Pokaż firmę na Targach Rolnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pokaż firmę na Targach Rolnych"

Transkrypt

1

2 Pokaż firmę na Targach Rolnych Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości na trwałe wpisały się w kalendarz imprez wystawienniczych na Mazowszu. W tym roku 26 kwietnia odbędzie się 16. edycja imprezy, podczas której firmy z branż rolniczej, ogrodniczej, spożywczej będą prezentowały swoje produkty. Targi są też dużą atrakcją dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Każdego roku tereny wystawiennicze przy ulicy Głowackiego w Sochaczewie odwiedza blisko 10 tys. osób. Targi to nie tylko wystawy. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje. Będą występy estradowe, konkursy dla dzieci i dorosłych, degustacje potraw regionalnych. Zwiedzający wybiorą Hit Targów, czyli najlepszy prezentowany produkt. Zwycięzca otrzyma prestiżowy Puchar Starosty Sochaczewskiego Hit Targów Zapraszamy zainteresowane firmy do wykupienia miejsca wystawienniczego podczas XVI Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości. Podstawowa cena za metr kwadratowy wynosi 10 zł brutto. Udostępnienie energii elektrycznej o napięciu 230V kosztuje 12 zł za dzień. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów , Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie oraz w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 69. Na Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości zapraszają Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Bielicach oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU SOCHACZEWSKIEGO O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póź. zm./ oraz 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Wojewódzkich i Powiatowych Społecznych Rad do spraw Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 62, poz 560/, Starosta Powiatu Sochaczewskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej,,powiatową Radą w celu uzupełnienia składu Rady. Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członków Powiatowej Rady przysługuje działającym na terenie Powiatu Sochaczewskiego organizacjom pozarządowym, fundacjom oraz jednostkom samorządu terytorialnego (powiat, gminy). Zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady należy dokonywać na piśmie w terminie do roku. OGŁOSZENIE Kia i Ducato dla policji Na początku stycznia Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie w ramach modernizacji policji otrzymała z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu cztery nowe radiowozy. Trzy z nich to Kia Ceed o pojemności silnika 2000 cm 3 oraz Fiat Ducato o pojemności 3000 cm 3. Wszystkie auta posiadają silniki Turbo Diesel. Kia zostaną wykorzystane w służbie patrolowej, natomiast Fiat w służbie konwojowej m.in. do zakładów karnych. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie, zgodnie z 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U ) poszukuje do współpracy w Sochaczewie - lekarzy specjalistów: 1) Chirurg 1) Chirurg dziecięcy 2) Ortopeda 2) Ortopeda dziecięcy 3) Neurolog 3) Neurolog dziecięcy 4) Okulista 4) Okulista dziecięcy 5) Psychiatra 5) Psychiatra dziecięcy 6) Laryngolog 6) Alergolog dziecięcy 7) Kardiolog 8) Internista Podstawowe wymagania kwalifikacyjne, wynikają z 21 ust.1 pkt 3 (Dz. U ): a) prawo wykonywania zawodu lekarza, b) specjalizacja co najmniej I stopnia, Pożądane wymagania kwalifikacyjne, wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U ): a) specjalizacja II stopnia, b) lub tytuł specjalisty Procedura: 1. Powołanie lekarza na członka Zespołu przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego, 2. Skierowanie lekarza na bezpłatne jednodniowe szkolenie do Wojewódzkiego Zespołu w Warszawie i uzyskanie Zaświadczenia uprawniającego do orzekania, 3. Nawiązanie Umowy z lekarzem. KONTAKT TELEFONICZNY: Joanna Kołodziejczak lub Wydawca: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie Redagują: Anna Syperek redaktor prowadzący Marcin Podsędek koordynator z ramienia Wydawcy, Agnieszka Krawczyk, Adam Lemiesz Redakcja: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. M.J. Piłsudkiego 69, Sochaczew, tel , , Drukarnia: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, Paprotnia ul. M. Kolbego 5, Teresin, tel , fax , Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i redakcyjnego opracowania tekstów. 2 marzec luty

3 Lutowa sesja Rady Powiatu Obrady ostatniej lutowej XXXIV sesji Rady Powiatu, które odbyły się w sali gimnastycznej ZS RCKU poświęcone były m.in. uchwaleniu Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi, przystąpieniu Powiatu Sochaczewskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM Na początku sesji miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów starosty sochaczewskiego. W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2009 w wysokości zł zaistniała konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przedstawionym na sesji projekcie uchwały, dokonano podziału tych środków mając na uwadze: potrzeby finansowe na realizację poszczególnych zadań oraz liczbę złożonych wniosków na poszczególne zadania. Projekt uchwały został zaakceptowany przez Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Środki rozdysponowane zostaną na realizację następujących zadań: 50 tys. zł przyznane zostanie osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; ,00 zł na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej; ,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 100 tys. zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; oraz 250 tys. zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Radni przyjęli też Program Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi. Zaproponowany Radzie Powiatu Funkcjonalne Starostwo Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń po byłej stołówce i kuchni Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie dla potrzeb Powiatowego Zespołu Edukacji oraz szkoły. Jeżeli w ustawowym trybie nie zostaną zgłoszone odwołania, umowa zostanie podpisana z wykonawcą, a cała inwestycja zostanie ukończona do 30 kwietnia 2009 r. projekt Programu określa cele, zakres, formy oraz zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań sfery publicznej, należących do zadań powiatu, które to zadania będą realizowane w ramach przyjętego budżetu powiatu. Powiat sochaczewski przystąpił, za zgodą Rady Powiatu do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa mazowieckiego w ramach RPO WM Samorząd mazowiecki zaproponował powiatom i gminom województwa mazowieckiego wspólną realizację 2 projektów kluczowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego Samorządy powiatowe i gminne uczestniczyć będą w projektach na zasadach partnerstwa z samorządem mazowieckim. Zarząd Powiatu w 2008 roku złożył wstępną akceptację przystąpienia do projektów (łącznie zgłosiło się 280 gmin i 41 powiatów). Samorząd mazowiecki dokonał wyboru wykonawcy studium wykonalności dla realizacji obu projektów. Firma ta wykonała prace związane z inwentaryzacją i oceną stanu infrastruktury teleinformatycznej potencjalnych beneficjentów projektów oraz istotnych zbiorów danych pozostających w dyspozycji poszczególnych beneficjentów. W oparciu o zebrane informacje określona zostanie propozycja szczegółowego zakresu usług i dostaw, które powinny być zrealizowane w ramach projektów kluczowych na rzecz poszczególnych beneficjentów tych projektów. Obecnie rozpoczął się proces uzgadniania i podpisywania porozumień o partnerstwie przy realizacji ww. projektów. Ostatnia przyjęta uchwała na sesji dotyczyła zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego. Rada Powiatu przyjęła 25 stycznia 2008 roku uchwałę w sprawie PRLPS. Załącznikiem Nr 2 do w/w uchwały był Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu na lata Przeprowadzone przez Zarząd Powiatu zmiany w tabelach 8 i 10 WPI polegają na uszczegółowieniu nazewnictwa trzech inwestycji tak, by były one spójne z nazewnictwem w budżecie powiatu na 2009 rok. Jest to wymóg niezbędny przy składaniu wniosków o środki unijne. Na ogłoszony przetarg wpłynęło siedem ważnych ofert firm z Włocławka, Dmosina, Konstancina Jeziornej, Łochowa oraz trzech przedsiębiorstw sochaczewskich. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac remontowo budowlanych w budynku przy ulicy Piłsudskiego 63. Dla Powiatowego Zespołu Edukacji i Zespołu Szkół zostaną zaadaptowane pomieszczenia byłej stołówki, świetlicy i kuchni. Dzięki tej inwestycji powiatowa jednostka pozyska pomieszczenia biuro administracyjne, natomiast szkoła nowoczesną pracownię gospodarstwa domowego. Zgodnie z dokumentacją zostaną wykonane prace murarskie, malarskie, jak też instalacje elektryczne, wodociągowe, teletechniczne i przeciwpożarowe. Inwestycja zakłada wymianę stolarki budowlanej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń. Dodatkowo pracownia szkoły wyposażona będzie w nowy sprzęt AGD. Dzięki temu rozwiązaniu Starostwo Powiatowe wygospodarowuje kolejne pomieszczenia tak, aby sukcesywnie przenosić wydziały urzędu do głównego budynku przy ulicy Piłsudskiego 65. Na pewno obiekt zyskuje na funkcjonalności, jednakże najważniejsza jest poprawa obsługi mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Sukcesywnie coraz więcej spraw będzie można załatwić w jednym miejscu. Jak zapewnia starosta Tadeusz Koryś, prace remontowe nie będą kolidowały z normalnym funkcjonowaniem starostwa. - Zależy nam na jakości świadczonych usług dla mieszkańców. Robimy wszystko, żeby usprawnić obsługę interesantów. Stąd remonty, prace adaptacyjne. Zapewniam jednak, że cierpliwość zaowocuje jeszcze sprawniejszą pracą wydziałów sochaczewskiego starostwa mówi starosta. Zamówienie w drodze wspomnianego przetargu uzyskało sochaczewskie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELKO s.c. Kryterium wyboru wykonawcy była cena wykonania inwestycji, a wspomniana firma złożyła ofertę zrealizowania zamówienia za kwotę zł brutto. luty marzec

4 Rynek pracy od kilku lat zgłasza zapotrzebowanie na fachowców w konkretnych zawodach. Jednak, by młodzież po ukończeniu gimnazjum wybierała szkoły zawodowe nie wystarczy tylko pewność zatrudnienia. Młodzi ludzie oczekują również ciekawej oferty edukacyjnej. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji Marek Fergiński oraz dyrektorki dwóch szkół ponadgimnazjalnych, złożyli wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych dla placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dzięki podjętemu wysiłkowi Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego z pozyskanych środków wzbogacą swoją ofertę edukacyjną. Jest to wielki sukces, że na 3 złożone wnioski 3 znalazły uznanie w oczach komisji. Jak mówi Hanna Bonecka dyrektor Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza: - Projekt skierowany jest do uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie motywacji ucznia do zgłębiania tajników edukacji zawodowej poprzez jej uatrakcyjnienie. Będzie to możliwe dzięki niekonwencjonalnym zajęciom przedmiotowym i specjalistycznym, prowadzonym z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych ujętych w projekcie. Z roku na rok obserwujemy coraz mniejszą popularność szkół zawodowych, wynikającą przede wszystkim ze zjawiska deprecjacji szkolnictwa zawodowego w oczach społeczeństwa lokalnego, co oznacza, że rodzice i uczniowie podejmując decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej nie kierują się ani możliwościami młodych ludzi, ani ofertą edukacyjną. Ulegają modzie 4 oraz stereotypowym negatywnym opiniom o szkolnictwie zawodowym i w zdecydowanej większości wybierają licea ogólnokształcące. Prowadzona przez dyrektor Bonecką szkoła zwana popularnie Iwaszkiewiczem, kształci młodzież w kilku zawodach. Dla powiatowej oświaty Osoby z zawodem mogą spać spokojnie Zmiany ustrojowe i gospodarcze z początku lat 90-tych przyniosły nowe i dotąd nam nieznane zjawisko bezrobocie. Upadek wielu dużych zakładów pracy spowodował masowe zwolnienia pracowników. Okazało się, że osoby te nie mogły znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie. Z drugiej strony, pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie na pracowników w nowych zawodach. Mówiło się wtedy o deficycie wykwalifikowanych kadr zarządzających. Wówczas po raz pierwszy zetknęliśmy się ze zjawiskiem bezrobocia strukturalnego, czyli niedostosowaniem podaży do popytu na rynku pracy. Hitem lat 90-tych były wszelkie szkoły marketingu i zarządzania. Z braku chętnych zamykano szkoły zawodowe, a nawet wydziały na politechnikach. Dziś nadal mamy do czynienia ze zjawiskiem bezrobocia strukturalnego z tym, że wahadło odchyliło się w przeciwną stronę. Rynek pracy jest przesycony nadmiarem humanistów, a brakuje cukierników, piekarzy, wykwalifikowanych tynkarzy itd. Nie jest wykluczone, zwłaszcza w obliczu kryzysu, że osoby z licencjatami w kieszeni będą chciały się przekwalifikować. Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie szkolnictwo zawodowe zacznie powoli wychodzić z zapaści i młodzi ludzie, a również ich rodzice dostrzegą dla siebie szansę. Tą szansą powinna być pewność zatrudnienia, ale też atrakcyjna forma kształcenia nastawionego na kreatywność, pomysłowość i nowatorstwo tak na płaszczyźnie praktyki, jak i teorii. Oprócz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, której absolwenci zostają sprzedawcami i kucharzami małej gastronomii, w Iwaszkiewiczu młodzież może się uczyć w technikum ekonomicznym, handlowym, hotelarskim, organizacji usług gastronomicznych oraz dwóch liceach profilowanych o specjalności zarządzanie informacją i o profilu socjalnym. Dzięki zakwalifikowaniu się do projektu Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza otrzyma olbrzymi zastrzyk środków. W ciągu dwóch lat będzie to kwota ponad 563 tys. zł (w tym 64 tys. zł to wkład własny powiatu). Szkoła jeszcze nigdy nie dysponowała taką kwotą na organizację zajęć pozalekcyjnych i pomoce naukowe. Trzeba dodać, że 10% przyznanych środków, a więc ponad 56 tys. można przeznaczyć na zakup wyposażenia szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia. Autorki projektu, którymi są: dyrektor szkoły H. Bonecka, wicedyrektor Urszula Opasiak, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych Renata Leśniewska-Skoneczna oraz nauczyciel przedmiotów gastronomicznych Lidia Pojawa, oparły swoją koncepcję na 4 pomysłach. Dla młodzieży najbardziej atrakcyjny będzie zapewne projekt pn. Przedsiębiorczym żyje się lepiej. W ramach tego pomysłu planowane są dwa jednotygodniowe szkolenia w formie wyjazdu do atrakcyjnej miejscowości. W trakcie szkolenia przewidziane są: warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, z języka obcego, zajęcia komputerowe oraz zajęcia w zespołach z umiejętności skutecznej komunikacji. Drugim, ciekawym punktem jest Klub młodego przedsiębiorcy, w ramach którego przewidziane są: wykłady i warsztaty pozalekcyjne z zakresu ekonomii, prowadzone przez wykładowców z wyższych uczelni, spotkania z pracodawcami, urzędnikami instytucji państwowych i finansowych. Ponadto planuje się organizację konkursów o tematyce ekonomicznej, wycieczki m.in. do wyższych uczelni na wykłady z zakresu ekonomii itp. Ważne i ciekaw dla uczniów będą spotkania ze starszymi kolegami i koleżankami, którzy ukończyli szkołę kilka lat temu i dziś mogą opowiedzieć o swojej ścieżce zawodowej. Kolejnym punktem programu jest Szkolna kawiarenka, gdzie młodzież będzie miała możliwość praktycznej nauki obsługi konsumenta biorąc udział w pokazach obsługi kelnerskiej i pracy barmana. Tutaj też będą demonstrowane nowości kulinarne. Przewidziane jest szkolenie w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Ostatnim punktem jest Biblioteczka zawodowa, dzięki której powstaną w szkole trzy biblioteczki tematyczne: ekonomiczno-handlowa, gastronomiczna i hotelarsko-turystyczna, wyposażone w podręczniki, programy multimedialne, programy komputerowe, słowniki, atlasy, mapy filmy DVD itp. W kolejnych numerach Wieści... przedstawimy projekty ZS CKP oraz plany wynikające z wniosku Powiatowego Zespołu Edukacji. marzec luty

5 Czy wiecie, że Pierwszym zwiastunem narodzin kultu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, było wybudowanie i odsłonięcie w 1894 roku obelisku z płaskorzeźbą-wizerunkiem kompozytora. Kilka następnych chudych lat nie przyniosło większych zmian, jednak do Żelazowej Woli coraz tłumniej zaczęli przyjeżdżać miłośnicy sztuki Chopina. Stolica coraz bliżej Tym razem w gościnnych progach Urzędu Gminy Sochaczew 25. lutego spotkali się przedstawiciele gmin powiatu sochaczewskiego, by pracować nad projektem - Stolica Kulturalna Mazowsza Było to kolejne robocze spotkanie, na którym pracowaliśmy nad kalendarzem imprez kulturalnych w naszym powiecie na 2010 rok. Należy przypomnieć, że pomysł przyznawania w kolejnych latach miana Stolicy Kulturalnej Mazowsza poszczególnym powiatom województwa mazowieckiego ma już swoją ośmioletnią tradycję. W ramach projektu są realizowane imprezy kulturalne o różnym charakterze, zasięgu i wadze, współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Jest to niepowtarzalna okazja do promocji poszczególnych powiatów. Dzięki patronatowi Marszałka powiaty mają szansę na szerokie zaprezentowanie swego dorobku, historii i tradycji. To już drugie spotkanie zorganizowane przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, które ma na celu stworzenie m.in. kalendarza imprez kulturalnych powiatu sochaczewskiego W 1926 roku powstały dwie organizacje, które za cel postawiły sobie wykupienie Żelazowej Woli z rąk prywatnych: warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Domu Chopina i Sochaczewski Komitet Chopinowski. Wspólnym wysiłkiem obu tych komitetów wykupiono chopinowską oficynę wraz z sześcioma morgami ziemi za sumę zł. (zob. A.G.Turczyk Żelazowa Wola). Jak wynika z powyższego tekstu, mieszkańcy ziemi sochaczewskiej mają swój wielki udział w powstaniu Muzeum Chopina w Żelazowej Woli. Przez ostatnie pół wieku wycieczki przyjeżdżające do Żelazowej Woli odwiedzały co najwyżej Brochów. Dziś niemalże w przeddzień rocznicy chopinowskiej wrą prace nad przygotowaniem takiej oferty, która skłoniłaby organizatorów wycieczek do odwiedzenia miasta oraz innych ciekawych miejsc na mapie naszego powiatu. Ma temu służyć bogata oferta imprez i wydarzeń kulturalnych w ramach projektu Stolica Kulturalna Mazowsza Znakiem rozpoznawczym wszystkich wydarzeń związanych z obchodami roku chopinowskiego w naszym powiecie będzie logo tychże obchodów. Przypomnijmy, że współorganizatorami konkursu na logo są Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Sochaczew, Urząd Gminy Sochaczew i Urząd Gminy Brochów oraz Powiatowa Izba Gospodarcza W Sochaczewie. Obecnie prawo do korzystania ze wspólnego znaku z powodzeniem stosuje Powiatowa Izba Gospodarcza. Dzięki współpracy Wydziału Promocji, Kultury, Sportui Turystystyki Starostwa Powiatowego z sochaczewskimi przedsiębiorcami logo zostało wykorzystane przez cukiernię Lukrecja jako element ozdobny Mazurków Chopinowskich (w formie produktu cukierniczego). Jak wcześniej informowaliśmy mazurki mają również spełniać funkcję edukacyjną, poprzez dołączony do produktu opis utworów muzycznych, czyli mazurków skomponowanych przez Chopina. O opracowanie muzykologiczne została poproszona Małgorzata Krawczyńska z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie imprez kulturalnych, które będą odbywać się na terenie Powiatu sochaczewskiego w 2010 r. W kalendarzu imprez organizowanych w 2010 r. znajdą się zarówno wydarzenia, które już na stałe wpisały się w życie powiatu, mające swoją publiczność i ugruntowaną pozycję, jak i nowe wartościowe projekty zaproponowane przez gminy naszego powiatu i miasto Sochaczew, które będą miały duże znaczenie dla ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Marcin Podsędek zaproponował podczas spotkania, po wcześniejszym zapoznaniu się z przesłanymi przez gminy propozycjami, by uczestnicy spotkania podzielili się na zespoły robocze zajmujące się poszczególnymi zadaniami. I tak, za zasadne uznano, że opracowanie programu wydarzeń kulturalnych związanych z Chopinem stanowi tak wielkie wyzwanie, że powinien zająć się nim oddzielny zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele gmin związanych z Chopinem oraz pracownicy Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa. Drugi, powołany zespół ma się zająć wszystkimi pozostałymi imprezami organizowanymi w gminach. Zostały też wyznaczone osoby do kontaktów z mediami oraz promocji całego projektu. Grupy zaczęły już prace. Jest to duży projekt. Rok 2010 to nie tylko szereg wydarzeń i imprez związanych ze Stolicą Kulturalną Mazowsza w powiecie sochaczewskim, to także 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina oraz 600. rocznica przemarszu wojsk króla Jagiełły przez ziemię sochaczewską w drodze pod Grunwald. Cały projekt ze wszystkimi założeniami i wymogami musi być gotowy do końca czerwca. Tak więc czasu nie mamy dużo, ale sądząc po nastrojach i gotowości do pracy uczestników spotkania, wszystko pójdzie dobrze. luty marzec

6 Dukatowi laureaci Sochaczewski Dukat to znak promocyjny, który przyznaje Kapituła na podstawie złożonych wniosków. Ocenia ona towary, usługi i inicjatywy o wysokich walorach jakościowych, kojarzących się z terenem powiatu sochaczewskiego oraz doskonale promujących nasz region i Mazowsze. Kapitułę powołuje starosta sochaczewski. W tym roku do grona Dukatowców dołączyli kolejni laureaci. Podczas uroczystej gali, która miała miejsce 21. lutego w gościnnych progach Chabrowego Dworku w Serokach wręczono Sochaczewskie Dukaty. Wydział Promocji Kultury Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie już po raz piąty zorganizował uroczystą galę, podczas której wręczono Znak Promocyjny Sochaczewski Dukat. Uroczystość poprzedzona była procesem przyjmowania wniosków, weryfikacją informacji, oceną produktów i wyboru najlepszych produktów z terenu powiatu sochaczewskiego. O Sochaczewski Dukat tym razem ubiegały się nie tylko nowe na rynku produkty, ale także usługi, imprezy i inicjatywy społeczne wysokiej rangi, znane i uznane nie tylko na terenie powiatu sochaczewskiego. Kapituła Znaku Promocyjnego Sochaczewski Dukat w składzie: Zbigniew Tomaszewski przewodniczący, Mirosław Kaczorowski wiceprzewodniczący, Tadeusz Jaworski sekretarz, oraz Urszula Milczarek i Roman Maciejewski członkowie, nominowała pięć podmiotów ubiegających się o nadanie Znaku. W progach Chabrowego Dworku zebranych gości przywitał dyrektor Wydziału Promocji Kultury Sportu i Turystyki Marcin Podsędek, podkreślając w swoim wystąpieniu znaczenie Znaku Promocyjnego, a także mały jubileusz Sochaczewskiego Tort z cukierni Witolda Antuszewicza Dukata. Przedstawienia i prezentacji laureatów Dukata dokonał sekretarz Kapituły Tadeusz Jaworski, wskazując wcześniej na zaangażowanie członków Kapituły w prace nad Znakiem Promocyjnym. Przypomniał wszystkim też postać nieżyjącego już członka Kapituły profesora Kazimierza Kubiaka. - Nie sposób przejść obojętnie obok osoby, która poprzez swoją wiedzę i wrażliwość społeczną włożyła ogromny wkład i zaangażowała się w pracę w Kapitule Znaku Promocyjnego Przewodniczący Kapituły Zbigniew Tomaszewski i dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Marcin Podsędek Mazurki Chopina cukierni Lukrecja Sochaczewski Dukat trzech edycji. Profesor Kazimierz Kubiak, jak mało kto wyczuwał istotę promocji produktów lokalnych, wychodząc z nimi szerzej, jako element budowania marketingu terytorialnego. Jego doświadczenie, wiedza, a przede wszystkim niesamowita umiejętność przekazywania myśli, komunikowania się, sprawiały, że dyskusja zawsze sięgała wyżyn intelektualnych, jednocząc głosy członków Kapituły w konstruktywne działanie wspominał T. Jaworski. Przewodniczący Kapituły Z. Tomaszewski wyraził nadzieję, by nagrodzone produkty stały się symbolem i znakiem rozpoznawczym Ziemi Sochaczewskiej na całym Mazowszu a nawet szerzej. Wśród wręczających Dukaty byli starosta sochaczewski Tadeusz Koryś, przewodniczący Kapituły Z. Tomaszewski oraz członek Zarządu Rady Powiatu Janusz Ciura. Obecni byli również członkowie Kapituły, przedstawiciele Powiatowej Izby Gospodarczej, która to już po raz drugi włączyła się w prace nad przyznaniem Znaku Promocyjnego. W imieniu wszystkich obecnych na gali laureatów podziękowania Sochaczewskiego Dukata otrzymali Maria i Jerzy Haber właściciele Chabrowego Dworku za wspieranie projektu Znak Promocyjny Sochaczewski Dukat 6 Występ uczennic Szkoły Muzycznej w Sochaczewie za docenienie pracy i wkładu w rozwój i promocję Ziemi Sochaczewskiej złożyła dyrektor Szkoły Muzycznej Joanna Niewiadomska-Kocik. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie przy kawie mogli skosztować Mazurka Chopina produkcji cukierni Lukrecja oraz tortu przygotowanego specjalnie na tę okoliczność przez cukiernię Witolda Antuszewicza. Wieczór umilił występ uczniów Szkoły Muzycznej. marzec luty

7 Laureaci V edycji Znaku Promocyjnego Sochaczewski Dukat Kategoria: Inicjatywa Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie i Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie Kategoria: Inicjatywa Mistrzostwa Mazowsza w Mikrolotach Sochaczewskie Stowarzyszenie Lotnictwa Amatorskiego Kategoria: Produkt Mazurek Chopina Cukiernia Lukrecja 5 lat Sochaczewskiego Dukata w statystyce Kategoria: Usługa Gospodarstwo Agroturystyczne Gościniec Almara Budy Iłowskie Iwona Wojtczak i Wojciech Dumała Liczba przyznanych Dukatów 27 Rozkład w kategoriach: Produkt 14 (z czego 13 produktów spożywczych, 1 produkt przemysłowy) Usługa 7 (w tym: 1 usługa z branży technicznej, 1 usługa medyczna, 1 usługa w rolnictwie, 4 usługi turystyczne) Inicjatywa 6 (w tym: kulturalne 2, sportowe 2, nowe technologie 1, ekologiczne 1) Podział przyznanych Dukatów na gminy: Brochów - 5, Iłów - 5, Młodzieszyn - 0, Nowa Sucha - 0, Rybno - 1, Sochaczew - 6, Sochaczew Miasto - 7, Teresin - 3 Rekordziści: Piekarnia Violetta Gzik Janiak Jacek Janiak 3 Dukaty ZPS Mazowsze 3 Dukaty PCB Plecewice 3 Dukaty ZPM Kuznocin 2 Dukaty Cukiernia Jeznach 2 Dukaty Kategoria: Inicjatywa Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych Portal e-sochaczewa Charakterystyka laureatów sektorowa: Firmy prywatne 13 laureatów Instytucje publiczne 3 laureatów (w tym przy jednym Dukacie dwie instytucje) Instytucje niepubliczne 3 laureatów marzec luty

8 Wywiad z Wójtem Gminy Teresin Markiem Olechowskim Zgoda buduje Jaki był 2008 rok dla Pana jako Wójta Gminy Teresin? - To był udany rok dla mnie i, mam nadzieję dla mieszkańców Gminy Teresin - tak można powiedzieć o ostatnich 12 miesiącach. Udało się zrealizować budżet inwestycyjny właściwie do końca listopada ubiegłego roku i jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Rada Gminy przyjęła i uchwaliła nasze finanse na rok bieżący. 8 Patrząc z perspektywy minionych dwunastu miesięcy, co dziś możemy zaliczyć do największych sukcesów Gminy? - Oczywiście cieszy mnie, że w naszych miejscowościach przybyło dróg asfaltowych i utwardzonych tłuczniem oraz chodników; w Paprotni pojawił się pierwszy odcinek ścieżki rowerowej. Szkoła w Budkach Piaseckich otrzymała nowoczesną halę sportową, Gimnazjum w Teresinie i Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Szymanowie ładnie się prezentują w nowych termoizolacyjnych elewacjach. Ponadto mieszkańcy spalonego baraku przy ul. Rynkowej w Teresinie mogli przeprowadzić się do nowego budynku komunalnego w Szymanowie. W mojej opinii, sprawnie działał Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, kierowany przez dyrektora Marka Misiaka. Jego pracownicy, oprócz stałych zajęć, często wspierali Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, uprzątając pobocza powiatowych traktów m.in. z wyrzucanych w nie śmieci. Wiele dobrego można powiedzieć o działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji kierowanego przez dyrektora Krzysztofa Walencika. W GOSiR odbywało się wiele imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu krajowym, a nawet międzynarodowym. Pomysły dyrektora Mariusza Cieśniewskiego i pracowników Teresińskiego Ośrodka Kultury zaowocowały wieloma imprezami kulturalnymi i rozrywkowymi, a niektóre, cykliczne już przedsięwzięcia, znane są na arenie ogólnopolskiej. Śmiem twierdzić, że w naszym powiecie jest to najlepiej działająca placówka kultury i niewiele takich działa na Mazowszu. To, co się dzieje w TOK-u, to wielka promocja Gminy Teresin. A jeśli jesteśmy przy promocji, to do sukcesów należy zaliczyć naszą mocną pozycję w setce najlepszych samorządów rankingu Rzeczypospolitej oraz kolejny uzyskany tytuł Gmina Fair Play 2008 certyfikowana lokalizacja inwestycji. Sukces przyniósł nam też start w krajowym konkursie Grunt na Medal, gdzie teren w Teresinie Gaju, przeznaczony pod usługi i przemysł nieuciążliwy zdobył główny laur, jako najlepszy w województwie mazowieckim. O tym, że gmina Teresin stała się zauważalna i rozpoznawalna w kraju świadczy fakt, iż ogólnopolska telewizyjna stacja satelitarna Polsat News w listopadzie ubiegłego roku przeprowadziła bezpośrednią relację z Teresina, w formie pięciu 20-minutowych wejść antenowych. Nasze walory turystyczne, dokonania samorządowe i osiągnięcia mieszkańców zostały pokazane całej Polsce oraz widowni zagranicznej. Do tego bezpłatnie! Wiele dobrego mogę powiedzieć o podejmowanych działaniach w pozostałych jednostkach gminnych. Odwiedzana przez coraz liczniejszą grupę czytelników i internautów Gminna Biblioteka Publiczna, kierowana przez dyrektor Grażynę Starus, ze swoimi wieloma akcjami w 2008 roku stanowi właściwy tego przykład. Uwieńczeniem pracowitego roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej było przyjęcie wigilijne dla najliczniejszej w historii tych spotkań grupy podopiecznych. Wszyscy nasi mieszkańcy bedący w potrzebie zawsze moga liczyć na dyrektor Jolantę Parobczyk i jej pracowników. Aby jednak nie było tak pięknie, to proszę przyznać się, czego nie udało się dokonać? - Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Sen z oczu spędza mi wciąż nierozpoczęta inwestycja międzygminna, znana pod nazwą Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego. Ten skomplikowany tytuł to dla mieszkańców gminy Teresin po prostu budowa i modernizacja dwóch oczyszczalni ścieków w Granicach i Szymanowie oraz pociągnięcie ponad 35 km sieci kanalizacyjnej. Z całością projektu byliśmy gotowi już w 2005 roku, kiedy to nasz wniosek zyskał pozytywną opinię Komisji Europejskiej. Jednak z powodu braku środków unijnych w programie finansowym przesunięty został do realizacji na lata W Związku Międzygminnym Mazowsze Zachodnie wykonaliśmy ogromną pracę, by aktualizować jeszcze raz wniosek o pozyskanie wsparcia unijnego oraz wypełniać wciąż nowe zalecenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Ochrony Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Nie pomagały wizyty u kolejnych ministrów, prezesów i dyrektorów departamentów. Twierdzę, że machina biurokratyczna instytucji centralnych, a także paniczny strach jej urzędników przed podejmowaniem samodzielnych decyzji, paraliżuje rozwój polskich samorządów i nie pozwoli naszemu krajowi na wykorzystanie tych potężnych unijnych dotacji, o których tylko słyszymy. Skandalem jest, byśmy przez tyle lat, przez nieudolność naszych ministerstw, pozbawieni byli możliwości wsparcia europejskiego naszej przygotowanej i długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Jedynym światłem w tym biurokratycznym gąszczu jest to, że 22 grudnia 2008 roku nasz wniosek nareszcie został wysłany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do Komisji Europejskiej w Brukseli. Mając na uwadze fakt, że już raz otrzymał on pozytywną opinię tej instytucji, mam nadzieję na podpisanie umowy o dofinansowanie do końca pierwszego półrocza br. Jest o co walczyć, bo możemy liczyć na wsparcie około 50% całkowitych kosztów inwestycji, co po aktualizacji, dla gminy Teresin stanowi połowę kwoty ponad 51 milionów złotych. Przyjęty budżet na 2009 rok zakłada deficyt na poziomie ponad 5, 6 mln zł. Poproszę o komentarz w tej sprawie. - To, że w naszym budżecie na 2009 rok, który zbliża się do 40 mln złotych, zakładamy deficyt na takim poziomie, jest dla mnie normalne. Aby sprostać zadaniom inwestycyjnym i dużym oczekiwaniom mieszkańców gminy, należy wspierać własne finanse kredytami i pożyczkami. Trzeba też dodać, że aby skutecznie starać się o środki zewnętrzne, gmina musi mieć zapewniony swój udział własny. Fakt zadłużenia się na poczet intensyfikacji inwestycji nie tylko jest normalnością, ale także atutem branym mocno pod uwagę choćby przez kapitułę rankingu najlepszych samorządów w Polsce. marzec luty

9 Zatem tegoroczny budżet ocenia Pan jako - Budżet dobry, stawiający na ciągły wzrost nakładów inwestycyjnych, dający poczucie bezpieczeństwa finansowego naszym gminnym jednostkom, szkołom i wspieranym przez Gminę stowarzyszeniom. Czy nakłady na inwestycje gminne są rzeczywiście wystarczające? - Nakłady na inwestycje gminne zawsze będą niewystarczające. Chciałbym zwiększyć je przede wszystkim na inwestycje drogowe. Jednak to, że staramy się w naszych wnioskach o pozyskanie wielkiego wsparcia unijnego na kanalizację, budowę drogi wewnętrznej zwanej obwodnicą Teresina, budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Szymanowie i budowę zaplecza sportowego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie powoduje, że zapewniając udział własny zwiększamy możliwość pozyskania większych środków na infrastrukturę drogową. Gra idzie o duże pieniądze i jest tego warta. Procedury przetargowe w toku Trwają prace komisji przetargowych mających za zadanie wyłonienie w drodze przetargu nieograniczonego firm, które wykonają ważne zadania inwestycyjne powiatu sochaczewskiego. Na ogłoszone przetargi na adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół Społecznych Erminowie oferty złożyło 21 firm, natomiast na adaptację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie 18 firm. Jeśli jesteśmy już przy inwestycjach, na jakim etapie znajduje się idea budowy obwodnicy Teresina? - Każda taka inwestycja poprzedzona jest wieloma pracami przygotowawczymi, z których najbardziej pracochłonne to projekty wraz z uzgodnieniami. Już w listopadzie ubiegłego roku złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek do wstępnej selekcji na dofinansowanie z działania 1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek ten ma nazwę Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w gminie Teresin I etap. W tym wniosku nasza tzw. obwodnica nazwana jest drogą wewnętrzną, scalającą tereny inwestycyjne położone wzdłuż niej. Wniosek na wykonanie I etapu opiewa na sumę ponad 30 mln złotych. Wstępną weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim przeszedł pozytywnie. Czekają nas jeszcze dwie, już bardziej szczegółowe analizy naszego wystąpienia, po których dopiero zapadnie decyzja, czy otrzymamy dofinansowanie unijne. Bez wsparcia zewnętrznego sami nie będziemy w stanie wykonać tego zadania. W jakim kierunku w wizji władz samorządowych Gmina Teresin ma podążać w 2009 roku? - Rok 2009 to kontynuacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i zadań przyjętych przez Radę Gminy tej kadencji, a szczególnie klubu radnych Niezależni plus Zdrowie. Jest to zrównoważony rozwój terenów mieszkaniowych, rolnych, przemysłowych w myśl założeń Gminnej Strategii Rozwoju oraz aktualnego Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Ścisła, merytoryczna współpraca Wójta z Przewodniczącym i Radą Gminy, prowadzona w atmosferze zgody i wzajemnego szacunku musi przynosić efekty. Pana zdaniem, światowy kryzys będzie miał znaczny wpływ na szybkie tempo i rozwój gospodarki lokalnej, pytam o gminę Teresin. - Największe umysły światowej ekonomii nie potrafią określić natężenia, wielkości i zasięgu tego zjawiska. W roku 2008 kryzysu nie odczuliśmy, ale w 2009 roku może, według czarnych scenariuszy, zbankrutować wielu przedsiębiorców, co może mieć wpływ na nieznaczne obniżenie naszego gminnego budżetu. Jednocześnie może się też zdarzyć, że przy zmniejszonym zakresie inwestycji w kraju, gminne przetargi rozstrzygać będziemy korzystniej niż w ubiegłym roku, ale to tylko założenia i gdybanie. Na koniec, jakie jest Pana największe teresińskie marzenie? - Może to nie jest marzenie, ale naprawdę chciałbym, by mieszkańcy gminy Teresin mówili za rok, że był to udany czas dla nas wszystkich, by mieli poczucie zadowolenia i satysfakcji z tego, co się u nas działo i cieszyli się, że mieszkają właśnie tu, w gminie Teresin. Dziękuję za rozmowę. Wśród oferentów są także sochaczewscy przedsiębiorcy. Termin składania ofert w przypadku inwestycji w Erminowie minął 5 lutego, 12 lutego zaś na inwestycję w Młodzieszynie. - Projektowany kompleks składać się będzie z projektowanego budynku mieszkalnego dla pensjonariuszy, budynku kuchni z jadalnią oraz łącznika i modernizowanego budynku administracyjnego. Nowy obiekt spełniać będzie wszelkie standardy i wymogi unijne. Inwestycja, na którą czekaliśmy wiele lat w końcu zostanie zrealizowana, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni władzom naszego powiatu mówi w imieniu swoim, pracowników i pensjonariuszy dyrektor Domu Pomocy Społecznej Justyna Nowak-Sobotta. - Z utęsknieniem czekamy na rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy, który zgodnie z planem i terminami przystąpi do realizacji inwestycji w Erminowie. Jest to długo oczekiwana przez nauczycieli naszej szkoły, a zwłaszcza uczniów i ich rodziców przyszłościowa inwestycja mówi z kolei o budowie placówki w Erminowie wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie Iwona Stachlewska. Przed komisją przetargową jest teraz dużo pracy. Dokładne sprawdzenie tak dużej liczby ofert, choćby pod kątem formalnym, wymaga dużo pracy, skrupulatności i rzetelności. Nie mniej jednak w najbliższym czasie przetargi zostaną rozstrzygnięte, a zaplanowane inwestycje staną się faktem. Informacje na temat procedur przetargowych oraz kolejnych etapach realizacji inwestycji powiatu sochaczewskiego będą sukcesywnie publikowane na łamach Wieści z Powiatu Sochaczewskiego. Karetka jako dar powiatu dla OSP Niepokalanów Rada Powiatu na mocy uchwały z 30. października 2008 r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, podjęła uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie karetki sanitarnej, która była dotychczas własnością Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Z wnioskiem w tej sprawie do Zarządu Powiatu wystąpił dyrektor szpitala Franciszek Pasiak. Należy zaznaczyć, że w 2007 i 2008 roku tabor sanitarny szpitala został w 100% odnowiony, a karetka, którą powiat przekaże Ojcom Franciszkanom, była już wycofana z eksploatacji. Przekazana karetka to całkowicie sprawny mercedes sprinter z 2001 roku z zabudowanym przedziałem medycznym. Wicestarosta Piotr Osiecki rekomendując tę uchwałę radnym uzasadniał: - Dalsze utrzymywanie karetki przez szpital generuje koszty, natomiast Zakon Ojców Franciszkanów wykorzysta karetkę w akcjach ratunkowych, podczas pożarów i wypadków drogowych wspomagając ratownictwo medyczne w naszym powiecie. Ponadto, znając dbałość Ojców Franciszkanów o sprzęt, jestem przekonany, że karetka będzie służyła długie lata i dzięki niej uda się uratować życie wiele osób. luty marzec

10 Wieści z gmin Strażacy podczas obchodów uroczystości św. Floriana w Brochowie 10 Gmina Brochów Strażackie podsumowania Tradycyjnie od wielu lat w styczniu i w lutym w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych odbywają się zebrania sprawozdawcze. W gminie Brochów funkcjonuje 7 OSP. Straże w Brochowie (1922) Wólce Smolanej (1925) Śladowie (1929) i Przęsławicach (1929) założone zostały przed II wojną światową. OSP Kromnów w 1943 roku zaś Miszory w Najmłodsza straż to jednostka w Plecewicach, która w ubiegłym roku obchodziła 10-lecie powstania. Obecnie brać strażacka gminy Brochów liczy ponad 200 druhów. W kilku jednostkach działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w Brochowie dodatkowo funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Dziewczęca. Każda straż dysponuje strażnicą. Remizy są miejscem życia społecznego i kulturowego lokalnej społeczności. Wszystkie jednostki dysponują samochodem ratowniczym. W ostatnich latach dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego oraz gminy, poprawiło się wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy. OSP Brochów, Wólka Smolana i Śladów należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Zebrania sprawozdawcze są podsumowaniem działań roku poprzedniego. Zarządy OSP składały sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe. Dyskusje prowadzone przez druhów są przypomnieniem osiągnięć jednostek, a także podzieleniem się bolączkami jakie dotykają ochotników. Każde zebranie przyjmuje plan działania na kolejny rok. W zebraniach uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży, Kampinoskiego Parku Narodowego, Policji i oczywiście Samorządu Gminy. Przedstawiciele Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Brochów uczestniczyli w lutym w dwóch spotkaniach podsumowujących działania Ochotniczych Straży Pożarnych. 13 lutego w Gąbinie Wójt Gminy a zarazem Prezes OG ZOSP RP Gminy Brochów Andrzej Fijołek oraz Komendant Gminny Wojciech Nalborski uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym 10-lecie działania Biura Terenowego ZOSP RP w Płocku. Gmina Brochów otrzymała podziękowanie w dowód uznania za znaczne wspieranie finansowe działalności Ochotniczej Straży Pożarnych w latach Gmina Brochów uplasowała się na drugim miejscu pod względem ilości przeznaczonych środków na działanie straży, wśród wszystkich gmin z kilku powiatów podlegających opiece Biura Terenowego w Płocku. Tydzień później w Młodzieszynie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność strażaków w naszym powiecie. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowej Straży w Sochaczewie. Strażaków brochowskich na spotkaniu reprezentowali z-ca Prezesa OG ZOSP RP, a zarazem Sekretarz Gminy Bogdan Dobrzyński oraz z-ca Komendanta Gminnego Jacek Karaś. Jak można zauważyć okres zimowy to czas licznych spotkań braci strażackiej. Strażacy dyskutowali o swojej społecznej działalności, która wymaga wiele trudu, poświęceń i zaangażowania. Ale temu wszystkiemu przyświecają szczytne cele chroniące zdrowie, życie i mienie społeczne. Gmina Rybno Biblioteka otwarta dla każdego Od 20 lat Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej prowadzi regularne działania wspierające rozwój demokracji lokalnej. Grupę założycielską stanowili parlamentarzyści: Senator Jerzy Regulski, prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński i Jerzy Stępień. Fundacja swoje działania kieruje do pracowników samorządowych i radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, nauczycieli, młodzieży, pracowników i kadry Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz ludzi bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem. W 2004 roku ustanowiono nagrodę FRDL dla zwrócenia powszechnej uwagi na osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Kandydatami do nagrody FRDL w roku 2008 były samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe lub grupy obywatelskie. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Komitet ds. UNESCO. Na konkurs wpłynęło 232 rekomendacje z całej Polski. Urząd Gminy w Rybnie przesłał zgłoszenie Gminnej Biblioteki Publicznej. Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie realizuje swój autorski program Biblioteka otwarta dla każdego. Biblioteka otwarta, czyli taka którą tworzą użytkownicy. Siedem lat temu to czytelnik i każdy mieszkaniec gminy został poproszony to tworzenia biblioteki otwartej dla każdego. Zaproszono maluchy - na zajęcia w Biblioteczce Niedźwiadka, miłośników książek do Dyskusyjnego Klubu Książki; Seniorów na Spotkania przy Regale; miłośników Rybna i tradycji do prac przy tworzeniu Izby Regionalnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a nierzadko je wywołując Biblioteka integruje mieszkańców i zachęca do działania. Oferta tej placówki często burzy stereotypy zainteresowań bibliotecznych. Pod patronatem Biblioteki organizowane były zajęcia aerobiku, tańca towarzyskiego, wyjazdy na mecze piłkarskie i do teatru. Akcje: Książka z dostawą do domu, Ślubna Pamiątka, Lektury z Makulatury to działania przemieniające Bibliotekę Publiczną w Naszą Bibliotekę, bibliotekę otwartą dla każdego, gdzie każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie. Kapituła nagrody FRDL postanowiła przyznać Dyplom Uznania za wyróżniające się inicjatywy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie za Bibliotekę otwartą dla każdego. Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów odbyło się podczas konferencji pt. Kultura i tradycja lokalna, jako płaszczyzna współpracy i rozwoju aktywności lokalnej i budzenia patriotyzmu lokalnego 17 lutego 2009 r. w Warszawie w Domu Dziennikarza. Wyróżnienie cieszy. Tym bardziej, że na ten sukces złożył się sukces każdego uczestnika działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie. Projekt systemowy Środki europejskie dystrybuowane w ramach EFS pojawiły się wraz z wstąpieniem Polski do UE. Głównym celem tych środków jest pomoc w podniesieniu standardów w różnych obszarach polityki społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie w 2008 r. przystąpił do realizacji wieloletniego projektu, który opiera się na dofinansowaniu z EFS w ramach POKL Na realizację projektu pod tytułem: Wracam do aktywności zawodowej GOPS otrzymał dofinansowanie z EFS. Projekt opiewał na łączną kwotę zł, w tym zł to środki pochodzące z dotacji EFS, pozostała kwota zł to wkład własny gminy do projektu. W ramach projektu indywidualnym kontraktem socjalnym objętych zostało marzec luty

11 7 osób, które chętnie nawiązały współpracę oraz spełniły wymogi dotyczące grup docelowych. Osoby te były w wieku aktywności zawodowej, objęte świadczeniami pomocy społecznej. Każda z osób uczestniczących w projekcie miała możliwość odkrycia swojego potencjału zawodowego i pewnego ukierunkowania celem trafnego wyboru drogi kariery zawodowej. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Szkolenia przeprowadzono w okresie od r. do r. Wszyscy uczestnicy mieli zapewnione materiały szkoleniowe i catering. Do szkoleń zakupiono 2 drukarki, 2 laptopy wraz z oprogramowaniem Office, natomiast do promocji projektu 1 drukarkę. W wyniku realizacji projektu osiągnięto zakładane we wniosku rezultaty twarde i miękkie. Wszystkie przewidziane w projekcie osoby ukończyły szkolenia i uzyskały certyfikaty. W ankiecie ewaluacyjnej beneficjenci pozytywnie ocenili swój udział w projekcie. Świadczy to o przydatności wszelkich działań podejmowanych w celu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. W bieżącym roku trwają prace nad kolejnym projektem. Gmina Teresin A miliony poszły do Błonia 30 stycznia Rada Gminy Teresin przyjęła uchwałę o przeznaczeniu 34-hektarowego terenu w Teresinie Gaju pod przemysł i usługi nieuciążliwe. Myślę, że pamiętacie Państwo bardzo głośną sprawę związaną z tym terenem z 2006 roku. Wymaga ona jednak przypomnienia z niektórymi szczegółami, gdyż konsekwencje tamtych wydarzeń dotykają nas dzisiaj. Od 2000 roku wspomniany teren, należący do spółki WEH-Nieruchomości, przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową. W 2004 roku spółka WEH, wobec absolutnego braku zainteresowania tym budowlanym gruntem, złożyła do gminy wniosek o zmianę przeznaczenia go na tereny dla przemysłu i usług nieuciążliwych. Nic nie wskazywało na to, że wniosek spółki napotka wkrótce potężne trudności czynione ze strony części radnych kadencji Ci sami radni pod koniec 2005 roku jednogłośnie przyjęli studium zagospodarowania przestrzennego, w którym między innymi obszar 34 hektarów w Teresinie Gaju określony został jako teren przemysłowo-usługowy. Po przyjęciu studium, gruntami WEH bardzo zainteresowała się zagraniczna firma logistyczna FM Polska, posiadająca już swoje inwestycje w naszym kraju, między innymi w Mszczonowie. Doszło do kilku spotkań przedstawicieli przyszłego inwestora oraz kierownictwa WEH w naszym urzędzie z moim udziałem. Dwa razy przyleciał z Paryża i był obecny u mnie prezes tej francuskiej firmy prosząc, by Rada Gminy jak najszybciej przystąpiła do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenu w Teresinie Gaju. Jeszcze w 2006 roku planował wybudować tam swoje centrum logistyczne z bocznicą kolejową, dające zatrudnienie już w pierwszej fazie działalności 500 osobom. Nieprzychylna mi w swojej większości ówczesna Rada Gminy projektem mojej uchwały zajmowała się trzy razy. 17 marca 2006 roku uchwała została zdjęta z programu sesji Rady Gminy na wniosek klubu radnych Praca i Uczciwość. Przewodniczący tego klubu, Szymon Drzazga stwierdził, że przed podjęciem decyzji należy zorganizować zebranie, poznać ostateczne stanowisko mieszkańców, by nie podejmować decyzji wbrew ich woli. Radny i członek Pracy i Uczciwości Ryszard Kacprzak dodał: Rozumiejąc samorządność w taki sposób, że podejmowane decyzje są oparte na woli mieszkańców, należy w pierwszej kolejności ich zapytać o zdanie. Nie pomogły moje wyjaśnienia punkt ten został zdjęty z porządku obrad. Kilka dni potem, 23 marca, w urzędzie gminy odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Teresina Gaju z udziałem 41 mieszkańców, co stanowiło jedną z rekordowych frekwencji na tego typu spotkaniach. Mieszkańcy wsi 80-procentową większością pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały o przystąpieniu do zmian terenu leżącego w ich miejscowości. 31 marca, na następnej sesji Rady, doszło do rozpatrzenia mojej proponowanej uchwały, zdjętej z poprzednich obrad. Jakież było moje zdziwienie, gdy odczytano opinię Komisji Rolnictwa (gdzie trzech z czterech radnych to członkowie klubu radnych Praca i Uczciwość ) i przytoczono w niej przegłosowany 3:1 wniosek radnego Ryszarda Kacprzaka o pozostawienie przeznaczenia terenu dla działki nr 73 w dotychczasowym zapisie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście Rada większością głosów, przy jednomyślności klubu Praca i Uczciwość, nie przyjęła uchwały, nie licząc się z opinią zebrania wiejskiego, a dwa tygodnie wcześniej ci sami głosujący przeciw uchwale radni domagali się, by demokratycznie i w myśl samorządności to mieszkańcy wsi wyrazili swoje zdanie. Kompletna paranoja. Próbowałem jeszcze raz przedstawić Radzie i ponownie przegłosować ten sam projekt uchwały 28 kwietnia 2006 r. Na sesji obecni byli przedstawiciele WEH, firmy FM Polska oraz wielu mieszkańców naszej gminy. Nie pomogły wyjaśnienia i apele do radnych by wznieśli się ponad podziały, spojrzeli z perspektywy tego, co jest najlepsze dla gminy i jej mieszkańców i akceptując przedłożoną propozycję pozwolili na dalszy, dynamiczny rozwój Teresina (przytaczam jeden z głosów w dyskusji Edwarda Białkowskiego). Radni ponownie odrzucili popieraną przez mieszkańców uchwałę, nie licząc się ze zdaniem wyborców, którzy jak powiedział wtedy Dariusz Gałecki zapewne zapamiętają osoby głosujące przeciw i za 6 miesięcy w czasie wyborów samorządowych nastąpi weryfikacja. Słowa te okazały się prorocze co do wyborów jesienią 2006 roku. W obecnej Radzie jest tylko jeden radny Pracy i Uczciwości, zaś 13 mandatów otrzymali radni Niezależni. Tyle historii, którą przytaczam ku przestrodze radnym i mieszkańcom gminy. Jak to się rzecze lepiej późno, niż wcale. Rada naprawiła to, co zostało zaprzepaszczone trzy lata temu, ale w tym czasie FM Polska znalazło lokalizację na terenie gminy Błonie, gdzie radni z otwartymi rękami przyjęli następnego inwestora. Tymczasem szaleje i narasta globalny kryzys gospodarczy i ogromnie trudno pozyskać inwestora tej klasy, co FM Polska. 30 stycznia 2009 roku, podczas posiedzenia Rady Gminy, w dyskusji przed podjęciem omawianej uchwały znamienny był głos wiceprzewodniczącego, Lecha Kaźmierczaka. Powiedział on, że przez poprzednie działania klubu radnych Praca i Uczciwość, w którym czołową rolę odgrywał obecny radny Ryszard Kacprzak, gmina została pozbawiona dochodów z tytułu podatków od działalności gospodarczej na kwotę 8 milionów 740 tysięcy złotych! Te pieniądze wpłynęłyby w latach Podatek roczny wpłacany do kasy gminy wynosiłby około 2 miliony 913 tysięcy zł. Za te pieniądze można było wykonać, np. 18 kilometrów czterometrowej drogi asfaltowej lub 32 kilometry czterometrowej drogi utwardzonej tłuczniem albo wybudować 3 sale gimnastyczne. To wszystko prawda, a ja dodałbym jeszcze, że pozbawiono gminę wpływów z renty planistycznej, bagatela ponad 2 miliony złotych. Przez ostatnie lata od tego gruntu wpływa tylko podatek rolny, który na rok bieżący wynosi 5 tysięcy 128 złotych i 74 grosze. Będę oczywiście czynił wszelkie możliwe starania dla pozyskania inwestora na ten, uchwalony planem, teren. Na to, co się stało w 2006 roku, ani ja, ani Państwo wpływu nie mieliśmy, ale by sytuacja nigdy się nie powtórzyła, a mandaty w wyborach otrzymali radni, którzy są autentycznymi przedstawicielami naszych miejscowości, wpływ mamy ogromny. Wójt gminy Teresin Marek Olechowski Uwaga: cytowane w powyższym tekście wypowiedzi przytoczone są z protokołów sesji Rady Gminy Teresin z dnia 17 i 31 marca oraz 28 kwietnia 2006 r. luty marzec

12 Najwyższe średnie w powiecie Siedemnastu uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół otrzymało stypendia starosty sochaczewskiego za I semestr w roku szkolnym 2008/2009. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego (najwyższa średnia 5,00 Zasadnicza Szkoła Zawodowa), Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (najwyższa średnia 4,75 LO, 4,68 Technikum) i Zespołu Szkół Specjalnych w S o c h a c z e w i e (najwyższe średnie 4,80 Szkoła Podstawowa, 5,01 Gimnazjum). Kwota miesięcznie przyznawanego stypendium wynosi 170 zł. Warto też nadmienić, że w ubiegłym roku przed wakacjami Rada Powiatu przyjęła znaczące poprawki do Programu. Zdecydowano m.in. W kategorii stypendium za wybitne i bardzo dobre wyniki nauce w gronie najzdolniejszych znalazło się 6 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie (najwyższa średnia 5,26 Gimnazjum, 5,08 LO), 5 uczniów Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie (najwyższa średnia 5,10 Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 4,50 Technikum), oraz po dwóch uczniów Spotkanie ze strażą Podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, dzięki zaproszonym strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, miały możliwość uczestniczenia w prelekcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wzięły także bezpośredni udział w pokazach prawidłowych zachowań podczas wypadków i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród dziewcząt. Izabela Kubiak, Urszula Olkiewicz 12 przyznawać stypendia w kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za bardzo dobre wyniki w nauce. Zmiany dotychczas obowiązującego Programu dotyczą też m.in. włączenia do grona osób ubiegających się o stypendium uczniów szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski, ale zamieszkałych również poza jego terenem. - Mam nadzieję, że poprzez wspieranie zdolnych uczniów pomożemy w ten sposób młodym osobom w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. A wyróżniający się wysoką średnią ocen uczniowie będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę promując przez to nasz powiat powiedział starosta sochaczewski Tadeusz Koryś. marzec luty

13 Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie rozpoczął prace nad włączeniem Mazowsza do Europejskiej Sieci Kulinarnego Dziedzictwa. Został opracowany i wdrożony projekt Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, który skierowany jest do rolników, przetwórców żywności, restauratorów, hotelarzy, dystrybutorów produktów spożywczych i sklepów detalicznych. Podstawowym celem tworzonej sieci jest aktywna promocja regionalnej żywności, Mazowsza oraz Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w całej Europie. Dlatego też podmioty ubiegające się o włączenie do sieci muszą swoją działalność gospodarczą i wytwórczą opierać na rodzimej mazowieckiej produkcji. Chodzi tu przede wszystkim o uprawy płodów rolnych. Restauracje zaś przygotowując regionalne potrawy muszą dodatkowo korzystać z przepisów kulinarnych związanych z Mazowszem, najlepiej udokumentowanych historycznie. Niemałe znaczenie ma także informacja dla klientów o pochodzeniu produktów i surowców, technologii produkcji, czy sposobu przygotowania. Korzyści płynących z Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze jest sporo, a przystąpienie do niej nie powinno sprawić przedsiębiorcom większych problemów. Wystarczy tylko ze strony pobrać jednostronicowy wniosek członkowski, wypełnić i wysłać pod adres Urzędu Marszałkowskiego. Powołana Komisja weryfikuje W sobotę 21. lutego w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłowie odbył się turniej halowej piłki nożnej o mistrzostwo powiatu sochaczewskiego LZS-ów. W zawodach udział wzięły cztery zespoły z terenu powiatu sochaczewskiego. Organizatorem turnieju był Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Zawody sędziował Andrzej Grzybowski. Wyniki przedstawiają się następująco: Rybno Teresin 2:8 Iłów Brochów 3:0 Brochów Teresin 0:2 Iłów Rybno 2:1 Rybno Brochów 2:1 Teresin Iłów 3:2 pod względem formalnym i merytorycznym wnioski, a listę kandydatów przedstawia do akceptacji Zarządowi Województwa Mazowieckiego. Wizualizacją uczestnictwa w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego jest logo z prawem do jego używania dla promocji produktów mazowieckich i swojej firmy. Poza tym informacje o przedsiębiorstwie członkowskim zostaną umieszczone na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Europejskiej Sieci Kulinarnego Dziedzictwa Przedsiębiorcy będą także zapraszani na imprezy i wydarzenia promocyjne organizowane przez Urząd Marszałkowski. Będzie można również skorzystać z bezpłatnych reklam umieszczanych w wydawnictwach mazowieckiego samorządu. Jest to na pewno oferta atrakcyjna, dająca możliwość wypromowania firmy i produktów nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce, nawet w Europie. Pozostaje zatem nadzieja, że w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego nie zabraknie sochaczewskich przedsiębiorców. ***** Idea Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego powstała w szwedzkiej Skanii i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 roku. Inicjatywa szybko spotkała się z dużym zainteresowaniem wielu regionów europejskich, które dbają o to, aby zaoferować mieszkańcom oraz turystom wyborną w smaku, wyjątkową regionalną żywność. VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Powiatu Sochaczewskiego Ludowych Zespołów Sportowych Puchar starosty dla Teresina Korzyści płynących z Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze jest sporo, a przystąpienie do niej nie powinno sprawić przedsiębiorcom większych problemów. Klasyfikacja końcowa 1. Teresin 9 pkt. - puchar starosty sochaczewskiego 2. Iłów 6 pkt. - puchar przewodniczącego Rady Powiatu 3. Rybno 3 pkt. - puchar wójta gminy Iłów 4. Brochów 0 pkt. - puchar przewodniczącego Rady Gminy Najlepszym zawodnikiem został Grzegorz Banasiak z Iłowa, najlepszym bramkarzem Janusz Woźnica z Teresina, zaś królem strzelców Tomasz Hankiewicz z Rybna (4 bramki). Puchary drużynom wręczali członek Zarządu Rady Powiatu Ryszard Ambroziak i dyrektor Gimnazjum w Iłowie, radny powiatowy Jan Kraśniewski. Aktualnie sieć zrzesza dwadzieścia pięć regionów europejskich. Głównym celem regionów znajdujących się w sieci jest Podmioty ubiegające się o włączenie do sieci muszą swoją działalność gospodarczą i wytwórczą opierać na rodzimej mazowieckiej produkcji. promocja regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców. W obrębie regionów członkowskich istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów, przetwórców oraz dystrybutorów regionalnej żywności. Ponieważ dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego, Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego tworzy wizerunek i promuje region. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, tworzy również płaszczyznę do współpracy dla wielu przedsiębiorstw w regionie. Polecamy Aleksandra Marinina Płotki giną pierwsze To kolejny kryminał mistrzyni gatunku Aleksandry Marininej. Jaka sprawa spadnie tym razem na barki major Anastazji Kamieńskiej najlepszego analityka w moskiewskim wydziale zabójstw? Nastia obudzona w środku nocy, szczegółowo omówi każde morderstwo z ostatnich dziesięciu lat. Tworzy najbardziej nieprawdopodobne hipotezy. W okolicach Moskwy w cotygodniowych odstępach czasu zaczynają ginąć młodzi mężczyźni. Wszystko wskazuje na to, że to robota tego samego snajpera. W tym samym czasie Dmitrij Płatonow pracownik wydziału MSW do walki z przestępczością zorganizowaną zostaje oskarżony o zabójstwo kolegi i przyjęcie dolarów łapówki. Płatonow domyśla się, że ma to związek z dochodzeniem w sprawie przekrętów jednego z zakładów w Uralsku-18. Co więcej, ktoś zamordował jego najlepszego tajnego agenta. Funkcjonariusz musi więc na jakiś czas zniknąć. Wprowadza się do przypadkowo poznanej młodej kobiety, która zgadza się mu pomóc. Major Kamieńska przeczuwa, że wszystkie te sprawy mogą mieć ze sobą coś wspólnego. Tylko czy zdąży znaleźć rozwiązanie nim będzie za późno? Marinina, wykorzystując swoje doświadczenie z pracy w rosyjskiej milicji, tworzy misternie skonstruowaną intrygę. Dawkuje napięcie. Mnoży komplikacje i hipotezy, by na końcu wszystko zgrabnie zamknąć w przejrzystą całość. luty marzec

14 Renault zastąpiło Fiata Dyrekcja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie w minionym miesiącu zakupiła dla szkoły nowy samochód osobowy z częścią bagażową - Renault Trafic. Jak zapewnia dyrektor szkoły Dariusz Miłkowski będzie czynił starania, by pozyskać dla swej placówki choćby jeszcze jeden samochód do nauki jazdy Polecamy Marek Krajewski Mariusz Czubaj Róże cmentarne Nadkomisarz Pater powraca w kolejnym kryminale spółki Krajewski i Czubaj. Jest lato 2007 roku, w tartaku nieopodal Wejherowa znaleziono zwłoki mężczyzny. Pater, żyjący już myślami o zbliżającym się urlopie w Grecji, dość niechętnie przystępuje do rozwikłania zagadki. Sprawy się komplikują, gdy na plaży zostaje odkryte ciało uduszonej dziewczyny, a morderstwo to przypomina Paterowi niewyjaśnioną sprawę sprzed kilku lat. Czy będzie to ostatnie śledztwo nadkomisarza? Co łączy niezidentyfikowane zwłoki z tartaku z zabójstwem na plaży? Czyżby na Wybrzeżu pojawił się copycut killer seryjny morderca naśladujący popełnione kiedyś zbrodnie? Doskonale skonstruowana fabuła i rozwijająca się w zaskakującym tempie akcja gwarantują znakomitą lekturę, od której nie będzie można się oderwać. Prezentowane książki z Wydawnictwa W.A.B. będą stanowiły nagrody w konkursie, który ogłosimy w następnym wydaniu Wieści Nowy nabytek pochodzi z 2008 roku, jego pojemność to 2 litry, diesel, o mocy 115 KM, przeznaczony jest dla dziewięciu osób. Renault zastąpił dotychczas używanego 9-letniego osobowo-dostawczego Fiata Dukato. Jak mówi dyrektor ZS RCKU Dariusz Miłkowski stan techniczny samochodu jest bardzo dobry, dlatego też decyzją Zarządu Rady Powiatu zostanie przekazany na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Zarówno tak Fiat Ducato, jak i obecne Renault Traffic wykorzystywane były i będą na 15 tysięcy dla straży Emeryci działają Walentynkowe Święto było okazją, by w sobotę 14 lutego w Domu Kultury w Boryszewie kolejny raz w tegorocznym karnawale rozbrzmiały echa wspaniałej muzyki. 130 osób zrzeszonych w Rejonowym Oddziale Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także emeryci innych zgrupowań z terenu miasta bawiło się na parkiecie sali widowiskowej wymienionego obiektu. Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na przyznanie środków pieniężnych w kwocie 15 tysięcy złotych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sorbentów, środków pianotwórczych i neutralizatorów - niezbędnych przy likwidacji skażeń środowiska. Sorbenty używane są przez straż pożarną do zbierania rozlanych cieczy ropopochodnych podczas wypadków drogowych, a neutralizatory do likwidacji i ograniczenia skażeń środowiska np. substancjami ropopochod- potrzeby szkoły. Tego typu samochód służy nam do przewozu młodzieży na zajęcia praktyczne, na zawody sportowe czy inne wyjazdy szkolne. Użyczamy go również na potrzeby Starostwa Powiatowego wymienia dyrektor D. Miłkowski. Auto jest w ciągłej eksploatacji, wcześniej, kiedy funkcjonowała stołówka przy internacie dowoziliśmy zaopatrzenie dodaje dyrektor. Szkoła poza nowym Renault posiada jeszcze Toyotę Yaris i Fiata Punto, które służą do nauki jazdy dla uczniów. Jest jeszcze na stanie mocno wyeksploatowany Fiat Uno, jednak ze względu na znikomą jego wartość i zużycie nie jest używany do jazdy. nymi lub innymi niebezpiecznymi. Środki pianotwórcze jednostki straży pożarnej używają do wytwarzania piany gaśniczej podczas gaszenia pożarów, głównie palących się pojazdów, paliw, tworzyw sztucznych. - W miarę możliwości finansowych Starostwo Powiatowe stara się wspierać powiatową jednostkę straży pożarnej. Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo i pomoc, jaką zapewniają nam swoją ciężką pracą strażacy jest nieprzeliczalna na żadne pieniądze. Mam nadzieję, że sprzęt okaże się pomocy i przydatny w pracy, choć życzyłbym, aby nie dochodziło do wypadków, gdzie musiałby być wykorzystywany mówi starosta sochaczewski Tadeusz Koryś. Wspaniała orkiestra, bogata dekoracja wnętrza sali, skromna, ale urozmaicona słodka konsumpcja, pozytywne nastawienie seniorów wszystko to zadecydowało o tym, że spotkanie integracyjne stało się balem. Rozbawieni emeryci tworzyli niemalże rodzinny krąg, nie było żadnych barier, jakie mogła stwarzać przynależność do różnych emeryckich zgrupowań. Widać, że potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem zwłaszcza w atmosferze zabawy stanowi silną potrzebę psychiczną. Zabawy przy muzyce to sprawdzona forma działalności rozrywkowej, którą wręcz uwielbiają emeryci. Stąd też Zarząd ZERiI planując zadania na kolejny rok uwzględnia w harmonogramie takie właśnie formy. Emeryci mają prawo zgłaszać Zarządowi swoje potrzeby i oczekiwać ich zaspokajania, jeśli tylko jest to możliwe do realizacji. Juz dwukrotnie boryszewscy emeryci wyjeżdżali w tym roku do teatru. W marcu kolejny wyjazd, a do końca roku jeszcze daleko. Planowane są kolejne spotkania ze sztuką teatralną ku uciesze seniorów. Czekają na emerytów wycieczki krajoznawczo-turystyczne dalsze i bliższe, pielgrzymki, ale też na miejscu spotkania okolicznościowe np. z okazji Dnia Seniora czy Inwalidy. Zarząd uwzględnił w swej działalności także poszerzenie wiedzy prawniczej, medycznej emerytów, którą będą propagowali kompetentni ludzie (prawnicy, lekarze) na spotkaniach z zainteresowanymi. Prężnie działa Zarząd Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Boryszewskim Domu Kultury. Swoją działalnością pragnie służyć ludziom, którzy mają prawo do odpoczynku w jesieni swego życia. Niech z tego prawa skorzystać chce każdy, kto jeszcze dotychczas nie wyszedł do ludzi, nie zasmakował radości przebywania w grupie. Zachęca się tym stwierdzeniem do zgłoszenia do biura Związku ERiI, by zostać członkiem. Dom Kultury w Boryszewie, ul. 15 Sierpnia Biuro czynne: poniedziałek piątek tel marzec luty

15 Najpiękniejsza jest moja ojczyzna Zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sochaczewskiego do udziału w konkursie fotograficznym nt.: Najpiękniejsza jest moja ojczyzna. Jego organizatorem jest Wydział Promocji Kultury Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach tematycznych: ciekawe krajobrazy i zjawiska przyrodnicze, architektura zabytkowa: dwory, pałace, architektura sakralna itp., oraz zabytki techniki. Fotografie nie powinny posiadać mniejszego formatu od wymiaru 10x15 cm. Zdjęcia mogą mieć dowolny kolor, powinny jednak obrazować obszar naszego kraju. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć 4 fotografie (mogą być o jednej tematyce) w wersji elektronicznej (CD, w wysokiej rozdzielczości) i w wydruku. Do każdej pracy należy dołączyć informację imienną i opisową oraz podać kontakt adresowy i telefoniczny. Fotografie zostaną zaprezentowane jury konkursu, które wyłoni laureatów. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Prace należy składać w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do 15. maja 2009 roku z dopiskiem Konkurs Fotograficzny (kontakt tel Z. Bernacka lub A. Lemiesz). Uroczyste wręczenie nagród, ogłoszenie wyników i prezentacja fotografii nastąpi w czerwcu 2009 r. Polecamy Andrew Davidson Gargulec Niezwykły debiut historia o miłości, o zbawczej sile cierpienia, o namiętności przezwyciężającej czas i przestrzeń. Powieść jeszcze przed premierą zyskała olbrzymi rozgłos i przyciągnęła uwagę mediów i wydawców z całego świata. Dwadzieścia pięć redakcji z całego świata równolegle pracowało nad przekładem. Na oddziale poparzeń leży mężczyzna. Zawieszony między życiem a śmiercią. Ulgę znajduje jedynie w szczegółowym planowaniu samobójstwa. Aż do momentu, gdy przy jego łóżku pojawia się Marianne Engel, chora na schizofrenię rzeźbiarka tworząca figury maszkaronów. Marianne twierdzi, że od siedmiuset lat łączy ich namiętna miłość. Że poznali się w XIV wieku, gdy opatrywała jego rany jako mniszka, kopistka z niemieckiego klasztoru. Zapomniał? Nie chce uwierzyć? Nie szkodzi. Ona udowodni mu, że tak było. Zaczyna opowieść... O zaginionych przekładach Biblii i Boskiej Komedii. O średniowiecznych kondotierach, buddyjskich świątyniach, wyprawach wikingów. A nade wszystko o miłości. Konkurs dla młodych dziennikarzy Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji to tytuł konkursu dziennikarskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Budkach Piaseckich pod honorowym patronatem starosty sochaczewskiego. W tym roku rusza szósta edycja. I po raz pierwszy konkurs swym zasięgiem obejmie poza szkołami podstawowymi i gimnazjami szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu sochaczewskiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i nadesłanie maksimum dwóch numerów gazetki szkolnej wydanej w bieżącym roku szkolnym 2008/2009. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: nazwę szkoły i adres, skład zespołu redakcyjnego, imiona i nazwiska opiekunów (może się to znaleźć w stopce redakcyjnej). Zespół redakcyjny wybiera dwa najlepsze artykuły ze swoich gazetek i przysyła je osobno wydrukowane (bez danych autora). Dane te powinny znaleźć się na karcie informacyjnej (imię i nazwisko autora, klasa, numer gazetki, w którym został zamieszczony). Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 6 kwietnia 2009 r. Pierwsze prace nadesłane do organizatora mają szansę być zaprezentowane na łamach Echa Powiatu. Komisja złożona z przedstawicieli Starostwa, gazety Echo Powiatu i organizatorów będzie oceniała prace w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz dwóch kategoriach: prace zespołu redakcyjnego - dwa numery gazetki szkolnej; prace indywidualne Najciekawszy artykuł. Komisja weźmie pod uwagę tylko dwa artykuły wytypowane przez szkolne zespoły redakcyjne. Dodatkowo wydrukowane prace powinny zawierać informacje: nazwisko i imię autora oraz jego wiek. Członkowie Komisji będą oceniali prace indywidualnie w skali 0-10 pkt. w każdej kategorii a następnie wspólnie dokonają wyboru trzech prac spośród najwyżej ocenionych w punktacji indywidualnej w każdej kategorii. Komisja oceniać będzie: zawartość merytoryczną ze szczególnym uwzględnieniem promocji naszego regionu, styl i język artykułów, opracowanie materiału i pomysłowość, oryginalność, poczucie humoru, bogactwo i różnorodność treści, oprawę graficzną, obiektywizm. Prace należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Budki Piaseckie Szymanów z dopiskiem Konkurs tel.: (46) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Powiatowa Izba Gospodarcza ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Od listopada ubiegłego roku w siedzibie sochaczewskiej PIG w pierwszą środę miesiąca odbywają się bezpłatne konsultacje zakresie: podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej; programów pomocowych finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych i innych, a także zasad ubiegania się o dofinansowanie; oferty finansowania zewnętrznego przez banki oraz przez inne instytucje finansowe firmy leasingowe, fundusze: pożyczkowe, poręczeń kredytowych, kapitałowe itp.; możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych. Oferta jest adresowana do przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Powiatowej Izby Gospodarczej w Sochaczewie, przy ul 1-go Maja 5, w godzinach od 9.00 do (w pierwszą środę miesiąca). Punkt Konsultacyjny świadczy usługi informacyjne w formie indywidualnych spotkań oraz drogą elektroniczną (adres owy: celu umówienia się na bezpłatną indywidualną konsultację prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z konsultantem- 024/ luty marzec

16 Nie mów nikomu co się dzieje w domu(?) Zapewne każdy z nas, już jako dziecko, miał wpajaną tę zasadę. Dlatego tak trudno przełamać się, by z domowymi problemami wyjść na zewnątrz i poprosić o fachową pomoc. Jak pokazują statystyki ofiarami domowej przemocy są najczęściej kobiety i dzieci. Przemoc w rodzinie ma różne oblicza od brutalnej przemocy fizycznej, dość łatwej do zdiagnozowania, bo często widocznej gołym okiem, po przemoc seksualną i psychiczną, skutecznie skrywaną. Regiony turystyczne Polski i świata, ośrodki SPA and Welles, atrakcje turystyczne, agroturystyka, oferty biur podróży, Łódzki Jarmark Turystyczny, prezentacja najlepszych promocyjnych filmów turystycznych - to wszystko czekało na zwiedzających w Na Styku Kultur w Łodzi O prezentację walorów turystycznych i rekreacyjnych Mazowsza zadbała na Targach Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Na zdjęciu dyrektor MROT-u Walentyna Rakiel-Czarnecka i pracownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Tadeusz Jaworski. ramach XV Międzynarodowych Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, które odbyły się w dniach 27 lutego - 1 marca 2009 r. w Łodzi w hali Expo. Oferty turystyczne zaprezentowało wielu wystawców z Polski, Białorusi, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rosji, Serbii, Sri Lanki, Ukrainy, Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Dla zwiedzających wystawcy targów przygotowali szereg atrakcyjnych ofert i promocji. W latach poprzednich wśród wystawców swoje stoisko miało nasze Starostwo Powiatowe, w tym roku byliśmy w charakterze zwiedzających. Integralną częścią targów była prezentacja SPAcerkiem po zdrowie, czyli oferta uzdrowisk, obiektów leczniczo-rehabilitacyjnych, SPA, wellness i Wypoczynek z duchami, czyli prezentacja atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych posiadających ciekawe legendy, historię, Targom towarzyszyły m.in. konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, aleja twórców ludowych i wiele innych atrakcji. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie z reguły zwlekają ze zgłoszeniem swojego problemu, traktując go jako osobisty i wstydliwy. Najczęściej, latami trwająca w czterech ścianach gehenna, wychodzi na światło dzienne, kiedy na pomoc jest już za późno. Informacje docierające do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z posterunków policji, od pedagogów szkolnych i z Ośrodków Pomocy Społecznej stały się podstawą do opracowania programu działania Interdyscyplinarnego Zespołu działającego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku. Rodziny wybrane do programu są rodzinami wielodzietnymi, dotkniętymi przemocą, uzależnieniem, niezaradne, mające problemy wychowawcze, borykają się z biedą i będące zagrożone wykluczeniem społecznym. Powołany we wrześniu ubr. zespół prowadził szkolenia nauczycieli, zorganizował warsztaty dla rodziców i dzieci. Takie formy spotkań z osobami objętymi programem okazały sie skuteczne, ponieważ rodziny dotknięte problemem przemocy i uzależnień unikają spotkań ze specjalistami, niechętnie współpracują. Członkowie zespołu odbyli wizyty w środowisku, wspólnie z pracownikami socjalnymi z odpowiednich gmin. O działaniach zespołu informowały lokalne media. Dzięki temu udało się nagłośnić konieczność ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz przeciwdziałaniu przemocy. Informacja o działaniach zespołu ma za zadanie uświadomienie osobom pokrzywdzonym, że tylko interdyscyplinarnie jesteśmy w stanie skutecznie pomagać oraz zachęcić je do szukania pomocy w chwilach trudnych. W czasie realizacji zadania POIK współpracował z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, parafiami oraz organizacjami pozarządowymi. Oferty biur podróży, prezentacje najciekawszych miejsc w Polsce, pokazy twórczości ludowej i wycieczki po Łodzi to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na odwiedzających Targi. Pokaz ręcznej produkcji papieru czerpanego zaprezentował powiat łęczycki. Adam Lemiesz z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki postanowił spróbować swoich sił i samodzielnie wyczerpał kartkę papieru.

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz sala 305

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz sala 305 Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz. 15 00 sala 305 Porządek obrad... 2 Wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Tychach... 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016 Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS

Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych Edycja 2013 1 1. Organizatorem niniejszego konkursu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele nagród:

Postanowienia ogólne. Cele nagród: Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym,, Nagroda Trzeciego Sektora przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Postanowienia ogólne 1. Nagroda przyznawana

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/245/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada2011r.

Uchwała Nr XIII/245/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada2011r. Uchwała Nr XIII/245/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada2011r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VII/119/11 z dnia 27 kwietnia 2011r. /ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich Załącznik do Uchwały Nr 1717/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2012 roku Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich REGULAMIN Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. L SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 20 marca 2014 r. RZP-R.0002.3.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU

FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU Załącznik do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia... FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU Grudzień 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Celem konkursu jest promowanie dobrze zarządzanych pod

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. Projekt przygotowany w dniu 03.08.2015r przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU DOBRE, BO KRAŚNICKIE 2016

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU DOBRE, BO KRAŚNICKIE 2016 REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU DOBRE, BO KRAŚNICKIE 2016 1 Zasady organizacji Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Kraśnicka Izba Gospodarcza we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku. 2. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009 r.

ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009 r. URZĄD MIEJSKI w Radomiu Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu 26-610 RADOM ul. J. Kilińskiego 30 Tel: 048-36 26 870; 36 20 983, Fax: 048-36 20 200 ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 40/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 40/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. OR.II.0022.1.38.2015 PROTOKÓŁ NR 40/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy (MRMB) powstała w 2007 roku na mocy uchwały Nr XI/128/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia

Bardziej szczegółowo

dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016 Załącznik uchwały nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. REGULAMIN X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.

UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz. UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarząwymi oraz innymi pmiotami upoważnionymi prowadzenia publicznego na rok 2011 Program współpracy powiatu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 z dnia 28 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr 313/XXII/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert)

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Zarządu Stowarzyszenia Łódź Ratunkowa z siedzibą Gdańsku za okres kadencji 14.04.2011r. 15.05.2014r.

Sprawozdanie merytoryczne. Zarządu Stowarzyszenia Łódź Ratunkowa z siedzibą Gdańsku za okres kadencji 14.04.2011r. 15.05.2014r. 1. Podjęte zadania 1. Podstawowym działaniem Stowarzyszenia była kontynuacja projektu Klub Wsparcia NIWA ( Niepełnosprawni Intelektualnie w Akcji). W ramach działania Klubu zorganizowano kilka warsztatów

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego Edukacja ekologiczna. Na

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... Uchwała Nr... z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. Na podstawie art. 35a ust. 3 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo