Streszczenia / Abstracts 3/ 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenia / Abstracts 3/ 2013"

Transkrypt

1 Streszczenia / s 3/ 2013 Marek Blicharski Zmiany mikrostruktury w połączeniach spawanych różnoimiennych materiałów stosowanych w energetyce Microstructure changes in dissimilar metal joint for power plants W pracy przedstawiono zmiany mikrostruktury w połączeniach spawanych materiałów o różnej strukturze krystalicznej. Opisano materiały stosowane do budowy kotłów energetycznych. Omówiono tworzenie się struktury podczas krzepnięcia stali austenitycznych. Zwracając szczególną uwagę na wpływ składu chemicznego na fazy tworzące się bezpośrednio z cieczy oraz na zmiany w mikrostrukturze podczas chłodzenia z temperatury krzepnięcia do temperatury pokojowej. Przedstawiono ponadto wykresy umożliwiające przewidywanie tworzącej się mikrostruktury w spoinie materiałów różnoimiennych w oparciu o skład chemiczny łączonych stali i zastosowanego spoiwa. Słowa kluczowe: mikrostruktura, stale, energetyka, złącza różnoimienne The work deals with microstructure in welded joints of materials with different crystal structures. The materials used for construction of power plant boilers were investigated. The development of microstructure during solidification of austenitic stainless steels was discussed. In particular, an emphasis was put on the influence of chemical composition on phases forming directly form the liquid state and changes in microstructure occurring during cooling from solidification temperature to room temperature. In addition, diagrams allowing for the prediction of microstructure forming in welded joint between dissimilar materials were presented. The prediction was based on the chemical composition of the welded steels and applied filler metal. Keywords: microstructure, steels, power plants, dissimilar joints Strony / Pages: 2-13 P R Z E G L Ą D S P A W A L N I C T W A 3 / Strona 1

2 Streszczenia / s 3/ 2013 Janusz Czuchryj Sławomir Sikora Krzysztof Staniszewski Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych kontrolowanych radiograficznie, na podstawie poziomu jakości B+ wg PN-EN Quality assessment of welded joints in steel structures subjected to radiographic examination, basing on the quality level B+ acc. to PN-EN Wymagany poziom jakości złączy spawanych powinien być ustalony przed ich wykonaniem, najlepiej na etapie projektowania. W niektórych konstrukcjach może zaistnieć konieczność ustalania różnych poziomów jakości w tym samym złączu spawanym lub wprowadzenie szczególnych wymagań dla przyjętego poziomu jakości. Fakt ten ujęto w PN-EN Ten poziom jakości oznaczono symbolem B+, który w większości przypadków dotyczy niezgodności wykrywalnych metodą radiograficzną. Wykonano porównanie zasad oceny jakości złączy spawanych na podstawie radiogramów, według wymagań: PN EN ISO 5817, PN EN i PN EN Porównanie powinno przyczynić się do zoptymalizowania tych zasad ze względu na przedstawione w normach wymagania. Słowa kluczowe: konstrukcje spawane, jakość, badania radiograficzne The required quality level of welded structures should be determined prior to their execution, preferably in the designing stage. For some structures the need for determining various quality levels in the same welded joint may occur or special requirements for the established quality level should be introduced. These conditions can be observed in PN-EN standard. Such quality level has been denoted with symbol B+, which in the majority of cases concerns the imperfections detected using radiographic method. For this reason the study has been undertaken aimed at the comparison of the rules of quality assessment of welded joints on the basis of radiographs in accordance with the requirements of the following standards: PN-EN ISO 5817, PN-EN and PN-EN This comparison should contribute to the optimisation of these rules in respect of the requirements determined in the standards. Keywords: welded structures, quality, radiographic examination Strony / Pages: P R Z E G L Ą D S P A W A L N I C T W A 3 / Strona 2

3 Streszczenia / s 3/ 2013 Anna Pocica Od parowozu do lukstorpedy. Spawanie gazowe w naprawach taboru kolejowego, część I (z teki Jacka Lassocińskiego) From the steam engine to the lux-torpedoes. Gas welding in the repair of railway rolling stock, part I (from Jacek Lassociński s portfolio) W artykule przedstawiono historię budowy lokomotyw i wagonów do 1939 roku oraz sposoby napraw i regeneracji elementów taboru wykonanych z miedzi metodą spawania acetylenowo-tlenowego. Słowa kluczowe: tabor kolejowy, lokomotywy, spawanie gazowe The history of construction of steam locomotives and cars to the 1939 and the way of repair and regeneration of rolling stock elements made of copper using oxy-acetylene gas welding are presented in the paper. Keywords: railway cars, locomotives, gas welding Strony / Pages: P R Z E G L Ą D S P A W A L N I C T W A 3 / Strona 3

4 Streszczenia / s 3/ 2013 Z. Wang Y.M. Zhang L. Wu Pomiar i określenie ugięcia powierzchni jeziorka spawalniczego oraz głębokości wtopienia spoiny w pulsacyjnym spawaniu MIG/MAG Measurement and estimation of weld pool surface depth and weld penetration in pulsed gas metal arc welding Powierzchnia jeziorka spawalniczego może zawierać dane wystarczające do wyznaczenia głębokości wtopienia spoiny. W badaniach użyto szybkostrzelnego systemu wizyjnego z kamerą do rejestracji obrazu powierzchni jeziorka spawalniczego podczas spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazu (GMAW lub MIG/MAG). Aby wyliczyć ugięcie ciśnieniem łuku powierzchni jeziorka spawalniczego z uzyskanego obrazu zaproponowano procedurę kalibracji, która umożliwiłaby określenie parametrów do przeprowadzenia obliczeń. Ustalono parametry spawania do wykonania serii eksperymentów spawania prądem impulsowym metodą MIG/MAG. Modelowanie z użyciem danych eksperymentalnych wykazało, że zmiana ugięcia powierzchni jeziorka spawalniczego w fazie prądu impulsu może być wykorzystana do przewidywania głębokości wtopienia spoiny z wystarczającą dokładnością. Bezpośrednie zastosowanie tych wyników komplikuje jednak konieczność wykorzystania systemu wizyjnego. Aby znaleźć metodę, którą można zastosować do monitorowania wtopienia spoiny przy użyciu sygnałów łatwych do zmierzenia w warunkach produkcyjnych, przeanalizowano potencjalny związek pomiędzy zmianą ugięcia powierzchni jeziorka spawalniczego a napięciem łuku. Analiza wykazała, że zmiana napięcia łuku w fazie prądu impulsu może precyzyjnie odzwierciedlać zmianę wartości ugięcia powierzchni jeziorka w fazie prądu impulsu. W związku z tym, proponuje się określanie wtopienia spoiny ze zmiany napięcia łuku w fazie prądu impulsu. Wyniki modelowania pokazują, że zmiana napięcia łuku w fazie prądu impulsu może umożliwiać dokładne przewidywanie głębokości wtopienia podczas spawania impulsowego MIG/MAG. Słowa kluczowe: jeziorko spawalnicze, kształt spoiny, spawanie MIG/MAG, spawanie łukowe The weld pool surface may contain sufficient information to determine weld penetration. In this study, a high- speed camera-based vision system was used to image the weld pool surface during gas metal arc welding (GMAW).To calculate the depth of the weld pool surface from the acquired image, a calibration procedure is proposed to determine the parameters in the calculation equation. Welding parameters were designed to conduct a series of pulsed GMAW (GMAW-P) experiments. Modeling using experimental data shows that the change of the weld pool surface depth during the peak current period can predict the depth of the weld penetration with adequate accuracy. However, a direct application of this result is complicated by the need for a vision system. To find a method that can be used to monitor the weld penetration using signals that are easily measurable in manufacturing facilities, a possible relationship between a change in weld pool surface depth and a change in arc voltage was analyzed. The analysis suggested that the change in arc voltage during the peak current period may reflect accurately the change in weld pool surface depth during the peak current period. As a result, it is proposed that the depth of the weld penetration be determined from the change in arc voltage during the peak current period. The modeling result shows that the change in arc voltage during peak current can indeed provide an accurate prediction for the depth of the weld penetration during GMAW-P. Keywords: weld pool, weld shape, GMAW welding, arc welding Strony / Pages: P R Z E G L Ą D S P A W A L N I C T W A 3 / Strona 4

5 Streszczenia / s 3/ 2013 Bogusław Cyganek Wprowadzenie do pomiaru głębi obrazu za pomocą stereoskopowego układu kamer An introduction to scene depth measurement with stereoscopic set of cameras W artykule zaprezentowano podstawy widzenia stereoskopowego zarówno w układzie wzrokowym człowieka, jak również w systemie komputerowym wyposażonym w parę kamer. Przedstawione zostały matematyczne podstawy widzenia stereoskopowego, które z wykorzystaniem dwóch przetworników wizyjnych umożliwiają ocenę nie tylko przesunięcia obiektów, ale również ich oddalenia od kamer. Zaprezentowane systemy znajdują zastosowanie również w spawalnictwie do pomiaru parametrów powierzchni jeziorka spawalniczego oraz wyznaczenia stopnia przetopu spoiny. Słowa kluczowe: systemy wizyjne, pomiarowe systemy stereoskopowe, pomiar jeziorka spawalniczego The paper presents an introduction to stereoscopic vision in the human visual system as well as in computer system equipped with the two cameras. Application of the two cameras in the vision systems allows not only measurement of objects shifts but also measurement of their distance to the cameras. Mathematical foundations of this process are also discussed. Presented systems find application in welding for measurement of parameters of the weld pool and weld penetration. Keywords: visual system, measurement stereoscopic system, weld pool measurements Strony / Pages:38-43 P R Z E G L Ą D S P A W A L N I C T W A 3 / Strona 5