Agenda. Grzegorz Wilaszek, Wojciech Krzystek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda. Grzegorz Wilaszek, Wojciech Krzystek"

Transkrypt

1 Agenda PostgreSQL Standard J2EE: JPA co to jest przegląd możliwości mapowanie hierarchii metody definiowania kwerend Natywny SQL zapytania nazwane JPQL Criteria API Hibernate Spring Data Przykład Grzegorz Wilaszek, Wojciech Krzystek

2 PostgreSQL "The world's most advanced open source database"

3 Historia początkowo opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkely (Ingres) pierwsze wydanie (Postgres95): 1 maja 1995 obecnie pracuje nad nim organizacja opensource'owa: PostgreSQL Global Development Group wspierany przez komercyjnych dostawców rozwiązań bazodanowych najnowsza wersja: (4 kwietnia 2013)

4 Czemu słoń? Wersja zachodnia i wersja wschodnia: Podobno szukano zwierzącego logo. Ktoś zapropownował słonia. Bo słoń zapamiętuje. Powiązane technologie: slonik, slon, slony replication (rus. слоны)

5 Wsparcie systemów operacyjnych i architekrut Systemy operacyjne: Linux (wszystkie niedawne dystrybucje), Windows(Win2000 SP4 i późniejszy), FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Mac OS X, AIX, BSD/OS, HP-UX, IRIX, OpenIndiana, OpenSolaris, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Solaris, Tru64 Unix Architekruty: x86, x86-64, IA64 Itanium, PowerPC, PowerPC 64, S/390, S/390x, SPARC, SPARC 64, Alpha, ARM, MIPS, MIPSel, M68k, PA-RISC, M32R, NS32k i VAX

6 Funkcje składowe w bazie danych PL/pgSQL (podobny do proceduralnego języka PL/SQL w bazie Oracle) PL/Python PL/Perl PL/Tcl język SQL Dostępne do zainstalowania rozszerzenia: języki skryptowe: (np. plphp, PL/Ruby, PL/sh) języki kompilowane: C, C++ oraz Java (jako PL/Java); język statystyczny R jako PL/R.

7 Indeksy Indeksy funkcyjne - funkcja a nie wartość kolumny Indeksy częściowe - dla części tabeli przez dodanie WHERE na końcu CREATE INDEX Możliwość przeglądania indeksów od końca "index-only" skany - korzystanie tylko z indeksu podczas przeglądania bazy Przykładowe typy indeksów: B-drzewo, Hash, R-drzewo i GiST

8 Wyzwalacze Reguły: np. "INSTEAD OF" pozwala wstawić (INSERT) dane do widoku zamiast do tabeli Możliwość definiowania wyzwalaczy na widokach

9 Typy danych... standardowe... typy do wyszukiwania pełnotekstowego (tsvector, tsquery) typy geometryczne (point, line, lseg, box, path, polygon, circle) typy adresów sieciowych (cidr, inet, macaddr) XML, obsługujący również wyrażenia XPath (od wersji 8.3) UUID (od wersji 8.3) JSON (od wersji 9.2) typy zakresowe (Range Type) (od wersji 9.2)

10 Ograniczenia wielkości elementów Maksymalny rozmiar bazy: bez ograniczeń Maksymalny rozmiar tabeli: 32 TB Maksymalny rozmiar wiersza: 1,6 TB Maksymalny rozmiar pola w wierszu: 1 GB Maksymalna liczba wierszy w tabeli: bez ograniczeń Maksymalna liczba kolumn w tabeli: (zależy od rodzaju kolumn) Maksymalna liczba indeksów dla tabeli: bez ograniczeń

11 ORM w Javie

12 JPA (Java Persistence API) pakiety javax.persistence.* ORM (Object-Relational Mapping) tłumaczenie Kompozycji (kolekcje, a nawet mapy!) tłumaczenie dziedziczenia zwykłe javowe objekty (POJO) nie czujemy że pracujemy z bazą danych szeroka gama persistence providerów Hibernate, EclipseLink, ObjectDB, DataNucleus, OpenJPA,... 2 możliwości konfiguracji: adnotacje (zaprezentowane tutaj) pliki konfiguracyjne xml

13 JPA - Architektura

14 Wymagania w stosunku do POJO adnotacja javax.persistence.entity Musi mieć bezargumentowy konstruktor protected, lub public (Może mieć inne konstruktory) Klasa nie może być final, nie może mieć metod final (wg. standardu - jenak np. Hibernate sobie z tym radzi) warto zaimplementować Serializable - przesyłanie encji przez wartość do innego EntityMaganera mogą dziedziczyć po nie-encjach. Mogą być klasach bazowymi nie-encji Persystowane pola encji nie mogą być public. Dostęp jedynie przez gettery i settery

15 Strategie łączenia się z bazą validate - jeśli na wejściu nie mamy dobrej schemy to kończymy update - dorabiamy to czego brakuje create - tworzymy brakujące tabele create-drop - jest inaczej? zrzucamy tabele

16 Przykładowe persystowane klasy - public class private Integer public class private Integer id; private String firstname; private String street; private String lastname; private String private Set<Address> addresses; protected Address() { protected Person() { public Person(String firstname, String lastname) { this.firstname = firstname; this.lastname = lastname; //... setters, getters public Address(String street, String city) { this.street = street; this.city = city; //... setters, getters

17 Co możemy persystować w klasie? prymitywy typy otoczkowe enumy String, BigInteger. BigDecimal, Date, Calendar,... typy serializowalne (również user-defined) inne encje typy Embeddable kolekcje powyższych tablice public class Person private long id... private String name; private String private Address public class Address { private String street;... private String city;

18 Entity a dziedziczenie Trzy strategie: SINGLE_TABLE (default) JOINED TABLE_PER_CLASS

19 Mapowanie @DiscriminatorColumn(name="DTYPE") public abstract class Project private discriminatortype=string, "L") public class LargeProject extends Project { private discriminatortype=string, "S") public class SmallProject extends Project { DTYPE id name budget L 1 proja S 2 projb <null> tabela project Mało tabeli Nieużywane komórki Dobra wydajność gdy dużo klas w hierarchii Ryzyko dużego rozrostu 1 tabeli

20 Mapowanie public abstract class Project private discriminatortype=string, "L") public class LargeProject extends Project { private discriminatortype=string, "S") public class SmallProject extends Project { DTYPE id name L 1 proja S 2 projb tabela project id budget tabela large_project id 2 tabela small_project

21 Mapowanie InheritanceType.TABLE_PER_CLASS) public abstract class Project private long public class LargeProject extends Project { private BigDecimal public class SmallProject extends Project { tabela project - BRAK id name budget 1 proja tabela large_project id name 2 projb tabela small_project

22 Metody definiowania kwerend

23 Natywny (zależny od DBMS!) SQL String sqlquery = "select night.id nid, night.night_duration, night.night_date, area.id aid, night.area_id, area.name " + "from Night night, Area area where night.area_id = area.id " + "and night.night_duration >=?"; Query q = getentitymanager().createnativequery(sqlquery, "GetNightAndArea"); q.setparameter( 1, expectedduration ); q.getresultlist();

24 JPQL (Java Persistence Query Language) EntityManager em = getentitymanager(); Query query = em.createquery( "select e from Employee e where e.address.city = :city"); query.setparameter("city", "Ottawa"); List<Employee> employees = query.getresultlist();

25 JPQL vs. SQL operujemy na obiektach: user.address.city.major brak niektórych słów kluczowch, np: LIMIT szybkość działania (JPQL pod maską ma SQL) JOIN nie jest JOINem: SELECT DISTINCT mag FROM Magazine mag JOIN mag.articles art JOIN art.author auth WHERE auth.firstname = 'John' Encje muszą być połączone: Magazine List<Article> Author Do skomplikowanych zapytań pozostają nam podzapytania

26 Zapytania nazwane (predefiniowane) name="findallemployeesincity", query="select e from Employee e where e.address.city = :city") public class Employee {... Użycie: EntityManager em = getentitymanager(); Query q = em.createnamedquery("findallemployeesincity"); q.setparameter("city", "Ottawa"); List<Employee> employees = q.getresultlist();

27 Criteria API vs. JPQL - "trzeba się uczyć pisania zapytań na nowo" EntityManager em = getentitymanager(); CriteriaBuilder cb = em.getcriteriabuilder(); Root<Employee> r = cq.from(employee.class); cq.where(cb.equal(r.get(employee_.address).get(address_.city), "Ottawa")); cq.select(r); TypedQuery<Employee> q = em.createquery(cq); List<Employee> employees = q.getresultlist(); tymczasem to samo w JPQL: EntityManager em = getentitymanager(); Query query = em.createquery( "select e from Employee e where e.address.city = :city"); query.setparameter("city", "Ottawa"); List<Employee> employees = query.getresultlist();

28 Criteria API - przykład 2 CriteriaBuilder cb = getentitymanager().getcriteriabuilder(); CriteriaQuery<Order> cq = cb.createquery(order.class); Root<Order> r = cq.from(order.class); Predicate predicate = cb.and( cb.equal(r.get(order_.shipcity), shipcity), cb.equal(r.get(order_.freight), freight), cb.equal(r.get(order_.shipaddress), shipaddress)); if (countries.size() > 0) { predicate = cb.and(r.get(order_.shipcountry).in(arrays.aslist(countries)), predicate); cq.select(r).where(cb.and(cb.equal(r.get(order_.date), date), cb.equal(r.get(order_.employee).get(employee_.lastname), emplastname), cb.between(r.get(order_.orderdate), Util.dayBegin(dateFrom), Utils.dayEnd(dateTo)), cb.notequal(r.get(order_.cancelled), true), predicate )); return getentitymanager().createquery(cq).getresultlist();

29 Criteria API - Metamodel API EntityManager em = getentitymanager(); CriteriaBuilder cb = em.getcriteriabuilder(); Root<Employee> r = cq.from(employee.class); cq.where(cb.equal(r.get(employee_.address).get(address_.city), "Ottawa")); cq.select(r); TypedQuery<Employee> q = em.createquery(cq); List<Employee> employees = q.getresultlist(); przykładowy Metamodel(Employee.class) public class Employee_ { public static volatile SingularAttribute<Employee, Long> id; public static volatile SingularAttribute<Employee, String> firstname; public static volatile SingularAttribute<Employee, String> lastname; public static volatile SingularAttribute<Employee, Address> address;

30 Criteria API - można i bez metamodelu Typesafe Criteria Query - potrzebny metamodel: EntityManager em = getentitymanager(); CriteriaBuilder cb = em.getcriteriabuilder(); Root<Employee> r = cq.from(employee.class); cq.where(cb.equal(r.get(employee_.address).get(address_.city), "Ottawa")); cq.select(r); TypedQuery<Employee> q = em.createquery(cq); List<Employee> employees = q.getresultlist(); String-based Criteria Query - bez metamodelu: EntityManager em = getentitymanager(); CriteriaBuilder cb = em.getcriteriabuilder(); Root<Employee> r = cq.from(employee.class); cq.where(cb.equal(r.get("address").get("city"), "Ottawa")); cq.select(r); TypedQuery<Employee> q = em.createquery(cq); List<Employee> employees = q.getresultlist();

31 Criteria API - co co się tak męczyć? sprawdzanie typów na etapie kompilacji sprawdzanie "literówek" w nazwach pól na etapie kompilacji "No to się zbudowało, to teraz zobaczmy czy działa" całkowita ochrona przed SQL Injection wydajniejsze od JPQL (?)

32 JPA 2.0 (10 grudnia 2009) wzparcie dla odwzorowywania kolekcji typów użytkownika wsparcie dla odwzorowywania map Embedded uporządkowane Listy Orphan removal Pessimistic Locking wzbogacone API EntityMangera Cache API Criteria API & Metamodel API wzbogacenia JPQL

33 Hibernate framework - JPA provider pierwsza wersja już w JPA (2006) i konkurencja w powijakach HQL (realizacja JPQL) Criteria Queries (pierwowzór Criteria API z JPA) rozbudowania, np: Envers zaawansowane opcje sterowania wydajnością, np. Cachem

34 Spring Data - po co? IoC (DI) container w przykładach powyżej getentitymanager() - ale jak tę metodę napisać? wysoka testowalność (mockowanie) szablony dzięki którym piszemy mniej kodu zarządzanie transakcjami użyty przez nas: Spring ORM with plain JPA

35 Praktyka

36 Ciekawsze fragmenty - obsługa transakcji przez = false, propagation = Propagation.REQUIRES_NEW) Person save(person person);

37 Ciekawsze fragmenty - usuwanie public void delete(person person) { em.remove(em.merge(person));

38 Ciekawsze fragmenty - usuwanie z listy public Person deleteaddress(integer id, Integer addressid) { Person person = findpersonbyid(id); for (Address a : person.getaddresses()) { if (a.getid().equals(addressid)) { em.remove(em.merge(a)); person.getaddresses().remove(a); break; return person;

39 Ciekawsze fragmenty - definiowanie list klasa Person = FetchType.EAGER, cascade = = "PERSON_ID", nullable = false) public Set<Address> getaddresses() { return addresses;

40 Ciekawsze fragmenty - konfiguracja JPA <properties> <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect. PostgresPlusDialect"/> <property name="hibernate.show_sql" value="false"/> <property name="hibernate.format_sql" value="true"/> <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create"/> <property name="hibernate.ejb.naming_strategy" value="org. hibernate.cfg.ejb3namingstrategy"/> <property name="hibernate.cache.provider_class" value="org. hibernate.cache.ehcacheprovider"/> </properties>

41 Źródła PostgreSQL historia, architektura: JPA: html Criteria: Hibernate: US/html/ Spring:

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 28.04.2014 WYKŁAD 9 Trwałość w Java cz. 2 wykład

Bardziej szczegółowo

Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem Hibernate

Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem Hibernate Wirtualne przedsiębiorstwo II Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem Hibernate Łukasz Macierzyński 157588 Daniel Nikończuk 157621 Kacper Oko 157626 Agenda 1. Co to jest mapowanie obiektowo-relacyjne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

JPA i Hibernate. Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka

JPA i Hibernate. Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka JPA i Hibernate Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka Krótko o sobie... Twórca oprogramowania całościowe podejście Technologie Architektury Metodyki, podejścia, najlepsze praktyki Usability

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

ibatis jest propozycją fundacji Apache na

ibatis jest propozycją fundacji Apache na Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.)

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.) GWT w Praktyce GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS M A N N I N G Greenwich (74 w. long.) GWT in Practice ISBN-13: 978-1933988290 ISBN-10: 1-933988-29-0 Original edition Copyright 2008 by Manning

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Architektura Trwałość przezroczysta Konfiguracja, konfiguracja mapowania Dziedziczenie klas Kolekcje Asocjacje Cykl życia obiektów Trwałość przechodnia

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Adam Bujnowski pok. 105 WETI tel 347 16 84 email: bujnows@biomed.eti.pg.gda.pl

Adam Bujnowski pok. 105 WETI tel 347 16 84 email: bujnows@biomed.eti.pg.gda.pl Bazy Danych Adam Bujnowski pok. 105 WETI tel 347 16 84 email: bujnows@biomed.eti.pg.gda.pl Plan Modele baz danych Sieciowy, hierarchiczny i Relacyjny Historia SQL Normy (ISO/IEC9075) Porównanie wersji

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Dostęp do danych w aplikacji bazy danych i XML Data Access Objects (DAO) Główna idea: uniezależnić aplikację od źródła danych Interfejs DAO zapewnia wszystkie operacje na danych (tzw.

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Monika Kruk Mariusz Grabowski. Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006

Monika Kruk Mariusz Grabowski. Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006 OBIEKTOWOŚĆ W BAZIE DANYCH ORACLE Monika Kruk Mariusz Grabowski Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006 Plan prezentacji kilka słów o bazie danych ORACLE rzecz o obiektach ORACLE tworzenie typów

Bardziej szczegółowo