NOWA KARCZMA ZAPRASZAMY WELCOME >

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWA KARCZMA ZAPRASZAMY WELCOME >"

Transkrypt

1 NOWA NOWA KARCZMA KARCZMA ZAPRASZAMY WELCOME > Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW Publikacja opracowana przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie

2

3 ABOUT THE COMMUNE O GMINIE Gmina Nowa Karczma jest jedną z ośmiu gmin powiatu kościerskiego. Położona jest w środkowej części województwa pomorskiego. Od zachodu gmina Nowa Karczma graniczy z gminą Kościerzyna, od południa z gminą Liniewo, od południowego wschodu- z gminą Skarszewy (powiat starogardzki), od wschodu- z gminą Przywidz (powiat gdański) i od północy- z gminą Somonino (powiat kartuski). Obszar gminy, ukształtowany przez najmłodsze stadia ostatniego zlodowacenia bałtyckiego oraz późniejszą działalność wód polodowcowych, charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyższa jest część północna gminy wzniesiona średnio powyżej m npm. Najwyższy punkt terenu gminy zlokalizowany jest w Hornikach Górnych 246,2 m n.p.m., tuż obok jezior Grabówko i Małe Kamionki. Najniżej położone tereny znajdują się w dolinie rzeki Wietcisy, przy południowej gra- The Nowa Karczma borough is one of eight boroughs of the Kościerzyna County. It is located in the middle part of the Pomeranian Voivodeship. The Nowa Karczma borough borders with the Kościerzyna borough from the west, with the Liniewo borough from the south, with the Skarszewy (Starogardzki County) from the south-east, with the Przywidz borough (Gdańsk County) from the east and with the Somonino borough (Kartuzy County) from the north. The area of the borough, shaped by the most recent stages of the last Vistulan glaciation and the later effect of post-glacier waters, is characterized by a varied landscape. The highest is the northern part of the borough, on average elevated over m above sea level. The highest point within the borough s territory is in Horniki Górne, 246,2 m above sea level, right next to the Grabówko and Małe Kamionki lakes. The lowest terrains are in 2

4 nicy gminy i osiągają wysokość nieco powyżej 134m npm. W skład gminy wchodzi 17 sołectw (Będomin, Grabowo, Grabowska Huta, Grabówko, Jasiowa Huta, Liniewko, Lubań, Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn, Rekownica, Skrzydłowo, Stary Barkoczyn, Szatarpy, Szpon, Sztofrowa Huta, Szumleś Królewski, Szumleś Szlachecki). Nowa Karczma to gmina o bogatej historii, malowniczych krajobrazach. Miejsce atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców, jak i turystów. the Wietcisa River valley, near the southern border of the borough and are just above 134 m above sea level. The borough is comprised of 17 villages (Będomin, Grabowo, Grabowska Huta, Grabówko, Jasiowa Huta, Liniewko, Lubań, Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn, Rekownica, Skrzydłowo, Stary Barkoczyn, Szatarpy, Szpon, Sztofrowa Huta, Szumleś Królewski, Szumleś Szlachecki). Nowa Karczma is a borough with a rich history and picturesque landscapes. An attractive place Gmina Nowa Karczma nie jest zasobna w cenne budowle architektoniczne, jednakże jej bogactwo stanowią walory krajoznawcze: przyrodnicze i kulturowe. Lasy obfite w grzyby i jagody, różnorodna roślinność i zwierzęta, czyste powietrze oraz harmonijna cisza. W lasach można spotkać: jelenie, sarny, dziki, wiewiórki, kuny leśne, zające, lisy. Charakterystyczne piękno i wyjątkowość dla gminy stanowią obszary chronione: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy, Natura2000 (6 obszarów) oraz Kaszubski Park Krajobrazowy. Do obszarów prawnie chronionych zaliczamy również pomniki przyrody (10 obiektów). Nieodzownym elementem krajobrazu gminy są liczne kapliczki, krzyże przydrożne, stanowiska archeologiczne objęte strefami ochrony arche- which is friendly to its inhabitants as well as tourists. The Nowa Karczma borough is not abundant in valuable architectural structures, however it is rich in sightseeing qualities: natural as well as cultural. Forests abundant in mushrooms and berries, varied plant and wildlife, clean air and quiet harmony. In the forests one can encounter: stags, does, boars, squirrels, pine martens, hares and foxes. Distinct to the borough are the beautiful and characteristic protected areas: Przywidzki Protected Landscape Area, the Wietcisa River Valley Protected Landscape Area, Natura2000 (6 areas) as well as the Cassubian Natural Landscape Park. Legally protected are also various nature monuments (10 objects). An integral element of the borough s landscape are numerous shrines, natural crosses, archeological sites encompassed by archeological protection zones and listed in the historic monu- 3

5 ologicznej i wpisane do rejestru zabytków. Gmina Nowa Karczma położona jest w zlewni rzeki Wierzycy i jej odpływu rzeki Wietcisy. Znajduje się tu również kilka jezior, które są świetnym miejscem na uprawianie turystyki wodnej. Największymi zbiornikami wodnymi położonymi na terenie gminy Nowa Karczma są jeziora: Grabowskie (powierzchnia-140,7 ha, głębokość średnia- 13,3m, głębokość maksymalna- 28,1m), Grabówko (pow.- 36,00ha), Małe Kamionki (pow.- 18,5 ha), Psinko (pow.- 12,4 ha, głębokość średnia- 4,7m, głę.max.- 9,7m), Barkocińskie (pow. 8,5 ha), Będomińskie Małe (pow. 2,2 ha, głę.śre.1,0m, głę.max. 2,2m). ment registry. The Nowa Karczma borough is situated in the catchment area of the Wierzyca River and its side stream the Wietcisa River. There are also several lakes which are a great place for water tourism. The largest water reservoirs located within the Nowa Karczma borough s territory are the Grabowskie (area of 140,7 ha, average depth of 13,3 m, maximum depth of 28,1 m), Grabkowo (area of 36,00 ha), Małe Kamionki (area of 18,5 ha), Psinko (area of 12,4 ha, average depth of 4,7 m, max depth of 9,7 m), Barkocińskie (area of 8,5 ha), Będomińskie Małe (area of 2,2 ha, average depth of 1,0 m, max depth of 2,2 m) lakes. NOWA KARCZMA Wieś gminna położona na ważnym skrzyżowaniu dróg wiodących do Gdańska, Starogardu Gdańskiego, Skarszew, Kościerzyny i Kartuz. Nazwa wsi pochodzi najpewniej od karczmy, która była tu pod koniec XVIII w. Nowa Karczma należała wówczas do Lniskich z pobliskiego Lubieszyna. Rozwój wsi nastąpił dopiero na przełomie XIX i XX w. Nowa Karczma była miejscowością przygraniczną, gdyż tereny położone na wschód i północ od niej należały do Wolnego Miasta Gdańsk. W 1980 r. erygowano parafię p.w. Antoniego Padewskiego. W skład parafii wchodzi 11 miejscowości. Przy głównym skrzyżowaniu znajduje się pomnik poświęcony ofiarom terroru hitlerowskiego. Atrakcją, dającą nowe możliwości miłośnikom sportu i rekreacji jest nowoczesna gminna hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem. Dla amatorów wędkowania, świetnym miejscem jest Jez. Lubańskie. Na krańcu wsi ma swój początek rowerowa ścieżka przyrodnicza Skok w NATURĘ. The borough village located at the important intersection of roads leading to Danzig, Starogard Gdański, Skarszewy, Kościerzyna and Kartuzy. The name of the village most likely comes from the inn which used to be located here by the end of the 18th century. Nowa Karczma then belonged to the Lniski family from the nearby Lubieszyn. The village s development began between the 19th and 20th centuries. Nowa Karczma used to be a border town, as the territories to the east and north of the village belonged to the Free City of Danzig. The Antoni Paderewski parish was established in The parish included 11 villages. A monument dedicated to the Nazi terror victims is located near the main intersection. An attraction which gives new possibilities to sports and recreation enthusiasts is the borough s modern sports hall with a full sized pitch. The Lubańskie lake is a great place for all fishing enthusiasts. At the edge of the village begins the scenic bicycle route A Jump into NATURE. 4

6 GRABÓWKO Wieś letniskowa założona w 1609 r. przez Macieja Knibawskiego. Otoczona jest jeziorami: Grabowskim, Grabówko, Małe Kamionki, Psinko. Teren ten był miejscem osadniczym już we wczesnej epoce żelaza, co przypominają znaleziska z r. w postaci grobów skrzynkowych. We wczesnym średniowieczu wzniesiono opodal, tuż na zachodnim brzegu jeziora Grabówko niewielki gród, o założeniu czworoboku z zaokrąglonymi narożami. Zachowane grodzisko znajduje się między drogą, a wymienionym jeziorem. Na grodzisku nie były dotychczas przeprowadzane badania. Jest to miejscowość chętnie odwiedzana przez turystów. Znaleźć tu można wszystko co potrzebne jest turyście aby oderwać się od codzienności i odpocząć. A summer resort village established in 1609 by Maciej Knibawski. It is surrounded by the lakes: Grabowskie, Grabówko, Małe Kamionki and Psinko. The territory used to be a settlement as early as the beginning of the Iron Age, which is evident by the findings from the years in the form of box graves. In early medieval times a small fortification in the shape of a rectangle with rounded corners was built not far from here, at the west shore of the Grabówko lake. The preserved fortification is located between the road and the said lake. The fortifications have not yet been researched. Grabówko is a village often visited by tourists. Those who visit the village find everything needed for tourists to escape from everyday life and rest. 5

7 GRABOWO Wioska ta należy do najstarszych osad na ziemi kościerskiej. Wymieniona została w dokumencie Mściwoja II z 1284 roku jako wieś należąca do Krainy Pirsna. W 1875 r. odkryto tu podczas budowy drogi grób kurhanowy ze skrzynią, w której znaleziono wiadro brązowe, tzw. situla, napełnione kośćmi ludzkimi. Cenny też okaz o formie dwustożkowej, 33 cm wysoki, wykonany z blachy łączonej nitami, ze śladami naprawy znajduje się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Późniejsze odkrycia to cmentarzysko z grobami skrzynkowymi z wczesnej epoki żelaza. Cennym obiektem wartym zwiedzenia jest barokowy kościół z 1631 r. p.w. św. Anny (XVII w.) później rozbudowany. Jest to obiekt murowany, trzynawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Początek dała kościołowi budowa dużej kaplicy św. Anny, ufundowanej w 1631 r. przez kartuzów. Kościołem parafialnym stała się dopiero w 1701 r. za zezwoleniem biskupa S. Szemberka. Kamienny mur cmentarny został zbudowany w 1819 r. i odrestaurowany gruntownie w 1925r. Wyposażenie kościoła, pochodzące z czasów fundacji składa się z trzech późnorenesansowych ołtarzy pięknej roboty snycerskiej, zapewne dzieło mnichów kartuskich. W głównym ołtarzu duży obraz z pierw- This village is among the oldest settlements within the Kościerzyna territory. It was mentioned in the Mściwój II document from the year 1284 as a village being part of the Pirsna Land. During road constructions in the year 1875 a burial mound was uncovered here containing a box where a bronze bucket, a so called situla, was found filled with human bones. Another valuable exhibit in dualcone form, 33 cm high and made out of sheet metal connected with rivets, with signs of repair can be found in the Archeological Museum in Danzig. Later findings include a burial ground with box graves dating back to the early Iron Age. A valuable structure worth visiting is the 1631 baroque St. Anna s Church (17th century) which was later developed. It is a brick structure with three aisles and a chancel closed on three sides. The origin of the church dates back to 1631 when the construction of a large St. Anna s chapel was funded by the inhabitants of Kartuzy. It became a parish church in the year 1701 by the permission of bishop S. Szemberk. The stone cemetery wall was built in 1819 and thoroughly restored in The church s furnishing dating back to its funding is comprised of three beautifully woodcarved late renaissance altars, probably the work of Kartusian

8 szej połowy XVII w. We wnęce prezbiterium znajduje się rzeźba Ukrzyżowanie z XVIII w. W Grabowie znajdują się również pomniki przyrody: klon pospolity właściciel Gabriela Wińczewska, 2 klony pospolite właściciel Parafia Rzymsko - Katolicka (przy plebani, oznakowane tabliczkami), klon pospolity właściciele H. M. Tyczyńscy. monks. The main altar contains a large paining from the first half of the 17th century. The chancel s niche contains the Crucifixion sculpture from the 18th century. Grabowo also has several nature monuments: a Norway maple owned by Gabriela Wińczewska, 2 Norway maples owned by the Roman-Catholic Parish (next to the presbytery, marked with plaques), a Norway maple owned by H. and M. Tyczyński. REKOWNICA Rekownica to mała miejscowość z cennymi obiektami wartymi zwiedzenia. Należą do nich młyn, który ma prawdopodobnie (wg mieszkańców) ponad 100 lat; kościół z 1904r. pw. Św. Michała Archanioła. Miejscowość Rekownica swoje bardzo bliskie powiązania ma z Będominem. O Rekownicy wspomina się już w XVI wieku w związku z nabyciem przez Piotra Gleissen- Doręgowskiego Będomina. Według wizytacji z r istniał tu od dawna kościół katolicki, który się zapadł ze starości, a luterski właściciel wsi - Gleissen-Doręgowski, wybudował na jego miejscu nowy, w którym się odbywały nabożeństwa luterskie. W kronice parafialnej znajdujemy następujący zapis:... na tym miejscu, gdzie obecnie stoi kościół - był kościół drewniany i w zależności od właścicieli dóbr w Będominie kościół był katolicki lub protestancki wg Rekownica is a small town with several valuable sights worth visiting. Those include the mill, which, according to the inhabitants, is over 100 years old; the 1904 St. Archangel Michael s church. The town of Rekownica is closely associated with Będomin. Mentions of the town can be dated back to the 16th century and are related to the purchase of Będomin by Poitr Gleissen-Doręgowski. According to the 1599 visitation there has long been a Catholic church here, which crumbled due to old age, and the Lutheran owner of the village Gleissen-Doręgowski, erected in its place a new one, where Lutheran services took place. The parish chronicle includes the following entry: in this location, where the church currently stands, there used to be a wooden church which, depending on the owners in Będomin, the church

9 zasady cuius regio eius religia. Obecny kościół p.w. Św. Michała Archanioła został zbudowany w roku Kościół wzniesiono w środku wsi. Prezbiterium zbudowano w kierunku wschodnim. Całość budowli wykonano z czerwonej cegły i pokryto czerwoną dachówką. W roku 1960 rozbudowano zakrystię. Jego benedykcja odbyła się 18 września 1904 r. Kolatorem był p. Jezierski, właściciel majętności; później oparto ciężary patronackie na listach rentowych, które wskutek dewaluacji straciły swą wartość. Przez centrum wioski, tuż przy kościele przepływa rzeka Wierzyca, która jest świetnym miejscem na uprawianie turystyki kajakowej. Inne obiekty warte uwagi to: Dawny młyn- mur/ kamień 1937 r. Dom nr 9- dawny młyn r. Dom nr 14- drewno 1831 r. Dom nr 15 mur 1863 r. Obora przy domu nr 15- kamień 1890 r. was either Catholic or Protestant, according to the rule cuius regio eius religia. The current St. Archangel Michael s church was built in the year The Church was erected in the middle of the village. The chancel was built facing east. The entirety of the construction was made out of red brick and roofed with red roofing tiles. The sacristy was developed in the year Its blessing took place on the 18th of September Its patron was Mr. Jezierski, the owner of the grounds; later the patronage responsibilities were based on rent letters, which lost their value due to devaluation. The Wierzyca River, which is a great place for canoeing, flows through the center of the village, right next to the church. Other noteworthy objects are: Old mill brick/stone 1937 House no 9 previously a mill House no 14 wood 1831 House no 15 brick 1863 The barn next to House no 15 stone 1890 SKRZYDŁÓWKO Prastare miejsce osadnicze. Znaleziono tutaj w 1952 r. i zbadano w 4 lata później cmentarzysko z 3 grobami skrzynkowymi. W Skrzydłówku mieszkał utalentowany, ludowy rzeźbiarz kaszubski Adam Zwolakiewicz, urodzony w tej samej wiosce w 1932 r. Początkowo uprawiał jedynie malarstwo. Po przejściu w 1932 r. na rentę zajął się rzeźbą. Od tego czasu wykonał kilkaset prac, z których najlepsze znajdują się w wielu muzeach i eksponowane były na licznych wystawach. Rzeźbił zarówno figury An ancient settlement. A cemetery with 3 box graves was found here in the year 1952 and researched 4 years later. Skrzydłówko is home to a talented Cassubian folk sculptor, Adam Zwolakiewicz, born in that very village in the year Initially he only painted, but after becoming a pensioner he also took on sculpting. Since that time he created several hundred works, the best of which found their way to various museums and were exhibited at various exhibitions. He created 8

10 pełnoplastyczne, typowe dla dawnej wsi kaszubskiej, jak i portrety płaskorzeźbione w desce. Rzeźby swoje zdobił polichromią. W dorobku ma portrety założycieli skansenu we Wdzydzach - Teodory i Izydora Grulkowskich, portret J. Wybickiego, T. Rogali, L. Szopińskiego i innych. Obiekty przykuwające uwagę turystów to: Młyn- mur ok r. Dom młynarza mur XIX/XX w Kapliczka przy domu nr 15- murowana 1946 r. Dom nr 18 dawny dwór- mur 1860 r. Brama parku podworskiego SZATARPY Wieś, której metryka źródłowa sięga 1294 r. W Szatarpach jest nowa, wybudowana po pożarze w 1907 r. Szkoła Podstawowa im. płk Franciszka Hynka. Na murach szkoły umieszczona została tablica upamiętniająca jej patronata. Nadanie szkole jego imienia wiąże się z tragiczną śmiercią tego lotnika, dwukrotnego zdosolid figures, characteristic of the old Cassubian villages, as well as wooden bas-relief portraits. He decorated his sculptures with polychrome. His works include portraits of the Wdzydze heritage park founders Teodora and Izydor Grulkowscy, the portrait of J. Wybicki, T. Rogala, L. Szopiński and many others. Other objects attracting the attention of tourists are: Mill brick, approx Miller s house brick 19th/20th century Shrine next to house no 15- brick, 1946 House no 18 former manor brick, 1860 Gate to the manor park A village with a history reaching back to The village of Szatrapy has a new school built after the fire of the Col. Franciszek Hynek Primary School. The school s wall has a plaque commemorating its patron. The name given to the school is associated with the tragic death of the pilot, a two-time winner of the Gordon Bennet Cup in the years 1933 and He died

11 bywcy pucharu Gordon Bennetta w latach Zginął on 3 września 1958 r. podczas lotu balonem nad tą miejscowością. Na miejscu jego śmierci, znajdującym się tuż przy drodze, obok zagajnika w sąsiedztwie wioski Guzy, ustawiony został pomnik. Położony jest około 1 km na wschód od centrum Szatarp i jest własnością Gminy Nowa Karczma. Obiekty przykuwające uwagę turystów to: Dom nr 1 mur pocz XX w. Kapliczka przy domu nr 1 mur 1931 r. Dom nr 38- szach XIX/XX w (stan zły) Dom wł. NŰbuhl opuszczony on the 3rd of September 1958 during a balloon flight above the village. A monument was built at the location of his demise, right next to the road near a grove in the vicinity of the village of Guzy. The monument is approximately 1 km east of the center of Szatrapy and is the property of the Nowa Karczma borough. Objects of interest for tourists are: House no 1 brick, early 20th century Shrine next to house no 1 brick 1931 House no 38 between 19th and 20th centuries (poor condition) House of NŰbuhl abandoned BĘDOMIN Wieś Będomin w źródłach archiwalnych wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1284 roku, w dokumencie nadającym księżniczce pomorskiej Gertrudzie ziemię Pirsna wraz z 22 wsiami. W XV wieku dobra będomińskie były w posiadaniu rodziny Gleissen- Doręgowskich, około połowy XVII wieku zbudowano tam obszerny, parterowy dwór drewniany, lub być może o konstrukcji szkieletowo-zrębowej. Na przełomie XVII/XVIII wieku wokół dworu założono niewielki park. Na początku XVIII wieku, w czasach tzw. wojny północnej, żołnierze wojsk koronnych poważnie zdewastowali dwór, Doręgowscy odbudowali obiekt już w formie murowanej. W 1739 roku Jan Gleissen-Doręgowski sprzedał Będomin swojemu krewnemu Piotrowi Wybickiemu, herbu Rogala. W będomińskim dworku r. przyszedł na świat Józef According to archive sources the village of Będomin was first mentioned in the year 1284 in a document granting the Pomeranian princess Gertrude the Pirsna territory along with 22 villages. In the 15th century the Będomin properties were owned by the Gleissem-Doręgowski family, and by the mid 17th century a vast, single storey wooden or skeletal-carcass manor was built there. Between the 17th and 18th centuries a small park was created around the manor. In the early 18th century, during the so called north war, the manor was severely devastated by soldiers of the crown armies, and following that event, the Doręgowski family rebuilt the manor in brick. In the year 1739 Jan Gleissen-Doręgowski sold Będomin to his relative, Piotr Wybicki of the Rogala crest. Józef Wybicki author of the lyrics to the national anthem, the Dąbrowski 10

12 Wybicki autor słów polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. W 1758 roku zmarł Piotr Wybicki, spadkobiercami zostali jego dwaj synowie Joachim i Józef oraz żona Konstancja z Lniskich Wybicka. W 1774 roku Joachim zrzekł się majątku na rzecz brata, a po śmierci matki Józef Wybicki zostaje prawnym właścicielem majątku w Będominie. Po I rozbiorze Polski i śmierci żony, Józef Wybicki w 1783 sprzedał Będomin Karolowi Lewalt-Jezierskiemu i osiadł w Manieczkach, woj. poznańskie. W latach Będomin przeszedł na długie lata w ręce niemieckiej rodziny Dahlweid. W 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego, sekcja 01 - o gminie section 01 - about the commune Mazurka was born in the Będomin manor on Piotr Wybicki died in the year 1758 and his heirs were the two sons Joachim and Józef as well as his wife, Konstancja z Lniskich Wybicka. In the year 1774 Joachim forfeited his inheritance in favor of his brother and after their mother s death Józef Wybicki becomes the legitimate owner of the Będomin property. After the first partition of Poland and the death of his wife, in 1783 Józef Wybicki sold Będomin to Karol Lewalt-Jezierski and settled in Manieczki in the Greater Poland voivodeship. In the years Będomin was owned by the German family Dahlweid. Nowa Karczma Będomin po 148 latach powrócił do Polski, wszedł w skład województwa pomorskiego. W 1976 roku władze woj. gdańskiego podjęły decyzję o zorganizowaniu w Będominie Muzeum Hymnu Narodowego, pierwszego na świecie tego rodzaju Muzeum. Uroczyste jego otwarcie nastąpiło 17 lipca 1978 roku. W Muzeum prezentowane są dwie wystawy stałe, pierwsza Józef Wybicki i jego epoka - ukazuje dzieje Polski II poł. XVIII i pocz. XIX w. Eksponaty zgromadzone w pierwszej sali ukazują dramat Polski i jej obywateli w dobie zaborów i wojen napoleońskich. Dwie następne sale alkowa i sala kominkowa wiernie odtwarzają wnętrze pomorskiego dworku szlacheckiego, zgromadzono w nich meble, tkaniny, obrazy i inne pamiątki charakterystyczne dla domu średnioza- In the year 1920 by force of the Treaty of Versailles, after 148 years Będomin was again the property of Poland and became part of the Pomeranian voivodeship. In 1976 the authorities of the Danzig voivodeship made the decision to establish the National Anthem Museum in Bedomin, the first museum of its type in the world. The grand opening took place on the 17th of July The museum presents two constant exhibitions the first: Józef Wybicki and his time shows the history of Poland during the second half of the 18th cenrury and the early 19th century. The exhibits gathered in the first hall show the drama of Poland and its citizens in the wake of the annexation and Napoleonic wars. The other two halls the alcove and fireplace hall faithfully reconstruct the interior of 11

13 możnego szlachcica. Salon wyposażony w oryginalne meble i szpinet oraz sztandar legionowy i obrazy związane z okresem wojen napoleońskich. Druga wystawa Rola Mazurka Dąbrowskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków w XIX i XX wieku urządzona w nowszej części dworku, pochodzącej z pocz. XX wieku, ukazuje na tle dziejów Polski proces stawania się Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodu i państwa. Niezwykle interesujące są przekształcenia tekstowe pieśni dostosowywane najczęściej do bieżących zdarzeń społeczno-politycznych. Nie mniej ciekawe są akty prawne stanowiące dawną Pieśń Legionów hymnem państwowym pn. Jeszcze Polska nie zginęła. Pierwszym jest Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z roku unormował on tekst i melodię, które odtąd nie uległy już żadnym zmianom. Na wystawach można zobaczyć i usłyszeć pozytywki odtwarzające melodię Mazurka Dąbrowskiego, są to m.in. zegar budzikowy, krzyż, kapliczka ludowa. Oprócz tego wyeksponowano obrazy, grafiki, tkaniny, broń, biżuterię patriotyczną oraz liczne zbiorki pieśni patriotycznych. Wśród tych ostatnich jest bogata kolekcja orłów, archiwalnych kart pocztowych, biżuterii patriotycznej i militariów, które podarował Muzeum warszawski kolekcjoner Kazimierz Owczarski, cała jego kolekcja liczy 1985 eksponatów. Oprócz wystawy stałej w dworku, Muzeum każdego roku organizuje tematyczne wystawy czasowe oraz imprezy historyczno-patriotyczno-sportowe pn. Majówka z gen. Józefem Wybickim maj, Batalia Napoleońska sierpień, Bieg Mazurka Dąbrowskiego wrzesień. a Pomeranian noble manor, the furnishing, fabrics, paintings and other memorabilia characteristic of the home of a moderately wealthy nobleman. The salon is furnished with original furniture and a spinet as well as a legion flag and paintings associated with the Napoleonic wars period. The second exhibition: The role of the Dąbrowski Mazurka in shaping the national awareness of Poles in the 19th and 20th century is set up in the newer part of the manor from the early 20th century and shows the process of the Dąbrowski Mazurka becoming the nation s and country s anthem in the setting of Polish history. Of particular interest are the lyrical transformations of the song, most often adjusted to the current social and political events. Just as interesting are the legal acts establishing the Song of the Polish Legions as the national anthem entitled Poland is Not Yet Lost. The first is the Decree issued by the Minister of Religious Denomination and Public Enlightenment from it normalized the lyrics and melody which after that time did not undergo any other changes. At the exhibitions visitors may see and hear music boxes playing the melody of the Dąbrowski Mazurka; these include: an alarm clock, a cross and a folk shrine. Apart from that there is an exhibition of paintings, graphics, fabrics, weapons, patriotic jewelry and a vast collection of patriotic songs. These include a rich collection of eagles, archival post cards, patriotic jewelry and militaries donated to the Museum by the Warsaw collector, Kazimierz Owczarski, whose whole collection includes 1985 items. Apart from the constant exhibition at the manor, each year the Museum organizes thematic exhibitions and historical, patriotic and sports events named: Picnic with gen. Józef Wybicki May, The Napoleonic Battle August, The Dąbrowski Mazurka Run September.

14 NOWY BARKOCZYN Malownicza wieś sołecka położona wśród malowniczych lasów nad Jez. Barkocińskim. Główną atrakcją jest piękny, neogotycki kościół. Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1891, a zakończono w roku 1897 przy szczególnej pomocy Stowarzyszenia Gustawa, Adolfa Vereinsa. Do roku 1945 był kościołem ewangelickim, po 1945 r. stał się kościołem katolickim. Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski wpisany jest do rejestru zabytków pod Nr Rej. A-1185 z r. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że z Nowego Barkoczyna przeniesiony został do skansenu etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich dworek o konstrukcji zrębowo szkieletowej z podcieniem frontowym z II połowy XVIII w. Na terenie wsi znajdują się też grodzisko datowane na okres wczesnośredniowieczny. Znajduje się ono w centrum wsi. Posiada dobrze zachowany wał obronny. Na części grodziska został założony cmentarz ewangelicki. Drugie stanowisko o własnej formie krajobrazowej to cmentarzysko kurhanowe. Łącznie na terenie wsi znajduje się 17 stanowisk archeologicznych. A picturesque council village located amongst beautiful forests near the Barkocińskie Lake. Its main attraction is a beautiful gothic revival church. The church s construction began in the year 1891 and concluded in 1897 with the special help of the Gustaw, Adolf Vereins Association. Until the year 1945 it was an Evangelical church and after 1945 it became a Catholic church. The Holy Mary Queen of Poland parish church is listed in the monument registry on under the registration number A As a curiosity it is worth to mention that a skeletal-carcass manor with a front arcade from the second half of the 18th century was moved from Nowy Barkoczyn to the ethnographic heritage park in Wdzydze Kiszewskie. There is also a fortification dated back to the early medieval period. It is located in the center of the village and has a well preserved defensive wall. Part of the fortification is home to an Evangelical cemetery. Another site with its own landscape form is the burial mound. There are a total of 17 archeological sites in the village.

15 PROTECTED AREAS OBSZARY CHRONIONE Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy Obszar przylega od południa do Przywidzkiego OChK i obejmuje środkowy odcinek doliny rzeki Wietcisy, wciętej głęboko w powierzchnię wysoczyzny. W dolinie występują dobrze zachowane zmiennowilgotne łąki z licznymi stanowiskami gatunków chronionych i rzadkich w regionie, jak np. pełnik europejski, stoplamek szerokolistny i inne. Istotnym walorem jest naturalny bieg Wietcisy, silne meandrującej wśród terenów o małym stopniu przekształcenia antropogenicznego. Doliny są wcięte na głębokość do 60 m (rejon Zamkowej Góry z grodziskiem średniowiecznym), średnio około 30 m. Obszar Chronionego Krajobrazu Przywidzki obejmuje północno - wschodnią część gminy, a w niej m. in.: fragment doliny rzeki Wietcisy od Trzepówka do Szumlesia Szlacheckiego, rynnę jezior: Grabówko i Małe Kamionki oraz przyległe kompleksy le- Valley Natural Park adjoins from the south to the Wietcisa Przywidzki Natural Park and covers the middle section of the Wietcisa River Valley, cutting deeply in the upland s surface. The valley has well preserved variable moisture meadows with numerous instances of the regions protected and rare plants, like the globe flower, western marsh orchid and other. A significant quality of the area is the natural course of the Wietcisa River, strongly meandering through low anthropogenic deformation areas. The valleys are indented up to the depth of 60 m (the Zamkowa Góra region with the medieval fortification), with an average of 30 m. Natural Park Covering the north-eastern part of Przywidzki the borough which includes: a section of the Wietcisa River valley from Trzepówek to Szumlesie Szlacheckie, the valleys of the Grabówko and Małe Kamionki lakes as well as adjoining forests. The area is characterized by 14

16 śne. Obszar ten charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu (wzniesienia denno i człowomorenowe), duży, jak na teren analizowanej gminy, powierzchniowy udział lasów i znaczna jeziorność. a varied lay of the land (ground and terminal moraine hills), a large share of forests and an abundance of lakes. NATURE 2000 NATURA 2000 Obszar Natura2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za obszary Natura2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. Obszary Natury2000 występujące na terenie Gminy Nowa Karczma: Dolina Środkowej Wietcisy PLH Obszar obejmuje środkowy odcinek doliny Wietcisy, obejmujący jej przełomy. Fragment doliny charakteryzuje się dużym The Natura2000 area is a new form of environmental protection (beside the existing national parks, nature reservations, natural landscape parks and others) introduced to our country following Poland joining the European Union. Natura2000 areas are those considered to be most important for the preservation of endangered or very rare types of plants, animals or distinctive natural habitats which are significant for the protection of Europe s natural environments. Natura2000 areas within the territory of the Nowa Karczma Borough are: The Middle Wietcisa Valley PLH The area covers the middle part of the Wietcisa River valley, encompassing its gorges. The fragment of the valley is characterized by a large slope (approx. 30 m) and signifi- 15

17 spadkiem (ok. 30 m) i znacznymi różnicami w wysokości względnej między dnem doliny a otaczającymi ją kulminacjami terenu (50-60 m). Dno doliny porośnięte jest głównie przez wilgotne łąki oraz lasy łęgowe. Zbocze doliny zajmują głównie lasy grądowe, u ich podnóży występują liczne wysięki wód. W obszarze wyróżniono 6 rodzajów siedlisk, zajmujących łącznie ponad 25% powierzchni. Dominują dobrze zachowane łęgi olszowe w kompleksie ze zbiorowiskami źródliskowymi i łąkowymi. Gatunki roślin występujących na tym obszarze to gatunki prawnie chronione w Polsce (m.in.: pierwiosnek lekarski, paprotka zwyczajna, śniadek bladaszkowaty, przylaszczka pospolita, konwalia majowa). Obszar w większości położony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Wietcisy (3 523,1 ha; 1994), niewielka część na terenie Przywidzkiego Obszar Chronionego Krajobrazu ( ha). Pi o t r o w o PLH Ostoja położona jest pomiędzy Piotrowem, Chylową Hutą, Grabowską Hutą oraz wybudowaniami Kłobuczyna. Obejmuje ona wysoczyznę moreny dennej przeciętą doliną rzeki Wierzycy, z zagłębieniami wypełnionymi różnej wielkości torfowiskami i zbiornikami wodnymi. W ostoi znajduje się obszar źródliskowy rzeki Wierzycy wraz z jej górnym odcinkiem. Ponad połowę obszaru stanowią siedliska rolnicze, zaś lasy iglaste to 35% powierzchni obszaru, pozostałą część stanowią lasy liściaste i mieszane. Siedliska występujące na obszarze to m.in.: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, suche wrzosowiska, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, torfowiska wysokie cant relative height variation between the valley bottom and the surrounding terrain peaks (50-60 m). The valley s bottom is mostly covered by moist meadows and riparian forests. The valley s slope is mostly overgrown with wet-ground forests, with numerous water exudations at the foot of the valley. There are 6 distinct types of habitats, which take up over 25% of the area. Well preserved alder riparian forests in a complex of springs and meadows dominate the area. The types of plants in the area are mostly legally protected in Poland (including primula veris, the common polypody, ornithogalum umbellatum, common hepatica, lily of the valley). Most of the area is located within the Wietcisa River Valley Protected Landscape Area (3 523,1 ha; 1994), and a small part within the Przywidzki Protected Landscape Area ( ha). Pi o t r o w o PLH The refuge is located between Piotrowo, Chylowa Huta, Grabowska Huta and the buildings of Kłobuczyn. It covers the ground moraine heights cut by the Wierzyca River valley with depressions filled with peat bogs and water reservoirs of varied sizes. The refuge contains the spring complex of the Wierzyca River along with its upper section. Farming settlements constitute over half of the area with needle-leaved forests covering 35% of the area and the remaining being broadleaved and mixed forests. The habitats which occur in the area are: natural, dystrophic lakes, dry heaths, 16

18 zdegradowane, kwaśne buczyny, grąd subatlantycki, bory i lasy b a g i e n n e. Gatunki występujących zwierząt to: strzebla błotna i żuraw. Szumleś PLH Ostoja Szumleś, to urozmaicony obszar o rolniczym charakterze, z licznymi małymi zagłębieniami terenu, zajętymi przez torfowiska lub drobne oczka wodne i doły po eksploatacji torfu. Występuje tu skupienie stanowisk strzebli błotnej. Znajdują się w ostoi dwa jeziora położone w rynnie, o zboczach zajętych głównie przez kwaśną buczynę, przepływa także niewielki ciek, dopływ Wietcisy, nad którym obecny jest łęg jesionowo-olszowy. Występują tu m.in. siedliska: nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, kwaśne i żyzne buczyny, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Występujące gatunki zwierząt to m.in.: bocian biały, czapla siwa, żuraw, zimorodek. Lubieszynek PLH Pagórkowaty teren, zajęty głównie przez pola uprawne (96%) i użytki zielone (7%), z rozrzuconymi w zagłębieniach oczkami wodnymi oraz niewielkimi torfowiskami z dołami potorfowymi. Występuje tu w wielu zbiornikach strzebla błotna. Występujące siedliska to: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska. Ważne gatunki zwierząt to: bocian biały i strzebla błotna. Dąbrówka PLH Ostoja położona jest na Pojezierzu Kaszubskim, pomiędzy Kłobuczynem, Śledziową Hutą, a Dąbrówką. Obejmuje fragment obszaru sandrowego i wysoczyzny morenowej o rzeźbie pagórkowatej i falistej z licznymi zagłęnaradetalia, poor fens and moors, degraded bogs, acidic beech forests, stellario-carpinetum, woods and swamp forests. Animal species inhabiting the area are: the swamp minnow and the crane. Szumleś PLH The Szumileś refuge is a diverse agricultural area with numerous small basins of terrain covered with bogs or small ponds and bog extraction holes. There is a concentration of swamp minnow colonies. The refuge has two lakes located in a valley with slopes covered mainly by acidic beech forests, as well as a small watercourse a side stream of the Wietcisa River, with a fraxinus and alder riparian forest above it. The area contains habitats such as: lowlands and sub-mountain rivers with batrachium colonies, acidic and fertile beech forests, willow, populus, alder and fraxinus riparian forests. The animal species living in the area are: the white stork, grey heron, crane and the common kingfisher. Lubieszynek PLH A hilly area primarily comprised of farming fields (96%) and grasslands (7%) with ponds scattered around in depressions and small bogs with peat extraction holes. The swamp minnow lives here in many water reservoirs. The habitats in the area are: natural, dystrophic lakes, poor fens and moors. Significant animal species are: the white stork and the swamp minnow. Dąbrówka PLH The refuge is located in the Cassubian Lakeland between Kołobuczyn, Śledziowa Huta and Dąbrówka. It covers a part of the sandur area and moraine plateaus with a hilly and wavy shape with numerous depressions, initially in the most part with no side streams on the surface. The habitats in the area include: natural, dystrophic lakes, dry heaths, acidic beech forests, woods and swamp forests. A significant animal species inhabiting the 17

19 bieniami, pierwotnie w większości bezodpływowymi powierzchniowo. Występujące tu siedliska to m.in.: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, suche wrzosowiska, kwaśne buczyny, bory i lasy bagienne. Ważnym gatunkiem zwierząt jest strzebla błotna, a roślin elisma wodna. Wielki Klincz PLH Lekko falisty teren z polami uprawnymi (siedliska rolnicze zajmują 92% obszaru) i rozrzuconymi gospodarstwami, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują pozostałą część terenu. W zagłębieniu terenu obecne jest torfowisko przejściowe, w przeszłości eksploatowane, z kilkoma wyrobiskami - oczkami wodnymi, o charakterze dystroficznym, w których występuje strzebla błotna. Otacza je zubożały bór bagienny i brzeziny oraz pas łąki. Występujące siedliska to m.in.: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, bory i lasy bagienne. Kaszubski Park Krajobrazowy KPK obejmuje niewielki fragment północnej części gminy na granicy z gminą Somonino z rozległym terenem potorfi, postulowanym w Planie ochrony KPK do objęcia ochroną jako użytek ekologiczny. Na terenie gminy Nowa Karczma zajmuje powierzchnię 120,0 ha. area is the swamp minnow and a plant distinctive to the area is the luronium natans (floating water-plantain). Wielki Klincz PLH A slightly wavy area with farming fields (agricultural settlements covering 92% of the area) and scattered farms, meadow and thicket habitats covering the remaining area. The area s depression contains a poor fen, previously extractable, with several pits dystrophic water ponds inhabited by the swamp minnow. It is surrounded by a thin swamp wood and a stretch of meadow. The habitats in the area include: natural, dystrophic lakes, poor fens and moors, swamp woods and forests. Cassubian Natural Landscape Park The CNLP covers a small fragment of the northern part of the borough bordering with the Somonino borough with a vast post-peat area postulated to be protected as an ecologic resource in the CNLP protection plan. It covers an area of 120,0 ha within the Nowa Karczma borough. 18

20 VETERAN TREES POMNIKI PRZYRODY 01. Drzewo dąb szypułkowy Numer rejestru Obwód: 662 cm Położenie: na terenie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 02. Grupa drzew 2 lipy drobnolistne Numer rejestru Obwód: 452 i 367 cm Położenie: na terenie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 03. Drzewo lipa drobnolistna Numer rejestru Obwód: 411 cm Położenie: na terenie posesji Barbary i Hanny Guse, Grabówko Tree Pedunculate Oak Registry number Girth: 662 cm Location: on the premises of the National Anthem Museum in Będomin 02. Group of trees 2 Small-leaved Limes Registry number Girth: 452 and 367 cm Location: on the premises of the National Anthem Museum in Będomin 03. Tree Small-leaved Lime Registry number Girth: 411 cm Location: on the premises of Barbara and Hanna Guse s estate, Grabówko 7 19

21 04. Drzewo klon pospolity Numer rejestru Obwód: 300 cm Położenie: na terenie działki Gabrieli Winczewskiej, Grabowo Kościerskie 05. Drzewo klon pospolity Numer rejestru Obwód: 289 cm Położenie: na terenie Parafii w Grabowie Kościerskim 06. Drzewo klon pospolity Numer rejestru Obwód: 264 cm Położenie: na terenie Parafii w Grabowie Kościerskim 07. Grupa drzew 3 żywotniki zachodnie Numer rejestru Obwód: 109, 85 i 94 cm Położenie: na terenie Parafii w Nowym Barkoczynie 08. Drzewo lipa drobnolistna Numer rejestru Obwód: 314 cm Położenie: przy drodze obok Parafii w Nowym Barkoczynie 09. Grupa drzew 2 lipy drobnolistne Numer rejestru Obwód: 268 i 256 cm Położenie: około 50m od drogi dojazdowej do Śledziowej Huty, na terenie byłego cmentarza niemieckiego 04. Tree Norway Maple Registry number Girth: 300 cm Location: on the premises of Gabriela Winczewska s estate, Grabowo Kościerskie 05. Tree Norway Maple Registry number Girth: 289 cm Location: on the premises of the Parish in Grabowo Kościerskie 06. Tree Norway Maple Registry number Girth: 264 cm Location: on the premises of the Parish in Grabowo Kościerskie 07. Group of trees 3 Northern Whitecedars Registry number Girth: 109, 85 and 94 cm Location: on the premises of the Parish in Nowy Barkoczyn 08. Tree Small-leaved Lime Registry number Girth: 314 cm Location: at the road next to the Parish in Nowy Barkoczyn 09. Group of trees 2 Small-leaved Limes Registry number Girth: 268 and 256 cm Location: approximately 50 m from the road to Śledziowa Huta, on the premises of the former German cemetery 20

22 10. Drzewo klon pospolity Numer rejestru Obwód: 350 Położenie: na terenie posesji Haliny i Mariana Tyczyńskich 10. Tree Norway Maple Registry number Girth: 350 cm Location: on the premises of Halina and Marian Tyczyński s estate 21

23 22 lipa drobnolistna Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

24 SCENIC BICYCLE ROUTE ROWEROWA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA Rowerowa ścieżka przyrodnicza Skok w NATURĘ znajduje się we wschodniej części Gminy Nowa Karczma. Trasa ścieżki wynosząca około 11 km zaczyna się i kończy przy drodze prowadzącej z Nowej Karczmy do Gdańska. W większości prowadzi po drogach gruntowych, polnych i leśnych. Oznakowana jest charakterystycznymi znakami. Ścieżka ta została wytyczona, aby ukazać część obszarów chronionych na terenie Gminy Nowa Karczma, a w szczególności obszaru Natury 2000 Doliny Środkowej Wietcisy. Ścieżka wyposażona jest w 2 tablice The Jump into NATURE scenic bicycle route is located in the eastern part of the Nowa Karczma Borough. The route is approximately 11 km long. It starts and ends at the road leading from Nowa Karczma to Gdańsk. For the most part it is made up of un-surfaced, dirt and forest roads. It is marked with distinct signs. The route was designated in a way that shows a part of the protected areas in the Nowa Karczma Borough, especially the Natura 2000 area of the Środkowa Wietcisa Valley. The route has 2 information boards placed at its beginning and

25 informacyjne umieszczone na początku ścieżki przedstawiające przebieg i opis ścieżki. W miejscu, gdzie ścieżka przebiega wzdłuż rzeki Wetcisy znajdują się 4 tablice przedstawiające chronione gatunki roślin i ptaków na obszarze Natura 2000 depicting its course as well as giving the route s description. 4 boards presenting the endangered plants and birds within the Natura 2000 area are located where the route goes along the Wietcisa River. 24

26 BIRD S EYE VIEW GMINA Z LOTU PTAKA jez. Kamionki i Grabówko Lubań 25

27 Lubieszynek Nowa Karczma Rekownica Skrzydłówko 26

28 Skrzydłówko - młyn Zimne Zdroje Będomin - Muzeum Horniki 27

29 ACCOMMODATION BAZA NOCLEGOWA Agroturystyka Wczasy pod Dębem Stanisław i Aleksandra Wysieccy Liniewko Kościerskie 22/1 Tel.: (58) Wczasy pod Dębem Agritourism farm Stanisław i Aleksandra Wysieccy Liniewko Kościerskie 22/1 Tel.: (58) Agroturystyka Grodzisko Wiesław i Agnieszka Męczykowscy Grabówko 41 Tel: , lub (58) Grodzisko Agritourism farm Wiesław and Agnieszka Męczykowscy Grabówko 41 Tel: , lub (58)

30 Agroturystyka Strażnica Joanna Męczykowska Sztofrowa Huta 4 Tel: (58) Strażnica Agritourism farm Joanna Męczykowski Sztofrowa Huta 4 Tel: (58) Kopla Monika Ciupińska Lubań 3 Tel: (58) , lub Kopla Monika Ciupińska Lubań 3 Tel: (58) , lub Akademia Przygoda Danek Ciupiński Ul. Legionów 130, Gdynia Tel/fax (58) , Baza noclegowa: Lubań Akademia Przygoda Danek Ciupiński Ul. Legionów 130, Gdynia Tel/fax (58) , Baza noclegowa: Lubań Agroturystyka Chatka u Władka Maria Armatowska Będomin 21 Tel: (58) , Chatka u Władka Agritourism farm Maria Armatowska Będomin 21 Tel: (58) , Agroturystyka Pod Bocianami Barbara i Zbigniew Stolc Grabowska Huta 26 Tel: (58) , lub Pod Bocianami Agritourism farm Barbara and Zbigniew Stolc Grabowska Huta 26 Tel: (58) , lub

31 Agroturystyka Jaskółka Ewa Pollak Nowa Karczma, ul. Gdańska 17 tel: (58) , lub Jaskółka Agritourism farm Ewa Pollak Nowa Karczma, ul. Gdańska 17 tel: (58) , lub Agroturystyka U Miecia Elżbieta Sabisz Stary Barkoczyn 24/1 tel: (58) , lub U Miecia Agritourism farm Elżbieta Sabisz Stary Barkoczyn 24/1 tel: (58) , lub Agroturystyka Dworek Szyszki Sylwia Mering Liniewko Kaszubskie 11 tel Dworek Szyszki Agritourism farm Sylwia Mering Liniewko Kaszubskie 11 tel Agroturystyka Zamkowa Zagadka Krzysztof Magnus Skrzydłówko 18 tel. /58/ Zamkowa Zagadka Agritourism farm Krzysztof Magnus Skrzydłówko 18 tel. /58/ Agroturystyka Pogodówka Dariusz Pogoda Grabówko 34B tel Pogodówka Agritourism farm Dariusz Pogoda Grabówko 34B tel Zajazd Nad Stawem Joanna Męczykowska Grabówko 54 tel Nad Stawem Inn Joanna Męczykowski Grabówko 54 tel

32 CATERING SERVICES BAZA GASTRONOMICZNA Restauracja Na Rozdrożu Nowa Karczma, ul. Kościerska tel Karczma U Wiesi Nowa Karczma, ul. Jeziorna 12 tel Bar Nowa Karczma, ul. Kościerska1/2 tel Gospoda Kaszubska Tabakiera Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego tel Zajazd Nad Stawem Joanna Męczykowska Grabówko 54 tel Na Rozdrożu Restaurant Nowa Karczma, ul. Kościerska tel U Wiesi Inn Nowa Karczma, ul. Jeziorna 12 tel Bar Nowa Karczma, ul. Kościerska1/2 tel Tabakiera Cassubian Inn Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego tel Nad Stawem Inn Joanna Męczykowski Grabówko 54 tel

33 IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WAŻNIEJSZE TELEFONY Urząd Gminy w Nowej Karczmie Nowa Karczma, ul. Kościerska 9 tel fax Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji It Nowa Karczma, ul. Gdańska 6 tel./fax Muzeum Hymnu Narodowego Będomin tel. /58/ Borough Office in Nowa Karczma Nowa Karczma, Kościerska Street 9 tel fax The Borough Culture, Sport and Recreation Center It Nowa Karczma, Gdańska Street 6 tel./fax National Anthem Museum Będomin Tel. /58/

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU KRZYSZTOF DĄBROWSKI BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU W sierpniu 1963 r. kontynuowano 1 prace badawcze na cmentarzysku lateńsko- -rzymskim. Na obszarze 1026 m 2 odkryto i wyeksplorowano

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

OFERTA TURYSTYCZNA GMINY

OFERTA TURYSTYCZNA GMINY GMINA ZBLEWO OFERTA TURYSTYCZNA GMINY ZBLEWO RODZAJ GMINY: Gmina Wiejska ADRES Urzędu Gminy: ul. Główna 40 83-210 Zblewo KONTAKT: Telefon +48585884381 +48585884567 Faks +48585884569 e-mail: gmina@zblewo.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warszawa, dnia 31.01.2014 r. 2 Nadleśnictwo Kłodawa Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI Kl. Stanisław SZYMANOWSKI dzięki uprzejmości anpate Urodził się 4 października 1919 roku w Pasierbach koło Gostynia jako trzecie w kolejności z czworga dzieci Walentego i Marii Szymanowskich. Miał trzech

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

Pałac w Kościelcu zbudowano na przełomie. The palace in Kościelec was built at the turn. Pałace i dwory. Palaces and manors

Pałac w Kościelcu zbudowano na przełomie. The palace in Kościelec was built at the turn. Pałace i dwory. Palaces and manors Pałace i dwory Pałac w Kościelcu zbudowano na przełomie XVIII i XIX wieku staraniem rodziny Borzęckich. Pierwotnie klasycystyczny pałac w 1883 roku przebudowano wg projektu architekta krakowskiego Tadeusza

Bardziej szczegółowo

sylwan nr 9: 3 15, 2006

sylwan nr 9: 3 15, 2006 sylwan nr 9: 3 15, 2006 Jerzy Szwagrzyk, Waldemar Sulowski, Tomasz Skrzydłowski Structure of a natural stand of a Carpathian beech forest in the Tatra mountains compared with natural beech stands from

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES. FINGEROWA HUTA (Fingershütte) Fingerowa Huta 95 KAPLICZKA JERECZKÓW PO 1945 R.

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES. FINGEROWA HUTA (Fingershütte) Fingerowa Huta 95 KAPLICZKA JERECZKÓW PO 1945 R. G M I N N A E W I D E N C J A Z A B Y T K Ó W - G M I N A K O Ś C I E R Z Y N A WYKAZ ZABYTKÓW: ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, CMENTARZY, KAPLICZEK, PARKÓW, UKŁADÓW RURALISTYCZNYCH opracowanie: mgr Ewa Bożejewicz

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1889 1987. 11. 4 A/1483

1889 1987. 11. 4 A/1483 WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI Lp. Miejscowość Obiekt Czas powstania Rejestr zabytków 1 Brzezie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Józefa 1930-1936 2 Brzezie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W POLSCE. Wstęp

REALIZACJA PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W POLSCE. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Realizacja programu ROLNICTWA rolnośrodowiskowego I AGROBIZNESU w Polsce Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 2 271 Adam Pawlewicz, Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Wioski tematyczne. sposobem na aktywizację wsi i zrównoważony rozwój regionalny

Wioski tematyczne. sposobem na aktywizację wsi i zrównoważony rozwój regionalny Wioski tematyczne sposobem na aktywizację wsi i zrównoważony rozwój regionalny Karol Gutsze Prezes Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa O czym opowiem Temat co, po co i jak? Wioski tematyczne różne

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 1. Szkolna ścieżka przyrodniczo-ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła. Straduń "'? 25.05.-28.05.2010.

Zielona Szkoła. Straduń '? 25.05.-28.05.2010. Zielona Szkoła Straduń "'? 25.05.-28.05.2010. Dzień I 9:00 - wyjazd wycieczki ze szkoły 11:00 - przyjazd do Smolarni - spotkanie z leśniczym i spacer ścieżką dydaktyczną po terenie Rezerwatu w Smolarni

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

WHEN A MAN IS TIRED OF LONDON HE IS TIRED OF LIFE

WHEN A MAN IS TIRED OF LONDON HE IS TIRED OF LIFE Stało się tradycją Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie organizowanie przez nauczycieli języka angielskiego Międzygminnych Konkursów Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Pierwsza edycja konkursu dotyczyła Londynu

Bardziej szczegółowo

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014 Kraków 2014 Travel Office Pedagogical University of Cracow Photo by Mariusz Szubert & Anna Winiarczyk-Raźniak Institute of Geography Pedagogical University of Cracow Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa

Bardziej szczegółowo

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę.

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Gmina Kolbudy Zapraszamy Państwa na krótką podróż po Gminie Kolbudy podczas której zaprezentujemy jej walory turystyczne, przyrodnicze, kulturalne

Bardziej szczegółowo

AN INVITATION TO POLAND

AN INVITATION TO POLAND AN INVITATION TO POLAND Poland is a central European country situated to the south of the Baltic Sea, bordered on the west by the River Oder with the River Vistula running through the center of the country.

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Położenie. Ośrodek Rusałka położony jest miejscowości Sulnowo nad jeziorem Deczno. Dojazd trasą Świecie- Osie.

Położenie. Ośrodek Rusałka położony jest miejscowości Sulnowo nad jeziorem Deczno. Dojazd trasą Świecie- Osie. Zielona szkoła Położenie Ośrodek Rusałka położony jest miejscowości Sulnowo nad jeziorem Deczno. Dojazd trasą Świecie- Osie. Oferta Posiadamy szeroką ofertę zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE EWIDENCJA ZABYTKÓW KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WIEŚ KONECK LP OBIEKT LOKALIZACJA FORMA OCHRONY 1 KOSCIÓŁ PARAFIALNY w zespole kościoła

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

A short e-guide to the Carp Valley

A short e-guide to the Carp Valley Europejski fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Warsztaty współfinansowane za środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Preliminary results of national forest inventory in Poland

Preliminary results of national forest inventory in Poland Narada dyrektorów RDLP i dyrektorów Oddziałów BULiGL Wstępne wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu Preliminary results of national forest inventory in Poland Field works from 2005 2008 (pomiary

Bardziej szczegółowo

kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska

kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska kliniska 20 21 O ośrodku Oferta edukacyjna Nadleśnictwo Kliniska położone jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w południowej

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAKRZÓWEK INFORMATOR PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY

GMINA ZAKRZÓWEK INFORMATOR PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY GMINA ZAKRZÓWEK INFORMATOR PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury publikacji prezentującej gminę Zakrzówek. Naszym potencjałem są żyzne gleby oraz położenie

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski.

Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski. 2.1.4. Miasto i Gmina Sompolno Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski. Rysunek 5. Mapa turystyczna miasta i gminy Sompolno z przebiegiem dróg rowerowych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI NOCNE, SZTAFETY SPRINTERSKIE bieg na orientację

MISTRZOSTWA POLSKI NOCNE, SZTAFETY SPRINTERSKIE bieg na orientację MISTRZOSTWA POLSKI NOCNE, SZTAFETY SPRINTERSKIE bieg na orientację 17-18 10.2015 WROCŁAW BULLETIN 1 DATE AND VENUE Polish Championship and Polish Masters Championship in night orienteering: 17.10.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 2

Załącznik aplikacyjny No 2 praca magisterska DANIEL MIKULSKI Załącznik aplikacyjny No 2 wniosek o utworzenie użytku ekologicznego Dolina Bardzianki na terenie gminy Dominowo Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje.

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. an idea is a new combination of old elements. there are no new elements. there

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

RWD-25 model kartonowy w skali 1:33

RWD-25 model kartonowy w skali 1:33 RWD-25 model kartonowy w skali 1:33 www.modele-kartonowe.com SAMOLOTY POLSKIE NIEZREALIZOWANE PROJEKTY VOL. 1 W drugiej połowie lat 30-tych ubiegłego wieku kilka polskich biur konstrukcyjnych przystąpiło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

Grunt Inwestycyjny Miszewko k/gdańska, woj. pomorskie

Grunt Inwestycyjny Miszewko k/gdańska, woj. pomorskie Grunt Inwestycyjny Miszewko k/gdańska, woj. pomorskie Prezentacja oferty 1. Nieruchomość i jej lokalizacja... 3 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego... 8 3. Wypis i wyrys z rejestru gruntów...

Bardziej szczegółowo

Jeziora w województwie pomorskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Agnieszka Wojtach 06.11.2013

Jeziora w województwie pomorskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Agnieszka Wojtach 06.11.2013 Jeziora w województwie pomorskim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Agnieszka Wojtach 06.11.2013 Plan prezentacji 1. Jeziorność Europy i Polski 2. Województwo pomorskie

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Kozienicki Park Krajobrazowy. Marta Matłachowska

Kozienicki Park Krajobrazowy. Marta Matłachowska Marta Matłachowska Lokalizacja znajduje się ok. 100 km na południe od Warszawy, pomiędzy Radomiem a Kozienicami, w środkowo południowej części województwa mazowieckiego, w widłach rzek Wisły i Radomki

Bardziej szczegółowo