e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN gazeta bezp³atna nak³ad KINO PRAHA YJE!?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 KINO PRAHA YJE!?"

Transkrypt

1 GAZETA R S M PRAGA e e e miesiêcznik robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej praga ydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN gazeta bezp³atna nak³ad Nr 6 (56) 2012 czerwiec V ALNE ZGROMADZENIE RSM PRAGA ZAKOÑCZY O OBRADY Obraduj¹ce w szeœciu czêœciach V alne Zgromadzenie RSM Praga, 20 czerwca br. zakoñczy³o siê. Cz³onkowie zapoznali siê z wynikami finansowymi i gospodarczymi Spó³dzielni za rok 2011, dokonali pozytywnej oceny pracy Zarz¹du i Rady Nadzorczej. Na stronach 4-5 publikujemy sprawozdanie z poszczególnych czêœci alnego Zgromadzenia. Obrady alnego Zgromadzenia obywa³y siê w auli y szej Szko³y Mened erskiej przy ul. Kawêczyñskiej. Na zdjêciu widok ogólny auli w czasie obrad Fot. Andrzej Maœlankiewicz a ne dla mieszkañców Osiedli Jagielloñska i Kijowska... KINO PRAHA YJE!? pierwszych miesi¹cach bie- ¹cego roku rozesz³a siê, nie tylko po Pradze wieœæ, e NOVE KINO PRAHA zostanie zlikwidowane. iadomoœæ by³a zaskakuj¹ca i bulwersuj¹ca jednoczeœnie, bowiem nie dalej jak piêæ lat temu za spo³eczne pieni¹dze, na miejscu starego kina Praha powsta³o nowoczesne, jedno z pierwszych cyfrowych kin w arszawie. Dla mieszkañców Dzielnicy Praga jedyne kino. Nie mo na wiêc by³o siê pogodziæ z myœl¹, e mo- e byæ zlikwidowane, chocia jednoznaczne dzia³ania w³aœciciela, Instytucji Filmowej Max Film, zmierza³y w tym kierunku, przy cichej akceptacji Marsza³ka ojewództwa Adama Struzika. felietonie, zamieszczonym w Nowej Gazecie Praskiej Maciej Bia³ecki pisa³: Zarz¹dzaj¹ca kinem spó³ka Instytucja Filmowa Max-Film nale y do samorz¹du województwa mazowieckiego. Powsta³a w 2005 r. w wyniku komercjalizacji dzia³aj¹cej pod t¹ sam¹ nazw¹ Instytucji Filmowej Max-Film pozosta³oœci po istniej¹cym w PRL pañstwowym systemie rozpowszechniania filmów, przejêtej przez samorz¹d w 1998 r. od administracji rz¹dowej r. powsta³a Centrum Praha Sp. z o.o. Jej jedynym udzia³owcem by³a Instytucja Filmowa Max-Film. Spó³ka ta zosta³a powo³ana w celu budowy kompleksu kinowo-biurowego przy ul. Jagielloñskiej 26. Rzeczywiœcie, w 2007 r. na miejscu starego kina Praha powsta³o pierwsze w Polsce kino cyfrowe Nove Kino Praha oraz, przez œcianê, nowa siedziba urzêdu marsza³kowskiego r. samorz¹d województwa mazowieckiego przej¹³ sto procent udzia³ów w spó³ce Centrum Praha od IF Max- Film i to on, reprezentowany przez marsza³ka Adama Struzika, jest dziœ jej w³aœcicielem. Kiedy sta³o siê niemal jasne, e kino zostanie zlikwidowane, a na jego miejscu powstanie, byæ mo e okaza³y apartamentowiec, utworzy³ przejêtych i zrujnowanych warszawskich kin, a na jego miejscu wyroœnie biurowiec lub inny, nie zwi¹zany z kultur¹, obiekt przynosz¹cy krociowe zyski? Jak pokazuje rzeczywistoœæ, Instytucja Filmowa Max Film, powo³ana do zarz¹dzania kinami, najlepiej radzi sobie z likwidacj¹ tych kin: Syrena obecnie jest studiem Superstacji, Ochota siedziba Och-Teatru Relax miejsce lokalizacji delikatesów Alma Skarpa posz³o pod kilof, na jego miejscu stoi nowoczesny siê SPO ECZNY KOMITET biurowiec OBRONY KINA PRAHA, sk³adaj¹cy siê z mieszkañców Starej Pragi. Rozpoczê³a siê akcja protestacyjna, zbieranie podpisów i spotkania z udzia³em w³aœciciela budynku, w którym mieœci siê kino i Urz¹d Marsza³kowski. Spo³eczny Komitet Obrony Kina Praha pisa³ w odezwie do mieszkañców. Protestujemy przeciwko zaprzestaniu dzia³alnoœci Novego Kina Praha, które jako spadkobierca starego Kina Praha na trwa³e wpisa³o siê w historiê, kulturê i krajobraz Starej Pragi. Nie ulega w¹tpliwoœci, e po wybudowaniu drugiej linii metra, zmieni siê oblicze Pragi Pó³noc. zroœnie wartoœæ usytuowanych tu Nove Kino Praha nowoczesne, klimatyczne kino wybudowane za publiczne pieni¹dze, mniej ni 5 lat temu co z nim bêdzie? O Max Filmie ju nie raz by³o g³oœno. Gdy spó³ka zdecydowa³a o sprzeda y kina Relax, wielcy twórcy polskiego kina, tacy jak Kazimierz Kutz, Krzysztof Krauze czy Andrzej ajda, podpisali list protestacyjny przeciwko Max Filmowi, zarzucaj¹c spó³ce, e dzia³a na szkodê kultury polskiej pod pozorem zwiêkszania efektywnoœci gospodarczej... Po wielu tygodniach narastaj¹cego protestu, wymianie pism miêdzy nieruchomoœci oraz ceny najmu powierzchni Urzêdem Marsza³kowskim komercyjnych. Powa nie obawiamy siê, e ten w³aœnie fakt przyczyni³ siê do podjêcia przez Max Film decyzji o zamkniêciu kina. Czy a Spo³ecznym Komitetem Obrony Kina Praha i pokrêtnych odpowiedziach ze strony w³aœciciela budynku, wreszcie w koñcu maja nast¹pi³ nowoczesne cyfrowe Nove Kino Praha wkrótce podzieli losy innych cd. na str. 3 R E K L A M A R E K L A M A czasy dla seniora w Krynicy Morskiej 10 dni: z³/os 7 dni: z³/os 10 dni: z³/os 14 dni: z³/os cenie zakwaterowanie i pe³ne wy ywienie Oœrodek ypoczynkowy Jantar tel. (22) , (55)

2 2 CZASIE DESZCZU DZIECI SIÊ NIE NUDZ M o na powiedzieæ, e ju tradycyjnie miêdzy Teatrem Rampa a Parkiem iecha, 1 czerwca br. dzieci Targówka bawi³y siê na festynie zorganizowanym w Dniu Dziecka przez Administracje Osiedli Targówek i Generalska. Przez kilka godzin, mimo niesprzyjaj¹cej pogody, przeplatanej deszczem, dzieci bawi³y siê znakomicie, a tak e doroœli opiekunowie na brak atrakcji nie mogli narzekaæ. Niew¹tpliwie du a w tym zas³uga prowadz¹cych imprezê aktorów z zespo³u Rampy Konrada Marsza³ka i Roberta Kowalskiego, którzy zapraszaj¹c do wspólnej zabawy, na pocz¹tku rozbawili m³od¹ widowniê wykonuj¹c utwór pogoni za bajk¹. A potem estrad¹ zaw³adnêli m³odzi wykonawcy. Pokaz taneczny oraz wokalny da³y przedszkolaki z Przedszkola nr 81 przy ul. Barkociñskiej. Popis zespo³u tanecznego AKROBA- TIC DANCE oraz konkurs taneczny poprowadzi³a Iza ak. Piêknie zaprezentowa³y siê dzieci z Naszego Klubu i Klubu Pinokio, uczestnicy zespo³u tanecznego JUNIOR DANCE, prowadzonego przez instruktorki: Izê ak i Edytê Kozaczuk, wyró nionego w kilku pokazach tanecznych. Zespó³ gitarzystów z Klubu Ko³atka zape³ni³ niemal ca³¹ scenê. Koncert na kilka gitar poprowadzi³a Ma³gorzata ojciuk, a potem oklaskiwano zespó³ Muzyczni Czarodzieje. Nie brakowa³o równie ró nego rodzaju konkursów. konkursie literackim m³odzi uczestnicy musieli siê wykazaæ znajomoœci¹ bajek, a w konkursie Mam Talent zaprezentowaæ swe uzdolnienia wokalne. Oba konkursy sponsorowa³ Teatr Rampa, nagradzaj¹c uczestników biletami na spektakle dla dzieci, folderami i plakatami. konkursie ekologicznym nagrody ufundowa³o MPO. Uczestnikom konkursu czytelniczego nagrody wrêcza³ wiceburmistrz Dzielnicy Targówek Krzysztof Miko³ajewski. Pokaz sekcji zapaœniczej poprowadzi³ sam mistrz œwiata Andrzej Malina przy pomocy Estrada przed Teatrem Rampa niemal bez przerwy by³a zape³niona m³odymi artystami. ystêp gitarzystów z Klubu Ko³atka spotka³ siê z ciep³ym przyjêciem Tomasza Piskorza z UMK Zdrowy Targówek, pokaz karateków z Naszego Klubu Marzena alend. Teatrzyk Raj przy Parafii Œw. Marka Ewangelisty przedstawi³ fragment przedstawienia pt: Kram pierwszej kolejnoœci pomalowanie buzi, a potem udzia³ w konkursie rysunkowym z bajkami. Odby³ siê tak e konkurs literacki. plenerze ulokowa³y siê liczne stanowiska. Punkt medyczny. Opiekê pielêgniarsk¹ zapewnia³a pielêgniarka z Hospicjum Domowego z ul. Tyko- óz bojowy stra y po arnej tradycyjnie by³ wielka atrakcja festynu ciñskiej 27/35.Punkt z wod¹. Opiekê nad stoiskiem sprawowali cz³onkowie Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 15, dzia³aj¹ce w Naszym Klubie z przewodnicz¹c¹ Teres¹ Delegacz. Stoisko z bezp³atnymi czasopismami, które wrêcza³y cz³onkinie Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 9, dzia³aj¹ce w Klubie Pinokio. stoisku modelarskim instruktor Daniel Czarnecki z dzieæmi wykonywa³ drewniane modele. Stoisko promuj¹ce zajêcia nauki j. angielskiego w Klubach Osiedlowych prowadzi³a Marta Matych-Jankowska wykwalifikowany nauczyciel j. angielskiego. Stoisko plastyczne, prowadzi³a Ania ó³towska. Dzieci mog³y wykonaæ prace plastyczne ró - nymi technikami np. origami p³askie. By³o równie stoisko sportowe w którym zajêcia prowadzi³a Anna Pa³czyñska. Nie brakowa³o stoisk firmowych i pokazów m.in. stra y po arnej oraz policji rzecznej. Rozbawione na festynie dzieci tradycyjnie odwiedzi³ prezes Zarz¹du RSM Praga Andrzej Pó³rolniczak. trakcie imprezy obecni równie byli cz³onkowie Rady Nadzorczej Hanna Sobótka i itold Harasim. Imprezê sponsorowali: Administracje Osiedli Targówek i Generalska, Urz¹d Dzielnicy Targówek ydzia³: Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, MultiMedia... * * * Na Tarchominie, festyn z okazji Dnia Dziecka oby³ siê w Klubie Arkona. Mimo deszczowej aury wszystko odby³o siê zgodnie z wczeœniej uzgodnionym planem, to znaczy 1 czerwca br. w godzinach szystkie punkty programu zosta³y zrealizowane o wyznaczonych porach. Imprezê prowadzi³a Agencja BE ACTIVE GRUP oferuj¹c dzieciom w programie: muzykê, pokazy zrêcznoœciowe, konkursy z ró - nych dziedzin, spartakiadê sportow¹, malowanie buzi, skrêcanie balonów, dmuchane zamki, wata cukrowa itp. Na czas festynu udostêpniona zosta³a dzieciom pracownia plastyczna pod nazw¹ Mali artyœci. Tradycyjnie odbywa³y siê warsztaty modelarskie. konkursach plastycznch miêdzy innymi malowanie kred¹ na chodniku uczestniczy³y dzieci w bardzo zró nicowanym wieku. Uczestnicy konkursów obdarowywani byli upominkami w firmowych torbach RSM Praga. Przedstawiciele policji prowadzili zajêcia profilaktyczne z zakresu ruchu drogowego, walki z narkomani¹ i bezpieczeñstwa w osiedlu. Du- ym zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz i prezentacja radiowozu policyjnego. iêkszoœæ dzieci po raz pierwszy mia³a okazjê obejrzeæ wnêtrze wozu operacyjnego. Podobny pokaz wozu i sprzêtu gaœniczego zademonstrowali stra acy jednostki stra- y po arnej z ul. Czarodzieja. e wszystkich konkursach dzieci obdarowywane by³y za udzia³ nagrodami. czasie festynu dzieci i opiekunowie mogli skorzystaæ z poczêstunku. Tradycyjnie dymi³ kocio³ smakwitej zupy grochowej. By³y równie p¹czki, soczki i ró ne inne s³odkoœci. Z powodu deszczu dmuchane atrakcje musiano przenieœæ do sali, ale i tak zabawa by³a przednia Bañki mydlane unoszone wiatrem godzinach R E K L A M A popo³udniowych artyœci z Agencji Pikolo-Art. poprowadzili zabawê dyskotekow¹. Do godziny 21 na parkiecie dzieci pl¹sa³y w modnych rytmach. Impreza, jak co roku, cieszy³a siê du- ¹ frekwencj¹ najm³odszych mieszkañców Tarchomina. Udzia³ w festynie by³ bezp³atny, a koszty zwi¹zane z organizacj¹ pokryte zosta³y przez Administracjê Osiedla Poraje. Rozbawionych najm³odszych mieszkañców Osiedla Poraje odwiedzili: prezes Zarz¹du RSM Praga Andrzej Pó³rolniczak i zastêpca prezesa Ryszard Zarañski. Imprezê sponsorowali: Krzysztof Nowak w³aœciciel DH Tarchomin i Jerzy asilewski. Pomoc¹ w roli wolontariuszy s³u- yli: Anna Kamiñska, Anna So³tysiak, Rafa³ Michalski i Ewa o³yniec, wierni sympatycy Klubu Arkona. Zdjêcia Edyta Redestowicz Andrzej Maœlankiewicz

3 3 KINO PRAHA YJE!? cd. ze str. 1 prze³om.umowa z Max Filmem zosta³a rozwi¹zana i zgodnie z zapowiedzi¹, jak¹ zawar³ w swym piœmie wicemarsza³ek ojewództwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, ostatni weekend maja by³ ostatnim pod rz¹dami Max Filmu w kinie Praha. Od 1 czerwca kino ruszy³o ponownie z filmowym przegl¹dem na Dzieñ Dziecka, zorganizowanym przez nowego najemcê, spó³kê Meteora Films. Od maja równie wynajêto lokal gastronomiczny mieszcz¹cy siê w parterze budynku kina. Zamiast restauracji obecnie bar dla kibiców pi³karskich. kinie zamiast komercji i schlebiania niskim gustom, nowy operator zapowiada ambitny repertuar. Choæ sama spó³ka powsta³a niedawno, skupia ludzi z dziesiêcioletnim doœwiadczeniem w organizacji ponad dwustu najwiêkszych imprez filmowych i dystrybucji kinowej. Zarz¹dzaj¹ te niezale nymi kinami Alchemia i Etnokino, a i w tej dziedzinie nie powiedzieli jeszcze ostatniego s³owa. najbli szym czasie spó³ka planuje pokazy filmów nagradzanych na festiwalach filmowych w Berlinie, enecji oraz Cannes. Praha stanie siê wkrótce jedynym miejscem w arszawie, gdzie te filmy bêdzie mo na obejrzeæ na d³ugo przed oficjaln¹ premier¹ kinow¹. Jak zapewnia prezes spó³ki Meteora Films Joanna Grabowska nowy najemca kina zamierza tworzyæ nie tylko w³asne projekty filmowe, ale niepowtarzalne praskie edycje wydarzeñ ju istniej¹cych w innych miastach. Znakomite nag³oœnienie kina pozwoli tak e na organizowanie zarówno kameralnych wydarzeñ muzycznych, jak i pokazów filmów niemych z muzyk¹ na ywo. przeciwieñstwie do dotychczasowego najemcy, Instytucji Filmowej Max-Film, nowy operator kina ma pomys³, wizjê i dostrzega na Pradze potencja³ dla wprowadzenia tak e ambitnego repertuaru, nawet pomimo trwaj¹cej budowy metra. Kino wreszcie zyska³o szansê, by staæ siê wa nym punktem nie tylko na mapie kulturalnej Pragi, ale i ca³ej arszawy. Poza nowymi projektami utrzymane zostan¹ dotychczasowe, jak pokazy filmów dla szkó³ oraz dla Uniwersytetu Trzeciego ieku. Nie mamy podstaw by nie wierzyæ w zapewnienia nowego operatora Kina Praha, ale maj¹c w pamiêci nie do koñca klarowne dzia³ania Urzêdu Marsza³kowskiego, mo- emy mieæ obawy czy Kino Praha ju nigdy nie stanie siê obiektem biznesowych manipulacji. Dlatego te Spo³eczny Komitet Obrony Kina Praha, mimo odniesionego sukcesu, nie rozwi¹zuje siê. Nasza gazeta natomiast, jako medialny sponsor Kina Praha bêdzie wspieraæ dzia³alnoœæ Kina i popularyzowaæ projekty nowego operatora. (am) LATO MIEŒCIE KLUBIE ARKONA TYGODNIOY PLAN ZAJÊÆ r. poniedzia³ek Zapoznanie siê z programem akcji Lato w Mieœcie w Klubie Gry i zabawy œwietlicowe, godzina z komputerem yjœcie do Stra y Po- arnej Spacer i zabawa na placu zabaw przy Klasyków r. wtorek Zbiórka w klubie BOK Program muzyczny Instrumenty i melodie œwiata Rozdanie nagród konkursu plastycznego pt. Euro 2012 Spotkanie integracyjne dzieci z klubów RSM Zabawa z muzyk¹ Konkurs tañca (nagrody) r. œroda Gry i zabawy œwietlicowe, godzina z komputerem BOS Œcianka wspinaczkowa, zajêcia sportowe na hali Gry zabawy na placu zabaw Biedronka r. czwartek BOK Teatr Jumaja Jaœ i Ma³gosia Zwiedzamy Park azienkowski. Pomniki przyrody. Pa³ac na wodzie. Ogród Botaniczny. Zabawa na placu zabaw w Parku r. pi¹tek 9.00 Zbiórka w klubie Park eromskiego, Plac zabaw ilsona, Muzeum Ksiêdza Popie³uszki, Spacer r. poniedzia³ek Muzeum Archeologiczne w arszawie. Lekcja edukacyjna Spacer po Parku Saskim, plac zabaw r. wtorek BOK Teatr Jumaja Kot w butach BOS Œcianka wspinaczkowa, zajêcia sportowe na hali arsztaty modelarskie pod okiem druha p. Krzysztofa. Sklejanie modeli drewnianych r. œroda Zbiórka. Muzeum ojska Polskiego w programie zwiedzanie z przewodnikiem, lekcja edukacyjna arsztaty edukacyjne Cykliœci,automobiliœci, wioœlarze r. czwartek 9.00 Zbiórka dzieci w Klubie. 10, BOK Teatr Jumaja Baju, Baj. 12, Pa³ac Kultury i Nauki, Taras widokowy. ystawa Geniusz Leonardo da Vinci yjœcie do Mc Donald s r. pi¹tek 9.00 Zbiórka dzieci w Klubie ycieczka do Ogrodu Zoologicznego.Zabawy na Placu zabaw r. poniedzia³ek Zamek Królewski Zwiedzanie z przewodnikiem, lekcja muzealna Rycerz. Spacer po Starym i Nowym mieœcie. Fontanny r. wtorek BOK Teatr Bujanulki BOS Œcianka wspinaczka, zabawy i zajêcia sportowe na hali Spacer po lesie, Plac zabaw XXI wieku Ceramiczna r. œroda yjazd do ilanowa. Zwiedzanie obiektu pa³acowo-parkowego. Program edukacyjny. Spacer r. czwartek BOK Teatr yspa Czamczaraka BOS Œcianka wspinaczka, zabawy i zajêcia sportowe na hali Spacer nad is³¹ r. pi¹tek K¹cik kulinarny Pod okiem Cioci pieczemy ciasteczka Centrum Zabaw My Baby Kulki, magiczna zabawa, gry edukacyjne / dzieci m³odsze i starsze. Zapraszamy. zapisy w klubie codziennie w godz Plan mo ec ulec zmianom z przyczyn od nas niezale nych. YCIECZKA. SZLAKIEM KOPERNIKA dniach od 07 do 10 czerwca br. prawie dziewiêædziesi¹t osób, mieszkañców osiedli naszej Spó³dzielni zwiedza³o podczas wycieczki autokarowej, zorganizowanej przez RSM Praga armiê i Mazury. Tematem przewodnim wycieczki by³o odwiedzenie miejsc zwi¹zanych z pobytem i dzia³alnoœci¹ naszego wielkiego astronoma Miko³aja Kopernika, który urodzi³ siê 19 lutego 1473 roku w Toruniu, ale znaczn¹ czêœæ doros³ego ycia spêdzi³ na armii. Po œmierci ojca Miko³ajem zaopiekowa³ siê brat matki ukasz atzenrode, biskup warmiñski. Po skoñczonych studiach medycznych w Padwie i uzyskaniu prawa do wykonywania praktyki lekarskiej, Miko³aj Kopernik Gier³o y spacer po terenie ilczego Szañca w roku 1507 zosta³ osobistym sekretarzem i lekarzem swojego wuja, biskupa warmiñskiego ukasza atzenrode. Odt¹d rezydowa³ i mieszka³ na zamku w Lidzbarku armiñskim zosta³ wybrany przez kapitu³ê warmiñsk¹ administratorem dóbr wspólnych Po zwiedzaniu zamku kapitulnych, z siedzib¹ w Olsztynie. Zmar³ we Fromborku 24 maja 1543 roku. koncertu organowego. Odwie- w Œwiêtej Lipce wys³uchaliœmy dziliœmy równie Stoczek Klasztorny (miejsce internowania Pry- Podczas wycieczki zwiedziliœmy Olsztyn, zamki w Lidzbarku armiñskim, Reszlu i Niarium w Gierzwa³dzie, Muzeum masa yszyñskiego), Sanktudzicy, Ornetê i inne ciekawe miejsca. Sanktuarium Maryjnym a tak e wiele piêknych budowli Ksiê y Misjonarzy w Pieniê nie, sakralnych, których piêkno dorównuje znanym zabytkom poza granicami Polski. Du e wra enie wywar³o na uczestnikach wycieczki Muzeum ilczy Szaniec w Gier³o y. szyscy uczestnicy byli zafascynowani piêknem tego regionu a szczególnie bogatej flory. Ponadto nigdzie wczeœniej nie spotkaliœmy tyle bocianów. Zmienna jak dot¹d aura okaza³a siê dla nas ³askawa, wycieczka uda³a siê, program zosta³ zrealizowany. Fot. Ewa itke Jadwiga Krawczyk Fot. Ewa itke OBIESZCZENIE O PIERSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŒCI LOKALU U YTKOEGO PRZY UL. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 10/U2 nr K A3M/ /1 Zarz¹d Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Praga podaje do publicznej wiadomoœci, e: w dniu r. o godz. 12:00 w budynku S¹du Rejonowego dla arszawy Pragi Pó³noc I ydzia³ Cywilny maj¹cego siedzibê przy ul. Terespolska 15a w sali nr 213, odbêdzie siê pierwsza licytacja spó³dzielczego prawa do lokalu u ytkowego po³o onego: arszawa, Erazma z Zakroczymia 10/U2, dla którego S¹d Rej. dla -y Mokotowa IX ydzia³ Ksi¹g ieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ o numerze K A3M/ /1. Lokal wpisany jest w rejestrze lokali w³asnoœciowych Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Praga. Przedmiotowy lokal u ytkowy nr U2 sk³ada siê z 2 izb i wc usytuowany jest na parterze budynku wielolokalowego artoœæ rynkowa spó³dzielczego prawa do lokalu u ytkowego oszacowana zosta³a w trybie art. 948 kpc na kwotê ,00 z³. Cena wywo³awcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj ,00 z³. Przystêpuj¹cy do przetargu obowi¹zany jest z³o yæ rêkojmiê (powiêkszon¹ o porto 2,00 z³) na rachunek depozytowy S¹du Rejonowego dla arszawy Pragi Pó³noc , lub na rachunek bankowy komornika , w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania tj ,00 z³ w taki sposób, aby 2 godziny przed wyznaczonym terminem licytacji wp³yw rêkojmi móg³ byæ potwierdzony przy u yciu elektronicznych œrodków transmisji danych. Zgodnie z przepisem art kpc w przetargu nie mog¹ uczestniczyæ osoby, które mog¹ nabyæ nieruchomoœæ tylko za zezwoleniem organu pañstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawi³y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. ci¹gu dwóch ostatnich tygodni przed licytacj¹ wolno przegl¹daæ w sekretariacie I ydzia³u Cywilnego S¹du Rejonowego dla arszawy Pragi Pó³noc przy ul. Terespolska 15a, odpis protoko³u oszacowania nieruchomoœci, operat szacunkowy bieg³ego s¹dowego z akt postêpowania egzekucyjnego. S¹dowa sygnatura akt II Co 3794/11. ZAR Z D

4 4 V ALNE ZGROMADZENIE RSM PRAGA ZAKOÑCZY O OBRADY Obrady V alnego Zgromadzenia RSM Praga tradycyjnie toczy³y siê w auli y szej Szko³y Mened erskiej przy ul. Kawêczyñskiej. szeœciu czêœciach, uczestniczyli cz³onkowie wszystkich osiedli, przy czym cz³onkowie oczekuj¹cy, podobnie jak w roku ubieg³ym obradowali wspólnie z Osiedlem Erazma. Obrady piêciu czêœci otwiera³ przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Alfred Broniec, a w przypadku czêœci trzeciej (Osiedle Erazma i Cz³onkowie Oczekuj¹cy) vice przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Dariusz Nowak. Zgodnie z ustalonym porz¹dkiem obrad, po przywitaniu cz³onków Spó³dzielni, Zarz¹du w osobach Prezesa Andrzeja Pó³rolniczaka oraz iceprezesów Tomasza Jankojcia i Ryszarda Zarañskiego, cz³onków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, kierownictwa oraz pracowników, wybierano prezydia poszczególnych czêœci obrad. Czêœæ 1 Osiedle Generalska Sk³ady prezydiów w tabeli poni ej. ybierano dwie komisje: mandatow¹ i skrutacyjn¹. Do zadañ pierwszej nale a³o sprawdzenie listy obecnoœci cz³onków Spó³dzielni i stwierdzenie prawid³owoœci zwo³ania V alnego Zgromadzenia. Komisja skrutacyjna zajmowa³a siê liczeniem g³osów na sali i przekazywaniem wyników glosowania do prezydium zebrania. Po zrealizowaniu punktów organizacyjnych przystêpowano do czêœci merytorycznej obrad, w której zasadniczym tematem by³o sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni w 2011 r. Tekst sprawozdania dostêpny by³ na stronie internetowej Spó³dzielni oraz w administracjach poszczególnych osiedli. Sprawozdanie omówione zosta³o tak e w majowym wydaniu Gazety RSM Praga nr 5 (55) czasie obrad poszczególnych czêœci V alnego Zgromadzenia g³ówne tezy sprawozdania przedstawia³ Prezes Zarz¹du Andrzej Pó³rolniczak. ypowiedÿ sw¹ rozpoczyna³ stwierdzeniem, e miniony rok, by³ kolejnym dobrym rokiem w naszej Spó³dzielni. Z tego tytu³u wszyscy mieszkañcy, Zarz¹d, Rada Nadzorcza, Kierownictwa Administracji i pracownicy mog¹ byæ usatysfakcjonowani. Bowiem osi¹gniête wyniki œwiadcz¹ o dobrym gospodarowaniu w Spó³dzielni. roku 2011 Spó³dzielnia po raz kolejny osi¹gnê³a bardzo dobre wyniki gospodarcze i to zarówno w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jaki i w dzia³alnoœci gospodarczej. ¹cznie wynik finansowy po odprowadzeniu podatku dochodowego wyniós³ ,91 z³, z tego w gospodarce zasobami mieszkaniowymi ,31 z³, a z dzia- ³alnoœci gospodarczej ,60 z³. Spó³dzielnia ma stabiln¹ i pewn¹ sytuacjê gospodarcz¹. Na rachunkach bankowych na koniec 2011 r. posiadaliœmy ,35 z³. RSM Praga jest silnym, zdrowym organizmem gospodarczym, dobrze rokuj¹cym na przysz³e lata. Na potwierdzenie tej pozytywnej oceny i, która sprawia radoœæ i zadowolenie ogó³u naszych spó³dzielców, a tak e Zarz¹du i Rady Nadzorczej Prezes Andrzej Pó³rolni- Czêœæ 2 Osiedle Poraje czak przypomnia³ jakie nagrody Spó³dzielnia ostatnio otrzyma³a. Ogólnopolskim Rankingu Spó³dzielni Mieszkaniowych w 2011 r. w kategorii: Spó³dzielnie du e inwestuj¹ce. RSM uznana zosta³a za najlepsz¹ Spó³dzielniê w Polsce. Ranking organizowany by³ przez miesiêcznik Domy Spó³dzielcze we wspó³pracy z Krajow¹ Rad¹ Spó³dzielcz¹. yró nienie to jest szczególnie cenne,bo kryteria oceny by³y bardzo surowe i obiektywne. Oceniano: stan gospodarczo-finansowy Spó³dzielni, zakres i wielkoœæ prac remontowych, zakres i jakoœæ prowadzonych inwestycji, weryfikowany i sprawdzany by³ bilans Spó³dzielni. Zajêcie I miejsca w tak presti owym rankingu, w gronie niemal wszystkich du ych spó³dzielni w naszym kraju mo e nas napawaæ dum¹. roku 2011 Spó³dzielnia nasza zajê³a tak e pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Mazowieck¹ Okrêgow¹ Izbê In ynierów Budownictwa Firma In ynierska Mazowsze roku 2011, w kategorii zarz¹dzanie. RSM Praga uznano Czêœæ 3 Osiedle Targówek za jedn¹ z najlepiej gospodaruj¹cych spó³dzielni mieszkaniowych w kraju, buduj¹c¹ nowoczesne obiekty mieszkaniowe oraz posiadaj¹c¹ du e sukcesy w zarz¹dzaniu osiedlami mieszkaniowymi. Mówi¹c o dzia³alnoœci inwestycyjnej Spó³dzielni Prezes Andrzej Pó³rolniczak zaznaczy³, e oprócz mieszkañ budowanych w systemie komercyjnym Spó³dzielnia stara siê pomóc cz³onkom i ich dzieciom, których nie staæ na mieszkanie w systemie komercyjnym. Nowy budynek w Markach, po pierwsze bêdzie mia³ bardzo nisk¹ cenê mieszkañ ok. 4,9 tys. za metr kwadratowy, a po drugie bêdzie obowi¹zywa³ nowy system kredytowania tych mieszkañ. Kredyt zaci¹gnie Spó³dzielnia, a lokator w czynszu bêdzie sp³aca³ raty tego kredytu do Spó³dzielni. Po sp³acie kredytu mieszkanie stanie siê w³asnoœci¹ lokatora. Prezes Andrzej Pó³rolniczak wiele uwagi poœwiêci³ tak e sprawom eksploatacji, remontów i modernizacji, kosztów utrzymania zasobów spó³dzielczych i op³atom czynszowym. Te ostatnie bywaj¹ powodem narzekania mieszkañców. Dlatego te w zawiadomieniach o podwy szaniu op³at czynszowych, jakie dostarczane s¹ mieszkañcom, Zarz¹d stara siê wyraÿnie przedstawiæ i wyjaœniæ, które op³aty s¹ zale ne od Spó³dzielni i przeznaczane s¹ na pokrycie kosztów eksploatacji ponoszonych przez Spó³dzielniê, a wiêc kosztów administrowania, utrzymania czystoœci, konserwacji, obowi¹z-

5 5 kowych przegl¹dów technicznych oraz na fundusz remontowy, eksploatacjê i konserwacjê dÿwigów, dzia³alnoœæ spo³eczno-oœwiatowo-kulturaln¹. Drug¹, znacznie wiêksz¹ grup¹ op³at wnoszonych przez mieszkañców s¹ op³aty niezale ne od Spó³dzielni, a Spó³dzielnia jest jedynie przekaÿnikiem tych pieniêdzy do dostawców mediów, m.in. za ciep³o do SPEC, za wodê i œcieki do MPiK, za œmieci do MPO i do Urzêdu Miasta za podatek od nieruchomoœci i op³aty za w³adanie gruntem wyjaœnia³ Prezes Andrzej Pó³rolniczak. Spó³dzielni, bior¹c œrednio, op³aty na pokrycie kosztów eksploatacji stanowi¹ 21,17% op³at czynszowych, a odpis na fundusz remontowy 17,92. ¹cznie op³aty czynszowe zale ne od Spó³dzielni stanowi¹ 43,17%. ostatnich latach rosn¹ one nieznacznie poni ej poziomu inflacji, b¹dÿ nie s¹ w ogóle podwy szane. Zale y to od sytuacji w danym Osiedlu. Pozosta³a czêœæ czynszu przekazywana jest przez Spó³dzielniê do dostawców mediów i Urzêdu Miasta. Spó³dzielnia ma wp³yw i stara siê, zmniejszaæ te op³aty. Dzieje siê tak dziêki prowadzonym pracom termo modernizacyjnym. latach op³aty za energiê ciepln¹ wnoszone do SPECu zmniejszy³y siê o ponad 27 mln z³. porównuj¹c tê sumê do wielkoœci op³at w roku Mimo wiêc podwy ek cen stosowanych przez SPEC w wymienionych latach, nast¹pi³o zmniejszenie op³aty za ciep³o dla mieszkañców. Ostatnio Spó³dzielnia przeprowadzi³a owocne negocjacje z MPO i wykorzystuj¹c makroskalê Spó³dzielni uzyskano obni kê cen przy wywozie nieczystoœci. To te znajdzie obicie w w op³atach czynszowych. Równie ci¹g³e podwy ki op³at u ytkowania wieczystego gruntów, które systematycznie otrzymuje Spó³dzielnia z Urzêdu Miasta s¹ przez Spó³dzielniê zaskar ane i w wyniku prowadzonych procesów,, ostateczne podwy ki s¹ znacznie ni sze. Gdyby nie te dzia³ania Spó³dzielni, op³aty za u ytkowanie Czêœæ 4 Osiedle Erazma i oczekuj¹cy wieczyste mieszkañcy musieliby wnosiæ wielokrotnie wy sze. Obecnie w S¹dach lub Samorz¹dowym Kolegium Odwo³awczym toczy siê z powództwa Spó³dzielni przeciwko miastu 16 spraw o obni kê op³at za u ytkowanie wieczyste. Prezes przypomnia³, e Spó³dzielnia uczestniczy³a w dwóch projektach Unii Europejskiej. Jednym z nich jest projekt EnSURE poœwiêcony oszczêdzaniu energii i nowym sposobom jej dostarczania. ramach tego projektu Spó³dzielnia nasza by³a organizatorem miêdzynarodowej konferencji. Do arszawy przyjecha³o kilkunastu przedstawicieli z krajów unijnych. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia³alnoœci w 2011 roku przedstawi³ zebranym jej przewodnicz¹cy Alfred Broniec. Mówi³, e Rada pracuj¹c Czêœæ 5 Osiedle Kijowska w sk³adzie 23 osób odby³a w okresie sprawozdawczym 11 posiedzeñ plenarnych, podejmuj¹c 290 uchwa³ w sprawach nale ¹cych do jej kompetencji. tym samym czasie Prezydium Rady obradowa³o 11 razy. roku ubieg³ym Rada Nadzorcza szczególn¹ uwagê poœwiêca³a nastêpuj¹cym obszarom dzia³alnoœci Spó³dzielni: gospodarce finansowej, eksploatacji i remontom zasobów mieszkaniowych, gospodarce nieruchomoœciami i sprawami terenowo-prawnymi, dzia³alnoœci inwestycyjnej, sprawom cz³onkowsko- -mieszkaniowym, zagadnieniom organizacyjnym i statutowo-samorz¹dowym oraz dzia- ³alnoœci spo³eczno- -oœwiatowo-kulturalnej. Przewodnicz¹cy podkreœli³, e podejmowaniu uchwa³ towarzyszy³y rzetelne analizy poddawane merytorycznej ocenie na posiedzeniach komisji problemowych. Funkcjê tê spe³nia³y nastêpuj¹ce komisje: Rewizyjna, Eksploatacyjno-Ekologiczna, Inwestycyjna, Cz³onkowsko-Mieszkaniowa, Samorz¹- dowo-spo³eczno- -Statutowa. ¹cznie wszystkie komisje odby³y 32 posiedzenia. zakresie dzia- ³alnoœci organizacyjno-samorz¹dowej i statutowej, Rada Nadzorcza dokonywa³a oceny pracy Zarz¹du Spó³dzielni, przygotowañ do IV alnego Zgromadzenia, aktualizacji regulaminów wewnêtrznych Spó³dzielni, sposobu realizacji postulatów i opinii zg³oszonych podczas trwania IV alnego Zgromadzenia. Przewodnicz¹cy Alfred Broniec nawi¹za³ równie do obchodów Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci i udzia³u w nich naszej Spó³dzielni. dyskusji, na temat sprawozdania Zarz¹du i Rady Nadzorczej z dzia- ³alnoœci w 2011 roku oprócz spraw generalnych, dotycz¹cych gospodarki, finansów i spraw remontowych Spó³dzielni. Dyskutowano o wysokoœci op³at czynszowych, o sprawach zwianych, z instalacj¹ podzielników ciep³a i liczników z funkcj¹ radiowego odczytu danych, o parkingach i potrzebie zwiêkszania liczby miejsc parkingowych, o wzrastaj¹cych kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych, o remontach i jakoœci stosowanych materia³ów budowlanych, o niedoskona³oœci prawa, które na przyk³ad zezwala na dowolne zabudowywanie balkonów, malowanie okien itp. By³y tak e poruszane przez zebranych drobne sprawy osiedlowe. Generalnie jednak wiêkszoœæ osób wyra a³a zadowolenie z wyników jakie od kilku lat osi¹ga nasza Spó³dzielnia, jednoczeœnie wskazuj¹c na drobne niekiedy sprawy i problemy nurtuj¹ce mieszkañców w osiedlach. wiêkszoœci poruszane sprawy by³y wyjaœniane w trakcie obrad. Do wniosków i pytañ ustosunkowywali siê cz³onkowie Zarz¹du, kierownicy Administracji, pracownicy Biura i Kancelarii Prawnej. Niezale nie Czêœæ 6 Osiedle Jagielloñska wszyscy wnioskodawcy otrzymaj¹ w terminie póÿniejszym odpowiedzi na piœmie. Nastêpnie V alne Zgromadzenie podjê³o uchwa³y w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni w 2011 roku, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia- ³alnoœci w 2011 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó³dzielni za 2011 rok, udzielenia absolutorium cz³onkom Zarz¹du, ustalenia najwy szej sumy zobowi¹zañ, zbycia nieruchomoœci. Kolejny punkt obrad, czyli rozpatrzenie odwo³añ od decyzji Rady Nadzorczej wywo³a³, jak zwykle, spore emocje. Odwo³ania dotyczy³y wygaœniêcia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z tytu³u zaleg³oœci finansowych. p³ynê³o 6 takich odwo³añ i 2 odwo³ania w sprawie skreœlenia z rejestru cz³onków Spó³dzielni. Zainteresowani, którzy przybyli na obrady mieli prawo g³osu. yjaœniali, dlaczego znaleÿli siê w trudnej sytuacji i odpowiadali na pytania zebranych, podaj¹c termin, do którego zobowi¹zuj¹ siê uregulowaæ zaleg³oœci. Rozpatruj¹c indywidualnie ka d¹ ze spraw V alne Zgromadzenie podda³o pod g³osowanie wszystkie odwo³ania od decyzji. Po zsumowaniu wyników g³osowania z wszystkich czêœci V alnego Zgromadzenia, odwo³uj¹cy bêd¹ poinformowani o jego wynikach. Na zakoñczenie obrad V alnego Zgromadzenia, Zarz¹d RSM Praga, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej i Prezydium podziêkowali przyby³ym za obecnoœæ. szystkim cz³onkom z poszczególnych osiedli zapewniono transport powrotny do osiedli. (am) Zdjêcia: Bartek Maœlankiewicz Andrzej Maœlankiewicz

6 6 RAJD OPISANY SPOMNIENIAMI Uroczystoœæ zakoñczenia i podsumowania IV Rajdu Szlakiem Hymnu Narodowego, by³a tak samo niesamowita jak sam Rajd. Sali konferencyjnej Ratusza Urzêdu Dzielnicy Targówek, zebra³a siê m³odzie, uczestnicy Rajdu, rodzice oraz przedstawiciele w³adz dzielnicy. Ju na wstêpie, zaskoczeniem dla postronnych obserwatorów by³o, jak m³odzie odœpiewa³a pe³n¹ wersjê Mazurka D¹browskiego. To siê nie zdarza. A potem wspania³e relacje organizatorów dyrektora Domu Kultury Zacisze Bo eny Dydek i wiceburmistrza S³awomira Antonika. Barwne opowieœci, ozdabiane anegdotami i wysoka ocena Rajdu w znaczeniu poznawczym, historycznym i patriotycznym. Nagrody i upominki dla uczestników, podziêkowania dla sponsorów(w tym równie dla naszej gazety sponsora medialnego rajdu) oraz wypowiedzi m³odzie y. Zamieszamy je poni ej. Bardzo cieszê siê, e mia³am mo liwoœæ uczestniczenia w tym przedsiêwziêciu. By³o to dla mnie ogromne prze ycie. Jestem bardzo wdziêczna osobom, które umo liwi³y mi udzia³ w wycieczce. Bardzo podoba³y mi siê miejsca, które zwiedziliœmy. Szczególnym prze yciem by³o stanie przy tablicy upamiêtniaj¹cej poleg³ych w Katyniu i w Miednoje. Sama œwiadomoœæ, e mogê byæ w tak wa nym miejscu dla historii naszej ojczyzny, wywo³a³a we mnie wielkie poruszenie. Iza Ziêcina Dziêki temu, e wziê³am udzia³ w konkursie organizowanym przez Dom Kultury Zacisze mia- ³am przyjemnoœæ uczestniczyæ w Rajdzie Szlakiem Hymnu. Okaza³ siê wspania³ym prze yciem, na pewno tego nigdy nie zapomnê. Pozna³am wiele ciekawych osób w moim wieku, ale te sporo starszych, motocyklistów. szyscy doroœli pomimo ró nicy wieku traktowali nas na równi ze sob¹, co mi siê bardzo spodoba- ³o. Zwiedzi³am mnóstwo miejsc zwi¹zanych z Polsk¹, Polakami nie mia³am pojêcia, e jest ich a tyle. Dopiero w³aœnie ten wyjazd uœwiadomi³ mi jak wa ny jest patriotyzm. M³odzie powinna wiedzieæ w jakim kraju mieszka, znaæ jego historiê i identyfikowaæ siê z nim. To by³ mój pierwszy taki rajd i mam nadziejê, e nie ostatni, poniewa wynios³am z niego du o dobrego, zmieni³am pogl¹d na ró ne rzeczy. Martyna Karasiñska Na co dzieñ nie zdajemy sobie sprawy, e nasza historia tak mocno zwi¹zana jest z terenami wschodnimi. Myœl o tym, e nasi rodacy byli w tych miejscach, tak daleko od domu od swych rodzin, w tak ró nych i czêsto dramatycznych sytuacjach, robi ogromne wra enie. naszym poœpiesznym yciu, ka dy powinien znaleÿæ czas na zadumê i refleksjê nad losem rodaków na wschodzie. Podczas tego Rajdu Szlakiem Hymnu zobaczyliœmy wiele przepiêknych miejsc o bogatej historii. Mogliœmy sami doœwiadczyæ patriotycznych uniesieñ. Ka dy dzieñ przynosi³ nowe wra enia. Jednego dnia sk³adaliœmy wieñce na grobach naszych o³nierzy, a innym razem podziwialiœmy cudowne cerkwie i koœcio³y. Polonia, któr¹ spotkaliœmy za granic¹, by³a bardzo goœcinna i ciep³o nas przyjmowa³a. Szkoda, e nie ka - demu mo e przytrafiæ siê tak znakomita wyprawa. Zapamiêtam ten wyjazd na ca³e ycie. Karol Podsiad³o Moim zdaniem wyjazdy tego typu s¹ potrzebne, zw³aszcza dla ludzi w wieku szkolnym, zafascynowanych czêsto postêpem techniki a nie histori¹ narodu. Tak jak wspomina³em na konferencji w Szymbarku, jest to praktyczna lekcja historii, która pozwala odpowiednio oddaæ charakter tego czego uczymy siê siedz¹c w szkolnych ³awkach; pozwala prze yæ fakty historyczne g³êbiej i lepiej w ciszy i zadumie a nie w ha³aœliwej, pe³nej œmiechu sali lekcyjnej. Marcin Kaczmarczyk Przyznam, e mia³am ogromne w¹tpliwoœci i obawy, co do tego rajdu. Masa obcych ludzi, z którymi spêdzê najbli sze dwa tygodnie, to nie by³o coœ, co przemawia³o za wyjazdem. Codziennie kilka godzin opowieœci o historii, co w szkole wydaje siê ciê kie do wytrzymania te nie. Ale ka dy mówi³, e mi zazdroœci, e mam tak¹ okazjê, wiêc pomyœla³am, e faktycznie b³êdem, którego zapewne a³owa³abym do koñca ycia, by³oby z tego nie skorzystaæ. I pojecha³am. Absolutnie nie a³ujê niczego. Mo e poza tym, e tak szybko siê skoñczy³o... Historia, która by³a nam przekazywana nie by³a czystymi formu³kami, które dawkowane s¹ w szkole. Przewodnicy opowiadali bardzo ciekawie, czuæ by³o, e to, o czym mówi¹, nie jest dla nich tylko s³owami. Ka de z tych opisywanych miejsc, mia³am okazjê zobaczyæ na w³asne oczy. Mog³am sobie dok³adnie wyobraziæ, co dzia³o siê na tym terenie. Mog³am zobaczyæ oczyma wyobraÿni ka dego poleg³ego o³nierza. Coœ czego tak naprawdê wiêkszoœæ z nas nie docenia. Ja do tej pory te tego nie docenia³am. Ale kiedy zobaczy³am, jak na ka de z tych miejsc reaguj¹ osoby bardziej doœwiadczone przez ycie, które by³y tam z nami, poczu³am, e to musi byæ coœ wa nego. Coœ, bez czego nasze ycie nie mog³oby wygl¹daæ tak, jak wygl¹da teraz. I to chyba najwiêksza wartoœæ, jak¹ wpoi³am sobie podczas tego wyjazdu. Aneta Kaza³a Przygoda, lekcja jak¹ by³ udzia³ w IV Rajdzie Szlakiem Hymnu jest jedn¹ z tych, które pamiêta siê do koñca ycia. Ogrom prze yæ w tak krótkim czasie jest osza³amiaj¹cy. Z pocz¹tku by³am bardzo zmêczona, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Jednak kiedy siê przyzwyczai³am do trybu, w jakim podró- owaliœmy, mog³am ju tylko czerpaæ przyjemnoœæ z tego wyjazdu. Najbardziej chyba utkwi³a mi w pamiêci Moskwa, jako jedno z wymarzonych miejsc, które kiedyœ chcia³am odwiedziæ. Ale równie g³êbokim prze yciem by³a dla mnie msza w Miednoje czy w Ostrej Bramie. Serdecznie cieszê siê, e mog³am poznaæ wielu m¹drych, ciekawych, wartoœciowych ludzi. I to chyba w³aœnie ludzi zapamiêtam najbardziej. To w³aœnie oni tworz¹ atmosferê i sprawiaj¹, e takie wyjazdy wspomina siê dobrze. Mam nadziejê, e bêdziemy utrzymywaæ kontakty jeszcze d³ugie lata. Jagoda Sasin Rajd Szlakiem Hymnu by³ dla mnie bardzo pouczaj¹cy, zarówno pod wzglêdem kulturowym, jak i patriotycznym. Zwiedziliœmy wiele ciekawych miejsc zwi¹zanych z polskoœci¹, poznaj¹c historiê naszego hymnu narodowego. Jeœli mia³bym wybieraæ co podoba³o mi siê najbardziej to zdecydowa³bym siê na trzy rzeczy. Pierwsza: naprawdê zgrana dru yna m³odzie y, z któr¹ przyjemnie spêdzi³em czas, oraz dwa miasta: ilno i Moskwê, które zrobi³y na mnie du e wra enie. Szczególnie zwiedzanie Placu Czerwonego noc¹, to by³o dopiero niesamowite. Do urokliwego ilna, w którym co druga napotkana osoba mówi³a po angielsku, a co trzecia po polsku, chcia³bym jeszcze kiedyœ powróciæ. Myœlê, e takie rajdy s¹ niepowtarzalne, ka dy na swój sposób, i e IV Rajd Szlakiem Hymnu by³ dla mnie wyj¹tkowym wydarzeniem. Kuba Dro d KALENDARZ YDARZEÑ LIPIEC VII Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych Ju dziœ zaplanujcie, jak bêdziecie spêdzali wolny czas w wakacje. Specjalnie z myœl¹ o as otwieramy nasze pracownie. programie gry strategiczno-historyczne: DBA ró ne okresy historyczne, lotnictwo z I wojny œwiatowej, II wojna œwiatowa front zachodni ( gdzieœ we Francji 1944 rok ) i wschodni (Operacja Budziszyn starcie 1 Korpusu Pancernego LP z niemieckimi Dywizjami Pancernymi). Zapraszamy! godz , Koszt: 30 z³ za dzieñ lub 120 z³ za ca³y tydzieñ 9-13 VII Filcowanie i tkactwo artystyczne Zapraszamy dzieci, m³odzie i doros³ych na warsztaty filcowania i tkactwa artystycznego. Te dwie formy zosta³y po³¹czone, bo ³¹czy je delikatna we³na. procesie filcowania mokre, delikatne w³ókienka o ywimy ciep³em r¹k, a w tkactwie wykorzystamy gotow¹ we³nê naturaln¹. Iloœæ miejsc ograniczona. godz poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek; godz wtorek, œroda. Koszt: 25 z³ za dzieñ lub 100 z³ za ca³y tydzieñ VII Pracownia decoupage Na warsztatach deqoupage u zajmiemy siê przygotowaniem powierzchni do ozdabiania, komponowaniem motywów, klejeniem serwetek, papieru, papieru ry owego, cieniowaniem (równie na szkle), spêkaniami i schabby chic. Na koniec zostawimy wykañczanie prac. Zapraszamy m³odzie (od gimnazjum) i doros³ych lipca 2012, godz poniedzia³ek, wtorek, pi¹tek; godz œroda, czwartek. Koszt: 40 z³ za ka dy dzieñ (3h). cenê wliczone s¹ wszystkie preparaty i ozdabiany przedmiot (do wyboru: szklany talerz, gliniana doniczka, drewniane lusterko, szklany lampion, œwieca). Nale y przynieœæ roboczy t-shirt lub fartuszek. Iloœæ miejsc ograniczona VIII akacje: Pracownia malarstwa Dzieci, m³odzie i doros³ych zapraszamy do pracowni rysunku i malarstwa. Dla jednych spotkania mog¹ byæ wyzwaniem i nauk¹ od podstaw, dla innych form¹ konsultacji. Potrzebne bêd¹ materia³y w³asne, czyli blok rysunkowy, o³ówki, kredki, farby wodne plakatowe i pêdzle. Dla zaawansowanych podobrazia, farby olejne lub akrylowe i pêdzle. godz ; Koszt: 5 z³ za dzieñ. 13 VI-15 IX ystawa: Mam talent SprawdŸcie, na ile sposobów dzieci zinterpretowa³y sztukê, te same tematy. Zobaczcie, co w tym roku cechuje prace powsta³e na zajêciach Artystyczny malec i Ga³gankowy œwiat, Bajkowa Sztuka Dziecka, od¹ malowanie, w Szkole rysunku i malarstwa oraz w Pracowni rysunku i malarstwa. pracowniach dzieci m³odsze poznaj¹ barwy, techniki, mo liwoœci ³¹czenia form i materia³ów. M³odzie i dzieci starsze doskonal¹ swój warsztat artystyczny pod okiem instruktorów VIII yjazd: Obóz artystyczno-taneczny akacje z Klubem tanecznym Boogie Rock w Krainie nad Tanwi¹. Oaz¹ spokoju i artystycznych doznañ bêdzie ólka Biska k. Bi³goraja. Po³o ona malowniczo wœród lasów nad rzek¹ Tanew. Mo na tam oddychaæ czystym nieska onym powietrzem z du ¹ zawartoœci¹ jodu. Jest to wymarzone miejsce dla osób chc¹cych odpocz¹æ od zgie³ku miast. Kraina zajmuje obszar 3,5 ha., jest ogrodzona, oœwietlona i dozorowana. programie: zajêcia dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych, zabawy z plastyk¹, k¹piele wodne i s³oneczne nad zalewem rekreacyjnym ary-biszcza, gry i zabawy ruchowe, wycieczka autokarowa (Zamoœæ) lub paintball na terenie oœrodka, sp³yw kajakowy lub nauka gry na bêbnach etnicznych, ogniska z pieczeniem kie³basek, dyskoteki. Do dyspozycji uczestników: hala przystosowana do potrzeb grup tanecznych, boiska do p. siatkowej i p. no nej, stó³ do tenisa sto³owego, sprzêt sportowy, sala konferencyjna (TV, DVD). Zapewniamy: zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z ³azienkami o wysokim standardzie, wy ywienie: œniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, fachow¹ kadrê instruktorsk¹ i pedagogiczn¹, ubezpieczenie NN, transport autokarowy, opiekê lekarsk¹ na terenie oœrodka. Cena: 1400 z³ I rata do 11 maja 400 z³, II rata do 19 czerwca 1000 z³. Szczegó³owe informacje, zapisy i wp³aty Robert Kulesza tel iêcej informacji (tekst sponsorowany)

7 7 BOK RAMACH AKCJI LATO MIEŒCIE 3.07 Program muzyczny Instrumenty i melodie œwiata, Bogdan Grad irtuoz gry na instrumentach strunowych szarpanych zapozna m³odych s³uchaczy z instrumentami z ró nych stron œwiata (USA, Ameryka Œrodkowa i Po³udniowa, Grecja, Francja). ybrane z widowni dzieci wezm¹ udzia³ w interaktywnej zabawie stworz¹ kilkuosobow¹ grupê perkusyjn¹, która wystukuj¹c zadane rytmy na grzechotkach i kastanietach, bêdzie towarzyszy³a wystêpom artysty. Podczas wystêpu, w repertuarze którego znajd¹ siê utwory z gatunku muzyki etnicznej, rozrywkowej i klasycznej, us³yszymy brzmienie takich oryginalnych instrumentów jak: budzuki, tico tico i charango Jaœ i Ma³gosia, Teatr Jumaja: Katarzyna Afek, Jacek Zienkiewicz, Marek Pituch Adaptacja opowiadania braci Grimm pod tym samym tytu³em jest autorsk¹ interpretacj¹ wykorzystuj¹c¹ motyw i perypetie dwojga rodzeñstwa Jasia i Ma³gosi, którzy zagubiwszy siê w lesie, z dala od swojego domu, musz¹ zmierzyæ siê z wynikaj¹cymi z tego niebezpiczeñstwami, a w szczególnoœci ze z³¹ i podstêpn¹ Bab¹ Jag¹. Z uwagi na troskê o reakcje m³odego widza i chêæ przekazywania mu jedynie pozytywnych emocji, adaptacja zosta³a pozbawiona przejawów okrucieñstwa charakterystycznego dla oryginalnego opowiadania. I tak na przyk³ad Baba Jaga nie zostanie wepchniêta przez Ma³gosiê do rozgrzanego pieca, a jedynie przegnana na cztery wiatry przy pomocy gor¹cej ³opaty do pieczenia chleba. Fragmenty spektaklu mo na obejrzeæ na YouTube: i ma1b_se Kot w butach, Teatr Jumaja: Katarzyna Afek, Jacek Zienkiewicz, Marek Pituch Adaptacja bajki stworzona zosta³a na podstawie utworu Charles a Perrault a jak równie wierszowanego dzie³a Jana Brzechwy. R E K L A M A Bajka oprawiona jest piosenkami stworzonymi specjalnie na potrzeby spektaklu. Historia opowiada o Jaœku, najm³odszym synu zmar³ego m³ynarza, który pozostawi³ w spadku m³yn i kota. Jasiek staje siê ofiar¹ oszustwa ze strony brata. czasie nierównego podzia³u maj¹tku otrzymuje tylko kota, zaœ m³yn zostaje w rêkach podstêpnego brata. Jak to jednak w bajkach w bywa nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o. Kot, za okazane mu serce, w magiczny sposób ucz³owiecza siê i pomaga Jaœkowi dostaæ siê na salony królewskie Baju, Baj, Teatr Jumaja: Katarzyna Afek, Jacek Zienkiewicz Spektakl skonstruowany na bazie utworów dla dzieci autorstwa niekwestionowanego mistrza gatunku Jana Brzechwy. Takie teksty jak: Kaczka dziwaczka, Leñ, Samochwa³a, Na straganie, aktorzy interpretuj¹ w sposób ywio³owy i dowcipny. Pos³uguj¹ siê przy tym barwnymi kostiumami i rekwizytami. Naczelnym za³o eniem spektaklu jest interaktywnoœæ. Dla uatrakcyjnienia widowiska kilka tekstów wykonywanych jest w wersjach œpiewanych do znanych i wspania³ych melodii Bajanulki, Anna Szawiel, Anna KaŸmierowska Bajanulki to lalkowy spektakl w oparciu o najpiêkniejsze baœnie J. Ch. Andersena. Dwie Anki zabior¹ dzieci w podró do wnêtrza komina, przez który musieli siê przedostaæ Kominiarczyk i Pastereczka, a tak e nad staw gdzie Kacz¹tko przemieni³o siê w abêdzia. Na w³asne oczy widzowie bêd¹ mogli zobaczyæ, co takiego mia³ w brzuchu Ba³wan, który tak bardzo têskni³ za piecem... tê magiczn¹ podró zabior¹ absolwentki ydzia³u Lalkarskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w arszawie. Spektakl polecany jest g³ównie dzieciom w wieku od 2 do 7 lat yspa Czamczaraka, Ewa Kutrowska, Jerzy Latos Spektakl Teatru Bajka pokazuje jak mo na bawiæ siê w teatr podsuwa wspania³e pomys³y scenograficzne, które mo na wykorzystaæ w codziennych zabawach z dzieæmi. Przedmioty codziennego u ytku zagraj¹ g³ówne role, a tytu³owy bohater przeka e co zrobiæ, aby œwiat pozosta³ piêkny i zielony. Spektakl adresowany jest do dzieci w wieku o 3 do 9 lat Program muzyczny Konstantynopolitañczykowianeczka, Saba Krasoczko, Mieczys³aw Litwiñski Teatralizowane przedstawienie tradycyjnych piosenek dla dzieci, œpiewanych od kilku pokoleñ i jeszcze do niedawna w polskich domach. Piosenki wykonywane s¹ z akompaniamentem akustycznego, czasem nietradycyjnego instrumentarium. zabawnych interludiach artyœci imituj¹ g³osy zwierz¹t, wci¹gaj¹c dzieci w muzyczny dialog. programie równie tradycyjne wierszyki i wyliczanki Dzieci Pana Astronoma, Grupa GRAM TEATR : Marta Pniewska, Jacek Dziêgiel Spektakl powsta³ w oparciu o opowiadanie andy Chotomskiej. Tytu³owy Pan Astronom tata bliÿni¹t, organizuje dla swoich dzieci ró ne zabawy w planety, gwiezdny zwierzyniec czy niesforne bliÿniêta. przystêpny sposób przekazuje trochê astronomicznej wiedzy w sam raz dla przedszkolaków. szystkie spektakle odbywaj¹ siê o godz Bia³o- ³êckie placówki oœwiatowe mog¹ dokonywaæ rezerwacji na dzieñ przed dan¹ imprez¹. Miejsca bêd¹ udostêpniane wed³ug kolejnoœci przyjœcia na dany spektakl. Osoby indywidualne wpuszczane s¹ na wolne miejsca. LETNIE ARSZTATY akacyjne arsztaty okalno- -Aktorskie Kurs obejmuje æwiczenia z emisji g³osu, dykcji, intonacji, kszta³cenia s³uchu, poczucia rytmu i interpretacji utworu. programie zawarte zosta³y podstawy ruchu scenicznego i pracy z mikrofonem oraz sposoby poskramiania tremy. Zainteresowanym oferujemy tak e mo liwoœæ pracy z akompaniatorem. Zajêcia poprowadzi Anna Adamiak absolwentka studium pieœni, mistrzowskich podyplomowych studiów wokalnych na Uniwersytecie Muzycznym w arszawie. Czas trwania zajêæ to ok. 25 godz. w zale noœci od iloœci osób w grupie. Koszt zajêæ wynosi 300 z³ dla osób, które nale ¹ równie do innych sekcji w BOK, dla nowych uczestników 350 z³. Zapisy przyjmuje sekretariat BOK w godz arsztaty rêkodzie³a artystycznego dla m³odzie y i doros³ych NOOŒÆ!!! Pracownia Tworzenia Bi uterii Artystycznej lato 2012 r. letnim programie brosze kotyliony z ró nych materia³ów: koronek, wst¹ ek, taœm dekoracyjnych, filcu, korali: szklanych, ceramicznych, kryszta³owych i innych dodatków. arsztaty bêd¹ odbywa³y siê we wtorki i czwartki w godz , cztery spotkania w cyklu (od 3 do12 lipca i od 17 do 26 lipca) w grupach 6-10 osobowych. Zajêcia prowadzi autorka projektu Dorota B. J. Gardecka. Zapisy przyjmuje sekretariat BOK w godz lub prowadz¹ca pod nr tel w godz Cena od osoby to 120 z³ w op³acie zapewniony jest podstawowy pakiet materia³ów. jesiennym programie równie : naszyjniki pektora³y, bransolety naramienniki, klipsy na ró ne okazje i wiele wiêcej. Inspiracje czerpane z antyku, baroku, folkloru polskiego i wspó³czesnej awangardy. Zapraszamy! arsztaty rêkodzie³a artystycznego dla dziewczynek programie tworzenie minibi uterii artystycznej. Zajêcia odbêd¹ siê w dniach: 10 i 17 lipca (wtorki) w godzinach od do Grupa bêdzie liczy³a od 6 do 10 osób. Cena od osoby (za 2 spotkania po 2 godziny): 60 z³. Zapisy przyjmuje sekretariat BOK w godz lub prowadz¹ca pod nr tel w godz OBRAZKI ZNAD BIEBRZY Bia³o³êcki Oœrodek Kultury w okresie wakacyjnym zaprasza do ogl¹dania wystawy zdjêæ Tomasza Paw³owskiego. Fotografia sta³a siê jego prawdziw¹ pasj¹ gdy zobaczy³ Biebrzañskie Bagna. Tamtejsza flora i fauna urzek³y go swym bogactwem i ró norodnoœci¹. 'Biebrzañskie Bagna to dla fotografii przyrodniczej, krajobrazowej, miejsce wymarzone. ystawa potrwa do koñca sierpnia; wstêp wolny. (tekst sponsorowany) Turnieje pi³ki no nej dru yn podwórkowych EURO NA PRADZE PÓ NOC OG OSZENIA DROBNE 2010 roku odby³ siê pierwszy turniej w trzech kategoriach wiekowych szko³y podstawowe, Gimnazja, OPEN. ¹cznie odby³o siê 9 turniejów pi³karskich na obiektach DOSIR roku Dzielnica Praga Pó³noc otrzyma³a œrodki finansowe na zg³oszony projekt spo- ³eczny pod nazw¹ Euro na Pradze Pó³noc. dniach na boiskach Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji na Pradze Pó³noc przy ulicy Kawêczyñskiej odby³o siê 6 turniejów pi³karskich w trzech kategoriach wiekowych: szko³y podstawowe, gimnazja oraz kategoria open. turniejach ³¹cznie wziê³o udzia³ kilkuset graczy. Fina³y Euro na Pradze Pó³noc rozgrywane by³y we wrzeœniu 2011 roku na boiskach Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji na Pradze Pó³noc przy ulicy Kawêczyñskiej. Zwyciêskie trzy dru yny z ka dej kategorii wiekowej otrzyma³y nagrody w postaci sprzêtu sportowego oraz puchary. 6-7 lipca 2012 roku odbêdzie siê kontynuacja Euro na Pradze Pó³noc. zorem lat ubieg³ych w turnieju wezm¹ udzia³ mieszkañcy Dzielnicy w trzech kategoriach wiekowych: szko- ³y podstawowe, gimnazja, open. Turniej tradycyjnie zostanie rozegrany na boiskach DOSiR przy ul: Kawêczyñskiej. ka dej kategorii wiekowej weÿmie udzia³ 10 zespo³ów. Uczestnikom zostanie zapewniony catering, ka dy zawodnik dostanie atrakcyjny upominek, a dla najlepszych trzech dru yn przewidziane s¹ nagrody i puchary. ybrany zostanie tak e najlepszy zawodnik, bramkarz oraz król strzelców w ka dej kategorii wiekowej. Zg³oszenia do turnieju w ydziale Sportu i Rekreacji Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc, w godzinach 8-16, przy ul K³opotowskiego 15, pokój 426. SPRZEDAM Sprzedam, M-4, na Targówku ul. Mokra, 3 pokoje 61,5 m 2. Du a kuchnia widna, przy kuchni komórka, wc osobne, na pod³ogach parkiet dêbowy, na œcianach g³adÿ, du y przedpokój, szafa wbudowana przesuwana, balkon, d³ugi korytarz zamykany (trzy rodziny), piwnica 12 m 2. Cena 6,4 tys. m 2. Tel.: US UGI US UGI REMONTOE KOMPLEKSOO malowanie, glazura, terakota, wykoñczenia wnêtrz. Œcianki z karton gipsu, sufity podwieszane, przeróbki elektryczne i hydrauliczne. Okablowanie Internetu. TANIO, SZYBKO I CZYSTO. Tel US UGI REMONTOO-YKOÑCZNIOE: malowanie, g³adzie, tapetowanie, zabudowy z g/k, cyklinowanie, terakota, glazura, sufity podwieszane, elektryka, hydraulika. Tel YPOCZYNEK U sympatycznej, rodowitej góralki Zofii Gut, pokoje 2, 3, 4 osobowe (regionalny, góralski wystrój) ³azienki, TV, w pobli u s³ynna karczma Siedem kotów oraz doskona³a baza wypadowa na szlaki turystyczne w górach, przy domu dla dzieci plac zabaw. Zakopane Cyrhla 14A, Tel. (0048) , * * * UAGA! Og³oszenia o zamianie mieszkañ (bezp³atne) do tej rubryki mo na zg³aszaæ telefonicznie lub em: Og³oszenia o sprzeda y nieruchomoœci, samochodów, dzia³ek i innych, po telefonicznym uzgodnieniu (22) wew. 247 zamieszczamy odp³atnie. Cena og³oszenia od 15 do 30 z³. Op³aty po wydrukowaniu i otrzymaniu faktury. Poni ej wzór zamówienia, które mo na przes³aæ em lub poczt¹.

8 8 Relaks z krzy ówk¹ Litery z pól oznaczonych liczbami, uszeregowane od 1 do 26, utworz¹ rozwi¹zanie myœl Oskara ilde. Rozwi¹zanie has³a krzy ówki, w terminie do 17 lipca 2012 r. prosimy przesy³aæ na kartach pocztowych pod adresem: RSM Praga redakcja ul. Bia³ostocka 11, arszawa lub dostarczaæ osobiœcie do siedziby redakcji pod tym samym adresem pok. 37. Prawid³owe has³o krzy ówki z nr. 5/55/2012: URODA TO DAR OD BOGA. Nagrody ksi¹ kowe wylosowali: Urszula Musia³ z ul. Erazma z Zakroczymia, Krzysztof Ma³êczyñski. Gratulujemy i zachêcamy do rozwi¹zywania krzy ówek. Ksi¹ ki dostarczymy poczt¹ lub przez gospodarzy domów. FELIETON PODÓRKOY DLACZEGO? alne Zgromadzenie nie przeszkodzi³o turniejowi EURO 2012, ani euro nie zak³óci³o obrad walnego. szystko przebieg³o zgodnie z planem. Nasza reprezentacja nie wysz³a z grupy, jak zwykle. Na walnym frekwencja by³a poni ej oczekiwañ równie jak zwykle. O ile jednak wynik reprezentacji interesuje mnie œrednio, o tyle nieobecnoœæ cz³onków naszej Spó³dzielni na wa nym dla wszystkich zgromadzeniu, zastanawia mnie od dawna. Dlaczego tak niewielu mieszkañców interesuje siê rocznymi wynikami swojej w koñcu Spó³dzielni. Dlaczego nie przychodz¹ by swymi g³osami wyraziæ aprobatê dla tego co Zarz¹d i Rada Nadzorcza robi¹ dla nich, na rzecz ogó³u i ka dego mieszkañca z osobna. Podobno, jak ktoœ mi powiedzia³, nie przychodz¹ na walne, bo jest bardzo dobrze i niech tak bêdzie. Dlaczego wiêc nie identyfikuj¹ siê z tymi dobrymi wynikami. Mnie, na ten przyk³ad rozpiera spó³dzielcza duma. Przychodzê, bo to przecie tylko raz w roku, kilka godzin, by poczuæ siê w jednoœci z takimi jak ja, którym serce roœnie gdy s³uchaj¹, e nasza Spó³dzielnia jest najlepsza w kraju. Nie ma drugiej takiej w Polsce, a ja jestem jej ma³¹ cz¹stk¹. Mieszkam w domu, który nale y do najlepszej Spó³dzielni i to mnie rajcuje. Dlaczego innych nie? Dlaczego Iksiñskiego czy Igrekowskiego interesuje tylko to co do progu jego mieszkania. Czy za progiem to ju nie jego? Jestem pewny, e wszytko co spó³dzielcze to nasze, A skoro tak, to naszym wspólnym wypada siê interesowaæ. Na walnym w szczególnoœci. Jan Osiedlowy Mieczys³aw M. Marzec ZA KIERONIC SAMOCHODEM CZASIE BURZY miesi¹cach letnich burze, jak e czêsto gwa³towne i niespodziewane nie nale ¹ do rzadkoœci. Jazda w takich warunkach jest utrudniona i bardzo niebezpieczna. Deszcz ogranicza widocznoœæ i utrudnia hamowanie, a porywy wiatru mog¹ spowodowaæ nieprzewidziane manewry samochodu. Polsce, w minionym roku, podczas opadów deszczu, dosz³o do prawie wypadków, w których œmieræ ponios³o 510 osób, a zosta³o rannych. Dlatego te nawet doœwiadczonych kierowców zachêcamy do rozwagi w czasie jazdy podczas burzy. Gdy jesteœmy w trasie i napotkamy gwa³town¹ burzê, nale y spokojnie stan¹æ na poboczu z dala od drzew oraz w³¹czyæ œwiat³a awaryjne. Jeœli burzy towarzysz¹ wy³adowania atmosferyczne, najbezpieczniej jest pozostaæ w aucie. Dzia³a ono podobnie jak klatka Faradaya i chroni przed polem elektrostatycznym, a ³adunki sp³ywaj¹ po karoserii nie zagra aj¹c yciu pasa erów. Unikaæ jednak nale y kontaktu z jakimikolwiek metalowymi elementami i wszelakimi przyrz¹dami. arto pamiêtaæ, e piorun mo e uderzyæ z odleg³oœci nawet do 16 km od miejsca gdzie aktualnie pada deszcz. Jeœli s³yszymy odg³osy burzy, powinniœmy za³o yæ, e potencjalnie jesteœmy w polu ra enia piorunów. przypadku gdy zatrzymanie pojazdu jest niemo liwe, kierowca jest zobowi¹zany zachowaæ dodatkowe œrodki ostro noœci. czasie ulewnych opadów zdecydowanie zmniejsza siê widocznoœæ, dlatego nale y zwolniæ, bardzo ostro nie przeje d aæ przez SZPALTA UŒMIECHU Karty l¹dowania w USA co wpisuj¹ pasa erowie w okienku Sex? (Chodzi oczywiœcie o wpisanie p³ci). Sex: nie dotyczy Sex: dziewica Sex: trzy razy w tygodniu Nades³a³: Aleksadnder B³aniszewski skrzy owania nawet gdy mamy pierwszeñstwo oraz zachowaæ wiêkszy odstêp od samochodu jad¹cego przed nami. Jeœli to mo liwe, warto poprosiæ pasa era o pomoc w wypatrywaniu zagro eñ na drodze. Jad¹c za lub obok du ych pojazdów jak autobusy czy ciê arówki, uwa aæ trzeba na rozpryskuj¹c¹ siê wodê wydostaj¹c¹ siê spod ich kó³, która dodatkowo ogranicza widocznoœæ. Trzeba te pamiêtaæ, e wyd³u y siê droga hamowania pojazdu. Najbezpieczniej jest zamiast hamowania zwalniaæ szybkoœæ pojazdu, wytracaj¹c prêdkoœæ. Jeœli na drodze znajduj¹ siê przewrócone s³upy lub zerwane linie energetyczne nie wolno ko³o nich jechaæ. Unikaæ DANIE MIESI CA Ch³odnik te trzeba tras, gdzie znajduj¹ siê drzewa oraz obiekty, które mog³yby zostaæ przewrócone przez wiatr. Zdecydowanie zabroniona jest jazda drog¹, gdzie ca³¹ szerokoœci¹ p³ynie woda i niewidoczna jest powierzchnia jezdni. Nie tylko nara amy siê na zepchniêcie samochodu z drogi, ale te na powa ne uszkodzenia w przypadku wjechania w wyrwê lub ubytek w nawierzchni. Jeœli woda siêga dolnej krawêdzi drzwi samochodu, koniecznie trzeba siê wycofaæ. Kierowcy powinni te pamiêtaæ, aby w czasie deszczu i nied³ugo po nim unikaæ jazdy po nieutwardzonych drogach. Powsta³e b³oto i niestabilny grunt mog¹ skutecznie unieruchomiæ samochód. (a) Sk³adniki: 2 pêczki botwinki, zielony ogórek, pêczek rzodkiewki, 0,5 l jogurtu naturalnego lub kwaœnej œmietany, pêczek szczypiorku, pêczek koperku, æwiartka cytryny, 3 z¹bki czosnku, 2 jaja, sól, pieprz, 1 kostka roso³owa (warzywna). Przygotowanie ma³ym garnku zagotuj 200 ml wody, dodaj do niej posiekanej botwinki i czerwon¹ czêœæ ³odygi. Gotuj przez ok. 30 minut, aby buraczki sta³y siê miêkkie. Do powsta³ego wywaru dodaj kostkê roso³ow¹, wymieszaj i chwilê jeszcze pogotuj, po czym odstaw do ostygniêcia. Zetrzyj ogórek, pokrój drobno rzodkiewkê, posiekaj koperek i szczypiorek, wyciœnij z¹bki czosnku. Ca³oœæ wymieszaj z jogurtem naturalnym (lub kwaœn¹ œmietan¹). Dodaj sch³odzony wywar z botwinki, ponownie wymieszaj, dopraw przyprawami oraz sokiem wyciœniêtym z cytryny. Odstaw do lodówki na ok. 2 godziny. Podawaj z ugotowanymi na twardo po³ówkami jajek. Smacznego! Gotuje dla Pañstwa BAR BARY KA, ul. Erazma z Zakroczymia 2a, tel.: Organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe i wynajmujemy sale. Miesiêcznik RSM PRAGA ydawca: Zarz¹d i Rada Nadzorcza, arszawa, ul. Bia³ostocka 11 Rada programowa w sk³adzie: Alfred Broniec, Hanna Jarzêbska, Piotr Majewski, Andrzej Pó³rolniczak, Ryszard Zarañski Redakcja i biuro og³oszeñ: arszawa, ul. Bia³ostocka 11 p. 47 tel.: (22) wew Redakcja: Andrzej Maœlankiewicz redaktor naczelny Opracowanie graficzne i sk³ad: Studio APe Druk: MURATOR S.A. Redakcja materia³ów niezamówionych nie zwraca, za treœæ og³oszeñ nie odpowiada.