województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship"

Transkrypt

1 Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) is a government agency subject to the Minister of economy. It was created by an act from 9th November Its task is to manage funds from the state treasury and the European Union aimed at supporting entrepreneurship and innovativeness, as well as human resources development. W perspektywie finansowej Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. In the financial perspective the Agency is responsible for implementing activities under three operational programmes: Innovative Economy, Human Resources and Eastern Poland Development. Jednym z priorytetów Agencji jest promowanie postaw innowacyjnych oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. W tym celu PARP prowadzi Portal Innowacji poświęcony tematyce innowacyjnej (www.pi.gov.pl), a także corocznie organizuje konkurs Polski Produkt Przyszłości. Przedstawiciele MSP mogą w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach. Celem portalu edukacyjnego Akademia PARP (www.akademiaparp.gov.pl) jest upowszechnienie wśród mikro, małych i średnich firm dostępu do wiedzy biznesowej w formie e-learningu. Za pośrednictwem strony internetowej web.gov.pl PARP wspiera rozwój e-biznesu. W Agencji działa ośrodek sieci Enterprise Europe Network, który oferuje przedsiębiorcom informacje z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Wspólnym Rynku. PARP jest inicjatorem utworzenia Krajowego Systemu Usług, który pomaga w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. W ponad 150 ośrodkach KSU (w tym: Punktach Konsultacyjnych, Krajowej Sieci Innowacji, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych współpracujących w ramach KSU) na terenie całej Polski przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą uzyskać informacje, porady i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także uzyskać pożyczkę lub poręczenie. PARP prowadzi również portal KSU: Partnerami regionalnymi PARP we wdrażaniu wybranych działań są Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) Klastry w województwie lubuskim One of the Agency s priorities is to promote innovative attitudes and to encourage entrepreneurs to use the latest technologies in their companies. In order to do so the PARP runs an Innovations Portal devoted to the topic of innovations (www.pi.gov.pl), as well as an annual competition for the Polish Product of the Future. Representatives of SMEs can participate in cyclic meetings under the Innovative Enterprises Club. The purpose of the PARP Academy education portal (www.akademiaparp.gov.pl) is to popularise access to business knowledge in form of e-learning among micro, small and medium enterprises. By using the web.gov.pl website, the PARP supports development of e-business. The Agency also has a division of the Enterprise Europe Network, which offers information about the European Union law and the rules of running a business on the Common Market. The PARP is the initiator of creating the National Services System, which helps in starting and developing business activities. In over 150 NSS centres (including: Consultation Points, the National Innovation Network, loan and guarantee fund, which co-operate under the NSS) all over Poland entrepreneurs and persons starting a business can acquire information, advice and trainings in running a business. They can also get a loan or a guarantee. The PARP also runs the NSS web portal: Regional Financing Institutions (RFI) are the PARP s regional partners in implementing selected activities. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development ul. Pańska 81/83, Warszawa tel , faks: Punkt informacyjny PARP PARP information point tel województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Clusters in the Lubuskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2 województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie The activity Polish clusters and cluster policy activity is being implemented under the honorary auspices of the Minister of Economy. The catalogue was prepared under PARP activity of Polish clusters and cluster policy. The activity of PARP is co-financed by the European Union from the European Social Fund under systemic project Development of human resources through the promotion of knowledge, transfer and dissemination of innovation from the Human Capital Operation Program, Measure

3 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy dynamiczny wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Znakomita ich większość doskonale radzi sobie już nie tylko na rynkach lokalnych, ale także sukcesywnie zwiększa zasięg swojego oddziaływania o coraz bardziej wymagające rynki zagraniczne. Utrzymanie tej tendencji wymaga nieustannej pracy na rzecz jakości oferowanych produktów oraz ciągłego poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Ważnym elementem gospodarczej konkurencyjności regionów jest stała współpraca przedsiębiorstw z przedstawicielami środowisk naukowych oraz samorządem terytorialnym. Klastry, synonim sukcesu zbudowanego na wysokiej jakości konkurencji, stwarzają doskonałe warunki do umocnienia takiej współpracy. Rozwój powiązań kooperacyjnych w Polsce zależy przede wszystkim od woli przedsiębiorstw, ich wzajemnego zaufania oraz kwalifikacji koordynatorów wywodzących się z instytucji otoczenia biznesu i administracji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, mając świadomość korzyści wynikających z funkcjonowania klastrów, podejmuje działania mające na celu mobilizację podmiotów gospodarczych do nawiązywania współpracy z partnerami. Działania te realizowane są poprzez szereg projektów informacyjno-promocyjnych mających na celu upowszechnienie pozytywnych aspektów funkcjonowania w sformalizowanych sieciach współpracy. Dzisiaj prezentujemy Państwu katalog, którego głównym celem jest wypromowanie prężnie funkcjonujących klastrów z województwa lubuskiego, promocja ich dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowanie oferowanych produktów w postaci usług i technologii ze szczególnym uwzględnieniem ich innowacyjnego charakteru. Mam nadzieję, że upowszechnione w katalogu przykłady dobrych praktyk staną się standardem. Zachęcam Państwa do lektury katalogu! Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP / Chief Executive Officer of PARP Over the last few years we have observed a dynamic growth of the competitiveness of Polish enterprises. A significant number of those businesses is managing very well not only on local markets but also on competitive foreign markets. Maintaining such a tendency requires constant work towards increasing the quality of offered products and continuous search for quality improvement and innovative solutions. From the point of view of economic competitiveness of regions, cooperation of businesses with scientific circles is very relevant. Cooperation with local authorities is also important. Clusters create perfect conditions for such cooperation. Clusters are synonymous with success build on a high quality of competitiveness. The development of cooperative networks in Poland depends mainly on the will of companies and qualifications of coordinators coming from business support institutions and administration. The Polish Agency for Enterprise Development, aware of the benefits stemming from the functioning of clusters aims at encouraging companies to create networks of cooperation. These actions are implemented through a number of informational and promotional projects trying to popularize positive aspects of functioning in formalized cooperating networks. Today we present to you a catalogue, the purpose of which is to promote buoyantly functioning clusters from Lubuskie Province. It also outlines their recent achievements and presents offered products, services and technologies emphasizing their innovative character. We hope that the best practices popularized by the catalogue will become a standard. I encourage you to read our catalogue! 1

4 Informacja o przedsięwzięciu PARP Information on the PARP undertaking Podstawowym celem przedsięwzięcia Polskie klastry i polityka klastrowa jest wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej. Realizacja działania odbywa się dwutorowo: poprzez oddziaływanie na podmioty tworzące klastry, funkcjonujące w nich oraz działające na ich rzecz oraz poprzez wspieranie i kształtowanie polityki rządu i samorządów w zakresie mającym znaczenie dla rozwoju i działania klastrów. Z tego względu projekt podzielony został na dwa działania: Działanie 1: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce poprzez upowszechnianie i popularyzowanie informacji związanych z ich powstawaniem i funkcjonowaniem oraz budowanie platformy wymiany wiedzy, dobrych praktyk i komunikacji, jak również promowanie klastrów i ich osiągnięć. Działanie 2: Wsparcie instytucji i organizacji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej poprzez budowanie między nimi przestrzeni dialogu. Realizacją tego działania zajmuje się grupa robocza ds. polityki klastrowej, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej. Celem działania 2 jest wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej na kolejne lata. Służą temu wnioski i rekomendacje wynikające z obecnie realizowanej polityki w obszarach mających wpływ na rozwój klastrów w Polsce oraz analiza zagranicznych doświadczeń i dobrych praktyk. Niniejszy katalog jest jednym z efektów realizacji przedsięwzięcia. Aby pokazać różnorodność inicjatyw klastrowych występujących w województwie lubuskim, wybraliśmy pięć klastrów i inicjatyw, których opisy znajdziecie Państwo w dalszej części katalogu. The basic aim of the Polish clusters and cluster policy activity is to support Polish clusters, increase their level of competitiveness and innovation capacity through the development of human resources and increasing the efficiency of cluster policy creation. The implementation of the undertaking takes place on two levels; through the impact on entities that create clusters, function within them and support them as well as through shaping and supporting the government and local authorities policy relevant to the clusters. For this reason the activity was divided into two measures: Action 1: Supporting cluster development in Poland through popularization and dissemination of information concerning clusters formation and functioning as well as through building a platform of exchange of knowledge and good practices, streamlining communication and promoting clusters and their achievements. Action 2: Supporting the institutions and organizations responsible for shaping cluster policy by building a dialogue between them. This measure is implemented by a working group responsible for cluster policy and composed of representatives of central and local authorities. The aim of the measure number 2 is to design cluster policy for the next few years. This measure is supported by conclusions and recommendations that are a direct result of the Policy being currently implemented in the areas that have influence on cluster development in Poland. Analysis of foreign best practices and experience also provides precious insight. The following catalogue is one of the results of the implementation of the activity. To show the diversity of cluster initiatives in the Lubuskie Province we have selected five clusters and cluster initiative which we have described herein. 2

5 $ $ Informacje o województwie lubuskim Information about Lubuskie Province Województwo lubuskie należy do regionów charakteryzujących się średnim wskaźnikiem przedsiębiorczości na 1000 osób przypada 43,2 przedsiębiorstw, podczas gdy średnia krajowa to 43,8 1. Przedsiębiorstwa województwa stanowią 2,61% ogólnej liczby przedsiębiorstw działających w Polsce. Klasyfikuje to województwo na 14 pozycji w kraju mniej przedsiębiorstw znajduje się tylko w województwie opolskim. Zdecydowana większość prawie 96% podmiotów prowadzących działalność gospodarczą to podmioty mikro, czyli zatrudniające do 9 osób. Jedynie 0,16% 2 stanowią duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. Lubuskie jest razem z Opolskim województwem o najniższej kontrybucji do krajowego PKB w 2010 roku wytworzyło go 2,2% 3. Podczas analizy gospodarczej nie należy zapominać jednak, iż jest to jeden z najmniejszych regionów kraju, co wpływa na osiągane wartości wskaźników. W województwie lubuskim najczęściej podejmowaną działalnością jest działalność handlowa, naprawa pojazdów samochodowych, obsługa nieruchomości Lubuskie Province is one of the regions characterized by a medium entrepreneurship factor there are 43.2 enterprises per 1000 people, whereas the national average is Enterprises of the province are 2.61% of the total number of companies operating in Poland. This classifies the province in the 14th position in Poland a lower number of enterprises is recorded only in Opolskie Province. The vast majority almost 96% of entities conducting business activities are micro entities, namely the ones employing up to 9 people. Only 0.16% 2 are large enterprises employing more than 250 employees. Together with Opolskie, Lubuskie is a province with the lowest contribution to GDP in 2010 this contribution was 2.2% 3. In the course of economic analysis it should not be forgotten, however, that this is one of the smallest regions of Poland, which affects the achieved values of factors and indicators. In Lubuskie Province the most often undertaken activities are commercial operations, repair of automotive vehicles, real estate services and services for companies as well as construction services. Howe- wartość / value pozycja w kraju / position in the country rok / year Udział w PKB Polski [%] / Participation in GNP [%] 2,2% Bezrobocie [%] / Unemployment [%] 14,6% Pracujący w przemyśle [%] / Employees in the industry [%] 2,67% Nakłady na B+R w PKB [%] / Expenditures for R&D in GDP [%] 0,09% Zatrudnieni w B+R [os. na 1000 ludności aktywnej zawodowo] / Employed in R&D [person per 1000 professionaly active population] 1,9% $ Udział biznesu w finansowaniu B+R [%] / Participation of businesses in financing R&D [%] 0,36% Źródło: GUS / Source: National Statistical Office (GUS) 1 Dane GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r. 2 Tamże. 3 MRR Raport Polska Data of the National Statistical Office (GUS), Activities of non-financial enterprises in Ibidem. 3 MRR (Ministry of Regional Development) Report Poland

6 i firm oraz budownictwo. Jednak najwięcej miejsc pracy zapewnia branża przemysłowa, a dopiero w drugiej kolejności handel i naprawy oraz edukacja. 4 Nakłady na B+R w województwie lubuskim stanowią 0,32% nakładów krajowych. Dominującą część wydatków stanowią nakłady sektora szkolnictwa wyższego. ver, the largest number of jobs is provided by industry, and trade and repairs as well as education are on the second place. 4 Expenditures for R&D in Lubuskie Province are 0.32% of national expenditures. A dominant part of expenditures are the ones of the higher education sector. Cele strategiczne / Strategic goals Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu / Ensuring spatial, economic and social cohesion of the region. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacji społeczeństwa / Raising the level of education in the society, increasing innovative potential of science and introducing IT to the society Rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką / Development of entrpreneurshio and actions aiming at raising the technological level of enterprises in their innovativeness thanks to cooperation with science Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego / Evective, pro-development use of cnatural and cultural environment Cele operacyjne / Operational goals 1.1 Modernizacja infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu / 1.1 Modernization of transport infrastucure and increasing the transport accessibility of the region. 2.1 Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnzjalnym i wyższym / 2.1 Improving the quality of secondary and higher education 3.1 Usprawnienie mechanizmów transferu innowacji i technologii oraz wzrost efektywności współpracy strefy gospodarki i instytucji naukowych / 3.1 Improving the mechanisms of transferring innovations and technologies and increase in the effectiveness of cooperation between the economic zone and scientific institutions 4.1 Wykorzystanie walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki / 4.1 Using the qualities of the environment anc cultural heritage for tourist development 1.2 Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej i komunalnej poprawiającej warunki życia oraz podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów aktywności gospodarczej / 1.2 Improvement and expansion of technical and municipal infrastructure rozbudowa infrastruktury improving living conditions and increasing the investment attractiveness of business activity areas. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacji społeczeństwa / Raising the level of education in the society, increasing innovative potential of science and introducing IT to the society 3.2 Rozwój instytucjonalnego i kapitałowego otoczenia biznesu / 3.2 Development of institutional and capital business environment 4.2 Promocja walorów turystycznych i stworzenie systemu informacji turystycznej / 4.2 Promoting tourist qualities and creating tourist information system. 1.3 Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury społecznej w szczególności w sferach edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i pomocy społecznej/ 1.3 Improvement and expansion of social infrastructure - in particular in zones of education, health care, culture and social assistance 2.3 Dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy i standardów UE / 2.3 Adjusting education to the needs of the local labour market and the EU standards. 4.3 Podejmowanie przedsięwzięć kulturalnych tworzących atrakcyjny wizerunek województwa / 4.3 Undertaking cultural projects creating the attractive image of the province. 4 4 Dane GUS, Województwo Lubuskie Data of the National Statistical Office (GUS), Lubuskie Province 2009.

7 W Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020, władze samorządowe wyznaczyły cele dotyczące wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Zauważono, że usprawnienie mechanizmów transferu innowacji i technologii wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie. Działaniami, które mają sprzyjać jej wzrostowi są: współpraca z partnerskimi regionami województwa lubuskiego, współpraca z regionami polskimi w ramach wspólnej realizacji programów ponadregionalnych, wykorzystania funduszy strukturalnych UE oraz współtworzenia polskiego stanowiska dotyczącego polityki regionalnej UE. Do zwiększenia konkurencyjności przyczyni się również wspieranie bezpośrednich kontaktów transgranicznych instytucji i organizacji pozarządowych w obszarze życia społeczno-gospodarczego oraz wspieranie kooperacji przedsiębiorstw, przeprowadzenie działań ułatwiających współpracę i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć. Województwo Lubuskie położone jest w północno- -zachodniej części Polski. Zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem wielkości obszarów leśnych, które są poprzecinane licznymi jeziorami i rzekami. Z tego względu nazywane jest często zielona bramą Polski. Lubuskie leży na skrzyżowaniu naturalnych szlaków północ-południe i wschód-zachód, co wraz z rozwijającą się siecią dróg powoduje, że region jest dobrze skomunikowany zarówno z resztą Polski jak i Europą. Położenie oraz walory przyrodnicze stanowią olbrzymi potencjał turystyczny województwa. Analiza potencjału turystycznego województwa wykazała, iż pomimo zróżnicowanych i atrakcyjnych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych (wysoki poziom lesistości, duża liczba jezior), Lubuskie jeszcze niewystarczająco wykorzystuje naturalne walory dla intensyfikacji ruchu turystycznego. Jedynie 3% lubuskiego rynku pracy stanowią ludzie zatrudnieni w hotelach i restauracjach. In the Development Strategy for Lubuskie Province to the year 2020 local government authorities determined objectives concerning support and development of entrepreneurship. It was noticed that improvement of mechanisms for transferring innovations and technology will affect increase in determining the competitiveness of companies in the province. The actions which are to foster its increase are: cooperation with partner regions of Lubuskie Province, cooperation with Polish regions under joint execution of superregional programs, use of the EU structural funds and co-creation of the Polish position concerning EU regional policy. Increase in competitiveness will be also fostered by support for direct cross-border contacts of non-governmental institutions and organizations in the field of socio- -economic life as well as support for cooperation of enterprises, and conducting activities facilitating cooperation and undertaking of joint activities. Lubuskie Province is located in the north-western part of Poland. It is on the first place in Poland in terms of the size of forest areas which are crossed by numerous lakes and rivers. For this reason, it is often referred to as the green gate of Poland. Lubuskie Province is located on the crossing of natural north- -south and east-west routes which, along with the developing network of roads results in the fact that the region is well connected with both the rest of Poland and with Europe. Location and natural qualities constitute great tourist potential of the province. Analysis of tourist potential of the province proved that despite diverse and attractive natural-landscape areas (high level of woodiness, large number of lakes) Lubuskie Province still insufficiently uses natural qualities for intensification of tourist traffic. Only 3% of the labour market of Lubuskie Province are people employed in hotels and restaurants. 5

8 Klastry w województwie lubuskim Analizując rozwój klastrów na terenie woj. lubuskiego należy stwierdzić, iż na tle innych regionów aktywność podmiotów w zakresie ich tworzenia jest dużo niższa od pozostałych województw. Wynika to m.in. z dużego rozdrobnienia sektora prywatnego, małej liczby innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w przedsiębiorstwach, mniejszej niż w innych województwach liczby ośrodków B+R, jak też braku wyraźnych więzi wskazujących na powstawanie klastrów. Potwierdzają to m.in. wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu aktualizacji regionalnej strategii innowacyjności przygotowanych przez niezależną firmę: Grupa Gumułka Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. i Grupa Gumułka Sp. z o.o. w październiku Jeszcze 5 lat temu na terenie województwa identyfikowano przeszło 8 klastrów m.in. z branży spożywczej, turystycznej. Jak wskazują obecne dane (m.in. w oparciu o interaktywną mapę klastrów www. pi.gov.pl) w woj. lubuskim obecnie funkcjonuje 1 klaster oraz 3 inicjatywy klastrowe, niemniej stale pojawiają się nowe organizacje i podmioty. Niestety ich przeżywalność jest stosunkowo krótka. Clusters in Lubuskie Province When analyzing the development of clusters in the area of Lubuskie Province, it should be stated that, as compared to other regions, activity of entities in the sphere of their establishment is much lower than in the case of other provinces. It results, among others, from high fragmentation of the private sector, small number of innovative solutions implemented in enterprises, number of R&D centres smaller than in other provinces, and the lack of clear bonds indicating formation of clusters. It is confirmed, among others, by the results of analyses conducted under the project of updating the regional strategy of innovation prepared by an independent company: Grupa Gumułka Kancelaria Prawa Finansowego (Financial Law Firm) Sp. z o.o. and Grupa Gumułka Sp. z o.o. in October Even 5 years ago over 8 clusters were identified in the province, among others, from the industries of food production and tourism. As indicated by the present data (among others, on the basis of an interactive map of clusters www. pl.gov.pl) in Lubuskie Province the presently functioning clusters include 1 cluster and 3 cluster initiatives, nevertheless, new organizations and entities are constantly being established. Unfortunately, their survival rate is relatively low. Mapa klastrów i organizacji klastrowych w województwie lubuskim. / Map of clusters and cluster organization in Lubuskie Province. Kostrzyn nad Odrą Lubuski Klaster Szkoleniowo-Doradczy na rzecz Produktu Regionalnego / The Lubuskie Training-Consulting Clusterfor the regional product Gorzów Lubuski Klaster Metalowy / Metal Cluster of Lubuskie Province Zielona Góra Lubuski Szlak Wina i Miodu, Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR / The Lubuskie Route of Wine and Mead, Regional Tourist Organization of Lubuskie Province LOTUR Nowa Sól Klaster Archiwizacji Cyfrowej / Digital Archiving Cluster 6

9 Pomimo tej sytuacji Zarząd Województwa Lubuskiego opracowując Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 uznał, iż powiązania kooperacyjne są szansą pobudzenia przedsiębiorczości w regionie, poprzez pozytywny wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej. Efektem tego było opracowanie Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji, której celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu lubuskiego. Jej realizacja jest możliwa poprzez wspieranie przedsiębiorczości i aktywności innowacyjnej firm, przy wykorzystaniu potencjału naukowego oraz środków europejskich. Takie działanie ma się przyczynić do budowania gospodarki opartej na wiedzy, która ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki. Pozwoli to także cyt. zbudować swoisty most umożliwiający wymianę wiedzy między nauką i gospodarką, który wspierać będzie rozwój przedsiębiorczości w regionie. Rozwój przedsiębiorczości i potencjału innowacyjnego znalazł również odzwierciedlenie w założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dla województwa lubuskiego, w którym stwierdzono, iż ważną rolę w rozwoju specjalizacji regionu mogą odegrać struktury klastrowe. Efektem tego było stworzenie, w ramach priorytetów LRPO, odrębnego priorytetu dotyczącego stymulowania wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, w którym znalazły się następujące działania skierowanie do klastrów oraz podmiotów je tworzących tj.: Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Kluczową rolę w regionalnym wsparciu klastrów ogrywa działanie 2.4 RPO, którego celem jest budowa systemu wspierania innowacji i nowoczesnej infrastruktury w regionie, tworzenie zaplecza niezbędnego do prowadzenia działalności o charakterze naukowo-badawczym na rzecz sektora MŚP, wspieranie przedsiębiorczości i aktywności innowacyjnej firm, jak również wprowadzenie nowatorskich rozwiązań gospodarczych. Skupia się ono na dofinansowaniu inicjatyw polegających na: inwestycjach w budowę, przebudowę i rozwój infrastruktury B+RT, Despite this situation, when preparing the Development Strategy for Lubuskie Province until 2020, the Management Board of Lubuskie Province recognized that cooperation linkages are an opportunity to stimulate entrepreneurship in the region, positively affecting improvement in the economic situation. The result of it was preparation of the Regional Innovation Strategy of Lubuskie Province, the purpose of which is the increase in competitiveness and innovativeness of Lubuskie Province. Its implementation is possible through supporting entrepreneurship and activities of innovative companies using the scientific potential and European funds. Such action is supposed to contribute to building knowledge-based economy, which is of critical importance for growth in innovativeness and competitiveness of local economy. This will also allow to quot. build a unique bridge enabling knowledge exchange between science and economy, which will support development of entrepreneurship in the region. Development of entrepreneurship and innovative potential is also reflected in the assumptions of Regional Operational Programme for the years for Lubuskie Province, in which it was stated that an important role in the development of the region s specialization may be played by cluster structures. The result of it was the creation, under LRPO priorities, of a separate priority concerning stimulation of investment growth in enterprises and strengthening of innovative potential, which includes the following actions directed to clusters and entities forming them, i.e. Action 2.4 Transfer of research, modern technologies and innovations from the world of science to enterprises, Action 2.3 Improvement in competitiveness of enterprises through consulting and support for marketing activities, Action 2.5 Development of regional and local business environment institutions. The key role in regional support for clusters is played by Action 2.4 RPO, the purpose of which is to build a system for support of innovation and modern infrastructure in the region, create back-up facilities necessary to run operations of scientific-research nature for the SME sector, support entrepreneurship and innovative activity of companies as well as introduce innovative economic solutions. It is focused on subsidizing initiatives consisting in: investments in construction, reconstruction and development of R&TD infrastructure, 7

10 OGÓLNOPOLSKI POZIOM WSPARCIA / NATIONAL SUPPORT LEVEL Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym PO IG / Action 5.1. Support for cooperation links of supraregional characterer PO IG POZIOM REGIONALNY WSPARCIA LRPO / REGIONAL SUPPORT LEVEL LRPO Działanie Wsparcie dla współpracy sfer nauki i przedsiębiorstw PO KL / Action Support for cooperation between the sphere of science and enterprises PO KL Działanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL / Action Support for adaptation and modernization processes in the region PO KL Działanie Wspieranie Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL / Action Support for the development of professional qualifications and business consulting POKL Działanie 2.4. Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw / Action 2.4. Transfer of research, modern technologies and innovation from the world of science to enterprises Działanie 2.3. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych / Action 2.3. Improvement in competitiveness by consulting and support for marketing actions. Działanie 2.5. Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu / Action 2.5. Development of regional and local business environment institutions Klastry i ich uczestnicy / Clusters and their articipants 8 zakupie niezbędnego wyposażenia i urządzeń do prowadzenia prac B+RT, w tym: wyposażeniu laboratoriów i hal przeznaczonych na prowadzenie działalności rozwojowej/ badawczej, inwestycjach i rozwoju infrastruktury związanej z komunikowaniem się, gromadzeniem i wymianą informacji związanych z transferem innowacji, w tym rozwój regionalnych systemów informatycznych o innowacjach, będących regionalnymi komponentami krajowego systemu informacji o innowacjach, inwestycjach związanych z rozwojem powiązań kooperacyjnych, inwestycjach dot. budowy/rozbudowy parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych, inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu wiedzy, inwestycjach dot. budowy/utworzenia infrastruktury wspierającej innowacje, tj. parków naukowo-technologicznych, parków przemy- purchasing necessary equipment and devices for conducting R&TD works, including: equipment of laboratories and halls intended for conducting development/research activities, investments and development of infrastructure related to communication, gathering and exchange of information related to transfer of innovations, including development of regional IT systems on innovations, being regional components of the national system of information about innovations, investments related to the development of cooperation linkages, investments concerning construction/expansion of science-technological parks, industrial parks, technological incubators, incubators of entrepreneurship, knowledge transfer centres, investments concerning construction/creation of infrastructure supporting innovation, i.e. science-technological parks, industrial parks etc., including land utilities, car parks as well as transport routes, development of adjacent areas

11 słowych itp., w tym uzbrojenie terenu, parkingi oraz ciągi komunikacyjne, zagospodarowanie terenu przyległego. Rozwój idei klastrowej wspierany jest również przez największe w województwie lubuskim stowarzyszenie przedsiębiorców. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL) zyskała status wiarygodnego partnera zarówno lokalnych władz rządowych oraz samorządowych, jak i ogólnopolskich instytucji rządowych. Jako ośrodek wspierania biznesu, swoją misję realizuje poprzez: prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego; prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i promocyjnej dla przedsiębiorstw; prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień, współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego; integrowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców. OPZL jest inicjatorem zmian legislacyjnych w obszarze polityki klastrowej w skali województwa i kraju. OPZL zainicjowało powstanie kilku inicjatyw klastrowych, w tym pierwszego w Polsce Klastra Archiwizacji Cyfrowej. Reasumując, tworzenie klastrów na terenie województwa lubuskiego może napotykać pewne bariery (np. biorąc pod uwagę uwarunkowania regionu), jednakże wszelkie inicjatywy tego typu mogą liczyć na wsparcie zarówno na poziomie lokalnym, jak też ogólnokrajowym. The development of the idea of clustering is also supported by the largest in the southern part of the Lubuskie association of entrepreneurs. Employers Organisation Lubusz (OPZL) has gained the status of a reliable partner of both local government and local authorities. As a business support center, carries out its mission through: conducting legal advice and organizational; conducting training activities, advisory, information and promotion for companies; conducting collective bargaining, concluding collective agreements and other agreements, cooperation in the maintenance of social peace; Integrating the local business community. OPZL is an initiator of legislative changes in the scale of cluster policy in the region and country. OPZL initiated the creation of several cluster initiatives, including the first in Poland Cluster od Digital Archiving. To sum up, creation of clusters within Lubuskie Province, taking into account the conditions of the region, may encounter certain barriers, however, any such initiative can count on support, both at the local as well as national level. 9

12 Lubuski Klaster Metalowy Metal Cluster of Lubuskie Province Branża: metalowa Trade: metal Lubuski Klaster Metalowy powstał w sierpniu 2007 roku, w wyniku podpisania deklaracji zaangażowania w inicjatywę klastrową przez grupę przedsiębiorców z branży metalowej z Gorzowa Wielkopolskiego oraz północnej części województwa lubuskiego. Formalizacja działalności nastąpiła 30 maja 2008 roku, kiedy to Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Inicjatorem powstania Klastra jest Lubuska Organizacja Pracodawców, która była uczestnikiem ogólnoeuropejskiego projektu ClusterNet. W północnej części województwa lubuskiego rozwinął się w latach powojennych przemysł metalowy. Metal Cluster of Lubuskie Province was created in August 2007, as a result of signing a declaration of involvement in a cluster initiative by a group of entrepreneurs from metal industry from Gorzów Wielkopolski and the northern part of Lubuskie Province. Formalization of activities took place on 30 May 2008, when Metal Cluster of Lubuskie Province Association was registered in the National Court Register. An initiator of the Cluster s establishment is the Organization of Employers of Lubuskie Province which was a participant of the European project called ClusterNet. In the period after the war metal industry developed in the northern part of Lubuskie Province. Mechanical Utworzenie Lubuskiego Klastra Metalowego w wyniku podpisania deklaracji zaangażowania w inicjatywę klastrową. / The establishment of the Lubuskie Metal Cluster as a result of signing the statement on involvement in the cluster initiative. Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym. / The Metal Cluster of Lubuskie Province Association has been registered in the National Court Register. 15 października 2009 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy stowarzyszeniem Lubuski Klaster Metalowy, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim. / on 15 October 2009, an agreement was signed, for cooperation between the Lubuskie Metal Cluster Association and the State Vocational Higher School in Gorzów Wielkopolski. Lubuski Klaster Metalowy ma 24 członków. / Metal Cluster of Lubuskie Province has 24 members.

13 Silne były też służby mechaniczne w przedsiębiorstwach innych branż. Po przemianach lat 80-tych, w oparciu o ten potencjał, zaczęło funkcjonować wiele firm z kapitałem krajowym, które zdobyły doświadczenie na rynku międzynarodowym. Wzmocnieniem tej branży była lokalizacja w ostatnich latach firm metalowych z kapitałem zagranicznym, powiązanych z nowoczesnym przemysłem metalowym w Europie, zatrudniających dobrze przygotowaną lokalną kadrę techniczną. Bardzo istotne jest silne środowisko inżynierów i techników mechaników. Z inicjatywy nastawionych innowacyjnie firm powstał Lubuski Klaster Metalowy, który zrzesza obecnie 24 firmy i instytucje. W tej liczbie znajduje się 14 przedsiębiorstw różnej wielkości, o profilu metalowym oraz firmy współpracujące, a także instytucje edukacyjne. services in companies of other industries were also strong. After the reforms of the 1980s, many companies with national capital, which gained experience on the international market, function on the basis of this potential. A strengthening factor of this industry was, in the recent years, the location of metal companies with foreign capital, associated with modern metal industry in Europe, employing a well-trained local technical personnel. The strong environment of engineers and technicians mechanics is of great importance. On the initiative of innovation-oriented companies, the Lubuskie Metal Cluster has been established, which presently associates 24 companies and institutions. This number includes 14 companies of different size, with metal profile and cooperating companies, as well as educational institutions. Łańcuch wartości i kompetencje klastra / Chain of values and competences of the cluster Jednostki naukowo- -badawcze / Scientific-resesarch Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa / National Higher Vocational School Zespół Szkół Mechanicznych / Complex of Mechanical Schools Instytucje otoczenia biznesu / Business environment institutions Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna / Kosztrzyn- Słubisk Special Economic Zone Lubuska Organizacja Pracodawców / Lubusz Employers Organization Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego / Provincial Professional Improvement Institution Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Branża metalowa Firmy współpracujące / Metal branch Cooperating companies SIMP KOMPETENCJE Organizacja systemu zbiorowych zakupów materiałów i komponentów do produkcji. Organizacja systemu transakcyjnego dla zakupów i sprzedaży zdolności produkcyjnych. Organizacja systemu naboru i szkolenia pracowników w zawodach i specjalnościach potrzebnych dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych i prowadzenie działań szkoleniowych. Prowadzenie analiz i wskazanie opracowań pomocnych dla zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności produktowej i procesowej, rozwoju kapitału ludzkiego, pozyskiwania środków na rozwój, rozwoju rynków zbytu. Doradztwo i konsulting. Realizacja różnych form promocji informacji. Wspólne pozyskiwanie funduszy na działalność statutową. COMPETENCIES Organization of the system for collective purchases of materials and components for production. Organization of a transaction system for purchases and sales of production capacities. Organization of the system for recruitment and training of employees in professions and specialties necessary for associate business entities and conducting trainings. Conducting analyses and indication of studies helpful to increase competitiveness, product and process innovation, development of human capital, acquisition of funds for development, sale market development. Consulting. Implementation of different forms of information promotion. Common acquisition of funds for statutory activity 11

14 Koordynator W Lubuskim Klastrze Metalowym za koordynację prac 24 podmiotów odpowiada Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Najwyższą władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Walne Zebranie Członków, które raz w roku spotyka się w celach sprawozdawczych, jest. to tzw. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd. Są o nim powiadamiani pocztą elektroniczną lub faxem, wszyscy członkowie Klastra. W uzasadnionych przypadkach, m.in. na pisemny wniosek co najmniej połowy członków, Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu miesiąca po otrzymaniu takiego wniosku. Posiedzenia Zarządu Organu Wykonawczego Stowarzyszenia, odbywają się z większą częstotliwością, raz na 2 miesiące. Klaster posiada własne Biuro, co ułatwia sposób komunikacji członków Klastra. Spotykają się oni również podczas wyjazdów technicznych oraz promocyjnych, natomiast informacjami wymieniają się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Coordinator In the Lubuskie Metal Cluster, the entity responsible for coordination of works of 24 entities is the Lubuskie Metal Cluster Association, based in Gorzów Wielkopolski. The highest authority in the Association is exercised by the General Assembly of Members, which is held once a year for reporting purposes, being the so-called the Reporting General Assembly of Members, summoned by the Board. All the Cluster members are notified of the meeting by or by fax. In justified cases, among others, at a written request of at least half of Members, the Board is obliged to summon the General Assembly of Members within one month after receipt of such a request. Meetings of the Board Executive Body of the Association, are held with a greater frequency, once every 2 months. The Cluster has its own Office, which facilitates communication of the Cluster members. They meet also during technical and promotional trips, on the other hand, they exchange information by . Dane kontaktowe podmiotu pełniącego rolę koordynatora/animatora: / Contact details to entity performing the role of coordinator/animator: koordynator klastra: / Coordinator of the cluster: okres podstawa pełnienia funkcji: / period of performing the function: formalna podstawa pełnienia funkcji: / formal basis of performing the function: adres korespondencyjny: / mailing address: Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy / Lubuskie Metal Cluster Association Od 2008 roku / From 2008 Statut / Statute Jagiellończyka 17/1, Gorzów Wlkp. osoba do kontaktów: / contact person: Janusz Gramza dyrektor biura, Joanna Sondej asystent Zarządu / Janusz Gramza office director Joanna Sondej Board assistant tel. / fax.: / phone/fax: (95) / strona www: / / website: / Skład zarządu / Members of the Board of Directors: Prezes zarządu / President of the executive board: Wiceprezes zarządu / Vice President of the Board: Wiceprezes zarządu / Vice President of the Board: Zbigniew Rudowicz Zbigniew Marcinkiewicz Roman Mizerny 12

15 Główne zadania Stowarzyszenia / Main tasks of the Association: Promocja przemysłu metalowego, jako istotnego dla gospodarki regionu/ Promotion of the metal industry as important for the region s economy Współdziałanie z organami administracji samorządowej i państwowej, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi / Help in exchanging information between the members of the Association and economic, scientific-research and administrative environment Działalność i oferta klastra Integracja przedsiębiorstw metalowych i przedsiębiorstw działających w ich otoczeniu oraz realizacja wspólnych inicjatyw gospodarczych / Integration of metal enterprises and enterprises active in their environment, as well as implementation of common economic initiatives Klaster stwarza swoim członkom korzystne warunki rozwoju, m.in. poprzez współdziałanie Klastra z organami administracji samorządowej i państwowej, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Oferuje swoją pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych, rozwojowych oraz szkoleniowych. Wiodące specjalizacje firm będących członkami Lubuskiego Klastra Metalowego: konstrukcje stalowe dla: przemysłu, budownictwa, rolnictwa, energetyki i ochrony środowiska, maszyny i urządzenia oraz zautomatyzowane linie produkcyjne dla różnych branż przemysłowych, m.in.: motoryzacyjnej, spożywczej, energetycznej części zamienne i podzespoły, budowa, modernizacja i remonty urządzeń i instalacji energetycznych, chemicznych, ochrony środowiska, realizacja obiektów przemysłowych pod klucz, kompleksowe przenoszenie fabryk i linii produkcyjnych, zautomatyzowana, precyzyjna obróbka części aluminiowych, odlewanych ciśnieniowo, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego. Pomoc w wymianie informacji między członkami Stowarzyszenia oraz otoczeniem gospodarczym, naukowo-badawczym i administracyjnym / Coordination of actions for solving organizational, technical, commercial, cooperation, development and training problems. Wspieranie rozwoju i promocja podmiotów gospodarczych branży metalowej / Integration of metal enterprises and enterprises active in their environment, as well as implementation of common economic initiatives Koordynacja działań w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych, kooperacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych / Supporting the development and promoting economic entities of the metal branch Activities and offer of the cluster The Cluster creates favorable development conditions for its members, among others, through interaction of the Cluster with local and state administration bodies, scientific institutions and non-governmental organizations. It offers assistance in solving organizational, technical, commercial, development and training problems. Leading specialties of the companies being members of the Lubuskie Metal Cluster: steel structures for: industry, construction engineering, agriculture, power trade and environmental protection, machines and devices and automated production lines for various industries, among others: automotive, food production, power industries, spare parts and components, construction, modernization and repairs of power, chemical devices and installations, devices and installations for environmental protection, turnkey implementation of industrial structures, complex transfer of factories and production lines, automated, precision processing of aluminium parts, molded under pressure, mainly for the automotive industry. Lubuski Klaster Metalowy podpisał porozumienie z Klastrem Metalowym w Brandenburgii, by wspólnie, z pomocą środków transgranicznych, realizować projekt Badania branży. Projekt ma na celu poznanie struktury przemysłu metalowego, ilości zatrudnionych i innych istotnych parametrów ekonomicznych. The Lubuskie Metal Cluster has signed an agreement with the Metal Cluster of Brandenburg, to, using cross-border means, pursue jointly the project Industry Research The project is intended to familiarize with the structure of the metal industry, quantity of the employed and other economic parameters. 13

16 Chwytak DCs 1 1,6 m 3 \ Grab DCs m 3 Wypalarka \ Burning machine 14 maszyny i linie produkcyjne do obróbki drewna, również sterowane numerycznie oraz kompletne linie technologiczne do łączenia drewna, kominki i paleniska, piece wolnostojące oraz zaawansowane urządzenia grzewcze, katalizatory do samochodów z zapłonem iskrowym i samoczynnym do pojazdów seryjnych i specjalnych, suwnice, chwytaki, konstrukcje mostowe, lekkie konstrukcje stalowe, wyposażenie ferm hodowlanych. Główne technologie stosowane w firmach metalowych zrzeszonych w LKM: obróbka skrawaniem, technologie spawalnicze, montaż maszyn i urządzeń, obróbka plastyczna, obróbka kół zębatych, wytwarzanie katalizatorów do samochodów. Obecnie Klaster skupia się na budowaniu zaufania oraz sieci kooperacji oraz spójnego systemu edukacji technicznej, gdyż są to czynniki decydujące o powodzeniu działania na tak wysokim poziomie integracji. machines and production lines for processing wood, also digitally controlled, and complete technological lines for connecting wood, chimneys and hearths, free standing furnaces and advanced heating equipment, catalysts for vehicles with spark and automatic ignition to serial and special vehicles, gantries, grabs, platform structures, light steel structures, equipment of farms. Main technologies applied in metal companies associated in the Lubuskie Metal Cluster: machining, welding technologies, installation of machines and equipment, plastic processing, processing of gears, manufacturing of catalysts for vehicles. Currently, the Cluster focuses on building trust and cooperation network and a consistent system of technical education, since these are factors determining the success of action on such a high level of integration. The Cluster structure gives to individual entrepreneurs an opportunity to influence the educational system, as an integrated group of companies is a more effective educational partner for vocational education institutions. In reply to demand for technical staff reported by the Cluster members, cooperation of universities is conducted, aimed to develop sciences and technical sciences on the academic level as well as create effective relations in the region between science and business. The cooperation with the State Vocational Higher School in Gorzów Wielkopolski has resulted in start-up of the major: mechanics and construction of machines. Also cooperation with the University of Zielona Góra is undertaken, bringing two-sided benefits. In exchange for making laboratories available, students can undergo trainings in companies of the metal industry. An excellent example of the cooperation between entrepreneurs and scientific-research units is an agreement concluded with the Complex of Mechanical Schools, which carries out examines for graduates, thanks to which, after graduating from the school, they have licenses to exercise profession. Companies pay for services, however, in exchange, they receive qualified employees, adapted to the needs of their plants. 1 The Cluster undertakes actions for the purpose of internationalization of their activities. It implements 1

17 Struktura klastrowa daje indywidualnym przedsiębiorcom możliwość wpływania na system kształcenia, gdyż zintegrowana grupa firm jest skuteczniejszym partnerem edukacyjnych dla instytucji edukacji zawodowej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na kadry techniczne, zgłaszane przez członków klastra, prowadzona jest współpraca z uczelniami, mająca na celu rozwój nauk ścisłych i technicznych na poziomie akademickim, a także tworzenie efektywnych powiązań w regionie między nauką i biznesem. Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim zaowocowała uruchomieniem kierunku Mechanika i budowa maszyn. Podejmowana jest także współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim, która przynosi dwustronne korzyści. W zamian za udostępnianie laboratoriów, studenci mogą odbywać praktyki w firmach przemysłu metalowego. Doskonałym przykładem współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi, jest umowa zawarta z Zespołem Szkół Mechanicznych, który przeprowadza egzaminy dla absolwentów, dzięki czemu po ukończeniu szkoły mają uprawnienia do wykonywania zawodu. Firmy płacą za usługi, jednak w zamian otrzymują wykwalifikowanych pracowników, dostosowanych do potrzeb swoich zakładów. 5 Klaster podejmuje działania w celu internacjonalizacji swojej działalnośći. Realizuje projekt TINA (Transgraniczna wymiana wiedzy i doświadczeń na temat innowacyjnej polityki pracy w branży metalowej pomiędzy Brandenburgią i Polską). W ramach projektu odbył się wyjazd studyjny do Linz w Austrii, gdzie odwiedzono stalownię Oestalpine. Przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego zwiedzili również laboratorium BTU w Cottbus. Corocznie, firmy metalowe z LKM, uczestniczą w konferencjach Synergia ze stalą, organizowanych przez Sieć Klastrów Metalowych Berlina i Brandenburgii. the TINA project (Cross-border exchange of knowledge and experience on the innovative labor policy in the metal industry between Brandenburg and Poland). Under the project, a study trip has been held, to Linz in Austria, where the Oestalpine steelworks has been visited. Representatives of the Lubuskie Metal Cluster have visited also the BTU laboratory in Cottbus. Every year, metal companies from the Lubuskie Metal Cluster participate in the conferences Synergy with Steel, organized by the Network of Metal Clusters of Berlin and Brandenburg. Taconic Suwnica RTG Luka Koper \ Crane RTG Luka Koper 5 15

18 Członkowie klastra / Cluster members Nazwa / Name Adres / Address Działalność Activity Przedsiębiorstwa branży metalowej / Metal industry companies ae group polska sp. z o.o. ul. Jedności Robotniczej Strzelce Krajeńskie Gorzowska Fabryka Maszyn GOMA Sp. z o.o. Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD Sp. z o.o. ul. Mosiężna Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich Gorzów Wlkp. PUP GOTECH Sp. z o.o. ul. Podmiejska-Boczna Gorzów Wlkp. HOLDING-ZREMB GORZÓW S.A. High Tech Mechatronics Poland - HTMP Przedsiębiorstwo Produkcji Katalizatorów Lindo- Gobex Sp. z o.o. ul. Fabryczna Gorzów Wlkp. ul. Gen. Fieldorfa-Nila Gorzów Wlkp. ul. Cicha Gorzów Wlkp. MEPROZET- DREZDENKO Al. Piastów Drezdenko www. meprozet-holding-zremb.pl ZM MESTIL Sp. z o.o. ul. Walczaka Gorzów Wlkp. METPOL - BARLINEK ul. Fabryczna Barlinek MSS Motor Ship Service ul. Naftowa Zielona Góra PPUH POM Sp. z o.o. ul. Wodociągowa Strzelce Krajeńskie SPARTHERM Sp. z o.o. ul. Wodociągowa Strzelce Krajeńskie STAL-TECH Sp. z o.o. ul. Fabryczna Gorzów Wlkp. Produkcja części aluminiowych odlewanych ciśnieniowo, wraz z ich mechaniczną obróbką końcową. Produkcja maszyn do obróbki drewna, oraz całe linie technologiczne dla branży drzewnej i nie tylko. Produkcja maszyn do obróbki drewna. Wiodącą działalnością spółki są usługi w zakresie budowy, modernizacji, remontów urządzeń i instalacji energetycznych oraz przemysłowych. Produkcja spawanych konstrukcji stalowych dla przemysłu, budownictwa. Mosty, suwnice, konstrukcje specjalne m.in. do transportu turbin wiatrowych. Produkcja precyzyjnych części do różnego rodzaju maszyn, a także produkcja całych maszyn do automatyzacji produkcji. Produkcja i sprzedaż bloków katalitycznych i katalizatorów. Produkcja urządzeń stanowiących wyposażenie ferm hodowlanych oraz lekkich konstrukcji stalowych. Usługi w zakresie wykonawstwa przyrządów, narzędzi, robót ślusarskich i spawalniczych. Projektowanie i produkcja części zamiennych i podzespołów do maszyn przemysłowych; kompleksowe przenoszenie fabryk; realizacja zadań inwestycyjnych; prace naprawczo - remontowe. Konstrukcje stalowe, odkuwki matrycowe, elementy suwnic i mostów. Regeneracja części silników okrętowych. Produkcja konstrukcji metalowych i zbiorników. Producent palenisk i kominków. Producent konstrukcji i elementów metalowych o różnorodnym przeznaczeniu. Production of aluminum parts, molded under pressure, along with their final mechanical treatment. Production of machines for wood processing and complete technological lines for the wood industry and more. Production of machines for wood processing. Principal activities of the company are services in the field of construction, modernization, repairs of power and industrial equipment and installations. Production of welded steel structures for industry, construction engineering. Bridges, cranes, special structures, among others, to transport wind turbines. Production of precision parts to various type of machines, as well as production of entire machines for production automation. Production and sale of catalytic units and catalysts. Production of devices being equipment of farms and light steel structures. Services in the field of performance of instruments, ironwork and welding tools. Design and production of spare parts and subassemblies to industrial machines; complex transfer of factories; execution of the investment tasks; repair - overhaul works. Steel structures, matrix forgings, elements of gantries and bridges. Regeneration of parts of marine engines. Production of metal structures and tanks. Manufacturer of hearths and fireplaces. Manufacturer of metal structures and elements with diverse intended use. 16

19 Firmy współpracujące / Cooperators PKS Sp. z o.o. ul. Podmiejska Gorzów Wlkp. STILTRANS Sp. z o.o. ul. Walczaka Gorzów Wlkp. ProSystem ul. Walczaka Gorzów Wlkp. Ośrodek Usług Technicznych MEZAR Sp. z o.o. ul. Chyża Gorzów Wlkp. Instytucje Otoczenia Biznesu / Business Environment Institutions Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lubuska Organizacja Pracodawców ul. Orła Białego Kostrzyn nad Odrą ul. Jagiellończyka 17/ Gorzów Wlkp. SIMP ul. Chyża Gorzów Wlkp. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Sikorskiego Gorzów Wlkp. Jednostki naukowo-badawcze / Scientific-research units Zespół Szkół Mechanicznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Dąbrowskiego Gorzów Wlkp. ul. Teatralna Gorzów Wlkp. Usługi przewozu osób i towarów, spedycja, usługi motoryzacyjne, handel częściami zamiennymi i paliwem. Kompleksowe usługi serwisowe (gwarancyjne, pogwarancyjne, napraw bieżących) wózków widłowych firm polskich i zagranicznych. Dostarczanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Handel narzędziami i świadczenie usług. Wspieranie i obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków. Organizacją pozarządową, działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego. Usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne. Kształcenie specjalistów dla przemysłu metalowego. Kształcenie inżynierów, mechaników i automatyków. Services of transportation of people and goods, shipping, automotive services, trade in spare parts and fuel. Complex maintenance services (warranty, after-warranty, current repairs) of forklifts produced by Polish and foreign companies. Provision and implementation of modern IT solutions supporting business management. Trade in tools and provision of services. It supports and services domestic and foreign investors. Protection of the rights and representation of interests of associated members. A non-governmental organization, acting for social utility and public benefit. Training, consulting and information services. Training of specialists for the metal industry. Training of engineers mechanics and automation system engineers. 17

20 Lubuski Szlak Wina i Miodu The Lubuskie Route of Wine and Mead Branża: turystyka Trade: tourism Klaster Lubuski Szlak Wina i Miodu powstał 17 listopada 2006 roku. Powołanie Klastra to nawiązanie do 800-letniej tradycji regionu, a także sposób promowania lokalnych produktów oraz ekoturystyki. Jego celem jest podniesienie konkurencyjności oraz wykorzystanie szans, jakie stwarza przedsiębiorcom, internacjonalizacja. Szlak jest swoistego rodzaju produktem turystycznym, utworzonym w oparciu o potencjał województwa lubuskiego (w tym Zielonej Góry uznawanej za polską stolicę wina ), związany z produktami regionalnymi wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in. winem, miodem pitnym i miodem pszczelim. Klaster zrzesza winiarzy, pszczelarzy, hotele oraz placówki muzealne, jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie Klaster obejmuje 44 podmioty. Szlak Wina i Miodu jest przykładem inicjatywy oddolnej, wychodzącej od przedsiębiorców. The Cluster Lubuskie Route of Wine and Mead was created on 17 November The establishment of the Cluster is a reference to the 800-year tradition of the region as well as a manner of promotion of local products and ecotourism. Its goal is improvement in competitiveness and use of opportunities offered by internationalization to entrepreneurs. The Route is a special type of tourist product, created based on the potential of the Lubuskie Province, including Zielona Góra, recognized as the Polish capital city of wine, associated with regional products entered on the List of Traditional Products of the Ministry of Agriculture and Rural Development, among others, wine, mead and honey. The Cluster associates winemakers, beekeepers, hotels and museum institutions, local government units. Currently, the Cluster associates 44 entities. The Route of Wine and Mead is an example of a grass roots initiative of entrepreneurs Pierwsze spotkanie i szkolenie zainteresowanych utworzeniem Klastra / The first meeting and training of persons interested in establishment of the Cluster Podpisanie akcesu udziału w Inicjatywie Klastrowej (IK) / Signing the access for participation in the Cluster Initiative (IK) Zdobycie wyróżnienia na Targach ZATUR 2008 / Winning of an honorable mention at the ZATUR 2008 Fairs Zdobycie 3. miejsca w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny 2011, organizowanym przez Lubuską Organizację Turystyczną / Winning the 3rd place in the Competition for the Best Tourist Product 2011, organized by Lubuska Organizacja Turystyczna (Lubusz Tourist Organization) 18

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r.

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. 2013 Bożena Lublińska - Kasprzak Prezes PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. Warszawa, 14 marca 2013 r. Obszary działalności PARP Działalność proeksportowa Sieci współpracy PARP Realizacja

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szewczyk. stworzenia sektora WARSZTATY nowych technologii

Dariusz Szewczyk. stworzenia sektora WARSZTATY nowych technologii 2010 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych wsparcia powiązań o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt i Sieć AutoNet

Projekt i Sieć AutoNet Projekt i Sieć AutoNet www.autonet-central.eu Konferencja InvestExpo Business Meeting Wrocław 12.10.2011 Geneza projektu: - W marcu 2010 roku Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wspólnie z partnerami

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Local innovation systems in Poland - is it possible?

Local innovation systems in Poland - is it possible? Wojciech Dziemianowicz Klaudia Peszat Local innovation systems in Poland - is it possible? University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies Between NS and LS 1. Characteristics of the national

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 1.ABM Space Education 2.Antmicro 3.Astri Polska 4.Astronika 5.Centrum Badań Kosmicznych 6.CLOUDFERRO 7.Creotech Instruments 8.Elproma

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia dr Bogusław Bukowski 1 Biuro Obsługi Inwestora BranŜe przemysłu w Gorzowie W Gorzowie funkcjonuje około 18 000 firm, z tego blisko 500 z kapitałem zagranicznym Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

PL-DE data test case. Kamil Rybka. Helsinki, November 2017

PL-DE data test case. Kamil Rybka. Helsinki, November 2017 PL-DE data test case Kamil Rybka Helsinki, 13-14 November 2017 1 1 st step PL Data mapping 2 1 st step PL Data mapping PL Kod mspdata sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia W other-islands transport

Bardziej szczegółowo