Gazeta polska dla ludu polsko - katolickiego. NaprzAd % Bogiem I Za ojczystą sprawę!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta polska dla ludu polsko - katolickiego. NaprzAd % Bogiem I Za ojczystą sprawę!"

Transkrypt

1 ' f Telefn Sr. M6< ÖlO«di «*«** wytxhds* ee wlrefc, < s#be«i 4 kawiti«e pcicie, sgetów i telprtm** *4t «i * dneseniem de imn IAO «ÜL - Opmuaaet» flo tew. *4!4unv^ vrtent» pesgrtmreg» my *'t<jfcwrye> < asęsteiaynk «glwawniintli sdp»wled)c* «bei Gazeta plska dla ludu plsk - katlickieg. NaprzAd % Bgiem I Za jczystą sprawę! tadafccf* I Adrainistraty» enajduje *ię * Oilwuacb pmy alky WlUieLmwekiej (Wilhelmsttassej t. 59,......;..."""... 01,01 IlASKl" «wgsiwmjgr W j Zitimg«ipF6)shste i pl *7» Prwy mtwmm suwuhii ptłwurpl * effwmmls grey t&b<nm«b»lklael 14 4 mamlm* ni,*»>"www,ww"! w win iim wii ni i.» ii i,m**.w wwwrmm* - > 1' "V'^ax«im»"»""1 w. M^Żdy ah^gl^nt >^łsu ^ ' jest ubezpieczny na wypadek śmierci wskutek nieszczęścia na 300 mk. a na wypadek śmierci przez utnięcie i w kpalni._._f ! d ziemię na płwę, jeżeli wypełni wszystkie przepisane warunki i był sześć miesięcy przed wypadkiem abnentem i śmierć nastąpiła w cięgu tygdnia d dnia wypadku. Abnament musi być d 5. każdeg miesiąca a przy kwartalnym abnamencie d 5. pierwszeg miesiąca kwart, zapłacny. Wypadek musi być w przeciągu 24 gdzin zameldwany. - Na przeciąg becnej wjny ubezpieczenie t się znsi i nie istnieje. Rk XIV. Gliwice, sbta dnia I-g stycznia 1916 i\ #r. 1 "ww"bhs Nwy Rk 1916* C nam przyniesie? pyta każdy, zastanawiający się nad płżeniem plitycznem i wjennemu... Odpwiedzi pewnej na t pytanie nikt nie mże udzielić... W plityce, a tern mniej na wjnie nie należy się bawić w prrctwa... W państwie każdem tylk bardz maiailść sób. na czele rządów i w tczeniu mnarchy pwstających»zna płżenie całkwicie i dkładnie.«ci mężwie stanu wiedzą, jak się rzeczy mate rr C1 też Pnszą nadzwyczajną dpwiedzialnść wbec Bga, kraju i świata za t, c się dziele, c się stanie., Wszelkie zwykłe i rzpwszechnine pwiadanie wjnie, widkach zwycięstwa, warunkach pkju itd. dtyczy tylk części wydarzeń i przypuszczeń, nie bejmuje całści płżenia, nie mże przet być uważane za wyczerpujące. Wielu zna mże cząsteczkę prawdy ale całść znają tylk najzaufańsi dradzcy mnarchy i człnkwie "ządu dpwiedzialneg. lak jest w każdem państwie. Bawić się przet w dalek idące przepwiednie czyli prrctwa nie ma celu. Mżna rzmyślać nad stsunkami, mżna je mawiać nawet, ale tylk na mcy wydarzeń pewnych, znanych całemu światu... T też nie będziemy przepwiadali kńca wjny w r Zwycięstw dtąd jest p strnie mcarstw centralnych i ich sprzymierzeńców... Z tern trzeba się liczyć... Z tern pwinni się liczyć człnkwie czwórprztimienia i wbec świadczenia kanclerza rzeszy niemieckiej w parlamencie niemieckim dążyć d pkju... Kanclerz dsunął dpwiedzialnść za dalszy krwi przelew d siebie... Wyciągnął niejak rękę d pkju hnrweg... Wina dalszeg krwi przelewu, dalszeg zniszczenia świata, dalszeg zubżenia nardów spadła-?v w dalszym ciągu na tych, których Ojciec n{xv- Benedykt XV yr Święta Bżeg Narcdze- ^ Pwiedział, że»bleje nad ich bezmierną. L,c 1 etścią, która uczyniła ze ziemi lazaret 1 K stnicę.«arinnjes!ety strny czwórprzumienia i jeg < 'L Walnych przywódzców dtąd nie usłysze- HStny - i\v pkjwych. D nich przet pewnie sts0 Ł c {l9dzie trzeba słwa Ojca św.... }rzy. stanie rzeczy wypada nam i nadal ticiekac się Wszechmcneg Bga z naszemi pcrnemi, sera znemj mdłami pkój... W statni dzień stareg rku 1915 p kściach rbić będziemy niejak rachunek sumienia z '-biegłeg czasu, Jnagając 0 przebaczenie grzechów głsić chwałę B'iga za miłsierdzie nam kazane. t Staną nam przea czami jeszcze raz wszystkie rskj j kłpty byt i życie nasze i rdzin nazych. (,,^Sz.ysikf'e żale i skarg; z pwdu niedli, lsu p ukaneg, straty męża, jca, syna, krewneg na wjnie, dżyją jeszcze raz z niephamwaną gwałtwnścią... Łzy ciche i płacz głśny zawładną iiami... a wszyscy marny wiele pwdu d żalu, łez płaczu nawet głśneg... _ Albwiem przez ca/y rk 1915 przecież szalała wjna w pbliżu, pustszyła ziemie plskie... rzszerzała sic dalej na ziemiach słwiańskich i na zachdzie, nie tylk na lądzie, ale i pd ziemią, na mrzach. w pwietrzu nawet... Ileż nędzy pwstał z teg pwdu! Westchnie przet każdy z głębi duszy: Panie Bże łaskawy, zakńcz tę wjnę!... Ratuj nas i nam bliskich... Pnwnie też każdy z nas grąc pdziękuje za t, że Bóg dbrtliwy szczędził nasz kraj dtąd d zawieruchy wjennej... Nawzajem wszyscy sbie życzyć będziemy»szczęśliwszeg Nweg Rku!«Jtwe pdatki w prasach. Sejm pruski rzpcznie dnia 13 stycznia 1916 swje brady. Minister skarbwści (finansów) p. dr. Lentze przedstawi etat (spis dchdów i rzchdów), pczem zajmie się etatem pwiększna kmisya etatwa. Etat pruski za rk 1916 wykazuje niedbór kł 100 milinów marek.., I ^zeba się swić z myślą nwych pdatkach i ciężarach, nietylk w Prusach, ale i w rzeszy niemieckiej... Sprawia t wjna... W państwach innych dzieje się tak sam, nawet w bgatej Francy i i Anglii. Tam też pdwyższn pdatki znacznie. Rządy tamtejsze świadczyły, że prwadzi się wjnę na kredyt, ale ptrzeba kniecznie nwych dchdów, aby zapłacić prcent d pżycznych na wjnę miliardów, aby pkryć najrzmaitsze wskutek wjny wzmżne wydatki krajów itp., b dchdy się zmniejszyły, a wydatki zwiększyły.... i rusacli były dchdy kasy państwwej znacznie mniejsze. Zaraz pdatek dchdwy i stempel d sprzedaży dmów i gruntów nie przyniósł tyle, ile się spdziewan. Dchdy wielu się zmiejżłnierze nie płacą pdatku, więc fiskus pdatkwy mniej zbiera. Dmów i gruntów mał się sprzedawał, więc dchód ze stempla upadł. Klej nie drzuciła tyle zysków, jak p inne lata. Chciaż płaty frachtwe za przewózkę twarów. się nie zmniejszyły, ruch sbwy mał tylk mniej dniósł, a transprt wjsk j materyałów wjennych dał pewne dchdy, t ubytek zysku przedewszystkiem pwstał z pwdu pdrżenia materyałów klejwych i ddatkv dla klejarzy. Prusy zaciągnęły półtra miliarda d ł u- gcw na cele wjenne. Wydały już z teg [ 1000 milinów, i tó 400 milinów na dbudwanie spustsznych Prus Wschdnich i Zachdnich, resztę na złagdzenie braku pracy, na udział we»wjennej spółce zbżwej«i innych wjennych spółkach, jak zaliczki dla gmin i pwiatów, które muszą płacić rdzinm żłnierzy wsparcia, zakupywać żywnść itp. Rzesza niemiecka cprawda zwróci część wych 1500 milinów długu, ale tymczasem Prusy muszą płacić prcent d tej sumy. Prusy drugie 110 milihów ddały d 110 milinów mk., które rzesza dała gminm w Prusach na wsparcia dla rdzin żłnierzy. (Rzesza dała właściwie już 400 milinów, z czeg na Prusy przypada 220 mil. marek). Obrachunki etatwe wykazują brak kł 100 milinów m., na które ptrzeba pkrycia. Rząd myśli pdwyższeniu pdatków dchdwych. Z pdatków tych dchód wynsił w rku 1914 kł 63 miliny. Gdyby miał się pdnieść 100 milinów, na 163 d 170 milinów m., trzebaby pdatki pdwyższyć ISO d 200 prcent czyli prawie ptrić. Przypuszczamy, że niższe klasy pdatku dchdweg nic zstaną pciągnięte d Dnszenia nwych ciężarów. Natmiast wyższe klasy pdatku dchdweg będą musiały płacić więcej. D teg dchdzą pdatki gm i nn e, które wszędzie się pdwyższą. Gminy przecież miały znaczne wydatki wjenne. Kt mógł, ten się udawał p zapmgę, wsparcie, tańszą żywnść itp. d gminy. Gmina więc musiała zaciągać długi, które należy spłacać i prcentwać. D teg ptrzeba nwych dchdów, a więc i pdatków. Rzesza również za nwemi dchdami mu& się ględać. b p wjnie ciężary wjenne w całej pełni wystąpią. Kszta wjny, renty dla inwalidów, dla wdów i sierót, dla rdziców, zakupił nwych materyałów dla wjska i marynarki itd. wszystk t wy magać będzie setki i tysiące milinów. Ile miliardów dszkdwania d czwór przumienia rzesza uzyska, nikt nie wie i przewidzieć nie mże. Różni bliczają, że cnajmniej 2 miliardy nwych dchdów rcznych rzeszy niemieckiej ptrzeba. Sama dtychczaswa pżyczka wjenna (40 miliardów m.) wymaga tyle na prcentwanie. Musi się znaleść na wszystk spsób taki, któryby nie zaciążył na szerkich masach ludnści n i e m i e n n e j.... Kłpty Anglii z fabrykacją amiicyi są nadzwyczaj wielkie. Fabryki Ameryki półncnej dstarczają amunicyi i dstarczyłyby jej jeszcze więcej, gdyby Anglia chciała i mgła płacić nadzwyczajne ceny. Anglia jednak zadłużyć się Ameryce na kilkanaście miliardów nie chce i nie mże, gdyż pdkpał by t jej dbrbyt, handel światwy i kredyt... Dla teg Anglia fabrykuje sama amunicyę, ik mże. Minister amunicyi Llyd Gerge ma jednak nadzwyczajne trudnści z rbtnikami. Organizacye rbtników wyucznych (kwalifikwanych) d dziesiątek lat już przestrzegają za-e sady, że pracują tylk z rbtnikami wyucznemi, d rganizacyi należącemi. Przy fabrykacyi amunicyi Gerge pragnie zatrudniać jak najwięcej rbtników, a więc i nie wyucznych. Dezrganizwanych. Na t nie zgadzają się rbtnicy wyuczeni i ich rganizacye, bawiając się bniżenia zarbku i słabienia rganizacyi. Pwstał zatarg. Rbtnicy grżą strejkiem. W tej krytycznej chwili zwłał Gerge przedstawicieli rbtników na pierwsze święt Bżeg Nardzenia d Glazgwa, gdzie (według sprawzdania angielskieg biura Reutera) przed 3000 zastępcami rganizacyi i werkmistrzami wygłsił mwę, w której wskazał na bezwarunkwą kniecznść użycia niekwalifikwanvch rbtników bk kwalifikwanych. Pwiedział, że mże uczynić prpzycye, któreby nie tylk zapewniły zwycięstw, lecz także uratwanie wielu żyć ludzkich. Nie mże przecież angielskiemu parlamentwi pwiedzieć, że kwalifikwani rbtnicy nie chcą zawiesić reguły rganizacyi, aby uratwać życia na plach bitwy, nie mże znajmić, że angielscy rbtnicy są mniej patrityczni, niż francuscy, których fiarnść umżliwia pór przeciw tej strasznej maszynie, która z pmcą niemieckieg rbtnika wywalczyła wielkie zwycięstw nad Rsyanami. Czas jest ksztwny, a pmc bezzwłczna niedzwna. Gerge pdkreślił kniecznść pzyskania 8G fys. wyszklnych rbtników dla państwwych fabryk amunicyi

2 Mwę tą przerwa? jeden ze słuchaczy wykrzyknikiem: Tych ludzi pan nie dstanie! Gerge świadczy? dalej: Jeżeli ludzie będą Zwlekać w pparciu prgramu rządweg, t nie pzstanie nic inneg, jak tylk, alb zawiadmić żłnierzy, że jest niemżliwem dstarczyć im dział, któreby dpmgły d dniesienia zwycięstwa w r alb też pwiedzieć cesarzwi niemieckiemu wprst, że nie mżemy walki dalej prwadzić. Cesarz dprawi nas mże zabrem Belgii i zapłaceniem przez nas dszkdwania wjenneg i każe nam dstąpić jedną alb dwie klnie, zażąda jednak z pewnścią teg, aby ustał panwanie angielskie na mrzu. Wówczas Wielka Brytania bytabv wydaną na łun władzy pruskiej, tak sam, jak i Belgia. Tak kreślają treść mwy Gerge g telegraftry biura Wlffa. Tymczasem zapanwał już brak amumcvi w Anglii, która na Bałkan, d Egiptu i d tndyi jej musi dstarczyć pddstatkiem. Z pwdu braku amuuicyi pn Anglicy ustępują d DardaneL ; Wjna z risyą. Sprawzdanie rsyjskie "dnia 26 grudnia brzmi: Na płudniwy-wschód d Czartryska wvpar- Mmy psterunek niemiecki i zaatakwaliśmy rezerwy,'które przybyły z pmcą, atakując skutecznie łe skrzydła. Kł Pugaczewki (5 kilmetrów na płudniwy-wschód d Murawicy nad Ikwn) wyparliśmy część patrli nieprzyjacielskich. Na półnc d Buczacza ddział jeden wtargnął niespdziewanie d wsi PetHlcwce Stare, gdzie znajdwał się psterunek austr - węgierski. W walce z bliska Część Austryaków zabit, inni uciekli. Wjna m Zachdzie. Sprawzdanie francuskie. (wtb.) Urzędwe sprawzdanie wjenne z dnia jg&.g grudnia p płudniu: W Wgezach żywa czynnść artyleryi na całym frncie kł Hartmannsweilcrkpfu. Na stkach wschdnich w kierunku ku skale Reyh pwstrzymaliśmy próbę ataku nieprzyjaciela. Z reszty frntów niema nic ważniejszeg. Sprawzdanie wieczrne: W Belgii artylerya na- Aza wysadziła w pwietrze nieprzyjacielski skład amunicyi kł Steenstraate. W Artis strzeliwaliśmy dwrzec klejwy w Lens i dcinek Angres. W klicy Reims gień naszych bateryi na kpy nieprzyjacielskie w lasku na zachód d Prunay wywłał wielki pżar. W Ltaryngii strzeliwała nasza artylerya kpy niemieckie w klicy Dmevre i Bremenil z dbrym skutkiem. W Wgezach gwałtwna walka artyleryi między La Plaine i Bnhmme. Kł Hartmannsweilcrkpfu zajęliśmy kilka rwów strzeleckich między skałą Reyh a Hirzsteinem; rwy zajmwał dtąd nieprzyjaciel. Okł 100 jeńców, w Vm 1 ficer, wpadł w nasze ręce. Sprawzdanie belgiiskie. (wtb.) Z dnia 2S-g grudnia: Zwykła walka TAJEMNICA FABRYKANTA. (Ciąg dalszy) XIV. Celina łkajac bleśnie, klęczała u nóg swej piekunki, złżywszy biedną swją głwę na jej klanach. Pani Helena głaskała ją delikatnie a pczciwe jej czy łez były pełnie.. Drga Celin! cklwiek się stanie, dla nas zstaniesz zawsze tern, czem jesteś dtąd pwtarzała ciągle. Zapewne, że myśl, iż twój jciec jest tak tak nieszczęśliwym, jest niewypwiedzianie przykrą, ale zawsze jest n twim jcem. Pragniemy zrbić wszystk, c w naszej mcy, aby ci ulżyć., 0 A cóż ja mam teraz czynić, drga marnt* /.pytał dziewczę, pdnsząc swją zapłakaną twarzyczkę. Użyjemy wszelkich śrdków, aby grżące ci niebezpieczeństw dwrócić. Mże jutr, gdy twój jciec dpcznie, będzie mżna z nim łatwiej pmówić, mże da się przeknać, że umieszczając g w zakładzie, mamy względem nieg jaknajlepsze zamiary, że tam będzie mógł widywać ciebie, ile razy zechce. O tak, ja pragnę g dwiedzać, tylk niech mnie ztąd nie bierze, niech mnie nie zmusza ciebie, matm, i jca puszczać! O tem mwy być nie mże. dzieck. Jesteś naszą córką, wychwaliśmy cię, pnieważ twja matka dbrwlnie cię naszej pwierzyła piece, więc cię też nic ddamy, jeżeli nie będziemy zmuszeni. O, niechże Bóg mnie d teg uchrni! I rzuciła się znwu, szlchając na szyję swej Mrgięj piekunce, która chć zawsze tak umiejąca dział przed naszem centrum była bardz gwałtwna. Baterye nasze zburzyły w pbliżu Dixmuiden nakrywki nieprzyjacielskie i dmy blkwe. Sprawzdanie anielskie. (wtb.) 2 dnia 28-g grudnia: Naprzeciw naszej linii, na płudnie - wschód d reduty Hhenzllern, wysadził nieprzyjaciel dziś z rana minę. (^szańcwaliśmy się zaraz na brzegu krateru. Artylerya nasza strzeliwała z dbrym skutkiem nieprzyjacielskie rwy kmunikacyjne na płudnie d linii klejwej Lille - Armentieres. Nieprzyjaciel dpwiadał silnie, jednakże mał tylk wyrządził szkdy. Pza tem nrmalna czynnść artyleryi. biska Męskie % ^rancyl W Lndynie głszn urzędw, że książę Walii przed dejściem krpusu indyjskieg z Francy i, dczytał wjskm tegż krpusu telegram króla Jerzeg, w którym król szczerą wyraża wdzięcznść Hindusm za dtychczaswe usługi; wjsk indyjskie ptrzebne jest teraz na innym placu bju. Wiadmść ta dwdzi, że wjska indyjskie z Francy! wycfan. Wjna włska. Sprawezsłsme włskie. (wtb.) Urzędwe sprawzdanie wjenne z dnia 28-g grudnia: Czynnść naszych ddziałów wywiadwczych, które zmusiły nieprzyjaciela d zdradzenia swych pzycyi, ddała przez t artyleryi naszej krzystne punkty na cel. Artylerya. nieprzyjacielska skierwała znwu kilka strzałów na dmy zamieszkałe, zwłaszcza nad dlną Isnc. Wzdłuż całeg frntu prwadzn dalej prace kpwe, w których nieprzyjaciel usiłwał nam przeszkadzać przez gień swych dział a jeszcze więcej przez rzucanie bmb gazach duszących i wywłujących łży. Wjna w Turcyi. Jta GaMpii. D gazety Pst dnszą z Sfii: Wedle ceny tureckiej sti jeszcze na płudniwych cyplach półwyspu Galipli kł wjska. Szybki dwrót z pzycyi Antvac i Suvla p trzydniwem strzeliwaniu d 17-g d 19-g grudnia przypisać należy tej klicznści, że Anglikm zabrakł amunicyi dla ich nwych, ciężkich dział. O zwiedzeniu puszczneg przez Anglików bzu pd Anafrta tak dnszą^d Tagu : Wszędzie widać ślady dwrtu nader szybkieg. Pzstawin wiele trupów niepgrzebanych raz bardz wiele materyałów wartściwych, jak np. całe góry knserw, mąki, szperki, der gumwych, namitów, drutu klczasteg, materyałów leczniczych itp. W nakrywkach ziemnych pzstały kmpletne urządzenia mieszkalne. Na brzegu zatki Suvla leżą cztery angielskie kręty transprtwe, które utknęły na wybrzeżu. Cdziennie wyławiają z mrza wrzucną tamże amunicyę wszelkieg rdzaju. Sprawsianie tureckie. (wtb.) Główna kwatera turecka głasza dnia 28-g grudnia: Z trzech nieprzyjacielskich samlnad sbą panwać, dziś nie mögt a zdbyć się na spkój. W tej chwili wszedł d pkju Bukacki, a jedn spjrzenie, rzucne na Celinę, przeknał g, że dzięwczę wie wszystkiem. Drgie dzieck, rzekł, ~~ ująwszy jej rękę i nie mgąc pknać wzruszenia, uspkój sie, miej dwagę, wszystk jeszcze mże się zmienić na dbre. Ale mówiąc te słwa, dawał znać czyma żnie, że sprawa nic nie pstąpiła. Gdzież n jest teraz? spytała Celina. Pd złtą ktwicą. Stanisław się nim zapiekwał, widziałem jak szli pd ramię. W czach citki Heleny był widcznem, że jej sąd synu jej brata zmienił się d kilku dni bardz na jeg krzyść, a Celina, słuchając słów jca, dznawała uczucia, jak gdyby jej kt balsam na zblałe przykładał serce. Cieszę się bardz, że Staś - że pan Rtwski taki dla nieg względny mówiła, gdyż n jest bardz nieszczęśliwy, prwda, jcze? Prawda, dzieck, my też pragniemy aby nam pzwlił mu pmódz, tczyć g staraniem i pieką. O ja wiem, że ty jesteś dla mnie, dla nas taki dbry, mówił dziewczę, całując z płaczem jeg ręce, Bóg ci t, jcze wynagrdzi, a mja matka... Bukacki przyciskał ją d serca a pani Helena głsem, któremu tn stanwczy nadać usiłwała, rzekła: Chdź Celink! Teraz musisz iść d łóżka, przynisę ci na uspkjenie li mnady. Pwiedz jcu dbranc!. Celina usłuchała rzkazu i wsparta na ramieniu matki, udała się d sweg pkiku. Ale przyszedłszy na górę. zaczęła na nw płakać i mówiła; tów, które szybwały pnad Ari Bunra, zstał jeden uszkdzny gniem naszej artyleryi i wpadł d mrza. Dwa statki dtransprtwały g ku Imbrs. Pd Sedd ul Bahr trwa zwykła walka wszelkieg rdzaju bmbami i trpedami pwietrznemi. Jeden kręt pancerny, klasy Agamemnn, strzeliwał przez pewien czas nasze pzycye pd słną dwóch krążwników, dwóch mnitrów i śmiu łdzi trpedwych. Nasza artylerya dpwiadała i ugdziła dwma haubicami kręt pancerny i jeden z krążwników. W dniu 27. grudnia wystrzeli! mnitr, stjący pza wyspą Merkeb, 80 haubic na anatlskie wybrzeże cieśniny. Nasze anatlskie ba tery e cieśninwe wzięły kilkakrtnie na cel miejsca ładwania w lekkt Burnu i Sedd ul Bahr, przerwały jeden transprt nieprzyjacielski, zatpiły pd Tekke Burnu jedną łódź i przez dwa trafne strzały zdarzyły wielką szpę. Jeden z naszych hydrplanów rzucił ncą cztery bmby na bóz namitwy, z dbrym skutkiem. Zresztą nic nweg. Z blstące] chwil!. AUSTRYA. (Wspólny kmitet czesk-niemiecki.) Według prasy czeskiej udał się już utwrzyć w Pradze wspólny plityczny kmitet czesk-niemiecki, który rzpcznie swją regularną dzia< łalnść już w pierwszej płwie stycznia. (Zupełne zniesienie ceł granicznych w Austry i.)- W urzędwym rganie austryackim Wiener Z tg. wydrukwan treść najnwszeg rzprządzenia ministra handlu raz ministra spraw wewnętrznych, na mcy któreg zniesin wszelkie dtychczaswe cła - pgraniczne na świnie i mięs wgóle. Dwóz zagraniczneg mięsa d Austryi nie natrafia dtąd na żadne przeszkdy finanswe. Dla przyszłych eknmicznych stsunków austryack-bałkańskich jest t bardz ważne. (Pwszechne praw wybrcze na Węgrzech.) Organ madziarski Pester Llyd utrzymuje na pdstawie infrmacyi zaczerpniętych z kół pselskich, iż zaprwadzenie na Węgrzech jeszcze pdczas becnej wjny pwszechneg i równeg prawa wybrczeg przedstawia się dziś rzeczą mżliwą d urzeczywistnienia. Rząd chce w taki t spsób pzyskać dla siebie sympartye szerkich mas ludwych raz pdkpać raz na zawsze plityczny grunt pd ngami pzycyi madziarskiej. Bliższych szczegółów jednak na razie brak. ROS Y A.... " (Prawicwcy w Rsyi zawarciu pkju.) Przywódcy prawicwców rsyjskich głsili w gazetach pitrcgrdzkich świadczenie, któreg treść dnsi się d stanwiska strnnictw plitycznych, wchdzących w skład prawicy, d zawarcia przez Rsyę sbneg pkju z Niemcami i Austryą. Prawicwcy nie zamierzają cpra wda prwadzić żadnej agitacyi pkjwej bez wiedzy i zgdy drugich plitycznych grup rsyjskich, ale z drugiej zaś strny nie mgą ni pzwlić też na prwadzenie w dalszym ciągu wjny, jeżeli miałby t wyjść na szkdę całeg państwa. Prwadze- Mój Bże, ja tu żyję jak pani, pdczas gdy mój biedny jciec błąka się p świecie i żebrze kawałek chleba. Od czasu gdy wiem tem, zniknął mój spkój. Pani Bukacka starała się ją uspkić, ale dziewczę rzczulił się znwu i zaczęł dziękwać swej piekunce za jej dbrć i przyrzekać, że całe życie tych dbrdziejstwach nie zapmni. Ody wreszcie znużenie Celinę tak panwał, że zasnęła, pani Helena cichuteńk wysunęła się z\ pkju i pszła d swej sypialni, gdzie zastała mę* ża z listem w ręku. Czy znwu jaka wieść hibwa? zapytała przestraszna, gdyż przygnębiający wyraz Tak drga żn, widzę, że Stanisław miał twarzy jej męża zdradzał grmne jeg wzruszenie, racyę. Pani Helena załżywszy pśpiesznie kulary zaczęła czytać list. Pchdził n d jedneg z adwkr>ów i pisany był w tnie wynisłym, prawie rzkazującym. Grził panu Bukackiemu karami sąćwemi, jeżeli wzdragać się będzie z wydaniem małletniej swej wychwanki Kasprzykwi, jak jej prawwitemu jcu. Teraz mżebne jest jeszcze prywatne przumienie się. ale, jeżeli pan Bukacki stawiać będzie trudnści, wtedy n, jak pełnmcnik Kasprzyka, wniesie sądwe rzstrzygnięcie sprawy. " A w czcm uważasz, że Stanisław ma racyę?, spytała Helena napzór spkjnie, ale w rzeczywistści drżąc ze wzruszenia. On sądzi, że t mi knkurencyjni nieprzy^ jaciele w tem palce maczają, że ni przekupili Wjciecha. I tak jest zapewne, gdyż ów adwkat N. jest szwagrem meg knkurenta, ni więc wszystk uplanwali a Kasprzyk jest tylk ich narzędziem (Ciąg dalszy nastąpi.)

3 sie wpty za razaą cenę uważają prawicwcy za najfatalniejszy błąd, jakiby ficyalna Rsya mgła w becnej chwili ppełnić. ( Nwje W rem ja.) AMERYKA, :'T'r"' (Nieszczęścia.) Pisma lndyńskie trzymują telegra liczne zawiadmienie, że w Bmer (w Ameryce) nastąpiła ekspizya w kpalni, w której»ginęł 190 górników; 300 zaś zstał zabarykadwanych i dciętych d świata. Zabran się natychmiast d energicznej akcyi ratunkwej. Wydbyt dtychczas 30 górników. Wszyscy są nieprzytmni; jest jednak nadzieja utrzymania ich przy życiu, pdbnie jak uratwania reszty pgrzebanych w kpalni. Między górnikami znajduje się też pkaźna liczba Plaków. W Stanach Zjedncznych w Wilmingtn nastąpiła eksplzya w fabryce Du Pnt Pwder Cmpany, wyrabiającej amunicyę dla sprzymierznych. Ekspldwały cztery tny prchu strzeleckieg, t też rezultaty były fatalne: 81 rbtników pnisł śmierć m miejscu, 6 zaś brażenia śmiertelne. Pwód fatalneg wypadku dtychczas nie zstał wyjaśniny l wedle wydaneg przez zarząd kmpanii kmunikatu pzstanie prawdpdbnie na zawsze tajemnicą, ale plieya utrzymuje, że ma d czynienia z zrganizwaną bandą spiskwców. Wdrżn śledztw bardz energiczne i skrupulatne. Każdy z rbtników, który miał wstęp d tej części fabryki, gdzie nastąpił wybuch, zstanie pddany ścisłemu "badaniu. Zabici rbtnicy byli wszyscy prawie w wieku mł Z i dzieńczym, pmiędzy 16 a 21 rkiem żyda; t też tem większe wrażenie wywłała katastrfa w całej Ameryce. Ciała fiar zstały siłą eksplzyi przrywane na strzępy i przrzucane dalek wkł. ^ Miejsce wypadku przedstawia się jak scena niepisanej igrzy i smutku. CHINY. (Pwstanie przeciw Juanszikafwi.) Beri. Tageblatt dwiaduje się ze źródeł angielskich, że wjskwy gubernatr Jynnan wydał prklamacyę głaszającą niezawisłść Jynnanu (Yunnan, prwineya chińska, granicząca na zachdzie i płudniu z Birma i Tnkinem, kwadratwych kilmetrów i 21 milinów mieszkańców). W prklamacyi pwiedzian, że Juanszikai złamał daną przysięgę, którą złżył jak prezydent i nie spełnił pwzięteg zadania utwrzenia republiki. Na płudnie przesłan z półncy liczne wjska celem stłumienia zagrażających rzruchów i buntu. Jak wynika z zapewnień jedneg z rewłucyj- Bych przywódców japńskich, zależy dalszy przebieg rprawy w zupełnści d teg czy mni gubernatrzy wjskwi przyłączą się d revflucyi, pstanwinej już przed 14 dniami i czy wyruszą przedw mandarynwi zasiadiemu na trnie. W ciągu bieżąceg tygdnia ma być wystswany przedw uzurpacyi Juanszikaja prtest. Nie wiadm więc, jaki brót weźmie planwana krnacya Juanszikaja, który psiada w Chinach wielu zwlenników, ale również bardz widu wrgów jeszcze z dawniejszych czasów, gdy z przyczyny jeg zstał sadzny cesarz chiński w więzieniu, gdzie żyde zakńczył, pzstawiając w spuściźnie swą niezłmną wlę, aby Juangzikaja pzbawin jak najprędzej żyda. Wiadmści z bliższych i dalszych strn, Wszystkim szanwnym czytelnikm, którzy zlźyii życzenia z pwdu świąt Bżeg Nardzenia, dziękujemy serdecznie. Prsimy zarazem pparcie w nwym rku przez namawianie d gazety naszej. D teg w czasie świąt jest duż spsbnści. Pzstańcie nam wierni, jak i my wiernie pracujemy... Wszystkim naszym szanwnym abnentm, czytelnikm, krespndentm, przyjaciłm 1 zwlennikm składamy serdeczne życzenia»szczęśliweg Nweg Rku!«Następny numer naszej gazety wyjdzie niedziałek, 3-g stycznia. - W sprawie»iugendwehry«. Rzprządzenie ministra wjny w sprawie militarneg pr vgtwania młdzieży \ Prusiech nakazuje nie rzciągać przymusu najeżenia d rządwych ddziałów na młdzież, która w wyznaniwych twarzystwach również zajmuje się pdług ministeryalnych linii wytycznych ćwiczeniami gimnastycznemu i zaleca przumieć się z duchwieństwem c d rzpczynania w niedzielę i święta ćwiczeń % ddziałami nazwanemi-»jugendwehr«lub»jungdcutschlandai Rzprządzenie t przestrzega przed zbytnlem wyczerpywaniem sił młdzieży. T rzprządzenie krytykuje rgan pznańskich nauczycieli,»psener Lehrerzeitung«w nr. 41. Zdaniem teg pisma utrudnia ministeryalne rzprządzenie pracę.»psener, Lehrerzeitung«przemawia za całkwitem przeniesieniem wych ćwiczeń na dnie pwszednie (i radzi ddawać kmendę w ddziałach»jugendf wehr«wyłącznie wjskw wykształcnym s- \ gilią trzymał mandat karny za żmudę nauki szklbm. Kursa urządzne dla wykształcenia ki er- : nej. Oczywiście, że jciec dwłał się d sadu c wników ćwiczeń nie dpwiadają celwi zdanim j rzstrzygnięcie. Ciekawą będzie rzeczą, jak sąd teg pisma. jj zawyrkuje. "" Ople. (Nagrda 1000 marę k.) Prezy* Młdzieży niżej 16 lat nie wln sprzeda- f dent regencyi wyznaczył 1000 marek nagrdy za wać tytuniu, ani wódek, ani przebywać samej w re- j ujęcie włamywaczy Reinhlda Grssa i Franciszka sfauracyatii i t <L Odnśne rzprządzenie wydała \ Qr0ssa, który przybierał także nazwisk Pastad. zastępcza generalne kmenda 17 krpusu wjska \ Ostatni był już aresztwany, lecz zdłał dzrcy, i generałwie kmenderujący w Grudziądzu, Gdań- jak t już dnsiliśmy, umknąć. Włamywacze ci sku, Truniu, Malbrku i Chełmnie. działali, jak się zdaje, wspólnie z bandą cyganów Bytm. (P s i e d z i c i e 1 e dmów) mają : j pdejrzani są także wspóinictw w napadach na debrać znaczki chlebwe dla kmrników u na- < prbstwa w Wiśniczu i Dąbrwie. Najwięcej jeczelników bwdów miejskich (Bezirksvrsteher), ^nak zbrdni dpuścili się włamywacze w pwia- Już w piątek, 31 grudnia, pnieważ Nwy Rk przy- $ tach prudnickim i nyskim. pada na sbtę. Nwe znaczki ważne są dpier t,( Nadeszła tu smutna wiadu pniedziałku, stycznia b i.,, j mść d intrligatra i grabarza p. Pwickieg. Rzbant. (Zabbnne k b. e ty) Wśród ; 0t6ż j SVP Stanisław pległ w statnich walnaszyci, wjąnek jest wiele zabbnych kbiet. Za-, kacl] we Francvj. St. liczył 22 lala życia i był iemawiają sbie bwiem wrzbiarkę, które każda d iu,lrlpie Krótk p swjem przy wjanka płaci p 50 fen. i za tę płatę każą sbie byciu na miejsce walki znalazł śmierć. Ogólnie tu przepwiadać przyszłść lub wyjaśniać różne zagadki. Np, pewnej wjanki mąż pległ na wjnie. szanwanemu p. Pwickiemu i jeg żnie i rdzinie składamy serdeczne współczucie. Młda wdwa, która ma spsbnść d pwtórneg wyjścia zamąż, ma wątpliwści różne i chciałaby 1 Brynica. (N i e m w a z ł- c z y ń c ą.) W dkładnie wiedzieć, czy jej mąż pległ rzeczywiście alb też zstał zabrany d niewli. W wątpli plskim pwiecie wałęsa się człwiek kł 30 łat liczący, który udaje niemwę i ludzim pkazuje i wści tej szukała prady u wróżki. Ddać trzeba, pisze na papierze, że jest kaleką i prsi wsparcie i przytułek. Tak się zdarzył 13-g grudnia, że że nawet z Chechła przychdzą na Rzbark kbiety, by psuchać»cudwnej«wróżki, która d naiwnych i biednych wjanek umie wyciągać pienią p przencwaniu się u pewneg yspdarza zabrał z sbą 60 mk. Złczyńcą tym ma być niejaki dze. Bywały wieczry na Rzbarku, że wa wróżka wbec licznych grmad kbiet wygłaszała swe Jakób Kluka z pd Prudnika; ma n slaby wąs, chdzi w czarnej czapce i dbrze jest ubrany, i»jasnwidzenia.«ostrzega się przed tym szustem. (Złdziej d m w y.) Chłpak Wil- Zgrzelice. (Pdrzucne d z i e c k d i helm Schwarz, który niedawn szkłę puścił, Plicya tutejsza pszukuje matki, która w sieni kamienicy przy pl. Pcztwym pdrzuciła dziewczyn skradł swej matce wspólnie z przyjacielem, niejaj kim Przybyłą, płaszcz jca, wartści 90 mk. Oj- kę, liczącą 6 tygdni. Przy niemwlę cip był bez! ciec młdeg złdzieja jest na wjnie. Pstanwin chłpca ddać d zakładu wychwawczeg. urdziła się 18 października Wszelkie pszu pdpisu list, w lctójym dnszn, że dziewczynka Szadej. Za przekrczenie przepi- kiwania plicy i były dtąd bezskuteczne. s sów plicyjnych zamykaniu lkalów skazał Gniezn. (Plscy katlicy bez św 1 & sąd pewneg berżystę tutejszeg na dzień wię- tła.) W pierwsze święt Bżeg Nardzenia dbyła się w tutejszym filialnym pfranciszkańskim j zienia. Król. Huta. Na dwa lata dmu karne- kściele, należącym d parafii farnej, a ddanym d g g skazała izba karna w Racibrzu 42^Ietnią Martę użytku niemieckim katlikm, pasterka dla parafian i Pieruszkówną z Król. Huty, za różne kradzieże, ja- farnych. Wierni grmadząc się w skupieniu z bliższych i dalszych klic parafii, z radścią wchdzili i kich dpuszczała sie na targach. Pieruszkówną by- ła już 9 razy karaną więzieniem i dmem karnym d świątyni przed wschdem słńca, świetlnej j za liczne kradzieże. Na statnią karę zasłużyła s- światłem elektrycznemu Jakie jednak zdziwienie I bie w Rybniku, gdzie na targu Maryi Paszędwej i niemiłe rzczarwanie garnęł wszystkich, gdy z Jankwie skradła 14 marek. z chwilą ukazania się czcigdneg księdza prb- w p- Haiduki. Na psiedzeniu zastępców szcza Kammern przy łtarzu naraz światła ele gminnych pwzięt uchwałę w sprawie zapatrywania mieszkańców w ptrzebną ilść mleka. ciemnści. T też dał się słyszeć w całym kście ktryzne pgaszn, tak że w kściele zapanwały Sprawa nafty, zstanie uregulwaną w ten spsób, le szmer burzenia na takie niegdne pstąpienie, z miesiąca na miesiąc trzyma pewien kupiec dstawę petrleum. Starym weteranm przyznan zaszedł w Gnieźnie w wyżej wymieninym kście! brażające uczucia wiernych. Pdbny wypada! jednrazwe wsparcie w wyskści 10 mk., a ur- już p raz drugi. lpnikam przybywającym z pla walki d dmu Lwów. (Odznaczenie kbiety P! przyznan 50 fen. na dbę. k i). Najwyższe dznaczenie wjskwe i wjenne, Michalkwice. Zaraza pyska i racic jakieg dtychczas żadna z kbiet w Austryi nie wybuchła w brze gspdarza Rączszka. psiada, mianwicie ficerską dznakę hnrwą Katwice. Starą złdziejkę przytrzymała tutejsza plieya w sbie 44 letniej Katrzynie za jej działalnść humanitarną i samarytańską w z dekracyą wjenną, nadan hr. Pelagii Skarbek, Grzesicwej, pchdzącej z Tvchw. Odwiedzała cięższych czasach Lwwa. Hr. Pelagia Skarbek, na w Katwicach różne przyjaciółki, którym kradła bieliznę. Złdziejkę umieszczn na razie na sławę plską dalek pza granice kraju, d wybu znakmita śpiewaczka, która przed wjną nisła dwachu plicyjnym. chu wjny pświęciła się piece nad rannymi i zrganizwała z grmnym nakładem sił i ksztów Zabrze. (»U r I p n i k«). Husarz Źórawik przybył tu dwiedzić swych znajmych i krewnych pmim, że d swej władzy przełżnej nie uznaniem jest wspmniane wyskie dznaczenie. kmitet pieki nad rannymi, dla któreg widmem trzymał pzwlenia na urlp. Onegdaj dszukał g plieyant i dprwadził g d garniznu. Zabrze. (Kradzież przy kartach.) Pewien szfer grał w jednej z restauracyi przy ul. Ce- Gdyby Jaki urzędnik pcztwy sarzewicza w karty. W czasie gry skradzin mu nie chciał przyjąć abnamentu na naszą gazetę, prsimy mu grzecznie pwiedzieć, że napisze się tem z kieszeni 300 mk. gtówki. Przeszukanie lkalu i zrewidwanie gści był bezwcne. d ekspedycyl i d naddyrekcyi pcztwej. Pszczyna. Przewdniczący wydziału pwiatweg głsił, że na mcy ustawy gminnej w każdej klasie ustąpi V$ zastępców gminnych. W ich miejsce muszą być wybrani inni, a % wln wybrać także dtychczaswych zastępców. Wybry te dbędą się w marcu Rybnik. (Litera ustawy.) Pewien uczeń j ghrmazyainy. który ukńczył wyższą tercyę był j przeznaczny przez rdziców d bjęcia przedsiębirstwa p jcu. W tym celu debran g z gim- j zpwszeciimajcie nazyum i psłan na kurs handlwy, pczem chi - j pak zstał terminatrem ii jca. Władza szklna ' siaszi nakazała, żeby chłpak uczęszcza! d szkły uzu- j pełniającej. Rdzice sprzeciwili się temu, twier- j zawsze i wszędzie pmiędzy dząc, że ich syn umie więcej niżby się w szkle znajmymi i przyjaciółmi! Nie uzupełniającej nauczył. Tak rdzice jak i syn trzy- J mali mandaty karne. Skr jednak rdzice wnieśli ; tylk przy zmianie kwartału, rzstrzygnięcie sądwe, sprawę umrzn. Tym- i ale przy każdej spsbnści czasem uczeń zstał wyzwlny. Zdał n egzamin j d teg się nadarzającej należy gazetv plskie rzp- na czeladnika z wynikiem»dbrym«. W egzaminie przesłuchiwał g także nauczyciel szkły uzupel- : * - - wszechniać!»**** niającej i wydał sad dla ucznia krzystny. Wyzwlny uczeń, becnie czeladnik, nic mający jeszcze lat 18, zbwiązany jest d uczęzszc/ania d szkły : uzupełniającej. Władza szklna zażądała też, że- bv czeladnik spełnił swój bwiązek, a nawet w wi- *

4 Ostatnie wiadmści, %Wnew*ze sprawzdaje niemieckie z dnia 30-g grudnia. Z Plski. Na płudnie d Szlku raz w kilku miejscach grupy wjsk generała vn Linsingena dpart ataki rsyjskich kmend, wysłanych celem urządzania 'wów. A astr-węgierskie wjska armii generała hrabieg Bthmera dparły ataki wielkich sił rsyjskich na przyczółek mstwy pd Burkanwem nad Strypą. Nieprzyjaciel stracił kł 900 jeńców a miał prócz teg znaczne straty w pległych i rannych. Na Bałkanach płżenie się nie zmienił. We Francyi nie udały się próby Anglików, którzy usiłwali zaskczyć nas w ncy na 29 grudnia na zachód d Lille i wedrzeć się d naszych stanwisk. Małe przedsięwzięcie ncne wjsk naszych na p!i wschód d Albert udał się i dprwadził 1 zabrania kilku tuzinów Anglików d niewli. W klicy Hartmannsweilerkpf debran wczraj Francuzm kilka kawałów rwów, które były w ich ręku pzstały. Zresztą na wielu miejscach frntu dbyły się,wałki przy pmcy strzałów; czasami nawet żywine, gdyż stsunki dla pdglądania nieprzyjaciela były krzystne. Czynnść ltników pd bu strnach' była również bardz żywiną. Nieprzyjacielski ddział ltniczy atakwał miejscwści Wervique i Mernin i tamtejsze urządzenia klejwe, Nm wyrządził jednak szkdy wjskm, ale 7 mieszkańców dnisł pkaleczenia a 1 pniósł śmierć. Zestrzeln na półnc d Cmbres angielski latawiec we walce pwietrznej. Sprawzdanie anstryackle z dnia 29-g grudnia. Rsyjska widwnia bin. Na* pgraniczu besarabskiem nieprzyjaciel pwtórzył wczraj ataki, pprzedzne silnym gniem ] : rtyleryjnym. w ten sam spsób, jak dnia pprzed- j neg. Jeg ddziały atakujące złamały się wsźę- * Wszystkim mim Czytelnikm Katlika z Janwa, którzy chętnie czytają, życzę szczęśliweg jtweg Hb i Błgsławieństwa Bżeg, żeby nam ten rk niespdziewaneg i wesłeg przynieść raczył na wieczną pamiątkę, pkój błgi nam zawitał, ażeby g każdy z gazet wyczytał, czeg Wam życzy wasz agent Jfateusz iplaskuöa z janv?a. u Wszystkim iiözjjßimiiiu Mau. szan. mvuüiujviu abnentm mim tiivim j 11 składam niniejszym serdeczne życzenia Jj 0 zdrwia, szczęścia i bfiteg bigsla- \ wieństwa Bżeg na ten Nwy Rk, 5 \ ; prsząc, by mi i nadal wiernymi z- j 11 stali. ) 1 i Masztalski : f 11 agent z Gduli.» A till» i»! $»»!»»»»»»»»» Wszystkim mim Szan. Abnentm Czytelnikm, Przyjaciłm, Dbrdziejm i Zwlennikm życzę szczęśliweg Nweg M! Siary Ujazd, 1. stycznia Walenty Kała, agent. v -> i, ; > -*#»*^$*^**^*^**^$»^» b/an. abnentm mim składam z całeg serca życzenia pmyślnści, zdrwia i błgsławieństwa Bżeg w tern nadchdzącym Nwym Rku. Brszę zarazem by mi i w pszy- Hzłści wiern mi pzstali. Knsek agent z Lipin. *r $ T t $ erzre miejscami przed naszemi zasiekami ~ wśród naszeg gnia karabinweg i armatnieg. Na wschód d Burkanwa wbec przemżnych sił rsyjskich wycfaliśmy kilka ddziałów, wysuniętych celem ubezpieczenia naszeg, bliżej ku naszym stanwiskm głównym. Na Włyniu miejscami walka armatnia. Włska widwnia wjny. Wczraj trwała żywina czynnść Włchów na płudniwym i płudniw - wschdnim frncie tyrlskim. W dcinku Sugany dpart atak nieprzyjacielski na Mnte Carbn i Ile, na płudni e- wschód d Barc. Również nie udały się ncne przedsięwzięcia nieprzyjacielskie w bwdzie C! di Lana. Na frncie vpbrzeskim w kilku miejscach dbyły się walki przy pmcy armat, granatów ręcznych i min rzucanych. Bałkańska widwnia wjny. Płżenie się nie zmienił. Nic był szczególnych wydarzeń. Prtest Śrecyi przeciw ttfertyfikewaislt StWa. (wtb.) Wiedeń, 30 grudnia.»płudniwsłwiańska krespndencya«dnsi z Aten z dnia 28 bm.: Rząd grecki p raz drugi zaprtestwał przeciw wznszeniu frtyfikacyi nakł Slunia przez wjska czwórprzumienia. 3feńcy atislrc-węiterscy z niewli serbskiej mają się dstać d Grecy i. Obecnie znajdują się w Albanii, pmiędzy Walną a Drączem (T)urazz). Grecki «czerwny krzyż«stara się ich przewiezienie d Grecy?, jak dnszą d wiedeńskieg *»czerwneg krzyża«. (wtb ) Źipł, Zurych, 29-g grudnia. Przez Lyn dnszą tudtąd. że Anglicy wywieźli wjska indyjskie i inne klnialne z Francy! i Belgii d Fwtu.»Agencya Tiavasa«czywiście tern zamilczę' % JratBcisski mlmister wjny Galliern ZR dalszą wjną świadczył się w senacie, który na jeg wnisek uchwalił zaciąguięnie rcznika 1917, a więc 18- letnich.»kt wymawia słw»pkój«, teg uważam jak licheg bywatela«pwiedział Galiieni. Życzenia szczęśliweg Nweg Rku aby Pan Bóg udzielił pkju, aby wjna się skńczyła zasyła K. Łatka Orzegów. iävwwvaaaawvwg Wszystkim mim nwrcznym czytelnikm Klnii Bi Olszwski ej i Pawłwa życzę szczęśliweg Nweg Rku, Błgsławieństwa i pwdzenia dbreg Franciszek Musiał agent Wszystkim Przyjaciłm, Czytelnikm i Czytelniczkm mim życzę szczęśliweg iwegg Mii! Biskupice-Brsyfjwerk, J. stycznia Filip Knieczny, agent. XXXXXXXXXXXXXXXXX Wszystkim mim Szan. Czytelnikm Q życzę Hi Miejska Dąbrwa. 1, Wawrzyn PyileeSi» ßj agent. XXXXXXXXXXXXXXXXX y Tymczasem niektóre gazety francuskie, n. p.»radical«, przypminają, że wjska niemieckie stją tylk 80 kilmetrów 10 mil d Paryża, Mał jest nadziei zwycięstwa rychłeg. Dalsza wjna niszczycielska przynsi smutek i nieszczęście, biedę, nędzę. Już dziś prawic wyżyć nie mżna. Pyta przet»radical«, czy nic lepiej zawrzeć pkój? gasiła &8prei?8d%3 bscjkig*: (wtb.) Ln'dyn. 29 grudnia. Na wczraiszem psiedzeniu ministrów świadczył prezes Asquith, że trzeba zaprwadzić bwiązek służby wjskwej. Pewna część ministrów się temu surzeciwiła, gdyż spdziewa się, że Anglia ptrafi sr brnić przy pmcy dbrwlnej sh y wjskwej. Ci ministrwie mże ustąpią z wwd\ chciaż niektórzy plitycy twierdza, że ws%- cv ministrwie pzstaną dalej w urzędzie.»t'nes«pisze. że niektórzy ministrwie ustąpią. «Westminster Gazette«twierdzi, że pór w izk'c rysiów będzie mały i zstanie pknany. Pułkwnik Repingtn, współpracwnik wjsk wy»timesów«, świadcza, że ani zaprwadzenie, bwiązkwej służby wjskwej, nie w w tarczy d pstawienia kniecznie ptrzebnych 7ń 'y wizy i na stpie wjennej. Lrd Derby, który dk chczas kierwał agita cyą za dbrwlną służbą wjenną czyli werbwa«niem chtników, zaprzestaje czynnści i składa urząd. Medylański»Crriere de la Sera«świadcza, że zwerbwany przez Derby'eg milin chtników sti na papierze, gdyż p nar il- zei części składa sie z urzędników państwwych i kiejtiwych. którzy wiedzieli, że zestema reklamwani, gdyż państw ich nic zwlni z urzędu. W Mysłwicach ddaliśmy agenturę p p Chmurze, wdwie Agnieszce Kulawik Z Cmka tj. tę całą agenturę, kterą śp. Empfinget miał. Szanwnych Czytelników z Mysłwic i klicy prsimy uprzejmie aby przędplate na nwy kwartał jedynie u p. Kulawik we! uskutecznili. *MxiumTTxz3s.;mm*tvMimmrTrivm*s, rrvwxrmmjmtqkwt -.-«unumm Nakładem i czcinkami Katlika, spółki wydawniczej z graniczną dpwiedzialne,ścią w Bytemhi, Redaktr cci p w.: Adam Napiera :--H ^ Szczęśliweg yp»sowegob0id5 & życzy swim ^ {js Szanwnym Odbircm ^ Wiktr Turek z żn? katlicki skład buwia. Ä* W A ulica Tarngórska.4 (naprzeciw stareg k- '',y ściła, w dmu Banku Ludweg) ^ ^ Bytm, ^ I ZXEEX» Szanwnym Abnentm i Zwlennikm mim składam szczere życzenia wszelkiej pmyślnści, szczególneg błgsławieństwa Bżeg, zdrwia i szczęścia na nadchdzący Nwy Rk. Zarazem prszę, żeby mnie i nadal łaskawie ppierali. Jan Niederliński tx n**rm ł mx XEE^XüüX 6 tti < > < 0 < 1 > 4 I 6 4 K n żdy Ąznmaljzm usuwa w krótkim czasie Kasperka nacieranie butelka 2.00 mk. D nabycia tylk w aptece w Kszęcinie Im Eprys 3gtm ü.-si., ulica Tarngórska 43 w dmu mistrza piekarskieg Kuballa, plecat ===== Bniłźllfcl == Cylindrwe r/a<yr,i remiifar. 'Apll a! Srebrne zspisi remnt. = Regulatry == 14 dni chdzące, z przyrządem d wybijania "t«pierścinki ślubne d 15 marek pcząwszy, jak też wszelkie twary złte i srebrne raz - kuiary i binkle plec, p cenach jak najniższych. IAH LUDOWY :: KATOWICE ulica Beaty (Beatestrasse 10)?' (we własnym dmu) '...- udziela pżyczek na weksle; płaci d złżnych w nim pieniędzy: 8% aa tygdnlwem wypwiedzeniem, 8ł/2 aa ćwlerćrcznem wypwiedzeniem, 40/0 za pólreznesn wypwiedzeniem. Od 1 3 włącznie blicza się prcenta za cały miesiąc, d 4 16 włącznie jeszcze za pól miesiąca. Z dalszych strn jak z Westfalii, Nadrenii i L p. mżna nadsyłać szczędnści pcztą, z dłączeniem 5 ten. za dniesienie. Przyjmujemy szczędnści dzieci d 50 ten. nłumulii w dni pwszednie tylk d płudnia d gdz Laiin UlWdfi 4/ p płudniu bank zamknięty, gdyż wtedy załatwia się tylk sprawy hipteczne, książkwanie i t. d... ; Telefn nr. 1012,... "...!.»--- Plecamy nasze skarbnki dmwe.

5 glsy e celach pkjwych. (wtb.)»neue Züricher Ztg.«pdaje artykuł rzekmych niemieckich celach pkjwych: 1) Belgia ma pzstać państwem niezależnem f samdzielnem, jeżeli przez układy i zafantwania dałaby gwarancyę, że nie pstąpi tak, jak w r Wielki przemysł niemiecki nie życzy sbie przyłączenia Belgii, gdyż wtedy knkurencya przemysłu belgijskieg byłaby nieznśna, i t z pwdu lichych belgijskich praw fabrycznych. Nawet na przypadek jednliteg cła (unii celnej) żąda wielki przemysł niemiecki 5 lat czasu przejściweg. Belgia ma zapłacić rczną kntrybucyę wjenną tak wyską, jak dtychczaswe wydatki belgijskie na utrzymanie wjska. Aż d spłaty zupełnej. Niemcy mają wyknywać plicyę w Belgii. 2) Francyi zwróci się wszystkie zabrane jej kraje. Francya ma dstąpić Niemcm t, c pżyczyła Rsyi (kł 18 miliardów franków). Niemcy trzymają swje klnie z pwrtem; Anglicy wynszą się z Calais. 3) Królestw Plskie ma zstać królestwem całkiem samdzielnem 1 niezależnem pd zwierzchnictwem księcia niemieckieg. Kntrybucyę wjenną miałby Królestw zapłacić na tej samej zasadzie c Belgia. Psya ma trzymać prty nad zatką perską jak dtęp d mrza indyjskieg. 4) Włchy mają wydać wyspy tureckie, pzstawia im się kraj ich nienaruszny. 5) Bułgarya trzyma Macednię raz część /Serbii nad Dunajem d Niżu d Smederewa (Semendria), ażeby graniczyła z Austryą. Reszta Serbii pzstaje jak samdzielne królestw lub w pdłączeniu z Czarngórą. 6) Albania staje się samdzielnem państwem. 7) Grecya i Rumunia dstają dszkdwanie, które w tej chwili jeszcze nie jest kreślne. Gazety państw neutralnych mają rzpisywać Się tych celach przyszłeg pkju. Nie ulega wątpliwści, że warunki byłyby dla czwórprzujmienia grsze, gdyby mcarstwa centralne musiały dalej walczyć i dnisły zwycięstwa. Biur Wlffa ddaje d teg artykułu: W Szwajcaryi widzą w tym artykule próbę przumienia pkjweg, przedsięwziętą ze strny niemieckiej. Upważnieni jesteśmy d świadczenia, że t mniemanie jest błędne, jak sam przez się rzumie się. Krnika wypadków wjennych. Sprawzdanie niemieckie Z dnia 29-g grudnia. Z Francyi. Nieprzyjacielska kannierka strzeliwała znów Westende, tym razem bez najmniejszeg skutku. Atak francuski na Hirzstein, którym wsphinian już wczraj, załamał się w naszym gniu. Wieczrem Francuzi atakwali dwa razy stanwiska przez nas debrane na Hartmannsweilerkpf; wdarli częściw w nasze rwy. P pierwszym ataku nieprzyjaciela wszędzie drazu wypart. Walki pszczególne części rwów p drugim ataku są jeszcze w biegu. Francuzi dtąd stacili w jeńcach 5 ficerów i 200 chłpa. Anglicy wczraj stracili 2 latawce; jeden z nich Zmuszny zstał d ładwania wskutek gnia naszych armat chrnnych na półnc - wschód d Lens, drugi (wielki bjwiec) zestrzeln na półnc d Hamm p walce w pwietrzu. Dnia 27 grudnia spalił się dalszy latawiec na zachód d Lille. Z Plski. Nad wybrzeżem pd Rakasem (na półncwschód d Tukkum) nie pwiódł się atak silneg ddziału rsyjskieg. Na płudnie d Pińska napadnięt rsyjski diach płwy i zabran d niewli. Z Bałkanu. Nic nweg. ~ Ddatek d Sr. w (Macach. (wtb.) Am ster da m, 28 grudnia. 14 lekarzy i 60 pielęgniarek djechał przez Berlin d Gliwic i Budapesztu pd kmendą prfesra Lanza. Obejmą lazarety p 200 łóżek. przeszła tioo krętów zamarzł na mrzu blatem, przeważnie amerykańskie, angielskie i francuskie, raz kilku nrweskich. Ostatni kręt, który uszedł z ldów, nrweski parwiec»mdig«, dtarł z Archangielska d Trmse. Załga pwiada, że ucierpiała strasznie d rkanu i mrzu. Dalszy dwóz d Archangielska niemżliwy. (wtb.) Walk* iss mrza Czarnem. (wtb.) Petersburg, 29 grudnia. Pitrgradzka agentura telegraficzna dnsi, że trpedwce rsyjskie zatpiły 2 żaglwce nieprzyjacielskie i strzeliwały bułgarski psterunek nadbrzeżny. Kilka nieprzyjacielskich łdzi pdwdnych atakwał rsyjski kntrtrpedwiec»grmki?«, ale ten minął zręcznie 2 trpedy d nieg puszczne, pczerń atak dparł strzałami armatniemu Jedna z łdzi nieprzyjacielskich zatnęła. (Biur Wlffa ddaje, że miardawcza strna świadcza, iż żadna łódź pdwdna ani nie utnęła, ani szkdy nie dnisła). wmsewsa % ßrecya? Rządwi greckiemu na zapytanie czwórprzumienie świadczył, że walki nietylk w Macednii (kł Slunia (Salniki), ale i w Epirze tczyć się będą. Rządwi t nie pdba się, że czwórprzumienie zmienia swje zamiary. W greckim Epirze półncnym, dtąd według lndyńskieg układu d Albanii należącym, wybran 18 psłów d greckieg parlamentu. T sam uczynin przy przedstatnich wybrach, ale parlament wych psłów nie przyjął. Gazety włskie i tym. razem burzają się na Greków w Epirze, dążących d płączenia z Grecyą. Zatapianie krqmw nieprzyjacielskich przez łdzie niemieckie lub austryackie dbywa się w dalszym ciągu. Dnszą z Lndynu, że zatpin parwiec angielski»jedd«(4550 tn pjemnści),»cöttingham«(513 tn), parwiec belgijski»bceniaerfa«(4215 tn). Załgę pierwszeg wyratwan. z statnich dwóch p 7 chłpa. Na zatpinym parwcu francuskim»ville de la Citat«zaginęł 80 sób. Japński parwiec»jasaka Maru«, zatpiny kł Malty, niedalek kanału sueskieg, wiózł kilkanaście milinów złta z Anglii. Japnia bwiem wycfała 40 milinów złta z Lndynu. Bank angielski musi złt jeszcze raz wypłacić. Sprstwanie wiadmści kłamliwych. (wtb.) Bern szwajcarskie, 28 grudnia.»berner Tageblatt«dnsi, że w tych dniach p Francy! ze setek latawców niemieckich zerzucan p miastach, wsi i rwów żłnierskich ultne pisma, zawierające dsłwną mwę kanclerza Bethmanna-HIlwega pkju. Tę mwę francuskie biur telegraficzne»agence Havas«sfałszwała. Francuzi mgą się z wych pism ultnych dwiedzieć prawdy. Nie pdba się t rządwi francuskiemu, więc jeg biur praswe w Paryżu rzsyła niezliczne telegramy d wszystkich gazet głdzie w Niemczech, rzruchach głdwych, rzruchach przy twarciu parlamentu itp. Owe telegramy głaszane bywają, jakby pchdziły z miast szwajcarskich Berna. Bazylii, Lzanny, Zurychu. Tymczasem we telegramy sfabrykwan w Paryżu.»Berner Tagbl.«wbec teg krytykuje str we kłamstwa i świadcza, że telegramy należał datwać z Paryża, gdzie je wymyśln, a Szwajcaryę pzstawić w spkju. Brak amunieyi w Anglii zapanwał nagle. P części z teg pwdu puszczn Dardanele. Amunicya wysyłana bywa d Egiptu; największą część fabryk pracuje becnie dla Egiptu. Żłnierze zamiast na frnt wyruszyć, udali się d fabryk amunicyi. (»Vss. Ztg.«) l 'na z Bsyą. Stsyame uznają pśr niemiecki za nieprzezwyciężny!»ruskje Słw«pisuje frty fikacye frntu niemieckieg w pbliżu Dźwińska w słwach następujących:»olbrzymi labirynt rwów niemieckich staje się w miarę zbliżania się d frntu niemieekeg c- Sbta. 1-g stycznia mu. u -. raz gęstszy i craz bardziej zwarty. Tuż za frntem biegnie przeważnie dwutrwa linia klejwa, która przyczynia się, nadzwyczajnie ddatni d przeprwadzenia szybkich czynnści. Nieprzyjaciel umacnia grunt bez przestanku, ustawia platfrmy cementwane dla ciężkiej artyleryk umieszcza baterye, twrzy rwy brnne dla piechty i samchdów, kpie pdziemne kryjówki d zapasów żywnści i amunicyi. buduje magazyny na przechwanie zbża i furażu.... Przedewszystkiem zaś jest frnt niemiecki zasbny w kartaczwnice. Na każdy rów długść 20 d 25 metrów przewiduje regulamin wjska niemieckieg 2 kartaczwnice, zapatrzne w 1000 nabi. Wjsk niemieckie zaprwadził również w szeregach swych karabiny autmatyczne, wyrzucające p 10 pcisków. Tak zatem każdy rów strzelecki psiada prócz dwóch kartaczwnic kł 30 karabinów autmatycznych. Odv przychdź d walki, skierwuje nieprzyjaciel z każdeg takieg rwu strzałów dziennie czyli na. gdzinę. Ddajcie teraz jeszcze zagrdy klczaste, pwiada»ruskje Słw«, artyleryę, granaty r r; gazy trujące i starajcie sie przełamać niemiecki m u r brnny...«petersburska Agency a zaprzecza wszelkim pgłskm, jakby ustąpienie Russie i eg zstał spwdwane inną przyczyną, aniżeli chrbą. Generał musiał ustąpić jedynie z pwdu nagłeg niedmagania. Wcina na Bałkanach. Zapal macedński wbec Bułgarów. Budapeszt. Pisma tutejsze dwfhdują się że w całej Macednii zapanwał nadzwyczajny zapał dla armii bułgarskiej. Cdziennie zgłasza się d szeregów bułgarskich bardz duż chtników. Kilka tysięcy żłnierzy macedńskich, którzy byli wcieleni dp krpusów serbskich i dstali się d niewli, walczy becnie p strnie bułgarskiej. Grecya nie zezwala na ładwanie wjsk w Kawalli Bułgarski prezes ministrów Radsławów świadczył jednemu z wybitnych plityków austryackich, że rząd Grecy i piera się stanwcz lądwaniu wjsk sprzymierzeńców w Kawalli. Odnśną uchwałę przedłżył rząd grecki przedstawicielm Czwórprzumienia w Atenach. Wjsk angielskie w drdze d Aleksandry!. Z Lndynu dnszą, że dtransprtwane z Ga* lipli wjsk angielskie zstał częściw przetransprtwane d Aleksandryi. Reszta wjska mająceg być ściągnięteg z nad cieśniny fjardanelskiej, trzymuje nwe umundurwanie z Salnik i ma udać się również d Aleksandry}. Król Pitr trzymuje krzyż wjenny. Genewa. Generał francuski Mndefir wręczył królwi serbskiemu wjenny krzyż i pism dręczne prezydenta republiki w dwód uznania wielkich cnót wjskwych, które stawiane są wjsku francuskiemu za wzór.. Wjna na Zachdzie. äprawawlwwe geamcwskie. (wtb.) Urzędwe sprawzdanie wjenne z dnia 26-g grudnia p płudniu: Nc minęła ua całym frncie w spkju. Sprawzdanie wieczrne: W Artis żywina czynnść naszej artyleryi na płudnie d Bailleul i w klicy Blaireville, na płudnie d Arras. W Szampanii, w klicy zagrdy Navarin, kilka trafnych strzałów na nieprzyjacielskie ddziały rbtnicze. W Wevre spwdwał gień naszej artyleryi eksplzyę nieprzyjacielskieg składu amunicyi, na półncwschód d Regnieville. W Wgezach jedna z naszych bateryi wzięła na cel pciąg z amumcyą, stjący na dwrcu w 1 lch i nette, na płudnie-wschód d Bnhmme. Nasi bserwatrzy stwierdzili silną eks* plzyę. Sprawzdanie z dnia 27-g grudnia p płudniu. W ciągu ncy mininej nie zdarzył się nic ważniejszeg; jedynie w Ltaryngii strzeliwała nasza artylerya prace nieprzyjacielskie w klicy Bincurt i üremecey, na płudnie-zachód d Giateau-Salins. Sprawzdanie wieczrne: W Belgii dał dbre wyniki gień, skierwany na pzycye nieprzyjacielskie między wielką duną a mrzem. W kilkunastu miejscach zburzne zstały chrny; dm blkwy pierwszej linii wyleciał w pwietrze. W Artis wysadziliśmy wczraj wieczrem minę, na półnc-zachód d Cte 140, i nie dzwliliśmy nieprzyjacielwi zająć krateru. Między Smme i Oise rzprszyła nasza ar-

R ok V I K raków. 15 k w ietn ia 1903 r, Nr. 8.

R ok V I K raków. 15 k w ietn ia 1903 r, Nr. 8. R k V I K raków. 15 k w ietn ia 193 r, Nr. 8. Wyłączne dla V H B ^ ^ k f l [ f głszenia na Wiedeń p- H ^ B K H M I B flfe B f e raz B H M ^ B f l f l w w Centralne ^ K H ^ K H f l ^ ^ k f l w ^a B ^ B

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem Przygtwanie d spwiedzi, mdlitwy i rzmwy z kapłanem Prszę cię, abyś przeczytał d kńca ten tekst. Jeg wyrywkwe przeglądanie nic ci nie pmże. Zaczynamy. Tę część książki (jest t fragment książki Wjsku Gedena)

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec IZBA GSPDARCZA czerwiec 1/2001 (5) Szczegóły dtyczące realizaji recept str. 59 TRFARM "P Liczba bsługiwanych aptek Liczba aptek własnych 1850 Udziały Trfarmu w gólnplskim rynku hurtu apteczneg Prjekcja

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP trn totrn Psi edzenie Lód:t, czwartek 30 stycznia 975 rku Rady Nut:zelnej c zewml 29 bm, dbył się w Warszawle wspólne plenarne psiedzenie Prezycl.ium Rady NaczelaeJ i Zarządu Glówneg ZBWiD. Obradm. świecnym

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 1 SIERPIEŃ 1958

WARSZAWA 1 SIERPIEŃ 1958 BA PSTA REPUBLCA PPULARit RMlA Rumunia 1858 1958 R 15 RK V WARSZAWA 1 SERPEŃ 1958 MESZAA FRAKATURA PLSK - RSYJSKA statni sptkałem się z bardz ciekawym listem, frankwanym dwma znaczkami: pierwszym znaczkiem

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku

K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) pniedziałek, 10 stycznia 2011 rku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p w i e d z i Innvatin Prcesses and Destinatin Develpment in Turist Resrts Östersund, 30 march

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) pniedziałek, 8 marca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE KATOLICKIE W PARAFIACH DEKANATU OSTROŁĘCKEIGO 1925-1939

ORGANIZACJE KATOLICKIE W PARAFIACH DEKANATU OSTROŁĘCKEIGO 1925-1939 RGANIZACJE KATLICKIE W PARAFIACH DEKANATU STRŁĘCKEIG 1925-1939 Ks. Witld Jemielity" RGANIZACJE KATLICKIE W PARAFIACH DEKANATU STRŁĘCKEIG 1925-1939 W kresie międzywjennym nastąpił rzwój rganizacji katlickich,

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5.

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5. GazetaEdukacjapl EDUKACJA PONIEDZIAŁEK 0 KWIETNIA 009 R E K L A M A DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE: AGNIESZKA ZAWISTOWSKA Matura Matura 009 matematyka i WOS Sprawdź, czy zdasz! Pzim pdstawwy Maturzyst!

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

nziennik J, społeczny i Hf

nziennik J, społeczny i Hf Rok 1 nziennik J, społeczny i Hf Redakcva i Adminisłracva: - UDDZW w \Jaruawie: ut Erywa~ska 18 Udi: ul Piotrko,ska 8& sześe s:tpalt} OGŁ OSZ El U\ w Krn\lestwle Pulskiem: Zwyczajltlf: SO fen za wiersz

Bardziej szczegółowo

Górnicy nadal potrzebni

Górnicy nadal potrzebni ww.e-chrzw.c 02(09)/03.03.2015 bezpłatny dwutygdnik www.e-chrzw.c W NUMERZE str. 3 u Traplina d rzwju Nwy Stadin dla Ruchu przy ulicy Cichej będzie kapitalnie uiejscwiny: przy bardz ruchliwej drdze DTŚ,

Bardziej szczegółowo