W poprzednim roku Świętokrzyskie zainwestowało w promocję ponad sześć milionów złotych. na te dwa dni wyje d ali do sàsiadujàcych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W poprzednim roku Świętokrzyskie zainwestowało w promocję ponad sześć milionów złotych. na te dwa dni wyje d ali do sàsiadujàcych"

Transkrypt

1 Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, Warszawa tel. (22) Wydanie specjalne wrzesień 2011 Turystyka Weekendowa 2011 Walentynkowy weekend we dwoje Kujawsko-pomorskie zaprasza na romantyczne wieczory ŚLĄSKIE Strona 8 Regiony Kampanie reklamowe i szeroka oferta produktów turystycznych majà przyciàgnàç turystów na weekend Przyciągnąć weekendowego Turystyka weekendowa to trend, który dynamicznie rozwija się w miastach i regionach. W niektórych miejscach klienci krótkookresowi to najważniejsza grupa przyjezdnych. Różnorodnie i aktywnie na Śląsku. Turystyka weekendowa w Polsce to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi branży turystycznej. Z sezonu na sezon staje się coraz modniejszą alternatywą dla kilkutygodniowych urlopów, na które nie każdy może sobie pozwolić. Strona 13 TRENDY Marzena German Zamki, pałace, rekonstrukcje dawnych bitew, nowoczesne inscenizacje, szlaki rowerowe, piesze i wodne wszystko to składa si na coraz bogatszà ofert turystycznà skierowanà do klienta krótkookresowego. Instytut Turystyki podaje, e w 2010 r. liczba zrealizowanych przez Polaków podró y krótkookresowych (2 4 dni) wzrosła o 5,9 proc. w porównaniu z 2009 r. i co byç mo e nawet wa niejsze stanowiły one 60 proc. wszystkich wyjazdów krajowych. Nic wi c dziwnego, e województwa przeêcigajà si w tworzeniu nowych atrakcji turystycznych i promowaniu ju istniejàcych. Z ka dej strony turysta Regiony nastawiajà si na dwie grupy turystów mieszkaƒców miast poło onych w danym województwie oraz na osoby pochodzàce spoza niego. W poprzednim roku Świętokrzyskie zainwestowało w promocję ponad sześć milionów złotych Do tej ostatniej nale à zarówno Polacy z ró nych rejonów kraju, jak i obcokrajowcy. Jednym z naszych celów jest zatrzymanie warszawiaków na Mazowszu mówi Izabela Stelmaƒska, zast pca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Mazowieckim Urz dzie Marszałkowskim. Nie chcemy, by na te dwa dni wyje d ali do sàsiadujàcych województw, staramy si ich zach ciç, by skorzystali z szerokiej oferty turystyki aktywnej oraz mo liwoêci wypoczynku na łonie natury w odległoêci kilkudziesi ciu kilometrów od własnego miejsca zamieszkania dodaje Stelmaƒska. Na Mazowsze przyje d ajà sàsiedzi, głównie z woj. łódzkiego. >> strona 5 Premium w odpowiedzi na potrzeby rynku. W segmencie pobytów kilkudniowych coraz częściej można znaleźć propozycje z poszerzonym pakietem usług. I choć taka oferta jest zazwyczaj droższa od standardowej, chętni na weekend premium zawsze się znajdują. Strona 14 TRANSPORT Tanie linie lotnicze pożądany partner. Tanie linie lotnicze to motor napędowy turystyki miejskiej. Wraz z ich pojawieniem się miasta zyskały nowych klientów, którzy chętnie wydają tu swoje pieniądze. Strona 15 WT SONDA Kierunki Podczas podró y weekendowych nasi zachodni sàsiedzi poszukujà odpoczynku i ciekawych doznaƒ Niemcy wybierajà miasta i wellness Weekendowe podróże to domena wielu Europejczyków. Na krótko chętnie wyjeżdżają także Niemcy. Unaszych zachodnich sàsiadów zauwa alny jest rosnàcy trend weekendowych podró y. Krótkookresowe wycieczki połàczone z dwoma noclegami sà bardzo popularne mówi Angela Winter, kierownik działu Corporate Communications niemieckiego touroperatora FTI. Jednak decyzja o wyjeêdzie zapada cz sto tu przed jego realizacjà. Nierzadko zale y te od aktualnej pogody tłumaczy Winter Wyjazd tak, długa podró nie Przy weekendowych woja ach znaczenie ma czas trwania podró y, do wybranego celu. Go- Êcie, którzy podró ujà samochodem, wybierajà Niemcy wybierają krótkie pobyty w Gdańsku i Krakowie przyciąga ich bogata oferta kulturalna destynacje poło one maksymalnie dwie godziny drogi od miejsca zamieszkania twierdzi przedstawicielka FTI. W przypadku wyjazdów lotniczych decydujàce znaczenie ma długoêç lotu oraz cena biletu informuje Winter. Klienci FTI najcz Êciej wyje d ajà do Londynu, Wiednia, Rzymu i Pary a, ale tak e do niemieckich miast. Niemcy ch tnie jadà na par dni tam, gdzie mogà coê prze yç, coê poznaç, czegoê doêwiadczyç mówi Sibylle Zeuch, rzecznik prasowy Niemieckiego Zwiàzku Biur Podró y (DRV). Warto podkreêliç, e nie chodzi tu tylko o metropolie, cz sto odwiedzajà tak e mniejsze miasta, o ile posiadajà one ciekawà ofert kulturalnà wyjaênia Zeuch. >> strona 4 W TURYSTYCE WEEKENDO- WEJ KRÓLUJE SAMOOBSŁU- GA. CO POWINNO SIĘ ZMIE- NIĆ, ABY WIĘCEJ OFERT SPRZEDAWAŁY BIURA? Pomysłem dla biur jest budowanie skomplikowanych pakietów obejmujących np. kolację w restauracji, udział w koncercie lub innej atrakcji regionu mówi Justyna Pańka-Jabłońska, Prima Tour, Kielce Strona 10

2

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 WYDANIE SPECJALNE 3 WYDANIE SPECJALNE TURYSTYKA WEEKENDOWA 2011 wrzesień 2011 ISSN Wydawca: Eurosystem, Jarosław Śleszyński, Warszawa, ul. Wawelska 78, ap. 30, tel. (22) , faks (22) , Zespół: Marzena German Maria Kilijańska Jaga Kolawa Marzena Zarzycka Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor) Anna Beszterda Joanna Mputu Lese Karolina Tamioła Skład: Studio4you, Kamil Orłowski Wiadomości Turystyczne to specjalistyczny dwutygodnik branży turystycznej. Opisując najważniejsze wydarzenia turystyczne w Polsce i na świecie, gazeta dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji z zakresu organizacji pracy, prawa i marketingu. Redakcja przygotowuje również specjalne wydania targowe, dodatki regionalne i tematyczne. Prenumerata: Zamówienia na prenumeratę przyjmujemy pod tel./faks (22) , Zamówienia realizują także: Ruch, Kolporter, Garmond. Prenumerata standard: automatycznie odnawiana prenumerata, 24 numery w cenie 157 PLN, standard edukacja: oferta skierowana do uczniów, studentów i pracowników naukowych, 24 numery w cenie 112 PLN (50 proc. upustu) i terminowa: roczna prenumerata w cenie 184 PLN od redakcji Turystyka weekendowa w Polsce istnieje, ale czy kwitnie, trudno powiedzieç, bo o dziwo nikt jej dokładnie nie bada. O popularnoêci wyjazdów w piàtek po pracy Êwiadczà korki na wylotówkach z du ych miast, które stajà si jeszcze wi ksze podczas niedzielnych powrotów do domów. Obecnie hitem wypadów za miasto sà pobyty w oêrodkach spa, a oferujàce je obiekty prze- Êcigajà si w kreowaniu nowych produktów jeszcze bogatszych w doznania i jeszcze bardziej spersonalizowanych. Regiony, bazujàc na badaniach marketingowych, zaczynajà specjalizowaç si w zaw onej ofercie, dostosowujàc jà do wymagaƒ konkretnych segmentów klientów. Ci, którzy odnieêli sukces, twierdzà, e kluczem do niego jest stworzenie kompleksowego produktu, który nie tylko przyciàgnie goêcia, ale tak e zatrzyma go w regionie przez kilka dni. Eksperci mówià, e Polacy, gdy jadà na krótko, nie korzystajà z usług biur podró y, sami wyszukujà ciekawe oferty i na własnà r k rezerwujà pobyty. Mo e wi c organizatorzy wypoczynku w kraju powinni przyjrzeç si preferencjom podró nych i i zaproponowaç im produkty bogate w atrakcje, a jednoczeênie konkurencyjne cenowo. Takie zadanie stawiamy przed nimi na ten rok. O wyniki ich pracy zapytamy za dwanaêcie miesi cy. Z REGIONALNEJ PERSPEKTYWY Inwestujemy w swojà przyszłoêç Marzena German Turystyka weekendowa w Polsce kwitnie, czego przykładem mo e byç nasze województwo naturalne zaplecze na krótkie wyjazdy dla mieszkaƒców północno-zachodniej Polski. Wydawaç by si mogło, e regiony kraju, które dysponujà naturalnymi magnesami w postaci morza, jezior lub gór, nie muszà podejmowaç adnych wysiłków, by przyciàgnàç turyst. Faktycznie, w okresie letnim mo e i tak jest, o przyjezdnych trzeba zabiegaç jednak przez cały rok. Turystyka weekendowa zatem to pomysł na wydłu enie sezonu, by jà pobudziç, trzeba wyjêç do klienta z ciekawà propozycjà. Obserwacje rynku pokazujà, e Polaków przyciàgajà niecodzienne produkty turystyczne, takie jak wydarzenia, szlaki i obiekty. Mo na wi c rozwijaç ofert, podà ajàc w kierunku turystyki aktywnej, kulturowo-historycznej lub eventowej. Mo na te wszystkie te elementy połàczyç. Wa na jest umiej tnoêç wykorzystania istniejàcych dóbr naturalnych, historii i lokalizacji, by nowa oferta była spójna z wizerunkiem regionu i miasta. WłaÊnie dlatego tworzymy w Zachodniopomorskiem przystanie kajakowe, budujemy sieci Êcie ek rowerowych i otwieramy multimedialne muzea. W turystyce weekendowej widzimy przyszłoêç, w którà z ka dym rokiem b dziemy inwestowaç. OKIEM EKSPERTA Waldemar MiÊko, prezes Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej Wa ne sà spontaniczne decyzje Turystyka weekendowa to zjawisko obserwowane w Polsce od kilkudziesi ciu lat, dziê zwiàzane z tendencjà do skracania głównego wypoczynku. Coraz cz Êciej podró ujemy na siedem, a nie jak wczeêniej na czternaêcie dni, dlatego próbujemy zrekompensowaç sobie krótszy urlop dodatkowymi wyjazdami w Polsk. Podró weekendowa to w naszym rozumieniu niedrogi wyjazd, realizowany własnym samochodem do miejsca oddalonego o nie wi cej ni dwie godziny jazdy autem. Decyzj o nim podejmujemy cz sto spontanicznie, np. wtedy, gdy prognozy przewidujà dobrà pogod lub gdy ustawa zapewnia nam kilka dodatkowych wolnych dni. Takie krótkookresowe pobyty organizujemy zazwyczaj samodzielnie, z pomini ciem biur podró y. Tu z pomocà przychodzi nam internet, ch tnie korzystamy te z doêwiadczeƒ własnych oraz rodziny i znajomych. Na miejscu jadamy w punktach małej gastronomii, kupujemy w lokalnych sklepach i punktach handlowych, nie szcz dzimy pieni dzy na pamiàtki i korzystamy z przygotowanych atrakcji turystycznych. Beneficjentami ruchu weekendowego sà w Polsce przede wszystkim regiony, miasta i miejscowoêci turystyczne oraz mały biznes Êwiadczàcy usługi na rzecz przyjezdnych, który dzi ki podró nym krótkookresowym ma szans pr nie si rozwijaç. Prof. Andrzej Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Indeks osób, firm i organizacji INDEKS OSÓB Błaszkiewicz Daniel Buczkowska Marzena Chamera Jadwiga Chełkowska Marta ,6 Dąbrowski Mariusz German Marzena , 12 Juzwa Łukasz Kalicińska Małgorzata Kaliński Ryszard Kandefer Marcin Kolawa Jaga Kowalczyk Jacek Malinowska Justyna Miśko Waldemar Niedbał Adam , 6 Nieroda Robert Pańka-Jabłońska Justyna , 10 Pawelec Elżbieta Pawlicki Zdzisław Pindych Jakub Podraza Urszula Poraniewski Zbigniew Rapacz Andrzej Robert Nieroda Rytel Paweł Salamon-Szympruch Barbara Schäfer Ulrike Skwira Marzena Stelmańska Izabela , 5 Tokarska Dorota Ulatowska Iwa Varro Balazs Winter Angela , 4 Zeuch Sibylle , 4 INDEKS FIRM I ORGANIZACJI Aerosvit Air Polonia Bałtowski Park Jurajski Beskidzka Izba Turystyki Brussels Airlines Centralwings Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku Corporate Communications Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Mazowiecki Urząd Marszałkowski Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Eurolot SA Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie 5 FTI , 4 Germanwings Hotel Anders Hotel Manor House Iceland Express Instytut Turystyki w Warszawie Kraków Airport Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna Mercure Mrongovia Hotel Muzeum Bursztynu w Gdańsku Niemiecki Związek Biur Podróży (DRV) 1, 4 Norwegian Park Dinozaurów Port Lotniczy Poznań-Ławica Polska Organizacja Turystyczna (POT) Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) Prima Tour , 10 Regionalna Organizacja Turystyczna....8 Ryanair Słowiński Park Narodowy StayPoland.com Silesia Trip SkyEurope Airlines Śląska Organizacja Turystyczna Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Urząd Miasta w Chełmnie Uzdrowisko Nałęczów Volare Web Wioska Średniowieczna Wizz Air Wydział Informacji Turystyki i Promocji Miasta Krakowa Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (ZROT) , 10 Związek Gmin Jurajskich Żywe Muzeum Piernika

4 4 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Kierunki Podczas podró y weekendowych nasi zachodni sàsiedzi poszukujà odpoczynku i ciekawych doznaƒ Niemcy wybierajà miasta i wellness >> ze strony 1 Potwierdza to Winter z FTI. Zauwa yliêmy du e wzrosty w segmencie wyjazdów do małych niemieckich miast, które wczeêniej nie znajdowały si nawet w sferze naszych zainteresowaƒ dodaje Winter. W ramach turystyki miejskiej popularne sà tak e wyjazdy na zakupy. Dzi ki atrakcyjnej ofercie linii lotniczych wycieczki na weekend stajà si coraz cz stsze. Wielu przewoêników oferuje dodatkowo propozycje noclegów na dwie noce mówi Winter. Wa nym powodem, dla którego Niemcy podró ujà na weekend, sà pobyty w oêrodkach spa & wellness. Nie zawsze musi to byç hotel na terenie naszego kraju. Mieszkaƒcy obszarów przygranicznych ch tnie wybierajà si tak e do paƒstw oêciennych, w tym do Polski twierdzi Zeuch. Potwierdza to przedstawicielka FTI. Nasi klienci lubià wyje d aç do hoteli z ofertà wellness, cz sto pytajà te o pobyt w regionach, w których mo na uprawiaç turystyk aktywnà, np. w drowanie po górach lub jazd na rowerze wymienia Winter. Miliony podró y Niestety DRV nie prowadzi badaƒ dotyczàcych wyjazdów stricte weekendowych, przekazane informacje zostały zebrane na podstawie obserwacji rynku i rozmów z przedstawicielami tamtejszej bran y turystycznej. NajÊwie sze dane statystyczne pochodzà z 2006 r. i dotyczà wyjazdów jednodniowych. W 2006 r. Niemcy zrealizowali w sumie 3,6 mld podró y jednodniowych, z czego 3 mld stanowiły wycieczki, a 600 mln podró e słu bowe. Celem osób bioràcych udział w 130 mln wycieczek były destynacje zagraniczne, zazwyczaj do krajów oêciennych. Wydatki podró nych jednodniowych na terenie Niemiec wyniosły w 2006 r. 93,7 mld euro, do tego doszły koszty zwiàzane z dojazdem i Niemcy najczęściej latają na weekend do Londynu, Wiednia i Paryża powrotem do miejsca zamieszkania w wys. 69,3 mld euro. FTI podaje, e jego klienci na wyjazd weekendowy wydajà Êrednio od 100 do 200 euro na osob. Polska notuje wzrosty W ofercie FTI znajdujà si tak e wyjazdy do polskich miast - Wrocławia, Gdaƒska, Krakowa, Poznania, Sopotu, Szczecina oraz Warszawy. W segmencie oferowanych przez nas podró y do miast Polska notuje obecnie wzrost zainteresowania na poziomie nieco ponad 10 proc. mówi Ulrike Schäfer, product manager działu podró y miejskich w FTI. Nasi klienci najcz Êciej wybierajà si do Krakowa i Gdaƒska wymienia przedstawicielka FTI. Schäfer tłumaczy to zainteresowanie bogatà oferà kulturalnà oraz dziedzictwem historycznym polskich miast. Za sukcesem kryje si tak e prowadzona od dwóch lat korzystniejsza polityka cenowa, polegajàca na utrzymaniu stałych cen lub wr cz wprowadzeniu obni ek. Kolejnym powodem zwi kszonej liczby przyjazdów Niemców do nas b dà z pewnoêcià przyszłoroczne mistrzostwa Europy w piłce no nej. Polskie miasta, podobnie jak w innych krajach Europy Wschodniej, korzystajà dziê z koniecznoêci nadrobienia zaległoêci w ich zwiedzaniu i ch ci ich poznania uwa a Schäfer. I choç zew odkrywcy dominuje, to goêcie ci najch tniej zatrzymujà si jednak w hotelach znanych marek, zazwyczaj o standardzie czterech gwiazdek. Niemcy podró ujà du o ch tniej ni Polacy, ich do- Êwiadczenia w tym zakresie wyprzedzajà nas co najmniej o dobre kilkanaêcie lat. I choç mi dzy oboma rynkami mo na znaleêç wiele ró nic, pojawiajà si te punkty wspólne. Jednym z nich jest tendencja do spontanicznych wyjazdów na weekend. MG

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 WYDANIE SPECJALNE 5 Regiony Kampanie reklamowe i szeroka oferta produktów turystycznych majà przyciàgnàç turystów na weekend Przyciągnąć weekendowego Podobnie jest w innych cz - Êciach Polski. Âwi tokrzyskie najcz Êciej odwiedzajà mieszkaƒcy Mazowsza, Âlàska oraz woj. łódzkiego. W mniejszym stopniu wybierajà nas Małopolanie, chcemy przyciàgaç wi cej osób z Podkarpacia i Lubelszczyzny wymienia Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urz du Marszałkowskiego Województwa Âwi tokrzyskiego. Zauwa yliêmy, e konkretne atrakcje turystyczne przyciàgajà odwiedzajàcych z konkretnych regionów kraju. Przykładowo do Bałtowskiego Parku Jurajskiego w zorganizowanych grupach najliczniej przyje d ajà goêcie z Lubelszczyzny, na narty zazwyczaj wybierajà si do nas mieszkaƒcy Mazowsza i woj. łódzkiego twierdzi Kowalczyk. Sàsiedzi mile widziani Lubelszczyzna, podobnie jak inni, dostrzega rynek turystyki weekendowej nie tylko w województwach oêciennych (głównie Mazowsze), ale tak e za granicà. Podczas akcji promocyjnych prezentujemy si na Ukrainie informuje Adam Niedbał, główny specjalista ds. promocji w Urz dzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. W naszym przypadku turyêci krótkookresowi to tak e osoby, które przyje d ajà przy okazji prowadzonego przez siebie handlu przygranicznego. Staramy si zach ciç ich, by zostali u nas dłu ej i skorzystali z naszych produktów turystycznych opowiada Niedbał. Sporo odwiedzajàcych przyje d a do nas ze Âlàska, co zwiàza- 2,5 mln >> ze strony 1 ne jest z faktem, e jesteêmy jedynym w Polsce, oczywiêcie poza Âlàskim Zagł biem, regionem, w którym zbudowane zostały kopalnie. Górnicy tradycyjnie wybierali si do nas od zawsze na wypoczynek, np. na Pojezierze Ł czyƒsko-włodawskie, tradycja ta utrzymuje si do dnia dzisiejszego twierdzi Niedbał. Z kolei Pomorze to jeden z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych Polski, który zajmuje drugie miejsce za Mazowszem pod wzgl dem liczby przyjezdnych krótkookresowych. TuryÊci pochodzà z całej Polski, region przyciàga tak e obcokrajowców. Do tej pory wydaliêmy katalog produktów turystycznych w j zyku angielskim dystrybuowany mi dzy zagranicznymi touroperatorami, który jest tak e dost pny na stronach internetowych w j zyku niemieckim informuje Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki w Urz dzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Zostały w nim przedstawione gotowe pomysły produktów turystycznych, które wystarczy opatrzyç cenà. Podobne wydawnictwo dotyczàce turystyki wodnej pojawi si za mniej wi cej rok dodaje Chełkowska. Zró nicowana oferta Oferta weekendowa zawiera ró ne rodzaje turystyki. Gdy mówimy o miastach, na pierwszy plan wysuwa si zwiedzanie i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Drugim biegunem sà spektakularne wydarzenia w postaci festiwali i wa nych rozgrywek sportowych. Regiony nastawiajà si na turystyk aktywnà, uzdrowiskowà i rodzinnà. Badania pokazały, e woj. Êwi torzyskie powinno pozycjonowaç si w kierunku przyjazdów rodzin z dzieçmi. Dlatego ch tnie rozwijamy parki tematyczne, których oferta jest stopniowo poszerzana mówi Kowalczyk. Szlagierem regionu jest bez wàtpienia Park Dinozaurów w Bałtowie, który dyrektor Kowalczyk okreêla mianem megaatrakcji. Ka dego roku Bałtów odwiedza ok. 0,5 mln osób. MyÊl, e niewiele parków tematycznych w Polsce mo e si z nim równaç pod wzgl dem liczby goêci podkreêla Kowalczyk. Poza Parkiem Dinozaurów w okolicy powstała tak e Wioska Âredniowieczna, kolejnym hitem regionu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Turystyka rodzinna rozumiana jest w Âwi tokrzyskiem tak e jako wypoczynek zimowy. Pomorskie stawia na ró norodnoêç. Do aktrakcji regionu nale à m.in. Muzeum Bursztynu w Gdaƒsku, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku i Słowiƒski Park Narodowy. Nie brakuje te wydarzeƒ przyciàgajàcych turystów na weekend, takich jak inscenizacja bitwy pod Gniewem, obl enie Malborka, Jarmark Dominikaƒski, i Mistrzostwa Âwiata w Poławianiu Bursztynów. Pomorskie zach ca swojà ró norodnoêcià, dzi ki której odnajdzie si tu turysta o W 2010 R. NAJWIĘCEJ WYJAZDÓW KRÓTKOOKRESOWYCH (2 4 DNI) ZREALIZOWANO DO WOJEWÓDZTW 2 mln 1.8 mln Mazowieckie Pomorskie Dolnośląskie Rynek turystyki krajowej dynamicznie się rozwija Izabela Stelmańska: Jednym z naszych celów jest zatrzymanie warszawiaków na Mazowszu. 1.8 mln Śląskie 1.8 mln Wielkopolskie fot. sxc.hu Dane: Instytut Turystyki Jacek Kowalczyk: Konkretne produkty przyciągają odwiedzających z określonych regionów. ró nych preferencjach mówi Chełkowska. Bran a turystyczna wyczuwa, e musi sprostaç oczekiwaniom rozmaitych grup klientów i zapewniç im nie tylko atrakcje zajmujàce ich na dwie lub trzy godziny, ale stworzyç całoêciowy produkt obejmujàcy nocleg, ofert kulinarnà, a nawet edukacyjnà uwa- a Chełkowska. I faktycznie, Malbork to dziê nie tylko zamek, który zwiedza si w przeciàgu dwóch-trzech godzin, ale tak e mo liwoêç zaznajomienia si z dawnym rzemiosłem, skosztowania lokalnej kuchni oraz wzi cia udziału w imprezach. Marta Chełkowska: Pomorskie zachęca swoją różnorodnością, odnajdzie się tu każdy turysta. Kultura i rekreacja Mazowsze, które wi kszoêci kojarzy si z Warszawà, właênie dzi ki stolicy kładzie du y nacisk na turystyk kulturowà. Odbywajàce si w stolicy liczne wydarzenia kulturalne, obecne tu instytucje kultury, cenne zabytki to wszystko przyciàga turystów z Polski i zagranicy przyznaje Stelmaƒska. Jednak Mazowsze mo e zaproponowaç te wiele atrakcji z sektora turystyki aktywnej. Przez region biegnà Êcie ki rowerowe, nie brakuje stadnin koni i mo liwoêci uprawiania sportów wodnych. Posiadamy tak e Êwietnie rozbudowanà baz noclegowà i gastronomicznà, dzi ki której turysta mo e zatrzymaç si poza miastem dłu- ej zach ca Stelmaƒska. Pomysłem na krótki wypoczynek mo e byç tak e wizyta w centrum spa. W tym sektorze palm pierwszeƒstwa nale y przyznaç Lubelszczyênie. Znajdujàce si tu prywatne Uzdrowisko Nał czów przyciàga goêci spragnionych relaksu w luksusowych warunkach m.in. z Mazowsza. Poza typowymi zabiegami relaksacyjnymi coraz popularniejsze staje si wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem botoksu mówi Niedbał. Ale Lubelszczyzna to nie tylko Nał czów, to tak e bardzo popularny Kazimierz Dolny, odkryty przez artystów w latach 20. XX w. Miasto liczy ok. 4 tys. mieszkaƒców, w sezonie odwiedza je ok. 1 mln turystów informuje Niedbał. Lubelszczyzna przyciàga tak e atrakcjami tematycznymi, wêród których nale y wymienieç WieÊ Rumiankowà w Hołownie, WieÊ Tatarskà w Studziance, eszczynk z Wsià Mlecznà oraz Szlak elaza i Kowalskich Tradycji w Wojciechowie, który w 2010 r. otrzymał od POT-u certyfikat Najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego Inwestowaç, eby mieç Polskie regiony obfitujà w weekendowà ofert turystycznà, dlatego urz dy marszałkowskie oraz regionalne organizacje turystyczne realizujà ró ne akcje promocyjne, których celem jest upowszechnienie ÊwiadomoÊci ich istnienia. To, e turystyka weekendowa jest dla naszego regionu kluczowa, pokazuje nawet slogan Âwi tokrzyskie czaruje na weekend informuje Kowalczyk. Âwi tokrzyskie ch tnie korzysta z ró nych kanałów komunikacji. Poza promocjà na noênikach reklamy zewn trznej, region inwestuje w kampanie telewizyjne. Na poczàtku roku, w czasie ogólnopolskiej akcji Wypasiona zima, w telewizji publicznej (TVP 1 i 2) pojawiały si relacje z ró nych wydarzeƒ odbywajàcych si na Êwi tokrzyskich stokach z udziałem celebrytów. Naszym dzieckiem jest tak e Ojciec Mateusz, którego sceneri buduje malowniczy Sandomierz. Serial notuje oglàdalnoêç na poziomie 4 mln, warto wi c było osadzaç bohaterów w ró nych zakàtkach Êwi tokrzyskiego, by pokazaç pełniejsze spektrum naszych atrakcji turystycznych uwa a Kowalczyk. Kwota przeznaczona w roku 2010 na działania stricte promocyjne, obejmujàce kampani re- >> strona 6

6 6 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE >> ze strony 5 Przyciàgnàç weekendowego Pomorskie promuje wypoczynek przez cały rok fot. Pomorskie nabierz koloro w 2 klamowà, wykreowanie produktów turystycznych, produkcje telewizyjne, takie jak Sabat czarownic i Ojciec Mateusz wyniosła 6,1 mln zł. Mazowieckie prowadziło w sierpniu szerokà kampani wizerunkowà Mazowsze. Weekend dwa kroki stàd. W mediaplanie znalazły si noêniki reklamy zewn trznej, spoty w TVP 3, publikacje w dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach i prasie regionalnej, ponad 1100 emisji spotów radiowych, 60 mln odsłon w internecie (portale ogólnopolskie (geotargetowane), lokalne i społecznoêciowe), tak e imprezy plenerowe oraz konferencje poêwi cone budowaniu oferty turystycznej Mazowsza. Koszt projektu wyniósł 1,7 mln zł. Bud et na działania marketingowe regionu na 2010 r. to prawie 4,5 mln zł, z czego zł pochodziło ze Êrodków UE. Na 2011 r. do zagospodarowania jest zł (w tym ze Êrodków UE zł). Pomorskie realizuje obecnie (od marca 2010 do czerwca 2012 r.) projekt Pomorskie dobry kurs. Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego. Kampania obejmuje reklam zewn trznà (outdoor), internet, pras, emisj spotu reklamowego w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i kompleksach kinowych w najwi kszych oêrodkach miejskich w kraju, wykonanie i druk ulotek, map i przewodników, promujàcych wybrane formy aktywnoêci turystycznej w regionie pomorskim, zamówienie promocyjnych gad etów reklamowych, uczestnictwo w targach turystycznych oraz opracowanie portalu internetowego Jednym z celów jest zwi kszenie udziału województwa pomorskiego w krajowych podró ach krótkookresowych mieszkaƒców Polski (z 3. na 2. miejsce w rankingu krajowym). Całkowity bud et na turystyczne działania promocyjne Pomorskiego na rok 2012 to nieco ponad 2 mln zł. Produkty budowane razem z bran à Regiony, poza działaniami stricte reklamowymi, dostrzegajà potrzeb wspierania lokalnych przedsi biorców, którzy próbujà stworzyç nowe produkty turystyczne lub poszerzyç ju istniejàce. Staramy si wspieraç lokalnà bran- turystycznà naszà wiedzà i pomagaç im w rozpowszechnianiu informacji na temat własnych ofert. Obecnie pracujemy nad stworzeniem kompendium wiedzy o turystycznych propozycjach regionu, którym b dzie portal pomorskie.travel opowiada Chełkowska. W Lubelskim urzàd marszałkowski wspólnie z Lubelskà Regionalnà Organizacjà Turystycznà podejmujà przedsi wzi cia, które majà pomóc lokalnym przyszłym przedsi biorcom zało yç własny biznes. W zeszłym roku zaprosiliêmy zainteresowanych na cztery wyjazdy studyjne do Włoch, Belgii, Szwecji oraz Niemiec, w czasie których mogli zobaczyç, jak tamtejsza bran a turystyczna buduje swojà ofert informuje Niedbał. Pokazano np. niewielkie, rodzinne winnice we Włoszech i wycieczki barkà, nap dzanymi energià wiatru i słoƒca po rzekach Flandrii Zachodniej wymienia Niedbał. Takie przykłady dobrych praktyk majà pomóc im stworzyç własne firmy i pokazaç, e to cz sto pomysł, a nie du e inwestycje, odpowiada za sukces projektu. Mazowieckie organizuje ka dego roku sejmik turystyczny b dàcy platformà wymiany informacji mi dzy bran à turystycznà, samorzàdami a stowarzyszeniami. Turystyka weekendowa rozwija si w Polsce z ka dym rokiem. Regiony dopiero teraz zacz ły dostrzegaç potrzeb badania tego zjawiska, obecnie trudno jest zdobyç wiarygodne dane statystyczne mówiàce o wielkoêci tego ruchu. Na podstawie rozmów z gestorami bazy noclegowej mo na jednak wyciàgnàç wniosek, e Polacy ch tnie wyje d ajà na dwa-trzy dni i korzystajà z atrakcji, które dla nich przygotowano. Wiadomości z branży co dwa tygodnie na Twoim biurku zamów prenumeratę

7

8 8 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Produkt Kujawsko-pomorskie kusi miłosnymi doznaniami Walentynkowy weekend we dwoje Jednym z pomysłów na promocję Kujawsko-pomorskiego jest zaprezentowanie regionu jako idealnego miejsca na romantyczny wyjazd. Pozycjonowanie w segmencie romantycznych destynacji najbardziej widoczne jest w Chełmnie, a pojawiajàce si przy nazwie frazy Miasto Zakochanych i Miasto MiłoÊci zostały nawet zastrze one. Produkt bardzo dobrze wpisuje si w weekendowà ofert regionu. Chełmno liderem WÊród atrakcji skierowanych do tej grupy znalazł si spacer wzdłu wàskich uliczek Starego Miasta i w parku. Jednak prawdziwie miłosna historia rozgrywa si w koêciele farnym, w którym znajdujà si relikwie Êw. Walentego. Ka dego roku z okazji dnia patrona zakochanych odprawiane sà uroczyste msze Êwi te, podczas których wystawiane sà cenne szczàtki Êwi tego. Kiedy 11 lat temu udało nam si namówiç proboszcza na wystawienie relikwii, po raz pierwszy zorganizowaliêmy w Walentynki miłosnà imprez masowà mówi El bieta Pawelec, inspektor ds. promocji turystycznej w Urz dzie Miasta w Chełmnie. Od czego czasu z ka dym rokiem w naszych Walentynkach bierze udział coraz wi cej mieszkaƒców oraz turystów dodaje Pawelec. Chełmiƒscy piekarze i cukiernicy przygotowujà szczególnie du e iloêci popularnych bułeczek walentynkowych z lubczykiem oraz innych wyrobów cukierniczych w kształcie serc. W MieÊcie MiłoÊci mo na znaleêç tak e ławeczki zakochanych, które nie słu à jedynie wypoczynkowi po zwiedzaniu. Miasto nadało zwyczajnej ławeczce dodatkowà funkcjonalnoêç. Dzi ki zainstalowanej kamerze skierowanej bezpoêrednio na nià, odwiedzajàcy mogà wysłaç Pozdrowienia na ywo. Wystarczy zaprosiç pozdrawianà osob na stron internetowà miasta, na której emitowany jest obraz, a nast pnie przekazaç wiadomoêç, patrzàc wprost do kamery. Miasto przygotowuje tak e Tras Zakochanych, która b dzie wiodła przez romantyczne zakàtki Chełmna. Nasza miłosna promocja obejmuje udział w imprezach targowych wyjaênia Pawelec i zaznacza, e na małych miasto promuje si samodzielnie, du ych wspólnie z Regionalnà Organizacjà Turystycznà. Pawelec podkreêla, e gros Êrodków z bud etu jest przeznaczonych na dodarcie do jak najszerszej grupy klientów właênie z informacjà o Walentynkach. Zaproszenie na weekend Kolejnym pomysłem dla par b dzie wizyta w Toruniu. Liczne kawiarenki i restauracje na gotyckiej Starówce zapraszajà na romantyczne wieczory, a atrakcjà b dzie z pewnoêcià wizyta w ywym Muzeum Piernika, w którym mo na wspólnie upiec ciasto miłoêci. Z kolei w Bydgoszczy zakochani docenià malowniczà sceneri, którà tworzà zaułki i mostki Wenecji Bydgoskiej oraz wiekowe olchy i topole rosnàce nad Starym Kanałem Bydgoskim. Kujawsko-pomorskie to region nastawiony głównie na turystyk weekendowà mówi Justyna Malinowska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Pomysłów na krótkie wyjazdy mamy wiele, jednym z nich jest promowanie regionu jako idealnego miejsca dla zakochanych dodaje Malinowska i wyjaênia, e inspiracjà do pokazania regionu tej grupie klientów były wyniki badaƒ, które wyraênie potwierdziły, e w kujawsko-pomorskie przyje d a du o par. Poza atrakcjami w miastach, zakochanych przyciàgamy równie pakietami spa & wellness. OÊrodków specjalizujàcych si w tego typu usługach znajduje si u nas bardzo du- o, wystarczy wspomnieç o uzdrowisku Ciechocinek i Inowrocław informuje Malinowska. Pomysł z perspektywà Oryginalny produkt cieszy si coraz wi kszym zainteresowaniem, równie lokalnego biznesu. Ka dego roku zwracajà si do nas kolejne firmy, które chcà pokazaç swoje propozycje wyjazdów na naszych stronach internetowych lub podjàç wspólne działania promocyjne informuje Malinowska. Turystyka weekendowa dla Kujawsko-pomorskiego ma zasadnicze znaczenie, dlatego lokalne organizacje turystyczne oraz samorzàdowcy nie ustajà w wysiłkach, by pokazaç rozmaitoêç mo liwoêci sp dzenia tu kilku dni. Weekend dla zakochanych jest jednym z takich pomysłów. MG

9 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 WYDANIE SPECJALNE 9

10 10 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WT SONDA W turystyce weekendowej króluje samoobsługa. Co powinno się zmienić, aby więcej ofert sprzedawały biura? Aby Polacy zacz li kupowaç oferty w biurach podró y, muszà si one najpierw pojawiç na rynku. Biura nie mogà bazowaç na zwykłym poêrednictwie rezerwacji miejsc hotelowych, powinny stworzyç kompleksowy produkt. W ofercie mo na zawrzeç elementy turystyki aktywnej, kulturowo-historycznej lub eventowej. Obecnie takich propozycji jest bardzo mało lub nie ma ich wcale, nie dziwi wi c to, e klienci sami poszukujà pomysłów na krótki wyjazd. Decyzj o nim podejmujà cz sto spontanicznie i właênie wtedy gotowy produkt z oferty biura mógłby si sprzedaç. Klient, zamiast traciç czas na samodzielne wyszukiwanie noclegu, wy ywienia i atrakcji w okolicy, kupiłby przygotowany pakiet w biurze podró y. Zdzisław Pawlicki, dyrektor biura ZROT DziÊ trudno jest znaleêç w biurze podró y propozycj wyjazdu weekendowego. Za ten stan rzeczy odpowiedzialne sà ROT-y, LOT-y, prywatni przedsi biorcy i organizatorzy turystyczni. To oni, współpracujàc, powinni dà yç do stworzenia atrakcyjnych produktów weekendowych. Na witrynach województw, miast i regionów poêwi conych turystyce powinny pojawiaç si listy biur podró y organizujàcych weekendowy wypoczynek na ich terenie, a na stronach biur podró y i gestorów noclegów informacje o atrakcjach regionu. Istotne jest równie przekazywanie konkretnych informacji dotyczàcych oferty, takich jak miejsce pobytu, atrakcje i oczywiêcie cena. Ryszard Kaliński, dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, UM w Łodzi Wzakresie indywidualnych wyjazdów weekendowych rola biur podró y jest dziê znikoma. Wszelkie informacje i oferty klient mo e łatwo znaleêç na stronach internetowych, ch tnie te sam dokonuje rezerwacji, poniewa taka podró nie wià e si z ponoszeniem wysokiego ryzyka. Hotele cz sto nie chcà współpracowaç z biurami, oferujàc im takà samà cen za pobyt jak klientowi indywidualnemu. Szans biur podró y widziałabym raczej w segmencie wyjazdów grupowych. Z ich organizacjà wià e si koniecznoêç wynaj cia autokaru, przewodnika, wykupienia ubezpieczenia. Innym pomysłem dla biur byłoby budowanie skomplikowanych pakietów obejmujàcych np. kolacj w restauracji, udział w koncercie lub innej atrakcji regionu. Justyna Pańka-Jabłońska, biuro podróży Prima Tour, Kielce Wprzeciwieƒstwie do podró y słu bowych za pobyty weekendowe klienci płacà sami, dlatego szukajà najkorzystniejszych cen i tu biura podró y mogà okazaç si konkurencyjne. Istotnà sprawà wydaje si przygotowanie pakietów obejmujàcych pobyt w hotelu z wy ywieniem i usługami dodatkowymi. Trzeba te zapewniç informacj na temat atrakcji dost pnych w okolicy hotelu wraz z cenami korzystania z nich, godzinami otwarcia i wskazówkami dojazdu. Biura powinny byç przygotowane na pytania klienta i umieç wzbudziç jego zainteresowanie. Cz Êç klientów zwraca uwag tylko na ofert hotelu i preferuje wypoczynek w kompleksach hotelowych, wi kszoêç dokonuje wyboru ze wzgl du na mo liwoêç sp dzenia czasu w danym regionie. Paweł Rytel, dyrektor ds. sprzedaży, StayPoland.com

11 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 PROMOCJA 11 Ciuchcią przez Mazowsze Âwiat kolejek wąskotorowych wywołuje wiele sympatii i pozwala przenieść się w czasie do najdawniejszej historii. Kolejki wprowadzają nas w nostalgiczny nastrój, wywołują tęsknotę za czymś, co minęło, a jednocześnie rozbudzają naszą ciekawość. Pierwszy pociąg na ziemiach polskich wyruszył na szlak z Wrocławia do Oławy 21 maja 1842 r. Jednak jako początek powstania kolei w Polsce przyjmuje się 14 czerwca 1845 r., wtedy to pierwszy pociąg Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej wyruszył w podróż z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Obecnie w Polsce jest 25 kolejek wąskotorowych. Najdłuższa trasa wąskotorówki wożącej turystów ma dziś ponad siedemdziesiąt kilometrów, najkrótsza w Puszczy Kozienickiej na razie kilkaset metrów. Tory, po których poruszają się parowozy i wagoniki, pamiętają schyłek XIX wieku, a ciuchcie często mają za sobą służbę w wojsku pruskim, austriackim, niemieckim i polskim. Zanim na wąskim torze pojawili się turyści, małe parowozy ciągnęły wagoniki pełne buraków, drewna, węgla i cegieł. Bieg tych pociągów to bieg historii, która niełaskawa w ostatnich dekadach szykowała dla kolejowych,,maluchów stacje końcowe, bocznice i złomowiska. Dzięki samorządom lokalnym i miłośnikom żelaznych dróg uratowano wiele z nich od zapomnienia. Na Mazowszu są cztery wąskotorówki: Mławska Kolej Dojazdowa, Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa, Sochaczewska Kolej Muzealna i Starachowicka Kolej Wąskotorowa. Mławska Kolej Dojazdowa rozpoczęła działalność 30 lipca 1915 r. na trasie Mława Przasnysz. Zbudowano ją w rekordowym tempie kilku tygodni. Jednak początki kolei wąskotorowej są na tym terenie o wiele wcześniejsze. W drugiej połowie XIX w. Ludwik Krasiński wybudował cukrownię w swoim majątku Krasne, okoliczne wsie połączył siecią ułatwiającą dowóz buraków cukrowych. Jeszcze przed II wojną światową kolejka przez Maków Mazowiecki docierała do Ciechanowa. Linia kolejki biegnie dziś z Mławy przez Grudusk Przasnysz Krasne do Makowa Mazowieckiego i wynosi 74 km. Obecnie pociągi kursują rekreacyjnie na lini Czernice Borowe Przasnysz Krasne. Szczególnie interesujący jest ten ostatni przystanek. Krasne od XV wieku związane było z rodziną Krasińskich, która należała do najpotężniejszych rodów magnackich w Polsce. Urząd Gminy Krasne (powiat przasnyski) (23) Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa przewiozła pierwszych turystów w 2004 r. Ma za sobą ponad 100-letnią historię, była częścią Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Kolejka kursuje regularnie w każdą niedzielę na trasie Piaseczno Tarczyn Piaseczno. Można zamówić pociąg specjalny w każdy dzień tygodnia. Grupy turystów zorganizowanych mogą zamówić dodatkową atrakcję w postaci wizyty w gospodarstwie agroturystycznym w Gołkowie, w którym prym wiodą strusie. Starachowicka Kolej Wąskotorowa. Z wagoników kolejki podziwiać można uroki Puszczy Iłżeckiej, wysłuchać opowieści o potyczkach powstańców styczniowych, a w okolicach Dębowej Góry zobaczyć czarnego bociana. Stacje końcowe to doskonałe miejsca wypadowe do dalszych wycieczek. Uwagę turysty powinna przykuć przede wszystkim Iłża, miasto położone 120 km od Warszawy. Istniało już ono we wczesnym średniowieczu. Od XII wieku do 1789 r. było własnością biskupów krakowskich, którzy zbudowali tu około 1340 r. zamek. Sochaczewska Kolej Muzealna. W południowej części miasta, obok dworca kolejowego znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej. Zgromadzono tu wszystko, co jeździło po torach od 600 do 1000 mm. Ponad 200 lokomotyw, wagonów i pojazdów roboczych, w części unikatowych. Każdy eksponat to historia. Przez wiele lat gromadził je jeżdżąc po całej Polsce Bogdan Pokropiński, człowiek bez reszty zakochany w kolei, w wąskotorowej szczególnie. Jest to największa tego typu kolekcja w Europie. Sochaczewską Kolej Dojazdową zaczęto budować w 1921 r., 18 września 1922 r. przewiozła pierwszych pasażerów na odcinku Sochaczew Tułowice. Kolej przestała kursować 30 listopada 1984 roku (ostatni pociąg odjechał z Sochaczewa o 15:35), w 1986 r. zorganizowano na stacji Sochaczew muzeum. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (46) Dodatkową atrakcją na szlaku kolejek wąskotorowych na Mazowszu jest Skansen Leśnej Kolejki Wąskotorowej im. Jana Szweda. Kolejkę leśną w Puszczy Kozienickiej wybudowali w 1915 roku Austriacy. W latach 50. długość linii wynosiła 50 km. Obiektem pozostałym po kolejce leśnej, który dotrwał do początku XXI wieku, była hala parowozowni w Pionkach jedyny tego typu obiekt w Polsce. Urządzono tu Skansen Leśnej Kolei w Pionkach, a w nim odrestaurowane lokomotywy spalinowe. Skansen Leśnej Kolejki Wąskotorowej w Pionkach

12 12 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Weekend w Gdańsku z Kartą Turysty Zwiedzanie Gdańska najlepiej zacząć od Starego Miasta, słynącego z takich zabytków, jak kościół św. Katarzyny, Hala Targowa czy Bazylika Mariacka. Ta ostatnia to żelazny punkt programu każdego turysty, jest ona największym pod względem wielkości kościołem ceglanym w Europie. Po jej obejrzeniu warto udać się do Ratusza Głównego Miasta. Zobaczyć można tu piękne sale, zdobienia i obrazy, z Kartą Turysty (KT) wejście do wnętrz jest darmowe. Tuż obok Ratusza stoi słynny Dwór Artusa, którego zwiedzanie również objęte jest zniżką za okazaniem KT. Stąd już tylko kilka kroków na Długie Pobrzeże, gdzie znajduje się najstarszy portowy żuraw w Europie. Na jego kolejnych kondygnacjach eksponowane są koła napędowe, liny, a z jednego z okienek rozpościera się widok na płynącą w dole Motławę. Po obejrzeniu żurawia można przeprawić się promem na jej drugi brzeg i obejrzeć pierwszy zbudowany w PRL statek Sołdek, a następnie wybrać się do Centralnego Muzeum Morskiego w Spichlerzach. Tu też przydaje się KT, która czteroosobowej rodzinie pozwala zaoszczędzić nawet 56 zł. Na koniec dnia pozostaje odwiedzić dom Uphagena z imponującymi wnętrzami (zniżka z KT), a później pospacerować ulicą Długą i odwiedzić fabrykę cukierków, gdzie przy odrobinie szczęścia można trafić na pokaz procesu produkcji. Dzięki KT na zakup łakoci w lokalnym sklepie otrzymuje się 25 proc. zniżki. Dla miłośników przeszłości Gdańsk to miasto, w którym można poznać różne momenty historii Polski i Europy. Ciekawym przeżyciem będzie wizyta w Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew znajdującym się przy ulicy Chmielnej (wstęp z KT bezpłatny), gdzie można zobaczyć Uliczkę Hanzeatycką. Wrażenie robią fantastycznie wykonane postaci, warsztaty, stragany, a autentyczności dodają dobiegające zewsząd odłgosy ludzi, płaczących dzieci, pracujących rzemieślników i kościelnych dzwonów. Świadectwem trudnej i krwawej historii Polski jest z pewnością Westerplatte, dziś symbol heroicznej walki Polaków z początków II wojny światowej. Na Westerplatte można dopłynąć stylizowanymi galeonami Lew i Perła (zniżka 10 proc. z KT). Miłośnicy historii powinni odwiedzić jeszcze jedno miejsce Centrum Hawelianum na Górze Gradowej. Została tu zaprezentowana multimedialna wystawa opowiadająca dzieje tego miejsca. W forcie warto obejrzeć wystawę Energia, Niebo, Słońce, która w przystępny i ciekawy sposób pozwala zarówno dzieciom, jak i dorosłym zrozumieć istotę towarzyszących nam na co dzień zjawisk fizycznych (wstęp bezpłatny po okazaniu KT). Dodatkową atrakcją jest rozciągająca się na cały Gdańsk piękna panorama. W pobliżu Dworca Głównego znajduje się ciekawa, choć zupełnie inna ekspozycja zatytułowana Drogi do wolności (zniżka z KT 50 proc.). Wystawa jest niewielka i przeznaczona raczej dla osób dorosłych i starszej młodzieży ze względu na poruszane w niej kwestie związane z trudną epoką PRL-u. Ciekawostką będzie z pewnością odtworzony sklep z lat 80. XX w. z przerażającymi pustymi półkami, dawną kasą, butelkami na mleko i oranżadę oraz kobietą z wianuszkiem papieru toaletowego. Ostatnią z najważniejszych atrakcji Gdańska jest Park Oliwski z katedrą, w której latem odbywają się 20-minutowe koncerty organowe. Wstęp jest bezpłatny, muzyki można posłuchać o pełnej godzinie. Dużą atrakcją Gdańska jest także dość okazałe i rozległe ZOO (z KT wstęp bezpłatny). Wizyta w Gdańsku nie byłaby pełna bez odwiedzenia Muzeum Bursztynu, gdzie wyeksponowane zostały piękne przedmioty wykonane ze złota Bałtyku. Wejście do placówki i zakup żywicznych pamiątek będą tańsze za okazaniem KT. Na koniec warto wybrać się do Gdańska-Jelitkowa, gdzie na pięknej plaży lub w pobliskim parku można odpocząć po trudach zwiedzania i posłuchać szumu rozbijających się o brzeg fal. MG

13 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 WYDANIE SPECJALNE 13 Śląskie Produkty turystyczne oparte na aktywnoêci cieszà si du ym powodzeniem Różnorodnie i aktywnie na Śląsku Turystyka weekendowa w Polsce to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi branży turystycznej. Z sezonu na sezon staje się coraz modniejszą alternatywą dla kilkutygodniowych urlopów, na które nie każdy może sobie pozwolić. Jaga Kolawa Na podstawie badaƒ ruchu turystycznego w woj. Êlàskim w latach mo na zauwa yç tendencj do zwi kszania si odsetka turystów przyje d ajàcych w celu wypoczynku na łonie natury. Zakupy lub rekreacja Ponad 30 proc. turystów korzysta z terenów rekreacyjnych, decydujàc si na odpoczynek w lesie, nad wodà, w górach. Obserwujemy dwie tendencje w turystyce weekendowej wyjaênia Barbara Salamon-Szympruch ze Âlàskiej Organizacji Turystycznej. Po pierwsze, wiele osób wykorzystuje weekendy jako okazj do zwi kszonej konsumpcji i sp dza je, bioràc udział w atrakcjach proponowanych przez centra handlowe. Po drugie, coraz wi kszym zainteresowaniem cieszy si turystyka aktywna górskie szlaki, trasy rowerowe i wszelkie miejsca, w których mo na uprawiaç ró nego rodzaju sporty równie sà oblegane, szczególnie gdy dopisuje pogoda. Zauwa amy te wzrost zainteresowania sportami niszowymi, np. spływami kajakowymi i eksploracjà jaskiƒ. Jednym z trendów jest aktywne spędzanie wolnych dni Naturalne bogactwo Jednym z najch tniej odwiedzanych miejsc w Âlàskiem jest Jura Krakowsko- -Cz stochowska słynàca z czystych lasów, malowniczych ostaƒców i ruin Êredniowiecznych zamków i warowni. Jak podkreêla Robert Nieroda, dyrektor biura Zwiàzku Gmin Jurajskich: Jura ze wzgl du na ukształtowanie terenu nadaje si na ró ne aktywnoêci, bo tutaj nie jest nudno. Turystyka aktywna na terenie Jury ma Êwietne warunki do rozwoju. Nasza rekomendowana trasa 184 km Szlakiem Orlich Gniazd przebiega przez najwa niejsze atrakcje Jury. W powiecie zawierciaƒskim powstaje 2 tys. km tras rowerowych, cz sto wytyczanych istniejàcymi duktami, ale nowo oznakowanych i zaopatrzonych w dodatkowà infrastruktur. Jura ma te dobre warunki do uprawiania narciarstwa Êladowego, mo na jeêdziç na quadach na terenach pustynnych i w nieczynnych kamieniołomach. Zdaniem dyrektora Nierody trzeba sprawiç, by te formy aktywnoêci były dost pne nie tylko dla wybranej grupy ludzi, trzeba je rozpropagowaç. To tak jak z jazdà na nartach, gdy chcemy si nauczyç, idziemy do szkółki narciarskiej. Potrzeba instruktorów, wi cej wypo yczalni sprz tu, eby mo na było spróbowaç eksploracji jaskiƒ, wspinaczki itp. Pogranicze to atut Du ym atutem regionu sà Beskidy. Jak podkreêla wiceprezes Beskidzkiej Izby Turystyki Zbigniew Poraniewski sà idealnym miejscem na weekendowy wypoczynek. Powstaje mnóstwo nowych atrakcji, np. parków przygody, obserwujemy boom na Êcie ki rowerowe, parki linowe, rozwija si eglarstwo, Jezioro ywieckie w sezonie prze ywa obl enie. Zdaniem prezesa kolejny plus Beskidów to poło enie na pograniczu. Zacz li do nas przyje d aç Słowacy i Czesi, który uczestniczà w eventach, chodzà po górach, mo na ich spotkaç na Êcie kach rowerowych. Wspólny projekt transgraniczny Euroregion Beskidy zdaje egzamin. Turystyczny potencjał zacz ły doceniaç równie małe gminy Podbeskidzia. Gmina Czernichów w powiecie ywieckim realizowała w latach działania promocyjne i medialne pod hasłem: Góra ar i Jezioro Mi dzybrodzie: najlepszy wybór na turystycznà przygod. Emisje reklam w ró nych mediach, mailing internetowy, materiały reklamowy, zdaniem władz Czernichowa, dały pozytywny oddêwi k. O sukcesie przeprowadzanej kampanii Êwiadczy tłok w naszych atrakcjach turystycznych, turyêci przyje d ajà na aglówki, do szkółki szybowcowej cieszy si Jadwiga Chamera, sekretarz gminy. Punktem kulminacyjnym projektu była ubiegłoroczna 2- dniowa impreza dla 100 przedstawicieli firm organizujàcych wypoczynek na Podbeskidziu. Mieli oni okazj osobi- Êcie przekonaç si, jak profesjonalnie jest przygotowana miejscowa baza turystyczna oraz ile atrakcji czeka tutaj na wypoczywajàcych. Zgodnie z zasadà, e du y mo e wi cej, powstało partnerstwo lokalne. Pi ç okolicznych gmin tworzy m.in. informator turystyczny regionu ywieckiego, wspólny portal internetowy prezentujàcy ró ne formy tak e aktywnego wypoczynku i ekstremalnego relaksu. Niezb dna infrastruktura Weekendówki rzadko sà organizowane przez touroperatorów, którzy podkreêlajà, e wi kszoêç turystów decyduje si na taki wyjazd spontanicznie, w ostatniej chwili i bez poêredników. Powstałe w ubiegłym roku biuro Silesia Trip z Katowic, specjalizujàce si w wycieczkach po regionie, zamierza,wzbogaciç swojà ofert incentive dla firm. Chcemy pokazaç pi kno Âlàska i jego sportowe atrakcje. Quady, skałki, jaskinie, wspinaczki górskie, nordic walking, paralotnie wszystkie tego typu sposoby naładowania akumulatorów sà w zasi gu r ki wymienia Łukasz Juzwa z Silesia Trip. Na wi kszym zainteresowaniu turystykà weekendowà mo na zarabiaç, je eli zainwestuje si w odpowiednià infrastruktur. W poprzedniej epoce nawet na poczàtku lat 90. wspomina Robert Nieroda byliêmy skazani na turystyk harcerskà, tzn. konieczne były własne namioty, prowiant itp., by móc poznawaç walory Jury. Według wiceprezesa Beskidzkiej Izby Turystyki mieszkaƒcy wielkomiejskich metropolii sà skazani na weekendowy wypoczynek. Nasze tempo ycia i kwestie finansowe sprawiły, e wybieramy weekendy, ale chcemy je sp dziç w pełni. Ró norodnoêç, dost pnoêç i łatwy dojazd to atuty propozycji aktywnego sp dzenia czasu na Âlàsku, coraz wi ksza grupa turystów ma okazj si o tym przekonaç. fot. sxc.hu (4)

14 14 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Trendy Polskie hotele inwestujà w weekendowe pakiety premium, które pomagajà im wyró niç si na rynku i pozyskaç nowych klientów Premium w odpowiedzi na potrzeby rynku W segmencie pobytów weekendowych coraz częściej można znaleźć propozycje z poszerzonym pakietem usług. I choć taka oferta jest zazwyczaj droższa od standardowej, chętni na weekend premium zawsze się znajdują. Najcz Êciej z weekendem premium sà kojarzone pakiety spa & wellness, i nic dziwnego, takich ofert jest w Polsce prawdopodobnie tyle, ile oêrodków specjalizujàcychsi wusługachzzakresu odnowy biologicznej. Decyduje wygoda Jednak samo spa to ju za mało. Hotele dodajà do swoich propozycji kolejne usługi, takie jak jazda konna, gra w golfa lub degustacja wybornych alkoholi. W ten sposób powstaje oferta luksusowa. Polacy przywiàzujà dziê wi kszà wag do przeciwdziałania stresowi i lepiej dbajà o zdrowie, dlatego decydujà si na wypoczynek aktywny, połàczony z relaksem lub stosowaniem konkretnej diety mówi Dorota Tokarska z działu marketingu hotelu Manor House. Drugim powodem, dla którego pakiety weekendowe zyskujà na popularno- Êci, jest to, e oferta rynkowa jest bardzo bogata, klient mógłby zwyczajnie zginàç w gàszczu propozycji. Zdecydowanie łatwiej skorzystaç z gotowego pomysłu, który zaspokaja ró ne potrzeby, np. relaksu w spa lub aktywnego sp dzania czasu na Êwie ym powietrzu dodaje Tokarska. W podobnym tonie wypowiada si Daniel Błaszkiewicz, dyrektor ds. marketingu i sprzeda y w hotelu Anders. Pakiety sà i b dà potrzebne, poniewa goêç chce otrzymaç ofert kompletnà, ze szczegółowà specyfikacjà dotyczàcà wszystkich składowych. Ponadto pakiet to korzystniejsza forma zakupu ró nych usług wyjaênia Błaszkiewicz. Moim zdaniem kompleksowa oferta z Daniel Błaszkiewicz: Pakiety są i będą potrzebne, ponieważ gość chce otrzymać ofertę kompletną, ze szczegółową specyfikacją. segmentu premium zaspokoja potrzeby goêci korzystajàcych z usług hoteli 4-gwiazdkowych konkluduje Błaszkiewicz. Dla duszy i ciała Pakiety premium to przyszłoêç. Na przestrzeni trzech ostatnich lat zanotowaliêmy du- y wzrost sprzeda y kompleksowych ofert. W 2011 r. 95 proc. osób decyduje si na jeden z kilkunastu proponowanych przez nas pakietów, a zaledwie 5 proc. wybiera zwyczajny nocleg ze Êniadaniem informuje Tokarska. W Manor House turyêci mogà zdecydowaç si na pobyt połàczony z jazdà konnà, golfem wodnym (rozgrywki polegajà na trafieniu specjalnà, niezatapialnà piłeczkà do kr gów znajdujàcych si na stawie) lub dietà dr. Bardadyna. Z kolei hotel Anders proponuje pobyt połàczony z grà w golfa na pobliskim polu golfowym. Zauwa yliêmy, e go- Êcie grajàcy w golfa cz sto rezerwowali noclegi w naszym hotelu. PostanowiliÊmy wzbogaciç ich pobyt o zabiegi w naszym centrum spa i tak powstała oferta Golf & SPA. W ciàgu roku sprzedajemy kilkanaêcie takich pakietów, przy czym poziomowi rezerwacji towarzyszy niewielki, aczkolwiek zauwa- alny trend wzrostowy tłumaczy Błaszkiewicz. Relaks ze scenariuszem Niezwykłe imprezy to pomysł na wzbogacenie oferty hotelu Mercure Mrongovia w Mràgowie. Mamy wiele propozycji na sp dzenie weekendu w naszym hotelu mówi Marzena Skwira, kierownik działu marketingu w Mercure Mrongovia. Do oferty premium mo na zaliczyç chocia by weekend z winami Grands Vins Mercure oraz weekend pełen kultury z Małgorzatà Kaliciƒskà. wymienia Skwira. W przypadku pierwszej propozycji klienci majà mo liwoêç poznania Êwiata win Grands Vins Mercure serwowanych we wszystkich hotelach tej sieci. Spotykajà si równie z somalierem, który opowiada im o kulturze wina. Na koniec odbywa si degustacja napoju bogów. Weekendowe pobyty premium sà skierowane do ró norodnego klienta. Powstały one w odpowiedzi na potrzeby rynku, a towarzyszàcy im trend wzrostowy sprawia, e obiekty z pewnoêcià b dà w nie nadal inwestowaç. MG Urząd Miasta Kielce Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, Kielce tel faks Kielce stolica ziemi świętokrzyskiej, sandomierskiej i ponidziańskiej. Przepiękna lokalizacja w dolinie otoczonej prastarymi Górami Świętokrzyskimi sprawia, że turyści czują się tu jak w baśniowej krainie. Każdy gość naszego miasta znajdzie liczne muzea, zabytkowe budowle świeckie i sakralne, zachwyci się wieloma terenami zielonymi, zaś prawdziwą gratką dla pasjonatów historii ziemi są cztery rezerwaty geologiczne, stanowiące swoiste muzeum geologii pod gołym niebem. Najatrakcyjniejszym z nich jest niewątpliwie Kadzielnia ze słynną Skałką Geologów, zbudowaną z wapieni koralowych, ze skamielinami koralowców i innych zwierząt morskich sprzed 350 mln lat. Malowniczy, nowoczesny amfiteatr, szmaragdowe jeziorko, taras widokowy i wreszcie przeszło 20 tajemniczych jaskiń uzupełniają wartość tej turystycznej perełki Kielc. Pozostałe trzy to rezerwaty: Wietrznia z fenomenalną odsłoną profili skał dewońskich z doskonale zachowaną skamieniałą fauną tego okresu, Śluchowice z podręcznikowym przykładem plastycznego fałdowania warstw skalnych oraz Biesak Białogon ze skałami dolnego kambru. Piątym rezerwatem, który znajduje się w obrębie Kielc, jest rezerwat krajobrazowy Karczówka ulubione miejsce spacerów kielczan i ich gości. W przyjaznych turystom Kielcach znajdują się liczne znakowane szlaki piesze. Dla kolarzy stworzono trasy rowerowe (w tym górskie o znacznie zróżnicowanym stopniu trudności). Narciarze skorzystać mogą z kilku wyciągów, z których dwa znajdują się w samym mieście. Nie doznają także zawodu zwolennicy jazdy konnej, pływania, lotnictwa czy spadochroniarstwa oraz wszelkich innych form aktywnego wypoczynku. Dopełnieniem oferty dla przyjezdnych jest bogata baza noclegowa, gastronomiczna i sieć usługowa. Fachowość i kompetencja kadr turystycznych gwarantuje zadowolenie gości.

15 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 WYDANIE SPECJALNE 15 Transport Tanie linie lotnicze generujà znacznà cz Êç turystyki weekendowej Tanie linie lotnicze pożądany partner Tanie linie lotnicze to motor napędowy turystyki miejskiej. Wraz z ich pojawieniem się miasta zyskały nowych klientów, którzy chętnie wydają w nich swoje pieniądze. Marzena Buczkowska Dzi kiliniomniskokosztowym(lcc) do Poznania przyleciało w 2009 r. 325 tys. pasa erów, w 2010 r. liczba ta zwi kszyła si ju do 362 tys. W przypadku Krakowa udział LCC w całkowitym ruchu pasa erskim kształtował si na poziomie 58,49 proc., w 2010 r. 61,4 proc. Wysokie wzrosty sà szczególnie widoczne, gdy si gnàç pami cià do pierwszych lat, kiedy przewoênicy niskokosztowi zacz li swoje operacje w Polsce. W przypadku Poznania był to rok 2003 (Air Polonia obsługujàca tras Poznaƒ Londyn Stansted). Tanie linie lotnicze w Polsce obsługujà ruch mi dzynarodowy, generujàc du à liczb pasa erów mówi Iwa Ulatowska, z Portu Lotniczego Poznaƒ-Ławica. Podobnie jest w Krakowie. Przed wejêciem do nas przewoêników niskokosztowychcałkowityruchpasa erski(przylotyiodloty) kształtował si na poziomie tys. rocznie, aleju w2006rokubyłotoniemal2,4 mln podró nych mówi Urszula Podraza, rzecznik prasowy Kraków Airport. Turysta bardzo po àdany W przypadku niskobud etowych linii lotniczych cena jest Êwietnym pretekstem do podj cia decyzji o wyjeêdzie uwa a Jakub Pindych z Poznaƒskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT). Kiedy klient wybierze na jej podstawie kierunek, zaczyna poszukiwaç informacji, jak mo e sp dziç czas w danej destynacji. TuryÊci je d à tam, dokàd mogà łatwo si dostaç dodaje Pindych. Cz Êç z tych osób mieszka w dobrych hotelach, jada w drogich restauracjach i bierze udział w wydarzeniach kulturalnych. Z biznesowego punktu widzenia zwi kszony ruch pasa erski wpływa korzystnie na rozwój lokalnego biznesu. W Poznaniu znalazło to odzwierciedlenie w liczbie nowo powstałych hosteli. Przed wej- Êciem LCC do portu lotniczego Ławica było w Poznaniu siedem hosteli, dziê mamy ich 20 informuje Pindych. Niektóre z nich swoim standardem odpowiadajà hotelom, poło one sà w dobrych lokalizacjach, a w weekendy mogà pochwaliç si pełnym obło eniem. Hostele to odpowiednik przewoêników niskokosztowych w segmencie noclegów. Bran a zauwa yła, e na rynku poznaƒskim było ich niewiele, napływ turystów korzystajàcych z przelotów pozytywnie pobudził lokalny biznes argumentuje przedstawiciel PLOT-u. KRAKÓW WSPÓŁPRACOWAŁ Z TANIMI LINIAMI LOTNICZYMI RYANAIR W kooperacji z Ryanairem była realizowana wspólna kampania promująca Kraków jako cel podróży z Hiszpanii, Belgii i Włoch. Reklamy zachęcające do odwiedzenia Krakowa ukazały się dwukrotnie w belgijskim Le Soir, w hiszpańskim AVUI i w rzymskiej edycji La Republica. Reklama Krakowa przez miesiąc była też eksponowana w samolotach Ryanair latających z różnych miast Polski do Włoch, Niemiec i Anglii. Dodatkowo materiały promocyjne o Krakowie były dystrybuowane na lotniskach Charleroi (pod Brukselą) i Girona Reus (Barcelona). Opłacalna współpraca Do Poznania najwi cej turystów przylatuje na pokładzie tanich linii (Wizz Air i Ryanair) z Wielkiej Brytanii oraz z Hiszpanii, z poczàtkiem listopada z Ławicy rozpocznie loty nowy niskobud etowy przewoênik Norwegian, który zaoferuje przeloty do Oslo Gardermoen. WÊród pasa erów podró ujàcych do Krakowa na pokładzie LCC przewa ajà mieszkaƒcy Wlk. Brytanii, Szwecji, Norwegii, Danii, obecnie roênie liczba goêci z Włoch i Hiszpanii. Miasto Kraka współpracuje z tanimi liniami lotniczymi, bo wie, e w ten sposób przyciàgnie kolejnych goêci. Kraków od 2004 r. kooperował z ró nymi przewoênikami. Były to Germanwings, SkyEurope Airlines, Centralwings, Norwegian, Brussels Airlines, Volare Web, Aerosvit, Iceland Express wymienia Marcin Kandefer p.o. dyrektora Wydziału Informacji Turystyki i Promocji Miasta Krakowa. Współpraca polegała na wspieraniu nowych połàczeƒ do i z Krakowa realizowanych przez LCC. Ze swojej strony prowadziliêmy kampanie informacyjne dotyczàce nowych połaczeƒ (ekspozycja plakatów na citylightach, dystrybucja ulotek w Sieci Informacji Miejskiej, logo linii na naszych materiałach itp.). Przewoênicy informowali o połàczeniach swoimi kanałami, m.in. przez publikacj artykułów na temat Krakowa lub naszych imprez w swoich magazynach pokładowych, publikacj reklam lokalnych imprez w magazynach, dystrybucj materiałów promocyjnych miasta na pokładach samolotów, emisj bannerów na stronach www, maling z informacjami dotyczàcymi zarówno miasta, jak i organizowanych imprez wylicza Kandefer. Tanie linie wa ny partner Tanie linie lotnicze przyciàgajà wielu klientów, a to mo e oznaczaç ich gwałtowny spadek w przypadku zawieszenia połàczeƒ. To właênie dlatego trzeba dbaç o stałe poszerzanie siatki lotów, a przynajmniej utrzymanie liczby ju istniejàcych. Kraków stale zabiega o wejêcie kolejnych LCC na lotnisko w Balicach i otwarcie nowych połàczeƒ informuje Kandefer. Do tej pory miasto nie odczuło spadku liczby podró nych połàczonego z likwidacjà operacji poszczególnych tanich linii. Wycofanie si było zwiàzane z bankructwem np. Centralwings. Odchodzàcych przewoêników zast powali inni wyjaênia Podraza. Podobnie było w Poznaniu. Miasto nie zauwa yło spadków zwiàzanych z wycofaniem si dwóch tanich przewoêników, ale tylko dlatego, e ich biznes został przej ty przez konkurencj. W Poznaniu mo na skorzystaç z oferty linii lotniczych Wizz Air oraz Ryanair, które przej ły trasy obsługiwane przez przewoêników Air Polonia oraz Centralwings tłumaczy Ulatowska. Wizz Air nieustannie rozwija swojà siatk połàczeƒ, aby oferowaç pasa erom jak najwi cej mo liwoêci podró owania. Wspieramy tak e ide podró owania weekendowego, dlatego mi dzy innymi zwi kszamy cz stotliwoêç lotów na wielu trasach. Chocia by na lotnisku w Warszawie ju w przyszłym roku na połàczeniach do miejsc atrakcyjnych turystycznie, jak Rzym, Barcelona, Sztokholm i Londyn zwi kszymy licvb lotów, a tak e otworzymy nowe połàczenie do Stavanger w Norwegii, która ostatnio stała si bardzo popularnym miejscem na wyjazdy wakacyjne poinformował Balazs Varro, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Wizz Air. Polacy w natarciu Eurolot, który latem uruchomił połàczenia mi dzy du ymi miastami Polski z pomini ciem Warszawy, tak e mo- e przyczyniç si do rozwoju krajowej turystyki weekendowej. Obecnie sà realizowane loty mi dzy Poznaniem a Krakowem, wrótce pojawià si kolejne. Dotrzymujemy słowa, tak jak powiedzieliêmy na poczàtku wakacji, uruchamiajàc połàczenia pomi dzy Gdaƒskiem a Krakowem i Wrocławiem, jesienià naszà siatk wzbogacamy o kolejne połàczenia mówi Mariusz Dàbrowski, prezes zarzàdu Eurolot SA. Wierzymy, e zaproponowana siatka b dzie dogodna zarówno dla ruchu biznesowego, jak i dla turystów, którzy chcà odkrywaç odległe dotàd o wiele godzin jazdy regiony naszego kraju tłumaczy Dàbrowski. Od paêdziernika pasa erowie ze Szczecina b dà potrzebowaç półtorej godziny, by dotrzeç do Krakowa. Otwiera to tak e mo liwoêç szybkiego przemieszczenia si do Małopolski dla Niemców przybywajàcych na Pomorze Zachodnie. Zimà chcielibyêmy, aby na lotnisku w Krakowie czekały na pasa erów przylatujàcych ze Szczecina (i Gdaƒska) autobusy, które zawiozà ich wprost do Zakopanego informuje Dàbrowski. Skoro, co widaç po naszych dotychczasowych do- Êwiadczeniach, pasa erowie chcà lataç po kraju, to my dajemy im takà mo liwoêç konkluduje szef Eurolotu. Od paêdziernika w siatce połàczeƒ znajdà si rejsy z Rzeszowa do Szczecina oraz z Rzeszowa do Wrocławia. Wzrost liczby osób, które zazwyczaj przylatujà na par dni, czasem podczas przedłu onych weekendów, jest widoczny. Mo na przypuszczaç, e LCC majà zasadniczy wpływ na ten sektor turystyki. Jedno jest pewne, korzyêci płynàce z działalnoêci tanich linii lotniczych sà dla miast wymierne, warto wi c o nie zabiegaç.

16 16 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2012 ROKU Metodologia badania 2012. Liczebność

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU Metodologia badania 2013.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU Miejscowość ZAWIERCIE 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

To cóż, że ze Szwecji..

To cóż, że ze Szwecji.. To cóż, że ze Szwecji.. czyli potencjał rynków nordyckich Małgorzata Hudyma Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie ZAGRANICZNY OŚRODEK POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W SZTOKHOLMIE

Bardziej szczegółowo

Instytut Eurotest. Tendencje zmian opinii turystów, wynikające z badania turystyki, w sezonie letnim w Gdańsku, w latach

Instytut Eurotest. Tendencje zmian opinii turystów, wynikające z badania turystyki, w sezonie letnim w Gdańsku, w latach Instytut Eurotest. Tendencje zmian opinii turystów, wynikające z badania turystyki, w sezonie letnim w Gdańsku, w latach 2004-2008 wrzesień 2008 EUROTEST INSTYTUT USŁUG MARKETINGOWYCH Poland, 80-237 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2010 ROKU Raport badania opinii turystów sezon

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna www.facebook.com/szlot www.twitter.com/szlot_info wwww.instagram.com/szlot_foto ul. Wyszyńskiego 73 78-400 Szczecinek tel. +48 94 37 434 03 e-mail: sekretariat@szlot.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Tworzenie produktu turystycznego dr Agnieszka Pobłocka Uniwersytet Gdański 17 listopada 2015 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012. Warszawa, 01.03.2012 r.

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012. Warszawa, 01.03.2012 r. Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012 Warszawa, 01.03.2012 r. Już tylko cztery miesiące pozostało do rozpoczęcia trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie. Główną areną imprezy

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne.

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne. 2009-2013 Sekcja ds. Turystyki Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na promocji walorów turystycznych Północnych Kaszub. W tym celu stworzono w Stowarzyszeniu Sekcję ds. Turystyki. Tworzą ją osoby

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ALNOŚCI ZA ROK 2011 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Ogólna liczba członków MROT: 82 Jednostki samorządu terytorialnego 17 Branża turystyczna i okołoturystyczna 10 Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM

POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM Szczecin, 10.11.2016 rok Charakterystyka turystów krajowych Mieszkaniec dużego miasta, wyższe lub średnie wykształcenie, praca w sektorze publicznym

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla:

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla: Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego Projekt badawczy przygotowany dla: Katowice, 4 stycznia 2008 O projekcie Pierwszy pogłębiony projekt na temat

Bardziej szczegółowo

3.Targi Ksià ki dla Dzieci

3.Targi Ksià ki dla Dzieci 3.Targi Ksià ki dla Dzieci Kraków, 07-09 czerwca 2013 www.dzieci.targi.krakow.pl JesteÊ wydawcà? Chcesz przybli yç najmłodszym Êwiat literatury? Pokazaç rodzicom, jak barwny i bogaty w wartoêciowe treêci

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Turysta kulinarny Made in USA

Turysta kulinarny Made in USA Turysta kulinarny Made in USA 118,1 mld $ - wydatki na podróże zagraniczne Meksyk 9,7 mld $ Kanada 6,8 mld $ Wielka Brytania 5,1 mld $ Japonia 3,7 mld $ Niemcy 3,1 mld $. Średni wydatek na podróż zamorską

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel

Pomorskie.travel FREE TIME FESTIWAL 2016 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego Free Time 2016! TU SIĘ DZIEJE! 2-3 kwietnia, Gdańsk, AMBEREXPO UDANA ZMIANA! W 2015 roku Targi Turystyczne w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1 Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek Zestaw nr 1 1. Scharakteryzuj podstawowe słabości polskiej turystyki (min 3 elementy). 2. Omów prawa i obowiązki pilota wg obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec

Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec Jan Wawrzyniak dyrektor Zagranicznego Ośrodka POT w Berlinie Tczew, 23 kwietnia 2015 Goście

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

Gdańsk Convention Bureau GOT

Gdańsk Convention Bureau GOT GOT Konferencja Bursztyn złoto Bałtyku kultura turystyka rekreacja w ramach VII Forum Europa Nostra Bursztyn jako wyróżnik turystyczny i biznesowy Gdańska i Regionu Anna Górska Prezes Zarządu Gdańska Organizacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego

Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego 2010-08-12 14:32, Małgorzata Nosowicz Już jesienią powiat skarżyski będzie uczestnikiem zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia promocyjnego. Mowa tu o udziale

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KUJAWSKO - POMORSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA ROK 2011

PLAN DZIAŁANIA KUJAWSKO - POMORSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA ROK 2011 PLAN DZIAŁANIA KUJAWSKO - POMORSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA ROK 2011 zatwierdzony uchwałą Zarządu K-POT nr 6/2011/Z z dnia 6 czerwca 2011 r. Zatwierdzony uchwałą walnego Zebrania Członków K-POT nr

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 7 nr 1 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN MERYTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA 2010 ROK

PLAN MERYTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA 2010 ROK PLAN MERYTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA 2010 ROK Projekt planu merytorycznego na 2010 rok, przyjęty przez Zarząd K-POT: dnia... roku, uchwałą Zarządu K-POT... Plan merytoryczny na 2010 rok, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski.

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Działalność portalu koncentruje się na: upowszechnianiu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku dr Katarzyna Czernek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 r. Treść wykładu 1. Czym jest turystyka? 2. Czym jest potencjał

Bardziej szczegółowo

Budowa produktu turystyki rowerowej na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

Budowa produktu turystyki rowerowej na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo Budowa produktu turystyki rowerowej na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo Jacek Zdrojewski, konsultant ds. produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo Małopolskie Forum Drogowe,

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku niemieckiego

Analiza rynku niemieckiego Analiza rynku niemieckiego Paweł Lewandowski Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej Zielona Góra, 23.06.2017 Goście zagraniczni w Polsce 2015 / 2016 2016 2015 Przyjazdy turystów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

Telefon zatopiony w bursztynie i inne. Zdziwisz się, ile atrakcji kryje pomorski Szlak Bursztynowy

Telefon zatopiony w bursztynie i inne. Zdziwisz się, ile atrakcji kryje pomorski Szlak Bursztynowy 1 z 6 2014-10-31 14:34 Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Marka KRAINA NARWI? Zlewnia rzeki Narwi wytyczająca znaczny obszar Polski północno-wschodniej i Euroregionu Niemen

Marka KRAINA NARWI? Zlewnia rzeki Narwi wytyczająca znaczny obszar Polski północno-wschodniej i Euroregionu Niemen Marka KRAINA NARWI? Zlewnia rzeki Narwi wytyczająca znaczny obszar Polski północno-wschodniej i Euroregionu Niemen 1 Analiza rynku zagranicznego produkty turystyczne tego samego rodzaju tworzone na eksport

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO -01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA

OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO 01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Tworzenie produktu turystycznego Sztuka zarabiania na wypoczynku dr Marcin Haberla Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2 grudnia 2013 r. Historia turystyki STAROŻYTNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku Wyniki badania realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną za pośrednictwem obcojęzycznych stron WWW. poland.travel Zaproszenie do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA LOT w POLSCE. Założycielskie Rejestracja KRS Powstała na podstawie Ustawy o POT i Ustawy o Stowarzyszeniach

PIERWSZA LOT w POLSCE. Założycielskie Rejestracja KRS Powstała na podstawie Ustawy o POT i Ustawy o Stowarzyszeniach PIERWSZA LOT w POLSCE 04.07.2001 godz.14.00 I Walne Założycielskie 01.02.2002 Rejestracja KRS Powstała na podstawie Ustawy o POT i Ustawy o Stowarzyszeniach CZŁONKOWIE 1. Teren Małopolski : powiaty nowosądecki

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus

Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus 1 Spis treści 2 1. Jedna karta wiele możliwości... 3 2. Udany debiut... 4 3. Oferta Karta Turysty... 5 4. Jak to działa?... 7 5. Czy to się opłaca?... 9 6. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Lokalne Organizacje Turystyczne czynnikiem aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół turystyki. Nysa, 7 września 2012 r.

Lokalne Organizacje Turystyczne czynnikiem aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół turystyki. Nysa, 7 września 2012 r. Lokalne Organizacje Turystyczne czynnikiem aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół turystyki Nysa, 7 września 2012 r. Przyjazdy turystów do Polski Rok 2011 13 350 tys. (7%) Rok 2010 12 470

Bardziej szczegółowo

Promocja branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych

Promocja branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych Promocja branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych SPC House of Media SPOTKANIE 17 grudnia 2012 Warszawa Budżet na promocję branży Promocja: 1. Finansowana i planowana przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 7 ROKU WRZESIEŃ 7 Metodologia badania Liczebność

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego W województwie śląskim zlokalizowanych jest najwięcej zabytków

Bardziej szczegółowo

LIFE+ Wisławarszawska.pl

LIFE+ Wisławarszawska.pl LIFE+ Wisławarszawska.pl RAPORT Z BADAŃ Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie z instrumentu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE TARGI ROWEROWE

WARSZAWSKIE TARGI ROWEROWE WARSZAWSKIE TARGI ROWEROWE EXPO XXI w WARSZAWIE 28 LUTEGO - 1 MARCA 2015 GENEZA TARGÓW ROWEROWYCH Przez wiele lat w Warszawie odbywały się Targi Rowerowe, przez jakiś czas nawet 2 edycje rocznie. Jednak

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy Parki narodowe to w Polsce najcenniejsze przyrodniczo obszary 23 parki narodowe 1% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Kresowa Osada w Baszni Dolnej PIRWSZA WIOSKA TMATYZNA NA PODKARPAIU Kresowa Osada w Baszni Dolnej Na smakoszy galicyjskich tradycji gastronomicznych czeka z kolei dawna karczma wiejska, w której posmakować można Kresowego Jadła. W

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

TVP GORZÓW WIELKOPOLSKI PARTNER W BIZNESIE

TVP GORZÓW WIELKOPOLSKI PARTNER W BIZNESIE TVP GORZÓW WIELKOPOLSKI PARTNER W BIZNESIE TVP to najbardziej wiarygodny nadawca w Polsce Polacy ufają TVP Z najnowszych badań Homo Homini wynika, że media publiczne w Polsce cieszą się zbliżonym zaufaniem

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i grzybobranie Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet jest idealny dla wszystkich miłośników grzybobrania.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

PLOT WSPÓŁPRACA Z GMINAMI. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Poznan Convention Bureau

PLOT WSPÓŁPRACA Z GMINAMI. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Poznan Convention Bureau PLOT WSPÓŁPRACA Z GMINAMI Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Poznan Convention Bureau ORGANIZACJA WYSTĄPIEŃ TARGOWYCH I PREZENTACJI ITB Międzynarodowa Giełda Turystyczna w Berlinie, marzec Glob

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec. Bydgoszcz 03.09.

Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec. Bydgoszcz 03.09. Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec Bydgoszcz 03.09.2015 Goście zagraniczni w Polsce 2013 / 2014 2013 2014 Przyjazdy ogółem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

O nas. Misja. Właścicielem portalu Travelove24.com jest Centrum Europejskich Mediów i Innowacji CEMI Sp. z o.o.

O nas. Misja. Właścicielem portalu Travelove24.com jest Centrum Europejskich Mediów i Innowacji CEMI Sp. z o.o. O nas Właścicielem portalu Travelove24.com jest Centrum Europejskich Mediów i Innowacji CEMI Sp. z o.o. Travelove24.com to innowacyjna, społecznościowa platforma pomagająca zaplanować podróż po Polsce

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza!

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! Sypialnia dobrze czy źle o mieście? Stereotyp dotyczący miast na obrzeżach aglomeracji Sypialnia bez kompleksów: Najprzyjemniejsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku

Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku Polacy kochają Chorwację. Od lat całymi rodzinami chętnie jeździmy nad adriatyckie wybrzeże. Po wschodniej stronie Adriatyku znajduje się jednak także

Bardziej szczegółowo

Pomorze Zachodnie to region, w którym funkcjonuje niespełna 1000 placówek gastronomicznych zatrudniających więcej niż 9 pracowników.

Pomorze Zachodnie to region, w którym funkcjonuje niespełna 1000 placówek gastronomicznych zatrudniających więcej niż 9 pracowników. Pomorze Zachodnie to region, w którym funkcjonuje niespełna 1000 placówek gastronomicznych zatrudniających więcej niż 9 pracowników. To setki szkół i instytucji potrzebujących stałego wsparcia i dostaw

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA SPOŁECZNA 2009 RAPORT

KAMPANIA SPOŁECZNA 2009 RAPORT KAMPANIA SPOŁECZNA 2009 RAPORT 181 182 KAMPANIA SPOŁECZNA 2009 RAPORT KAMPANIA SPOŁECZNA 2009 RAPORT 183 184 KAMPANIA SPOŁECZNA 2009 RAPORT Nową formą promocji kampanii w sieci było utworzenie profilu

Bardziej szczegółowo