LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA"

Transkrypt

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA

2

3 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 2 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców na terenie pięciu gmin w powiecie żnińskim. Partnerstwo zawiązało się w grudniu 2007 roku i przybrało formę stowarzyszenia, którego członkami są reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z obszaru gmin Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo i Żnin. Członkiem LGD jest także powiat Żniński. Wszystkie gminy położone są w powiecie żnińskim i województwie kujawsko- -pomorskim. O spójności przestrzennej obszaru świadczy fakt, iż wszystkie gminy tworzące obszar partnerstwa leżą w obrębie krainy historyczno-etnograficznej zwanej Pałukami. Obszar Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa obejmuje gminy o niezwykle atrakcyjnych walorach przyrodniczych. Znajduje się tu 48 jezior, które stanowią cenny, lecz nie w pełni wykorzystany teren potencjalnego rozwoju turystyki i agroturystyki. Wszystkie gminy tworzące partnerstwo stanowią jeden z najciekawszych odcinków Szlaku Piastowskiego. Przyroda i obiekty obszaru podlegają wielu formom ochrony przyrody. Aktualnie najwyższą formą jest obszar chronionego krajobrazu. Na terenie objętym LSR znajdują się trzy obszary: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich. Niewątpliwym atutem obszaru objętego LSR jest bliskość takich atrakcji turystycznych, jak np.: rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, kolejka wąskotorowa, Park Dinozaurów w Rogowie, zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu, miasteczko westernowe w Bożejewiczkach, kamieniołom w Piechcinie, kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie, kościół NMP w Żninie, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi. Działalność LGD Pałuki Wspólna Sprawa finansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekty naszych beneficjentów realizowane są w ramach osi 4 Leader, której celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego wsi. Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna Sprawa ogłasza nabory wniosków na cztery działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Ze środków LGD zostały wyremontowane, wybudowane bądź doposażone świetlice wiejskie, elementy małej architektury turystycznej, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Powstały place zabaw, siłownie zewnętrze, ścieżki rowerowe, boiska sportowe. Wiele operacji było skierowanych do młodszych mieszkańców regionu, m.in. kursy języka angielskiego, nauki pływania z podstawami nurkowania czy warsztaty artystyczne (rzeźba, malarstwo). Beneficjenci przeznaczyli część funduszy na promocję naszego regionu, m.in. wydano wiele publikacji, powstały filmy, postawione zostały infokioski. Znaczna część środków trafiła również do rolników i mikroprzedsiębiorców, którzy mogli rozwinąć nową lub kontynuować dotychczasową działalność w zakresie agroturystyki, usług, handlu, budownictwa itp. Pałuki to również bogate dziedzictwo kulturowe. Położenie miało wpływ na powstanie specyficznej gwary, odrębnego wzornictwa oraz tradycji kulinarnych. Warto więc odwiedzić ten malowniczy region pełen atrakcji turystycznych. Prezes LGD Pałuki Wspólna Sprawa Ryszard Ulatowski

5 3 The PAŁUKI Local Action Group - A COMMON CAUSE is a partnership of people and institutions interested in the development of rural areas and in improving the quality of the life of local residents in the five communes of the Żnin County. The partnership was established in December 2007 and became an association, whose members are representatives of the communes, non-governmental organizations, enterprises and public institutions from the communes of Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo and Żnin. The Żnin Commune is also a member of LAG. All communes are situated in the Żnin County and the Kujawsko-Pomorskie Province. The communes are all located within the ethnographic - historical land called Pałuki. The area of Pałuki Local Action Group - A Common Cause is composed of communes with extremely attractive natural assets. There are 48 lakes, which are a valuable aspect in the development of tourism and agritourism. All the communes forming the partnership are located in one of the most interesting sections of the Piast Trail. Nature and objects in the area are subject to many forms of protection. Currently, the highest form is the protected landscape area. There are 3 protected areas covered by the LDS. Żnin Lakes Protected Landscape Area, Żędowskie Lake Protected Landscape Area and Rogowo Lake Protected Landscape Area. Undoubtedly, some of the tourist attractions include: Reserve and Archaeological Museum in Biskupin, The Pałucka Land Museum in Żnin, Narrow Gauge Railway Museum in Wenecja, the narrow gauge railway, the dinosaur park in Rogowo, the palace and park in Lubostroń, the Western town in Bożejewiczki, the quarry in Piechcin, St. Nicholas Church in Gąsawa, the Immaculate Conception Parish Church in Żnin, the church under the invocation of St. Catherine of Alexandria in Brzyskorzystew. The Pałuki Local Action Group - A Common Cause is financed through the Rural Development Programme for the years The projects, which are implemented by our beneficiaries, are implemented within the axis 4 LEADER. The goal of axis 4 is the activation of rural residents through building social potential in the rural areas. The Pałuki Local Action Group - A Common Cause announces calls for proposals for 4 activities: Creation and development of micro-enterprises, Diversification towards non-agricultural activity, Village renewal and development and Small projects. With the help of LAG funds community centres, objects of small tourist architecture and objects listed in the register of objects of cultural heritage were renovated, build or equipped. Playgrounds, gym halls, bike paths and sport fields were built. A number of activities such as English language courses, swimming courses with basic diving or artistic workshops (sculpture, painting) were focused on the younger residents of the region. Part of the funds was designated by our beneficiaries for the promotion of our region such as a number of publications, films and installation of interactive kiosks. A substantial part of the funds was also granted to farmers and micro-entrepreneurs for developing new or continuing existing economic activity in the fields of agritourism, services, trade and construction, etc. Pałuki is also known for its rich cultural heritage. The location had influence on the formation of a special dialect, separate design and culinary traditions. This picturesque region full of tourist attractions is definitely worth seeing. President of LAG Pałuki A Common Cause Ryszard Ulatowski

6 4 CHARAKTERYSTYKA GMINY ŁABISZYN Gmina Łabiszyn leży w północno- -wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, w południowozachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na granicy Pałuk i Kujaw. Położenie to gwarantuje dużą różnorodność rzeźby terenu, gatunków gleb, szaty roślinnej oraz zwierzyny. Administracyjnie gmina podzielona jest na 15 sołectw, obejmujących 27 wsi. Gmina liczy ponad 9842 mieszkańców, z których 4470 mieszka w mieście. Sąsiaduje z gminami: Szubin, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Złotniki Kujawskie, Barcin i Żnin. Łabiszyn położony jest 25 km od Bydgoszczy, 20 km od Żnina, 35 km od Inowrocławia, 70 km od Torunia i 100 km od Poznania. Przez miasto przepływa rzeka Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski łączy się z Brdą tworząc malowniczą trasę spływu. Typowo rolnicza gmina położona jest wśród lasów, a na jej terenie znajdują się dwa jeziora: Meszno i Smerzyn. 1. Jezioro Smerzyn / Smerzyn lake 1

7 5 ABOUT ŁABISZYN Łabiszyn Commune lies in the north- -eastern part of the Gniezno Lakeland, in the south- western part of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, on the border of Pałuki and Kujawy. This location is a guarantee of diverse terrains, types of soil, vegetation and animals. The commune is divided into 15 village administrations, which include 27 villages. Łabiszyn has over inhabitants, of which live in the city. It adjoins such communes as: Szubin, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Złotniki Kujawskie, Barcin and Żnin. Łabiszyn is situated 25 km from Bydgoszcz, 20 km from Żnin, 35 km from Inowrocław, 70 km from Toruń and 100 km from Poznań. Noteć river flows through the town, which joins the Brda river through the Bydgoszcz Canal creating a picturesque route for kayaking trips. This typically agricultural commune is situated among forests and two lakes: Meszno and Smerzyn.

8 6 Ogólna powierzchnia gminy wynosi ha, z czego 9893 ha stanowią użytki rolne. Dobrze rozwinięta jest produkcja zwierzęca i roślinna oraz przetwórstwo mięsne. Lasy stanowią 36% powierzchni gminy. Kompleksy leśne rozprzestrzeniają się w Dolinie Noteci. W Pszczółczynie znajduje się rezerwat przyrody Ostrów Pszczółczyński. Czystość środowiska naturalnego oraz bieżąca dbałość o jego stan są istotnymi elementami strategii oraz działań podejmowanych przez władze gminne. Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują troskę o jakość wody pitnej, gospodarkę odpadami, oczyszczanie ścieków komunalnych, dbałość o stan powietrza i jakość wód powierzchniowych. Na obszarze gminy nie występują problemy zanieczyszczeń powietrza. 1

9 7 The general area of Łabiszyn Commune is ha, ha of which is agricultural land. Plant and animal production, as well as meat processing are well-developed here. 36% of the com- mune area are forests, which spread in the Noteć Valley. In Pszczółczyn you can find the Ostrów Pszczółczyński nature re- serve. Łabiszyn authorities make sure the surrounding environ- ment is always clean and well-preserved. Natural environment protection includes taking care of the quality of potable water, waste management, cleaning of municipal waste, making sure the air and surface water is as clean as possible. There are no problems with air pollution in Łabiszyn Rzeka Noteć / Noteć river 2. Śluza z 1882 roku / Water gate from Urząd Miejski w Łabiszynie / Town Hall in Łabiszyn 3

10 8 1. Rzeka Noteć / Noteć river 2. Fontanna na rynku / Fountain on the market 3. Jezioro Smerzyn / Smerzyn lake 4. Kładka Wolności / Freedom Footbridge 1 2

11 9 3 4

12 10 ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNE 1 2 Najcenniejszymi zabytkami architektonicznymi Łabiszyna są jego budowle sakralne. Warto zwiedzić klasztor wzniesiony w XVI wieku jako zbór kalwiński, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja w stylu barokowym. Na uwagę zasługuje figura św. Jana Nepomucena usytuowana na osi fasady kościoła na murowanym, otynkowanym, trójstopniowym postumencie; późnobarokowa z ok. połowy XVIII wieku Innym zabytkiem architektonicznym jest także kościół farny z XVII wieku pw. Zwiastowania NMP. Godne odwiedzenia są również unikatowe grobowce na przykościelnym cmentarzu: płk. Kazimierza Mielęckiego (26-letniego dowódcy powstania styczniowego), Erazma Rykaczewskiego (filozof, twórca Dokładnego słownika polsko-angielskiego z połowy XIX wieku), mogiły bohaterów walk z 1884 roku i lat : książąt Radziwiłłów. W podziemiach kościoła znajduje się krypta rodziny Skórzewskich, do 1939 roku właścicieli słynnego pałacu w Lubostroniu. Góra Szekelego stanowi cenny zabytek architektury obronnej. Jest to miejsce walk i wspólnych mogił żołnierzy wojska polskiego i armii pruskiej, którzy zginęli podczas powstania kościuszkowego. Jej nazwa pochodzi od nazwiska dowódcy wojsk pruskich. Na terenie gminy występują interesujące zespoły dworskie oraz parkowo-pałacowe. Jednym z najcenniejszych zabytków jest zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu, będący jednym z najpiękniejszych pałaców klasycystycznych w Polsce. Jego 3

13 11 HISTORICAL MONUMENTS AND TOURIST ATTRACTIONS Religious buildings are among the most famous architectural historical monuments that can be found in Łabiszyn. Particularly interesting is the monastery built in the 16th century to serve as the Calvinian congregation, which is now a Roman-Catholic church under the invocation of St. Nicolaus in the Baroque style. The statue of St. John of Nepomuk from the 18th century, located on the facade of the church on a masonry, plastered, three-step pedestal is also worth mentioning. Another memorable historical building is the parish church from the 17th century under the invocation of the Annunciation of the BVM. Tourists should also visit the unique tombstones at the church cemetery: the tomb of colonel Kazimierz Mielęcki (26- year old commander in the January Uprising), Erazm Rykaczewski (philosopher, author of the Detailed Polish-English Dictionary from the 19th century), graves of the heroes fighting in the years 1884 and , the tomb of the Dukes Radziwiłł. In the church basement there is a vault of the Skórzewski family, who until 1939 were owners of the famous palace in Lubostroń. Góra Szekelego is a valuable example of defensive architecture. This is the place where soldiers of the Polish and Prussia army fought during the Kościuszko Uprising and now lie in common graves. The name comes from the commander of the Prussian army. 1. Kościół pw. św. Mikołaja w Łabiszynie / Church under the invocation of Saint Nicolaus in Łabiszyn 2. Figura św. Jana Nepomucena z ok. połowy XVIII wieku / Statue of Saint John of Nepomuk from the middle of 18th century 3. Kościół z XVII wieku pw. Zwiastowania NMP / Church from 17th century under the invocation of the Annunciation of the BVM 4. Oficyna w Lubostroniu / An outbuilding in Lubostroń 5. Wnętrze pałacu w Lubostroniu / Inside of a palace in Lubostroń 6. Pałac w Lubostroniu / Palace in Lubostroń 4 5 6

14 12 1 budowę zakończono w 1800 roku dla hrabiego Fryderyka Skórzewskiego. Rezydencja została pięknie zlokalizowana na wzniesieniu, z którego roztaczał się widok na nadnoteckie łąki. Pałac w Lubostroniu posiada wysunięty portyk, poprzedzony trzynastoma stopniami szerokich schodów, składający się z ośmiu kolumn, których głowice i bazy pochodzą z niezrealizowanego w Warszawie kościoła Opatrzności Bożej. Miał on upamiętniać Konstytucję 3 Maja, ale w jego powstaniu przeszkodził rozbiór kraju. Kopułę pałacu ozdobiła rzeźba Atlasa dźwigającego kulę ziemską. W sali kolumnowej pałacu widnieją płaskorzeźby upamiętniające wydarzenia historyczne (spotkanie Królowej Jadwigi z mistrzem krzyżackim, bitwę z Krzyżakami pod Płowcami i pod Koronowem, Mariannę Skórzewską przedstawiającą Fryderykowi II Wielkiemu plan budowy Kanału Bydgoskiego). Salę zdobi intarsjowana podłoga z herbami Polski i Litwy. Obok pałacu znajduje się oficyna oraz zabudowania stajni i wozowni. Pałac w Lubostroniu polecał w swych listach do brata sam Adam Mickiewicz. Tu wychował się poeta i przyjaciel wieszcza, Stefan Garczyński, a stałym bywalcem klasycystycznego pałacu był autor Mazurka Dąbrowskiego. Na uwagę zasługuje również dworek z parkiem w Łabiszynie z XVIII wieku nazywany Wyspą, w którym w 1889 r. zbudowano tajemniczą oazę milczenia. Dworek powstał jako miejsce wypoczynku dla rannych z miejskiego szpitala. Mieściła się tu wozownia, dworek mieszkalny, piwnica do przechowywania żywności oraz park z sadzawką dla łabędzi i mostkami dla spacerowiczów. Innymi zabytkowymi obiektami historycznymi w Łabiszynie są: młyn z 1796 roku, spichlerz zbożowy z XVIII wieku, a także średniowieczne piwnice zamkowe pozostałe po zam- 2 3

15 13 Łabiszyn Commune is famous for its interesting manor houses, parks and palaces. One of the most valuable historical monuments is the park and palace complex in Lubostroń, which is one of the most beautiful classic palaces in Poland. It was completed in 1800 at the request of count Fryderyk Skórzewski. The residence is located on a hill overlooking the beautiful Noteć meadows. The palace in Lubostroń has a porch with thirteen wide stairs, consisting of eight columns, which caps and bases come from the unfinished church of the Divine Providence in Warsaw that was meant to commemorate the Constitution of May 3, 1791 but its construction was interrupted by the Partition of Poland. The dome of the palace is ornamented with the sculpture of Atlas holding the globe. In the palace column hall there are bas-reliefs commemorating historical events (the meeting of Queen Jadwiga with the Grand master of the Teutonic Order, the battle of Płowce and Koronowo fought with the Teutonic Order, Marianna Skórzewska presenting Frederick the Great the construction plan of the Bydgoszcz Canal). The room has an inlaid floor with crests of Poland and Lithuania. Next to the palace there is an outbuilding, as well as stables and a cart shed. Adam Mickiewicz wrote about the palace in Lubostroń in the letters to his brother. A poet and friend of Adam Mickiewicz, Stefan Garczyński was raised here and the author of Poland Is Not Yet Lost was a frequent visitor. The manor house in Łabiszyn, called an Island built in the 18th century is also worth mentioning. It has a park, where in 1889 the mysterious silence oasis was built. The manor was originally a place for the wounded from the nearby hospital to rest. It seated a cart house, residential manor house, a cellar Oficyna na Wyspie z XVIII wieku / An outbuilding on an Island from 18th century 2. Wyspa parkowa w Łabiszynie / Park Island in Łabiszyn 3. Młyn w Łabiszynie z 1796 roku / Mill in Łabiszyn from Dąb Jagiełły / Jagiełło Oak 5. Aleja lipowa w Lubostroniu / Lime alley in Lubostroń 6. Spichlerz zbożowy z XVIII wieku / A granary from 18th century

16 14 ku rycerskim na łabiszyńskiej wyspie oraz śluza z 1882 roku. Na terenie gminy Łabiszyn występują także pomniki przyrody. Najważniejsze z nich to: Dąb Jagiełły (dąb szypułkowy o obwodzie w pierścienicy 610 cm, zasadzony wg legendy przez króla Władysława Jagiełłę w 1410 roku), rezerwat Ostrów Pszczółczyński, głazy narzutowe i aleja lipowa w Lubostroniu oraz aleja modrzewiowa przy drodze Lubostroń-Julianowo. 1 2 OŚWIATA, KULTURA I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Na terenie miasta i gminy Łabiszyn znajdują się cztery szkoły publiczne: 1. Zespół Szkół w Łabiszynie, 2. Zespół Szkół w Lubostroniu, 3. Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. H. Dąbrowskiego w Łabiszynie. Szkoły dysponują nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu oraz salami gimnastycznymi. Na terenie wsi Nowe Dąbie funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mała Szkoła. W Łabiszynie i Lubostroniu przy zespołach szkół działają przedszkola. Łabiszyński Dom Kultury 1. Przedszkole Miejskie im. Juliana Tuwima w Łabiszynie / Municipal kindergarten named after Julian Tuwim in Łabiszyn 2. Szkoła Podstawowa w Łabiszynie / Primary School in Łabiszyn 3. Zespół Szkół w Łabiszynie / School Complex in Łabiszyn 4. Łabiszyński Dom Kultury / Łabiszyn Community Centre 5. Dzień Dziecka na Łabiszyńskiej Wyspie / Children s Day on Łabiszyn Island 6. Kanał Notecki / Noteć Canal 3 W Łabiszynie działa Dom Kultury, który mieści się przy ul. Parkowej 1, na łabiszyńskiej wyspie, w dworku otoczonym rozległym parkiem. W 2010 roku obszar parku został zrewitalizowany - powstały alejki spacerowe, ścieżka edukacyjna, ławeczki. Od 31 stycznia 2005 r. jest samorządową instytucją kultury, a jej terenem działania jest obszar administracyjny gminy Łabiszyn. Obecna nazwa obowiązuje od 1998 roku. W Łabiszyńskim Domu Kultury działają sekcje i kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, taneczne, artystyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, sekcja sportowa, sekcja bilardowa, aerobik, Klub Seniora Tulipan. Przy łabiszyńskim Domu Kultury istnieje Klub Seniora,

17 15 to store food and a park with a pond for swans and brid- ges for the pedestrians. Among other historical monuments in Łabiszyn are the mill from 1796, a granary from the 18th century and a medieval castle cellars left after the castle at the Łabiszyn Island and a water gate from In Łabiszyn tourists can also find various nature monuments, like the Jagiełło Oak (a Quercus robur with the diameter at breast height of 610 cm, planted, as the legend says, by king Władysław Jagiełło in 1410), Ostrów Pszczółczyński reservation, glacial erratics, a lime alley in Lubostroń and a larch alley by the road Lubostroń-Julianowo. 4 EDUCATION, CULTURE AND SOCIAL ACTIVITY In the town and commune of Łabiszyn there are four public schools: 1. School Complex in Łabiszyn, 2. School Complex in Lubostroń, 3. Primary School in Ojrzanowo, 4. Upper-Secondary School Complex named after J. H. Dąbrowski in Łabiszyn. The schools have gyms as well as modern computer labs with internet access. In Nowe Dąbie village there is a Non-Public Primary School Mała Szkoła. Łabiszyn and Lubostroń schools also opened their own kindergartens. 5 Łabiszyn Community Centre There is a Community Centre in Łabiszyn located at Parkowa 1 Street, on the Łabiszyn Island, in the manor surrounded by a vast park area. In 2010 the park area was revitalized- there are new alleys, an educational route, some benches. Since it is a self-government cultural institution, which operates in the administrative area of the Łabiszyn Commune. The current name was established in In the Łabiszyn Community Centre there are various sections and interests groups: visual arts, music, dance, art. classes, English classes, German classes, 6

18 16 1 z którego część członków udziela się w chórze klubu Tulipan. ŁDK poza działalnością kółek zainteresowań, jest organizatorem lub współorganizatorem imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw i koncertów takich jak: Łabiszyński Wieczór Wspomnień (impreza o charakterze historycznym), akademia z okazji rocznicy powstania wielkopolskiego, obchody święta narodowego z okazji 11 listopada, wystawa regionalizmów (np. prac hafciarskich, obrazów, rzeźb), konkursy plastyczne, muzyczne, recytatorskie, sportowe. Organizuje również czas wolny dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i letnich (festyny, ogniska, zabawy na świeżym powietrzu, rajdy rowerowe, kuligi, wyjazdy do kina, teatru, na basen). Współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami oraz kołami nieformalnymi znajdującymi się na terenie Gminy Łabiszyn oraz Bydgoszczy. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. dr. Juliana Gerpe w Łabiszynie 2 1. Zajęcia plastyczne w ŁDK / Art classes at the Łabiszyn Community Centre 2. Odjazdowy bibliotekarz / A moving librarian 3. Święto pluszowego misia / Festival of the teddy bear 4. Bajkowe zakończenie wakacji z okazji święta czytelnika / A fairy-tale goodbye to the summer on the reader s day 5. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży / Journalism workshops for the youth Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. dr. Juliana Gerpe w Łabiszynie działa od 1948 roku. Przez ten okres zmieniała się nazwa, lokale biblioteki, kadra i sieć biblioteczna. Obecnie jest instytucją nowoczesną, dostosowującą się do zmieniającej się specyfiki działalności bibliotek, przyciąga wielu czytelników. Jest miejscem, w którym poza szkołą i rodziną mamy pierwszy kontakt z książką i informacją oraz szeroko rozumianą wiedzą i kulturą. Poprzez codzienne starania pracowników, biblioteka nieustannie się rozwija i staje się placówką otwartą, gdzie każdy czytelnik może przyjść, bez względu na wiek, status społeczny czy majątkowy. Z oferty biblioteki można korzystać za darmo. Dostępny jest ciekawy księgozbiór, uzupełniany regularnie o nowości wydawnicze, zgodne z sugestiami czytelników. Bezpłatny dostęp do internetu oraz rozwijająca się baza naukowo-techniczna pozwala na wszechstronne skorzystanie z informacji. Księgozbiór liczy ponad woluminów. Jest także dostępny katalog online, platforma książki elektronicznej IBUK Libra, audiobooki, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, w którym znajdują się zdjęcia dawnego Łabiszyna i mieszkańców. Przyjazne otocznie oraz dobra współpraca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami otwiera drogę łabiszyńskiej bibliotece na różne formy pracy zarówno z czytelnikami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Jest miejscem ciekawych spotkań, w których każdy może wziąć czynny udział. Odbywają się spotkania z pisarzami, podróżnikami, warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, literackie, wyjazdy do teatru, ope-

19 17 sports section, biliard section, aerobics, Tulipan Senior s Club Some members of the Senior s Club in Łabiszyn sing in the choir. Apart from many interest groups, the Centre organizes or co-organizes various events, competitions, exhibitions and concerts such as: Łabiszyn Night of Memories (a historical event), academy commemorating the Great Poland Uprising, celebrations of the national holiday on the 11th November, exhibition of local art (e.g. embroidery, paintings, sculptures), art, musical, reciting and sports competitions. The Centre organizes activities for children and youngsters to do during winter and summer holidays (carnivals, bonfires, activities in the fresh air, bicycle rallies, sleigh parties, trips to the cinema, theatre, swimming pool). It also cooperates with various institutions, associations and informal groups in the Łabiszyn Commune and Bydgoszcz. 3 Public Library named after dr Julian Gerpe in Łabiszyn 4 The Public Library named after dr Julian Gerpe in Łabiszyn was established in Since that time it has changed its name, location, personnel and its network. Currently it is a modern institution adjusting to the changing times in order to attract more readers. A library is a place, where, apart from the school and their home, children have their first reading experience, where they acquire knowledge and learn about different cultures. Its personnel works constantly to expand the library s offer and make it more inviting, where every reader is welcome, regardless of age, social or financial status. The library s offer is free. It has a wide collection of books, which is regularly supplied with new releases, based on the requests of the readers. Due to the free Internet and an expanding scientific base, access to various information is unlimited. The collection includes over volumes. The library also offers an online catalogue, IBUK Libra platform, audiobooks and a Digital Archive of the Local Tradition with pictures of the old Łabiszyn and the life of its citizens. A friendly environment and good cooperation with other institutions and associations allows the library to work both with adults, as well as with children and the youth. The library organizes interesting meetings with writers and travellers, everyone can participate in. 5

20 18 ry i filharmonii. Biblioteka prowadzi bardzo aktywny Dyskusyjny Klub Książki, Dziecięcą Akademię i Klub dla młodzieży. Niebagatelną kwestią jest także swobodny dostęp do ofert biblioteki dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka łabiszyńska jest miejscem, gdzie bibliotekarz jest dla czytelnika zarówno profesjonalistą, jak i przyjacielem. Szeroka oferta placówki dostępna jest sześć dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb użytkowników. Podlegają jej trzy filie: w Jeżewie działa od 1952 roku, Lubostroniu od 1959 roku i Nowym Dąbiu od 1974 roku. Łabiszyńska Aktywna Młodzież To grupa młodych mieszkańców gminy Łabiszyn oraz kilkoro przyjaciół z innych miejscowości: kreatywnych, z pasją, z pomysłem, działających na rzecz lokalnej społeczności. Spektrum działania grupy jest bardzo szerokie - od działań charytatywnych, społecznych, edukacyjnych po kulturalne. Łabiszyńska Aktywna Młodzież działa od 2012 roku z siedzibą w Łabiszyńskim Domu Kultury. W tym czasie jej członkowie zorganizowali i wzięli udział w wielu akcjach, dzięki czemu ŁAM jest już marką znaną nie tylko w gminie Łabiszyn. 1 2

21 19 The Active Youth of Łabiszyn It is a group of young citizens of Łabiszyn and a few friends from other cities: creative, passionate, full of ideas, acting on behalf of the local community. The group engages in charity, social, educational and cultural activities. The Active Youth of Łabiszyn was established in 2012 and has its seat in the Łabiszyn Culture Centre. Since then its members organized and participated in many actions, which made it a well-known organization not only in Łabiszyn Noc świętojańska w parku na łabiszyńskiej wyspie / St. John s Eve in the park on Łabiszyn Island 2. Dzień Dziecka na wyspie / Children s Day on the Island 3. Dzień Dziecka na wyspie / Children s Day on the Island 4. Łabiszyńskie Spotkania z Historią / Łabiszyn Historical Meetings 5. Rajd rowerowy / Bicycle rally 6. Łabiszyńska Aktywna Młodzież / The Active Youth of Łabiszyn

22 20 Służba zdrowia 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie / Independent Public Health Care Centre in Łabiszyn 2. Poczta w Łabiszynie / Post in Łabiszyn 3. Rynek w Łabiszynie / Market in Łabiszyn W Łabiszynie znajduje się nowoczesny, dobrze wyposażony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym przyjmują lekarze: internista, pediatra, stomatolog i ginekolog. Funkcjonuje gabinet zabiegowy i fizykoterapii. Istnieje również Ośrodek Zdrowia w Lubostroniu oraz dwa prywatne gabinety stomatologiczne. Od 2014 roku rozpoczął działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AGAMED. Inne 1 Na terenie miasta i gminy Łabiszyn działają organizacje pozarządowe: Ochotnicza Straż Pożarna, Łabiszyńskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Towarzystwo Miłośników Historii Łabiszyna i okolic, Łabiszyńskie Towarzystwo Kulturalne, Grupa Anonimowych Alkoholików Krokus, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jeżewa, Grupa Oni, Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju wsi Ojrzanowo, Fundacja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych. Koło Seniorów Tulipan Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

23 21 Health service There is a modern, well-equipped Independent Public Health Care Centre in Łabiszyn, which employs an internist, a pediatrician, a stomatologist and gynaecologist. The Centre has a treatment and physical therapy room. There is also a Health Centre in Lubostroń and two private stomatologists. In 2014 a Non-Public Health Care Centre AGA- MED was established. Other The city and commune of Łabiszyn is the seat of many non-governmental organizations: Volunteer FIre Department, Association of the Disabled and Their Families in Łabiszyn, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Polish Association of the Carrier Pidgeons Breeders, Association of the Lovers of Łabiszyn and the area, Łabiszyn Cultural Association, Group of Alcoholics Anonymous Krokus, Association for the Development of Jeżewo, Grupa Oni, Association for the Renovation and Development of Ojrzanowo, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych Foundation. Senior Club Tulipan Greater Poland Uprising Memorial Association. 2 3

24 22 SPORT Miejski Ludowy Klub Sportowy Noteć Łabiszyn 1 MLKS NOTEĆ funkcjonuje na terenie gminy Łabiszyn od 1974 roku. W klubie działają sekcje piłki nożnej, w trzech drużynach według kategorii wiekowych. Wszystkie trzy drużyny zajmują czołowe miejsca w ligach. Klub utrzymuje się z dotacji urzędu miejskiego oraz ze sponsoringu. Ostatnio wykonano remont pomieszczeń socjalnych i płyt boisk piłkarskich, a w niedługim czasie zapowiada się remont kortu tenisowego. Uczniowski Klub Sportowy Łabiszynianka 2 Sekcja bilarda UKS Łabiszynianka powstała w lipcu 1999 roku. Przez wiele lat działała przy MLKS Noteć jako jedna z sekcji. Obecnie swoją działalność prowadzi jako stowarzyszenie. Skupia się na szkoleniu dzieci i młodzieży, organizuje lokalne i regionalne turnieje bilardowe. Klub wspiera także rozwój bilarda w regionie. Największym sukcesem klubu jest zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Europy Juniorów w 2008 roku. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gakkko-Karate 3 4 Na terenie Łabiszyna działa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gakkko-Karate powołane w czerwcu 2007 roku. dla krzewienia wschodnich sztuk walk. Skupia 80 członków, dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Treningi są prowadzone w różnych grupach: karate, kickboxing i sport kenjutsu. Sekcja od wielu lat osiąga sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Sukcesy na zawodach międzynarodowych : 2009 rok, Mistrzostwa Europy IMAFE Emden (Niemcy) - 2 brązowe medale w konkurencji kickboxing, 2012 rok, Mistrzostwa Świata IMAF Antwerpia (Belgia) - 9 medali w konkurencji karate i kickboxing, 2013 rok, Mistrzostwa Europy IMAF Alba Iulia (Rumunia) 14 medali konkurencji karate kickboxing i sport kenjutsu, 2014 rok, Mistrzostwa Europy IMAFE Nowe (Polska) 23 medale konkurencji karate, kickboxing, sport kenjutsu.

25 23 SPORTS 5 Municipal Popular Sports Team Noteć Łabiszyn MLKS NOTEĆ was established in Łabiszyn in There are three football teams in the club, divided by the age of their members. All three teams are at the top of their league. The club is supported by donations from the City Hall and the sponsors. Recently the club renovated all the social rooms and football fields, next it plans to renovate the tennis court. Student s Sports Club Łabiszynianka The billiards section of UKS Łabiszynianka originated in July For many years it was part of the MLKS Noteć. Now it acts as an independent association. Its main focus is on training children and youngsters, organizing local and regional billiards tournaments. The club supports the popularity of billiards in the region. Its biggest success is the bronze medal in the European Junior Championships in Physical Culture Association Gakkko-Karate A Physical Culture Association-Gakkko - Karate was established in Łabiszyn in June 2007, which teaches eastern martial arts. It gathers 80 members, children, youngsters and adults. Training sessions are divided into various groups: Karate, Kickboxing and Kenjutsu. The club has won many local and international awards. 1. MLKS Noteć Łabiszyn / MLKS Noteć Łabiszyn 2. Mistrzostwa Polski w Piechcinie / Poland Championships in Piechcin 3. Mistrzostwa Polski Juniorów / Poland Junior Championships 4. Zimowe ferie z bilardem / Winter holidays with billiards 5. Fragment walk z mistrzostw świata - Belgia, Antwerpia / Part of a fight during the world championships - Belgium, Antwerp 6. Trening technik podstawowych na sali w Łabiszynie / Training session on basic techniques in the gym in Łabiszyn Among the international awards are : 2009 European Championships IMAFE Emden (Germany) - 2 bronze medals in Kickboxing, 2012 World Championships IMAF Antwerp (Belgium) - 9 medals in Karate and Kickboxing, 2013 European Championships IMAF Alba Iulia (Romania) 14 medals in Karate Kickboxing and Kenjutsu, 2014 European Championships IMAFE Nowe (Poland) 23 medals in Karate Kickboxing Kenjutsu. Achievements in local competitions: Poland Championships 2012 Krosno Odrzańskie 20 medals, Poland Championships 2013 Słupsk 24 medals, 6

26 24 Sukcesy na zawodach krajowych: Mistrzostwa Polski 2012 rok, Krosno Odrzańskie 20 medali, Mistrzostwa Polski 2013 rok, Słupsk 24 medale, Puchar Polski 2014 rok, Żagań 34 medale. Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Zuzanna Dolata, Mistrzostwa Polski 2014 rok, Olkusz 23 medale. Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Zuzanna Dolata. Sekcje prowadzą wykwalifikowani trenerzy, z pierwszym, drugim, trzecim i piątym stopniem wtajemniczenia dan. Stowarzyszenie posiada sędziów krajowych i sędziego międzynarodowego, który m.in. sędziował wyżej wymienione mistrzostwa Europy. Uczniowski Klub Sportowy Lider 1. Sekcja karate / Karate section 2. Grupa aktywnie chodzących nordic walking / A group of nordic walking enthusiasts 3. Drużyna piłki siatkowej gimnazjum w Łabiszynie / Volleyball team at the Junior High School in Łabiszyn 4. Sekcja kenjutsu / Ken-jutsu classes UKS LIDER działa przy Zespole Szkół w Łabiszynie obejmując swoją działalnością młodzież gimnazjum i uczniów szkoły podstawowej. W klubie działają sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki nożnej, lekkiej atletyki i sekcja turystyczna. W UKS LIDER pracują nauczyciele wychowania fizycznego posiadający kwalifikacje instruktorów lub trenera. Działalność klubu polega na wzbogacaniu bazy sportowej, organizacji turniejów, sparingów i zawodów sportowych, cyklicznych wyjazdów turystycznych, wyjazdów na pływalnię, rajdów rowerowych i pieszych, wyjazdów na mecze piłki siatkowej na halę widowiskowo-sportową Łuczniczka oraz mecze piłki nożnej na Zawiszę w Bydgoszczy w ramach Klubu Kibica. UKS LIDER realizuje też projekty Trzymaj formę 1

27 25 Poland Cup 2014 Żagań 34 medals. The title for the best player went to Zuzanna Dolata, Poland Championships 2014 Olkusz 23 medals. Poland Championships. 2 The club is run by qualified trainers, with the first, second, third and fifth dan. The association has many local judges and one international judge, who participated in the foregoing European Championships. Student s Sports Club Lider UKS LIDER is part of the School Complex in Łabiszyn and incorporates children from the primary and junior high school. The Club has two volleyball teams for girls and for boys, as well as a football, athletics and tourism section. UKS LIDER employs PE teachers with qualifications as instructors and trainers. The Club organizes tournaments, sparring sessions and sports events, as well as cyclical travels, trips to the swimming pool, bicycle and pedestrian rallies, trips to the Łuczniczka sports hall to see a volleyball match and football matches on the Zawisza stadium in Bydgoszcz as part of the Fanclub. UKS LIDER also participates in such projects as Trzymaj formę and Związani 18 Południkiem. Due to the club s activity the school was awarded a certificate of Szkoły w ruchu by the Ministry of National Education. UKS LIDER runs projects and classes for adults. They include cyclical nordic-walking events, trips to the Sport Factory or bicycle and pedestrian trips. 3 4

28 26 1 i Związani 18 Południkiem. Dzięki działalności Klubu szkoła otrzymała certyfikat Szkoły w ruchu przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. UKS LIDER prowadzi także projekty i zajęcia dla osób dorosłych. Są to cykliczne wyjścia nordic walking, wyjazdy do Sport Factory czy rajdy rowerowe i piesze. Obiekty sportowe w gminie Łabiszyn: sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Łabiszynie, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Lubostroniu, minisala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Łabiszynie, Stadion Miejski w Łabiszynie z trybuną boczną dla widzów i zapleczem socjalnym, na którym znajdują się dwa boiska do piłki nożnej, bieżnia i kort tenisowy oraz grzybek taneczny, boisko orlik 2012 przy Zespole Szkół w Łabiszynie, siłownie plenerowe w Łabiszynie i Lubostroniu. 2 3

29 27 Sports objects in Łabiszyn: gym at the School Complex in Łabiszyn, gym at the School Complex in Lubostroń, mini gym at the Primary School in Łabiszyn, City Stadium in Łabiszyn with a side tribune for spectators and social area, which has two football fields, a running track, a tennis court and a dance arena, Orlik 2012 field at the School Complex in Łabiszyn, outdoor gyms in Łabiszyn and Lubostroń Boisko sportowe orlik 2012 przy Zespole Szkół w Łabiszynie / Orlik field 2012 at the School Complex in Łabiszyn 2. Siłownia plenerowa na wyspie / Outdoor gym on Łabiszyn Island 3. Stadion Miejski w Łabiszynie / Municipal Stadium in Łabiszyn 4. Siłownia plenerowa w Lubostroniu / Outdoor gym in Lubostroń 5. Siłownia plenerowa i plac zabaw w Łabiszynie / Outdoor gym and a playground in Łabiszyn 5

30 28 TURYSTYKA Łabiszyn leży na Szlaku Piastowskim, popularnej trasie turystycznej, bogatej w zabytki i pomniki historyczne z początków państwa polskiego. Z kolei na bazie walorów Doliny Noteci, kompleksów leśnych i zasobów wodnych rozwija się turystyka wodna, wędkarstwo i turystyka krajoznawcza. Na terenie gminy istnieje oznakowany szlak rowerowy o długości 15 km. Obiekty, które świadczą usługi hotelarskie na terenie gminy Łabiszyn: Całoroczne: Hotel Pałacowy w Lubostroniu: 1 trzy apartamenty w pałacu głównym, siedem miejsc noclegowych w Domku Myśliwskim, 40 miejsc noclegowych w oficynie pałacowej; w tym osiem miejsc dla osób niepełnosprawnych, Sezonowe: Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie z 157 miejscami noclegowymi w różnym standardzie. Pole biwakowe w Smerzynie: 50 miejsc noclegowych. Ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego lub świątecznego w Lubostroniu: 20 miejsc biwakowych. Baza gastronomiczna: 2 Restauracja w hotelu Pałacowym w Lubostroniu, na 90 miejsc i mała sala bankietowa dla 20 osób oraz sala konferencyjna w pałacu głównym na 50 miejsc, 3

31 29 TOURISM Łabiszyn lies on the Piast Trail, a popular tourist route, full of historical monuments from the beginning of the Polish state. The Noteć Valley, its forests and water resources encourage water tourism, fishing and heritage tourism. The Commune has a marked 15 km bicycle trail. Among the hospitality facilities in Łabiszyn are: 4 All year long: Hotel Pałacowy in Lubostroń: 3 apartments in the main building, 7 rooms in the Hunter s House, 40 rooms in the palace outbuildings; including 8 rooms for the disabled, Seasonally: Scout s Vacation Centres in Smerzyn *157 rooms with various standards. A camp site in Smerzyn: 50 rooms. Saturday and Sunday or holiday vacation centre in Lubostroń: 20 rooms. 5 Catering: 2 Restaurant in the Pałacowy hotel in Lubostroń, seats 90 guests, has a small banquet room for 20 people and a conference room for 50 people, 6 1. Plac zabaw na łabiszyńskiej wyspie / Playground on Łabiszyn Island 2. Ośrodek Harcerski w Smerzynie / Scout s Vacation Centre in Smerzyn 3. Amfiteatr na łabiszyńskiej wyspie / Amphitheatre on Łabiszyn Island 4. Rowery wodne / Pedal boats 5. Marina na łabiszyńskiej wyspie / Marina on Łabiszyn Island 6. Spływ kajakowy na łabiszyńskiej wyspie / Canoeing on Łabiszyn Island

32 30 Zajazd Iskra w Oporówku na 60 miejsc, Restauracja ELPUEBLO na łabiszyńskiej wyspie, Sala Bankietowa E. Nowak w Łabiszynie, Punkty małej gastronomii w Łabiszynie, Bary sezonowe w Smerzynie, Sale Bankietowe BANKIET W. Królak, Zdziersk. ŁABISZYŃSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ Rekonstrukcja scen z życia mieszkańców Łabiszyna z okresu II wojny światowej / Reconstruction of the life of Łabiszyn citizens during WW II 1 Od 2011 roku w Łabiszynie organizowane są Łabiszyńskie Spotkania z Historią. Wydarzenia te od kilku lat przyciągają kilka tysięcy osób. W 2015 roku planowana jest czwarta edycja. Każdorazowo impreza odbywa się pod innym hasłem. Łabiszyńskie Spotkania z Historią, to wydarzenie turystyczne, na które składa się cykl inscenizacji prezentujących realia z okresu II wojny światowej. Jest to impreza trwająca trzy dni. Całe wydarzenie jest zaplanowane w taki sposób, aby obok inscenizacji batalistycznych, które są gwoździem i zwieńczeniem programu, każdy z widzów miał możliwość obcowania z historią w bardzo szeroki i komplementarny sposób. W tym celu przygotowane są interaktywne prezentacje, konkursy wiedzy historycznej związane z dokonaniami wojska polskiego na frontach II wojny światowej, a obecne na imprezie stowarzyszenia i grupy rekonstrukcji historycznych prezentują swoje dokonania na dioramach i specjalnie przygotowanych pokazach. Uzupełnieniem całości są warsztaty historyczne i pokazy filmów nakręconych przez rekonstruktorów oraz szereg aktywności, których animatorem jest Łabiszyńska Aktywna Młodzież. Motywację i zapał do organizacji kolejnej wielkiej imprezy z cyklu Łabiszyńskie Spotkania z Historią najlepiej opisują słowa jednego z rekonstruktorów Krzysztofa Zawilińskiego z SRHAA 7: Członkowie grup rekonstrukcyjnych są różni: wygadani i milczący, spokojni i szaleni, dzieli ich wiek, zawody, poglądy, muzyka i kilometry, jest jednak coś co ich łączy. Można to coś nazwać stanem duszy i umysłu, czyli czymś co inspiruje i czyni życie ciekawsze doświadczeniem, to coś czego wyrzec się nie sposób. Jest jeszcze miejsce, w którym spełniają się rekonstrukcyjne marzenia, miejsce, w którym przychylność, dojrzałość wizji i zapał do pracy pozwala realizować wielkie przedsięwzięcie. Nazwijmy rzeczy po imieniu: tym co ich rekonstruktorów i miłośników rekonstrukcji historycznych łączy - jest pasja i Łabiszyn. 3

33 31 Iskra Inn in Oporówek for 60 people, ELPUEBLO restaurant on the Łabiszyn Island, E. Nowak banquet hall in Łabiszyn, Small Catering facilities in Łabiszyn, Seasonal bars in Smerzyn, BANKIET W. Królak banquet hall, Zdziersk. ŁABISZYN HISTORICAL MEETINGS Since 2011 Łabiszyn organizes the Łabiszyn Historical Meetings. This event always attracts several thousand guests. Łabiszyn authorities plan to organize the next 4th edition in Every time the event has a different motto. Łabiszyn Historical Meetings are a tourist attraction, which includes a series of stagings presenting the life during the II World War. The event lasts 3 days and is planned in such a way that apart from battle stagings, which are the main attraction, everyone gets a chance to be a part of history. Therefore the authorities prepare interactive presentations, historical knowledge competitions connected with the achievements Polish Armed Forces in II World War. Currently various associations and historical reconstruction groups present their successes on dioramas and during specially prepared shows. To complete all this, the authorities organize historical workshops and movie shows, as well as other activities organized by the Łabiszyn Active Youth. The motivation and enthusiasm of the organization to prepare another such event is best described by the words of one of the famous restorers Krzysztof Zawiliński from SRHAA 7: Members of reconstruction groups differ: they are talkative or silent, calm or crazy, they are different ages, have different occupations, beliefs, music and kilometers travelled but there is something that connects them. You may call this the state of mind, i.e. something that inspires and makes your life more interesting, something you can t live without. This is the place where dreams come true, where favours, maturity of vision and enthusiasm for work allows to do great things. To call a spade a spade: the thing that connects them all is passion and Łabiszyn

34 Rekonstrukcja scen z życia mieszkańców Łabiszyna z okresu II wojny światowej / Reconstruction of the life of Łabiszyn citizens during WW II 2

35

36 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA ul. Gnieźnieńska 7, Żnin Województwo Kujawsko-Pomorskie tel.: URZĄD MIEJSKI w ŁABISZYNIE Plac 1000-lecia 1c, Łabiszyn tel.: , fax: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Redakcja: Urząd Miejski w Łabiszynie, Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa Fotografie: K. Andrysiewicz, archiwum ŁAM, archiwum Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, J. Bizoń, G. Błaszkiewicz, P. Dąbkowska, M. Dworacka, M. Jarolewski, M. Kośmider, M. Kruszka, A. Łakomy, A. Pliszkowski, K. Sęk, M. Skibińska, D. Wachowiak Opracowanie graficzne: Agnieszka Sanowska-Piwko, Eureka Plus Agencja Reklamy Skład i przygotowanie do druku: Eureka Plus Agencja Reklamy, ul. 3 Maja 11, Rzeszów Copyright by Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa i Gmina Łabiszyn, 2015 Copyright by Eureka Plus Agencja Reklamy, 2015 ISB