Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie"

Transkrypt

1 Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Wspó³dzia³anie i wzajemna promocja - tak najkrócej mo na scharakteryzowaæ atmosferê towarzysz¹c¹ ekspozycji powiatu wrzesiñskiego na targach FARMA Impreza, podczas której prezentowa³o siê 13 firm z terenu powiatu, odbywa³a siê w dniach wrzeœnia w Poznaniu, w ramach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Twórcza wspó³praca Niezwyk³e w tego typu przedsiêwziêciach jest to, jak producenci reprezentuj¹cy przeró ne bran- e spo ywcze i przemys³owe potrafi¹ z sob¹ twórczo pracowaæ, jak ich produkty promuj¹ siê nawzajem i ³¹cz¹c siê, podnosz¹ swoj¹ wartoœæ. Przyk³ad? Jak degustacja chleba z GS Pyzdry, to z wyrobami Masarni Paszak albo serkami z wrzesiñskiej mleczarni, tudzie miodem z pasieki nekielskich pszczelarzy. Jak ciasto z Cukierni Kuczora, to przegryzione œliwkami z sadów Eugeniusza Pacyñskiego oraz popijane piwem z mi³os³awskiego browaru "Fortuna". Ca³oœæ ekspozycji jak zwykle udekorowana by³a drzewkami i krzewami wrzesiñskiego GARDEX-u i wyrobami wiklinowymi przedsiêbiorstwa WIT-KAZ z Wr¹bczynkowskich Holendrów, a ujêta w drewniane "ramy" wyrobów wrzesiñskiego PIMAX-u. Ca³oœæ "doprawi³y" firmy zajmuj¹ce siê konfekcjonowaniem artyku³ów spo ywczych - POLRYZA i przypraw - EKKA. Nowym tegorocznym wystawc¹ by³a Lokalna Grupa Dzia³ania "Tutaj Warto", która, promuj¹c turystykê i gospo- Kolarska Liga Mistrzów goœci³a we Wrzeœni Tour de Pologne jest jedn¹ z najstarszych imprez kolarskich na œwiecie, zaliczan¹ do elitarnego cyklu UCI ProTour, organizowan¹ przez "LangTeam". Mieszkañcy Wrzeœni ju przed dwoma laty udowodnili, e s¹ wyborowymi kibicami miêdzynarodowego "Wyœcigu dooko³a Polski". Wtedy peleton przemkn¹³ przez Wrzeœniê niczym b³yskawica. W tym roku, 13 wrzeœnia barwny korowód œwiatowej s³awy kolarzy, przemierzaj¹c centralno-zachodnie rejony naszego kraju, zawita³ do Wrzeœni na d³u ej. Na wrzesiñskim rynku zorganizowano bowiem start V etapu 64. Tour de Pologne. Po krótkiej prezentacji uczestników etapu wiod¹cego z Wrzeœni do Œwidnicy, kolarze wystartowali w najd³u szy, blisko 256-kilometrowy odcinek wyœcigu. Najpiêkniejsze miasto - Wrzeœnia Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA darkê regionu, doskonale wpisa³a Tegoroczne stoisko powiatu ³o to ró norodnoœæ i rozmaitoœæ siê w specyfikê stoiska. wrzesiñskiego mia³o formê wachlarza - doskonale odzwierciedla- cd. str. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie 2 Start V etapu 64. Tour de Pologne z Wrzeœni Co jest we Wrzeœni tak wyj¹tkowego, by wziê³a ona udzia³ w wyœcigu nazywanym kolarsk¹ Lig¹ Mistrzów, a jednoczeœnie najwiêkszym w Polsce przedsiêwziêciu logistycznym? Tutejsi mieszkañcy! - odpowiedzia³ natychmiast Czes³aw Lang, dyrektor generalny 64. Tour de Pologne i jednoczeœnie by³y kolarz, wicemistrz Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Jestem bardzo zadowolony z trasy, któr¹ uda³o siê nam u³o yæ - t³umaczy³ Czes³aw Lang - Wrzeœnia jest bardzo piêknym i zadbanym miastem. W naszym wyœcigu chcemy promowaæ w³aœnie takie miejsca. Promocja przez sport to chyba najlepsza metoda. Nasz wyœcig jest transmitowany przez stacje telewizyjne na ca³ym œwiecie. Warto wiêc wykorzystaæ to przedsiêwziêcie i w jego tle pokazaæ najpiêkniejsze i najciekawsze miasta. Uwa am, e Wrzeœnia do nich nale y. Zahipnotyzowani wyœcigiem kibice Wrzesiñscy kibice nie zawiedli i zgodnie z oczekiwaniami organizatora startu V etapu 64. Tour de Pologne, którym by³ Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia (wspó³organizatorem by³a firma "Krispol") przed po³udniem, zarówno na Rynku, jak i wzd³u wytyczonej trasy przejazdu kolarzy, zaroi³o siê od zaciekawionych mieszkañców. Na starcie obecny by³ równie starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz, który zosta³ wpisany do Komitetu Honorowego Tour de Pologne. cd. str. 2 W numerze: Wizyta w Wolfenbüttel - dalsza wspó³praca partnerska strona 2 Relacja z koncertu M³odzi Zdolni strona 7 Dodatek specjalny - informacje z Lokalnej Grupy Dzia³ania Tutaj Warto strony Jak zaparkowaæ auto na parkingu przy szpitalu? strona 12 Oferty pracy strona 19 Ods³oniêto Pomnik Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej strona 20

2 2 PaŸdziernik 2007 ci¹g dalszy ze str. 1 Ogl¹daj¹c kolorowe prezentacje multimedialne odwiedzaj¹cy nasz¹ ekspozycjê mogli zaznajomiæ siê z imprezami organizowanymi w powiecie wrzesiñskim. Ogromne zainteresowanie wzbudza³y tak e wielkoformatowe zdjêcia zabytków piêciu gmin naszego powiatu. Starzy i nowi znajomi Miêdzynarodowe Targi Poznañskie s¹ doskona³¹ okazj¹ do nawi¹zania kontaktów pomiêdzy innymi powiatami, gminami i organizacjami. Szczególnie radoœnie powita³o nas zaprzyjaÿnione województwo pomorskie, prowadziliœmy te wymianê doœwiadczeñ z powiatem œremskim, œredzkim, gnieÿnieñskim, gmin¹ Murowana Goœlina ci¹g dalszy ze str. 1 strzem T. Ka³u nym Wspania³ymi kibicami okaza³a siê tak e m³odzie wrzesiñskich szkó³. Pierwsze wyœcigi znacznie ró - ni³y siê od wspó³czesnych. Etapy by³y o wiele d³u sze, kolarze notorycznie ³apali "gumy" na szutrowych drogach, a w celu zaspokojenia g³odu przerywali jazdê, by skorzystaæ z przygotowanych posi³ków. W ci¹gu kilkunastu lat dzia³añ prekursora polskiego zawodowego œcigania - Czes³awa Langa, amatorska impreza kolarska zosta³a przekszta³cona w doskonale zorganizowany profesjonalny wyœcig. Zaowocowa³o to udzia³em w nim grup ze œcis³ej czo³ówki zawodowego kolarstwa i gwiazd œwiatowego formatu, co podnios³o presti wyœcigu. Dziêki temu dziœ Tour de Pologne na ca- ³ej trasie przejazdu przyci¹ga rzesze kibiców. Wrzeœnia równie zosta³a zahipnotyzowana tym widowiskiem. W telewizji nie da siê zobaczyæ wszystkiego i nie mo na poczuæ panuj¹cej przy starcie atmosfery, dlatego warto by³o przyjœæ, mimo œcisku w t³umie - powiedzia³ przez ramiê starszy pan, wspinaj¹c siê na palce, by AKTUALNOŒCI Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Stoisko powiatu zawiera³o ulotki reklamowe i produkty do degustacji Ogl¹daj¹c poszczególne stoiska, szukaliœmy inspiracji i roz- mieszkañcom y³o siê lepiej dziæ w naszym powiecie, aby jego wi¹zañ, które mo na by wprowa- (agda) Kolarska Liga Mistrzów goœci³a we Wrzeœni Czes³aw Lang - wicemistrz Igrzysk Olimpijskich w Moskwie z burmi- Szanse dla wsi So³tysi powiatu wrzesiñskiego z gmin Ko³aczkowo, Nekla i Mi³os³aw wziêli udzia³ w konferencji "Odnowa wsi - szanse i zagro enia", która odby³a siê 28 wrzeœnia na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich. Organizatorem konferencji by³o Krajowe Stowarzyszenie So³tysów oraz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. W konferencji wzi¹³ udzia³ wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego - Józef Racki. Konferencjê otworzy³ Ireneusz Niewiarowski - prezes Krajowego Stowarzyszenia So³tysów. Nastêp- nie Jan Krzysztof Ardanowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowa³ o dotychczasowych efektach cz³onkostwa Polski w UE na obszarach wiejskich. Mieczys³aw Paradowski - dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW omówi³ perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata Ryszard Wilczyñski - wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich w Unii Europejskiej opowiedzia³ o kwestii zobaczyæ startuj¹cych kolarzy. Czy Polacy wierz¹ w siebie? Kiedy Tour de Pologne otrzyma³ kategoriê zawodow¹ i zosta³ zakwalifikowany jako "Wyœcig Narodowy" podczas Kongresu Miêdzynarodowej Unii Kolarskiej w San Sebastian, by³ to pierwszy tego typu wyœcig w krajach Europy œrodkowo-wschodniej. Tour de Pologne trzykrotnie otrzyma³ tytu³ "Najlepszej Imprezy Sportowej Roku" w Polsce w "Plebiscycie Przegl¹du Sportowego" w latach: 1995, 1996 i ¹czna trasa tegorocznego wyœcigu wynios³a 1224,5 km, na tym szlaku znalaz³o siê miejsce na Wrzeœniê. Przez kilkanaœcie minut wszystkie transmituj¹ce wyœcig stacje telewizyjne skierowa³y swe kamery na centrum naszego miasta. Na takiej reklamie skorzystaj¹ wszyscy, nie tylko mieszkañcy miast zaanga owani bezpoœrednio w wyœcig 64. Tour de Pologne. To mo e byæ dopiero pocz¹tek. Ju otrzymaliœmy kolejn¹ okazjê do pokazania siê - zostaliœmy przecie wspó³organizatorami Mistrzostw Europy w Pi³ce No nej w 2012 roku. Mo e Polacy uwierz¹ w koñcu, e nasz kraj staæ na stworzenie wielkiego widowiska sportowego - wspomnia³ na koniec Czes³aw Lang. (ula) rozwoju wsi jako sposobie na rozwój obszarów wiejskich, który cechuje oddolnoœæ inicjatyw i zaanga- owanie spo³ecznoœci lokalnych. Andrzej Bobrowski - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprezentowa³ zrealizowane projekty odnowy wsi i "Leader" na terenie Wielkopolski. Na zakoñczenie konferencji przedstawiciel pose³ RP Danuty Ja³owieckiej omówi³ upodmiotowienie mieszkañców wsi poprzez utworzenie funduszu so³eckiego. Franciszek Sztuka Telekomunikacja Polska S.A. w dniu 13 wrzeœnia 2007 r. uruchomi³a wêze³ ADSL Targowa Górka, gmina Nekla, i tym samym wêze³ uzyska³ gotowoœæ handlow¹. W zwi¹zku z tym mieszkañcy bêd¹ mogli skorzystaæ z us³ug szerokopasmowego dostêpu do Internetu. Przysz³oœæ partnerstwa polsko-niemieckiego oraz opracowanie nowego programu wspó³pracy pomiêdzy powiatem wrzesiñskim i Wolfenbüttel by³y g³ównym tematem rozmów, które toczy³y siê podczas wizyty starosty wrzesiñskiego Dionizego Jaœniewicza w partnerskim powiecie Wolfenbüttel w Niemczech. Starosta przebywa³ z wizyt¹ u zachodnich przyjació³ w dniach 5-9 wrzeœnia. Ze starost¹ Wolfenbüttel - Jörgiem Röhmannem odbyliœmy wiele wa nych rozmów dotycz¹cych koncepcji wspó³pracy pomiêdzy naszymi powiatami - informuje Dionizy Jaœniewicz - Doszliœmy do wspólnego wniosku, e dotychczasowa formu³a wspó³pracy wymaga modyfikacji. Musimy odejœæ od kontaktów opartych na wzajemnych odwiedzinach i nadaæ im bardziej yw¹, prawdziw¹ i aktywn¹ formê. Partnerskie spotkania Osi¹ wspó³pracy w zamierzeniu starostów by³by Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie y w Mikuszewie i powstaj¹ce w mi³os³awskim koœciele poewangelickim polsko-niemieckie centrum kulturalne. Starostowie chcieliby zbudowaæ program wspó³pracy oparty na realizacji wspólnych projektów dotycz¹cych grup m³odzie owych i seniorskich. Mia³oby to polegaæ na organizacji warsztatów artystycznych, spotkañ kulturalnych, seminariów, plenerów, których efektem by³yby konkretne prezentacje. Ka dy przyjazd grupy niemieckiej by³by oparty na jakimœ projekcie. M³odzi Niemcy musz¹ chcieæ tu przyje d aæ, rozwijaæ siê dziêki kontaktom z polsk¹ m³odzie ¹. Wspólnie mog¹ np. remontowaæ pa³ac w Mikuszewie czy koœció³ w Mi³os³awiu, buduj¹c w ten sposób nie tylko podwaliny przyjaÿni miêdzynarodowej, ale i wspó³tworzyæ miejsce, w którym te kontakty mog³yby siê odbywaæ. Drugim obszarem, na gruncie którego mog³aby odbywaæ siê wspó³praca pomiêdzy powiatem wrzesiñskim i Wolfenbüttel jest kwestia budowy w naszym powiecie instalacji bioenergetycznych. W Niemczech tego typu instalacji jest du o, powiat wrzesiñski dopiero przymierza siê do tych inwestycji. Na pewno, buduj¹c instalacje energii odnawialnej w powiecie wrzesiñskim korzystaæ bêdziemy z doœwiadczeñ i osi¹gniêæ niemieckich przyjació³, a i oni deklaruj¹ chêæ pomocy i wspó³pracy w tej kwestii. Starosta odwiedzi³ tak e Szpital Miejski w Wolfenbüttel, gdzie spotka³ siê z dyrekcj¹ spó³ki zarz¹dzaj¹cej placówk¹ i zapozna³ z organizacj¹ niemieckiej jednostki medycznej. Szpital w Wolfenbüttel ju dawno przeszed³ przekszta³cenia, które dopiero trwaj¹ w powiecie wrzesiñskim. Niemiecka placówka jest spó³k¹ prawa handlowego, któr¹ zarz¹dza osobna firma mened erska, natomiast gmina jest jej stuprocentowym udzia- ³owcem. Obecnie szpital jest rozbudowywany i modernizowany, trwa budowa oddzia³u ratunkowego. W Wolfenbüttel spotka³em siê z doœæ nietypowym, jak na polskie realia, rozwi¹zaniem - mówi starosta - W tamtejszym szpitalu powsta³ oddzia³ komercyjny, na którym przebywaj¹ pacjenci posiadaj¹cy dodatkowe ubezpieczenie. Warunki, jakie tam panuj¹ porównywalne s¹ z kilkugwiazdkowym hotelem. Innowacj¹ jest równie Jörg Röhmann - starosta Wolfenbüttel, Dionizy Jaœniewicz - starosta wrzesiñski i Jean-Yves Le Bouillonnec - mer Cachan wynajmowanie przez szpital sal operacyjnych lekarzom, którzy prowadz¹ prywatne praktyki. W ten sposób szpital zyskuje dodatkowe Ÿród³o finansowania przeznaczone na dzia³ania bie ¹ce. Starosta odwiedzi³ tak e klasztor cystersów oraz Bibliotekê Ksiêcia Augusta w Wolfenbüttel. Okazj¹ do wizyty w niemieckim powiecie by³y europejskie spotkania chórów m³odzie owych Eurotreffen 2007, na które w³odarzy powiatów partnerskich - starostê wrzesiñskiego Dionizego Jaœniewicza i mera Cachan - Jeana-Yvesa Le Bouillonneca zaprosi³ starosta Wolfenbüttel - Jörg Röhmann. W spotkaniach udzia³ wziê³o 15 chórów z Europy. Niestety, zabrak³o w tym roku Polaków. Chcia³bym podkreœliæ - mówi starosta Jaœniewicz - e landrat Röhmann jest gor¹cym orêdownikiem wspó³pracy miêdzy naszymi powiatami i deklaruje osobiste zaanga owanie w wypracowanie nowych form wspó³pracy partnerskiej. W tym samym czasie, gdy Dionizy Jaœniewicz przebywa³ z wizyt¹ w Niemczech, wicestarosta Pawe³ Guzik odwiedzi³ partnerski rejon Smolewicze na Bia³orusi. Warto nadmieniæ, e podczas wizyty starosty Jaœniewicza w Wolfenbüttel chêæ nawi¹zania bli szej wspó³pracy z powiatem wrzesiñskim zadeklarowa³ tak e mer Cachan Le Bouillonnec. Wygl¹da wiêc na to, e wspó³praca zagraniczna naszego powiatu, zarówno ze wschodem jak i zachodem, bêdzie siê bujnie rozwijaæ w nastêpnych latach. (agda)

3 AKTUALNOŒCI PaŸdziernik Powiatowa Rada Zatrudnienia Na ostatnim posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 29 wrzeœnia przedstawiona zosta³a aktualna sytuacja we wrzesiñskich szko³ach ponadgimnazjalnych w zakresie kierunków kszta³cenia i zatrudniania absolwentów oraz wskaÿniki bezrobocia w powiecie wrzesiñskim za ostatni kwarta³. Informacje o ni u demograficznym nie s¹ optymistyczne - prognozuje siê, e w kolejnych latach bêdzie coraz mniej absolwentów, a co za tym idzie mniej potencjalnych pracowników. W roku bie ¹cym szko³y ponadgimnazjalne opuœci 1031 absolwentów, w roku , , , Sytuacja taka jest zwi¹zana z ni- em demograficznym oraz faktem, i coraz czêœciej zdarza siê, i m³odzie wybiera szko³y spoza terenu powiatu. Aby spe³niæ oczekiwania absolwentów i zatrzymaæ ich w naszym regionie dostosowuje siê profil kszta³cenia do potrzeb rynku pracy. Dlatego w³aœnie w roku bie ¹cym powsta³ nowy oddzia³ w Zespole Szkó³ Politechnicznych - technik budownictwa, a wczeœniej - w roku technik informatyk, oba te kierunki ciesz¹ siê du ym zainteresowaniem. Zamkniêto natomiast m.in. oddzia³ technik handlowiec w Zespole Szkó³ Zawodowych ze wzglêdu na ma³¹ liczbê zg³oszeñ podczas tegorocznego naboru. Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy przedstawi³ dane statystyczne dotycz¹ce bezrobocia w powiecie oraz stanu realizacji aktywnych form aktywizacji bezrobotnych. Stopa bezrobocia na koniec lipca 2007 roku w powiecie wrzesiñskim wynios³a 14,2%, czyli ok osób bezrobotnych. Uwagê zwraca fakt, i wœród osób bezrobotnych wzrasta liczba absolwentów szkó³ wy- szych i œrednich, w zwi¹zku z czym bardzo korzystne s¹ kursy zawodowe dla osób doros³ych organizowane w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni (dawne Centrum Kszta³cenia Praktycznego), dziêki którym osoby bezrobotne maj¹ mo liwoœæ zdobycia dodatkowego zawodu. Rada Zatrudnienia zaopiniowa- ³a pozytywnie propozycje zmian w podziale Funduszu Pracy na 2007 rok na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu z uwzglêdnieniem dodatkowo pozyskanych przez Urz¹d Pracy œrodków. W Urodzeni, by bezpiecznie jeÿdziæ Wœród pasjonatów motocykli znalaz³ siê Przemys³aw Kuczora Powszechnie o motocyklistach mówi siê "dawcy organów". Ta opinia jest jednak krzywdz¹ca dla prawdziwych pasjonatów dwóch kó³ek, dla których nie liczy siê prêdkoœæ, ale "duch motocyklowy", wolnoœæ, wiatr we w³osach, zapach skóry i smaru, chrom i czerñ. Wrzesiñskie Stowarzyszenie Motocyklowe BORN TO RIDE powsta³o oficjalnie w 1994 roku. W swych szeregach zrzesza tych, którzy urodzili siê po to, by jeÿdziæ. Klub jest organizatorem licznych zlotów motocyklowych, a sami motocykliœci czêsto ubarwiaj¹ swoj¹ obecnoœci¹ przeró ne imprezy powiatowe, za ka dym razem wzbudzaj¹c spore zainteresowanie wœród ich uczestników. 22 wrzeœnia 2007 roku w Parku im. Dzieci Wrzesiñskich odby³a siê impreza propaguj¹ca bezpieczn¹ jazdê motocyklem. Organizatorem "Bezpiecznej jazdy motocyklem" by³o Stowarzyszenie BORN TO RIDE, a patronami: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni i Wydzia³ Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji we Wrzeœni. Pomys³ zorganizowania imprezy, skierowanej g³ównie do œwie o upieczonych motocyklistów, zrodzi³ siê w g³owie wicestarosty Paw³a Guzika ju rok temu. Ta koncepcja bardzo mi siê spodoba- ³a - mówi prezes BORN TO RIDE Marek Gieburowski - chcemy zburzyæ wœród spo³eczeñstwa mit motocyklisty-szaleñca, "dawcy organów", a m³odym motocyklistom uœwiadomiæ, czym mo e byæ motocykl w razie wypadku. Dlatego tak wa ne jest przestrzeganie przepisów, kultura jazdy. Stowarzyszenie œciœle wspó³pracuje z samorz¹dem. Du y wp³yw na tê wspó³pracê ma wicestarosta Pawe³ Guzik, który sam jest pasjonatem dwóch kó³ek. On, wspólnie z Markiem Gieburowskim otworzy³ imprezê promuj¹c¹ bezpieczeñstwo na drogach. Zapalonym motocyklist¹ jest tak e radny Rady Powiatu we Wrzeœni - Przemys³aw Kuczora, który podczas imprezy prezentowa³ sw¹ wspania³¹ "rycz¹c¹" maszynê. W programie imprezy znalaz³y siê m.in. przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego, konkurencja z przepisów ruchu drogowego, konkurencja jazdy na czas z sumie Fundusz wyniós³ ,00 z³. Wsparte zosta³y ró norodne programy, m.in. dla osób poni ej 25 roku ycia: "Droga do kariery" skierowany do m³odzie y zarejestrowanej w Urzêdzie Pracy poni- ej 24 miesiêcy oraz "Praca dla m³odych - Dobry start" - kurs jêzyka angielskiego dla osób zainteresowanych prac¹ za granic¹, a tak e pozostaj¹cych w rejestrze przez d³u szy czas (ponad 24 miesi¹ce): przygotowanie zawodowe w ramach programu "Kolejna szansa" oraz kursy komputerowe w ramach programu "Nie jesteœ sam", a tak e program dla osób bezrobotnych otwieraj¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ "Gotowi do pracy". Warto podkreœliæ, i wysokoœæ œrodków, jakimi dysponuje Urzêd Pracy w stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego roku wzros³y o 32%. Wszelkie informacje o prowadzonych obecnie formach pomocy osobom bezrobotnym mo na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy przy ul. Wojska Polskiego 2, pod nrem tel. (061) oraz na stronie internetowej Olga Koœmiñska przeszkodami. Stra acy zorganizowali natomiast pokaz ratownictwa drogowego. By³o to niezwykle przydatne - mówi Marek Gieburowski - Stra acy uœwiadomili mi przede wszystkim, jak zachowaæ zimn¹ krew. Ciekawym punktem spotkania by³o mierzenie prêdkoœci pêdz¹cych motocykli za pomoc¹ radaru - okaza³o siê, e nie zawsze g³oœniej znaczy szybciej. By³a te konkurencja wolnej jazdy motocyklem - przyk³ad na to, e motocykl mo na opanowaæ do perfekcji. Organizatorzy imprezy chcieli uœwiadomiæ, e trzeba byæ odpowiedzialnym kierowc¹, z wyobraÿni¹. Motocyklista musi mieæ œwiadomoœæ zagro eñ, jeÿdziæ zgodnie z przepisami. 90 % wypadków z udzia³em motocykli jest z winy samochodów. W wypadku samochodowym jest wiêksza szansa na prze ycie, bo samochód posiada strefê zgniotu. Wiêkszoœæ wypadków motocyklowych koñczy siê Impreza mia³a na celu obalenie mitu motocyklisty-szaleñca œmierci¹. Jej przyczyn¹ zazwyczaj jest nadmierna prêdkoœæ i brawura. Je eli ktoœ chce poszaleæ na motocyklu, nie musi robiæ tego na drodze. Mo e skontaktowaæ siê ze mn¹ - pomogê zorganizowaæ odp³atne treningi na torze Poznañ - mówi Marek Gieburowski - Na pewno bêdziemy kontynuowaæ tê imprezê, aby uœwiadomiæ wszystkim, jak wa ne jest zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeñstwa na drodze. W koñcu ycie jest najwa niejsze. (agda) Samorz¹dowa wizyta na Bia³orusi Chlebem i sol¹ Delegacje partnerskich powiatów z Polski, Ukrainy i Bu³garii z gospodarzami rejonu Smolewicze W dniach 7-9 wrzeœnia z wizyt¹ w partnerskim rejonie Smolewicze na Bia³orusi przebywa- ³a delegacja Starostwa Powiatowego we Wrzeœni - wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik oraz Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa. Okazj¹ do zaproszenia by³y obchody Dni Miasta Smolewicze po³¹czone z do ynkami. Powiat naszych bia³oruskich przyjació³ po³o ony jest nieca³e 40 km od Miñska - stolicy 10-milionowej republiki i jest znacz¹cym zapleczem ywnoœciowym dla dwóch milionów mieszkañców tej metropolii. Program wizyty, oprócz oficjalnych rozmów i spotkañ, obejmowa³ równie zwiedzanie wielu lokalnych firm, m.in. obchodz¹cej 55. rocznicê istnienia fabryki "Usia " produkuj¹cej z wydobywanego w pobli u torfu ponad 120 tysiêcy ton brykietów torfowych rocznie. Delegacja polska mia³a mo liwoœæ zapoznania siê z funkcjonuj¹cym w rejonie smolewickim nowoczesnym centrum telekomunikacji satelitarnej Emielianowo, umo - liwiaj¹cym ³¹cznoœæ satelitarn¹ Bia- ³orusi z innymi kontynentami. Okazj¹ do wymiany pogl¹dów Zapraszamy na PRAWYBORY W naszym mieœcie w 1993 r. odby³y siê pierwsze w Polsce Prawybory Parlamentarne. Potem by³y Prawybory Prezydenckie w 1995 r., Euro-Prawybory w 2004 r. oraz Prawybory Parlamentarne i Prezydenckie w 2005 r. Kolejne Prawybory we Wrzeœni odbêd¹ siê w niedzielê 7 paÿdziernika 2007 r. Wtedy to wrzeœnianie w 24 lokalach wyborczych bêd¹ w godzinach g³osowaæ na zarejestrowane w wyborach do sejmu komitety wyborcze. Uprawnionych do g³osowania jest ok. 35 tys. mieszkañców naszego miasta i gminy. Apelujemy do wszystkich pe³- KOMUNIKAT na temat rolnictwa i przetwórstwa rolnego by³o spotkanie z dyrekcj¹ i technologami Smolewickiej Fermy Brojlerów zatrudniaj¹cej ponad 2500 pracowników i produkuj¹cej rocznie ponad 12,5 tysi¹ca ton wyrobów drobiowych. W bardzo bogatym programie wizyty znalaz³o siê równie zwiedzanie Smolewickiego Gospodarstwa Leœnego, po³¹czone z k¹piel¹ w tzw. bani (saunie w œrodku lasu) oraz agro-ekoturystycznego kompleksu we wsi Wygoda, gdzie goœci z Polski witano uroczyœcie chlebem i sol¹. W trakcie tej krótkiej wizyty delegacja polska wielokrotnie spotka- ³a siê ze spontaniczn¹ serdecznoœci¹ gospodarzy. W wygospodarowanym z trudem czasie prywatnym uda³o siê naszej delegacji wejœæ do koœcio³a katolickiego i zamieniæ kilka zdañ z polskim ksiêdzem. Oprócz przedstawicieli powiatu wrzesiñskiego, w uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych 559. rocznicê miasta Smolewicze wziêli udzia³ goœcie z Bu³garii i Ukrainy. Wstêpnie strona polska zaprosi³a Bia³orusinów do z³o enia wizyty we Wrzeœni podczas Targów "Rolnicza Jesieñ". Jaros³aw Sobczak Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni oraz Stacje Kontroli Pojazdów dzia³aj¹ce na terenie naszego powiatu organizuj¹ w dniu 13 paÿdziernika 2007 r. (sobota) w godz. 8:00-13:00 akcjê bezp³atnego ustawiania œwiate³. ZAPRASZAMY!!! noletnich mieszkañców naszego miasta i gminy o powszechny udzia³ i oddawanie g³osów. Mamy kolejn¹, niepowtarzaln¹ szansê udowodnienia, e wrzeœnianie jako pierwsi wska ¹ zwyciêzców w najbli szych wyborach. Komu zaufamy? Warto zdecydowaæ o tym samemu. Liczy siê ka dy g³os. Dziêki przekazom telewizyjnym, relacjom radiowym i materia³om prasowym, Prawybory odbij¹ siê w ca³ej Polsce szerokim echem. W zalewie sonda ów poszczególnych oœrodków badawczych, wrzesiñskie Prawybory, jak zawsze, dostarcz¹ wiarygodnych danych. Tomasz Ka³u ny

4 4 PaŸdziernik 2007 AKTUALNOŒCI Wizyta partnerów w "Ul" Miêdzynarodowi partnerzy inicjatywy wspólnotowej Equal Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako partner wspó³pracy ponadnarodowej "Different Resources for Equal Opportunities" oprócz realizacji projektu, jakim by³o za³o enie Spó³dzielni Socjalnej "Ul" dzia³aj¹cej od kwietnia br. we Wrzeœni, jest tak e zaanga owane tak e w dzia³ania pozosta³ych ponadnarodowych partnerów. Partnerami tymi s¹: Consorzio "ELPEN- DU" z w³oskiego Bari oraz "Savoir et Competance" ze Strasburga. Dzia³ania ich dotycz¹ rozwi¹zywania problemów osób niepe³nosprawnych na rynku pracy i równouprawnienia kobiet w yciu spo³ecznym i pracy zawodowej. Goœcie z Francji i W³och reprezentowali organizacje i instytucje ekonomii spo³ecznej zajmuj¹ce siê wdra aniem projektów unijnych oraz przenoszeniem "dobrych praktyk" z tego zakresu w krajach Unii Europejskiej. Odbywaj¹ce siê cyklicznie spotkania partnerstw ponadnarodowych, s¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ oraz dzielenia siê najlepszymi rozwi¹zaniami. Tym zagadnieniom poœwiêcone by³y spotkania i rozmowy prowadzone podczas wizyty Partnerów we Wrzeœni w dn wrzeœnia br. Goœcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ci¹gu 6 dni mieli okazjê zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ Spó³dzielni Socjalnej "Ul", jej cz³onkami i Zarz¹dem. Odwiedzili tak- e Partnerów krajowych: Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni oraz Stowarzyszenie Oœwiaty Spo³ecznej w Pyzdrach. Wizyty te wywar³y du e wra enie na przedstawicielach delegacji francuskiej i w³oskiej, podobnie jak zwiedzanie spó³- dzielni socjalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Spó³dzielni Socjalnych "Barka" w Poznaniu oraz we Wrzesiñskiej Spó³dzielni Inwalidów "Wiosna Ludów". Goœcie pozytywnie oceniali ró norodnoœæ mo liwoœci zatrudniania i pomocy dla osób niepe³nosprawnych w Polsce. Okazj¹ do omówienia tych wra eñ, a tak e zadania pytañ na ten temat by³o spotkanie z wicestarost¹ Paw³em Guzikiem oraz przedstawicielami organizacji dzia³aj¹cych w sferze pomocy spo³ecznej. Goœciom, w wiêkszoœci odwiedzaj¹cym nasz kraj po raz pierwszy, niezwykle podoba³a siê Wrzeœnia, jej malownicze okolice oraz Pyzdry i Czeszewo, które mieli okazjê odwiedziæ. Podkreœlali te, e wiele pozytywnych wspomnieñ pozostawi³o zwiedzanie poznañskiej Starówki i centrum miasta. Poproszony o krótkie podsumowanie wizyty i jej ocenê, Paolo Tanese, przewodnicz¹cy Consorzio "ELPENDU", powiedzia³: Polska jawi mi siê jako kraj kontrastów: obok nowoczesnych, piêknych budynków, s¹ tu tak e miejsca zaniedbane i niejako - zapomniane. Podobnie jest jeœli chodzi o politykê spo³eczn¹ i zatrudnienie. S¹ ju wdra ane œwietne rozwi¹zania, jest du o entuzjazmu i nowych pomys³ów, które - jak s¹dzê - pozwol¹ wkrótce zmniejszyæ wci¹ wysoki stopieñ bezrobocia i niedostatki rozwi¹zañ legislacyjnych w dziedzinie ekonomii spo³ecznej. Joanna Barszcz Koordynator Wspó³pracy Ponadnarodowej G³ówny Punkt Informacyjny WRPO Od poniedzia³ku 24 wrzeœnia, rozpocz¹³ pracê G³ówny Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Beneficjenci ubiegaj¹cy siê o œrodki unijne, otrzymaj¹ tam kompleksow¹ informacjê i pomoc. G³ówny Punkt Informacyjny WRPO powsta³ przy wspó³pracy Departamentu Gospodarki, Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdra ania Programu Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podstawowym zadaniem Punktu jest informowanie o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata G³ówny Punkt Informacyjny WRPO znajduje siê w holu budynku Victoria Center przy ulicy Strzeleckiej 49 w Poznaniu. Punkt jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-15:30. Pod nr telefonu informacji udzielaj¹ pracownicy Urzêdu Marsza³kowskiego: Maria Bia- ³ecka, Natalia Kaczmarek, Tomasz Kulczyñ- ski oraz Beata Szkudlarek. Niebawem uruchomiona zostanie specjalna infolinia. Pytania mo na równie przesy³aæ em na adres: Szczegó³owe informacje dotycz¹ce WRPO na lata mo na te znaleÿæ na stronie internetowej: W G³ównym Punkcie Informacyjnym WRPO : - dowiesz siê, jak skorzystaæ ze wsparcia finansowego w ramach WRPO na lata ; - znajdziesz odpowiedzi na ka de pytanie dotycz¹ce WRPO ; - znajdziesz materia³y informacyjne poœwiêcone WRPO , w wersji drukowanej i elektronicznej; - poznasz tryb i wymagane terminy z³o- enia wniosku aplikacyjnego oraz dowiesz siê, jakie dokumenty nale y do niego do³¹czyæ, by wniosek by³ kompletny. Ÿród³o: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego

5 URZÊDOWE WIEŒCI PaŸdziernik Dziesi¹ta sesja Radni powiatowi podczas g³osowania nad projektem uchwa³y Dnia 27 wrzeœnia odby³a siê jubileuszowa sesja Rady Powiatu - radni III kadencji obradowali ju po raz dziesi¹ty. W programie sesji znalaz³a siê m.in. informacja powiatowego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeñstwa sanitarnego w powiecie wrzesiñskim, sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie na lata " oraz informacja o przebiegu wykonania bud etu powiatu za I pó³rocze 2007 roku. Informacje ze stacji sanitarnej przedstawi³a rzecznik PSSE - Anna Wêclewska. Zwróci³a ona uwagê przede wszystkim na epidemiologiê (zachorowania lub podejrzenia zachorowañ na choroby zakaÿne, zatrucia pokarmowe i jelitowe, zaka enie wœcieklizn¹, pogryzienia przez zwierzêta) oraz higienê ywnoœci, ywienia i przedmiotów u ytku (zmiana w Ustawie o bezpieczeñstwie ywnoœci nak³ada obowi¹zek rejestracji zak³adów produkuj¹cych lub wprowadzaj¹cych ywnoœæ do obrotu). Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdzia- ³ania Przemocy w Rodzinie na lata " przedstawi³ dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny Wojciech Mól. W programie znalaz³o siê m.in. utworzenie oœrodka interwencji kryzysowej na bazie istniej¹cej infrastruktury w Zieliñcu, w którym Stowarzyszenie Monar - Markot planuje otworzyæ Dom Samotnej Matki. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu Dionizy Jaœniewicz dokona³ podsumowania wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2007 roku i zaznaczy³, e realizacja przebiega³a bez wiêkszych zak³óceñ i w adnej jednostce nie wyst¹pi³y zobowi¹zania wymagalne. Starosta wyjaœni³ m.in. niskie wykonanie wydatków maj¹tkowych, które zwi¹zane jest g³ównie z tym, e w momencie przygotowywania informacji, niektóre inwestycje by³y w trakcie realizacji - m.in. droga Ko³aczkowo - Wszembórz. Inne zadania dotycz¹ce dokumentacji na rozbudowê drogi Tarnowa - Sp³awie, przygotowanie dokumentacji na most w miejscowoœci Zapowiednia - Goniczki oraz przygotowanie dokumentacji drogi Targowa Górka - Ma³a Górka, s¹ one w trakcie realizacji i zostan¹ wykonane w ci¹gu nastêpnego pó³rocza. Omawiaj¹c dochody powiatu starosta zwróci³ uwagê na Wydzia³ Komunikacji, który dziennie przyjmuje oko³o 250 interesantów. Na zakoñczenie swojej wypowiedzi nadmieni³, e istotny wp³yw na wykonanie dochodów bud etu mia³o obni enie wysokoœci subwencji oœwiatowej o kwotê 1 mln z³ w stosunku do za- ³o eñ planu. Zgodnie z porz¹dkiem obrad omówione zosta³y projekty uchwa³ w sprawie okreœlenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego oraz zmiany bud etu powiatu wrzesiñskiego na 2007 rok. Uzasadniaj¹c projekt pierwszej uchwa³y Anna Wolska-Wróblewska - naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Mienia Powiatu podkreœli³a, e projekt ten porz¹dkuje zasady wynajmu 30 lokali mieszkalnych nale ¹cych do powiatu. S¹ to lokale mieszkalne w szko³ach, a tak- e bezpoœrednio zarz¹dzane przez Starostwo Powiatowe. Uchwa³a ma na celu uporz¹dkowanie i stworzenie wspólnego trybu rozpatrywania wniosków i wprowadzenia zasad gospodarowania tymi mieszkaniami. Przewodnicz¹cy Zarz¹du poinformowa³ Radê o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwa³y w sprawie zmiany w bud ecie powiatu na rok 2007 polegaj¹cej na wprowadzeniu dotacji z urzêdu wojewódzkiego na bie ¹ce utrzymanie Domu Pomocy Spo³ecznej oraz dotacji przeznaczonej na remont budynku przy ul. 3 Maja 3. Uzupe³niaj¹c wypowiedÿ starosty Beata Walkowiak - skarbnik powiatu doda³a, e nastêpuje tak e zmiana w Powiatowym Funduszu Ochrony Œrodowiska polegaj¹ca na umniejszeniu œrodków na zadania, które do koñca roku nie zostan¹ zrealizowane i przeznaczeniu ich na zakup sadzonek przy budynkach jednostek organizacyjnych i budynku starostwa. Oba projekty uchwa³ i autopoprawka Zarz¹du Powiatu zosta³y przez Radê Powiatu przyjête jednog³oœnie. W czêœci koñcowej posiedzenia Rady Powiatu inwestycje drogowe omówi³a Jolanta Kubczak - dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg. By³y to prace w Gutowie Wielkim - wykonanie przepustu pod drog¹ powiatow¹, a tak e powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi w Grzybowie w kierunku Królewca a do granicy z powiatem gnieÿnieñskim, wyrównanie i po³o enie cienkiego dywanika na drodze w Gozdowie, budowa chodnika w Orzechowie a tak e najwiêksza tegoroczna inwestycja - remont drogi Ko³aczkowo-Wszembórz na odcinku 3,5 km (koszt prac 2 mln 18 tys. z³, które w 85 % finansowane s¹ ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) - prace polega³y na obustronnym poszerzeniu jezdni, po³o eniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, wykonaniu chodnika w Ko³aczkowie oraz Wszemborzu. Katarzyna Pluciñska Siedem lat t³ustych dla rolników W nowej perspektywie finansowej UE na lata znaczna czêœæ przypadnie na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komponent regionalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Wielkopolski wynosi oko³o 230 mln euro. Fundusze unijne i rolnictwo od pewnego czasu s¹ œciœle z sob¹ zwi¹zane. Wiele inwestycji na wsiach wspó³finansowanych jest z funduszy europejskich, wprowadzane s¹ liczne innowacyjne rozwi¹zania, przepisy. Dlatego te od pewnego czasu Komisja Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa oraz Komisja Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrzeœni obraduj¹ wspólnie. Kolejne posiedzenie po³¹czonych komisji odby³o siê 24 wrzeœnia w Starostwie Powiatowym. Pierwszym wyst¹pieniem by³a informacja starosty Dionizego Jaœniewicza na temat funkcjonowania biogazowni w Wolffenbûtel. Starosta by³ niedawno z wizyt¹ u niemieckich przyjació³, gdzie ekologicznych kot³owni na kukurydzê jest bardzo du o. My dopiero przygotowujemy siê do wprowadzenia tego rozwi¹zania w powiecie wrzesiñskim. Tego typu inwestycja mo liwa jest dziêki zrzeszaniu siê rolników w grupy producenckie, które s¹ dostawcami kiszonki kukurydzianej, czyli "paliwa". Wygl¹da na to, e inwestycja ma du e szanse realizacji. S¹ chêci Oœwiatowe sprawy Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, które odby³o siê 21 wrzeœnia 2007 r., jak przysta³o na pocz¹tek roku szkolnego, omawiano bie ¹ce sprawy oœwiatowe. Zebranie otworzy³ i porz¹dek obrad przedstawi³ przewodnicz¹cy Komisji - Rafa³ Ziêty. Nastêpnie obecna na zebraniu naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu - Bo ena W latach wielkopolscy rolnicy otrzymaj¹ 230 mln euro z UE zbudowania w powiecie grupy producenckiej - poinformowa³ przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Lokalnego - Józef Szafarek. Kolejnym punktem obrad by³o wyst¹pienie Przemys³awa Dêbskiego - prezesa Lokalnej Grupy Dzia³ania "Tutaj Warto", który opowiedzia³ o realizacji unijnego programu pilota owego LEADER + na terenie trzech gmin powiatu wrzesiñskiego. Nowacka poruszy³a istotne kwestie i nowe uwarunkowania oraz problemy, z którymi boryka siê oœwiata w powiecie. Wœród informacji znalaz³a siê analiza wyników naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych (w tym roku wyst¹pi³ ni demograficzny), wyniki egzaminu maturalnego oraz podsumowanie Powiatowej Akcji Letniej. Ponadto cz³onkowie Komisji zapoznali siê z programa- Na koniec Jacek Wieja - zastêpca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego przedstawi³ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz uœwiadomi³, jak wa ny jest udzia³ samorz¹dów w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz to, e Leader sprzyja lepszemu wdra aniu i absorpcji œrodków w ramach osi 3. (agda) Zapraszamy: rolników, samorz¹dowców oraz ma³ych przedsiêbiorców na seminarium "PROW na lata nowe perspektywy dla wsi i rolnictwa" Wrzeœnia, 11 paÿdziernika 2007 r., godz miejsce spotkania: Wrzesiñski Oœrodek Kultury, ul. Koœciuszki 21 organizator: Starostwo Powiatowe, ARiMR, ODR, Izby Rolnicze Program seminarium: 1. Przywitanie goœci i otwarcie seminarium. 2. Wprowadzenie. 3. Wspomaganie modernizacji gospodarstw zgodnie z wymogami nowego PROW. 4. Zasady udzielania pomocy finansowej w zakresie ró nicowania w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej. 5. Nowe zasady przyznawania premii dla "M³odego Rolnika". 6. Program Leader - szansa dla spo³ecznoœci obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej na lata Odnowa i rozwój wsi. 8. Podstawowe us³ugi dla gospodarstw i ludnoœci wiejskiej. 9. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw. 10. Dyskusja i podsumowanie seminarium. Wyk³adowcy: Urz¹d Marsza³kowski, Wielkopolski Oddzia³ Regionalny ARiMR, Fundacja "Tutaj Warto". przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrzeœni Józef Szafarek mi stypendialnymi dla uczniów. Omówiono tak e z³o one wnioski na projekty i programy edukacyjne oraz sportowe. W nastêpnym wydaniu "Przegl¹du Powiatowego", z uwagi na zbli aj¹cy siê Dzieñ Edukacji Narodowej, przedstawimy szersz¹ informacjê dotycz¹c¹ problemów oœwiatowych w powiecie. (agda)

6 6 PaŸdziernik 2007 Nowy kierunek kszta³cenia Poligon budowlany OŒWIATA M³odzie ZSS w Mikuszewie Projekt miêdzynarodowy Wrzesiñscy przedsiêbiorcy obejm¹ patronat nad nowym kierunkiem - technik budowlany G³ównymi organizatorami seminarium byli: Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Pr¹dzyñskiego i Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni. Wydarzenie to mog³o siê odbyæ dziêki wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia. Zaproszenie do udzia³u w konferencji zosta³o skierowane do nauczycieli jêzyków obcych wszystkich szkó³ na terenie naszego powiatu, a tak e do szkó³ partnerskich. Z zaproszenia skorzysta³o 50 polskich nauczycieli, dwóch nauczycieli z Holandii, piêciu nauczycieli z Niemiec (w tym dyrektor IGS w Garbsen) oraz jedna osoba z Anglii. 26 wrzeœnia mia³o miejsce spotkanie otwieraj¹ce seminarium, na którym powitano przyby³ych goœci oraz przedstawiono spektakl w jêzyku angielskim, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2. Nastêpnego dnia odby³ siê wyk³ad inauguracyjny, wyg³oszony przez doktora habilitowanego Miros³awa Pawlaka. Kolejnymi punktami programu by³y liczne warsztaty i wyk³ady przygotowane przez pracowników NKJO we Wrzeœni oraz spotkanie dyrektorów zaproszonych szkó³, na którym dzielili siê swoimi doœwiad- Czy ktokolwiek z nas urodzi³ siê ze smyka³k¹ do swego zawodu? Mo liwe, ale talent to nie wszystko. Potrzeba jeszcze ciê - kiej pracy, by rozwijaæ umiejêtnoœci, goniæ na nowymi rozwi¹zaniami, które przynios¹ wymierne efekty. Ciê ka praca wed³ug sprawdzonej metody potrafi dokonaæ cudów. Dlatego u dzisiejszych fachowców we wszystkich dziedzinach najbardziej ceni siê ich doœwiadczenie i praktykê. Gdzie dziœ bêd¹ uczyæ siê zawodu przyszli wrzesiñscy budowlañcy? To pytanie skierowa³ Bogdan Nowak, dyrektor Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni do ludzi, którzy w tej dziedzinie odnieœli sukces. Przedsiêbiorcy z powiatu wrzesiñskiego wiedz¹, jak kszta³towaæ swój warsztat umiejêtnoœci. 19 wrzeœnia, podczas spotkania w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni z dyrektorem Nowakiem i Dionizym Jaœniewiczem - starost¹ wrzesiñskim, przedsiêbiorcy potwierdzili, e pomog¹ zbudowaæ "poligon budowlany" dla przysz³ych fachowców budowlanych. Z jednej strony wiadomo, e zaplecze techniczne do kszta³cenia zawodu jest niezbêdne. Z drugiej wiadomo, e wybudowanie poligonu doœwiadczalnego nie jest te tanie - mówi³ B. Nowak podczas spotkania. St¹d ta proœba - doda³. Przedsiêbiorcy bez wahania zgodzili siê obj¹æ patronat nad nowym Jak uczyæ lepiej jêzyków obcych? czeniami, miêdzy innymi z zakresu wymian zagranicznych oraz sposobu finansowania pracy szkó³. Ostatni dzieñ seminarium poœwiêcono wizytom w szko³ach wrzesiñskich. Wszyscy uczestnicy konferencji mogli obserwowaæ lekcje prowadzone w Gimnazjum nr 2, Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Henryka Sienkiewicza, Zespole Szkó³ Politechnicznych i Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. Nastêpnie odby³y siê spotkania, których uczestnicy omawiali obserwowane lekcje i porównywali sposób i warunki pracy w szko³ach w Polsce, Niem- kierunkiem. Wspieraj¹c dziœ technikum budowlane i jego uczniów wiedz¹, e inwestuj¹ w swoich przysz³ych pracowników. Dziêki ich pomocy finansowej i materialnej powstanie laboratorium dla uczniów, gdzie na pocz¹tek przygody z zawodem zdobêd¹ doœwiadczenie w prostych pracach budowlanych, by potem pokazaæ siê z jak najlepszej strony na praktykach zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm: Nowbud Sp. z o. o., Wexel Sp.j., P.U.H. Budex, Zak³ad Drogowy Waldemar Lewandowski i Biuro Architektoniczno - Geodezyjne AGS Eugeniusz Kruszewski. (ula) W dniach wrzeœnia odby³o siê w naszym mieœcie drugie miêdzynarodowe seminarium metodyczne Ewaluacja, egzaminy, poziomy jêzykowe w Europie w kontekœcie Ramowego Opisu Systemu Kszta³cenia Jêzykowego wg Rady Europy (pierwsze tego typu spotkanie z cyklu Uczyæ lepiej mia³o miejsce dwa lata temu w Garbsen w Niemczech). We Wrzeœni odby³o siê miêdzynarodowe seminarium metodyczne czech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyæ, e zagraniczni goœcie dostrzegli i docenili atmosferê panuj¹c¹ w naszych szko- ³ach, profesjonalizm polskich nauczycieli oraz fakt, e lekcje jêzyków obcych odbywa³y siê w grupach jêzykowych, których liczba nie przekracza³a 20 osób. Dziêki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Gminy zorganizowane zosta³y spotkania w kinie Trójka oraz gospodarstwie agroturystycznym Bagatelka, gdzie odbywa³y siê dyskusje i wymiany pogl¹dów. Justyna Jerzewska Uczniowie ZSS we Wrzeœni wziêli udzia³ w integracyjnym obozie polsko-niemieckim w Mikuszewie Plecaki pe³ne przygód, wra- eñ, nowych znajomoœci i dobrych wspomnieñ przywioz³a grupa m³odzie y Zespo³u Szkó³ im. Janusza Korczaka we Wrzeœni z miêdzynarodowego obozu integracyjnego, który odby³ siê w dniach od 10 do 24 sierpnia w Mikuszewie. Organizatorem projektu by³a Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie y (Deutsch-Polnisches Jungenwerk). Projekt umo liwi³ realizacjê wielu wa nych celów. Pozwoli³ m³odzie y wspólnie bawiæ siê, wypoczywaæ i pracowaæ. Pomóg³ doskonaliæ jêzyk, wymieniaæ pogl¹dy, wspó³pracowaæ w grupie, zawieraæ przyjaÿnie i zbli aæ siê kulturowo m³odym ludziom. Bazê noclegow¹ dla 44-osobowej grupy polskiej i niemieckiej m³odzie y stanowi³ Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie y w Mikuszewie. Ka dy dzieñ wakacji by³ szczegó³owo zaplanowany. Oprócz elementu sta³ego - zajêæ hipoterapii w oœrodku w Czeszewie, "obozowicze" uczestniczyli w Po yteczne ferie Fundacja Wspomagania Wsi og³asza konkurs "Po yteczne ferie 2008", z którego finansowane bêd¹ projekty do realizacji w czasie ferii zimowych 2008 r., których beneficjentami bêd¹ dzieci ze wsi i miasteczek do mieszkañców. Celem konkursu jest pomoc w przygotowaniu dzieci klas V i VI szko³y podstawowej do czekaj¹cego ich sprawdzianu umiejêtnoœci na zakoñczenie szko³y podstawowej. Oczekujemy projektów, które przewiduj¹ atrakcyjne zajêcia edukacyjne udoskonalaj¹ce: - czytanie ze zrozumieniem, - pisanie, - korzystanie z informacji - wykorzystywanie wiedzy w praktyce w stopniu wymaganym dla dobrego napisania sprawdzianu. Osoby prowadz¹ce zajêcia edukacyjne musz¹ posiadaæ odpowiednie uprawnienia zawodowe. Najciekawsze i najbardziej oryginalne ze zg³oszonych projektów zostan¹ nagrodzone dotacjami na ich realizacjê w wysokoœci do z³. ¹czna kwota dotacji wynosi z³. ró norodnych warsztatach. Efektem wspólnej pracy by³y prezentacje - miêdzy innymi: "Casino Royal", "Haloween", "Œlub ksiê - niczki", "Po egnalny koncert". Ka dy uczestnik projektu móg³ skorzystaæ z kursu jêzyka polskiego lub niemieckiego, tañca, gry na instrumentach perkusyjnych. Strona polska zaproponowa³a wycieczki do Œmie³owa, Poznania, Wenecji, Biskupina oraz erkowsko- Czeszewskiego Parku Krajobrazowego celem zapoznania goœci z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. W ramach tzw. samoorganizacji m³odzie przygotowywa³a poranne i wieczorne posi³ki. Obóz wniós³ w ycie m³odych ludzi wiele nowych wartoœci. Udowodni³, e mo na ró niæ siê piêknie, a multikulturowoœæ jest nie tylko elementem wspó³czesnego œwiata, lecz tak e skarbem, z którego nale y korzystaæ. Krystyna Miko³ajczyk i El bieta Ko³tuniak- Kierzek (opiekunowie grupy m³odzie- y ZSS im. Janusza Korczaka) O dotacjê w konkursie mog¹ wystêpowaæ organizacje lokalne realizuj¹ce projekt w miejscowoœciach nie bêd¹cych siedzib¹ gminy, które wyka ¹ we wniosku, e potrafi¹ zorganizowaæ czas dzieciom w czasie ferii tak, aby osi¹gniêty zosta³ cel konkursu. O dotacje nie mog¹ wystêpowaæ: szko³y i organizacje szkolne przy nich dzia³aj¹ce. Wnioski na konkurs " Po yteczne ferie 08" nale y przesy³aæ na adres: Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, Warszawa z dopiskiem "Po yteczne ferie" (decyduje data stempla pocztowego) do 31 paÿdziernika 2007 r. Wiêcej informacji na temat konkursu na stronie Ponadto dodatkowych informacji udzielaj¹ Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem tel.: oraz Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni pod numerem tel Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

7 KULTURA, INFORMACJE PaŸdziernik Œpiewaj¹ca trzynastka Trzynastu wokalistów-amatorów z terenu powiatu wrzesiñskiego wziê³o udzia³ w koncercie "M³odzi Zdolni czyli Powiatowe Talenty Muzyczne", który odby³ siê 8 wrzeœnia w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrzeœni. Zwieñczeniem imprezy by³ wystêp opolskiej formacji Chrab¹szcze, wykonuj¹cej przeboje z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Wszyscy "M³odzi Zdolni" otrzymali pami¹tkowe dyplomy i upominki "M³odych zdolnych" przywitali Bo ena Nowacka - naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu oraz Rafa³ Ziêty - przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu we Wrzeœni. Mam nadziejê, e dzisiejszy wystêp to wstêp do waszej kariery i w przysz³oœci wystêpowaæ bêdzie- Festyn Po egnanie Lata" w DPS 31 sierpnia br. we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³ siê coroczny festyn "Po egnanie Lata" zorganizowany przez Dom Pomocy Spo³ecznej dla swoich mieszkañców oraz mieszkañców innych DPS-ów z województwa wielkopolskiego. Imprezê uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie, m.in. starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz i dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie Wojciech Mól. Przybyli tak e mieszkañcy zaprzyjaÿnionych DPS-ów z Zagórowa, Œremu, Ugorów, Gniezna, Pleszewa, Lisówek, ŒDS Wrzeœnia z kierownik Dorot¹ Szykown¹ oraz Zwi¹zek Emerytów i Rencistów z przewodnicz¹c¹ Mariann¹ Okoniewsk¹. Zaproszone osobistoœci oraz zaprzyjaÿnione Domy powita³ dyrektor DPS - Zbigniew Dworczak i tym samym rozpocz¹³ festyn. Wszyscy goœcie zasiedli do sto³ów i wspólnie zjedli podwieczorek, podczas którego mogli obejrzeæ pokaz zespo³u tanecznego breakdance "Bad Force Crew" w sk³adzie Mateusz Kosmala i Bartek Janiszewski. Wystêp wzbudzi³ sympatiê publicznoœci, którzy nagrodzili m³odych wykonawców gor¹cymi brawami. Zespó³ Zodiak ze S³upcy przygrywa³ do tañca. Organizatorzy przygotowali dla goœci konkursy z nagrodami. Wrzesiñska Spó³dzielnia Mleczarska ufundowa³a dla zwyciêzców trzy radioodbiorniki. Goœcie integrowali siê w tañcu, œwietnie siê bawi¹c. Do tañca ru- Nagroda Koœcielskich Tegorocznym laureatem Nagrody Fundacji im. Koœcielskich zosta³ Miko³aj oziñski. M³ody twórca otrzyma³ to presti owe wyró nienie literackie za swój debiut prozatorski - ksi¹ kê "Reisefieber". Miko³aj oziñski ma 25 lat, jest absolwentem socjologii na paryskiej Sorbonie. Wrêczenie Nagrody odbêdzie siê w Warszawie 6 paÿdziernika (sobota) o godz w siedzibie Goœcie integrowali siê w tañcu i œwietnie bawili szy³y nie tylko osoby sprawne, ale tak e osoby na wózkach inwalidzkich. Nawi¹za³y siê przyjaÿnie. Niektórzy mieli okazjê spotkaæ siê z dawno niewidzianymi przyjació³mi. Ka dy Dom, który przyj¹³ zaproszenie, na zakoñczenie otrzyma³ od organizatorów prezent. Do koñca zostali najwytrwalsi: sympatyczne panie ze Zwi¹zku Emerytów i Rencistów oraz niezmordowani tancerze z Domu Pomocy Spo³ecznej w Œremie. egnaj¹c siê, goœcie wyrazili swoje zadowolenie i yczenie spotkania siê znów za rok. Dyrektor Zbigniew Dworczak podziêkowa³ swoim pracownikom za w³o ony trud w zorganizowanie imprezy i zadedykowa³ im piosenkê. Dyrektor oraz pracownicy DPS serdecznie dziêkuj¹ sponsorom, bez których nie uda³oby siê zorganizowaæ tak udanego festynu. H. Pacholska cie na ogólnopolskich festiwalach piosenki - yczy³a Bo ena Nowacka. Wszyscy artyœci otrzymali pami¹tkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Jak przysta³o na koncert odbywaj¹cy siê w Amfiteatrze im. Anny Jantar, kilka utworów wykonywanych przez m³odych piosenkarzy pochodzi³o z repertuaru tej artystki. Nie zabrak³o te wspó³czesnych hitów - m.in. zespo³u Bajm, Ha- Dwa-O czy Kai Paschalskiej. Koncert prowadzi³ m³ody i zdolny wrzesiñski recytator - Arkadiusz Nowak. Jednym z punktów programu by³ koncert Wrzesiñskiego Studia Piosenki przeplatany wystêpami formacji tanecznych PULS i TAKT. Po nich na scenie pojawi³ siê zespó³ Chrab¹szcze ze stolicy polskiej piosenki - Opola. Choæ deszcz przep³oszy³ czêœæ publicznoœci, ci, którzy zostali na kameralnym koncercie, bawili siê i tañczyli do przebojów big-bitowych z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Organizatorem koncertu by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, a jego wspó³organizatorem - Wrzesiñski Oœrodek Kultury. (agda) Sponsorzy imprezy: B. Kowalski Wrzeœnia, Tech- Pack Sp. z o.o. Przyborki, PHP Jeans T. R. Szablewscy, WGI Plus Sp. c. A. Goclik, M. Rozdra ewski, Polryza Sp. z o.o. Wrzeœnia, Hartman Polska Sp. z o.o. Pabianice, Spó³dzielnia Inwalidów im. Wiosny Ludów Wrzeœnia, W. Grzeœkowiak - zastêpca burmistrza Wrzeœni, "Spo³em" Wrzeœnia, Browar "Fortuna" Mi³os³aw, Spó³dzielnia Mleczarska Wrzeœnia, Agropol Soko³owo, Piekarstwo Tomice, Punkt Ogrodniczy GAR- DEX, P. Rogoziñski " PIMAX" Wrzeœnia, PIK Wrzeœnia, EKKA Wrzeœnia, L. Adamczyk Mi³os³aw, Z. Jankowski S³omowo, K. ubiñska Psary, Jad³o "Ania" A. Felczak, Cukiernia "Kuczora" Wrzeœnia, J. Lisiecki. Ambasady Szwajcarii. Uroczystoœci jak zwykle towarzyszyæ bêdzie szereg wydarzeñ kulturalno-literackich, m.in. dyskusje i spotkania z literatami - laureatami Nagrody z lat poprzednich. Za rok gospodarzem uroczystoœci wrêczenia Nagrody Fundacji im. Koœcielskich bêdzie gmina Mi³os³aw. (red.) Spotkanie na Granicy Œwiatów P³on¹ce okna by³y jednym z elementów scenografii spektaklu Arka Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr", ATD Quart Monde z Francji i Fundacja "Tutaj Warto" byli organizatorami imprezy KARAWANA JEDNO- ŒCI, która odby³a siê w dniach 30 sierpnia-2 wrzeœnia br. na dawnej granicy rosyjsko-pruskiej w Borzykowie. Projekt zosta³ dofinansowany ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Szczudlarze, break-dancerzy, piosenkarze, bêbniarze, plastycy, nonkonformiœci, filmowcy, aktorzy Oni podró owali w tej karawanie. Granica by³a ich przestrzeni¹, w której mogli tworzyæ, graæ, œpiewaæ, tañczyæ. Wyra aæ siebie. Równolegle do prezentacji artystycznych odbywa³y siê inne imprezy - turystyczna - III Miêdzynarodowy Rajd Mecenatu i konferencje naukowe - "Cz³owiek wykluczony" i "Granica" w borzykowskim dworku. Punktem kulminacyjnym kilkudniowej imprezy artystycznej by³ sobotni spektakl "Arka" Teatru Ósmego Dnia, sfinansowany ze œrodków gabinetu marsza³ka województwa wielkopolskiego, Sta- rostwa Powiatowego we Wrzeœni i Fundacji "Tutaj Warto". Widowisko by³o zachwycaj¹ce, osnute na fantastycznej grze efektów wizualnych, œwietlnych i dÿwiêkowych. Przedstawienie mówi o tym, e wszyscy jesteœmy podró nikami, w³óczêgami na scenie œwiata. Brak podzia³u na widzów i aktorów sprawi³, e publicznoœæ by³a niejako elementem spektaklu. Ruchome dekoracje i wci¹ zmieniaj¹ce siê miejsce akcji zmusza³y widzów do bycia w ci¹g³ej drodze. Drodze, któr¹ nie zawsze chcemy pod¹ aæ, ale do wejœcia na ni¹ zmuszaj¹ nas okolicznoœci. Widzowie uciekali przed p³on¹cymi dekoracjami, ognistymi statkami, to znów, kierowani ciekawoœci¹, sami brnêli w ciemnoœæ, maj¹c nadziejê na prze ycie niezwyk³ej przygody Spektakl idealnie odzwierciedla³ has³o przewodnie spotkania na granicy - "droga nie istnieje. Drogê tworzy siê, id¹c". Ka dy z widzów odnalaz³ tego dnia swój szlak i pod¹ y³ nim, znajduj¹c nowy l¹d wewn¹trz siebie. Dotacje dla œwietlic Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udzia³u w konkursie "Nasza Œwietlica, Nasz Klub". Celem konkursu jest poprawa warunków ycia i edukacji mieszkañców wsi, a przede wszystkim dostêpu do informacji (Internetu). Ma siê to odbywaæ poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw polegaj¹cych na samodzielnym tworzeniu przez mieszkañców miejsc wspólnych spotkañ i po ytecznego spêdzania czasu. W miejscach tych, zwanych œwietlic¹ lub klubem, bêdzie zapewniony: - sta³y i bezp³atny dostêp do Internetu oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji; - podstawowy zestaw s³owników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej); - mo liwoœæ samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych; - mo liwoœæ odrabiania lekcji; - mo liwoœæ rozwijania zainteresowañ, uczestniczenia w ró norodnych zajêciach, twórczego spêdzania wolnego czasu; - mo liwoœæ swobodnego spo- Agnieszka Przysiuda tykania siê i wspólnych dzia³añ dzieci, m³odzie y, doros³ych i osób starszych (integracja miêdzypokoleniowa); - mo liwoœæ organizowania zebrañ mieszkañców wsi oraz ró nego rodzaju kursów i szkoleñ. Œwietlice/kluby maj¹ byæ prowadzone przede wszystkim przez lokalne organizacje pozarz¹dowe, które mog¹ mieæ w nich równie swoj¹ siedzibê. Nagrod¹ w konkursie jest dotacja w wysokoœci od do z³otych przeznaczona na zmianê dzia³alnoœci istniej¹cej lub zorganizowanie nowej œwietlicy/klubu oraz wsparcie jej/jego dzia³alnoœci przez okres co najmniej 12 miesiêcy. Wnioski mog¹ sk³adaæ lokalne organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce lub posiadaj¹ce swoj¹ siedzibê na terenie wsi b¹dÿ gminy, ochotnicze stra e po arne i parafie. Termin sk³adania wniosków mija 15 listopada 2007 r. Wiêcej informacji na temat konkursu na stornie internetowej: Opracowa³a: Anna Mantorska