KATALOG OBIEKTÓW Catalogue of objects

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG OBIEKTÓW Catalogue of objects"

Transkrypt

1 KATALOG OBIEKTÓW Catalogue of objects Witamy na Warmii i Mazurach Welcome to Warmia and Masuria

2 GRU PA AN DERS, za fa scy no wa na przy ro dą War mii i Ma zur, od wie lu lat two rzy ho te le i re stau ra cje, dzię ki któ rym tu ry ści mo gą po znać nie zwy kły re gion, a miesz kań cy wiel kich aglo me ra cji wy po cząć wśród nie ska żo nej na tu ry. W więk - szo ści są to zre kon stru owa ne obiek ty za byt ko we, ura to wa ne przed de wa sta cją i znisz cze niem. Są wśród nich mię dzy in ny mi za mek krzy żac ki, przed zam cze re zy den cji bi sku pów war miń skich, za byt ko wy młyn o hi sto rii się ga ją cej śre dnio - wie cza, my śliw ski pa ła cyk i uroczy zakątek z zabytkową stuletnią szkołą. Za cho - wu jąc hi sto rycz ny wy gląd tych obiek tów, Gru pa An ders two rzy wa run ki do kom for to we go wy po czyn ku. HO TE LE GRU PY AN DERS to ide al ne miej sca dla wszyst kich, któ rzy szu ka ją re lak su, od no wy bio lo gicz nej, spor to wych emo cji i niezwykłej at mos fe ry. Po ło żo - ne są w wy jąt ko wych miej scach, w ci chych, owia nych hi sto rią mia stecz kach, w oto cze niu la sów i je zior. Oprócz pię ciu ho te li i dwóch re stau ra cji re gio nal nych (war miń skiej i ma zur skiej) w Gru pie An ders dzia ła tak że BIU RO PO DRÓ ŻY TRA VE LAND, zaj mu jące się tu ry sty ką po Warmii i Mazurach, w Polsce i za granicą, oraz AGEN CJA EVEN TO WA AN DER SLAND FA BRY KA WRA ŻEŃ, or ga ni zu ją ca even ty i im pre zy ple ne ro we, dla której je dy nym ogra ni cze niem jest wy obraź nia klien tów. Za ple cze sprzę to we po zwa la na zre ali zo wa nie naj bar dziej sza lo nych po my słów na wo dzie, w po wie trzu i na lą dzie. Nie zmien ny po zo sta je przy tym cel: do bra za ba wa i nie sa mo wi te do zna nia. HO TEL KRA SIC KI uzna ny za naj pięk niej szy obiekt na świe cie w ka te go rii Best New Ho tel Con struc tion and De sign, baj ko wo po ło żo ny w wi dłach rzek Ły ny i Sym sar ny, sta no wi hi sto rycz ne przed zam cze re zy den cji bi sku pów war - miń skich naj cen niej sze go wi dzial ne go świa dec twa hi sto rii War mii i Ma zur. HO TEL ZA MEK RYN sły nie z bie siad ry cer skich, fe sti wa lu fil mo we go i sztuk te atral nych. W ser cu obiek tu, na ogrom nym za da szo nym Dzie dziń cu mo gą cym po mie ścić na wet do ty sią ca osób, od by wa ją się kon cer ty, syl we stro - we ba le i kon fe ren cje. HO TEL AN DERS RE SORT & SPA jest zna ny na ca łym świe cie z roz gry wa - ne go tu co rocz nie Pu cha ru Świa ta w Siat ków ce Pla żo wej. To naj pięk niej po ło żo ny ho tel na Ma zu rach. Bli sko stąd dzię ki Ka na ło wi El blą skie mu do naj dłuż sze go i jed ne go z naj pięk niej szych szla ków wod nych na Ma zu rach. HO TEL MI ŁOM ŁYN ZDRÓJ ME DI CAL SPA & VI TA LI TY to ka me ral ny obiekt SPA z fi lo zo fią vi ta li ty esen cją wi tal no ści, po go dy du cha i zdro wia. Spe cjal no - ścią ho te lu są wcza sy od chu dza ją ce z die tą oczysz cza ją cą, ni sko ka lo rycz ną lub pro te ino wą, pa kie ty Vi tal SPA, tur nu sy re ha bi li ta cyj ne i ku ra cje lecz ni cze. Moż na tu na brać sił, od zy skać spraw ność i od po cząć. KARCZ MA WAR MIŃ SKA I GO ŚCI NIEC RYŃ SKI MŁYN pod trzy mu ją bo ga te tra dy cje Dzie dzic twa Ku li nar ne go War mia, Ma zury, Powiśle. W hi sto rycz nych wnę - trzach za cho wa no wie le ory gi nal nych urzą dzeń go spo dar stwa wiej skie go. Ko niecz - nie trze ba skosz to wać tu re gio nal nych po traw i ku pić na tu ral ne wy ro by lo kal ne. BAJ KO WY ZA KĄ TEK ma low ni czo po ło żo ny w Gu zo wym Pie cu ide al nie na da je się na wy po czy nek dla ro dzin z dzieć mi. Go ście mo gą zatrzymać się w sty li zo wa nych do mach war miń skich z ko min kiem, skosz to wać sma ków dzie ciń stwa w Re stau ra cji Pod Ko gu tem, zre lak so wać się w Le śnym SPA i Wod nej Kra inie oraz sko rzy stać z wie lu atrak cji w Do li nie Si ły i Wi tal no ści. Wszyst ko po to, by do go nić ma rze nia. The ANDERS GROUP, fascinated by the nature of Warmia and Masuria, has for many years been establishing hotels and restaurants, thanks to which tourists can get to know this unusual region, and the inhabitants of great urban agglomerations can finally relax among unpolluted nature. Mostly, our establishments are restored listed buildings, saved from devastation and destruction. Among them are, i.e. a Teutonic castle, the ward of the residence of Warmian Bishops, an antique mill with a history dating back to the Middle Ages, a hunting lodge, and a charming corner with an antique hundred-year-old school. In preserving the historical appearance of these buildings, the Anders Group at the same time creates conditions for comfortable leisure. THE HOTELS OF THE ANDERS GROUP are the perfect place for those seeking relaxation, wellness services, sports emotions and a unique atmosphere. They are located in unique places, in quiet towns shrouded in history, surrounded by forests and lakes. Aside from our five hotels and two regional restaurants (Warmian and Masurian), also working within the Anders Group is the TRAVELAND TRAVEL AGENCY, dealing with tourism in Warmia and Masuria, in Poland, and abroad, as well as the EVENT AGENCY ANDERSLAND FABRYKA WRAŻEŃ which organizes indoor and outdoor events, and for which the imagination of clients is the only limit. The equipment base allows the fulfilling of the craziest ideas on the water, in the air and on land. At the same time our aim remains unchanging: good fun and incredible experiences. The HOTEL KRASICKI, deemed the world s most beautiful establishment in the category Best New Hotel Construction & Design, fabulously situated at the fork of the rivers Łyna and Symsarna, comprises the historical ward of the residence of Warmian bishops the most valuable visible testimony to the history of Warmia and Masuria. The ZAMEK RYN HOTEL is famous for its knight s feasts, a film festival, and theatrical plays. At the heart of the establishment, is an enormous roofed courtyard capable of accommodating even up to a thousand people, where concerts, New Year s Eve balls, and conferences take place. The HOTEL ANDERS RESORT & SPA is world-famous for the Beach Volleyball World Cup played here annually. It is the most beautifully situated hotel in Masuria. From here thanks to the Elbląg Canal it is close to the longest and one of the most beautiful waterways in Masuria. The HOTEL MIŁOMŁYN ZDRÓJ MEDICAL SPA & VITALITY is a cosy spa establishment with a Vitality philosophy the essence of vitality, serenity and health. Slimming holidays with a cleansing low-calorie or protein diet, Vital Spa packages, rehabilitation turns and therapeutic treatments are available. Here one can recharge, regain fitness and relax. The KARCZMA WARMIŃSKA and GOŚCINIEC R YŃSKI MŁYN uphold the rich traditions of the Warmia and Masuria Culinary Heritage. In their historical interiors many original farm devices can be seen. Tasting the regional dishes and buying natural local products is surely a must. BAJKOWY ZAKĄTEK, picturesquely situated in Guzowy Piec, is perfectly suited to leisure for families with children. Guests can stay at stylized Warmian houses with a fireplace, sample the tastes of childhood in the Pod Kogutem Restaurant, relax at the Leśne SPA (Forest SPA) and Wodna Kraina (The Water Land), as well as take advantage of the many attractions in the Valley of Power and Vitality. 02

3 Jezioro Jeziorak Lake Jeziorak ZIELONE PŁUCA POLSKI The Green Lungs of Poland Narciarz na Jeziorze Drwęckim A water-skier on Lake Drwęckie Statek na Kanale Elbląskim A ship on the Elbląg Canal WAR MIA I MA ZU RY to kra ina przy go dy i wy po czyn ku. Tu roz cią ga się je den z naj pięk niej szych kra jo bra zów Eu ro py. Lo do wiec przed ty sią ca mi lat wspa nia le ukształ to wał ten te ren, two rząc wzgó rza i pa gór ki prze pla ta ne ty sią ca mi je zior i sta wów. Oto czy ły je nie prze bra ne la sy i pusz cze, kró le - stwo zwie rząt i pta ków. Dzię ki nim obszary pół noc no -wschod nie na zwa ne zo sta ły Zie lo ny mi Płu ca mi Pol ski, a w kon kur sie na 7 no wych cu dów świa - ta Ma zu ry zna la zły się wśród 14 naja trak cyj niej szych przy rod ni czo miejsc na Zie mi. Do naj więk szych atrak cji tu ry stycz nych re gio nu za li cza my: Wiel kie Je zio ra Ma zur skie, Ka nał El blą ski, szlak wod ny rze ki Kru ty ni, zam ki go tyc kie, szlak Mi ko ła ja Ko per ni ka, skan sen w Olsz tyn ku, Po la Grun wal du i Wil czy Sza niec pod Kę trzy nem. Tu ry ści chęt nie od wie dza ją ho dow lę bo brów i ko ni ków pol skich w Po piel nie, żu bry w Pusz czy Bo rec kiej, zwie rzę ta w Ka dzi dło wie i ar bo re tum w Ku dy pach. Re gion War mii i Ma zur wy róż nia się bo ga tym dzie dzic twem kul tu ro wym. Od wie ków roz wi ja ły się tu ar chi tek tu ra, sztu ka, na uka, rze mio sło i han - del. Śre dnio wiecz ne bu dow le two rzą je den z naj pięk niej szych w kra ju szla ków tu ry stycz nych Szlak Zam ków Go tyc kich. Szcze gól ną war tość ar chi tek to nicz ną i ar ty stycz ną ma ją śre dnio wiecz ne ko ścio ły, klasz to ry, ko ścio ły piel grzym ko we i przy droż ne ka plicz ki po wsta łe w ka to lic kiej War mii. Bo ga ta ofer ta miast i obiek tów wy po czyn ko wych przy cią ga la tem wie lu tu ry stów. Du żą po pu lar no ścią cie szą się or ga ni zo wa ne od wie lu lat fe sti wa le mu zycz ne, ka ba re to we, ku li nar ne, re kon struk cje bi tew, po ka zy lot ni cze, re ga ty że glar skie, spły wy ka ja ko we i rej sy że glar skie. War mia and Ma su ria is a land of adventure and leisure. Before your eyes, one of Europe s most beautiful landscapes extends here. Thousands of years before, this terrain has been shaped by a glacier, which created the hills and hillocks intertwined with thousands of lakes, pools and ponds. These were surrounded by woods and forests, the kingdom of animals and birds. Thanks to these woods and forests the North-Eastern region of the country was called the green lungs of Poland and in the competition for 7 New Wonders of the World Masuria was placed among the 14 most attractive places on the Earth. Some of the greatest tourist attractions of the regions are: the Great Masurian Lakes, Elbląg Canal, Krutynia River waterway, Gothic Castles, the Copernicus Trail, the Heritage Park in Olsztynek, Grunwald Battlefield and the Wolf s Lair (Wolfsschanze) near Kętrzyn. Very eagerly, the tourists also visit: beevers and Polish horses farm in Popielno, the bisons in the Borecka Forests, the animals in Kadzidłowo and the arboretum in Kudypy. Warmia and Mazury region is distinguished by a rich cultural heritage. The architecture, art, science, crafts and trade have been developing here for centuries. The medieval castles form one of the most beautiful tourist routes in the country - Gothic Castles Route. The medieval churches, monasteries, pilgrims churches and roadside shrines created in the catholic Warmia are of unique architectural and artistic value. A wide range of urban and recreation facilities attracts a number of tourists in the summertime. The festivals of music, cabaret and culinary, the reconstructions of battles, air shows, sailing races, kayaking and sailing cruises have been increasingly popular for many years. 03

4 Warmia i Mazury 01 Znaj dziesz się w Kra inie Ty sią ca Je zior, wśród nie ska - żo nej na tu ry, ma low ni czych je zior, nie prze bra nych la sów i nie zwy kłych kra jo bra zów. You will find yourself in the Land of a Thousand Lakes, among uncontaminated nature, picturesque lakes, boundless forests, and unusual landscapes. Dlaczego warto odwiedzić Warmię i Mazury oraz hotele Grupy Anders? Why it is worthwhile to visit Warmia and Masuria, and the hotels of the Anders Group? 02 Aktywnie wypoczniesz i zrelaksujesz się w strefach wellness i SPA w hotelach Grupy Anders, w najpiękniejszych zakątkach Warmii i Mazur. You will actively rest and relax in the wellness and SPA zones of the hotels of the Anders Group, in the most beautiful corners of Warmia and Masuria. Prze mie rza jąc Świę tą War mię szla kiem ko ścio - łów, pa ła ców i klasz to rów, od kry jesz wie le za byt - ków dzie dzic twa kul tu ro we go. Treading Holy Warmia on the trail of churches, palaces, and monasteries, you will find many relics 03of cultural heritage. Kanał Elbląski The Elbląg Canal 04 Wie Niezapomnianych wrażeń tobie i twoim przyjaciołom dostarczy spływ rzeką Krutynią, królową mazurskich rzek, niezwykle popularnym kajakowym szlakiem Europy. Canoeing down the river Krutynia, the queen of Masurian rivers and an extremely popular European canoeing trail, will provide unforgettable impressions for you and your friends. 05 lu emo cji do star czy nie ty po wy rejs stat kiem, któ rym po ko - nasz pięć po chyl ni Ka na łu El blą skie go, je dy nej te go ty pu kon - struk cji na świe cie. Much emotion will be provided by an unusual ship voyage, by which you will traverse five inclined planes of the Elbląg Canal, the only construction of this type in the world. 04

5 06 Za miesz kasz w re zy den cji bi sku pów war miń skich w Ho te lu Kra sic ki, gdzie spró bu jesz wy śmie ni tych dwor skich po traw i wy kwint nych win. You will stay at the Castle of Warmian Bishops at Hotel Krasicki, where you will taste delicious court dishes and exquisite wines. 07 Za trzy mu jąc się w Ho te lu Za mek Ryn i uczest - ni cząc w Bie sia dzie Ry cer skiej, od kry jesz ta jem ni ce krzy żac kich wa row ni. Staying at the Zamek Ryn Hotel and participating in a Knight s Feast, you will discover the mysteries of the Teutonic strongholds. 08 Przeżyjesz sportowe emocje podczas Pucharu Świata w Siatkówce Plażowej, który odbywa się corocznie na najpiękniejszej plaży przy Hotelu Anders Resort & SPA w Starych Jabłonkach. You will experience sports emotions during the Beach Volleyball World Cup, which is held annually on the most beautiful beach of the Hotel Anders Resort & SPA in Stare Jabłonki. Fot.: Archiwum UM Iława, Wiesław Paluch, Archiwum Grupy Anders, Archiwum Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Odzyskasz witalność, zdrowie i urodę w Centrum Medical SPA & Vitality w Hotelu Miłomłyn Zdrój. You will regain vitality, health, and beauty at the Medical SPA & Vitality Centre at Hotel Miłomłyn Zdrój. 11 W Wy bie rzesz się w po dróż do cza sów dzie ciń stwa z ma gicz ną ma pą w dło ni. W Baj ko wym Za kąt ku do go nisz ma rze nia i po znasz ich nie sa mo wi ty smak. You will go on a journey to the times of your childhood with a magical map in your hand. In Bajkowy Zakątek you will catch your dreams and learn their incredible flavour. Odwiedzając Karczmę Warmińską i Gościniec Ryński Młyn, poznasz folklor i smaki regionalnej kuchni. Obie restauracje należą do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia, Mazury, Powiśle. Visiting the Karczma Warmińska and Gościniec Ryński Młyn you will learn the folklore and flavours of regional cuisine. Both restaurants are part of the Culinary Heritage of Warmia, Masuria and Powiśle. 12 ho te lach Gru py An ders znaj dziesz in spi ra cję do fir mo wych wy jaz dów mo ty - wa cyj nych i in te gra cyj nych. Tu z po wo dze niem zor ga ni zu jesz szko le nie, kon fe - ren cję lub cie ka wy event. In the hotels of the Anders Group you will find motivation for company motivational and integration trips. Here you will successfully organize a training course, a conference or an interesting event. 05

6 Hotel Anders Resort & SPA Stare Jabłonki Naturalnie na Mazurach! Naturally in Masuria Hotel Anders to miejsce z charakterem pełne pozytywnej energii, dynamiki, ruchu. Tu odpoczywa się aktywnie, żyje w zgodzie z naturą. Weź głęboki oddech i ciesz się życiem! Hotel Anders is a place with character full of positive energy, dynamics, and motion. Here one can rest actively, living in harmony with nature. Take a deep breath and enjoy life! NAD JE ZIO REM SZE LĄG W LA SACH TA BOR SKICH Ho tel An ders po ło żo ny jest na zbo czu wzgó rza, z którego rozpościera się wi - do k na je zio ro. Bli sko stąd do przy sta ni, przy któ rej cu mu je sta tek lub jacht. Tu za czy na się Ka nał El blą ski, szlak wod ny sły ną cy w świe cie ze swo ich po - nad stu let nich po chyl ni. Ścież ka z ho te lu pro wa dzi wzdłuż wy brze ża do pla - ży, na któ rej rok rocz nie od by wa się tur niej Pu cha ru Świa ta w Siat ków ce Pla żo wej. Je zio ro Sze ląg Ma ły jest sta le za ry bia nym ło wi skiem węd kar skim. Du żą atrak cją dla go ści są za da szo ne miej sca na ogni sko, gdzie moż na spró - bo wać świe żej ry by z gril la. Na roz le głym te re nie wzdłuż li nii brze go wej znaj - du ją się kor ty te ni so we, bo iska do siat ków ki pla żo wej, pla ża ze strze żo nym ką pie li skiem i wy po ży czal nią sprzę tu wod ne go, plac za baw dla dzie ci i chiń - ski ogród. Wo kół ho te lu prze bie ga wie le tras ro we ro wych i ście żek do nor dic wal kin gu, a tuż przy nim roz cią ga się Le śny Park Li no wy. At lake Szeląg in the tabor forests The Hotel Anders is located on a hillside overlooking a lake. From here it is close to the marina where ships or yachts can moor. Here begins the Elblag Canal, a waterway famous in the world for its more than one hundred year old inclined planes. The path from the hotel leads along the coast to the beach, on which every year a Beach Volleyball World Cup tournament takes place. Lake Szeląg Mały is a fishing ground constantly restocked with fry. A great attraction for the guests are roofed places for bonfires where grilled fresh fish can be tasted. On the extensive area along the shore there are tennis courts, beach volleyball courts, a beach with a guarded bathing area and a water sports equipment rental, a children s playground, and a Chinese garden. Around the hotel run many bicycle routes, paths for Nordic walking, and right next to it spreads the Forest Rope Park. RO DZIN NY WY PO CZY NEK W OTO CZE NIU PRZY RO DY Od kil ku lat obiekt szczy ci się mia nem Ho te lu Przy ja zne go Ro dzi nie. Wpro wa dzo no sze reg udo god nień dla ro dzin z dzieć mi, m.in. mi ni klub dla dzie ci z mał pim ga jem, plac za baw na świe żym po wie trzu; or ga ni zo - wa ne są gry i za ba wy pod opie ką ani ma to rów, opra co wy wa ne jest spe - cjal ne me nu dla naj młod szych. W okre sie wa ka cji i świąt dla ro dzin pro wa dzo ne są wspól ne za ję cia i wy pra wy, któ re za cie śnia ją wię zi mię dzy bli ski mi, m.in. spa ce ry i wy ciecz ki ro we ro we po oko li cy, za wo dy strze lec - kie i za ję cia ru cho we pod okiem in struk to ra. Kom pleks SPA ofe ru je za bie - gi na cia ło i twarz dla pań i pa nów. W cen trum re kre acji moż na ko rzy stać z ba se nu, sau ny, sa li fit ness i ma sa ży wod nych. Wie czo ry uprzy jem ni bie - sia da z folk lo rem i wspól ną za ba wą przy ogni sku, a w desz czo wy dzień dys ko te ka w klu bie noc nym. Family leisure in natural surroundings For the past several years the establishment has takengreat pride in its bearing the name of a Family Friendly Hotel. A number of improvements for families with children was introduced, i.e. a miniclub for children with a jungle gym, an outdoors playground, fun and games organized under the care of entertainment officers, and a special menu drawn up for the youngest. Held regularly for families during summer holidays and festivities are joint classes and excursions which strengthen the bonds among relatives, i.e. walks and bicycle trips around the area, shooting contests and motor classes supervised by an instructor. The SPA complex offers treatments for the body and face for both women and men. Available for use in the recreation centre are a swimming pool, a sauna, a fitness room and hydro massages. Evenings are made more enjoyable with a feast of folklore and common fun at a bonfire, and on a rainy day a disco in a night club. 6

7 HOTEL ANDERS dys po nu je 120 po ko ja mi, z któ rych mo że sko rzy stać 230 go ści, 23 ma zur ski mi cha ta mi mo gą cy mi po mie ścić 80 go ści, a tak że Re stau ra cją Pa ła co wą, ba rem, ba se nem, ja cuz zi, bow lin giem, noc nym klu - bem, bi lar dem, cen trum SPA, kor ta mi te ni so wy mi, bo iska mi do siat ków ki pla żo wej, si łow nią, pla żą, sa la mi kon fe ren cyj ny mi. Hotel Anders has 120 rooms, catering for 230 guests, 23 Masurian cottages able to hold 80 guests, as well as the Pałacowa Restaurant, a swimming pool, Jacuzzi, bowling, a night club, billiards, a SPA centre, tennis courts, beach volleyball courts, a gym, a beach, and conference rooms. KUCH NIA HO TE LU AN DERS Ser wo wa ne po tra wy opar te są o re gio nal ne pro duk ty, m.in. ry by, grzy by i wy - ro by lo kal nych do staw ców. Ota cza ją cy ho tel siel ski kra jo braz spra wia, że na bie - ra my ocho ty na zdro we od ży wia nie. Szcze gól ne miej sce na ta ler zach zaj mu ją ry by, w któ re ob fi tu ją tu tej sze je zio ra. Świe że wa rzy wa i owo ce tra fia ją ce na re - stau ra cyj ne sto ły po cho dzą od miejscowych rol ni ków. Wy bór jest uroz ma ico ny, a szef kuch ni czę sto wpro wa dza do me nu no we po tra wy, ta kie jak je zior ny okoń na du szo nej fa sol ce szpa ra go wej z bocz kiem lub du szo ny udziec cie lę cy na mło - dych wa rzy wach z so sem z tra wy żu bro wej i mio du li po we go. Bow ling Bar otwar ty bar w krę giel ni to ide al ne miej sce na wie czór w gro nie ro dzi ny czy zna jo mych. Karcz ma Pod Mo drze wiem jest do sko na ła na or ga ni za cję ogni ska lub gril la, a ta ras przy Re stau ra cji Pa ła co wej z ma gicz nym wi do kiem na je zio - ro to miej sce uwiel bia ne i ob le ga ne przez wszyst kich go ści. Kitchen of the Hotel Anders The dishes served are based on regional products, i.e. fish, mushrooms, and wares from local suppliers. The idyllic landscape surrounding the hotel makes us gain the willingness to eat healthily. Fish, which are abundant in the local lakes, take up a special place on the plates. The fresh vegetables and fruit on the restaurant tables come from nearby farmers. The choice is varied, and the head chef often introduces new dishes into the menu, such as lake perch on stewed string beans and bacon or braised veal leg on young vegetables with bison grass and linden honey sauce. The Bowling Bar an open bar in the bowling alley is an ideal place for an evening with family or friends. The "Pod Modrzewiem Inn is perfect for organising a bonfire or a grill, and the terrace by the Pałacowa Restaurant with its magical view of the lake is a place beloved and besought by all guests. NATURAL SPA Ma zu ry to miej sce, w któ rym przy ro da dzia ła ko ją co na cia ło i zmy sły. W SPA Ho te lu An ders prym wie dzie na tu ra. Przy za bie gach wy ko rzy sty wa ne są na tu ral ne ko sme ty ki, m.in. pi lin gi na ba zie ziół oraz so le jabł ko we do ką pie li. To one naj sku tecz niej dzia ła ją, po ma ga jąc cia łu. Moż na sko rzy stać z pa kie - tów week en do wych lub ty go dnio wych. Na tu ral SPA Masuria is a place where nature has a soothing effect on the body and senses. In the SPA of Hotel Anders nature leads the way. During treatments only natural cosmetics are used, i.e. herb-based peelings, and apple salts for baths. They work the most effectively, helping the body. It is possible to use weekend or week packages. Atrak cje w Ho te lu An ders Attractions at the Hotel Anders Cen trum ba se no we i fit ness oraz Świat Ma zur skich Saun czyn - ne są co dzien nie i do stęp ne bez płat nie dla go ści ho te lo wych. Za do dat ko wą opła tą moż na sko rzy stać z Cen trum Zdro wia i Uro dy Na tu ral SPA oraz cen trum bow lin gu. Klub Noc ny SOFA otwie ra ny jest na ży cze nie grup oraz na spe cjal ne oka zje, np. pod czas świąt lub dłu gich week en dów. Or ga ni zo wa ne są tam dys ko te ki z udzia łem DJ-a oraz warsz ta ty ta necz ne. Mi ni klub dla dzie ci funk cjo nu je przez cały rok. The pool and fitness centre and the World of Masurian Saunas are open every day and available free of charge for hotel guests. For an extra charge it is possible to use the Health and Beauty Centre and the bowling centre. The SOFA night club is open at the requests of groups and on special occasions, e.g. during holidays or long weekends. Discos with a DJ and dance workshops are organized there. A miniclub for children functions throughout the whole year. BLI SKO NA TU RY Z my ślą o go ściach ho te lo wych przy go to wa no licz ne atrak cje na świe żym po wie trzu, m.in. korty do te ni sa ziem ne go, bo iska do siat ków ki pla żo wej, tra sy wy cie czek ro we ro wych, miej sca dla węd ka rzy, rej sy gon do lą ze ster ni kiem i prze wod ni kiem, spły wy ka ja ko we rze ką Drwę cą do Ostró dy lub ka na łem ze Sta - rych Ja bło nek do Ostró dy, spa ce ry w Le śnym Par ku Li no wym, nor dic wal king, wy pra wy z prze wod ni kiem do Re zer wa tu So - sny Ta bor skiej i oko licz nych po mni ków przy ro dy, prze jażdż ki wo za mi kon ny mi oraz jaz dę kon ną w sio dle. W se zo nie let nim na tra sie Sta re Ja błon ki Ostró da kur su je sta tek. Clo se to na tu re With the hotel guests in mind numerous outdoor attractions have been prepared, i.e. courts for lawn tennis, beach volleyball courts, routes for bicycle trips, places for anglers, voyages by a gondola with a steersman and a guide, canoeing down the river Drwęca to Ostróda, walks in the Forest Rope Park, Nordic walking, excursions with a guide to the Tabor Pines Forest Preserve and other monuments of nature, horse carriage rides and horseback riding. In the summer, a ship runs on the Stare Jabłonki-Ostróda route. NAJ CIE KAW SZE MIEJ SCA W OKO LI CY War to wy brać się do Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we go w Olsz tyn ku, Mu zeum Bi twy pod Grun wal dem, Zam ku Krzy żac kie go w Ostró dzie, ar bo re tum w Nad le śnic twie Ku dy py, Zam ku Wiel kich Mi strzów Krzy żac kich w Mal bor ku, Ka te dry i Mu zeum Ko per ni ka we From - bor ku, do Mu zeum War mii i Ma zur i na sta re mia sto w Olsz ty nie, a tak że na gol fa do Na te rek, na nar ty wod ne do Ostró dy, do aqu apar - ków w Ostró dzie i w Olsz ty nie, do Pla ne ta rium i Ob ser wa to rium Astro no micz ne go w Olsz ty nie, na ło wi sko spe cjal ne Czar ci Jar w Drwęc ku k. Olsz tyn ka, na rejs stat kiem po Ka na le El blą skim. The most interesting places in the area It is well worthwhile to go to the Museum of Folk Construction in Olsztynek, the Museum of the Battle of Grunwald, the Teutonic Castle in Ostróda, the Arboretum in the Kudypy Forest District, the Castle of the Teutonic Grand Masters in Malbork, the Cathedral and the Museum of Copernicus in Frombork, the Museum of Warmia and Masuria and to the old town in Olsztyn, as well as for golf to Naterki, water-skiing to Ostróda, the Planetarium and Astronomical observatory in Olsztyn, the Special Fishing Ground Czarci Jar [Devil s Canyon] in Drwęck near Olsztyn, or a voyage on the Elbląg Canal. Hotel Anders, ul. Spacerowa 2, Stare Jabłonki, tel (89) , faks +48 (89) , 7

8 Hotel Anders Resort & SPA Stare Jabłonki CEN TRUM KON FE REN CYJ NE Ho tel An ders jest do sko na łym miej - scem na zor ga ni zo wa nie pre sti żo wej kon fe ren cji, wy jaz du in te gra cyj ne go lub szko le nio we go. Sa le Re stau ra cji Pa ła co - wej ide al nie na da ją się na fir mo we spo - tka nie, ban kiet, uro czy sty wie czór lub wy twor ną ga lę. Con fe ren ce cen tre Hotel Anders is an excellent space for organizing prestigious conferences, an integration or training trip. The rooms of the Pałacowa Restaurant are perfectly suitable for a company meeting, a banquet, a festive evening or an elegant gala. Kongresowa I 150 m 2 Kongresowa II 120 m 2 Kongresowa III 120 m 2 Kongresowa I+II+III 390 m 2 Dębowa 100 m 2 Sosnowa 40 m 2 Świerkowa I 70 m 2 Świerkowa II 42 m 2 KON FE REN CJA w ta kim miej scu jak Ho tel An ders łą czy przy jem ne z po ży tecz nym. Po pierw sze, wy spe cja li zo wa ny per so nel po mo że w or ga ni za cji każ de go spo tka nia. Po dru gie, wszyst kie sa le są do sko na le wy po sa żo ne, m.in. w kom pu te ry, rzut ni ki LCD, ekra ny, flip char ty, na gło śnie nie, mi kro fo ny bez prze wo do we, mów ni ce, sys tem tłu ma - cze nia sy mul ta nicz ne go wi de okon fe ren cji i te le kon fe ren cji. Po trze cie, ota cza ją ca obiekt na tu ra sta no wi ide al ną prze strzeń gwa ran tu ją cą ci szę i spo kój. Ho tel dys po nu - je 7 sa la mi o róż nym me tra żu. Naj mniej sza Świer ko wa II ma 42 m 2 po wierzch ni, naj - więk sza, czy li Kon gre so wa I 150 m 2. Moż na rów nież po łą czyć sa le, by na po wierzch ni 390 m 2 (Sa la Kon gre so wa) zor ga ni zo wać kon fe ren cję na 400 osób lub cie ka wy event, np. wy stęp po pu lar ne go ze spo łu. A conference in such a place as the Hotel Anders combines business with pleasure. Firstly, our specialised staff will help with the organization of every meeting. Secondly, all rooms are perfectly equipped, including in computers, LCD slide projectors, screens, flipcharts, sound systems, radio microphones, lecterns, and a system for the simultaneous translation of videoconferences and teleconferences. Thirdly, the nature surrounding the hotel constitutes the perfect space, guaranteeing silence and peace. The hotel has 7 rooms of different metric areas. The smallest Świerkowa II [Spruce II] has 42 sq. m of area, and the biggest, Kongresowa I [Congressional I] 150 sq. m. It is also possible to connect rooms, by order, covering a surface of 390 sq. m (Congressional Hall), to organize a conference for 400 persons or an interesting event, e.g. a performance of a popular band. BO GA TE ME NU I DO SKO NA ŁY SER WIS Biz ne so wi go ście mo gą sko rzy stać z bo ga tych bu fe tów szwedz kich, ale naj więk sze wra że nie ro bi uro czy sta ko la cja w na stro jo wych wnę trzach Re stau ra cji Pa ła co wej lub grill przy ogni sku z wi do kiem na je zio ro, a wszyst ko przy od po wied niej opra wie mu zycz nej na ży wo. A rich menu and excellent service Business guests can make use of our rich Swedish buffets, but the most impressive is the gala dinner in the atmospheric interiors of the Pałacowa Restaurant or a grill by a bonfire overlooking the lake, all to a suitable live musical setting. W Ho te lu An ders naj waż niej si są lu dzie. Go ście do ce nia ją pro fe sjo nal - ną i mi łą ob słu gę oraz pa nu ją cą tu at - mos fe rę. Ten obiekt jest wy jąt ko wy rów nież ze wzglę du na po ło że nie w nie zwy kłej sce ne rii nad je zio rem, w oto cze niu la sów i cha rak te ry stycz - nych dla oko li cy so sen ta bor skich. Świe że po wie trze, ci sza oraz śpiew pta ków to nie kwe stio no wa ne wa lo ry te go miej sca. Ho tel dys po nu je roz bu - do wa ną ba zą re kre acyj ną, ofe ru je wie le atrak cji na świe żym po wie trzu i we wnątrz obiek tu. Sta wia na zdro wie, ruch i eko lo gię. Jest przy ja zny ro dzi - nom, a dzie ci są trak to wa ne jak VIP-y pod kre śla dy rek tor ge ne ral ny To masz Do wgiał ło. "In the Hotel Anders people are the most important. Guests appreciate the professional and polite service and the prevailing atmosphere. This establishment is unique also due to its extraordinary scenery: at a lake, surrounded by forests and Tabor pines characteristic to the area. Fresh air, silence and birdsongs are unquestionable advantages of this place. At its disposal the hotel has an extensive recreational base and offers many outdoor and indoor attractions. It focuses on health, exercise and ecology. It is family-friendly, and children are treated like VIPs stresses Tomasz Dowgiałło, CEO. 8

9 Po kon fe ren cji war to zre lak so wać się w cen trum ba se no wym lub w SPA al bo ak tyw nie wy po cząć w ple ne rze moż na za grać w te ni - sa lub pla żo wą pił kę siat ko wą, po pły wać na łód kach, ka ja kach czy ro - we rach wod nych, wy brać się na spływ ka ja ka mi szla kiem wod nym al bo wy ciecz kę po oko li cy na ro we rach gór skich lub za przę ga mi kon - ny mi. Ad re na li ny do star czy wy pra wa do Le śne go Par ku Li no we go. Tak że póź nym wie czo rem ho tel tęt ni ży ciem. Bar ma ni w trzech ba rach ser wu ją drin ki, w klu bie noc nym moż na po tań czyć, a w krę - giel ni ro ze grać eks cy tu ją cy tur niej. After the conference it is worthwhile to relax in the swimming pool centre or in the SPA or actively rest in the open air where it is possible to play tennis or beach volleyball, go boating, canoeing, or use paddle boats, to go canoe rafting or on a trip around the area on mountain bikes or by horsecarts. An excursion to the Forest Rope Park will provide adrenaline. Also in the late evening the hotel teems with life. Bartenders in three bars serve drinks, it is possible to dance in the night club, and play an exciting tournament in the bowling alley. Na kon fe ren cję En glish Te aching Mar ket co rocz nie za pra sza my kil ku set na uczy cie li ję zy ka an giel skie go z ca łej Pol ski. W kom for to - wych sa lach szko le nio wych, przy zna ko mi tych po sił kach i w uro - kli wej sce ne rii szko li my, tre nu je my, pre zen tu je my no wo ści edu ka cyj ne. Ho tel An ders to stan dard, kla sa i ja kość, ale przede wszyst kim życz li wa ob słu ga. To spra wia, że ja ko or ga ni za to rzy du żej im pre zy zna my każ dy je go za ką tek i czu je my się tu jak u sie bie przy zna je Ju sty na Ko wal czyk z Fun da cji Ni da. Every year we invite several hundreds of English teachers from all-over Poland for the English Teaching Market conference. In comfortable training rooms, with excellent meals and in charming scenery, we train and present educational novelties. The Hotel Anders offers a standard, class and quality, but above all, kind service. That is why, as organisers of a large event, we know its every corner and feel at home here states Justyna Kowalczyk from the Nida Foundation. Ho tel An ders jest do sko na łym miej scem nie tyl ko na spo tka nia biz ne so we. Pra cow ni cy i za rząd Gru py Ro byg spę dzi li w nim nie - zwy kle uda ny week en do wy wy jazd in te gra cyj ny. Wie czor ne go gril - la i ta necz ne sza leń stwa umi lał po le co ny przez ob słu gę ze spół Hor py na. W cią gu dnia moż na by ło od dać się bło gie mu re lak so wi przy fi li żan ce ka wy na ta ra sie roz po ście ra się stam tąd nie za po - mnia ny wi dok na je zio ro. Wy jazd był do sko na le i pro fe sjo nal nie zor ga ni zo wa ny, uczest ni cy wspo mi na ją go wy jąt ko wo do brze mówi Ol ga So chac ka z Ro byg S.A. "The Hotel Anders is the perfect place not just for business meetings. The employees and management of the group Robyg spent there an extremely successful weekend integration trip. The evening grill and dance madness were made more pleasant by the band Horpyna recommended by the staff. During the day one was able to surrender to blissful relaxation over a cup of coffee on the terrace - an unforgettable view of the lake spreads from there. The trip was excelently and professionally organised" - said Olga Sochacka from Robyg S.A. Relaks, aktywny wypoczynek i rozrywka Relaxation, active leisure and entertainment Wie my, jak waż ny jest wy po czy nek po cięż kiej pra cy, wie my tak że, że nie sa mą pra cą czło wiek ży je. Za pra sza my więc uczest ni ków spo tkań biz - ne so wych do aktywności na świeżym powietrzu. Sta re Ja błon ki to miej sce, któ re każ de go na - tchnie no wą ener gią do dzia ła nia. Od świe ży zmę czo ny umysł i po mo że w two rze niu no wych kon cep cji i pro jek tów. Na tu ral nie na Ma zu rach pod kre śla Da niel Błasz kie wicz, dy rek tor dzia łu mar ke tin gu i sprze da ży. We know, how important rest is after hard work, we also know that man does not live and breathe just work. So we are inviting participants of business meetings to take part in various outdoor activities. Stare Jabłonki is a place which will inspire everyone with new energy for action. It will refresh a tired mind and will help create new concepts and projects stresses Daniel Błaszkiewicz, Marketing and Sales Director. PIKNIKI FIRMOWE Umoż li wia ją od po czy nek w gro nie zna jo mych z pra cy, a tak że or ga ni za - cję cza su wol ne go ro dzi nom pra cow ni ków, part ne rom biz ne so wym lub klien tom. Ho tel An ders ide al nie na da je się do im prez ple ne ro wych dys po nu je oka za łym te re nem i gril lem z praw dzi we go zda rze nia. Po zwa la to na za aran żo wa nie nie za po mnia ne go pik ni ku fir mo we go, pod czas któ re go moż na sko rzy stać z na stę pu ją cych atrakcji: pił ka rzy - ków, ścian ki wspi nacz ko wej, ku li wod nej, tram po li ny, rin gu bok ser skie - go, ma ty su mo, qu adów, strzel ni cy, a tak że zde cy do wać się na pa int ball lub te am bu il ding. Com pa ny pic nics Picnics enable rest in the circle of one s acquaintances from work, as well as the organization of leisure time for families of employees, business partners or customers. Hotel Anders is perfectly suitable for outdoor events it has at its disposal an impressive area and a genuine barbecue. It allows the arrangement of an unforgettable company picnic, during which it is possible to make use of the following attractions: table football, a climbing wall, a water ball, a springboard, a boxing ring, a sumo wrestling mat, all-terrain vehicles, a shooting range, and also to decide on paintball or team building. REZERWACJA GRUP I INFORMACJA/Gro up booking and in for ma tion: Hotel Anders, ul. Spacerowa 2, Stare Jabłonki, tel (89) , faks +48 (89) , 9

10 Hotel Krasicki Lidzbark Warmiński Gości od wieków Hosts for centuries Lidz bark War miń ski, nie gdyś hi sto rycz na sto li ca War mii, od zy sku je daw ny blask. Bo ga ta hi sto ria i ogrom na ro la, ja ką ode grał w dzie jach re gio nu i Rze czy po spo li tej, spra wi ły, że wła śnie tu po wstał Ho tel Kra sic ki. Lidzbark Warmiński, which was once the historical capital city of Warmia, has recovered its former glory. Its rich history and the important role it has played in the history of the region and the Republic of Poland, were good reasons for the Hotel Krasicki to be created here. LIDZ BARK WAR MIŃ SKI, mi mo że le ży z da la od wiel kich miast, przez wie ki ucho dził za je den z waż niej szych ośrod ków kul tu ral nych i in te lek - tu al nych w Pol sce. Tu taj wie lo krot nie wa ży ły się lo sy Eu ro py. W mie ście oca la ło wie le za byt ko wych bu dow li, m.in. za mek bi sku pów war miń skich, ko ściół far ny, przed zam cze, Wy so ka Bra ma, mu ry obron ne, ka mie ni ce. W każ dym miej scu czuć du cha wiel kiej hi sto rii. Od po nad ro ku dzia ła tu utwo rzo ny w daw nych wnę trzach czte ro gwiazd ko wy Ho tel Kra sic ki, któ ry zdo był już pre sti żo we na gro dy: Ho tel z Po my słem 2011, MP Re com - men ded 2011 przy zna wa ną przez pla ni stów spo tkań fir mo wych, Pre mie ra ro ku w plebiscycie or ga ni zo wa nym przez HRS.pl wspólnie z tygodnikiem Newsweek i magazynem For bes Pol ska oraz Naj pięk - niej szy Ho tel w Pol sce, Eu ro pie i na świe cie w ka te go rii Best New Ho tel Con struc tion and De sign, przy zna wa ną przez Mię dzy na ro do we Sto wa - rzy sze nie Ho te lar skie. Mo nu men tal ne dzie ło śre dnio wiecz nych bu dow - ni czych dziś mie ści 122 po ko je z 250 miej sca mi noc le go wy mi, re stau ra cję i wi niar nię w go tyc kich pod zie miach, SPA św. Ka ta rzy ny i cen trum wel l ness w ka mien nym mię dzy mu rzu oraz lob by bar we współ cze snych wnę trzach. To miej sce łą czy te raź niej szość z prze szło ścią, sztu kę ży cia ze sztu ką go ścin no ści. 10

11 Although Lidzbark Warmiński is situated far from the big cities, it has been known for centuries as one of the most important cultural and intellectual centres of Poland. Many times the fate of Europe was decided upon here. Many historical buildings in the town were saved, including: the Warmia Bishops Castle, the parish church, the ward, Wysoka Brama (The High Gate), the curtain walls and tenement houses. You can feel the spirit of great history all around. It has been a year since the four-star Hotel Krasicki worked in the former castle interiors and it has already won several prestigious awards: Hotel z Pomysłem 2011 (A Hotel with The Idea 2011), HMP Recommended 2011 an award granted by corporate meeting planners, Premiera roku (The Premiere of the Year) in a poll organized by HRS.pl together with "Newsweek" and "Forbes" Poland magazines, and The Most Beautiful Hotel in Poland, Europe and The World in the category of Best New Hotel Construction & Design, awarded by the International Hotel Association. This monumental work of the medieval builders now offers 122 rooms with 250 king size beds, a restaurant and a winery set in the Gothic vaults, along with St. Catherine s Spa, a wellness centre created between the curtain walls and a lobby bar in the modern interiors. This place combines the present with the past, the art of living with the art of hospitality. Atrak cje w Hotelu Krasicki Attractions in the Hotel Krasicki GO ŚCI Z RO DZI NĄ Wa ka cje, fe rie, dłu gie week en dy, świę ta za wsze mi ło spę dza się czas z bli ski mi. W przy ja znym ro dzi nie Ho te lu Kra sic ki z ła two ścią moż na po ru szać się z wóz kiem, a tak że ko rzy stać z wa nien ki i łó żecz ka. Re - stau ra cja ho te lo wa dys po nu je rów nież krze seł ka mi dla dzie ci. Pra cow - ni cy obiek tu or ga ni zu ją ma lu chom czas wol ny. Ani ma tor z mi ni klu bu w ra mach Ro dzin ne go Pa kie tu przy go to wu je dla naj młod szych kon kur - sy, gry i za ba wy edu ka cyj ne, za ję cia na świe żym po wie trzu, po ka zy mo - dy, le niu cho wa nie z baj ka mi. Ro dzin ne pro gra my są bar dzo zróż ni co wa ne od ak tyw nych, spor to wych week en dów ro we ro wych, po pa trio tycz ne, na wią zu ją ce do tra dy cji. Tu taj każ da ro dzi na znaj dzie coś dla sie bie! It hosts you and your family Vacations, long weekends, summer and winter holidays it is always nice to spend time with your loved ones. In the familyfriendly Hotel Krasicki you can easily move with a baby carriage, and use a baby bath and a cot. The restaurant has special chairs for children. The staff of the hotel organize free time activities for the little ones. The Animator from the Miniclub prepares a lot of attractions for kids within the Family Package offer: competitions, educational games, outdoor activities, fashion shows and lazing around with fairy tales. We offer a variety of family programs from active sports bike weekends, to the patriotic pastimes, referring to the traditional ones. Here, each family will find something interesting! GO ŚCI OD KUCH NI W re stau ra cji Ho te lu Kra sic ki kró lu ją se zo no we wa rzy wa i owo ce oraz wy - śmie ni te mię si wa. Kuch nia za spo ka ja gu sta za rów no wiel bi cie li potraw re - gio nal nych, jak i obie ży świa tów. Pach - ną ce chle by peł no ziar ni ste, ja jecz ni ca we dług wła snej kom po zy cji, pasz te ty i ro la dy oraz aro ma tycz ne zu py są zna ka - mi roz po znaw czy mi te go miej sca. Sztan da - ro wa po tra wa sze fa kuch ni Kacz ka Bi sku pów War miń skich po da wa na z pę cza kiem i ka pu stą mo drą jest ku li nar nym mi strzo stwem świa ta. Ma ce ro wa na we dług XVIII-wiecz nych pro ce dur, du szo na w naj lep szych ba ka liach, roz pły wa się w ustach. W re stau ra cji or ga ni zo wa ny jest też cykl Kuch nie świa ta, któ ry przy bli ża po tra wy i kul tu rę wie lu eg zo tycz nych kra jów. It hosts with food The cuisine of the Hotel Krasicki restaurant is dominated by seasonal fruits and vegetables and delicious meats. The food satisfies the tastes of both the admirers of regional cuisine and the globetrotters. Lovelysmelling whole-grain breads, scrambled eggs of our own composition, pies and rolls and aromatic soups are the hallmarks of this place. The flagship dish of the chef, the Bishops of Warmia duck served with pearled barley and modra kapusta (red cabbage) is a culinary master dish of the world. Macerated according to the eighteenth-century procedures, and stewed in the best dried fruits, it simply melts in your mouth. The restaurant organizes the Kuchnie świata (Cuisines of the world) cycle, which introduces the food and culture of many exotic countries. GO ŚCI W HO TE LU Ho tel Kra sic ki, któ ry po wstał na li czą cym już pra wie 600 lat przed zam - czu, sta no wi wy jąt ko wy kom pleks o du żym zna cze niu hi sto rycz nym. Moż na go zwie dzać z prze wod ni kiem. Pod czas wy ciecz ki go ście są ra cze - ni opo wie ścia mi o dzie jach te go miej sca oraz oglą da ją za byt ko we frag - men ty wy po sa że nia i ar chi tek tu ry od na le zio ne przez ar che olo gów. It hosts in the hotel The Hotel Krasicki, which was established in the almost 600 years old ward part of the building, is a unique complex of great historical value. It can be visited with a guide. During the tour, the visitors are told the stories about the history of this place and they can look at the historic fragments of furnishing and architecture, found by archaeologists. 11

12 Hotel Krasicki Lidzbark Warmiński OB SER WA TO RIUM Wy bit ny na uko wiec, przed sta wi ciel re ne san su, czło wiek wie lu ta len tów Mi ko łaj Ko per nik pa tro nu je naj bar dziej nie ty po we mu jak na ho tel miej - scu. Ze znaj du ją ce go się w Wie ży Ze ga ro wej Ob ser wa to rium Astro no micz - ne go moż na po dzi wiać gwiaz dy. Pod czas so bot nich spo tkań astro nom snu je opo wie ści o ko smo sie i tak jak nie gdyś czy nił to Ko per nik pre zen - tu je go ściom cia ła nie bie skie. Observatory An eminent scholar, a representative of the Renaissance and a man of many talents, Nicolaus Copernicus is a patron of this most unusual, as for a hotel, place. From the Wieża Zegarowa (Clock Tower) Observatory you can observe the stars. During the Saturday meetings the astronomer tells stories about space and as Copernicus used to do presents the celestial bodies to the guests. SPA ŚW. KA TA RZY NY I CEN TRUM WEL L NESS Świę ta Ka ta rzy na Alek san dryj ska sil na, zde cy do wa na i zja wi - sko wo pięk na ko bie ta jest pa tron ką ho te lo we go SPA. Dla te go wła śnie moc i pięk no są atu ta mi te go przy byt ku. Wy jąt ko we za bie gi i ry tu ały (np. Ró ża z ogro du Kra sic kie go), nie do stęp ne w in nych obiek tach SPA, wy róż nia ją to miej sce. Z ko lei cen trum wel l ness two rzą: ba sen za pro jek to wa ny w bi zan tyj sko -ba ro ko - wym sty lu w miej scu, gdzie ar che olo dzy zna leź li śre dnio wiecz - ną łódź, a tak że trzy sau ny i ja cuz zi. Go ście mo gą ko rzy stać też z sal ki fit ness. W ho te lu pro wa dzo ne są za ję cia ru cho we: aqua ae ro bik, róż ne ro dza je fit nes su, pi la tes, ae ro bik, nor dic wal king. The St. Catherine s SPA and Wellness Centre St. Catherine of Alexandria a strong, determined and a phenomenally beautiful woman is the patroness of the hotel's spa. This is why strength and beauty are the advantages of this temple. Extraordinary treatments and rituals (for example A Rose from Krasicki s Garden ), unavailable in other spas, make this place truly unique. The Wellness Centre, on the other hand, includes: a swimming pool (where archaeologists found a medieval boat) designed in the Byzantine and Baroque style, as well as three saunas and a jacuzzi. Our guests can also use the fitness room. The hotel offers activity classes such as: aqua aerobics, various types of fitness, pilates, aerobics and Nordic walking. BI BLIO TE KA CA FE Na wią zu je do bo ga to wy po sa żo nych księ go zbio rów gro ma dzo nych przez bi sku pów war miń skich. Czę sto od by wa ją się tu wy da - rze nia z cy klu Sztu ka kul tu ry, pod czas któ rych go ście i miesz kań - cy spo ty ka ją się z li te ra ta mi. Or ga ni zo wa ne są rów nież wer ni sa że, re ci ta le, spek ta kle. W ten spo sób Ho tel Kra sic ki skła da hołd Igna ce mu Kra sic kie mu, któ ry był zna nym me ce na sem sztu ki. Biblioteka Café (The Library Café) Its name refers to the well-equipped book collections gathered by the bishops of Warmia. Frequent meetings are held here in Sztuka Kultury (The Art of Culture) series, where guests and locals can meet various writers. Also, exhibitions, recitals and performances are being organized here. This is the way the Hotel Krasicki pays homage to Ignacy Krasicki, who was a well-known patron of the arts. RE STAU RA CJA I WI NIAR NIA Z SA LĄ KLU BO WĄ Ka mien ne fun da men ty, ścia ny ze śre dnio wiecz nej ce gły, ol brzy mie ostań ce Wcho dząc do Wi niar ni lub Re stau ra cji, trud no oprzeć się wra że niu, że prze no si my się do in nej epo - ki. To wy jąt ko we miej sca na skosz to wa nie pło ną ce go udźca lub de gu sta cję wi na XBW. Ze wzglę du na do sko na łą aku sty kę czę sto od by wa ją się tu kon cer ty i re ci ta le. Miej sce to roz sła wi ły so bot nie Wi no te ki mu zycz no -ta necz ne im pre zy z DJ-em lub mu zy ką na ży wo, pod czas któ rych go ście mo gą ra czyć się wi nem i pi wem pro sto z becz ki. The restaurant, the winery and the club room The stone foundations of the medieval brick walls, the huge inselbergs... When you enter the restaurant or the winery, you cannot resist having the impression of entering a different époque. This is an exceptional place to taste the burning haunch or for XBW wine tasting. Due to the excellent acoustics of this place, various concerts and recitals take place here. This place was made famous by Saturday nights Winotekas discos with a DJ or with live music, where the guests can enjoy wine and beer straight from the barrels. Hotel Krasicki, Plac Zamkowy 1/7, Lidzbark Warmiński, tel. +48 (89) , faks +48 (89)

13 Go ści biz nes It hosts business Ho tel Kra sic ki to do sko na łe miej sce na po łą cze nie wy po czyn ku z pra cą. W sied miu sa lach kon fe ren cyj nych zmie ści się po nad 500 osób. Wszyst kie po miesz cze nia są wy po sa żo ne w: rzut ni ki, ekra ny, lap to py, flip char ty, na gło - śnie nie, mi kro fo ny bez prze wo do we i wskaź ni ki la se ro we. Naj mniej sza Sa la Kro mer (na 12 osób), ide al na na po sie dze nia za rzą du, wy róż nia się gu stow - ną aran ża cją. Na ka me ral ne szko le nia na da ją się sa le w Basz cie Pro cho wej: Kra sic ki i Ko per nik obie na 60 osób. Mi łym uko ro no wa niem kon fe ren cji bę dzie ban kiet w Re stau ra cji lub Sa li Dan ty szek, gdzie 500 osób mo że skosz - to wać do sko na łej kuch ni (jest moż li wość po dzie le nia po miesz cze nia na trzy mniej sze sa le: Dan ty szek, Sor bom i Ho zjusz). Wio sną i wcze sną je sie nią fir my mo gą urzą dzić pik nik lub ko la cję gril lo wą w po bli żu ho te lu oraz w Nad - le śnic twie Wi chro wo. Sym po zjum lub szko le nie za wsze moż na po łą czyć z za ba wą, któ ra zin te gru - je pra cow ni ków. W Lidz bar ku i oko li cy war to zor ga ni zo wać gry miej skie (np. Poszukiwanie Zaginionego Kustosza na zamku biskupów warmińskich), stra te gicz ne, bie gi na orien ta cję, a na wet rajd sa mo cho da mi te re no wy mi. W są sia du ją cym z ho te lem am fi te atrze moż na przy go to wać mi ni tor prze szkód al bo kon cert. Wie czor ny uro czy sty ban kiet ubar wią Re du ty Kra sic kie go osa - dzo ny w re aliach dwo ru Igna ce go Kra sic kie go spek takl po łą czo ny z kon kur - sa mi, na uką me nu eta oraz gier ty pu fa ra on i tryk trak. W Ho te lu Kra sic ki ko niecz nie trze ba też spró bo wać szczę ścia w Ja ski ni Ry zy ka. Pod opie ką wy szko lo nych kru pie rów i z fal sy fi ka ta mi bank no tów w kie sze ni moż na tam za grać w ru le tę, Black Jac ka czy po ke ra Te xas Hold em. Dla osób ce nią cych spo kój przy go to wa no wy ciecz ki fa kul ta tyw ne po oko li cy, spo tka nia z astro no - mem lub za bie gi w SPA św. Ka ta rzy ny i po byt w cen trum wel l ness. GO ŚCI W OKO LI CY W mie ście war to zwie dzić za mek bi sku pów war miń skich mo nu men tal ną bu dow lę o cha rak te rze re zy den cjo nal no - -obron nym, na zy wa ną Wa we lem Pół no cy, a tak że XIX-wiecz - ną cer kiew pra wo sław ną, mu ry obron ne, Wy so ką Bra mę i XVIII-wiecz ne ka mie ni ce. W naj bliż szej oko li cy znaj du je się Sto czek Klasz tor ny (miej sce uwię zie nia Pry ma sa Ty siąc le cia), Do bre Mia sto z im po nu ją cą ba zy li ką, Olsz tyn z for ty fi ka cja mi. Moż na wy brać się do Świę tej Lip ki jed ne go z naj bar dziej zna nych w Pol sce sank tu ariów ma - ryj nych, From bor ka sie dzi by ka pi tu ły war miń skiej z naj więk szą w re gio nie ka te drą, Pie nięż na z klasz to rem księ ży wer bi stów i Or ne ty jed nej z bi sku pich sto lic w War mii. Wszyst kie mia sta po ło żo ne są w po bli żu je zior i rzek. W sa mym Lidz bar ku War - miń skim Ły na i Sym sar na ide al nie na da ją się na rej sy gon do la - mi lub spły wy ka ja ko we. Z ko lei mi ło śni cy dwóch kó łek ma ją do dys po zy cji pra wie 80 km ście żek wo kół Lidz bar ka i Or ne ty. Ro we ry moż na wy po ży czyć w re cep cji Ho te lu Kra sic ki. Wie lu nie za po mnia nych prze żyć do star czy spa cer uli ca mi Lidz bar ka War miń skie go z prze wod ni kiem, pod czas któ re go moż na nie tyl - ko po znać hi sto rię mia sta, ale roz wią zu jąc za da nia Qu estin gu He ils ber skie go, od na leźć wy jąt ko wy skarb. Al ter na ty wą dla mniej ak tyw nych tu ry stów są prze jażdż ki brycz ką lub rik szą, a dla wiel bi cie li hip pi ki jaz da w sio dle. W cen trum Lidz bar ka są dwa pla ce za baw dla dzie ci i ska te park. Zi mą moż na ko rzy stać ze sztucz ne go lo do wi ska znaj du ją ce go się w po bli żu ho te lu. It hosts in the neighbourhood In the town of Lidzbark Warmiński, it is worth to visit the Warmia Bishops Castle a monumental residential and defensive building, sometimes called the Wawel of the North, as well as a nineteenth century Orthodox Church, the curtain walls, the Wysoka Brama (High Gate) and eighteenth-century tenement houses. In the immediate vicinity there is Stoczek Klasztorny (a place of imprisonment of the Primate of the Millenium, Stefan Wyszyński), Dobre Miasto with an impressive basilica, and Olsztyn s fortifications. You can go to Święta Lipka one of the most famous Marian shrines in Poland, Frombork the town where the largest Warmian cathedral in the region is set, Pieniężno with the monastery of the Divine Word Missionaries and Orneta one of the bishop capitals of Warmia. All the towns are located near lakes and rivers. The Łyna and Symsarna rivers in Lidzbark are perfect for kayaking and gondolas cruises. The enthusiasts of two wheels can enjoy the almost 80 km track around Lidzbark and Orneta. You can rent the bikes at the Hotel Krasicki reception. Our visitors can also gain unforgettable experiences during a walk through the streets with a guide where they can not only learn about the history of the town, but also while solving Heilsberg Questing tasks, find a unique treasure. An alternative for less active tourists is a chaise or rickshaw jaunt, or for horse fans a ride in the saddle. In the Lidzbark s centre, there are two children's playgrounds and a skate park. During winter you can enjoy the ice rink located near the hotel. The Ho tel Kra sic ki is a per fect pla ce to com bi ne le isu re and work. Its se ven con fe - ren ce ro oms can ac com mo da te up to 500 pe ople. All ro oms are equ ip ped with pro jec - tors, scre ens, lap tops, flip charts, a so und sys tem, wi re less mi cro pho nes and la ser po in ters. Kro mer, the smal lest ro om (for 12 pe ople), ide al for bo ard me etings, stands out with its tasteful arrangement. The rooms in Baszta Prochowa (the Gunpowder Tower) are appropriate for smaller training sessions: Krasicki and Kopernik, both allow for 60 people. A banquet in the Restaurant of Dantyszek hall will provide a nice culmination to each conference. Up to 500 people can enjoy the excellent cuisine here (it is possible to divide the hall into three smaller rooms: Dantyszek, Sorbom and Hozjusz. In the springtime and in the early autumn, companies can organize a picnic or a barbecue dinner near the hotel or in the Wichrowo Forest District. A symposium or a training session can be combined with fun, which will help your staff bond. In Lidzbark and in its neighbourhood, urban games can be organized (such as: The search for the Lost Custodian of the Warmia Bishops Castle), strategic orienteering and even off-road rallies. The amphitheater adjacent to the hotel can organize a mini obstacle course or a concert. The evening ceremonial banquet can be embellished with Reduty Krasickiego a spectacle set in the world of Ignacy Krasicki s court, connected with contests, learning a minuet and games such as pharaoh and backgammon. In the Ho tel Krasicki you should absolutely try your luck at the Jaskinia Ryzyka (The Cave of Risk). Under the supervision of trained croupiers and fake banknotes in your pocket, you can play roulette, Black Jack and Texas Hold'em Poker. For those who value a peaceful atmosphere, we offer excursions around the area, meeting with an astronomer or treatments in St. Catherine s SPA and a stay at a wellness centre. REZERWACJA GRUP I INFORMACJE/Gro up booking and in for ma tion: Dział Marketingu i Sprzedaży (konferencje, bankiety, szkolenia), tel.+48 (89) (27, 31, 32), 13

14 Hotel Zamek Ryn Ślady średniowiecza Traces of the Middle Ages Hotel Zamek Ryn położony jest w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Wznosi się nad malowniczym miasteczkiem Ryn, na przesmyku między dwoma jeziorami: Ołów i Jeziorem Ryńskim. The Zamek Ryn Hotel is located in the very heart of the Masurian Lake District. It overlooks the picturesque town of Ryn on the strait between the two lakes: Ołów and Lake Ryńskie. DUCH HISTORII Ho tel Za mek Ryn po wstał w mu rach XIV-wiecz ne go go tyc kie go zam ku krzy - żac kie go. Wie lo krot nie prze bu do wy wa na wa row nia by ła świad kiem burz li - wych dzie jów mia sta i ca łe go re gio nu. Na zam ku re zy do wał m.in. wiel ki mistrz krzy żac ki Fry de ryk von Wal len ro de. Naj star sze in for ma cje o obiek cie po cho dzą z kro nik z 1377 ro ku. Nisz cze ją cy już i pod upa da ją cy za mek na po - cząt ku XXI wie ku zo stał od re stau ro wa ny zgod nie z za cho wa ną do ku men ta - cją i wcze śniej szą tra dy cją. Przy wró co no czte ry skrzy dła obiek tu: kom tur skie, ry cer skie, my śliw skie oraz wię zien ne. Każ de z nich ma uni ka to wy cha rak ter, zaś po ko je zwra ca ją uwa gę in dy wi du al nym i nie po wta rzal nym wy stro jem z pa li san dro wy mi me bla mi na wią zu ją cy mi do ar chi tek tu ry zam ku. Na ze - wnątrz, po le wej stro nie od wej ścia do re cep cji wi docz ny jest ory gi nal ny mur z do brze za cho wa ny mi ele men ta mi zdob ni czy mi oraz za ry sem ce gieł go tyc - kich łu ków okien nych. Jest to frag ment naj star szej czę ści bu dow li tej, w któ rej miesz kał kom tur. The spi rit of hi sto ry The Zamek Ryn Hotel was es ta bli shed wi thin the walls of the fo ur te enth -cen tu ry Go thic Teu to nic ca stle. The stron ghold, which was re con - struc ted se ve ral ti mes, has wit nes sed the tur bu lent hi sto ry of the town and the en ti re re gion. The Grand Ma ster of the Teu to nic Or der Frie drich von Wal len ro de was one of the re si dents of the ca stle. The ol dest pie ce of in for ma tion abo ut the ob ject co mes from the an nals of In the ear ly twen ty -first cen tu ry, the ca stle, al re ady de cay ing and fal ling in to dec li ne, has be en re sto red in ac cor dan ce with the pre se rved do cu men ta tion and ear lier tra di tions. The fo ur wings of the bu il ding ha ve be en re sto red: the Com man der s wing, the Kni ght s wing, the hun ting wing and the pri son wing. Each of them is uni qu ely cha rac te ri stic and the ro oms draw one s at ten tion with the ir in di vi du al and uni que de sign, with ro se wo od fur ni shings re flec ting the ar chi tec tu re of the ca stle. Out si de, on the left si de of the en tran ce to the re cep tion, we can see the ori gi nal wall with well -pre se rved de co ra ti ve ele - ments with brick outli nes of the Go thic win dow ar ches. The part in which the com man der li ved is the ol dest part of the bu il ding. 14

15 TRADYCJA Z NOWOCZESNOŚCIĄ Ho tel dys po nu je 170 sty lo wy mi kom na ta mi, jed no - i dwu oso bo wy mi apar ta - men ta mi o wy so kim stan dar dzie. Wzdłuż ko ry ta rzy w czę ści kom tur skiej umiej sco wio no po ko je no szą ce imio na sied miu zwierzch ni ków za ko nu krzy - żac kie go. Go ście mo gą więc za sma ko wać nie po wta rzal ne go zam ko we go kli - ma tu, ma jąc jed no cze śnie za pew nio ny swo bod ny do stęp do no wo cze snych me diów (in ter ne tu, te le wi zji, te le fo nu). Tradition and modernity The hotel offers 170 stylish chambers and high standard single and double apartments. Alongside the corridor of the Commander s wing there are rooms bearing the names of seven heads of the Teutonic Order. The guests can experience the unique climate of the castle while having free access to modern media (the Internet, TV, telephone). Atrak cje w Zamku Ryn Attractions in the Zamek Ryn MOC ATRAKCJI Za mek Ryn, któ ry przez wie ki był świad kiem burz li wych dzie jów Ma zur i daw nych Prus Wschod nich, moż na rów nież zwie dzać z prze wod ni kiem. Ku stosz opro wa dzi po wspa nia łych wnę trzach, po ka że pięk nie za cho wa ne ele men ty go tyc kich por ta li i skle pień oraz bo ga ty zbiór ory gi nal nych ele men tów uzbro je nia. Plen ty of at trac tions The Zamek Ryn, which thro ugh the cen tu ries has wit nes sed the tur bu lent hi sto ry of Ma zu ry and the for mer East Prus sia, can be al so vi si ted with a gu ide. The cu ra tor will le ad you thro - ugh the won der ful in te riors, show you be au ti ful ly pre se rved ele ments of the Go thic por tals and vaults and an exten si ve col lec tion of ori gi nal com po nents of we apon ry. Ce chą, któ ra wy róż nia Za mek Ryn spo śród in nych obiek tów, jest nie zwy kle sty lo wy wy strój wszyst - kich po miesz czeń do stęp nych dla go ści. Naj bar - dziej re pre zen ta cyj nym punk tem zam ku jest z ca łą pew no ścią za da szo ny Dzie dzi niec miej sce kon cer - tów, spo tkań, pre zen ta cji i uro czy stych ban kie tów. Ho tel trud no jest po rów ny wać z in ny mi obiek ta mi o po dob nej ka te go rii. Na le ży za zna czyć, że w ca łym re gio nie War mii i Ma zur ani też w Pol sce nie znaj - dzie się zam ku o po dob nej ku ba tu rze, mo gą ce go za pew nić za kwa te ro wa nie czy też ob słu gę kon fe ren cyj ną tak du żej licz bie osób pod kre śla Łukasz Kundzicz, dy rek tor sprze da ży i marketingu Ho te lu Za mek Ryn. What di stin gu ishes the Zamek Ryn from other bu il dings is the extra or di na ri ly sty lish décor of all spa ces ava ila ble to gu ests. The most re pre sen ta ti ve po int of the ca stle is cer ta in ly the ro ofed Co ur ty ard a pla ce of con certs, me etings, pre sen ta tions and for mal ba nqu ets. It is dif fi cult to com pa re this ho tel with other bu il dings of a si - mi lar ca te go ry. What ne eds to be no ted is that ne ither in the en ti re re gion of War mia and Ma su ria nor in Po land can the re be fo und a ca stle of si mi lar ca pa ci ty, able to pro - vi de lod gings or con fe ren ce se rvi ce for such a lar ge num ber of pe ople so emphasises Łukasz Kundzicz Marketing and Sales Director of the Zamek Ryn Hotel. SERCE ZAMKU Cen tral nym miej scem zam ku jest za da szo ny Dzie dzi niec (900 m 2 po wierzch ni i 8,5 m wy so ko ści), któ ry od wie ków speł nia funk cje bie siad ne i roz ryw ko we. Hoł du jąc daw nym tra dy cjom, or ga ni zu je się tam róż ne go ro dza ju im pre zy, m.in. bie sia dy ry cer skie i za kon ne, wie cze rze miesz czań sko -szla chec kie, tur - nie je ry cer skie, nie po wta rzal ne ba le oraz in sce ni za cje hi sto rycz ne. Na Dzie - dziń cu od by wa ją się rów nież barw ne jar mar ki oraz po ka zy świa tła i dźwię ku. To zna ko mi te miej sce na kon gre sy, wy sta wy, tar gi i kon cer ty. The heart of the castle The central place of the castle is a roofed courtyard (900 sq. m and 8.5 m in height), which has fulfilled festive and leisure functions for centuries. To cultivate the old traditions, a variety of events are organized here: knight s and monastic feasts, bourgeois-aristocratic suppers, knight s tournaments, unique balls and historical stagings. Also, the courtyard hosts colourful fairs and light and sound shows. It is a perfect place for conferences, exhibitions, fairs and concerts. NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W OKOLICY Ryn położony jest w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Przebywający w zamku goście mają stąd blisko do najważniejszych atrakcji regionu Warmii i Mazur. Mikołajki i jezioro Śniardwy znajdują się w odległości zaledwie 20 km, Kętrzyn i Gierłoż z wojenną kwaterą Hitlera 25 km, Mrągowo z Mrongoville i wyciągiem narciarskim 20 km, Giżycko usytuowane nad jeziorem Niegocin 20 km, Święta Lipka z klasztorem oo. Jezuitów, słynącym z barokowych organów 35 km, Olsztyn 80 km. Warto wybrać się również na spływ kajakiem po rzece Krutyni (ok. 30 km). Goście mają możliwość wypożyczenia w Rynie rowerów, jachtów (także ze sternikiem), łodzi motorowych. Do miejscowości przypływają statki Żeglugi Mazurskiej (regularna linia kursuje na trasie: Mikołajki Ryn Mikołajki). The most interesting places in the area Ryn is located in the heart of the Land of the Great Lakes. Guests residing in the castle are close to the main attractions of the region of Warmia and Masuria. Mikolajki and Śniardwy Lake are just 20 km away, Kętrzyn and Gierłoż with Hitler s war headquarters - 25 km, Mrągowo with Mrongoville and a ski lift - 20 km, Giżycko, located at Niegocin Lake - 20 km, Święta Lipka with the monastery of the Jesuits, famous for its baroque organs - 35 km, and Olsztyn - 80 km. You can also enjoy kayaking on the river Krutynia (about 30 km). In Ryn the guests can rent bicycles, yachts (including the skipper) and motor boats. Also the ships of Mazury Shipping (Żegluga Mazurska) arrive at the town (a regular line runs along the route: Mikołajki-Ryn-Mikołajki). Hotel Zamek Ryn, pl. Wolności 2, Ryn, tel (87) , faks + 48 (87) , 15

16 REGIONALNIE I PO STAROPOLSKU W sa lach re stau ra cyj nych Wiel kim i Ma łym Re fek ta rzu szef kuch ni ho te lo wej ra czy go ści za rów no po tra wa mi re gio nal ny mi przy rzą dza ny mi we dług pra sta rych prze pi sów, jak i da nia mi wy - wo dzą cy mi się z tra dy cji eu ro pej skiej. Wśród wy kwint nych po - traw wy róż nia ją się Pierś z per licz ki z so cze wi cą i kon fi tu rą z czer wo nej ka pu sty z do dat kiem zio ło we go so su oraz Kacz ka Księż nej An ny pie czo na w jabł kach, po da na z ka szą pę czak i żu - ra wi no wym so sem. Na to miast w zam ko wej Wi niar ni moż na skosz to wać ryń skich win oraz sta ro pol skich na le wek i mio dów. Or ga ni zo wa ne są rów nież de gu sta cje trun ków z som me lie rem. Regionally and in Old Polish style In the restaurant rooms - the Great and Small Refectory - the hotel chef will happily regale the guests with freshly prepared regional dishes according to the ancient recipes and with dishes deriving from the European tradition. What stands out among the exquisite dishes are: the breast of guinea fowl with lentils and red cabbage jam with herb sauce and Princess Anne s roast duck with apples, served with pearl barley and cranberry sauce. In the Castle Winery you can enjoy Ryn s wines and the traditional Polish liqueurs and meads. What is more, wine tastings with sommelier are organized here. SPECJALNE ZAMKOWE PROGRAMY Go ście ho te lo wi za wsze mo gą li czyć na spe cjal ne atrak cje: fe sti wal kul tu ry śre dnio wie cza, spek takl Prze pra szam, czy tu stra szy? (przy go to wa na spe cjal - nie dla Ho te lu Za mek Ryn sztu ka we dług sce na riu sza Ma rii Czu ba szek z ple - ja dą zna nych ak to rów, wy sta wia na wy łącz nie na tu tej szym dzie dziń cu), bie sia dy ry cer skie dla kil ku set osób (or ga ni zo wa ne w każ dy wa ka cyj ny czwar - tek, a tak że na spe cjal ne za mó wie nie grup w cią gu ro ku), let nie kon cer ty mu zy ki ka me ral nej, kon cer ty szan to we w Go ściń cu Ryń ski Młyn nad brze giem Je zio ra Ryń skie go, pa kiet Hal lo we en, Wa len tyn ki. Mo gą też spę dzić świę ta Bo że go Na ro dze nia i Wiel ka noc ne w ro dzin nej at mos fe rze, przy sto łach wy - kwint nie za sta wio nych po tra wa mi kuch ni sta ro pol skiej i re gio nal nej. W tra dy cję Ry nu już na sta łe wpi sa ły się trzy im pre zy: Ma zur ski Fe sti wal Fil mo wy (któ re go pierw sza edy cja przy cią gnę ła licz nych go ści ze świa ta sztu - ki), Fe sti wal Wi na Zam ko we Ba cha na lia (pod czas któ re go od by wa się wie le cie ka wych pre zen ta cji, bez płat nych szko leń i se mi na riów) oraz je den z naj - bar dziej pre sti żo wych kon kur sów ku li nar nych w Pol sce, L Art de la cu isi ne Mar tell, w któ rym bio rą udział mło dzi mi strzo wie sztu ki ku li nar nej. Castle special programs Hotel guests can always count on special attractions: a festival of medieval culture, the show Przepraszam, czy tu straszy? ( Excuse me, is this place haunted? ), a play prepared especially for the Zamek Ryn Hotel, written by Maria Czubaszek with a variety of famous actors, staged only on the local yard; knight s feasts for several hundred people (organized every Thursday during holidays, and - by special request of groups - during the whole year), summer chamber music concerts, sea shanty concerts in Ryński Młyn Tavern on the shore of Lake Ryńskie, a Halloween package, and Valentine's Day. You can also spend Christmas and Easter in a family atmosphere, with tables set exquisitely with traditional Polish cuisine and regional specialties. Three events have permanently become part of Ryn s tradition: the Mazury Film Festival (whose first edition has attracted numerous guests from the world of art), the Castle Bacchanalia Wine Festival (during which there is a number of interesting presentations, free training courses and seminars) and one of the most prestigious culinary competitions in Poland, L'Art de la cuisine Martell, which brings together young masters of the culinary arts. 16

17 CENTRUM KONFERENCYJNO-KONGRESOWE W Hotelu Zamek Ryn funkcjonuje nowoczesne i profesjonalnie wyposażone centrum konferencyjno-kongresowe utworzone przez 10 sal konferencyjnych mogących łącznie pomieścić 1000 osób. Największa z nich dysponuje 500 miejscami. Pod dziedzińcem znajdują się sale: Króla Władysława Jagiełły, Księżnej Anny oraz Księcia Witolda, których nazwy doskonale korespondują ze średniowieczną przeszłością zamku. Conference and congress centre There is a modern and professionally equipped conference and congress centre in the Zamek Ryn Hotel, which consists of 10 conference rooms that can accommodate up to 1,000 people in total. The largest has 500 places. Under the yard there are conference rooms named: King Wladyslaw Jagiello s, Princess Anne s and the Duke Witold s rooms which correspond perfectly with the medieval past of the castle. Ho tel Za mek Ryn, miesz czą cy się w XIV-wiecz nym zam ku krzy żac kim, jest jed nym z naj więk szych te go ty pu obiek tów na świe cie. Ma low ni czo po ło żo ny na szla ku Wiel kich Je zior Ma zur skich przy cią ga rze sze tu ry stów, do ce nia ją cych wy jąt ko wy cha rak ter te go miej sca oraz nie sa mo wi tą dba łość in we sto ra o za cho - wa nie dzie dzic twa hi sto rycz ne go, kul tu ral ne go i ku - li nar ne go. Pie czo ło wi cie od re stau ro wa ne wnę trza na wią zu ją wy stro jem do ar chi tek tu ry i hi sto rii zam ku. Tu ry ści mo gą w obec no ści ku sto sza obej rzeć eks po na - ty, zwie dzić obiekt, po znać je go daw ne i współ cze sne dzie je. Ho tel Za mek Ryn to ide al ne miej sce na wy po czy nek i zor ga ni zo wa nie kon fe ren cji lub even tu. To wła śnie dzię ki opi niom na szych go ści przy zna no nam ty tuł TOP HOTEL 2010 naj lep sze go ho te lu w Pol sce w ro ku 2010 pod kre śla Ka zi mierz Pie cho wicz, dy rek tor ge ne ral ny Ho te lu Za mek Ryn. The Zamek Ryn Hotel set in a fourteenth-century Teutonic castle is one of the largest of its kind in the world. Beautifully situated on the route of the Great Masurian Lake, it attracts a lot of tourists, who appreciate the unique character of the place and the incredible attention of the investor to preserve the historical, cultural and culinary heritage. Its meticulously restored interiors refer to the architecture and history of the castle. Tourists can see the exhibits in the presence of the custodian, they can visit the building, and learn its past and current history. The Zamek Ryn Hotel is a perfect place for leisure and for organizing a conference or any other event. Thanks to the opinions of our guests, we were awarded the title TOP HOTEL 2010 the best hotel in Poland in 2010 so emphasises Kazimierz Piechowicz, CEO of the Zamek Ryn Hotel. Bar dzo ce nię so bie we współ pra cy part ne rów, na któ rych wy so kim pro fe sjo na li - zmie moż na po le gać pod kre śla Elż bie ta Świ drak z Vi sion Express Sp. z o.o. "I appreciate the cooperation with partners with such a high level of professionalism you can rely on" - emphasizes Elizabeth Świdrak from Vision Express Sp. z o.o. Z czy stym su mie niem mo gę po le cić Ho tel Za mek Ryn ja ko ide al ne miej sce na spo tkania fir mo we, zjaz dy i kon fe ren cje. Tu taj nie moż li we sta je się moż li we, dla - te go aż chce się wra cać przy zna je Jo an na Cy bul ska z MSD Pol ska Sp. z o.o. "With a clear conscience I can recommend the Zamek Ryn Hotel as a perfect place for corporate meetings, conventions and conferences. Here, the impossible becomes possible, so you want to come back"- states Joanna Cybulska from MSD Poland Sp. z o.o. Uczest ni cy na szej kon fe ren cji bar dzo chwa li li so bie ob słu gę w ho te lu oraz bar dzo do bre usłu gi ga stro no micz ne. Da nia za rów no z me nu kon fe ren cyj ne go, jak i z kar ty by ły wy śmie ni te pi sze Mi le na Za tor ska z Pfi zer Pol ska Sp. z o.o. "The participants of our conference praised the service in the hotel and the very good food and drink. Dishes both from the conference menu, and from the hotel menu were delicious"- says Milena Zatorska from Pfizer Poland Sp. z o.o. Relaks, aktywny wypoczynek i rozrywka Relaxation, active leisure and entertainment RELAKS, REKREACJA I ROZRYWKA Sty lo we go tyc kie pod zie mia zaj mu je kli ma tycz ne cen trum re - kre acyj ne z ba se nem, sau na mi i ja cuz zi. W ga bi ne tach SPA Księż nej An ny moż na sko rzy stać z za bie gów wy ko ny wa nych przy uży ciu na tu ral nych pro duk tów da rów Zie mi. Ama to rzy upra wia nia spor tu na świe żym po wie trzu ma ją do dys po zy cji kort te ni so wy nad je zio rem Ma te uszek, wy po ży czal nię ro we - rów oraz uro kli wą pię cio ki lo me tro wą ścież kę spa ce ro wo -ro we - ro wą bie gną cą wo kół je zio ra Ołów, któ re są sia du je z zam kiem. Dla ce nią cych bło gie le ni stwo wy dzie lo no strze żo ną pla żę z le - ża ka mi nad Je zio rem Ryń skim. Z my ślą o naj młod szych go - ściach stwo rzo no Klub Ma lu cha, gdzie na dzie ci cze ka ją m.in. gry plan szo we, ma te ria ły pi śmien ni cze, za baw ki, ma łe zjeż - dżal nie, pił ki. Do dat ko wą atrak cją dla spra gnio nych roz ryw ki jest klub noc ny oraz Ca stle Ca si no w Wil li pod Zam kiem, w któ - rym jed nak nie gra się na pie nią dze. War to też od wie dzić Zbro - jow nię z trzy to ro wą kre giel nią, sa lą bi lar do wą, strzel ni cą, sa la mi fit ness i sto ła mi do gry w te ni sa. W Ho te lu Za mek Ryn każ dy mo że so bie po zwo lić na do brą za ba wę. Relaxation, recreation and entertainment In the stylish Gothic climatic basement is a leisure center with swimming pools, saunas and Jacuzzi. In the Princess Anne s SPA cabinets you can benefit from treatments performed with natural products - the gifts of the Earth. The enthusiasts of outdoor sports meantime can use a tennis court by Lake Mateuszek, and take advantage of our bicycle rental and a charming five-kilometer walking and cycling path that runs around the Ołów Lake, which is adjacent to the castle. For those who would rather enjoy blissful laziness, there is an isolated beach with sunbeds at Lake Ryńskie. The Kids Club ( Klub Malucha ) was created for the youngest guests of the hotel. Children can use board games, writing materials, toys, small slides and balls. An additional attraction for those who look for entertainment is a nightclub and the Castle Casino in Willa Pod Zamkiem, where, however, you do not play for money. It is also worth to visit the Armory with its three lane bowling alley, a billiard room, a shooting range, fitness rooms and tennis tables. In the Zamek Ryn Hotel, everyone can afford to have fun. REZERWACJA GRUP I INFORMACJA Gro up booking and in for ma tion: Hotel Zamek Ryn, pl. Wolności 2, Ryn, tel (87) , faks + 48 (87) , 17

18 Baj ko wy Za ką tek Guzowy Piec Zakątek, w którym dogonisz marzenia A nook, where you will catch your dreams Z ma gicz ną ma pą w dło ni wy bierz się w po dróż do Baj ko we go Za kąt ka. Tu taj od kry jesz ci szę, któ ra ra du je, spró bu jesz po traw przy po mi na ją cych sma ki dzie ciń stwa, spo tkasz Zło to pió ra przy no szą ce go szczę ście, a wszyst ko po to, by do go nić ma rze nia. W tym miej scu rze czy wi stość prze pla ta się z fan ta zją, a każ de miej sce snu je in ną opo wieść. With a magic map in your hand, go for a trip to Bajkowy Zakątek a Fairytale Nook. Here, you will find joyous silence, you will try the dishes that resemble the tastes of your childhood, and you will meet Złotopiór, which brings happiness. And all these things will happen to let you catch your dreams. In this place, reality meets fantasy and every single spot tells its own story. HI STO RIA BAJ KO WE GO ZA KĄT KA za czę ła się nie za sied - mio ma gó ra mi i nie za sied mio ma la sa mi, lecz w naj waż niej - szym miej scu War mii i Ma zur, bo w sa mym ich ser cu. Obiekt po ło żo ny jest na skra ju uro kli wej wsi Gu zo wy Piec, nie opo dal je zio ra o tej sa mej na zwie i w ob ję ciach ta jem ni czych la sów. Tuż po prze kro cze niu oka za łej bra my wjaz do wej, za któ rą ukry - tych jest wie le ta jem nic na szych go ści, roz po czy na się ma gicz - na po dróż. Z ma pą w dło ni moż na od kryć wszyst kie atrak cje Baj ko we go Za kąt ka. Na sza opo wieść ni gdy się nie koń czy, by każ dy gość mógł do nas wró cić i do dać ko lej ny roz dział w hi sto - rii jesz cze nie na pi sa nych ba jek. The history of Bajkowy Zakątek didn t start over the hills and far away but in the most important place of Warmia and Masuria, in the very heart of this land. The abode is set on the edge of a charming village, Guzowy Piec, near the lake of the same name and is embraced by mysterious forests. Right after crossing the impressive gate, which hides many secrets of our guests, a magical journey begins. With the map in your hand you can discover all the attractions of Bajkowy Zakątek. Our story never ends so that every guest can come back to us and add another chapter to the history of as yet unwritten fairytales. 18

19 KO GUT ZŁO TO PIÓR WIE NAJ LE PIEJ Baj ko wy Za ką tek dys po nu je 5 po ko ja mi ho te lo - wy mi w Pen sjo na cie Za pie cek oraz 17 do ma mi war miń ski mi, w któ rych zmie ści się od 2 do 7 osób. W ca łym obiek cie jest 100 miejsc noc le - go wych. Do dys po zy cji go ści jest rów nież Re stau ra cja Pod Ko gu tem, Wod na Kra ina, Le śne SPA, Ogród Hu mo ru oraz Do li na Si ły i Wi tal no - ści z kor tem te ni so wym, bo iskiem do siat ków ki, to rem dla qu adów, par kiem li no wym, pla cem za baw, strzel ni cą i te re nem do gry w pa int ball. Wszyst kie te miej sca łą czy Baj ko wa Pocz ta roz - da wa na przez Zło to pió ra, któ rą każ dy gość otrzy mu je o po ran ku do swo jej skrzyn ki. The Złotopiór Cockerel knows best Bajkowy Zakątek offers 5 hotel rooms in Pensjonat Zapiecek and 17 Warmian houses which can accomodate from 2 to 7 people. There are 100 accommodation places in the entire object. The guests may visit the restaurant Pod Kogutem, Wodna Kraina ( The Water Land ), Leśne SPA (Forest SPA), Ogrród Humoru ( The Garden of Humour ) and Dolina Siły I Witalności ( The Valley of Power and Vitality ), with a tennis court, volleyball court, a path for ATVs, with a rope park, a playground, a shooting range and an area for playing paintball. All these places are connected by Bajkowa Poczta ( The Fairytale Post ) distributed by the Złotopiór Cockerel which leaves the letters in every guest s mail box in the morning. Atrakcje Bajkowego Zakątka Attractions of Bajkowy Zakątek SMA KI DZIE CIŃ STWA Wę dli ny wła sne go wy ro bu i wy pie ka ny chleb cie szą się za słu żo ną sła wą w ca łym re gio nie. Po dob no życz li wy dia beł Smo la nek do pra wia cza ro dziej skim, so bie tyl ko zna nym skład ni - kiem mię si wa wę dzo ne w Ma gicz nym Pie cu. Tra dy cję wy pie ku chle ba z chru pią cą skór ką za po cząt ko wał Wen tus, chło piec zna le zio ny w Cza ro dziej skim Mły nie. Wszyst kich sma ko - ły ków moż na spró bo wać w Re stau ra cji Pod Ko gu tem. Z ko lei dla wiel bi cie li ziem nia ka stwo rzo no Szlak Plac ka Ziem nia cza ne go, któ - ry wie dzie do Baj ko we go Za kąt ka. Nie ma pa, ale za pach plac ków uno szą cy się nad oko li cą z pew no ścią wska że dro gę do ce lu. Każ dy po - si łek war to zwień czyć de se rem z Za klę te go Jabł ka i przy pie czę to wać cy try nów ką, któ ra wpro wa dza w zna ko mi ty na strój. The ta stes of one s chil dho od The re gio nal fa me of the ho me ma de cold me ats and ho me ba ked bre - ad is well -ear ned. It is sup po sed that the kind lit tle de vil Smo la nek spi ces the me ats smo ked in the Ma - gicz ny Piec ( Ma gi cal Sto ve ) with a my ste rio us in - gre dient, known on ly to him self. The tra di tion of bre ad ba king was in i tia ted by Wen tus a boy fo und in the Cza ro dziej ski Młyn ( Ma gi cal Mill ). You can try all the se de li ca cies in the re stau rant Pod Ko gu - tem. For po ta to fans, a Tra il of th e Po ta to ( Szlak Plac ka Ziem nia cza ne go ) was cre ated and it le ads to Baj ko wy Za ką tek. Not a map, but the smell of po - ta to pan ca kes flo ating in the air will cer ta in ly le ad you to the ri ght pla - ce. Each me al is worth crow - ning with a des sert ma de of En chan ted Ap ple and se aled with le mon -flavo ured vod ka which im pro ves one s mo od. WY CIECZ KI ZE ZŁO TO PIÓ REM Od wie dza jąc Baj ko wy Za ką tek, war to wy brać się do Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we go i Hu ty Szkła Ar ty stycz ne go w Olsz tyn ku, Mu zeum Bi twy pod Grun wal dem, Aqu apar ku i Zam ku Krzy żac kie go w Ostró dzie, Sank tu arium Ma ryj - ne go w Gie trz wał dzie, Mu zeum War mii i Ma zur oraz pla ne ta rium Astro no micz ne go w Olsz ty nie. Travelling with the Złotopiór Cockerel While vi si ting Baj ko wy Za ką tek, it is wor th whi le to go to the Mu seum of the Folk Con struc tion and the Mill of the Ar ti stic Glass in Olsz ty nek, the Mu seum of the Bat tle of Grun wald, Aqu apark and the Teu - to nic Ca stle in Ostró da, the Ma rian Sanc tu ary in Gie trz wałd, the Mu seum of War mia and Ma su ria and the Pla ne - ta rium in Olsz tyn. Bajkowy Zakątek, Guzowy Piec 17, Gietrzwałd, tel. +48 (89) , faks +48 (89) , 19

20 Baj ko wy Za ką tek Guzowy Piec WY TCHNIE NIE OD CO DZIEN NO ŚCI Aby uwol nić zmy sły oraz od prę żyć cia ło i du cha, wy star czy wy brać się do Le śne go SPA. Do każ de go za bie gu wy ko rzy stu je się tu kil ka kro pel ma gicz nej wo dy z je zio ra Gu zo wy Piec, któ ra po zwa la za - trzy mać czas, by przy jem ność ko sme tycz nych ry tu ałów mo gła trwać jak naj dłu żej. Z my ślą o mi - ło śni kach ak tyw ne go wy po czyn ku stwo rzo no Wod ną Kra inę z ka me - ral nym ba se nem, sau ną su chą i pa ro wą, ja cuz zi oraz sa lą fit - ness. Tuż obok znaj du je się ta ras Bu kiet Mo cy, któ ry na zwę za - wdzię cza róż no barw nym zdo bią - cym go kwia tom. W tym miej scu moż na zo ba czyć, jak dzień bu dzi się ze snu, a pro mie nie słoń ca le - ni wie wy nu rza ją zza drzew. Po - dob no każ dy roz po czę ty tu dzień wy peł nio ny jest ra do ścią i po zy - tyw ny mi my śla mi. A relief from everyday life To free your senses and relax the body and the mind, it is enough to go to the Leśne SPA (The Forest SPA). A few drops of magical water from Guzowy Piec Lake are being used for every treatment. It makes time itself stop so that the pleasure of the cosmetic rituals can last endlessly. Thinking about the enthusiasts of active leisure, Wodna Kraina ( The Waterland ) was created along with a cameral swimming pool, sauna and steam sauna, jacuzzi and a fitness room. Right next to it, a terrace Bukiet Mocy ( The Bouquet of Power ) is located and it owes its name to the multicoloured flowers that decorate it. In this place you can see how the day wakes up from its sleep, and the rays of sunshine lazily riss from behind the trees. As far as we know, every day begun in here is filled with joy and positive thoughts. BAJ KO WA MOC ATRAK CJI W Do li nie Si ły i Wi tal no ści moż na ak tyw nie spę dzić czas. Naj młod si ma ją do dys po - zy cji plac za baw i Za cza ro wa ną Za gro dę z Ko gu tem Zło to pió rem i je go przy ja ciół mi. Kort te ni so wy, po le do siat ków ki pla żo wej oraz bi lard cze ka ją na lu bią cych ry wa li - za cję, a dla żąd nych przy gód i ad re na li ny stwo rzo no te ren do gry w pa int ball i strzel - ni cę, a tak że tor dla qu adów i park li no wy. W ota cza ją cą na tu rę moż na się wto pić pod czas spa ce rów z kij ka mi do nor dic wal kingu, bie ga jąc le śny mi ścież ka mi, jeż - dżąc na ro we rze po wy ty czo nych tra sach czy wio słu jąc łód ką po je zio rze. Spo tka nie z przy ja ciół mi lub ro dzin ną bie sia dę war to za pla no wać w Ogro dzie Hu mo ru. Po ło - że nie Baj ko we go Za kąt ka na skra ju wsi spra wia, że ła twiej tu za cho wać pry wat ność i po czuć wy jąt ko wy kli mat miej sca. Ra dość i po zy tyw ne emo cje za wsze współ to wa - rzy szą bie siad ni kom. A fairytale full of fun In Dolina Siły i Witalności ( The Valley of Power and Vitality ) you can spend your time actively. The youngest can use a playground and Zaczarowana Zagroda ( The Enchanted Homestead ) with the Złotopiór Cockerel and his friends. A tennis court, a place for beach volleyball and for billiards are waiting for those who enjoy competition, and for those who crave for adventures and adrenaline an area for paintball, a shooting range, a path for ATVs and a rope park were created. It is possible to bind with nature during nordic walking with sticks, running through the forest paths, cycling along marked routes or rowing a boat on the lake. It is good to plan a meeting with friends or a family feast in Ogród Humoru ( The Garden of Humour ). Bajkowy Zakątek s setting, on the edge of the village makes it easier to keep privacy and to feel the exceptional atmosphere of the place. Our guests are always accompanied by joy and positive emotions. Zaplecze rekreacyjno-konferencyjne Leisure and conference facilities Wzra sta po pu lar ność i za in te re so wa nie Baj ko wym Za kąt - kiem wśród firm szu ka ją cych ory gi nal nych obiek tów na szko le nia dla swo ich pra cow ni ków i cie ka wych miejsc na in te gra cję ze spo łu. Obiekt dys po nu je bo ga tym za ple czem re kre acyj nym i kon fe ren cyj nym, a tak że wła sną agen cją even to wą An der sland, któ ra współ or ga ni zu je spo tka nia biz ne so we i za ję cia in te gra cyj ne. The popularity and the interest in Bajkowy Zakątek grows amongst those companies searching for original abodes for staff training and interesting places for team integration. The object offers an extensive leisure and conference facilities, as well as its own event agency, Andersland, which co-organizes business meetings and bonding events. DLA BIZ NE SU W sty li zo wa nych wnę trzach stwo rzo no funk cjo nal ne za ple cze kon fe ren cyj ne z sa la mi: kli ma ty zo wa ną Pod Bzem dla 150 osób (310 m 2 ), Pod Ja rzę bi ną dla 100 osób (150 m 2 ) i Pod Gru szą dla 70 osób (120 m 2 ). Z ko lei sa le: Pod Wi śnią (44 m 2 ), Pod Śli wą (32 m 2 ) oraz Pod Ja bło nią (25 m 2 ) prze zna czo ne są dla grup li czą cych do 25 uczest ni ków. Każ da sa la mo że być wy po sa żo na ade - kwat nie do po trzeb gru py, m.in. w rzut ni ki mul ti me dial - ne, kom pu ter, flip chart, na gło śnie nie, ekra ny, mi kro fo ny bez prze wo do we, sys tem tłu ma cze nia sy mul ta nicz ne go. W dwóch naj więk szych sa lach znaj du ją się na stro jo we ko min ki. At mos fe rze sku pie nia i re lak su sprzy ja wszech - obec na ci sza. Ogrom ne prze strze nie Baj ko we go Za kąt ka i na tu ral ne wa lo ry przy rod ni cze re gio nu umoż li wia ją re ali za cję naj śmiel szych i naj bar dziej wy ma ga ją cych po my słów na im pre zy or ga ni zo wa ne przy wspar ciu agen - cji even to wej An der sland. For Business In stylized interiors we have created functional conference facilities with rooms: the air-conditioned Pod Bzem ( Under the Lilac Bush ) for 150 people (310 sq. m), Pod Jarzębiną ( Under the Rowan ) for 100 people (150 sq. m) and Pod Gruszą ( Under the Pear Tree ) for 70 people (120 sq. m). The rooms: Pod Wiśnią ( Under the Cherry Tree ) - 44 sq. m, Pod Śliwą ( Under the Plum Tree - 32 sq. m and Pod Jabłonią ( Under the Apple Tree ) - 25 sq. m are designed for groups counting up to 25 people. Every room can be equipped accurately according to the group s needs, i.e. with multimedia slide projectors, computer, flipchart, sounding, screens, wireless microphones, and a system of simultaneous translation. Romantic fireplaces are set in the two biggest rooms. A meditative atmosphere and relaxation are easy to accomplish because of the omnipresent silence. The wide spaces of Bajkowy Zakątek and the natural advantages of the region enable the realization of the most daring and the most demanding ideas for events held with the support of the event agency Andersland. 20

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska

Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska Co py ri ght Do ro ta Dziam ska 2005 Co py ri ght Wy daw nic two BIS

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0:

Informacja. Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0: Wydanie Specjalne Wywiad Unitedprint.com se 2/2017 3/2017 Informacja Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0: Wywiad z Unitedprint. Ali Jason Bazooband dzieli się swoimi przewidywaniami

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne ANDRZEJ SZYMONIK 1 UWARUNKOWANIA LOGISTYKI IMPREZ MASOWYCH 2 Istota logistyki imprezy masowej Zgod nie z Usta wą O bezpieczeństwie imprez masowych, za im - pre zę ma so wą uzna wa ne są im pre zy spor

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Sze ścio la tek w szko le

Sze ścio la tek w szko le TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI Sze ścio la tek w szko le Kon cep cja wdra Ŝa nej re for my pro gra mo wej trak tu je kształ ce nie ogól ne ja ko fun da ment do dal sze go wszechstronnego roz wo ju dziec

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych W naszym salonie znajdziesz: sprzedaż samochodów nowych skup i sprzedaż samochodów używanych kompleksowa obsługa firm szeroki asortyment oryginalnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo