e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN gazeta bezp³atna nak³ad KINO PRAHA YJE!?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 KINO PRAHA YJE!?"

Transkrypt

1 GAZETA R S M PRAGA e e e miesiêcznik robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej praga ydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN gazeta bezp³atna nak³ad Nr 6 (56) 2012 czerwiec V ALNE ZGROMADZENIE RSM PRAGA ZAKOÑCZY O OBRADY Obraduj¹ce w szeœciu czêœciach V alne Zgromadzenie RSM Praga, 20 czerwca br. zakoñczy³o siê. Cz³onkowie zapoznali siê z wynikami finansowymi i gospodarczymi Spó³dzielni za rok 2011, dokonali pozytywnej oceny pracy Zarz¹du i Rady Nadzorczej. Na stronach 4-5 publikujemy sprawozdanie z poszczególnych czêœci alnego Zgromadzenia. Obrady alnego Zgromadzenia obywa³y siê w auli y szej Szko³y Mened erskiej przy ul. Kawêczyñskiej. Na zdjêciu widok ogólny auli w czasie obrad Fot. Andrzej Maœlankiewicz a ne dla mieszkañców Osiedli Jagielloñska i Kijowska... KINO PRAHA YJE!? pierwszych miesi¹cach bie- ¹cego roku rozesz³a siê, nie tylko po Pradze wieœæ, e NOVE KINO PRAHA zostanie zlikwidowane. iadomoœæ by³a zaskakuj¹ca i bulwersuj¹ca jednoczeœnie, bowiem nie dalej jak piêæ lat temu za spo³eczne pieni¹dze, na miejscu starego kina Praha powsta³o nowoczesne, jedno z pierwszych cyfrowych kin w arszawie. Dla mieszkañców Dzielnicy Praga jedyne kino. Nie mo na wiêc by³o siê pogodziæ z myœl¹, e mo- e byæ zlikwidowane, chocia jednoznaczne dzia³ania w³aœciciela, Instytucji Filmowej Max Film, zmierza³y w tym kierunku, przy cichej akceptacji Marsza³ka ojewództwa Adama Struzika. felietonie, zamieszczonym w Nowej Gazecie Praskiej Maciej Bia³ecki pisa³: Zarz¹dzaj¹ca kinem spó³ka Instytucja Filmowa Max-Film nale y do samorz¹du województwa mazowieckiego. Powsta³a w 2005 r. w wyniku komercjalizacji dzia³aj¹cej pod t¹ sam¹ nazw¹ Instytucji Filmowej Max-Film pozosta³oœci po istniej¹cym w PRL pañstwowym systemie rozpowszechniania filmów, przejêtej przez samorz¹d w 1998 r. od administracji rz¹dowej r. powsta³a Centrum Praha Sp. z o.o. Jej jedynym udzia³owcem by³a Instytucja Filmowa Max-Film. Spó³ka ta zosta³a powo³ana w celu budowy kompleksu kinowo-biurowego przy ul. Jagielloñskiej 26. Rzeczywiœcie, w 2007 r. na miejscu starego kina Praha powsta³o pierwsze w Polsce kino cyfrowe Nove Kino Praha oraz, przez œcianê, nowa siedziba urzêdu marsza³kowskiego r. samorz¹d województwa mazowieckiego przej¹³ sto procent udzia³ów w spó³ce Centrum Praha od IF Max- Film i to on, reprezentowany przez marsza³ka Adama Struzika, jest dziœ jej w³aœcicielem. Kiedy sta³o siê niemal jasne, e kino zostanie zlikwidowane, a na jego miejscu powstanie, byæ mo e okaza³y apartamentowiec, utworzy³ przejêtych i zrujnowanych warszawskich kin, a na jego miejscu wyroœnie biurowiec lub inny, nie zwi¹zany z kultur¹, obiekt przynosz¹cy krociowe zyski? Jak pokazuje rzeczywistoœæ, Instytucja Filmowa Max Film, powo³ana do zarz¹dzania kinami, najlepiej radzi sobie z likwidacj¹ tych kin: Syrena obecnie jest studiem Superstacji, Ochota siedziba Och-Teatru Relax miejsce lokalizacji delikatesów Alma Skarpa posz³o pod kilof, na jego miejscu stoi nowoczesny siê SPO ECZNY KOMITET biurowiec OBRONY KINA PRAHA, sk³adaj¹cy siê z mieszkañców Starej Pragi. Rozpoczê³a siê akcja protestacyjna, zbieranie podpisów i spotkania z udzia³em w³aœciciela budynku, w którym mieœci siê kino i Urz¹d Marsza³kowski. Spo³eczny Komitet Obrony Kina Praha pisa³ w odezwie do mieszkañców. Protestujemy przeciwko zaprzestaniu dzia³alnoœci Novego Kina Praha, które jako spadkobierca starego Kina Praha na trwa³e wpisa³o siê w historiê, kulturê i krajobraz Starej Pragi. Nie ulega w¹tpliwoœci, e po wybudowaniu drugiej linii metra, zmieni siê oblicze Pragi Pó³noc. zroœnie wartoœæ usytuowanych tu Nove Kino Praha nowoczesne, klimatyczne kino wybudowane za publiczne pieni¹dze, mniej ni 5 lat temu co z nim bêdzie? O Max Filmie ju nie raz by³o g³oœno. Gdy spó³ka zdecydowa³a o sprzeda y kina Relax, wielcy twórcy polskiego kina, tacy jak Kazimierz Kutz, Krzysztof Krauze czy Andrzej ajda, podpisali list protestacyjny przeciwko Max Filmowi, zarzucaj¹c spó³ce, e dzia³a na szkodê kultury polskiej pod pozorem zwiêkszania efektywnoœci gospodarczej... Po wielu tygodniach narastaj¹cego protestu, wymianie pism miêdzy nieruchomoœci oraz ceny najmu powierzchni Urzêdem Marsza³kowskim komercyjnych. Powa nie obawiamy siê, e ten w³aœnie fakt przyczyni³ siê do podjêcia przez Max Film decyzji o zamkniêciu kina. Czy a Spo³ecznym Komitetem Obrony Kina Praha i pokrêtnych odpowiedziach ze strony w³aœciciela budynku, wreszcie w koñcu maja nast¹pi³ nowoczesne cyfrowe Nove Kino Praha wkrótce podzieli losy innych cd. na str. 3 R E K L A M A R E K L A M A czasy dla seniora w Krynicy Morskiej 10 dni: z³/os 7 dni: z³/os 10 dni: z³/os 14 dni: z³/os cenie zakwaterowanie i pe³ne wy ywienie Oœrodek ypoczynkowy Jantar tel. (22) , (55)

2 2 CZASIE DESZCZU DZIECI SIÊ NIE NUDZ M o na powiedzieæ, e ju tradycyjnie miêdzy Teatrem Rampa a Parkiem iecha, 1 czerwca br. dzieci Targówka bawi³y siê na festynie zorganizowanym w Dniu Dziecka przez Administracje Osiedli Targówek i Generalska. Przez kilka godzin, mimo niesprzyjaj¹cej pogody, przeplatanej deszczem, dzieci bawi³y siê znakomicie, a tak e doroœli opiekunowie na brak atrakcji nie mogli narzekaæ. Niew¹tpliwie du a w tym zas³uga prowadz¹cych imprezê aktorów z zespo³u Rampy Konrada Marsza³ka i Roberta Kowalskiego, którzy zapraszaj¹c do wspólnej zabawy, na pocz¹tku rozbawili m³od¹ widowniê wykonuj¹c utwór pogoni za bajk¹. A potem estrad¹ zaw³adnêli m³odzi wykonawcy. Pokaz taneczny oraz wokalny da³y przedszkolaki z Przedszkola nr 81 przy ul. Barkociñskiej. Popis zespo³u tanecznego AKROBA- TIC DANCE oraz konkurs taneczny poprowadzi³a Iza ak. Piêknie zaprezentowa³y siê dzieci z Naszego Klubu i Klubu Pinokio, uczestnicy zespo³u tanecznego JUNIOR DANCE, prowadzonego przez instruktorki: Izê ak i Edytê Kozaczuk, wyró nionego w kilku pokazach tanecznych. Zespó³ gitarzystów z Klubu Ko³atka zape³ni³ niemal ca³¹ scenê. Koncert na kilka gitar poprowadzi³a Ma³gorzata ojciuk, a potem oklaskiwano zespó³ Muzyczni Czarodzieje. Nie brakowa³o równie ró nego rodzaju konkursów. konkursie literackim m³odzi uczestnicy musieli siê wykazaæ znajomoœci¹ bajek, a w konkursie Mam Talent zaprezentowaæ swe uzdolnienia wokalne. Oba konkursy sponsorowa³ Teatr Rampa, nagradzaj¹c uczestników biletami na spektakle dla dzieci, folderami i plakatami. konkursie ekologicznym nagrody ufundowa³o MPO. Uczestnikom konkursu czytelniczego nagrody wrêcza³ wiceburmistrz Dzielnicy Targówek Krzysztof Miko³ajewski. Pokaz sekcji zapaœniczej poprowadzi³ sam mistrz œwiata Andrzej Malina przy pomocy Estrada przed Teatrem Rampa niemal bez przerwy by³a zape³niona m³odymi artystami. ystêp gitarzystów z Klubu Ko³atka spotka³ siê z ciep³ym przyjêciem Tomasza Piskorza z UMK Zdrowy Targówek, pokaz karateków z Naszego Klubu Marzena alend. Teatrzyk Raj przy Parafii Œw. Marka Ewangelisty przedstawi³ fragment przedstawienia pt: Kram pierwszej kolejnoœci pomalowanie buzi, a potem udzia³ w konkursie rysunkowym z bajkami. Odby³ siê tak e konkurs literacki. plenerze ulokowa³y siê liczne stanowiska. Punkt medyczny. Opiekê pielêgniarsk¹ zapewnia³a pielêgniarka z Hospicjum Domowego z ul. Tyko- óz bojowy stra y po arnej tradycyjnie by³ wielka atrakcja festynu ciñskiej 27/35.Punkt z wod¹. Opiekê nad stoiskiem sprawowali cz³onkowie Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 15, dzia³aj¹ce w Naszym Klubie z przewodnicz¹c¹ Teres¹ Delegacz. Stoisko z bezp³atnymi czasopismami, które wrêcza³y cz³onkinie Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 9, dzia³aj¹ce w Klubie Pinokio. stoisku modelarskim instruktor Daniel Czarnecki z dzieæmi wykonywa³ drewniane modele. Stoisko promuj¹ce zajêcia nauki j. angielskiego w Klubach Osiedlowych prowadzi³a Marta Matych-Jankowska wykwalifikowany nauczyciel j. angielskiego. Stoisko plastyczne, prowadzi³a Ania ó³towska. Dzieci mog³y wykonaæ prace plastyczne ró - nymi technikami np. origami p³askie. By³o równie stoisko sportowe w którym zajêcia prowadzi³a Anna Pa³czyñska. Nie brakowa³o stoisk firmowych i pokazów m.in. stra y po arnej oraz policji rzecznej. Rozbawione na festynie dzieci tradycyjnie odwiedzi³ prezes Zarz¹du RSM Praga Andrzej Pó³rolniczak. trakcie imprezy obecni równie byli cz³onkowie Rady Nadzorczej Hanna Sobótka i itold Harasim. Imprezê sponsorowali: Administracje Osiedli Targówek i Generalska, Urz¹d Dzielnicy Targówek ydzia³: Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, MultiMedia... * * * Na Tarchominie, festyn z okazji Dnia Dziecka oby³ siê w Klubie Arkona. Mimo deszczowej aury wszystko odby³o siê zgodnie z wczeœniej uzgodnionym planem, to znaczy 1 czerwca br. w godzinach szystkie punkty programu zosta³y zrealizowane o wyznaczonych porach. Imprezê prowadzi³a Agencja BE ACTIVE GRUP oferuj¹c dzieciom w programie: muzykê, pokazy zrêcznoœciowe, konkursy z ró - nych dziedzin, spartakiadê sportow¹, malowanie buzi, skrêcanie balonów, dmuchane zamki, wata cukrowa itp. Na czas festynu udostêpniona zosta³a dzieciom pracownia plastyczna pod nazw¹ Mali artyœci. Tradycyjnie odbywa³y siê warsztaty modelarskie. konkursach plastycznch miêdzy innymi malowanie kred¹ na chodniku uczestniczy³y dzieci w bardzo zró nicowanym wieku. Uczestnicy konkursów obdarowywani byli upominkami w firmowych torbach RSM Praga. Przedstawiciele policji prowadzili zajêcia profilaktyczne z zakresu ruchu drogowego, walki z narkomani¹ i bezpieczeñstwa w osiedlu. Du- ym zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz i prezentacja radiowozu policyjnego. iêkszoœæ dzieci po raz pierwszy mia³a okazjê obejrzeæ wnêtrze wozu operacyjnego. Podobny pokaz wozu i sprzêtu gaœniczego zademonstrowali stra acy jednostki stra- y po arnej z ul. Czarodzieja. e wszystkich konkursach dzieci obdarowywane by³y za udzia³ nagrodami. czasie festynu dzieci i opiekunowie mogli skorzystaæ z poczêstunku. Tradycyjnie dymi³ kocio³ smakwitej zupy grochowej. By³y równie p¹czki, soczki i ró ne inne s³odkoœci. Z powodu deszczu dmuchane atrakcje musiano przenieœæ do sali, ale i tak zabawa by³a przednia Bañki mydlane unoszone wiatrem godzinach R E K L A M A popo³udniowych artyœci z Agencji Pikolo-Art. poprowadzili zabawê dyskotekow¹. Do godziny 21 na parkiecie dzieci pl¹sa³y w modnych rytmach. Impreza, jak co roku, cieszy³a siê du- ¹ frekwencj¹ najm³odszych mieszkañców Tarchomina. Udzia³ w festynie by³ bezp³atny, a koszty zwi¹zane z organizacj¹ pokryte zosta³y przez Administracjê Osiedla Poraje. Rozbawionych najm³odszych mieszkañców Osiedla Poraje odwiedzili: prezes Zarz¹du RSM Praga Andrzej Pó³rolniczak i zastêpca prezesa Ryszard Zarañski. Imprezê sponsorowali: Krzysztof Nowak w³aœciciel DH Tarchomin i Jerzy asilewski. Pomoc¹ w roli wolontariuszy s³u- yli: Anna Kamiñska, Anna So³tysiak, Rafa³ Michalski i Ewa o³yniec, wierni sympatycy Klubu Arkona. Zdjêcia Edyta Redestowicz Andrzej Maœlankiewicz

3 3 KINO PRAHA YJE!? cd. ze str. 1 prze³om.umowa z Max Filmem zosta³a rozwi¹zana i zgodnie z zapowiedzi¹, jak¹ zawar³ w swym piœmie wicemarsza³ek ojewództwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, ostatni weekend maja by³ ostatnim pod rz¹dami Max Filmu w kinie Praha. Od 1 czerwca kino ruszy³o ponownie z filmowym przegl¹dem na Dzieñ Dziecka, zorganizowanym przez nowego najemcê, spó³kê Meteora Films. Od maja równie wynajêto lokal gastronomiczny mieszcz¹cy siê w parterze budynku kina. Zamiast restauracji obecnie bar dla kibiców pi³karskich. kinie zamiast komercji i schlebiania niskim gustom, nowy operator zapowiada ambitny repertuar. Choæ sama spó³ka powsta³a niedawno, skupia ludzi z dziesiêcioletnim doœwiadczeniem w organizacji ponad dwustu najwiêkszych imprez filmowych i dystrybucji kinowej. Zarz¹dzaj¹ te niezale nymi kinami Alchemia i Etnokino, a i w tej dziedzinie nie powiedzieli jeszcze ostatniego s³owa. najbli szym czasie spó³ka planuje pokazy filmów nagradzanych na festiwalach filmowych w Berlinie, enecji oraz Cannes. Praha stanie siê wkrótce jedynym miejscem w arszawie, gdzie te filmy bêdzie mo na obejrzeæ na d³ugo przed oficjaln¹ premier¹ kinow¹. Jak zapewnia prezes spó³ki Meteora Films Joanna Grabowska nowy najemca kina zamierza tworzyæ nie tylko w³asne projekty filmowe, ale niepowtarzalne praskie edycje wydarzeñ ju istniej¹cych w innych miastach. Znakomite nag³oœnienie kina pozwoli tak e na organizowanie zarówno kameralnych wydarzeñ muzycznych, jak i pokazów filmów niemych z muzyk¹ na ywo. przeciwieñstwie do dotychczasowego najemcy, Instytucji Filmowej Max-Film, nowy operator kina ma pomys³, wizjê i dostrzega na Pradze potencja³ dla wprowadzenia tak e ambitnego repertuaru, nawet pomimo trwaj¹cej budowy metra. Kino wreszcie zyska³o szansê, by staæ siê wa nym punktem nie tylko na mapie kulturalnej Pragi, ale i ca³ej arszawy. Poza nowymi projektami utrzymane zostan¹ dotychczasowe, jak pokazy filmów dla szkó³ oraz dla Uniwersytetu Trzeciego ieku. Nie mamy podstaw by nie wierzyæ w zapewnienia nowego operatora Kina Praha, ale maj¹c w pamiêci nie do koñca klarowne dzia³ania Urzêdu Marsza³kowskiego, mo- emy mieæ obawy czy Kino Praha ju nigdy nie stanie siê obiektem biznesowych manipulacji. Dlatego te Spo³eczny Komitet Obrony Kina Praha, mimo odniesionego sukcesu, nie rozwi¹zuje siê. Nasza gazeta natomiast, jako medialny sponsor Kina Praha bêdzie wspieraæ dzia³alnoœæ Kina i popularyzowaæ projekty nowego operatora. (am) LATO MIEŒCIE KLUBIE ARKONA TYGODNIOY PLAN ZAJÊÆ r. poniedzia³ek Zapoznanie siê z programem akcji Lato w Mieœcie w Klubie Gry i zabawy œwietlicowe, godzina z komputerem yjœcie do Stra y Po- arnej Spacer i zabawa na placu zabaw przy Klasyków r. wtorek Zbiórka w klubie BOK Program muzyczny Instrumenty i melodie œwiata Rozdanie nagród konkursu plastycznego pt. Euro 2012 Spotkanie integracyjne dzieci z klubów RSM Zabawa z muzyk¹ Konkurs tañca (nagrody) r. œroda Gry i zabawy œwietlicowe, godzina z komputerem BOS Œcianka wspinaczkowa, zajêcia sportowe na hali Gry zabawy na placu zabaw Biedronka r. czwartek BOK Teatr Jumaja Jaœ i Ma³gosia Zwiedzamy Park azienkowski. Pomniki przyrody. Pa³ac na wodzie. Ogród Botaniczny. Zabawa na placu zabaw w Parku r. pi¹tek 9.00 Zbiórka w klubie Park eromskiego, Plac zabaw ilsona, Muzeum Ksiêdza Popie³uszki, Spacer r. poniedzia³ek Muzeum Archeologiczne w arszawie. Lekcja edukacyjna Spacer po Parku Saskim, plac zabaw r. wtorek BOK Teatr Jumaja Kot w butach BOS Œcianka wspinaczkowa, zajêcia sportowe na hali arsztaty modelarskie pod okiem druha p. Krzysztofa. Sklejanie modeli drewnianych r. œroda Zbiórka. Muzeum ojska Polskiego w programie zwiedzanie z przewodnikiem, lekcja edukacyjna arsztaty edukacyjne Cykliœci,automobiliœci, wioœlarze r. czwartek 9.00 Zbiórka dzieci w Klubie. 10, BOK Teatr Jumaja Baju, Baj. 12, Pa³ac Kultury i Nauki, Taras widokowy. ystawa Geniusz Leonardo da Vinci yjœcie do Mc Donald s r. pi¹tek 9.00 Zbiórka dzieci w Klubie ycieczka do Ogrodu Zoologicznego.Zabawy na Placu zabaw r. poniedzia³ek Zamek Królewski Zwiedzanie z przewodnikiem, lekcja muzealna Rycerz. Spacer po Starym i Nowym mieœcie. Fontanny r. wtorek BOK Teatr Bujanulki BOS Œcianka wspinaczka, zabawy i zajêcia sportowe na hali Spacer po lesie, Plac zabaw XXI wieku Ceramiczna r. œroda yjazd do ilanowa. Zwiedzanie obiektu pa³acowo-parkowego. Program edukacyjny. Spacer r. czwartek BOK Teatr yspa Czamczaraka BOS Œcianka wspinaczka, zabawy i zajêcia sportowe na hali Spacer nad is³¹ r. pi¹tek K¹cik kulinarny Pod okiem Cioci pieczemy ciasteczka Centrum Zabaw My Baby Kulki, magiczna zabawa, gry edukacyjne / dzieci m³odsze i starsze. Zapraszamy. zapisy w klubie codziennie w godz Plan mo ec ulec zmianom z przyczyn od nas niezale nych. YCIECZKA. SZLAKIEM KOPERNIKA dniach od 07 do 10 czerwca br. prawie dziewiêædziesi¹t osób, mieszkañców osiedli naszej Spó³dzielni zwiedza³o podczas wycieczki autokarowej, zorganizowanej przez RSM Praga armiê i Mazury. Tematem przewodnim wycieczki by³o odwiedzenie miejsc zwi¹zanych z pobytem i dzia³alnoœci¹ naszego wielkiego astronoma Miko³aja Kopernika, który urodzi³ siê 19 lutego 1473 roku w Toruniu, ale znaczn¹ czêœæ doros³ego ycia spêdzi³ na armii. Po œmierci ojca Miko³ajem zaopiekowa³ siê brat matki ukasz atzenrode, biskup warmiñski. Po skoñczonych studiach medycznych w Padwie i uzyskaniu prawa do wykonywania praktyki lekarskiej, Miko³aj Kopernik Gier³o y spacer po terenie ilczego Szañca w roku 1507 zosta³ osobistym sekretarzem i lekarzem swojego wuja, biskupa warmiñskiego ukasza atzenrode. Odt¹d rezydowa³ i mieszka³ na zamku w Lidzbarku armiñskim zosta³ wybrany przez kapitu³ê warmiñsk¹ administratorem dóbr wspólnych Po zwiedzaniu zamku kapitulnych, z siedzib¹ w Olsztynie. Zmar³ we Fromborku 24 maja 1543 roku. koncertu organowego. Odwie- w Œwiêtej Lipce wys³uchaliœmy dziliœmy równie Stoczek Klasztorny (miejsce internowania Pry- Podczas wycieczki zwiedziliœmy Olsztyn, zamki w Lidzbarku armiñskim, Reszlu i Niarium w Gierzwa³dzie, Muzeum masa yszyñskiego), Sanktudzicy, Ornetê i inne ciekawe miejsca. Sanktuarium Maryjnym a tak e wiele piêknych budowli Ksiê y Misjonarzy w Pieniê nie, sakralnych, których piêkno dorównuje znanym zabytkom poza granicami Polski. Du e wra enie wywar³o na uczestnikach wycieczki Muzeum ilczy Szaniec w Gier³o y. szyscy uczestnicy byli zafascynowani piêknem tego regionu a szczególnie bogatej flory. Ponadto nigdzie wczeœniej nie spotkaliœmy tyle bocianów. Zmienna jak dot¹d aura okaza³a siê dla nas ³askawa, wycieczka uda³a siê, program zosta³ zrealizowany. Fot. Ewa itke Jadwiga Krawczyk Fot. Ewa itke OBIESZCZENIE O PIERSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŒCI LOKALU U YTKOEGO PRZY UL. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 10/U2 nr K A3M/ /1 Zarz¹d Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Praga podaje do publicznej wiadomoœci, e: w dniu r. o godz. 12:00 w budynku S¹du Rejonowego dla arszawy Pragi Pó³noc I ydzia³ Cywilny maj¹cego siedzibê przy ul. Terespolska 15a w sali nr 213, odbêdzie siê pierwsza licytacja spó³dzielczego prawa do lokalu u ytkowego po³o onego: arszawa, Erazma z Zakroczymia 10/U2, dla którego S¹d Rej. dla -y Mokotowa IX ydzia³ Ksi¹g ieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ o numerze K A3M/ /1. Lokal wpisany jest w rejestrze lokali w³asnoœciowych Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Praga. Przedmiotowy lokal u ytkowy nr U2 sk³ada siê z 2 izb i wc usytuowany jest na parterze budynku wielolokalowego artoœæ rynkowa spó³dzielczego prawa do lokalu u ytkowego oszacowana zosta³a w trybie art. 948 kpc na kwotê ,00 z³. Cena wywo³awcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj ,00 z³. Przystêpuj¹cy do przetargu obowi¹zany jest z³o yæ rêkojmiê (powiêkszon¹ o porto 2,00 z³) na rachunek depozytowy S¹du Rejonowego dla arszawy Pragi Pó³noc , lub na rachunek bankowy komornika , w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania tj ,00 z³ w taki sposób, aby 2 godziny przed wyznaczonym terminem licytacji wp³yw rêkojmi móg³ byæ potwierdzony przy u yciu elektronicznych œrodków transmisji danych. Zgodnie z przepisem art kpc w przetargu nie mog¹ uczestniczyæ osoby, które mog¹ nabyæ nieruchomoœæ tylko za zezwoleniem organu pañstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawi³y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. ci¹gu dwóch ostatnich tygodni przed licytacj¹ wolno przegl¹daæ w sekretariacie I ydzia³u Cywilnego S¹du Rejonowego dla arszawy Pragi Pó³noc przy ul. Terespolska 15a, odpis protoko³u oszacowania nieruchomoœci, operat szacunkowy bieg³ego s¹dowego z akt postêpowania egzekucyjnego. S¹dowa sygnatura akt II Co 3794/11. ZAR Z D

4 4 V ALNE ZGROMADZENIE RSM PRAGA ZAKOÑCZY O OBRADY Obrady V alnego Zgromadzenia RSM Praga tradycyjnie toczy³y siê w auli y szej Szko³y Mened erskiej przy ul. Kawêczyñskiej. szeœciu czêœciach, uczestniczyli cz³onkowie wszystkich osiedli, przy czym cz³onkowie oczekuj¹cy, podobnie jak w roku ubieg³ym obradowali wspólnie z Osiedlem Erazma. Obrady piêciu czêœci otwiera³ przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Alfred Broniec, a w przypadku czêœci trzeciej (Osiedle Erazma i Cz³onkowie Oczekuj¹cy) vice przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Dariusz Nowak. Zgodnie z ustalonym porz¹dkiem obrad, po przywitaniu cz³onków Spó³dzielni, Zarz¹du w osobach Prezesa Andrzeja Pó³rolniczaka oraz iceprezesów Tomasza Jankojcia i Ryszarda Zarañskiego, cz³onków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, kierownictwa oraz pracowników, wybierano prezydia poszczególnych czêœci obrad. Czêœæ 1 Osiedle Generalska Sk³ady prezydiów w tabeli poni ej. ybierano dwie komisje: mandatow¹ i skrutacyjn¹. Do zadañ pierwszej nale a³o sprawdzenie listy obecnoœci cz³onków Spó³dzielni i stwierdzenie prawid³owoœci zwo³ania V alnego Zgromadzenia. Komisja skrutacyjna zajmowa³a siê liczeniem g³osów na sali i przekazywaniem wyników glosowania do prezydium zebrania. Po zrealizowaniu punktów organizacyjnych przystêpowano do czêœci merytorycznej obrad, w której zasadniczym tematem by³o sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni w 2011 r. Tekst sprawozdania dostêpny by³ na stronie internetowej Spó³dzielni oraz w administracjach poszczególnych osiedli. Sprawozdanie omówione zosta³o tak e w majowym wydaniu Gazety RSM Praga nr 5 (55) czasie obrad poszczególnych czêœci V alnego Zgromadzenia g³ówne tezy sprawozdania przedstawia³ Prezes Zarz¹du Andrzej Pó³rolniczak. ypowiedÿ sw¹ rozpoczyna³ stwierdzeniem, e miniony rok, by³ kolejnym dobrym rokiem w naszej Spó³dzielni. Z tego tytu³u wszyscy mieszkañcy, Zarz¹d, Rada Nadzorcza, Kierownictwa Administracji i pracownicy mog¹ byæ usatysfakcjonowani. Bowiem osi¹gniête wyniki œwiadcz¹ o dobrym gospodarowaniu w Spó³dzielni. roku 2011 Spó³dzielnia po raz kolejny osi¹gnê³a bardzo dobre wyniki gospodarcze i to zarówno w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jaki i w dzia³alnoœci gospodarczej. ¹cznie wynik finansowy po odprowadzeniu podatku dochodowego wyniós³ ,91 z³, z tego w gospodarce zasobami mieszkaniowymi ,31 z³, a z dzia- ³alnoœci gospodarczej ,60 z³. Spó³dzielnia ma stabiln¹ i pewn¹ sytuacjê gospodarcz¹. Na rachunkach bankowych na koniec 2011 r. posiadaliœmy ,35 z³. RSM Praga jest silnym, zdrowym organizmem gospodarczym, dobrze rokuj¹cym na przysz³e lata. Na potwierdzenie tej pozytywnej oceny i, która sprawia radoœæ i zadowolenie ogó³u naszych spó³dzielców, a tak e Zarz¹du i Rady Nadzorczej Prezes Andrzej Pó³rolni- Czêœæ 2 Osiedle Poraje czak przypomnia³ jakie nagrody Spó³dzielnia ostatnio otrzyma³a. Ogólnopolskim Rankingu Spó³dzielni Mieszkaniowych w 2011 r. w kategorii: Spó³dzielnie du e inwestuj¹ce. RSM uznana zosta³a za najlepsz¹ Spó³dzielniê w Polsce. Ranking organizowany by³ przez miesiêcznik Domy Spó³dzielcze we wspó³pracy z Krajow¹ Rad¹ Spó³dzielcz¹. yró nienie to jest szczególnie cenne,bo kryteria oceny by³y bardzo surowe i obiektywne. Oceniano: stan gospodarczo-finansowy Spó³dzielni, zakres i wielkoœæ prac remontowych, zakres i jakoœæ prowadzonych inwestycji, weryfikowany i sprawdzany by³ bilans Spó³dzielni. Zajêcie I miejsca w tak presti owym rankingu, w gronie niemal wszystkich du ych spó³dzielni w naszym kraju mo e nas napawaæ dum¹. roku 2011 Spó³dzielnia nasza zajê³a tak e pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Mazowieck¹ Okrêgow¹ Izbê In ynierów Budownictwa Firma In ynierska Mazowsze roku 2011, w kategorii zarz¹dzanie. RSM Praga uznano Czêœæ 3 Osiedle Targówek za jedn¹ z najlepiej gospodaruj¹cych spó³dzielni mieszkaniowych w kraju, buduj¹c¹ nowoczesne obiekty mieszkaniowe oraz posiadaj¹c¹ du e sukcesy w zarz¹dzaniu osiedlami mieszkaniowymi. Mówi¹c o dzia³alnoœci inwestycyjnej Spó³dzielni Prezes Andrzej Pó³rolniczak zaznaczy³, e oprócz mieszkañ budowanych w systemie komercyjnym Spó³dzielnia stara siê pomóc cz³onkom i ich dzieciom, których nie staæ na mieszkanie w systemie komercyjnym. Nowy budynek w Markach, po pierwsze bêdzie mia³ bardzo nisk¹ cenê mieszkañ ok. 4,9 tys. za metr kwadratowy, a po drugie bêdzie obowi¹zywa³ nowy system kredytowania tych mieszkañ. Kredyt zaci¹gnie Spó³dzielnia, a lokator w czynszu bêdzie sp³aca³ raty tego kredytu do Spó³dzielni. Po sp³acie kredytu mieszkanie stanie siê w³asnoœci¹ lokatora. Prezes Andrzej Pó³rolniczak wiele uwagi poœwiêci³ tak e sprawom eksploatacji, remontów i modernizacji, kosztów utrzymania zasobów spó³dzielczych i op³atom czynszowym. Te ostatnie bywaj¹ powodem narzekania mieszkañców. Dlatego te w zawiadomieniach o podwy szaniu op³at czynszowych, jakie dostarczane s¹ mieszkañcom, Zarz¹d stara siê wyraÿnie przedstawiæ i wyjaœniæ, które op³aty s¹ zale ne od Spó³dzielni i przeznaczane s¹ na pokrycie kosztów eksploatacji ponoszonych przez Spó³dzielniê, a wiêc kosztów administrowania, utrzymania czystoœci, konserwacji, obowi¹z-

5 5 kowych przegl¹dów technicznych oraz na fundusz remontowy, eksploatacjê i konserwacjê dÿwigów, dzia³alnoœæ spo³eczno-oœwiatowo-kulturaln¹. Drug¹, znacznie wiêksz¹ grup¹ op³at wnoszonych przez mieszkañców s¹ op³aty niezale ne od Spó³dzielni, a Spó³dzielnia jest jedynie przekaÿnikiem tych pieniêdzy do dostawców mediów, m.in. za ciep³o do SPEC, za wodê i œcieki do MPiK, za œmieci do MPO i do Urzêdu Miasta za podatek od nieruchomoœci i op³aty za w³adanie gruntem wyjaœnia³ Prezes Andrzej Pó³rolniczak. Spó³dzielni, bior¹c œrednio, op³aty na pokrycie kosztów eksploatacji stanowi¹ 21,17% op³at czynszowych, a odpis na fundusz remontowy 17,92. ¹cznie op³aty czynszowe zale ne od Spó³dzielni stanowi¹ 43,17%. ostatnich latach rosn¹ one nieznacznie poni ej poziomu inflacji, b¹dÿ nie s¹ w ogóle podwy szane. Zale y to od sytuacji w danym Osiedlu. Pozosta³a czêœæ czynszu przekazywana jest przez Spó³dzielniê do dostawców mediów i Urzêdu Miasta. Spó³dzielnia ma wp³yw i stara siê, zmniejszaæ te op³aty. Dzieje siê tak dziêki prowadzonym pracom termo modernizacyjnym. latach op³aty za energiê ciepln¹ wnoszone do SPECu zmniejszy³y siê o ponad 27 mln z³. porównuj¹c tê sumê do wielkoœci op³at w roku Mimo wiêc podwy ek cen stosowanych przez SPEC w wymienionych latach, nast¹pi³o zmniejszenie op³aty za ciep³o dla mieszkañców. Ostatnio Spó³dzielnia przeprowadzi³a owocne negocjacje z MPO i wykorzystuj¹c makroskalê Spó³dzielni uzyskano obni kê cen przy wywozie nieczystoœci. To te znajdzie obicie w w op³atach czynszowych. Równie ci¹g³e podwy ki op³at u ytkowania wieczystego gruntów, które systematycznie otrzymuje Spó³dzielnia z Urzêdu Miasta s¹ przez Spó³dzielniê zaskar ane i w wyniku prowadzonych procesów,, ostateczne podwy ki s¹ znacznie ni sze. Gdyby nie te dzia³ania Spó³dzielni, op³aty za u ytkowanie Czêœæ 4 Osiedle Erazma i oczekuj¹cy wieczyste mieszkañcy musieliby wnosiæ wielokrotnie wy sze. Obecnie w S¹dach lub Samorz¹dowym Kolegium Odwo³awczym toczy siê z powództwa Spó³dzielni przeciwko miastu 16 spraw o obni kê op³at za u ytkowanie wieczyste. Prezes przypomnia³, e Spó³dzielnia uczestniczy³a w dwóch projektach Unii Europejskiej. Jednym z nich jest projekt EnSURE poœwiêcony oszczêdzaniu energii i nowym sposobom jej dostarczania. ramach tego projektu Spó³dzielnia nasza by³a organizatorem miêdzynarodowej konferencji. Do arszawy przyjecha³o kilkunastu przedstawicieli z krajów unijnych. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia³alnoœci w 2011 roku przedstawi³ zebranym jej przewodnicz¹cy Alfred Broniec. Mówi³, e Rada pracuj¹c Czêœæ 5 Osiedle Kijowska w sk³adzie 23 osób odby³a w okresie sprawozdawczym 11 posiedzeñ plenarnych, podejmuj¹c 290 uchwa³ w sprawach nale ¹cych do jej kompetencji. tym samym czasie Prezydium Rady obradowa³o 11 razy. roku ubieg³ym Rada Nadzorcza szczególn¹ uwagê poœwiêca³a nastêpuj¹cym obszarom dzia³alnoœci Spó³dzielni: gospodarce finansowej, eksploatacji i remontom zasobów mieszkaniowych, gospodarce nieruchomoœciami i sprawami terenowo-prawnymi, dzia³alnoœci inwestycyjnej, sprawom cz³onkowsko- -mieszkaniowym, zagadnieniom organizacyjnym i statutowo-samorz¹dowym oraz dzia- ³alnoœci spo³eczno- -oœwiatowo-kulturalnej. Przewodnicz¹cy podkreœli³, e podejmowaniu uchwa³ towarzyszy³y rzetelne analizy poddawane merytorycznej ocenie na posiedzeniach komisji problemowych. Funkcjê tê spe³nia³y nastêpuj¹ce komisje: Rewizyjna, Eksploatacyjno-Ekologiczna, Inwestycyjna, Cz³onkowsko-Mieszkaniowa, Samorz¹- dowo-spo³eczno- -Statutowa. ¹cznie wszystkie komisje odby³y 32 posiedzenia. zakresie dzia- ³alnoœci organizacyjno-samorz¹dowej i statutowej, Rada Nadzorcza dokonywa³a oceny pracy Zarz¹du Spó³dzielni, przygotowañ do IV alnego Zgromadzenia, aktualizacji regulaminów wewnêtrznych Spó³dzielni, sposobu realizacji postulatów i opinii zg³oszonych podczas trwania IV alnego Zgromadzenia. Przewodnicz¹cy Alfred Broniec nawi¹za³ równie do obchodów Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci i udzia³u w nich naszej Spó³dzielni. dyskusji, na temat sprawozdania Zarz¹du i Rady Nadzorczej z dzia- ³alnoœci w 2011 roku oprócz spraw generalnych, dotycz¹cych gospodarki, finansów i spraw remontowych Spó³dzielni. Dyskutowano o wysokoœci op³at czynszowych, o sprawach zwianych, z instalacj¹ podzielników ciep³a i liczników z funkcj¹ radiowego odczytu danych, o parkingach i potrzebie zwiêkszania liczby miejsc parkingowych, o wzrastaj¹cych kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych, o remontach i jakoœci stosowanych materia³ów budowlanych, o niedoskona³oœci prawa, które na przyk³ad zezwala na dowolne zabudowywanie balkonów, malowanie okien itp. By³y tak e poruszane przez zebranych drobne sprawy osiedlowe. Generalnie jednak wiêkszoœæ osób wyra a³a zadowolenie z wyników jakie od kilku lat osi¹ga nasza Spó³dzielnia, jednoczeœnie wskazuj¹c na drobne niekiedy sprawy i problemy nurtuj¹ce mieszkañców w osiedlach. wiêkszoœci poruszane sprawy by³y wyjaœniane w trakcie obrad. Do wniosków i pytañ ustosunkowywali siê cz³onkowie Zarz¹du, kierownicy Administracji, pracownicy Biura i Kancelarii Prawnej. Niezale nie Czêœæ 6 Osiedle Jagielloñska wszyscy wnioskodawcy otrzymaj¹ w terminie póÿniejszym odpowiedzi na piœmie. Nastêpnie V alne Zgromadzenie podjê³o uchwa³y w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni w 2011 roku, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia- ³alnoœci w 2011 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó³dzielni za 2011 rok, udzielenia absolutorium cz³onkom Zarz¹du, ustalenia najwy szej sumy zobowi¹zañ, zbycia nieruchomoœci. Kolejny punkt obrad, czyli rozpatrzenie odwo³añ od decyzji Rady Nadzorczej wywo³a³, jak zwykle, spore emocje. Odwo³ania dotyczy³y wygaœniêcia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z tytu³u zaleg³oœci finansowych. p³ynê³o 6 takich odwo³añ i 2 odwo³ania w sprawie skreœlenia z rejestru cz³onków Spó³dzielni. Zainteresowani, którzy przybyli na obrady mieli prawo g³osu. yjaœniali, dlaczego znaleÿli siê w trudnej sytuacji i odpowiadali na pytania zebranych, podaj¹c termin, do którego zobowi¹zuj¹ siê uregulowaæ zaleg³oœci. Rozpatruj¹c indywidualnie ka d¹ ze spraw V alne Zgromadzenie podda³o pod g³osowanie wszystkie odwo³ania od decyzji. Po zsumowaniu wyników g³osowania z wszystkich czêœci V alnego Zgromadzenia, odwo³uj¹cy bêd¹ poinformowani o jego wynikach. Na zakoñczenie obrad V alnego Zgromadzenia, Zarz¹d RSM Praga, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej i Prezydium podziêkowali przyby³ym za obecnoœæ. szystkim cz³onkom z poszczególnych osiedli zapewniono transport powrotny do osiedli. (am) Zdjêcia: Bartek Maœlankiewicz Andrzej Maœlankiewicz

6 6 RAJD OPISANY SPOMNIENIAMI Uroczystoœæ zakoñczenia i podsumowania IV Rajdu Szlakiem Hymnu Narodowego, by³a tak samo niesamowita jak sam Rajd. Sali konferencyjnej Ratusza Urzêdu Dzielnicy Targówek, zebra³a siê m³odzie, uczestnicy Rajdu, rodzice oraz przedstawiciele w³adz dzielnicy. Ju na wstêpie, zaskoczeniem dla postronnych obserwatorów by³o, jak m³odzie odœpiewa³a pe³n¹ wersjê Mazurka D¹browskiego. To siê nie zdarza. A potem wspania³e relacje organizatorów dyrektora Domu Kultury Zacisze Bo eny Dydek i wiceburmistrza S³awomira Antonika. Barwne opowieœci, ozdabiane anegdotami i wysoka ocena Rajdu w znaczeniu poznawczym, historycznym i patriotycznym. Nagrody i upominki dla uczestników, podziêkowania dla sponsorów(w tym równie dla naszej gazety sponsora medialnego rajdu) oraz wypowiedzi m³odzie y. Zamieszamy je poni ej. Bardzo cieszê siê, e mia³am mo liwoœæ uczestniczenia w tym przedsiêwziêciu. By³o to dla mnie ogromne prze ycie. Jestem bardzo wdziêczna osobom, które umo liwi³y mi udzia³ w wycieczce. Bardzo podoba³y mi siê miejsca, które zwiedziliœmy. Szczególnym prze yciem by³o stanie przy tablicy upamiêtniaj¹cej poleg³ych w Katyniu i w Miednoje. Sama œwiadomoœæ, e mogê byæ w tak wa nym miejscu dla historii naszej ojczyzny, wywo³a³a we mnie wielkie poruszenie. Iza Ziêcina Dziêki temu, e wziê³am udzia³ w konkursie organizowanym przez Dom Kultury Zacisze mia- ³am przyjemnoœæ uczestniczyæ w Rajdzie Szlakiem Hymnu. Okaza³ siê wspania³ym prze yciem, na pewno tego nigdy nie zapomnê. Pozna³am wiele ciekawych osób w moim wieku, ale te sporo starszych, motocyklistów. szyscy doroœli pomimo ró nicy wieku traktowali nas na równi ze sob¹, co mi siê bardzo spodoba- ³o. Zwiedzi³am mnóstwo miejsc zwi¹zanych z Polsk¹, Polakami nie mia³am pojêcia, e jest ich a tyle. Dopiero w³aœnie ten wyjazd uœwiadomi³ mi jak wa ny jest patriotyzm. M³odzie powinna wiedzieæ w jakim kraju mieszka, znaæ jego historiê i identyfikowaæ siê z nim. To by³ mój pierwszy taki rajd i mam nadziejê, e nie ostatni, poniewa wynios³am z niego du o dobrego, zmieni³am pogl¹d na ró ne rzeczy. Martyna Karasiñska Na co dzieñ nie zdajemy sobie sprawy, e nasza historia tak mocno zwi¹zana jest z terenami wschodnimi. Myœl o tym, e nasi rodacy byli w tych miejscach, tak daleko od domu od swych rodzin, w tak ró nych i czêsto dramatycznych sytuacjach, robi ogromne wra enie. naszym poœpiesznym yciu, ka dy powinien znaleÿæ czas na zadumê i refleksjê nad losem rodaków na wschodzie. Podczas tego Rajdu Szlakiem Hymnu zobaczyliœmy wiele przepiêknych miejsc o bogatej historii. Mogliœmy sami doœwiadczyæ patriotycznych uniesieñ. Ka dy dzieñ przynosi³ nowe wra enia. Jednego dnia sk³adaliœmy wieñce na grobach naszych o³nierzy, a innym razem podziwialiœmy cudowne cerkwie i koœcio³y. Polonia, któr¹ spotkaliœmy za granic¹, by³a bardzo goœcinna i ciep³o nas przyjmowa³a. Szkoda, e nie ka - demu mo e przytrafiæ siê tak znakomita wyprawa. Zapamiêtam ten wyjazd na ca³e ycie. Karol Podsiad³o Moim zdaniem wyjazdy tego typu s¹ potrzebne, zw³aszcza dla ludzi w wieku szkolnym, zafascynowanych czêsto postêpem techniki a nie histori¹ narodu. Tak jak wspomina³em na konferencji w Szymbarku, jest to praktyczna lekcja historii, która pozwala odpowiednio oddaæ charakter tego czego uczymy siê siedz¹c w szkolnych ³awkach; pozwala prze yæ fakty historyczne g³êbiej i lepiej w ciszy i zadumie a nie w ha³aœliwej, pe³nej œmiechu sali lekcyjnej. Marcin Kaczmarczyk Przyznam, e mia³am ogromne w¹tpliwoœci i obawy, co do tego rajdu. Masa obcych ludzi, z którymi spêdzê najbli sze dwa tygodnie, to nie by³o coœ, co przemawia³o za wyjazdem. Codziennie kilka godzin opowieœci o historii, co w szkole wydaje siê ciê kie do wytrzymania te nie. Ale ka dy mówi³, e mi zazdroœci, e mam tak¹ okazjê, wiêc pomyœla³am, e faktycznie b³êdem, którego zapewne a³owa³abym do koñca ycia, by³oby z tego nie skorzystaæ. I pojecha³am. Absolutnie nie a³ujê niczego. Mo e poza tym, e tak szybko siê skoñczy³o... Historia, która by³a nam przekazywana nie by³a czystymi formu³kami, które dawkowane s¹ w szkole. Przewodnicy opowiadali bardzo ciekawie, czuæ by³o, e to, o czym mówi¹, nie jest dla nich tylko s³owami. Ka de z tych opisywanych miejsc, mia³am okazjê zobaczyæ na w³asne oczy. Mog³am sobie dok³adnie wyobraziæ, co dzia³o siê na tym terenie. Mog³am zobaczyæ oczyma wyobraÿni ka dego poleg³ego o³nierza. Coœ czego tak naprawdê wiêkszoœæ z nas nie docenia. Ja do tej pory te tego nie docenia³am. Ale kiedy zobaczy³am, jak na ka de z tych miejsc reaguj¹ osoby bardziej doœwiadczone przez ycie, które by³y tam z nami, poczu³am, e to musi byæ coœ wa nego. Coœ, bez czego nasze ycie nie mog³oby wygl¹daæ tak, jak wygl¹da teraz. I to chyba najwiêksza wartoœæ, jak¹ wpoi³am sobie podczas tego wyjazdu. Aneta Kaza³a Przygoda, lekcja jak¹ by³ udzia³ w IV Rajdzie Szlakiem Hymnu jest jedn¹ z tych, które pamiêta siê do koñca ycia. Ogrom prze yæ w tak krótkim czasie jest osza³amiaj¹cy. Z pocz¹tku by³am bardzo zmêczona, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Jednak kiedy siê przyzwyczai³am do trybu, w jakim podró- owaliœmy, mog³am ju tylko czerpaæ przyjemnoœæ z tego wyjazdu. Najbardziej chyba utkwi³a mi w pamiêci Moskwa, jako jedno z wymarzonych miejsc, które kiedyœ chcia³am odwiedziæ. Ale równie g³êbokim prze yciem by³a dla mnie msza w Miednoje czy w Ostrej Bramie. Serdecznie cieszê siê, e mog³am poznaæ wielu m¹drych, ciekawych, wartoœciowych ludzi. I to chyba w³aœnie ludzi zapamiêtam najbardziej. To w³aœnie oni tworz¹ atmosferê i sprawiaj¹, e takie wyjazdy wspomina siê dobrze. Mam nadziejê, e bêdziemy utrzymywaæ kontakty jeszcze d³ugie lata. Jagoda Sasin Rajd Szlakiem Hymnu by³ dla mnie bardzo pouczaj¹cy, zarówno pod wzglêdem kulturowym, jak i patriotycznym. Zwiedziliœmy wiele ciekawych miejsc zwi¹zanych z polskoœci¹, poznaj¹c historiê naszego hymnu narodowego. Jeœli mia³bym wybieraæ co podoba³o mi siê najbardziej to zdecydowa³bym siê na trzy rzeczy. Pierwsza: naprawdê zgrana dru yna m³odzie y, z któr¹ przyjemnie spêdzi³em czas, oraz dwa miasta: ilno i Moskwê, które zrobi³y na mnie du e wra enie. Szczególnie zwiedzanie Placu Czerwonego noc¹, to by³o dopiero niesamowite. Do urokliwego ilna, w którym co druga napotkana osoba mówi³a po angielsku, a co trzecia po polsku, chcia³bym jeszcze kiedyœ powróciæ. Myœlê, e takie rajdy s¹ niepowtarzalne, ka dy na swój sposób, i e IV Rajd Szlakiem Hymnu by³ dla mnie wyj¹tkowym wydarzeniem. Kuba Dro d KALENDARZ YDARZEÑ LIPIEC VII Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych Ju dziœ zaplanujcie, jak bêdziecie spêdzali wolny czas w wakacje. Specjalnie z myœl¹ o as otwieramy nasze pracownie. programie gry strategiczno-historyczne: DBA ró ne okresy historyczne, lotnictwo z I wojny œwiatowej, II wojna œwiatowa front zachodni ( gdzieœ we Francji 1944 rok ) i wschodni (Operacja Budziszyn starcie 1 Korpusu Pancernego LP z niemieckimi Dywizjami Pancernymi). Zapraszamy! godz , Koszt: 30 z³ za dzieñ lub 120 z³ za ca³y tydzieñ 9-13 VII Filcowanie i tkactwo artystyczne Zapraszamy dzieci, m³odzie i doros³ych na warsztaty filcowania i tkactwa artystycznego. Te dwie formy zosta³y po³¹czone, bo ³¹czy je delikatna we³na. procesie filcowania mokre, delikatne w³ókienka o ywimy ciep³em r¹k, a w tkactwie wykorzystamy gotow¹ we³nê naturaln¹. Iloœæ miejsc ograniczona. godz poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek; godz wtorek, œroda. Koszt: 25 z³ za dzieñ lub 100 z³ za ca³y tydzieñ VII Pracownia decoupage Na warsztatach deqoupage u zajmiemy siê przygotowaniem powierzchni do ozdabiania, komponowaniem motywów, klejeniem serwetek, papieru, papieru ry owego, cieniowaniem (równie na szkle), spêkaniami i schabby chic. Na koniec zostawimy wykañczanie prac. Zapraszamy m³odzie (od gimnazjum) i doros³ych lipca 2012, godz poniedzia³ek, wtorek, pi¹tek; godz œroda, czwartek. Koszt: 40 z³ za ka dy dzieñ (3h). cenê wliczone s¹ wszystkie preparaty i ozdabiany przedmiot (do wyboru: szklany talerz, gliniana doniczka, drewniane lusterko, szklany lampion, œwieca). Nale y przynieœæ roboczy t-shirt lub fartuszek. Iloœæ miejsc ograniczona VIII akacje: Pracownia malarstwa Dzieci, m³odzie i doros³ych zapraszamy do pracowni rysunku i malarstwa. Dla jednych spotkania mog¹ byæ wyzwaniem i nauk¹ od podstaw, dla innych form¹ konsultacji. Potrzebne bêd¹ materia³y w³asne, czyli blok rysunkowy, o³ówki, kredki, farby wodne plakatowe i pêdzle. Dla zaawansowanych podobrazia, farby olejne lub akrylowe i pêdzle. godz ; Koszt: 5 z³ za dzieñ. 13 VI-15 IX ystawa: Mam talent SprawdŸcie, na ile sposobów dzieci zinterpretowa³y sztukê, te same tematy. Zobaczcie, co w tym roku cechuje prace powsta³e na zajêciach Artystyczny malec i Ga³gankowy œwiat, Bajkowa Sztuka Dziecka, od¹ malowanie, w Szkole rysunku i malarstwa oraz w Pracowni rysunku i malarstwa. pracowniach dzieci m³odsze poznaj¹ barwy, techniki, mo liwoœci ³¹czenia form i materia³ów. M³odzie i dzieci starsze doskonal¹ swój warsztat artystyczny pod okiem instruktorów VIII yjazd: Obóz artystyczno-taneczny akacje z Klubem tanecznym Boogie Rock w Krainie nad Tanwi¹. Oaz¹ spokoju i artystycznych doznañ bêdzie ólka Biska k. Bi³goraja. Po³o ona malowniczo wœród lasów nad rzek¹ Tanew. Mo na tam oddychaæ czystym nieska onym powietrzem z du ¹ zawartoœci¹ jodu. Jest to wymarzone miejsce dla osób chc¹cych odpocz¹æ od zgie³ku miast. Kraina zajmuje obszar 3,5 ha., jest ogrodzona, oœwietlona i dozorowana. programie: zajêcia dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych, zabawy z plastyk¹, k¹piele wodne i s³oneczne nad zalewem rekreacyjnym ary-biszcza, gry i zabawy ruchowe, wycieczka autokarowa (Zamoœæ) lub paintball na terenie oœrodka, sp³yw kajakowy lub nauka gry na bêbnach etnicznych, ogniska z pieczeniem kie³basek, dyskoteki. Do dyspozycji uczestników: hala przystosowana do potrzeb grup tanecznych, boiska do p. siatkowej i p. no nej, stó³ do tenisa sto³owego, sprzêt sportowy, sala konferencyjna (TV, DVD). Zapewniamy: zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z ³azienkami o wysokim standardzie, wy ywienie: œniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, fachow¹ kadrê instruktorsk¹ i pedagogiczn¹, ubezpieczenie NN, transport autokarowy, opiekê lekarsk¹ na terenie oœrodka. Cena: 1400 z³ I rata do 11 maja 400 z³, II rata do 19 czerwca 1000 z³. Szczegó³owe informacje, zapisy i wp³aty Robert Kulesza tel iêcej informacji (tekst sponsorowany)

7 7 BOK RAMACH AKCJI LATO MIEŒCIE 3.07 Program muzyczny Instrumenty i melodie œwiata, Bogdan Grad irtuoz gry na instrumentach strunowych szarpanych zapozna m³odych s³uchaczy z instrumentami z ró nych stron œwiata (USA, Ameryka Œrodkowa i Po³udniowa, Grecja, Francja). ybrane z widowni dzieci wezm¹ udzia³ w interaktywnej zabawie stworz¹ kilkuosobow¹ grupê perkusyjn¹, która wystukuj¹c zadane rytmy na grzechotkach i kastanietach, bêdzie towarzyszy³a wystêpom artysty. Podczas wystêpu, w repertuarze którego znajd¹ siê utwory z gatunku muzyki etnicznej, rozrywkowej i klasycznej, us³yszymy brzmienie takich oryginalnych instrumentów jak: budzuki, tico tico i charango Jaœ i Ma³gosia, Teatr Jumaja: Katarzyna Afek, Jacek Zienkiewicz, Marek Pituch Adaptacja opowiadania braci Grimm pod tym samym tytu³em jest autorsk¹ interpretacj¹ wykorzystuj¹c¹ motyw i perypetie dwojga rodzeñstwa Jasia i Ma³gosi, którzy zagubiwszy siê w lesie, z dala od swojego domu, musz¹ zmierzyæ siê z wynikaj¹cymi z tego niebezpiczeñstwami, a w szczególnoœci ze z³¹ i podstêpn¹ Bab¹ Jag¹. Z uwagi na troskê o reakcje m³odego widza i chêæ przekazywania mu jedynie pozytywnych emocji, adaptacja zosta³a pozbawiona przejawów okrucieñstwa charakterystycznego dla oryginalnego opowiadania. I tak na przyk³ad Baba Jaga nie zostanie wepchniêta przez Ma³gosiê do rozgrzanego pieca, a jedynie przegnana na cztery wiatry przy pomocy gor¹cej ³opaty do pieczenia chleba. Fragmenty spektaklu mo na obejrzeæ na YouTube: i ma1b_se Kot w butach, Teatr Jumaja: Katarzyna Afek, Jacek Zienkiewicz, Marek Pituch Adaptacja bajki stworzona zosta³a na podstawie utworu Charles a Perrault a jak równie wierszowanego dzie³a Jana Brzechwy. R E K L A M A Bajka oprawiona jest piosenkami stworzonymi specjalnie na potrzeby spektaklu. Historia opowiada o Jaœku, najm³odszym synu zmar³ego m³ynarza, który pozostawi³ w spadku m³yn i kota. Jasiek staje siê ofiar¹ oszustwa ze strony brata. czasie nierównego podzia³u maj¹tku otrzymuje tylko kota, zaœ m³yn zostaje w rêkach podstêpnego brata. Jak to jednak w bajkach w bywa nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o. Kot, za okazane mu serce, w magiczny sposób ucz³owiecza siê i pomaga Jaœkowi dostaæ siê na salony królewskie Baju, Baj, Teatr Jumaja: Katarzyna Afek, Jacek Zienkiewicz Spektakl skonstruowany na bazie utworów dla dzieci autorstwa niekwestionowanego mistrza gatunku Jana Brzechwy. Takie teksty jak: Kaczka dziwaczka, Leñ, Samochwa³a, Na straganie, aktorzy interpretuj¹ w sposób ywio³owy i dowcipny. Pos³uguj¹ siê przy tym barwnymi kostiumami i rekwizytami. Naczelnym za³o eniem spektaklu jest interaktywnoœæ. Dla uatrakcyjnienia widowiska kilka tekstów wykonywanych jest w wersjach œpiewanych do znanych i wspania³ych melodii Bajanulki, Anna Szawiel, Anna KaŸmierowska Bajanulki to lalkowy spektakl w oparciu o najpiêkniejsze baœnie J. Ch. Andersena. Dwie Anki zabior¹ dzieci w podró do wnêtrza komina, przez który musieli siê przedostaæ Kominiarczyk i Pastereczka, a tak e nad staw gdzie Kacz¹tko przemieni³o siê w abêdzia. Na w³asne oczy widzowie bêd¹ mogli zobaczyæ, co takiego mia³ w brzuchu Ba³wan, który tak bardzo têskni³ za piecem... tê magiczn¹ podró zabior¹ absolwentki ydzia³u Lalkarskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w arszawie. Spektakl polecany jest g³ównie dzieciom w wieku od 2 do 7 lat yspa Czamczaraka, Ewa Kutrowska, Jerzy Latos Spektakl Teatru Bajka pokazuje jak mo na bawiæ siê w teatr podsuwa wspania³e pomys³y scenograficzne, które mo na wykorzystaæ w codziennych zabawach z dzieæmi. Przedmioty codziennego u ytku zagraj¹ g³ówne role, a tytu³owy bohater przeka e co zrobiæ, aby œwiat pozosta³ piêkny i zielony. Spektakl adresowany jest do dzieci w wieku o 3 do 9 lat Program muzyczny Konstantynopolitañczykowianeczka, Saba Krasoczko, Mieczys³aw Litwiñski Teatralizowane przedstawienie tradycyjnych piosenek dla dzieci, œpiewanych od kilku pokoleñ i jeszcze do niedawna w polskich domach. Piosenki wykonywane s¹ z akompaniamentem akustycznego, czasem nietradycyjnego instrumentarium. zabawnych interludiach artyœci imituj¹ g³osy zwierz¹t, wci¹gaj¹c dzieci w muzyczny dialog. programie równie tradycyjne wierszyki i wyliczanki Dzieci Pana Astronoma, Grupa GRAM TEATR : Marta Pniewska, Jacek Dziêgiel Spektakl powsta³ w oparciu o opowiadanie andy Chotomskiej. Tytu³owy Pan Astronom tata bliÿni¹t, organizuje dla swoich dzieci ró ne zabawy w planety, gwiezdny zwierzyniec czy niesforne bliÿniêta. przystêpny sposób przekazuje trochê astronomicznej wiedzy w sam raz dla przedszkolaków. szystkie spektakle odbywaj¹ siê o godz Bia³o- ³êckie placówki oœwiatowe mog¹ dokonywaæ rezerwacji na dzieñ przed dan¹ imprez¹. Miejsca bêd¹ udostêpniane wed³ug kolejnoœci przyjœcia na dany spektakl. Osoby indywidualne wpuszczane s¹ na wolne miejsca. LETNIE ARSZTATY akacyjne arsztaty okalno- -Aktorskie Kurs obejmuje æwiczenia z emisji g³osu, dykcji, intonacji, kszta³cenia s³uchu, poczucia rytmu i interpretacji utworu. programie zawarte zosta³y podstawy ruchu scenicznego i pracy z mikrofonem oraz sposoby poskramiania tremy. Zainteresowanym oferujemy tak e mo liwoœæ pracy z akompaniatorem. Zajêcia poprowadzi Anna Adamiak absolwentka studium pieœni, mistrzowskich podyplomowych studiów wokalnych na Uniwersytecie Muzycznym w arszawie. Czas trwania zajêæ to ok. 25 godz. w zale noœci od iloœci osób w grupie. Koszt zajêæ wynosi 300 z³ dla osób, które nale ¹ równie do innych sekcji w BOK, dla nowych uczestników 350 z³. Zapisy przyjmuje sekretariat BOK w godz arsztaty rêkodzie³a artystycznego dla m³odzie y i doros³ych NOOŒÆ!!! Pracownia Tworzenia Bi uterii Artystycznej lato 2012 r. letnim programie brosze kotyliony z ró nych materia³ów: koronek, wst¹ ek, taœm dekoracyjnych, filcu, korali: szklanych, ceramicznych, kryszta³owych i innych dodatków. arsztaty bêd¹ odbywa³y siê we wtorki i czwartki w godz , cztery spotkania w cyklu (od 3 do12 lipca i od 17 do 26 lipca) w grupach 6-10 osobowych. Zajêcia prowadzi autorka projektu Dorota B. J. Gardecka. Zapisy przyjmuje sekretariat BOK w godz lub prowadz¹ca pod nr tel w godz Cena od osoby to 120 z³ w op³acie zapewniony jest podstawowy pakiet materia³ów. jesiennym programie równie : naszyjniki pektora³y, bransolety naramienniki, klipsy na ró ne okazje i wiele wiêcej. Inspiracje czerpane z antyku, baroku, folkloru polskiego i wspó³czesnej awangardy. Zapraszamy! arsztaty rêkodzie³a artystycznego dla dziewczynek programie tworzenie minibi uterii artystycznej. Zajêcia odbêd¹ siê w dniach: 10 i 17 lipca (wtorki) w godzinach od do Grupa bêdzie liczy³a od 6 do 10 osób. Cena od osoby (za 2 spotkania po 2 godziny): 60 z³. Zapisy przyjmuje sekretariat BOK w godz lub prowadz¹ca pod nr tel w godz OBRAZKI ZNAD BIEBRZY Bia³o³êcki Oœrodek Kultury w okresie wakacyjnym zaprasza do ogl¹dania wystawy zdjêæ Tomasza Paw³owskiego. Fotografia sta³a siê jego prawdziw¹ pasj¹ gdy zobaczy³ Biebrzañskie Bagna. Tamtejsza flora i fauna urzek³y go swym bogactwem i ró norodnoœci¹. 'Biebrzañskie Bagna to dla fotografii przyrodniczej, krajobrazowej, miejsce wymarzone. ystawa potrwa do koñca sierpnia; wstêp wolny. (tekst sponsorowany) Turnieje pi³ki no nej dru yn podwórkowych EURO NA PRADZE PÓ NOC OG OSZENIA DROBNE 2010 roku odby³ siê pierwszy turniej w trzech kategoriach wiekowych szko³y podstawowe, Gimnazja, OPEN. ¹cznie odby³o siê 9 turniejów pi³karskich na obiektach DOSIR roku Dzielnica Praga Pó³noc otrzyma³a œrodki finansowe na zg³oszony projekt spo- ³eczny pod nazw¹ Euro na Pradze Pó³noc. dniach na boiskach Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji na Pradze Pó³noc przy ulicy Kawêczyñskiej odby³o siê 6 turniejów pi³karskich w trzech kategoriach wiekowych: szko³y podstawowe, gimnazja oraz kategoria open. turniejach ³¹cznie wziê³o udzia³ kilkuset graczy. Fina³y Euro na Pradze Pó³noc rozgrywane by³y we wrzeœniu 2011 roku na boiskach Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji na Pradze Pó³noc przy ulicy Kawêczyñskiej. Zwyciêskie trzy dru yny z ka dej kategorii wiekowej otrzyma³y nagrody w postaci sprzêtu sportowego oraz puchary. 6-7 lipca 2012 roku odbêdzie siê kontynuacja Euro na Pradze Pó³noc. zorem lat ubieg³ych w turnieju wezm¹ udzia³ mieszkañcy Dzielnicy w trzech kategoriach wiekowych: szko- ³y podstawowe, gimnazja, open. Turniej tradycyjnie zostanie rozegrany na boiskach DOSiR przy ul: Kawêczyñskiej. ka dej kategorii wiekowej weÿmie udzia³ 10 zespo³ów. Uczestnikom zostanie zapewniony catering, ka dy zawodnik dostanie atrakcyjny upominek, a dla najlepszych trzech dru yn przewidziane s¹ nagrody i puchary. ybrany zostanie tak e najlepszy zawodnik, bramkarz oraz król strzelców w ka dej kategorii wiekowej. Zg³oszenia do turnieju w ydziale Sportu i Rekreacji Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc, w godzinach 8-16, przy ul K³opotowskiego 15, pokój 426. SPRZEDAM Sprzedam, M-4, na Targówku ul. Mokra, 3 pokoje 61,5 m 2. Du a kuchnia widna, przy kuchni komórka, wc osobne, na pod³ogach parkiet dêbowy, na œcianach g³adÿ, du y przedpokój, szafa wbudowana przesuwana, balkon, d³ugi korytarz zamykany (trzy rodziny), piwnica 12 m 2. Cena 6,4 tys. m 2. Tel.: US UGI US UGI REMONTOE KOMPLEKSOO malowanie, glazura, terakota, wykoñczenia wnêtrz. Œcianki z karton gipsu, sufity podwieszane, przeróbki elektryczne i hydrauliczne. Okablowanie Internetu. TANIO, SZYBKO I CZYSTO. Tel US UGI REMONTOO-YKOÑCZNIOE: malowanie, g³adzie, tapetowanie, zabudowy z g/k, cyklinowanie, terakota, glazura, sufity podwieszane, elektryka, hydraulika. Tel YPOCZYNEK U sympatycznej, rodowitej góralki Zofii Gut, pokoje 2, 3, 4 osobowe (regionalny, góralski wystrój) ³azienki, TV, w pobli u s³ynna karczma Siedem kotów oraz doskona³a baza wypadowa na szlaki turystyczne w górach, przy domu dla dzieci plac zabaw. Zakopane Cyrhla 14A, Tel. (0048) , * * * UAGA! Og³oszenia o zamianie mieszkañ (bezp³atne) do tej rubryki mo na zg³aszaæ telefonicznie lub em: Og³oszenia o sprzeda y nieruchomoœci, samochodów, dzia³ek i innych, po telefonicznym uzgodnieniu (22) wew. 247 zamieszczamy odp³atnie. Cena og³oszenia od 15 do 30 z³. Op³aty po wydrukowaniu i otrzymaniu faktury. Poni ej wzór zamówienia, które mo na przes³aæ em lub poczt¹.

8 8 Relaks z krzy ówk¹ Litery z pól oznaczonych liczbami, uszeregowane od 1 do 26, utworz¹ rozwi¹zanie myœl Oskara ilde. Rozwi¹zanie has³a krzy ówki, w terminie do 17 lipca 2012 r. prosimy przesy³aæ na kartach pocztowych pod adresem: RSM Praga redakcja ul. Bia³ostocka 11, arszawa lub dostarczaæ osobiœcie do siedziby redakcji pod tym samym adresem pok. 37. Prawid³owe has³o krzy ówki z nr. 5/55/2012: URODA TO DAR OD BOGA. Nagrody ksi¹ kowe wylosowali: Urszula Musia³ z ul. Erazma z Zakroczymia, Krzysztof Ma³êczyñski. Gratulujemy i zachêcamy do rozwi¹zywania krzy ówek. Ksi¹ ki dostarczymy poczt¹ lub przez gospodarzy domów. FELIETON PODÓRKOY DLACZEGO? alne Zgromadzenie nie przeszkodzi³o turniejowi EURO 2012, ani euro nie zak³óci³o obrad walnego. szystko przebieg³o zgodnie z planem. Nasza reprezentacja nie wysz³a z grupy, jak zwykle. Na walnym frekwencja by³a poni ej oczekiwañ równie jak zwykle. O ile jednak wynik reprezentacji interesuje mnie œrednio, o tyle nieobecnoœæ cz³onków naszej Spó³dzielni na wa nym dla wszystkich zgromadzeniu, zastanawia mnie od dawna. Dlaczego tak niewielu mieszkañców interesuje siê rocznymi wynikami swojej w koñcu Spó³dzielni. Dlaczego nie przychodz¹ by swymi g³osami wyraziæ aprobatê dla tego co Zarz¹d i Rada Nadzorcza robi¹ dla nich, na rzecz ogó³u i ka dego mieszkañca z osobna. Podobno, jak ktoœ mi powiedzia³, nie przychodz¹ na walne, bo jest bardzo dobrze i niech tak bêdzie. Dlaczego wiêc nie identyfikuj¹ siê z tymi dobrymi wynikami. Mnie, na ten przyk³ad rozpiera spó³dzielcza duma. Przychodzê, bo to przecie tylko raz w roku, kilka godzin, by poczuæ siê w jednoœci z takimi jak ja, którym serce roœnie gdy s³uchaj¹, e nasza Spó³dzielnia jest najlepsza w kraju. Nie ma drugiej takiej w Polsce, a ja jestem jej ma³¹ cz¹stk¹. Mieszkam w domu, który nale y do najlepszej Spó³dzielni i to mnie rajcuje. Dlaczego innych nie? Dlaczego Iksiñskiego czy Igrekowskiego interesuje tylko to co do progu jego mieszkania. Czy za progiem to ju nie jego? Jestem pewny, e wszytko co spó³dzielcze to nasze, A skoro tak, to naszym wspólnym wypada siê interesowaæ. Na walnym w szczególnoœci. Jan Osiedlowy Mieczys³aw M. Marzec ZA KIERONIC SAMOCHODEM CZASIE BURZY miesi¹cach letnich burze, jak e czêsto gwa³towne i niespodziewane nie nale ¹ do rzadkoœci. Jazda w takich warunkach jest utrudniona i bardzo niebezpieczna. Deszcz ogranicza widocznoœæ i utrudnia hamowanie, a porywy wiatru mog¹ spowodowaæ nieprzewidziane manewry samochodu. Polsce, w minionym roku, podczas opadów deszczu, dosz³o do prawie wypadków, w których œmieræ ponios³o 510 osób, a zosta³o rannych. Dlatego te nawet doœwiadczonych kierowców zachêcamy do rozwagi w czasie jazdy podczas burzy. Gdy jesteœmy w trasie i napotkamy gwa³town¹ burzê, nale y spokojnie stan¹æ na poboczu z dala od drzew oraz w³¹czyæ œwiat³a awaryjne. Jeœli burzy towarzysz¹ wy³adowania atmosferyczne, najbezpieczniej jest pozostaæ w aucie. Dzia³a ono podobnie jak klatka Faradaya i chroni przed polem elektrostatycznym, a ³adunki sp³ywaj¹ po karoserii nie zagra aj¹c yciu pasa erów. Unikaæ jednak nale y kontaktu z jakimikolwiek metalowymi elementami i wszelakimi przyrz¹dami. arto pamiêtaæ, e piorun mo e uderzyæ z odleg³oœci nawet do 16 km od miejsca gdzie aktualnie pada deszcz. Jeœli s³yszymy odg³osy burzy, powinniœmy za³o yæ, e potencjalnie jesteœmy w polu ra enia piorunów. przypadku gdy zatrzymanie pojazdu jest niemo liwe, kierowca jest zobowi¹zany zachowaæ dodatkowe œrodki ostro noœci. czasie ulewnych opadów zdecydowanie zmniejsza siê widocznoœæ, dlatego nale y zwolniæ, bardzo ostro nie przeje d aæ przez SZPALTA UŒMIECHU Karty l¹dowania w USA co wpisuj¹ pasa erowie w okienku Sex? (Chodzi oczywiœcie o wpisanie p³ci). Sex: nie dotyczy Sex: dziewica Sex: trzy razy w tygodniu Nades³a³: Aleksadnder B³aniszewski skrzy owania nawet gdy mamy pierwszeñstwo oraz zachowaæ wiêkszy odstêp od samochodu jad¹cego przed nami. Jeœli to mo liwe, warto poprosiæ pasa era o pomoc w wypatrywaniu zagro eñ na drodze. Jad¹c za lub obok du ych pojazdów jak autobusy czy ciê arówki, uwa aæ trzeba na rozpryskuj¹c¹ siê wodê wydostaj¹c¹ siê spod ich kó³, która dodatkowo ogranicza widocznoœæ. Trzeba te pamiêtaæ, e wyd³u y siê droga hamowania pojazdu. Najbezpieczniej jest zamiast hamowania zwalniaæ szybkoœæ pojazdu, wytracaj¹c prêdkoœæ. Jeœli na drodze znajduj¹ siê przewrócone s³upy lub zerwane linie energetyczne nie wolno ko³o nich jechaæ. Unikaæ DANIE MIESI CA Ch³odnik te trzeba tras, gdzie znajduj¹ siê drzewa oraz obiekty, które mog³yby zostaæ przewrócone przez wiatr. Zdecydowanie zabroniona jest jazda drog¹, gdzie ca³¹ szerokoœci¹ p³ynie woda i niewidoczna jest powierzchnia jezdni. Nie tylko nara amy siê na zepchniêcie samochodu z drogi, ale te na powa ne uszkodzenia w przypadku wjechania w wyrwê lub ubytek w nawierzchni. Jeœli woda siêga dolnej krawêdzi drzwi samochodu, koniecznie trzeba siê wycofaæ. Kierowcy powinni te pamiêtaæ, aby w czasie deszczu i nied³ugo po nim unikaæ jazdy po nieutwardzonych drogach. Powsta³e b³oto i niestabilny grunt mog¹ skutecznie unieruchomiæ samochód. (a) Sk³adniki: 2 pêczki botwinki, zielony ogórek, pêczek rzodkiewki, 0,5 l jogurtu naturalnego lub kwaœnej œmietany, pêczek szczypiorku, pêczek koperku, æwiartka cytryny, 3 z¹bki czosnku, 2 jaja, sól, pieprz, 1 kostka roso³owa (warzywna). Przygotowanie ma³ym garnku zagotuj 200 ml wody, dodaj do niej posiekanej botwinki i czerwon¹ czêœæ ³odygi. Gotuj przez ok. 30 minut, aby buraczki sta³y siê miêkkie. Do powsta³ego wywaru dodaj kostkê roso³ow¹, wymieszaj i chwilê jeszcze pogotuj, po czym odstaw do ostygniêcia. Zetrzyj ogórek, pokrój drobno rzodkiewkê, posiekaj koperek i szczypiorek, wyciœnij z¹bki czosnku. Ca³oœæ wymieszaj z jogurtem naturalnym (lub kwaœn¹ œmietan¹). Dodaj sch³odzony wywar z botwinki, ponownie wymieszaj, dopraw przyprawami oraz sokiem wyciœniêtym z cytryny. Odstaw do lodówki na ok. 2 godziny. Podawaj z ugotowanymi na twardo po³ówkami jajek. Smacznego! Gotuje dla Pañstwa BAR BARY KA, ul. Erazma z Zakroczymia 2a, tel.: Organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe i wynajmujemy sale. Miesiêcznik RSM PRAGA ydawca: Zarz¹d i Rada Nadzorcza, arszawa, ul. Bia³ostocka 11 Rada programowa w sk³adzie: Alfred Broniec, Hanna Jarzêbska, Piotr Majewski, Andrzej Pó³rolniczak, Ryszard Zarañski Redakcja i biuro og³oszeñ: arszawa, ul. Bia³ostocka 11 p. 47 tel.: (22) wew Redakcja: Andrzej Maœlankiewicz redaktor naczelny Opracowanie graficzne i sk³ad: Studio APe Druk: MURATOR S.A. Redakcja materia³ów niezamówionych nie zwraca, za treœæ og³oszeñ nie odpowiada.

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Zawarta w dniu... r. przez:...... dzia³aj¹cych za zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej..., Kraków ul.... NIP:..., zwany w dalszej czêœci umowy Zleceniodawc¹ a TWW Sp.

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. Ilość książeczek wraz z okładkami: - Właściciele ok. 18200 szt. - Najemcy ok. 14300 szt. 2. Format książeczek: 214x106 mm 3. Do książeczek bez nadruku (puste, nie zszyte

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl Decyzja o stworzeniu wspólnej przestrzeni dla projektantów i producentów na targach BUDMA wynika³a z potrzeb zarówno architektów, jak i producentów materia³ów budowlanych. Pomys³ pod nazw¹ ARCHISPACE doczeka³

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 MAJÓWKA NA MAZURACH

PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 MAJÓWKA NA MAZURACH PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 WYJAZDY NARCIARSKIE TROPICAL ISLANDS MAJÓWKA NA MAZURACH WYJAZDY NA NARTY I SNOWBOARD W tym sezonie zaplanowaliœmy wyjazdy co dwa tygodnie + dodatkowy wyjazd w ferie: 26

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa Spis Wykaz treœci skrótów Literatura Przedmowa XIX XXIII XXV Czêœæ A. Testy Test 1. Czêœæ historyczna 1 Odpowiedzi do testu 1 61 Test 2. Krajowy Rejestr S¹dowy 3 Odpowiedzi do testu 2 61 Test 3. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego

Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego Biuro Naczelnictwa ZHR 1 Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego (za³¹cznik do uchwa³y Naczelnictwa nr 199/2 z dnia 8 grudnia 2007 r., zmieniony uchwa³¹ Naczelnictwa nr 200/2

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z akcji "Lato 2013" przeprowadzonej przez kluby osiedlowe RSM "Praga" w okresie wakacji 2013r.

Sprawozdanie z akcji Lato 2013 przeprowadzonej przez kluby osiedlowe RSM Praga w okresie wakacji 2013r. Osiedle "Generalska" Sprawozdanie z akcji "Lato 2013" przeprowadzonej przez kluby osiedlowe RSM "Praga" w okresie wakacji 2013r. "Nasz Klub" prowadzące: Beata Grochowska i Katarzyna Bohdanowicz Klub czynny

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego pod honorowym patronatem Burmistrza Reszla

Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego pod honorowym patronatem Burmistrza Reszla Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego pod honorowym patronatem Burmistrza Reszla 1. Organizatorzy konkursu: Gimnazjum nr 1 w Reszlu ul. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR..

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. I. PRZEZNACZENIE KREDYTU Zakup Budowa Po yczka Dom Jednorodz Dom jednorodz Refinansowanie Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny Inne Dzia³ka budowlana Rynek pierwotny

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci 4 Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006 Aktualno ci Nowy budynek UZZM Studenci III roku Pedagogiki Leczniczej skiej uczelni. - Jest to problem przede wszystkim dla osób doje d aj¹cych na uczelniê z o

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 28 kwietnia 2006 Aktualno ci Ponad 2 mln z³ bêdzie kosztowaæ budowa nowego ronda Nowe rondo Zakoñczenie prac przewiduje siê na lipiec bie ¹cego roku. Inwestycja finansowana jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174a NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971 brak biletu brak uprawnieñ do ulgi przekroczony czas brak prolongaty

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AKCJI,,LATO W MIEŚCIE 2015 r. R S M PRAGA OSIEDLE PORAJE KLUB ARKONA

SPRAWOZDANIE Z AKCJI,,LATO W MIEŚCIE 2015 r. R S M PRAGA OSIEDLE PORAJE KLUB ARKONA SPRAWOZDANIE Z AKCJI,,LATO W MIEŚCIE 2015 r. R S M PRAGA OSIEDLE PORAJE KLUB ARKONA Klub Arkona przeprowadził akcje Lato w Mieście 2015 w dniach od 06.07 do 24.07.2015 r. w godzinach 9.00-16.00 od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces www.luqam.com/podyplomowe Dlaczego studia LUQAM? W

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady...

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Inauguracja spotkañ i kolejne wyk³ady Uczestnicy wyk³adu pt. Franciszek Ludwik von Neuburg ksi¹ ê nyski, wielki mecenas kultury Kazimierz Staszków prelegent oraz Artur

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek...

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER Nazwisko...Imi... P e : K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu...

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Paweł Puch Regulacja stanów prawnych nieruchomości Praktyczny poradnik Budownictwo INFORMACJE Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-12-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. AL. Krakowska 271, 02-133 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE Przedmiotowy System Oceniania sporz dzony zosta w oparciu o: 1. Rozporz dzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szko y 3.

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Poznajemy szkołę i jej pracowników

Temat dnia: Poznajemy szkołę i jej pracowników MODUŁ II SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Dzieñ aktywnoœci Kultura bezpieczeñstwa Ośrodek tematyczny: Moja szko³a Temat dnia: Poznajemy szkołę i jej pracowników Cele ogólne: wdra anie do swobodnego poruszania

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

S³owo od opiekuna. Szanowni Pañstwo,

S³owo od opiekuna. Szanowni Pañstwo, OF Y C A R P Ó P S W A T R E 2015 S³owo od opiekuna Szanowni Pañstwo, Za nami ju drugi, historyczny dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Krakowa sezon startowy teamu AGH Racing. By³ to rok pe³en pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

--------- ------------ - dzia³alnoœæ organów Spó³dzielni, - struktura organizacyjna s³u b etatowych Spó³dzielni. Bydgoszcz, dnia 29.05.2013 r.

--------- ------------ - dzia³alnoœæ organów Spó³dzielni, - struktura organizacyjna s³u b etatowych Spó³dzielni. Bydgoszcz, dnia 29.05.2013 r. J Regionalny Zwi¹zek Rewizyjny SpDldzielni Mieszkaniowych ul. A. Grzyma³ySiedleckiego 14 85868 BYDGOSZCZ lei./la)( 3113183. NIP 9531454744 Bydgoszcz, dnia 29.05.2013 r. Spó³dzielnia Budowlano Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r.

UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r. projekt UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r. w sprawie przyjêcia programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy Wroc³aw w 2014

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw Numer identyfikacyjny REGON za 2009 r. Portal

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych. O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE

VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych. O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE WSTÊP Ju po raz 6 spotkaliœmy siê w O³awie podczas VI Miêdzynarodowej Konferencji M³odzi liderzy

Bardziej szczegółowo

Sponsor Generalny imprezy Rada G³ówna Federacji Sportowej

Sponsor Generalny imprezy Rada G³ówna Federacji Sportowej Sponsor Generalny imprezy Rada G³ówna Federacji Sportowej ENERGETYK Szanowni Pañstwo!!! Mamy zaszczyt i przyjemnoœæ zaprosiæ na: Przyjmuj¹c nasze zaproszenie i zg³aszaj¹c swój udzia³ w Igrzyskach dokonacie

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP200 Rzeczpospolita Polska Urz¹d Zamówieñ Publicznych Al. Szucha 2/4, 00582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesy³anie og³oszeñ online: http://www.uzp.gov.pl OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy Stary W gliniec 11.03.2012r. REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy Wycieczka organizowana jest przez: - Ogólnopolsk Grup Rajdow Stary W gliniec dzia aj przy Stowarzyszeniu Mi ników

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji ZA CZNK NR 2 Plan wykaz oraz zasady ewidencji Ewa Waliñska, Agnieszka Czajor SPS TREŒC 1. Przyk³adowy plan wykaz syntetycznych i analitycznych... 2301 A. Konta zespo³u 0 Aktywa trwa³e... 2302 a. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK SPRAWOZDANIE ZIMA W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 19.01.2015-30.01.2015 KLUB CZYNNY W GODZINACH 08.00-16.00

RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK SPRAWOZDANIE ZIMA W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 19.01.2015-30.01.2015 KLUB CZYNNY W GODZINACH 08.00-16.00 RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK SPRAWOZDANIE ZIMA W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 19.01.2015-30.01.2015 KLUB CZYNNY W GODZINACH 08.00-16.00 Małgorzata Kryszyłowicz Jadwiga Krawczyk Klub Kołatka, w bieżącym roku przeprowadził

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7.04.2011 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i oddano do u ytku w 1991 roku i w pierwotnym stanie posiada

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursów. Zuc

Opracowanie wyników konkursów. Zuc Opracowanie wyników konkursów Zuc 24984 Warszawa; 7 maja 2013 r. Konkurs Zuc Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu Zuch oraz konkursu Zuch z

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstêp Spis treœci... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... s. Nb. XI XIII XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce.... 1 1 Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego....

Bardziej szczegółowo