setrate(24.0); $m->setdimension(2400, 1600); $m->setbackground(0xff, 0xff, 0xff); PHP i Bazy Danych" name="description"> setrate(24.0); $m->setdimension(2400, 1600); $m->setbackground(0xff, 0xff, 0xff); PHP i Bazy Danych">

PHP i Bazy Danych. Michał Dudkiewicz. System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PHP i Bazy Danych. Michał Dudkiewicz. jaymz@mat.umk.pl. System podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu"

Transkrypt

1 <?php Ming_setScale(1.0); $string = "Ming"; $f = new SWFFont("ComicSansMS.fdb"); $m = new SWFMovie(); $m->setrate(24.0); $m->setdimension(2400, 1600); $m->setbackground(0xff, 0xff, 0xff); PHP i Bazy Danych function text($r, $g, $b, $a) { global $f, $m; $t = new SWFText(); $t->setfont($f); $t->setcolor($r, $g, $b, $a); $t->setheight(960); $t->moveto(-($t->getwidth($string))/2, 220); $t->addstring($string); $i = $m->add($t); $i->x = $x; $i->y = $y; $i->rot = $rot; $i->s = $scale; $i->rotateto($rot); Michał Dudkiewicz

2 pętla for pętla for instrukcja sterująca, przy pomocy której skrypt może wykonad fragment kodu ustaloną z góry ilośd razy. Ilośd wykonao (iteracji) kontrolowana jest zmienną pełniącą rolę licznika. Przykład 1 for ($i=1;$i<10;$i++) { echo $i. <br> ; } Rolę licznika pełni zmienna $i wartośd początkowa wynosi 1, zakooczenie pętli nastąpi kiedy zmienna osiągnie wartośd równą 10, licznik zwiększa swoją wartośd o 1. Jako wynik wypisane zostaną wartości zmiennej $i od 1 do 9. 2

3 pętla for Przykład 2 for ($k=20;$k>10;$k=$k-2) { echo $i. <br> ; } *Przykład 3 $proba=false; for ($i=0; $proba==false; $i=$i+0.6) { if ($i>3) $proba=true; komunikat("\$i=".$i); } 3

4 pętla for Należy zwracad uwagę na to aby nie manipulowad wartością licznika wewnątrz pętli, gdyż może to doprowadzid do działania pętli innego niż planowaliśmy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy celowo wykonujemy takie działanie. Przykład 4 for ($i=1;$i<10;$i++) { $i=4; echo $i. <br> ; } Powstała pętla nieskooczona! 4

5 pętla while pętla while instrukcja sterująca, przy pomocy której skrypt może wykonad fragment kodu wiele razy. Ilośd wykonao (iteracji) kontrolowana jest warunkiem wykonania pętli. Pętla nie ma określonej z góry ilości wykonao. Może nie wykonad się ani razu, jeśli warunek wykonania pętli nie będzie spełniony. Za pomocą pętli while można symulowad pętlę for. Przykład 5 $i=5; while ($i>10) { $i--; echo $i. <br> ; } Pętla nie wykona się ani razu! 5

6 pętla do while pętla do while instrukcja sterująca, podobna do pętli while. Pętla wykona się zawsze co najmniej raz gdyż warunek wykonania pętli sprawdzany jest na jej koocu (a nie na początku jak w przypadku pętli while). Ta pętla także może symulowad pętlę for. Przykład 6 $i=5; do { $i--; echo $i. <br> ; } while($i>10); Pętla wykona się raz! 6

7 instrukcja wielowarunkowa case case instrukcja warunkowa podobna do if, jednak w odróżnieniu od if może sprawdzad wiele wartości dla danego warunku (najczęściej warunkiem jest wartośd zmiennej) i w zależności od wartości warunku, wykonywad określone instrukcje. Pozwala zastąpid kilka warunków if. Ważnym elementem jest brake. Przykład 7 switch ($a) { case jeden : include( jeden.php ); break; case trzy : include( trzy.php ); break; default: include( dwa.php ); } 7

8 obsługa formularza po stronie serwera $_POST zmienna tablicowa zawierająca dane z naszego formularza wysłanego metodą POST. Takie zmienne należy ze względów bezpieczeostwa bezwzględnie przetworzyd! Istnieją proste sposoby, które pozwalają włamad się na strony, czy też wyrządzid spore szkody w bazach danych. Jedną z prostych i bardzo skutecznych (kiedy nie ma zabezpieczeo) technik jest SQLInjection i PHPInjection 8

9 SQLInjection SQLInjection (z ang., dosłownie zastrzyk SQL) luka w zabezpieczeniach aplikacji internetowych polegająca na nieodpowiednim filtrowaniu lub niedostatecznym typowaniu i późniejszym wykonaniu danych przesyłanych w postaci zapytao SQL do bazy danych. Podatne są na niego systemy złożone z warstwy programistycznej (przykładowo skrypt w PHP itp.) dynamicznie generującej zapytania do bazy danych (MySQL, PostgreSQL itp.). Wynika on zwykle z braku doświadczenia lub wyobraźni programisty. Podstawowym sposobem zabezpieczania przed SQLInjection jest niedopuszczenie do nieuprawnionej zmiany wykonywanego zapytania. (źródło Wikipedia) 9

10 PHPInjection PHPInjection PHP Injection polega na dopisywaniu przez złośliwych użytkowników fragmentów kodu do przesyłanych zmiennych m.in. za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronach WWW. Przed PHP Injection można zabezpieczyd się filtrowaniem przekazywanych parametrów - wygląda to dokładnie tak samo, jak w przypadku SQL Injection, jednak atak nie ma bezpośredniego (lub nie ma w ogóle) wpływu na bazę danych. (źródło Wikipedia) 10

11 wyrażenia regularne Wyrażenie regularne w PHP są to pewne wyrażenia, opisujące w sposób ogólny jak ma wyglądad łaocuch znaków (napis). Mając taki opis (wzorzec) można testowad czy dany łaocuch spełnia nasze wymagania np.: czy jest poprawnym składniowo adresem . Wyrażenia regularne konstruuje się w oparciu o: zwykłe znaki alfanumeryczne (litery, cyfry) kwantyfikatory powtórzeo wyrażenia logiczne (negacja, alternatywa) zakresy 11

12 kwantyfikatory powtórzeń. - jeden jakikolwiek znak (wyjątkiem jest znak nowej linii). Czyli pojedyncza litera, cyfra, przecinek, spacja, czy jakikolwiek inny znak będzie pasował do tego wzorca * - zero, jedno lub więcej wystąpieo? - zero lub jedno wystąpienie + - jedno lub więcej wystąpieo {n} - dokładnie n wystąpieo {n,} - co najmniej n wystąpieo {,m} - co najwyżej m wystąpieo {n,m} - co najmniej n i nie więcej niż m wystąpieo 12

13 znaki specjalne We wzorcach można również stosowad specjalne litery poprzedzone znakiem odwrotnego ukośnika (ang. backslash), które mają specjalne znaczenie. Na przykład \d oznacza dowolną cyfrę (znak z zakresu od 0-9), a \s to spacja. Oczywiście w tym przypadku również można wykorzystad kwantyfikatory powtórzeo. Najprostszy wzorzec (nie uwzględniający znaczenia analizowanych danych) dla jednej z form zapisu numeru identyfikacji podatkowej może wyglądad następująco: \d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3} Odwrotny ukośnik może również służyd do usunięcia specjalnego znaczenia niektórym znakom. 13

14 zakresy Możliwe jest również definiowanie zestawów dopuszczalnych znaków. Wykorzystuje się do tego nawiasy kwadratowe - [ i ]. Dla przykładu, dla określenia wzorca dla liczby w systemie szesnastkowym (wykorzystującej jako cyfry wszystkie cyfry oraz wielkie litery od A do F) wystarczy użyd: 0x[ ABCDEF]+ Wypisywanie wszystkich możliwości jest nieco żmudne. Można skorzystad z zakresów. I tak, ten sam przykład można zapisad jako: 0x[0-9A-F]+ 14

15 negacja, alternatywa W pewnych przypadkach lepiej jest określid znaki, które nie mogą się pojawid niż znaki, które mogą się pojawid, chociażby z powodu ilości pozycji do wpisania. Do zdefiniowania zestawu znaków, które wystąpid nie mogą służy znak ^ (ale tylko gdy rozpoczyna definicję zestawu znaków). Przykładowo, poprawnie zapisanego hiperłącza to: <a\shref="[^\n">]+">[^>]+</a> Alternatywa to możliwośd zdefiniowania kilku wzorców dla tego samego miejsca w analizowanym ciągu znaków. Na przykład słowo cztero lub ośmioliterowe to: [a-za-z]{4} [a-za-z]{8} Wykorzystywany jest tutaj znak. 15

16 początek i koniec linii Istnieje również możliwośd oznaczenia początku i kooca linii. Początek linii jest oznaczany znanym już symbolem ^, jednak aby był traktowany jako początek linii, to musi on występowad na początku wzorca, a koniec to $, analogicznie, powinien występowad na koocu wzorca. Wzorzec opisujący poprawny składniowo adres 16

17 funkcje sprawdzania preg_match, preg_match_all Przykład 8 (sprawdzanie czy podany jest poprawny) $wzorzec = $dane = $_POST[' ']; if(preg_match($wzorzec,$dane)) echo(" prawidłowy"); else echo(" nieprawidłowy"); Funkcja preg_match_all różni się od funkcji preg_match tym, że wyszukuje wszystkie ciągi pasujące do wzorca i nie poprzestaje na znalezieniu tylko pierwszego. Wynik zwraca w postaci tablicy. 17

18 funkcja preg_replace preg_replace - funkcja potrafi zamienid w tekście wystąpienie jednego łaocucha znaków (napisu) na inny łaocuch znaków (napis). Napis do wymiany opisany jest wyrażeniem regularnym. Zamiana adresu strony na działający link: 1) Musimy opisad protokół. Ustalamy, że interesują nas tylko najpopularniejsze: http, https, ftp czy nntp. (wszystkie tutaj wymienione protokoły mają w środku litery t i p, niektóre z nich mogą zostad rozszerzone o literę s). Dlatego początek adresu możemy zapisad jako: [a-za-z]{1,2}tps?:\/\/ 18

19 funkcja preg_replace 2) Opis domeny (podobnie jak przy wzorcu na adres ), rozszerzymy o numer portu TCP na którym ma zostad nawiązane połączenie: [a-za-z0-9\-.]+\.[a-za-z]{2,4}(:[0-9]{1,5})?\/ W nawiasach okrągłych jest opisany numer portu, potem jest znak? określający, że wyrażenie może wystąpid co najwyżej raz. Nawiasy okrągłe powodują utworzenie podwyrażenia i znak? będzie miał zastosowanie tylko do tego podwyrażenia. 19

20 funkcja preg_replace Przykład 9 (zamiana tekstu na link) $wzorzec = '/[a-za-z]{1,2}tps?:\/\/[a-za-z0-9\-.]+\.[a-za-z]{2,4}(:[0-9]{1,5})?\/[^\n\s]*/'; $zamiana = '<a href="\0">\0</a>'; $wynik = preg_replace($wzorzec, $zamiana, $tresc); W zmiennej zamiana występuje wyrażenie \0 oznaczające ciąg, który został dopasowany do całego wyrażenia. 20

21 funkcja preg_replace Przykład 10 (zamiana wg tablicy z wzorcami) $usmiechy = array( '/:?\)/', '/:?\(/', '/:?\-/', '/:?\[/'); $zamiana = array( '<img src="usmiech.png">', '<img src="smutek.png">', '<img src="zastanowienie.png">, '<img src="oczko.png">'); $tresc = preg_replace($usmiechy, $zamiana, $tresc); Każde wystąpienie :), :(, :/, ;) w tekście reprezentowanym przez zmienną $tresc zostanie zastąpione odpowiednim obrazkiem. 21

22 funkcje explode i implode funkcja explode - funkcja pozwalająca utworzyd z ciągu znaków oddzielonych jakimś ustalonym znakiem (separatorem) tablicę. Przykład 10 (tablica z wszystkich elementów) $text = 14/09/2009;19:23:33;Internet Explorer; $tablica = explode( ;,$text); Przykład 11 (tablica tylko z 2 pierwszych elementów) $text = jeden dwa trzy cztery ; $tab = explode(' ', $str, 2); 22

23 funkcje explode i implode Przykład 12 (tablica z wszystkich elementów oprócz ostatniego) $text = jeden dwa trzy cztery ; $tab = explode(' ', $str, -1); funkcja implode - funkcja pozwalająca utworzyd z tablicy ciąg znaków oddzielonych jakimś ustalonym znakiem (separatorem. Przykład 13 $tablica = array( kowalski', '); $napis = implode(",", $array); 23

24 PHP i MING Zakończenie cdn 24

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Formy ataku SQL Injection

Formy ataku SQL Injection Formy ataku SQL Injection Niedostateczne filtrowanie danych Ten typ ataków opiera się na nieodpowiednim filtrowaniu znaków ucieczki z danych wejściowych, co pozwala na przekazanie dodatkowych parametrów

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

mod_rewrite. Podrêcznik administratora

mod_rewrite. Podrêcznik administratora mod_rewrite. Podrêcznik administratora Autor: Rich Bowen T³umaczenie: Marek Pa³czyñski, Micha³ Rogalski ISBN: 978-83-246-0465-4 Tytu³ orygina³u: The Definitive Guide to Apache mod_rewrite Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

2.5 Podstawy programowania w bash'u

2.5 Podstawy programowania w bash'u 2-87 2.5 Podstawy programowania w bash'u Powłoka Linuksa jest programowalna, można używać edytora vi do pisania programów. Zwykle skrypt powłoki jest zapisany w pliku tekstowym i zaczyna się następującym

Bardziej szczegółowo

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP Programowanie PHP Materiały: 1. PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw, Helion 2005 2. PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2004 3. PHP w mgnieniu oka, Helion 2005 4. http://www.leon.w-wa.pl/texts/kurs/index.php

Bardziej szczegółowo

Opis języka AWK. Tomasz Przechlewski. 18 listopada 2000 roku

Opis języka AWK. Tomasz Przechlewski. 18 listopada 2000 roku Opis języka AWK Tomasz Przechlewski 18 listopada 2000 roku 2 Poszerzona i poprawiona wersja tekstu: B. Lichoński i T. Przechlewski, AWK opis języka z przykładami [5]. Copyright (C) 2000, T. Przechlewski

Bardziej szczegółowo

Pliki wsadowe systemu DOS

Pliki wsadowe systemu DOS Pliki wsadowe systemu DOS Budowa pliku wsadowego 2. Polecenie ECHO 3.Instrukcja warunkowa (1) 4. Etykiety i instrukcja skoku GOTO 5.Argumenty plików wsadowych 6. Instrukcja warunkowa (2) 7. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH Kurs pisania skryptów w powłoce BASH 1. Wstęp Skrypt shellowy to nic innego jak bardziej rozbudowana wersja listy pewnych poleceń, które mają zostać wykonane przez system. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją,

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Atnel Szczecin 2011

Copyright by Wydawnictwo Atnel Szczecin 2011 Książka przeznaczona jest dla elektroników i hobbystów, którzy chcą szybko, w oparciu o interesujące przykłady, poznać język C przeznaczony dla mikrokontrolerów AVR i nauczyć się pisać dla nich programy.

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95

Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95 Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95 promotor: dr Michał Morawski autor: Marcin Buchwald Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS),

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pisania Script-Fu w GIMP.

Wprowadzenie do pisania Script-Fu w GIMP. Poradnik Prezentowany poniżej poradnik, to wynik analizy dostępnych informacji oraz własnych doświadczeń i przemyśleń. Wiedza dotycząca tego tematu jest rozproszona, a jednocześnie stale się rozwija. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo