LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA"

Transkrypt

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA

2

3 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców na terenie pięciu gmin w powiecie żnińskim. Partnerstwo zawiązało się w grudniu 2007 roku i przybrało formę stowarzyszenia, którego członkami są reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z obszaru gmin Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo i Żnin. Członkiem LGD jest także powiat Żniński. Wszystkie gminy położone są w powiecie żnińskim i województwie kujawsko- -pomorskim. O spójności przestrzennej obszaru świadczy fakt, iż wszystkie gminy tworzące obszar partnerstwa leżą w obrębie krainy historyczno-etnograficznej zwanej Pałukami. Obszar Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa obejmuje gminy o niezwykle atrakcyjnych walorach przyrodniczych. Znajduje się tu 48 jezior, które stanowią cenny, lecz nie w pełni wykorzystany teren potencjalnego rozwoju turystyki i agroturystyki. Wszystkie gminy tworzące partnerstwo stanowią jeden z najciekawszych odcinków Szlaku Piastowskiego. Przyroda i obiekty obszaru podlegają wielu formom ochrony przyrody. Aktualnie najwyższą formą jest obszar chronionego krajobrazu. Na terenie objętym LSR znajdują się trzy obszary: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich. Niewątpliwym atutem obszaru objętego LSR jest bliskość takich atrakcji turystycznych, jak np.: rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, kolejka wąskotorowa, Park Dinozaurów w Rogowie, zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu, miasteczko westernowe w Bożejewiczkach, kamieniołom w Piechcinie, kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie, kościół NMP w Żninie, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi. Działalność LGD Pałuki Wspólna Sprawa finansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekty naszych beneficjentów realizowane są w ramach osi 4 Leader, której celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego wsi. Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna Sprawa ogłasza nabory wniosków na cztery działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Ze środków LGD zostały wyremontowane, wybudowane bądź doposażone świetlice wiejskie, elementy małej architektury turystycznej, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Powstały place zabaw, siłownie zewnętrze, ścieżki rowerowe, boiska sportowe. Wiele operacji było skierowanych do młodszych mieszkańców regionu, m.in. kursy języka angielskiego, nauki pływania z podstawami nurkowania czy warsztaty artystyczne (rzeźba, malarstwo). Beneficjenci przeznaczyli część funduszy na promocję naszego regionu, m.in. wydano wiele publikacji, powstały filmy, postawione zostały infokioski. Znaczna część środków trafiła również do rolników i mikroprzedsiębiorców, którzy mogli rozwinąć nową lub kontynuować dotychczasową działalność w zakresie agroturystyki, usług, handlu, budownictwa itp. Pałuki to również bogate dziedzictwo kulturowe. Położenie miało wpływ na powstanie specyficznej gwary, odrębnego wzornictwa oraz tradycji kulinarnych. Warto więc odwiedzić ten malowniczy region pełen atrakcji turystycznych. Prezes LGD Pałuki Wspólna Sprawa Ryszard Ulatowski

5 3 The PAŁUKI Local Action Group - A COMMON CAUSE is a partnership of people and institutions interested in the development of rural areas and in improving the quality of the life of local residents in the five communes of the Żnin County. The partnership was established in December 2007 and became an association, whose members are representatives of the communes, non-governmental organizations, enterprises and public institutions from the communes of Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo and Żnin. The Żnin Commune is also a member of LAG. All communes are situated in the Żnin County and the Kujawsko-Pomorskie Province. The communes are all located within the ethnographic - historical land called Pałuki. The area of Pałuki Local Action Group - A Common Cause is composed of communes with extremely attractive natural assets. There are 48 lakes, which are a valuable aspect in the development of tourism and agritourism. All the communes forming the partnership are located in one of the most interesting sections of the Piast Trail. Nature and objects in the area are subject to many forms of protection. Currently, the highest form is the protected landscape area. There are 3 protected areas covered by the LDS. Żnin Lakes Protected Landscape Area, Żędowskie Lake Protected Landscape Area and Rogowo Lake Protected Landscape Area. Undoubtedly, some of the tourist attractions include: Reserve and Archaeological Museum in Biskupin, The Pałucka Land Museum in Żnin, Narrow Gauge Railway Museum in Wenecja, the narrow gauge railway, the dinosaur park in Rogowo, the palace and park in Lubostroń, the Western town in Bożejewiczki, the quarry in Piechcin, St. Nicholas Church in Gąsawa, the Immaculate Conception Parish Church in Żnin, the church under the invocation of St. Catherine of Alexandria in Brzyskorzystew. The Pałuki Local Action Group - A Common Cause is financed through the Rural Development Programme for the years The projects, which are implemented by our beneficiaries, are implemented within the axis 4 LEADER. The goal of axis 4 is the activation of rural residents through building social potential in the rural areas. The Pałuki Local Action Group - A Common Cause announces calls for proposals for 4 activities: Creation and development of micro-enterprises, Diversification towards non-agricultural activity, Village renewal and development and Small projects. With the help of LAG funds community centres, objects of small tourist architecture and objects listed in the register of objects of cultural heritage were renovated, build or equipped. Playgrounds, gym halls, bike paths and sport fields were built. A number of activities such as English language courses, swimming courses with basic diving or artistic workshops (sculpture, painting) were focused on the younger residents of the region. Part of the funds was designated by our beneficiaries for the promotion of our region such as a number of publications, films and installation of interactive kiosks. A substantial part of the funds was also granted to farmers and micro-entrepreneurs for developing new or continuing existing economic activity in the fields of agritourism, services, trade and construction, etc. Pałuki is also known for its rich cultural heritage. The location had influence on the formation of a special dialect, separate design and culinary traditions. This picturesque region full of tourist attractions is definitely worth seeing. President of LAG Pałuki A Common Cause Ryszard Ulatowski

6 4 CHARAKTERYSTYKA GMINY ŁABISZYN Gmina Łabiszyn leży w północno- -wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, w południowozachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na granicy Pałuk i Kujaw. Położenie to gwarantuje dużą różnorodność rzeźby terenu, gatunków gleb, szaty roślinnej oraz zwierzyny. Administracyjnie gmina podzielona jest na 15 sołectw, obejmujących 27 wsi. Gmina liczy ponad 9842 mieszkańców, z których 4470 mieszka w mieście. Sąsiaduje z gminami: Szubin, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Złotniki Kujawskie, Barcin i Żnin. Łabiszyn położony jest 25 km od Bydgoszczy, 20 km od Żnina, 35 km od Inowrocławia, 70 km od Torunia i 100 km od Poznania. Przez miasto przepływa rzeka Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski łączy się z Brdą tworząc malowniczą trasę spływu. Typowo rolnicza gmina położona jest wśród lasów, a na jej terenie znajdują się dwa jeziora: Meszno i Smerzyn. 1. Jezioro Smerzyn / Smerzyn lake 1

7 5 ABOUT ŁABISZYN Łabiszyn Commune lies in the north- -eastern part of the Gniezno Lakeland, in the south- western part of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, on the border of Pałuki and Kujawy. This location is a guarantee of diverse terrains, types of soil, vegetation and animals. The commune is divided into 15 village administrations, which include 27 villages. Łabiszyn has over inhabitants, of which live in the city. It adjoins such communes as: Szubin, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Złotniki Kujawskie, Barcin and Żnin. Łabiszyn is situated 25 km from Bydgoszcz, 20 km from Żnin, 35 km from Inowrocław, 70 km from Toruń and 100 km from Poznań. Noteć river flows through the town, which joins the Brda river through the Bydgoszcz Canal creating a picturesque route for kayaking trips. This typically agricultural commune is situated among forests and two lakes: Meszno and Smerzyn.

8 6 Ogólna powierzchnia gminy wynosi ha, z czego 9893 ha stanowią użytki rolne. Dobrze rozwinięta jest produkcja zwierzęca i roślinna oraz przetwórstwo mięsne. Lasy stanowią 36% powierzchni gminy. Kompleksy leśne rozprzestrzeniają się w Dolinie Noteci. W Pszczółczynie znajduje się rezerwat przyrody Ostrów Pszczółczyński. Czystość środowiska naturalnego oraz bieżąca dbałość o jego stan są istotnymi elementami strategii oraz działań podejmowanych przez władze gminne. Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują troskę o jakość wody pitnej, gospodarkę odpadami, oczyszczanie ścieków komunalnych, dbałość o stan powietrza i jakość wód powierzchniowych. Na obszarze gminy nie występują problemy zanieczyszczeń powietrza. 1

9 7 The general area of Łabiszyn Commune is ha, ha of which is agricultural land. Plant and animal production, as well as meat processing are well-developed here. 36% of the com- mune area are forests, which spread in the Noteć Valley. In Pszczółczyn you can find the Ostrów Pszczółczyński nature re- serve. Łabiszyn authorities make sure the surrounding environ- ment is always clean and well-preserved. Natural environment protection includes taking care of the quality of potable water, waste management, cleaning of municipal waste, making sure the air and surface water is as clean as possible. There are no problems with air pollution in Łabiszyn Rzeka Noteć / Noteć river 2. Śluza z 1882 roku / Water gate from Urząd Miejski w Łabiszynie / Town Hall in Łabiszyn 3

10 8 1. Rzeka Noteć / Noteć river 2. Fontanna na rynku / Fountain on the market 3. Jezioro Smerzyn / Smerzyn lake 4. Kładka Wolności / Freedom Footbridge 1 2

11 9 3 4

12 10 ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNE 1 2 Najcenniejszymi zabytkami architektonicznymi Łabiszyna są jego budowle sakralne. Warto zwiedzić klasztor wzniesiony w XVI wieku jako zbór kalwiński, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja w stylu barokowym. Na uwagę zasługuje figura św. Jana Nepomucena usytuowana na osi fasady kościoła na murowanym, otynkowanym, trójstopniowym postumencie; późnobarokowa z ok. połowy XVIII wieku Innym zabytkiem architektonicznym jest także kościół farny z XVII wieku pw. Zwiastowania NMP. Godne odwiedzenia są również unikatowe grobowce na przykościelnym cmentarzu: płk. Kazimierza Mielęckiego (26-letniego dowódcy powstania styczniowego), Erazma Rykaczewskiego (filozof, twórca Dokładnego słownika polsko-angielskiego z połowy XIX wieku), mogiły bohaterów walk z 1884 roku i lat : książąt Radziwiłłów. W podziemiach kościoła znajduje się krypta rodziny Skórzewskich, do 1939 roku właścicieli słynnego pałacu w Lubostroniu. Góra Szekelego stanowi cenny zabytek architektury obronnej. Jest to miejsce walk i wspólnych mogił żołnierzy wojska polskiego i armii pruskiej, którzy zginęli podczas powstania kościuszkowego. Jej nazwa pochodzi od nazwiska dowódcy wojsk pruskich. Na terenie gminy występują interesujące zespoły dworskie oraz parkowo-pałacowe. Jednym z najcenniejszych zabytków jest zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu, będący jednym z najpiękniejszych pałaców klasycystycznych w Polsce. Jego 3

13 11 HISTORICAL MONUMENTS AND TOURIST ATTRACTIONS Religious buildings are among the most famous architectural historical monuments that can be found in Łabiszyn. Particularly interesting is the monastery built in the 16th century to serve as the Calvinian congregation, which is now a Roman-Catholic church under the invocation of St. Nicolaus in the Baroque style. The statue of St. John of Nepomuk from the 18th century, located on the facade of the church on a masonry, plastered, three-step pedestal is also worth mentioning. Another memorable historical building is the parish church from the 17th century under the invocation of the Annunciation of the BVM. Tourists should also visit the unique tombstones at the church cemetery: the tomb of colonel Kazimierz Mielęcki (26- year old commander in the January Uprising), Erazm Rykaczewski (philosopher, author of the Detailed Polish-English Dictionary from the 19th century), graves of the heroes fighting in the years 1884 and , the tomb of the Dukes Radziwiłł. In the church basement there is a vault of the Skórzewski family, who until 1939 were owners of the famous palace in Lubostroń. Góra Szekelego is a valuable example of defensive architecture. This is the place where soldiers of the Polish and Prussia army fought during the Kościuszko Uprising and now lie in common graves. The name comes from the commander of the Prussian army. 1. Kościół pw. św. Mikołaja w Łabiszynie / Church under the invocation of Saint Nicolaus in Łabiszyn 2. Figura św. Jana Nepomucena z ok. połowy XVIII wieku / Statue of Saint John of Nepomuk from the middle of 18th century 3. Kościół z XVII wieku pw. Zwiastowania NMP / Church from 17th century under the invocation of the Annunciation of the BVM 4. Oficyna w Lubostroniu / An outbuilding in Lubostroń 5. Wnętrze pałacu w Lubostroniu / Inside of a palace in Lubostroń 6. Pałac w Lubostroniu / Palace in Lubostroń 4 5 6

14 12 1 budowę zakończono w 1800 roku dla hrabiego Fryderyka Skórzewskiego. Rezydencja została pięknie zlokalizowana na wzniesieniu, z którego roztaczał się widok na nadnoteckie łąki. Pałac w Lubostroniu posiada wysunięty portyk, poprzedzony trzynastoma stopniami szerokich schodów, składający się z ośmiu kolumn, których głowice i bazy pochodzą z niezrealizowanego w Warszawie kościoła Opatrzności Bożej. Miał on upamiętniać Konstytucję 3 Maja, ale w jego powstaniu przeszkodził rozbiór kraju. Kopułę pałacu ozdobiła rzeźba Atlasa dźwigającego kulę ziemską. W sali kolumnowej pałacu widnieją płaskorzeźby upamiętniające wydarzenia historyczne (spotkanie Królowej Jadwigi z mistrzem krzyżackim, bitwę z Krzyżakami pod Płowcami i pod Koronowem, Mariannę Skórzewską przedstawiającą Fryderykowi II Wielkiemu plan budowy Kanału Bydgoskiego). Salę zdobi intarsjowana podłoga z herbami Polski i Litwy. Obok pałacu znajduje się oficyna oraz zabudowania stajni i wozowni. Pałac w Lubostroniu polecał w swych listach do brata sam Adam Mickiewicz. Tu wychował się poeta i przyjaciel wieszcza, Stefan Garczyński, a stałym bywalcem klasycystycznego pałacu był autor Mazurka Dąbrowskiego. Na uwagę zasługuje również dworek z parkiem w Łabiszynie z XVIII wieku nazywany Wyspą, w którym w 1889 r. zbudowano tajemniczą oazę milczenia. Dworek powstał jako miejsce wypoczynku dla rannych z miejskiego szpitala. Mieściła się tu wozownia, dworek mieszkalny, piwnica do przechowywania żywności oraz park z sadzawką dla łabędzi i mostkami dla spacerowiczów. Innymi zabytkowymi obiektami historycznymi w Łabiszynie są: młyn z 1796 roku, spichlerz zbożowy z XVIII wieku, a także średniowieczne piwnice zamkowe pozostałe po zam- 2 3

15 13 Łabiszyn Commune is famous for its interesting manor houses, parks and palaces. One of the most valuable historical monuments is the park and palace complex in Lubostroń, which is one of the most beautiful classic palaces in Poland. It was completed in 1800 at the request of count Fryderyk Skórzewski. The residence is located on a hill overlooking the beautiful Noteć meadows. The palace in Lubostroń has a porch with thirteen wide stairs, consisting of eight columns, which caps and bases come from the unfinished church of the Divine Providence in Warsaw that was meant to commemorate the Constitution of May 3, 1791 but its construction was interrupted by the Partition of Poland. The dome of the palace is ornamented with the sculpture of Atlas holding the globe. In the palace column hall there are bas-reliefs commemorating historical events (the meeting of Queen Jadwiga with the Grand master of the Teutonic Order, the battle of Płowce and Koronowo fought with the Teutonic Order, Marianna Skórzewska presenting Frederick the Great the construction plan of the Bydgoszcz Canal). The room has an inlaid floor with crests of Poland and Lithuania. Next to the palace there is an outbuilding, as well as stables and a cart shed. Adam Mickiewicz wrote about the palace in Lubostroń in the letters to his brother. A poet and friend of Adam Mickiewicz, Stefan Garczyński was raised here and the author of Poland Is Not Yet Lost was a frequent visitor. The manor house in Łabiszyn, called an Island built in the 18th century is also worth mentioning. It has a park, where in 1889 the mysterious silence oasis was built. The manor was originally a place for the wounded from the nearby hospital to rest. It seated a cart house, residential manor house, a cellar Oficyna na Wyspie z XVIII wieku / An outbuilding on an Island from 18th century 2. Wyspa parkowa w Łabiszynie / Park Island in Łabiszyn 3. Młyn w Łabiszynie z 1796 roku / Mill in Łabiszyn from Dąb Jagiełły / Jagiełło Oak 5. Aleja lipowa w Lubostroniu / Lime alley in Lubostroń 6. Spichlerz zbożowy z XVIII wieku / A granary from 18th century

16 14 ku rycerskim na łabiszyńskiej wyspie oraz śluza z 1882 roku. Na terenie gminy Łabiszyn występują także pomniki przyrody. Najważniejsze z nich to: Dąb Jagiełły (dąb szypułkowy o obwodzie w pierścienicy 610 cm, zasadzony wg legendy przez króla Władysława Jagiełłę w 1410 roku), rezerwat Ostrów Pszczółczyński, głazy narzutowe i aleja lipowa w Lubostroniu oraz aleja modrzewiowa przy drodze Lubostroń-Julianowo. 1 2 OŚWIATA, KULTURA I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Na terenie miasta i gminy Łabiszyn znajdują się cztery szkoły publiczne: 1. Zespół Szkół w Łabiszynie, 2. Zespół Szkół w Lubostroniu, 3. Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. H. Dąbrowskiego w Łabiszynie. Szkoły dysponują nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu oraz salami gimnastycznymi. Na terenie wsi Nowe Dąbie funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mała Szkoła. W Łabiszynie i Lubostroniu przy zespołach szkół działają przedszkola. Łabiszyński Dom Kultury 1. Przedszkole Miejskie im. Juliana Tuwima w Łabiszynie / Municipal kindergarten named after Julian Tuwim in Łabiszyn 2. Szkoła Podstawowa w Łabiszynie / Primary School in Łabiszyn 3. Zespół Szkół w Łabiszynie / School Complex in Łabiszyn 4. Łabiszyński Dom Kultury / Łabiszyn Community Centre 5. Dzień Dziecka na Łabiszyńskiej Wyspie / Children s Day on Łabiszyn Island 6. Kanał Notecki / Noteć Canal 3 W Łabiszynie działa Dom Kultury, który mieści się przy ul. Parkowej 1, na łabiszyńskiej wyspie, w dworku otoczonym rozległym parkiem. W 2010 roku obszar parku został zrewitalizowany - powstały alejki spacerowe, ścieżka edukacyjna, ławeczki. Od 31 stycznia 2005 r. jest samorządową instytucją kultury, a jej terenem działania jest obszar administracyjny gminy Łabiszyn. Obecna nazwa obowiązuje od 1998 roku. W Łabiszyńskim Domu Kultury działają sekcje i kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, taneczne, artystyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, sekcja sportowa, sekcja bilardowa, aerobik, Klub Seniora Tulipan. Przy łabiszyńskim Domu Kultury istnieje Klub Seniora,

17 15 to store food and a park with a pond for swans and brid- ges for the pedestrians. Among other historical monuments in Łabiszyn are the mill from 1796, a granary from the 18th century and a medieval castle cellars left after the castle at the Łabiszyn Island and a water gate from In Łabiszyn tourists can also find various nature monuments, like the Jagiełło Oak (a Quercus robur with the diameter at breast height of 610 cm, planted, as the legend says, by king Władysław Jagiełło in 1410), Ostrów Pszczółczyński reservation, glacial erratics, a lime alley in Lubostroń and a larch alley by the road Lubostroń-Julianowo. 4 EDUCATION, CULTURE AND SOCIAL ACTIVITY In the town and commune of Łabiszyn there are four public schools: 1. School Complex in Łabiszyn, 2. School Complex in Lubostroń, 3. Primary School in Ojrzanowo, 4. Upper-Secondary School Complex named after J. H. Dąbrowski in Łabiszyn. The schools have gyms as well as modern computer labs with internet access. In Nowe Dąbie village there is a Non-Public Primary School Mała Szkoła. Łabiszyn and Lubostroń schools also opened their own kindergartens. 5 Łabiszyn Community Centre There is a Community Centre in Łabiszyn located at Parkowa 1 Street, on the Łabiszyn Island, in the manor surrounded by a vast park area. In 2010 the park area was revitalized- there are new alleys, an educational route, some benches. Since it is a self-government cultural institution, which operates in the administrative area of the Łabiszyn Commune. The current name was established in In the Łabiszyn Community Centre there are various sections and interests groups: visual arts, music, dance, art. classes, English classes, German classes, 6

18 16 1 z którego część członków udziela się w chórze klubu Tulipan. ŁDK poza działalnością kółek zainteresowań, jest organizatorem lub współorganizatorem imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw i koncertów takich jak: Łabiszyński Wieczór Wspomnień (impreza o charakterze historycznym), akademia z okazji rocznicy powstania wielkopolskiego, obchody święta narodowego z okazji 11 listopada, wystawa regionalizmów (np. prac hafciarskich, obrazów, rzeźb), konkursy plastyczne, muzyczne, recytatorskie, sportowe. Organizuje również czas wolny dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i letnich (festyny, ogniska, zabawy na świeżym powietrzu, rajdy rowerowe, kuligi, wyjazdy do kina, teatru, na basen). Współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami oraz kołami nieformalnymi znajdującymi się na terenie Gminy Łabiszyn oraz Bydgoszczy. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. dr. Juliana Gerpe w Łabiszynie 2 1. Zajęcia plastyczne w ŁDK / Art classes at the Łabiszyn Community Centre 2. Odjazdowy bibliotekarz / A moving librarian 3. Święto pluszowego misia / Festival of the teddy bear 4. Bajkowe zakończenie wakacji z okazji święta czytelnika / A fairy-tale goodbye to the summer on the reader s day 5. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży / Journalism workshops for the youth Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. dr. Juliana Gerpe w Łabiszynie działa od 1948 roku. Przez ten okres zmieniała się nazwa, lokale biblioteki, kadra i sieć biblioteczna. Obecnie jest instytucją nowoczesną, dostosowującą się do zmieniającej się specyfiki działalności bibliotek, przyciąga wielu czytelników. Jest miejscem, w którym poza szkołą i rodziną mamy pierwszy kontakt z książką i informacją oraz szeroko rozumianą wiedzą i kulturą. Poprzez codzienne starania pracowników, biblioteka nieustannie się rozwija i staje się placówką otwartą, gdzie każdy czytelnik może przyjść, bez względu na wiek, status społeczny czy majątkowy. Z oferty biblioteki można korzystać za darmo. Dostępny jest ciekawy księgozbiór, uzupełniany regularnie o nowości wydawnicze, zgodne z sugestiami czytelników. Bezpłatny dostęp do internetu oraz rozwijająca się baza naukowo-techniczna pozwala na wszechstronne skorzystanie z informacji. Księgozbiór liczy ponad woluminów. Jest także dostępny katalog online, platforma książki elektronicznej IBUK Libra, audiobooki, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, w którym znajdują się zdjęcia dawnego Łabiszyna i mieszkańców. Przyjazne otocznie oraz dobra współpraca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami otwiera drogę łabiszyńskiej bibliotece na różne formy pracy zarówno z czytelnikami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Jest miejscem ciekawych spotkań, w których każdy może wziąć czynny udział. Odbywają się spotkania z pisarzami, podróżnikami, warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, literackie, wyjazdy do teatru, ope-

19 17 sports section, biliard section, aerobics, Tulipan Senior s Club Some members of the Senior s Club in Łabiszyn sing in the choir. Apart from many interest groups, the Centre organizes or co-organizes various events, competitions, exhibitions and concerts such as: Łabiszyn Night of Memories (a historical event), academy commemorating the Great Poland Uprising, celebrations of the national holiday on the 11th November, exhibition of local art (e.g. embroidery, paintings, sculptures), art, musical, reciting and sports competitions. The Centre organizes activities for children and youngsters to do during winter and summer holidays (carnivals, bonfires, activities in the fresh air, bicycle rallies, sleigh parties, trips to the cinema, theatre, swimming pool). It also cooperates with various institutions, associations and informal groups in the Łabiszyn Commune and Bydgoszcz. 3 Public Library named after dr Julian Gerpe in Łabiszyn 4 The Public Library named after dr Julian Gerpe in Łabiszyn was established in Since that time it has changed its name, location, personnel and its network. Currently it is a modern institution adjusting to the changing times in order to attract more readers. A library is a place, where, apart from the school and their home, children have their first reading experience, where they acquire knowledge and learn about different cultures. Its personnel works constantly to expand the library s offer and make it more inviting, where every reader is welcome, regardless of age, social or financial status. The library s offer is free. It has a wide collection of books, which is regularly supplied with new releases, based on the requests of the readers. Due to the free Internet and an expanding scientific base, access to various information is unlimited. The collection includes over volumes. The library also offers an online catalogue, IBUK Libra platform, audiobooks and a Digital Archive of the Local Tradition with pictures of the old Łabiszyn and the life of its citizens. A friendly environment and good cooperation with other institutions and associations allows the library to work both with adults, as well as with children and the youth. The library organizes interesting meetings with writers and travellers, everyone can participate in. 5

20 18 ry i filharmonii. Biblioteka prowadzi bardzo aktywny Dyskusyjny Klub Książki, Dziecięcą Akademię i Klub dla młodzieży. Niebagatelną kwestią jest także swobodny dostęp do ofert biblioteki dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka łabiszyńska jest miejscem, gdzie bibliotekarz jest dla czytelnika zarówno profesjonalistą, jak i przyjacielem. Szeroka oferta placówki dostępna jest sześć dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb użytkowników. Podlegają jej trzy filie: w Jeżewie działa od 1952 roku, Lubostroniu od 1959 roku i Nowym Dąbiu od 1974 roku. Łabiszyńska Aktywna Młodzież To grupa młodych mieszkańców gminy Łabiszyn oraz kilkoro przyjaciół z innych miejscowości: kreatywnych, z pasją, z pomysłem, działających na rzecz lokalnej społeczności. Spektrum działania grupy jest bardzo szerokie - od działań charytatywnych, społecznych, edukacyjnych po kulturalne. Łabiszyńska Aktywna Młodzież działa od 2012 roku z siedzibą w Łabiszyńskim Domu Kultury. W tym czasie jej członkowie zorganizowali i wzięli udział w wielu akcjach, dzięki czemu ŁAM jest już marką znaną nie tylko w gminie Łabiszyn. 1 2

21 19 The Active Youth of Łabiszyn It is a group of young citizens of Łabiszyn and a few friends from other cities: creative, passionate, full of ideas, acting on behalf of the local community. The group engages in charity, social, educational and cultural activities. The Active Youth of Łabiszyn was established in 2012 and has its seat in the Łabiszyn Culture Centre. Since then its members organized and participated in many actions, which made it a well-known organization not only in Łabiszyn Noc świętojańska w parku na łabiszyńskiej wyspie / St. John s Eve in the park on Łabiszyn Island 2. Dzień Dziecka na wyspie / Children s Day on the Island 3. Dzień Dziecka na wyspie / Children s Day on the Island 4. Łabiszyńskie Spotkania z Historią / Łabiszyn Historical Meetings 5. Rajd rowerowy / Bicycle rally 6. Łabiszyńska Aktywna Młodzież / The Active Youth of Łabiszyn

22 20 Służba zdrowia 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie / Independent Public Health Care Centre in Łabiszyn 2. Poczta w Łabiszynie / Post in Łabiszyn 3. Rynek w Łabiszynie / Market in Łabiszyn W Łabiszynie znajduje się nowoczesny, dobrze wyposażony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym przyjmują lekarze: internista, pediatra, stomatolog i ginekolog. Funkcjonuje gabinet zabiegowy i fizykoterapii. Istnieje również Ośrodek Zdrowia w Lubostroniu oraz dwa prywatne gabinety stomatologiczne. Od 2014 roku rozpoczął działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AGAMED. Inne 1 Na terenie miasta i gminy Łabiszyn działają organizacje pozarządowe: Ochotnicza Straż Pożarna, Łabiszyńskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Towarzystwo Miłośników Historii Łabiszyna i okolic, Łabiszyńskie Towarzystwo Kulturalne, Grupa Anonimowych Alkoholików Krokus, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jeżewa, Grupa Oni, Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju wsi Ojrzanowo, Fundacja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych. Koło Seniorów Tulipan Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

23 21 Health service There is a modern, well-equipped Independent Public Health Care Centre in Łabiszyn, which employs an internist, a pediatrician, a stomatologist and gynaecologist. The Centre has a treatment and physical therapy room. There is also a Health Centre in Lubostroń and two private stomatologists. In 2014 a Non-Public Health Care Centre AGA- MED was established. Other The city and commune of Łabiszyn is the seat of many non-governmental organizations: Volunteer FIre Department, Association of the Disabled and Their Families in Łabiszyn, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Polish Association of the Carrier Pidgeons Breeders, Association of the Lovers of Łabiszyn and the area, Łabiszyn Cultural Association, Group of Alcoholics Anonymous Krokus, Association for the Development of Jeżewo, Grupa Oni, Association for the Renovation and Development of Ojrzanowo, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych Foundation. Senior Club Tulipan Greater Poland Uprising Memorial Association. 2 3

24 22 SPORT Miejski Ludowy Klub Sportowy Noteć Łabiszyn 1 MLKS NOTEĆ funkcjonuje na terenie gminy Łabiszyn od 1974 roku. W klubie działają sekcje piłki nożnej, w trzech drużynach według kategorii wiekowych. Wszystkie trzy drużyny zajmują czołowe miejsca w ligach. Klub utrzymuje się z dotacji urzędu miejskiego oraz ze sponsoringu. Ostatnio wykonano remont pomieszczeń socjalnych i płyt boisk piłkarskich, a w niedługim czasie zapowiada się remont kortu tenisowego. Uczniowski Klub Sportowy Łabiszynianka 2 Sekcja bilarda UKS Łabiszynianka powstała w lipcu 1999 roku. Przez wiele lat działała przy MLKS Noteć jako jedna z sekcji. Obecnie swoją działalność prowadzi jako stowarzyszenie. Skupia się na szkoleniu dzieci i młodzieży, organizuje lokalne i regionalne turnieje bilardowe. Klub wspiera także rozwój bilarda w regionie. Największym sukcesem klubu jest zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Europy Juniorów w 2008 roku. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gakkko-Karate 3 4 Na terenie Łabiszyna działa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gakkko-Karate powołane w czerwcu 2007 roku. dla krzewienia wschodnich sztuk walk. Skupia 80 członków, dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Treningi są prowadzone w różnych grupach: karate, kickboxing i sport kenjutsu. Sekcja od wielu lat osiąga sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Sukcesy na zawodach międzynarodowych : 2009 rok, Mistrzostwa Europy IMAFE Emden (Niemcy) - 2 brązowe medale w konkurencji kickboxing, 2012 rok, Mistrzostwa Świata IMAF Antwerpia (Belgia) - 9 medali w konkurencji karate i kickboxing, 2013 rok, Mistrzostwa Europy IMAF Alba Iulia (Rumunia) 14 medali konkurencji karate kickboxing i sport kenjutsu, 2014 rok, Mistrzostwa Europy IMAFE Nowe (Polska) 23 medale konkurencji karate, kickboxing, sport kenjutsu.

25 23 SPORTS 5 Municipal Popular Sports Team Noteć Łabiszyn MLKS NOTEĆ was established in Łabiszyn in There are three football teams in the club, divided by the age of their members. All three teams are at the top of their league. The club is supported by donations from the City Hall and the sponsors. Recently the club renovated all the social rooms and football fields, next it plans to renovate the tennis court. Student s Sports Club Łabiszynianka The billiards section of UKS Łabiszynianka originated in July For many years it was part of the MLKS Noteć. Now it acts as an independent association. Its main focus is on training children and youngsters, organizing local and regional billiards tournaments. The club supports the popularity of billiards in the region. Its biggest success is the bronze medal in the European Junior Championships in Physical Culture Association Gakkko-Karate A Physical Culture Association-Gakkko - Karate was established in Łabiszyn in June 2007, which teaches eastern martial arts. It gathers 80 members, children, youngsters and adults. Training sessions are divided into various groups: Karate, Kickboxing and Kenjutsu. The club has won many local and international awards. 1. MLKS Noteć Łabiszyn / MLKS Noteć Łabiszyn 2. Mistrzostwa Polski w Piechcinie / Poland Championships in Piechcin 3. Mistrzostwa Polski Juniorów / Poland Junior Championships 4. Zimowe ferie z bilardem / Winter holidays with billiards 5. Fragment walk z mistrzostw świata - Belgia, Antwerpia / Part of a fight during the world championships - Belgium, Antwerp 6. Trening technik podstawowych na sali w Łabiszynie / Training session on basic techniques in the gym in Łabiszyn Among the international awards are : 2009 European Championships IMAFE Emden (Germany) - 2 bronze medals in Kickboxing, 2012 World Championships IMAF Antwerp (Belgium) - 9 medals in Karate and Kickboxing, 2013 European Championships IMAF Alba Iulia (Romania) 14 medals in Karate Kickboxing and Kenjutsu, 2014 European Championships IMAFE Nowe (Poland) 23 medals in Karate Kickboxing Kenjutsu. Achievements in local competitions: Poland Championships 2012 Krosno Odrzańskie 20 medals, Poland Championships 2013 Słupsk 24 medals, 6

26 24 Sukcesy na zawodach krajowych: Mistrzostwa Polski 2012 rok, Krosno Odrzańskie 20 medali, Mistrzostwa Polski 2013 rok, Słupsk 24 medale, Puchar Polski 2014 rok, Żagań 34 medale. Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Zuzanna Dolata, Mistrzostwa Polski 2014 rok, Olkusz 23 medale. Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Zuzanna Dolata. Sekcje prowadzą wykwalifikowani trenerzy, z pierwszym, drugim, trzecim i piątym stopniem wtajemniczenia dan. Stowarzyszenie posiada sędziów krajowych i sędziego międzynarodowego, który m.in. sędziował wyżej wymienione mistrzostwa Europy. Uczniowski Klub Sportowy Lider 1. Sekcja karate / Karate section 2. Grupa aktywnie chodzących nordic walking / A group of nordic walking enthusiasts 3. Drużyna piłki siatkowej gimnazjum w Łabiszynie / Volleyball team at the Junior High School in Łabiszyn 4. Sekcja kenjutsu / Ken-jutsu classes UKS LIDER działa przy Zespole Szkół w Łabiszynie obejmując swoją działalnością młodzież gimnazjum i uczniów szkoły podstawowej. W klubie działają sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki nożnej, lekkiej atletyki i sekcja turystyczna. W UKS LIDER pracują nauczyciele wychowania fizycznego posiadający kwalifikacje instruktorów lub trenera. Działalność klubu polega na wzbogacaniu bazy sportowej, organizacji turniejów, sparingów i zawodów sportowych, cyklicznych wyjazdów turystycznych, wyjazdów na pływalnię, rajdów rowerowych i pieszych, wyjazdów na mecze piłki siatkowej na halę widowiskowo-sportową Łuczniczka oraz mecze piłki nożnej na Zawiszę w Bydgoszczy w ramach Klubu Kibica. UKS LIDER realizuje też projekty Trzymaj formę 1

27 25 Poland Cup 2014 Żagań 34 medals. The title for the best player went to Zuzanna Dolata, Poland Championships 2014 Olkusz 23 medals. Poland Championships. 2 The club is run by qualified trainers, with the first, second, third and fifth dan. The association has many local judges and one international judge, who participated in the foregoing European Championships. Student s Sports Club Lider UKS LIDER is part of the School Complex in Łabiszyn and incorporates children from the primary and junior high school. The Club has two volleyball teams for girls and for boys, as well as a football, athletics and tourism section. UKS LIDER employs PE teachers with qualifications as instructors and trainers. The Club organizes tournaments, sparring sessions and sports events, as well as cyclical travels, trips to the swimming pool, bicycle and pedestrian rallies, trips to the Łuczniczka sports hall to see a volleyball match and football matches on the Zawisza stadium in Bydgoszcz as part of the Fanclub. UKS LIDER also participates in such projects as Trzymaj formę and Związani 18 Południkiem. Due to the club s activity the school was awarded a certificate of Szkoły w ruchu by the Ministry of National Education. UKS LIDER runs projects and classes for adults. They include cyclical nordic-walking events, trips to the Sport Factory or bicycle and pedestrian trips. 3 4

28 26 1 i Związani 18 Południkiem. Dzięki działalności Klubu szkoła otrzymała certyfikat Szkoły w ruchu przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. UKS LIDER prowadzi także projekty i zajęcia dla osób dorosłych. Są to cykliczne wyjścia nordic walking, wyjazdy do Sport Factory czy rajdy rowerowe i piesze. Obiekty sportowe w gminie Łabiszyn: sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Łabiszynie, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Lubostroniu, minisala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Łabiszynie, Stadion Miejski w Łabiszynie z trybuną boczną dla widzów i zapleczem socjalnym, na którym znajdują się dwa boiska do piłki nożnej, bieżnia i kort tenisowy oraz grzybek taneczny, boisko orlik 2012 przy Zespole Szkół w Łabiszynie, siłownie plenerowe w Łabiszynie i Lubostroniu. 2 3

29 27 Sports objects in Łabiszyn: gym at the School Complex in Łabiszyn, gym at the School Complex in Lubostroń, mini gym at the Primary School in Łabiszyn, City Stadium in Łabiszyn with a side tribune for spectators and social area, which has two football fields, a running track, a tennis court and a dance arena, Orlik 2012 field at the School Complex in Łabiszyn, outdoor gyms in Łabiszyn and Lubostroń Boisko sportowe orlik 2012 przy Zespole Szkół w Łabiszynie / Orlik field 2012 at the School Complex in Łabiszyn 2. Siłownia plenerowa na wyspie / Outdoor gym on Łabiszyn Island 3. Stadion Miejski w Łabiszynie / Municipal Stadium in Łabiszyn 4. Siłownia plenerowa w Lubostroniu / Outdoor gym in Lubostroń 5. Siłownia plenerowa i plac zabaw w Łabiszynie / Outdoor gym and a playground in Łabiszyn 5

30 28 TURYSTYKA Łabiszyn leży na Szlaku Piastowskim, popularnej trasie turystycznej, bogatej w zabytki i pomniki historyczne z początków państwa polskiego. Z kolei na bazie walorów Doliny Noteci, kompleksów leśnych i zasobów wodnych rozwija się turystyka wodna, wędkarstwo i turystyka krajoznawcza. Na terenie gminy istnieje oznakowany szlak rowerowy o długości 15 km. Obiekty, które świadczą usługi hotelarskie na terenie gminy Łabiszyn: Całoroczne: Hotel Pałacowy w Lubostroniu: 1 trzy apartamenty w pałacu głównym, siedem miejsc noclegowych w Domku Myśliwskim, 40 miejsc noclegowych w oficynie pałacowej; w tym osiem miejsc dla osób niepełnosprawnych, Sezonowe: Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie z 157 miejscami noclegowymi w różnym standardzie. Pole biwakowe w Smerzynie: 50 miejsc noclegowych. Ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego lub świątecznego w Lubostroniu: 20 miejsc biwakowych. Baza gastronomiczna: 2 Restauracja w hotelu Pałacowym w Lubostroniu, na 90 miejsc i mała sala bankietowa dla 20 osób oraz sala konferencyjna w pałacu głównym na 50 miejsc, 3

31 29 TOURISM Łabiszyn lies on the Piast Trail, a popular tourist route, full of historical monuments from the beginning of the Polish state. The Noteć Valley, its forests and water resources encourage water tourism, fishing and heritage tourism. The Commune has a marked 15 km bicycle trail. Among the hospitality facilities in Łabiszyn are: 4 All year long: Hotel Pałacowy in Lubostroń: 3 apartments in the main building, 7 rooms in the Hunter s House, 40 rooms in the palace outbuildings; including 8 rooms for the disabled, Seasonally: Scout s Vacation Centres in Smerzyn *157 rooms with various standards. A camp site in Smerzyn: 50 rooms. Saturday and Sunday or holiday vacation centre in Lubostroń: 20 rooms. 5 Catering: 2 Restaurant in the Pałacowy hotel in Lubostroń, seats 90 guests, has a small banquet room for 20 people and a conference room for 50 people, 6 1. Plac zabaw na łabiszyńskiej wyspie / Playground on Łabiszyn Island 2. Ośrodek Harcerski w Smerzynie / Scout s Vacation Centre in Smerzyn 3. Amfiteatr na łabiszyńskiej wyspie / Amphitheatre on Łabiszyn Island 4. Rowery wodne / Pedal boats 5. Marina na łabiszyńskiej wyspie / Marina on Łabiszyn Island 6. Spływ kajakowy na łabiszyńskiej wyspie / Canoeing on Łabiszyn Island

32 30 Zajazd Iskra w Oporówku na 60 miejsc, Restauracja ELPUEBLO na łabiszyńskiej wyspie, Sala Bankietowa E. Nowak w Łabiszynie, Punkty małej gastronomii w Łabiszynie, Bary sezonowe w Smerzynie, Sale Bankietowe BANKIET W. Królak, Zdziersk. ŁABISZYŃSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ Rekonstrukcja scen z życia mieszkańców Łabiszyna z okresu II wojny światowej / Reconstruction of the life of Łabiszyn citizens during WW II 1 Od 2011 roku w Łabiszynie organizowane są Łabiszyńskie Spotkania z Historią. Wydarzenia te od kilku lat przyciągają kilka tysięcy osób. W 2015 roku planowana jest czwarta edycja. Każdorazowo impreza odbywa się pod innym hasłem. Łabiszyńskie Spotkania z Historią, to wydarzenie turystyczne, na które składa się cykl inscenizacji prezentujących realia z okresu II wojny światowej. Jest to impreza trwająca trzy dni. Całe wydarzenie jest zaplanowane w taki sposób, aby obok inscenizacji batalistycznych, które są gwoździem i zwieńczeniem programu, każdy z widzów miał możliwość obcowania z historią w bardzo szeroki i komplementarny sposób. W tym celu przygotowane są interaktywne prezentacje, konkursy wiedzy historycznej związane z dokonaniami wojska polskiego na frontach II wojny światowej, a obecne na imprezie stowarzyszenia i grupy rekonstrukcji historycznych prezentują swoje dokonania na dioramach i specjalnie przygotowanych pokazach. Uzupełnieniem całości są warsztaty historyczne i pokazy filmów nakręconych przez rekonstruktorów oraz szereg aktywności, których animatorem jest Łabiszyńska Aktywna Młodzież. Motywację i zapał do organizacji kolejnej wielkiej imprezy z cyklu Łabiszyńskie Spotkania z Historią najlepiej opisują słowa jednego z rekonstruktorów Krzysztofa Zawilińskiego z SRHAA 7: Członkowie grup rekonstrukcyjnych są różni: wygadani i milczący, spokojni i szaleni, dzieli ich wiek, zawody, poglądy, muzyka i kilometry, jest jednak coś co ich łączy. Można to coś nazwać stanem duszy i umysłu, czyli czymś co inspiruje i czyni życie ciekawsze doświadczeniem, to coś czego wyrzec się nie sposób. Jest jeszcze miejsce, w którym spełniają się rekonstrukcyjne marzenia, miejsce, w którym przychylność, dojrzałość wizji i zapał do pracy pozwala realizować wielkie przedsięwzięcie. Nazwijmy rzeczy po imieniu: tym co ich rekonstruktorów i miłośników rekonstrukcji historycznych łączy - jest pasja i Łabiszyn. 3

33 31 Iskra Inn in Oporówek for 60 people, ELPUEBLO restaurant on the Łabiszyn Island, E. Nowak banquet hall in Łabiszyn, Small Catering facilities in Łabiszyn, Seasonal bars in Smerzyn, BANKIET W. Królak banquet hall, Zdziersk. ŁABISZYN HISTORICAL MEETINGS Since 2011 Łabiszyn organizes the Łabiszyn Historical Meetings. This event always attracts several thousand guests. Łabiszyn authorities plan to organize the next 4th edition in Every time the event has a different motto. Łabiszyn Historical Meetings are a tourist attraction, which includes a series of stagings presenting the life during the II World War. The event lasts 3 days and is planned in such a way that apart from battle stagings, which are the main attraction, everyone gets a chance to be a part of history. Therefore the authorities prepare interactive presentations, historical knowledge competitions connected with the achievements Polish Armed Forces in II World War. Currently various associations and historical reconstruction groups present their successes on dioramas and during specially prepared shows. To complete all this, the authorities organize historical workshops and movie shows, as well as other activities organized by the Łabiszyn Active Youth. The motivation and enthusiasm of the organization to prepare another such event is best described by the words of one of the famous restorers Krzysztof Zawiliński from SRHAA 7: Members of reconstruction groups differ: they are talkative or silent, calm or crazy, they are different ages, have different occupations, beliefs, music and kilometers travelled but there is something that connects them. You may call this the state of mind, i.e. something that inspires and makes your life more interesting, something you can t live without. This is the place where dreams come true, where favours, maturity of vision and enthusiasm for work allows to do great things. To call a spade a spade: the thing that connects them all is passion and Łabiszyn

34 Rekonstrukcja scen z życia mieszkańców Łabiszyna z okresu II wojny światowej / Reconstruction of the life of Łabiszyn citizens during WW II 2

35

36 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA ul. Gnieźnieńska 7, Żnin Województwo Kujawsko-Pomorskie tel.: URZĄD MIEJSKI w ŁABISZYNIE Plac 1000-lecia 1c, Łabiszyn tel.: , fax: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Redakcja: Urząd Miejski w Łabiszynie, Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa Fotografie: K. Andrysiewicz, archiwum ŁAM, archiwum Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, J. Bizoń, G. Błaszkiewicz, P. Dąbkowska, M. Dworacka, M. Jarolewski, M. Kośmider, M. Kruszka, A. Łakomy, A. Pliszkowski, K. Sęk, M. Skibińska, D. Wachowiak Opracowanie graficzne: Agnieszka Sanowska-Piwko, Eureka Plus Agencja Reklamy Skład i przygotowanie do druku: Eureka Plus Agencja Reklamy, ul. 3 Maja 11, Rzeszów Copyright by Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa i Gmina Łabiszyn, 2015 Copyright by Eureka Plus Agencja Reklamy, 2015 ISB

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH

RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH,,Toruń,,Toru otwarty dla wszystkich" D nia 5 maja 2013 r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska brała udział w imprezie promocyjno-wystawienniczej pt. Toruń otwarty dla wszystkich".

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 Hotel Orbis Prosna 5 apartamentów 40 pokojów 1 os. 58 pokojów 2 os. sale wielofunkcyjne dla ok. 200 os. restauracja dla 70 os. klub nocny

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2013 r. Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2013 r. I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE DLA JEDNOSTEK GMINY BARCIN SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE DLA JEDNOSTEK GMINY BARCIN SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU Załącznik Nr 8 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE DLA JEDNOSTEK GMINY BARCIN SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan 40.000,00

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Spis treści 3.Wprowadzenie 4. Obiekty 5. Baza sportowo rekreacyjna 11. Baza hotelowa 12. Jak do nas trafić? 13. Kadra 13. Dane kontaktowe 2 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę.

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę. Portfolio Projektów Graficznych Graphic Designs Portfolio Szanowni Państwo, W tym portfolio pragnę przedstawić Państwu niektóre projekty graficzne stworzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! 1. O nas 2. LSR 2009 2014 3. LSR 2014-2020 O nas dane podstawowe: Nazwa: Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Status prawny: Stowarzyszenie Data i numer

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie w 2015 roku Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce Wstęp Wójta Gminy 10.01.2015, XVI Edycja Amatorskiej Hala sportowa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła. Straduń "'? 25.05.-28.05.2010.

Zielona Szkoła. Straduń '? 25.05.-28.05.2010. Zielona Szkoła Straduń "'? 25.05.-28.05.2010. Dzień I 9:00 - wyjazd wycieczki ze szkoły 11:00 - przyjazd do Smolarni - spotkanie z leśniczym i spacer ścieżką dydaktyczną po terenie Rezerwatu w Smolarni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Welcome to Focus Hotels!

Welcome to Focus Hotels! Welcome to Focus Hotels! Focus Hotels: a dynamically developing Polish chain awarded the Best Hotel Award 2014 in the Hotel Chain category budget hotels that stand out by their favorable relation of quality

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ Czerwiec/Lipiec/Sierpień/Wrzesień 2009

KALENDARZ IMPREZ Czerwiec/Lipiec/Sierpień/Wrzesień 2009 KALENDARZ IMPREZ Czerwiec/Lipiec/Sierpień/Wrzesień 2009 DATA GODZINA NAZWA IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR 20.06 11:00 Maszerujemy razem Nordic Walking 20.06 19:00 Spływ kajakowy wokół J. Swarzędzkiego Przystań

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ Wiesław Sierota Streszczenie. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2009 r. przeprowadziło warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach, gry,

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2015

Kalendarz Imprez Miejskich 2015 Kalendarz Imprez Miejskich 2015 m-c Nazwa imprezy Data/Przybliżony termin Główny organizator/partner Miejsce imprezy 1. styczeń XXIII Finał WOŚP 18 stycznia Stowarzyszenie Piechowice POK 2. styczeń Nasze

Bardziej szczegółowo

Pałac w Kościelcu zbudowano na przełomie. The palace in Kościelec was built at the turn. Pałace i dwory. Palaces and manors

Pałac w Kościelcu zbudowano na przełomie. The palace in Kościelec was built at the turn. Pałace i dwory. Palaces and manors Pałace i dwory Pałac w Kościelcu zbudowano na przełomie XVIII i XIX wieku staraniem rodziny Borzęckich. Pierwotnie klasycystyczny pałac w 1883 roku przebudowano wg projektu architekta krakowskiego Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013. Starostwo. Starostwo.

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013. Starostwo. Starostwo. Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy Szacunkowy koszt Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwock, dnia 15 maja 2015 r. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej W dniu 15 maja 2015 r. o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo