Volvo Polska, Samochody Ci arowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Volvo Polska, Samochody Ci arowe"

Transkrypt

1

2 Z okazji Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz zbli ajàcego si Nowego Roku pragniemy z o yç Naszym Klientom, Przyjacio om, Sympatykom Volvo i ich Bliskim moc goràcych yczeƒ, zdrowia, szcz Êcia i wszelkiej pomyêlnoêci. Âwi ta Bo ego Narodzenia to szczególny czas, kiedy pami tamy o tych najbardziej potrzebujàcych, dlatego po raz kolejny nie wysy amy kartek, lecz drukujemy yczenia na amach Kierunku Volvo. Zaoszcz dzone w ten sposób pieniàdze wspierajà akcje charytatywnà Misie ratujà dzieci. To dla nas ogromny zaszczyt przywróciç uêmiech dziecku, które prze y o tragiczne chwile. Volvo Polska, Samochody Ci arowe

3 KIERUNEK VOLVO MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE WYDAWCA: Volvo Polska, Samochody Ci arowe REDAGUJE ZESPÓ : Magdalena Szczygie redaktor naczelna Krzysztof Sobczak cz Êci zamienne Jaros aw Duchliƒski serwis Bart omiej Górzyƒski marketing Piotr urawski sprzeda Witold Szlachta redaktor OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szwejkowski Target Project ZDJ CIA: Studio Marmolada S P I S T R E Â C I WST P 2 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA 4 VOLVO NAJLEPSZYM DOSTAWCÑ POJAZDÓW CI AROWYCH MISIE RATUJÑ DZIECI Z VOLVO WYNIKI SPRZEDA Y VOLVO W HANOWERZE. MI DZYNARODOWA WYSTAWA POJAZDÓW U YTKOWYCH (IAA) SAMOCHODY CI AROWE W ROLACH G ÓWNYCH NASI KLIENCI 10 WA NA KA DA GODZINA NASZE SERWISY 15 W SIECI GALAAUTO CIEKAWE ZABUDOWY 18 VOLVO FM JAK GROM Z JASNEGO NIEBA MOTOLABORATORIUM 20 PODUSZKA POWIETRZNA - JAK TO DZIA A? VOLVO TRUCKS WYBIERA TECHNOLOGI SCR PORADY SERWISOWE 24 POZNAJ LEPIEJ SWOJE VOLVO. WYÂWIETLACZ (CZ. III) OFERTA DLA BIZNESU 26 FILTRY VOLVO A CUCHY ÂNIEGOWE

4 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA VOLVO NAJLEPSZYM DOSTAWCÑ POJAZDÓW CI AROWYCH Mi o nam poinformowaç, i firma Volvo zdoby a zaszczytne wyró nienie w programie Operator Logistyczny Roku, realizowanym przez Agencj Badawczà Data Group Consulting we wspó pracy z czasopismem Eurologistics. W ramach ca ego projektu, dla firm z bran y transportowej istotna jest tzw. Rekomendacja logistyka, o którà rozszerzona by a równie tegoroczna, trzecia edycja programu. Rekomendacj logistyka przyznano w siedmiu kategoriach, po przeprowadzeniu badania Dostawcy rekomendowani przez mened erów logistyki. Wyró nienie dla Volvo przyznane zosta o w kategorii Producenci pojazdów ci arowych. Za o eniem projektu Dostawcy rekomendowani przez mened erów logistyki jest wskazanie i promocja najlepszych na polskim rynku firm Êwiadczàcych us ugi lub oferujàcych produkty dla bran y logistycznej. W badaniu brane pod uwag sà takie elementy, jak: znajomoêç firmy, korzystanie z us ug firmy oraz rekomendacja produktów i us ug. Zgodnie z za o- eniem projektu, kluczowy element stanowi rekomendacja czy urzàdzenia/us ugi danego producenta/dostawcy zosta yby polecone innym firmom. Wyniki rankingu w kategorii Producenci pojazdów ci arowych wskazujà, i 37,5% respondentów korzysta z produktów i us ug firmy Volvo, a 36,1% zdecydowanie poleci oby jà innym. Wyró nienie dla Volvo przyznane zosta o podczas uroczystej Gali Operator Logistyczny Roku 2004, która w tym roku odby a si w dniu 25 listopada w Hotelu Mazurkas w O arowie Mazowieckim k. Warszawy. ZMIANA KIERUNKU VOLVO Szanowni Paƒstwo Zaczynajàc od roku 2005, Kierunek Volvo b dzie ukazywa si co trzy miesiàce jako kwartalnik, podobnie jak wi kszoêç lokalnych magazynów dla Klientów Volvo w Europie. Podà ajàc za nowymi standardami, mamy nadziej, e w przysz ym roku przeka emy Paƒstwu nowe, lepsze pismo, które b dzie w u yteczny sposób wspiera o Paƒstwa codziennà dzia alnoêç transportowà. Redakcja Kierunku Volvo 4

5 MISIE RATUJÑ DZIECI Z VOLVO Volvo Polska, Samochody Ci arowe od listopada 2004 roku wspiera na terenie województwa ma opolskiego akcj charytatywnà Misie Ratujà Dzieci. Akcja polega na wyposa eniu samochodów wyje d ajàcych do wypadku (samochody ratownictwa policji, stra- MiÊ Volvo y po arnej, stra y miejskiej i pogotowia ratunkowego) w maskotki pluszowego misia tzw. Misia Ratownika. Misie sà dla dzieci, które uleg y nieszcz Êliwemu wypadkowi. Majà one na celu z agodzenie urazu psychicznego. Stowarzyszenie Misie Ratujà Dzieci jest organizacjà humanitarnà. Jego g ównym statutowym celem jest dzia alnoêç profilaktyczna zmierzajàca do zmniejszenia liczby wypadków, zw aszcza tych z udzia em dzieci, i praktyczna pomoc psychologiczna dla ofiar tragicznych zdarzeƒ. Pomoc ta skierowana jest g ównie do najm odszych uczestników wypadków, a tak e ich rodzin oraz do s u b ratownictwa grupy zawodowej najsilniej nara- onej na psychologiczne konsekwencje zwiàzane z interwencjà kryzysowà. Dodatkowo, corocznie w sezonie wakacyjnym stowarzyszenie organizuje turnusy terapeutyczne dla dzieci ofiar wypadków poszkodowanych w tragicznych zdarzeniach losowych. Prowadzi równie szkolenia s u b ratownictwa z zakresu udzielania wsparcia psychologicznego ofiarom tragedii i ich bliskim. WYNIKI SPRZEDA Y Sprzeda nowych samochodów ci arowych w Polsce: styczeƒ listopad 2004 Dopuszczalna masa ca kowita powy ej 16 ton Marka Liczba sztuk Volvo 1465 MAN 1343 Scania 1226 DAF 1170 Mercedes 1121 Renault V. I Iveco 305 Jelcz 49 Razem 7708 Dopuszczalna masa ca kowita ton Marka Liczba sztuk Star 307 Mercedes 245 Renault V. I. 203 MAN 191 Iveco 190 DAF 150 Volvo 106 Razem

6 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA VOLVO W HANOWERZE MI DZYNARODOWA WYSTAWA POJAZDÓW U YTKOWYCH IAA We wrzeêniu firma Volvo Trucks wzi a udzia w 60. Mi dzynarodowej Wystawie Pojazdów U ytkowych (IAA). G ównà rol na stoisku Volvo odgrywa y oczywiêcie pojazdy, które znajdujà si w aktualnej ofercie Volvo, czyli modele FH16, FH12, FM12, FM9 i FL6, zarówno do przewozów dalekobie nych, do transportu regionalnego, jak i do pracy w ci kich warunkach terenowych. Zaprezentowano równie nowe uk ady bezpieczeƒstwa oraz silniki. Ciàgnik siod owy Volvo FH16 4x2 G ównà atrakcjà stoiska by ciàgnik siod owy Volvo FH16 4x2 610 KM, z komfortowo wyposa onà kabinà Globetrotter XL, przeznaczony do ci kich przewozów dalekobie nych. Pojazd wyposa ono w szereg uk adów podnoszàcych poziom bezpieczeƒstwa jazdy, m.in.: w uk ad inteligentnej kontroli pr dkoêci jazdy (ACC) i uk ad elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP). Uk ad ACC Volvo wprowadzi o w swoich pojazdach w 2003 roku. System ten pomaga kierowcy zachowaç sta à odleg oêç mi dzy prowadzonym pojazdem a poprzedzajàcym go samochodem. Odleg oêç od poprzedzajàcego pojazdu oraz wzgl dna pr dkoêç obu samochodów jest mierzona za pomocà radaru. Pr dkoêç pojazdu Volvo jest kontrolowana za pomocà hamulców pomocniczych (hamulec silnikowy, VEB i zwalniacz) oraz silnika. JeÊli do zachowania ustalonej odleg oêci konieczna jest wi ksza si a hamowania, kierowca zostaje o tym powiadomiony. Firma Volvo rozpocz - a prace nad uk adem ACC nast pnej generacji, obejmujàcym równie g ówny system hamulcowy. B dzie to system umo liwiajàcy automatyczne hamowanie w sytuacjach awaryjnych oraz regulujàcy jazd samochodu ci - arowego na ulicach miast. Z kolei uk ad ESP pomaga zachowaç stabilnoêç samochodu w momencie utraty przyczepnoêci i ryzyka poêlizgu lub dachowania, np. podczas pokonywania zakr tu z nadmiernà pr dkoêcià. Jest to mo liwe dzi ki interakcji elektronicznego uk adu hamulcowego EBS, jednostki sterujàcej silnika i zwalniacza oraz uk adu hamulcowego naczepy. W zale noêci od tego, co ma si wydarzyç, uk ad ESP mo e zahamowaç jednym lub kilkoma ko ami i zredukowaç moment obrotowy na ko ach nap dowych, a tak e zmniejszyç moc zwalniacza. JeÊli ciàgnik z naczepà wykazuje jakiekolwiek oznaki nadsterownoêci podczas pokonywania zakr tu (ryzyko wystàpienia tzw. efektu scyzoryka), ESP reaguje, hamujàc zewn trznym przednim ko em i ko ami naczepy. JeÊli zestaw wykazuje objawy podsterownoêci i mo e wjechaç prosto 6

7 w zakr t, uk ad ESP zareaguje, hamujàc wewn trznym tylnym ko em. Drugim, zaprezentowanym ciàgnikiem siod owym do przewozów d ugodystansowych by o Volvo FH12. W pojeêdzie zastosowano silnik o mocy 460 KM z uk adem selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Technologia ta pozwala na spe nienie wymogów normy Euro 4 (zacznie obowiàzywaç od 1 paêdziernika 2006 roku) oraz umo liwi spe nienie wymogów normy Euro 5, która wejdzie w ycie w 2009 r. Ciàgnik wyposa- ono, m.in. w automatyczny uk ad zmiany biegów I-Shift z trybem Economy Power, dzi ki któremu moc silnika wzrasta na najwy szym biegu. Model FH12 zosta równie pokazany w wersji z uk adem nap dowym 6x2. W tym przypadku pojazd wyposa ono we wszystkie dost pne funkcje, zwi kszajàce bezpieczeƒstwo i wygod jazdy. Zamontowano, m.in. kamer z ty u, wskaênik obcià enia, skrzyni biegów I-Shift Economy Power oraz uk ad Dynafleet. Kierowcy mogliby byç zadowoleni z odtwarzacza DVD i telewizora plazmowego. Z kolei Volvo FM12 8x4 420 KM to pojazd przeznaczony do pracy w ci kich warunkach terenowych. Oprócz wysokiego przeêwitu pojazd ma podwójnà oê nap dowà oraz os on miski olejowej. W trudnych warunkach pracy przydatny b dzie tak e uk ad monitorowania ciênienia w oponach (TPM). Volvo jest pierwszym producentem samochodów ci arowych, który opracowa system monitorowania obejmujàcy równie opony naczepy. W systemie TPM ka de ko o jest wyposa one w czujnik ciênienia komunikujàcy si Volvo FM12 8x4 bezprzewodowo z jednostkà sterujàcà, która znajduje si w samochodzie ci arowym. Naczepa ma w asnà jednostk sterujàcà, która komunikuje si z jednostkà sterujàcà w pojeêdzie. Dane dotyczàce ciênienia we wszystkich oponach sà przedstawiane na wyêwietlaczu kierowcy. System monitorowania ciênienia w oponach (TPM) jest dost pny zarówno dla samochodów ci arowych, jak i dla ciàgników w konfiguracji osi 4x2, 6x2 i 6x4. Istnieje tak e mo liwoêç zastosowania go w sa- Jeden z komputerowych symulatorów jazdy mochodach ci arowych 8x2 lub 8x4. System mo e równie obs ugiwaç naczep z maksymalnie 4 osiami i 16 ko ami. Na stoisku Volvo mo na si by o tak- e zapoznaç z najnowoczeêniejszymi uk adami bezpieczeƒstwa, które pomagajà kierowcy opanowaç pojazd w sytuacjach ekstremalnych. Systemy by y prezentowane aktywnie, tzn. zwiedzajàcy stoisko Volvo mogli sprawdziç je na specjalnych, komputerowych symulatorach jazdy. Wojciech Frelichowski 7

8 SAMOCHODY CI AROWE W ROLACH G ÓWNYCH Samochody ci arowe sà du e. Samochody osobowe sà ma e. Te stwierdzenia bardzo dobrze oddajà sposób, w jaki kino przedstawia pojazdy ci arowe i ich kierowców. W filmach amerykaƒskich kierowcy samochodów ci arowych to cz sto rasiêci i mordercy, którzy dostajà zas u onà nauczk od bohatera lub bohaterki prowadzàcych samochód osobowy. Sà jednak wyjàtki. Filmowy debiut Stevena Spielberga, Pojedynek na szosie (Duel), mo na z wielu wzgl dów uznaç za obraz, który wykreowa standardowy sposób pokazywania w kinie samochodów ci arowych i ich kierowców. Pewien kierowca (grany przez Dennisa Weavera) zdenerwowa osobnika prowadzàcego pojazd ci arowy. RozwÊcieczy go do tego stopnia, e postanowi on zabiç Weavera pozosta a cz Êç filmu to jeden d ugi pojedynek mi dzy samochodem osobowym i ci arowym. Najbardziej przera ajàce jest to, e przez ca y czas nie widaç twarzy kierowcy samochodu ci arowego kiedy wreszcie jego pojazd rozbija si, ca- a scena jest pokazywana w zwolnionym tempie, a zastosowane efekty dêwi kowe sprawiajà, e g os kierowcy brzmi jak ryk umierajàcego prehistorycznego potwora. Pojedynek na szosie wszed na ekrany kin ponad trzydzieêci lat temu, ale tradycja przedstawiania kierowców samochodów ci arowych, która wtedy powsta a, przetrwa a do dziê. Kilka lat temu pojawi si w kinach film Âmierç w obiektywie (Road Kill), w którym kilku nastolatków chce dla zabawy Êciàgnàç na siebie gniew maniakalnego kierowcy samochodu ci arowego (czego z pewno- Êcià nie powinni robiç), a w obrazie Smakosz (Jeepers Creepers) okazuje si, e z y kierowca nie jest cz owiekiem. To potwór, który poch onà ludzkie cia o. POÂCIG SAMOCHODOWY WA- GI CI KIEJ Pierwowzór rasistowskiego, m skiego szowinisty za kierownicà samochodu ci arowego mo na odnaleêç w filmie drogi Ridleya Scotta Thelma i Louise (Thelma & Louise). Po sprowokowaniu kierowcy nieprzyzwoitymi gestami bohaterki zwabiajà go do siebie, a nast pnie wysadzajà jego samochód-cystern, strzelajàc do niej z pistoletu. Warto jednak zapomnieç na chwil o z ych kierowcach i zauwa yç, jak efektownie sà wykorzystywane samochody ci arowe w filmach akcji. Zderzenie dwóch samochodów osobowych bywa widowiskowe, ale w aden sposób nie mo e si równaç z widokiem gigantycznego samochodu ci arowego taranujàcego na swojej drodze budynki i mniejsze pojazdy. Âwietne przyk ady takich scen mo na znaleêç w Terminatorze 2: Dniu sàdu (Terminator 2: Judgment Day) i Terminatorze 3: Buncie Maszyn (Terminator 3: Rise of the Machines). Pierwszy z nich jest znacznie lepszy ni drugi, ale poczàtkowa scena poêcigu w Terminatorze 3 zawiera efektowne obrazy destrukcji. Koszt rzeczy zniszczonych przez samochody ci - arowe w tej scenie wynosi pewnie wi cej ni àczne roczne wydatki na produkcj filmów, ponoszone w ca- ej Skandynawii! Matrix Reaktywacja Kulminacyjnym momentem filmu Matrix Reaktywacja (Matrix Reloaded), który mia premier latem ubieg ego roku, by d ugi poêcig samochodowy. Samochody ci arowe ogrywa y w nim rol platform, na których mogli przez moment odpoczàç walczàcy. Nie mo na równie zapominaç o filmie Mad Max 2, w którym Mel Gibson 8

9 siedzàcy za kierownicà pojazdu ci - arowego walczy z rozmaitymi otrami na motocyklach i w innych pojazdach. Wspomniane wczeêniej sceny to igraszka w porównaniu z fina owym poêcigiem z tego filmu! KIEROWCY BOHATEROWIE By a ju mowa o z ych kierowcach samochodów ci arowych i czynionych przez nich zniszczeniach. Przez wiele lat kino amerykaƒskie lubi o jednak ukazywaç kierowców jako bohaterów. Bardzo cz sto w filmach tego typu gra Burt Reynolds, a g ówna fabu a przedstawia a si w nast pujàcy sposób. Z powodu jakiegoê drobnego przewinienia, kierowca prowadzàcy samochód ci arowy by Êcigany przez zdeterminowa- ym mieêcie przez niesympatycznych policjantów i wtràcony do wi zienia. Jego przyjaciele postanawiajà przybyç mu na ratunek w swoich pojazdach i zaatakowaç miasteczko. Czasami w filmach mo na spotkaç mi ych i przyjaznych kierowców samochodów ci arowych, ale i tak zwykle zapami tujemy wy àcznie czarne charaktery. Przypominam sobie tylko jednego uprzejmego kierowc samochodu ci arowego tego, który podwióz do domu zrozpaczonà matk w popularnej komedii Kevin sam w domu (Home Alone). Godne zapami tania sceny, w których biorà udzia samochody ci - arowe, mo na równie obejrzeç w Poszukiwaczach zaginionej arki jego amerykaƒskiej wersji pt. Cena strachu (The Sorcerer), która trafi a na ekrany w latach 70-tych. NIELICZNI EUROPEJCZYCY Jak wspomnia em, Cena strachu to film francuski, ale europejskie obrazy, w których istotnà rol odgrywa yby samochody ci arowe, nale à do rzadkoêci. Chyba mo na wymieniç tylko ycie, mi oêç i Êmierç (La Vie, l amour, la mort) Claude a Leloucha, w którym Yves Montand zostaje zmia d ony w swoim ma ym samochodzie osobowym przez dwa samochody ci arowe. Drugi film to Z biegiem czasu (Im Lauf der Zeit) Wima Wendersa, w którym w jednej ze scen g ówny aktor jeêdzi po drogach swoim samochodem ci arowym z du ym projektorem filmowym. Terminator II Pojedynek na szosie nych i pozbawionych poczucia humoru policjantów. W komediach w rodzaju Mistrz kierownicy ucieka (Smokey and the Pandit) nikt nigdy nie ginà. Zazwyczaj by y to obrazy bardzo niskiej jakoêci. Konwój (Convoy) Sama Peckinpaha by jednak o wiele lepszy. Kierowca samochodu ci arowego zosta aresztowany w ma- (Raiders of the Lost Ark) Stevena Spielberga, filmie katastroficznym Twister i naprawd przera ajàcym thrillerze Âmierç w obiektywie, nie wspominajàc o najlepszym w historii filmie tego typu, francuskim obrazie Cena strachu (Le Salaire de la peur). Grupa kierowców musi w nim przewieêç przez góry nitrogliceryn. To fascynujàcy film, znacznie lepszy od JeÊli chodzi o kino skandynawskie, to wiemy tylko, e Ingmar Bergman nigdy nie mia do czynienia z samochodami ci arowymi. To samo odnosi si do Larsa von Triera. Poniewa von Trier uwielbia podró owaç z przyczepà kempingowà, mo e si to jeszcze zmieniç. Opracowano na podstawie materia ów Volvo Truck Corporation 9

10 NASI KLIENCI

11 WA NA KA DA GODZINA Z awieê Wielka po o ona jest w po owie drogi mi dzy Toruniem a Bydgoszczà. Tu mieêci si firma Marwit, producent jednodniowych soków marchewkowych, które sprzedawane sà prawie w ca- ym kraju. O tym, jak udaje si sprzedawaç w ca ej Polsce towar, który jest do wyrzucenia po 24 godzinach, rozmawiam z w aêcicielem firmy, panem Maciejem Jóêwickim.

12 Maciej Jóêwicki w aêciciel firmy Marwit Czym zajmuje si Marwit? Maciej Jóêwicki: Marwit jest producentem Êwie ych soków marchewkowych i marchewkowo-selerowych. To nasz g ówny produkt. Od niedawna sprzedajemy te Marwitki tzw. baby carrots, czyli ma e, s odkie marchewki deserowe, obrane i umyte, pakowane w woreczkach 250 g. Skàd pomys na produkcj Êwie ych soków? M. J.: W 1993 r. przypadkowo trafi- em na firm, która takie Êwie e soki produkowa a lokalnie na rynek bydgoski. Zaczà em to samo robiç w Toruniu. Najpierw mieliêmy kilka sokowirówek i kilku pracowników, w wynaj tych pomieszczeniach sami robiliêmy ten sok, rozlewaliêmy i rozwoziliêmy po sklepach. Póêniej si rozwijaliêmy. Do àczy y inne miasta: Bydgoszcz, potem Grudziàdz, Malbork, Trójmiasto, w kolejnych latach Warszawa, Poznaƒ, ódê, Katowice itd. DziÊ nasze soki mo na kupiç praktycznie w ca ej Polsce, oprócz wschodniej cz Êci. Tam jeszcze nie uda o nam si dotrzeç. Ci ko wyobraziç sobie trudniejszy i bardziej ryzykowny biznes ni produkcja soku, który po jednym dniu jest do wyrzucenia... M. J.: To prawda, to nie jest atwy biznes. Ale wszystko jest kwestià dobrej organizacji. Zresztà sam transport to nie jedyny trudny obszar w naszej dzia alnoêci. No bo co zrobiç, gdy musimy przeprowadziç napraw albo konserwacj taêmy produkcyjnej. Nie mo emy przecie wyprodukowaç na zapas, jak to si dzieje w innych firmach. Mamy te, np. spore problemy z zaspokojeniem naszego zapotrzebowania na marchew. Czemu? M. J.: Marchew zbiera si od poczàtku sierpnia do koƒca paêdziernika. Wtedy jest jej dostatek. Potem jest coraz trudniej. Nie ma w Polsce profesjonalnych ch odni i z koƒcem marca koƒczy si poda marchwi w Polsce. OczywiÊcie mo na by jà sprowadzaç z Hiszpanii, czy Portugalii, ale wtedy sok musia by kosztowaç o 30-40% wi cej. Przez to jeszcze kilka lat temu przez 4 miesiàce w ogóle nie produkowaliêmy. Teraz, dzi ki wybudowaniu w asnej ch odni skróciliêmy ten okres do czerwca i lipca. Siedziba firmy Marwit 12

13 I w tym okresie Waszych soków w ogóle nie mo na kupiç? M. J.: Niestety, nie. Wie Pan, po wybudowaniu ch odni mieliêmy takà sytuacj, e mogliêmy sprzedaç w kwietniu przechowywanà tam marchew i mielibyêmy z tego dwa razy wi cej pieni dzy ni z produkowanych z niej soków. Nie zrobiliêmy tego, bo uwa am, e pieniàdze to nie wszystko. Dzi ki tej firmie prac Przygotowania do transportu ma 220 osób, które musia yby pójêç na 4-miesi czne urlopy, poza tym chcemy, eby nasi klienci mieli jak najd u ej dost p do naszych soków. Skoro sà takie problemy z surowcem, to dlaczego sami nie hodujecie marchwi? M. J.: Produkujemy 70% wykorzystywanej przez nas marchwi. Mamy w firmie dzia agro, który zajmuje si produkcjà rolniczà i zakupami surowca u rolników. Ale problemem nie jest sama uprawa, tylko jak mówi em brak przechowalni. My powoli sobie z tym radzimy, ale takie ch odnie to ogromne inwestycje, dlatego realizujemy je stopniowo. Ile kosztujà Wasze soki? M. J.: Zale nie od miejsca 2 2,15 PLN za butelk 250 ml. To chyba sporo w porównaniu do soków w kartonach? M. J.: Tak, ale my oferujemy Êwie e soki, bez adnych dodatków, bez dodatku wody, z wszelkimi sk adnikami od ywczymi. Produkujemy je na zasadzie sokowirówki, tak wi c to, co klienci kupujà, to sok, który sami mogliby sobie zrobiç, tyle e przewa nie nie majà czasu, ochoty, czy choçby sokowirówki. Wasze soki po jednym dniu nadajà si do wyrzucenia. Jak przekonujecie sklepy, eby podj y ryzyko wspó pracy z Wami? Bierzemy to ryzyko na siebie. Dostarczamy soki w komis i fakturujemy sklep tylko za faktycznà sprzeda. Dzi ki temu atwo poszerzamy kràg wspó pracujàcych z nami sklepów. W tej chwili jest ich ok. 7 tysi cy. JednoczeÊnie zwroty ze sklepów to tylko oko o 7%. To niedu o. M. J.: Tak, to zas uga kierowców, którzy uwa nie przyglàdajà si sprzeda- y w ka dym sklepie i reagujà na zmiany popytu. Dzi ki ich zaanga owaniu ca y czas zwi kszamy sprzeda, a jednoczeênie mamy w aênie ma o zwrotów. Z tego, co wiem, w Polsce dzia a kilka firm o podobnym programie produkcji, jednak sà to firmy dzia ajàce na wybranym, lokalnym rynku. Chyba s uszny jest zatem wniosek, e kluczem do Waszego sukcesu jest sprawna dystrybucja? M. J.: Zdecydowanie. To w aênie jest to, co nas wyró nia i dzi ki czemu udaje si nam sprzedawaç jednodniowy sok praktycznie w ca ej Polsce. Jak wyglàda proces dystrybucji? M. J.: Wieczorem z zak adu wyje d ajà samochody-ch odnie. Ka dy ma innà tras : jadà do Szczecina, Wroc awia, Warszawy, Katowic i Gdaƒska. Zatrzymujà si w miastach znajdujàcych si po drodze, w których mamy swoje punkty i magazyny. Macie w asne punkty w ka dym wi kszym mieêcie w Polsce? M. J.: Na razie sà one dzier awione, ale myêlimy, eby wziàç kredyt hipoteczny i kupiç je na w asnoêç. Mamy tam swojego kierownika punktu i w ka dym mieêcie samochody dostawcze. Gdzie zatrzymuje si, np. samochód jadàcy do Wroc awia? M. J.: W Koninie, Kaliszu, Wroc awiu. Chcemy t tras wyd u yç jeszcze o Leszno i Polkowice. W tych miastach nast puje prze adowanie produktów na samochody dostawcze, które w nocy rozwo à je po sklepach. Przecie o tej porze nikt tam nie pracuje... M. J.: Ale w wi kszoêci sklepów sà 13

14 magazyny, skrzynki, do których mamy klucze. Mo emy towar przywoziç nawet, gdy w sklepie nikogo nie ma. W ten sposób codziennie oko o godziny 8 rano na pó kach sklepowych w ca ej Polsce pojawiajà si nasze soki. siecià dystrybucji ch odniczej we wszystkich wi kszych miastach Polski, która jest wolna i do wykorzystania w godzinach od 8 rano do wieczora. Zupe nie przypadkowo pojawi y si nam zatem nowe mo liwoêci biznesowe. cj, Webasto, elektryczne szyby. Zabudow ch odniczà przygotowa a firma z Rogoêna Wielkopolskiego, agregaty sà firmy Termo King, klapy hydrauliczne Bar. Ca oêç zosta a zestawiona przez Volvo, zgodnie z naszym wyborem. To, co pozostaje po produkcji soku Flota firmy Marwit To nie lada wyzwanie dystrybucyjne... M. J.: To prawda. Soki rozwozimy samochodami ci arowymi do punktów prze adunkowych, gdzie zaczynajà prac samochody dostawcze. Poniewa z kierowcami samochodów dostawczych praktycznie si nie widzimy, wyposa amy je w GPS-y. Dzi ki temu mamy nad tym kontrol. OczywiÊcie zarówno samochody ci arowe, jak i dostawcze to ch odnie. I to te ciekawe wie Pan, rozwozimy wszystko sami, mi dzy innymi dlatego, e nie ma w Polsce adnej dobrze rozwini tej sieci dystrybucyjnej produktów ch odniczych. My jà zbudowaliêmy. I tu pojawia si dla nas nowa szansa bo ta ca a nasza infrastruktura jest wykorzystywana tylko w nocy, do 8 rano. Mo na zatem powiedzieç, e dysponujemy najwi kszà Samochody ci arowe to ciàgniki siod owe? M. J.: Nie, nie mamy a takich potrzeb transportowych. W naszym przypadku wyglàda to tak, e jeêdzimy cz - Êciej, ale z mniejszymi iloêciami. Mamy, np. niedawno zakupione 9-tonowe Volvo FL180, a od dwóch lat Volvo FM, z silnikiem o mocy 340 KM, do którego teraz chcemy dokupiç przyczep. To dro sze rozwiàzanie ni w przypadku naczepy, bo musimy mieç dwie ch odnie, dwa agregaty, ale dzi ki temu mo emy t przyczep zostawiç, np. do roz adunku w odzi, a samochód jedzie dalej do Katowic. Czas jest w naszym przypadku wa niejszy ni pieniàdze. Jak sà wyposa one Wasze samochody? M. J.: Bardzo dobrze, dbamy o komfort pracy kierowców. Majà klimatyza- Wiem, e ma Pan liczne zainteresowania sportowe, które przek adajà si tak e na sponsorowanie sportu? M. J.: Sponsorujemy u lowców Apatora Toruƒ, dru yn hokeja na lodzie TKH, miejscowà dru yn koszykarek, sponsorujemy festyny organizowane przez MOSiR. JeÊli chodzi o mnie, to latam na lotni, choç ostatnio mia em ma y wypadek i przez to krótkà przerw, gram w hokeja, w pi k, ostatnio bra- em te udzia w dwóch rajdach samochodowych jako pilot to niez e prze ycie, musz przyznaç. Mam quada, na którym je d po lesie, czy po torze, p ywam motorówkà, je d na nartach wodnych, ostatnio by em te w Chorwacji na aglówce. To wspania y sport. Bardzo mnie wciàgnà. Dzi kuj za rozmow. Witold Szlachta 14

15 NASZE SERWISY W SIECI GALAAUTO Galaauto Sp. z o.o. to firma, która prowadzi 5 serwisów Volvo, zlokalizowanych na wschodniej Êcianie Polski. W najstarszym serwisie firmy, w Lublinie, spotka em si z prezesem i w aêcicielem firmy, panem Kazimierzem Posielskim. Od jak dawna wspó pracujecie z Volvo? Kazimierz Posielski: Galaauto Sp. z o.o. dzia a w dwóch obszarach. Pierwszy to transport mi dzynarodowy, którego Êwiadczenie rozpocz li- Êmy w 1989 r. W 1995 r. kupiliêmy pierwsze ciàgniki siod owe Volvo i od tego czasu nasze wi zy z Volvo stale si zacieênia y. W 1997 r. Volvo zaproponowa o nam przej cie serwisu w Lublinie, który wczeêniej prowadzony by przez firm Instal. Tak rozpocz a si nasza dzia alnoêç w drugim obszarze dziê jesteêmy najwi kszym partnerem Volvo na wschodniej Êcianie Polski prowadzimy w sumie a 5 serwisów. Mamy tak e 44 ciàgniki siod owe wszystkie marki Volvo. K. P.: Jak wyglàda o to rozszerzanie sieci serwisowej? W 1998 r. otworzyliêmy serwis w Rzeszowie. Nie istnia tam wtedy aden serwis firmy, stàd nasza decyzja. 1 czerwca 2000 r. przej li- Êmy serwis Volvo w Bia ej Podlaskiej. DziÊ, po kilku latach widzimy, e obie decyzje by y s uszne i w a- Ênie przymierzamy si do sporych inwestycji w tych lokalizacjach. Kolejne zmiany nastàpi y ju w tym roku. 1 lutego 2004 przej liêmy serwisy w Je ewie ko o Bia egostoku i w Olsztynie. Mówi Pan o inwestycjach w Rzeszowie i Bia ej Podlaskiej... K. P.: Prowadzone tam przez nas serwisy dzia ajà obecnie w dzier awionych obiektach. Nie do koƒca od- Kazimierz Posielski prezes i w aêciciel Galaauto powiadajà one naszym obecnym potrzebom, ci ko w nich tak e zapewniç odpowiedni standard obs ugi klienta. Stàd w obu miejscach zakupiliêmy dzia ki pod nowe obiekty. Je- Êli proces uzyskiwania pozwoleƒ na budow b dzie przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ju w po o- Siedziba serwisu Galaauto w Lublinie 15

16 Silnik podczas przeglàdu wie 2005 r. nasi klienci b dà obs ugiwani w obiektach na miar XXI w. No to rzeczywiêcie szykujecie klientom spore zmiany. K. P.: To nie wszystko. Poniewa serwis w Je ewie jest dzier awiony, równie tam planujemy inwestycj zwiàzanà z budowà nowego obiektu. Chcemy byç w aêcicielami naszych serwisów. Ale nastàpi to zapewne nieco póêniej ni w Rzeszowie i Bia ej Podlaskiej. Co do serwisu w Olsztynie sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdy poddzier awiamy obiekt od Volvo, które ma 10-letnià umow z w aêcicielem. Stàd tam na razie zmian nie b dzie. A ten serwis, tu w Lublinie? K. P.: Ten obiekt oczywiêcie tak e nie by budowany od podstaw z my- Êlà o dzia alnoêci serwisowej, zosta przez nas adaptowany. Zakoƒczyli- Êmy jednak w tym roku jego remont i uwa amy, e obecnie w pe ni spe nia oczekiwania klientów oraz wymogi Volvo. Z budowà ca kowicie nowego obiektu chcemy si wstrzymaç do powstania obwodnicy Lublina, która jest planowana na lata Czy jesteêcie tu w stanie przeprowadziç wszystkie naprawy? K. P.: Tak, wykonujemy pe en zakres obs ugi i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Mamy 4 stanowiska kana owe, w tym umo liwiajàce wjazd ciàgnika z naczepà. Posiadamy pe ne wyposa enie w urzàdzenia i narz dzia do obs ugi samochodów Volvo. Naprawy blacharskie i lakiernicze zlecamy wspó pracujàcej z nami firmie, która dzier awi od nas budynek na terenie serwisu. JesteÊmy tak e przedstawicielami serwisowymi firm SAF, BPW produkujàcych osie do naczep. Wykonujemy obs ug oraz naprawy klimatyzacji, systemów ogrzewania. Nasi pracownicy byli szkoleni przez firmy Webasto, Eberspracher, Groneveld. No w aênie, jakie kwalifikacje majà Wasi pracownicy? K. P.: Choç nasza kadra jest stosunkowo m oda, to wielu pracowników ma do czynienia z samochodami Volvo od 10 lat. Stale podnosimy ich umiej tnoêci, wysy ajàc na szkolenia we wroc awskiej szkole serwisowej, a tak e organizujàc szkolenia producentów podzespo ów. Zatrudniamy tu, w Lublinie 20 osób, z czego 12 to mechanicy i elektrycy. Mamy bardzo ma à rotacj pracowników zapewniamy im dobre warunki, a to przek ada si na dobrà jakoêciowo prac. Dzi ki temu mog powiedzieç, e w oczach klientów jesteêmy numerem jeden na rynku lubelskim, jeêli chodzi o poziom i jakoêç obs ugi. Czy serwis po o ony przy granicy przyciàga klientów spoza Polski? K. P.: Oko o 25-30% naszych klien- W magazynie cz Êci tów to firmy z Ukrainy, Bia orusi, Rosji. Mamy te klientów z Litwy, S owacji, S owenii. Czy nasze wejêcie do Unii wp yn o jakoê na ich iloêç? K. P.: Da si zauwa yç spadek liczby klientów z Ukrainy. Z jednej strony jest to w aênie wynikiem naszego wstàpienia do Unii, a z drugiej zmian na Ukrainie. Od jakiegoê czasu obserwujemy zmian orientacji Ukrainy i firm ukraiƒskich z Zachodu 16

17 na Wschód. Wiele firm, które jeêdzi- y na Zachód, teraz woli przewoziç towary na linii Ukraina Rosja. Stawki za kilometr sà te same, a koszty, przede wszystkim ze wzgl du na ni sze ceny paliwa, znacznie mniejsze. Jakie warunki zapewniacie kierowcy, który musi d u ej oczekiwaç na napraw? K. P.: Mamy pokój dla kierowców, z telewizorem, magnetowidem. Wspó - Czy klienci w Lublinie ch tnie korzystajà z kontraktów serwisowych? K. P.: Jest tendencja wzrostowa, choç nie mog powiedzieç, ebyêmy sprzedali ich du o. Byç mo e wynika to z doêç du ego rozdrobnienia tutejszych firm. Mimo wszystko uwa- am, e kontrakty to przysz oêç. Czy dzia acie w ramach Volvo Action Service? K. P.: OczywiÊcie. W ka dym serwi- chodem serwisowym staje si praktycznie niemo liwe. W takich wypadkach nie pozostawiamy rzecz jasna naszych klientów samym sobie, lecz staramy si pomóc w inny sposób: s u àc fachowà radà i instrukcjami przekazywanymi kierowcy przez telefon, holujàc auto na polskà stron granicy lub te organizujàc pomoc z kraju, w którym znajduje si uszkodzone auto. Zbierasz punkty odbierasz nagrody Samochód ci arowy Volvo na kanale pracujemy z firmà cateringowà, która dowozi nam posi ki. Przy d u szych i wi kszych naprawach zapewniamy kierowcom goràce posi ki. Kierowcy mogà te zatrzymaç si na terenie serwisu, nawet jeêli nie wykonali adnych napraw. Dysponujemy sporym terenem, wi c z miejscem nie ma problemu, a obiekt jest chroniony i monitorowany przez firm ochroniarskà, dzi ki czemu jest bezpiecznie. sie posiadamy samochód serwisowy. Zawsze jesteêmy do dyspozycji naszych klientów. Ka dy serwis jest wyposa ony w telefon alarmowy czynny 24 godziny na dob, przez który nasi klienci mogà uzyskaç porad lub wezwaç specjalistycznà pomoc technicznà do swojego samochodu. Czy zdarza o si Wam udzielaç pomocy za granicà? K. P.: Tak, ale by y to sporadyczne przypadki. Nie wynika to bynajmniej z niech ci wyjazdów poza granice kraju, lecz bardzo skomplikowanych procedur stosowanych przez s u by graniczne i celne naszych wschodnich sàsiadów. To w aênie przez nie przekroczenie granicy z Bia orusià czy Ukrainà samo- Od 1 maja ka dy, kto spe ni okre- Êlone wymagania, mo e prowadziç autoryzowany serwis Volvo. Nie obawiacie si konkurencji? K. P.: Raczej nie. Za o enie serwisu to bardzo du e inwestycje w infrastruktur, wyposa enie techniczne, narz dzia. To tak e doêwiadczeni mechanicy, którzy poradzà sobie z ka dà naprawà. Aby dojêç do takiego poziomu, na jakim my jesteêmy, potrzeba zatem ogromnych nak adów finansowych i sporo czasu. A my przecie te stale si rozwijamy i doskonalimy. Wydaje mi si zatem, e jeêli dalej b dziemy ci ko pracowaç, klienci to docenià i nasza firma b dzie si dobrze rozwijaç. Dzi kuj za rozmow. Witold Szlachta 17

18 CIEKAWE ZABUDOWY VOLVO FM JAK GROM Z JASNEGO NIEBA SpecjaliÊci do wykonywania najtrudniejszych zadaƒ potrzebujà najlepszego sprz tu. Sprz tu niezawodnego, który sprosta stawianym przed nim wymaganiom niezale nie od sytuacji. Od tego bowiem cz sto zale y skuteczne wykonanie zadania uratowanie ludzi, mienia, bezpieczna ewakuacja, likwidacja wszelakich elementów stanowiàcych zagro enie dla ycia i zdrowia osób czy bezpieczeƒstwa zgromadzonego majàtku. Do takich specjalistów w wojsku niezaprzeczalnie zalicza si jednostki specjalne. Ich cz onkowie wykonujà najtrudniejsze misje, nieraz na ty ach wroga, b dàc jednocze- Ênie zdanymi na samych siebie oraz posiadane wyposa enie. Wspomniane wyposa enie musi byç zatem najwy szej jakoêci, pewne w ka dych warunkach klimatycznych i terenowych, od arabskich pustyƒ i równikowych lasów tropikalnych po syberyjskie, skute lodem przestrzenie. Hakowy system za adowczy, zdecydowanie podnosi elastycznoêç oraz efektywnoêç wykorzystania pojazdu W naszym kraju do grona takich elitarnych, specjalnych formacji wojskowych niewàtpliwie nale y GROM. Jego ekwipunek stanowi najlepszy dost pny sprz t, poczàwszy od typowo bojowego, skoƒczywszy na s u àcym do zabezpieczenia logistycznego. Nie dziwi wi c, i w tym ostatnim obszarze wybór musi padaç na produkty najlepsze, perfekcyjne, stanowiàce kwintesencj przodujàcych rozwiàzaƒ technicznych. Takimi produktami ostatnio okaza y si ponownie ci arówki proponowane przez koncern Volvo i jego rodzime przedstawicielstwo: Volvo Polska, Samochody Ci - arowe. Trzeba w tym miejscu wspomnieç, e GROM u ytkuje pojazdy Volvo ju od kilku lat. M. in. pod koniec lat 90. wszed w posiadanie dwóch podwozi przeznaczonych pod hakowe systemy za adowcze: najpierw FL12H 6x6, póêniej FM12 6x4. W tym roku do tych aut do àczà kolejne dwa podwozia FM12 6x6 oraz jedno podwozie FM12 8x4. Wszystkie, podobnie jak i wymieniona wy ej dwójka, pos u à w roli no- Êników hakowego systemu za adowczego tym razem s ynnego Multilift MK IV oferowanego przez Partek Cargotec. Oba typy nabytych teraz przez GROM Volvo pochodzà z typoszeregu FM drugiej generacji i zgodnie z zasadami budowy modu owej modularyzacji, której swojà drogà skandynawski potentat ho duje od wielu lat pod wzgl dem konstrukcyjnym w maksymalnym stopniu sà do siebie zbli one. W zwiàzku z tym zostanà przedstawione razem, z równoczesnym zaznaczeniem wyst pujàcych mi dzy nimi ró nic. FM12 8x4 (FM 84R B2HR) to 4-osiowe podwozie o uk adzie nap dowym 8x4, natomiast FM12 6x6 (FM 66R B2CR) 3-osiowe podwozie o uk adzie nap dowym 6x6. Oba przygotowano do poruszania si zarówno po drogach utwardzonych, jak i nieutwardzonych w terenie. Zainstalowany w nich silnik znany z ekonomicznoêci oraz nie- 18

19 zawodnoêci 12-litrowy, 6-cylindrowy, rz dowy turbo intercooler D12D spe nia norm czystoêci spalin Euro 3. Nasze wojsko wybra o go w wariancie o mocy maksymalnej 309 kw/420 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2000 Nm. Sprz g o jest dwutarczowe, o Êrednicy 16 cali 394 mm, skrzynia przek adniowa V biegowa, mechaniczna; w 6x6 dochodzà jeszcze: skrzynia rozdzielcza i przedni most nap dowy. Tylne mosty nap dowe ze zwolnicami w piastach tandem RT2610 HV majà prze o enie równe 3,76. Tandem ten zaopatrzono w blokady mechanizmów ró nicowych mi dzy ko ami i mi dzy osiami. Ram opisywanych Volvo tworzà wzmocnione pod u nice i poprzeczki (gruboêç profilu ramy: 8x4 8 mm, 6x6 7 mm). WysokoÊci ram sà standardowe. W mechanicznym zawieszeniu z przodu i ty u wyst pujà resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe oraz stabilizatory. Montowany po prawej stronie ramy stalowy zbiornik paliwa ma pojemnoêç 415 litrów. Uwzgl dniajàc zakres zadaƒ, do jakich realizacji przewidziano samochody, zainstalowano stalowy zderzak przedni, os on miski olejowej i przewodów, siatk ochronnà ch odnicy oraz os ony reflektorów. W przypadku zabrudzenia przodu, o co w warunkach terenowych nietrudno, z ca à pewnoêcià nader pomocnymi oka à si spryskiwacze reflektorów. W uk adzie hamulcowym, z systemem ABS, zastosowano hamulce b bnowe Z-CAM. Do nap du urzàdzeƒ zewn trznych s u à przystawki odbioru mocy. Na wszystkich ko ach za o ono ogu- Volvo z hakowym systemem za adowczym MULTILIFT mienie o rozmiarze 315/80R22,5, Le anki równie sà dwie, przy czym z przodu pojedyncze, z ty u podwójne. Ogumienie takie zapewnia jedy- W ch odne dni w aêciwy komfort górna ma szerokoêciç 610 mm. nie uzyskanie podwy szonej mobilnoêci. Niemniej, gdyby szczególnie klimatyzacja oraz ogrzewanie parkin- termiczny gwarantujà automatyczna w wersji 6x6 na wszystkich ko ach gowe. za o ono pojedyncze ogumienie, Model 8x4 ma rozstaw osi najlepiej o rozmiarze 14.00R20, mm, dopuszczalnà wówczas uzyskano by wysokà mobilnoêç, niestety za cen spadku dociskach na osie kg, mas ca kowità kg, przy napuszczalnej noênoêci osi tylnych do oraz dopuszczalnà mas ca kowità zestawu kg. Odpowied- 9 ton na oê i w zwiàzku z tym spadku dopuszczalnej masy ca kowitej nie parametry dla odmiany 6x6 pojazdu do kg. Powy sze automatycznie prze o y oby si na 1370 mm, dopuszczalna masa ca - wynoszà: rozstaw osi spadek adownoêci. kowita kg przy naciskach na Poniewa prezentowane FM wykorzystywane b dà do zabezpieczenia czalna masa ca kowita zestawu osie kg, dopusz- logistycznego, co niejednokrotnie kg. wià e si z koniecznoêcià pokonywania znacznych dystansów, zaopa- GROM, koncern Volvo jeszcze raz Dostarczajàc nowe FM dla jednostki trzono je w kabiny d ugie, sypialne, dowiód swej przodujàcej pozycji zawieszone pneumatycznie, podnoszone r cznie. Kabiny te zapewniajà wek, zdolnych sprostaç nawet naj- producenta doskona ych ci aró- i kierowcy, i pomocnikowi pasa erowi dobre warunki do pracy oraz nym przez najbardziej wymagajàcych wi kszym oczekiwaniom zg asza- wypoczynku. Oba fotele sà komfortowe, z pasami bezpieczeƒstwa. Jaros aw i presti owych odbiorców. Brach 19

20 MOTOLABORATORIUM PODUSZKA POWIETRZNA - JAK TO DZIA A? Wspó pracujàc z innymi systemami bezpieczeƒstwa w samochodzie ci arowym, poduszka powietrzna ratuje ycie kierowcy. Dzia anie poduszki jest natychmiastowe w momencie zderzenia jest ona nape niana azotem w 0,03 sekundy, a 0,045 sekundy póêniej gaz z niej uchodzi. Sama poduszka powietrzna nie wystarczy, aby uratowaç ycie kierowcy, ale jeêli pojazd jest w nià wyposa ony, to w po àczeniu z zapi tym pasem bezpieczeƒstwa poduszka powietrzna mo e przewa yç szal na stron ycia w warunkach jego zagro enia. Pasy bezpieczeƒstwa w samochodzie ci - arowym sà co najmniej tak samo wa ne, jak w samochodzie osobowym, poniewa wypadki z udzia em samochodów ci arowych bywajà powa ne i cz sto koƒczà si przewróceniem pojazdu lub jego dachowaniem. Pas bezpieczeƒstwa gwarantuje, e przez ca y czas wypadku kierowca pozostaje w swoim fotelu. W razie zderzenia czo owego g owa i korpus kierowcy uderzy w sam Êrodek nape nionej poduszki powietrznej. Poduszkà powietrznà i napinaczem pasa bezpieczeƒstwa kieruje zaawansowana technicznie jednostka sterujàca, znajdujàca si pod tablicà rozdzielczà. Jednostka sterujàca monitoruje opóênienie czyli przecià enie i czas jego oddzia ywania. Nie ma wi c ryzyka, e poduszka powietrzna zostanie nape niona na skutek dzia ania niedu ej si y, na przyk ad podczas parkowania czy niewielkiej kolizji. Poduszka powietrzna nape nia si tylko w momencie zderzenia pojazdu z odpowiednio du à si à. Gdy ju taka sytuacja nastàpi, poduszka reaguje b yskawicznie. W 30 milisekund (0,03 sekundy) poduszka powietrzna nape nia si litrami azotu, powstajàcego na skutek wybuchowego procesu spalania chemicznego. UjÊcie gazu z poduszki trwa nast pne 45 milisekund. Podstawà tej technologii jest uk ad elektroniczny wyposa ony w czujnik, który rejestruje sekwencj zdarzeƒ w momencie zderzenia. To w aênie ten czujnik wysy a do poduszki powietrznej umieszczonej w Êrodku kierownicy sygna inicjujàcy nape nianie. Os ona poduszki jest podzielona na dwie cz Êci, które rozchylajà si na boki, dzi ki czemu poduszka powietrzna momentalnie rozwija si przed kierowcà. Odbywa si to w okamgnieniu, a wra enie dêwi kowe mo na porównaç do odg osu wydawanego przez przebicie papierowej torby nape nionej powietrzem. Wszystko dzieje si tak szybko, e nie mo na dostrzec poszczególnych etapów. Kamera o du ej pr dkoêci rejestrowania obrazu, stosowana w laboratoriach koncernu Volvo do rejestracji testów zderzeniowych, wykazuje, e poduszka powietrzna w momencie nape nienia, po kontrolowanej deformacji ko a kierownicy, chroni cia o kierowcy i zapewnia mu agodne wyhamowanie. Poduszka jest wyposa ona w otwory odprowadzajàce gaz, dzi ki którym opró nianie rozpoczyna si w chwili, kiedy kierowca zostaje wyrzucony do przodu. Podczas zderzenia czo owego poduszka powietrzna skutecznie chroni twarz i górnà cz Êç tu owia kierowcy, o ile tylko jest on zapi ty pasem bezpieczeƒstwa. Podobnie jak w przypadku wielu innych kwestii bezpieczeƒstwa, koncern Volvo Trucks w 1995 roku jako pierwszy rozpoczà monta poduszek powietrznych w samochodach ci arowych. To wydarzenie nastàpi o po wprowadzeniu na rynek serii pojazdów Volvo FH w 1993 roku. Opracowano na podstawie materia ów Volvo Truck Corporation 20

21 VOLVO TRUCKS WYBIERA TECHNOLOGI SCR Znaczna wi kszoêç zachodnioeuropejskich producentów ci kich samochodów u ytkowych postanowi a wprowadziç technologi selektywnej redukcji katalitycznej (SCR selective catalytic reduction), aby spe niç nowe normy emisji spalin Euro 4 i Euro 5. Firmy DAF, Iveco, Mercedes-Benz, Renault Trucks i Volvo Trucks reprezentujà oko o 80% europejskiego rynku samochodów ci arowych. RównoczeÊnie przedsi biorstwa chemiczne i petrochemiczne zapewniajà regularne dostawy AdBlue, wodnego roztworu mocznika niezb dnego w technologii SCR. Technologia SCR zamienia tlenki azotu w niegroênà par wodnà i azot Za pomocà katalizatora i odmierzonych dawek AdBlue, wtryskiwanego w strumieƒ goràcych spalin, technologia SCR redukuje szkodliwe tlenki azotu (NOx) do niegroênego azotu i wody. AdBlue to nazwa handlowa syntetycznego, ustandaryzowanego wodnego roztworu mocznika o wysokiej jakoêci. AdBlue, umieszczony w oddzielnym zbiorniku w pojeêdzie, nie powoduje adnych utrudnieƒ w obs udze. Samochody ci arowe i ci kie pojazdy u ytkowe, korzystajàce z technologii SCR, osiàgajà poziomy emisji spalin zgodne z normà Euro 4, które b dà wymagane od 2006 r. W tej wersji sprostajà równie kolejnej normie Euro 5 która b dzie obowiàzywaç od 2009 r. Dodatkowo przewiduje si, e samochód ci arowy korzystajàcy z technologii SCR b dzie zu ywa oko o 2-5% paliwa mniej ni porównywalny pojazd spe niajàcy norm Euro 3. Jest to wyjàtkowo mocny argument w czasach wysokich cen paliw oraz dodatkowy czynnik chroniàcy Êrodowisko dzi ki ni szej emisji dwutlenku w gla. AdBlue dost pny w wystarczajàcych iloêciach Dostawy AdBlue, którego wysokà jakoêç reguluje norma DIN 70070, zapewniajà czo owi europejscy producenci mocznika: AMI Agrolinz Melamin International GmbH, BASF AG, Fertiberia S.A., Grande Paroisse, SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH i Yara International ASA. Produkcja AdBlue mo e odbywaç si w szeêciu krajach Europy. Producenci AdBlue zamierzajà dodatkowo dostosowywaç zdolnoêci produkcyjne do rozwoju rynków. Wraz ze swoimi partnerami dystrybucyjnymi producenci budujà obecnie ogólnoeuropejskà sieç dystrybucji. SUROWSZE NORMY EMISJI Emisja spalin i limity, g/kwh CO HC NOx PM Euro 3, ESC 2,1 0,66 5,0 0,10 Euro 4, ESC 1,5 0,46 3,5 0,02 Euro 5, ESC 1,5 0,46 2,0 0,02 OD 2006 ROKU Sprostanie nowym normom dotyczàcym emisji spalin, które majà byç wprowadzone na terenie Europy w 2006 (Euro 4) i 2009 r. (Euro 5), wymaga zastosowania w silnikach wysokopr nych nowych rozwiàzaƒ, obejmujàcych procesy spalania i technologi oczyszczania spalin. Zaostrzone zostanà g ównie normy dotyczàce emisji tlenków azotu (NOx) i czàstek sta ych (PM). * ESC Europejski Test Stacjonarny 21

22 Rola przedsi biorstw petrochemicznych we wprowadzaniu technologii SCR Dwie znane firmy petrochemiczne austriacki OMV i francuski Total pracujà ju nad strategià wdro- enia technologii SCR w pojazdach u ytkowych. Przedsi biorstwa te aktywnie wspierajà równie koƒcowe testy dotyczàce nowych systemów obróbki koƒcowej. Inne przedsi biorstwa wyrazi- y du e zainteresowanie i w chwili obecnej prowadzà intensywne rozmowy z wymienionymi wcze- Êniej przedstawicielami sektorów: chemicznego i pojazdów u ytkowych. Zarówno firmy petrochemiczne, jak i producenci AdBlue przygotowujà bogate pakiety. Oznacza to przede wszystkim wyposa enie ogólnodost pnych stacji paliwowych w systemy wykorzystujàce technologi SCR. Obejmujà one szeroki zakres elementów, od àczonych pomp oleju AdBlue to trwa y, bezbarwny p yn podobny do wody. Jest nietoksyczny i bezwonny. AdBlue zosta poddany dok adnym testom jakoêciowym, spe nia norm DIN P yn jest 32,5% roztworem mocznika w dejonizowanej wodzie. Wybór 32.5% st enia roztworu by uwarunkowany koniecznoêcià dostosowania parametrów mieszanki do temperatury krzepni cia, która wynosi 11 stopni Celsjusza. W niskich temperaturach AdBlue nale y przechowywaç w podgrzewanych zbiornikach. Przewody i z àcza równie sà podgrzewane, dzi ki czemu uk ad dzia a niezawodnie. P yn mo e zamarznàç podczas d u szego postoju samochodu ci arowego, gdy temperatura jest bardzo niska, ale po uruchomieniu silnika zostanie podgrzany i rozmro ony. Warto tak e zwróciç uwag, e zamarzni cie p ynu w najmniejszym stopniu nie wp ywa na mo liwoêç uruchamiania silnika. AdBlue jest cz Êcià systemu oczyszczania spalin, wi c jedynym skutkiem jego zamarzni cia jest chwilowe, nieca kowite filtrowanie spalin do momentu osiàgni cia przez silnik i uk ad wydechowy normalnej temperatury pracy. Mocznik, substancja aktywna w AdBlue, to naturalny zwiàzek wyst pujàcy w Êrodowisku, powstajàcy z naturalnego gazu. Ma postaç bia ego, krystalicznego proszku, wyst pujàcego równie w Êrodowisku naturalnym. Jest to trwa a i nietoksyczna substancja, której przechowywanie i transport nie podlegajà adnym obostrzeniom. 22

23 nap dowego/adblue z osobnymi licznikami i jednym rachunkiem za oba produkty (dzia ajàce ju na stacjach benzynowych w Berlinie, Stuttgarcie i Vomp w Tyrolu) po ma e stacje paliwowe na terenie przedsi biorstw i pakiety sk adajàce si ze zbiorników i pojemników. Liczne korzyêci wynikajàce ze spe niania norm Euro 4/5 dzi ki technologii SCR Technologia SCR ma przewag nad konkurencyjnymi systemami: Przysz oêç technologii SCR jest pewna, dzi ki czemu SCR stanowi bezpiecznà inwestycj technologia ta pozwoli spe niç norm Euro 5 i wy sze. Technologia SCR obejmuje teren ca ej Europy, niezale nie od jakoêci oleju nap dowego. System SCR nie wymaga konserwacji i jest obliczony na ca y okres eksploatacji pojazdu. Technologia SCR nie wp ywa na okresy mi dzyprzeglàdowe pojazdu i okresy mi dzy wymianami oleju. Technologia SCR znaczàco zmniejsza zu ycie paliwa. Co wi cej, wiele paƒstw europejskich ju w tej chwili zach ca do szybszego spe niania wymagaƒ norm Euro 4 i Euro 5 przez takie inicjatywy, jak ni sze op aty drogowe (np. 10 eurocentów za kilometr w Niemczech zamiast 12) lub korzystniejsze stawki amortyzacyjne dla podobnie wyposa onych pojazdów (np. w Holandii). Podobnych inicjatyw mo na si spodziewaç w niedalekiej przysz oêci w innych krajach Europy. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, koszty operacyjne dla samochodów ci arowych, wyposa onych w technologi SCR i pracujàcych na d ugich dystansach, nie wzrosnà w stosunku do obecnej normy emisji Euro 3 mimo znacznie ni szych wartoêci emisji. Innymi zaletami technologii SCR sà niezawodnoêç i du y zasi g dzi ki odpowiednio pojemnym zbiornikom na reduktor AdBlue. Technologia SCR doskonale àczy ekologi z ekonomià. Wszystkie te argumenty przemawiajà na korzyêç technologii SCR, podobnie jak zaanga owanie znanych przedsi biorstw motoryzacyjnych, chemicznych i petrochemicznych w jej wdra anie. Nale y si spodziewaç, e w najbli szej przysz oêci do àczà do nich kolejne przedsi biorstwa, gdy technologia SCR jest atrakcyjnym rozwiàzaniem, zmniejszajàcym emisj zanieczyszczeƒ. Technologia SCR jako niezawodne i ogólnoêwiatowe rozwiàzanie dla silników wysokopr nych Eksperci widzà równie du y potencja systemów obróbki koƒcowej w technologii SCR, tak e poza obszarem Europy. W kategoriach globalnych technologia SCR zapewnia rozwiàzanie najbardziej ekonomiczne, zarówno z punktu widzenia ochrony Êrodowiska, jak i wydajnoêci. Opracowano na podstawie materia ów Volvo Truck Corporation 23

24 PORADY SERWISOWE POZNAJ LEPIEJ SWOJE VOLVO. WYÂWIETLACZ (CZ. III) W artykule omawiamy pozosta e funkcje wyêwietlacza informacyjnego kierowcy, dost pne podczas jazdy. Menu WyÊwietlacz pozwala nam na ustawienie funkcji wyêwietlacza indywidualnie do potrzeb i upodobaƒ ka dego u ytkownika (Rys. 1). Zatwierdzajàc wybór, na wyêwietlaczu dost pnych b dzie 5 nast pujàcych opcji: zmienia jasne pola na ciemne i odwrotnie. Takie ustawienie wy- Êwietlacza (Rys. 4) przydatne jest podczas jazdy nocà. Rys. 2 Rys. 1 WyÊwietlacz nocny wybór ten powoduje wy àczenie podêwietlenia zestawu wskaêników. Na desce rozdzielczej widoczne b dà tylko obrotomierz i pr dkoêciomierz. Ulubiony wyêwietlacz wy- Êwietlacz b dzie podzielony na 3 pola, w których u ytkownik mo e ustawiç wyêwietlanie trzech dowolnych wskaêników. Ustawieƒ dokonuje si w opcji Ulubione ustawie. wyú. (Ustawienie ulubionego wyêwietlacza) (Rys. 2). PodÊwietlenie pozwala zmieniç jasnoêç podêwietlenia wy- Êwietlacza. Ustawienie ulubionego wy- Êwietlacza na trzech polach mo emy ustawiç dowolne wskaêniki. Wybieramy pole, w którym chcemy ustawiç wskaênik. Aktywne pole zaznaczone jest przerwanà ramkà (Rys. 3). Przyciskamy Enter i strza kami wybieramy wskaênik, nast pnie zatwierdzamy wybór klawiszem Enter. Rys. 3 Analogicznie ustawiamy pozosta- e pola. Noc/Dzieƒ wybieranie tej opcji Rys. 4 Samochód mo e przekazywaç kierowcy wa ne komunikaty. Pojawiajà si one na wyêwietlaczu w formie piktogramów lub komunikatu tekstowego. Dodatkowo, o wa noêci ka dego komunikatu kierowca informowany jest jednà z trzech lampek kontrolnych (Rys. 5). Stop czerwona kontrolka, która ostrzega, e nie powinno si kontynuowaç jazdy. Nale y wówczas sprawdziç, co jest powodem wyêwietlenia takiego komunikatu, i po usuni ciu przyczyny mo na ruszyç w dalszà drog. Komunikaty, którym towarzyszy kontrolka STOP, mogà mieç wiele ró nych przyczyn, np.: niskie ciênienie powietrza w uk adzie pneumatycznym, niskie ciênienie oleju w silniku, 24

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa

Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa PRESS info P10400EN / Per-Erik Nordström Kwiecień 2010 r. Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa Niezawodna technologia, bogata oferta produktów i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. MASTER. Z samolotu do hotelu Samochód wszechstronny, trwały i niezawodny.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Lp. Za àcznik nr 4 MINIMALNA SUMA GWARANCYJNA UBEZPIECZENIA OC PRZEDSI BIORCÓW PROWADZÑCYCH DZIA ALNOÂå LOTNICZÑ W ZAKRESIE OBS UGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. KANGOO Express. Od zlecenia do zlecenia Wszechstronna, lekka furgonetka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów 1085 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa enia Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Ciàgłe badanie i ocena nowych pomysłów oraz rozpoznawanie nowych zastosowaƒ stało si ju standardem w naszej pracy. Dzi ki temu jesteêmy w stanie sprostaç wszystkim

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

targi Kraków wrzeênia www.4insulation.eu Mi dzynarodowe Targi Izolacji Przemys owych

targi Kraków wrzeênia www.4insulation.eu Mi dzynarodowe Targi Izolacji Przemys owych Mi dzynarodowe Targi Izolacji Przemys owych Konferencja HEAT not LOST Mistrzostwa Europy Monterów Izolacji Przemys owych Konferencja FESI 18-19 wrzeênia 2014 Kraków Partner wiodàcy: www.4insulation.eu

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Targi Wystawy Kongresy

Targi Wystawy Kongresy Targi Wystawy Kongresy Szanowni Paƒstwo, Gdy w 1996 roku rozpoczynaliêmy dzia alnoêç, otwierajàc biuro w samym centrum Krakowa, mieliêmy jednà ide - stworzyç w Krakowie firm, z której b dziemy dumni.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów check.hager Check.hager strona do weryfikacji autentycznoêci produktu Plaga fa szowania produktów rozprzestrzenia si na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Nadarzyn, 30 kwietnia 2009 r. Nowe pojazdy w ofercie Scania: P 360 i P 400 Euro 5 Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Dzięki dostępności rozwijających duży moment obrotowy,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI dysleksja Miejsce na naklejk z kodem szko y ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw 1 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6 XL OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Zawody II stopnia Rozwi zania zada dla grupy elektryczno-elektronicznej Rozwi zanie zadania 1 Sprawno przekszta tnika jest r wna P 0ma a Maksymaln moc odbiornika mo na zatem

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Witaj M ody Kierowco, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wybra eê dobrà drog, by poczuç si bezpiecznie. Nasz serwis likwidacji szkód czuwa przez

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 oficerskie genera ów (admira ów), akt mianowania sporzàdza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w aêciwego do spraw kadr, a w przypadku mianowania

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO 9000 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

U atwia prac na Intensywnej Terapii. Automatyczne Systemy Infuzyjne. Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu.

U atwia prac na Intensywnej Terapii. Automatyczne Systemy Infuzyjne. Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu. B.Braun SpaceOneView Program do Zarzàdzania Alarmami U atwia prac na Intensywnej Terapii Automatyczne Systemy Infuzyjne Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu. Sprawne Zarzàdzanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2005 r. Nr 52

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2005 r. Nr 52 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2005 r. Nr 52 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 466 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek

Bardziej szczegółowo

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i oddano do u ytku w 1991 roku i w pierwotnym stanie posiada

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) (piecz pracodawcy) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) obowi zuj cy w zak adzie pracy Szkolenie wst pne ogólne (instrukta ogólny) ramowy program szkolenia I. Istota bezpiecze

Bardziej szczegółowo

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne o nas Towarzystwo Ubezpieczeƒ INTER Polska jesteêmy ekspertami w dziedzinie ubezpieczeƒ medycznych i twórcami prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Vision.

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 65 4390 Poz. 573 573 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegó owych zasad i trybu nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zas u ony dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej

3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej 3.1.3.4 8/23/10 3:46 PM Page 1 (Black plate) ZAGADNIENIA PRAWNE Cz Êç 3, rozdzia 1, podrozdzia 3.4, str. 1 3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej przygotowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 155 11972 Poz. 1232 Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje:

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Sprzeda detaliczna. Sprzeda krajowa. Wolumeny 2003

Sprzeda detaliczna. Sprzeda krajowa. Wolumeny 2003 Sprzeda detaliczna Sprzeda detaliczna Sprzeda krajowa Wolumeny 2003 W 2003 roku w naszej sieci detalicznej sprzedaliêmy 2 759,45 mln litrów paliw silnikowych, co daje wzrost o 1,1% w odniesieniu do 2002

Bardziej szczegółowo

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Je eli szukasz szybkiej profesjonalnej drukarki kolorowej do swojego biura - zaprzestaƒ poszukiwaƒ. Po àczyliêmy naszà zaawansowanà technologi tuszy Epson

Bardziej szczegółowo

12. Ocena tras rowerowych Spis treêci

12. Ocena tras rowerowych Spis treêci 12. Ocena tras rowerowych Spis treêci 12.1 Wst p 12.1.1 Odniesienie do pi ciu g ównych wymogów 12.1.2 Forma, funkcja i u ytkowanie 12.2 Proces oceny 12.3 WartoÊci graniczne 12.4 Odst pstwa od jakoêci 12.5

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo