Gazeta polska dla ludu polsko - katolickiego. NaprzAd % Bogiem I Za ojczystą sprawę!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta polska dla ludu polsko - katolickiego. NaprzAd % Bogiem I Za ojczystą sprawę!"

Transkrypt

1 ' f Telefn Sr. M6< ÖlO«di «*«** wytxhds* ee wlrefc, < s#be«i 4 kawiti«e pcicie, sgetów i telprtm** *4t «i * dneseniem de imn IAO «ÜL - Opmuaaet» flo tew. *4!4unv^ vrtent» pesgrtmreg» my *'t<jfcwrye> < asęsteiaynk «glwawniintli sdp»wled)c* «bei Gazeta plska dla ludu plsk - katlickieg. NaprzAd % Bgiem I Za jczystą sprawę! tadafccf* I Adrainistraty» enajduje *ię * Oilwuacb pmy alky WlUieLmwekiej (Wilhelmsttassej t. 59,......;..."""... 01,01 IlASKl" «wgsiwmjgr W j Zitimg«ipF6)shste i pl *7» Prwy mtwmm suwuhii ptłwurpl * effwmmls grey t&b<nm«b»lklael 14 4 mamlm* ni,*»>"www,ww"! w win iim wii ni i.» ii i,m**.w wwwrmm* - > 1' "V'^ax«im»"»""1 w. M^Żdy ah^gl^nt >^łsu ^ ' jest ubezpieczny na wypadek śmierci wskutek nieszczęścia na 300 mk. a na wypadek śmierci przez utnięcie i w kpalni._._f ! d ziemię na płwę, jeżeli wypełni wszystkie przepisane warunki i był sześć miesięcy przed wypadkiem abnentem i śmierć nastąpiła w cięgu tygdnia d dnia wypadku. Abnament musi być d 5. każdeg miesiąca a przy kwartalnym abnamencie d 5. pierwszeg miesiąca kwart, zapłacny. Wypadek musi być w przeciągu 24 gdzin zameldwany. - Na przeciąg becnej wjny ubezpieczenie t się znsi i nie istnieje. Rk XIV. Gliwice, sbta dnia I-g stycznia 1916 i\ #r. 1 "ww"bhs Nwy Rk 1916* C nam przyniesie? pyta każdy, zastanawiający się nad płżeniem plitycznem i wjennemu... Odpwiedzi pewnej na t pytanie nikt nie mże udzielić... W plityce, a tern mniej na wjnie nie należy się bawić w prrctwa... W państwie każdem tylk bardz maiailść sób. na czele rządów i w tczeniu mnarchy pwstających»zna płżenie całkwicie i dkładnie.«ci mężwie stanu wiedzą, jak się rzeczy mate rr C1 też Pnszą nadzwyczajną dpwiedzialnść wbec Bga, kraju i świata za t, c się dziele, c się stanie., Wszelkie zwykłe i rzpwszechnine pwiadanie wjnie, widkach zwycięstwa, warunkach pkju itd. dtyczy tylk części wydarzeń i przypuszczeń, nie bejmuje całści płżenia, nie mże przet być uważane za wyczerpujące. Wielu zna mże cząsteczkę prawdy ale całść znają tylk najzaufańsi dradzcy mnarchy i człnkwie "ządu dpwiedzialneg. lak jest w każdem państwie. Bawić się przet w dalek idące przepwiednie czyli prrctwa nie ma celu. Mżna rzmyślać nad stsunkami, mżna je mawiać nawet, ale tylk na mcy wydarzeń pewnych, znanych całemu światu... T też nie będziemy przepwiadali kńca wjny w r Zwycięstw dtąd jest p strnie mcarstw centralnych i ich sprzymierzeńców... Z tern trzeba się liczyć... Z tern pwinni się liczyć człnkwie czwórprztimienia i wbec świadczenia kanclerza rzeszy niemieckiej w parlamencie niemieckim dążyć d pkju... Kanclerz dsunął dpwiedzialnść za dalszy krwi przelew d siebie... Wyciągnął niejak rękę d pkju hnrweg... Wina dalszeg krwi przelewu, dalszeg zniszczenia świata, dalszeg zubżenia nardów spadła-?v w dalszym ciągu na tych, których Ojciec n{xv- Benedykt XV yr Święta Bżeg Narcdze- ^ Pwiedział, że»bleje nad ich bezmierną. L,c 1 etścią, która uczyniła ze ziemi lazaret 1 K stnicę.«arinnjes!ety strny czwórprzumienia i jeg < 'L Walnych przywódzców dtąd nie usłysze- HStny - i\v pkjwych. D nich przet pewnie sts0 Ł c {l9dzie trzeba słwa Ojca św.... }rzy. stanie rzeczy wypada nam i nadal ticiekac się Wszechmcneg Bga z naszemi pcrnemi, sera znemj mdłami pkój... W statni dzień stareg rku 1915 p kściach rbić będziemy niejak rachunek sumienia z '-biegłeg czasu, Jnagając 0 przebaczenie grzechów głsić chwałę B'iga za miłsierdzie nam kazane. t Staną nam przea czami jeszcze raz wszystkie rskj j kłpty byt i życie nasze i rdzin nazych. (,,^Sz.ysikf'e żale i skarg; z pwdu niedli, lsu p ukaneg, straty męża, jca, syna, krewneg na wjnie, dżyją jeszcze raz z niephamwaną gwałtwnścią... Łzy ciche i płacz głśny zawładną iiami... a wszyscy marny wiele pwdu d żalu, łez płaczu nawet głśneg... _ Albwiem przez ca/y rk 1915 przecież szalała wjna w pbliżu, pustszyła ziemie plskie... rzszerzała sic dalej na ziemiach słwiańskich i na zachdzie, nie tylk na lądzie, ale i pd ziemią, na mrzach. w pwietrzu nawet... Ileż nędzy pwstał z teg pwdu! Westchnie przet każdy z głębi duszy: Panie Bże łaskawy, zakńcz tę wjnę!... Ratuj nas i nam bliskich... Pnwnie też każdy z nas grąc pdziękuje za t, że Bóg dbrtliwy szczędził nasz kraj dtąd d zawieruchy wjennej... Nawzajem wszyscy sbie życzyć będziemy»szczęśliwszeg Nweg Rku!«Jtwe pdatki w prasach. Sejm pruski rzpcznie dnia 13 stycznia 1916 swje brady. Minister skarbwści (finansów) p. dr. Lentze przedstawi etat (spis dchdów i rzchdów), pczem zajmie się etatem pwiększna kmisya etatwa. Etat pruski za rk 1916 wykazuje niedbór kł 100 milinów marek.., I ^zeba się swić z myślą nwych pdatkach i ciężarach, nietylk w Prusach, ale i w rzeszy niemieckiej... Sprawia t wjna... W państwach innych dzieje się tak sam, nawet w bgatej Francy i i Anglii. Tam też pdwyższn pdatki znacznie. Rządy tamtejsze świadczyły, że prwadzi się wjnę na kredyt, ale ptrzeba kniecznie nwych dchdów, aby zapłacić prcent d pżycznych na wjnę miliardów, aby pkryć najrzmaitsze wskutek wjny wzmżne wydatki krajów itp., b dchdy się zmniejszyły, a wydatki zwiększyły.... i rusacli były dchdy kasy państwwej znacznie mniejsze. Zaraz pdatek dchdwy i stempel d sprzedaży dmów i gruntów nie przyniósł tyle, ile się spdziewan. Dchdy wielu się zmiejżłnierze nie płacą pdatku, więc fiskus pdatkwy mniej zbiera. Dmów i gruntów mał się sprzedawał, więc dchód ze stempla upadł. Klej nie drzuciła tyle zysków, jak p inne lata. Chciaż płaty frachtwe za przewózkę twarów. się nie zmniejszyły, ruch sbwy mał tylk mniej dniósł, a transprt wjsk j materyałów wjennych dał pewne dchdy, t ubytek zysku przedewszystkiem pwstał z pwdu pdrżenia materyałów klejwych i ddatkv dla klejarzy. Prusy zaciągnęły półtra miliarda d ł u- gcw na cele wjenne. Wydały już z teg [ 1000 milinów, i tó 400 milinów na dbudwanie spustsznych Prus Wschdnich i Zachdnich, resztę na złagdzenie braku pracy, na udział we»wjennej spółce zbżwej«i innych wjennych spółkach, jak zaliczki dla gmin i pwiatów, które muszą płacić rdzinm żłnierzy wsparcia, zakupywać żywnść itp. Rzesza niemiecka cprawda zwróci część wych 1500 milinów długu, ale tymczasem Prusy muszą płacić prcent d tej sumy. Prusy drugie 110 milihów ddały d 110 milinów mk., które rzesza dała gminm w Prusach na wsparcia dla rdzin żłnierzy. (Rzesza dała właściwie już 400 milinów, z czeg na Prusy przypada 220 mil. marek). Obrachunki etatwe wykazują brak kł 100 milinów m., na które ptrzeba pkrycia. Rząd myśli pdwyższeniu pdatków dchdwych. Z pdatków tych dchód wynsił w rku 1914 kł 63 miliny. Gdyby miał się pdnieść 100 milinów, na 163 d 170 milinów m., trzebaby pdatki pdwyższyć ISO d 200 prcent czyli prawie ptrić. Przypuszczamy, że niższe klasy pdatku dchdweg nic zstaną pciągnięte d Dnszenia nwych ciężarów. Natmiast wyższe klasy pdatku dchdweg będą musiały płacić więcej. D teg dchdzą pdatki gm i nn e, które wszędzie się pdwyższą. Gminy przecież miały znaczne wydatki wjenne. Kt mógł, ten się udawał p zapmgę, wsparcie, tańszą żywnść itp. d gminy. Gmina więc musiała zaciągać długi, które należy spłacać i prcentwać. D teg ptrzeba nwych dchdów, a więc i pdatków. Rzesza również za nwemi dchdami mu& się ględać. b p wjnie ciężary wjenne w całej pełni wystąpią. Kszta wjny, renty dla inwalidów, dla wdów i sierót, dla rdziców, zakupił nwych materyałów dla wjska i marynarki itd. wszystk t wy magać będzie setki i tysiące milinów. Ile miliardów dszkdwania d czwór przumienia rzesza uzyska, nikt nie wie i przewidzieć nie mże. Różni bliczają, że cnajmniej 2 miliardy nwych dchdów rcznych rzeszy niemieckiej ptrzeba. Sama dtychczaswa pżyczka wjenna (40 miliardów m.) wymaga tyle na prcentwanie. Musi się znaleść na wszystk spsób taki, któryby nie zaciążył na szerkich masach ludnści n i e m i e n n e j.... Kłpty Anglii z fabrykacją amiicyi są nadzwyczaj wielkie. Fabryki Ameryki półncnej dstarczają amunicyi i dstarczyłyby jej jeszcze więcej, gdyby Anglia chciała i mgła płacić nadzwyczajne ceny. Anglia jednak zadłużyć się Ameryce na kilkanaście miliardów nie chce i nie mże, gdyż pdkpał by t jej dbrbyt, handel światwy i kredyt... Dla teg Anglia fabrykuje sama amunicyę, ik mże. Minister amunicyi Llyd Gerge ma jednak nadzwyczajne trudnści z rbtnikami. Organizacye rbtników wyucznych (kwalifikwanych) d dziesiątek lat już przestrzegają za-e sady, że pracują tylk z rbtnikami wyucznemi, d rganizacyi należącemi. Przy fabrykacyi amunicyi Gerge pragnie zatrudniać jak najwięcej rbtników, a więc i nie wyucznych. Dezrganizwanych. Na t nie zgadzają się rbtnicy wyuczeni i ich rganizacye, bawiając się bniżenia zarbku i słabienia rganizacyi. Pwstał zatarg. Rbtnicy grżą strejkiem. W tej krytycznej chwili zwłał Gerge przedstawicieli rbtników na pierwsze święt Bżeg Nardzenia d Glazgwa, gdzie (według sprawzdania angielskieg biura Reutera) przed 3000 zastępcami rganizacyi i werkmistrzami wygłsił mwę, w której wskazał na bezwarunkwą kniecznść użycia niekwalifikwanvch rbtników bk kwalifikwanych. Pwiedział, że mże uczynić prpzycye, któreby nie tylk zapewniły zwycięstw, lecz także uratwanie wielu żyć ludzkich. Nie mże przecież angielskiemu parlamentwi pwiedzieć, że kwalifikwani rbtnicy nie chcą zawiesić reguły rganizacyi, aby uratwać życia na plach bitwy, nie mże znajmić, że angielscy rbtnicy są mniej patrityczni, niż francuscy, których fiarnść umżliwia pór przeciw tej strasznej maszynie, która z pmcą niemieckieg rbtnika wywalczyła wielkie zwycięstw nad Rsyanami. Czas jest ksztwny, a pmc bezzwłczna niedzwna. Gerge pdkreślił kniecznść pzyskania 8G fys. wyszklnych rbtników dla państwwych fabryk amunicyi

2 Mwę tą przerwa? jeden ze słuchaczy wykrzyknikiem: Tych ludzi pan nie dstanie! Gerge świadczy? dalej: Jeżeli ludzie będą Zwlekać w pparciu prgramu rządweg, t nie pzstanie nic inneg, jak tylk, alb zawiadmić żłnierzy, że jest niemżliwem dstarczyć im dział, któreby dpmgły d dniesienia zwycięstwa w r alb też pwiedzieć cesarzwi niemieckiemu wprst, że nie mżemy walki dalej prwadzić. Cesarz dprawi nas mże zabrem Belgii i zapłaceniem przez nas dszkdwania wjenneg i każe nam dstąpić jedną alb dwie klnie, zażąda jednak z pewnścią teg, aby ustał panwanie angielskie na mrzu. Wówczas Wielka Brytania bytabv wydaną na łun władzy pruskiej, tak sam, jak i Belgia. Tak kreślają treść mwy Gerge g telegraftry biura Wlffa. Tymczasem zapanwał już brak amumcvi w Anglii, która na Bałkan, d Egiptu i d tndyi jej musi dstarczyć pddstatkiem. Z pwdu braku amuuicyi pn Anglicy ustępują d DardaneL ; Wjna z risyą. Sprawzdanie rsyjskie "dnia 26 grudnia brzmi: Na płudniwy-wschód d Czartryska wvpar- Mmy psterunek niemiecki i zaatakwaliśmy rezerwy,'które przybyły z pmcą, atakując skutecznie łe skrzydła. Kł Pugaczewki (5 kilmetrów na płudniwy-wschód d Murawicy nad Ikwn) wyparliśmy część patrli nieprzyjacielskich. Na półnc d Buczacza ddział jeden wtargnął niespdziewanie d wsi PetHlcwce Stare, gdzie znajdwał się psterunek austr - węgierski. W walce z bliska Część Austryaków zabit, inni uciekli. Wjna m Zachdzie. Sprawzdanie francuskie. (wtb.) Urzędwe sprawzdanie wjenne z dnia jg&.g grudnia p płudniu: W Wgezach żywa czynnść artyleryi na całym frncie kł Hartmannsweilcrkpfu. Na stkach wschdnich w kierunku ku skale Reyh pwstrzymaliśmy próbę ataku nieprzyjaciela. Z reszty frntów niema nic ważniejszeg. Sprawzdanie wieczrne: W Belgii artylerya na- Aza wysadziła w pwietrze nieprzyjacielski skład amunicyi kł Steenstraate. W Artis strzeliwaliśmy dwrzec klejwy w Lens i dcinek Angres. W klicy Reims gień naszych bateryi na kpy nieprzyjacielskie w lasku na zachód d Prunay wywłał wielki pżar. W Ltaryngii strzeliwała nasza artylerya kpy niemieckie w klicy Dmevre i Bremenil z dbrym skutkiem. W Wgezach gwałtwna walka artyleryi między La Plaine i Bnhmme. Kł Hartmannsweilcrkpfu zajęliśmy kilka rwów strzeleckich między skałą Reyh a Hirzsteinem; rwy zajmwał dtąd nieprzyjaciel. Okł 100 jeńców, w Vm 1 ficer, wpadł w nasze ręce. Sprawzdanie belgiiskie. (wtb.) Z dnia 2S-g grudnia: Zwykła walka TAJEMNICA FABRYKANTA. (Ciąg dalszy) XIV. Celina łkajac bleśnie, klęczała u nóg swej piekunki, złżywszy biedną swją głwę na jej klanach. Pani Helena głaskała ją delikatnie a pczciwe jej czy łez były pełnie.. Drga Celin! cklwiek się stanie, dla nas zstaniesz zawsze tern, czem jesteś dtąd pwtarzała ciągle. Zapewne, że myśl, iż twój jciec jest tak tak nieszczęśliwym, jest niewypwiedzianie przykrą, ale zawsze jest n twim jcem. Pragniemy zrbić wszystk, c w naszej mcy, aby ci ulżyć., 0 A cóż ja mam teraz czynić, drga marnt* /.pytał dziewczę, pdnsząc swją zapłakaną twarzyczkę. Użyjemy wszelkich śrdków, aby grżące ci niebezpieczeństw dwrócić. Mże jutr, gdy twój jciec dpcznie, będzie mżna z nim łatwiej pmówić, mże da się przeknać, że umieszczając g w zakładzie, mamy względem nieg jaknajlepsze zamiary, że tam będzie mógł widywać ciebie, ile razy zechce. O tak, ja pragnę g dwiedzać, tylk niech mnie ztąd nie bierze, niech mnie nie zmusza ciebie, matm, i jca puszczać! O tem mwy być nie mże. dzieck. Jesteś naszą córką, wychwaliśmy cię, pnieważ twja matka dbrwlnie cię naszej pwierzyła piece, więc cię też nic ddamy, jeżeli nie będziemy zmuszeni. O, niechże Bóg mnie d teg uchrni! I rzuciła się znwu, szlchając na szyję swej Mrgięj piekunce, która chć zawsze tak umiejąca dział przed naszem centrum była bardz gwałtwna. Baterye nasze zburzyły w pbliżu Dixmuiden nakrywki nieprzyjacielskie i dmy blkwe. Sprawzdanie anielskie. (wtb.) 2 dnia 28-g grudnia: Naprzeciw naszej linii, na płudnie - wschód d reduty Hhenzllern, wysadził nieprzyjaciel dziś z rana minę. (^szańcwaliśmy się zaraz na brzegu krateru. Artylerya nasza strzeliwała z dbrym skutkiem nieprzyjacielskie rwy kmunikacyjne na płudnie d linii klejwej Lille - Armentieres. Nieprzyjaciel dpwiadał silnie, jednakże mał tylk wyrządził szkdy. Pza tem nrmalna czynnść artyleryi. biska Męskie % ^rancyl W Lndynie głszn urzędw, że książę Walii przed dejściem krpusu indyjskieg z Francy i, dczytał wjskm tegż krpusu telegram króla Jerzeg, w którym król szczerą wyraża wdzięcznść Hindusm za dtychczaswe usługi; wjsk indyjskie ptrzebne jest teraz na innym placu bju. Wiadmść ta dwdzi, że wjska indyjskie z Francy! wycfan. Wjna włska. Sprawezsłsme włskie. (wtb.) Urzędwe sprawzdanie wjenne z dnia 28-g grudnia: Czynnść naszych ddziałów wywiadwczych, które zmusiły nieprzyjaciela d zdradzenia swych pzycyi, ddała przez t artyleryi naszej krzystne punkty na cel. Artylerya. nieprzyjacielska skierwała znwu kilka strzałów na dmy zamieszkałe, zwłaszcza nad dlną Isnc. Wzdłuż całeg frntu prwadzn dalej prace kpwe, w których nieprzyjaciel usiłwał nam przeszkadzać przez gień swych dział a jeszcze więcej przez rzucanie bmb gazach duszących i wywłujących łży. Wjna w Turcyi. Jta GaMpii. D gazety Pst dnszą z Sfii: Wedle ceny tureckiej sti jeszcze na płudniwych cyplach półwyspu Galipli kł wjska. Szybki dwrót z pzycyi Antvac i Suvla p trzydniwem strzeliwaniu d 17-g d 19-g grudnia przypisać należy tej klicznści, że Anglikm zabrakł amunicyi dla ich nwych, ciężkich dział. O zwiedzeniu puszczneg przez Anglików bzu pd Anafrta tak dnszą^d Tagu : Wszędzie widać ślady dwrtu nader szybkieg. Pzstawin wiele trupów niepgrzebanych raz bardz wiele materyałów wartściwych, jak np. całe góry knserw, mąki, szperki, der gumwych, namitów, drutu klczasteg, materyałów leczniczych itp. W nakrywkach ziemnych pzstały kmpletne urządzenia mieszkalne. Na brzegu zatki Suvla leżą cztery angielskie kręty transprtwe, które utknęły na wybrzeżu. Cdziennie wyławiają z mrza wrzucną tamże amunicyę wszelkieg rdzaju. Sprawsianie tureckie. (wtb.) Główna kwatera turecka głasza dnia 28-g grudnia: Z trzech nieprzyjacielskich samlnad sbą panwać, dziś nie mögt a zdbyć się na spkój. W tej chwili wszedł d pkju Bukacki, a jedn spjrzenie, rzucne na Celinę, przeknał g, że dzięwczę wie wszystkiem. Drgie dzieck, rzekł, ~~ ująwszy jej rękę i nie mgąc pknać wzruszenia, uspkój sie, miej dwagę, wszystk jeszcze mże się zmienić na dbre. Ale mówiąc te słwa, dawał znać czyma żnie, że sprawa nic nie pstąpiła. Gdzież n jest teraz? spytała Celina. Pd złtą ktwicą. Stanisław się nim zapiekwał, widziałem jak szli pd ramię. W czach citki Heleny był widcznem, że jej sąd synu jej brata zmienił się d kilku dni bardz na jeg krzyść, a Celina, słuchając słów jca, dznawała uczucia, jak gdyby jej kt balsam na zblałe przykładał serce. Cieszę się bardz, że Staś - że pan Rtwski taki dla nieg względny mówiła, gdyż n jest bardz nieszczęśliwy, prwda, jcze? Prawda, dzieck, my też pragniemy aby nam pzwlił mu pmódz, tczyć g staraniem i pieką. O ja wiem, że ty jesteś dla mnie, dla nas taki dbry, mówił dziewczę, całując z płaczem jeg ręce, Bóg ci t, jcze wynagrdzi, a mja matka... Bukacki przyciskał ją d serca a pani Helena głsem, któremu tn stanwczy nadać usiłwała, rzekła: Chdź Celink! Teraz musisz iść d łóżka, przynisę ci na uspkjenie li mnady. Pwiedz jcu dbranc!. Celina usłuchała rzkazu i wsparta na ramieniu matki, udała się d sweg pkiku. Ale przyszedłszy na górę. zaczęła na nw płakać i mówiła; tów, które szybwały pnad Ari Bunra, zstał jeden uszkdzny gniem naszej artyleryi i wpadł d mrza. Dwa statki dtransprtwały g ku Imbrs. Pd Sedd ul Bahr trwa zwykła walka wszelkieg rdzaju bmbami i trpedami pwietrznemi. Jeden kręt pancerny, klasy Agamemnn, strzeliwał przez pewien czas nasze pzycye pd słną dwóch krążwników, dwóch mnitrów i śmiu łdzi trpedwych. Nasza artylerya dpwiadała i ugdziła dwma haubicami kręt pancerny i jeden z krążwników. W dniu 27. grudnia wystrzeli! mnitr, stjący pza wyspą Merkeb, 80 haubic na anatlskie wybrzeże cieśniny. Nasze anatlskie ba tery e cieśninwe wzięły kilkakrtnie na cel miejsca ładwania w lekkt Burnu i Sedd ul Bahr, przerwały jeden transprt nieprzyjacielski, zatpiły pd Tekke Burnu jedną łódź i przez dwa trafne strzały zdarzyły wielką szpę. Jeden z naszych hydrplanów rzucił ncą cztery bmby na bóz namitwy, z dbrym skutkiem. Zresztą nic nweg. Z blstące] chwil!. AUSTRYA. (Wspólny kmitet czesk-niemiecki.) Według prasy czeskiej udał się już utwrzyć w Pradze wspólny plityczny kmitet czesk-niemiecki, który rzpcznie swją regularną dzia< łalnść już w pierwszej płwie stycznia. (Zupełne zniesienie ceł granicznych w Austry i.)- W urzędwym rganie austryackim Wiener Z tg. wydrukwan treść najnwszeg rzprządzenia ministra handlu raz ministra spraw wewnętrznych, na mcy któreg zniesin wszelkie dtychczaswe cła - pgraniczne na świnie i mięs wgóle. Dwóz zagraniczneg mięsa d Austryi nie natrafia dtąd na żadne przeszkdy finanswe. Dla przyszłych eknmicznych stsunków austryack-bałkańskich jest t bardz ważne. (Pwszechne praw wybrcze na Węgrzech.) Organ madziarski Pester Llyd utrzymuje na pdstawie infrmacyi zaczerpniętych z kół pselskich, iż zaprwadzenie na Węgrzech jeszcze pdczas becnej wjny pwszechneg i równeg prawa wybrczeg przedstawia się dziś rzeczą mżliwą d urzeczywistnienia. Rząd chce w taki t spsób pzyskać dla siebie sympartye szerkich mas ludwych raz pdkpać raz na zawsze plityczny grunt pd ngami pzycyi madziarskiej. Bliższych szczegółów jednak na razie brak. ROS Y A.... " (Prawicwcy w Rsyi zawarciu pkju.) Przywódcy prawicwców rsyjskich głsili w gazetach pitrcgrdzkich świadczenie, któreg treść dnsi się d stanwiska strnnictw plitycznych, wchdzących w skład prawicy, d zawarcia przez Rsyę sbneg pkju z Niemcami i Austryą. Prawicwcy nie zamierzają cpra wda prwadzić żadnej agitacyi pkjwej bez wiedzy i zgdy drugich plitycznych grup rsyjskich, ale z drugiej zaś strny nie mgą ni pzwlić też na prwadzenie w dalszym ciągu wjny, jeżeli miałby t wyjść na szkdę całeg państwa. Prwadze- Mój Bże, ja tu żyję jak pani, pdczas gdy mój biedny jciec błąka się p świecie i żebrze kawałek chleba. Od czasu gdy wiem tem, zniknął mój spkój. Pani Bukacka starała się ją uspkić, ale dziewczę rzczulił się znwu i zaczęł dziękwać swej piekunce za jej dbrć i przyrzekać, że całe życie tych dbrdziejstwach nie zapmni. Ody wreszcie znużenie Celinę tak panwał, że zasnęła, pani Helena cichuteńk wysunęła się z\ pkju i pszła d swej sypialni, gdzie zastała mę* ża z listem w ręku. Czy znwu jaka wieść hibwa? zapytała przestraszna, gdyż przygnębiający wyraz Tak drga żn, widzę, że Stanisław miał twarzy jej męża zdradzał grmne jeg wzruszenie, racyę. Pani Helena załżywszy pśpiesznie kulary zaczęła czytać list. Pchdził n d jedneg z adwkr>ów i pisany był w tnie wynisłym, prawie rzkazującym. Grził panu Bukackiemu karami sąćwemi, jeżeli wzdragać się będzie z wydaniem małletniej swej wychwanki Kasprzykwi, jak jej prawwitemu jcu. Teraz mżebne jest jeszcze prywatne przumienie się. ale, jeżeli pan Bukacki stawiać będzie trudnści, wtedy n, jak pełnmcnik Kasprzyka, wniesie sądwe rzstrzygnięcie sprawy. " A w czcm uważasz, że Stanisław ma racyę?, spytała Helena napzór spkjnie, ale w rzeczywistści drżąc ze wzruszenia. On sądzi, że t mi knkurencyjni nieprzy^ jaciele w tem palce maczają, że ni przekupili Wjciecha. I tak jest zapewne, gdyż ów adwkat N. jest szwagrem meg knkurenta, ni więc wszystk uplanwali a Kasprzyk jest tylk ich narzędziem (Ciąg dalszy nastąpi.)

3 sie wpty za razaą cenę uważają prawicwcy za najfatalniejszy błąd, jakiby ficyalna Rsya mgła w becnej chwili ppełnić. ( Nwje W rem ja.) AMERYKA, :'T'r"' (Nieszczęścia.) Pisma lndyńskie trzymują telegra liczne zawiadmienie, że w Bmer (w Ameryce) nastąpiła ekspizya w kpalni, w której»ginęł 190 górników; 300 zaś zstał zabarykadwanych i dciętych d świata. Zabran się natychmiast d energicznej akcyi ratunkwej. Wydbyt dtychczas 30 górników. Wszyscy są nieprzytmni; jest jednak nadzieja utrzymania ich przy życiu, pdbnie jak uratwania reszty pgrzebanych w kpalni. Między górnikami znajduje się też pkaźna liczba Plaków. W Stanach Zjedncznych w Wilmingtn nastąpiła eksplzya w fabryce Du Pnt Pwder Cmpany, wyrabiającej amunicyę dla sprzymierznych. Ekspldwały cztery tny prchu strzeleckieg, t też rezultaty były fatalne: 81 rbtników pnisł śmierć m miejscu, 6 zaś brażenia śmiertelne. Pwód fatalneg wypadku dtychczas nie zstał wyjaśniny l wedle wydaneg przez zarząd kmpanii kmunikatu pzstanie prawdpdbnie na zawsze tajemnicą, ale plieya utrzymuje, że ma d czynienia z zrganizwaną bandą spiskwców. Wdrżn śledztw bardz energiczne i skrupulatne. Każdy z rbtników, który miał wstęp d tej części fabryki, gdzie nastąpił wybuch, zstanie pddany ścisłemu "badaniu. Zabici rbtnicy byli wszyscy prawie w wieku mł Z i dzieńczym, pmiędzy 16 a 21 rkiem żyda; t też tem większe wrażenie wywłała katastrfa w całej Ameryce. Ciała fiar zstały siłą eksplzyi przrywane na strzępy i przrzucane dalek wkł. ^ Miejsce wypadku przedstawia się jak scena niepisanej igrzy i smutku. CHINY. (Pwstanie przeciw Juanszikafwi.) Beri. Tageblatt dwiaduje się ze źródeł angielskich, że wjskwy gubernatr Jynnan wydał prklamacyę głaszającą niezawisłść Jynnanu (Yunnan, prwineya chińska, granicząca na zachdzie i płudniu z Birma i Tnkinem, kwadratwych kilmetrów i 21 milinów mieszkańców). W prklamacyi pwiedzian, że Juanszikai złamał daną przysięgę, którą złżył jak prezydent i nie spełnił pwzięteg zadania utwrzenia republiki. Na płudnie przesłan z półncy liczne wjska celem stłumienia zagrażających rzruchów i buntu. Jak wynika z zapewnień jedneg z rewłucyj- Bych przywódców japńskich, zależy dalszy przebieg rprawy w zupełnści d teg czy mni gubernatrzy wjskwi przyłączą się d revflucyi, pstanwinej już przed 14 dniami i czy wyruszą przedw mandarynwi zasiadiemu na trnie. W ciągu bieżąceg tygdnia ma być wystswany przedw uzurpacyi Juanszikaja prtest. Nie wiadm więc, jaki brót weźmie planwana krnacya Juanszikaja, który psiada w Chinach wielu zwlenników, ale również bardz widu wrgów jeszcze z dawniejszych czasów, gdy z przyczyny jeg zstał sadzny cesarz chiński w więzieniu, gdzie żyde zakńczył, pzstawiając w spuściźnie swą niezłmną wlę, aby Juangzikaja pzbawin jak najprędzej żyda. Wiadmści z bliższych i dalszych strn, Wszystkim szanwnym czytelnikm, którzy zlźyii życzenia z pwdu świąt Bżeg Nardzenia, dziękujemy serdecznie. Prsimy zarazem pparcie w nwym rku przez namawianie d gazety naszej. D teg w czasie świąt jest duż spsbnści. Pzstańcie nam wierni, jak i my wiernie pracujemy... Wszystkim naszym szanwnym abnentm, czytelnikm, krespndentm, przyjaciłm 1 zwlennikm składamy serdeczne życzenia»szczęśliweg Nweg Rku!«Następny numer naszej gazety wyjdzie niedziałek, 3-g stycznia. - W sprawie»iugendwehry«. Rzprządzenie ministra wjny w sprawie militarneg pr vgtwania młdzieży \ Prusiech nakazuje nie rzciągać przymusu najeżenia d rządwych ddziałów na młdzież, która w wyznaniwych twarzystwach również zajmuje się pdług ministeryalnych linii wytycznych ćwiczeniami gimnastycznemu i zaleca przumieć się z duchwieństwem c d rzpczynania w niedzielę i święta ćwiczeń % ddziałami nazwanemi-»jugendwehr«lub»jungdcutschlandai Rzprządzenie t przestrzega przed zbytnlem wyczerpywaniem sił młdzieży. T rzprządzenie krytykuje rgan pznańskich nauczycieli,»psener Lehrerzeitung«w nr. 41. Zdaniem teg pisma utrudnia ministeryalne rzprządzenie pracę.»psener, Lehrerzeitung«przemawia za całkwitem przeniesieniem wych ćwiczeń na dnie pwszednie (i radzi ddawać kmendę w ddziałach»jugendf wehr«wyłącznie wjskw wykształcnym s- \ gilią trzymał mandat karny za żmudę nauki szklbm. Kursa urządzne dla wykształcenia ki er- : nej. Oczywiście, że jciec dwłał się d sadu c wników ćwiczeń nie dpwiadają celwi zdanim j rzstrzygnięcie. Ciekawą będzie rzeczą, jak sąd teg pisma. jj zawyrkuje. "" Ople. (Nagrda 1000 marę k.) Prezy* Młdzieży niżej 16 lat nie wln sprzeda- f dent regencyi wyznaczył 1000 marek nagrdy za wać tytuniu, ani wódek, ani przebywać samej w re- j ujęcie włamywaczy Reinhlda Grssa i Franciszka sfauracyatii i t <L Odnśne rzprządzenie wydała \ Qr0ssa, który przybierał także nazwisk Pastad. zastępcza generalne kmenda 17 krpusu wjska \ Ostatni był już aresztwany, lecz zdłał dzrcy, i generałwie kmenderujący w Grudziądzu, Gdań- jak t już dnsiliśmy, umknąć. Włamywacze ci sku, Truniu, Malbrku i Chełmnie. działali, jak się zdaje, wspólnie z bandą cyganów Bytm. (P s i e d z i c i e 1 e dmów) mają : j pdejrzani są także wspóinictw w napadach na debrać znaczki chlebwe dla kmrników u na- < prbstwa w Wiśniczu i Dąbrwie. Najwięcej jeczelników bwdów miejskich (Bezirksvrsteher), ^nak zbrdni dpuścili się włamywacze w pwia- Już w piątek, 31 grudnia, pnieważ Nwy Rk przy- $ tach prudnickim i nyskim. pada na sbtę. Nwe znaczki ważne są dpier t,( Nadeszła tu smutna wiadu pniedziałku, stycznia b i.,, j mść d intrligatra i grabarza p. Pwickieg. Rzbant. (Zabbnne k b. e ty) Wśród ; 0t6ż j SVP Stanisław pległ w statnich walnaszyci, wjąnek jest wiele zabbnych kbiet. Za-, kacl] we Francvj. St. liczył 22 lala życia i był iemawiają sbie bwiem wrzbiarkę, które każda d iu,lrlpie Krótk p swjem przy wjanka płaci p 50 fen. i za tę płatę każą sbie byciu na miejsce walki znalazł śmierć. Ogólnie tu przepwiadać przyszłść lub wyjaśniać różne zagadki. Np, pewnej wjanki mąż pległ na wjnie. szanwanemu p. Pwickiemu i jeg żnie i rdzinie składamy serdeczne współczucie. Młda wdwa, która ma spsbnść d pwtórneg wyjścia zamąż, ma wątpliwści różne i chciałaby 1 Brynica. (N i e m w a z ł- c z y ń c ą.) W dkładnie wiedzieć, czy jej mąż pległ rzeczywiście alb też zstał zabrany d niewli. W wątpli plskim pwiecie wałęsa się człwiek kł 30 łat liczący, który udaje niemwę i ludzim pkazuje i wści tej szukała prady u wróżki. Ddać trzeba, pisze na papierze, że jest kaleką i prsi wsparcie i przytułek. Tak się zdarzył 13-g grudnia, że że nawet z Chechła przychdzą na Rzbark kbiety, by psuchać»cudwnej«wróżki, która d naiwnych i biednych wjanek umie wyciągać pienią p przencwaniu się u pewneg yspdarza zabrał z sbą 60 mk. Złczyńcą tym ma być niejaki dze. Bywały wieczry na Rzbarku, że wa wróżka wbec licznych grmad kbiet wygłaszała swe Jakób Kluka z pd Prudnika; ma n slaby wąs, chdzi w czarnej czapce i dbrze jest ubrany, i»jasnwidzenia.«ostrzega się przed tym szustem. (Złdziej d m w y.) Chłpak Wil- Zgrzelice. (Pdrzucne d z i e c k d i helm Schwarz, który niedawn szkłę puścił, Plicya tutejsza pszukuje matki, która w sieni kamienicy przy pl. Pcztwym pdrzuciła dziewczyn skradł swej matce wspólnie z przyjacielem, niejaj kim Przybyłą, płaszcz jca, wartści 90 mk. Oj- kę, liczącą 6 tygdni. Przy niemwlę cip był bez! ciec młdeg złdzieja jest na wjnie. Pstanwin chłpca ddać d zakładu wychwawczeg. urdziła się 18 października Wszelkie pszu pdpisu list, w lctójym dnszn, że dziewczynka Szadej. Za przekrczenie przepi- kiwania plicy i były dtąd bezskuteczne. s sów plicyjnych zamykaniu lkalów skazał Gniezn. (Plscy katlicy bez św 1 & sąd pewneg berżystę tutejszeg na dzień wię- tła.) W pierwsze święt Bżeg Nardzenia dbyła się w tutejszym filialnym pfranciszkańskim j zienia. Król. Huta. Na dwa lata dmu karne- kściele, należącym d parafii farnej, a ddanym d g g skazała izba karna w Racibrzu 42^Ietnią Martę użytku niemieckim katlikm, pasterka dla parafian i Pieruszkówną z Król. Huty, za różne kradzieże, ja- farnych. Wierni grmadząc się w skupieniu z bliższych i dalszych klic parafii, z radścią wchdzili i kich dpuszczała sie na targach. Pieruszkówną by- ła już 9 razy karaną więzieniem i dmem karnym d świątyni przed wschdem słńca, świetlnej j za liczne kradzieże. Na statnią karę zasłużyła s- światłem elektrycznemu Jakie jednak zdziwienie I bie w Rybniku, gdzie na targu Maryi Paszędwej i niemiłe rzczarwanie garnęł wszystkich, gdy z Jankwie skradła 14 marek. z chwilą ukazania się czcigdneg księdza prb- w p- Haiduki. Na psiedzeniu zastępców szcza Kammern przy łtarzu naraz światła ele gminnych pwzięt uchwałę w sprawie zapatrywania mieszkańców w ptrzebną ilść mleka. ciemnści. T też dał się słyszeć w całym kście ktryzne pgaszn, tak że w kściele zapanwały Sprawa nafty, zstanie uregulwaną w ten spsób, le szmer burzenia na takie niegdne pstąpienie, z miesiąca na miesiąc trzyma pewien kupiec dstawę petrleum. Starym weteranm przyznan zaszedł w Gnieźnie w wyżej wymieninym kście! brażające uczucia wiernych. Pdbny wypada! jednrazwe wsparcie w wyskści 10 mk., a ur- już p raz drugi. lpnikam przybywającym z pla walki d dmu Lwów. (Odznaczenie kbiety P! przyznan 50 fen. na dbę. k i). Najwyższe dznaczenie wjskwe i wjenne, Michalkwice. Zaraza pyska i racic jakieg dtychczas żadna z kbiet w Austryi nie wybuchła w brze gspdarza Rączszka. psiada, mianwicie ficerską dznakę hnrwą Katwice. Starą złdziejkę przytrzymała tutejsza plieya w sbie 44 letniej Katrzynie za jej działalnść humanitarną i samarytańską w z dekracyą wjenną, nadan hr. Pelagii Skarbek, Grzesicwej, pchdzącej z Tvchw. Odwiedzała cięższych czasach Lwwa. Hr. Pelagia Skarbek, na w Katwicach różne przyjaciółki, którym kradła bieliznę. Złdziejkę umieszczn na razie na sławę plską dalek pza granice kraju, d wybu znakmita śpiewaczka, która przed wjną nisła dwachu plicyjnym. chu wjny pświęciła się piece nad rannymi i zrganizwała z grmnym nakładem sił i ksztów Zabrze. (»U r I p n i k«). Husarz Źórawik przybył tu dwiedzić swych znajmych i krewnych pmim, że d swej władzy przełżnej nie uznaniem jest wspmniane wyskie dznaczenie. kmitet pieki nad rannymi, dla któreg widmem trzymał pzwlenia na urlp. Onegdaj dszukał g plieyant i dprwadził g d garniznu. Zabrze. (Kradzież przy kartach.) Pewien szfer grał w jednej z restauracyi przy ul. Ce- Gdyby Jaki urzędnik pcztwy sarzewicza w karty. W czasie gry skradzin mu nie chciał przyjąć abnamentu na naszą gazetę, prsimy mu grzecznie pwiedzieć, że napisze się tem z kieszeni 300 mk. gtówki. Przeszukanie lkalu i zrewidwanie gści był bezwcne. d ekspedycyl i d naddyrekcyi pcztwej. Pszczyna. Przewdniczący wydziału pwiatweg głsił, że na mcy ustawy gminnej w każdej klasie ustąpi V$ zastępców gminnych. W ich miejsce muszą być wybrani inni, a % wln wybrać także dtychczaswych zastępców. Wybry te dbędą się w marcu Rybnik. (Litera ustawy.) Pewien uczeń j ghrmazyainy. który ukńczył wyższą tercyę był j przeznaczny przez rdziców d bjęcia przedsiębirstwa p jcu. W tym celu debran g z gim- j zpwszeciimajcie nazyum i psłan na kurs handlwy, pczem chi - j pak zstał terminatrem ii jca. Władza szklna ' siaszi nakazała, żeby chłpak uczęszcza! d szkły uzu- j pełniającej. Rdzice sprzeciwili się temu, twier- j zawsze i wszędzie pmiędzy dząc, że ich syn umie więcej niżby się w szkle znajmymi i przyjaciółmi! Nie uzupełniającej nauczył. Tak rdzice jak i syn trzy- J mali mandaty karne. Skr jednak rdzice wnieśli ; tylk przy zmianie kwartału, rzstrzygnięcie sądwe, sprawę umrzn. Tym- i ale przy każdej spsbnści czasem uczeń zstał wyzwlny. Zdał n egzamin j d teg się nadarzającej należy gazetv plskie rzp- na czeladnika z wynikiem»dbrym«. W egzaminie przesłuchiwał g także nauczyciel szkły uzupel- : * - - wszechniać!»**** niającej i wydał sad dla ucznia krzystny. Wyzwlny uczeń, becnie czeladnik, nic mający jeszcze lat 18, zbwiązany jest d uczęzszc/ania d szkły : uzupełniającej. Władza szklna zażądała też, że- bv czeladnik spełnił swój bwiązek, a nawet w wi- *

4 Ostatnie wiadmści, %Wnew*ze sprawzdaje niemieckie z dnia 30-g grudnia. Z Plski. Na płudnie d Szlku raz w kilku miejscach grupy wjsk generała vn Linsingena dpart ataki rsyjskich kmend, wysłanych celem urządzania 'wów. A astr-węgierskie wjska armii generała hrabieg Bthmera dparły ataki wielkich sił rsyjskich na przyczółek mstwy pd Burkanwem nad Strypą. Nieprzyjaciel stracił kł 900 jeńców a miał prócz teg znaczne straty w pległych i rannych. Na Bałkanach płżenie się nie zmienił. We Francyi nie udały się próby Anglików, którzy usiłwali zaskczyć nas w ncy na 29 grudnia na zachód d Lille i wedrzeć się d naszych stanwisk. Małe przedsięwzięcie ncne wjsk naszych na p!i wschód d Albert udał się i dprwadził 1 zabrania kilku tuzinów Anglików d niewli. W klicy Hartmannsweilerkpf debran wczraj Francuzm kilka kawałów rwów, które były w ich ręku pzstały. Zresztą na wielu miejscach frntu dbyły się,wałki przy pmcy strzałów; czasami nawet żywine, gdyż stsunki dla pdglądania nieprzyjaciela były krzystne. Czynnść ltników pd bu strnach' była również bardz żywiną. Nieprzyjacielski ddział ltniczy atakwał miejscwści Wervique i Mernin i tamtejsze urządzenia klejwe, Nm wyrządził jednak szkdy wjskm, ale 7 mieszkańców dnisł pkaleczenia a 1 pniósł śmierć. Zestrzeln na półnc d Cmbres angielski latawiec we walce pwietrznej. Sprawzdanie anstryackle z dnia 29-g grudnia. Rsyjska widwnia bin. Na* pgraniczu besarabskiem nieprzyjaciel pwtórzył wczraj ataki, pprzedzne silnym gniem ] : rtyleryjnym. w ten sam spsób, jak dnia pprzed- j neg. Jeg ddziały atakujące złamały się wsźę- * Wszystkim mim Czytelnikm Katlika z Janwa, którzy chętnie czytają, życzę szczęśliweg jtweg Hb i Błgsławieństwa Bżeg, żeby nam ten rk niespdziewaneg i wesłeg przynieść raczył na wieczną pamiątkę, pkój błgi nam zawitał, ażeby g każdy z gazet wyczytał, czeg Wam życzy wasz agent Jfateusz iplaskuöa z janv?a. u Wszystkim iiözjjßimiiiu Mau. szan. mvuüiujviu abnentm mim tiivim j 11 składam niniejszym serdeczne życzenia Jj 0 zdrwia, szczęścia i bfiteg bigsla- \ wieństwa Bżeg na ten Nwy Rk, 5 \ ; prsząc, by mi i nadal wiernymi z- j 11 stali. ) 1 i Masztalski : f 11 agent z Gduli.» A till» i»! $»»!»»»»»»»»» Wszystkim mim Szan. Abnentm Czytelnikm, Przyjaciłm, Dbrdziejm i Zwlennikm życzę szczęśliweg Nweg M! Siary Ujazd, 1. stycznia Walenty Kała, agent. v -> i, ; > -*#»*^$*^**^*^**^$»^» b/an. abnentm mim składam z całeg serca życzenia pmyślnści, zdrwia i błgsławieństwa Bżeg w tern nadchdzącym Nwym Rku. Brszę zarazem by mi i w pszy- Hzłści wiern mi pzstali. Knsek agent z Lipin. *r $ T t $ erzre miejscami przed naszemi zasiekami ~ wśród naszeg gnia karabinweg i armatnieg. Na wschód d Burkanwa wbec przemżnych sił rsyjskich wycfaliśmy kilka ddziałów, wysuniętych celem ubezpieczenia naszeg, bliżej ku naszym stanwiskm głównym. Na Włyniu miejscami walka armatnia. Włska widwnia wjny. Wczraj trwała żywina czynnść Włchów na płudniwym i płudniw - wschdnim frncie tyrlskim. W dcinku Sugany dpart atak nieprzyjacielski na Mnte Carbn i Ile, na płudni e- wschód d Barc. Również nie udały się ncne przedsięwzięcia nieprzyjacielskie w bwdzie C! di Lana. Na frncie vpbrzeskim w kilku miejscach dbyły się walki przy pmcy armat, granatów ręcznych i min rzucanych. Bałkańska widwnia wjny. Płżenie się nie zmienił. Nic był szczególnych wydarzeń. Prtest Śrecyi przeciw ttfertyfikewaislt StWa. (wtb.) Wiedeń, 30 grudnia.»płudniwsłwiańska krespndencya«dnsi z Aten z dnia 28 bm.: Rząd grecki p raz drugi zaprtestwał przeciw wznszeniu frtyfikacyi nakł Slunia przez wjska czwórprzumienia. 3feńcy atislrc-węiterscy z niewli serbskiej mają się dstać d Grecy i. Obecnie znajdują się w Albanii, pmiędzy Walną a Drączem (T)urazz). Grecki «czerwny krzyż«stara się ich przewiezienie d Grecy?, jak dnszą d wiedeńskieg *»czerwneg krzyża«. (wtb ) Źipł, Zurych, 29-g grudnia. Przez Lyn dnszą tudtąd. że Anglicy wywieźli wjska indyjskie i inne klnialne z Francy! i Belgii d Fwtu.»Agencya Tiavasa«czywiście tern zamilczę' % JratBcisski mlmister wjny Galliern ZR dalszą wjną świadczył się w senacie, który na jeg wnisek uchwalił zaciąguięnie rcznika 1917, a więc 18- letnich.»kt wymawia słw»pkój«, teg uważam jak licheg bywatela«pwiedział Galiieni. Życzenia szczęśliweg Nweg Rku aby Pan Bóg udzielił pkju, aby wjna się skńczyła zasyła K. Łatka Orzegów. iävwwvaaaawvwg Wszystkim mim nwrcznym czytelnikm Klnii Bi Olszwski ej i Pawłwa życzę szczęśliweg Nweg Rku, Błgsławieństwa i pwdzenia dbreg Franciszek Musiał agent Wszystkim Przyjaciłm, Czytelnikm i Czytelniczkm mim życzę szczęśliweg iwegg Mii! Biskupice-Brsyfjwerk, J. stycznia Filip Knieczny, agent. XXXXXXXXXXXXXXXXX Wszystkim mim Szan. Czytelnikm Q życzę Hi Miejska Dąbrwa. 1, Wawrzyn PyileeSi» ßj agent. XXXXXXXXXXXXXXXXX y Tymczasem niektóre gazety francuskie, n. p.»radical«, przypminają, że wjska niemieckie stją tylk 80 kilmetrów 10 mil d Paryża, Mał jest nadziei zwycięstwa rychłeg. Dalsza wjna niszczycielska przynsi smutek i nieszczęście, biedę, nędzę. Już dziś prawic wyżyć nie mżna. Pyta przet»radical«, czy nic lepiej zawrzeć pkój? gasiła &8prei?8d%3 bscjkig*: (wtb.) Ln'dyn. 29 grudnia. Na wczraiszem psiedzeniu ministrów świadczył prezes Asquith, że trzeba zaprwadzić bwiązek służby wjskwej. Pewna część ministrów się temu surzeciwiła, gdyż spdziewa się, że Anglia ptrafi sr brnić przy pmcy dbrwlnej sh y wjskwej. Ci ministrwie mże ustąpią z wwd\ chciaż niektórzy plitycy twierdza, że ws%- cv ministrwie pzstaną dalej w urzędzie.»t'nes«pisze. że niektórzy ministrwie ustąpią. «Westminster Gazette«twierdzi, że pór w izk'c rysiów będzie mały i zstanie pknany. Pułkwnik Repingtn, współpracwnik wjsk wy»timesów«, świadcza, że ani zaprwadzenie, bwiązkwej służby wjskwej, nie w w tarczy d pstawienia kniecznie ptrzebnych 7ń 'y wizy i na stpie wjennej. Lrd Derby, który dk chczas kierwał agita cyą za dbrwlną służbą wjenną czyli werbwa«niem chtników, zaprzestaje czynnści i składa urząd. Medylański»Crriere de la Sera«świadcza, że zwerbwany przez Derby'eg milin chtników sti na papierze, gdyż p nar il- zei części składa sie z urzędników państwwych i kiejtiwych. którzy wiedzieli, że zestema reklamwani, gdyż państw ich nic zwlni z urzędu. W Mysłwicach ddaliśmy agenturę p p Chmurze, wdwie Agnieszce Kulawik Z Cmka tj. tę całą agenturę, kterą śp. Empfinget miał. Szanwnych Czytelników z Mysłwic i klicy prsimy uprzejmie aby przędplate na nwy kwartał jedynie u p. Kulawik we! uskutecznili. *MxiumTTxz3s.;mm*tvMimmrTrivm*s, rrvwxrmmjmtqkwt -.-«unumm Nakładem i czcinkami Katlika, spółki wydawniczej z graniczną dpwiedzialne,ścią w Bytemhi, Redaktr cci p w.: Adam Napiera :--H ^ Szczęśliweg yp»sowegob0id5 & życzy swim ^ {js Szanwnym Odbircm ^ Wiktr Turek z żn? katlicki skład buwia. Ä* W A ulica Tarngórska.4 (naprzeciw stareg k- '',y ściła, w dmu Banku Ludweg) ^ ^ Bytm, ^ I ZXEEX» Szanwnym Abnentm i Zwlennikm mim składam szczere życzenia wszelkiej pmyślnści, szczególneg błgsławieństwa Bżeg, zdrwia i szczęścia na nadchdzący Nwy Rk. Zarazem prszę, żeby mnie i nadal łaskawie ppierali. Jan Niederliński tx n**rm ł mx XEE^XüüX 6 tti < > < 0 < 1 > 4 I 6 4 K n żdy Ąznmaljzm usuwa w krótkim czasie Kasperka nacieranie butelka 2.00 mk. D nabycia tylk w aptece w Kszęcinie Im Eprys 3gtm ü.-si., ulica Tarngórska 43 w dmu mistrza piekarskieg Kuballa, plecat ===== Bniłźllfcl == Cylindrwe r/a<yr,i remiifar. 'Apll a! Srebrne zspisi remnt. = Regulatry == 14 dni chdzące, z przyrządem d wybijania "t«pierścinki ślubne d 15 marek pcząwszy, jak też wszelkie twary złte i srebrne raz - kuiary i binkle plec, p cenach jak najniższych. IAH LUDOWY :: KATOWICE ulica Beaty (Beatestrasse 10)?' (we własnym dmu) '...- udziela pżyczek na weksle; płaci d złżnych w nim pieniędzy: 8% aa tygdnlwem wypwiedzeniem, 8ł/2 aa ćwlerćrcznem wypwiedzeniem, 40/0 za pólreznesn wypwiedzeniem. Od 1 3 włącznie blicza się prcenta za cały miesiąc, d 4 16 włącznie jeszcze za pól miesiąca. Z dalszych strn jak z Westfalii, Nadrenii i L p. mżna nadsyłać szczędnści pcztą, z dłączeniem 5 ten. za dniesienie. Przyjmujemy szczędnści dzieci d 50 ten. nłumulii w dni pwszednie tylk d płudnia d gdz Laiin UlWdfi 4/ p płudniu bank zamknięty, gdyż wtedy załatwia się tylk sprawy hipteczne, książkwanie i t. d... ; Telefn nr. 1012,... "...!.»--- Plecamy nasze skarbnki dmwe.

5 glsy e celach pkjwych. (wtb.)»neue Züricher Ztg.«pdaje artykuł rzekmych niemieckich celach pkjwych: 1) Belgia ma pzstać państwem niezależnem f samdzielnem, jeżeli przez układy i zafantwania dałaby gwarancyę, że nie pstąpi tak, jak w r Wielki przemysł niemiecki nie życzy sbie przyłączenia Belgii, gdyż wtedy knkurencya przemysłu belgijskieg byłaby nieznśna, i t z pwdu lichych belgijskich praw fabrycznych. Nawet na przypadek jednliteg cła (unii celnej) żąda wielki przemysł niemiecki 5 lat czasu przejściweg. Belgia ma zapłacić rczną kntrybucyę wjenną tak wyską, jak dtychczaswe wydatki belgijskie na utrzymanie wjska. Aż d spłaty zupełnej. Niemcy mają wyknywać plicyę w Belgii. 2) Francyi zwróci się wszystkie zabrane jej kraje. Francya ma dstąpić Niemcm t, c pżyczyła Rsyi (kł 18 miliardów franków). Niemcy trzymają swje klnie z pwrtem; Anglicy wynszą się z Calais. 3) Królestw Plskie ma zstać królestwem całkiem samdzielnem 1 niezależnem pd zwierzchnictwem księcia niemieckieg. Kntrybucyę wjenną miałby Królestw zapłacić na tej samej zasadzie c Belgia. Psya ma trzymać prty nad zatką perską jak dtęp d mrza indyjskieg. 4) Włchy mają wydać wyspy tureckie, pzstawia im się kraj ich nienaruszny. 5) Bułgarya trzyma Macednię raz część /Serbii nad Dunajem d Niżu d Smederewa (Semendria), ażeby graniczyła z Austryą. Reszta Serbii pzstaje jak samdzielne królestw lub w pdłączeniu z Czarngórą. 6) Albania staje się samdzielnem państwem. 7) Grecya i Rumunia dstają dszkdwanie, które w tej chwili jeszcze nie jest kreślne. Gazety państw neutralnych mają rzpisywać Się tych celach przyszłeg pkju. Nie ulega wątpliwści, że warunki byłyby dla czwórprzujmienia grsze, gdyby mcarstwa centralne musiały dalej walczyć i dnisły zwycięstwa. Biur Wlffa ddaje d teg artykułu: W Szwajcaryi widzą w tym artykule próbę przumienia pkjweg, przedsięwziętą ze strny niemieckiej. Upważnieni jesteśmy d świadczenia, że t mniemanie jest błędne, jak sam przez się rzumie się. Krnika wypadków wjennych. Sprawzdanie niemieckie Z dnia 29-g grudnia. Z Francyi. Nieprzyjacielska kannierka strzeliwała znów Westende, tym razem bez najmniejszeg skutku. Atak francuski na Hirzstein, którym wsphinian już wczraj, załamał się w naszym gniu. Wieczrem Francuzi atakwali dwa razy stanwiska przez nas debrane na Hartmannsweilerkpf; wdarli częściw w nasze rwy. P pierwszym ataku nieprzyjaciela wszędzie drazu wypart. Walki pszczególne części rwów p drugim ataku są jeszcze w biegu. Francuzi dtąd stacili w jeńcach 5 ficerów i 200 chłpa. Anglicy wczraj stracili 2 latawce; jeden z nich Zmuszny zstał d ładwania wskutek gnia naszych armat chrnnych na półnc - wschód d Lens, drugi (wielki bjwiec) zestrzeln na półnc d Hamm p walce w pwietrzu. Dnia 27 grudnia spalił się dalszy latawiec na zachód d Lille. Z Plski. Nad wybrzeżem pd Rakasem (na półncwschód d Tukkum) nie pwiódł się atak silneg ddziału rsyjskieg. Na płudnie d Pińska napadnięt rsyjski diach płwy i zabran d niewli. Z Bałkanu. Nic nweg. ~ Ddatek d Sr. w (Macach. (wtb.) Am ster da m, 28 grudnia. 14 lekarzy i 60 pielęgniarek djechał przez Berlin d Gliwic i Budapesztu pd kmendą prfesra Lanza. Obejmą lazarety p 200 łóżek. przeszła tioo krętów zamarzł na mrzu blatem, przeważnie amerykańskie, angielskie i francuskie, raz kilku nrweskich. Ostatni kręt, który uszedł z ldów, nrweski parwiec»mdig«, dtarł z Archangielska d Trmse. Załga pwiada, że ucierpiała strasznie d rkanu i mrzu. Dalszy dwóz d Archangielska niemżliwy. (wtb.) Walk* iss mrza Czarnem. (wtb.) Petersburg, 29 grudnia. Pitrgradzka agentura telegraficzna dnsi, że trpedwce rsyjskie zatpiły 2 żaglwce nieprzyjacielskie i strzeliwały bułgarski psterunek nadbrzeżny. Kilka nieprzyjacielskich łdzi pdwdnych atakwał rsyjski kntrtrpedwiec»grmki?«, ale ten minął zręcznie 2 trpedy d nieg puszczne, pczerń atak dparł strzałami armatniemu Jedna z łdzi nieprzyjacielskich zatnęła. (Biur Wlffa ddaje, że miardawcza strna świadcza, iż żadna łódź pdwdna ani nie utnęła, ani szkdy nie dnisła). wmsewsa % ßrecya? Rządwi greckiemu na zapytanie czwórprzumienie świadczył, że walki nietylk w Macednii (kł Slunia (Salniki), ale i w Epirze tczyć się będą. Rządwi t nie pdba się, że czwórprzumienie zmienia swje zamiary. W greckim Epirze półncnym, dtąd według lndyńskieg układu d Albanii należącym, wybran 18 psłów d greckieg parlamentu. T sam uczynin przy przedstatnich wybrach, ale parlament wych psłów nie przyjął. Gazety włskie i tym. razem burzają się na Greków w Epirze, dążących d płączenia z Grecyą. Zatapianie krqmw nieprzyjacielskich przez łdzie niemieckie lub austryackie dbywa się w dalszym ciągu. Dnszą z Lndynu, że zatpin parwiec angielski»jedd«(4550 tn pjemnści),»cöttingham«(513 tn), parwiec belgijski»bceniaerfa«(4215 tn). Załgę pierwszeg wyratwan. z statnich dwóch p 7 chłpa. Na zatpinym parwcu francuskim»ville de la Citat«zaginęł 80 sób. Japński parwiec»jasaka Maru«, zatpiny kł Malty, niedalek kanału sueskieg, wiózł kilkanaście milinów złta z Anglii. Japnia bwiem wycfała 40 milinów złta z Lndynu. Bank angielski musi złt jeszcze raz wypłacić. Sprstwanie wiadmści kłamliwych. (wtb.) Bern szwajcarskie, 28 grudnia.»berner Tageblatt«dnsi, że w tych dniach p Francy! ze setek latawców niemieckich zerzucan p miastach, wsi i rwów żłnierskich ultne pisma, zawierające dsłwną mwę kanclerza Bethmanna-HIlwega pkju. Tę mwę francuskie biur telegraficzne»agence Havas«sfałszwała. Francuzi mgą się z wych pism ultnych dwiedzieć prawdy. Nie pdba się t rządwi francuskiemu, więc jeg biur praswe w Paryżu rzsyła niezliczne telegramy d wszystkich gazet głdzie w Niemczech, rzruchach głdwych, rzruchach przy twarciu parlamentu itp. Owe telegramy głaszane bywają, jakby pchdziły z miast szwajcarskich Berna. Bazylii, Lzanny, Zurychu. Tymczasem we telegramy sfabrykwan w Paryżu.»Berner Tagbl.«wbec teg krytykuje str we kłamstwa i świadcza, że telegramy należał datwać z Paryża, gdzie je wymyśln, a Szwajcaryę pzstawić w spkju. Brak amunieyi w Anglii zapanwał nagle. P części z teg pwdu puszczn Dardanele. Amunicya wysyłana bywa d Egiptu; największą część fabryk pracuje becnie dla Egiptu. Żłnierze zamiast na frnt wyruszyć, udali się d fabryk amunicyi. (»Vss. Ztg.«) l 'na z Bsyą. Stsyame uznają pśr niemiecki za nieprzezwyciężny!»ruskje Słw«pisuje frty fikacye frntu niemieckieg w pbliżu Dźwińska w słwach następujących:»olbrzymi labirynt rwów niemieckich staje się w miarę zbliżania się d frntu niemieekeg c- Sbta. 1-g stycznia mu. u -. raz gęstszy i craz bardziej zwarty. Tuż za frntem biegnie przeważnie dwutrwa linia klejwa, która przyczynia się, nadzwyczajnie ddatni d przeprwadzenia szybkich czynnści. Nieprzyjaciel umacnia grunt bez przestanku, ustawia platfrmy cementwane dla ciężkiej artyleryk umieszcza baterye, twrzy rwy brnne dla piechty i samchdów, kpie pdziemne kryjówki d zapasów żywnści i amunicyi. buduje magazyny na przechwanie zbża i furażu.... Przedewszystkiem zaś jest frnt niemiecki zasbny w kartaczwnice. Na każdy rów długść 20 d 25 metrów przewiduje regulamin wjska niemieckieg 2 kartaczwnice, zapatrzne w 1000 nabi. Wjsk niemieckie zaprwadził również w szeregach swych karabiny autmatyczne, wyrzucające p 10 pcisków. Tak zatem każdy rów strzelecki psiada prócz dwóch kartaczwnic kł 30 karabinów autmatycznych. Odv przychdź d walki, skierwuje nieprzyjaciel z każdeg takieg rwu strzałów dziennie czyli na. gdzinę. Ddajcie teraz jeszcze zagrdy klczaste, pwiada»ruskje Słw«, artyleryę, granaty r r; gazy trujące i starajcie sie przełamać niemiecki m u r brnny...«petersburska Agency a zaprzecza wszelkim pgłskm, jakby ustąpienie Russie i eg zstał spwdwane inną przyczyną, aniżeli chrbą. Generał musiał ustąpić jedynie z pwdu nagłeg niedmagania. Wcina na Bałkanach. Zapal macedński wbec Bułgarów. Budapeszt. Pisma tutejsze dwfhdują się że w całej Macednii zapanwał nadzwyczajny zapał dla armii bułgarskiej. Cdziennie zgłasza się d szeregów bułgarskich bardz duż chtników. Kilka tysięcy żłnierzy macedńskich, którzy byli wcieleni dp krpusów serbskich i dstali się d niewli, walczy becnie p strnie bułgarskiej. Grecya nie zezwala na ładwanie wjsk w Kawalli Bułgarski prezes ministrów Radsławów świadczył jednemu z wybitnych plityków austryackich, że rząd Grecy i piera się stanwcz lądwaniu wjsk sprzymierzeńców w Kawalli. Odnśną uchwałę przedłżył rząd grecki przedstawicielm Czwórprzumienia w Atenach. Wjsk angielskie w drdze d Aleksandry!. Z Lndynu dnszą, że dtransprtwane z Ga* lipli wjsk angielskie zstał częściw przetransprtwane d Aleksandryi. Reszta wjska mająceg być ściągnięteg z nad cieśniny fjardanelskiej, trzymuje nwe umundurwanie z Salnik i ma udać się również d Aleksandry}. Król Pitr trzymuje krzyż wjenny. Genewa. Generał francuski Mndefir wręczył królwi serbskiemu wjenny krzyż i pism dręczne prezydenta republiki w dwód uznania wielkich cnót wjskwych, które stawiane są wjsku francuskiemu za wzór.. Wjna na Zachdzie. äprawawlwwe geamcwskie. (wtb.) Urzędwe sprawzdanie wjenne z dnia 26-g grudnia p płudniu: Nc minęła ua całym frncie w spkju. Sprawzdanie wieczrne: W Artis żywina czynnść naszej artyleryi na płudnie d Bailleul i w klicy Blaireville, na płudnie d Arras. W Szampanii, w klicy zagrdy Navarin, kilka trafnych strzałów na nieprzyjacielskie ddziały rbtnicze. W Wevre spwdwał gień naszej artyleryi eksplzyę nieprzyjacielskieg składu amunicyi, na półncwschód d Regnieville. W Wgezach jedna z naszych bateryi wzięła na cel pciąg z amumcyą, stjący na dwrcu w 1 lch i nette, na płudnie-wschód d Bnhmme. Nasi bserwatrzy stwierdzili silną eks* plzyę. Sprawzdanie z dnia 27-g grudnia p płudniu. W ciągu ncy mininej nie zdarzył się nic ważniejszeg; jedynie w Ltaryngii strzeliwała nasza artylerya prace nieprzyjacielskie w klicy Bincurt i üremecey, na płudnie-zachód d Giateau-Salins. Sprawzdanie wieczrne: W Belgii dał dbre wyniki gień, skierwany na pzycye nieprzyjacielskie między wielką duną a mrzem. W kilkunastu miejscach zburzne zstały chrny; dm blkwy pierwszej linii wyleciał w pwietrze. W Artis wysadziliśmy wczraj wieczrem minę, na półnc-zachód d Cte 140, i nie dzwliliśmy nieprzyjacielwi zająć krateru. Między Smme i Oise rzprszyła nasza ar-

6 tylerya nieprzyjacielskie ddziały na póhtc-wsćhóti < d Chailly. Między rzeką Smme a Reims uszkdziły nasze baterye kp niemiecki, na półnc d Mussy. W Szampanii, kł Cte 195 pdjął nie-*, przyjaciel, p pprzedniem strzeliwaniu atak na nasze linie, który z łatwścią dparliśmy. W Wgezach, na półnc d Lingę udał się naszej artyleryi zburzyć nieprzyjacielskie szańcwane baterye i nakrywki karabinów maszynwych. Tak sam skutecznie strzeliwaliśmy nieprzyjacielskie rwy strzeleckie na Schratzmaennle. Sprawzdanie belgijskie. t*(wtb.) Z dnia 26-g grudnia: Dziś na frncie izery słaba tylk czynnść z bu strn. Nasza artyierya dpwiada kilku niemieckim baterym, które rzpczęły gień na Lampernisse, Budecapelle, raz na nasze pzycye pierwszej linii w dcinku Dixmuiden. Z dnia 27-g grudnia: Gwałtwne walki artyleryi na całym frncie belgijskim. Strzelaliśmy skutecznie na rzmaite baterye niemieckie w klicy Schr I Wumen. Piechta nieprzyjacielska, zbierająca się w rwach strzeleckich pd Wumen i Maisn Pasteur, zstała przez gień nasz rzprszna. Wjna włska. Sprawzdacie włskie. (wtb.) Urzędwe sprawzdanie wjenne z 27 grudnia: W Judykaryi rzpczęła nasza artylerya w dniu 26 grudnia gień na pzycye w klicy Cłgna, gdzie, wedle dniesień, znajdwały się nieprzyjacielskie baterye. Trafne nasze strzały wywłały silną eksplzyę i pżar. Czynnść małych naszych ddziałów w dlinach Cameras (Adyga) i Maggi (Brenta) dprwadziły d krzystnych dla nas starć z nieprzyjacielem, któremu wzięliśmy trchę jeńców. Na Karście zstał przez gień naszych wjsk pwstrzymany atak nieprzyjacielski w ncy na 26 grudnia. Wjna w Turcy i.. Sprawzdanie Serckie. (wtb.): Główna kwatera turecka głasza dnia 27 grudnia: Na frncie Iraku dparliśmy w kierunku Iman Ali Guarbi ddział nieprzyjacielski, prwadzący z sbą 2 karabiny maszynwe i znaczną ilść knnicy a spieszący na dsiecz d Kut el Amara. Na frncie kaukaskim niektóre z naszych patrlek zmusiły d ucieczki silne patrlki nieprzyjacielskie. Na frncie dardanelskim jeden krążwnik nieprzyjacielski wyrzucił kilka bmb na puszczne przez nieprzyjaciela pzycye pd Anaferta i Ari Bumu, ptem się ddalił. Pd Sedd ul Bahr wyrzuciła nieprzyjacielska artylerya znaczną ilść bmb na prawe nasze skrzydł i skierwała nieustanny gień karabinów maszynwych, bmb i trped na lewe nasze skrzydł. Nasza artylerya dpwiadała,.zmusiła artyleryę nieprzyjacielską d milczenia i 1 zburzyła część rwów nieprzyjacielskich. W Ilniu 25 grudnia brzucali ltnicy nieprzyjacielscy klicę Galata Kcy bmbami, jednakże bez skutku. Z rzbitych brzeg pd Buyuk Kemilkli transprtwców nieprzyjacielskich zabraliśmy wszystkie przedmity użyteczne. Walk* prxed &arda*euami lts s:ą w dalszym ciąg#. D rządweg pisma greckieg»chrns«dnszą z źródeł tureckich, iż walki przed Dardanelami tczą się w dalszym ciągu. Ostatnie niepwdzenia Anglików na Gallipli ani też częściwe wycfanie z półwyspu teg klnialnych wjsk angielskich nie wpłynęły bynajmniej na wstrzymanie wjskwych peracyi przed Dardanellami. Przeciwnie, w militarnych kłach tureckich przeważa zdanie, że Anglicy wytężą teraz wszystkie siły celem stateczneg sfrswania dalszych jezcze części cieśniny dardanelskiej. W Carygrdzie nie przypuszczają jednak, iż te najnwsze usiłwania angielskie mgłyby psiadać realne widki pwdzenia. /, flsquitlt twierdzi 'M zglsieł tylk 3 EissSzS pdczas iwrlu z nad cieśniny. Premier ministrów angielskich Asquith świadczył w Izbie gmin, że wjska angielskie miały pdczas dwrtu z nad cieśniny Dardanelskiej tylk? trzech żłnierzy rannych. c Straty fmwk&w m Galipli. : Hlenderska gazeta»maasbde«dwiaduje się t Lndynu, że spdsekretarz stanu Tennnant pdał : w Izbie niższej gólne straty angielskie w Darda- * nelaeh aż d 11 grudnia na 1609 ficerów i * żłnierzy zabitych, a 2969 ficerów i żinie- * r.r,y rannych. Minister ddał, że d 25 kwietnia d U grudnia umieszczn w lazaretach żłnierzy chrych, źc jednakże dtąd zapewne zmniejszyła się liczba chrych. Klsalne te cyfry nie bejmują jeszcze strat, jakie Anglicy pnieśli pdczas dwrtu wśród gwałtwnych bardz walk. Dliczywszy jeszcze d teg straty francuskie, których dtąd nic nie głszn, mżna mniej więcej mieć wybrażenie, ile fiar ksztwała awantura galiplska. Sprawy tywnści i L p. Na 1000 marek kary skazał sąd w Dreźnie rzeźnika i handlarza bydła Hugna Kiihna, który w rzezalni kupił 3 sztuki bydła a p 4 gdzinach sprzedał je tam, zarabiając na czyst 158 mk. 6 fen. Sąd dpatrzył się w tym handlu niezmierneg prfitu, sięgniętsg bez pracy. Sąd rzeszy w Lipsku zatwierdził wyrk. Z bieżące! cliwhi. a majątkwych w prsaeli. D pkrycia wydatków na r ptrzeba kł 100 milinów marek. W tym celu pdatki zstaną pdwjne. Zderzenie gmdą 6w nastąpił na dwrcu San Lazar pd Blnią (Blgna) w ncy na 28 grudnia. Pciąg z Ancny zderzył się z pciągiem twarwym. 12 sób pnisł śmierć, 20 jest ciężk, 50 lekk rannych, (wtb.) Wiadmści z bliższych i dalszych strn. Zapmga wjenna dla rdzin mających więcej synów we wjsku. Przypminamy raz jeszcze, że według prawa z 26 marca 1914 rku. przysługuje rdzinie, jak wiadm, zapmga wjskwa, jeżeli ma kilku człnków we wjsku, którzy razem dsłużyli 6 lat bwiązkwej służby (nie dbrwlnej, np. t. zw. kapitulatttów) (Aufwandsentschädigung sldatenreichen Familien). Wedle najświeższeg rzprządzenia płacić należy zapmgę tę także w czasie wjennym. Praw dp zapmgi upada z chwilą uwlnienia ze służby lub na przypadek śmierci żłnierza, któreg służba uzasa- i dniała zapmgę. Władze trzymały nakaz, aby j wypłacały zapmgę dpóty, dpóki zgn daneg j żłnierza nie zstał urzędw ptwierdzny. W przypadkach, w których żłnierza zgłszn jak zaginineg, należy zapmg nadal wypłacać. Ze zwrtu raz już wypłacnej zapmgi ma się zasadnicz dstępwać. Nadmieniamy wszakże wbec licznych zapytań, że wsparcie płaci rząd tylk za tych synów, którzy dbywają regularną służbę wjskwą dwu lub trzyletnią, a nie za tych, którzy z p w d u wjny zaciągnięci zstali pd brń. Zabezpieczenie na słabść i starść (z marek) udziela rdzinm pległych jednrazweg wsparcia hnrwy dar 50 marek. Jeżeli zabezpieczny pzstawił rdzinę (wdwę i sierty), wtedy należy się tym renta wdwia i sierca. Rdzice pległeg żłnierza mają praw d stałej, dżywtniej renty, jeżeli tenże żłnierz (syn, wnuk) p największej części był ich żywicielem. Na t trzeba mieć dwdy, np. kwity pcztwe na pieniądze przez syna (wnuka) nadsyłane, świadków, że syn (wnuk) dawał p większej części na utrzymanie itp. Renta dżywtnia t nie wsparcie jednrazwe! Bytm. (Najwyższe ceny na jarzynę, cebulę i kapustę kiszną.) Magistrat głsił najwyższe ceny na jarzynę w brębie pwiatu miejskieg. Ceny te przeznaczne są dla handlu drbneg, tj. przy drbnych zakupnach przez knsumentów. Twary mają być najlepszeg gatunku. Najwyższa cena wynsi, zawsze za funt, za kapustę białą 5 fen., kapustę czerwną (mdrą) 7 fen., za kapustę włską i jarmusz 6 fen., za kalarepę 5 fen., funt marchwi, wszelakich gatunków 8 fen., funt cebuli 15 fen., kapusty kisznej 16 fen. Cebulę i jarzyn nie wln inaczej sprzedawać jak tylk na wagę. Przekrczenia tych przepisów karane będą d rku więzienia lub d mk. grzywny. Król. Huta. (Nieszczęść! e.)) Rbtnica Marya Prąbkówna, zatrudnina na kpalni»lnigct, wpadła razem z wózkiem d szybu, wskutek czeg rzbiła sbie czaszkę i wyzinęła ducha natychmiast. Niebżczka liczyła dpier lat 16, a przyjęła na kpalni ciężką pracę, ażeby biednym rdzicm na stare lata dpmódz. Zawdzie. Handlarze ziemniaku w, którzy prwadzą tanże handel jarzyną, sprzedają ziemniaki tylk tym dbircm, którzy zakupią również jarzynę. Kt nie kupi jarzyn, ten nic dstanie ziemniaków. Chdzi tu handlarzm przeważnie pzbycie się zgniłej marchwi, za którą żądają niebywałych cen wyskich. Handlarzami temi pwinna zaintereswać się plicyä, albwiem nie wlna kupcwi zmuszać publicznści d zakupywania twarów, których publicznść nie żąda, jak również nie wln zatrzymywać w składzie ziemniaków. Katwice. (Napa d.) Sługę htelweg. Hm gna Thienela, napadł na ulicy Riitgera trzech ł«buzów, liczący 18 d 20 lat i żądali d nieg pie-< niędzy. Na szczęście przybiegł napadniętemu jeg przyjaciel Bischf z pmcą. Napastnicy rzucili Thienelwi w czy garść wapna, c jednak nieśmiał żadneg skutku, gdyż we dwóch zdłali jedneg z napastników przytrzymać i zaprwadzić na dwach plicyjny, gdzie g zatrzyman. Napastnik aresztwany nazywa się Wilhelm Nitsch; wspólnicy jeg tj. jeg brat i niejaki Kmrek, zdłali zbiedz. Szpienice. (Sprzed a ż m 1 e k a.) Zarząd gminny zmienił swe dtychczaswe rzprządzenie w sprawie sprzedaży mleka tyle, że d płudnia d gdziny 12 wln handlarzm i prducentm mleka sprzedawać swój twar tylk za kartkami. Dpier p płudniu wlna jest sprzedaż mleka nez kart. W ten spsób zapbiegł zarząd gminny bleganiu mleczarń przez publicznść. Mysłwice. (Fałszywe pieniądz e.) W rzeźni miejskiej przytrzyman w kasie fałszywy banknt dwumarkwy. Falsyfikat nsi numer , i dznacza się bladym drukiem. Prawdziwe banknty mają u dłu p lewej strme wypraswaną pieczęć z napisem»reichsscbuldenverwaltung«. Dawniejsze falsyfikaty, które się na Górnym Śląsku pjawiały, nie miały wcale żadnej pieczęci, nwe zaś falsyfikaty mają pieczęć, lecz na strnie dwrtnej. Zabrze. (Szajka rabusió w). P aresztwaniu Maciszka, który kierwał napadami na prbstwa w Wiśniczu i Dąbrwie, wpadła plicy a na trp jeg wspólników, z których aresztwan już jak t dnsiliśmy, Pietzke z Miejskieg Janwa i innych. W mieszkaniu Pietzki znalazła plicy a kilka"fuzyi. wiele amunicyi, zegarki, i wiele innych rzeczy. Gspdynię, u której Pietzka znalazł schrnienie, aresztwan. W Zabrzu aresztwan kelnera Cebulę i jeg sistrę, a w Wielkiej Dąbrówce, gspdarza Klsę, jak pdejrzanych należenie d szajki rabusiów. Również człnkiem tej bandy był syn berżysty Żyłki z Orzesza, u któreg znalazła żandarm ery a 2700 marek gtówki. Młdy Żyłka zstał także aresztwany. Rybnik. (Różne.) Nwy mst klejwy, znajdujący się u wyltu prmenady raz drgę wzdłuż klei aż d drgi Paruszwieckiej, ma mia-, st przejąć na własny rachunek. Miast ma na ten cel trzymać jednrazwe dszkdwanie w sumie której prcent rczny wynsi zaledwie 400 marek. Radni sprzeciwiali się temu przejęciu, gdyż sam świetlenie pchłnie więcej pieniędzy niż 400 mk. Już dawniej gdy mst był marnie świetlny, rzekła plicya,' że fiskus klejwy ma pnsić kszta świetlenia. Gdyby miast przejęł te ciężary, wtedy klej stanwcz dmagać się będzie lepszeg świetlenia mstu i sąsiedniej drgi strmej. Radni miasta zastanwią się jeszcze chyba dkładnie za nim takim ciężarem bciążą kasę miejską. Urzędnicy plicyjni zaciągnięci zstali niemal wszyscy, z wyjątkiem dwóch, d wjska. Z pzstałych dwóch jeden chruje już d dłuższeg czasu, drugi zaś zgłsił się chrym w tych dniach. Przyjęt wprawdzie 4 pmcników, lecz ci nie mgą pdłać wszelkiej pracy, zwłaszcza, że miast nasze liczące mieszkańców, rzrzucne jest na'szerkiej przestrzeni. Chełmn. Wielki pżar srżył się przeć świętami we W. Łnach. Spaliły się dszc-bue zabudwania gspdarcze psiedziciela ziemskieg Gertza, który przed kilku dniami z urlpu wrócił d wjska. W płmieniach zginęł 80 śwm i 13 sztuk bydła jałweg, a pzatem spaliły się znaczniejsze zap?v' zbża. Jak sprawce pżaru aresztwan pewneg rbtnika seznweg, który miał w stdle palić papiersy. Gąbin w Prusach Wschdnich. Okrpne nieszczęście wydarzył się w pierwsze święt na trze klejwym pmiędzy stacyami i endri. nem a Wystruciem. P trze klejwym szły wieczrem cztery sby, jciec z trjgiem dzieci, z których jeden syn już był drsły. Chcąc usunąć się na bk przed nadchdzącym e pciągiem twarwym. przeszli wszyscy na drugi, tr i dstali się pd kła pciągu pspieszneg, który właśnie dgnal w tern miejscu pciąg twarwy i g wyminął. Trje dzieci pnisł śmierć na miejscu, a jciec zstał pkaleczny, lecz prawdpdbnie ujdzie z życiem. Pescta RedakeyL D Radl. Jak dług Kaukaz był samdzielnych książąt własnścią lub należał częściw d Turcyi, zaliczan g d Azyi. Od czasu, gdy Rsya zabrała Kaukaz, liczy g się d Eurpy. PiScie gegraficzne»kaukaz«nie jest kreślne* scislc. j Nie tylk bwiem góry należy uważać jak»kau- I kab«. ale i kraje przyległe na półncy i płudniu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Vademecum stypendysty

Vademecum stypendysty Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania

Bardziej szczegółowo

OPIS CEREMONIAŁU. Sztandar Szkoły o Jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła wraz z najbliższym jej otoczeniem.

OPIS CEREMONIAŁU. Sztandar Szkoły o Jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła wraz z najbliższym jej otoczeniem. OPIS CEREMONIAŁU Sztandar Szkły Jest symblem Małej Ojczyzny, jaką jest szkła wraz z najbliższym jej tczeniem. Pierwszy sztandar, ufundwany ze składek rdziców w 1937 r., przekazany zstał d Muzeum Oświaty

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 luteg 2015 r. Pz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzrów dkumentów wydawanych z zakresu rejestracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 1 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 1. Frma wypczynku...wędrwny bóz rekreacyjn - sprtwy... 2. Adres placówki... 3. Czas trwania wypczynku I turnus d 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Umowa-zlecenie (umowa cywilnoprawna) Zobowiązujesz się do wykonania jakiejś pojedynczej rzeczy, musi być widoczny efekt twojej pracy

Umowa-zlecenie (umowa cywilnoprawna) Zobowiązujesz się do wykonania jakiejś pojedynczej rzeczy, musi być widoczny efekt twojej pracy Młdy bywatel Tabela 1. Praca nastlatka Umwa dzieł (umwa cywilnprawna) Umwa-zlecenie (umwa cywilnprawna) Umwa pracę Opis Zbwiązujesz się d wyknania jakiejś pjedynczej rzeczy, musi być widczny efekt twjej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2013 r.

Lublin, sierpień 2013 r. Lublin, sierpień 2013 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młdzieży raz persnelu w placówkach światw-wychwawczych na rk szklny 2013/2014 dla ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa ANKIETA Wlntariat pstrzegany czami młdzieży Ankieta jest annimwa Dtyczy idei wlntariatu i służy wyłącznie jak materiał badawczy i pmcniczy d naszej pracy zatytułwanej Wlntariat pmysłem na siebie na knkurs

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.swinujscie.pl Świnujście: Świadczenie usługi asystenta rdziny w ramach Resrtweg prgramu wspierania

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych Bytów: Dwóz sób niepełnsprawnych na terapię zajęciwą d Warsztatu Terapii Zajęciwej w Bytwie. Numer głszenia: 484924-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Pdstawa prawna PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Rzprządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Gminy Lutcin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Sukcesywny zakup benzyny bezłwiwej E95 w systemie bezgtówkwym Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33, Dąbrwa Górnicza: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP ŁOSIEŃ Numer głszenia: 331818-2011; data zamieszczenia: 12.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Turnus rehabilitacyjn - szkleniwy dla uczestników prjektu pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy Numer głszenia: 255354-2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowosolna.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowosolna.bip.net.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwslna.bip.net.pl/ Łódź: Przedmit zamówienia bejmuje ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? $#guid{6a 7843BC-59E B-482A-85E 0-EBF9AA97D16 6}#$ CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? Samrząd uczniwski twrzą wszyscy uczniwie szkły. Ustawa systemie światy (uchwalne przez Sejm praw regulujące zasady funkcjnwania

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki Zasiłek rdzinny raz ddatki Zasiłek rdzinny ma na celu częściwe pkrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Praw d świadczeń rdzinnych ustala się na kres zasiłkwy tj. kres d dnia 1 listpada d dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.udskir.gv.pl Warszawa: Zakwaterwanie, wyżywienie raz transprt dla grupy uczestników urczystści 70.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok INFORMACJA PRASOWA 11 luteg 2015 r. Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rk Grupa Michelin dntwała w 2014 rku zysk peracyjny z wyłączeniem zdarzeń jednrazwych na pzimie 2,17 mld eur. Zgdnie z czekiwaniami

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Strna użytkwnika Explay (6987) Zgłś naruszenie zasad Zasady strny "O mnie" WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Firma MixHit Paweł Kurdziel ul. Leśna 73 32-590 Libiąż Inflinia dla kientów: 661 956 527 d 9.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Gubin: Dstawa fabrycznie nwej kpark-ładwarki w frmie leasingu peracyjneg z pcją wykupu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Warszawa: Sukcesywne dstawy mebli wlnstjących, zabudów stałych i wypsażenia meblweg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: usługa cateringwa dla śrdka pieki nad dziećmi MALI WYNALAZCY, prwadzneg w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32- Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach Numer głszenia: 44728-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20. Warszawa: Usługa sprzątania pmieszczeń biurwych w Oddziałach Terenwych Urzędu Regulacji Energetyki Numer głszenia: 151864-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 131834-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo