Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie"

Transkrypt

1 Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Wspó³dzia³anie i wzajemna promocja - tak najkrócej mo na scharakteryzowaæ atmosferê towarzysz¹c¹ ekspozycji powiatu wrzesiñskiego na targach FARMA Impreza, podczas której prezentowa³o siê 13 firm z terenu powiatu, odbywa³a siê w dniach wrzeœnia w Poznaniu, w ramach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Twórcza wspó³praca Niezwyk³e w tego typu przedsiêwziêciach jest to, jak producenci reprezentuj¹cy przeró ne bran- e spo ywcze i przemys³owe potrafi¹ z sob¹ twórczo pracowaæ, jak ich produkty promuj¹ siê nawzajem i ³¹cz¹c siê, podnosz¹ swoj¹ wartoœæ. Przyk³ad? Jak degustacja chleba z GS Pyzdry, to z wyrobami Masarni Paszak albo serkami z wrzesiñskiej mleczarni, tudzie miodem z pasieki nekielskich pszczelarzy. Jak ciasto z Cukierni Kuczora, to przegryzione œliwkami z sadów Eugeniusza Pacyñskiego oraz popijane piwem z mi³os³awskiego browaru "Fortuna". Ca³oœæ ekspozycji jak zwykle udekorowana by³a drzewkami i krzewami wrzesiñskiego GARDEX-u i wyrobami wiklinowymi przedsiêbiorstwa WIT-KAZ z Wr¹bczynkowskich Holendrów, a ujêta w drewniane "ramy" wyrobów wrzesiñskiego PIMAX-u. Ca³oœæ "doprawi³y" firmy zajmuj¹ce siê konfekcjonowaniem artyku³ów spo ywczych - POLRYZA i przypraw - EKKA. Nowym tegorocznym wystawc¹ by³a Lokalna Grupa Dzia³ania "Tutaj Warto", która, promuj¹c turystykê i gospo- Kolarska Liga Mistrzów goœci³a we Wrzeœni Tour de Pologne jest jedn¹ z najstarszych imprez kolarskich na œwiecie, zaliczan¹ do elitarnego cyklu UCI ProTour, organizowan¹ przez "LangTeam". Mieszkañcy Wrzeœni ju przed dwoma laty udowodnili, e s¹ wyborowymi kibicami miêdzynarodowego "Wyœcigu dooko³a Polski". Wtedy peleton przemkn¹³ przez Wrzeœniê niczym b³yskawica. W tym roku, 13 wrzeœnia barwny korowód œwiatowej s³awy kolarzy, przemierzaj¹c centralno-zachodnie rejony naszego kraju, zawita³ do Wrzeœni na d³u ej. Na wrzesiñskim rynku zorganizowano bowiem start V etapu 64. Tour de Pologne. Po krótkiej prezentacji uczestników etapu wiod¹cego z Wrzeœni do Œwidnicy, kolarze wystartowali w najd³u szy, blisko 256-kilometrowy odcinek wyœcigu. Najpiêkniejsze miasto - Wrzeœnia Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA darkê regionu, doskonale wpisa³a Tegoroczne stoisko powiatu ³o to ró norodnoœæ i rozmaitoœæ siê w specyfikê stoiska. wrzesiñskiego mia³o formê wachlarza - doskonale odzwierciedla- cd. str. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie 2 Start V etapu 64. Tour de Pologne z Wrzeœni Co jest we Wrzeœni tak wyj¹tkowego, by wziê³a ona udzia³ w wyœcigu nazywanym kolarsk¹ Lig¹ Mistrzów, a jednoczeœnie najwiêkszym w Polsce przedsiêwziêciu logistycznym? Tutejsi mieszkañcy! - odpowiedzia³ natychmiast Czes³aw Lang, dyrektor generalny 64. Tour de Pologne i jednoczeœnie by³y kolarz, wicemistrz Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Jestem bardzo zadowolony z trasy, któr¹ uda³o siê nam u³o yæ - t³umaczy³ Czes³aw Lang - Wrzeœnia jest bardzo piêknym i zadbanym miastem. W naszym wyœcigu chcemy promowaæ w³aœnie takie miejsca. Promocja przez sport to chyba najlepsza metoda. Nasz wyœcig jest transmitowany przez stacje telewizyjne na ca³ym œwiecie. Warto wiêc wykorzystaæ to przedsiêwziêcie i w jego tle pokazaæ najpiêkniejsze i najciekawsze miasta. Uwa am, e Wrzeœnia do nich nale y. Zahipnotyzowani wyœcigiem kibice Wrzesiñscy kibice nie zawiedli i zgodnie z oczekiwaniami organizatora startu V etapu 64. Tour de Pologne, którym by³ Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia (wspó³organizatorem by³a firma "Krispol") przed po³udniem, zarówno na Rynku, jak i wzd³u wytyczonej trasy przejazdu kolarzy, zaroi³o siê od zaciekawionych mieszkañców. Na starcie obecny by³ równie starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz, który zosta³ wpisany do Komitetu Honorowego Tour de Pologne. cd. str. 2 W numerze: Wizyta w Wolfenbüttel - dalsza wspó³praca partnerska strona 2 Relacja z koncertu M³odzi Zdolni strona 7 Dodatek specjalny - informacje z Lokalnej Grupy Dzia³ania Tutaj Warto strony Jak zaparkowaæ auto na parkingu przy szpitalu? strona 12 Oferty pracy strona 19 Ods³oniêto Pomnik Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej strona 20

2 2 PaŸdziernik 2007 ci¹g dalszy ze str. 1 Ogl¹daj¹c kolorowe prezentacje multimedialne odwiedzaj¹cy nasz¹ ekspozycjê mogli zaznajomiæ siê z imprezami organizowanymi w powiecie wrzesiñskim. Ogromne zainteresowanie wzbudza³y tak e wielkoformatowe zdjêcia zabytków piêciu gmin naszego powiatu. Starzy i nowi znajomi Miêdzynarodowe Targi Poznañskie s¹ doskona³¹ okazj¹ do nawi¹zania kontaktów pomiêdzy innymi powiatami, gminami i organizacjami. Szczególnie radoœnie powita³o nas zaprzyjaÿnione województwo pomorskie, prowadziliœmy te wymianê doœwiadczeñ z powiatem œremskim, œredzkim, gnieÿnieñskim, gmin¹ Murowana Goœlina ci¹g dalszy ze str. 1 strzem T. Ka³u nym Wspania³ymi kibicami okaza³a siê tak e m³odzie wrzesiñskich szkó³. Pierwsze wyœcigi znacznie ró - ni³y siê od wspó³czesnych. Etapy by³y o wiele d³u sze, kolarze notorycznie ³apali "gumy" na szutrowych drogach, a w celu zaspokojenia g³odu przerywali jazdê, by skorzystaæ z przygotowanych posi³ków. W ci¹gu kilkunastu lat dzia³añ prekursora polskiego zawodowego œcigania - Czes³awa Langa, amatorska impreza kolarska zosta³a przekszta³cona w doskonale zorganizowany profesjonalny wyœcig. Zaowocowa³o to udzia³em w nim grup ze œcis³ej czo³ówki zawodowego kolarstwa i gwiazd œwiatowego formatu, co podnios³o presti wyœcigu. Dziêki temu dziœ Tour de Pologne na ca- ³ej trasie przejazdu przyci¹ga rzesze kibiców. Wrzeœnia równie zosta³a zahipnotyzowana tym widowiskiem. W telewizji nie da siê zobaczyæ wszystkiego i nie mo na poczuæ panuj¹cej przy starcie atmosfery, dlatego warto by³o przyjœæ, mimo œcisku w t³umie - powiedzia³ przez ramiê starszy pan, wspinaj¹c siê na palce, by AKTUALNOŒCI Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Stoisko powiatu zawiera³o ulotki reklamowe i produkty do degustacji Ogl¹daj¹c poszczególne stoiska, szukaliœmy inspiracji i roz- mieszkañcom y³o siê lepiej dziæ w naszym powiecie, aby jego wi¹zañ, które mo na by wprowa- (agda) Kolarska Liga Mistrzów goœci³a we Wrzeœni Czes³aw Lang - wicemistrz Igrzysk Olimpijskich w Moskwie z burmi- Szanse dla wsi So³tysi powiatu wrzesiñskiego z gmin Ko³aczkowo, Nekla i Mi³os³aw wziêli udzia³ w konferencji "Odnowa wsi - szanse i zagro enia", która odby³a siê 28 wrzeœnia na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich. Organizatorem konferencji by³o Krajowe Stowarzyszenie So³tysów oraz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. W konferencji wzi¹³ udzia³ wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego - Józef Racki. Konferencjê otworzy³ Ireneusz Niewiarowski - prezes Krajowego Stowarzyszenia So³tysów. Nastêp- nie Jan Krzysztof Ardanowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowa³ o dotychczasowych efektach cz³onkostwa Polski w UE na obszarach wiejskich. Mieczys³aw Paradowski - dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW omówi³ perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata Ryszard Wilczyñski - wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich w Unii Europejskiej opowiedzia³ o kwestii zobaczyæ startuj¹cych kolarzy. Czy Polacy wierz¹ w siebie? Kiedy Tour de Pologne otrzyma³ kategoriê zawodow¹ i zosta³ zakwalifikowany jako "Wyœcig Narodowy" podczas Kongresu Miêdzynarodowej Unii Kolarskiej w San Sebastian, by³ to pierwszy tego typu wyœcig w krajach Europy œrodkowo-wschodniej. Tour de Pologne trzykrotnie otrzyma³ tytu³ "Najlepszej Imprezy Sportowej Roku" w Polsce w "Plebiscycie Przegl¹du Sportowego" w latach: 1995, 1996 i ¹czna trasa tegorocznego wyœcigu wynios³a 1224,5 km, na tym szlaku znalaz³o siê miejsce na Wrzeœniê. Przez kilkanaœcie minut wszystkie transmituj¹ce wyœcig stacje telewizyjne skierowa³y swe kamery na centrum naszego miasta. Na takiej reklamie skorzystaj¹ wszyscy, nie tylko mieszkañcy miast zaanga owani bezpoœrednio w wyœcig 64. Tour de Pologne. To mo e byæ dopiero pocz¹tek. Ju otrzymaliœmy kolejn¹ okazjê do pokazania siê - zostaliœmy przecie wspó³organizatorami Mistrzostw Europy w Pi³ce No nej w 2012 roku. Mo e Polacy uwierz¹ w koñcu, e nasz kraj staæ na stworzenie wielkiego widowiska sportowego - wspomnia³ na koniec Czes³aw Lang. (ula) rozwoju wsi jako sposobie na rozwój obszarów wiejskich, który cechuje oddolnoœæ inicjatyw i zaanga- owanie spo³ecznoœci lokalnych. Andrzej Bobrowski - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprezentowa³ zrealizowane projekty odnowy wsi i "Leader" na terenie Wielkopolski. Na zakoñczenie konferencji przedstawiciel pose³ RP Danuty Ja³owieckiej omówi³ upodmiotowienie mieszkañców wsi poprzez utworzenie funduszu so³eckiego. Franciszek Sztuka Telekomunikacja Polska S.A. w dniu 13 wrzeœnia 2007 r. uruchomi³a wêze³ ADSL Targowa Górka, gmina Nekla, i tym samym wêze³ uzyska³ gotowoœæ handlow¹. W zwi¹zku z tym mieszkañcy bêd¹ mogli skorzystaæ z us³ug szerokopasmowego dostêpu do Internetu. Przysz³oœæ partnerstwa polsko-niemieckiego oraz opracowanie nowego programu wspó³pracy pomiêdzy powiatem wrzesiñskim i Wolfenbüttel by³y g³ównym tematem rozmów, które toczy³y siê podczas wizyty starosty wrzesiñskiego Dionizego Jaœniewicza w partnerskim powiecie Wolfenbüttel w Niemczech. Starosta przebywa³ z wizyt¹ u zachodnich przyjació³ w dniach 5-9 wrzeœnia. Ze starost¹ Wolfenbüttel - Jörgiem Röhmannem odbyliœmy wiele wa nych rozmów dotycz¹cych koncepcji wspó³pracy pomiêdzy naszymi powiatami - informuje Dionizy Jaœniewicz - Doszliœmy do wspólnego wniosku, e dotychczasowa formu³a wspó³pracy wymaga modyfikacji. Musimy odejœæ od kontaktów opartych na wzajemnych odwiedzinach i nadaæ im bardziej yw¹, prawdziw¹ i aktywn¹ formê. Partnerskie spotkania Osi¹ wspó³pracy w zamierzeniu starostów by³by Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie y w Mikuszewie i powstaj¹ce w mi³os³awskim koœciele poewangelickim polsko-niemieckie centrum kulturalne. Starostowie chcieliby zbudowaæ program wspó³pracy oparty na realizacji wspólnych projektów dotycz¹cych grup m³odzie owych i seniorskich. Mia³oby to polegaæ na organizacji warsztatów artystycznych, spotkañ kulturalnych, seminariów, plenerów, których efektem by³yby konkretne prezentacje. Ka dy przyjazd grupy niemieckiej by³by oparty na jakimœ projekcie. M³odzi Niemcy musz¹ chcieæ tu przyje d aæ, rozwijaæ siê dziêki kontaktom z polsk¹ m³odzie ¹. Wspólnie mog¹ np. remontowaæ pa³ac w Mikuszewie czy koœció³ w Mi³os³awiu, buduj¹c w ten sposób nie tylko podwaliny przyjaÿni miêdzynarodowej, ale i wspó³tworzyæ miejsce, w którym te kontakty mog³yby siê odbywaæ. Drugim obszarem, na gruncie którego mog³aby odbywaæ siê wspó³praca pomiêdzy powiatem wrzesiñskim i Wolfenbüttel jest kwestia budowy w naszym powiecie instalacji bioenergetycznych. W Niemczech tego typu instalacji jest du o, powiat wrzesiñski dopiero przymierza siê do tych inwestycji. Na pewno, buduj¹c instalacje energii odnawialnej w powiecie wrzesiñskim korzystaæ bêdziemy z doœwiadczeñ i osi¹gniêæ niemieckich przyjació³, a i oni deklaruj¹ chêæ pomocy i wspó³pracy w tej kwestii. Starosta odwiedzi³ tak e Szpital Miejski w Wolfenbüttel, gdzie spotka³ siê z dyrekcj¹ spó³ki zarz¹dzaj¹cej placówk¹ i zapozna³ z organizacj¹ niemieckiej jednostki medycznej. Szpital w Wolfenbüttel ju dawno przeszed³ przekszta³cenia, które dopiero trwaj¹ w powiecie wrzesiñskim. Niemiecka placówka jest spó³k¹ prawa handlowego, któr¹ zarz¹dza osobna firma mened erska, natomiast gmina jest jej stuprocentowym udzia- ³owcem. Obecnie szpital jest rozbudowywany i modernizowany, trwa budowa oddzia³u ratunkowego. W Wolfenbüttel spotka³em siê z doœæ nietypowym, jak na polskie realia, rozwi¹zaniem - mówi starosta - W tamtejszym szpitalu powsta³ oddzia³ komercyjny, na którym przebywaj¹ pacjenci posiadaj¹cy dodatkowe ubezpieczenie. Warunki, jakie tam panuj¹ porównywalne s¹ z kilkugwiazdkowym hotelem. Innowacj¹ jest równie Jörg Röhmann - starosta Wolfenbüttel, Dionizy Jaœniewicz - starosta wrzesiñski i Jean-Yves Le Bouillonnec - mer Cachan wynajmowanie przez szpital sal operacyjnych lekarzom, którzy prowadz¹ prywatne praktyki. W ten sposób szpital zyskuje dodatkowe Ÿród³o finansowania przeznaczone na dzia³ania bie ¹ce. Starosta odwiedzi³ tak e klasztor cystersów oraz Bibliotekê Ksiêcia Augusta w Wolfenbüttel. Okazj¹ do wizyty w niemieckim powiecie by³y europejskie spotkania chórów m³odzie owych Eurotreffen 2007, na które w³odarzy powiatów partnerskich - starostê wrzesiñskiego Dionizego Jaœniewicza i mera Cachan - Jeana-Yvesa Le Bouillonneca zaprosi³ starosta Wolfenbüttel - Jörg Röhmann. W spotkaniach udzia³ wziê³o 15 chórów z Europy. Niestety, zabrak³o w tym roku Polaków. Chcia³bym podkreœliæ - mówi starosta Jaœniewicz - e landrat Röhmann jest gor¹cym orêdownikiem wspó³pracy miêdzy naszymi powiatami i deklaruje osobiste zaanga owanie w wypracowanie nowych form wspó³pracy partnerskiej. W tym samym czasie, gdy Dionizy Jaœniewicz przebywa³ z wizyt¹ w Niemczech, wicestarosta Pawe³ Guzik odwiedzi³ partnerski rejon Smolewicze na Bia³orusi. Warto nadmieniæ, e podczas wizyty starosty Jaœniewicza w Wolfenbüttel chêæ nawi¹zania bli szej wspó³pracy z powiatem wrzesiñskim zadeklarowa³ tak e mer Cachan Le Bouillonnec. Wygl¹da wiêc na to, e wspó³praca zagraniczna naszego powiatu, zarówno ze wschodem jak i zachodem, bêdzie siê bujnie rozwijaæ w nastêpnych latach. (agda)

3 AKTUALNOŒCI PaŸdziernik Powiatowa Rada Zatrudnienia Na ostatnim posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 29 wrzeœnia przedstawiona zosta³a aktualna sytuacja we wrzesiñskich szko³ach ponadgimnazjalnych w zakresie kierunków kszta³cenia i zatrudniania absolwentów oraz wskaÿniki bezrobocia w powiecie wrzesiñskim za ostatni kwarta³. Informacje o ni u demograficznym nie s¹ optymistyczne - prognozuje siê, e w kolejnych latach bêdzie coraz mniej absolwentów, a co za tym idzie mniej potencjalnych pracowników. W roku bie ¹cym szko³y ponadgimnazjalne opuœci 1031 absolwentów, w roku , , , Sytuacja taka jest zwi¹zana z ni- em demograficznym oraz faktem, i coraz czêœciej zdarza siê, i m³odzie wybiera szko³y spoza terenu powiatu. Aby spe³niæ oczekiwania absolwentów i zatrzymaæ ich w naszym regionie dostosowuje siê profil kszta³cenia do potrzeb rynku pracy. Dlatego w³aœnie w roku bie ¹cym powsta³ nowy oddzia³ w Zespole Szkó³ Politechnicznych - technik budownictwa, a wczeœniej - w roku technik informatyk, oba te kierunki ciesz¹ siê du ym zainteresowaniem. Zamkniêto natomiast m.in. oddzia³ technik handlowiec w Zespole Szkó³ Zawodowych ze wzglêdu na ma³¹ liczbê zg³oszeñ podczas tegorocznego naboru. Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy przedstawi³ dane statystyczne dotycz¹ce bezrobocia w powiecie oraz stanu realizacji aktywnych form aktywizacji bezrobotnych. Stopa bezrobocia na koniec lipca 2007 roku w powiecie wrzesiñskim wynios³a 14,2%, czyli ok osób bezrobotnych. Uwagê zwraca fakt, i wœród osób bezrobotnych wzrasta liczba absolwentów szkó³ wy- szych i œrednich, w zwi¹zku z czym bardzo korzystne s¹ kursy zawodowe dla osób doros³ych organizowane w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni (dawne Centrum Kszta³cenia Praktycznego), dziêki którym osoby bezrobotne maj¹ mo liwoœæ zdobycia dodatkowego zawodu. Rada Zatrudnienia zaopiniowa- ³a pozytywnie propozycje zmian w podziale Funduszu Pracy na 2007 rok na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu z uwzglêdnieniem dodatkowo pozyskanych przez Urz¹d Pracy œrodków. W Urodzeni, by bezpiecznie jeÿdziæ Wœród pasjonatów motocykli znalaz³ siê Przemys³aw Kuczora Powszechnie o motocyklistach mówi siê "dawcy organów". Ta opinia jest jednak krzywdz¹ca dla prawdziwych pasjonatów dwóch kó³ek, dla których nie liczy siê prêdkoœæ, ale "duch motocyklowy", wolnoœæ, wiatr we w³osach, zapach skóry i smaru, chrom i czerñ. Wrzesiñskie Stowarzyszenie Motocyklowe BORN TO RIDE powsta³o oficjalnie w 1994 roku. W swych szeregach zrzesza tych, którzy urodzili siê po to, by jeÿdziæ. Klub jest organizatorem licznych zlotów motocyklowych, a sami motocykliœci czêsto ubarwiaj¹ swoj¹ obecnoœci¹ przeró ne imprezy powiatowe, za ka dym razem wzbudzaj¹c spore zainteresowanie wœród ich uczestników. 22 wrzeœnia 2007 roku w Parku im. Dzieci Wrzesiñskich odby³a siê impreza propaguj¹ca bezpieczn¹ jazdê motocyklem. Organizatorem "Bezpiecznej jazdy motocyklem" by³o Stowarzyszenie BORN TO RIDE, a patronami: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni i Wydzia³ Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji we Wrzeœni. Pomys³ zorganizowania imprezy, skierowanej g³ównie do œwie o upieczonych motocyklistów, zrodzi³ siê w g³owie wicestarosty Paw³a Guzika ju rok temu. Ta koncepcja bardzo mi siê spodoba- ³a - mówi prezes BORN TO RIDE Marek Gieburowski - chcemy zburzyæ wœród spo³eczeñstwa mit motocyklisty-szaleñca, "dawcy organów", a m³odym motocyklistom uœwiadomiæ, czym mo e byæ motocykl w razie wypadku. Dlatego tak wa ne jest przestrzeganie przepisów, kultura jazdy. Stowarzyszenie œciœle wspó³pracuje z samorz¹dem. Du y wp³yw na tê wspó³pracê ma wicestarosta Pawe³ Guzik, który sam jest pasjonatem dwóch kó³ek. On, wspólnie z Markiem Gieburowskim otworzy³ imprezê promuj¹c¹ bezpieczeñstwo na drogach. Zapalonym motocyklist¹ jest tak e radny Rady Powiatu we Wrzeœni - Przemys³aw Kuczora, który podczas imprezy prezentowa³ sw¹ wspania³¹ "rycz¹c¹" maszynê. W programie imprezy znalaz³y siê m.in. przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego, konkurencja z przepisów ruchu drogowego, konkurencja jazdy na czas z sumie Fundusz wyniós³ ,00 z³. Wsparte zosta³y ró norodne programy, m.in. dla osób poni ej 25 roku ycia: "Droga do kariery" skierowany do m³odzie y zarejestrowanej w Urzêdzie Pracy poni- ej 24 miesiêcy oraz "Praca dla m³odych - Dobry start" - kurs jêzyka angielskiego dla osób zainteresowanych prac¹ za granic¹, a tak e pozostaj¹cych w rejestrze przez d³u szy czas (ponad 24 miesi¹ce): przygotowanie zawodowe w ramach programu "Kolejna szansa" oraz kursy komputerowe w ramach programu "Nie jesteœ sam", a tak e program dla osób bezrobotnych otwieraj¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ "Gotowi do pracy". Warto podkreœliæ, i wysokoœæ œrodków, jakimi dysponuje Urzêd Pracy w stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego roku wzros³y o 32%. Wszelkie informacje o prowadzonych obecnie formach pomocy osobom bezrobotnym mo na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy przy ul. Wojska Polskiego 2, pod nrem tel. (061) oraz na stronie internetowej Olga Koœmiñska przeszkodami. Stra acy zorganizowali natomiast pokaz ratownictwa drogowego. By³o to niezwykle przydatne - mówi Marek Gieburowski - Stra acy uœwiadomili mi przede wszystkim, jak zachowaæ zimn¹ krew. Ciekawym punktem spotkania by³o mierzenie prêdkoœci pêdz¹cych motocykli za pomoc¹ radaru - okaza³o siê, e nie zawsze g³oœniej znaczy szybciej. By³a te konkurencja wolnej jazdy motocyklem - przyk³ad na to, e motocykl mo na opanowaæ do perfekcji. Organizatorzy imprezy chcieli uœwiadomiæ, e trzeba byæ odpowiedzialnym kierowc¹, z wyobraÿni¹. Motocyklista musi mieæ œwiadomoœæ zagro eñ, jeÿdziæ zgodnie z przepisami. 90 % wypadków z udzia³em motocykli jest z winy samochodów. W wypadku samochodowym jest wiêksza szansa na prze ycie, bo samochód posiada strefê zgniotu. Wiêkszoœæ wypadków motocyklowych koñczy siê Impreza mia³a na celu obalenie mitu motocyklisty-szaleñca œmierci¹. Jej przyczyn¹ zazwyczaj jest nadmierna prêdkoœæ i brawura. Je eli ktoœ chce poszaleæ na motocyklu, nie musi robiæ tego na drodze. Mo e skontaktowaæ siê ze mn¹ - pomogê zorganizowaæ odp³atne treningi na torze Poznañ - mówi Marek Gieburowski - Na pewno bêdziemy kontynuowaæ tê imprezê, aby uœwiadomiæ wszystkim, jak wa ne jest zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeñstwa na drodze. W koñcu ycie jest najwa niejsze. (agda) Samorz¹dowa wizyta na Bia³orusi Chlebem i sol¹ Delegacje partnerskich powiatów z Polski, Ukrainy i Bu³garii z gospodarzami rejonu Smolewicze W dniach 7-9 wrzeœnia z wizyt¹ w partnerskim rejonie Smolewicze na Bia³orusi przebywa- ³a delegacja Starostwa Powiatowego we Wrzeœni - wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik oraz Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa. Okazj¹ do zaproszenia by³y obchody Dni Miasta Smolewicze po³¹czone z do ynkami. Powiat naszych bia³oruskich przyjació³ po³o ony jest nieca³e 40 km od Miñska - stolicy 10-milionowej republiki i jest znacz¹cym zapleczem ywnoœciowym dla dwóch milionów mieszkañców tej metropolii. Program wizyty, oprócz oficjalnych rozmów i spotkañ, obejmowa³ równie zwiedzanie wielu lokalnych firm, m.in. obchodz¹cej 55. rocznicê istnienia fabryki "Usia " produkuj¹cej z wydobywanego w pobli u torfu ponad 120 tysiêcy ton brykietów torfowych rocznie. Delegacja polska mia³a mo liwoœæ zapoznania siê z funkcjonuj¹cym w rejonie smolewickim nowoczesnym centrum telekomunikacji satelitarnej Emielianowo, umo - liwiaj¹cym ³¹cznoœæ satelitarn¹ Bia- ³orusi z innymi kontynentami. Okazj¹ do wymiany pogl¹dów Zapraszamy na PRAWYBORY W naszym mieœcie w 1993 r. odby³y siê pierwsze w Polsce Prawybory Parlamentarne. Potem by³y Prawybory Prezydenckie w 1995 r., Euro-Prawybory w 2004 r. oraz Prawybory Parlamentarne i Prezydenckie w 2005 r. Kolejne Prawybory we Wrzeœni odbêd¹ siê w niedzielê 7 paÿdziernika 2007 r. Wtedy to wrzeœnianie w 24 lokalach wyborczych bêd¹ w godzinach g³osowaæ na zarejestrowane w wyborach do sejmu komitety wyborcze. Uprawnionych do g³osowania jest ok. 35 tys. mieszkañców naszego miasta i gminy. Apelujemy do wszystkich pe³- KOMUNIKAT na temat rolnictwa i przetwórstwa rolnego by³o spotkanie z dyrekcj¹ i technologami Smolewickiej Fermy Brojlerów zatrudniaj¹cej ponad 2500 pracowników i produkuj¹cej rocznie ponad 12,5 tysi¹ca ton wyrobów drobiowych. W bardzo bogatym programie wizyty znalaz³o siê równie zwiedzanie Smolewickiego Gospodarstwa Leœnego, po³¹czone z k¹piel¹ w tzw. bani (saunie w œrodku lasu) oraz agro-ekoturystycznego kompleksu we wsi Wygoda, gdzie goœci z Polski witano uroczyœcie chlebem i sol¹. W trakcie tej krótkiej wizyty delegacja polska wielokrotnie spotka- ³a siê ze spontaniczn¹ serdecznoœci¹ gospodarzy. W wygospodarowanym z trudem czasie prywatnym uda³o siê naszej delegacji wejœæ do koœcio³a katolickiego i zamieniæ kilka zdañ z polskim ksiêdzem. Oprócz przedstawicieli powiatu wrzesiñskiego, w uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych 559. rocznicê miasta Smolewicze wziêli udzia³ goœcie z Bu³garii i Ukrainy. Wstêpnie strona polska zaprosi³a Bia³orusinów do z³o enia wizyty we Wrzeœni podczas Targów "Rolnicza Jesieñ". Jaros³aw Sobczak Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni oraz Stacje Kontroli Pojazdów dzia³aj¹ce na terenie naszego powiatu organizuj¹ w dniu 13 paÿdziernika 2007 r. (sobota) w godz. 8:00-13:00 akcjê bezp³atnego ustawiania œwiate³. ZAPRASZAMY!!! noletnich mieszkañców naszego miasta i gminy o powszechny udzia³ i oddawanie g³osów. Mamy kolejn¹, niepowtarzaln¹ szansê udowodnienia, e wrzeœnianie jako pierwsi wska ¹ zwyciêzców w najbli szych wyborach. Komu zaufamy? Warto zdecydowaæ o tym samemu. Liczy siê ka dy g³os. Dziêki przekazom telewizyjnym, relacjom radiowym i materia³om prasowym, Prawybory odbij¹ siê w ca³ej Polsce szerokim echem. W zalewie sonda ów poszczególnych oœrodków badawczych, wrzesiñskie Prawybory, jak zawsze, dostarcz¹ wiarygodnych danych. Tomasz Ka³u ny

4 4 PaŸdziernik 2007 AKTUALNOŒCI Wizyta partnerów w "Ul" Miêdzynarodowi partnerzy inicjatywy wspólnotowej Equal Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako partner wspó³pracy ponadnarodowej "Different Resources for Equal Opportunities" oprócz realizacji projektu, jakim by³o za³o enie Spó³dzielni Socjalnej "Ul" dzia³aj¹cej od kwietnia br. we Wrzeœni, jest tak e zaanga owane tak e w dzia³ania pozosta³ych ponadnarodowych partnerów. Partnerami tymi s¹: Consorzio "ELPEN- DU" z w³oskiego Bari oraz "Savoir et Competance" ze Strasburga. Dzia³ania ich dotycz¹ rozwi¹zywania problemów osób niepe³nosprawnych na rynku pracy i równouprawnienia kobiet w yciu spo³ecznym i pracy zawodowej. Goœcie z Francji i W³och reprezentowali organizacje i instytucje ekonomii spo³ecznej zajmuj¹ce siê wdra aniem projektów unijnych oraz przenoszeniem "dobrych praktyk" z tego zakresu w krajach Unii Europejskiej. Odbywaj¹ce siê cyklicznie spotkania partnerstw ponadnarodowych, s¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ oraz dzielenia siê najlepszymi rozwi¹zaniami. Tym zagadnieniom poœwiêcone by³y spotkania i rozmowy prowadzone podczas wizyty Partnerów we Wrzeœni w dn wrzeœnia br. Goœcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ci¹gu 6 dni mieli okazjê zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ Spó³dzielni Socjalnej "Ul", jej cz³onkami i Zarz¹dem. Odwiedzili tak- e Partnerów krajowych: Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni oraz Stowarzyszenie Oœwiaty Spo³ecznej w Pyzdrach. Wizyty te wywar³y du e wra enie na przedstawicielach delegacji francuskiej i w³oskiej, podobnie jak zwiedzanie spó³- dzielni socjalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Spó³dzielni Socjalnych "Barka" w Poznaniu oraz we Wrzesiñskiej Spó³dzielni Inwalidów "Wiosna Ludów". Goœcie pozytywnie oceniali ró norodnoœæ mo liwoœci zatrudniania i pomocy dla osób niepe³nosprawnych w Polsce. Okazj¹ do omówienia tych wra eñ, a tak e zadania pytañ na ten temat by³o spotkanie z wicestarost¹ Paw³em Guzikiem oraz przedstawicielami organizacji dzia³aj¹cych w sferze pomocy spo³ecznej. Goœciom, w wiêkszoœci odwiedzaj¹cym nasz kraj po raz pierwszy, niezwykle podoba³a siê Wrzeœnia, jej malownicze okolice oraz Pyzdry i Czeszewo, które mieli okazjê odwiedziæ. Podkreœlali te, e wiele pozytywnych wspomnieñ pozostawi³o zwiedzanie poznañskiej Starówki i centrum miasta. Poproszony o krótkie podsumowanie wizyty i jej ocenê, Paolo Tanese, przewodnicz¹cy Consorzio "ELPENDU", powiedzia³: Polska jawi mi siê jako kraj kontrastów: obok nowoczesnych, piêknych budynków, s¹ tu tak e miejsca zaniedbane i niejako - zapomniane. Podobnie jest jeœli chodzi o politykê spo³eczn¹ i zatrudnienie. S¹ ju wdra ane œwietne rozwi¹zania, jest du o entuzjazmu i nowych pomys³ów, które - jak s¹dzê - pozwol¹ wkrótce zmniejszyæ wci¹ wysoki stopieñ bezrobocia i niedostatki rozwi¹zañ legislacyjnych w dziedzinie ekonomii spo³ecznej. Joanna Barszcz Koordynator Wspó³pracy Ponadnarodowej G³ówny Punkt Informacyjny WRPO Od poniedzia³ku 24 wrzeœnia, rozpocz¹³ pracê G³ówny Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Beneficjenci ubiegaj¹cy siê o œrodki unijne, otrzymaj¹ tam kompleksow¹ informacjê i pomoc. G³ówny Punkt Informacyjny WRPO powsta³ przy wspó³pracy Departamentu Gospodarki, Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdra ania Programu Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podstawowym zadaniem Punktu jest informowanie o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata G³ówny Punkt Informacyjny WRPO znajduje siê w holu budynku Victoria Center przy ulicy Strzeleckiej 49 w Poznaniu. Punkt jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-15:30. Pod nr telefonu informacji udzielaj¹ pracownicy Urzêdu Marsza³kowskiego: Maria Bia- ³ecka, Natalia Kaczmarek, Tomasz Kulczyñ- ski oraz Beata Szkudlarek. Niebawem uruchomiona zostanie specjalna infolinia. Pytania mo na równie przesy³aæ em na adres: Szczegó³owe informacje dotycz¹ce WRPO na lata mo na te znaleÿæ na stronie internetowej: W G³ównym Punkcie Informacyjnym WRPO : - dowiesz siê, jak skorzystaæ ze wsparcia finansowego w ramach WRPO na lata ; - znajdziesz odpowiedzi na ka de pytanie dotycz¹ce WRPO ; - znajdziesz materia³y informacyjne poœwiêcone WRPO , w wersji drukowanej i elektronicznej; - poznasz tryb i wymagane terminy z³o- enia wniosku aplikacyjnego oraz dowiesz siê, jakie dokumenty nale y do niego do³¹czyæ, by wniosek by³ kompletny. Ÿród³o: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego

5 URZÊDOWE WIEŒCI PaŸdziernik Dziesi¹ta sesja Radni powiatowi podczas g³osowania nad projektem uchwa³y Dnia 27 wrzeœnia odby³a siê jubileuszowa sesja Rady Powiatu - radni III kadencji obradowali ju po raz dziesi¹ty. W programie sesji znalaz³a siê m.in. informacja powiatowego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeñstwa sanitarnego w powiecie wrzesiñskim, sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie na lata " oraz informacja o przebiegu wykonania bud etu powiatu za I pó³rocze 2007 roku. Informacje ze stacji sanitarnej przedstawi³a rzecznik PSSE - Anna Wêclewska. Zwróci³a ona uwagê przede wszystkim na epidemiologiê (zachorowania lub podejrzenia zachorowañ na choroby zakaÿne, zatrucia pokarmowe i jelitowe, zaka enie wœcieklizn¹, pogryzienia przez zwierzêta) oraz higienê ywnoœci, ywienia i przedmiotów u ytku (zmiana w Ustawie o bezpieczeñstwie ywnoœci nak³ada obowi¹zek rejestracji zak³adów produkuj¹cych lub wprowadzaj¹cych ywnoœæ do obrotu). Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdzia- ³ania Przemocy w Rodzinie na lata " przedstawi³ dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny Wojciech Mól. W programie znalaz³o siê m.in. utworzenie oœrodka interwencji kryzysowej na bazie istniej¹cej infrastruktury w Zieliñcu, w którym Stowarzyszenie Monar - Markot planuje otworzyæ Dom Samotnej Matki. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu Dionizy Jaœniewicz dokona³ podsumowania wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2007 roku i zaznaczy³, e realizacja przebiega³a bez wiêkszych zak³óceñ i w adnej jednostce nie wyst¹pi³y zobowi¹zania wymagalne. Starosta wyjaœni³ m.in. niskie wykonanie wydatków maj¹tkowych, które zwi¹zane jest g³ównie z tym, e w momencie przygotowywania informacji, niektóre inwestycje by³y w trakcie realizacji - m.in. droga Ko³aczkowo - Wszembórz. Inne zadania dotycz¹ce dokumentacji na rozbudowê drogi Tarnowa - Sp³awie, przygotowanie dokumentacji na most w miejscowoœci Zapowiednia - Goniczki oraz przygotowanie dokumentacji drogi Targowa Górka - Ma³a Górka, s¹ one w trakcie realizacji i zostan¹ wykonane w ci¹gu nastêpnego pó³rocza. Omawiaj¹c dochody powiatu starosta zwróci³ uwagê na Wydzia³ Komunikacji, który dziennie przyjmuje oko³o 250 interesantów. Na zakoñczenie swojej wypowiedzi nadmieni³, e istotny wp³yw na wykonanie dochodów bud etu mia³o obni enie wysokoœci subwencji oœwiatowej o kwotê 1 mln z³ w stosunku do za- ³o eñ planu. Zgodnie z porz¹dkiem obrad omówione zosta³y projekty uchwa³ w sprawie okreœlenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego oraz zmiany bud etu powiatu wrzesiñskiego na 2007 rok. Uzasadniaj¹c projekt pierwszej uchwa³y Anna Wolska-Wróblewska - naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Mienia Powiatu podkreœli³a, e projekt ten porz¹dkuje zasady wynajmu 30 lokali mieszkalnych nale ¹cych do powiatu. S¹ to lokale mieszkalne w szko³ach, a tak- e bezpoœrednio zarz¹dzane przez Starostwo Powiatowe. Uchwa³a ma na celu uporz¹dkowanie i stworzenie wspólnego trybu rozpatrywania wniosków i wprowadzenia zasad gospodarowania tymi mieszkaniami. Przewodnicz¹cy Zarz¹du poinformowa³ Radê o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwa³y w sprawie zmiany w bud ecie powiatu na rok 2007 polegaj¹cej na wprowadzeniu dotacji z urzêdu wojewódzkiego na bie ¹ce utrzymanie Domu Pomocy Spo³ecznej oraz dotacji przeznaczonej na remont budynku przy ul. 3 Maja 3. Uzupe³niaj¹c wypowiedÿ starosty Beata Walkowiak - skarbnik powiatu doda³a, e nastêpuje tak e zmiana w Powiatowym Funduszu Ochrony Œrodowiska polegaj¹ca na umniejszeniu œrodków na zadania, które do koñca roku nie zostan¹ zrealizowane i przeznaczeniu ich na zakup sadzonek przy budynkach jednostek organizacyjnych i budynku starostwa. Oba projekty uchwa³ i autopoprawka Zarz¹du Powiatu zosta³y przez Radê Powiatu przyjête jednog³oœnie. W czêœci koñcowej posiedzenia Rady Powiatu inwestycje drogowe omówi³a Jolanta Kubczak - dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg. By³y to prace w Gutowie Wielkim - wykonanie przepustu pod drog¹ powiatow¹, a tak e powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi w Grzybowie w kierunku Królewca a do granicy z powiatem gnieÿnieñskim, wyrównanie i po³o enie cienkiego dywanika na drodze w Gozdowie, budowa chodnika w Orzechowie a tak e najwiêksza tegoroczna inwestycja - remont drogi Ko³aczkowo-Wszembórz na odcinku 3,5 km (koszt prac 2 mln 18 tys. z³, które w 85 % finansowane s¹ ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) - prace polega³y na obustronnym poszerzeniu jezdni, po³o eniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, wykonaniu chodnika w Ko³aczkowie oraz Wszemborzu. Katarzyna Pluciñska Siedem lat t³ustych dla rolników W nowej perspektywie finansowej UE na lata znaczna czêœæ przypadnie na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komponent regionalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Wielkopolski wynosi oko³o 230 mln euro. Fundusze unijne i rolnictwo od pewnego czasu s¹ œciœle z sob¹ zwi¹zane. Wiele inwestycji na wsiach wspó³finansowanych jest z funduszy europejskich, wprowadzane s¹ liczne innowacyjne rozwi¹zania, przepisy. Dlatego te od pewnego czasu Komisja Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa oraz Komisja Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrzeœni obraduj¹ wspólnie. Kolejne posiedzenie po³¹czonych komisji odby³o siê 24 wrzeœnia w Starostwie Powiatowym. Pierwszym wyst¹pieniem by³a informacja starosty Dionizego Jaœniewicza na temat funkcjonowania biogazowni w Wolffenbûtel. Starosta by³ niedawno z wizyt¹ u niemieckich przyjació³, gdzie ekologicznych kot³owni na kukurydzê jest bardzo du o. My dopiero przygotowujemy siê do wprowadzenia tego rozwi¹zania w powiecie wrzesiñskim. Tego typu inwestycja mo liwa jest dziêki zrzeszaniu siê rolników w grupy producenckie, które s¹ dostawcami kiszonki kukurydzianej, czyli "paliwa". Wygl¹da na to, e inwestycja ma du e szanse realizacji. S¹ chêci Oœwiatowe sprawy Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, które odby³o siê 21 wrzeœnia 2007 r., jak przysta³o na pocz¹tek roku szkolnego, omawiano bie ¹ce sprawy oœwiatowe. Zebranie otworzy³ i porz¹dek obrad przedstawi³ przewodnicz¹cy Komisji - Rafa³ Ziêty. Nastêpnie obecna na zebraniu naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu - Bo ena W latach wielkopolscy rolnicy otrzymaj¹ 230 mln euro z UE zbudowania w powiecie grupy producenckiej - poinformowa³ przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Lokalnego - Józef Szafarek. Kolejnym punktem obrad by³o wyst¹pienie Przemys³awa Dêbskiego - prezesa Lokalnej Grupy Dzia³ania "Tutaj Warto", który opowiedzia³ o realizacji unijnego programu pilota owego LEADER + na terenie trzech gmin powiatu wrzesiñskiego. Nowacka poruszy³a istotne kwestie i nowe uwarunkowania oraz problemy, z którymi boryka siê oœwiata w powiecie. Wœród informacji znalaz³a siê analiza wyników naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych (w tym roku wyst¹pi³ ni demograficzny), wyniki egzaminu maturalnego oraz podsumowanie Powiatowej Akcji Letniej. Ponadto cz³onkowie Komisji zapoznali siê z programa- Na koniec Jacek Wieja - zastêpca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego przedstawi³ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz uœwiadomi³, jak wa ny jest udzia³ samorz¹dów w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz to, e Leader sprzyja lepszemu wdra aniu i absorpcji œrodków w ramach osi 3. (agda) Zapraszamy: rolników, samorz¹dowców oraz ma³ych przedsiêbiorców na seminarium "PROW na lata nowe perspektywy dla wsi i rolnictwa" Wrzeœnia, 11 paÿdziernika 2007 r., godz miejsce spotkania: Wrzesiñski Oœrodek Kultury, ul. Koœciuszki 21 organizator: Starostwo Powiatowe, ARiMR, ODR, Izby Rolnicze Program seminarium: 1. Przywitanie goœci i otwarcie seminarium. 2. Wprowadzenie. 3. Wspomaganie modernizacji gospodarstw zgodnie z wymogami nowego PROW. 4. Zasady udzielania pomocy finansowej w zakresie ró nicowania w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej. 5. Nowe zasady przyznawania premii dla "M³odego Rolnika". 6. Program Leader - szansa dla spo³ecznoœci obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej na lata Odnowa i rozwój wsi. 8. Podstawowe us³ugi dla gospodarstw i ludnoœci wiejskiej. 9. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw. 10. Dyskusja i podsumowanie seminarium. Wyk³adowcy: Urz¹d Marsza³kowski, Wielkopolski Oddzia³ Regionalny ARiMR, Fundacja "Tutaj Warto". przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrzeœni Józef Szafarek mi stypendialnymi dla uczniów. Omówiono tak e z³o one wnioski na projekty i programy edukacyjne oraz sportowe. W nastêpnym wydaniu "Przegl¹du Powiatowego", z uwagi na zbli aj¹cy siê Dzieñ Edukacji Narodowej, przedstawimy szersz¹ informacjê dotycz¹c¹ problemów oœwiatowych w powiecie. (agda)

6 6 PaŸdziernik 2007 Nowy kierunek kszta³cenia Poligon budowlany OŒWIATA M³odzie ZSS w Mikuszewie Projekt miêdzynarodowy Wrzesiñscy przedsiêbiorcy obejm¹ patronat nad nowym kierunkiem - technik budowlany G³ównymi organizatorami seminarium byli: Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Pr¹dzyñskiego i Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni. Wydarzenie to mog³o siê odbyæ dziêki wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia. Zaproszenie do udzia³u w konferencji zosta³o skierowane do nauczycieli jêzyków obcych wszystkich szkó³ na terenie naszego powiatu, a tak e do szkó³ partnerskich. Z zaproszenia skorzysta³o 50 polskich nauczycieli, dwóch nauczycieli z Holandii, piêciu nauczycieli z Niemiec (w tym dyrektor IGS w Garbsen) oraz jedna osoba z Anglii. 26 wrzeœnia mia³o miejsce spotkanie otwieraj¹ce seminarium, na którym powitano przyby³ych goœci oraz przedstawiono spektakl w jêzyku angielskim, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2. Nastêpnego dnia odby³ siê wyk³ad inauguracyjny, wyg³oszony przez doktora habilitowanego Miros³awa Pawlaka. Kolejnymi punktami programu by³y liczne warsztaty i wyk³ady przygotowane przez pracowników NKJO we Wrzeœni oraz spotkanie dyrektorów zaproszonych szkó³, na którym dzielili siê swoimi doœwiad- Czy ktokolwiek z nas urodzi³ siê ze smyka³k¹ do swego zawodu? Mo liwe, ale talent to nie wszystko. Potrzeba jeszcze ciê - kiej pracy, by rozwijaæ umiejêtnoœci, goniæ na nowymi rozwi¹zaniami, które przynios¹ wymierne efekty. Ciê ka praca wed³ug sprawdzonej metody potrafi dokonaæ cudów. Dlatego u dzisiejszych fachowców we wszystkich dziedzinach najbardziej ceni siê ich doœwiadczenie i praktykê. Gdzie dziœ bêd¹ uczyæ siê zawodu przyszli wrzesiñscy budowlañcy? To pytanie skierowa³ Bogdan Nowak, dyrektor Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni do ludzi, którzy w tej dziedzinie odnieœli sukces. Przedsiêbiorcy z powiatu wrzesiñskiego wiedz¹, jak kszta³towaæ swój warsztat umiejêtnoœci. 19 wrzeœnia, podczas spotkania w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni z dyrektorem Nowakiem i Dionizym Jaœniewiczem - starost¹ wrzesiñskim, przedsiêbiorcy potwierdzili, e pomog¹ zbudowaæ "poligon budowlany" dla przysz³ych fachowców budowlanych. Z jednej strony wiadomo, e zaplecze techniczne do kszta³cenia zawodu jest niezbêdne. Z drugiej wiadomo, e wybudowanie poligonu doœwiadczalnego nie jest te tanie - mówi³ B. Nowak podczas spotkania. St¹d ta proœba - doda³. Przedsiêbiorcy bez wahania zgodzili siê obj¹æ patronat nad nowym Jak uczyæ lepiej jêzyków obcych? czeniami, miêdzy innymi z zakresu wymian zagranicznych oraz sposobu finansowania pracy szkó³. Ostatni dzieñ seminarium poœwiêcono wizytom w szko³ach wrzesiñskich. Wszyscy uczestnicy konferencji mogli obserwowaæ lekcje prowadzone w Gimnazjum nr 2, Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Henryka Sienkiewicza, Zespole Szkó³ Politechnicznych i Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. Nastêpnie odby³y siê spotkania, których uczestnicy omawiali obserwowane lekcje i porównywali sposób i warunki pracy w szko³ach w Polsce, Niem- kierunkiem. Wspieraj¹c dziœ technikum budowlane i jego uczniów wiedz¹, e inwestuj¹ w swoich przysz³ych pracowników. Dziêki ich pomocy finansowej i materialnej powstanie laboratorium dla uczniów, gdzie na pocz¹tek przygody z zawodem zdobêd¹ doœwiadczenie w prostych pracach budowlanych, by potem pokazaæ siê z jak najlepszej strony na praktykach zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm: Nowbud Sp. z o. o., Wexel Sp.j., P.U.H. Budex, Zak³ad Drogowy Waldemar Lewandowski i Biuro Architektoniczno - Geodezyjne AGS Eugeniusz Kruszewski. (ula) W dniach wrzeœnia odby³o siê w naszym mieœcie drugie miêdzynarodowe seminarium metodyczne Ewaluacja, egzaminy, poziomy jêzykowe w Europie w kontekœcie Ramowego Opisu Systemu Kszta³cenia Jêzykowego wg Rady Europy (pierwsze tego typu spotkanie z cyklu Uczyæ lepiej mia³o miejsce dwa lata temu w Garbsen w Niemczech). We Wrzeœni odby³o siê miêdzynarodowe seminarium metodyczne czech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyæ, e zagraniczni goœcie dostrzegli i docenili atmosferê panuj¹c¹ w naszych szko- ³ach, profesjonalizm polskich nauczycieli oraz fakt, e lekcje jêzyków obcych odbywa³y siê w grupach jêzykowych, których liczba nie przekracza³a 20 osób. Dziêki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Gminy zorganizowane zosta³y spotkania w kinie Trójka oraz gospodarstwie agroturystycznym Bagatelka, gdzie odbywa³y siê dyskusje i wymiany pogl¹dów. Justyna Jerzewska Uczniowie ZSS we Wrzeœni wziêli udzia³ w integracyjnym obozie polsko-niemieckim w Mikuszewie Plecaki pe³ne przygód, wra- eñ, nowych znajomoœci i dobrych wspomnieñ przywioz³a grupa m³odzie y Zespo³u Szkó³ im. Janusza Korczaka we Wrzeœni z miêdzynarodowego obozu integracyjnego, który odby³ siê w dniach od 10 do 24 sierpnia w Mikuszewie. Organizatorem projektu by³a Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie y (Deutsch-Polnisches Jungenwerk). Projekt umo liwi³ realizacjê wielu wa nych celów. Pozwoli³ m³odzie y wspólnie bawiæ siê, wypoczywaæ i pracowaæ. Pomóg³ doskonaliæ jêzyk, wymieniaæ pogl¹dy, wspó³pracowaæ w grupie, zawieraæ przyjaÿnie i zbli aæ siê kulturowo m³odym ludziom. Bazê noclegow¹ dla 44-osobowej grupy polskiej i niemieckiej m³odzie y stanowi³ Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie y w Mikuszewie. Ka dy dzieñ wakacji by³ szczegó³owo zaplanowany. Oprócz elementu sta³ego - zajêæ hipoterapii w oœrodku w Czeszewie, "obozowicze" uczestniczyli w Po yteczne ferie Fundacja Wspomagania Wsi og³asza konkurs "Po yteczne ferie 2008", z którego finansowane bêd¹ projekty do realizacji w czasie ferii zimowych 2008 r., których beneficjentami bêd¹ dzieci ze wsi i miasteczek do mieszkañców. Celem konkursu jest pomoc w przygotowaniu dzieci klas V i VI szko³y podstawowej do czekaj¹cego ich sprawdzianu umiejêtnoœci na zakoñczenie szko³y podstawowej. Oczekujemy projektów, które przewiduj¹ atrakcyjne zajêcia edukacyjne udoskonalaj¹ce: - czytanie ze zrozumieniem, - pisanie, - korzystanie z informacji - wykorzystywanie wiedzy w praktyce w stopniu wymaganym dla dobrego napisania sprawdzianu. Osoby prowadz¹ce zajêcia edukacyjne musz¹ posiadaæ odpowiednie uprawnienia zawodowe. Najciekawsze i najbardziej oryginalne ze zg³oszonych projektów zostan¹ nagrodzone dotacjami na ich realizacjê w wysokoœci do z³. ¹czna kwota dotacji wynosi z³. ró norodnych warsztatach. Efektem wspólnej pracy by³y prezentacje - miêdzy innymi: "Casino Royal", "Haloween", "Œlub ksiê - niczki", "Po egnalny koncert". Ka dy uczestnik projektu móg³ skorzystaæ z kursu jêzyka polskiego lub niemieckiego, tañca, gry na instrumentach perkusyjnych. Strona polska zaproponowa³a wycieczki do Œmie³owa, Poznania, Wenecji, Biskupina oraz erkowsko- Czeszewskiego Parku Krajobrazowego celem zapoznania goœci z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. W ramach tzw. samoorganizacji m³odzie przygotowywa³a poranne i wieczorne posi³ki. Obóz wniós³ w ycie m³odych ludzi wiele nowych wartoœci. Udowodni³, e mo na ró niæ siê piêknie, a multikulturowoœæ jest nie tylko elementem wspó³czesnego œwiata, lecz tak e skarbem, z którego nale y korzystaæ. Krystyna Miko³ajczyk i El bieta Ko³tuniak- Kierzek (opiekunowie grupy m³odzie- y ZSS im. Janusza Korczaka) O dotacjê w konkursie mog¹ wystêpowaæ organizacje lokalne realizuj¹ce projekt w miejscowoœciach nie bêd¹cych siedzib¹ gminy, które wyka ¹ we wniosku, e potrafi¹ zorganizowaæ czas dzieciom w czasie ferii tak, aby osi¹gniêty zosta³ cel konkursu. O dotacje nie mog¹ wystêpowaæ: szko³y i organizacje szkolne przy nich dzia³aj¹ce. Wnioski na konkurs " Po yteczne ferie 08" nale y przesy³aæ na adres: Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, Warszawa z dopiskiem "Po yteczne ferie" (decyduje data stempla pocztowego) do 31 paÿdziernika 2007 r. Wiêcej informacji na temat konkursu na stronie Ponadto dodatkowych informacji udzielaj¹ Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem tel.: oraz Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni pod numerem tel Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

7 KULTURA, INFORMACJE PaŸdziernik Œpiewaj¹ca trzynastka Trzynastu wokalistów-amatorów z terenu powiatu wrzesiñskiego wziê³o udzia³ w koncercie "M³odzi Zdolni czyli Powiatowe Talenty Muzyczne", który odby³ siê 8 wrzeœnia w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrzeœni. Zwieñczeniem imprezy by³ wystêp opolskiej formacji Chrab¹szcze, wykonuj¹cej przeboje z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Wszyscy "M³odzi Zdolni" otrzymali pami¹tkowe dyplomy i upominki "M³odych zdolnych" przywitali Bo ena Nowacka - naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu oraz Rafa³ Ziêty - przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu we Wrzeœni. Mam nadziejê, e dzisiejszy wystêp to wstêp do waszej kariery i w przysz³oœci wystêpowaæ bêdzie- Festyn Po egnanie Lata" w DPS 31 sierpnia br. we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³ siê coroczny festyn "Po egnanie Lata" zorganizowany przez Dom Pomocy Spo³ecznej dla swoich mieszkañców oraz mieszkañców innych DPS-ów z województwa wielkopolskiego. Imprezê uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie, m.in. starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz i dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie Wojciech Mól. Przybyli tak e mieszkañcy zaprzyjaÿnionych DPS-ów z Zagórowa, Œremu, Ugorów, Gniezna, Pleszewa, Lisówek, ŒDS Wrzeœnia z kierownik Dorot¹ Szykown¹ oraz Zwi¹zek Emerytów i Rencistów z przewodnicz¹c¹ Mariann¹ Okoniewsk¹. Zaproszone osobistoœci oraz zaprzyjaÿnione Domy powita³ dyrektor DPS - Zbigniew Dworczak i tym samym rozpocz¹³ festyn. Wszyscy goœcie zasiedli do sto³ów i wspólnie zjedli podwieczorek, podczas którego mogli obejrzeæ pokaz zespo³u tanecznego breakdance "Bad Force Crew" w sk³adzie Mateusz Kosmala i Bartek Janiszewski. Wystêp wzbudzi³ sympatiê publicznoœci, którzy nagrodzili m³odych wykonawców gor¹cymi brawami. Zespó³ Zodiak ze S³upcy przygrywa³ do tañca. Organizatorzy przygotowali dla goœci konkursy z nagrodami. Wrzesiñska Spó³dzielnia Mleczarska ufundowa³a dla zwyciêzców trzy radioodbiorniki. Goœcie integrowali siê w tañcu, œwietnie siê bawi¹c. Do tañca ru- Nagroda Koœcielskich Tegorocznym laureatem Nagrody Fundacji im. Koœcielskich zosta³ Miko³aj oziñski. M³ody twórca otrzyma³ to presti owe wyró nienie literackie za swój debiut prozatorski - ksi¹ kê "Reisefieber". Miko³aj oziñski ma 25 lat, jest absolwentem socjologii na paryskiej Sorbonie. Wrêczenie Nagrody odbêdzie siê w Warszawie 6 paÿdziernika (sobota) o godz w siedzibie Goœcie integrowali siê w tañcu i œwietnie bawili szy³y nie tylko osoby sprawne, ale tak e osoby na wózkach inwalidzkich. Nawi¹za³y siê przyjaÿnie. Niektórzy mieli okazjê spotkaæ siê z dawno niewidzianymi przyjació³mi. Ka dy Dom, który przyj¹³ zaproszenie, na zakoñczenie otrzyma³ od organizatorów prezent. Do koñca zostali najwytrwalsi: sympatyczne panie ze Zwi¹zku Emerytów i Rencistów oraz niezmordowani tancerze z Domu Pomocy Spo³ecznej w Œremie. egnaj¹c siê, goœcie wyrazili swoje zadowolenie i yczenie spotkania siê znów za rok. Dyrektor Zbigniew Dworczak podziêkowa³ swoim pracownikom za w³o ony trud w zorganizowanie imprezy i zadedykowa³ im piosenkê. Dyrektor oraz pracownicy DPS serdecznie dziêkuj¹ sponsorom, bez których nie uda³oby siê zorganizowaæ tak udanego festynu. H. Pacholska cie na ogólnopolskich festiwalach piosenki - yczy³a Bo ena Nowacka. Wszyscy artyœci otrzymali pami¹tkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Jak przysta³o na koncert odbywaj¹cy siê w Amfiteatrze im. Anny Jantar, kilka utworów wykonywanych przez m³odych piosenkarzy pochodzi³o z repertuaru tej artystki. Nie zabrak³o te wspó³czesnych hitów - m.in. zespo³u Bajm, Ha- Dwa-O czy Kai Paschalskiej. Koncert prowadzi³ m³ody i zdolny wrzesiñski recytator - Arkadiusz Nowak. Jednym z punktów programu by³ koncert Wrzesiñskiego Studia Piosenki przeplatany wystêpami formacji tanecznych PULS i TAKT. Po nich na scenie pojawi³ siê zespó³ Chrab¹szcze ze stolicy polskiej piosenki - Opola. Choæ deszcz przep³oszy³ czêœæ publicznoœci, ci, którzy zostali na kameralnym koncercie, bawili siê i tañczyli do przebojów big-bitowych z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Organizatorem koncertu by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, a jego wspó³organizatorem - Wrzesiñski Oœrodek Kultury. (agda) Sponsorzy imprezy: B. Kowalski Wrzeœnia, Tech- Pack Sp. z o.o. Przyborki, PHP Jeans T. R. Szablewscy, WGI Plus Sp. c. A. Goclik, M. Rozdra ewski, Polryza Sp. z o.o. Wrzeœnia, Hartman Polska Sp. z o.o. Pabianice, Spó³dzielnia Inwalidów im. Wiosny Ludów Wrzeœnia, W. Grzeœkowiak - zastêpca burmistrza Wrzeœni, "Spo³em" Wrzeœnia, Browar "Fortuna" Mi³os³aw, Spó³dzielnia Mleczarska Wrzeœnia, Agropol Soko³owo, Piekarstwo Tomice, Punkt Ogrodniczy GAR- DEX, P. Rogoziñski " PIMAX" Wrzeœnia, PIK Wrzeœnia, EKKA Wrzeœnia, L. Adamczyk Mi³os³aw, Z. Jankowski S³omowo, K. ubiñska Psary, Jad³o "Ania" A. Felczak, Cukiernia "Kuczora" Wrzeœnia, J. Lisiecki. Ambasady Szwajcarii. Uroczystoœci jak zwykle towarzyszyæ bêdzie szereg wydarzeñ kulturalno-literackich, m.in. dyskusje i spotkania z literatami - laureatami Nagrody z lat poprzednich. Za rok gospodarzem uroczystoœci wrêczenia Nagrody Fundacji im. Koœcielskich bêdzie gmina Mi³os³aw. (red.) Spotkanie na Granicy Œwiatów P³on¹ce okna by³y jednym z elementów scenografii spektaklu Arka Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr", ATD Quart Monde z Francji i Fundacja "Tutaj Warto" byli organizatorami imprezy KARAWANA JEDNO- ŒCI, która odby³a siê w dniach 30 sierpnia-2 wrzeœnia br. na dawnej granicy rosyjsko-pruskiej w Borzykowie. Projekt zosta³ dofinansowany ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Szczudlarze, break-dancerzy, piosenkarze, bêbniarze, plastycy, nonkonformiœci, filmowcy, aktorzy Oni podró owali w tej karawanie. Granica by³a ich przestrzeni¹, w której mogli tworzyæ, graæ, œpiewaæ, tañczyæ. Wyra aæ siebie. Równolegle do prezentacji artystycznych odbywa³y siê inne imprezy - turystyczna - III Miêdzynarodowy Rajd Mecenatu i konferencje naukowe - "Cz³owiek wykluczony" i "Granica" w borzykowskim dworku. Punktem kulminacyjnym kilkudniowej imprezy artystycznej by³ sobotni spektakl "Arka" Teatru Ósmego Dnia, sfinansowany ze œrodków gabinetu marsza³ka województwa wielkopolskiego, Sta- rostwa Powiatowego we Wrzeœni i Fundacji "Tutaj Warto". Widowisko by³o zachwycaj¹ce, osnute na fantastycznej grze efektów wizualnych, œwietlnych i dÿwiêkowych. Przedstawienie mówi o tym, e wszyscy jesteœmy podró nikami, w³óczêgami na scenie œwiata. Brak podzia³u na widzów i aktorów sprawi³, e publicznoœæ by³a niejako elementem spektaklu. Ruchome dekoracje i wci¹ zmieniaj¹ce siê miejsce akcji zmusza³y widzów do bycia w ci¹g³ej drodze. Drodze, któr¹ nie zawsze chcemy pod¹ aæ, ale do wejœcia na ni¹ zmuszaj¹ nas okolicznoœci. Widzowie uciekali przed p³on¹cymi dekoracjami, ognistymi statkami, to znów, kierowani ciekawoœci¹, sami brnêli w ciemnoœæ, maj¹c nadziejê na prze ycie niezwyk³ej przygody Spektakl idealnie odzwierciedla³ has³o przewodnie spotkania na granicy - "droga nie istnieje. Drogê tworzy siê, id¹c". Ka dy z widzów odnalaz³ tego dnia swój szlak i pod¹ y³ nim, znajduj¹c nowy l¹d wewn¹trz siebie. Dotacje dla œwietlic Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udzia³u w konkursie "Nasza Œwietlica, Nasz Klub". Celem konkursu jest poprawa warunków ycia i edukacji mieszkañców wsi, a przede wszystkim dostêpu do informacji (Internetu). Ma siê to odbywaæ poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw polegaj¹cych na samodzielnym tworzeniu przez mieszkañców miejsc wspólnych spotkañ i po ytecznego spêdzania czasu. W miejscach tych, zwanych œwietlic¹ lub klubem, bêdzie zapewniony: - sta³y i bezp³atny dostêp do Internetu oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji; - podstawowy zestaw s³owników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej); - mo liwoœæ samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych; - mo liwoœæ odrabiania lekcji; - mo liwoœæ rozwijania zainteresowañ, uczestniczenia w ró norodnych zajêciach, twórczego spêdzania wolnego czasu; - mo liwoœæ swobodnego spo- Agnieszka Przysiuda tykania siê i wspólnych dzia³añ dzieci, m³odzie y, doros³ych i osób starszych (integracja miêdzypokoleniowa); - mo liwoœæ organizowania zebrañ mieszkañców wsi oraz ró nego rodzaju kursów i szkoleñ. Œwietlice/kluby maj¹ byæ prowadzone przede wszystkim przez lokalne organizacje pozarz¹dowe, które mog¹ mieæ w nich równie swoj¹ siedzibê. Nagrod¹ w konkursie jest dotacja w wysokoœci od do z³otych przeznaczona na zmianê dzia³alnoœci istniej¹cej lub zorganizowanie nowej œwietlicy/klubu oraz wsparcie jej/jego dzia³alnoœci przez okres co najmniej 12 miesiêcy. Wnioski mog¹ sk³adaæ lokalne organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce lub posiadaj¹ce swoj¹ siedzibê na terenie wsi b¹dÿ gminy, ochotnicze stra e po arne i parafie. Termin sk³adania wniosków mija 15 listopada 2007 r. Wiêcej informacji na temat konkursu na stornie internetowej: Opracowa³a: Anna Mantorska

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

XV edycja konkursu. Sposób na sukces

XV edycja konkursu. Sposób na sukces Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu XV edycja konkursu Sposób na sukces Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Wrocław 25 listopad 2014 XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. 1. Spółka prowadzi działalność sponsoringową w formach: umów sponsoringowych, darowizn i stypendiów. Budżet na te działania ustalany

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku

Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku Protokół nr 08/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 lutego 2008 roku Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęto dnia 13 lutego 2008 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk PROW 2007-2013. Ropczyce, 5 listopad 2014 r.

Prezentacja dobrych praktyk PROW 2007-2013. Ropczyce, 5 listopad 2014 r. Prezentacja dobrych praktyk PROW 2007-2013 Ropczyce, 5 listopad 2014 r. 1 Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem utworzonym i działającym od 2006 roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2007 (od 07.09.2007 do 31.12.2007) 1. Cele działań 1) poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie zasad wspólnej organizacji konferencji IX Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. zawarte w dniu 2009 r.

POROZUMIENIE. w sprawie zasad wspólnej organizacji konferencji IX Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. zawarte w dniu 2009 r. Załącznik do Uchwały ZWM nr 459/09 z dn. 29.04.2009 r. POROZUMIENIE w sprawie zasad wspólnej organizacji konferencji IX Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw zawarte w dniu 2009 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo