LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA"

Transkrypt

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA

2

3 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców na terenie pięciu gmin w powiecie żnińskim. Partnerstwo zawiązało się w grudniu 2007 roku i przybrało formę stowarzyszenia, którego członkami są reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z obszaru gmin Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo i Żnin. Członkiem LGD jest także powiat Żniński. Wszystkie gminy położone są w powiecie żnińskim i województwie kujawsko- -pomorskim. O spójności przestrzennej obszaru świadczy fakt, iż wszystkie gminy tworzące obszar partnerstwa leżą w obrębie krainy historyczno-etnograficznej zwanej Pałukami. Obszar Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa obejmuje gminy o niezwykle atrakcyjnych walorach przyrodniczych. Znajduje się tu 48 jezior, które stanowią cenny, lecz nie w pełni wykorzystany teren potencjalnego rozwoju turystyki i agroturystyki. Wszystkie gminy tworzące partnerstwo stanowią jeden z najciekawszych odcinków Szlaku Piastowskiego. Przyroda i obiekty obszaru podlegają wielu formom ochrony przyrody. Aktualnie najwyższą formą jest obszar chronionego krajobrazu. Na terenie objętym LSR znajdują się trzy obszary: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich. Niewątpliwym atutem obszaru objętego LSR jest bliskość takich atrakcji turystycznych, jak np.: rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, kolejka wąskotorowa, Park Dinozaurów w Rogowie, zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu, miasteczko westernowe w Bożejewiczkach, kamieniołom w Piechcinie, kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie, kościół NMP w Żninie, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi. Działalność LGD Pałuki Wspólna Sprawa finansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekty naszych beneficjentów realizowane są w ramach osi 4 Leader, której celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego wsi. Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna Sprawa ogłasza nabory wniosków na cztery działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Ze środków LGD zostały wyremontowane, wybudowane bądź doposażone świetlice wiejskie, elementy małej architektury turystycznej, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Powstały place zabaw, siłownie zewnętrze, ścieżki rowerowe, boiska sportowe. Wiele operacji było skierowanych do młodszych mieszkańców regionu, m.in. kursy języka angielskiego, nauki pływania z podstawami nurkowania czy warsztaty artystyczne (rzeźba, malarstwo). Beneficjenci przeznaczyli część funduszy na promocję naszego regionu, m.in. wydano wiele publikacji, powstały filmy, postawione zostały infokioski. Znaczna część środków trafiła również do rolników i mikroprzedsiębiorców, którzy mogli rozwinąć nową lub kontynuować dotychczasową działalność w zakresie agroturystyki, usług, handlu, budownictwa itp. Pałuki to również bogate dziedzictwo kulturowe. Położenie miało wpływ na powstanie specyficznej gwary, odrębnego wzornictwa oraz tradycji kulinarnych. Warto więc odwiedzić ten malowniczy region pełen atrakcji turystycznych. Prezes LGD Pałuki Wspólna Sprawa Ryszard Ulatowski

5 3 The PAŁUKI Local Action Group - A COMMON CAUSE is a partnership of people and institutions interested in the development of rural areas and in improving the quality of the life of local residents in the five communes of the Żnin County. The partnership was established in December 2007 and became an association, whose members are representatives of the communes, non-governmental organizations, enterprises and public institutions from the communes of Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo and Żnin. The Żnin Commune is also a member of LAG. All communes are situated in the Żnin County and the Kujawsko-Pomorskie Province. The communes are all located within the ethnographic - historical land called Pałuki. The area of Pałuki Local Action Group - A Common Cause is composed of communes with extremely attractive natural assets. There are 48 lakes, which are a valuable aspect in the development of tourism and agritourism. All the communes forming the partnership are located in one of the most interesting sections of the Piast Trail. Nature and objects in the area are subject to many forms of protection. Currently, the highest form is the protected landscape area. There are 3 protected areas covered by the LDS. Żnin Lakes Protected Landscape Area, Żędowskie Lake Protected Landscape Area and Rogowo Lake Protected Landscape Area. Undoubtedly, some of the tourist attractions include: Reserve and Archaeological Museum in Biskupin, The Pałucka Land Museum in Żnin, Narrow Gauge Railway Museum in Wenecja, the narrow gauge railway, the dinosaur park in Rogowo, the palace and park in Lubostroń, the Western town in Bożejewiczki, the quarry in Piechcin, St. Nicholas Church in Gąsawa, the Immaculate Conception Parish Church in Żnin, the church under the invocation of St. Catherine of Alexandria in Brzyskorzystew. The Pałuki Local Action Group - A Common Cause is financed through the Rural Development Programme for the years The projects, which are implemented by our beneficiaries, are implemented within the axis 4 LEADER. The goal of axis 4 is the activation of rural residents through building social potential in the rural areas. The Pałuki Local Action Group - A Common Cause announces calls for proposals for 4 activities: Creation and development of micro-enterprises, Diversification towards non-agricultural activity, Village renewal and development and Small projects. With the help of LAG funds community centres, objects of small tourist architecture and objects listed in the register of objects of cultural heritage were renovated, build or equipped. Playgrounds, gym halls, bike paths and sport fields were built. A number of activities such as English language courses, swimming courses with basic diving or artistic workshops (sculpture, painting) were focused on the younger residents of the region. Part of the funds was designated by our beneficiaries for the promotion of our region such as a number of publications, films and installation of interactive kiosks. A substantial part of the funds was also granted to farmers and micro-entrepreneurs for developing new or continuing existing economic activity in the fields of agritourism, services, trade and construction, etc. Pałuki is also known for its rich cultural heritage. The location had influence on the formation of a special dialect, separate design and culinary traditions. This picturesque region full of tourist attractions is definitely worth seeing. President of LAG Pałuki A Common Cause Ryszard Ulatowski

6 4 CHARAKTERYSTYKA GMINY ŁABISZYN Gmina Łabiszyn leży w północno- -wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, w południowozachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na granicy Pałuk i Kujaw. Położenie to gwarantuje dużą różnorodność rzeźby terenu, gatunków gleb, szaty roślinnej oraz zwierzyny. Administracyjnie gmina podzielona jest na 15 sołectw, obejmujących 27 wsi. Gmina liczy ponad 9842 mieszkańców, z których 4470 mieszka w mieście. Sąsiaduje z gminami: Szubin, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Złotniki Kujawskie, Barcin i Żnin. Łabiszyn położony jest 25 km od Bydgoszczy, 20 km od Żnina, 35 km od Inowrocławia, 70 km od Torunia i 100 km od Poznania. Przez miasto przepływa rzeka Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski łączy się z Brdą tworząc malowniczą trasę spływu. Typowo rolnicza gmina położona jest wśród lasów, a na jej terenie znajdują się dwa jeziora: Meszno i Smerzyn. 1. Jezioro Smerzyn / Smerzyn lake 1

7 5 ABOUT ŁABISZYN Łabiszyn Commune lies in the north- -eastern part of the Gniezno Lakeland, in the south- western part of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, on the border of Pałuki and Kujawy. This location is a guarantee of diverse terrains, types of soil, vegetation and animals. The commune is divided into 15 village administrations, which include 27 villages. Łabiszyn has over inhabitants, of which live in the city. It adjoins such communes as: Szubin, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Złotniki Kujawskie, Barcin and Żnin. Łabiszyn is situated 25 km from Bydgoszcz, 20 km from Żnin, 35 km from Inowrocław, 70 km from Toruń and 100 km from Poznań. Noteć river flows through the town, which joins the Brda river through the Bydgoszcz Canal creating a picturesque route for kayaking trips. This typically agricultural commune is situated among forests and two lakes: Meszno and Smerzyn.

8 6 Ogólna powierzchnia gminy wynosi ha, z czego 9893 ha stanowią użytki rolne. Dobrze rozwinięta jest produkcja zwierzęca i roślinna oraz przetwórstwo mięsne. Lasy stanowią 36% powierzchni gminy. Kompleksy leśne rozprzestrzeniają się w Dolinie Noteci. W Pszczółczynie znajduje się rezerwat przyrody Ostrów Pszczółczyński. Czystość środowiska naturalnego oraz bieżąca dbałość o jego stan są istotnymi elementami strategii oraz działań podejmowanych przez władze gminne. Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują troskę o jakość wody pitnej, gospodarkę odpadami, oczyszczanie ścieków komunalnych, dbałość o stan powietrza i jakość wód powierzchniowych. Na obszarze gminy nie występują problemy zanieczyszczeń powietrza. 1

9 7 The general area of Łabiszyn Commune is ha, ha of which is agricultural land. Plant and animal production, as well as meat processing are well-developed here. 36% of the com- mune area are forests, which spread in the Noteć Valley. In Pszczółczyn you can find the Ostrów Pszczółczyński nature re- serve. Łabiszyn authorities make sure the surrounding environ- ment is always clean and well-preserved. Natural environment protection includes taking care of the quality of potable water, waste management, cleaning of municipal waste, making sure the air and surface water is as clean as possible. There are no problems with air pollution in Łabiszyn Rzeka Noteć / Noteć river 2. Śluza z 1882 roku / Water gate from Urząd Miejski w Łabiszynie / Town Hall in Łabiszyn 3

10 8 1. Rzeka Noteć / Noteć river 2. Fontanna na rynku / Fountain on the market 3. Jezioro Smerzyn / Smerzyn lake 4. Kładka Wolności / Freedom Footbridge 1 2

11 9 3 4

12 10 ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNE 1 2 Najcenniejszymi zabytkami architektonicznymi Łabiszyna są jego budowle sakralne. Warto zwiedzić klasztor wzniesiony w XVI wieku jako zbór kalwiński, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja w stylu barokowym. Na uwagę zasługuje figura św. Jana Nepomucena usytuowana na osi fasady kościoła na murowanym, otynkowanym, trójstopniowym postumencie; późnobarokowa z ok. połowy XVIII wieku Innym zabytkiem architektonicznym jest także kościół farny z XVII wieku pw. Zwiastowania NMP. Godne odwiedzenia są również unikatowe grobowce na przykościelnym cmentarzu: płk. Kazimierza Mielęckiego (26-letniego dowódcy powstania styczniowego), Erazma Rykaczewskiego (filozof, twórca Dokładnego słownika polsko-angielskiego z połowy XIX wieku), mogiły bohaterów walk z 1884 roku i lat : książąt Radziwiłłów. W podziemiach kościoła znajduje się krypta rodziny Skórzewskich, do 1939 roku właścicieli słynnego pałacu w Lubostroniu. Góra Szekelego stanowi cenny zabytek architektury obronnej. Jest to miejsce walk i wspólnych mogił żołnierzy wojska polskiego i armii pruskiej, którzy zginęli podczas powstania kościuszkowego. Jej nazwa pochodzi od nazwiska dowódcy wojsk pruskich. Na terenie gminy występują interesujące zespoły dworskie oraz parkowo-pałacowe. Jednym z najcenniejszych zabytków jest zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu, będący jednym z najpiękniejszych pałaców klasycystycznych w Polsce. Jego 3

13 11 HISTORICAL MONUMENTS AND TOURIST ATTRACTIONS Religious buildings are among the most famous architectural historical monuments that can be found in Łabiszyn. Particularly interesting is the monastery built in the 16th century to serve as the Calvinian congregation, which is now a Roman-Catholic church under the invocation of St. Nicolaus in the Baroque style. The statue of St. John of Nepomuk from the 18th century, located on the facade of the church on a masonry, plastered, three-step pedestal is also worth mentioning. Another memorable historical building is the parish church from the 17th century under the invocation of the Annunciation of the BVM. Tourists should also visit the unique tombstones at the church cemetery: the tomb of colonel Kazimierz Mielęcki (26- year old commander in the January Uprising), Erazm Rykaczewski (philosopher, author of the Detailed Polish-English Dictionary from the 19th century), graves of the heroes fighting in the years 1884 and , the tomb of the Dukes Radziwiłł. In the church basement there is a vault of the Skórzewski family, who until 1939 were owners of the famous palace in Lubostroń. Góra Szekelego is a valuable example of defensive architecture. This is the place where soldiers of the Polish and Prussia army fought during the Kościuszko Uprising and now lie in common graves. The name comes from the commander of the Prussian army. 1. Kościół pw. św. Mikołaja w Łabiszynie / Church under the invocation of Saint Nicolaus in Łabiszyn 2. Figura św. Jana Nepomucena z ok. połowy XVIII wieku / Statue of Saint John of Nepomuk from the middle of 18th century 3. Kościół z XVII wieku pw. Zwiastowania NMP / Church from 17th century under the invocation of the Annunciation of the BVM 4. Oficyna w Lubostroniu / An outbuilding in Lubostroń 5. Wnętrze pałacu w Lubostroniu / Inside of a palace in Lubostroń 6. Pałac w Lubostroniu / Palace in Lubostroń 4 5 6

14 12 1 budowę zakończono w 1800 roku dla hrabiego Fryderyka Skórzewskiego. Rezydencja została pięknie zlokalizowana na wzniesieniu, z którego roztaczał się widok na nadnoteckie łąki. Pałac w Lubostroniu posiada wysunięty portyk, poprzedzony trzynastoma stopniami szerokich schodów, składający się z ośmiu kolumn, których głowice i bazy pochodzą z niezrealizowanego w Warszawie kościoła Opatrzności Bożej. Miał on upamiętniać Konstytucję 3 Maja, ale w jego powstaniu przeszkodził rozbiór kraju. Kopułę pałacu ozdobiła rzeźba Atlasa dźwigającego kulę ziemską. W sali kolumnowej pałacu widnieją płaskorzeźby upamiętniające wydarzenia historyczne (spotkanie Królowej Jadwigi z mistrzem krzyżackim, bitwę z Krzyżakami pod Płowcami i pod Koronowem, Mariannę Skórzewską przedstawiającą Fryderykowi II Wielkiemu plan budowy Kanału Bydgoskiego). Salę zdobi intarsjowana podłoga z herbami Polski i Litwy. Obok pałacu znajduje się oficyna oraz zabudowania stajni i wozowni. Pałac w Lubostroniu polecał w swych listach do brata sam Adam Mickiewicz. Tu wychował się poeta i przyjaciel wieszcza, Stefan Garczyński, a stałym bywalcem klasycystycznego pałacu był autor Mazurka Dąbrowskiego. Na uwagę zasługuje również dworek z parkiem w Łabiszynie z XVIII wieku nazywany Wyspą, w którym w 1889 r. zbudowano tajemniczą oazę milczenia. Dworek powstał jako miejsce wypoczynku dla rannych z miejskiego szpitala. Mieściła się tu wozownia, dworek mieszkalny, piwnica do przechowywania żywności oraz park z sadzawką dla łabędzi i mostkami dla spacerowiczów. Innymi zabytkowymi obiektami historycznymi w Łabiszynie są: młyn z 1796 roku, spichlerz zbożowy z XVIII wieku, a także średniowieczne piwnice zamkowe pozostałe po zam- 2 3

15 13 Łabiszyn Commune is famous for its interesting manor houses, parks and palaces. One of the most valuable historical monuments is the park and palace complex in Lubostroń, which is one of the most beautiful classic palaces in Poland. It was completed in 1800 at the request of count Fryderyk Skórzewski. The residence is located on a hill overlooking the beautiful Noteć meadows. The palace in Lubostroń has a porch with thirteen wide stairs, consisting of eight columns, which caps and bases come from the unfinished church of the Divine Providence in Warsaw that was meant to commemorate the Constitution of May 3, 1791 but its construction was interrupted by the Partition of Poland. The dome of the palace is ornamented with the sculpture of Atlas holding the globe. In the palace column hall there are bas-reliefs commemorating historical events (the meeting of Queen Jadwiga with the Grand master of the Teutonic Order, the battle of Płowce and Koronowo fought with the Teutonic Order, Marianna Skórzewska presenting Frederick the Great the construction plan of the Bydgoszcz Canal). The room has an inlaid floor with crests of Poland and Lithuania. Next to the palace there is an outbuilding, as well as stables and a cart shed. Adam Mickiewicz wrote about the palace in Lubostroń in the letters to his brother. A poet and friend of Adam Mickiewicz, Stefan Garczyński was raised here and the author of Poland Is Not Yet Lost was a frequent visitor. The manor house in Łabiszyn, called an Island built in the 18th century is also worth mentioning. It has a park, where in 1889 the mysterious silence oasis was built. The manor was originally a place for the wounded from the nearby hospital to rest. It seated a cart house, residential manor house, a cellar Oficyna na Wyspie z XVIII wieku / An outbuilding on an Island from 18th century 2. Wyspa parkowa w Łabiszynie / Park Island in Łabiszyn 3. Młyn w Łabiszynie z 1796 roku / Mill in Łabiszyn from Dąb Jagiełły / Jagiełło Oak 5. Aleja lipowa w Lubostroniu / Lime alley in Lubostroń 6. Spichlerz zbożowy z XVIII wieku / A granary from 18th century

16 14 ku rycerskim na łabiszyńskiej wyspie oraz śluza z 1882 roku. Na terenie gminy Łabiszyn występują także pomniki przyrody. Najważniejsze z nich to: Dąb Jagiełły (dąb szypułkowy o obwodzie w pierścienicy 610 cm, zasadzony wg legendy przez króla Władysława Jagiełłę w 1410 roku), rezerwat Ostrów Pszczółczyński, głazy narzutowe i aleja lipowa w Lubostroniu oraz aleja modrzewiowa przy drodze Lubostroń-Julianowo. 1 2 OŚWIATA, KULTURA I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Na terenie miasta i gminy Łabiszyn znajdują się cztery szkoły publiczne: 1. Zespół Szkół w Łabiszynie, 2. Zespół Szkół w Lubostroniu, 3. Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. H. Dąbrowskiego w Łabiszynie. Szkoły dysponują nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu oraz salami gimnastycznymi. Na terenie wsi Nowe Dąbie funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mała Szkoła. W Łabiszynie i Lubostroniu przy zespołach szkół działają przedszkola. Łabiszyński Dom Kultury 1. Przedszkole Miejskie im. Juliana Tuwima w Łabiszynie / Municipal kindergarten named after Julian Tuwim in Łabiszyn 2. Szkoła Podstawowa w Łabiszynie / Primary School in Łabiszyn 3. Zespół Szkół w Łabiszynie / School Complex in Łabiszyn 4. Łabiszyński Dom Kultury / Łabiszyn Community Centre 5. Dzień Dziecka na Łabiszyńskiej Wyspie / Children s Day on Łabiszyn Island 6. Kanał Notecki / Noteć Canal 3 W Łabiszynie działa Dom Kultury, który mieści się przy ul. Parkowej 1, na łabiszyńskiej wyspie, w dworku otoczonym rozległym parkiem. W 2010 roku obszar parku został zrewitalizowany - powstały alejki spacerowe, ścieżka edukacyjna, ławeczki. Od 31 stycznia 2005 r. jest samorządową instytucją kultury, a jej terenem działania jest obszar administracyjny gminy Łabiszyn. Obecna nazwa obowiązuje od 1998 roku. W Łabiszyńskim Domu Kultury działają sekcje i kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, taneczne, artystyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, sekcja sportowa, sekcja bilardowa, aerobik, Klub Seniora Tulipan. Przy łabiszyńskim Domu Kultury istnieje Klub Seniora,

17 15 to store food and a park with a pond for swans and brid- ges for the pedestrians. Among other historical monuments in Łabiszyn are the mill from 1796, a granary from the 18th century and a medieval castle cellars left after the castle at the Łabiszyn Island and a water gate from In Łabiszyn tourists can also find various nature monuments, like the Jagiełło Oak (a Quercus robur with the diameter at breast height of 610 cm, planted, as the legend says, by king Władysław Jagiełło in 1410), Ostrów Pszczółczyński reservation, glacial erratics, a lime alley in Lubostroń and a larch alley by the road Lubostroń-Julianowo. 4 EDUCATION, CULTURE AND SOCIAL ACTIVITY In the town and commune of Łabiszyn there are four public schools: 1. School Complex in Łabiszyn, 2. School Complex in Lubostroń, 3. Primary School in Ojrzanowo, 4. Upper-Secondary School Complex named after J. H. Dąbrowski in Łabiszyn. The schools have gyms as well as modern computer labs with internet access. In Nowe Dąbie village there is a Non-Public Primary School Mała Szkoła. Łabiszyn and Lubostroń schools also opened their own kindergartens. 5 Łabiszyn Community Centre There is a Community Centre in Łabiszyn located at Parkowa 1 Street, on the Łabiszyn Island, in the manor surrounded by a vast park area. In 2010 the park area was revitalized- there are new alleys, an educational route, some benches. Since it is a self-government cultural institution, which operates in the administrative area of the Łabiszyn Commune. The current name was established in In the Łabiszyn Community Centre there are various sections and interests groups: visual arts, music, dance, art. classes, English classes, German classes, 6

18 16 1 z którego część członków udziela się w chórze klubu Tulipan. ŁDK poza działalnością kółek zainteresowań, jest organizatorem lub współorganizatorem imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw i koncertów takich jak: Łabiszyński Wieczór Wspomnień (impreza o charakterze historycznym), akademia z okazji rocznicy powstania wielkopolskiego, obchody święta narodowego z okazji 11 listopada, wystawa regionalizmów (np. prac hafciarskich, obrazów, rzeźb), konkursy plastyczne, muzyczne, recytatorskie, sportowe. Organizuje również czas wolny dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i letnich (festyny, ogniska, zabawy na świeżym powietrzu, rajdy rowerowe, kuligi, wyjazdy do kina, teatru, na basen). Współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami oraz kołami nieformalnymi znajdującymi się na terenie Gminy Łabiszyn oraz Bydgoszczy. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. dr. Juliana Gerpe w Łabiszynie 2 1. Zajęcia plastyczne w ŁDK / Art classes at the Łabiszyn Community Centre 2. Odjazdowy bibliotekarz / A moving librarian 3. Święto pluszowego misia / Festival of the teddy bear 4. Bajkowe zakończenie wakacji z okazji święta czytelnika / A fairy-tale goodbye to the summer on the reader s day 5. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży / Journalism workshops for the youth Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. dr. Juliana Gerpe w Łabiszynie działa od 1948 roku. Przez ten okres zmieniała się nazwa, lokale biblioteki, kadra i sieć biblioteczna. Obecnie jest instytucją nowoczesną, dostosowującą się do zmieniającej się specyfiki działalności bibliotek, przyciąga wielu czytelników. Jest miejscem, w którym poza szkołą i rodziną mamy pierwszy kontakt z książką i informacją oraz szeroko rozumianą wiedzą i kulturą. Poprzez codzienne starania pracowników, biblioteka nieustannie się rozwija i staje się placówką otwartą, gdzie każdy czytelnik może przyjść, bez względu na wiek, status społeczny czy majątkowy. Z oferty biblioteki można korzystać za darmo. Dostępny jest ciekawy księgozbiór, uzupełniany regularnie o nowości wydawnicze, zgodne z sugestiami czytelników. Bezpłatny dostęp do internetu oraz rozwijająca się baza naukowo-techniczna pozwala na wszechstronne skorzystanie z informacji. Księgozbiór liczy ponad woluminów. Jest także dostępny katalog online, platforma książki elektronicznej IBUK Libra, audiobooki, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, w którym znajdują się zdjęcia dawnego Łabiszyna i mieszkańców. Przyjazne otocznie oraz dobra współpraca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami otwiera drogę łabiszyńskiej bibliotece na różne formy pracy zarówno z czytelnikami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Jest miejscem ciekawych spotkań, w których każdy może wziąć czynny udział. Odbywają się spotkania z pisarzami, podróżnikami, warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, literackie, wyjazdy do teatru, ope-

19 17 sports section, biliard section, aerobics, Tulipan Senior s Club Some members of the Senior s Club in Łabiszyn sing in the choir. Apart from many interest groups, the Centre organizes or co-organizes various events, competitions, exhibitions and concerts such as: Łabiszyn Night of Memories (a historical event), academy commemorating the Great Poland Uprising, celebrations of the national holiday on the 11th November, exhibition of local art (e.g. embroidery, paintings, sculptures), art, musical, reciting and sports competitions. The Centre organizes activities for children and youngsters to do during winter and summer holidays (carnivals, bonfires, activities in the fresh air, bicycle rallies, sleigh parties, trips to the cinema, theatre, swimming pool). It also cooperates with various institutions, associations and informal groups in the Łabiszyn Commune and Bydgoszcz. 3 Public Library named after dr Julian Gerpe in Łabiszyn 4 The Public Library named after dr Julian Gerpe in Łabiszyn was established in Since that time it has changed its name, location, personnel and its network. Currently it is a modern institution adjusting to the changing times in order to attract more readers. A library is a place, where, apart from the school and their home, children have their first reading experience, where they acquire knowledge and learn about different cultures. Its personnel works constantly to expand the library s offer and make it more inviting, where every reader is welcome, regardless of age, social or financial status. The library s offer is free. It has a wide collection of books, which is regularly supplied with new releases, based on the requests of the readers. Due to the free Internet and an expanding scientific base, access to various information is unlimited. The collection includes over volumes. The library also offers an online catalogue, IBUK Libra platform, audiobooks and a Digital Archive of the Local Tradition with pictures of the old Łabiszyn and the life of its citizens. A friendly environment and good cooperation with other institutions and associations allows the library to work both with adults, as well as with children and the youth. The library organizes interesting meetings with writers and travellers, everyone can participate in. 5

20 18 ry i filharmonii. Biblioteka prowadzi bardzo aktywny Dyskusyjny Klub Książki, Dziecięcą Akademię i Klub dla młodzieży. Niebagatelną kwestią jest także swobodny dostęp do ofert biblioteki dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka łabiszyńska jest miejscem, gdzie bibliotekarz jest dla czytelnika zarówno profesjonalistą, jak i przyjacielem. Szeroka oferta placówki dostępna jest sześć dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb użytkowników. Podlegają jej trzy filie: w Jeżewie działa od 1952 roku, Lubostroniu od 1959 roku i Nowym Dąbiu od 1974 roku. Łabiszyńska Aktywna Młodzież To grupa młodych mieszkańców gminy Łabiszyn oraz kilkoro przyjaciół z innych miejscowości: kreatywnych, z pasją, z pomysłem, działających na rzecz lokalnej społeczności. Spektrum działania grupy jest bardzo szerokie - od działań charytatywnych, społecznych, edukacyjnych po kulturalne. Łabiszyńska Aktywna Młodzież działa od 2012 roku z siedzibą w Łabiszyńskim Domu Kultury. W tym czasie jej członkowie zorganizowali i wzięli udział w wielu akcjach, dzięki czemu ŁAM jest już marką znaną nie tylko w gminie Łabiszyn. 1 2

21 19 The Active Youth of Łabiszyn It is a group of young citizens of Łabiszyn and a few friends from other cities: creative, passionate, full of ideas, acting on behalf of the local community. The group engages in charity, social, educational and cultural activities. The Active Youth of Łabiszyn was established in 2012 and has its seat in the Łabiszyn Culture Centre. Since then its members organized and participated in many actions, which made it a well-known organization not only in Łabiszyn Noc świętojańska w parku na łabiszyńskiej wyspie / St. John s Eve in the park on Łabiszyn Island 2. Dzień Dziecka na wyspie / Children s Day on the Island 3. Dzień Dziecka na wyspie / Children s Day on the Island 4. Łabiszyńskie Spotkania z Historią / Łabiszyn Historical Meetings 5. Rajd rowerowy / Bicycle rally 6. Łabiszyńska Aktywna Młodzież / The Active Youth of Łabiszyn

22 20 Służba zdrowia 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie / Independent Public Health Care Centre in Łabiszyn 2. Poczta w Łabiszynie / Post in Łabiszyn 3. Rynek w Łabiszynie / Market in Łabiszyn W Łabiszynie znajduje się nowoczesny, dobrze wyposażony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym przyjmują lekarze: internista, pediatra, stomatolog i ginekolog. Funkcjonuje gabinet zabiegowy i fizykoterapii. Istnieje również Ośrodek Zdrowia w Lubostroniu oraz dwa prywatne gabinety stomatologiczne. Od 2014 roku rozpoczął działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AGAMED. Inne 1 Na terenie miasta i gminy Łabiszyn działają organizacje pozarządowe: Ochotnicza Straż Pożarna, Łabiszyńskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Towarzystwo Miłośników Historii Łabiszyna i okolic, Łabiszyńskie Towarzystwo Kulturalne, Grupa Anonimowych Alkoholików Krokus, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jeżewa, Grupa Oni, Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju wsi Ojrzanowo, Fundacja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych. Koło Seniorów Tulipan Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

23 21 Health service There is a modern, well-equipped Independent Public Health Care Centre in Łabiszyn, which employs an internist, a pediatrician, a stomatologist and gynaecologist. The Centre has a treatment and physical therapy room. There is also a Health Centre in Lubostroń and two private stomatologists. In 2014 a Non-Public Health Care Centre AGA- MED was established. Other The city and commune of Łabiszyn is the seat of many non-governmental organizations: Volunteer FIre Department, Association of the Disabled and Their Families in Łabiszyn, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Polish Association of the Carrier Pidgeons Breeders, Association of the Lovers of Łabiszyn and the area, Łabiszyn Cultural Association, Group of Alcoholics Anonymous Krokus, Association for the Development of Jeżewo, Grupa Oni, Association for the Renovation and Development of Ojrzanowo, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych Foundation. Senior Club Tulipan Greater Poland Uprising Memorial Association. 2 3

24 22 SPORT Miejski Ludowy Klub Sportowy Noteć Łabiszyn 1 MLKS NOTEĆ funkcjonuje na terenie gminy Łabiszyn od 1974 roku. W klubie działają sekcje piłki nożnej, w trzech drużynach według kategorii wiekowych. Wszystkie trzy drużyny zajmują czołowe miejsca w ligach. Klub utrzymuje się z dotacji urzędu miejskiego oraz ze sponsoringu. Ostatnio wykonano remont pomieszczeń socjalnych i płyt boisk piłkarskich, a w niedługim czasie zapowiada się remont kortu tenisowego. Uczniowski Klub Sportowy Łabiszynianka 2 Sekcja bilarda UKS Łabiszynianka powstała w lipcu 1999 roku. Przez wiele lat działała przy MLKS Noteć jako jedna z sekcji. Obecnie swoją działalność prowadzi jako stowarzyszenie. Skupia się na szkoleniu dzieci i młodzieży, organizuje lokalne i regionalne turnieje bilardowe. Klub wspiera także rozwój bilarda w regionie. Największym sukcesem klubu jest zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Europy Juniorów w 2008 roku. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gakkko-Karate 3 4 Na terenie Łabiszyna działa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gakkko-Karate powołane w czerwcu 2007 roku. dla krzewienia wschodnich sztuk walk. Skupia 80 członków, dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Treningi są prowadzone w różnych grupach: karate, kickboxing i sport kenjutsu. Sekcja od wielu lat osiąga sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Sukcesy na zawodach międzynarodowych : 2009 rok, Mistrzostwa Europy IMAFE Emden (Niemcy) - 2 brązowe medale w konkurencji kickboxing, 2012 rok, Mistrzostwa Świata IMAF Antwerpia (Belgia) - 9 medali w konkurencji karate i kickboxing, 2013 rok, Mistrzostwa Europy IMAF Alba Iulia (Rumunia) 14 medali konkurencji karate kickboxing i sport kenjutsu, 2014 rok, Mistrzostwa Europy IMAFE Nowe (Polska) 23 medale konkurencji karate, kickboxing, sport kenjutsu.

25 23 SPORTS 5 Municipal Popular Sports Team Noteć Łabiszyn MLKS NOTEĆ was established in Łabiszyn in There are three football teams in the club, divided by the age of their members. All three teams are at the top of their league. The club is supported by donations from the City Hall and the sponsors. Recently the club renovated all the social rooms and football fields, next it plans to renovate the tennis court. Student s Sports Club Łabiszynianka The billiards section of UKS Łabiszynianka originated in July For many years it was part of the MLKS Noteć. Now it acts as an independent association. Its main focus is on training children and youngsters, organizing local and regional billiards tournaments. The club supports the popularity of billiards in the region. Its biggest success is the bronze medal in the European Junior Championships in Physical Culture Association Gakkko-Karate A Physical Culture Association-Gakkko - Karate was established in Łabiszyn in June 2007, which teaches eastern martial arts. It gathers 80 members, children, youngsters and adults. Training sessions are divided into various groups: Karate, Kickboxing and Kenjutsu. The club has won many local and international awards. 1. MLKS Noteć Łabiszyn / MLKS Noteć Łabiszyn 2. Mistrzostwa Polski w Piechcinie / Poland Championships in Piechcin 3. Mistrzostwa Polski Juniorów / Poland Junior Championships 4. Zimowe ferie z bilardem / Winter holidays with billiards 5. Fragment walk z mistrzostw świata - Belgia, Antwerpia / Part of a fight during the world championships - Belgium, Antwerp 6. Trening technik podstawowych na sali w Łabiszynie / Training session on basic techniques in the gym in Łabiszyn Among the international awards are : 2009 European Championships IMAFE Emden (Germany) - 2 bronze medals in Kickboxing, 2012 World Championships IMAF Antwerp (Belgium) - 9 medals in Karate and Kickboxing, 2013 European Championships IMAF Alba Iulia (Romania) 14 medals in Karate Kickboxing and Kenjutsu, 2014 European Championships IMAFE Nowe (Poland) 23 medals in Karate Kickboxing Kenjutsu. Achievements in local competitions: Poland Championships 2012 Krosno Odrzańskie 20 medals, Poland Championships 2013 Słupsk 24 medals, 6

26 24 Sukcesy na zawodach krajowych: Mistrzostwa Polski 2012 rok, Krosno Odrzańskie 20 medali, Mistrzostwa Polski 2013 rok, Słupsk 24 medale, Puchar Polski 2014 rok, Żagań 34 medale. Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Zuzanna Dolata, Mistrzostwa Polski 2014 rok, Olkusz 23 medale. Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Zuzanna Dolata. Sekcje prowadzą wykwalifikowani trenerzy, z pierwszym, drugim, trzecim i piątym stopniem wtajemniczenia dan. Stowarzyszenie posiada sędziów krajowych i sędziego międzynarodowego, który m.in. sędziował wyżej wymienione mistrzostwa Europy. Uczniowski Klub Sportowy Lider 1. Sekcja karate / Karate section 2. Grupa aktywnie chodzących nordic walking / A group of nordic walking enthusiasts 3. Drużyna piłki siatkowej gimnazjum w Łabiszynie / Volleyball team at the Junior High School in Łabiszyn 4. Sekcja kenjutsu / Ken-jutsu classes UKS LIDER działa przy Zespole Szkół w Łabiszynie obejmując swoją działalnością młodzież gimnazjum i uczniów szkoły podstawowej. W klubie działają sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki nożnej, lekkiej atletyki i sekcja turystyczna. W UKS LIDER pracują nauczyciele wychowania fizycznego posiadający kwalifikacje instruktorów lub trenera. Działalność klubu polega na wzbogacaniu bazy sportowej, organizacji turniejów, sparingów i zawodów sportowych, cyklicznych wyjazdów turystycznych, wyjazdów na pływalnię, rajdów rowerowych i pieszych, wyjazdów na mecze piłki siatkowej na halę widowiskowo-sportową Łuczniczka oraz mecze piłki nożnej na Zawiszę w Bydgoszczy w ramach Klubu Kibica. UKS LIDER realizuje też projekty Trzymaj formę 1

27 25 Poland Cup 2014 Żagań 34 medals. The title for the best player went to Zuzanna Dolata, Poland Championships 2014 Olkusz 23 medals. Poland Championships. 2 The club is run by qualified trainers, with the first, second, third and fifth dan. The association has many local judges and one international judge, who participated in the foregoing European Championships. Student s Sports Club Lider UKS LIDER is part of the School Complex in Łabiszyn and incorporates children from the primary and junior high school. The Club has two volleyball teams for girls and for boys, as well as a football, athletics and tourism section. UKS LIDER employs PE teachers with qualifications as instructors and trainers. The Club organizes tournaments, sparring sessions and sports events, as well as cyclical travels, trips to the swimming pool, bicycle and pedestrian rallies, trips to the Łuczniczka sports hall to see a volleyball match and football matches on the Zawisza stadium in Bydgoszcz as part of the Fanclub. UKS LIDER also participates in such projects as Trzymaj formę and Związani 18 Południkiem. Due to the club s activity the school was awarded a certificate of Szkoły w ruchu by the Ministry of National Education. UKS LIDER runs projects and classes for adults. They include cyclical nordic-walking events, trips to the Sport Factory or bicycle and pedestrian trips. 3 4

28 26 1 i Związani 18 Południkiem. Dzięki działalności Klubu szkoła otrzymała certyfikat Szkoły w ruchu przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. UKS LIDER prowadzi także projekty i zajęcia dla osób dorosłych. Są to cykliczne wyjścia nordic walking, wyjazdy do Sport Factory czy rajdy rowerowe i piesze. Obiekty sportowe w gminie Łabiszyn: sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Łabiszynie, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Lubostroniu, minisala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Łabiszynie, Stadion Miejski w Łabiszynie z trybuną boczną dla widzów i zapleczem socjalnym, na którym znajdują się dwa boiska do piłki nożnej, bieżnia i kort tenisowy oraz grzybek taneczny, boisko orlik 2012 przy Zespole Szkół w Łabiszynie, siłownie plenerowe w Łabiszynie i Lubostroniu. 2 3

29 27 Sports objects in Łabiszyn: gym at the School Complex in Łabiszyn, gym at the School Complex in Lubostroń, mini gym at the Primary School in Łabiszyn, City Stadium in Łabiszyn with a side tribune for spectators and social area, which has two football fields, a running track, a tennis court and a dance arena, Orlik 2012 field at the School Complex in Łabiszyn, outdoor gyms in Łabiszyn and Lubostroń Boisko sportowe orlik 2012 przy Zespole Szkół w Łabiszynie / Orlik field 2012 at the School Complex in Łabiszyn 2. Siłownia plenerowa na wyspie / Outdoor gym on Łabiszyn Island 3. Stadion Miejski w Łabiszynie / Municipal Stadium in Łabiszyn 4. Siłownia plenerowa w Lubostroniu / Outdoor gym in Lubostroń 5. Siłownia plenerowa i plac zabaw w Łabiszynie / Outdoor gym and a playground in Łabiszyn 5

30 28 TURYSTYKA Łabiszyn leży na Szlaku Piastowskim, popularnej trasie turystycznej, bogatej w zabytki i pomniki historyczne z początków państwa polskiego. Z kolei na bazie walorów Doliny Noteci, kompleksów leśnych i zasobów wodnych rozwija się turystyka wodna, wędkarstwo i turystyka krajoznawcza. Na terenie gminy istnieje oznakowany szlak rowerowy o długości 15 km. Obiekty, które świadczą usługi hotelarskie na terenie gminy Łabiszyn: Całoroczne: Hotel Pałacowy w Lubostroniu: 1 trzy apartamenty w pałacu głównym, siedem miejsc noclegowych w Domku Myśliwskim, 40 miejsc noclegowych w oficynie pałacowej; w tym osiem miejsc dla osób niepełnosprawnych, Sezonowe: Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie z 157 miejscami noclegowymi w różnym standardzie. Pole biwakowe w Smerzynie: 50 miejsc noclegowych. Ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego lub świątecznego w Lubostroniu: 20 miejsc biwakowych. Baza gastronomiczna: 2 Restauracja w hotelu Pałacowym w Lubostroniu, na 90 miejsc i mała sala bankietowa dla 20 osób oraz sala konferencyjna w pałacu głównym na 50 miejsc, 3

31 29 TOURISM Łabiszyn lies on the Piast Trail, a popular tourist route, full of historical monuments from the beginning of the Polish state. The Noteć Valley, its forests and water resources encourage water tourism, fishing and heritage tourism. The Commune has a marked 15 km bicycle trail. Among the hospitality facilities in Łabiszyn are: 4 All year long: Hotel Pałacowy in Lubostroń: 3 apartments in the main building, 7 rooms in the Hunter s House, 40 rooms in the palace outbuildings; including 8 rooms for the disabled, Seasonally: Scout s Vacation Centres in Smerzyn *157 rooms with various standards. A camp site in Smerzyn: 50 rooms. Saturday and Sunday or holiday vacation centre in Lubostroń: 20 rooms. 5 Catering: 2 Restaurant in the Pałacowy hotel in Lubostroń, seats 90 guests, has a small banquet room for 20 people and a conference room for 50 people, 6 1. Plac zabaw na łabiszyńskiej wyspie / Playground on Łabiszyn Island 2. Ośrodek Harcerski w Smerzynie / Scout s Vacation Centre in Smerzyn 3. Amfiteatr na łabiszyńskiej wyspie / Amphitheatre on Łabiszyn Island 4. Rowery wodne / Pedal boats 5. Marina na łabiszyńskiej wyspie / Marina on Łabiszyn Island 6. Spływ kajakowy na łabiszyńskiej wyspie / Canoeing on Łabiszyn Island

32 30 Zajazd Iskra w Oporówku na 60 miejsc, Restauracja ELPUEBLO na łabiszyńskiej wyspie, Sala Bankietowa E. Nowak w Łabiszynie, Punkty małej gastronomii w Łabiszynie, Bary sezonowe w Smerzynie, Sale Bankietowe BANKIET W. Królak, Zdziersk. ŁABISZYŃSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ Rekonstrukcja scen z życia mieszkańców Łabiszyna z okresu II wojny światowej / Reconstruction of the life of Łabiszyn citizens during WW II 1 Od 2011 roku w Łabiszynie organizowane są Łabiszyńskie Spotkania z Historią. Wydarzenia te od kilku lat przyciągają kilka tysięcy osób. W 2015 roku planowana jest czwarta edycja. Każdorazowo impreza odbywa się pod innym hasłem. Łabiszyńskie Spotkania z Historią, to wydarzenie turystyczne, na które składa się cykl inscenizacji prezentujących realia z okresu II wojny światowej. Jest to impreza trwająca trzy dni. Całe wydarzenie jest zaplanowane w taki sposób, aby obok inscenizacji batalistycznych, które są gwoździem i zwieńczeniem programu, każdy z widzów miał możliwość obcowania z historią w bardzo szeroki i komplementarny sposób. W tym celu przygotowane są interaktywne prezentacje, konkursy wiedzy historycznej związane z dokonaniami wojska polskiego na frontach II wojny światowej, a obecne na imprezie stowarzyszenia i grupy rekonstrukcji historycznych prezentują swoje dokonania na dioramach i specjalnie przygotowanych pokazach. Uzupełnieniem całości są warsztaty historyczne i pokazy filmów nakręconych przez rekonstruktorów oraz szereg aktywności, których animatorem jest Łabiszyńska Aktywna Młodzież. Motywację i zapał do organizacji kolejnej wielkiej imprezy z cyklu Łabiszyńskie Spotkania z Historią najlepiej opisują słowa jednego z rekonstruktorów Krzysztofa Zawilińskiego z SRHAA 7: Członkowie grup rekonstrukcyjnych są różni: wygadani i milczący, spokojni i szaleni, dzieli ich wiek, zawody, poglądy, muzyka i kilometry, jest jednak coś co ich łączy. Można to coś nazwać stanem duszy i umysłu, czyli czymś co inspiruje i czyni życie ciekawsze doświadczeniem, to coś czego wyrzec się nie sposób. Jest jeszcze miejsce, w którym spełniają się rekonstrukcyjne marzenia, miejsce, w którym przychylność, dojrzałość wizji i zapał do pracy pozwala realizować wielkie przedsięwzięcie. Nazwijmy rzeczy po imieniu: tym co ich rekonstruktorów i miłośników rekonstrukcji historycznych łączy - jest pasja i Łabiszyn. 3

33 31 Iskra Inn in Oporówek for 60 people, ELPUEBLO restaurant on the Łabiszyn Island, E. Nowak banquet hall in Łabiszyn, Small Catering facilities in Łabiszyn, Seasonal bars in Smerzyn, BANKIET W. Królak banquet hall, Zdziersk. ŁABISZYN HISTORICAL MEETINGS Since 2011 Łabiszyn organizes the Łabiszyn Historical Meetings. This event always attracts several thousand guests. Łabiszyn authorities plan to organize the next 4th edition in Every time the event has a different motto. Łabiszyn Historical Meetings are a tourist attraction, which includes a series of stagings presenting the life during the II World War. The event lasts 3 days and is planned in such a way that apart from battle stagings, which are the main attraction, everyone gets a chance to be a part of history. Therefore the authorities prepare interactive presentations, historical knowledge competitions connected with the achievements Polish Armed Forces in II World War. Currently various associations and historical reconstruction groups present their successes on dioramas and during specially prepared shows. To complete all this, the authorities organize historical workshops and movie shows, as well as other activities organized by the Łabiszyn Active Youth. The motivation and enthusiasm of the organization to prepare another such event is best described by the words of one of the famous restorers Krzysztof Zawiliński from SRHAA 7: Members of reconstruction groups differ: they are talkative or silent, calm or crazy, they are different ages, have different occupations, beliefs, music and kilometers travelled but there is something that connects them. You may call this the state of mind, i.e. something that inspires and makes your life more interesting, something you can t live without. This is the place where dreams come true, where favours, maturity of vision and enthusiasm for work allows to do great things. To call a spade a spade: the thing that connects them all is passion and Łabiszyn

34 Rekonstrukcja scen z życia mieszkańców Łabiszyna z okresu II wojny światowej / Reconstruction of the life of Łabiszyn citizens during WW II 2

35

36 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA ul. Gnieźnieńska 7, Żnin Województwo Kujawsko-Pomorskie tel.: URZĄD MIEJSKI w ŁABISZYNIE Plac 1000-lecia 1c, Łabiszyn tel.: , fax: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Redakcja: Urząd Miejski w Łabiszynie, Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa Fotografie: K. Andrysiewicz, archiwum ŁAM, archiwum Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, J. Bizoń, G. Błaszkiewicz, P. Dąbkowska, M. Dworacka, M. Jarolewski, M. Kośmider, M. Kruszka, A. Łakomy, A. Pliszkowski, K. Sęk, M. Skibińska, D. Wachowiak Opracowanie graficzne: Agnieszka Sanowska-Piwko, Eureka Plus Agencja Reklamy Skład i przygotowanie do druku: Eureka Plus Agencja Reklamy, ul. 3 Maja 11, Rzeszów Copyright by Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa i Gmina Łabiszyn, 2015 Copyright by Eureka Plus Agencja Reklamy, 2015 ISB

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania KOLD

Lokalna Grupa Działania KOLD Lokalna Grupa Działania KOLD LGD w Polsce LGD w Wielkopolsce Teren 7 gmin 78 837 mieszkańców 137 członków w tym 7 gmin, 1 starostwo powiatowe 2 Stowarzyszenia Zarząd 10 osób Rada 14 osób Budżet 16 653

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania KOLD. Ireneusz Witkowski Rokosowo, r.

Lokalna Grupa Działania KOLD. Ireneusz Witkowski Rokosowo, r. Lokalna Grupa Działania KOLD Ireneusz Witkowski Rokosowo, 04.03.2011r. Teren 7 gmin 78 837 mieszkańców 138 członków w tym 7 gmin, 2 Stowarzyszenia Zarząd 7 osób Rada 14 osób BudŜet 11 653 520 PLN KOLD

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine 26-27 June 2014, Kyiv, Ukraine "National Program for the Development of Reading 2014-2020" /Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020/ by Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski*

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski* Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Teacher Training Centre in Rybnik

Teacher Training Centre in Rybnik Teacher Training Centre in Rybnik Nauczycieli i i Informacji Pedagogicznej WOM WOM w Rybniku w Rybniku 4a 44-200 Rybnik tel. tel. (032) (032) 42-47-472 Rybnik - our town Town centre and former town hall

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

HEALTHY COMMUNITIES GMINA MIEJSKA IŁAWA

HEALTHY COMMUNITIES GMINA MIEJSKA IŁAWA HEALTHY COMMUNITIES GMINA MIEJSKA IŁAWA BUILDING CAPACITIES AND INFRASTRUCTURE FOR HEALTH Sports facilities Swimming pool Football pitches 9 Playgrounds 10 Sports halls 10 Outdoor gyms 4 Beaches 2 Swimming

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert

Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert Lp. Nr oferty Wnioskodawca Nazwa zadania Przyznana kwota (zł) I. W obszarze współpracy : Oświata

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki i

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://cos.strazgraniczna.pl/cos/o-nas/historia/sala-tradycji-polskich/13727,sala-tradycji-polskich-formacji-granicz nych.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Gminny kalendarz imprez na 2014r.

Gminny kalendarz imprez na 2014r. Gminny kalendarz imprez na 2014r. STYCZEŃ 10 stycznia X Turniej Halowej Piłki Nożnej w ramach święta patrona 11 stycznia Turniej Halowej Piłki Nożnej Żaki, hala ul. Strzelecka 18 stycznia Turniej Halowej

Bardziej szczegółowo