e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN gazeta bezp³atna nak³ad KINO PRAHA YJE!?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 KINO PRAHA YJE!?"

Transkrypt

1 GAZETA R S M PRAGA e e e miesiêcznik robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej praga ydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN gazeta bezp³atna nak³ad Nr 6 (56) 2012 czerwiec V ALNE ZGROMADZENIE RSM PRAGA ZAKOÑCZY O OBRADY Obraduj¹ce w szeœciu czêœciach V alne Zgromadzenie RSM Praga, 20 czerwca br. zakoñczy³o siê. Cz³onkowie zapoznali siê z wynikami finansowymi i gospodarczymi Spó³dzielni za rok 2011, dokonali pozytywnej oceny pracy Zarz¹du i Rady Nadzorczej. Na stronach 4-5 publikujemy sprawozdanie z poszczególnych czêœci alnego Zgromadzenia. Obrady alnego Zgromadzenia obywa³y siê w auli y szej Szko³y Mened erskiej przy ul. Kawêczyñskiej. Na zdjêciu widok ogólny auli w czasie obrad Fot. Andrzej Maœlankiewicz a ne dla mieszkañców Osiedli Jagielloñska i Kijowska... KINO PRAHA YJE!? pierwszych miesi¹cach bie- ¹cego roku rozesz³a siê, nie tylko po Pradze wieœæ, e NOVE KINO PRAHA zostanie zlikwidowane. iadomoœæ by³a zaskakuj¹ca i bulwersuj¹ca jednoczeœnie, bowiem nie dalej jak piêæ lat temu za spo³eczne pieni¹dze, na miejscu starego kina Praha powsta³o nowoczesne, jedno z pierwszych cyfrowych kin w arszawie. Dla mieszkañców Dzielnicy Praga jedyne kino. Nie mo na wiêc by³o siê pogodziæ z myœl¹, e mo- e byæ zlikwidowane, chocia jednoznaczne dzia³ania w³aœciciela, Instytucji Filmowej Max Film, zmierza³y w tym kierunku, przy cichej akceptacji Marsza³ka ojewództwa Adama Struzika. felietonie, zamieszczonym w Nowej Gazecie Praskiej Maciej Bia³ecki pisa³: Zarz¹dzaj¹ca kinem spó³ka Instytucja Filmowa Max-Film nale y do samorz¹du województwa mazowieckiego. Powsta³a w 2005 r. w wyniku komercjalizacji dzia³aj¹cej pod t¹ sam¹ nazw¹ Instytucji Filmowej Max-Film pozosta³oœci po istniej¹cym w PRL pañstwowym systemie rozpowszechniania filmów, przejêtej przez samorz¹d w 1998 r. od administracji rz¹dowej r. powsta³a Centrum Praha Sp. z o.o. Jej jedynym udzia³owcem by³a Instytucja Filmowa Max-Film. Spó³ka ta zosta³a powo³ana w celu budowy kompleksu kinowo-biurowego przy ul. Jagielloñskiej 26. Rzeczywiœcie, w 2007 r. na miejscu starego kina Praha powsta³o pierwsze w Polsce kino cyfrowe Nove Kino Praha oraz, przez œcianê, nowa siedziba urzêdu marsza³kowskiego r. samorz¹d województwa mazowieckiego przej¹³ sto procent udzia³ów w spó³ce Centrum Praha od IF Max- Film i to on, reprezentowany przez marsza³ka Adama Struzika, jest dziœ jej w³aœcicielem. Kiedy sta³o siê niemal jasne, e kino zostanie zlikwidowane, a na jego miejscu powstanie, byæ mo e okaza³y apartamentowiec, utworzy³ przejêtych i zrujnowanych warszawskich kin, a na jego miejscu wyroœnie biurowiec lub inny, nie zwi¹zany z kultur¹, obiekt przynosz¹cy krociowe zyski? Jak pokazuje rzeczywistoœæ, Instytucja Filmowa Max Film, powo³ana do zarz¹dzania kinami, najlepiej radzi sobie z likwidacj¹ tych kin: Syrena obecnie jest studiem Superstacji, Ochota siedziba Och-Teatru Relax miejsce lokalizacji delikatesów Alma Skarpa posz³o pod kilof, na jego miejscu stoi nowoczesny siê SPO ECZNY KOMITET biurowiec OBRONY KINA PRAHA, sk³adaj¹cy siê z mieszkañców Starej Pragi. Rozpoczê³a siê akcja protestacyjna, zbieranie podpisów i spotkania z udzia³em w³aœciciela budynku, w którym mieœci siê kino i Urz¹d Marsza³kowski. Spo³eczny Komitet Obrony Kina Praha pisa³ w odezwie do mieszkañców. Protestujemy przeciwko zaprzestaniu dzia³alnoœci Novego Kina Praha, które jako spadkobierca starego Kina Praha na trwa³e wpisa³o siê w historiê, kulturê i krajobraz Starej Pragi. Nie ulega w¹tpliwoœci, e po wybudowaniu drugiej linii metra, zmieni siê oblicze Pragi Pó³noc. zroœnie wartoœæ usytuowanych tu Nove Kino Praha nowoczesne, klimatyczne kino wybudowane za publiczne pieni¹dze, mniej ni 5 lat temu co z nim bêdzie? O Max Filmie ju nie raz by³o g³oœno. Gdy spó³ka zdecydowa³a o sprzeda y kina Relax, wielcy twórcy polskiego kina, tacy jak Kazimierz Kutz, Krzysztof Krauze czy Andrzej ajda, podpisali list protestacyjny przeciwko Max Filmowi, zarzucaj¹c spó³ce, e dzia³a na szkodê kultury polskiej pod pozorem zwiêkszania efektywnoœci gospodarczej... Po wielu tygodniach narastaj¹cego protestu, wymianie pism miêdzy nieruchomoœci oraz ceny najmu powierzchni Urzêdem Marsza³kowskim komercyjnych. Powa nie obawiamy siê, e ten w³aœnie fakt przyczyni³ siê do podjêcia przez Max Film decyzji o zamkniêciu kina. Czy a Spo³ecznym Komitetem Obrony Kina Praha i pokrêtnych odpowiedziach ze strony w³aœciciela budynku, wreszcie w koñcu maja nast¹pi³ nowoczesne cyfrowe Nove Kino Praha wkrótce podzieli losy innych cd. na str. 3 R E K L A M A R E K L A M A czasy dla seniora w Krynicy Morskiej 10 dni: z³/os 7 dni: z³/os 10 dni: z³/os 14 dni: z³/os cenie zakwaterowanie i pe³ne wy ywienie Oœrodek ypoczynkowy Jantar tel. (22) , (55)

2 2 CZASIE DESZCZU DZIECI SIÊ NIE NUDZ M o na powiedzieæ, e ju tradycyjnie miêdzy Teatrem Rampa a Parkiem iecha, 1 czerwca br. dzieci Targówka bawi³y siê na festynie zorganizowanym w Dniu Dziecka przez Administracje Osiedli Targówek i Generalska. Przez kilka godzin, mimo niesprzyjaj¹cej pogody, przeplatanej deszczem, dzieci bawi³y siê znakomicie, a tak e doroœli opiekunowie na brak atrakcji nie mogli narzekaæ. Niew¹tpliwie du a w tym zas³uga prowadz¹cych imprezê aktorów z zespo³u Rampy Konrada Marsza³ka i Roberta Kowalskiego, którzy zapraszaj¹c do wspólnej zabawy, na pocz¹tku rozbawili m³od¹ widowniê wykonuj¹c utwór pogoni za bajk¹. A potem estrad¹ zaw³adnêli m³odzi wykonawcy. Pokaz taneczny oraz wokalny da³y przedszkolaki z Przedszkola nr 81 przy ul. Barkociñskiej. Popis zespo³u tanecznego AKROBA- TIC DANCE oraz konkurs taneczny poprowadzi³a Iza ak. Piêknie zaprezentowa³y siê dzieci z Naszego Klubu i Klubu Pinokio, uczestnicy zespo³u tanecznego JUNIOR DANCE, prowadzonego przez instruktorki: Izê ak i Edytê Kozaczuk, wyró nionego w kilku pokazach tanecznych. Zespó³ gitarzystów z Klubu Ko³atka zape³ni³ niemal ca³¹ scenê. Koncert na kilka gitar poprowadzi³a Ma³gorzata ojciuk, a potem oklaskiwano zespó³ Muzyczni Czarodzieje. Nie brakowa³o równie ró nego rodzaju konkursów. konkursie literackim m³odzi uczestnicy musieli siê wykazaæ znajomoœci¹ bajek, a w konkursie Mam Talent zaprezentowaæ swe uzdolnienia wokalne. Oba konkursy sponsorowa³ Teatr Rampa, nagradzaj¹c uczestników biletami na spektakle dla dzieci, folderami i plakatami. konkursie ekologicznym nagrody ufundowa³o MPO. Uczestnikom konkursu czytelniczego nagrody wrêcza³ wiceburmistrz Dzielnicy Targówek Krzysztof Miko³ajewski. Pokaz sekcji zapaœniczej poprowadzi³ sam mistrz œwiata Andrzej Malina przy pomocy Estrada przed Teatrem Rampa niemal bez przerwy by³a zape³niona m³odymi artystami. ystêp gitarzystów z Klubu Ko³atka spotka³ siê z ciep³ym przyjêciem Tomasza Piskorza z UMK Zdrowy Targówek, pokaz karateków z Naszego Klubu Marzena alend. Teatrzyk Raj przy Parafii Œw. Marka Ewangelisty przedstawi³ fragment przedstawienia pt: Kram pierwszej kolejnoœci pomalowanie buzi, a potem udzia³ w konkursie rysunkowym z bajkami. Odby³ siê tak e konkurs literacki. plenerze ulokowa³y siê liczne stanowiska. Punkt medyczny. Opiekê pielêgniarsk¹ zapewnia³a pielêgniarka z Hospicjum Domowego z ul. Tyko- óz bojowy stra y po arnej tradycyjnie by³ wielka atrakcja festynu ciñskiej 27/35.Punkt z wod¹. Opiekê nad stoiskiem sprawowali cz³onkowie Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 15, dzia³aj¹ce w Naszym Klubie z przewodnicz¹c¹ Teres¹ Delegacz. Stoisko z bezp³atnymi czasopismami, które wrêcza³y cz³onkinie Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 9, dzia³aj¹ce w Klubie Pinokio. stoisku modelarskim instruktor Daniel Czarnecki z dzieæmi wykonywa³ drewniane modele. Stoisko promuj¹ce zajêcia nauki j. angielskiego w Klubach Osiedlowych prowadzi³a Marta Matych-Jankowska wykwalifikowany nauczyciel j. angielskiego. Stoisko plastyczne, prowadzi³a Ania ó³towska. Dzieci mog³y wykonaæ prace plastyczne ró - nymi technikami np. origami p³askie. By³o równie stoisko sportowe w którym zajêcia prowadzi³a Anna Pa³czyñska. Nie brakowa³o stoisk firmowych i pokazów m.in. stra y po arnej oraz policji rzecznej. Rozbawione na festynie dzieci tradycyjnie odwiedzi³ prezes Zarz¹du RSM Praga Andrzej Pó³rolniczak. trakcie imprezy obecni równie byli cz³onkowie Rady Nadzorczej Hanna Sobótka i itold Harasim. Imprezê sponsorowali: Administracje Osiedli Targówek i Generalska, Urz¹d Dzielnicy Targówek ydzia³: Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, MultiMedia... * * * Na Tarchominie, festyn z okazji Dnia Dziecka oby³ siê w Klubie Arkona. Mimo deszczowej aury wszystko odby³o siê zgodnie z wczeœniej uzgodnionym planem, to znaczy 1 czerwca br. w godzinach szystkie punkty programu zosta³y zrealizowane o wyznaczonych porach. Imprezê prowadzi³a Agencja BE ACTIVE GRUP oferuj¹c dzieciom w programie: muzykê, pokazy zrêcznoœciowe, konkursy z ró - nych dziedzin, spartakiadê sportow¹, malowanie buzi, skrêcanie balonów, dmuchane zamki, wata cukrowa itp. Na czas festynu udostêpniona zosta³a dzieciom pracownia plastyczna pod nazw¹ Mali artyœci. Tradycyjnie odbywa³y siê warsztaty modelarskie. konkursach plastycznch miêdzy innymi malowanie kred¹ na chodniku uczestniczy³y dzieci w bardzo zró nicowanym wieku. Uczestnicy konkursów obdarowywani byli upominkami w firmowych torbach RSM Praga. Przedstawiciele policji prowadzili zajêcia profilaktyczne z zakresu ruchu drogowego, walki z narkomani¹ i bezpieczeñstwa w osiedlu. Du- ym zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz i prezentacja radiowozu policyjnego. iêkszoœæ dzieci po raz pierwszy mia³a okazjê obejrzeæ wnêtrze wozu operacyjnego. Podobny pokaz wozu i sprzêtu gaœniczego zademonstrowali stra acy jednostki stra- y po arnej z ul. Czarodzieja. e wszystkich konkursach dzieci obdarowywane by³y za udzia³ nagrodami. czasie festynu dzieci i opiekunowie mogli skorzystaæ z poczêstunku. Tradycyjnie dymi³ kocio³ smakwitej zupy grochowej. By³y równie p¹czki, soczki i ró ne inne s³odkoœci. Z powodu deszczu dmuchane atrakcje musiano przenieœæ do sali, ale i tak zabawa by³a przednia Bañki mydlane unoszone wiatrem godzinach R E K L A M A popo³udniowych artyœci z Agencji Pikolo-Art. poprowadzili zabawê dyskotekow¹. Do godziny 21 na parkiecie dzieci pl¹sa³y w modnych rytmach. Impreza, jak co roku, cieszy³a siê du- ¹ frekwencj¹ najm³odszych mieszkañców Tarchomina. Udzia³ w festynie by³ bezp³atny, a koszty zwi¹zane z organizacj¹ pokryte zosta³y przez Administracjê Osiedla Poraje. Rozbawionych najm³odszych mieszkañców Osiedla Poraje odwiedzili: prezes Zarz¹du RSM Praga Andrzej Pó³rolniczak i zastêpca prezesa Ryszard Zarañski. Imprezê sponsorowali: Krzysztof Nowak w³aœciciel DH Tarchomin i Jerzy asilewski. Pomoc¹ w roli wolontariuszy s³u- yli: Anna Kamiñska, Anna So³tysiak, Rafa³ Michalski i Ewa o³yniec, wierni sympatycy Klubu Arkona. Zdjêcia Edyta Redestowicz Andrzej Maœlankiewicz

3 3 KINO PRAHA YJE!? cd. ze str. 1 prze³om.umowa z Max Filmem zosta³a rozwi¹zana i zgodnie z zapowiedzi¹, jak¹ zawar³ w swym piœmie wicemarsza³ek ojewództwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, ostatni weekend maja by³ ostatnim pod rz¹dami Max Filmu w kinie Praha. Od 1 czerwca kino ruszy³o ponownie z filmowym przegl¹dem na Dzieñ Dziecka, zorganizowanym przez nowego najemcê, spó³kê Meteora Films. Od maja równie wynajêto lokal gastronomiczny mieszcz¹cy siê w parterze budynku kina. Zamiast restauracji obecnie bar dla kibiców pi³karskich. kinie zamiast komercji i schlebiania niskim gustom, nowy operator zapowiada ambitny repertuar. Choæ sama spó³ka powsta³a niedawno, skupia ludzi z dziesiêcioletnim doœwiadczeniem w organizacji ponad dwustu najwiêkszych imprez filmowych i dystrybucji kinowej. Zarz¹dzaj¹ te niezale nymi kinami Alchemia i Etnokino, a i w tej dziedzinie nie powiedzieli jeszcze ostatniego s³owa. najbli szym czasie spó³ka planuje pokazy filmów nagradzanych na festiwalach filmowych w Berlinie, enecji oraz Cannes. Praha stanie siê wkrótce jedynym miejscem w arszawie, gdzie te filmy bêdzie mo na obejrzeæ na d³ugo przed oficjaln¹ premier¹ kinow¹. Jak zapewnia prezes spó³ki Meteora Films Joanna Grabowska nowy najemca kina zamierza tworzyæ nie tylko w³asne projekty filmowe, ale niepowtarzalne praskie edycje wydarzeñ ju istniej¹cych w innych miastach. Znakomite nag³oœnienie kina pozwoli tak e na organizowanie zarówno kameralnych wydarzeñ muzycznych, jak i pokazów filmów niemych z muzyk¹ na ywo. przeciwieñstwie do dotychczasowego najemcy, Instytucji Filmowej Max-Film, nowy operator kina ma pomys³, wizjê i dostrzega na Pradze potencja³ dla wprowadzenia tak e ambitnego repertuaru, nawet pomimo trwaj¹cej budowy metra. Kino wreszcie zyska³o szansê, by staæ siê wa nym punktem nie tylko na mapie kulturalnej Pragi, ale i ca³ej arszawy. Poza nowymi projektami utrzymane zostan¹ dotychczasowe, jak pokazy filmów dla szkó³ oraz dla Uniwersytetu Trzeciego ieku. Nie mamy podstaw by nie wierzyæ w zapewnienia nowego operatora Kina Praha, ale maj¹c w pamiêci nie do koñca klarowne dzia³ania Urzêdu Marsza³kowskiego, mo- emy mieæ obawy czy Kino Praha ju nigdy nie stanie siê obiektem biznesowych manipulacji. Dlatego te Spo³eczny Komitet Obrony Kina Praha, mimo odniesionego sukcesu, nie rozwi¹zuje siê. Nasza gazeta natomiast, jako medialny sponsor Kina Praha bêdzie wspieraæ dzia³alnoœæ Kina i popularyzowaæ projekty nowego operatora. (am) LATO MIEŒCIE KLUBIE ARKONA TYGODNIOY PLAN ZAJÊÆ r. poniedzia³ek Zapoznanie siê z programem akcji Lato w Mieœcie w Klubie Gry i zabawy œwietlicowe, godzina z komputerem yjœcie do Stra y Po- arnej Spacer i zabawa na placu zabaw przy Klasyków r. wtorek Zbiórka w klubie BOK Program muzyczny Instrumenty i melodie œwiata Rozdanie nagród konkursu plastycznego pt. Euro 2012 Spotkanie integracyjne dzieci z klubów RSM Zabawa z muzyk¹ Konkurs tañca (nagrody) r. œroda Gry i zabawy œwietlicowe, godzina z komputerem BOS Œcianka wspinaczkowa, zajêcia sportowe na hali Gry zabawy na placu zabaw Biedronka r. czwartek BOK Teatr Jumaja Jaœ i Ma³gosia Zwiedzamy Park azienkowski. Pomniki przyrody. Pa³ac na wodzie. Ogród Botaniczny. Zabawa na placu zabaw w Parku r. pi¹tek 9.00 Zbiórka w klubie Park eromskiego, Plac zabaw ilsona, Muzeum Ksiêdza Popie³uszki, Spacer r. poniedzia³ek Muzeum Archeologiczne w arszawie. Lekcja edukacyjna Spacer po Parku Saskim, plac zabaw r. wtorek BOK Teatr Jumaja Kot w butach BOS Œcianka wspinaczkowa, zajêcia sportowe na hali arsztaty modelarskie pod okiem druha p. Krzysztofa. Sklejanie modeli drewnianych r. œroda Zbiórka. Muzeum ojska Polskiego w programie zwiedzanie z przewodnikiem, lekcja edukacyjna arsztaty edukacyjne Cykliœci,automobiliœci, wioœlarze r. czwartek 9.00 Zbiórka dzieci w Klubie. 10, BOK Teatr Jumaja Baju, Baj. 12, Pa³ac Kultury i Nauki, Taras widokowy. ystawa Geniusz Leonardo da Vinci yjœcie do Mc Donald s r. pi¹tek 9.00 Zbiórka dzieci w Klubie ycieczka do Ogrodu Zoologicznego.Zabawy na Placu zabaw r. poniedzia³ek Zamek Królewski Zwiedzanie z przewodnikiem, lekcja muzealna Rycerz. Spacer po Starym i Nowym mieœcie. Fontanny r. wtorek BOK Teatr Bujanulki BOS Œcianka wspinaczka, zabawy i zajêcia sportowe na hali Spacer po lesie, Plac zabaw XXI wieku Ceramiczna r. œroda yjazd do ilanowa. Zwiedzanie obiektu pa³acowo-parkowego. Program edukacyjny. Spacer r. czwartek BOK Teatr yspa Czamczaraka BOS Œcianka wspinaczka, zabawy i zajêcia sportowe na hali Spacer nad is³¹ r. pi¹tek K¹cik kulinarny Pod okiem Cioci pieczemy ciasteczka Centrum Zabaw My Baby Kulki, magiczna zabawa, gry edukacyjne / dzieci m³odsze i starsze. Zapraszamy. zapisy w klubie codziennie w godz Plan mo ec ulec zmianom z przyczyn od nas niezale nych. YCIECZKA. SZLAKIEM KOPERNIKA dniach od 07 do 10 czerwca br. prawie dziewiêædziesi¹t osób, mieszkañców osiedli naszej Spó³dzielni zwiedza³o podczas wycieczki autokarowej, zorganizowanej przez RSM Praga armiê i Mazury. Tematem przewodnim wycieczki by³o odwiedzenie miejsc zwi¹zanych z pobytem i dzia³alnoœci¹ naszego wielkiego astronoma Miko³aja Kopernika, który urodzi³ siê 19 lutego 1473 roku w Toruniu, ale znaczn¹ czêœæ doros³ego ycia spêdzi³ na armii. Po œmierci ojca Miko³ajem zaopiekowa³ siê brat matki ukasz atzenrode, biskup warmiñski. Po skoñczonych studiach medycznych w Padwie i uzyskaniu prawa do wykonywania praktyki lekarskiej, Miko³aj Kopernik Gier³o y spacer po terenie ilczego Szañca w roku 1507 zosta³ osobistym sekretarzem i lekarzem swojego wuja, biskupa warmiñskiego ukasza atzenrode. Odt¹d rezydowa³ i mieszka³ na zamku w Lidzbarku armiñskim zosta³ wybrany przez kapitu³ê warmiñsk¹ administratorem dóbr wspólnych Po zwiedzaniu zamku kapitulnych, z siedzib¹ w Olsztynie. Zmar³ we Fromborku 24 maja 1543 roku. koncertu organowego. Odwie- w Œwiêtej Lipce wys³uchaliœmy dziliœmy równie Stoczek Klasztorny (miejsce internowania Pry- Podczas wycieczki zwiedziliœmy Olsztyn, zamki w Lidzbarku armiñskim, Reszlu i Niarium w Gierzwa³dzie, Muzeum masa yszyñskiego), Sanktudzicy, Ornetê i inne ciekawe miejsca. Sanktuarium Maryjnym a tak e wiele piêknych budowli Ksiê y Misjonarzy w Pieniê nie, sakralnych, których piêkno dorównuje znanym zabytkom poza granicami Polski. Du e wra enie wywar³o na uczestnikach wycieczki Muzeum ilczy Szaniec w Gier³o y. szyscy uczestnicy byli zafascynowani piêknem tego regionu a szczególnie bogatej flory. Ponadto nigdzie wczeœniej nie spotkaliœmy tyle bocianów. Zmienna jak dot¹d aura okaza³a siê dla nas ³askawa, wycieczka uda³a siê, program zosta³ zrealizowany. Fot. Ewa itke Jadwiga Krawczyk Fot. Ewa itke OBIESZCZENIE O PIERSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŒCI LOKALU U YTKOEGO PRZY UL. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 10/U2 nr K A3M/ /1 Zarz¹d Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Praga podaje do publicznej wiadomoœci, e: w dniu r. o godz. 12:00 w budynku S¹du Rejonowego dla arszawy Pragi Pó³noc I ydzia³ Cywilny maj¹cego siedzibê przy ul. Terespolska 15a w sali nr 213, odbêdzie siê pierwsza licytacja spó³dzielczego prawa do lokalu u ytkowego po³o onego: arszawa, Erazma z Zakroczymia 10/U2, dla którego S¹d Rej. dla -y Mokotowa IX ydzia³ Ksi¹g ieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ o numerze K A3M/ /1. Lokal wpisany jest w rejestrze lokali w³asnoœciowych Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Praga. Przedmiotowy lokal u ytkowy nr U2 sk³ada siê z 2 izb i wc usytuowany jest na parterze budynku wielolokalowego artoœæ rynkowa spó³dzielczego prawa do lokalu u ytkowego oszacowana zosta³a w trybie art. 948 kpc na kwotê ,00 z³. Cena wywo³awcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj ,00 z³. Przystêpuj¹cy do przetargu obowi¹zany jest z³o yæ rêkojmiê (powiêkszon¹ o porto 2,00 z³) na rachunek depozytowy S¹du Rejonowego dla arszawy Pragi Pó³noc , lub na rachunek bankowy komornika , w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania tj ,00 z³ w taki sposób, aby 2 godziny przed wyznaczonym terminem licytacji wp³yw rêkojmi móg³ byæ potwierdzony przy u yciu elektronicznych œrodków transmisji danych. Zgodnie z przepisem art kpc w przetargu nie mog¹ uczestniczyæ osoby, które mog¹ nabyæ nieruchomoœæ tylko za zezwoleniem organu pañstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawi³y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. ci¹gu dwóch ostatnich tygodni przed licytacj¹ wolno przegl¹daæ w sekretariacie I ydzia³u Cywilnego S¹du Rejonowego dla arszawy Pragi Pó³noc przy ul. Terespolska 15a, odpis protoko³u oszacowania nieruchomoœci, operat szacunkowy bieg³ego s¹dowego z akt postêpowania egzekucyjnego. S¹dowa sygnatura akt II Co 3794/11. ZAR Z D

4 4 V ALNE ZGROMADZENIE RSM PRAGA ZAKOÑCZY O OBRADY Obrady V alnego Zgromadzenia RSM Praga tradycyjnie toczy³y siê w auli y szej Szko³y Mened erskiej przy ul. Kawêczyñskiej. szeœciu czêœciach, uczestniczyli cz³onkowie wszystkich osiedli, przy czym cz³onkowie oczekuj¹cy, podobnie jak w roku ubieg³ym obradowali wspólnie z Osiedlem Erazma. Obrady piêciu czêœci otwiera³ przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Alfred Broniec, a w przypadku czêœci trzeciej (Osiedle Erazma i Cz³onkowie Oczekuj¹cy) vice przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Dariusz Nowak. Zgodnie z ustalonym porz¹dkiem obrad, po przywitaniu cz³onków Spó³dzielni, Zarz¹du w osobach Prezesa Andrzeja Pó³rolniczaka oraz iceprezesów Tomasza Jankojcia i Ryszarda Zarañskiego, cz³onków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, kierownictwa oraz pracowników, wybierano prezydia poszczególnych czêœci obrad. Czêœæ 1 Osiedle Generalska Sk³ady prezydiów w tabeli poni ej. ybierano dwie komisje: mandatow¹ i skrutacyjn¹. Do zadañ pierwszej nale a³o sprawdzenie listy obecnoœci cz³onków Spó³dzielni i stwierdzenie prawid³owoœci zwo³ania V alnego Zgromadzenia. Komisja skrutacyjna zajmowa³a siê liczeniem g³osów na sali i przekazywaniem wyników glosowania do prezydium zebrania. Po zrealizowaniu punktów organizacyjnych przystêpowano do czêœci merytorycznej obrad, w której zasadniczym tematem by³o sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni w 2011 r. Tekst sprawozdania dostêpny by³ na stronie internetowej Spó³dzielni oraz w administracjach poszczególnych osiedli. Sprawozdanie omówione zosta³o tak e w majowym wydaniu Gazety RSM Praga nr 5 (55) czasie obrad poszczególnych czêœci V alnego Zgromadzenia g³ówne tezy sprawozdania przedstawia³ Prezes Zarz¹du Andrzej Pó³rolniczak. ypowiedÿ sw¹ rozpoczyna³ stwierdzeniem, e miniony rok, by³ kolejnym dobrym rokiem w naszej Spó³dzielni. Z tego tytu³u wszyscy mieszkañcy, Zarz¹d, Rada Nadzorcza, Kierownictwa Administracji i pracownicy mog¹ byæ usatysfakcjonowani. Bowiem osi¹gniête wyniki œwiadcz¹ o dobrym gospodarowaniu w Spó³dzielni. roku 2011 Spó³dzielnia po raz kolejny osi¹gnê³a bardzo dobre wyniki gospodarcze i to zarówno w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jaki i w dzia³alnoœci gospodarczej. ¹cznie wynik finansowy po odprowadzeniu podatku dochodowego wyniós³ ,91 z³, z tego w gospodarce zasobami mieszkaniowymi ,31 z³, a z dzia- ³alnoœci gospodarczej ,60 z³. Spó³dzielnia ma stabiln¹ i pewn¹ sytuacjê gospodarcz¹. Na rachunkach bankowych na koniec 2011 r. posiadaliœmy ,35 z³. RSM Praga jest silnym, zdrowym organizmem gospodarczym, dobrze rokuj¹cym na przysz³e lata. Na potwierdzenie tej pozytywnej oceny i, która sprawia radoœæ i zadowolenie ogó³u naszych spó³dzielców, a tak e Zarz¹du i Rady Nadzorczej Prezes Andrzej Pó³rolni- Czêœæ 2 Osiedle Poraje czak przypomnia³ jakie nagrody Spó³dzielnia ostatnio otrzyma³a. Ogólnopolskim Rankingu Spó³dzielni Mieszkaniowych w 2011 r. w kategorii: Spó³dzielnie du e inwestuj¹ce. RSM uznana zosta³a za najlepsz¹ Spó³dzielniê w Polsce. Ranking organizowany by³ przez miesiêcznik Domy Spó³dzielcze we wspó³pracy z Krajow¹ Rad¹ Spó³dzielcz¹. yró nienie to jest szczególnie cenne,bo kryteria oceny by³y bardzo surowe i obiektywne. Oceniano: stan gospodarczo-finansowy Spó³dzielni, zakres i wielkoœæ prac remontowych, zakres i jakoœæ prowadzonych inwestycji, weryfikowany i sprawdzany by³ bilans Spó³dzielni. Zajêcie I miejsca w tak presti owym rankingu, w gronie niemal wszystkich du ych spó³dzielni w naszym kraju mo e nas napawaæ dum¹. roku 2011 Spó³dzielnia nasza zajê³a tak e pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Mazowieck¹ Okrêgow¹ Izbê In ynierów Budownictwa Firma In ynierska Mazowsze roku 2011, w kategorii zarz¹dzanie. RSM Praga uznano Czêœæ 3 Osiedle Targówek za jedn¹ z najlepiej gospodaruj¹cych spó³dzielni mieszkaniowych w kraju, buduj¹c¹ nowoczesne obiekty mieszkaniowe oraz posiadaj¹c¹ du e sukcesy w zarz¹dzaniu osiedlami mieszkaniowymi. Mówi¹c o dzia³alnoœci inwestycyjnej Spó³dzielni Prezes Andrzej Pó³rolniczak zaznaczy³, e oprócz mieszkañ budowanych w systemie komercyjnym Spó³dzielnia stara siê pomóc cz³onkom i ich dzieciom, których nie staæ na mieszkanie w systemie komercyjnym. Nowy budynek w Markach, po pierwsze bêdzie mia³ bardzo nisk¹ cenê mieszkañ ok. 4,9 tys. za metr kwadratowy, a po drugie bêdzie obowi¹zywa³ nowy system kredytowania tych mieszkañ. Kredyt zaci¹gnie Spó³dzielnia, a lokator w czynszu bêdzie sp³aca³ raty tego kredytu do Spó³dzielni. Po sp³acie kredytu mieszkanie stanie siê w³asnoœci¹ lokatora. Prezes Andrzej Pó³rolniczak wiele uwagi poœwiêci³ tak e sprawom eksploatacji, remontów i modernizacji, kosztów utrzymania zasobów spó³dzielczych i op³atom czynszowym. Te ostatnie bywaj¹ powodem narzekania mieszkañców. Dlatego te w zawiadomieniach o podwy szaniu op³at czynszowych, jakie dostarczane s¹ mieszkañcom, Zarz¹d stara siê wyraÿnie przedstawiæ i wyjaœniæ, które op³aty s¹ zale ne od Spó³dzielni i przeznaczane s¹ na pokrycie kosztów eksploatacji ponoszonych przez Spó³dzielniê, a wiêc kosztów administrowania, utrzymania czystoœci, konserwacji, obowi¹z-

5 5 kowych przegl¹dów technicznych oraz na fundusz remontowy, eksploatacjê i konserwacjê dÿwigów, dzia³alnoœæ spo³eczno-oœwiatowo-kulturaln¹. Drug¹, znacznie wiêksz¹ grup¹ op³at wnoszonych przez mieszkañców s¹ op³aty niezale ne od Spó³dzielni, a Spó³dzielnia jest jedynie przekaÿnikiem tych pieniêdzy do dostawców mediów, m.in. za ciep³o do SPEC, za wodê i œcieki do MPiK, za œmieci do MPO i do Urzêdu Miasta za podatek od nieruchomoœci i op³aty za w³adanie gruntem wyjaœnia³ Prezes Andrzej Pó³rolniczak. Spó³dzielni, bior¹c œrednio, op³aty na pokrycie kosztów eksploatacji stanowi¹ 21,17% op³at czynszowych, a odpis na fundusz remontowy 17,92. ¹cznie op³aty czynszowe zale ne od Spó³dzielni stanowi¹ 43,17%. ostatnich latach rosn¹ one nieznacznie poni ej poziomu inflacji, b¹dÿ nie s¹ w ogóle podwy szane. Zale y to od sytuacji w danym Osiedlu. Pozosta³a czêœæ czynszu przekazywana jest przez Spó³dzielniê do dostawców mediów i Urzêdu Miasta. Spó³dzielnia ma wp³yw i stara siê, zmniejszaæ te op³aty. Dzieje siê tak dziêki prowadzonym pracom termo modernizacyjnym. latach op³aty za energiê ciepln¹ wnoszone do SPECu zmniejszy³y siê o ponad 27 mln z³. porównuj¹c tê sumê do wielkoœci op³at w roku Mimo wiêc podwy ek cen stosowanych przez SPEC w wymienionych latach, nast¹pi³o zmniejszenie op³aty za ciep³o dla mieszkañców. Ostatnio Spó³dzielnia przeprowadzi³a owocne negocjacje z MPO i wykorzystuj¹c makroskalê Spó³dzielni uzyskano obni kê cen przy wywozie nieczystoœci. To te znajdzie obicie w w op³atach czynszowych. Równie ci¹g³e podwy ki op³at u ytkowania wieczystego gruntów, które systematycznie otrzymuje Spó³dzielnia z Urzêdu Miasta s¹ przez Spó³dzielniê zaskar ane i w wyniku prowadzonych procesów,, ostateczne podwy ki s¹ znacznie ni sze. Gdyby nie te dzia³ania Spó³dzielni, op³aty za u ytkowanie Czêœæ 4 Osiedle Erazma i oczekuj¹cy wieczyste mieszkañcy musieliby wnosiæ wielokrotnie wy sze. Obecnie w S¹dach lub Samorz¹dowym Kolegium Odwo³awczym toczy siê z powództwa Spó³dzielni przeciwko miastu 16 spraw o obni kê op³at za u ytkowanie wieczyste. Prezes przypomnia³, e Spó³dzielnia uczestniczy³a w dwóch projektach Unii Europejskiej. Jednym z nich jest projekt EnSURE poœwiêcony oszczêdzaniu energii i nowym sposobom jej dostarczania. ramach tego projektu Spó³dzielnia nasza by³a organizatorem miêdzynarodowej konferencji. Do arszawy przyjecha³o kilkunastu przedstawicieli z krajów unijnych. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia³alnoœci w 2011 roku przedstawi³ zebranym jej przewodnicz¹cy Alfred Broniec. Mówi³, e Rada pracuj¹c Czêœæ 5 Osiedle Kijowska w sk³adzie 23 osób odby³a w okresie sprawozdawczym 11 posiedzeñ plenarnych, podejmuj¹c 290 uchwa³ w sprawach nale ¹cych do jej kompetencji. tym samym czasie Prezydium Rady obradowa³o 11 razy. roku ubieg³ym Rada Nadzorcza szczególn¹ uwagê poœwiêca³a nastêpuj¹cym obszarom dzia³alnoœci Spó³dzielni: gospodarce finansowej, eksploatacji i remontom zasobów mieszkaniowych, gospodarce nieruchomoœciami i sprawami terenowo-prawnymi, dzia³alnoœci inwestycyjnej, sprawom cz³onkowsko- -mieszkaniowym, zagadnieniom organizacyjnym i statutowo-samorz¹dowym oraz dzia- ³alnoœci spo³eczno- -oœwiatowo-kulturalnej. Przewodnicz¹cy podkreœli³, e podejmowaniu uchwa³ towarzyszy³y rzetelne analizy poddawane merytorycznej ocenie na posiedzeniach komisji problemowych. Funkcjê tê spe³nia³y nastêpuj¹ce komisje: Rewizyjna, Eksploatacyjno-Ekologiczna, Inwestycyjna, Cz³onkowsko-Mieszkaniowa, Samorz¹- dowo-spo³eczno- -Statutowa. ¹cznie wszystkie komisje odby³y 32 posiedzenia. zakresie dzia- ³alnoœci organizacyjno-samorz¹dowej i statutowej, Rada Nadzorcza dokonywa³a oceny pracy Zarz¹du Spó³dzielni, przygotowañ do IV alnego Zgromadzenia, aktualizacji regulaminów wewnêtrznych Spó³dzielni, sposobu realizacji postulatów i opinii zg³oszonych podczas trwania IV alnego Zgromadzenia. Przewodnicz¹cy Alfred Broniec nawi¹za³ równie do obchodów Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci i udzia³u w nich naszej Spó³dzielni. dyskusji, na temat sprawozdania Zarz¹du i Rady Nadzorczej z dzia- ³alnoœci w 2011 roku oprócz spraw generalnych, dotycz¹cych gospodarki, finansów i spraw remontowych Spó³dzielni. Dyskutowano o wysokoœci op³at czynszowych, o sprawach zwianych, z instalacj¹ podzielników ciep³a i liczników z funkcj¹ radiowego odczytu danych, o parkingach i potrzebie zwiêkszania liczby miejsc parkingowych, o wzrastaj¹cych kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych, o remontach i jakoœci stosowanych materia³ów budowlanych, o niedoskona³oœci prawa, które na przyk³ad zezwala na dowolne zabudowywanie balkonów, malowanie okien itp. By³y tak e poruszane przez zebranych drobne sprawy osiedlowe. Generalnie jednak wiêkszoœæ osób wyra a³a zadowolenie z wyników jakie od kilku lat osi¹ga nasza Spó³dzielnia, jednoczeœnie wskazuj¹c na drobne niekiedy sprawy i problemy nurtuj¹ce mieszkañców w osiedlach. wiêkszoœci poruszane sprawy by³y wyjaœniane w trakcie obrad. Do wniosków i pytañ ustosunkowywali siê cz³onkowie Zarz¹du, kierownicy Administracji, pracownicy Biura i Kancelarii Prawnej. Niezale nie Czêœæ 6 Osiedle Jagielloñska wszyscy wnioskodawcy otrzymaj¹ w terminie póÿniejszym odpowiedzi na piœmie. Nastêpnie V alne Zgromadzenie podjê³o uchwa³y w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni w 2011 roku, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia- ³alnoœci w 2011 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó³dzielni za 2011 rok, udzielenia absolutorium cz³onkom Zarz¹du, ustalenia najwy szej sumy zobowi¹zañ, zbycia nieruchomoœci. Kolejny punkt obrad, czyli rozpatrzenie odwo³añ od decyzji Rady Nadzorczej wywo³a³, jak zwykle, spore emocje. Odwo³ania dotyczy³y wygaœniêcia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z tytu³u zaleg³oœci finansowych. p³ynê³o 6 takich odwo³añ i 2 odwo³ania w sprawie skreœlenia z rejestru cz³onków Spó³dzielni. Zainteresowani, którzy przybyli na obrady mieli prawo g³osu. yjaœniali, dlaczego znaleÿli siê w trudnej sytuacji i odpowiadali na pytania zebranych, podaj¹c termin, do którego zobowi¹zuj¹ siê uregulowaæ zaleg³oœci. Rozpatruj¹c indywidualnie ka d¹ ze spraw V alne Zgromadzenie podda³o pod g³osowanie wszystkie odwo³ania od decyzji. Po zsumowaniu wyników g³osowania z wszystkich czêœci V alnego Zgromadzenia, odwo³uj¹cy bêd¹ poinformowani o jego wynikach. Na zakoñczenie obrad V alnego Zgromadzenia, Zarz¹d RSM Praga, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej i Prezydium podziêkowali przyby³ym za obecnoœæ. szystkim cz³onkom z poszczególnych osiedli zapewniono transport powrotny do osiedli. (am) Zdjêcia: Bartek Maœlankiewicz Andrzej Maœlankiewicz

6 6 RAJD OPISANY SPOMNIENIAMI Uroczystoœæ zakoñczenia i podsumowania IV Rajdu Szlakiem Hymnu Narodowego, by³a tak samo niesamowita jak sam Rajd. Sali konferencyjnej Ratusza Urzêdu Dzielnicy Targówek, zebra³a siê m³odzie, uczestnicy Rajdu, rodzice oraz przedstawiciele w³adz dzielnicy. Ju na wstêpie, zaskoczeniem dla postronnych obserwatorów by³o, jak m³odzie odœpiewa³a pe³n¹ wersjê Mazurka D¹browskiego. To siê nie zdarza. A potem wspania³e relacje organizatorów dyrektora Domu Kultury Zacisze Bo eny Dydek i wiceburmistrza S³awomira Antonika. Barwne opowieœci, ozdabiane anegdotami i wysoka ocena Rajdu w znaczeniu poznawczym, historycznym i patriotycznym. Nagrody i upominki dla uczestników, podziêkowania dla sponsorów(w tym równie dla naszej gazety sponsora medialnego rajdu) oraz wypowiedzi m³odzie y. Zamieszamy je poni ej. Bardzo cieszê siê, e mia³am mo liwoœæ uczestniczenia w tym przedsiêwziêciu. By³o to dla mnie ogromne prze ycie. Jestem bardzo wdziêczna osobom, które umo liwi³y mi udzia³ w wycieczce. Bardzo podoba³y mi siê miejsca, które zwiedziliœmy. Szczególnym prze yciem by³o stanie przy tablicy upamiêtniaj¹cej poleg³ych w Katyniu i w Miednoje. Sama œwiadomoœæ, e mogê byæ w tak wa nym miejscu dla historii naszej ojczyzny, wywo³a³a we mnie wielkie poruszenie. Iza Ziêcina Dziêki temu, e wziê³am udzia³ w konkursie organizowanym przez Dom Kultury Zacisze mia- ³am przyjemnoœæ uczestniczyæ w Rajdzie Szlakiem Hymnu. Okaza³ siê wspania³ym prze yciem, na pewno tego nigdy nie zapomnê. Pozna³am wiele ciekawych osób w moim wieku, ale te sporo starszych, motocyklistów. szyscy doroœli pomimo ró nicy wieku traktowali nas na równi ze sob¹, co mi siê bardzo spodoba- ³o. Zwiedzi³am mnóstwo miejsc zwi¹zanych z Polsk¹, Polakami nie mia³am pojêcia, e jest ich a tyle. Dopiero w³aœnie ten wyjazd uœwiadomi³ mi jak wa ny jest patriotyzm. M³odzie powinna wiedzieæ w jakim kraju mieszka, znaæ jego historiê i identyfikowaæ siê z nim. To by³ mój pierwszy taki rajd i mam nadziejê, e nie ostatni, poniewa wynios³am z niego du o dobrego, zmieni³am pogl¹d na ró ne rzeczy. Martyna Karasiñska Na co dzieñ nie zdajemy sobie sprawy, e nasza historia tak mocno zwi¹zana jest z terenami wschodnimi. Myœl o tym, e nasi rodacy byli w tych miejscach, tak daleko od domu od swych rodzin, w tak ró nych i czêsto dramatycznych sytuacjach, robi ogromne wra enie. naszym poœpiesznym yciu, ka dy powinien znaleÿæ czas na zadumê i refleksjê nad losem rodaków na wschodzie. Podczas tego Rajdu Szlakiem Hymnu zobaczyliœmy wiele przepiêknych miejsc o bogatej historii. Mogliœmy sami doœwiadczyæ patriotycznych uniesieñ. Ka dy dzieñ przynosi³ nowe wra enia. Jednego dnia sk³adaliœmy wieñce na grobach naszych o³nierzy, a innym razem podziwialiœmy cudowne cerkwie i koœcio³y. Polonia, któr¹ spotkaliœmy za granic¹, by³a bardzo goœcinna i ciep³o nas przyjmowa³a. Szkoda, e nie ka - demu mo e przytrafiæ siê tak znakomita wyprawa. Zapamiêtam ten wyjazd na ca³e ycie. Karol Podsiad³o Moim zdaniem wyjazdy tego typu s¹ potrzebne, zw³aszcza dla ludzi w wieku szkolnym, zafascynowanych czêsto postêpem techniki a nie histori¹ narodu. Tak jak wspomina³em na konferencji w Szymbarku, jest to praktyczna lekcja historii, która pozwala odpowiednio oddaæ charakter tego czego uczymy siê siedz¹c w szkolnych ³awkach; pozwala prze yæ fakty historyczne g³êbiej i lepiej w ciszy i zadumie a nie w ha³aœliwej, pe³nej œmiechu sali lekcyjnej. Marcin Kaczmarczyk Przyznam, e mia³am ogromne w¹tpliwoœci i obawy, co do tego rajdu. Masa obcych ludzi, z którymi spêdzê najbli sze dwa tygodnie, to nie by³o coœ, co przemawia³o za wyjazdem. Codziennie kilka godzin opowieœci o historii, co w szkole wydaje siê ciê kie do wytrzymania te nie. Ale ka dy mówi³, e mi zazdroœci, e mam tak¹ okazjê, wiêc pomyœla³am, e faktycznie b³êdem, którego zapewne a³owa³abym do koñca ycia, by³oby z tego nie skorzystaæ. I pojecha³am. Absolutnie nie a³ujê niczego. Mo e poza tym, e tak szybko siê skoñczy³o... Historia, która by³a nam przekazywana nie by³a czystymi formu³kami, które dawkowane s¹ w szkole. Przewodnicy opowiadali bardzo ciekawie, czuæ by³o, e to, o czym mówi¹, nie jest dla nich tylko s³owami. Ka de z tych opisywanych miejsc, mia³am okazjê zobaczyæ na w³asne oczy. Mog³am sobie dok³adnie wyobraziæ, co dzia³o siê na tym terenie. Mog³am zobaczyæ oczyma wyobraÿni ka dego poleg³ego o³nierza. Coœ czego tak naprawdê wiêkszoœæ z nas nie docenia. Ja do tej pory te tego nie docenia³am. Ale kiedy zobaczy³am, jak na ka de z tych miejsc reaguj¹ osoby bardziej doœwiadczone przez ycie, które by³y tam z nami, poczu³am, e to musi byæ coœ wa nego. Coœ, bez czego nasze ycie nie mog³oby wygl¹daæ tak, jak wygl¹da teraz. I to chyba najwiêksza wartoœæ, jak¹ wpoi³am sobie podczas tego wyjazdu. Aneta Kaza³a Przygoda, lekcja jak¹ by³ udzia³ w IV Rajdzie Szlakiem Hymnu jest jedn¹ z tych, które pamiêta siê do koñca ycia. Ogrom prze yæ w tak krótkim czasie jest osza³amiaj¹cy. Z pocz¹tku by³am bardzo zmêczona, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Jednak kiedy siê przyzwyczai³am do trybu, w jakim podró- owaliœmy, mog³am ju tylko czerpaæ przyjemnoœæ z tego wyjazdu. Najbardziej chyba utkwi³a mi w pamiêci Moskwa, jako jedno z wymarzonych miejsc, które kiedyœ chcia³am odwiedziæ. Ale równie g³êbokim prze yciem by³a dla mnie msza w Miednoje czy w Ostrej Bramie. Serdecznie cieszê siê, e mog³am poznaæ wielu m¹drych, ciekawych, wartoœciowych ludzi. I to chyba w³aœnie ludzi zapamiêtam najbardziej. To w³aœnie oni tworz¹ atmosferê i sprawiaj¹, e takie wyjazdy wspomina siê dobrze. Mam nadziejê, e bêdziemy utrzymywaæ kontakty jeszcze d³ugie lata. Jagoda Sasin Rajd Szlakiem Hymnu by³ dla mnie bardzo pouczaj¹cy, zarówno pod wzglêdem kulturowym, jak i patriotycznym. Zwiedziliœmy wiele ciekawych miejsc zwi¹zanych z polskoœci¹, poznaj¹c historiê naszego hymnu narodowego. Jeœli mia³bym wybieraæ co podoba³o mi siê najbardziej to zdecydowa³bym siê na trzy rzeczy. Pierwsza: naprawdê zgrana dru yna m³odzie y, z któr¹ przyjemnie spêdzi³em czas, oraz dwa miasta: ilno i Moskwê, które zrobi³y na mnie du e wra enie. Szczególnie zwiedzanie Placu Czerwonego noc¹, to by³o dopiero niesamowite. Do urokliwego ilna, w którym co druga napotkana osoba mówi³a po angielsku, a co trzecia po polsku, chcia³bym jeszcze kiedyœ powróciæ. Myœlê, e takie rajdy s¹ niepowtarzalne, ka dy na swój sposób, i e IV Rajd Szlakiem Hymnu by³ dla mnie wyj¹tkowym wydarzeniem. Kuba Dro d KALENDARZ YDARZEÑ LIPIEC VII Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych Ju dziœ zaplanujcie, jak bêdziecie spêdzali wolny czas w wakacje. Specjalnie z myœl¹ o as otwieramy nasze pracownie. programie gry strategiczno-historyczne: DBA ró ne okresy historyczne, lotnictwo z I wojny œwiatowej, II wojna œwiatowa front zachodni ( gdzieœ we Francji 1944 rok ) i wschodni (Operacja Budziszyn starcie 1 Korpusu Pancernego LP z niemieckimi Dywizjami Pancernymi). Zapraszamy! godz , Koszt: 30 z³ za dzieñ lub 120 z³ za ca³y tydzieñ 9-13 VII Filcowanie i tkactwo artystyczne Zapraszamy dzieci, m³odzie i doros³ych na warsztaty filcowania i tkactwa artystycznego. Te dwie formy zosta³y po³¹czone, bo ³¹czy je delikatna we³na. procesie filcowania mokre, delikatne w³ókienka o ywimy ciep³em r¹k, a w tkactwie wykorzystamy gotow¹ we³nê naturaln¹. Iloœæ miejsc ograniczona. godz poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek; godz wtorek, œroda. Koszt: 25 z³ za dzieñ lub 100 z³ za ca³y tydzieñ VII Pracownia decoupage Na warsztatach deqoupage u zajmiemy siê przygotowaniem powierzchni do ozdabiania, komponowaniem motywów, klejeniem serwetek, papieru, papieru ry owego, cieniowaniem (równie na szkle), spêkaniami i schabby chic. Na koniec zostawimy wykañczanie prac. Zapraszamy m³odzie (od gimnazjum) i doros³ych lipca 2012, godz poniedzia³ek, wtorek, pi¹tek; godz œroda, czwartek. Koszt: 40 z³ za ka dy dzieñ (3h). cenê wliczone s¹ wszystkie preparaty i ozdabiany przedmiot (do wyboru: szklany talerz, gliniana doniczka, drewniane lusterko, szklany lampion, œwieca). Nale y przynieœæ roboczy t-shirt lub fartuszek. Iloœæ miejsc ograniczona VIII akacje: Pracownia malarstwa Dzieci, m³odzie i doros³ych zapraszamy do pracowni rysunku i malarstwa. Dla jednych spotkania mog¹ byæ wyzwaniem i nauk¹ od podstaw, dla innych form¹ konsultacji. Potrzebne bêd¹ materia³y w³asne, czyli blok rysunkowy, o³ówki, kredki, farby wodne plakatowe i pêdzle. Dla zaawansowanych podobrazia, farby olejne lub akrylowe i pêdzle. godz ; Koszt: 5 z³ za dzieñ. 13 VI-15 IX ystawa: Mam talent SprawdŸcie, na ile sposobów dzieci zinterpretowa³y sztukê, te same tematy. Zobaczcie, co w tym roku cechuje prace powsta³e na zajêciach Artystyczny malec i Ga³gankowy œwiat, Bajkowa Sztuka Dziecka, od¹ malowanie, w Szkole rysunku i malarstwa oraz w Pracowni rysunku i malarstwa. pracowniach dzieci m³odsze poznaj¹ barwy, techniki, mo liwoœci ³¹czenia form i materia³ów. M³odzie i dzieci starsze doskonal¹ swój warsztat artystyczny pod okiem instruktorów VIII yjazd: Obóz artystyczno-taneczny akacje z Klubem tanecznym Boogie Rock w Krainie nad Tanwi¹. Oaz¹ spokoju i artystycznych doznañ bêdzie ólka Biska k. Bi³goraja. Po³o ona malowniczo wœród lasów nad rzek¹ Tanew. Mo na tam oddychaæ czystym nieska onym powietrzem z du ¹ zawartoœci¹ jodu. Jest to wymarzone miejsce dla osób chc¹cych odpocz¹æ od zgie³ku miast. Kraina zajmuje obszar 3,5 ha., jest ogrodzona, oœwietlona i dozorowana. programie: zajêcia dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych, zabawy z plastyk¹, k¹piele wodne i s³oneczne nad zalewem rekreacyjnym ary-biszcza, gry i zabawy ruchowe, wycieczka autokarowa (Zamoœæ) lub paintball na terenie oœrodka, sp³yw kajakowy lub nauka gry na bêbnach etnicznych, ogniska z pieczeniem kie³basek, dyskoteki. Do dyspozycji uczestników: hala przystosowana do potrzeb grup tanecznych, boiska do p. siatkowej i p. no nej, stó³ do tenisa sto³owego, sprzêt sportowy, sala konferencyjna (TV, DVD). Zapewniamy: zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z ³azienkami o wysokim standardzie, wy ywienie: œniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, fachow¹ kadrê instruktorsk¹ i pedagogiczn¹, ubezpieczenie NN, transport autokarowy, opiekê lekarsk¹ na terenie oœrodka. Cena: 1400 z³ I rata do 11 maja 400 z³, II rata do 19 czerwca 1000 z³. Szczegó³owe informacje, zapisy i wp³aty Robert Kulesza tel iêcej informacji (tekst sponsorowany)

7 7 BOK RAMACH AKCJI LATO MIEŒCIE 3.07 Program muzyczny Instrumenty i melodie œwiata, Bogdan Grad irtuoz gry na instrumentach strunowych szarpanych zapozna m³odych s³uchaczy z instrumentami z ró nych stron œwiata (USA, Ameryka Œrodkowa i Po³udniowa, Grecja, Francja). ybrane z widowni dzieci wezm¹ udzia³ w interaktywnej zabawie stworz¹ kilkuosobow¹ grupê perkusyjn¹, która wystukuj¹c zadane rytmy na grzechotkach i kastanietach, bêdzie towarzyszy³a wystêpom artysty. Podczas wystêpu, w repertuarze którego znajd¹ siê utwory z gatunku muzyki etnicznej, rozrywkowej i klasycznej, us³yszymy brzmienie takich oryginalnych instrumentów jak: budzuki, tico tico i charango Jaœ i Ma³gosia, Teatr Jumaja: Katarzyna Afek, Jacek Zienkiewicz, Marek Pituch Adaptacja opowiadania braci Grimm pod tym samym tytu³em jest autorsk¹ interpretacj¹ wykorzystuj¹c¹ motyw i perypetie dwojga rodzeñstwa Jasia i Ma³gosi, którzy zagubiwszy siê w lesie, z dala od swojego domu, musz¹ zmierzyæ siê z wynikaj¹cymi z tego niebezpiczeñstwami, a w szczególnoœci ze z³¹ i podstêpn¹ Bab¹ Jag¹. Z uwagi na troskê o reakcje m³odego widza i chêæ przekazywania mu jedynie pozytywnych emocji, adaptacja zosta³a pozbawiona przejawów okrucieñstwa charakterystycznego dla oryginalnego opowiadania. I tak na przyk³ad Baba Jaga nie zostanie wepchniêta przez Ma³gosiê do rozgrzanego pieca, a jedynie przegnana na cztery wiatry przy pomocy gor¹cej ³opaty do pieczenia chleba. Fragmenty spektaklu mo na obejrzeæ na YouTube: i ma1b_se Kot w butach, Teatr Jumaja: Katarzyna Afek, Jacek Zienkiewicz, Marek Pituch Adaptacja bajki stworzona zosta³a na podstawie utworu Charles a Perrault a jak równie wierszowanego dzie³a Jana Brzechwy. R E K L A M A Bajka oprawiona jest piosenkami stworzonymi specjalnie na potrzeby spektaklu. Historia opowiada o Jaœku, najm³odszym synu zmar³ego m³ynarza, który pozostawi³ w spadku m³yn i kota. Jasiek staje siê ofiar¹ oszustwa ze strony brata. czasie nierównego podzia³u maj¹tku otrzymuje tylko kota, zaœ m³yn zostaje w rêkach podstêpnego brata. Jak to jednak w bajkach w bywa nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o. Kot, za okazane mu serce, w magiczny sposób ucz³owiecza siê i pomaga Jaœkowi dostaæ siê na salony królewskie Baju, Baj, Teatr Jumaja: Katarzyna Afek, Jacek Zienkiewicz Spektakl skonstruowany na bazie utworów dla dzieci autorstwa niekwestionowanego mistrza gatunku Jana Brzechwy. Takie teksty jak: Kaczka dziwaczka, Leñ, Samochwa³a, Na straganie, aktorzy interpretuj¹ w sposób ywio³owy i dowcipny. Pos³uguj¹ siê przy tym barwnymi kostiumami i rekwizytami. Naczelnym za³o eniem spektaklu jest interaktywnoœæ. Dla uatrakcyjnienia widowiska kilka tekstów wykonywanych jest w wersjach œpiewanych do znanych i wspania³ych melodii Bajanulki, Anna Szawiel, Anna KaŸmierowska Bajanulki to lalkowy spektakl w oparciu o najpiêkniejsze baœnie J. Ch. Andersena. Dwie Anki zabior¹ dzieci w podró do wnêtrza komina, przez który musieli siê przedostaæ Kominiarczyk i Pastereczka, a tak e nad staw gdzie Kacz¹tko przemieni³o siê w abêdzia. Na w³asne oczy widzowie bêd¹ mogli zobaczyæ, co takiego mia³ w brzuchu Ba³wan, który tak bardzo têskni³ za piecem... tê magiczn¹ podró zabior¹ absolwentki ydzia³u Lalkarskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w arszawie. Spektakl polecany jest g³ównie dzieciom w wieku od 2 do 7 lat yspa Czamczaraka, Ewa Kutrowska, Jerzy Latos Spektakl Teatru Bajka pokazuje jak mo na bawiæ siê w teatr podsuwa wspania³e pomys³y scenograficzne, które mo na wykorzystaæ w codziennych zabawach z dzieæmi. Przedmioty codziennego u ytku zagraj¹ g³ówne role, a tytu³owy bohater przeka e co zrobiæ, aby œwiat pozosta³ piêkny i zielony. Spektakl adresowany jest do dzieci w wieku o 3 do 9 lat Program muzyczny Konstantynopolitañczykowianeczka, Saba Krasoczko, Mieczys³aw Litwiñski Teatralizowane przedstawienie tradycyjnych piosenek dla dzieci, œpiewanych od kilku pokoleñ i jeszcze do niedawna w polskich domach. Piosenki wykonywane s¹ z akompaniamentem akustycznego, czasem nietradycyjnego instrumentarium. zabawnych interludiach artyœci imituj¹ g³osy zwierz¹t, wci¹gaj¹c dzieci w muzyczny dialog. programie równie tradycyjne wierszyki i wyliczanki Dzieci Pana Astronoma, Grupa GRAM TEATR : Marta Pniewska, Jacek Dziêgiel Spektakl powsta³ w oparciu o opowiadanie andy Chotomskiej. Tytu³owy Pan Astronom tata bliÿni¹t, organizuje dla swoich dzieci ró ne zabawy w planety, gwiezdny zwierzyniec czy niesforne bliÿniêta. przystêpny sposób przekazuje trochê astronomicznej wiedzy w sam raz dla przedszkolaków. szystkie spektakle odbywaj¹ siê o godz Bia³o- ³êckie placówki oœwiatowe mog¹ dokonywaæ rezerwacji na dzieñ przed dan¹ imprez¹. Miejsca bêd¹ udostêpniane wed³ug kolejnoœci przyjœcia na dany spektakl. Osoby indywidualne wpuszczane s¹ na wolne miejsca. LETNIE ARSZTATY akacyjne arsztaty okalno- -Aktorskie Kurs obejmuje æwiczenia z emisji g³osu, dykcji, intonacji, kszta³cenia s³uchu, poczucia rytmu i interpretacji utworu. programie zawarte zosta³y podstawy ruchu scenicznego i pracy z mikrofonem oraz sposoby poskramiania tremy. Zainteresowanym oferujemy tak e mo liwoœæ pracy z akompaniatorem. Zajêcia poprowadzi Anna Adamiak absolwentka studium pieœni, mistrzowskich podyplomowych studiów wokalnych na Uniwersytecie Muzycznym w arszawie. Czas trwania zajêæ to ok. 25 godz. w zale noœci od iloœci osób w grupie. Koszt zajêæ wynosi 300 z³ dla osób, które nale ¹ równie do innych sekcji w BOK, dla nowych uczestników 350 z³. Zapisy przyjmuje sekretariat BOK w godz arsztaty rêkodzie³a artystycznego dla m³odzie y i doros³ych NOOŒÆ!!! Pracownia Tworzenia Bi uterii Artystycznej lato 2012 r. letnim programie brosze kotyliony z ró nych materia³ów: koronek, wst¹ ek, taœm dekoracyjnych, filcu, korali: szklanych, ceramicznych, kryszta³owych i innych dodatków. arsztaty bêd¹ odbywa³y siê we wtorki i czwartki w godz , cztery spotkania w cyklu (od 3 do12 lipca i od 17 do 26 lipca) w grupach 6-10 osobowych. Zajêcia prowadzi autorka projektu Dorota B. J. Gardecka. Zapisy przyjmuje sekretariat BOK w godz lub prowadz¹ca pod nr tel w godz Cena od osoby to 120 z³ w op³acie zapewniony jest podstawowy pakiet materia³ów. jesiennym programie równie : naszyjniki pektora³y, bransolety naramienniki, klipsy na ró ne okazje i wiele wiêcej. Inspiracje czerpane z antyku, baroku, folkloru polskiego i wspó³czesnej awangardy. Zapraszamy! arsztaty rêkodzie³a artystycznego dla dziewczynek programie tworzenie minibi uterii artystycznej. Zajêcia odbêd¹ siê w dniach: 10 i 17 lipca (wtorki) w godzinach od do Grupa bêdzie liczy³a od 6 do 10 osób. Cena od osoby (za 2 spotkania po 2 godziny): 60 z³. Zapisy przyjmuje sekretariat BOK w godz lub prowadz¹ca pod nr tel w godz OBRAZKI ZNAD BIEBRZY Bia³o³êcki Oœrodek Kultury w okresie wakacyjnym zaprasza do ogl¹dania wystawy zdjêæ Tomasza Paw³owskiego. Fotografia sta³a siê jego prawdziw¹ pasj¹ gdy zobaczy³ Biebrzañskie Bagna. Tamtejsza flora i fauna urzek³y go swym bogactwem i ró norodnoœci¹. 'Biebrzañskie Bagna to dla fotografii przyrodniczej, krajobrazowej, miejsce wymarzone. ystawa potrwa do koñca sierpnia; wstêp wolny. (tekst sponsorowany) Turnieje pi³ki no nej dru yn podwórkowych EURO NA PRADZE PÓ NOC OG OSZENIA DROBNE 2010 roku odby³ siê pierwszy turniej w trzech kategoriach wiekowych szko³y podstawowe, Gimnazja, OPEN. ¹cznie odby³o siê 9 turniejów pi³karskich na obiektach DOSIR roku Dzielnica Praga Pó³noc otrzyma³a œrodki finansowe na zg³oszony projekt spo- ³eczny pod nazw¹ Euro na Pradze Pó³noc. dniach na boiskach Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji na Pradze Pó³noc przy ulicy Kawêczyñskiej odby³o siê 6 turniejów pi³karskich w trzech kategoriach wiekowych: szko³y podstawowe, gimnazja oraz kategoria open. turniejach ³¹cznie wziê³o udzia³ kilkuset graczy. Fina³y Euro na Pradze Pó³noc rozgrywane by³y we wrzeœniu 2011 roku na boiskach Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji na Pradze Pó³noc przy ulicy Kawêczyñskiej. Zwyciêskie trzy dru yny z ka dej kategorii wiekowej otrzyma³y nagrody w postaci sprzêtu sportowego oraz puchary. 6-7 lipca 2012 roku odbêdzie siê kontynuacja Euro na Pradze Pó³noc. zorem lat ubieg³ych w turnieju wezm¹ udzia³ mieszkañcy Dzielnicy w trzech kategoriach wiekowych: szko- ³y podstawowe, gimnazja, open. Turniej tradycyjnie zostanie rozegrany na boiskach DOSiR przy ul: Kawêczyñskiej. ka dej kategorii wiekowej weÿmie udzia³ 10 zespo³ów. Uczestnikom zostanie zapewniony catering, ka dy zawodnik dostanie atrakcyjny upominek, a dla najlepszych trzech dru yn przewidziane s¹ nagrody i puchary. ybrany zostanie tak e najlepszy zawodnik, bramkarz oraz król strzelców w ka dej kategorii wiekowej. Zg³oszenia do turnieju w ydziale Sportu i Rekreacji Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc, w godzinach 8-16, przy ul K³opotowskiego 15, pokój 426. SPRZEDAM Sprzedam, M-4, na Targówku ul. Mokra, 3 pokoje 61,5 m 2. Du a kuchnia widna, przy kuchni komórka, wc osobne, na pod³ogach parkiet dêbowy, na œcianach g³adÿ, du y przedpokój, szafa wbudowana przesuwana, balkon, d³ugi korytarz zamykany (trzy rodziny), piwnica 12 m 2. Cena 6,4 tys. m 2. Tel.: US UGI US UGI REMONTOE KOMPLEKSOO malowanie, glazura, terakota, wykoñczenia wnêtrz. Œcianki z karton gipsu, sufity podwieszane, przeróbki elektryczne i hydrauliczne. Okablowanie Internetu. TANIO, SZYBKO I CZYSTO. Tel US UGI REMONTOO-YKOÑCZNIOE: malowanie, g³adzie, tapetowanie, zabudowy z g/k, cyklinowanie, terakota, glazura, sufity podwieszane, elektryka, hydraulika. Tel YPOCZYNEK U sympatycznej, rodowitej góralki Zofii Gut, pokoje 2, 3, 4 osobowe (regionalny, góralski wystrój) ³azienki, TV, w pobli u s³ynna karczma Siedem kotów oraz doskona³a baza wypadowa na szlaki turystyczne w górach, przy domu dla dzieci plac zabaw. Zakopane Cyrhla 14A, Tel. (0048) , * * * UAGA! Og³oszenia o zamianie mieszkañ (bezp³atne) do tej rubryki mo na zg³aszaæ telefonicznie lub em: Og³oszenia o sprzeda y nieruchomoœci, samochodów, dzia³ek i innych, po telefonicznym uzgodnieniu (22) wew. 247 zamieszczamy odp³atnie. Cena og³oszenia od 15 do 30 z³. Op³aty po wydrukowaniu i otrzymaniu faktury. Poni ej wzór zamówienia, które mo na przes³aæ em lub poczt¹.

8 8 Relaks z krzy ówk¹ Litery z pól oznaczonych liczbami, uszeregowane od 1 do 26, utworz¹ rozwi¹zanie myœl Oskara ilde. Rozwi¹zanie has³a krzy ówki, w terminie do 17 lipca 2012 r. prosimy przesy³aæ na kartach pocztowych pod adresem: RSM Praga redakcja ul. Bia³ostocka 11, arszawa lub dostarczaæ osobiœcie do siedziby redakcji pod tym samym adresem pok. 37. Prawid³owe has³o krzy ówki z nr. 5/55/2012: URODA TO DAR OD BOGA. Nagrody ksi¹ kowe wylosowali: Urszula Musia³ z ul. Erazma z Zakroczymia, Krzysztof Ma³êczyñski. Gratulujemy i zachêcamy do rozwi¹zywania krzy ówek. Ksi¹ ki dostarczymy poczt¹ lub przez gospodarzy domów. FELIETON PODÓRKOY DLACZEGO? alne Zgromadzenie nie przeszkodzi³o turniejowi EURO 2012, ani euro nie zak³óci³o obrad walnego. szystko przebieg³o zgodnie z planem. Nasza reprezentacja nie wysz³a z grupy, jak zwykle. Na walnym frekwencja by³a poni ej oczekiwañ równie jak zwykle. O ile jednak wynik reprezentacji interesuje mnie œrednio, o tyle nieobecnoœæ cz³onków naszej Spó³dzielni na wa nym dla wszystkich zgromadzeniu, zastanawia mnie od dawna. Dlaczego tak niewielu mieszkañców interesuje siê rocznymi wynikami swojej w koñcu Spó³dzielni. Dlaczego nie przychodz¹ by swymi g³osami wyraziæ aprobatê dla tego co Zarz¹d i Rada Nadzorcza robi¹ dla nich, na rzecz ogó³u i ka dego mieszkañca z osobna. Podobno, jak ktoœ mi powiedzia³, nie przychodz¹ na walne, bo jest bardzo dobrze i niech tak bêdzie. Dlaczego wiêc nie identyfikuj¹ siê z tymi dobrymi wynikami. Mnie, na ten przyk³ad rozpiera spó³dzielcza duma. Przychodzê, bo to przecie tylko raz w roku, kilka godzin, by poczuæ siê w jednoœci z takimi jak ja, którym serce roœnie gdy s³uchaj¹, e nasza Spó³dzielnia jest najlepsza w kraju. Nie ma drugiej takiej w Polsce, a ja jestem jej ma³¹ cz¹stk¹. Mieszkam w domu, który nale y do najlepszej Spó³dzielni i to mnie rajcuje. Dlaczego innych nie? Dlaczego Iksiñskiego czy Igrekowskiego interesuje tylko to co do progu jego mieszkania. Czy za progiem to ju nie jego? Jestem pewny, e wszytko co spó³dzielcze to nasze, A skoro tak, to naszym wspólnym wypada siê interesowaæ. Na walnym w szczególnoœci. Jan Osiedlowy Mieczys³aw M. Marzec ZA KIERONIC SAMOCHODEM CZASIE BURZY miesi¹cach letnich burze, jak e czêsto gwa³towne i niespodziewane nie nale ¹ do rzadkoœci. Jazda w takich warunkach jest utrudniona i bardzo niebezpieczna. Deszcz ogranicza widocznoœæ i utrudnia hamowanie, a porywy wiatru mog¹ spowodowaæ nieprzewidziane manewry samochodu. Polsce, w minionym roku, podczas opadów deszczu, dosz³o do prawie wypadków, w których œmieræ ponios³o 510 osób, a zosta³o rannych. Dlatego te nawet doœwiadczonych kierowców zachêcamy do rozwagi w czasie jazdy podczas burzy. Gdy jesteœmy w trasie i napotkamy gwa³town¹ burzê, nale y spokojnie stan¹æ na poboczu z dala od drzew oraz w³¹czyæ œwiat³a awaryjne. Jeœli burzy towarzysz¹ wy³adowania atmosferyczne, najbezpieczniej jest pozostaæ w aucie. Dzia³a ono podobnie jak klatka Faradaya i chroni przed polem elektrostatycznym, a ³adunki sp³ywaj¹ po karoserii nie zagra aj¹c yciu pasa erów. Unikaæ jednak nale y kontaktu z jakimikolwiek metalowymi elementami i wszelakimi przyrz¹dami. arto pamiêtaæ, e piorun mo e uderzyæ z odleg³oœci nawet do 16 km od miejsca gdzie aktualnie pada deszcz. Jeœli s³yszymy odg³osy burzy, powinniœmy za³o yæ, e potencjalnie jesteœmy w polu ra enia piorunów. przypadku gdy zatrzymanie pojazdu jest niemo liwe, kierowca jest zobowi¹zany zachowaæ dodatkowe œrodki ostro noœci. czasie ulewnych opadów zdecydowanie zmniejsza siê widocznoœæ, dlatego nale y zwolniæ, bardzo ostro nie przeje d aæ przez SZPALTA UŒMIECHU Karty l¹dowania w USA co wpisuj¹ pasa erowie w okienku Sex? (Chodzi oczywiœcie o wpisanie p³ci). Sex: nie dotyczy Sex: dziewica Sex: trzy razy w tygodniu Nades³a³: Aleksadnder B³aniszewski skrzy owania nawet gdy mamy pierwszeñstwo oraz zachowaæ wiêkszy odstêp od samochodu jad¹cego przed nami. Jeœli to mo liwe, warto poprosiæ pasa era o pomoc w wypatrywaniu zagro eñ na drodze. Jad¹c za lub obok du ych pojazdów jak autobusy czy ciê arówki, uwa aæ trzeba na rozpryskuj¹c¹ siê wodê wydostaj¹c¹ siê spod ich kó³, która dodatkowo ogranicza widocznoœæ. Trzeba te pamiêtaæ, e wyd³u y siê droga hamowania pojazdu. Najbezpieczniej jest zamiast hamowania zwalniaæ szybkoœæ pojazdu, wytracaj¹c prêdkoœæ. Jeœli na drodze znajduj¹ siê przewrócone s³upy lub zerwane linie energetyczne nie wolno ko³o nich jechaæ. Unikaæ DANIE MIESI CA Ch³odnik te trzeba tras, gdzie znajduj¹ siê drzewa oraz obiekty, które mog³yby zostaæ przewrócone przez wiatr. Zdecydowanie zabroniona jest jazda drog¹, gdzie ca³¹ szerokoœci¹ p³ynie woda i niewidoczna jest powierzchnia jezdni. Nie tylko nara amy siê na zepchniêcie samochodu z drogi, ale te na powa ne uszkodzenia w przypadku wjechania w wyrwê lub ubytek w nawierzchni. Jeœli woda siêga dolnej krawêdzi drzwi samochodu, koniecznie trzeba siê wycofaæ. Kierowcy powinni te pamiêtaæ, aby w czasie deszczu i nied³ugo po nim unikaæ jazdy po nieutwardzonych drogach. Powsta³e b³oto i niestabilny grunt mog¹ skutecznie unieruchomiæ samochód. (a) Sk³adniki: 2 pêczki botwinki, zielony ogórek, pêczek rzodkiewki, 0,5 l jogurtu naturalnego lub kwaœnej œmietany, pêczek szczypiorku, pêczek koperku, æwiartka cytryny, 3 z¹bki czosnku, 2 jaja, sól, pieprz, 1 kostka roso³owa (warzywna). Przygotowanie ma³ym garnku zagotuj 200 ml wody, dodaj do niej posiekanej botwinki i czerwon¹ czêœæ ³odygi. Gotuj przez ok. 30 minut, aby buraczki sta³y siê miêkkie. Do powsta³ego wywaru dodaj kostkê roso³ow¹, wymieszaj i chwilê jeszcze pogotuj, po czym odstaw do ostygniêcia. Zetrzyj ogórek, pokrój drobno rzodkiewkê, posiekaj koperek i szczypiorek, wyciœnij z¹bki czosnku. Ca³oœæ wymieszaj z jogurtem naturalnym (lub kwaœn¹ œmietan¹). Dodaj sch³odzony wywar z botwinki, ponownie wymieszaj, dopraw przyprawami oraz sokiem wyciœniêtym z cytryny. Odstaw do lodówki na ok. 2 godziny. Podawaj z ugotowanymi na twardo po³ówkami jajek. Smacznego! Gotuje dla Pañstwa BAR BARY KA, ul. Erazma z Zakroczymia 2a, tel.: Organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe i wynajmujemy sale. Miesiêcznik RSM PRAGA ydawca: Zarz¹d i Rada Nadzorcza, arszawa, ul. Bia³ostocka 11 Rada programowa w sk³adzie: Alfred Broniec, Hanna Jarzêbska, Piotr Majewski, Andrzej Pó³rolniczak, Ryszard Zarañski Redakcja i biuro og³oszeñ: arszawa, ul. Bia³ostocka 11 p. 47 tel.: (22) wew Redakcja: Andrzej Maœlankiewicz redaktor naczelny Opracowanie graficzne i sk³ad: Studio APe Druk: MURATOR S.A. Redakcja materia³ów niezamówionych nie zwraca, za treœæ og³oszeñ nie odpowiada.

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 59 ust. 1 pkt 19 Statutu Spółdzileni, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy uchwalanie Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r.

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r. Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM odbytego w dniu 21.05.2015r. z 25 ust. 9 Statutu HGSM, zatwierdza porządek obrad Zebrania, który przedstawia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie w terminie 29.06-10.07.2015

Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie w terminie 29.06-10.07.2015 Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie w terminie 29.06-10.07.2015 1 Wstęp Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty - Celestym Freinet Jednym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. Papież Franciszek w oczach dzieci Organizator: Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku Honorowy Patronat: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Ekologicznego pt. BAŚŃ Z EKOLOGIĄ W TLE

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Ekologicznego pt. BAŚŃ Z EKOLOGIĄ W TLE Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Ekologicznego pt. BAŚŃ Z EKOLOGIĄ W TLE I.Informacje ogólne 1. Konkurs jest ogłoszony i zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 25 w Częstochowie. 2. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu Regulamin konkursu plastycznego Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę 1 Cele konkursu Cele konkursu: Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania tematyką Poznańskiego Czerwca 1956

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SZCZECIN 2013r. 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA a) Charakter prawny Wspólnoty Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa i zaciągać

Bardziej szczegółowo