Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list"

Transkrypt

1 ÓDZKA SPECJALA STREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list ychlin Dobrzelin Lipiec / July 2011 ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lodz Special Economic Zone ód, Polska u. Tymienieckiego 22/24 Tel.: Fax.:

2 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego Materia zosta sporz dzony w oparciu o informacje otrzymane od w ciciela terenu This information does not constitute an offer within the meaning of article 66 of the Civil Code This material has been drawn up based on information received from the owner of the land LISTA DAYCH DOTYCZ CYCH TEREU SITE CHECK LIST YCHLI - Dobrzelin Po enie Location Powierzchnia nieruchomo ci Area of the property Cena Price Informacje dotycz ce nieruchomo ci Property information Charakterystyka dzia ki Land azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District / Poviat Województwo Voivodship Maksymalna dost pna powierzchnia (w jednym kawa ku) ha Max. area available (as one piece) ha Mo liwo ci powi kszenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Orientacyjna cena gruntu PL/m2 w czaj c 23% VAT Land price PL/m2 including 23% VAT asciciel / w ciciele Owner / owners Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/) Valid spatial development plan (Y/) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchni ha Soil class with area ha Dobrzelin ul. Kasztanowa Dobrzelin Kasztanowa street ychlin Kutnowski ódzkie 4,84 ha Wykup nieruchomo ci stanowi cych mienie osób fizycznych Purchase of real estate owned by natural persons 5 pln/m 2 Mienie komunalne Public property Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o local land development plan PS IV 0,4100 ha W 0,0700 ha TK 0,4400 ha 2 / 8

3 specification Lodz SEZ Investment Offer ychlin - Dobrzelin 3,9200 ha Ograniczenia budowlane Building restrictions Ró nica poziomów terenu m Differences in land level m Obecne u ytkowanie Present usage Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/) Soil and underground water pollution (Y/) Odpady znajduj ce si na terenie (T/) Waste materials on site (Y/) Poziom wód podziemnych m Underground water level m Ryzyko wyst pienia zala lub obsuni terenu (T/) Risk of flooding or land slide (Y/) Przeszkody podziemne (T/) Underground obstacles (Y/) Przeszkody wyst puj ce na powierzchni terenu (T/) Ground and overhead obstacles (Y/) Istniej ce ograniczenia ekologiczne (T/) Ecological restrictions (Y/) Budynki i zabudowania na terenie (T/) Buildings / other constructions on site (Y/) Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage % Ograniczenia wysoko ci budynków m Building height limit m + 4 m ieu ytki Barren land 4 m Brak danych o data Brak danych o data 3 / 8

4 Strefa buforowa m W zale no ci od profilu produkcji Buffer zone m Depending on manufacturing profile Inne, je li wyst puj Others if any ie wyst puj ot present Po czenia transportowe Communication Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szeroko ) Access road to the plot (type and width of the access road) Autostrada / droga krajowa km earest motorway / national road km Kolej km Railway track km Bocznica kolejowa km Railway siding km Droga powiatowa nr 2110 e szeroko 5 m Poviat road no e, width 5 m Droga krajowa nr 2 w odleg ci 3 km ational road no. 2 3 km away Odleg od dworca kolejowego 5 km 5 km away from railway station W s siedztwie dzia ki ear the plot Istniej ca infrastruktura Existing infrastructure ajbli sze lotnisko mi dzynarodowe km earest international airport km ajbli sze miasto wojewódzkie km earest voivodship city km Elektryczno na terenie (T/) Electricity (Y/) Odleg przy cza od granicy terenu [m] api cie [m] Voltage kv Dost pna moc [MW] Available capacity MW Gaz na terenie (T/) Gas (Y/) Odleg przy cza od granicy dzia ki [m] ód Lublinek, 65 km Warszawa Ok cie, 105 km ód 60 km 4 / m 15 kv a warunkach z ze p ock Terms and conditions by pdc ock (projektowane zasilenie gazem skroplonym ze zbiorników) (planned supply of liquified gas from containers) -

5 Warto kaloryczna [kw/m3] - Calorific value kw/m3 rednica rury [mm] - Pipe diameter mm Dost pna obj to [m3/h] - Available capacity m3/h] Woda na terenie (T/) Water supply (Y/) Odleg przy cza od granicy Przy granicy dzia ki ø160 pe terenu [m] At the plot fence ø160 pe Dost pna obj to [m3/24h] 315 m 3 /24h Available capacity m3/24h Kanalizacja na terenie (T/) Sewage discharge (Y/) Odleg przy cza od granicy 500 m terenu [m] Dost pna obj to [m3/24h] 215 m 3 /24h Available capacity [m3/24h Ograniczenie zrzutu cieków Limitation of discharge Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/) Rain water discharge (Y/) Oczyszczalnia cieków na terenie w bezpo rednim s siedztwie (T/) Treatment plant (Y/) Telefony (T/) cieki gospodarczo-bytowe bez ogranicze, cieki technologiczne ograniczenia standardowe Industrial and living waste with no limits, technological waste standard limits (gmina posiada zmodernizowan oczyszczalni cieków z du rezerw 40%) (the commune owns a modernised waste treatment plant with large reserve 40%) T 5 / 8

6 Telephone (Y/) Y Uwagi Comments Odleg przy cza od granicy terenu [m] Liczba dost pnych linii analogowych umber of available analog lines Liczba dost pnych linii ISD umber of available ISD lines 200 m 5 5 Osoba przygotowuj ca ofert Offer prepared by Osoby do kontaktu Contact person Departament Pozyskiwania Inwestora / Investment Development Department SSE S.A. / Lodz Special Economic Zone /51/52 ZA CZIKI GRAFICZE Graphic attachments Lokalizacja województwa ódzkiego Location of Lodz Voivodship 6 / 8

7 Lokalizacja Miasta Location of the city of 7 / 8

8 Infrastruktura techniczna i podzia na dzia ki Technical infrastructure and division into plots