyzacji ruszy³a - zakoñczy³ Dionizy Jaœniewicz. Ponadto nied³ugo planuje siê rozpocz¹æ termomodernizacjê przychodni znajduj¹cej siê przy szpitalu - doda³ Zbyszko Przybylski, który wyjaœni³ przy tej okazji, jakie utrudnienia czekaj¹ w najbli szym czasie pracowników. (ula) - budowa lub modernizacja instalacji i urz¹dzeñ sprzyjaj¹cych oszczêdnoœci surowców i energii oraz ograniczaniu iloœci substancji szkodliwych dla œrodowiska. Dzia³anie 1.2. "Wsparcie rozwoju MŒP (mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw)". Celem Dzia³ania 1.2. "Wsparcie rozwoju MŒP" jest poprawa zdolnoœci inwestycyjnej sektora mikro, ma³ych i œrednich firm. Przedsiêbiorstwa te maj¹ szczególne znaczenie dla gospodarki regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki. Szczególnie preferowane bêd¹ inicjatywy w zakresie poprawy poziomu innowacyjnoœci przedsiêbiorstwa, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozszerzania dzia³alnoœci gospodarczej, szczególnie na terenach o niskim poziomie przedsiêbiorczoœci. Do przyk³adowych rodzajów projektów, o dofinansowanie których mog¹ ubiegaæ siê przedsiêbiorcy, nale ¹: - budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiêbiorstwa (produkcyjnego/us³ugowego), - dywersyfikacja produkcji zak³adu poprzez wprowadzenie nowych produktów/us³ug (rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej), - zasadnicza zmiana dotycz¹ca procesu produkcyjnego istniej¹cego zak³adu, - wsparcie innowacyjnoœci produktowej, procesowej i organizacyjnej, - dostosowywanie technologii i produktów do wymagañ dyrektyw unijnych, zw³aszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, - zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT). Warto podkreœliæ, i w ramach WRPO wspó³finansowane bêd¹ projekty charakteryzuj¹ce siê innowacyjnoœci¹ na poziomie regionu. Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za przekazywanie przedsiêbiorcom Z prac komisji... Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Tematem posiedzenia komisji, w dniu 26 wrzeœnia br., której przewodnicz¹c¹ jest Henryka Waligóra by³o sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdzia- ³ania Przemocy w Rodzinie na lata ". Sprawozdanie przedstawi³ Roman Pawlak - g³ówny specjalista ds. pomocy œrodowiskowej i interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Program zak³ada, e baz¹ systemu wspierania rodzin w sytuacjach kryzysowych bêdzie Oœrodek Interwencji Kryzysowej wraz z miejscami hotelowymi dla osób bêd¹cych w kryzysie, a nastêpnie utworzenie przy tym oœrodku Centrum Powiadamiania Kryzysowego. Natomiast docelowym etapem tworzenia infrastruktury bêdzie utworzenie w pozosta³ych gminach oprócz gminy Wrzeœnia (taki punkt istnieje przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej) Punktów Interwencji Kryzysowej. W dyskusji cz³onkowie Komisji przyznali, e lokalizacja Oœrodka Interwencji Kryzysowej w pa³acu w Zieleñcu, w którym Stowarzyszenie Monar - Markot, oprócz swojej dotychczasowej dzia³alnoœci planuje uruchomiæ tak e Dom Samotnej siê 14 wrzeœnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, rozdano rodzinom podziêkowania i dyplomy ukoñczenia szkoleñ. W spotkaniu uczestniczy³y równie : Krystyna Spychalska i Aurelia Majorowicz, które tak e prowadzi³y zajêcia w poszczególnych blokach. W naszym programie wziê³o udzia³ 80% wszystkich rodzin, warsztaty odbywa³y siê we wspania³ej atmosferze - doda³a na koniec psycholog. Rodzina zastêpcza rodzin¹ wyj¹tkow¹... Dziêki tym szkoleniom mog³am porozmawiaæ z innymi ludÿmi maj¹cymi podobne problemy jak ja - mówi³a na zakoñczenie szkoleñ jedna z matek. Czu³am siê bardzo dobrze wiedz¹c, e nie jestem sama, e ktoœ przetar³ przede mn¹ szlaki i móg³ mi poradziæ, jak uniknaæ b³êdów. Zdarza siê, e ludzie wytykaj¹ mnie i dzieci palcem, mówi¹ e jesteœmy rodzin¹ patologiczn¹. Czy oni wogóle wiedz¹ co to znaczy? Szkolenia te uœwiadomi³y mi, e nie mam prawa czuæ siê "inna", to my jesteœmy "przeœwietlani" pod ka dym k¹tem, nim trafi do nas dziecko. Teraz wiem, e jesteœmy wyj¹tkow¹ rodzin¹ i wiem jak sobie radziæ w takiej sytuacji - doda³a kobieta. Integracja rodzin czyli polepszenie komunikacji wewn¹trzrodzinnej... Dyrektor PCPR - Wojciech Mól na zakoñczenie spotkania podziêkowa³ wszystkim za uczestnictwo. Ogranizuj¹c szkolenie chcieliœmy, by nie skoñczy³o siê tylko na nim, i uda³o siê. Rodziny wyra aj¹ szczere chêci, by spotykaæ siê nadal we w³asnym gronie. One wspieraj¹ siê nawzajem i to jest wspania³e, a my ze swojej strony zawsze bêdziemy staraæ siê im pomogaæ, choæby u yczaj¹c im naszej siedziby do spotkañ - wspomnia³ dyrektor Mól. (ula) dotacji na refundacje kosztów przedsiêwziêæ realizowanych na terenie Wielkopolski i wspó³finansowanych w ramach WRPO na lata bêdzie Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. Szczegó³owe informacje s¹ dostêpne na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poœwiêconego funduszom europejskim przyznanym Wielkopolsce na lata Znajduje siê ona pod adresem: Szczegó³owe informacje mo - na uzyskaæ pod nr tel.: Priorytet I Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw: Jadwiga Twardowska (tel. 061/ ) Kamila Ha³upka (tel. 061/ ) Opracowanie: Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Matki, wydaje siê dobrym rozwi¹zaniem, tym bardziej, e potrzeby na tego typu dzia³ania s¹ ogromne. Bud etowo - Finansowej 26 wrzeœnia br. obradowa³a komisja, której przewodnicz¹cym jest W³adys³aw Skupiñski. Tematem posiedzenia by³o omówienie materia³ów na X sesjê Rady Powiatu we Wrzeœni. Materia³y te dotyczy³y przebiegu wykonania bud etu za I pó³rocze 2007 r., projektu uchwa³y w sprawie okreœlenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego oraz zmiany bud etu powiatu wrzesiñskiego na 2007 rok. Skarbnik powiatu - Beata Walkowiak - przedstawi³a uchwa³ê nr 46 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koninie, wyra aj¹c¹ pozytywn¹ opiniê o przed³o onej przez Zarz¹d Powiatu informacji o przebiegu wykonania bud etu powiatu za I pó³rocze 2007 r., a tak e omówi³a zmiany w bud ecie na rok Radni zapoznali siê tak e ze szczegó³owymi zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem powiatu. Radni pozytywnie zaopiniowali omawiane projekty uchwa³. K.P.

17 INFORMACJE PaŸdziernik Konsultacje z organizacjami... Przekszta³cenia w szpitalu Daniela Jackowska, Pawe³ Sztwiertnia i Dariusz Jurewicz - to sk³ad Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrzeœni Sp. z o. o. Radê powo³a³ Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni jako organ w³aœcicielski szpitala. Zaznaczyæ nale y, e powiat wrzesiñski ma sto procent udzia³u w spó³ce. Zarz¹d Powiatu postanowi³, e Rada bêdzie trzyosobowa. Jej cz³onkowie musz¹ posiadaæ uprawnienia do uczestniczenia w radach spó³ek komunalnych. 11 wrzeœnia odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas której wybrano Zarz¹d Szpitala - zgodnie ze statutem - jednoosobowy. Prezesem Zarz¹du zosta³ Zbyszko Przybylski - dotychczasowy dyrektor SPZOZ. Funkcj¹ Rady jest nadzór nad dzia³alnoœci¹ spó³ki we wszystkich Urzêdnicy konsultowali plan wspó³pracy z organizacjami 12 wrzeœnia w sali narad Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odby³o siê kolejne, cykliczne spotkanie przedstawicieli wrzesiñskich organizacji pozarz¹dowych ze starost¹ wrzesiñskim, na którym dokonano wspó³pracy organizacji z samorz¹dem powiatowym w 2007 r. Rozpatrywano tak e propozycje organizacji i mo liwoœci bud etowe samorz¹du, omówiono kierunki tej wspó³pracy na lata nastêpne. Wœród wielu tematów, wstêpnego podsumowania o ywion¹ dyskusjê wzbudzi³y problemy przedstawione przez starostê zwi¹zane z wspó³prac¹ naszych organizacji pozarz¹dowych z organizacjami pozarz¹dowymi z partnerskiego powiatu Wolfenbuttel, przekszta³ceniami we wrzesiñskim SPZOZ i funkcjonowaniem parkingu przy nim. Karol Balicki, z-ca naczelnika Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich poinformowa³ zebranych o mo liwoœciach pozyskiwania przez organizacje pozarz¹dowe œrodków finansowych z programów pomocowych UE. Eugeniusz Paterka, prezes Stowarzyszenia "Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku" poinformowa³ zebranych o stanie zaawansowania prac zwi¹zanych z rozpoczêciem w paÿdzierniku br. faktycznej dzia³alnoœci Stowarzyszenia - rozpoczêciem roku szkoleniowego. Jan Sznura D. Jurewicz, D. Jackowska, Z. Przybylski, P. Sztwiertnia dziedzinach - informuje Daniela Jackowska - przewodnicz¹ca Rady - Rada Nadzorcza m.in. ocenia sprawozdania zarz¹du z dzia³alnoœci oraz sprawozdania finansowe. Nie ma natomiast prawa wydawania Zarz¹dowi cych prowadzenia spraw spó³ki. Ponadto obowi¹zkiem Rady bêdzie sk³adanie raz do roku Zarz¹dowi Powiatu we Wrzeœni, czyli zgromadzeniu wspólników, pisemne sprawozdanie z wyników oceny wi¹ ¹cych poleceñ dotycz¹- dzia³alnoœci spó³ki. (agda) Wspó³praca polsko-niemiecka trwa Goœcie z Wolfenbüttel z wizyt¹ w Starostwie Powiatowym Kontakty partnerskie pomiêdzy powiatami wrzesiñskim i obiektu przebiega wieloetapowo. ³os³awia B³a ej Pera, remont Wolfenbüttel trwaj¹ nieprzerwanie od ponad piêtnastu lat. watora zabytków, co wymaga Koœció³ jest pod ochron¹ konser- Z roku na rok wspó³praca zacieœnia siê i przybiera coraz to nowe wych ekspertyz i dokumentacji opracowania bardzo szczegó³o- formy. prowadzonej renowacji. Przypomnijmy, e w koœciele z inicjaty- Jedn¹ z nich jest projekt wykorzystania w realizacji wspólnych wy obu starostów wykonano ju zadañ kulturalnych, koœcio³a poewangelickiego w Mi³os³awiu. W centralnego ogrzewania. Podczas wiele prac, m.in. toalety i system celu ustalenia dalszych planów nad spotkania w koœciele K. Wenzel tym projektem z wizyt¹ do Starostwa Powiatowego przybyli w dn. towany przez uczniów partnerskiej przedstawi³ projekt zegara przygo- 20 wrzeœnia by³y starosta powiatu szko³y, który móg³by znaleÿæ siê Wolfenbüttel Burkhard Drake, by³y na jego fasadzie. Pomys³ spotka³ dyrektor partnerskiej szko³y Henning Heuschmann i Klaus Wenzel mieccy goœcie udali siê tak e do siê z aprobat¹ gospodarzy. Nie- by³y nauczyciel tej szko³y. Mikuszewa, by spotkaæ siê z Magdalen¹ Sambor, przedstawicielk¹ Po spotkaniu z wicestarost¹ Paw³em Guzikiem niemieccy goœcie udali siê do koœcio³a poewnatkañ M³odzie y w Mikuszowie. Miêdzynarodowego Domu Spogelickiego, aby zapoznaæ siê z Dom ten realizuje m.in. polskoniemieckie projekty m³odzie owe, przebiegaj¹cymi tam pracami. Jak wyjaœni³ zastêpca burmistrza Mi- których celem jest budowanie wspólnej, pozbawionej nietolerancji i uprzedzeñ Europy. Drugiego dnia wizyty goœcie z Wolfenbüttel odwiedzili gminê Pyzdry, gdzie spotkali siê z burmistrzem Krzysztofem Stru yñskim, jego zastêpc¹ i dyrektorem muzeum. Spotkanie dotyczy³o wznowienia wspó³pracy z gmin¹ Asse w powiecie Wolfenbüttel, z któr¹ Pyzdry posiadaj¹ umowê partnersk¹. W³adze Pyzdr wyrazi³y chêæ kontynuacji wspó³pracy. Podczas wizyty zwiedzono koœció³ pofranciszkañski i Muzeum Regionalne oraz nowo wybudowan¹ halê sportow¹. Jak widaæ, wspó³praca powiatów mimo zmian, które zasz³y wœród lokalnych w³adz, pozosta³a dla nich jednym z priorytetów. B. Drake koñcz¹c urz¹d starosty, zapewnia³ o chêci poœredniczenia w dalszej wspó³pracy i dotrzyma³ s³owa. Jak podkreœli³ po powrocie z Niemiec starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, równie obecny landrat Jörg Röhmann jest gor¹cym orêdownikiem wspó³pracy powiatów. Wkrótce powstanie koncepcja dalszej wspó³pracy, do której zaprosiliœmy, m.in. stowarzyszenia i organizacje pozarz¹dowe. Wszystkich zainteresowanych realizowaniem polsko-niemeickich projektów zapraszamy do Wydzia³u Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, tel , Ilona Dêbicka Aukcja w Muzeum Regionalnym Leszek Burzyñski prezentuje jeden z licytowanych obrazów Dziêki staraniom Wrzesiñskiego Klubu Twórczoœci Ró nej,,cóœ innego w Muzeum Regionalnym we Wrzeœni zorganizowano wystawê prac powsta³ych podczas pleneru malarsko-rzeÿbiarsko fotograficznego,,bardo Plener odby³ siê w okresie od maja br. w podwrzesiñskim Bardzie. Na zakoñczenie wystawy 28 wrzeœnia odby³a siê licytacja, z której dochód przeznaczony zostanie na potrzeby koœcio³a pw. œw. Miko³aja w Bardzie. Przedsiêwziêcie to uda³o siê zorganizowaæ m. in. dziêki dotacjom otrzymanym z Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia i Starostwa Powiatowego. Najciekawsze z prac zamieszczono w okolicznoœciowej publikacji,,bardo jakiego nie znamy. Gospodarz aukcyjnego spotkania dyrektor muzeum Sebastian Mazurkiewicz, przywita³ goœci dziêkuj¹c za przybycie i zaznaczy³, e jest to pierwsza tego typu impreza z Muzeum Regionalnym we Wrzeœni. Na aukcji wystawiono 28 prac. Cena wywo³awcza ka dego z obrazów wynosi³a 200 z³otych, stawkê podwy szano o 50 z³otych. Sporo emocji wywo³a³ obraz Grzegorza Olejniczaka,,Droga, który wylicytowano za kwotê 400 z³otych. Za tê sam¹ kwotê wylicytowano obraz,,duch autorstwa Starosta Dionizy Jaœniewicz wzi¹³ udzia³ w jubileuszu10-lecia obecnoœci firmy Dalkia w Polsce oraz 40-lecia Energetyki Cieplnej w Poznaniu. Impreza odby³a siê 1 paÿdziernika w Elektrociep³owni Garbary w Poznaniu i przybra³a konwencjê wydarzenia artystycznego pod nazw¹ "Impresje-Polska-Francja". W zamierzeniu organizatorów przedsiêwziêcie mia³o uœwiadomiæ Ma³gorzaty Jopczyk Popek. W trakcje imprezy goœcie mieli równie okazjê do kupienia fotografii i rzeÿb bed¹cych efektem pleneru. ¹czny dochód z licytacji wyniós³ z³otych, co nale y uznaæ za wynik zadowalaj¹cy. Bardzo siê cieszê z uzyskanej w licytacji sumy, która pomo e w wyremontowaniu koœcio³a. To zaszczyt, e tak ma³a miejscowoœæ sta³a siê inspiracj¹ dla twórców z ca³ego kraju. Dziêki wystawie oraz licytacji Bardo zaistnia³o na mapie powiatu wrzesiñskiego - oznajmi³ Leszek Stawicki so³tys Barda. Zainteresowanych, którzy nie mogli przybyæ na aukcjê organizatorzy zapraszaj¹ do wziêcia udzia- ³u w dodatkowej licytacji, która odbêdzie siê 14 paÿdziernika o godz w koœció³ku w Bardzie. Ponadto prace wystawione bêd¹ na aukcji internetowej Allegro. Starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz podczas ostatniej wizyty w zaprzyjaÿnionym powiecie Wolfenbüttel w Niemczech podarowa³ staroœcie Jörgowi Röhmannowi jeden z obrazów powsta³ych podczas pleneru malarsko rzeÿbiarsko fotograficznego w Bardzie. Obraz Barbary Aleksanderskiej,,Dworek w Bardzie zawiœnie w gabinecie starosty Wolfenbüttel. (kasia) Jubileuszowe uroczystoœci odbiorcom, e sztuka i przemys³ s¹ nierozerwalnie z sob¹ zwi¹zane, gdy w obydwu dziedzinach niezbêdne s¹ - kreatywnoœæ, wizjonerstwo i odwaga. Dalkia Poznañ S.A. wchodzi w sk³ad grupy Dalkia - europejskiego lidera w dziedzinie us³ug energetycznych. Firma posiada 49% udzia³ów Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej we Wrzeœni S.A. (agda) Zapraszamy na konsultacje W po³owie paÿdziernika na stronie internetowej zostanie zamieszczony do konsultacji spo³ecznych projekt Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesiñskiego na lata W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeœni mo na zg³aszaæ siê z grzybami w celu otrzymania atestu na grzyby œwie e. Posiadanie takiego dokumentu umo liwia sprzeda grzybów na targowiskach. Ponadto osoba sprzedaj¹ca zobowi¹zana jest umieœciæ informacjê dotycz¹c¹ swoich danych osobowych, miejsca zbioru grzybów i ich nazwy. Atest na grzyby œwie e jest wiarygodny przez 48 h. Owocniki powinny byæ ca³e. Nie nale y oddzielaæ kapeluszy od trzonu.

18 18 PaŸdziernik 2007 Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póÿn. zm.), w zwi¹zku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póÿn. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci treœæ rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z 3 wrzeœnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nekli w województwie wielkopolskim (Dz. U. OG OSZENIA, SPORT VII Cross kolarzy górskich MTB W tegorocznym Crossie udzia³ wziê³o ponad 180 kolarzy W niedzielê 30 wrzeœnia 2007 roku odby³ siê ju VII Cross kolarzy górskich MTB. Jest to cykliczna impreza, przeprowadzana od 7 lat na malowniczym torze kolarskim w "Ma³pim Gaju". Ka dego dnia jesteœmy nara- eni na dzia³anie setek, a mo e nawet tysiêcy chemikaliów. Mog¹ one szkodziæ naszemu zdrowiu i œrodowisku. W zwi¹zku z tym stworzono nowy system nakierowany na zapewnienie wiêkszego bezpieczeñstwa w zakresie produkcji i u ywania substancji chemicznych (REACH - Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). REACH to system kontroli chemikaliów. Jego za³o- enia to rejestracja, ocena oraz udzielanie zezwoleñ i ograniczeñ Wêdruj z nami, szlaki czekaj¹ Uczestnicy rajdu Dziki Bór - Jezierce Oddzia³ wrzesiñski PTTK stycznych dla upamiêtnienia w³¹czy³ siê do ogólnopolskiej rocznicy oznaczenia pierwszego szlaku turystycznego w akcji w ramach og³oszonego przez Zarz¹d G³ówny PTTK Polsce. roku 2007 rokiem szlaków tury- Z tej okazji w dniu 14 wrzeœnia Rozporz¹dzenie REACH wesz³o w ycie w zakresie chemikaliów. Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzeœni informuje, e Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ i stosowanych ograniczeñ w zakresie chemikaliów (RE- ACH) wesz³o w ycie z dniem 1 czerwca 2007 r. Wprowadza ono ca³y szereg obowi¹zków dla producentów i importerów substancji, preparatów i wyrobów. Niezwykle istotne jest wiêc zaznajomienie siê z nowym prawem i z obowi¹zkami, jakie ono nak³ada. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 wrzeœnia 2007 r. Nr 159, poz. 1117): 1. Zarz¹dza siê przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Nekli w województwie wielkopolskim. 2. Datê przedterminowych wyborów wyznacza siê na niedzielê 21 paÿdziernika 2007 r. 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoœci wyborczych, okreœla kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia. 4. Rozporz¹dzenie wchodzi w ycie z dniem og³oszenia. KALENDARZ WYBORCZY - do 8 paÿdziernika 2007 r. - Organizatorem by³a Wrzesiñska Brygada Kolarska ze Zbigniewem Ogrodowiczem na czele przy du- ym udziale finansowym i osobowym Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia. W tym roku dopisa³a i frekwencja (ponad 180 zawodników), i wspania³a, s³oneczna pogoda. Na bardzo dobrze przygotowanym torze odby³o siê szereg emocjonuj¹cych wyœcigów w ró nych kategoriach. Swego rodzaju sensacj¹ by³ start w jednym z nich Quina Marlona, który przyjecha³ do nas z dalekiej Australii. W przerwach miêdzy wyœcigami mo na by³o skosztowaæ smacznej grochówki, bigosu lub sma onej kie³baski. Zwyciêzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami wrêczanymi przez wicestarostê Paw³a Guzika, przewodnicz¹cego Rady Powiatu - Grzegorza KaŸmierczaka, zastêpcy burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia Waldemara Grzeœkowiaka i Zbigniewa Ogrodownicza. Jak zwykle z dobrej strony pokazali siê zawodnicy z Wrzeœni m.in.: Krzysztof Maciejewski, Radek Lonka, Grzegorz Tomczak, Piotr Tomczak, Eryk Ostrowski, Kamil Buczkowski. WOiS odby³ siê turystyczny rajd pieszy "WÊDRUJ Z NAMI, SZLAKI CZEKAJ ", w którym wziêli udzia³ uczniowie z powiatu wrzesiñskiego. Trasa rajdu wiod³a od leœniczówki Dziki Bór szlakiem zielonym i ó³tym do Jezierc. Po krótkim odpoczynku pod kierunkiem pracownika nadleœnictwa Czerniejewo, uczestnicy rajdu przeszli po œcie ce przyrodniczoleœnej w Jeziercach. Podsumowanie rajdu odby³o siê w wigwamie przy ognisku, gdzie odby³y siê równie konkursy: krajoznawczy i znakarski. Wspó³organizatorami rajdu byli: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Komandor rajdu Henryk Czarnecki W okresie od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 1 grudnia 2008 r. nale y dokonaæ wstêpnej rejestracji produkowanych/ importowanych substancji, w celu wykorzystania szansy jak¹ daj¹ okresy przejœciowe REACH. Od 1 grudnia 2008 r. brak REJESTRACJI = BRAK OB- ROTU. Wiêcej informacji: oraz tel.: /061/ Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrzeœni Najlepsi strzelcy s¹ w Mi³os³awiu Mi³os³awianie ju po raz trzeci zdobyli puchar burmistrza Nekli W dniu 16 wrzeœnia na strzelnicy LOK w Nekli odby³y siê za- ocenianych. oddaj¹c po 13 strza³ów, w tym 10 wody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. s³aw w sk³adzie: Zbigniew Skikie- Zwyciêzc¹ zosta³a gmina Mi³o- W myœl regulaminu w zawodach uczestniczy³y 6-osobowe reczyk, Katarzyna Œwitek, Roman wicz, Bogdan i Krzysztof Grzegorprezentacje z gmin: Nekla, Ko³aczkowo, Mi³os³aw, Wrzeœnia i Pyz- którzy zdobyli 892 punkty. II miej- Hetmañczyk i Andrzej Rogowski, dry, w sk³adzie których musieli sce zajê³a Wrzeœnia pkt, III znaleÿæ siê, burmistrz, wójt lub ich miejsce Nekla, pkt. zastêpca, ewentualnie przewodnicz¹cy Rady, prezes lub wiceprezes Mi³os³aw zdoby³a Puchar po raz W zwi¹zku z tym, e gmina jednostek LOK danej gminy oraz trzeci, trofeum sta³o siê ich w³asnoœci¹. Na zakoñczenie zawo- czterech zawodników wytypowanych przez Prezesa LOK (w tym dów, po wrêczeniu nagród indywidualnych, odby³ siê poczêstunek - jedna kobieta). Zawody odbywa³y siê w formie smaczna grochówka przygotowana przez pani¹ Jolantê z Klubu dwuboju. Zawodnicy strzelali z KBKS-u do du ej tarczy oraz z Strzelecko-Rekreacyjnego LOK w wiatrówki (karabinku pneumatycznego) do tarczy popularnej Stanis³aw Nekli. Hoppe Z ponoszenia op³at za korzystanie z parkingu przy szpitalu zwalnia siê: - osoby niepe³nosprawne o obni onej sprawnoœci ruchowej kieruj¹ce pojazdem samochodowym oznakowanym kart¹ parkingow¹ osoby niepe³nosprawnej, - pracowników placówek zajmuj¹cych siê rehabilitacj¹ lub edukacj¹ osób niepe³nosprawnych pozostaj¹cych pod opiek¹ tych placówek, kieruj¹cych pojazdem samochodowym oznakowanym kart¹ parkingow¹ osoby niepe³nosprawnej, - pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej skierowanych na konsultacje lekarskie, - honorowych krwiodawców, w przypadku przybycia do szpitala w celu oddania krwi, - dostawców towarów i us³ug do szpitala. Osoby zwolnione z op³aty wje d aj¹c na parking tak jak inni u ytkownicy, pobieraj¹ bilet przy bramce wjazdowej. Po za³atwieniu sprawy udaj¹ siê do dy urki szpitala, by tam pracownik anulowa³ op³atê na bilecie. Bilet ten nale y przystawiæ do czytnika przy wyjeÿdzie, aby szlaban siê podniós³. Jak zaparkowaæ na nowym parkingu przy szpitalu? - Spójrz na stronê 12. powo³anie obwodowych komisji wyborczych podanie do publicznej wiadomoœci, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów g³osowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, sporz¹dzenie spisu wyborców - do 9 paÿdziernika 2007 r. - podanie do publicznej wiadomoœci, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone s¹, w kolejnoœci alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykszta³cenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zg³aszaj¹cego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której nale y kandydat oraz treœæ oœwiadczeñ lustracyjnych stwierdzaj¹cych fakt pracy lub s³u by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi - sk³adanie przez pe³nomocników komitetów wyborczych wniosków o przydzia³ nieodp³atnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia - od 12 paÿdziernika 2007 r. - rozpoczêcie nieodp³atnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia - 19 paÿdziernika 2007 r. o godz zakoñczenie kampanii wyborczej - 20 paÿdziernika 2007 r. - przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców - 21 paÿdziernika 2007 r. w godz przeprowadzenie g³osowania Wojewoda Wielkopolski /-/ Tadeusz Dziuba

19 PRACA PaŸdziernik Oferty pracy z dnia r. Pracownik ochrony - SECURITAS POLSKA Wymagania pracodawcy: wykszta³cenie podstawowe; niekaralnoœæ; Pozosta³e informacje: Pracodawca zapewnia mo liwoœæ bezp³atnego dojazdu do pracy. Osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt pod numerem tel Murarz/malarz/ p³ytkarz - KARO-BIS Kwalifikacje: - wykszta³cenie podstawowe, praca 1-zmianowa, mo liwoœæ przyuczenia do zawodu Pozosta³e informacje: Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu p. Robert Konopacki Pracownicy budowlani i inni - PPHU Tel-Po -System Sp. z o.o. Kwalifikacje: Firma PPHU Tel-Po -System "Iskra" Sp. z o.o. w Poznaniu poszukuje pracowników do prac budowlanych, monta owych, elektrycznych Pozosta³e informacje: Zainteresowane osoby proszone s¹ o przes³anie listu motywacyjnego i CV z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej na adres: P.P.H.U. Tel-Po -System "Iskra" Sp. z o.o. ul. Krañcowa Poznañ Przedstawiciel handlowy - BARTEK Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B, mile widziane doœwiadczenie. Pozosta³e informacje: Hurtownia BARTEK Sp. z o.o. ul.objazdowa 27 Wrzeœnia tel , podanie i yciorys sk³adaæ w siedzibie firmy adres j.w. Pracownik myjni - PHU MILENA El bieta Szag dowicz Kwalifikacje: Mile widziane prawo jazdy. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie. Pozosta³e informacje: Osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt pod numerami tel.: ; ; kom Sprzedawca-kasjer - PHU K&R Kwalifikacje: wykszta³c. min. zawodowe, mile widziana znajomoœæ obs³ugi kasy fiskalnej, praca 2-zmianowa. Informacje: pok. 7 tel Pracownik do mycia samochodów cie ar. - PPH IWIÑSKI Kwalifikacje: z praktyk¹ lub do przyuczenia, mycie rêczne samochodów TIR. Pozosta³e informacje: PPH IWIÑSKI ul. Dzia³kowców 9 Wrzeœnia kontakt telef Gronikowska Wanda Technik elektronik - KOS Kwalifikacje: wykszta³cenie techniczne - technik elektronik, 1 zmiana Pozosta³e informacje: KOS ELEKTROSYSTEM Kadry - Wójcik Genowefa ul. Wroc³awska 43 Wrzeœnia Hotel Kosmowski, sk³adaæ CV i list motywacyjny j.w., tel Pracownik ogólnobudowlany - Tel Po System Sp. z o.o. Kwalifikacje: pracownik prac budowlanych pracownik prac monta owych pracownik prac elektrycznych Pozosta³e informacje: cv z przebiegiem pracy zawodowej proszê przes³aæ na adres: Tel Po System Sp. z oo Krañcowa Poznañ tel Misiewicz Katarzyna Prasowaczka / osoba z umiejêtn. szycia - Maxi Moda Informacje: MAXI MODA Zieliniec Ko³aczkowo tel w godz Pani Matysiak Barbara Pracownik myjni samochodowej - Auto-Kosmetyka Informacje: AUTO-KOSMETYKA ul. S³owackiego 48 Wrzeœnia Wojciech Olejniczak Wulkanizator - IGA Kwalifikacje: doœwiadczenie jako wulkanizator. Pozosta³e informacje: Zak³ad Us³ugowo-Handlowy IGA ul. Gen.Sikorskiego 34 Wrzeœnia tel Maliszewski Tadeusz Kierowca kat.b - AGNES Piekarnia. Rozwo enie pieczywa, praca na 2 zmiany 7-14 i Informacje: AGNES Nekla ul. Beutlera 5 tel Pani A. Kuœnierz Przedstawiciel handlowy - Univerpal Sp. z o.o. Wymagania: wykszta³cenie minimum œrednie, prawo jazdy kat. B, doœwiadczenie na podobnym stanowisku, mile widziana znajomoœæ bran y, kilkuletnie doœwiadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego, wysokich zdolnoœci negocjacyjnych i organizacyjnych, kreatywnoœæ i dyspozycyjnoœæ, doskona³a znajomoœæ pakietu MS Office oraz Internetu. Pozosta³e informacje: zainteresowane osoby prosimy o przes³anie CV oraz listu motywacyjnego na adres : lub Univerpal Sp. z o.o Reda ul. Wejherowska 40 A ; tel. (058) Pracownicy obs³. klienta, kuchni w kfc - KFC Swarzêdz Kwalifikacje: pracownicy obs³ugi klienta i pracownicy kuchni, zwrot kosztów dojazdu. Pozosta³e informacje: KFC American Restaurants Sp z oo Swarzêdz telef Lakiernik proszkowy - BH SYSTEM. Zak³ad przyuczy do lakierowania proszkowego. Informacje: BH SYSTEM Gutowo Wielkie 27, KaŸmierczak Piotr Piekarz - WALDI Kwalifikacje: najlepiej z doœwiadczeniem jako piekarz. Pozosta³e informacje: Piekarnia Waldi Kaczanowo ul.wiejska 2a / / Spedytor - A.B. Spedtrans s.c. Wymagania pracodawcy: doœwiadczenie; znajomoœæ bran y; znajomoœæ jêzyków obcych mile widziana. Pozosta³e informacje: zainteresowane osoby proszone s¹ o kontakt telefoniczny z Panem Bartoszem Nowaczykiem pod numerem tel Pracownik magazynowy - Agroflora. Kwalifikacje: przyjmowanie, wydawanie towaru. Informacje: AGROFLORA Przeds. Handlowe Oblaczkowo 124 tel Pracownik gospodarczy - Impel HR Service Sp. z o.o. Kwalifikacje: uprawnienia do obs³ugi kot³ów parowych i wodnych. Pozosta³e informacje: Impel HR Service Sp. z o.o. Stzrelecka Poznañ tel Szwaczka - Impel HR Service Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie kierunkowe, dyspozycyjnoœæ, sumiennoœæ, praca 2-zmianowa. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu: lub P. Katarzyna Wajda Listonosz - POCZTA POLSKA. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, mile widziane doœwiadczenie w pracy z klientem, do zadañ pracownika nale eæ bêdzie: dorêczanie przesy³ek i przekazów pocztowych, udzielanie informacji o œwiadczonych us³ugach, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej. Osoby zainteresowane proszone s¹ o przes³anie CV i listu motywacyjnego na adres: Poczta Polska, Sekcja Regionalna Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi ul. Glogowska 17, Poznañ lub z³o enie w zainteresowanej placówce pocztowej. Pracownicy budowlani - PIB INEX sp. z o.o. Poznañ Przedsiêbiorstwo In ynieryjno - Budowlane zatrudni: monterów sieci zewnêtrznej wod-kan., robotników budowlanych, operatorów sprzêtu ciê kiego - koparki g¹sienicowe i ko³owe, kierowców - samochód samowy³adowczy TATRA, samodzielne brygady i zespo³y do wykonywania sieci zewnêtrznych kanalizacji sanitarnych oraz in yniera budownictwa i technika - specjalnoœæ instalacje sanitarne z uprawnieniami. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Pani¹ Gra yn¹ Nadolsk¹ pod numerem telefonu: Kierowca kat. c+e - Us³ugi Transportowe Adam Celina. Wymagania pracodawcy: wykszta³cenie zawodowe, prawo jazdy kat. C + E. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Panem Adamem Celina pod numerem tel lub (061) In ynier procesu - A lima bis Sp. z o.o. Kwalifikacje: specjalista ds. marketingu, specjalista ds. logistyki, wykszta³cenie wy sze kierunkowe, znajomoœæ j. angielskiego, itd Pozosta³e informacje: CV i list motywacyjny nale y przes³aæ na adres A-lima Bis Sp. z o.o. ul. 27 grudnia œroda Wlkp. tel Pomocnik murarza - Z-d Budowlany Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: K³osowski Zbigniew Wrzeœnia ul. Paderewskiego 8/2 Szwaczka - A&T Krawiectwo T. Wojty³a Kwalifikacje: umiejêtnoœæ szycia na maszynie, praca 1-zmianowa Informacje: Informacja PUP pok. 7 tel Tapicer - MAVER Cegielski Fabryka Mebli Kwalifikacje: wykszt. zawodowe, sta pracy 2-3 lat w zawodzie. Pozosta³e informacje: MAVER S.A. Cegielski Fabryka Mebli Wrzeœnia ul. Dzia³kowców 10 telef c.v.+ list motywacyjny przes³aæ poczt¹ Monter izolacji termicznych, blacharz, spawacz - TERMOIZOLACJA S.A. Sta pracy nie jest wymagany - dla zainteresowanych proponujemy przyuczenie do w/w zawodów. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt pod numerem telefonu: 061/ Adres: Oddzia³ w Poznaniu ul. Gdyñska 54 Ró ne zawody - Pomet Kwalifikacje: formierz, frezer, odlewnik, automatyk, wytapiacz, elektromechanik, oczyszczacz, elektronik, spawacz, œlusarz, tokarz, operator centr obróbczych, œlusarz ze znajomoœci¹ hydrauliki si³owej. Pozosta³e informacje: POMET Poznañ ul. Krañcowa 20 tel Kadry Kierowca kat.b lub c - Galicja Sp. z o.o. Kwalifikacje: prawo jazdy kat.b lub C. Informacje: GALICJA Sp. z o.o BrzeŸnica 594 a, Mariusz Ciura w godz Mechanik pojazdów samochodowych - PPHU DAGMAR Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: PPHU Dagmar 40 lecia PRL 1 a Strza³kowo tel Rafa³ Piwowarczyk Piekarz, cukiernik - Piekarnia BAMAR Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe mo e byæ osoba do przekwalifikowania. Pozosta³e informacje: BAMAR Piekarnia Józef Banaszak ul. Warsztatowa Wrzeœnia tel Magazynier - VOX Sk³ady Budowlane Wymagania pracodawcy: wykszta³cenie min. zawodowe, obs³uga wózków wid³owych. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Panem Mariuszem Jarz¹bkiem pod numerem tel Magazynier - BARTEK Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie. Pozosta³e informacje: Hurtownia Bartek Sp. z o.o. ul. Objazdowa 27 Wrzeœnia tel , podanie i yciorys sk³adaæ w siedzibie firmy adres j.w. Mechanik / kierowca kat. c - DAGMAR Pracodawca zg³asza zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie: mechanik; kierowca z kat. C.. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt osobisty w siedzibie firmy: ul lecia PRL 1A Strza³kowo Informatyk - programista - ATLANTA Kwalifikacje: wykszt. wy sze, umiejêtnoœæ: programista. Informacje: ATLANTA s.c. ul. Wrzesiñska 19 Mi³os³aw tel Jaros³aw Wiktorowski Palacz - Wiosna Ludów Spó³dzielnia Inwalidów Kwalifikacje: wymagane uprawnienia na paliwo sta³e o mocy 50 KW wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi do 150* C Pozosta³e informacje: Wiosna Ludów Spó³dzielnia Inwalidów Leœna Wrzeœnia Koz³owski Rados³aw tel Diagnosta samochodowy - Przedsiêbiorstwo Wielobran owe "LECH" s.c. Kwalifikacje: uprawnienia do obs³ugi Okrêgowej Stacji Diagnostycznej. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Panem Zbigniewem Borowskim pod numerem tel Operator koparki - GROSTECH Sp. z o.o. Kwalifikacje: praca 1- zmianowa. Pozosta³e informacje: Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu: p. G³owacki Wojciech Szlifierz/Œlusarz remontowy - STOMIL Sp. z o.o. Wymagania - oczekiwania pracodawcy: wykszta³cenie zawodowe, doœwiadczenie na w/w stanowiskach. Pierwsza umowa na okres próbny. Pracodawca zapewnia pracownikom z Wrzeœni dowóz do zak³adu. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Pani¹ Monik¹ Wolsk¹ pod numerem tel lub Operator maszyn - Cenos Kwalifikacje: wykszta³c. œrednie lub zawodowe (najlepiej mechaniczne). Informacje: CENOS ul. Gen.Sikorskiego 22 Wrzeœnia tel Elektryk - Work Serwice. Kwalifikacje: wykszta³cenie kierunkowe, doœwiadczenie zawodowe. Informacje: Work Service S.A. ul. Pó³wiejska Poznañ tel Sprzedawca - ABC Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, mo liwoœæ przyuczenia do obs³ugi kasy fiskalnej, praca w sklepie samoobs³ugowym ABC. Pozosta³e informacje: PPHU BARBEX Orzechowo ul.œredzka 16 tel Pani Magdalena Barbuziñska Hydraulik - Zak³ad Us³ug Wielobran owych. Charakterystyka wykonywanej pracy: us³ugi wodno- kanalizacyjne i c.o. Pracodawca wymaga od kandydata adresu zamieszkania na terenie Wrzeœni. Informacje: osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Henrykiem Szablewskim pod numerem tel lub do Operator maszyny pakuj¹cej - PW ROL-PAK Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, aktualne badania sanepid. Praca 1- zmianowa. Pozosta³e informacje: informacja pok. 7 tel Elektromonter - Instalatorstwo Elektryczne Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mo liwoœæ przyuczenia. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu: p. B³aszczyk Przypominamy, i Pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni szej ni 3000z³. Aktualne oferty mo na znaleÿæ na stronie internetowej oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel ,

20 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) , fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja prawo jazdy godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do wtorek pi¹tek 8.00 do Wydzia³ Administracji Architektoniczno Budowlanej - tel Wydzia³ Promocji i Kultury - tel Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich - tel Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - ul. Kaliska 1, tel Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel , Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel Kasa Starostwa czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, - tel Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel , fax Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel , fax Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel , fax Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel , fax Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel , fax Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel , fax Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal Pog. energetyczne Trwaj¹ remonty w Starostwie Stare, a jednak nowe Zakoñczy³ siê kolejny etap gruntownego remontu Starostwa Powiatowego. 24 wrzeœnia odby³o siê uroczyste otwarcie zmodernizowanego, nowoczesnego Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Remont, który polega³ na ca³kowitej przebudowie wnêtrz, trwa³ od czerwca do wrzeœnia, a jego koszt wyniós³ oko³o 60 tys. z³. Biura zosta³y przebudowane gruntownie - informuje naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Mienia Powiatu - Anna Wolska-Wróblewska - Wszystkie œcianki dziel¹ce, które powodowa³y, e pomieszczenia by³y w¹skie i ma³o przyjazne, otworzyliœmy. Te œciany, które mo - na by³o wyburzyæ z punktu widzenia konstrukcji budynku i bezpieczeñstwa, usunêliœmy. Teraz geodezja jest podzielona na dwie strefy - pierwsz¹ jest punkt, w którym przyjmuje siê dokumenty i gdzie odbywa siê wymiana pomiêdzy pracownikiem a interesantem. Ta przestrzeñ jest mocno otwarta, istnieje mo liwoœæ chwilowej analizy dokumentów przy Tak masowej i podnios³ej uroczystoœci nie by³o w stolicy Wielkopolski od wielu lat. 26 wrzeœnia do Poznania zjechali siê niemal wszyscy cz³onkowie wielkopolskiego okrêgu Œwiatowego Zwi¹zku o³nierzy AK, delegacje organizacji kombatanckich i spo³ecznych, przedstawiciele samorz¹dów, odzia³y wojska, zastêpy harcerzy i t³umy m³odzie- y szkolnej z ca³ego regionu. W uroczystoœci ods³oniêcia pomnika Podziemnego Pañstwa Polskiego i Jego Si³y Zbrojnej - Armii Krajowej w Poznaniu uczestniczy³ równie starosta powiatu wrzesiñskiego Dionizy Jaœniewicz oraz przewodnicz¹cy Rady Powiatu we Wrzeœni Grzegorz KaŸmierczak oraz poczty sztandarowe ze szkó³, instytucji i duchowieñstwa naszego powiatu. Honorowymi goœæmi poznañskich obchodów byli: Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodÿstwie, wicepremier Zyta Gilowska oraz wicemarsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski. W sumie kilkanaœcie tysiêcy Wielkopolan zebra³o siê pomiêdzy ulic¹ Wieniawskiego i alej¹ Niepodleg³oœci, przy nowo wzniesionym pomniku bohaterów pañstwa podziemnego z lat Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w Bazylice Archikatedralnej pw. œw. Aposto³ów Piotra i stolikach. Druga czêœæ znajduje siê tam, gdzie by³a kasa - w tym miejscu geodeta mo e usi¹œæ i spokojnie przeanalizowaæ dokumenty. Utworzonych zosta³o tam siedem stanowisk z obszernymi stolikami, które - co wa ne - przystosowane s¹ tak e do du ych map. Trzeba by³o usun¹æ niektóre elementy konstrukcji, zdemontowaæ stare meble, skuæ tynki, zlikwidowaæ pod³ogi, sufity, zmodernizowaæ sieæ teleinformatyczn¹ i instalacjê elektryczn¹ - wymienia Anna Wolska-Wróblewska - warto nadmieniæ, e wszystkie prace wykonywali nasi pracownicy, dziêki czemu zaoszczêdziliœmy sporo œrodków pieniê nych. Z tego te Pracownicy Oœrodka Geodezji s¹ zadowoleni z nowych wnêtrz Delegacje powiatu wrzesiñskiego w Poznaniu Ods³oniêty Pomnik Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej Paw³a, której przewodniczy³ prymas Polski kardyna³ Józef Glemp. Witaj¹c zgromadzonych metropolita poznañski arcybiskup Stanis³aw G¹decki przypomnia³, e wszyscy, którzy tworzyli budz¹ce dziœ podziw Polskie Pañstwo Podziemne, p³acili najwy sz¹ cenê. Arcybiskup doda³, e nadszed³ wreœcie czas, by oddaæ ho³d tym, którym zawdziêczamy woln¹ Polskê, której nie wszyscy doczekali. Prawdziwymi bohaterami dzisiejszej uroczystoœci s¹ weteranie, którzy mieli honor byæ w Armii Krajowej i dzia³aæ w strukturach pañstwa podziemnego. Spod katedry uczestnicy uroczystoœci przeszli w kilometrowym pochodzie do parku Wieniawskiego, gdzie stan¹³ monument. Pomnik wzniesiony w stolicy Wielkopolski - Poznaniu jest ho³dem dla bezimiennych i znanych, ywych i umar³ych, ofiar i bohaterów walki o niepodleg³oœæ Ojczyzny. Ta niezwyk³a konstrukcja powsta³a z inicjatywy Okrêgu Wielkopolska Œwiatowego Zwi¹zku o³nierzy AK i zbudowana zosta- ³a ze zbiórki publicznej oraz dotacji od samorz¹dów Województwa Wielkopolskiego. W akcjê budowy pomnika w³¹czy³o siê równie Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przeznaczy³o na ten cel 10 tysiêcy z³otych z bud etu powiatu. Autor pomnika Mariusz Kulpa Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania Zdaniem Anny Wolskiej-Wróblewskiej lada, przy której znajduj¹ siê trzy stanowiska obs³ugi klienta jest innowacyjnym rozwi¹zaniem powodu czas realizacji inwestycji siê przed³u y³, gdy roboty wykonywane by³y w czasie pracy Starostwa - od 7.00 do Teraz do Oœrodka wchodzi siê przez szklane drzwi. Dziêki nim zachowany jest efekt przestrzennoœci, przyjaznoœci i otwartoœci - podkreœla naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Mienia Powiatu. Nowe meble s¹ nie tylko estetyczne, ale i niezwykle funkcjonalne - tworz¹ œcianê, w której chowane s¹ przeró ne dokumenty - to bardzo ergonomiczne rozwi¹zanie. Innowacyjny jest tak e ³uk, przy którym znajduj¹ siê trzy stanowiska obs³ugi klienta. Efekt koñcowy podkreœlaj¹ wisz¹ce na œcianach, oprawione w ramy, stare, rêcznie kreœlone mapy. Modernizacja ma na celu podniesienie jakoœci us³ug oferowanych przez urz¹d oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwi¹zañ, które usprawni¹ i przyspiesz¹ obs³ugê interesantów. W nastêpnym numerze "Przegl¹du Powiatowego" napiszemy o planowanym w najbli szym czasie przeniesieniu Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa z ulicy Kaliskiej na Chopina 10. (agda) z Gdañska w sposób symboliczny pokaza³ jak Polskie Pañstwo Podziemne otwiera³o drogê do wolnoœci kraju. Forma pomnika ma nawi¹zywaæ do dramatyzmu czasów wojny. Ciê kie, stalowe p³yty maj¹ kojarzyæ siê ze schronieniem,,niby ruin domu", z drugiej strony mog¹ symbolizowaæ mogi³ê. Szklana œciana ma umo liwiæ spojrzenie wewn¹trz ruin, z których do lotu podrywa siê szeœæ polskich or³ów - ptaków wolnoœci. Na tablicach przy monumencie widniej¹ najbardziej znane nazwiska poleg³ych w walkach o niepodleg³oœæ Polski. Na zakoñczenie z³o ono wieñce o stóp pomnika po czym odœpiewano Rotê. Weteranom krêci³y siê ³zy w oczach, 62 lata po zakoñczeniu wojny doczekali siê pomnika, który jest darem od ca³ego spo³eczeñstwa Wielkopolan. (kasia) Za udzia³ w uroczystoœciach dziêkujemy reprezentacji powiatu wrzesiñskiego: Zespo³owi Szkó³ Zawodowych nr 2, Zespo³owi Szkó³ Politechnicznych, Liceum Ogólnokszta³c¹cemu, Zespo³owi Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, Zespo³owi Szkó³ Specjalnych, Parafii Œw. Ducha, Muzeum Regionalnemu we Wrzeœni i Urzêdowi Gminy i Miasta Pyzdry. Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. 1. Spółka prowadzi działalność sponsoringową w formach: umów sponsoringowych, darowizn i stypendiów. Budżet na te działania ustalany

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2007 (od 07.09.2007 do 31.12.2007) 1. Cele działań 1) poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk PROW 2007-2013. Ropczyce, 5 listopad 2014 r.

Prezentacja dobrych praktyk PROW 2007-2013. Ropczyce, 5 listopad 2014 r. Prezentacja dobrych praktyk PROW 2007-2013 Ropczyce, 5 listopad 2014 r. 1 Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem utworzonym i działającym od 2006 roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

XV edycja konkursu. Sposób na sukces

XV edycja konkursu. Sposób na sukces Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu XV edycja konkursu Sposób na sukces Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Wrocław 25 listopad 2014 XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo