NOWA KARCZMA ZAPRASZAMY WELCOME >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWA KARCZMA ZAPRASZAMY WELCOME >"

Transkrypt

1 NOWA NOWA KARCZMA KARCZMA ZAPRASZAMY WELCOME > Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW Publikacja opracowana przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie

2

3 ABOUT THE COMMUNE O GMINIE Gmina Nowa Karczma jest jedną z ośmiu gmin powiatu kościerskiego. Położona jest w środkowej części województwa pomorskiego. Od zachodu gmina Nowa Karczma graniczy z gminą Kościerzyna, od południa z gminą Liniewo, od południowego wschodu- z gminą Skarszewy (powiat starogardzki), od wschodu- z gminą Przywidz (powiat gdański) i od północy- z gminą Somonino (powiat kartuski). Obszar gminy, ukształtowany przez najmłodsze stadia ostatniego zlodowacenia bałtyckiego oraz późniejszą działalność wód polodowcowych, charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyższa jest część północna gminy wzniesiona średnio powyżej m npm. Najwyższy punkt terenu gminy zlokalizowany jest w Hornikach Górnych 246,2 m n.p.m., tuż obok jezior Grabówko i Małe Kamionki. Najniżej położone tereny znajdują się w dolinie rzeki Wietcisy, przy południowej gra- The Nowa Karczma borough is one of eight boroughs of the Kościerzyna County. It is located in the middle part of the Pomeranian Voivodeship. The Nowa Karczma borough borders with the Kościerzyna borough from the west, with the Liniewo borough from the south, with the Skarszewy (Starogardzki County) from the south-east, with the Przywidz borough (Gdańsk County) from the east and with the Somonino borough (Kartuzy County) from the north. The area of the borough, shaped by the most recent stages of the last Vistulan glaciation and the later effect of post-glacier waters, is characterized by a varied landscape. The highest is the northern part of the borough, on average elevated over m above sea level. The highest point within the borough s territory is in Horniki Górne, 246,2 m above sea level, right next to the Grabówko and Małe Kamionki lakes. The lowest terrains are in 2

4 nicy gminy i osiągają wysokość nieco powyżej 134m npm. W skład gminy wchodzi 17 sołectw (Będomin, Grabowo, Grabowska Huta, Grabówko, Jasiowa Huta, Liniewko, Lubań, Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn, Rekownica, Skrzydłowo, Stary Barkoczyn, Szatarpy, Szpon, Sztofrowa Huta, Szumleś Królewski, Szumleś Szlachecki). Nowa Karczma to gmina o bogatej historii, malowniczych krajobrazach. Miejsce atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców, jak i turystów. the Wietcisa River valley, near the southern border of the borough and are just above 134 m above sea level. The borough is comprised of 17 villages (Będomin, Grabowo, Grabowska Huta, Grabówko, Jasiowa Huta, Liniewko, Lubań, Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn, Rekownica, Skrzydłowo, Stary Barkoczyn, Szatarpy, Szpon, Sztofrowa Huta, Szumleś Królewski, Szumleś Szlachecki). Nowa Karczma is a borough with a rich history and picturesque landscapes. An attractive place Gmina Nowa Karczma nie jest zasobna w cenne budowle architektoniczne, jednakże jej bogactwo stanowią walory krajoznawcze: przyrodnicze i kulturowe. Lasy obfite w grzyby i jagody, różnorodna roślinność i zwierzęta, czyste powietrze oraz harmonijna cisza. W lasach można spotkać: jelenie, sarny, dziki, wiewiórki, kuny leśne, zające, lisy. Charakterystyczne piękno i wyjątkowość dla gminy stanowią obszary chronione: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy, Natura2000 (6 obszarów) oraz Kaszubski Park Krajobrazowy. Do obszarów prawnie chronionych zaliczamy również pomniki przyrody (10 obiektów). Nieodzownym elementem krajobrazu gminy są liczne kapliczki, krzyże przydrożne, stanowiska archeologiczne objęte strefami ochrony arche- which is friendly to its inhabitants as well as tourists. The Nowa Karczma borough is not abundant in valuable architectural structures, however it is rich in sightseeing qualities: natural as well as cultural. Forests abundant in mushrooms and berries, varied plant and wildlife, clean air and quiet harmony. In the forests one can encounter: stags, does, boars, squirrels, pine martens, hares and foxes. Distinct to the borough are the beautiful and characteristic protected areas: Przywidzki Protected Landscape Area, the Wietcisa River Valley Protected Landscape Area, Natura2000 (6 areas) as well as the Cassubian Natural Landscape Park. Legally protected are also various nature monuments (10 objects). An integral element of the borough s landscape are numerous shrines, natural crosses, archeological sites encompassed by archeological protection zones and listed in the historic monu- 3

5 ologicznej i wpisane do rejestru zabytków. Gmina Nowa Karczma położona jest w zlewni rzeki Wierzycy i jej odpływu rzeki Wietcisy. Znajduje się tu również kilka jezior, które są świetnym miejscem na uprawianie turystyki wodnej. Największymi zbiornikami wodnymi położonymi na terenie gminy Nowa Karczma są jeziora: Grabowskie (powierzchnia-140,7 ha, głębokość średnia- 13,3m, głębokość maksymalna- 28,1m), Grabówko (pow.- 36,00ha), Małe Kamionki (pow.- 18,5 ha), Psinko (pow.- 12,4 ha, głębokość średnia- 4,7m, głę.max.- 9,7m), Barkocińskie (pow. 8,5 ha), Będomińskie Małe (pow. 2,2 ha, głę.śre.1,0m, głę.max. 2,2m). ment registry. The Nowa Karczma borough is situated in the catchment area of the Wierzyca River and its side stream the Wietcisa River. There are also several lakes which are a great place for water tourism. The largest water reservoirs located within the Nowa Karczma borough s territory are the Grabowskie (area of 140,7 ha, average depth of 13,3 m, maximum depth of 28,1 m), Grabkowo (area of 36,00 ha), Małe Kamionki (area of 18,5 ha), Psinko (area of 12,4 ha, average depth of 4,7 m, max depth of 9,7 m), Barkocińskie (area of 8,5 ha), Będomińskie Małe (area of 2,2 ha, average depth of 1,0 m, max depth of 2,2 m) lakes. NOWA KARCZMA Wieś gminna położona na ważnym skrzyżowaniu dróg wiodących do Gdańska, Starogardu Gdańskiego, Skarszew, Kościerzyny i Kartuz. Nazwa wsi pochodzi najpewniej od karczmy, która była tu pod koniec XVIII w. Nowa Karczma należała wówczas do Lniskich z pobliskiego Lubieszyna. Rozwój wsi nastąpił dopiero na przełomie XIX i XX w. Nowa Karczma była miejscowością przygraniczną, gdyż tereny położone na wschód i północ od niej należały do Wolnego Miasta Gdańsk. W 1980 r. erygowano parafię p.w. Antoniego Padewskiego. W skład parafii wchodzi 11 miejscowości. Przy głównym skrzyżowaniu znajduje się pomnik poświęcony ofiarom terroru hitlerowskiego. Atrakcją, dającą nowe możliwości miłośnikom sportu i rekreacji jest nowoczesna gminna hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem. Dla amatorów wędkowania, świetnym miejscem jest Jez. Lubańskie. Na krańcu wsi ma swój początek rowerowa ścieżka przyrodnicza Skok w NATURĘ. The borough village located at the important intersection of roads leading to Danzig, Starogard Gdański, Skarszewy, Kościerzyna and Kartuzy. The name of the village most likely comes from the inn which used to be located here by the end of the 18th century. Nowa Karczma then belonged to the Lniski family from the nearby Lubieszyn. The village s development began between the 19th and 20th centuries. Nowa Karczma used to be a border town, as the territories to the east and north of the village belonged to the Free City of Danzig. The Antoni Paderewski parish was established in The parish included 11 villages. A monument dedicated to the Nazi terror victims is located near the main intersection. An attraction which gives new possibilities to sports and recreation enthusiasts is the borough s modern sports hall with a full sized pitch. The Lubańskie lake is a great place for all fishing enthusiasts. At the edge of the village begins the scenic bicycle route A Jump into NATURE. 4

6 GRABÓWKO Wieś letniskowa założona w 1609 r. przez Macieja Knibawskiego. Otoczona jest jeziorami: Grabowskim, Grabówko, Małe Kamionki, Psinko. Teren ten był miejscem osadniczym już we wczesnej epoce żelaza, co przypominają znaleziska z r. w postaci grobów skrzynkowych. We wczesnym średniowieczu wzniesiono opodal, tuż na zachodnim brzegu jeziora Grabówko niewielki gród, o założeniu czworoboku z zaokrąglonymi narożami. Zachowane grodzisko znajduje się między drogą, a wymienionym jeziorem. Na grodzisku nie były dotychczas przeprowadzane badania. Jest to miejscowość chętnie odwiedzana przez turystów. Znaleźć tu można wszystko co potrzebne jest turyście aby oderwać się od codzienności i odpocząć. A summer resort village established in 1609 by Maciej Knibawski. It is surrounded by the lakes: Grabowskie, Grabówko, Małe Kamionki and Psinko. The territory used to be a settlement as early as the beginning of the Iron Age, which is evident by the findings from the years in the form of box graves. In early medieval times a small fortification in the shape of a rectangle with rounded corners was built not far from here, at the west shore of the Grabówko lake. The preserved fortification is located between the road and the said lake. The fortifications have not yet been researched. Grabówko is a village often visited by tourists. Those who visit the village find everything needed for tourists to escape from everyday life and rest. 5

7 GRABOWO Wioska ta należy do najstarszych osad na ziemi kościerskiej. Wymieniona została w dokumencie Mściwoja II z 1284 roku jako wieś należąca do Krainy Pirsna. W 1875 r. odkryto tu podczas budowy drogi grób kurhanowy ze skrzynią, w której znaleziono wiadro brązowe, tzw. situla, napełnione kośćmi ludzkimi. Cenny też okaz o formie dwustożkowej, 33 cm wysoki, wykonany z blachy łączonej nitami, ze śladami naprawy znajduje się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Późniejsze odkrycia to cmentarzysko z grobami skrzynkowymi z wczesnej epoki żelaza. Cennym obiektem wartym zwiedzenia jest barokowy kościół z 1631 r. p.w. św. Anny (XVII w.) później rozbudowany. Jest to obiekt murowany, trzynawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Początek dała kościołowi budowa dużej kaplicy św. Anny, ufundowanej w 1631 r. przez kartuzów. Kościołem parafialnym stała się dopiero w 1701 r. za zezwoleniem biskupa S. Szemberka. Kamienny mur cmentarny został zbudowany w 1819 r. i odrestaurowany gruntownie w 1925r. Wyposażenie kościoła, pochodzące z czasów fundacji składa się z trzech późnorenesansowych ołtarzy pięknej roboty snycerskiej, zapewne dzieło mnichów kartuskich. W głównym ołtarzu duży obraz z pierw- This village is among the oldest settlements within the Kościerzyna territory. It was mentioned in the Mściwój II document from the year 1284 as a village being part of the Pirsna Land. During road constructions in the year 1875 a burial mound was uncovered here containing a box where a bronze bucket, a so called situla, was found filled with human bones. Another valuable exhibit in dualcone form, 33 cm high and made out of sheet metal connected with rivets, with signs of repair can be found in the Archeological Museum in Danzig. Later findings include a burial ground with box graves dating back to the early Iron Age. A valuable structure worth visiting is the 1631 baroque St. Anna s Church (17th century) which was later developed. It is a brick structure with three aisles and a chancel closed on three sides. The origin of the church dates back to 1631 when the construction of a large St. Anna s chapel was funded by the inhabitants of Kartuzy. It became a parish church in the year 1701 by the permission of bishop S. Szemberk. The stone cemetery wall was built in 1819 and thoroughly restored in The church s furnishing dating back to its funding is comprised of three beautifully woodcarved late renaissance altars, probably the work of Kartusian

8 szej połowy XVII w. We wnęce prezbiterium znajduje się rzeźba Ukrzyżowanie z XVIII w. W Grabowie znajdują się również pomniki przyrody: klon pospolity właściciel Gabriela Wińczewska, 2 klony pospolite właściciel Parafia Rzymsko - Katolicka (przy plebani, oznakowane tabliczkami), klon pospolity właściciele H. M. Tyczyńscy. monks. The main altar contains a large paining from the first half of the 17th century. The chancel s niche contains the Crucifixion sculpture from the 18th century. Grabowo also has several nature monuments: a Norway maple owned by Gabriela Wińczewska, 2 Norway maples owned by the Roman-Catholic Parish (next to the presbytery, marked with plaques), a Norway maple owned by H. and M. Tyczyński. REKOWNICA Rekownica to mała miejscowość z cennymi obiektami wartymi zwiedzenia. Należą do nich młyn, który ma prawdopodobnie (wg mieszkańców) ponad 100 lat; kościół z 1904r. pw. Św. Michała Archanioła. Miejscowość Rekownica swoje bardzo bliskie powiązania ma z Będominem. O Rekownicy wspomina się już w XVI wieku w związku z nabyciem przez Piotra Gleissen- Doręgowskiego Będomina. Według wizytacji z r istniał tu od dawna kościół katolicki, który się zapadł ze starości, a luterski właściciel wsi - Gleissen-Doręgowski, wybudował na jego miejscu nowy, w którym się odbywały nabożeństwa luterskie. W kronice parafialnej znajdujemy następujący zapis:... na tym miejscu, gdzie obecnie stoi kościół - był kościół drewniany i w zależności od właścicieli dóbr w Będominie kościół był katolicki lub protestancki wg Rekownica is a small town with several valuable sights worth visiting. Those include the mill, which, according to the inhabitants, is over 100 years old; the 1904 St. Archangel Michael s church. The town of Rekownica is closely associated with Będomin. Mentions of the town can be dated back to the 16th century and are related to the purchase of Będomin by Poitr Gleissen-Doręgowski. According to the 1599 visitation there has long been a Catholic church here, which crumbled due to old age, and the Lutheran owner of the village Gleissen-Doręgowski, erected in its place a new one, where Lutheran services took place. The parish chronicle includes the following entry: in this location, where the church currently stands, there used to be a wooden church which, depending on the owners in Będomin, the church

9 zasady cuius regio eius religia. Obecny kościół p.w. Św. Michała Archanioła został zbudowany w roku Kościół wzniesiono w środku wsi. Prezbiterium zbudowano w kierunku wschodnim. Całość budowli wykonano z czerwonej cegły i pokryto czerwoną dachówką. W roku 1960 rozbudowano zakrystię. Jego benedykcja odbyła się 18 września 1904 r. Kolatorem był p. Jezierski, właściciel majętności; później oparto ciężary patronackie na listach rentowych, które wskutek dewaluacji straciły swą wartość. Przez centrum wioski, tuż przy kościele przepływa rzeka Wierzyca, która jest świetnym miejscem na uprawianie turystyki kajakowej. Inne obiekty warte uwagi to: Dawny młyn- mur/ kamień 1937 r. Dom nr 9- dawny młyn r. Dom nr 14- drewno 1831 r. Dom nr 15 mur 1863 r. Obora przy domu nr 15- kamień 1890 r. was either Catholic or Protestant, according to the rule cuius regio eius religia. The current St. Archangel Michael s church was built in the year The Church was erected in the middle of the village. The chancel was built facing east. The entirety of the construction was made out of red brick and roofed with red roofing tiles. The sacristy was developed in the year Its blessing took place on the 18th of September Its patron was Mr. Jezierski, the owner of the grounds; later the patronage responsibilities were based on rent letters, which lost their value due to devaluation. The Wierzyca River, which is a great place for canoeing, flows through the center of the village, right next to the church. Other noteworthy objects are: Old mill brick/stone 1937 House no 9 previously a mill House no 14 wood 1831 House no 15 brick 1863 The barn next to House no 15 stone 1890 SKRZYDŁÓWKO Prastare miejsce osadnicze. Znaleziono tutaj w 1952 r. i zbadano w 4 lata później cmentarzysko z 3 grobami skrzynkowymi. W Skrzydłówku mieszkał utalentowany, ludowy rzeźbiarz kaszubski Adam Zwolakiewicz, urodzony w tej samej wiosce w 1932 r. Początkowo uprawiał jedynie malarstwo. Po przejściu w 1932 r. na rentę zajął się rzeźbą. Od tego czasu wykonał kilkaset prac, z których najlepsze znajdują się w wielu muzeach i eksponowane były na licznych wystawach. Rzeźbił zarówno figury An ancient settlement. A cemetery with 3 box graves was found here in the year 1952 and researched 4 years later. Skrzydłówko is home to a talented Cassubian folk sculptor, Adam Zwolakiewicz, born in that very village in the year Initially he only painted, but after becoming a pensioner he also took on sculpting. Since that time he created several hundred works, the best of which found their way to various museums and were exhibited at various exhibitions. He created 8

10 pełnoplastyczne, typowe dla dawnej wsi kaszubskiej, jak i portrety płaskorzeźbione w desce. Rzeźby swoje zdobił polichromią. W dorobku ma portrety założycieli skansenu we Wdzydzach - Teodory i Izydora Grulkowskich, portret J. Wybickiego, T. Rogali, L. Szopińskiego i innych. Obiekty przykuwające uwagę turystów to: Młyn- mur ok r. Dom młynarza mur XIX/XX w Kapliczka przy domu nr 15- murowana 1946 r. Dom nr 18 dawny dwór- mur 1860 r. Brama parku podworskiego SZATARPY Wieś, której metryka źródłowa sięga 1294 r. W Szatarpach jest nowa, wybudowana po pożarze w 1907 r. Szkoła Podstawowa im. płk Franciszka Hynka. Na murach szkoły umieszczona została tablica upamiętniająca jej patronata. Nadanie szkole jego imienia wiąże się z tragiczną śmiercią tego lotnika, dwukrotnego zdosolid figures, characteristic of the old Cassubian villages, as well as wooden bas-relief portraits. He decorated his sculptures with polychrome. His works include portraits of the Wdzydze heritage park founders Teodora and Izydor Grulkowscy, the portrait of J. Wybicki, T. Rogala, L. Szopiński and many others. Other objects attracting the attention of tourists are: Mill brick, approx Miller s house brick 19th/20th century Shrine next to house no 15- brick, 1946 House no 18 former manor brick, 1860 Gate to the manor park A village with a history reaching back to The village of Szatrapy has a new school built after the fire of the Col. Franciszek Hynek Primary School. The school s wall has a plaque commemorating its patron. The name given to the school is associated with the tragic death of the pilot, a two-time winner of the Gordon Bennet Cup in the years 1933 and He died

11 bywcy pucharu Gordon Bennetta w latach Zginął on 3 września 1958 r. podczas lotu balonem nad tą miejscowością. Na miejscu jego śmierci, znajdującym się tuż przy drodze, obok zagajnika w sąsiedztwie wioski Guzy, ustawiony został pomnik. Położony jest około 1 km na wschód od centrum Szatarp i jest własnością Gminy Nowa Karczma. Obiekty przykuwające uwagę turystów to: Dom nr 1 mur pocz XX w. Kapliczka przy domu nr 1 mur 1931 r. Dom nr 38- szach XIX/XX w (stan zły) Dom wł. NŰbuhl opuszczony on the 3rd of September 1958 during a balloon flight above the village. A monument was built at the location of his demise, right next to the road near a grove in the vicinity of the village of Guzy. The monument is approximately 1 km east of the center of Szatrapy and is the property of the Nowa Karczma borough. Objects of interest for tourists are: House no 1 brick, early 20th century Shrine next to house no 1 brick 1931 House no 38 between 19th and 20th centuries (poor condition) House of NŰbuhl abandoned BĘDOMIN Wieś Będomin w źródłach archiwalnych wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1284 roku, w dokumencie nadającym księżniczce pomorskiej Gertrudzie ziemię Pirsna wraz z 22 wsiami. W XV wieku dobra będomińskie były w posiadaniu rodziny Gleissen- Doręgowskich, około połowy XVII wieku zbudowano tam obszerny, parterowy dwór drewniany, lub być może o konstrukcji szkieletowo-zrębowej. Na przełomie XVII/XVIII wieku wokół dworu założono niewielki park. Na początku XVIII wieku, w czasach tzw. wojny północnej, żołnierze wojsk koronnych poważnie zdewastowali dwór, Doręgowscy odbudowali obiekt już w formie murowanej. W 1739 roku Jan Gleissen-Doręgowski sprzedał Będomin swojemu krewnemu Piotrowi Wybickiemu, herbu Rogala. W będomińskim dworku r. przyszedł na świat Józef According to archive sources the village of Będomin was first mentioned in the year 1284 in a document granting the Pomeranian princess Gertrude the Pirsna territory along with 22 villages. In the 15th century the Będomin properties were owned by the Gleissem-Doręgowski family, and by the mid 17th century a vast, single storey wooden or skeletal-carcass manor was built there. Between the 17th and 18th centuries a small park was created around the manor. In the early 18th century, during the so called north war, the manor was severely devastated by soldiers of the crown armies, and following that event, the Doręgowski family rebuilt the manor in brick. In the year 1739 Jan Gleissen-Doręgowski sold Będomin to his relative, Piotr Wybicki of the Rogala crest. Józef Wybicki author of the lyrics to the national anthem, the Dąbrowski 10

12 Wybicki autor słów polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. W 1758 roku zmarł Piotr Wybicki, spadkobiercami zostali jego dwaj synowie Joachim i Józef oraz żona Konstancja z Lniskich Wybicka. W 1774 roku Joachim zrzekł się majątku na rzecz brata, a po śmierci matki Józef Wybicki zostaje prawnym właścicielem majątku w Będominie. Po I rozbiorze Polski i śmierci żony, Józef Wybicki w 1783 sprzedał Będomin Karolowi Lewalt-Jezierskiemu i osiadł w Manieczkach, woj. poznańskie. W latach Będomin przeszedł na długie lata w ręce niemieckiej rodziny Dahlweid. W 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego, sekcja 01 - o gminie section 01 - about the commune Mazurka was born in the Będomin manor on Piotr Wybicki died in the year 1758 and his heirs were the two sons Joachim and Józef as well as his wife, Konstancja z Lniskich Wybicka. In the year 1774 Joachim forfeited his inheritance in favor of his brother and after their mother s death Józef Wybicki becomes the legitimate owner of the Będomin property. After the first partition of Poland and the death of his wife, in 1783 Józef Wybicki sold Będomin to Karol Lewalt-Jezierski and settled in Manieczki in the Greater Poland voivodeship. In the years Będomin was owned by the German family Dahlweid. Nowa Karczma Będomin po 148 latach powrócił do Polski, wszedł w skład województwa pomorskiego. W 1976 roku władze woj. gdańskiego podjęły decyzję o zorganizowaniu w Będominie Muzeum Hymnu Narodowego, pierwszego na świecie tego rodzaju Muzeum. Uroczyste jego otwarcie nastąpiło 17 lipca 1978 roku. W Muzeum prezentowane są dwie wystawy stałe, pierwsza Józef Wybicki i jego epoka - ukazuje dzieje Polski II poł. XVIII i pocz. XIX w. Eksponaty zgromadzone w pierwszej sali ukazują dramat Polski i jej obywateli w dobie zaborów i wojen napoleońskich. Dwie następne sale alkowa i sala kominkowa wiernie odtwarzają wnętrze pomorskiego dworku szlacheckiego, zgromadzono w nich meble, tkaniny, obrazy i inne pamiątki charakterystyczne dla domu średnioza- In the year 1920 by force of the Treaty of Versailles, after 148 years Będomin was again the property of Poland and became part of the Pomeranian voivodeship. In 1976 the authorities of the Danzig voivodeship made the decision to establish the National Anthem Museum in Bedomin, the first museum of its type in the world. The grand opening took place on the 17th of July The museum presents two constant exhibitions the first: Józef Wybicki and his time shows the history of Poland during the second half of the 18th cenrury and the early 19th century. The exhibits gathered in the first hall show the drama of Poland and its citizens in the wake of the annexation and Napoleonic wars. The other two halls the alcove and fireplace hall faithfully reconstruct the interior of 11

13 możnego szlachcica. Salon wyposażony w oryginalne meble i szpinet oraz sztandar legionowy i obrazy związane z okresem wojen napoleońskich. Druga wystawa Rola Mazurka Dąbrowskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków w XIX i XX wieku urządzona w nowszej części dworku, pochodzącej z pocz. XX wieku, ukazuje na tle dziejów Polski proces stawania się Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodu i państwa. Niezwykle interesujące są przekształcenia tekstowe pieśni dostosowywane najczęściej do bieżących zdarzeń społeczno-politycznych. Nie mniej ciekawe są akty prawne stanowiące dawną Pieśń Legionów hymnem państwowym pn. Jeszcze Polska nie zginęła. Pierwszym jest Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z roku unormował on tekst i melodię, które odtąd nie uległy już żadnym zmianom. Na wystawach można zobaczyć i usłyszeć pozytywki odtwarzające melodię Mazurka Dąbrowskiego, są to m.in. zegar budzikowy, krzyż, kapliczka ludowa. Oprócz tego wyeksponowano obrazy, grafiki, tkaniny, broń, biżuterię patriotyczną oraz liczne zbiorki pieśni patriotycznych. Wśród tych ostatnich jest bogata kolekcja orłów, archiwalnych kart pocztowych, biżuterii patriotycznej i militariów, które podarował Muzeum warszawski kolekcjoner Kazimierz Owczarski, cała jego kolekcja liczy 1985 eksponatów. Oprócz wystawy stałej w dworku, Muzeum każdego roku organizuje tematyczne wystawy czasowe oraz imprezy historyczno-patriotyczno-sportowe pn. Majówka z gen. Józefem Wybickim maj, Batalia Napoleońska sierpień, Bieg Mazurka Dąbrowskiego wrzesień. a Pomeranian noble manor, the furnishing, fabrics, paintings and other memorabilia characteristic of the home of a moderately wealthy nobleman. The salon is furnished with original furniture and a spinet as well as a legion flag and paintings associated with the Napoleonic wars period. The second exhibition: The role of the Dąbrowski Mazurka in shaping the national awareness of Poles in the 19th and 20th century is set up in the newer part of the manor from the early 20th century and shows the process of the Dąbrowski Mazurka becoming the nation s and country s anthem in the setting of Polish history. Of particular interest are the lyrical transformations of the song, most often adjusted to the current social and political events. Just as interesting are the legal acts establishing the Song of the Polish Legions as the national anthem entitled Poland is Not Yet Lost. The first is the Decree issued by the Minister of Religious Denomination and Public Enlightenment from it normalized the lyrics and melody which after that time did not undergo any other changes. At the exhibitions visitors may see and hear music boxes playing the melody of the Dąbrowski Mazurka; these include: an alarm clock, a cross and a folk shrine. Apart from that there is an exhibition of paintings, graphics, fabrics, weapons, patriotic jewelry and a vast collection of patriotic songs. These include a rich collection of eagles, archival post cards, patriotic jewelry and militaries donated to the Museum by the Warsaw collector, Kazimierz Owczarski, whose whole collection includes 1985 items. Apart from the constant exhibition at the manor, each year the Museum organizes thematic exhibitions and historical, patriotic and sports events named: Picnic with gen. Józef Wybicki May, The Napoleonic Battle August, The Dąbrowski Mazurka Run September.

14 NOWY BARKOCZYN Malownicza wieś sołecka położona wśród malowniczych lasów nad Jez. Barkocińskim. Główną atrakcją jest piękny, neogotycki kościół. Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1891, a zakończono w roku 1897 przy szczególnej pomocy Stowarzyszenia Gustawa, Adolfa Vereinsa. Do roku 1945 był kościołem ewangelickim, po 1945 r. stał się kościołem katolickim. Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski wpisany jest do rejestru zabytków pod Nr Rej. A-1185 z r. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że z Nowego Barkoczyna przeniesiony został do skansenu etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich dworek o konstrukcji zrębowo szkieletowej z podcieniem frontowym z II połowy XVIII w. Na terenie wsi znajdują się też grodzisko datowane na okres wczesnośredniowieczny. Znajduje się ono w centrum wsi. Posiada dobrze zachowany wał obronny. Na części grodziska został założony cmentarz ewangelicki. Drugie stanowisko o własnej formie krajobrazowej to cmentarzysko kurhanowe. Łącznie na terenie wsi znajduje się 17 stanowisk archeologicznych. A picturesque council village located amongst beautiful forests near the Barkocińskie Lake. Its main attraction is a beautiful gothic revival church. The church s construction began in the year 1891 and concluded in 1897 with the special help of the Gustaw, Adolf Vereins Association. Until the year 1945 it was an Evangelical church and after 1945 it became a Catholic church. The Holy Mary Queen of Poland parish church is listed in the monument registry on under the registration number A As a curiosity it is worth to mention that a skeletal-carcass manor with a front arcade from the second half of the 18th century was moved from Nowy Barkoczyn to the ethnographic heritage park in Wdzydze Kiszewskie. There is also a fortification dated back to the early medieval period. It is located in the center of the village and has a well preserved defensive wall. Part of the fortification is home to an Evangelical cemetery. Another site with its own landscape form is the burial mound. There are a total of 17 archeological sites in the village.

15 PROTECTED AREAS OBSZARY CHRONIONE Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy Obszar przylega od południa do Przywidzkiego OChK i obejmuje środkowy odcinek doliny rzeki Wietcisy, wciętej głęboko w powierzchnię wysoczyzny. W dolinie występują dobrze zachowane zmiennowilgotne łąki z licznymi stanowiskami gatunków chronionych i rzadkich w regionie, jak np. pełnik europejski, stoplamek szerokolistny i inne. Istotnym walorem jest naturalny bieg Wietcisy, silne meandrującej wśród terenów o małym stopniu przekształcenia antropogenicznego. Doliny są wcięte na głębokość do 60 m (rejon Zamkowej Góry z grodziskiem średniowiecznym), średnio około 30 m. Obszar Chronionego Krajobrazu Przywidzki obejmuje północno - wschodnią część gminy, a w niej m. in.: fragment doliny rzeki Wietcisy od Trzepówka do Szumlesia Szlacheckiego, rynnę jezior: Grabówko i Małe Kamionki oraz przyległe kompleksy le- Valley Natural Park adjoins from the south to the Wietcisa Przywidzki Natural Park and covers the middle section of the Wietcisa River Valley, cutting deeply in the upland s surface. The valley has well preserved variable moisture meadows with numerous instances of the regions protected and rare plants, like the globe flower, western marsh orchid and other. A significant quality of the area is the natural course of the Wietcisa River, strongly meandering through low anthropogenic deformation areas. The valleys are indented up to the depth of 60 m (the Zamkowa Góra region with the medieval fortification), with an average of 30 m. Natural Park Covering the north-eastern part of Przywidzki the borough which includes: a section of the Wietcisa River valley from Trzepówek to Szumlesie Szlacheckie, the valleys of the Grabówko and Małe Kamionki lakes as well as adjoining forests. The area is characterized by 14

16 śne. Obszar ten charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu (wzniesienia denno i człowomorenowe), duży, jak na teren analizowanej gminy, powierzchniowy udział lasów i znaczna jeziorność. a varied lay of the land (ground and terminal moraine hills), a large share of forests and an abundance of lakes. NATURE 2000 NATURA 2000 Obszar Natura2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za obszary Natura2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. Obszary Natury2000 występujące na terenie Gminy Nowa Karczma: Dolina Środkowej Wietcisy PLH Obszar obejmuje środkowy odcinek doliny Wietcisy, obejmujący jej przełomy. Fragment doliny charakteryzuje się dużym The Natura2000 area is a new form of environmental protection (beside the existing national parks, nature reservations, natural landscape parks and others) introduced to our country following Poland joining the European Union. Natura2000 areas are those considered to be most important for the preservation of endangered or very rare types of plants, animals or distinctive natural habitats which are significant for the protection of Europe s natural environments. Natura2000 areas within the territory of the Nowa Karczma Borough are: The Middle Wietcisa Valley PLH The area covers the middle part of the Wietcisa River valley, encompassing its gorges. The fragment of the valley is characterized by a large slope (approx. 30 m) and signifi- 15

17 spadkiem (ok. 30 m) i znacznymi różnicami w wysokości względnej między dnem doliny a otaczającymi ją kulminacjami terenu (50-60 m). Dno doliny porośnięte jest głównie przez wilgotne łąki oraz lasy łęgowe. Zbocze doliny zajmują głównie lasy grądowe, u ich podnóży występują liczne wysięki wód. W obszarze wyróżniono 6 rodzajów siedlisk, zajmujących łącznie ponad 25% powierzchni. Dominują dobrze zachowane łęgi olszowe w kompleksie ze zbiorowiskami źródliskowymi i łąkowymi. Gatunki roślin występujących na tym obszarze to gatunki prawnie chronione w Polsce (m.in.: pierwiosnek lekarski, paprotka zwyczajna, śniadek bladaszkowaty, przylaszczka pospolita, konwalia majowa). Obszar w większości położony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Wietcisy (3 523,1 ha; 1994), niewielka część na terenie Przywidzkiego Obszar Chronionego Krajobrazu ( ha). Pi o t r o w o PLH Ostoja położona jest pomiędzy Piotrowem, Chylową Hutą, Grabowską Hutą oraz wybudowaniami Kłobuczyna. Obejmuje ona wysoczyznę moreny dennej przeciętą doliną rzeki Wierzycy, z zagłębieniami wypełnionymi różnej wielkości torfowiskami i zbiornikami wodnymi. W ostoi znajduje się obszar źródliskowy rzeki Wierzycy wraz z jej górnym odcinkiem. Ponad połowę obszaru stanowią siedliska rolnicze, zaś lasy iglaste to 35% powierzchni obszaru, pozostałą część stanowią lasy liściaste i mieszane. Siedliska występujące na obszarze to m.in.: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, suche wrzosowiska, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, torfowiska wysokie cant relative height variation between the valley bottom and the surrounding terrain peaks (50-60 m). The valley s bottom is mostly covered by moist meadows and riparian forests. The valley s slope is mostly overgrown with wet-ground forests, with numerous water exudations at the foot of the valley. There are 6 distinct types of habitats, which take up over 25% of the area. Well preserved alder riparian forests in a complex of springs and meadows dominate the area. The types of plants in the area are mostly legally protected in Poland (including primula veris, the common polypody, ornithogalum umbellatum, common hepatica, lily of the valley). Most of the area is located within the Wietcisa River Valley Protected Landscape Area (3 523,1 ha; 1994), and a small part within the Przywidzki Protected Landscape Area ( ha). Pi o t r o w o PLH The refuge is located between Piotrowo, Chylowa Huta, Grabowska Huta and the buildings of Kłobuczyn. It covers the ground moraine heights cut by the Wierzyca River valley with depressions filled with peat bogs and water reservoirs of varied sizes. The refuge contains the spring complex of the Wierzyca River along with its upper section. Farming settlements constitute over half of the area with needle-leaved forests covering 35% of the area and the remaining being broadleaved and mixed forests. The habitats which occur in the area are: natural, dystrophic lakes, dry heaths, 16

18 zdegradowane, kwaśne buczyny, grąd subatlantycki, bory i lasy b a g i e n n e. Gatunki występujących zwierząt to: strzebla błotna i żuraw. Szumleś PLH Ostoja Szumleś, to urozmaicony obszar o rolniczym charakterze, z licznymi małymi zagłębieniami terenu, zajętymi przez torfowiska lub drobne oczka wodne i doły po eksploatacji torfu. Występuje tu skupienie stanowisk strzebli błotnej. Znajdują się w ostoi dwa jeziora położone w rynnie, o zboczach zajętych głównie przez kwaśną buczynę, przepływa także niewielki ciek, dopływ Wietcisy, nad którym obecny jest łęg jesionowo-olszowy. Występują tu m.in. siedliska: nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, kwaśne i żyzne buczyny, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Występujące gatunki zwierząt to m.in.: bocian biały, czapla siwa, żuraw, zimorodek. Lubieszynek PLH Pagórkowaty teren, zajęty głównie przez pola uprawne (96%) i użytki zielone (7%), z rozrzuconymi w zagłębieniach oczkami wodnymi oraz niewielkimi torfowiskami z dołami potorfowymi. Występuje tu w wielu zbiornikach strzebla błotna. Występujące siedliska to: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska. Ważne gatunki zwierząt to: bocian biały i strzebla błotna. Dąbrówka PLH Ostoja położona jest na Pojezierzu Kaszubskim, pomiędzy Kłobuczynem, Śledziową Hutą, a Dąbrówką. Obejmuje fragment obszaru sandrowego i wysoczyzny morenowej o rzeźbie pagórkowatej i falistej z licznymi zagłęnaradetalia, poor fens and moors, degraded bogs, acidic beech forests, stellario-carpinetum, woods and swamp forests. Animal species inhabiting the area are: the swamp minnow and the crane. Szumleś PLH The Szumileś refuge is a diverse agricultural area with numerous small basins of terrain covered with bogs or small ponds and bog extraction holes. There is a concentration of swamp minnow colonies. The refuge has two lakes located in a valley with slopes covered mainly by acidic beech forests, as well as a small watercourse a side stream of the Wietcisa River, with a fraxinus and alder riparian forest above it. The area contains habitats such as: lowlands and sub-mountain rivers with batrachium colonies, acidic and fertile beech forests, willow, populus, alder and fraxinus riparian forests. The animal species living in the area are: the white stork, grey heron, crane and the common kingfisher. Lubieszynek PLH A hilly area primarily comprised of farming fields (96%) and grasslands (7%) with ponds scattered around in depressions and small bogs with peat extraction holes. The swamp minnow lives here in many water reservoirs. The habitats in the area are: natural, dystrophic lakes, poor fens and moors. Significant animal species are: the white stork and the swamp minnow. Dąbrówka PLH The refuge is located in the Cassubian Lakeland between Kołobuczyn, Śledziowa Huta and Dąbrówka. It covers a part of the sandur area and moraine plateaus with a hilly and wavy shape with numerous depressions, initially in the most part with no side streams on the surface. The habitats in the area include: natural, dystrophic lakes, dry heaths, acidic beech forests, woods and swamp forests. A significant animal species inhabiting the 17

19 bieniami, pierwotnie w większości bezodpływowymi powierzchniowo. Występujące tu siedliska to m.in.: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, suche wrzosowiska, kwaśne buczyny, bory i lasy bagienne. Ważnym gatunkiem zwierząt jest strzebla błotna, a roślin elisma wodna. Wielki Klincz PLH Lekko falisty teren z polami uprawnymi (siedliska rolnicze zajmują 92% obszaru) i rozrzuconymi gospodarstwami, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują pozostałą część terenu. W zagłębieniu terenu obecne jest torfowisko przejściowe, w przeszłości eksploatowane, z kilkoma wyrobiskami - oczkami wodnymi, o charakterze dystroficznym, w których występuje strzebla błotna. Otacza je zubożały bór bagienny i brzeziny oraz pas łąki. Występujące siedliska to m.in.: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, bory i lasy bagienne. Kaszubski Park Krajobrazowy KPK obejmuje niewielki fragment północnej części gminy na granicy z gminą Somonino z rozległym terenem potorfi, postulowanym w Planie ochrony KPK do objęcia ochroną jako użytek ekologiczny. Na terenie gminy Nowa Karczma zajmuje powierzchnię 120,0 ha. area is the swamp minnow and a plant distinctive to the area is the luronium natans (floating water-plantain). Wielki Klincz PLH A slightly wavy area with farming fields (agricultural settlements covering 92% of the area) and scattered farms, meadow and thicket habitats covering the remaining area. The area s depression contains a poor fen, previously extractable, with several pits dystrophic water ponds inhabited by the swamp minnow. It is surrounded by a thin swamp wood and a stretch of meadow. The habitats in the area include: natural, dystrophic lakes, poor fens and moors, swamp woods and forests. Cassubian Natural Landscape Park The CNLP covers a small fragment of the northern part of the borough bordering with the Somonino borough with a vast post-peat area postulated to be protected as an ecologic resource in the CNLP protection plan. It covers an area of 120,0 ha within the Nowa Karczma borough. 18

20 VETERAN TREES POMNIKI PRZYRODY 01. Drzewo dąb szypułkowy Numer rejestru Obwód: 662 cm Położenie: na terenie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 02. Grupa drzew 2 lipy drobnolistne Numer rejestru Obwód: 452 i 367 cm Położenie: na terenie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 03. Drzewo lipa drobnolistna Numer rejestru Obwód: 411 cm Położenie: na terenie posesji Barbary i Hanny Guse, Grabówko Tree Pedunculate Oak Registry number Girth: 662 cm Location: on the premises of the National Anthem Museum in Będomin 02. Group of trees 2 Small-leaved Limes Registry number Girth: 452 and 367 cm Location: on the premises of the National Anthem Museum in Będomin 03. Tree Small-leaved Lime Registry number Girth: 411 cm Location: on the premises of Barbara and Hanna Guse s estate, Grabówko 7 19

21 04. Drzewo klon pospolity Numer rejestru Obwód: 300 cm Położenie: na terenie działki Gabrieli Winczewskiej, Grabowo Kościerskie 05. Drzewo klon pospolity Numer rejestru Obwód: 289 cm Położenie: na terenie Parafii w Grabowie Kościerskim 06. Drzewo klon pospolity Numer rejestru Obwód: 264 cm Położenie: na terenie Parafii w Grabowie Kościerskim 07. Grupa drzew 3 żywotniki zachodnie Numer rejestru Obwód: 109, 85 i 94 cm Położenie: na terenie Parafii w Nowym Barkoczynie 08. Drzewo lipa drobnolistna Numer rejestru Obwód: 314 cm Położenie: przy drodze obok Parafii w Nowym Barkoczynie 09. Grupa drzew 2 lipy drobnolistne Numer rejestru Obwód: 268 i 256 cm Położenie: około 50m od drogi dojazdowej do Śledziowej Huty, na terenie byłego cmentarza niemieckiego 04. Tree Norway Maple Registry number Girth: 300 cm Location: on the premises of Gabriela Winczewska s estate, Grabowo Kościerskie 05. Tree Norway Maple Registry number Girth: 289 cm Location: on the premises of the Parish in Grabowo Kościerskie 06. Tree Norway Maple Registry number Girth: 264 cm Location: on the premises of the Parish in Grabowo Kościerskie 07. Group of trees 3 Northern Whitecedars Registry number Girth: 109, 85 and 94 cm Location: on the premises of the Parish in Nowy Barkoczyn 08. Tree Small-leaved Lime Registry number Girth: 314 cm Location: at the road next to the Parish in Nowy Barkoczyn 09. Group of trees 2 Small-leaved Limes Registry number Girth: 268 and 256 cm Location: approximately 50 m from the road to Śledziowa Huta, on the premises of the former German cemetery 20

22 10. Drzewo klon pospolity Numer rejestru Obwód: 350 Położenie: na terenie posesji Haliny i Mariana Tyczyńskich 10. Tree Norway Maple Registry number Girth: 350 cm Location: on the premises of Halina and Marian Tyczyński s estate 21

23 22 lipa drobnolistna Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

24 SCENIC BICYCLE ROUTE ROWEROWA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA Rowerowa ścieżka przyrodnicza Skok w NATURĘ znajduje się we wschodniej części Gminy Nowa Karczma. Trasa ścieżki wynosząca około 11 km zaczyna się i kończy przy drodze prowadzącej z Nowej Karczmy do Gdańska. W większości prowadzi po drogach gruntowych, polnych i leśnych. Oznakowana jest charakterystycznymi znakami. Ścieżka ta została wytyczona, aby ukazać część obszarów chronionych na terenie Gminy Nowa Karczma, a w szczególności obszaru Natury 2000 Doliny Środkowej Wietcisy. Ścieżka wyposażona jest w 2 tablice The Jump into NATURE scenic bicycle route is located in the eastern part of the Nowa Karczma Borough. The route is approximately 11 km long. It starts and ends at the road leading from Nowa Karczma to Gdańsk. For the most part it is made up of un-surfaced, dirt and forest roads. It is marked with distinct signs. The route was designated in a way that shows a part of the protected areas in the Nowa Karczma Borough, especially the Natura 2000 area of the Środkowa Wietcisa Valley. The route has 2 information boards placed at its beginning and

25 informacyjne umieszczone na początku ścieżki przedstawiające przebieg i opis ścieżki. W miejscu, gdzie ścieżka przebiega wzdłuż rzeki Wetcisy znajdują się 4 tablice przedstawiające chronione gatunki roślin i ptaków na obszarze Natura 2000 depicting its course as well as giving the route s description. 4 boards presenting the endangered plants and birds within the Natura 2000 area are located where the route goes along the Wietcisa River. 24

26 BIRD S EYE VIEW GMINA Z LOTU PTAKA jez. Kamionki i Grabówko Lubań 25

27 Lubieszynek Nowa Karczma Rekownica Skrzydłówko 26

28 Skrzydłówko - młyn Zimne Zdroje Będomin - Muzeum Horniki 27

29 ACCOMMODATION BAZA NOCLEGOWA Agroturystyka Wczasy pod Dębem Stanisław i Aleksandra Wysieccy Liniewko Kościerskie 22/1 Tel.: (58) Wczasy pod Dębem Agritourism farm Stanisław i Aleksandra Wysieccy Liniewko Kościerskie 22/1 Tel.: (58) Agroturystyka Grodzisko Wiesław i Agnieszka Męczykowscy Grabówko 41 Tel: , lub (58) Grodzisko Agritourism farm Wiesław and Agnieszka Męczykowscy Grabówko 41 Tel: , lub (58)

30 Agroturystyka Strażnica Joanna Męczykowska Sztofrowa Huta 4 Tel: (58) Strażnica Agritourism farm Joanna Męczykowski Sztofrowa Huta 4 Tel: (58) Kopla Monika Ciupińska Lubań 3 Tel: (58) , lub Kopla Monika Ciupińska Lubań 3 Tel: (58) , lub Akademia Przygoda Danek Ciupiński Ul. Legionów 130, Gdynia Tel/fax (58) , Baza noclegowa: Lubań Akademia Przygoda Danek Ciupiński Ul. Legionów 130, Gdynia Tel/fax (58) , Baza noclegowa: Lubań Agroturystyka Chatka u Władka Maria Armatowska Będomin 21 Tel: (58) , Chatka u Władka Agritourism farm Maria Armatowska Będomin 21 Tel: (58) , Agroturystyka Pod Bocianami Barbara i Zbigniew Stolc Grabowska Huta 26 Tel: (58) , lub Pod Bocianami Agritourism farm Barbara and Zbigniew Stolc Grabowska Huta 26 Tel: (58) , lub

31 Agroturystyka Jaskółka Ewa Pollak Nowa Karczma, ul. Gdańska 17 tel: (58) , lub Jaskółka Agritourism farm Ewa Pollak Nowa Karczma, ul. Gdańska 17 tel: (58) , lub Agroturystyka U Miecia Elżbieta Sabisz Stary Barkoczyn 24/1 tel: (58) , lub U Miecia Agritourism farm Elżbieta Sabisz Stary Barkoczyn 24/1 tel: (58) , lub Agroturystyka Dworek Szyszki Sylwia Mering Liniewko Kaszubskie 11 tel Dworek Szyszki Agritourism farm Sylwia Mering Liniewko Kaszubskie 11 tel Agroturystyka Zamkowa Zagadka Krzysztof Magnus Skrzydłówko 18 tel. /58/ Zamkowa Zagadka Agritourism farm Krzysztof Magnus Skrzydłówko 18 tel. /58/ Agroturystyka Pogodówka Dariusz Pogoda Grabówko 34B tel Pogodówka Agritourism farm Dariusz Pogoda Grabówko 34B tel Zajazd Nad Stawem Joanna Męczykowska Grabówko 54 tel Nad Stawem Inn Joanna Męczykowski Grabówko 54 tel

32 CATERING SERVICES BAZA GASTRONOMICZNA Restauracja Na Rozdrożu Nowa Karczma, ul. Kościerska tel Karczma U Wiesi Nowa Karczma, ul. Jeziorna 12 tel Bar Nowa Karczma, ul. Kościerska1/2 tel Gospoda Kaszubska Tabakiera Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego tel Zajazd Nad Stawem Joanna Męczykowska Grabówko 54 tel Na Rozdrożu Restaurant Nowa Karczma, ul. Kościerska tel U Wiesi Inn Nowa Karczma, ul. Jeziorna 12 tel Bar Nowa Karczma, ul. Kościerska1/2 tel Tabakiera Cassubian Inn Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego tel Nad Stawem Inn Joanna Męczykowski Grabówko 54 tel

33 IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WAŻNIEJSZE TELEFONY Urząd Gminy w Nowej Karczmie Nowa Karczma, ul. Kościerska 9 tel fax Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji It Nowa Karczma, ul. Gdańska 6 tel./fax Muzeum Hymnu Narodowego Będomin tel. /58/ Borough Office in Nowa Karczma Nowa Karczma, Kościerska Street 9 tel fax The Borough Culture, Sport and Recreation Center It Nowa Karczma, Gdańska Street 6 tel./fax National Anthem Museum Będomin Tel. /58/

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU KRZYSZTOF DĄBROWSKI BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU W sierpniu 1963 r. kontynuowano 1 prace badawcze na cmentarzysku lateńsko- -rzymskim. Na obszarze 1026 m 2 odkryto i wyeksplorowano

Bardziej szczegółowo

Miejsca, które warto odwiedzić. Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

Miejsca, które warto odwiedzić. Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Miejsca, które warto odwiedzić Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich - muzeum istnieje od 1906 r. powstało dzięki twórczości Teodory i Izydora

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Opis statystyczny gminy

Opis statystyczny gminy Opis statystyczny gminy Statistical Description of Commune 11 12 13 14 Gmina Jabłonna Jabłonna Commune P C Gmina Jabłonna obejmuje następujące sołectwa: J abłonna 2285 ha C hotomów 601 ha B oża Wola 211

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. POMORSKIM R. Stańko, K. Gos, K. Banaś, S. Nowakowski, K. Bociąg WIĘCEJ: www.kp.org.pl Elementy wyróżniające województwo pod względem walorów

Bardziej szczegółowo

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://cos.strazgraniczna.pl/cos/o-nas/historia/sala-tradycji-polskich/13727,sala-tradycji-polskich-formacji-granicz nych.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi Park Krajobrazowy Dolina Słupi O Nas Park Krajobrazowy Dolina Słupi - został utworzony w 1981 roku na obszarze 7 gmin (Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka)

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Dolina Tywy

Diagnoza obszaru. Dolina Tywy Diagnoza obszaru Dolina Tywy Dolina Tywy Dolina Tywy -3754,9 ha, zachodniopomorskie, Gmina Banie Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują: Parki narodowe podaj nazwy: NIE Rezerwaty przyrody

Bardziej szczegółowo

Obszary ochrony ścisłej

Obszary ochrony ścisłej Ochrona ścisła oznacza całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną.

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

PL-DE data test case. Kamil Rybka. Helsinki, November 2017

PL-DE data test case. Kamil Rybka. Helsinki, November 2017 PL-DE data test case Kamil Rybka Helsinki, 13-14 November 2017 1 1 st step PL Data mapping 2 1 st step PL Data mapping PL Kod mspdata sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia W other-islands transport

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. LUBUSKIM ANDRZEJ JERMACZEK, MAREK MACIANTOWICZ Stan na 20.01.2017 Według stanu na koniec roku 2016 w województwie lubuskim były 64 rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Indeks 2013 Mapa topograficzna

Indeks 2013 Mapa topograficzna Zadania od 1. do 27. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Pojezierza Kaszubskiego oraz własnej wiedzy. Zadanie 1 (4 pkt) Podaj nazwy opisanych obiektów: Opis obiektu Jezioro,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

OFERTA TURYSTYCZNA GMINY

OFERTA TURYSTYCZNA GMINY GMINA ZBLEWO OFERTA TURYSTYCZNA GMINY ZBLEWO RODZAJ GMINY: Gmina Wiejska ADRES Urzędu Gminy: ul. Główna 40 83-210 Zblewo KONTAKT: Telefon +48585884381 +48585884567 Faks +48585884569 e-mail: gmina@zblewo.pl

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Dziczy Las

Diagnoza obszaru. Dziczy Las Diagnoza obszaru Dziczy Las Dziczy las Dziczy Las - 1765,7 ha - Zachodniopomorskie, Gmina Banie Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują: Parki narodowe podaj nazwy: brak Rezerwaty przyrody

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Baptist Church Records

Baptist Church Records Baptist Church Records The Baptist religion was a religious minority in Poland, making it more difficult to know when and where records of this religion might be available. In an article from Rodziny,

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.34. Droga Nr 305 odc. od m. Solec do granicy województwa. 34 Droga Nr 305 odc. od m. Solec do granicy województwa Powiat wolsztyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Przemęt (Solec, Mochy, Kaszczor)

Bardziej szczegółowo

Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy. Zabytki

Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy. Zabytki Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy Zabytki Zniszczenia będące skutkiem pożarów, które trzykrotnie strawiły prawie cale miasto oraz działań wojennych spowodowały, że nie ma w Miastku

Bardziej szczegółowo

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation - Renting Polish Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something Korean pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom)

Bardziej szczegółowo

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO DOM pocz. XX w. ul. Św. Jana 19 Widok budynku od strony południowo-zachodniej. FIGURA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM NA BRANICY 1807 r. UCHWAŁA NR XXVII/23/229/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. Widok figury od

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA OSRÓDA OSRÓDA SUBZOE Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Description. Warszawa, Wilanów PLN. Contact the agent ANNA ŻYWULT PLN / m². Offer number 102/4290/ODS

Description. Warszawa, Wilanów PLN. Contact the agent ANNA ŻYWULT PLN / m². Offer number 102/4290/ODS Description Luxury villa in semi-detached houses with an area of 292m2, 5 bedrooms, 4 levels (basement, ground floor, first floor, second floor) with a garden area of 125 m2 HOUSE: Modern, spacious and luxurious

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina Przeciszów. Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia

Gmina Przeciszów. Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia Gmina Przeciszów 1 Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy Stawy Przeciszów Nowińczyk położenie: N50 00 29.2 E19 24 17.1 Dolina Dolnej Skawy Powierzchnia : 7081.7 ha Kod obszaru : PLB120005 Forma ochrony

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Hiking trails. Drawieński Park Narodowy Hiking trails

Hiking trails. Drawieński Park Narodowy Hiking trails Wandering through the woods of Drawa Forest is the best way to know that area. Within the area of the Drawa National Park about 90 kilometres of walking trails have been set out that are available all

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego Krajobrazy rekreacyjne kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII. 141-146. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

3. Bestwiny Dom nr 31 l. 30. XX w. Brak opisu. 6. Dzielnik Kapliczka l. 20. XX w. Kapliczka zaliczana jest do grupy kapliczek kubaturowych murowanych

3. Bestwiny Dom nr 31 l. 30. XX w. Brak opisu. 6. Dzielnik Kapliczka l. 20. XX w. Kapliczka zaliczana jest do grupy kapliczek kubaturowych murowanych OBIEKTY ZAREJESTROWANE W GMINNNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW NIEWPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW, KTÓRYCH ZACHOWANIE LEŻY W INTERESIE SPOŁECZNYM ZE WZGLĘDU NA POSIADANĄ (W SKALI GMINY) WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Opracowali: Weronika Krajewska Rafał Pijanowski Grzegorz Machula

Opracowali: Weronika Krajewska Rafał Pijanowski Grzegorz Machula Opracowali: Weronika Krajewska Rafał Pijanowski Grzegorz Machula Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich leży na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie trzech gmin: Lubawa, Grunwald, Ostróda. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie

ZESTAWIENIE kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie ZESTAWIENIE kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Mikołajki IDENTYF. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ULICA NR. LOKALIZACJA DATA 1 Mikołajki Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Św. Antoniego Kościelna

Bardziej szczegółowo

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warszawa, dnia 31.01.2014 r. 2 Nadleśnictwo Kłodawa Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA POMIECHÓWEK POMIECHÓWEK SUBZOE www.wmsse.com.p l iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Gogolice- Kosa

Diagnoza obszaru. Gogolice- Kosa Diagnoza obszaru Gogolice- Kosa GOGOLICE- KOSA - 1424,9 ha Zachodniopomorskie, Gmina Dębno, miejscowość Gogolice Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują: Parki narodowe podaj nazwy: NIE

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce

OPIS TECHNICZNY. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce OPIS TECHNICZNY Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest ochrona czynna obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Pełcznica

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY. dr inż. Marian Tomoń

BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY. dr inż. Marian Tomoń BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY dr inż. Marian Tomoń ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO Brodnicki Park Krajobrazowy, został utworzony w 1985 roku, jako pierwszy w dawnym województwie

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA KOMPLEKS TYROWO OSTRODA SUBZOE TYROWO COMPLEX Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES. FINGEROWA HUTA (Fingershütte) Fingerowa Huta 95 KAPLICZKA JERECZKÓW PO 1945 R.

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES. FINGEROWA HUTA (Fingershütte) Fingerowa Huta 95 KAPLICZKA JERECZKÓW PO 1945 R. G M I N N A E W I D E N C J A Z A B Y T K Ó W - G M I N A K O Ś C I E R Z Y N A WYKAZ ZABYTKÓW: ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, CMENTARZY, KAPLICZEK, PARKÓW, UKŁADÓW RURALISTYCZNYCH opracowanie: mgr Ewa Bożejewicz

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo