UCHWAŁA NR XLII/1140/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 16 czerwca 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLII/1140/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 16 czerwca 2009 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/1140/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: 1. Określa zasady gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 2. Traci moc uchwała Nr XI/243/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXIII/570/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 roku. 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego: Marek Grynkiewicz ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLII/1140/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 16 czerwca 2009 r. ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE ORAZ WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dział I Przepisy ogólne 1. Zasady dotyczą nabywania, zbywania, zamiany, oddawania w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, w posiadanie zależne, oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości będących własnością Województwa Łódzkiego, udziałów we współwłasności, a także pozostających w jego samoistnym posiadaniu. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego. 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) Województwie należy przez to rozumieć Województwo Łódzkie; 2) Sejmiku należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Łódzkiego; 3) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego; 4) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski w Łodzi; 5) Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego należy przez to rozumieć Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi będący wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną; 6) Zarządzie Dróg Wojewódzkich należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi będący wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną; 7) Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych należy przez to rozumieć Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi będący samorządową jednostką organizacyjną; 8) nieruchomościach województwa należy przez to rozumieć nieruchomości będące własnością lub będące w posiadaniu samoistnym województwa, oraz udziały w takich nieruchomościach;

2 9) części nieruchomości należy przez to rozumieć wyodrębnione i nie wyodrębnione lokale i pomieszczenia, a także działki gruntów wchodzące w skład nieruchomości; 10) wojewódzkim zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego województwa; 11) gospodarowaniu nieruchomościami należy przez to rozumieć w szczególności nabywanie, zbywanie, zamianę, darowiznę, zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wydzierżawianie, najem, użyczenie, wnoszenie nieruchomości w postaci aportu do spółek prawa handlowego oraz do fundacji; 12) zarządzaniu nieruchomościami należy przez to rozumieć podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu w szczególności zapewnienie właściwej gospodarki ekonomicznofinansowej nieruchomości, zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, bieżącego administrowania nieruchomościami, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w zarządzane nieruchomości; 13) posiadaniu zależnym należy przez to rozumieć dzierżawę, najem i użyczenie; 14) wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej należy przez to rozumieć wojewódzką jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i Urząd Marszałkowski w Łodzi; 15) samorządowej jednostce organizacyjnej należy przez to rozumieć jednostki samorządowe inne niż wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i inne niż wojewódzkie osoby prawne; 16) jednostce samorządu terytorialnego należy przez to rozumieć gminę, powiat lub województwo; 17) ustawie o samorządzie województwa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.); 18) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz ze zm.); 19) ustawie o finansach publicznych należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.); 20) ustawie o ochronie praw lokatorów należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.); 21) ustawie o własności lokali należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.); 22) ustawie Prawo zamówień publicznych należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.); 23) ustawie Prawo energetyczne należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625); 24) uchwale należy przez to rozumieć uchwałę Nr / /08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie, samorządowe jednostki organizacyjne, 25) osobie bliskiej należy przez to rozumieć osobę określoną w art Kodeksu cywilnego, a także osobę określoną w art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 26) najemcy należy przez to rozumieć osobę zajmującą lokal na podstawie umowy najmu; 27) lokalu mieszkalnym należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie jest lokalem mieszkalnym pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych; 28) zadaniach Województwa należy przez to rozumieć zadania własne i zlecone określone w ustawie o samorządzie województwa i innych ustawach; 29) zadaniach powierzonych należy przez to rozumieć zadania wykonywane przez Województwo na podstawie porozumień zawartych z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego; 30) waloryzacji kwot należy przez to rozumieć zastosowanie wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Monitor Polski. 4. Do wojewódzkiego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego województwa.

3 5. 1. Zarząd określa formę władania nieruchomościami przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne na podstawie zasad określonych w przepisach szczególnych oraz w niniejszej uchwale. 2. Wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym Zarząd przekazuje nieruchomości w trwały zarząd, a jeżeli przekazanie w takiej formie jest niecelowe, przekazuje w dzierżawę, najem lub użyczenie. 3. Wojewódzkim osobom prawnym Zarząd przekazuje nieruchomości w użytkowanie lub w użytkowanie wieczyste, a jeżeli przekazanie w takiej formie jest niecelowe, przekazuje w dzierżawę, najem lub użyczenie. 4. Jeżeli wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna lub wojewódzka osoba prawna włada nieruchomością, a nieruchomość nie została oddana jej w trwały zarząd, użytkowanie bądź użytkowanie wieczyste, a także nie została zawarta z nią w formie pisemnej umowa w przedmiocie oddania nieruchomości w posiadanie zależne, oznacza to, że nieruchomość została jednostce bezumownie użyczona. Dział II Nabywanie nieruchomości Zarząd może nabywać w imieniu Województwa własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności naniesień oraz ograniczone prawa rzeczowe, uwzględniając w szczególności poprawę funkcjonalności nieruchomości, potrzeby rozwoju regionu łódzkiego wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązek wykonywania przez Województwo zadań statutowych. 2. Zgody Sejmiku wymaga odpłatne nabycie własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności naniesień, w przypadku gdy cena nabycia nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności naniesień przekracza wartość Euro Maksymalną cenę nabycia nieruchomości określa Zarząd, biorąc pod uwagę opinię rzeczoznawcy majątkowego. 2. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości dotyczące wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wyznaczonego przez sprzedającego, Zarząd zleci dokonanie wyceny innemu rzeczoznawcy. 8. W przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod drogi wojewódzkie lub leżących w pasach drogowych tych dróg, czynności przewidziane dla Zarządu wykonuje Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dział III Zbywanie nieruchomości Rozdział I Przepisy ogólne Sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego i własności naniesień może nastąpić, jeżeli łącznie wystąpią następujące przesłanki: 1) nie ma możliwości zagospodarowania nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań Województwa; 2) nie jest możliwe bądź opłacalne oddanie nieruchomości w posiadanie zależne. 2. Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą zbywania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku przekazywania ich na cele publiczne. 10. Podstawową formą sprzedaży nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości jest przetarg, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej Sprzedając nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz ze sprzedażą naniesień, Zarząd: 1) sporządzi i poda do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych Urzędu; 2) zapewni wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego; 3) przeprowadzi przetarg w jednej z form wymienionych w art. 40 ustawy, chyba, że spełnione są warunki do zbycia w drodze bezprzetargowej określone w art. 37 ust. 2 ustawy; 4) przeprowadzi rokowania, jeśli spełnione są warunki do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2. Wybór formy przetargu należy do Zarządu, przy czym:

4 1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego; 2) w drugim przetargu Zarząd może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy pierwszym przetargu, jednak nie więcej niż o 50% wartości nieruchomości. 3. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, dalsze postępowanie określa ustawa Sprzedając nieruchomość z wojewódzkiego zasobu nieruchomości, Zarząd może: 1) sprzedać nieruchomość lub przenieść na kupującego prawo użytkowania wieczystego i sprzedać własność naniesień; 2) ustanowić prawo użytkowania wieczystego i sprzedać własność naniesień; 3) dokonać zamiany prawa własności nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego w przypadku równej wartości tych praw lub za dopłatą na rzecz Województwa. 2. Zgody Sejmiku, w formie odrębnej uchwały, wymaga: 1) zbycie nieruchomości w drodze darowizny; 2) sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż wynikająca z wyceny rzeczoznawcy, jeżeli nieruchomość nie jest sprzedawana w drodze przetargu; 3) zamiana nieruchomości, zamiana prawa własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku wyższej wartości nieruchomości lub praw przysługujących województwu, o ile nie jest dokonywana między Województwem a Skarbem Państwa lub inną jednostką samorządu terytorialnego; 4) wnoszenie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności naniesień jako aportów do spółek prawa handlowego tworzonych przez Województwo lub, do których Województwo przystępuje; 5) przekazanie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności naniesień jako majątku fundacji tworzonych przez Województwo lub z jego udziałem W przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz sprzedaży budynków i innych obiektów znajdujących się na gruncie w drodze bezprzetargowej, Zarząd może udzielić bonifikaty w wysokości do 50% wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustalonego przez rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli prawo to jest sprzedawane: 1) osobom prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową; 2) na rzecz Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub innego województwa. 2. Wysokość bonifikaty uzależniona jest od: 1) położenia nieruchomości; 2) przewidywanego popytu; 3) wysokości nakładów, które należałoby ponieść, aby ją zagospodarować. 3. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy. 4. Zarząd żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, jeżeli nabywca prawa użytkowania wieczystego gruntu, przed upływem 10 lat licząc od dnia jego nabycia zbył to prawo bądź wykorzystał je na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty. Zastrzeżenie zwrotu bonifikaty Zarząd zamieszcza w akcie notarialnym. Ponadto w akcie notarialnym zawiera się klauzulę o poddaniu się przez nabywcę egzekucji z tego aktu do wysokości zwaloryzowanej kwoty. 14. W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, cena sprzedaży ustalona zgodnie z art. 67 ustawy, może być obniżona do 50% Kwota należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej może być rozłożona na raty płatne przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 2. Niespłacona część należności, o której mowa w ust. 1, podlega spłacie wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 3. W akcie notarialnym zawiera się klauzulę, która w przypadku zwłoki dłużnika z zapłatą 3 kolejnych rat, postawi w stan wymagalności pozostałą do zapłaty należność oraz zobowiąże dłużnika do poddania się egzekucji z tego aktu. 16. Wierzytelności Województwa w stosunku do nabywcy nieruchomości podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu Stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, Zarząd ustala według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67 ustawy, która wynosi: 1) 20% ceny ustalonej w przetargu lub w trybie bezprzetargowym za nieruchomości gruntowe przeznaczone: a) pod budownictwo mieszkaniowe, na budowę urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych,

5 b) na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczorozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną; 2) 15% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, w których nastąpiło wyodrębnienie nieruchomości lokalowych; 3) 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym w pozostałych przypadkach. 2. Pierwsza opłata oraz opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości może być obniżona do 80% w przypadkach i na zasadach określonych w art. 73 ustawy. Rozdział II Gospodarowanie nieruchomościami przez wojewódzkie osoby prawne Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują, w granicach przepisów prawa, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust Zgody Zarządu, w formie uchwały, wymaga: 1) nieodpłatne rozporządzenie nieruchomością; 2) zbycie nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych; 3) zmiana przeznaczenia nieruchomości, o których mowa w pkt W przypadku zbywania przez wojewódzkie osoby prawne należącego do nich prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności położonych na tym gruncie budynków i innych urządzeń, Województwu przysługuje prawo pierwszeństwa. 4. Wojewódzka osoba prawna może zrzec się na rzecz Województwa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności naniesień Zbycie, dzierżawa, najem i użyczenie nieruchomości lub ich części, będących we władaniu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, które nie są użytkownikami wieczystymi gruntów i właścicielami naniesień, wymaga każdorazowo zgody Zarządu. 2. Do czynność wymienionych w pkt 1 stosuje się odpowiednio przepisy Działu III i IV. Dział IV Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie Rozdział I Przepisy ogólne Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, najem lub dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nie oznaczony następuje w drodze przetargu. 2. Do oddawania nieruchomości w użytkowanie, najem lub dzierżawę stosuje się przepisy 11 pkt 1, 3 i Obowiązek, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1, nie dotyczy oddania nieruchomości w użytkowanie, najem lub dzierżawę, na czas oznaczony do 3 miesięcy. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 4. Odstąpienie od przetargu po jego ogłoszeniu jest możliwe, jeżeli nieruchomość może być przekazana na prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej lub sportowo-turystycznej, osobom fizycznym lub prawnym prowadzącym taką działalność, jeżeli nie jest to działalność gospodarcza. 5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy o oddanie nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie występuje więcej niż jeden uprawniony podmiot. 6. Nieruchomość oddawana jest w użytkowanie, najem lub dzierżawę w trybie bezprzetargowym jeżeli: 1) jest oddawana innym jednostkom samorządu terytorialnego; 2) jest oddawana instytucjom i urzędom, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy. 7. Wysokość stawki czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu użytkowania ustala się na poziomie nie niższym niż stawka zaoferowana przez najemcę lub dzierżawcę w złożonej ofercie i nie niższym niż wysokość stawki czynszu ustalonej przez organ wykonawczy gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, bądź ustala się w drodze rokowań, jeżeli oddanie nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym lub jeżeli dwa kolejne przetargi nie wyłoniły posiadacza zależnego. 8. Przepisów ust. 1 oraz 11 nie stosuje się w przypadku oddawania nieruchomości w użytkowanie, najem lub dzierżawę wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym lub wojewódzkim osobom prawnym.

6 9. Przepisów 11 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do części nieruchomości. 10. Przepisów ust. 1 oraz 11 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 nie stosuje się w przypadku oddawania w użytkowanie, najem lub dzierżawę całości lub części nieruchomości jednorazowo, na czas oznaczony do trzech miesięcy. Zawarcie stosownej umowy następuje wówczas po przeprowadzeniu negocjacji zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Oddając nieruchomość w użytkowanie, najem lub dzierżawę, Zarząd określa czas trwania umów biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z realizacji zadań Województwa. 2. W przypadku oddawania nieruchomości zabudowanych, wymagających nakładów na remont kapitalny lub adaptację, czas trwania umów ustala się z uwzględnieniem okresu amortyzacji nakładów. 21. Zarząd zamieszcza w zawieranych umowach klauzulę o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, w przypadku, gdy: 1) nieruchomość lub jej część jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie; 2) powstaje opóźnienie w zapłacie należności wynikających z umowy, za więcej niż dwa pełne okresy płatności; 3) nieruchomość lub jej część została oddana do korzystania osobom trzecim bez zgody Zarządu; 4) są nie wykonywane lub nienależycie wykonywane inne warunki umowy Z zastrzeżeniem ust. 2, Zarząd ustanawia w umowie odpłatnego użytkowania, najmu lub dzierżawy zabezpieczenia należności w niej określonych, w wysokości 3 miesięcznego czynszu. 2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do umów użytkowania, najmu lub dzierżawy zawieranych z jednostkami budżetowymi. 3. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem nie wyższym niż połowa stopy redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności tej kwoty. 4. W przypadku zawierania umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy, na okres krótszy niż 3 miesiące, nie ustanawia się zabezpieczenia. W miejsce zabezpieczenia pobiera się z góry pełną kwotę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub opłaty z tytułu użytkowania, za cały okres trwania umowy Zarząd może użyczyć nieruchomość, na czas oznaczony do 3 miesięcy, jeśli ma być ona wykorzystywana na prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej lub sportowo-turystycznej, osobom fizycznym lub prawnym prowadzącym taką działalność, jeżeli nie jest to działalność gospodarcza. 2. Do użyczenia stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust W umowie użyczenia wysokość zabezpieczenia stanowi wartość ponoszonych przez biorącego w użyczenie ciężarów związanych z nieruchomością za okres użyczenia. 4. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do samorządowych jednostek organizacyjnych. 5. W umowach użyczenia zawieranych z jednostkami budżetowymi nie ustanawia się zabezpieczenia, o którym mowa w 23 ust Przepisów Rozdziału I nie stosuje się do lokali mieszkalnych. Rozdział II Oddawanie nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wojewódzkim osobom prawnym 25. Nieruchomości mogą być przez Zarząd oddawane wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wojewódzkim osobom prawnym w dzierżawę, najem lub użyczenie na cele związane z ich działalnością, jeżeli nie jest celowe lub możliwe oddanie ich w trwały zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste. Do czynności tych nie stosuje się przepisów rozdziału I. Rozdział III Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne władające nieruchomościami Województwa mogą oddać nieruchomość w posiadanie zależne powiadamiając o tym Zarząd przed zawarciem umowy, z wyłączeniem spraw określonych w art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.). 2. Występując do Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 1, jednostka jest zobowiązana określić: 1) przedmiot dzierżawy, najmu lub użyczenia; 2) przeznaczenie przedmiotu dzierżawy, najmu lub użyczenia; 3) dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości; 4) rachunek ekonomiczny zawierający:

7 a) koszty ponoszone przez jednostkę, b) stawkę zaproponowanego czynszu (w przypadku dzierżawy i najmu), c) przewidywany efekt ekonomiczny; 5) podstawowe dane o dzierżawcy, najemcy lub biorącym w użyczenie; 6) projekt umowy. 3. Oddanie nieruchomości w posiadanie zależne przez wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną oraz wojewódzką osobę prawną może nastąpić za zgodą Zarządu. 4. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne oddając nieruchomość w posiadanie zależne stosują odpowiednio przepisy Rozdziału I. 5. Zgody, o której mowa w ust. 3, nie wymaga: 1) wynajmowanie lub wydzierżawianie jednemu podmiotowi powierzchni nieruchomości, nie przekraczających łącznie 100 m 2, zlokalizowanych na tej samej nieruchomości; 2) wynajmowanie i wydzierżawianie części nieruchomości jednorazowo, na czas oznaczony do 3 miesięcy. 6. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się do nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Dział V Obciążanie nieruchomości 27. Obciążanie nieruchomości Województwa może nastąpić w szczególności poprzez: 1) oddanie nieruchomości w trwały zarząd; 2) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi: a) oddanie nieruchomości w odpłatne i nieodpłatne użytkowanie, b) ustanowienie służebności, c) ustanowienie hipoteki Nieruchomości stanowiące własność Województwa, Zarząd oddaje: 1) wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym, w trwały zarząd, z zastrzeżeniem 25; 2) wojewódzkim osobom prawnym, w odpłatne użytkowanie, z zastrzeżeniem 30 ust. 2, na cele związane z ich działalnością. 2. Zarząd określa czas oddania w trwały zarząd lub użytkowanie z uwzględnieniem realizacji zadań Województwa, nie dłuższy niż 20 lat. 3. Po wygaśnięciu trwałego zarządu lub użytkowania, jeżeli nieruchomość jest jednostce niezbędna na cele związane z jej działalnością stosuje się przepisy ust. 1 i Warunki oddania nieruchomości wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjne lub wojewódzkiej osobie prawnej w trwały zarząd lub użytkowanie, Zarząd określa odpowiednio w decyzji lub w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd, Zarząd ustala opłaty roczne na zasadach i w wysokości określonej w ustawie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 2. Zarząd może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, nie więcej jednak niż 60%, gdy nieruchomości oddawane są na cele określone w art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy. 3. Wysokość opłat rocznych oraz udzielonych bonifikat i sposób zapłaty tych opłat określa Zarząd w decyzji Nieruchomości mogą być przez Zarząd oddawane w odpłatne użytkowanie wojewódzkim osobom prawnym z zastrzeżeniem ust Samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, Zarząd oddaje nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie. 3. Umowę użytkowania Zarząd zawiera na czas określony, nie dłuższy niż 20 lat. 4. Do opłat z tytułu odpłatnego użytkowania stosuje się odpowiednio przepisy 29 oraz przepisy ustawy, z tym że określenie wysokości opłat następuje w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna oraz wojewódzka osoba prawna posiadające nieruchomość w trwałym zarządzie lub użytkowaniu mają prawo do zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu obiektu budowlanego, za zgodą Zarządu. 2. Przepisy ust. 1 obowiązują także wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne posiadające nieruchomość w użyczeniu Zarząd pozbawia wojewódzką jednostkę organizacyjną lub wojewódzką osobę prawną prawa korzystania z nieruchomości, w przypadku, gdy: 1) wykonuje swoje prawo niezgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki; 2) nie ponosi ciężarów, które obciążają nieruchomość; 3) nie dokonuje napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z nieruchomości;

8 4) nie zawiadomi Zarządu o dochodzeniu przez osobę trzecią przeciwko użytkownikowi roszczeń dotyczących prawa własności; 5) narusza przepisy W akcie notarialnym ustanawiającym prawo użytkowania lub w decyzji oddającej w trwały zarząd, Zarząd zawiera klauzulę o możliwości pozbawienia prawa korzystania z nieruchomości przed upływem okresu, na jaki zostało ustanowione. 33. Po wygaśnięciu trwałego zarządu lub prawa użytkowania nieruchomości, Zarząd postanawia o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z przepisami uchwały. 34. Na nieruchomości stanowiącej własność Województwa, Zarząd może ustanowić: 1) służebność gruntową oraz występować o ustanowienie takiej służebności na rzecz Województwa na nieruchomości nie będącej jego własnością; 2) służebność przesyłu Służebność gruntowa na nieruchomości Województwa może być ustanowiona: 1) nieodpłatnie, gdy ustanawia się służebności wzajemne; 2) odpłatnie w pozostałych przypadkach i w przypadku służebności przesyłu. 2. Zarząd występuje do sądu o wykreślenie z księgi wieczystej służebności gruntowej ustanowionej na nieruchomości województwa wygasłej wskutek jej niewykonywania przez lat W celu zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich w stosunku do Województwa, wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej lub wojewódzkiej osoby prawnej, Zarząd może obciążyć nieruchomość hipoteką bez zgody sejmiku, jeżeli wierzytelność wraz z należnościami ubocznymi nie przekracza 50% wartości nieruchomości. Dział VI Lokale mieszkalne i użytkowe Rozdział I Sprzedaż lokali mieszkalnych Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Województwa, ich najemcom przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu, a sprzedaż następuje z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 2. O zamiarze sprzedaży lokali mieszkalnych Zarząd zawiadamia najemców lokali, o których mowa w ust. 1, podając cenę nabycia Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na pisemny wniosek najemcy. 2. Zarząd może sprzedać lokal mieszkalny najemcy wówczas, gdy najem trwa co najmniej 2 lata, a najemca nie zalega z należnościami z tytułu najmu. 3. Lokal mieszkalny można sprzedać również wówczas, gdy najemca ma zaległości w płaceniu należności z tytułu najmu, ale zobowiąże się je uregulować do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 4. Zarząd może odmówić sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli nieruchomość może być przeznaczona na zadania Województwa Wolne lokale mieszkalne sprzedawane są w drodze przetargu, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 2. Do sprzedaży lokali, o których mowa w ust. 1 stosuje się przepisy 41 ust. 1 pkt 3 i Cena lokalu mieszkalnego oraz udziału w gruncie nie może być niższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastrzeżeniem Zarząd może zawrzeć z najemcą umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Województwa będących we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych stosuje się poniższe zasady: 1) pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych mają osoby zajmujące lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony; 2) przy nabywaniu lokali mieszkalnych przez osoby wymienione w pkt 1, stosuje się bonifikaty w wysokości 80% ceny lokalu wraz z udziałem w gruncie; 3) podstawą do określenia wartości lokalu jest wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez sprzedającego. 2. Jeżeli dotychczasowy najemca lokalu mieszkalnego nie złoży oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego w terminie określonym w zawiadomieniu o sprzedaży, lokal może zostać sprzedany w drodze przetargu lub za zgodą Zarządu przekazany nieodpłatnie właściwej terytorialnie gminie. 42. Należność za nabycie lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty płatne miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

9 Zarząd żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, o której mowa w 41 ust. 1 pkt 2, po jej waloryzacji, jeżeli nabywca przed upływem 5 lat zbył lub wykorzystał lokal mieszkalny na cele inne niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, z zastrzeżeniem ust Nie żąda się zwrotu bonifikaty, o której mowa w 41 ust. 1 pkt 2, gdy: 1) zbycie nastąpiło na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 3; 2) dokonano zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo na nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe; 3) dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. 3. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała lokal na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia. 4. Zastrzeżenie obowiązku zwrotu bonifikaty Zarząd zamieszcza w akcie notarialnym. Ponadto w akcie notarialnym zawiera się klauzulę poddania się przez nabywcę egzekucji z tego aktu do wysokości zwaloryzowanej bonifikaty Koszty podziału, operatu wyodrębnienia i operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości oraz opłaty i koszty związane z zawarciem umowy (zarówno przedwstępnej jak i zasadniczej) w formie aktu notarialnego obciążają najemcę wykupującego lokal mieszkalny. Rozdział II Najem lokali mieszkalnych 45. Najem lokali mieszkalnych będących własnością lub będących w samoistnym posiadaniu Województwa, nawiązywany jest w oparciu o przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 46. Przy określaniu stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stosuje się zasady polityki czynszowej, uchwalane przez właściwy organ gminy, na obszarze której znajduje się lokal. Tak określona stawka czynszu nie może być jednak niższa niż wydatki obciążające właściciela, związane z utrzymaniem lokalu, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu. 47. Umowy najmu lokali mieszkalnych zawiera kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej lub wojewódzkiej osoby prawnej, w której władaniu znajdują się te lokale określając wysokość czynszu zgodnie z Wolne lokale mieszkalne znajdujące się we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych mogą być wynajmowane na czas oznaczony (np. czas trwania stosunku pracy) lub nieoznaczony. Rozdział III Sprzedaż lokali użytkowych Zarząd może ustanowić odrębną własność lokali użytkowych na zasadach określonych w ustawie o własności lokali. 2. Przy sprzedaży lokali, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przetarg stosownie do art. 40, art. 41 i art. 42 ustawy. Rozdział IV Najem, dzierżawa i użyczenie lokali użytkowych 50. Do najmu, dzierżawy i użyczenia lokali użytkowych stosuje się przepisy 26. Dział VII Współwłasność 51. W każdym przypadku, gdy jest to uzasadnione oraz prawnie dopuszczalne, Zarząd powinien dążyć do zniesienia współwłasności W nieruchomościach, których Województwo jest współwłaścicielem, zarząd nieruchomością powinien być sprawowany zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 2. Do zarządu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi odrębny przedmiot własności stosuje się przepisy ustawy o własności lokali.

10 Dział VIII Zarządzanie nieruchomościami Zarządzaniem nieruchomościami bądź udziałami w nieruchomościach będącymi własnością Województwa Łódzkiego, a także nieruchomościami pozostającymi w jego wieczystym użytkowaniu i w samoistnym posiadaniu nie oddanymi w trwały zarząd, użytkowanie bądź użytkowanie wieczyste wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym lub osobom prawnym, zajmuje się Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie i niniejszej uchwale. 2. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego przejmuje nieruchomość bądź udziały w nieruchomości do zarządzania na podstawie właściwej uchwały Zarządu oraz protokołu zdawczoodbiorczego. 3. Za datę przejęcia nieruchomości bądź udziałów w nieruchomości uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wszelkie dokumenty niezbędne do właściwego przejęcia nieruchomości bądź udziałów w nieruchomości przygotowuje i dostarcza strona przekazująca. 4. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego może nabywać i zbywać nieruchomości do i z wojewódzkiego zasobu nieruchomości na podstawie odrębnego upoważnienia Zarządu. Dział IX Ewidencja nieruchomości Ewidencję nieruchomości oraz ewidencję posiadanych przez Województwo Łódzkie udziałów w nieruchomościach z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, prowadzi Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w ten sposób, że. 1) ewidencja gruntów prowadzona jest w ujęciu rzeczowym i wartościowym; 2) ewidencja budynków prowadzona jest w ujęciu rzeczowym. 2. Ewidencję nieruchomości w ujęciu rzeczowym i wartościowym, zajętych pod drogi wojewódzkie i pozostających we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich, prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich. 3. Ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Dział X Przepisy przejściowe i końcowe Traci moc uchwała Nr XI/243/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXIII/570/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 roku. 2. Do spraw, w których znajdują zastosowanie przepisy niniejszych zasad, wszczętych, a nie zakończonych przed dniem ich wejścia w życie, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym tymi zasadami.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego Na podstawie art.12 ust. 8 lit. a w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 5375 UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala Projekt C Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Miedźna w zakresie nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

b) nieruchomościach należy przez to rozumieć grunty, budynki i budowle oraz lokale będące odrębną własnością,

b) nieruchomościach należy przez to rozumieć grunty, budynki i budowle oraz lokale będące odrębną własnością, UCHWAŁA RADY POWIATU MILICKIEGO NR XXI/157/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu milickiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/117/15 RADY GMINY DZIERŻONIÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/117/15 RADY GMINY DZIERŻONIÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/117/15 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Dzierżoniów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9. lit. a oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 2210 UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... Projekt! E w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Miedźna w zakresie nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r. identyfikator XXXIII/435/2008/1 UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 25 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 maja 2013 r. Poz. 3094 UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2845 OBWIESZCZENIE NR 6 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz z późn.zm.

1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz z późn.zm. Uchwała Nr XXXIV / 193 / 08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r. ( tekst ujednolicony na dzień 02 marca 2015 r.) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/10/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 16 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR V/22/10/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 16 maja 2016 r. UCHWAŁA NR V/22/10/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV.183.2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Na podstawie ar.18 ust.2 pkt 9 lit.a i pkt 15

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 542 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŻAGAŃ. z dnia 27 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 542 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŻAGAŃ. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 542 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŻAGAŃ z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 1996 OBWIESZCZENIE NR 01.2015 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 4670 UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY GOSTYCYN. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 4670 UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY GOSTYCYN. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 4670 UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 873 UCHWAŁA Nr XXIV/483/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/183/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/183/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/183/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żychlin oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1745 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. z dnia 28 lutego 2011 r. Załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1721 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 104/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 15.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY I WCHODZĄCYM W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY ŁAGIEWNIKI. D Z I A Ł I Przepisy ogólne.

ZASADY GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY I WCHODZĄCYM W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY ŁAGIEWNIKI. D Z I A Ł I Przepisy ogólne. ZASADY GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY I WCHODZĄCYM W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY ŁAGIEWNIKI D Z I A Ł I Przepisy ogólne. 1. 1. Zasady gospodarowania mieniem Gminy Łagiewniki, zwane w dalszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/144/12 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/144/12 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2012 r. UCHWAŁA Nr XVII/144/12 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/95/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XIV/95/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XIV/95/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X.75.2011 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 27 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR X.75.2011 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 27 maja 2011 r. UCHWAŁA NR X.75.2011 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/ 86 /2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 listopada 2011 roku

UCHWAŁA Nr XI/ 86 /2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 listopada 2011 roku UCHWAŁA Nr XI/ 86 /2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nekla Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/96/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM. z dnia 25 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR X/96/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM. z dnia 25 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR X/96/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki Na podstawie art.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2010 RADY GMINY OBROWO z dnia 5 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2010 RADY GMINY OBROWO z dnia 5 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2010 RADY GMINY OBROWO z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/2011 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 52/2011 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 52/2011 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-radom). Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/719/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXII/719/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2010 r. 1457 UCHWAŁA Nr LXII/719/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania testowe

Część I. Pytania testowe Część I. Pytania testowe Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 1. 384 Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojęcie

Bardziej szczegółowo

3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy należy do Wójta, który w szczególności:

3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy należy do Wójta, który w szczególności: UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE NR XXV/184/09 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Krośnice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 1275 UCHWAŁA NR XXVII/149/2013 RADY GMINY JANOWO. z dnia 30 stycznia 2013 r.

Olsztyn, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 1275 UCHWAŁA NR XXVII/149/2013 RADY GMINY JANOWO. z dnia 30 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 1275 UCHWAŁA NR XXVII/149/2013 RADY GMINY JANOWO z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIX/163/06 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 czerwca 2006r.

U C H W A Ł A Nr XXXIX/163/06 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 czerwca 2006r. U C H W A Ł A Nr XXXIX/163/06 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wądroże Wielkie. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

2. Oddanie nieruchomości, na zasadach o których mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku gdy : 1) jednostka organizacyjna nie może w całości za

2. Oddanie nieruchomości, na zasadach o których mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku gdy : 1) jednostka organizacyjna nie może w całości za UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 150/XX/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Poczesna

UCHWAŁA NR 150/XX/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Poczesna UCHWAŁA NR 150/XX/16 RADY GMINY POCZESNA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Poczesna Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a, art. 40 ust.1 i2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/493/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 23 listopada 2012 r.

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/493/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 23 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 2958 UCHWAŁA NR XXVII/493/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/377/2014 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wrocław, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/377/2014 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 2911 UCHWAŁA NR LII/377/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRC/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NRC/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. UCHWAŁA NRC/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego

Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b, art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXXIX/13/17 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 25 października 2017 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXXIX/13/17 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 25 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2017 r. Poz. 4528 OBWIESZCZENIE NR XXXIX/13/17 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4826 UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r.

U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r. U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r. w sprawie : ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/719/10 RADY MIASTA OLSZTYN. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami

UCHWAŁA NR LXII/719/10 RADY MIASTA OLSZTYN. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami UCHWAŁA NR LXII/719/10 RADY MIASTA OLSZTYN z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI 87/11 RADY GMINY ZEMBRZYCE. z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce

UCHWAŁA NR XI 87/11 RADY GMINY ZEMBRZYCE. z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce UCHWAŁA NR XI 87/11 RADY GMINY ZEMBRZYCE z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a, art.40 ust.1 i ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/313/10 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC z dnia 26 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR L/313/10 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC z dnia 26 marca 2010 r. UCHWAŁA NR L/313/10 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Boguszów-Gorce Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 9 października 2013 r.

Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 9 października 2013 r. w sprawie określenia ogólnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 11 października 2013 r. Poz. 5554 UCHWAŁA NR XXIX/439/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 19 września 2013 r.

Poznań, dnia 11 października 2013 r. Poz. 5554 UCHWAŁA NR XXIX/439/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 19 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 11 października 2013 r. Poz. 5554 UCHWAŁA NR XXIX/439/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1397 UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/372/2004r. Rady Miasta Sopotu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/884/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/884/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 2739 UCHWAŁA NR LV/884/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/600/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXII/600/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku Uchwała Nr XXII/600/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/X/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego. z dnia 25 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR 193/X/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego. z dnia 25 lipca 2011 r. identyfikator 193/X/11/23 Elektronicznie podpisany przez: "Jan Kleinszmidt; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" Data: 2011.07.28 11:05:26 Odcisk palca certyfikatu: b2e d041 c666 4eb3 637d 292

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR XV/90/15 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR XV/90/15 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR XV/90/15 RADY GMINY DOMANIÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/381/10 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

UCHWAŁA NR XLV/381/10 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych UCHWAŁA NR XLV/381/10 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia... 2012 r.

OBWIESZCZENIE Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia... 2012 r. Projekt OBWIESZCZENIE Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/266/05 w spr. zasad sprzedaży lokali użytkowych

Uchwała Nr XXXVII/266/05 w spr. zasad sprzedaży lokali użytkowych Uchwała Nr XXXVII/266/05 w spr. zasad sprzedaży lokali użytkowych Uchwała Nr XXXVII/266/05 w spr. zasad sprzedaży lokali użytkowych Uchwała Nr XXXVII/266/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: zasad sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. Projekt z dnia 13 września 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r. Projekt z dnia 24 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielenia

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. I. Zasoby nieruchomości Do celów niniejszego opracowania bardzo pomocne jest sprecyzowanie jak należy rozumieć: a) zasób nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż mieszkań komunalnych

Sprzedaż mieszkań komunalnych Sprzedaż mieszkań komunalnych Warunki i zasady sprzedaży mieszkań komunalnych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów IAN GROUP Nieruchomości Tel fax17 864 06 06 35-030 Rzeszów www.iangroup.net Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ. z dnia 26 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 9 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 1029 UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo