W poprzednim roku Świętokrzyskie zainwestowało w promocję ponad sześć milionów złotych. na te dwa dni wyje d ali do sàsiadujàcych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W poprzednim roku Świętokrzyskie zainwestowało w promocję ponad sześć milionów złotych. na te dwa dni wyje d ali do sàsiadujàcych"

Transkrypt

1 Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, Warszawa tel. (22) Wydanie specjalne wrzesień 2011 Turystyka Weekendowa 2011 Walentynkowy weekend we dwoje Kujawsko-pomorskie zaprasza na romantyczne wieczory ŚLĄSKIE Strona 8 Regiony Kampanie reklamowe i szeroka oferta produktów turystycznych majà przyciàgnàç turystów na weekend Przyciągnąć weekendowego Turystyka weekendowa to trend, który dynamicznie rozwija się w miastach i regionach. W niektórych miejscach klienci krótkookresowi to najważniejsza grupa przyjezdnych. Różnorodnie i aktywnie na Śląsku. Turystyka weekendowa w Polsce to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi branży turystycznej. Z sezonu na sezon staje się coraz modniejszą alternatywą dla kilkutygodniowych urlopów, na które nie każdy może sobie pozwolić. Strona 13 TRENDY Marzena German Zamki, pałace, rekonstrukcje dawnych bitew, nowoczesne inscenizacje, szlaki rowerowe, piesze i wodne wszystko to składa si na coraz bogatszà ofert turystycznà skierowanà do klienta krótkookresowego. Instytut Turystyki podaje, e w 2010 r. liczba zrealizowanych przez Polaków podró y krótkookresowych (2 4 dni) wzrosła o 5,9 proc. w porównaniu z 2009 r. i co byç mo e nawet wa niejsze stanowiły one 60 proc. wszystkich wyjazdów krajowych. Nic wi c dziwnego, e województwa przeêcigajà si w tworzeniu nowych atrakcji turystycznych i promowaniu ju istniejàcych. Z ka dej strony turysta Regiony nastawiajà si na dwie grupy turystów mieszkaƒców miast poło onych w danym województwie oraz na osoby pochodzàce spoza niego. W poprzednim roku Świętokrzyskie zainwestowało w promocję ponad sześć milionów złotych Do tej ostatniej nale à zarówno Polacy z ró nych rejonów kraju, jak i obcokrajowcy. Jednym z naszych celów jest zatrzymanie warszawiaków na Mazowszu mówi Izabela Stelmaƒska, zast pca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Mazowieckim Urz dzie Marszałkowskim. Nie chcemy, by na te dwa dni wyje d ali do sàsiadujàcych województw, staramy si ich zach ciç, by skorzystali z szerokiej oferty turystyki aktywnej oraz mo liwoêci wypoczynku na łonie natury w odległoêci kilkudziesi ciu kilometrów od własnego miejsca zamieszkania dodaje Stelmaƒska. Na Mazowsze przyje d ajà sàsiedzi, głównie z woj. łódzkiego. >> strona 5 Premium w odpowiedzi na potrzeby rynku. W segmencie pobytów kilkudniowych coraz częściej można znaleźć propozycje z poszerzonym pakietem usług. I choć taka oferta jest zazwyczaj droższa od standardowej, chętni na weekend premium zawsze się znajdują. Strona 14 TRANSPORT Tanie linie lotnicze pożądany partner. Tanie linie lotnicze to motor napędowy turystyki miejskiej. Wraz z ich pojawieniem się miasta zyskały nowych klientów, którzy chętnie wydają tu swoje pieniądze. Strona 15 WT SONDA Kierunki Podczas podró y weekendowych nasi zachodni sàsiedzi poszukujà odpoczynku i ciekawych doznaƒ Niemcy wybierajà miasta i wellness Weekendowe podróże to domena wielu Europejczyków. Na krótko chętnie wyjeżdżają także Niemcy. Unaszych zachodnich sàsiadów zauwa alny jest rosnàcy trend weekendowych podró y. Krótkookresowe wycieczki połàczone z dwoma noclegami sà bardzo popularne mówi Angela Winter, kierownik działu Corporate Communications niemieckiego touroperatora FTI. Jednak decyzja o wyjeêdzie zapada cz sto tu przed jego realizacjà. Nierzadko zale y te od aktualnej pogody tłumaczy Winter Wyjazd tak, długa podró nie Przy weekendowych woja ach znaczenie ma czas trwania podró y, do wybranego celu. Go- Êcie, którzy podró ujà samochodem, wybierajà Niemcy wybierają krótkie pobyty w Gdańsku i Krakowie przyciąga ich bogata oferta kulturalna destynacje poło one maksymalnie dwie godziny drogi od miejsca zamieszkania twierdzi przedstawicielka FTI. W przypadku wyjazdów lotniczych decydujàce znaczenie ma długoêç lotu oraz cena biletu informuje Winter. Klienci FTI najcz Êciej wyje d ajà do Londynu, Wiednia, Rzymu i Pary a, ale tak e do niemieckich miast. Niemcy ch tnie jadà na par dni tam, gdzie mogà coê prze yç, coê poznaç, czegoê doêwiadczyç mówi Sibylle Zeuch, rzecznik prasowy Niemieckiego Zwiàzku Biur Podró y (DRV). Warto podkreêliç, e nie chodzi tu tylko o metropolie, cz sto odwiedzajà tak e mniejsze miasta, o ile posiadajà one ciekawà ofert kulturalnà wyjaênia Zeuch. >> strona 4 W TURYSTYCE WEEKENDO- WEJ KRÓLUJE SAMOOBSŁU- GA. CO POWINNO SIĘ ZMIE- NIĆ, ABY WIĘCEJ OFERT SPRZEDAWAŁY BIURA? Pomysłem dla biur jest budowanie skomplikowanych pakietów obejmujących np. kolację w restauracji, udział w koncercie lub innej atrakcji regionu mówi Justyna Pańka-Jabłońska, Prima Tour, Kielce Strona 10

2

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 WYDANIE SPECJALNE 3 WYDANIE SPECJALNE TURYSTYKA WEEKENDOWA 2011 wrzesień 2011 ISSN Wydawca: Eurosystem, Jarosław Śleszyński, Warszawa, ul. Wawelska 78, ap. 30, tel. (22) , faks (22) , Zespół: Marzena German Maria Kilijańska Jaga Kolawa Marzena Zarzycka Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor) Anna Beszterda Joanna Mputu Lese Karolina Tamioła Skład: Studio4you, Kamil Orłowski Wiadomości Turystyczne to specjalistyczny dwutygodnik branży turystycznej. Opisując najważniejsze wydarzenia turystyczne w Polsce i na świecie, gazeta dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji z zakresu organizacji pracy, prawa i marketingu. Redakcja przygotowuje również specjalne wydania targowe, dodatki regionalne i tematyczne. Prenumerata: Zamówienia na prenumeratę przyjmujemy pod tel./faks (22) , Zamówienia realizują także: Ruch, Kolporter, Garmond. Prenumerata standard: automatycznie odnawiana prenumerata, 24 numery w cenie 157 PLN, standard edukacja: oferta skierowana do uczniów, studentów i pracowników naukowych, 24 numery w cenie 112 PLN (50 proc. upustu) i terminowa: roczna prenumerata w cenie 184 PLN od redakcji Turystyka weekendowa w Polsce istnieje, ale czy kwitnie, trudno powiedzieç, bo o dziwo nikt jej dokładnie nie bada. O popularnoêci wyjazdów w piàtek po pracy Êwiadczà korki na wylotówkach z du ych miast, które stajà si jeszcze wi ksze podczas niedzielnych powrotów do domów. Obecnie hitem wypadów za miasto sà pobyty w oêrodkach spa, a oferujàce je obiekty prze- Êcigajà si w kreowaniu nowych produktów jeszcze bogatszych w doznania i jeszcze bardziej spersonalizowanych. Regiony, bazujàc na badaniach marketingowych, zaczynajà specjalizowaç si w zaw onej ofercie, dostosowujàc jà do wymagaƒ konkretnych segmentów klientów. Ci, którzy odnieêli sukces, twierdzà, e kluczem do niego jest stworzenie kompleksowego produktu, który nie tylko przyciàgnie goêcia, ale tak e zatrzyma go w regionie przez kilka dni. Eksperci mówià, e Polacy, gdy jadà na krótko, nie korzystajà z usług biur podró y, sami wyszukujà ciekawe oferty i na własnà r k rezerwujà pobyty. Mo e wi c organizatorzy wypoczynku w kraju powinni przyjrzeç si preferencjom podró nych i i zaproponowaç im produkty bogate w atrakcje, a jednoczeênie konkurencyjne cenowo. Takie zadanie stawiamy przed nimi na ten rok. O wyniki ich pracy zapytamy za dwanaêcie miesi cy. Z REGIONALNEJ PERSPEKTYWY Inwestujemy w swojà przyszłoêç Marzena German Turystyka weekendowa w Polsce kwitnie, czego przykładem mo e byç nasze województwo naturalne zaplecze na krótkie wyjazdy dla mieszkaƒców północno-zachodniej Polski. Wydawaç by si mogło, e regiony kraju, które dysponujà naturalnymi magnesami w postaci morza, jezior lub gór, nie muszà podejmowaç adnych wysiłków, by przyciàgnàç turyst. Faktycznie, w okresie letnim mo e i tak jest, o przyjezdnych trzeba zabiegaç jednak przez cały rok. Turystyka weekendowa zatem to pomysł na wydłu enie sezonu, by jà pobudziç, trzeba wyjêç do klienta z ciekawà propozycjà. Obserwacje rynku pokazujà, e Polaków przyciàgajà niecodzienne produkty turystyczne, takie jak wydarzenia, szlaki i obiekty. Mo na wi c rozwijaç ofert, podà ajàc w kierunku turystyki aktywnej, kulturowo-historycznej lub eventowej. Mo na te wszystkie te elementy połàczyç. Wa na jest umiej tnoêç wykorzystania istniejàcych dóbr naturalnych, historii i lokalizacji, by nowa oferta była spójna z wizerunkiem regionu i miasta. WłaÊnie dlatego tworzymy w Zachodniopomorskiem przystanie kajakowe, budujemy sieci Êcie ek rowerowych i otwieramy multimedialne muzea. W turystyce weekendowej widzimy przyszłoêç, w którà z ka dym rokiem b dziemy inwestowaç. OKIEM EKSPERTA Waldemar MiÊko, prezes Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej Wa ne sà spontaniczne decyzje Turystyka weekendowa to zjawisko obserwowane w Polsce od kilkudziesi ciu lat, dziê zwiàzane z tendencjà do skracania głównego wypoczynku. Coraz cz Êciej podró ujemy na siedem, a nie jak wczeêniej na czternaêcie dni, dlatego próbujemy zrekompensowaç sobie krótszy urlop dodatkowymi wyjazdami w Polsk. Podró weekendowa to w naszym rozumieniu niedrogi wyjazd, realizowany własnym samochodem do miejsca oddalonego o nie wi cej ni dwie godziny jazdy autem. Decyzj o nim podejmujemy cz sto spontanicznie, np. wtedy, gdy prognozy przewidujà dobrà pogod lub gdy ustawa zapewnia nam kilka dodatkowych wolnych dni. Takie krótkookresowe pobyty organizujemy zazwyczaj samodzielnie, z pomini ciem biur podró y. Tu z pomocà przychodzi nam internet, ch tnie korzystamy te z doêwiadczeƒ własnych oraz rodziny i znajomych. Na miejscu jadamy w punktach małej gastronomii, kupujemy w lokalnych sklepach i punktach handlowych, nie szcz dzimy pieni dzy na pamiàtki i korzystamy z przygotowanych atrakcji turystycznych. Beneficjentami ruchu weekendowego sà w Polsce przede wszystkim regiony, miasta i miejscowoêci turystyczne oraz mały biznes Êwiadczàcy usługi na rzecz przyjezdnych, który dzi ki podró nym krótkookresowym ma szans pr nie si rozwijaç. Prof. Andrzej Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Indeks osób, firm i organizacji INDEKS OSÓB Błaszkiewicz Daniel Buczkowska Marzena Chamera Jadwiga Chełkowska Marta ,6 Dąbrowski Mariusz German Marzena , 12 Juzwa Łukasz Kalicińska Małgorzata Kaliński Ryszard Kandefer Marcin Kolawa Jaga Kowalczyk Jacek Malinowska Justyna Miśko Waldemar Niedbał Adam , 6 Nieroda Robert Pańka-Jabłońska Justyna , 10 Pawelec Elżbieta Pawlicki Zdzisław Pindych Jakub Podraza Urszula Poraniewski Zbigniew Rapacz Andrzej Robert Nieroda Rytel Paweł Salamon-Szympruch Barbara Schäfer Ulrike Skwira Marzena Stelmańska Izabela , 5 Tokarska Dorota Ulatowska Iwa Varro Balazs Winter Angela , 4 Zeuch Sibylle , 4 INDEKS FIRM I ORGANIZACJI Aerosvit Air Polonia Bałtowski Park Jurajski Beskidzka Izba Turystyki Brussels Airlines Centralwings Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku Corporate Communications Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Mazowiecki Urząd Marszałkowski Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Eurolot SA Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie 5 FTI , 4 Germanwings Hotel Anders Hotel Manor House Iceland Express Instytut Turystyki w Warszawie Kraków Airport Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna Mercure Mrongovia Hotel Muzeum Bursztynu w Gdańsku Niemiecki Związek Biur Podróży (DRV) 1, 4 Norwegian Park Dinozaurów Port Lotniczy Poznań-Ławica Polska Organizacja Turystyczna (POT) Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) Prima Tour , 10 Regionalna Organizacja Turystyczna....8 Ryanair Słowiński Park Narodowy StayPoland.com Silesia Trip SkyEurope Airlines Śląska Organizacja Turystyczna Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Urząd Miasta w Chełmnie Uzdrowisko Nałęczów Volare Web Wioska Średniowieczna Wizz Air Wydział Informacji Turystyki i Promocji Miasta Krakowa Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (ZROT) , 10 Związek Gmin Jurajskich Żywe Muzeum Piernika

4 4 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Kierunki Podczas podró y weekendowych nasi zachodni sàsiedzi poszukujà odpoczynku i ciekawych doznaƒ Niemcy wybierajà miasta i wellness >> ze strony 1 Potwierdza to Winter z FTI. Zauwa yliêmy du e wzrosty w segmencie wyjazdów do małych niemieckich miast, które wczeêniej nie znajdowały si nawet w sferze naszych zainteresowaƒ dodaje Winter. W ramach turystyki miejskiej popularne sà tak e wyjazdy na zakupy. Dzi ki atrakcyjnej ofercie linii lotniczych wycieczki na weekend stajà si coraz cz stsze. Wielu przewoêników oferuje dodatkowo propozycje noclegów na dwie noce mówi Winter. Wa nym powodem, dla którego Niemcy podró ujà na weekend, sà pobyty w oêrodkach spa & wellness. Nie zawsze musi to byç hotel na terenie naszego kraju. Mieszkaƒcy obszarów przygranicznych ch tnie wybierajà si tak e do paƒstw oêciennych, w tym do Polski twierdzi Zeuch. Potwierdza to przedstawicielka FTI. Nasi klienci lubià wyje d aç do hoteli z ofertà wellness, cz sto pytajà te o pobyt w regionach, w których mo na uprawiaç turystyk aktywnà, np. w drowanie po górach lub jazd na rowerze wymienia Winter. Miliony podró y Niestety DRV nie prowadzi badaƒ dotyczàcych wyjazdów stricte weekendowych, przekazane informacje zostały zebrane na podstawie obserwacji rynku i rozmów z przedstawicielami tamtejszej bran y turystycznej. NajÊwie sze dane statystyczne pochodzà z 2006 r. i dotyczà wyjazdów jednodniowych. W 2006 r. Niemcy zrealizowali w sumie 3,6 mld podró y jednodniowych, z czego 3 mld stanowiły wycieczki, a 600 mln podró e słu bowe. Celem osób bioràcych udział w 130 mln wycieczek były destynacje zagraniczne, zazwyczaj do krajów oêciennych. Wydatki podró nych jednodniowych na terenie Niemiec wyniosły w 2006 r. 93,7 mld euro, do tego doszły koszty zwiàzane z dojazdem i Niemcy najczęściej latają na weekend do Londynu, Wiednia i Paryża powrotem do miejsca zamieszkania w wys. 69,3 mld euro. FTI podaje, e jego klienci na wyjazd weekendowy wydajà Êrednio od 100 do 200 euro na osob. Polska notuje wzrosty W ofercie FTI znajdujà si tak e wyjazdy do polskich miast - Wrocławia, Gdaƒska, Krakowa, Poznania, Sopotu, Szczecina oraz Warszawy. W segmencie oferowanych przez nas podró y do miast Polska notuje obecnie wzrost zainteresowania na poziomie nieco ponad 10 proc. mówi Ulrike Schäfer, product manager działu podró y miejskich w FTI. Nasi klienci najcz Êciej wybierajà si do Krakowa i Gdaƒska wymienia przedstawicielka FTI. Schäfer tłumaczy to zainteresowanie bogatà oferà kulturalnà oraz dziedzictwem historycznym polskich miast. Za sukcesem kryje si tak e prowadzona od dwóch lat korzystniejsza polityka cenowa, polegajàca na utrzymaniu stałych cen lub wr cz wprowadzeniu obni ek. Kolejnym powodem zwi kszonej liczby przyjazdów Niemców do nas b dà z pewnoêcià przyszłoroczne mistrzostwa Europy w piłce no nej. Polskie miasta, podobnie jak w innych krajach Europy Wschodniej, korzystajà dziê z koniecznoêci nadrobienia zaległoêci w ich zwiedzaniu i ch ci ich poznania uwa a Schäfer. I choç zew odkrywcy dominuje, to goêcie ci najch tniej zatrzymujà si jednak w hotelach znanych marek, zazwyczaj o standardzie czterech gwiazdek. Niemcy podró ujà du o ch tniej ni Polacy, ich do- Êwiadczenia w tym zakresie wyprzedzajà nas co najmniej o dobre kilkanaêcie lat. I choç mi dzy oboma rynkami mo na znaleêç wiele ró nic, pojawiajà si te punkty wspólne. Jednym z nich jest tendencja do spontanicznych wyjazdów na weekend. MG

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 WYDANIE SPECJALNE 5 Regiony Kampanie reklamowe i szeroka oferta produktów turystycznych majà przyciàgnàç turystów na weekend Przyciągnąć weekendowego Podobnie jest w innych cz - Êciach Polski. Âwi tokrzyskie najcz Êciej odwiedzajà mieszkaƒcy Mazowsza, Âlàska oraz woj. łódzkiego. W mniejszym stopniu wybierajà nas Małopolanie, chcemy przyciàgaç wi cej osób z Podkarpacia i Lubelszczyzny wymienia Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urz du Marszałkowskiego Województwa Âwi tokrzyskiego. Zauwa yliêmy, e konkretne atrakcje turystyczne przyciàgajà odwiedzajàcych z konkretnych regionów kraju. Przykładowo do Bałtowskiego Parku Jurajskiego w zorganizowanych grupach najliczniej przyje d ajà goêcie z Lubelszczyzny, na narty zazwyczaj wybierajà si do nas mieszkaƒcy Mazowsza i woj. łódzkiego twierdzi Kowalczyk. Sàsiedzi mile widziani Lubelszczyzna, podobnie jak inni, dostrzega rynek turystyki weekendowej nie tylko w województwach oêciennych (głównie Mazowsze), ale tak e za granicà. Podczas akcji promocyjnych prezentujemy si na Ukrainie informuje Adam Niedbał, główny specjalista ds. promocji w Urz dzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. W naszym przypadku turyêci krótkookresowi to tak e osoby, które przyje d ajà przy okazji prowadzonego przez siebie handlu przygranicznego. Staramy si zach ciç ich, by zostali u nas dłu ej i skorzystali z naszych produktów turystycznych opowiada Niedbał. Sporo odwiedzajàcych przyje d a do nas ze Âlàska, co zwiàza- 2,5 mln >> ze strony 1 ne jest z faktem, e jesteêmy jedynym w Polsce, oczywiêcie poza Âlàskim Zagł biem, regionem, w którym zbudowane zostały kopalnie. Górnicy tradycyjnie wybierali si do nas od zawsze na wypoczynek, np. na Pojezierze Ł czyƒsko-włodawskie, tradycja ta utrzymuje si do dnia dzisiejszego twierdzi Niedbał. Z kolei Pomorze to jeden z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych Polski, który zajmuje drugie miejsce za Mazowszem pod wzgl dem liczby przyjezdnych krótkookresowych. TuryÊci pochodzà z całej Polski, region przyciàga tak e obcokrajowców. Do tej pory wydaliêmy katalog produktów turystycznych w j zyku angielskim dystrybuowany mi dzy zagranicznymi touroperatorami, który jest tak e dost pny na stronach internetowych w j zyku niemieckim informuje Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki w Urz dzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Zostały w nim przedstawione gotowe pomysły produktów turystycznych, które wystarczy opatrzyç cenà. Podobne wydawnictwo dotyczàce turystyki wodnej pojawi si za mniej wi cej rok dodaje Chełkowska. Zró nicowana oferta Oferta weekendowa zawiera ró ne rodzaje turystyki. Gdy mówimy o miastach, na pierwszy plan wysuwa si zwiedzanie i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Drugim biegunem sà spektakularne wydarzenia w postaci festiwali i wa nych rozgrywek sportowych. Regiony nastawiajà si na turystyk aktywnà, uzdrowiskowà i rodzinnà. Badania pokazały, e woj. Êwi torzyskie powinno pozycjonowaç si w kierunku przyjazdów rodzin z dzieçmi. Dlatego ch tnie rozwijamy parki tematyczne, których oferta jest stopniowo poszerzana mówi Kowalczyk. Szlagierem regionu jest bez wàtpienia Park Dinozaurów w Bałtowie, który dyrektor Kowalczyk okreêla mianem megaatrakcji. Ka dego roku Bałtów odwiedza ok. 0,5 mln osób. MyÊl, e niewiele parków tematycznych w Polsce mo e si z nim równaç pod wzgl dem liczby goêci podkreêla Kowalczyk. Poza Parkiem Dinozaurów w okolicy powstała tak e Wioska Âredniowieczna, kolejnym hitem regionu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Turystyka rodzinna rozumiana jest w Âwi tokrzyskiem tak e jako wypoczynek zimowy. Pomorskie stawia na ró norodnoêç. Do aktrakcji regionu nale à m.in. Muzeum Bursztynu w Gdaƒsku, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku i Słowiƒski Park Narodowy. Nie brakuje te wydarzeƒ przyciàgajàcych turystów na weekend, takich jak inscenizacja bitwy pod Gniewem, obl enie Malborka, Jarmark Dominikaƒski, i Mistrzostwa Âwiata w Poławianiu Bursztynów. Pomorskie zach ca swojà ró norodnoêcià, dzi ki której odnajdzie si tu turysta o W 2010 R. NAJWIĘCEJ WYJAZDÓW KRÓTKOOKRESOWYCH (2 4 DNI) ZREALIZOWANO DO WOJEWÓDZTW 2 mln 1.8 mln Mazowieckie Pomorskie Dolnośląskie Rynek turystyki krajowej dynamicznie się rozwija Izabela Stelmańska: Jednym z naszych celów jest zatrzymanie warszawiaków na Mazowszu. 1.8 mln Śląskie 1.8 mln Wielkopolskie fot. sxc.hu Dane: Instytut Turystyki Jacek Kowalczyk: Konkretne produkty przyciągają odwiedzających z określonych regionów. ró nych preferencjach mówi Chełkowska. Bran a turystyczna wyczuwa, e musi sprostaç oczekiwaniom rozmaitych grup klientów i zapewniç im nie tylko atrakcje zajmujàce ich na dwie lub trzy godziny, ale stworzyç całoêciowy produkt obejmujàcy nocleg, ofert kulinarnà, a nawet edukacyjnà uwa- a Chełkowska. I faktycznie, Malbork to dziê nie tylko zamek, który zwiedza si w przeciàgu dwóch-trzech godzin, ale tak e mo liwoêç zaznajomienia si z dawnym rzemiosłem, skosztowania lokalnej kuchni oraz wzi cia udziału w imprezach. Marta Chełkowska: Pomorskie zachęca swoją różnorodnością, odnajdzie się tu każdy turysta. Kultura i rekreacja Mazowsze, które wi kszoêci kojarzy si z Warszawà, właênie dzi ki stolicy kładzie du y nacisk na turystyk kulturowà. Odbywajàce si w stolicy liczne wydarzenia kulturalne, obecne tu instytucje kultury, cenne zabytki to wszystko przyciàga turystów z Polski i zagranicy przyznaje Stelmaƒska. Jednak Mazowsze mo e zaproponowaç te wiele atrakcji z sektora turystyki aktywnej. Przez region biegnà Êcie ki rowerowe, nie brakuje stadnin koni i mo liwoêci uprawiania sportów wodnych. Posiadamy tak e Êwietnie rozbudowanà baz noclegowà i gastronomicznà, dzi ki której turysta mo e zatrzymaç si poza miastem dłu- ej zach ca Stelmaƒska. Pomysłem na krótki wypoczynek mo e byç tak e wizyta w centrum spa. W tym sektorze palm pierwszeƒstwa nale y przyznaç Lubelszczyênie. Znajdujàce si tu prywatne Uzdrowisko Nał czów przyciàga goêci spragnionych relaksu w luksusowych warunkach m.in. z Mazowsza. Poza typowymi zabiegami relaksacyjnymi coraz popularniejsze staje si wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem botoksu mówi Niedbał. Ale Lubelszczyzna to nie tylko Nał czów, to tak e bardzo popularny Kazimierz Dolny, odkryty przez artystów w latach 20. XX w. Miasto liczy ok. 4 tys. mieszkaƒców, w sezonie odwiedza je ok. 1 mln turystów informuje Niedbał. Lubelszczyzna przyciàga tak e atrakcjami tematycznymi, wêród których nale y wymienieç WieÊ Rumiankowà w Hołownie, WieÊ Tatarskà w Studziance, eszczynk z Wsià Mlecznà oraz Szlak elaza i Kowalskich Tradycji w Wojciechowie, który w 2010 r. otrzymał od POT-u certyfikat Najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego Inwestowaç, eby mieç Polskie regiony obfitujà w weekendowà ofert turystycznà, dlatego urz dy marszałkowskie oraz regionalne organizacje turystyczne realizujà ró ne akcje promocyjne, których celem jest upowszechnienie ÊwiadomoÊci ich istnienia. To, e turystyka weekendowa jest dla naszego regionu kluczowa, pokazuje nawet slogan Âwi tokrzyskie czaruje na weekend informuje Kowalczyk. Âwi tokrzyskie ch tnie korzysta z ró nych kanałów komunikacji. Poza promocjà na noênikach reklamy zewn trznej, region inwestuje w kampanie telewizyjne. Na poczàtku roku, w czasie ogólnopolskiej akcji Wypasiona zima, w telewizji publicznej (TVP 1 i 2) pojawiały si relacje z ró nych wydarzeƒ odbywajàcych si na Êwi tokrzyskich stokach z udziałem celebrytów. Naszym dzieckiem jest tak e Ojciec Mateusz, którego sceneri buduje malowniczy Sandomierz. Serial notuje oglàdalnoêç na poziomie 4 mln, warto wi c było osadzaç bohaterów w ró nych zakàtkach Êwi tokrzyskiego, by pokazaç pełniejsze spektrum naszych atrakcji turystycznych uwa a Kowalczyk. Kwota przeznaczona w roku 2010 na działania stricte promocyjne, obejmujàce kampani re- >> strona 6

6 6 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE >> ze strony 5 Przyciàgnàç weekendowego Pomorskie promuje wypoczynek przez cały rok fot. Pomorskie nabierz koloro w 2 klamowà, wykreowanie produktów turystycznych, produkcje telewizyjne, takie jak Sabat czarownic i Ojciec Mateusz wyniosła 6,1 mln zł. Mazowieckie prowadziło w sierpniu szerokà kampani wizerunkowà Mazowsze. Weekend dwa kroki stàd. W mediaplanie znalazły si noêniki reklamy zewn trznej, spoty w TVP 3, publikacje w dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach i prasie regionalnej, ponad 1100 emisji spotów radiowych, 60 mln odsłon w internecie (portale ogólnopolskie (geotargetowane), lokalne i społecznoêciowe), tak e imprezy plenerowe oraz konferencje poêwi cone budowaniu oferty turystycznej Mazowsza. Koszt projektu wyniósł 1,7 mln zł. Bud et na działania marketingowe regionu na 2010 r. to prawie 4,5 mln zł, z czego zł pochodziło ze Êrodków UE. Na 2011 r. do zagospodarowania jest zł (w tym ze Êrodków UE zł). Pomorskie realizuje obecnie (od marca 2010 do czerwca 2012 r.) projekt Pomorskie dobry kurs. Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego. Kampania obejmuje reklam zewn trznà (outdoor), internet, pras, emisj spotu reklamowego w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i kompleksach kinowych w najwi kszych oêrodkach miejskich w kraju, wykonanie i druk ulotek, map i przewodników, promujàcych wybrane formy aktywnoêci turystycznej w regionie pomorskim, zamówienie promocyjnych gad etów reklamowych, uczestnictwo w targach turystycznych oraz opracowanie portalu internetowego Jednym z celów jest zwi kszenie udziału województwa pomorskiego w krajowych podró ach krótkookresowych mieszkaƒców Polski (z 3. na 2. miejsce w rankingu krajowym). Całkowity bud et na turystyczne działania promocyjne Pomorskiego na rok 2012 to nieco ponad 2 mln zł. Produkty budowane razem z bran à Regiony, poza działaniami stricte reklamowymi, dostrzegajà potrzeb wspierania lokalnych przedsi biorców, którzy próbujà stworzyç nowe produkty turystyczne lub poszerzyç ju istniejàce. Staramy si wspieraç lokalnà bran- turystycznà naszà wiedzà i pomagaç im w rozpowszechnianiu informacji na temat własnych ofert. Obecnie pracujemy nad stworzeniem kompendium wiedzy o turystycznych propozycjach regionu, którym b dzie portal pomorskie.travel opowiada Chełkowska. W Lubelskim urzàd marszałkowski wspólnie z Lubelskà Regionalnà Organizacjà Turystycznà podejmujà przedsi wzi cia, które majà pomóc lokalnym przyszłym przedsi biorcom zało yç własny biznes. W zeszłym roku zaprosiliêmy zainteresowanych na cztery wyjazdy studyjne do Włoch, Belgii, Szwecji oraz Niemiec, w czasie których mogli zobaczyç, jak tamtejsza bran a turystyczna buduje swojà ofert informuje Niedbał. Pokazano np. niewielkie, rodzinne winnice we Włoszech i wycieczki barkà, nap dzanymi energià wiatru i słoƒca po rzekach Flandrii Zachodniej wymienia Niedbał. Takie przykłady dobrych praktyk majà pomóc im stworzyç własne firmy i pokazaç, e to cz sto pomysł, a nie du e inwestycje, odpowiada za sukces projektu. Mazowieckie organizuje ka dego roku sejmik turystyczny b dàcy platformà wymiany informacji mi dzy bran à turystycznà, samorzàdami a stowarzyszeniami. Turystyka weekendowa rozwija si w Polsce z ka dym rokiem. Regiony dopiero teraz zacz ły dostrzegaç potrzeb badania tego zjawiska, obecnie trudno jest zdobyç wiarygodne dane statystyczne mówiàce o wielkoêci tego ruchu. Na podstawie rozmów z gestorami bazy noclegowej mo na jednak wyciàgnàç wniosek, e Polacy ch tnie wyje d ajà na dwa-trzy dni i korzystajà z atrakcji, które dla nich przygotowano. Wiadomości z branży co dwa tygodnie na Twoim biurku zamów prenumeratę

7

8 8 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Produkt Kujawsko-pomorskie kusi miłosnymi doznaniami Walentynkowy weekend we dwoje Jednym z pomysłów na promocję Kujawsko-pomorskiego jest zaprezentowanie regionu jako idealnego miejsca na romantyczny wyjazd. Pozycjonowanie w segmencie romantycznych destynacji najbardziej widoczne jest w Chełmnie, a pojawiajàce si przy nazwie frazy Miasto Zakochanych i Miasto MiłoÊci zostały nawet zastrze one. Produkt bardzo dobrze wpisuje si w weekendowà ofert regionu. Chełmno liderem WÊród atrakcji skierowanych do tej grupy znalazł si spacer wzdłu wàskich uliczek Starego Miasta i w parku. Jednak prawdziwie miłosna historia rozgrywa si w koêciele farnym, w którym znajdujà si relikwie Êw. Walentego. Ka dego roku z okazji dnia patrona zakochanych odprawiane sà uroczyste msze Êwi te, podczas których wystawiane sà cenne szczàtki Êwi tego. Kiedy 11 lat temu udało nam si namówiç proboszcza na wystawienie relikwii, po raz pierwszy zorganizowaliêmy w Walentynki miłosnà imprez masowà mówi El bieta Pawelec, inspektor ds. promocji turystycznej w Urz dzie Miasta w Chełmnie. Od czego czasu z ka dym rokiem w naszych Walentynkach bierze udział coraz wi cej mieszkaƒców oraz turystów dodaje Pawelec. Chełmiƒscy piekarze i cukiernicy przygotowujà szczególnie du e iloêci popularnych bułeczek walentynkowych z lubczykiem oraz innych wyrobów cukierniczych w kształcie serc. W MieÊcie MiłoÊci mo na znaleêç tak e ławeczki zakochanych, które nie słu à jedynie wypoczynkowi po zwiedzaniu. Miasto nadało zwyczajnej ławeczce dodatkowà funkcjonalnoêç. Dzi ki zainstalowanej kamerze skierowanej bezpoêrednio na nià, odwiedzajàcy mogà wysłaç Pozdrowienia na ywo. Wystarczy zaprosiç pozdrawianà osob na stron internetowà miasta, na której emitowany jest obraz, a nast pnie przekazaç wiadomoêç, patrzàc wprost do kamery. Miasto przygotowuje tak e Tras Zakochanych, która b dzie wiodła przez romantyczne zakàtki Chełmna. Nasza miłosna promocja obejmuje udział w imprezach targowych wyjaênia Pawelec i zaznacza, e na małych miasto promuje si samodzielnie, du ych wspólnie z Regionalnà Organizacjà Turystycznà. Pawelec podkreêla, e gros Êrodków z bud etu jest przeznaczonych na dodarcie do jak najszerszej grupy klientów właênie z informacjà o Walentynkach. Zaproszenie na weekend Kolejnym pomysłem dla par b dzie wizyta w Toruniu. Liczne kawiarenki i restauracje na gotyckiej Starówce zapraszajà na romantyczne wieczory, a atrakcjà b dzie z pewnoêcià wizyta w ywym Muzeum Piernika, w którym mo na wspólnie upiec ciasto miłoêci. Z kolei w Bydgoszczy zakochani docenià malowniczà sceneri, którà tworzà zaułki i mostki Wenecji Bydgoskiej oraz wiekowe olchy i topole rosnàce nad Starym Kanałem Bydgoskim. Kujawsko-pomorskie to region nastawiony głównie na turystyk weekendowà mówi Justyna Malinowska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Pomysłów na krótkie wyjazdy mamy wiele, jednym z nich jest promowanie regionu jako idealnego miejsca dla zakochanych dodaje Malinowska i wyjaênia, e inspiracjà do pokazania regionu tej grupie klientów były wyniki badaƒ, które wyraênie potwierdziły, e w kujawsko-pomorskie przyje d a du o par. Poza atrakcjami w miastach, zakochanych przyciàgamy równie pakietami spa & wellness. OÊrodków specjalizujàcych si w tego typu usługach znajduje si u nas bardzo du- o, wystarczy wspomnieç o uzdrowisku Ciechocinek i Inowrocław informuje Malinowska. Pomysł z perspektywà Oryginalny produkt cieszy si coraz wi kszym zainteresowaniem, równie lokalnego biznesu. Ka dego roku zwracajà si do nas kolejne firmy, które chcà pokazaç swoje propozycje wyjazdów na naszych stronach internetowych lub podjàç wspólne działania promocyjne informuje Malinowska. Turystyka weekendowa dla Kujawsko-pomorskiego ma zasadnicze znaczenie, dlatego lokalne organizacje turystyczne oraz samorzàdowcy nie ustajà w wysiłkach, by pokazaç rozmaitoêç mo liwoêci sp dzenia tu kilku dni. Weekend dla zakochanych jest jednym z takich pomysłów. MG

9 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 WYDANIE SPECJALNE 9

10 10 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WT SONDA W turystyce weekendowej króluje samoobsługa. Co powinno się zmienić, aby więcej ofert sprzedawały biura? Aby Polacy zacz li kupowaç oferty w biurach podró y, muszà si one najpierw pojawiç na rynku. Biura nie mogà bazowaç na zwykłym poêrednictwie rezerwacji miejsc hotelowych, powinny stworzyç kompleksowy produkt. W ofercie mo na zawrzeç elementy turystyki aktywnej, kulturowo-historycznej lub eventowej. Obecnie takich propozycji jest bardzo mało lub nie ma ich wcale, nie dziwi wi c to, e klienci sami poszukujà pomysłów na krótki wyjazd. Decyzj o nim podejmujà cz sto spontanicznie i właênie wtedy gotowy produkt z oferty biura mógłby si sprzedaç. Klient, zamiast traciç czas na samodzielne wyszukiwanie noclegu, wy ywienia i atrakcji w okolicy, kupiłby przygotowany pakiet w biurze podró y. Zdzisław Pawlicki, dyrektor biura ZROT DziÊ trudno jest znaleêç w biurze podró y propozycj wyjazdu weekendowego. Za ten stan rzeczy odpowiedzialne sà ROT-y, LOT-y, prywatni przedsi biorcy i organizatorzy turystyczni. To oni, współpracujàc, powinni dà yç do stworzenia atrakcyjnych produktów weekendowych. Na witrynach województw, miast i regionów poêwi conych turystyce powinny pojawiaç si listy biur podró y organizujàcych weekendowy wypoczynek na ich terenie, a na stronach biur podró y i gestorów noclegów informacje o atrakcjach regionu. Istotne jest równie przekazywanie konkretnych informacji dotyczàcych oferty, takich jak miejsce pobytu, atrakcje i oczywiêcie cena. Ryszard Kaliński, dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, UM w Łodzi Wzakresie indywidualnych wyjazdów weekendowych rola biur podró y jest dziê znikoma. Wszelkie informacje i oferty klient mo e łatwo znaleêç na stronach internetowych, ch tnie te sam dokonuje rezerwacji, poniewa taka podró nie wià e si z ponoszeniem wysokiego ryzyka. Hotele cz sto nie chcà współpracowaç z biurami, oferujàc im takà samà cen za pobyt jak klientowi indywidualnemu. Szans biur podró y widziałabym raczej w segmencie wyjazdów grupowych. Z ich organizacjà wià e si koniecznoêç wynaj cia autokaru, przewodnika, wykupienia ubezpieczenia. Innym pomysłem dla biur byłoby budowanie skomplikowanych pakietów obejmujàcych np. kolacj w restauracji, udział w koncercie lub innej atrakcji regionu. Justyna Pańka-Jabłońska, biuro podróży Prima Tour, Kielce Wprzeciwieƒstwie do podró y słu bowych za pobyty weekendowe klienci płacà sami, dlatego szukajà najkorzystniejszych cen i tu biura podró y mogà okazaç si konkurencyjne. Istotnà sprawà wydaje si przygotowanie pakietów obejmujàcych pobyt w hotelu z wy ywieniem i usługami dodatkowymi. Trzeba te zapewniç informacj na temat atrakcji dost pnych w okolicy hotelu wraz z cenami korzystania z nich, godzinami otwarcia i wskazówkami dojazdu. Biura powinny byç przygotowane na pytania klienta i umieç wzbudziç jego zainteresowanie. Cz Êç klientów zwraca uwag tylko na ofert hotelu i preferuje wypoczynek w kompleksach hotelowych, wi kszoêç dokonuje wyboru ze wzgl du na mo liwoêç sp dzenia czasu w danym regionie. Paweł Rytel, dyrektor ds. sprzedaży, StayPoland.com

11 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 PROMOCJA 11 Ciuchcią przez Mazowsze Âwiat kolejek wąskotorowych wywołuje wiele sympatii i pozwala przenieść się w czasie do najdawniejszej historii. Kolejki wprowadzają nas w nostalgiczny nastrój, wywołują tęsknotę za czymś, co minęło, a jednocześnie rozbudzają naszą ciekawość. Pierwszy pociąg na ziemiach polskich wyruszył na szlak z Wrocławia do Oławy 21 maja 1842 r. Jednak jako początek powstania kolei w Polsce przyjmuje się 14 czerwca 1845 r., wtedy to pierwszy pociąg Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej wyruszył w podróż z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Obecnie w Polsce jest 25 kolejek wąskotorowych. Najdłuższa trasa wąskotorówki wożącej turystów ma dziś ponad siedemdziesiąt kilometrów, najkrótsza w Puszczy Kozienickiej na razie kilkaset metrów. Tory, po których poruszają się parowozy i wagoniki, pamiętają schyłek XIX wieku, a ciuchcie często mają za sobą służbę w wojsku pruskim, austriackim, niemieckim i polskim. Zanim na wąskim torze pojawili się turyści, małe parowozy ciągnęły wagoniki pełne buraków, drewna, węgla i cegieł. Bieg tych pociągów to bieg historii, która niełaskawa w ostatnich dekadach szykowała dla kolejowych,,maluchów stacje końcowe, bocznice i złomowiska. Dzięki samorządom lokalnym i miłośnikom żelaznych dróg uratowano wiele z nich od zapomnienia. Na Mazowszu są cztery wąskotorówki: Mławska Kolej Dojazdowa, Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa, Sochaczewska Kolej Muzealna i Starachowicka Kolej Wąskotorowa. Mławska Kolej Dojazdowa rozpoczęła działalność 30 lipca 1915 r. na trasie Mława Przasnysz. Zbudowano ją w rekordowym tempie kilku tygodni. Jednak początki kolei wąskotorowej są na tym terenie o wiele wcześniejsze. W drugiej połowie XIX w. Ludwik Krasiński wybudował cukrownię w swoim majątku Krasne, okoliczne wsie połączył siecią ułatwiającą dowóz buraków cukrowych. Jeszcze przed II wojną światową kolejka przez Maków Mazowiecki docierała do Ciechanowa. Linia kolejki biegnie dziś z Mławy przez Grudusk Przasnysz Krasne do Makowa Mazowieckiego i wynosi 74 km. Obecnie pociągi kursują rekreacyjnie na lini Czernice Borowe Przasnysz Krasne. Szczególnie interesujący jest ten ostatni przystanek. Krasne od XV wieku związane było z rodziną Krasińskich, która należała do najpotężniejszych rodów magnackich w Polsce. Urząd Gminy Krasne (powiat przasnyski) (23) Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa przewiozła pierwszych turystów w 2004 r. Ma za sobą ponad 100-letnią historię, była częścią Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Kolejka kursuje regularnie w każdą niedzielę na trasie Piaseczno Tarczyn Piaseczno. Można zamówić pociąg specjalny w każdy dzień tygodnia. Grupy turystów zorganizowanych mogą zamówić dodatkową atrakcję w postaci wizyty w gospodarstwie agroturystycznym w Gołkowie, w którym prym wiodą strusie. Starachowicka Kolej Wąskotorowa. Z wagoników kolejki podziwiać można uroki Puszczy Iłżeckiej, wysłuchać opowieści o potyczkach powstańców styczniowych, a w okolicach Dębowej Góry zobaczyć czarnego bociana. Stacje końcowe to doskonałe miejsca wypadowe do dalszych wycieczek. Uwagę turysty powinna przykuć przede wszystkim Iłża, miasto położone 120 km od Warszawy. Istniało już ono we wczesnym średniowieczu. Od XII wieku do 1789 r. było własnością biskupów krakowskich, którzy zbudowali tu około 1340 r. zamek. Sochaczewska Kolej Muzealna. W południowej części miasta, obok dworca kolejowego znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej. Zgromadzono tu wszystko, co jeździło po torach od 600 do 1000 mm. Ponad 200 lokomotyw, wagonów i pojazdów roboczych, w części unikatowych. Każdy eksponat to historia. Przez wiele lat gromadził je jeżdżąc po całej Polsce Bogdan Pokropiński, człowiek bez reszty zakochany w kolei, w wąskotorowej szczególnie. Jest to największa tego typu kolekcja w Europie. Sochaczewską Kolej Dojazdową zaczęto budować w 1921 r., 18 września 1922 r. przewiozła pierwszych pasażerów na odcinku Sochaczew Tułowice. Kolej przestała kursować 30 listopada 1984 roku (ostatni pociąg odjechał z Sochaczewa o 15:35), w 1986 r. zorganizowano na stacji Sochaczew muzeum. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (46) Dodatkową atrakcją na szlaku kolejek wąskotorowych na Mazowszu jest Skansen Leśnej Kolejki Wąskotorowej im. Jana Szweda. Kolejkę leśną w Puszczy Kozienickiej wybudowali w 1915 roku Austriacy. W latach 50. długość linii wynosiła 50 km. Obiektem pozostałym po kolejce leśnej, który dotrwał do początku XXI wieku, była hala parowozowni w Pionkach jedyny tego typu obiekt w Polsce. Urządzono tu Skansen Leśnej Kolei w Pionkach, a w nim odrestaurowane lokomotywy spalinowe. Skansen Leśnej Kolejki Wąskotorowej w Pionkach

12 12 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2011 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Weekend w Gdańsku z Kartą Turysty Zwiedzanie Gdańska najlepiej zacząć od Starego Miasta, słynącego z takich zabytków, jak kościół św. Katarzyny, Hala Targowa czy Bazylika Mariacka. Ta ostatnia to żelazny punkt programu każdego turysty, jest ona największym pod względem wielkości kościołem ceglanym w Europie. Po jej obejrzeniu warto udać się do Ratusza Głównego Miasta. Zobaczyć można tu piękne sale, zdobienia i obrazy, z Kartą Turysty (KT) wejście do wnętrz jest darmowe. Tuż obok Ratusza stoi słynny Dwór Artusa, którego zwiedzanie również objęte jest zniżką za okazaniem KT. Stąd już tylko kilka kroków na Długie Pobrzeże, gdzie znajduje się najstarszy portowy żuraw w Europie. Na jego kolejnych kondygnacjach eksponowane są koła napędowe, liny, a z jednego z okienek rozpościera się widok na płynącą w dole Motławę. Po obejrzeniu żurawia można przeprawić się promem na jej drugi brzeg i obejrzeć pierwszy zbudowany w PRL statek Sołdek, a następnie wybrać się do Centralnego Muzeum Morskiego w Spichlerzach. Tu też przydaje się KT, która czteroosobowej rodzinie pozwala zaoszczędzić nawet 56 zł. Na koniec dnia pozostaje odwiedzić dom Uphagena z imponującymi wnętrzami (zniżka z KT), a później pospacerować ulicą Długą i odwiedzić fabrykę cukierków, gdzie przy odrobinie szczęścia można trafić na pokaz procesu produkcji. Dzięki KT na zakup łakoci w lokalnym sklepie otrzymuje się 25 proc. zniżki. Dla miłośników przeszłości Gdańsk to miasto, w którym można poznać różne momenty historii Polski i Europy. Ciekawym przeżyciem będzie wizyta w Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew znajdującym się przy ulicy Chmielnej (wstęp z KT bezpłatny), gdzie można zobaczyć Uliczkę Hanzeatycką. Wrażenie robią fantastycznie wykonane postaci, warsztaty, stragany, a autentyczności dodają dobiegające zewsząd odłgosy ludzi, płaczących dzieci, pracujących rzemieślników i kościelnych dzwonów. Świadectwem trudnej i krwawej historii Polski jest z pewnością Westerplatte, dziś symbol heroicznej walki Polaków z początków II wojny światowej. Na Westerplatte można dopłynąć stylizowanymi galeonami Lew i Perła (zniżka 10 proc. z KT). Miłośnicy historii powinni odwiedzić jeszcze jedno miejsce Centrum Hawelianum na Górze Gradowej. Została tu zaprezentowana multimedialna wystawa opowiadająca dzieje tego miejsca. W forcie warto obejrzeć wystawę Energia, Niebo, Słońce, która w przystępny i ciekawy sposób pozwala zarówno dzieciom, jak i dorosłym zrozumieć istotę towarzyszących nam na co dzień zjawisk fizycznych (wstęp bezpłatny po okazaniu KT). Dodatkową atrakcją jest rozciągająca się na cały Gdańsk piękna panorama. W pobliżu Dworca Głównego znajduje się ciekawa, choć zupełnie inna ekspozycja zatytułowana Drogi do wolności (zniżka z KT 50 proc.). Wystawa jest niewielka i przeznaczona raczej dla osób dorosłych i starszej młodzieży ze względu na poruszane w niej kwestie związane z trudną epoką PRL-u. Ciekawostką będzie z pewnością odtworzony sklep z lat 80. XX w. z przerażającymi pustymi półkami, dawną kasą, butelkami na mleko i oranżadę oraz kobietą z wianuszkiem papieru toaletowego. Ostatnią z najważniejszych atrakcji Gdańska jest Park Oliwski z katedrą, w której latem odbywają się 20-minutowe koncerty organowe. Wstęp jest bezpłatny, muzyki można posłuchać o pełnej godzinie. Dużą atrakcją Gdańska jest także dość okazałe i rozległe ZOO (z KT wstęp bezpłatny). Wizyta w Gdańsku nie byłaby pełna bez odwiedzenia Muzeum Bursztynu, gdzie wyeksponowane zostały piękne przedmioty wykonane ze złota Bałtyku. Wejście do placówki i zakup żywicznych pamiątek będą tańsze za okazaniem KT. Na koniec warto wybrać się do Gdańska-Jelitkowa, gdzie na pięknej plaży lub w pobliskim parku można odpocząć po trudach zwiedzania i posłuchać szumu rozbijających się o brzeg fal. MG

13 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2011 WYDANIE SPECJALNE 13 Śląskie Produkty turystyczne oparte na aktywnoêci cieszà si du ym powodzeniem Różnorodnie i aktywnie na Śląsku Turystyka weekendowa w Polsce to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi branży turystycznej. Z sezonu na sezon staje się coraz modniejszą alternatywą dla kilkutygodniowych urlopów, na które nie każdy może sobie pozwolić. Jaga Kolawa Na podstawie badaƒ ruchu turystycznego w woj. Êlàskim w latach mo na zauwa yç tendencj do zwi kszania si odsetka turystów przyje d ajàcych w celu wypoczynku na łonie natury. Zakupy lub rekreacja Ponad 30 proc. turystów korzysta z terenów rekreacyjnych, decydujàc si na odpoczynek w lesie, nad wodà, w górach. Obserwujemy dwie tendencje w turystyce weekendowej wyjaênia Barbara Salamon-Szympruch ze Âlàskiej Organizacji Turystycznej. Po pierwsze, wiele osób wykorzystuje weekendy jako okazj do zwi kszonej konsumpcji i sp dza je, bioràc udział w atrakcjach proponowanych przez centra handlowe. Po drugie, coraz wi kszym zainteresowaniem cieszy si turystyka aktywna górskie szlaki, trasy rowerowe i wszelkie miejsca, w których mo na uprawiaç ró nego rodzaju sporty równie sà oblegane, szczególnie gdy dopisuje pogoda. Zauwa amy te wzrost zainteresowania sportami niszowymi, np. spływami kajakowymi i eksploracjà jaskiƒ. Jednym z trendów jest aktywne spędzanie wolnych dni Naturalne bogactwo Jednym z najch tniej odwiedzanych miejsc w Âlàskiem jest Jura Krakowsko- -Cz stochowska słynàca z czystych lasów, malowniczych ostaƒców i ruin Êredniowiecznych zamków i warowni. Jak podkreêla Robert Nieroda, dyrektor biura Zwiàzku Gmin Jurajskich: Jura ze wzgl du na ukształtowanie terenu nadaje si na ró ne aktywnoêci, bo tutaj nie jest nudno. Turystyka aktywna na terenie Jury ma Êwietne warunki do rozwoju. Nasza rekomendowana trasa 184 km Szlakiem Orlich Gniazd przebiega przez najwa niejsze atrakcje Jury. W powiecie zawierciaƒskim powstaje 2 tys. km tras rowerowych, cz sto wytyczanych istniejàcymi duktami, ale nowo oznakowanych i zaopatrzonych w dodatkowà infrastruktur. Jura ma te dobre warunki do uprawiania narciarstwa Êladowego, mo na jeêdziç na quadach na terenach pustynnych i w nieczynnych kamieniołomach. Zdaniem dyrektora Nierody trzeba sprawiç, by te formy aktywnoêci były dost pne nie tylko dla wybranej grupy ludzi, trzeba je rozpropagowaç. To tak jak z jazdà na nartach, gdy chcemy si nauczyç, idziemy do szkółki narciarskiej. Potrzeba instruktorów, wi cej wypo yczalni sprz tu, eby mo na było spróbowaç eksploracji jaskiƒ, wspinaczki itp. Pogranicze to atut Du ym atutem regionu sà Beskidy. Jak podkreêla wiceprezes Beskidzkiej Izby Turystyki Zbigniew Poraniewski sà idealnym miejscem na weekendowy wypoczynek. Powstaje mnóstwo nowych atrakcji, np. parków przygody, obserwujemy boom na Êcie ki rowerowe, parki linowe, rozwija si eglarstwo, Jezioro ywieckie w sezonie prze ywa obl enie. Zdaniem prezesa kolejny plus Beskidów to poło enie na pograniczu. Zacz li do nas przyje d aç Słowacy i Czesi, który uczestniczà w eventach, chodzà po górach, mo na ich spotkaç na Êcie kach rowerowych. Wspólny projekt transgraniczny Euroregion Beskidy zdaje egzamin. Turystyczny potencjał zacz ły doceniaç równie małe gminy Podbeskidzia. Gmina Czernichów w powiecie ywieckim realizowała w latach działania promocyjne i medialne pod hasłem: Góra ar i Jezioro Mi dzybrodzie: najlepszy wybór na turystycznà przygod. Emisje reklam w ró nych mediach, mailing internetowy, materiały reklamowy, zdaniem władz Czernichowa, dały pozytywny oddêwi k. O sukcesie przeprowadzanej kampanii Êwiadczy tłok w naszych atrakcjach turystycznych, turyêci przyje d ajà na aglówki, do szkółki szybowcowej cieszy si Jadwiga Chamera, sekretarz gminy. Punktem kulminacyjnym projektu była ubiegłoroczna 2- dniowa impreza dla 100 przedstawicieli firm organizujàcych wypoczynek na Podbeskidziu. Mieli oni okazj osobi- Êcie przekonaç si, jak profesjonalnie jest przygotowana miejscowa baza turystyczna oraz ile atrakcji czeka tutaj na wypoczywajàcych. Zgodnie z zasadà, e du y mo e wi cej, powstało partnerstwo lokalne. Pi ç okolicznych gmin tworzy m.in. informator turystyczny regionu ywieckiego, wspólny portal internetowy prezentujàcy ró ne formy tak e aktywnego wypoczynku i ekstremalnego relaksu. Niezb dna infrastruktura Weekendówki rzadko sà organizowane przez touroperatorów, którzy podkreêlajà, e wi kszoêç turystów decyduje si na taki wyjazd spontanicznie, w ostatniej chwili i bez poêredników. Powstałe w ubiegłym roku biuro Silesia Trip z Katowic, specjalizujàce si w wycieczkach po regionie, zamierza,wzbogaciç swojà ofert incentive dla firm. Chcemy pokazaç pi kno Âlàska i jego sportowe atrakcje. Quady, skałki, jaskinie, wspinaczki górskie, nordic walking, paralotnie wszystkie tego typu sposoby naładowania akumulatorów sà w zasi gu r ki wymienia Łukasz Juzwa z Silesia Trip. Na wi kszym zainteresowaniu turystykà weekendowà mo na zarabiaç, je eli zainwestuje si w odpowiednià infrastruktur. W poprzedniej epoce nawet na poczàtku lat 90. wspomina Robert Nieroda byliêmy skazani na turystyk harcerskà, tzn. konieczne były własne namioty, prowiant itp., by móc poznawaç walory Jury. Według wiceprezesa Beskidzkiej Izby Turystyki mieszkaƒcy wielkomiejskich metropolii sà skazani na weekendowy wypoczynek. Nasze tempo ycia i kwestie finansowe sprawiły, e wybieramy weekendy, ale chcemy je sp dziç w pełni. Ró norodnoêç, dost pnoêç i łatwy dojazd to atuty propozycji aktywnego sp dzenia czasu na Âlàsku, coraz wi ksza grupa turystów ma okazj si o tym przekonaç. fot. sxc.hu (4)

Segment o rosnàcym potencjale

Segment o rosnàcym potencjale Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z )

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z ) Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Wi kszoêç polskich touroperatorów aktywnie walczy o polski rynek. W poprzednim roku tylko nielicznym udało si zwi kszyç przychody.

Wi kszoêç polskich touroperatorów aktywnie walczy o polski rynek. W poprzednim roku tylko nielicznym udało si zwi kszyç przychody. Historia jednego sukcesu Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y.

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y. Nowe wyzwania touroperatorów Dodatek do pisma branżowego Wiadomości Turystyczne www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl tel. (022) 822 20 16 Dodatek specjalny 16-30 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Szkoły Wyzsze. Ranking 2012. 74 pkt. 95 pkt. 81 pkt. prywatnych uczelni wyniszczajàca

Szkoły Wyzsze. Ranking 2012. 74 pkt. 95 pkt. 81 pkt. prywatnych uczelni wyniszczajàca Pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl Wydanie specjalne kwiecień

Bardziej szczegółowo

Turystyka. Szkoły Wyzsze. prawno-ekonomicznej. Z kolei w Akademiach Ekonomicznych kładzie si nacisk niemal wyłàcznie

Turystyka. Szkoły Wyzsze. prawno-ekonomicznej. Z kolei w Akademiach Ekonomicznych kładzie si nacisk niemal wyłàcznie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT).

ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT). ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT). OPIS I REKOMENDACJE INNYCH WYBRANYCH RYNKÓW TRENDY, WIZERUNEK POLSKI, PRODUKTY, KOMERCJALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 2013 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Austria...4 3. Belgia... 14 4. Chiny... 49 5. Francja... 66 6. Hiszpania...

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Turystyka biznesowa w Polsce Opracowała: Karolina Kłębek 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Polsce... 4 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Szkoły Wyzsze. Ranking 2013. 152 pkt. 117 pkt. 97 pkt. 94 pkt.

Szkoły Wyzsze. Ranking 2013. 152 pkt. 117 pkt. 97 pkt. 94 pkt. Pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl Wydanie specjalne kwiecień

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie szansa. rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie szansa. rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Polską Izbę Hotelarstwa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

a może tak nad nasze morze? Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże

a może tak nad nasze morze? Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże 96/129/2012 maj czerwiec ISNN 1507-9015 Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce a może tak nad nasze morze? Rowerem z PTTK Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (53) 6 czerwca 2011. Agencja Promocji Turystyki. Aerosvit.Poland@aciareps.com. www.airberlin.com

Nr 11 (53) 6 czerwca 2011. Agencja Promocji Turystyki. Aerosvit.Poland@aciareps.com. www.airberlin.com Agencja Promocji Turystyki Nr 11 (53) 6 czerwca 2011 e-internetowy Dwutygodnik Aerosvit.Poland@aciareps.com www.airberlin.com zniżki do 40% DUŻY MOŻE WIĘCEJ. RAZEM JESTEŚMY JESZCZE WIĘKSI. Wszystkich agentów

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna ANALIZY RYNKÓW ZAGRANICZNYCH 2011 na bazie sprawozdań Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej Maj 2012 Spis treści 1. AUSTRIA 6 1.1. Analizy 6 1.1.1. Trendy i nowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Klient. Na pla y czytamy wiêcej, s. 6. Stop18! znów w akcji, s. 17. cenny jak z³oto, s. 5. Wyrwij Zachowaj! Kolporter proponuje s.

Klient. Na pla y czytamy wiêcej, s. 6. Stop18! znów w akcji, s. 17. cenny jak z³oto, s. 5. Wyrwij Zachowaj! Kolporter proponuje s. LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 (171) Kolporter Lider Polskiego Biznesu BEZPŁATNE PISMO KOLPORTERA S.A. Klient cenny jak z³oto, s. 5 Na pla y czytamy wiêcej, s. 6 Stop18! znów w akcji, s. 17 Wyrwij Zachowaj! Kolporter

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

Turystyka bilans sektora

Turystyka bilans sektora www.mistia.pl 3(40)2013 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Doskonalimy jakość usług w samorządach 8 Małopolski Festiwal Innowacji 9 Raport o ochronie powietrza 12 Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego

Bardziej szczegółowo