Volvo Polska, Samochody Ci arowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Volvo Polska, Samochody Ci arowe"

Transkrypt

1

2 Z okazji Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz zbli ajàcego si Nowego Roku pragniemy z o yç Naszym Klientom, Przyjacio om, Sympatykom Volvo i ich Bliskim moc goràcych yczeƒ, zdrowia, szcz Êcia i wszelkiej pomyêlnoêci. Âwi ta Bo ego Narodzenia to szczególny czas, kiedy pami tamy o tych najbardziej potrzebujàcych, dlatego po raz kolejny nie wysy amy kartek, lecz drukujemy yczenia na amach Kierunku Volvo. Zaoszcz dzone w ten sposób pieniàdze wspierajà akcje charytatywnà Misie ratujà dzieci. To dla nas ogromny zaszczyt przywróciç uêmiech dziecku, które prze y o tragiczne chwile. Volvo Polska, Samochody Ci arowe

3 KIERUNEK VOLVO MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE WYDAWCA: Volvo Polska, Samochody Ci arowe REDAGUJE ZESPÓ : Magdalena Szczygie redaktor naczelna Krzysztof Sobczak cz Êci zamienne Jaros aw Duchliƒski serwis Bart omiej Górzyƒski marketing Piotr urawski sprzeda Witold Szlachta redaktor OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szwejkowski Target Project ZDJ CIA: Studio Marmolada S P I S T R E Â C I WST P 2 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA 4 VOLVO NAJLEPSZYM DOSTAWCÑ POJAZDÓW CI AROWYCH MISIE RATUJÑ DZIECI Z VOLVO WYNIKI SPRZEDA Y VOLVO W HANOWERZE. MI DZYNARODOWA WYSTAWA POJAZDÓW U YTKOWYCH (IAA) SAMOCHODY CI AROWE W ROLACH G ÓWNYCH NASI KLIENCI 10 WA NA KA DA GODZINA NASZE SERWISY 15 W SIECI GALAAUTO CIEKAWE ZABUDOWY 18 VOLVO FM JAK GROM Z JASNEGO NIEBA MOTOLABORATORIUM 20 PODUSZKA POWIETRZNA - JAK TO DZIA A? VOLVO TRUCKS WYBIERA TECHNOLOGI SCR PORADY SERWISOWE 24 POZNAJ LEPIEJ SWOJE VOLVO. WYÂWIETLACZ (CZ. III) OFERTA DLA BIZNESU 26 FILTRY VOLVO A CUCHY ÂNIEGOWE

4 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA VOLVO NAJLEPSZYM DOSTAWCÑ POJAZDÓW CI AROWYCH Mi o nam poinformowaç, i firma Volvo zdoby a zaszczytne wyró nienie w programie Operator Logistyczny Roku, realizowanym przez Agencj Badawczà Data Group Consulting we wspó pracy z czasopismem Eurologistics. W ramach ca ego projektu, dla firm z bran y transportowej istotna jest tzw. Rekomendacja logistyka, o którà rozszerzona by a równie tegoroczna, trzecia edycja programu. Rekomendacj logistyka przyznano w siedmiu kategoriach, po przeprowadzeniu badania Dostawcy rekomendowani przez mened erów logistyki. Wyró nienie dla Volvo przyznane zosta o w kategorii Producenci pojazdów ci arowych. Za o eniem projektu Dostawcy rekomendowani przez mened erów logistyki jest wskazanie i promocja najlepszych na polskim rynku firm Êwiadczàcych us ugi lub oferujàcych produkty dla bran y logistycznej. W badaniu brane pod uwag sà takie elementy, jak: znajomoêç firmy, korzystanie z us ug firmy oraz rekomendacja produktów i us ug. Zgodnie z za o- eniem projektu, kluczowy element stanowi rekomendacja czy urzàdzenia/us ugi danego producenta/dostawcy zosta yby polecone innym firmom. Wyniki rankingu w kategorii Producenci pojazdów ci arowych wskazujà, i 37,5% respondentów korzysta z produktów i us ug firmy Volvo, a 36,1% zdecydowanie poleci oby jà innym. Wyró nienie dla Volvo przyznane zosta o podczas uroczystej Gali Operator Logistyczny Roku 2004, która w tym roku odby a si w dniu 25 listopada w Hotelu Mazurkas w O arowie Mazowieckim k. Warszawy. ZMIANA KIERUNKU VOLVO Szanowni Paƒstwo Zaczynajàc od roku 2005, Kierunek Volvo b dzie ukazywa si co trzy miesiàce jako kwartalnik, podobnie jak wi kszoêç lokalnych magazynów dla Klientów Volvo w Europie. Podà ajàc za nowymi standardami, mamy nadziej, e w przysz ym roku przeka emy Paƒstwu nowe, lepsze pismo, które b dzie w u yteczny sposób wspiera o Paƒstwa codziennà dzia alnoêç transportowà. Redakcja Kierunku Volvo 4

5 MISIE RATUJÑ DZIECI Z VOLVO Volvo Polska, Samochody Ci arowe od listopada 2004 roku wspiera na terenie województwa ma opolskiego akcj charytatywnà Misie Ratujà Dzieci. Akcja polega na wyposa eniu samochodów wyje d ajàcych do wypadku (samochody ratownictwa policji, stra- MiÊ Volvo y po arnej, stra y miejskiej i pogotowia ratunkowego) w maskotki pluszowego misia tzw. Misia Ratownika. Misie sà dla dzieci, które uleg y nieszcz Êliwemu wypadkowi. Majà one na celu z agodzenie urazu psychicznego. Stowarzyszenie Misie Ratujà Dzieci jest organizacjà humanitarnà. Jego g ównym statutowym celem jest dzia alnoêç profilaktyczna zmierzajàca do zmniejszenia liczby wypadków, zw aszcza tych z udzia em dzieci, i praktyczna pomoc psychologiczna dla ofiar tragicznych zdarzeƒ. Pomoc ta skierowana jest g ównie do najm odszych uczestników wypadków, a tak e ich rodzin oraz do s u b ratownictwa grupy zawodowej najsilniej nara- onej na psychologiczne konsekwencje zwiàzane z interwencjà kryzysowà. Dodatkowo, corocznie w sezonie wakacyjnym stowarzyszenie organizuje turnusy terapeutyczne dla dzieci ofiar wypadków poszkodowanych w tragicznych zdarzeniach losowych. Prowadzi równie szkolenia s u b ratownictwa z zakresu udzielania wsparcia psychologicznego ofiarom tragedii i ich bliskim. WYNIKI SPRZEDA Y Sprzeda nowych samochodów ci arowych w Polsce: styczeƒ listopad 2004 Dopuszczalna masa ca kowita powy ej 16 ton Marka Liczba sztuk Volvo 1465 MAN 1343 Scania 1226 DAF 1170 Mercedes 1121 Renault V. I Iveco 305 Jelcz 49 Razem 7708 Dopuszczalna masa ca kowita ton Marka Liczba sztuk Star 307 Mercedes 245 Renault V. I. 203 MAN 191 Iveco 190 DAF 150 Volvo 106 Razem

6 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA VOLVO W HANOWERZE MI DZYNARODOWA WYSTAWA POJAZDÓW U YTKOWYCH IAA We wrzeêniu firma Volvo Trucks wzi a udzia w 60. Mi dzynarodowej Wystawie Pojazdów U ytkowych (IAA). G ównà rol na stoisku Volvo odgrywa y oczywiêcie pojazdy, które znajdujà si w aktualnej ofercie Volvo, czyli modele FH16, FH12, FM12, FM9 i FL6, zarówno do przewozów dalekobie nych, do transportu regionalnego, jak i do pracy w ci kich warunkach terenowych. Zaprezentowano równie nowe uk ady bezpieczeƒstwa oraz silniki. Ciàgnik siod owy Volvo FH16 4x2 G ównà atrakcjà stoiska by ciàgnik siod owy Volvo FH16 4x2 610 KM, z komfortowo wyposa onà kabinà Globetrotter XL, przeznaczony do ci kich przewozów dalekobie nych. Pojazd wyposa ono w szereg uk adów podnoszàcych poziom bezpieczeƒstwa jazdy, m.in.: w uk ad inteligentnej kontroli pr dkoêci jazdy (ACC) i uk ad elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP). Uk ad ACC Volvo wprowadzi o w swoich pojazdach w 2003 roku. System ten pomaga kierowcy zachowaç sta à odleg oêç mi dzy prowadzonym pojazdem a poprzedzajàcym go samochodem. Odleg oêç od poprzedzajàcego pojazdu oraz wzgl dna pr dkoêç obu samochodów jest mierzona za pomocà radaru. Pr dkoêç pojazdu Volvo jest kontrolowana za pomocà hamulców pomocniczych (hamulec silnikowy, VEB i zwalniacz) oraz silnika. JeÊli do zachowania ustalonej odleg oêci konieczna jest wi ksza si a hamowania, kierowca zostaje o tym powiadomiony. Firma Volvo rozpocz - a prace nad uk adem ACC nast pnej generacji, obejmujàcym równie g ówny system hamulcowy. B dzie to system umo liwiajàcy automatyczne hamowanie w sytuacjach awaryjnych oraz regulujàcy jazd samochodu ci - arowego na ulicach miast. Z kolei uk ad ESP pomaga zachowaç stabilnoêç samochodu w momencie utraty przyczepnoêci i ryzyka poêlizgu lub dachowania, np. podczas pokonywania zakr tu z nadmiernà pr dkoêcià. Jest to mo liwe dzi ki interakcji elektronicznego uk adu hamulcowego EBS, jednostki sterujàcej silnika i zwalniacza oraz uk adu hamulcowego naczepy. W zale noêci od tego, co ma si wydarzyç, uk ad ESP mo e zahamowaç jednym lub kilkoma ko ami i zredukowaç moment obrotowy na ko ach nap dowych, a tak e zmniejszyç moc zwalniacza. JeÊli ciàgnik z naczepà wykazuje jakiekolwiek oznaki nadsterownoêci podczas pokonywania zakr tu (ryzyko wystàpienia tzw. efektu scyzoryka), ESP reaguje, hamujàc zewn trznym przednim ko em i ko ami naczepy. JeÊli zestaw wykazuje objawy podsterownoêci i mo e wjechaç prosto 6

7 w zakr t, uk ad ESP zareaguje, hamujàc wewn trznym tylnym ko em. Drugim, zaprezentowanym ciàgnikiem siod owym do przewozów d ugodystansowych by o Volvo FH12. W pojeêdzie zastosowano silnik o mocy 460 KM z uk adem selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Technologia ta pozwala na spe nienie wymogów normy Euro 4 (zacznie obowiàzywaç od 1 paêdziernika 2006 roku) oraz umo liwi spe nienie wymogów normy Euro 5, która wejdzie w ycie w 2009 r. Ciàgnik wyposa- ono, m.in. w automatyczny uk ad zmiany biegów I-Shift z trybem Economy Power, dzi ki któremu moc silnika wzrasta na najwy szym biegu. Model FH12 zosta równie pokazany w wersji z uk adem nap dowym 6x2. W tym przypadku pojazd wyposa ono we wszystkie dost pne funkcje, zwi kszajàce bezpieczeƒstwo i wygod jazdy. Zamontowano, m.in. kamer z ty u, wskaênik obcià enia, skrzyni biegów I-Shift Economy Power oraz uk ad Dynafleet. Kierowcy mogliby byç zadowoleni z odtwarzacza DVD i telewizora plazmowego. Z kolei Volvo FM12 8x4 420 KM to pojazd przeznaczony do pracy w ci kich warunkach terenowych. Oprócz wysokiego przeêwitu pojazd ma podwójnà oê nap dowà oraz os on miski olejowej. W trudnych warunkach pracy przydatny b dzie tak e uk ad monitorowania ciênienia w oponach (TPM). Volvo jest pierwszym producentem samochodów ci arowych, który opracowa system monitorowania obejmujàcy równie opony naczepy. W systemie TPM ka de ko o jest wyposa one w czujnik ciênienia komunikujàcy si Volvo FM12 8x4 bezprzewodowo z jednostkà sterujàcà, która znajduje si w samochodzie ci arowym. Naczepa ma w asnà jednostk sterujàcà, która komunikuje si z jednostkà sterujàcà w pojeêdzie. Dane dotyczàce ciênienia we wszystkich oponach sà przedstawiane na wyêwietlaczu kierowcy. System monitorowania ciênienia w oponach (TPM) jest dost pny zarówno dla samochodów ci arowych, jak i dla ciàgników w konfiguracji osi 4x2, 6x2 i 6x4. Istnieje tak e mo liwoêç zastosowania go w sa- Jeden z komputerowych symulatorów jazdy mochodach ci arowych 8x2 lub 8x4. System mo e równie obs ugiwaç naczep z maksymalnie 4 osiami i 16 ko ami. Na stoisku Volvo mo na si by o tak- e zapoznaç z najnowoczeêniejszymi uk adami bezpieczeƒstwa, które pomagajà kierowcy opanowaç pojazd w sytuacjach ekstremalnych. Systemy by y prezentowane aktywnie, tzn. zwiedzajàcy stoisko Volvo mogli sprawdziç je na specjalnych, komputerowych symulatorach jazdy. Wojciech Frelichowski 7

8 SAMOCHODY CI AROWE W ROLACH G ÓWNYCH Samochody ci arowe sà du e. Samochody osobowe sà ma e. Te stwierdzenia bardzo dobrze oddajà sposób, w jaki kino przedstawia pojazdy ci arowe i ich kierowców. W filmach amerykaƒskich kierowcy samochodów ci arowych to cz sto rasiêci i mordercy, którzy dostajà zas u onà nauczk od bohatera lub bohaterki prowadzàcych samochód osobowy. Sà jednak wyjàtki. Filmowy debiut Stevena Spielberga, Pojedynek na szosie (Duel), mo na z wielu wzgl dów uznaç za obraz, który wykreowa standardowy sposób pokazywania w kinie samochodów ci arowych i ich kierowców. Pewien kierowca (grany przez Dennisa Weavera) zdenerwowa osobnika prowadzàcego pojazd ci arowy. RozwÊcieczy go do tego stopnia, e postanowi on zabiç Weavera pozosta a cz Êç filmu to jeden d ugi pojedynek mi dzy samochodem osobowym i ci arowym. Najbardziej przera ajàce jest to, e przez ca y czas nie widaç twarzy kierowcy samochodu ci arowego kiedy wreszcie jego pojazd rozbija si, ca- a scena jest pokazywana w zwolnionym tempie, a zastosowane efekty dêwi kowe sprawiajà, e g os kierowcy brzmi jak ryk umierajàcego prehistorycznego potwora. Pojedynek na szosie wszed na ekrany kin ponad trzydzieêci lat temu, ale tradycja przedstawiania kierowców samochodów ci arowych, która wtedy powsta a, przetrwa a do dziê. Kilka lat temu pojawi si w kinach film Âmierç w obiektywie (Road Kill), w którym kilku nastolatków chce dla zabawy Êciàgnàç na siebie gniew maniakalnego kierowcy samochodu ci arowego (czego z pewno- Êcià nie powinni robiç), a w obrazie Smakosz (Jeepers Creepers) okazuje si, e z y kierowca nie jest cz owiekiem. To potwór, który poch onà ludzkie cia o. POÂCIG SAMOCHODOWY WA- GI CI KIEJ Pierwowzór rasistowskiego, m skiego szowinisty za kierownicà samochodu ci arowego mo na odnaleêç w filmie drogi Ridleya Scotta Thelma i Louise (Thelma & Louise). Po sprowokowaniu kierowcy nieprzyzwoitymi gestami bohaterki zwabiajà go do siebie, a nast pnie wysadzajà jego samochód-cystern, strzelajàc do niej z pistoletu. Warto jednak zapomnieç na chwil o z ych kierowcach i zauwa yç, jak efektownie sà wykorzystywane samochody ci arowe w filmach akcji. Zderzenie dwóch samochodów osobowych bywa widowiskowe, ale w aden sposób nie mo e si równaç z widokiem gigantycznego samochodu ci arowego taranujàcego na swojej drodze budynki i mniejsze pojazdy. Âwietne przyk ady takich scen mo na znaleêç w Terminatorze 2: Dniu sàdu (Terminator 2: Judgment Day) i Terminatorze 3: Buncie Maszyn (Terminator 3: Rise of the Machines). Pierwszy z nich jest znacznie lepszy ni drugi, ale poczàtkowa scena poêcigu w Terminatorze 3 zawiera efektowne obrazy destrukcji. Koszt rzeczy zniszczonych przez samochody ci - arowe w tej scenie wynosi pewnie wi cej ni àczne roczne wydatki na produkcj filmów, ponoszone w ca- ej Skandynawii! Matrix Reaktywacja Kulminacyjnym momentem filmu Matrix Reaktywacja (Matrix Reloaded), który mia premier latem ubieg ego roku, by d ugi poêcig samochodowy. Samochody ci arowe ogrywa y w nim rol platform, na których mogli przez moment odpoczàç walczàcy. Nie mo na równie zapominaç o filmie Mad Max 2, w którym Mel Gibson 8

9 siedzàcy za kierownicà pojazdu ci - arowego walczy z rozmaitymi otrami na motocyklach i w innych pojazdach. Wspomniane wczeêniej sceny to igraszka w porównaniu z fina owym poêcigiem z tego filmu! KIEROWCY BOHATEROWIE By a ju mowa o z ych kierowcach samochodów ci arowych i czynionych przez nich zniszczeniach. Przez wiele lat kino amerykaƒskie lubi o jednak ukazywaç kierowców jako bohaterów. Bardzo cz sto w filmach tego typu gra Burt Reynolds, a g ówna fabu a przedstawia a si w nast pujàcy sposób. Z powodu jakiegoê drobnego przewinienia, kierowca prowadzàcy samochód ci arowy by Êcigany przez zdeterminowa- ym mieêcie przez niesympatycznych policjantów i wtràcony do wi zienia. Jego przyjaciele postanawiajà przybyç mu na ratunek w swoich pojazdach i zaatakowaç miasteczko. Czasami w filmach mo na spotkaç mi ych i przyjaznych kierowców samochodów ci arowych, ale i tak zwykle zapami tujemy wy àcznie czarne charaktery. Przypominam sobie tylko jednego uprzejmego kierowc samochodu ci arowego tego, który podwióz do domu zrozpaczonà matk w popularnej komedii Kevin sam w domu (Home Alone). Godne zapami tania sceny, w których biorà udzia samochody ci - arowe, mo na równie obejrzeç w Poszukiwaczach zaginionej arki jego amerykaƒskiej wersji pt. Cena strachu (The Sorcerer), która trafi a na ekrany w latach 70-tych. NIELICZNI EUROPEJCZYCY Jak wspomnia em, Cena strachu to film francuski, ale europejskie obrazy, w których istotnà rol odgrywa yby samochody ci arowe, nale à do rzadkoêci. Chyba mo na wymieniç tylko ycie, mi oêç i Êmierç (La Vie, l amour, la mort) Claude a Leloucha, w którym Yves Montand zostaje zmia d ony w swoim ma ym samochodzie osobowym przez dwa samochody ci arowe. Drugi film to Z biegiem czasu (Im Lauf der Zeit) Wima Wendersa, w którym w jednej ze scen g ówny aktor jeêdzi po drogach swoim samochodem ci arowym z du ym projektorem filmowym. Terminator II Pojedynek na szosie nych i pozbawionych poczucia humoru policjantów. W komediach w rodzaju Mistrz kierownicy ucieka (Smokey and the Pandit) nikt nigdy nie ginà. Zazwyczaj by y to obrazy bardzo niskiej jakoêci. Konwój (Convoy) Sama Peckinpaha by jednak o wiele lepszy. Kierowca samochodu ci arowego zosta aresztowany w ma- (Raiders of the Lost Ark) Stevena Spielberga, filmie katastroficznym Twister i naprawd przera ajàcym thrillerze Âmierç w obiektywie, nie wspominajàc o najlepszym w historii filmie tego typu, francuskim obrazie Cena strachu (Le Salaire de la peur). Grupa kierowców musi w nim przewieêç przez góry nitrogliceryn. To fascynujàcy film, znacznie lepszy od JeÊli chodzi o kino skandynawskie, to wiemy tylko, e Ingmar Bergman nigdy nie mia do czynienia z samochodami ci arowymi. To samo odnosi si do Larsa von Triera. Poniewa von Trier uwielbia podró owaç z przyczepà kempingowà, mo e si to jeszcze zmieniç. Opracowano na podstawie materia ów Volvo Truck Corporation 9

10 NASI KLIENCI

11 WA NA KA DA GODZINA Z awieê Wielka po o ona jest w po owie drogi mi dzy Toruniem a Bydgoszczà. Tu mieêci si firma Marwit, producent jednodniowych soków marchewkowych, które sprzedawane sà prawie w ca- ym kraju. O tym, jak udaje si sprzedawaç w ca ej Polsce towar, który jest do wyrzucenia po 24 godzinach, rozmawiam z w aêcicielem firmy, panem Maciejem Jóêwickim.

12 Maciej Jóêwicki w aêciciel firmy Marwit Czym zajmuje si Marwit? Maciej Jóêwicki: Marwit jest producentem Êwie ych soków marchewkowych i marchewkowo-selerowych. To nasz g ówny produkt. Od niedawna sprzedajemy te Marwitki tzw. baby carrots, czyli ma e, s odkie marchewki deserowe, obrane i umyte, pakowane w woreczkach 250 g. Skàd pomys na produkcj Êwie ych soków? M. J.: W 1993 r. przypadkowo trafi- em na firm, która takie Êwie e soki produkowa a lokalnie na rynek bydgoski. Zaczà em to samo robiç w Toruniu. Najpierw mieliêmy kilka sokowirówek i kilku pracowników, w wynaj tych pomieszczeniach sami robiliêmy ten sok, rozlewaliêmy i rozwoziliêmy po sklepach. Póêniej si rozwijaliêmy. Do àczy y inne miasta: Bydgoszcz, potem Grudziàdz, Malbork, Trójmiasto, w kolejnych latach Warszawa, Poznaƒ, ódê, Katowice itd. DziÊ nasze soki mo na kupiç praktycznie w ca ej Polsce, oprócz wschodniej cz Êci. Tam jeszcze nie uda o nam si dotrzeç. Ci ko wyobraziç sobie trudniejszy i bardziej ryzykowny biznes ni produkcja soku, który po jednym dniu jest do wyrzucenia... M. J.: To prawda, to nie jest atwy biznes. Ale wszystko jest kwestià dobrej organizacji. Zresztà sam transport to nie jedyny trudny obszar w naszej dzia alnoêci. No bo co zrobiç, gdy musimy przeprowadziç napraw albo konserwacj taêmy produkcyjnej. Nie mo emy przecie wyprodukowaç na zapas, jak to si dzieje w innych firmach. Mamy te, np. spore problemy z zaspokojeniem naszego zapotrzebowania na marchew. Czemu? M. J.: Marchew zbiera si od poczàtku sierpnia do koƒca paêdziernika. Wtedy jest jej dostatek. Potem jest coraz trudniej. Nie ma w Polsce profesjonalnych ch odni i z koƒcem marca koƒczy si poda marchwi w Polsce. OczywiÊcie mo na by jà sprowadzaç z Hiszpanii, czy Portugalii, ale wtedy sok musia by kosztowaç o 30-40% wi cej. Przez to jeszcze kilka lat temu przez 4 miesiàce w ogóle nie produkowaliêmy. Teraz, dzi ki wybudowaniu w asnej ch odni skróciliêmy ten okres do czerwca i lipca. Siedziba firmy Marwit 12

13 I w tym okresie Waszych soków w ogóle nie mo na kupiç? M. J.: Niestety, nie. Wie Pan, po wybudowaniu ch odni mieliêmy takà sytuacj, e mogliêmy sprzedaç w kwietniu przechowywanà tam marchew i mielibyêmy z tego dwa razy wi cej pieni dzy ni z produkowanych z niej soków. Nie zrobiliêmy tego, bo uwa am, e pieniàdze to nie wszystko. Dzi ki tej firmie prac Przygotowania do transportu ma 220 osób, które musia yby pójêç na 4-miesi czne urlopy, poza tym chcemy, eby nasi klienci mieli jak najd u ej dost p do naszych soków. Skoro sà takie problemy z surowcem, to dlaczego sami nie hodujecie marchwi? M. J.: Produkujemy 70% wykorzystywanej przez nas marchwi. Mamy w firmie dzia agro, który zajmuje si produkcjà rolniczà i zakupami surowca u rolników. Ale problemem nie jest sama uprawa, tylko jak mówi em brak przechowalni. My powoli sobie z tym radzimy, ale takie ch odnie to ogromne inwestycje, dlatego realizujemy je stopniowo. Ile kosztujà Wasze soki? M. J.: Zale nie od miejsca 2 2,15 PLN za butelk 250 ml. To chyba sporo w porównaniu do soków w kartonach? M. J.: Tak, ale my oferujemy Êwie e soki, bez adnych dodatków, bez dodatku wody, z wszelkimi sk adnikami od ywczymi. Produkujemy je na zasadzie sokowirówki, tak wi c to, co klienci kupujà, to sok, który sami mogliby sobie zrobiç, tyle e przewa nie nie majà czasu, ochoty, czy choçby sokowirówki. Wasze soki po jednym dniu nadajà si do wyrzucenia. Jak przekonujecie sklepy, eby podj y ryzyko wspó pracy z Wami? Bierzemy to ryzyko na siebie. Dostarczamy soki w komis i fakturujemy sklep tylko za faktycznà sprzeda. Dzi ki temu atwo poszerzamy kràg wspó pracujàcych z nami sklepów. W tej chwili jest ich ok. 7 tysi cy. JednoczeÊnie zwroty ze sklepów to tylko oko o 7%. To niedu o. M. J.: Tak, to zas uga kierowców, którzy uwa nie przyglàdajà si sprzeda- y w ka dym sklepie i reagujà na zmiany popytu. Dzi ki ich zaanga owaniu ca y czas zwi kszamy sprzeda, a jednoczeênie mamy w aênie ma o zwrotów. Z tego, co wiem, w Polsce dzia a kilka firm o podobnym programie produkcji, jednak sà to firmy dzia ajàce na wybranym, lokalnym rynku. Chyba s uszny jest zatem wniosek, e kluczem do Waszego sukcesu jest sprawna dystrybucja? M. J.: Zdecydowanie. To w aênie jest to, co nas wyró nia i dzi ki czemu udaje si nam sprzedawaç jednodniowy sok praktycznie w ca ej Polsce. Jak wyglàda proces dystrybucji? M. J.: Wieczorem z zak adu wyje d ajà samochody-ch odnie. Ka dy ma innà tras : jadà do Szczecina, Wroc awia, Warszawy, Katowic i Gdaƒska. Zatrzymujà si w miastach znajdujàcych si po drodze, w których mamy swoje punkty i magazyny. Macie w asne punkty w ka dym wi kszym mieêcie w Polsce? M. J.: Na razie sà one dzier awione, ale myêlimy, eby wziàç kredyt hipoteczny i kupiç je na w asnoêç. Mamy tam swojego kierownika punktu i w ka dym mieêcie samochody dostawcze. Gdzie zatrzymuje si, np. samochód jadàcy do Wroc awia? M. J.: W Koninie, Kaliszu, Wroc awiu. Chcemy t tras wyd u yç jeszcze o Leszno i Polkowice. W tych miastach nast puje prze adowanie produktów na samochody dostawcze, które w nocy rozwo à je po sklepach. Przecie o tej porze nikt tam nie pracuje... M. J.: Ale w wi kszoêci sklepów sà 13

14 magazyny, skrzynki, do których mamy klucze. Mo emy towar przywoziç nawet, gdy w sklepie nikogo nie ma. W ten sposób codziennie oko o godziny 8 rano na pó kach sklepowych w ca ej Polsce pojawiajà si nasze soki. siecià dystrybucji ch odniczej we wszystkich wi kszych miastach Polski, która jest wolna i do wykorzystania w godzinach od 8 rano do wieczora. Zupe nie przypadkowo pojawi y si nam zatem nowe mo liwoêci biznesowe. cj, Webasto, elektryczne szyby. Zabudow ch odniczà przygotowa a firma z Rogoêna Wielkopolskiego, agregaty sà firmy Termo King, klapy hydrauliczne Bar. Ca oêç zosta a zestawiona przez Volvo, zgodnie z naszym wyborem. To, co pozostaje po produkcji soku Flota firmy Marwit To nie lada wyzwanie dystrybucyjne... M. J.: To prawda. Soki rozwozimy samochodami ci arowymi do punktów prze adunkowych, gdzie zaczynajà prac samochody dostawcze. Poniewa z kierowcami samochodów dostawczych praktycznie si nie widzimy, wyposa amy je w GPS-y. Dzi ki temu mamy nad tym kontrol. OczywiÊcie zarówno samochody ci arowe, jak i dostawcze to ch odnie. I to te ciekawe wie Pan, rozwozimy wszystko sami, mi dzy innymi dlatego, e nie ma w Polsce adnej dobrze rozwini tej sieci dystrybucyjnej produktów ch odniczych. My jà zbudowaliêmy. I tu pojawia si dla nas nowa szansa bo ta ca a nasza infrastruktura jest wykorzystywana tylko w nocy, do 8 rano. Mo na zatem powiedzieç, e dysponujemy najwi kszà Samochody ci arowe to ciàgniki siod owe? M. J.: Nie, nie mamy a takich potrzeb transportowych. W naszym przypadku wyglàda to tak, e jeêdzimy cz - Êciej, ale z mniejszymi iloêciami. Mamy, np. niedawno zakupione 9-tonowe Volvo FL180, a od dwóch lat Volvo FM, z silnikiem o mocy 340 KM, do którego teraz chcemy dokupiç przyczep. To dro sze rozwiàzanie ni w przypadku naczepy, bo musimy mieç dwie ch odnie, dwa agregaty, ale dzi ki temu mo emy t przyczep zostawiç, np. do roz adunku w odzi, a samochód jedzie dalej do Katowic. Czas jest w naszym przypadku wa niejszy ni pieniàdze. Jak sà wyposa one Wasze samochody? M. J.: Bardzo dobrze, dbamy o komfort pracy kierowców. Majà klimatyza- Wiem, e ma Pan liczne zainteresowania sportowe, które przek adajà si tak e na sponsorowanie sportu? M. J.: Sponsorujemy u lowców Apatora Toruƒ, dru yn hokeja na lodzie TKH, miejscowà dru yn koszykarek, sponsorujemy festyny organizowane przez MOSiR. JeÊli chodzi o mnie, to latam na lotni, choç ostatnio mia em ma y wypadek i przez to krótkà przerw, gram w hokeja, w pi k, ostatnio bra- em te udzia w dwóch rajdach samochodowych jako pilot to niez e prze ycie, musz przyznaç. Mam quada, na którym je d po lesie, czy po torze, p ywam motorówkà, je d na nartach wodnych, ostatnio by em te w Chorwacji na aglówce. To wspania y sport. Bardzo mnie wciàgnà. Dzi kuj za rozmow. Witold Szlachta 14

15 NASZE SERWISY W SIECI GALAAUTO Galaauto Sp. z o.o. to firma, która prowadzi 5 serwisów Volvo, zlokalizowanych na wschodniej Êcianie Polski. W najstarszym serwisie firmy, w Lublinie, spotka em si z prezesem i w aêcicielem firmy, panem Kazimierzem Posielskim. Od jak dawna wspó pracujecie z Volvo? Kazimierz Posielski: Galaauto Sp. z o.o. dzia a w dwóch obszarach. Pierwszy to transport mi dzynarodowy, którego Êwiadczenie rozpocz li- Êmy w 1989 r. W 1995 r. kupiliêmy pierwsze ciàgniki siod owe Volvo i od tego czasu nasze wi zy z Volvo stale si zacieênia y. W 1997 r. Volvo zaproponowa o nam przej cie serwisu w Lublinie, który wczeêniej prowadzony by przez firm Instal. Tak rozpocz a si nasza dzia alnoêç w drugim obszarze dziê jesteêmy najwi kszym partnerem Volvo na wschodniej Êcianie Polski prowadzimy w sumie a 5 serwisów. Mamy tak e 44 ciàgniki siod owe wszystkie marki Volvo. K. P.: Jak wyglàda o to rozszerzanie sieci serwisowej? W 1998 r. otworzyliêmy serwis w Rzeszowie. Nie istnia tam wtedy aden serwis firmy, stàd nasza decyzja. 1 czerwca 2000 r. przej li- Êmy serwis Volvo w Bia ej Podlaskiej. DziÊ, po kilku latach widzimy, e obie decyzje by y s uszne i w a- Ênie przymierzamy si do sporych inwestycji w tych lokalizacjach. Kolejne zmiany nastàpi y ju w tym roku. 1 lutego 2004 przej liêmy serwisy w Je ewie ko o Bia egostoku i w Olsztynie. Mówi Pan o inwestycjach w Rzeszowie i Bia ej Podlaskiej... K. P.: Prowadzone tam przez nas serwisy dzia ajà obecnie w dzier awionych obiektach. Nie do koƒca od- Kazimierz Posielski prezes i w aêciciel Galaauto powiadajà one naszym obecnym potrzebom, ci ko w nich tak e zapewniç odpowiedni standard obs ugi klienta. Stàd w obu miejscach zakupiliêmy dzia ki pod nowe obiekty. Je- Êli proces uzyskiwania pozwoleƒ na budow b dzie przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ju w po o- Siedziba serwisu Galaauto w Lublinie 15

16 Silnik podczas przeglàdu wie 2005 r. nasi klienci b dà obs ugiwani w obiektach na miar XXI w. No to rzeczywiêcie szykujecie klientom spore zmiany. K. P.: To nie wszystko. Poniewa serwis w Je ewie jest dzier awiony, równie tam planujemy inwestycj zwiàzanà z budowà nowego obiektu. Chcemy byç w aêcicielami naszych serwisów. Ale nastàpi to zapewne nieco póêniej ni w Rzeszowie i Bia ej Podlaskiej. Co do serwisu w Olsztynie sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdy poddzier awiamy obiekt od Volvo, które ma 10-letnià umow z w aêcicielem. Stàd tam na razie zmian nie b dzie. A ten serwis, tu w Lublinie? K. P.: Ten obiekt oczywiêcie tak e nie by budowany od podstaw z my- Êlà o dzia alnoêci serwisowej, zosta przez nas adaptowany. Zakoƒczyli- Êmy jednak w tym roku jego remont i uwa amy, e obecnie w pe ni spe nia oczekiwania klientów oraz wymogi Volvo. Z budowà ca kowicie nowego obiektu chcemy si wstrzymaç do powstania obwodnicy Lublina, która jest planowana na lata Czy jesteêcie tu w stanie przeprowadziç wszystkie naprawy? K. P.: Tak, wykonujemy pe en zakres obs ugi i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Mamy 4 stanowiska kana owe, w tym umo liwiajàce wjazd ciàgnika z naczepà. Posiadamy pe ne wyposa enie w urzàdzenia i narz dzia do obs ugi samochodów Volvo. Naprawy blacharskie i lakiernicze zlecamy wspó pracujàcej z nami firmie, która dzier awi od nas budynek na terenie serwisu. JesteÊmy tak e przedstawicielami serwisowymi firm SAF, BPW produkujàcych osie do naczep. Wykonujemy obs ug oraz naprawy klimatyzacji, systemów ogrzewania. Nasi pracownicy byli szkoleni przez firmy Webasto, Eberspracher, Groneveld. No w aênie, jakie kwalifikacje majà Wasi pracownicy? K. P.: Choç nasza kadra jest stosunkowo m oda, to wielu pracowników ma do czynienia z samochodami Volvo od 10 lat. Stale podnosimy ich umiej tnoêci, wysy ajàc na szkolenia we wroc awskiej szkole serwisowej, a tak e organizujàc szkolenia producentów podzespo ów. Zatrudniamy tu, w Lublinie 20 osób, z czego 12 to mechanicy i elektrycy. Mamy bardzo ma à rotacj pracowników zapewniamy im dobre warunki, a to przek ada si na dobrà jakoêciowo prac. Dzi ki temu mog powiedzieç, e w oczach klientów jesteêmy numerem jeden na rynku lubelskim, jeêli chodzi o poziom i jakoêç obs ugi. Czy serwis po o ony przy granicy przyciàga klientów spoza Polski? K. P.: Oko o 25-30% naszych klien- W magazynie cz Êci tów to firmy z Ukrainy, Bia orusi, Rosji. Mamy te klientów z Litwy, S owacji, S owenii. Czy nasze wejêcie do Unii wp yn o jakoê na ich iloêç? K. P.: Da si zauwa yç spadek liczby klientów z Ukrainy. Z jednej strony jest to w aênie wynikiem naszego wstàpienia do Unii, a z drugiej zmian na Ukrainie. Od jakiegoê czasu obserwujemy zmian orientacji Ukrainy i firm ukraiƒskich z Zachodu 16

17 na Wschód. Wiele firm, które jeêdzi- y na Zachód, teraz woli przewoziç towary na linii Ukraina Rosja. Stawki za kilometr sà te same, a koszty, przede wszystkim ze wzgl du na ni sze ceny paliwa, znacznie mniejsze. Jakie warunki zapewniacie kierowcy, który musi d u ej oczekiwaç na napraw? K. P.: Mamy pokój dla kierowców, z telewizorem, magnetowidem. Wspó - Czy klienci w Lublinie ch tnie korzystajà z kontraktów serwisowych? K. P.: Jest tendencja wzrostowa, choç nie mog powiedzieç, ebyêmy sprzedali ich du o. Byç mo e wynika to z doêç du ego rozdrobnienia tutejszych firm. Mimo wszystko uwa- am, e kontrakty to przysz oêç. Czy dzia acie w ramach Volvo Action Service? K. P.: OczywiÊcie. W ka dym serwi- chodem serwisowym staje si praktycznie niemo liwe. W takich wypadkach nie pozostawiamy rzecz jasna naszych klientów samym sobie, lecz staramy si pomóc w inny sposób: s u àc fachowà radà i instrukcjami przekazywanymi kierowcy przez telefon, holujàc auto na polskà stron granicy lub te organizujàc pomoc z kraju, w którym znajduje si uszkodzone auto. Zbierasz punkty odbierasz nagrody Samochód ci arowy Volvo na kanale pracujemy z firmà cateringowà, która dowozi nam posi ki. Przy d u szych i wi kszych naprawach zapewniamy kierowcom goràce posi ki. Kierowcy mogà te zatrzymaç si na terenie serwisu, nawet jeêli nie wykonali adnych napraw. Dysponujemy sporym terenem, wi c z miejscem nie ma problemu, a obiekt jest chroniony i monitorowany przez firm ochroniarskà, dzi ki czemu jest bezpiecznie. sie posiadamy samochód serwisowy. Zawsze jesteêmy do dyspozycji naszych klientów. Ka dy serwis jest wyposa ony w telefon alarmowy czynny 24 godziny na dob, przez który nasi klienci mogà uzyskaç porad lub wezwaç specjalistycznà pomoc technicznà do swojego samochodu. Czy zdarza o si Wam udzielaç pomocy za granicà? K. P.: Tak, ale by y to sporadyczne przypadki. Nie wynika to bynajmniej z niech ci wyjazdów poza granice kraju, lecz bardzo skomplikowanych procedur stosowanych przez s u by graniczne i celne naszych wschodnich sàsiadów. To w aênie przez nie przekroczenie granicy z Bia orusià czy Ukrainà samo- Od 1 maja ka dy, kto spe ni okre- Êlone wymagania, mo e prowadziç autoryzowany serwis Volvo. Nie obawiacie si konkurencji? K. P.: Raczej nie. Za o enie serwisu to bardzo du e inwestycje w infrastruktur, wyposa enie techniczne, narz dzia. To tak e doêwiadczeni mechanicy, którzy poradzà sobie z ka dà naprawà. Aby dojêç do takiego poziomu, na jakim my jesteêmy, potrzeba zatem ogromnych nak adów finansowych i sporo czasu. A my przecie te stale si rozwijamy i doskonalimy. Wydaje mi si zatem, e jeêli dalej b dziemy ci ko pracowaç, klienci to docenià i nasza firma b dzie si dobrze rozwijaç. Dzi kuj za rozmow. Witold Szlachta 17

18 CIEKAWE ZABUDOWY VOLVO FM JAK GROM Z JASNEGO NIEBA SpecjaliÊci do wykonywania najtrudniejszych zadaƒ potrzebujà najlepszego sprz tu. Sprz tu niezawodnego, który sprosta stawianym przed nim wymaganiom niezale nie od sytuacji. Od tego bowiem cz sto zale y skuteczne wykonanie zadania uratowanie ludzi, mienia, bezpieczna ewakuacja, likwidacja wszelakich elementów stanowiàcych zagro enie dla ycia i zdrowia osób czy bezpieczeƒstwa zgromadzonego majàtku. Do takich specjalistów w wojsku niezaprzeczalnie zalicza si jednostki specjalne. Ich cz onkowie wykonujà najtrudniejsze misje, nieraz na ty ach wroga, b dàc jednocze- Ênie zdanymi na samych siebie oraz posiadane wyposa enie. Wspomniane wyposa enie musi byç zatem najwy szej jakoêci, pewne w ka dych warunkach klimatycznych i terenowych, od arabskich pustyƒ i równikowych lasów tropikalnych po syberyjskie, skute lodem przestrzenie. Hakowy system za adowczy, zdecydowanie podnosi elastycznoêç oraz efektywnoêç wykorzystania pojazdu W naszym kraju do grona takich elitarnych, specjalnych formacji wojskowych niewàtpliwie nale y GROM. Jego ekwipunek stanowi najlepszy dost pny sprz t, poczàwszy od typowo bojowego, skoƒczywszy na s u àcym do zabezpieczenia logistycznego. Nie dziwi wi c, i w tym ostatnim obszarze wybór musi padaç na produkty najlepsze, perfekcyjne, stanowiàce kwintesencj przodujàcych rozwiàzaƒ technicznych. Takimi produktami ostatnio okaza y si ponownie ci arówki proponowane przez koncern Volvo i jego rodzime przedstawicielstwo: Volvo Polska, Samochody Ci - arowe. Trzeba w tym miejscu wspomnieç, e GROM u ytkuje pojazdy Volvo ju od kilku lat. M. in. pod koniec lat 90. wszed w posiadanie dwóch podwozi przeznaczonych pod hakowe systemy za adowcze: najpierw FL12H 6x6, póêniej FM12 6x4. W tym roku do tych aut do àczà kolejne dwa podwozia FM12 6x6 oraz jedno podwozie FM12 8x4. Wszystkie, podobnie jak i wymieniona wy ej dwójka, pos u à w roli no- Êników hakowego systemu za adowczego tym razem s ynnego Multilift MK IV oferowanego przez Partek Cargotec. Oba typy nabytych teraz przez GROM Volvo pochodzà z typoszeregu FM drugiej generacji i zgodnie z zasadami budowy modu owej modularyzacji, której swojà drogà skandynawski potentat ho duje od wielu lat pod wzgl dem konstrukcyjnym w maksymalnym stopniu sà do siebie zbli one. W zwiàzku z tym zostanà przedstawione razem, z równoczesnym zaznaczeniem wyst pujàcych mi dzy nimi ró nic. FM12 8x4 (FM 84R B2HR) to 4-osiowe podwozie o uk adzie nap dowym 8x4, natomiast FM12 6x6 (FM 66R B2CR) 3-osiowe podwozie o uk adzie nap dowym 6x6. Oba przygotowano do poruszania si zarówno po drogach utwardzonych, jak i nieutwardzonych w terenie. Zainstalowany w nich silnik znany z ekonomicznoêci oraz nie- 18

19 zawodnoêci 12-litrowy, 6-cylindrowy, rz dowy turbo intercooler D12D spe nia norm czystoêci spalin Euro 3. Nasze wojsko wybra o go w wariancie o mocy maksymalnej 309 kw/420 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2000 Nm. Sprz g o jest dwutarczowe, o Êrednicy 16 cali 394 mm, skrzynia przek adniowa V biegowa, mechaniczna; w 6x6 dochodzà jeszcze: skrzynia rozdzielcza i przedni most nap dowy. Tylne mosty nap dowe ze zwolnicami w piastach tandem RT2610 HV majà prze o enie równe 3,76. Tandem ten zaopatrzono w blokady mechanizmów ró nicowych mi dzy ko ami i mi dzy osiami. Ram opisywanych Volvo tworzà wzmocnione pod u nice i poprzeczki (gruboêç profilu ramy: 8x4 8 mm, 6x6 7 mm). WysokoÊci ram sà standardowe. W mechanicznym zawieszeniu z przodu i ty u wyst pujà resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe oraz stabilizatory. Montowany po prawej stronie ramy stalowy zbiornik paliwa ma pojemnoêç 415 litrów. Uwzgl dniajàc zakres zadaƒ, do jakich realizacji przewidziano samochody, zainstalowano stalowy zderzak przedni, os on miski olejowej i przewodów, siatk ochronnà ch odnicy oraz os ony reflektorów. W przypadku zabrudzenia przodu, o co w warunkach terenowych nietrudno, z ca à pewnoêcià nader pomocnymi oka à si spryskiwacze reflektorów. W uk adzie hamulcowym, z systemem ABS, zastosowano hamulce b bnowe Z-CAM. Do nap du urzàdzeƒ zewn trznych s u à przystawki odbioru mocy. Na wszystkich ko ach za o ono ogu- Volvo z hakowym systemem za adowczym MULTILIFT mienie o rozmiarze 315/80R22,5, Le anki równie sà dwie, przy czym z przodu pojedyncze, z ty u podwójne. Ogumienie takie zapewnia jedy- W ch odne dni w aêciwy komfort górna ma szerokoêciç 610 mm. nie uzyskanie podwy szonej mobilnoêci. Niemniej, gdyby szczególnie klimatyzacja oraz ogrzewanie parkin- termiczny gwarantujà automatyczna w wersji 6x6 na wszystkich ko ach gowe. za o ono pojedyncze ogumienie, Model 8x4 ma rozstaw osi najlepiej o rozmiarze 14.00R20, mm, dopuszczalnà wówczas uzyskano by wysokà mobilnoêç, niestety za cen spadku dociskach na osie kg, mas ca kowità kg, przy napuszczalnej noênoêci osi tylnych do oraz dopuszczalnà mas ca kowità zestawu kg. Odpowied- 9 ton na oê i w zwiàzku z tym spadku dopuszczalnej masy ca kowitej nie parametry dla odmiany 6x6 pojazdu do kg. Powy sze automatycznie prze o y oby si na 1370 mm, dopuszczalna masa ca - wynoszà: rozstaw osi spadek adownoêci. kowita kg przy naciskach na Poniewa prezentowane FM wykorzystywane b dà do zabezpieczenia czalna masa ca kowita zestawu osie kg, dopusz- logistycznego, co niejednokrotnie kg. wià e si z koniecznoêcià pokonywania znacznych dystansów, zaopa- GROM, koncern Volvo jeszcze raz Dostarczajàc nowe FM dla jednostki trzono je w kabiny d ugie, sypialne, dowiód swej przodujàcej pozycji zawieszone pneumatycznie, podnoszone r cznie. Kabiny te zapewniajà wek, zdolnych sprostaç nawet naj- producenta doskona ych ci aró- i kierowcy, i pomocnikowi pasa erowi dobre warunki do pracy oraz nym przez najbardziej wymagajàcych wi kszym oczekiwaniom zg asza- wypoczynku. Oba fotele sà komfortowe, z pasami bezpieczeƒstwa. Jaros aw i presti owych odbiorców. Brach 19

20 MOTOLABORATORIUM PODUSZKA POWIETRZNA - JAK TO DZIA A? Wspó pracujàc z innymi systemami bezpieczeƒstwa w samochodzie ci arowym, poduszka powietrzna ratuje ycie kierowcy. Dzia anie poduszki jest natychmiastowe w momencie zderzenia jest ona nape niana azotem w 0,03 sekundy, a 0,045 sekundy póêniej gaz z niej uchodzi. Sama poduszka powietrzna nie wystarczy, aby uratowaç ycie kierowcy, ale jeêli pojazd jest w nià wyposa ony, to w po àczeniu z zapi tym pasem bezpieczeƒstwa poduszka powietrzna mo e przewa yç szal na stron ycia w warunkach jego zagro enia. Pasy bezpieczeƒstwa w samochodzie ci - arowym sà co najmniej tak samo wa ne, jak w samochodzie osobowym, poniewa wypadki z udzia em samochodów ci arowych bywajà powa ne i cz sto koƒczà si przewróceniem pojazdu lub jego dachowaniem. Pas bezpieczeƒstwa gwarantuje, e przez ca y czas wypadku kierowca pozostaje w swoim fotelu. W razie zderzenia czo owego g owa i korpus kierowcy uderzy w sam Êrodek nape nionej poduszki powietrznej. Poduszkà powietrznà i napinaczem pasa bezpieczeƒstwa kieruje zaawansowana technicznie jednostka sterujàca, znajdujàca si pod tablicà rozdzielczà. Jednostka sterujàca monitoruje opóênienie czyli przecià enie i czas jego oddzia ywania. Nie ma wi c ryzyka, e poduszka powietrzna zostanie nape niona na skutek dzia ania niedu ej si y, na przyk ad podczas parkowania czy niewielkiej kolizji. Poduszka powietrzna nape nia si tylko w momencie zderzenia pojazdu z odpowiednio du à si à. Gdy ju taka sytuacja nastàpi, poduszka reaguje b yskawicznie. W 30 milisekund (0,03 sekundy) poduszka powietrzna nape nia si litrami azotu, powstajàcego na skutek wybuchowego procesu spalania chemicznego. UjÊcie gazu z poduszki trwa nast pne 45 milisekund. Podstawà tej technologii jest uk ad elektroniczny wyposa ony w czujnik, który rejestruje sekwencj zdarzeƒ w momencie zderzenia. To w aênie ten czujnik wysy a do poduszki powietrznej umieszczonej w Êrodku kierownicy sygna inicjujàcy nape nianie. Os ona poduszki jest podzielona na dwie cz Êci, które rozchylajà si na boki, dzi ki czemu poduszka powietrzna momentalnie rozwija si przed kierowcà. Odbywa si to w okamgnieniu, a wra enie dêwi kowe mo na porównaç do odg osu wydawanego przez przebicie papierowej torby nape nionej powietrzem. Wszystko dzieje si tak szybko, e nie mo na dostrzec poszczególnych etapów. Kamera o du ej pr dkoêci rejestrowania obrazu, stosowana w laboratoriach koncernu Volvo do rejestracji testów zderzeniowych, wykazuje, e poduszka powietrzna w momencie nape nienia, po kontrolowanej deformacji ko a kierownicy, chroni cia o kierowcy i zapewnia mu agodne wyhamowanie. Poduszka jest wyposa ona w otwory odprowadzajàce gaz, dzi ki którym opró nianie rozpoczyna si w chwili, kiedy kierowca zostaje wyrzucony do przodu. Podczas zderzenia czo owego poduszka powietrzna skutecznie chroni twarz i górnà cz Êç tu owia kierowcy, o ile tylko jest on zapi ty pasem bezpieczeƒstwa. Podobnie jak w przypadku wielu innych kwestii bezpieczeƒstwa, koncern Volvo Trucks w 1995 roku jako pierwszy rozpoczà monta poduszek powietrznych w samochodach ci arowych. To wydarzenie nastàpi o po wprowadzeniu na rynek serii pojazdów Volvo FH w 1993 roku. Opracowano na podstawie materia ów Volvo Truck Corporation 20

21 VOLVO TRUCKS WYBIERA TECHNOLOGI SCR Znaczna wi kszoêç zachodnioeuropejskich producentów ci kich samochodów u ytkowych postanowi a wprowadziç technologi selektywnej redukcji katalitycznej (SCR selective catalytic reduction), aby spe niç nowe normy emisji spalin Euro 4 i Euro 5. Firmy DAF, Iveco, Mercedes-Benz, Renault Trucks i Volvo Trucks reprezentujà oko o 80% europejskiego rynku samochodów ci arowych. RównoczeÊnie przedsi biorstwa chemiczne i petrochemiczne zapewniajà regularne dostawy AdBlue, wodnego roztworu mocznika niezb dnego w technologii SCR. Technologia SCR zamienia tlenki azotu w niegroênà par wodnà i azot Za pomocà katalizatora i odmierzonych dawek AdBlue, wtryskiwanego w strumieƒ goràcych spalin, technologia SCR redukuje szkodliwe tlenki azotu (NOx) do niegroênego azotu i wody. AdBlue to nazwa handlowa syntetycznego, ustandaryzowanego wodnego roztworu mocznika o wysokiej jakoêci. AdBlue, umieszczony w oddzielnym zbiorniku w pojeêdzie, nie powoduje adnych utrudnieƒ w obs udze. Samochody ci arowe i ci kie pojazdy u ytkowe, korzystajàce z technologii SCR, osiàgajà poziomy emisji spalin zgodne z normà Euro 4, które b dà wymagane od 2006 r. W tej wersji sprostajà równie kolejnej normie Euro 5 która b dzie obowiàzywaç od 2009 r. Dodatkowo przewiduje si, e samochód ci arowy korzystajàcy z technologii SCR b dzie zu ywa oko o 2-5% paliwa mniej ni porównywalny pojazd spe niajàcy norm Euro 3. Jest to wyjàtkowo mocny argument w czasach wysokich cen paliw oraz dodatkowy czynnik chroniàcy Êrodowisko dzi ki ni szej emisji dwutlenku w gla. AdBlue dost pny w wystarczajàcych iloêciach Dostawy AdBlue, którego wysokà jakoêç reguluje norma DIN 70070, zapewniajà czo owi europejscy producenci mocznika: AMI Agrolinz Melamin International GmbH, BASF AG, Fertiberia S.A., Grande Paroisse, SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH i Yara International ASA. Produkcja AdBlue mo e odbywaç si w szeêciu krajach Europy. Producenci AdBlue zamierzajà dodatkowo dostosowywaç zdolnoêci produkcyjne do rozwoju rynków. Wraz ze swoimi partnerami dystrybucyjnymi producenci budujà obecnie ogólnoeuropejskà sieç dystrybucji. SUROWSZE NORMY EMISJI Emisja spalin i limity, g/kwh CO HC NOx PM Euro 3, ESC 2,1 0,66 5,0 0,10 Euro 4, ESC 1,5 0,46 3,5 0,02 Euro 5, ESC 1,5 0,46 2,0 0,02 OD 2006 ROKU Sprostanie nowym normom dotyczàcym emisji spalin, które majà byç wprowadzone na terenie Europy w 2006 (Euro 4) i 2009 r. (Euro 5), wymaga zastosowania w silnikach wysokopr nych nowych rozwiàzaƒ, obejmujàcych procesy spalania i technologi oczyszczania spalin. Zaostrzone zostanà g ównie normy dotyczàce emisji tlenków azotu (NOx) i czàstek sta ych (PM). * ESC Europejski Test Stacjonarny 21

22 Rola przedsi biorstw petrochemicznych we wprowadzaniu technologii SCR Dwie znane firmy petrochemiczne austriacki OMV i francuski Total pracujà ju nad strategià wdro- enia technologii SCR w pojazdach u ytkowych. Przedsi biorstwa te aktywnie wspierajà równie koƒcowe testy dotyczàce nowych systemów obróbki koƒcowej. Inne przedsi biorstwa wyrazi- y du e zainteresowanie i w chwili obecnej prowadzà intensywne rozmowy z wymienionymi wcze- Êniej przedstawicielami sektorów: chemicznego i pojazdów u ytkowych. Zarówno firmy petrochemiczne, jak i producenci AdBlue przygotowujà bogate pakiety. Oznacza to przede wszystkim wyposa enie ogólnodost pnych stacji paliwowych w systemy wykorzystujàce technologi SCR. Obejmujà one szeroki zakres elementów, od àczonych pomp oleju AdBlue to trwa y, bezbarwny p yn podobny do wody. Jest nietoksyczny i bezwonny. AdBlue zosta poddany dok adnym testom jakoêciowym, spe nia norm DIN P yn jest 32,5% roztworem mocznika w dejonizowanej wodzie. Wybór 32.5% st enia roztworu by uwarunkowany koniecznoêcià dostosowania parametrów mieszanki do temperatury krzepni cia, która wynosi 11 stopni Celsjusza. W niskich temperaturach AdBlue nale y przechowywaç w podgrzewanych zbiornikach. Przewody i z àcza równie sà podgrzewane, dzi ki czemu uk ad dzia a niezawodnie. P yn mo e zamarznàç podczas d u szego postoju samochodu ci arowego, gdy temperatura jest bardzo niska, ale po uruchomieniu silnika zostanie podgrzany i rozmro ony. Warto tak e zwróciç uwag, e zamarzni cie p ynu w najmniejszym stopniu nie wp ywa na mo liwoêç uruchamiania silnika. AdBlue jest cz Êcià systemu oczyszczania spalin, wi c jedynym skutkiem jego zamarzni cia jest chwilowe, nieca kowite filtrowanie spalin do momentu osiàgni cia przez silnik i uk ad wydechowy normalnej temperatury pracy. Mocznik, substancja aktywna w AdBlue, to naturalny zwiàzek wyst pujàcy w Êrodowisku, powstajàcy z naturalnego gazu. Ma postaç bia ego, krystalicznego proszku, wyst pujàcego równie w Êrodowisku naturalnym. Jest to trwa a i nietoksyczna substancja, której przechowywanie i transport nie podlegajà adnym obostrzeniom. 22

23 nap dowego/adblue z osobnymi licznikami i jednym rachunkiem za oba produkty (dzia ajàce ju na stacjach benzynowych w Berlinie, Stuttgarcie i Vomp w Tyrolu) po ma e stacje paliwowe na terenie przedsi biorstw i pakiety sk adajàce si ze zbiorników i pojemników. Liczne korzyêci wynikajàce ze spe niania norm Euro 4/5 dzi ki technologii SCR Technologia SCR ma przewag nad konkurencyjnymi systemami: Przysz oêç technologii SCR jest pewna, dzi ki czemu SCR stanowi bezpiecznà inwestycj technologia ta pozwoli spe niç norm Euro 5 i wy sze. Technologia SCR obejmuje teren ca ej Europy, niezale nie od jakoêci oleju nap dowego. System SCR nie wymaga konserwacji i jest obliczony na ca y okres eksploatacji pojazdu. Technologia SCR nie wp ywa na okresy mi dzyprzeglàdowe pojazdu i okresy mi dzy wymianami oleju. Technologia SCR znaczàco zmniejsza zu ycie paliwa. Co wi cej, wiele paƒstw europejskich ju w tej chwili zach ca do szybszego spe niania wymagaƒ norm Euro 4 i Euro 5 przez takie inicjatywy, jak ni sze op aty drogowe (np. 10 eurocentów za kilometr w Niemczech zamiast 12) lub korzystniejsze stawki amortyzacyjne dla podobnie wyposa onych pojazdów (np. w Holandii). Podobnych inicjatyw mo na si spodziewaç w niedalekiej przysz oêci w innych krajach Europy. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, koszty operacyjne dla samochodów ci arowych, wyposa onych w technologi SCR i pracujàcych na d ugich dystansach, nie wzrosnà w stosunku do obecnej normy emisji Euro 3 mimo znacznie ni szych wartoêci emisji. Innymi zaletami technologii SCR sà niezawodnoêç i du y zasi g dzi ki odpowiednio pojemnym zbiornikom na reduktor AdBlue. Technologia SCR doskonale àczy ekologi z ekonomià. Wszystkie te argumenty przemawiajà na korzyêç technologii SCR, podobnie jak zaanga owanie znanych przedsi biorstw motoryzacyjnych, chemicznych i petrochemicznych w jej wdra anie. Nale y si spodziewaç, e w najbli szej przysz oêci do àczà do nich kolejne przedsi biorstwa, gdy technologia SCR jest atrakcyjnym rozwiàzaniem, zmniejszajàcym emisj zanieczyszczeƒ. Technologia SCR jako niezawodne i ogólnoêwiatowe rozwiàzanie dla silników wysokopr nych Eksperci widzà równie du y potencja systemów obróbki koƒcowej w technologii SCR, tak e poza obszarem Europy. W kategoriach globalnych technologia SCR zapewnia rozwiàzanie najbardziej ekonomiczne, zarówno z punktu widzenia ochrony Êrodowiska, jak i wydajnoêci. Opracowano na podstawie materia ów Volvo Truck Corporation 23

24 PORADY SERWISOWE POZNAJ LEPIEJ SWOJE VOLVO. WYÂWIETLACZ (CZ. III) W artykule omawiamy pozosta e funkcje wyêwietlacza informacyjnego kierowcy, dost pne podczas jazdy. Menu WyÊwietlacz pozwala nam na ustawienie funkcji wyêwietlacza indywidualnie do potrzeb i upodobaƒ ka dego u ytkownika (Rys. 1). Zatwierdzajàc wybór, na wyêwietlaczu dost pnych b dzie 5 nast pujàcych opcji: zmienia jasne pola na ciemne i odwrotnie. Takie ustawienie wy- Êwietlacza (Rys. 4) przydatne jest podczas jazdy nocà. Rys. 2 Rys. 1 WyÊwietlacz nocny wybór ten powoduje wy àczenie podêwietlenia zestawu wskaêników. Na desce rozdzielczej widoczne b dà tylko obrotomierz i pr dkoêciomierz. Ulubiony wyêwietlacz wy- Êwietlacz b dzie podzielony na 3 pola, w których u ytkownik mo e ustawiç wyêwietlanie trzech dowolnych wskaêników. Ustawieƒ dokonuje si w opcji Ulubione ustawie. wyú. (Ustawienie ulubionego wyêwietlacza) (Rys. 2). PodÊwietlenie pozwala zmieniç jasnoêç podêwietlenia wy- Êwietlacza. Ustawienie ulubionego wy- Êwietlacza na trzech polach mo emy ustawiç dowolne wskaêniki. Wybieramy pole, w którym chcemy ustawiç wskaênik. Aktywne pole zaznaczone jest przerwanà ramkà (Rys. 3). Przyciskamy Enter i strza kami wybieramy wskaênik, nast pnie zatwierdzamy wybór klawiszem Enter. Rys. 3 Analogicznie ustawiamy pozosta- e pola. Noc/Dzieƒ wybieranie tej opcji Rys. 4 Samochód mo e przekazywaç kierowcy wa ne komunikaty. Pojawiajà si one na wyêwietlaczu w formie piktogramów lub komunikatu tekstowego. Dodatkowo, o wa noêci ka dego komunikatu kierowca informowany jest jednà z trzech lampek kontrolnych (Rys. 5). Stop czerwona kontrolka, która ostrzega, e nie powinno si kontynuowaç jazdy. Nale y wówczas sprawdziç, co jest powodem wyêwietlenia takiego komunikatu, i po usuni ciu przyczyny mo na ruszyç w dalszà drog. Komunikaty, którym towarzyszy kontrolka STOP, mogà mieç wiele ró nych przyczyn, np.: niskie ciênienie powietrza w uk adzie pneumatycznym, niskie ciênienie oleju w silniku, 24

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Volvo Group Trucks Poland. Kraków 2015

Volvo Group Trucks Poland. Kraków 2015 Kraków 2015 Styczeń 2013 początek procesu integracji sieci serwisowej Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku polskim 29.11.2013 - jedna firma reprezentująca dwie marki na polskim rynku, odpowiada za sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL TRANSPORT 18 4.1. Transport Transport, w szczególności towarów niebezpiecznych, do których należą środki ochrony roślin, jest zagadnieniem o charakterze przygotowawczym nie związanym ściśle z produkcją

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH...

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH... WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego. 2. Nazwa firmy i adres Ubezpieczonego, je eli jest inn osob ni Ubezpieczaj cy. Je

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy.

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Twój inteligentny system grzewczy Inteligentny system grzewczy to w pełni zautomatyzowany system sterowania i monitoringu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Uwarunkowania transportu żeglugi śródlądowej na drogach wodnych w Polsce i poza granicami kraju Problemy polityki transportowej na Odrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2014-07-16 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Usługa remontu samochodów ciężarowych i sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo