JEDNOŚĆ O R G R N ŻYDÓW PO LSKICH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOŚĆ O R G R N ŻYDÓW PO LSKICH."

Transkrypt

1 Nr. 30. Ló, dni 1. rześni Rok. JEDNOŚĆ O R G R N ŻYDÓW PO LSKICH. REDKCY I DMINISTRCY: Ló, Sykstusk 29. Nr. telefonu 994. Prenumert krtlnie 2 kor. Numer poied. 20 h. OGŁOSZENI (inserty) oblicz się po 20 h. z mieisce iersz petitoego. Prenumertę i inserty przyjmują: dministrcy Jedności" (ui. Sykstusk 29) i szystkie biur dziennikó. WYCHODZI W PIĄTEK. TREŚĆ: R ozruchy żydo skie nglii. (Iter ire (E. Byk). Z o sttn ieg o spisu. Reform stosunró em igrcyjnych. Igiełki ( id o). R osy k o n sty tu cy jn (B. E ). S pr y em igrcyjne. H um or ucisknych. K orespondencye: Brody, C zortkó. P om orzny, S tnisł ó, T łu ste. Kronik. O dpo iedzi Redkcyi. IB odcinku : T rgikom edy yznnio (7. Zng ill). Rozruchy żydoskie nglii. Pod tym lub pod brdziej interesującym ngłókiem Pogromó" przyniosły ubiegłym tygodniu pism codzienne krótkie i nie djące możności dokłdnego zpoznni się z fktycznym stnem rzeczy idomości 0 npdch ludności południoej Wlii n żydó. Jedno z pism codziennych podjąc nottkę o rozruchch, ze źle ukrytą stysfkcyą, zużyło że rozpoczyn się ogóln rekcy nglii przeci płyom żydoskim krju". Pogląd tki n smutne ypdki osttnich dni przynosi pod fłszyym pozorem yjśnieni frzes pusty, który może być przyjętym przez ogół czytelnikó z prdę. Dltego też skznem będzie choć krótkości przedstić przebieg rozruchó lijskich n podstie idomości podnych przez pism ngielskie szelkich odcieni politycznych. Południo Wli zmieszkiną jest przez ludność lijską różniącą się zróno pod zględem rsoym, jk i moą od nglo-sksonó. Czrn Wli, jk ją nglicy zoią, znną jest z brutlności jej ludności, podniesienie stopni kultury 1 obyczjności jej mieszkńcó, którzy od kilku pokoleń yłącznie zjęci są żmudną i źle yngrdzną prcą koplnich, było i jest problemem zprzątjącym umysły kieronikó politycznych nglii. Od lt ielu łśnie okolic t był idonią usticznych niepokojó, bądź to zykłych bitek, bądź to lk ulicznych n tle politycznem, religijnem lub rsoem. Kilk lt temu z tychsmych miejscoości lijskich ypędzono sposób rónie głtony irlndczykó - ktolikó; podczs niednego strjku generlnego tej okolicy przyszło do njbrdziej głtonych rozruchó n kilk dni przed osttnimi ypdkmi czsie strjku kolejoego jedynie Wlii kre polł,się n ulicch mist. Jeżeli jeszcze zrócimy ugę n rzenie śród ludności robotniczej z poodu zdniem jej niekorzystnego rezulttu generlnego strjku orz n niezykłe rozgitonie polityczne, mjące se źródło przeprodzeniu dóch kmpnii yborczych do prlmentu przeciągu niespełn jednego roku i uprzytomnimy sobie ndto dzisiejsze położenie ludności już normlnych runkch ciężkie obecnie pogorszone skutek zdłużeni i zncznych ofir strjkiem spoodonych, nie będzie nm trudnem dojść do zrozumieni rzeczyistych poodó rozruchó. W sobotę 19-tego sierpni b. r. Tredegr tłum złożony z hoolignó" (tk określją go pism ngielskiej, npdł n sklep, którego łścicielem był żyd, i po skrupultnem splądroniu, nie niszcząc ślepym szie sprzętó i toró, lecz zbierjąc ze sobą co i ile tylko się dło, systemtycznie począł ogrbić nstępnie sąsiednie sklepy żydoskie, przeżnie jubilerskie, mgzyny mebli i ubioró. Gdy policy i ojsko położyło tmę dlszym rbunkom, część tłumu brdziej przedsiębiorcz udł się do sąsiednich miejscoości Ebb le, Rhymney, Cn, Brynsmr, Wuinyd, beybyssyg, Cn, Senghenydd (są to osdy górnicze ciągnące się zdłuż jedynej kżdej kotlinie ulicy do siebie prie przytykjące) i zmocniszy szeregi ochotnikmi n miejscu zciągniętymi rozpoczęł tą smą metodą plądroć przeżnie, co prd, sklepy żydoskie, le nie ogrniczjąc się już tylko do nich, sym pochodzie grbił domy prytne i sklepy nie nleżące do żydó. Stłumienie rozruchó tych z poodó topogrficznych yżej zznczonych było utrudnionem jednk po pięciu dnich ypełnionych net kremi utrczkmi z policyą i ojskiem, nstł znou spokój i porządek kotlinch lijskich. Rozruchó tych nie możn porónyć, jk to niektóre pism uczyniły, z pogrommi rosyjskimi gdyż ni jeden z łścicieli splądronych sklepó, ni żden z członkó ich rodzin nie zostł osobiście npdniętym, zrnionym lub net tylko poturbonym. Oto są fkt. Już z okoliczności, że npdy zrócone były przeci rzeczom nie przeci osobom, okzuje się chyb z dostteczną jsnością, że motyó rozruchó nie nleży szukć nieniści rtoej, religijnej lub net nieniści osobistej lecz decydującym czynnikiem były motyy ekonomicznej ntury. Rozruchy lijskie nie mją ięc żdnego podobieńst do rozruchó czy pogromó żydó ynikłych innych krjch skutek szerzeni nieniści rsoej lub religijnej, i stnoczo błędne m jest przedstienie rozruchó przez część prsy złszcz przez prsę syonistyczną n tle inn e'm n i ż ekonomiczne m. Tkie nie inne jest zptrynie n poody rozruchó południoej Wlii prsy ngielskiej, jedynie tym ypdku mirodjnej. Prs ngielsk nprodz dokłdnie szelkie żle, jkie ludność lijsk przeci żydom podnosi, szczególności podyższenie czynszó mieszkń i podniesie- Mteryły n kostyumy i suknie dm skie NTO NI UW IER (Osttnie Noości). Ioości jedbich mrkizetch - :,,. polec - olbrzymim yborze firm L, W O W U L. H L I C K l O.

2 2 nie cen żyności dodje jednk, że zrzuty te są nieuzsdnione, zględnie, że nie możn inić sklepikrzy żydoskich z to, że z poodó ogólno-ekonomicznej ntury od nich nie zleżnych, zmuszeni byli do podniesieni cen i czynszó. Że zś npdy skierone zostły przeci żydom, tłumczy sposób prosty i przemijący do przekonni tem, że sklepy tmtejsze są przeżnie posidniu żydó, że żydzi którzy przeciągu osttnich lt kilkunstu tych miejscoościch się osiedlili, oczyiście z górnikmi żdną bliższą styczność nie eszli i stnoili dl nich odrębną grupę ekonomiczną ludności, n którą spoglądli z zzdrością z poodu] zrstjącego śród tejże szybko mterylnego dobrobytu, mjącego se źródło oszczędności, zdolnościch hndloych i zpobiegliości, lecz zbudzjącego oczyiście ziść ludności robotniczej, proletryzującej się corz brdziej Jednk njbrdziej jest chrkterysty- cznem, że ni jedno z pism, które reprezentują opinię ngielską, n ie ystąpiło z tierdzeniem o odrębności żydó jko rsy lub nrodoości, zdnie pism Times, uznnego poszechnie z reprezentnt opinii ngielskiej,,że obytele żydoscy są tkimi smymi nglik mi jk my doodzi, że nglii symilcy żydó tubylcó, choć członkó odrębnego szczepu i odmiennej religii, pod zględem nrodoym zupełności nstąpił. J E D N O Ś Ć Iter ire.. R z e c z ą t o j e s t d z i n i e c z ę s t ą i p r z e d z i n i e s m u t n ą, ż e s e r c l u d z k i e u m i e r j ą o d k m i e n i, p r z e z l u d z k i e r ę c e r z u c n y c h " s t i e r d z u t o r k M j e r E r o f o i c z, g d y p t r z ą c z y ż y n p o d n i e b i ń s k i c h d o b r, p r d y i s z t u k i m ę t n y s t r u m i e ń ż y c i s p o ł e c z n e g o y d o b y ł - z e ń p o s t ć M e n d l G d ń s k i e g o. S t n ę ł i e l k u t o r k n d s t r u m i e n i e m ż y c i i z t o p i ł e ń z r o k b y s t r y, e n ę - t r z n e m ś i t ł e m j s n y, ż y c z l i o ś c i - p e ł e n, k t ó r ą n y ż y n y m i ł o ś c i p o d n o s i s p ó ł c z u c i e d l c i e r p i e ń, d l n ę d z y, d l n i e p r z e m i j j ą c e g o b o l u i b o l e s n e j p r z e t n i j l n o ś c i l u d z i, ż y c i i ś i t. " N i e s t e t y, g d z i e d u c h y g ó r n e r z u c j ą m i ł o ś ć i s p ó ł c z u c i e, t m t ł u m z i ś c i ą ś l e p y r z u c d l e j t y l k o... k m i e n i e. R z u c j e n e t r n y o t r t e : c i e r p i e n i e i b ó l. o t o j e d e n z t y s i ą c o b r z k ó, j k i z m ę t n y c h g ł ę b i n s t r u m i e n i, k t ó r y m p ł y n i e ż y c i e t ł u m u, y d o b y ł y o s t t n i c h d n i c h p i s m c o d z i e n n e : 0 s t r s z n e m z d z i c z e n i u n s z e j l u d n o ś c i p r z e d m i e j s k i e j ś i d c z y n s t ę p u j ą c y y p d e k : D n i 2 4. b m. y j e c h ł k r n c e l e m z b r n i z ł o k z m r ł e g o z k ł d z i e k u l - p r k o s k i m o f i c y l p o d t k o e g o, I. E. N r z, t u ż o b o k r o g t k i g r ó d e c k i e j, r z u c i l i s i ę r o b o t n i c y d r o g o i i p u p r z y n o r s z k p o g r z e b o y i z o k r z y k i e m M e n k ł e j e d z i e, o b s y p l i j d ą c y c h g r d e m k m i e n i. W o ź n i c, t r f i o n y u c h o o m ł o n i e z l e c i ł z k o z ł t r z m u s i l n i e n b r z m i ł. b y u n i k n ą ć d l s z y c h p o c i s k ó, z e s k o c z y ł z k r n u i p r z y p d ł d o s t r ż n i k k c y z o e g o ( n r ) b ł g j ą c g o o p o m o c. T e n ż e j e d n k o d p ę d z i ł i j ą c e g o s i ę. z. b o j u o ź n i c ę >g r o ż ą c m u. y c i ą g n i ę t ą z p o c h y s z ą b l ą z b i e r j s i ę.. ż y d z i e, b o c ię z b i j ę ". K o m p e t e n t n e ł d z e tj. p r o k u r t o r y i m g i s t r t p o i n n y z j ą ć s i ę t y m y p d k i e m i p r z y k ł d n i e u k r ć i n n y c h, p r z e d e s z y s t k i e m s t r ż n i k. 1 n i e p r z e p r t c h ę ć z b i e r, s p r f r z o ć t k ie j g r o z ą p r z e j m u j ą c e j s y t u - Nr. 30 c y i s ł o p o ż e g n l n e, r z u c o n e p r z e z i e l k i e g o p o z y t y i s t ę n g r ó b C h y R u b i n : C z ł o i e k u! J c i t o ż e ś n te j z i e m i u m r z e ć s i ę o d ż y ł i g r ó b z n l e ś ć c h c i ł p r z e b c z m! T ł u m c i n i e p r z e b c z y ł. M e n k ł e j e d z i e ". K l e s z c z m i s z c z y p i ą c e m i b i j s i ę s e r c e, r i e d u s z ę t e n k r z y k t ł u m u. I t r u d n o s i ę n i e o d r c ć i o d r z ą o d t e g o t ł u m u, m i m o p e ł n e g o p r z e ś i d c z e n i, ż e t ł u m t e n j e s t i ę c e j c i e m n y p r z e t o i ę c e j n i e s z c z ę ś l i y, n i ż z t y. I c ł ą e n e r g i ą y p d s i ę b r o n i ć p o r y o i, b y n i e c i s n ą ć t e m u t ł u m o i t r z ż ó ł c i ą i k r i ą s e r d e c z n ą z p r i o n e g o o k r z y k u p o g r d y : o d i v u l g u s p r o f n u m. 0 t ł u m i e b e z s e r c j k ż e c ię n i e n i e n i d z i e ć, j k ż e c ię m i ł o ć!.,. O k r y t y k i r e m j e d z i e c z r n y y s o k i s k r z y - n i s t y ó z. C i ą g n ą g o l e n i i e d y s o k i e c h u d e, c z r n e k o n i s k, p o g n i n e o d c z s u d o c z s u p t y c z n y m r u c h e m b t p r z e z o ź n i c ę o r o z c z o c h r n e j b r o d z i e i p o ł m n y m, l k i e r o n y m c y l i n d r z e. Z o z e m g r u p l u d z i p o s t ę p u j e p r z y g n ę b i j ą c e m m i l c z e n i u. P r z e r y j e c z s e m ż ł o s n e z o d z e n i e s i e r ó t l u b d o y i c z s e m o d e z i e s i ę u r y n y k r z y k s p z m t y c z n y, j ę k g ł o ś n i e j s z y, p r z e j m u j ą c y, k t ó r e m u o d p o i e e - s t c h e m e s p ó ł c z u c i. T o p o g r z e b ż y d o s k i ". C o d z i e n n i e k i l k t k i c h k o n d u k t ó o d b y d r o g ę z m i s t k u z g ó r z u J n o s k i e m u. C o d z i e n n i e t e ż t ł u m p u p r ó m o ż e s o b i e u r z ą d z i ć b e c e ". Z l e ż y t o t y l k o o d j e g o f n t z y i : c z y c h c e, c z y n i e c h c e. ' T o Ź ' t ą k i e b e c e ' s ą 1 fź e cź ą ' p ó W ś ż e d n i ą, j k p o s z e d n i e m j e s t ż y c i e t e g o t ł u m u i j k p o s z e d n i ą j e s t ś m i e r ć. 1 n i e o d s t r s z t e g o t ł u m u n i c ; n i e m n i m ż d n y c h h m u l c ó e n ę t r z n y c h, n i ż d n y c h s z r n k z z r n ą t r z z k r e ś l o n y c h. N i e s t n o i i c h z u p e ł n i e s m m j e s t t ś m i e r c i. J. Z N G W I L L. Trgikomedy yznnio. (Dokończenie). W y c h u d ł k o b i e t l e ż ł z z m k n i ę t e m i o c z y m n Ż e l z n e m ł ó ż k u, s t y g n ą c e m i d ł o ń m i o b e j m u j ą c r ą c z k i n r ó c o n y c h " m l e ń s t, d z i e s i ę c i o l e t n i e g o c h ł o p c z y k i s i e d m i o l e t n i e j d z i e c z y n k i, k t ó r e ł k j ą c s t ł y n b o k u n o c n y c h k o s z u l c h. D o k t o r s c h y l ł s i ę n d e z g ł o i e m ł ó ż k, n ś c i n i e r o z p o ś c i e r ł y s i ę n i e p e n e c i e n i e g r u p y. Z r o b i ł b e z i d o k u n z p ł t ę c o t y l k o m ó g ł, b y o s t t n i e c h i l e b i e d n e j k o b i e t y u c z y n i ć l ż e j s z e m i. B y ł t o I r l n d c z y k o g r u b e j g ł o i e i s z e r o k i e m s e r c u, r z y m s k i k t o l i k, k t ó r y, o ile s i ę d ł o, s t r ł s i ę p o g o d z i ć n u k ę z r e l i g i ą. M ą ż z r ó c i ł s ię d o ń s p o j r z e n i e m, k t ó - r e m b y ł o b ł ę d. J e s z c z e n i e z p ó ź n o o d p o i e d z i ł l e k r z. - C h ł B o g u! z o ł ł t e i s t. B e t s y, p n i e n k o m o j, o t ó ż d u c h o n y. Z o b l i c z u m i e r j ą c e j, j k s i ę z d ł o, z n i k ł c h m u r, s ł b y p r o m i e ń s ł o n e c z n y r o z j ś n i ł j e n c h i l ę ; p o o l i o c z y j e j s i ę o t o r z y ł y, d ł o n i e o d c z e p i ł y s i ę o d d z i e c i i z ł o ż y ł y d o m o d l i t y. J e z u C h r y s t e z c z ę ł y u s t s z e p t ć m e c h n i c z n i e. R b i n b y ł o p ł c h ; d r ż ł z z r u s z e n i. N i e W i e d z i ł, c o m ó i ć, j k b y u t o m t y c z n i e y j ą ł z k i e s z e n i h e b r j s k i m o d l i t e n i k i z c z ą ł c z y t ć s p o i e d ź p r z e d ś m t e r - t n ą p r z e k ł d z i e n g i e l s k i m, k t ó r y z n j d o ł s i ę n k ż d e j d r u g i e j s t r o n i c y k s i ą ż k i. W y z n j ę P n i e, B o ż e m ó j i B o ż e m o i c h o j c ó, ż e T o j e j r ę c e j e s t ś m i e r ć i y z d r o i e n i e... " G d y o n c z y t ł, o b u m i e r j ą c e u s t p o r u s z ł y s i ę i s z e p t ł y z n i m s ł o s p o i e d z i. J k c z ę s t o z b i e l ł e t e r g i m o d l i ł y s i ę, b y u p r c i ż y d z i d o z n l i ł s k i i z o s t l i z b i e n i z p o t ę p i e n i ; j k c z ę s t o b i e d n e, s p r c o n e t e d ł o n i e r z u c ł y d o p u s z e k m i s y j n y c h g r o s z e, u c i u ł n e ż m u d n i e n i e z p i e n i ę d z y g o s p o d r c z y c h, l e c z z ł s n y c h u s t!... I m o d l i t b r z m i ł d l e j m o n o t o n n e m i, ż ł o ś n e m i d ź i ę k m i, d r g j ą c e m i p r z e z g o r ą c ą, p o n u r ą, n k o p c o n ą m n s r d ę, n k z u j ą c e m u p ł c z ą c y m d z i e c i o m z m i l k n ą ć. P e ł e n s z c u n k u, s z r p n y p r z e z n j s p r z e c z n i e j s z e u c z u c i, s t ł o b o k t e i s t ; s z c z ę ś l i y, ż e b i e d n e, g ł u p i e s t o r z e n i e i d z i ł o s p e ł n i o n e s e ż y c z e n i e, o r z d r ę c z o n y m y ś l ą, c z y b ę d z i e j e s z c z e t k d ł u g o ż y ł, ż e b y m o g ł o d k r y ć p o d s t ę p. W p r z e p e l n i o n e m j e g o s e r c u n i e b y ł o m i e j s c n z m r t i e n i e o s o b i s t e. D j m m e p o z n ć ś c i e ż k ę ż y c i, T o j e j o b e c n o ś c i p n u j e z u p e m r d o ś ć ; u T o j e j p r i c y s ą i e c z y s t e b ł o g o ś c i!... W y r z z c h y t u r o z s z e r z ł s i ę p o C łe j n i e p i ę k n e j, y n ę d z n i ł e j t r z y u m i e r j ą c e j k o b i e t y, y c i ą g n ę ł r m i o n, j k g d y b y c h c i ł o b j ą ć n i e i d z i l n ą j k ą ś i z y ę. - T k, i d ę... J e z u... s z e p t ł. P o t e m r ę c e j e j. s p d ł y c i ę ż k o n p i e r ś ; t r z z d r ę t i ł, o c z y s i ę z m k n ę ł y. R b i n m i m o - o l i u c h y c i ł tę r ę k ę, k t ó r l e ż ł n j b l i ż e j. I u c z u ł z j e m n y, s l b y u ś c i s k k o b i e t y, s n ć n i e ś i d o m e j p o g ń s k i e g o d o t k n i ę c i. C z y t ł d l e j : T y, k t ó r y ś o j c e m s i e r ó t i o r ę d o n i k i e m d ó, o p i e k u j s i ę m o i m i u k o c h n y m i, z k t ó r y c h d u s z m i m o j d u s z j e s t z i ą z n.. ". W r g i k o n j ą c e j p o r u s z ł y s i ę j u ż p r i e n i e p o s t r z e ż e n i e, p o t r z j ą c z n i m t e s ł o, u l t u j ą c j e j d u s z p r z e z m o d l i t ę n i e i e r n e g o p o g r ą ż y ł s i ą b ł o g i p o k ó j.... W r ę k ę T o j ą p o r u c z m d u c h m e g o. Z b i ł e ś m n i e, P n i e, B o ż e p r d y. m e n i m e n ". I t e m o s t t n i e m m e n " b i e d n n i e o l n i c c h r z e ś c i j ń s k y z i o n ę ł d u c h, z k o ń c z y ł ż y o t, p e ł e n b o ; e ś ć i i z g r y z o t. R ę k j e j t r z y m ł d ł o ń ż y d, o s t t n i o d b l s k b ł o g o ś c i z b ł y s n ą ł n g s n ą c e m o b l i c z u. I t e j c h i l i, p e ł n e j ś i ę t e g o m i l c z e n i, t r z e j m ę ż o i e s t l i s i ę d z i e ć m i o b e c i e c z n o ś c i. J k s z y s t k o o e m p l o t k r s k i e m m i e ś c i e, t k i t o z j ś c i e y s z ł o n j p l o t k r s k i e j g m i n i e ż y d o s k i e j. l e k u u s p o k o j e n i u r b i n t r z o d j e g o l e p i e j t o p r z y j ę ł, n i ż s i ę o b i ł. W s z y s t k o, c o u m i e l i p o i e d z i e ć b y ł o t o ;... O s t t e c z n i e b y ł o t o d o b r o d z i e j s t e m d l b i e d n e j k o b i e t y... ". P r z e ł o ż y ł B. Ecner.

3 Nr. 30 JEDNOŚĆ 3 M j e s t t ś m i e r c i! I l e ż t r g i c z n e j i r o n i i m i e ś c i t o o k r e ś l e n i e j u ż s m o s o b i e! J e d y n y m j e s t t 1', k t ó r y s c h o d z i m i ę d z y l u d i t o n i e p r o s z o n y, c z ę ś c i e j z e z ł o r z e c z e n i e m, i t n y, n i ż ż y c z l i o ś c i ą. O i l e ż m n i e j i m p o n u j ą c y m j e s t t e n m j e s t t n z e n ą t r z n t y m s k r z y n i ś t y m r y d n i e, c h y b o c ą c y m, p r z e c h y l j ą c y m s i ę t o j e d n ą s t r o n ę, t o d r u g ą i d u d n i ą c y m p o y b o i s t y m b r u k u. t ł u m s z r n k c h u s z n o n i t y l k o t e n u t r z y m, k t o m u i m p o n u j e. N e t ś m i e r ć m u s i b y ć z e n ę t r z n i e t k y p o s ż o n, b y m u i m p o n o ł. N i e i m p o n u j e m u ś m i e r ć n i e m ą u r e o l ą b o l u i s m u t k u, z i m p o n u j e m u p r o k u r t o r. T o p s y c h o l o g i t ł u m u. P s y c h o l o g i t ł u m u! C o z d z i o l ą ż n e o k r e ś l e n i e. J k ż e ż m o ż n m ó i ć o p s y c h o l o g i i t m, g d z i e b r k ł ś n i e t e g o, c o z n i o s i e, n i e b o s i ę ż n e, c o ś i t p i ę k n d u c h o e g o o z n c z y ł m i n e m p s y c h e ". C z y t ę d u s z ę t ł u m u k o n i e c z n i e k s z t ł t o ć m u s i p r o k u r t o r i p o l i c y n t? C z y n i e z n j d z i e s i ę n i k t p o z k r z ą c ą s p r i e d l i o ś c i ą ", k t o b y s p e ł n i j ą c k t i e l k i e j s ł u ż b y M i ł o ś c i i D o b r, z e s z e d ł t e n t ł u m z p o s i e e m t e j m i ł o ś c i?... Z osttniego spisu. Pod tym tytułem podć będziemy yniki bdń przeprodznych poszczególnych mistch i poitch nd osttnim spisem ludności (z dni 31. grudni zeszłego roku). Wyniki te podć będziemy mirę, j k ns będą dochodziły. Bez pretensyi do systemtyczności gruponiu mterydłu, (podjemy go boiem tej fo rm ie j kiej go nm komunikują), reprodukujemy odnośne cyfry dotyczące ludności żydoskiej i je j stosunku liczboego do reszty ludności prześidczeniu, że są sme dl siebie cieke i interesujące. Ló-misto; W n j b l i ż s z y c h d n i c h p o j i s i ę n o y t o m y d n i c t L ó c y f r c h ", k t ó r y p o d z e b r n e p r z e z T d. D y s z k u i c z, k i e r o n i k M i e j s k i e g o b i u r s t t y s t y c z n e g o y n i k i s p i s u l u d n o ś c i s t o l i c y. Z s t r z e g j ą c s o b i e n p ó ź n i e j o m ó i e n i e s y s t e m t y c z n e t e j p r c y, y j m u j e m y n r z i e c y f r y n s t ę p u j ą c e : 0 L ó l i c z y ł d n i u s p i s u o g ó ł e m o b e c n y c h m i e s z k ń c ó, z t e g o b y ł o s t l e m i e s z k j ą c y c h : ; l u d n o ś ć ży do sk y n o s i ł t o z n c z y 2 8 ' 9 % o g ó ł u m i e s z k ń c ó. W z i o s t l u d n o ś c i ż y d o s k i e j s t o s u n k u d o o g ó ł u s k z u j e n s i ę p u j ą c t b e l : I t k b y ł o : o g ó ł e m ż y d ó t. j. /0 r , ' Z p o y ż s z e g o z e s t i e n i i d z i m y c o p r d p o o l n y l e c z s t ł y u b y t e k p r o c e n t o y l u d n o ś c i ż y d o s k i e j s t o l i c y p o c z ą s z y o d r N m i e s z k ń c ó. r n o j ż. r p r z y b y ł o o s t t n i m d z i e s i ę c i o l e c i u 3 0 7, p o d c z s g d y u l u d n o ś c i r z y m s k o - k t. p r z y r o s t t e n y n o s i ł t y m s m y m c z s i e 2 8 9, u g r e c k o - k t N j s z y b s z e m t e m p e m z r s t z t e m l u d n o ś ć r u s k e L o i e 1 t e m u p r z e d e s z y s t k i e m n l e ż y p r z y p i s ć f k t, ż e s t o s u n e k l i c z b o y l u d n o ś c i p o g o r s z y ł s i ę n n i e k o r z y ś ć p o l s k o ś c i, n i e z ś u r o j o n e m u p r z e z S ł o o p o l s k i e " p r z y o m i n i u y n i k ó s p i s u N r z e z d s i e r p n i b. r. z r o s t o i l u d n o ś c i i z r e l i c k i e j. C o d o t e r y t o r y l n e g o r o z m i e s z c z e n i y k z u j e o s t t n i s p i s,. ż e l u d n o ś ć ż y d o s k n j g ę ś c i e j z m i e s z k u j e d z i e l n i c ę t r z e c i ą ( ż ó ł k i e s k ą ) s t n o i ą c t m n e t b s o l u t n ą i ę k s z o ś ć ( /0) i d r u g ą ( g r ó d e c k i e, k z i m i e r z o s k i e ) ; n j s ł b s z y p r o c e n t s t n o i l u d n o ś ć ż y d o s k d z i e l n i c y c z r t e j ( Ł y c z k ó ), b o t y l k o 7 9. Z u ż y ć p r z y t e m y p d, ż e d z i e l n i c I I. i I I I. s ą n j g ę ś c i e j z l u d n i o n e. N j e d e n d o m d z i e l n i c y d r u g i e j y p d 4 4 '7 m i e s z k ń c ó t r z e c i e j 4 2 '5 m i e s z k ń c ó, p o d c z s g d y c l e m n f i e ś e i e y p d p r z e c i ę t n i e n j e d e n d o m m i e s z k ń c ó. Pcit stnisłoski (łą czn ie ze Stnisł o em ), W y n i k k o n s k r y p c y i p o i e c i e s t n i s ł o s k i m p r z e d s t. s i ę n s t ę p u j ą c o : L u d n o ś ć o g ó l n y n o s i ł d n i 3 1. g r u d n i o s ó b , z t e g o b y ł o y z n n i m o j ż e s z o e g o t. j. 1 8 '8 / 0. W r o k u n o g ó l n ą l i c z b ę b y ł o ż y d ó t. j , o- P r z y r o s t l u d n o ś c i z t e m y n o s i p o i e c i e s t n i s ł o s k i m o g ó l e o s ó b, u ż y d ó o s ó b. U d z i ł p r o c e n t o y ż y d ó p o y ż s z y m p r z y r o ś c i e o g o l n y m y r ż s i ę c y f r z e 1 8 ' 2 %. N o s ó b o g ó l n e j l u d n o ś c i r p r z y b y ł o o s t t n i m d z i e s i ę c i o l e c i u o s ó b, u ż y d ó z ś o s ó b. W z r o s t z t e m l u d n o ś c i ż y d o s k i e j i d z i e r ó n o m i e r n i e z e z r o s t e m c ł e j l u d n o ś c i p o i e c i e. Poit kołomyjski (bez m ist K ołom yi). W 5 7 g m i n c h t e g o p o i t u b y ł o o g ó ł e m l u d n o ś c i, t e m ż y d ó c z y l i 4 '8 8 / o, z ś n 4 6 o b s z r c h d o r s k i c h b y ł o o g ó ł e m m i e s z k ń c ó, t e m ż y d ó c z y l i / o. O g ó ł e m p o i e c i e k o l o m y j s k i m ( b e z m i s t K o ł o m y i ) b y I b 8 3 : l u d n o ś c i, \\v c z e m ' ż y d ó, c z y l i 5 ' 8 9 l0. S t o s u n e k p r o c e n t o y l u d n o ś c i ż y d o s k i e j g m i n c h p r z e d s t i s i ę z n c z n i e g o r z e j, g d y z p o d o b s e r c y i s t t y s t y c z n e j y ł ą c z y s i ę g m i n ę G o ź d z i e c, k t ó r e j l u d n o ś ć ż y d o s k s t n o i b s o l u t n ą i ę k s z o ś ć ( n m i e s z k ń c ó ż y d ó tj. 68 l / 0 ). Z u p e ł n i e n i e m ż y d ó p i ę c i u m n i e j s z y c h g m i n c h p o i t u : C h o m i k ó k ( m. ) C h l i b o g ( m. ), C z e c h o ( m. ), G o d y ( m. ) i I C o b y l e c ( m. ). P o y ż e j 1 0 /0 l u d n o ś c i ż y d o s k i e j y k z u j e p o z G o ź d z c e m t y l k o j e d n g m i n D i t k o c e ( 1 2 ' 2 3 0/o). M i ę d z y 5 l 0 / o l u d n o ś c i ż y d o s k i e j y k z u j e s i e d m g m i n. L u d n o ś ć ż y d o s k n o b s z r c h d o r s k i c h z l e ż y p r z e ż n e j c z ę ś c i o d s t o s u n k ó ł s n o ś c i l u b d z i e r ż n y c h n o d n o ś n y m o b s z r z e. W y ł ą c z n i e l u b p r i e y ł ą c z n i e l u d n o ś ć ż y d o s k ą y k z u j ą t r z y o b s z r y d o r s k i e : ( B l i ń c e, P r u c h n i s z c z e, R k o c z y k ), n d t o i ę c e j n i ż p o ł o ę l u d n o ś c i s t n o i ą ż y d z i s z e ś c i u o b s z r c h d o r s k i c h. W d z i e s i ę c i u o b s z r c h n i e m c l e ż y d ó. Reform stosunkó emigrcyjnych. W o s t t n i c h m i e s i ą c c h u k o ń c z y ł p r c e s e m e r y k ń s k k o m i s y e m i g r c y j n, u - t o r z o n r W y n i k i ż m u d n y c h t y c h p r c, z r t e k i l k u d z i e s i ę c i u t o m c h ( n k i e t y, r e f e r t y, t b l i c e s t t y s t y c z n e i t. p. ) u j ę ł k o m i s y s z e r e g n i o s k ó. P o n i e ż n i o s k i t e n i e z o d n i e y r ą p ł y n i e m ł y n d l s z y p r z e b i e g p r o d s t e m i - g r c y j n e g o, p r z e t o, m e o d r z e c z y, b ę d z i e z p o z n ć z n i e m i c z y t e l n i k ó. W n i o s k i t e d d z ą s i ę u j ą ć d i e g r u p y : o g ó l n e p o s t n o i e n i i d y r e k t y y i s z c z e g ó ł o e p o s t n o i e n i o c h r o n n e. Z p i e r s z y c h n s z c z e g ó l n ą u g ę l u d n o ś c i ż y d o s k i e j z s ł u g u j ą p o s t n o i e n i i z p e n i e n i n s t ę p u j ą c e : N r ó d, m e r y k ń s k i n d l g o ś c i n n i e p r z y j m o ć b ę d z i e u c i s k n y c h o b y t e l i i n n y c h p ń s t. M u s i s i ę j e d n k t r o s z c z y ć, b y e m i g r c y n i j k o ś c i o o, n i i l o ś c i o o n i e u t r u d n i ł z s y m i l o n i s i ę p r z y b y s z ó z o b y t e l m i S t n ó. N l e ż y s t n o c z o o g r n i c z y ć e m i g r ą c y ę o s ó b f i z y c z n i e i m o r l n i e n i e o d p o i e d n i c h, d l s z e p r o d s t o p o i n n o g ł ó n i e o p i e r ć s i ę n z g l ę d c h e k o n o m i c z n y c h i s p o ł e c z n y c h. M i r ą z ś p r i d ł o e g o i z d r o e g o r o z o j u k r j u p o i n i e n b y ć n i e k p i t ł, n i e. r o z - ' m i r p r z y o z u i y o z u, l e c z y ł ą c z n i e f k t, c z y o b y t e l e p r c u j ą c y m j ą d o s t t e s z n ą m o ż n o ś ć r o z o j u f i z y c z n e g o, d u c h o e g o i m o r l n e g o. R o z ó j e k o n o m i c z n y m o ż e u l e d z n i e k o r z y s t n y m f l u k t u c y o r n, g d y z j d ą. t e g o r o d z j u o k o l i c z n o ś c i, k t ó r e b y z e p c h n ę ł y k l s ę p r c u j ą c ą n n i ż s z y s z c z e b e l s p o ł e c z n y. D l t e g o p o p r z e ć r c z e j n l e ż y p o o l n y r o z ó j p r z e m y s ł u, u m o ż l i i j ą c y s y m i l o n i e r o b o t n i k ó p r z y b y s z ó, j k o p o ż y t e c z n i e j s z y o d r o z o j u g ł t o n e g o, p o ł ą c z o n e g o z n p ł y e m e m i g r n t ó m n i e j s z e j r t o ś c i i n d y i d u l n e j ; T e n b o i e m n r ż n n i e b e z p i e c z e ń s t o e k o n o m i c z n e m e r y k ń s k ą k l s ę r o b o t n i c z ą i o g ó l n e r u n k i p r c y. W ś r ó d s k z ń s z c z e g ó ł o y c h n p i e r s z y p l n y s u j ą s i ę n i o s k i, z m i e r z j ą c e d o o g r n i c z e n i i m i n i g r c y i ż y i o ł ó s z k o d l i y c h d o S t n ó Z j e d n o c z o n y c h. D o t k i c h n l e ż ą n i o s k i, p o l e c j ą c e y d l e n i e o b c e g o k t ó r y p o p e ł n i p r z e s t ę p s t o c i ą g u p i ę c i u l t p o p r z y b y c i u. D l e j ż ą d k o m i s y, b y n m o c y r t. 3 9,p r \ y o t r k t t c h z p ń s t m i o b c e m i, S t n y ż ą d ł y o d t y c h p ń s t ' y d n i e m i g r n t o m f o r m u l r z y p o l i c y j n y c h o s p r o n i u s i ę ( o ile t e i s t n i e j ą d n y m k r j u ) ; t u d z i e ż, b y p u s z c z n o d o S t n ó t y l k o t e o s o b y ą k t ó r e e d ł u g t e g o f o r m u l r z p r z e s t ę p - s t ż d n e g o n i e p o p e ł n i ł y. J e ś l i e m i g r n t s t j e s i ę c i ę ż r e m d l s p o ł e c z e ń s t c i ą g u 3 l t p o p r z y b y c i u, m i n i s t e r h n d l u i n i e n m i e ć p r o g o y d l i ć. C e l e m u k r ó c e n i h n d l u ż y y m t o r e m i k u p l e r s t n l e ż y s y g n o ć o d p o i e d n i e f u n d u s z e, b y u m o ż l i i ć s u r o e p r z e p r o d z e n i e p r y d n y c h.-p r z e z K o n g r e s d l o g r n i c z e n i p r z y o z u k o b i e t c e l c h n i e m o r l n y c h. O c h r o n ę e m i g r n t ó m j ą n o k u n s t ę p u j ą c e n i o s k i K o m i s y i : N s t t k c h e m i g r c y j n y c h p o i n n i z n j d o ć s i ę s p e c y l n i u r z ę d n i c y p ń s t o i ( m ę ż c z y ź n i i k o b i e t y ) t u d z i e ż s p e c y l n i y i d o c y d e l e g o n i p r z e z k o m i s y ę e m i g r c y j n ą. b y z p e n i ć e m i g r n t o m l u d z k i e i s p r i e d l i e o b c h o d z e n i e się z e s t r o n y p o r t ó m e r y k ń s k i c h, n l e ż y z m i e n i ć o b e c n i e o b o i ą z u j ą c y r t y k u ł 2 5 o K o r n i - s y c h b d j ą c y c h ", m i n o i c i e K o - m i s y e p o ń n n y b y ć m i n o n e p r z e z m i n i s t r h n d l u i s k ł d ć s i ę z l u d z i g o d n y c h s t n o i s k s ę d z i o s k i e g o. R o z p r y K o m i s y i i n n y b y ć j n e, m i n i s t e r h n d l u m o t r z y m ć s p e c y l n e g o p o m o c n i k d l r o z p t r y n i p e l c y i o d o r z e c z e ń k o m i s y i. leli b y u c h r o n i ć e m i g r n t ó y z y s k u e k o n o m i c z n e g o z l e c k o m i s y, b y p o j e d y ń - c z e S t n y y d ł y s u r o e p r c o d o b n k ó e m i g r c y j n y c h ; n d t o n l e ż y y d ć p r d o t y c z ą c e u r e g u l o n i d z i ł l n o ś c i b i u r p r c y. C e l e m u n i k n i ę c i n p r z y s z ł o ś ć t k s z k o d l i e g o s k u p i n i s i ę e m i g r n t ó

4 4 JEDNOŚĆ Nr. 30 p e n y c h s t n c h, i n n o b i u r o i n f o r m c y j n e ( p ń s t o e ) e j ś ć, p o r o z u m i e n i e z t y m i S t n m i, k t ó r e p o s z u k u j ą o s d n i k ó ; i d o m o ś c i o t k i c h s t n c h n l e ż y r o z p o s z e c h n i ć ś r ó d e m i g r n t ó z n c z n i e j s z y c h ś r o d o i s k c h p r z e m y s ł o y c h. W t e n s p o s ó b p o p r z e s i ę t e ż s t ł e o s d n i c t o p ń s t i e. S t r s i b o i e m e m i g r n c i m o g ą c n b y ć z i e m i ę z ł s n e p i e n i ą d z e t e m p e n i e j o s i ę d ą S t n c h n s t ł e. T e m u s m e m u c e l o i p o p i e r n i s t ł e g o o s d n i c t s ł u ż ą t e ż n i o s k i, b y b e z z g l ę d n i e y d l ć z g r n i c p ń s t t y c h, k t ó r z y n m i j ą e m i g r n t ó, b y n i e p r z y j m o l i o b y t e l s t m e r y k ń s k i e g o, l e c z b y r c l i d o s y c h k r j ó. B i u r o i n f o r m c y j n e p ń s t o e p o i n n o t e ż u d z i e l ć r o b o t n i k o m i d o m o ś c i o t e m, j k i c h s t r o n c h m o g ą o n i o t r z y m ć z j ę c i e t u d z i e ż u ł t i ć d o s t ę p d o p ń s t r o b o t n i k o m y k l i f i k o n y m t k i c h g ł ę z i c h y t ó r c z o ś c i, k t ó r e j e s z c z e S t n c h n i e i s t n i e j ą. G d y k r j u p r z e b y j u ż z i e l e r o b o t n i k ó n i e k l i f i k o n y c h, p o l e c k o - m i s y b y d r o g ą p r z e p i s ó p r n y c h o g r n i c z y ć d l s z y p r z y p ł y t e j k t e g o r y i e m i g r n t ó. W r e s z c i e p o l e c k o m i s y, b y o g ó l e s t o s o ć s z e l k i e d o t y c h c z s o e o g r n i c z e n i c o d o c e n z u s u i n t e l i g e n c y i i e k o n o m i c z n y c h p o d s t b y t u S t n c h. IGIEŁKI. S U U M C U 1 Q U E. W o s t t n im n u m e r z e Wschodu z n jd u ję o d p o i e d z i n m e ig ie łk i k i lk c y t t ó, z c z e r p n ię t y c h z 1. t o m u y p i s ó s z k o ln y c h. U d z i e l o n e o n e z o s t ł y t e m u p is m u p r z e z m ł o d o c i n e g o, n e t b r d z o m ł o d o c i n e g o t o r z y s z p r t y j n e g o m u n d u r k u g im n z y ln y m, k t ó r e g o z n j o m o ś ć lit e r t u r y p o ls k i e i n ie s i ę g p o z ten t o m. R e d k c y Wschodu p r z y z n j e s e j n i n o ś c i, ż e p i ę k n y t e n e l b o r t k ilk u m i ł o j c ó. N i e s t e t y ci s ą m i n i e z n n i ; n t o m i s t mter semper cert ęst; t ą je s t r e d k c y W s c h o d u. Z l m i je j n p r d ę, ż e p o c z t e r e c h m i e s i ą c c h, o d k t ó r y c h y c h o d z ą Igiełki t k m r n ą z r o d z i ł o d p o i e d ź. l e n ie d z i i ę s i ę t e m u c le, g d y ż p ł o d y o s o b n i k ó ż e ń s k i c h n ie d o b r e g o p r o d z e n i m u s z ą p o c z t e r e c h m i e s i ą c c h b y ć p o r o n i o n e. O b e c n i e k i l k s ł ó p o ż n i e js z y c h. P r z y z n j ę c h ę t n ie, ż e k r ó t k i e m o j e s z k i c e s ą c z s m i n ie z i e r c i d ł e m p l s k i e m, le c z y p u k ł e m ż y c i r z e c z y i s t e g o ; n ie z h m s i ę n p. s t i e r d z i ć, ż e m ó j k r y k u r ln y r e f e r e n t i e c u c p n o s k i e g o j e s t r z e c z y i s t o ś c i b r d z o s y m p t y c z n y m m ł o d z ie ń c e m, j e d n y m z n ie lic z n y c h t y c h s y o n i s t ó, k t ó r y c h i d e o o ś ć ą t p i ć n ie n le ż y. Z d r u g ie j j e d n k s t r o n y n ik t n ie z p r z e c z y t e m u, ż e, o d p o i e d ź " W s c h o d u je s t k r y k t u r ą o d p o i e d z i. K o c h n y W s c h o d z i e! S i tcuisses, philosophus fu isses! Wido. Rosy Konstytucyjn. P ń s t o r o s y j s k i e n l e ż y o b e c n i e, j k i d o m o, d o r z ę d u m o n r c h i i k o n s t y t u c y j n y c h ; t k t e ż o p i e j ą p o d r ę c z n i k i h i s t o r y c z n e i p o l i t y c z n e o d r o k u N j i ę k s z e p o d z g l ę d e m t e r y t o r y l n y r h p ń s t o n z i e m i p o s i d p r l m e n t, m i n i s t e r y u m o d p o i e d z i l n e... o b e c H i s t o r y i, ł s n e g o s u m i e n i i p o s ł ó, d o D u m y, m o g ą c y c h ' i n t e r p e l o ć r z ą d, ile s i ę z m i e ś c i ; b, p o s i d n e t p r s ę o p o z y c y j n ą, z k ż d e s ł o o k r y t y k i k r n ą d o t k l i e m i g r z y n m i... d r o g ą d m i n i s t r c y j n ą, d l b i u i o k r c y i d l e k o d o g o d n i e j s z ą, n i ż e l i s ą d o, m i m o t o s z y s t k o j e d n k ż e d z i e j ą s i ę ś i ę t e j R o s y i r z e c z y, o k t ó r y c h p r z e c i ę t n y m, n i n y m k o n - s t y t u c y o n l i s t o m e u r o p e j s k i m n e t s i ę n i e ś n i... T r d y c y j n e o g r n i c z e n i i n o r o d c ó ", t j. p o d d n y c h n i e i e l k o r o s y j s k i c h i n i e p r o s ł n y c h, s z c z e g ó l n i e j z ś ż y d ó s ą n i e - y c z e r p n e m ź r ó d ł e m p o m y s ł ó c z y n o n i - c z y c h, k t ó r y m i g o r l i i n c y o n l i ś c i m ś c i c z r n o s e c i n n e j s t r j ą s i ę m n i f e s t o ć s o j ą l o j l n o ś ć i... p o j ę t n o ś ć o b e c p o l i t y k i r e k c y j n e j i n r o d o o ś c i o e j P e t e r s b u r g. O c z y i ś c i e s z y s c y s i ę p r z y s t r j j ą d o z s d n i c z e g o t o n u m u z y k i, r o z l e g j ą c e j s i ę n d N e ą ; l e s z ę d z i e d m i n i s t r c y m i e j s c o d o d j e k o m p n i m e n t o d p o i d j ą c y p o t r z e b o m i u p o d o b n i o m k p e l m i s t r z ó p o s z c z e g ó l n y c h g u b e r n i i i p o i t ó... B e z z g l ę d n e s t o s o n i e p r ż i t e l - s t y o ł ł o s f e r c h p o l i c y j n y c h y g ó r o n ą c z u j n o ś ć c o d o ż y d ó z m i e s z k ł y c h p o z s t r e f ą ". O b ł y n z b r o d n i r z y ", y ł m u j ą c y c h s i ę z p o d p r " o s i - d l o ś c i, p r z y p o m i n j ą c e h i s z k ń s k ą i n k i z y - c y ę, s ą n p o r z ą d k u d z i e n n y m, c z y l i r c z e j n o c n y m, g d y ż r e i z y e p o d o m c h o d b y j ą s ię z y k l e n o c y. l e z n n z e s e j o b i ą z k o o ś c i p o l i c y r o s y j s k n i e t r p i y ł ą c z n i e ż y d ó, p r z e b y j ą c y c h t j e m n i e m i e j s c o o ś c i c h z k z n y c h, l e c z b d t e ż s k r u p u l t n i e p r z y i l e j e t y c h h e b r e j ó, k t ó r z y c h o ć b y o d l t d z i e s i ą t k ó m i e s z k j ą s o b o d n i e p o z c z e r t ą ". Ś l e d z e n i e i n s t ę p n i e p r z e ś l d o n i e t k i c h ż y d ó - o b y - t e li p ń s t k o n s t y t u c y j n e g o p r z y b i e r r o z m i t e k s z t ł t y z l e ż n i e o d t e m p e r m e n t u i r o z u m u p o l i t y c z n e g o d n y c h d m i n i s t r t o r ó. T k d m i n i s t r c y g u b e r n i i O t o n i e - c k i e j z c z ę ł s t o s o ć r e p r e s y e n i e t y l k o p r z e c i o s o b o m, l e t k ż e i t o r o m ż y d o s k i m! J k d o n o s z ą ż m i s t e c z k P o - i e n c, p o ł o ż o n e g o t e j ż e g u b e r n i i, p o l i c y t m e c z n z p i e c z ę t o ł s k ł d z e g r ó p - G r o s s m n i s k o n f i s k o ł c ł y j e g o m j ą t e k! G d y p. G r o s s m n s z c z ą ł p r o t e s t, d o m g j ą c s i ę y j ś n i e n i t k i e j n i e s ł y c h n e j s o l i, ó c z s i s p r n i k " ( n c z e l n i k p o l i c y i ) o ś i d c z y ł, i ż j k k o l i e k G r o s s m n j k o r z e m i e ś l n i k ( z e g r m i s t r z ) m p r o z m i e s z k i n i m i s t e c z k u, j e d n k ż e n i e s ł u ż y m u p r o h n d l u p r z e d m i o t m i, k t ó r y c h s m n i e y t r z. P r z e t o (!! ) n i e t y l k o t o r j e g o z o s t ł s k o n f i s k o n y, l e c z n d t o t r c i s m p r o ż i t e l s t i b ę d z i e y s ł n y d o c z e r t y "!... O s t t e c z n i e, p o i e l u t r p t c h, d m i - n i s t r c y d r o g ą l s k i p o z o l i ł n i e s z ę ś l i e m u z e g r m i s t r z o i p o z o s t ć P o i e ń c u, ż S e n t p r z e j r z y j e g o s k r g ę n d m i n i s t r c y ę.., P o d o b n y f k t z s z e d ł t k ż e P i e t r o - z o d s k u, g d z i e p o l i c y k o n f i s k o ł t o r y k u p c ó y r o b ó z e g r m i s t r z o s k i c h K t z i Ś i r s k i e g o. C o s i ę s t n i e z e s k o n f i s k o n y m m j ą t k i e m o y c h ż y d ó j e s z c z e n i e i d o m o. S ą d m n i e b e m te j s p r i e y d ć d e c y z y ę... C i e k y i z n m i e n n y j e s t t u s z c z e g ó ł, ż e m g z y n K t z i s t n i e j e j u ż P i e t r o z o d s k u p r z e s z ł o l t d z i e s i ę ć, Ś i r s k i e g o z ś l t t r z y d z i e ś c i!.., W ś r ó d ż y d ó p i e t r o z - o d s k i c h, h n d l u j ą c y c h n m o c y t y c h s m y c h p r z y i l e j ó, c o G r o s m n, K t z i Ś i r s k i, p n u j e o k r o p n p n i k. O r ó n i e j s k r e m, j k k o l i e k j e s z c z e b r d z i e j o b u r z j ą c e m s t o s o n i u p r ż i t e l s t " d o n o s z ą z J e g o r i e s k. Ż y d J ó z e f W r k b r e j t s ł u ż y ł o d r p u ł k u M o r s z ń s k i m n D l e k i m W s c h o d z i e p o d c z s o j n y r o s y j s k o - j p o ń s k i e j, k t ó r e j o d z n c z ł s i ę s z ę d z i e s o j ą l e c z n o ś c i ą i i e r n o ś c i ą, o c z e m ś i d c z ą l i c z n e j e g o o r d e r y i n g r o d y. P u ł k o n i k, p o d k t ó r y m W r k b r e j t s ł u ż y ł, o p o i d o d z i e l n y m t y m ż o ł n i e r z u ż y d o v v = s k i m n s t ę p u j ą c y c z y n b o h t e r s k i :,, W b i t i e p o d W f n g n d n i 2 - g o c z e r c r., g d y z o s t ł e m n i e b e z p i e c z n i e z r n i o n y ( l c e t e j u c z e s t n i c z y ł e m n p o l u b i t y j k o - k o m e n d n t b t l i o n u ), y n i ó s ł m n i e z p o d o g n i n i e p r z y j c i e l n s y c h b r k c h ż o ł n i e r z J ó z e f W r k b r e j t, c o n i n i e j - s z e m z ś i d c z m. P u ł k o n i k K o t i u z i ń - s k i j. O b e c n i e W r k b r e j t s k o ń c z y ł j u ż c z y n n ą s ł u ż b ę i p r z e s z e d ł d o r e z e r y. W J e g o r i e - s k u, g d z i e p u ł k j e g o l e ż y z ł o g ą, p o d ł o n p r o ś b ę, b y p o z o l o n o m u m i e s z k ć S y - b e r y i z e z g l ę d u n j e g o z s ł u g i o o j c z y z n ę, p o n i e ż p r o p o n u j ą m u p o s d ę k o p l n i c h z ł o t. l e s k r o m n e j t e j p r o ś b y u c z c i e g o o j k - ż y d n i e u z g l ę d n i o n o, g d y ż S y - b e r y i, d o k ą d z s y ł s i ę s z e l k i c h z b r o d n i r z y, z b r o n i o n y j e s t p o b y t ż y d o i, k t ó r y ż y c i e s e n r ż ł i k r e s o j ą p r z e l e ł d l R o s y i. D l R o s y i k o n s t y t u c y j n e j... B. E. Spry emigrcyjne. Ic rgentynie. T o r z y s t y o I c y d e l e g o ł o d o r g e n t y n y b y ł e g o d y r e k t o r k o l o n i i r g e n t y ń s k i c h, D. K z e s, p o l e c j ą c m u u r e g u l o n i e s p r y s z k o l n e j k o l o n i c h o r z o g ó l e d o k ł d n e z b d n i e o b e c n e g o s t n u k o l o n i z c y i t m t e j s z e j. D e l e g c y t z n j d u j e s i ę z p e n e j z i ą z k u b e z p o ś r e d n i m z l i c z n e m i s k r g m i, y - t c z n e m i o s t t n i c h c z s c h p r z e c i k o t o r z y s t u I c 1- n ł m c h p i s m ż y d o s k o n c y o n 1i s t y c z n y. c h, ó p r t e m i p o n o n u t e n t y c z n y c h d o n i e s i e n i c h n i e z d o o l o n y c h k o l o n i s t ó. Ś i e ż o n p. p i s m c h t e g o p o k r o j u u k z ł s i ę o d e z, p o d p i s n p r z e z k o m i t e t e k s p e d y c y i r g e n t y ń s k i e j N o y m J o r k u o r g n i z u j ą c y z b i o r o ą y c i e c z k ę d o r g e n t y n y, b y n m i e j s c u p r z e k o n ć s i ę, c z y i o ile u z s d n i o n e s ą u t y s k i n i k o l o n i s t ó ż y d o s k i c h ( j e s t i c h o b e c n i e ), n d m i n i s t r c y ę T o - I c, r u n k i y d z i e r ż i e n i i s p r z e d ż y g r u n t ó i t. d. P o d p i s n i p o d o d z ą ( Ż y t ł o s k i, B r j n i n, S y r k i n i i n n i ) z r c j ą s i ę d o ż y d ó z p r o ś b ą o u t o r z e n i e o d p o i e d n i c h p o d k o m i t e t ó m i e j s c o y c h, p r z e d e s z y t k i e m o o f i r y p i e n i ę ż n e n f u n d u s z e k p e d y c y j n y. Zodoi nrzeczeni". N s t ę p u j ą c y f k t d o o d z i, ż e s u r o e p r z e p i s y e m i g r c y j n e s t o s o n e t k s k r u p u l t n i e p r z e z u r z ę d n i k ó S t n ó Z j e d n o c z o n y c h d o m ł o d y c h k o b i e t s m o t n y c h, u d j ą c y c h s i ę d o m e r y k i b e z o p i e k i i n i e i d o m o d o k o g o s ą s ł u s z n e p o d j e d n y m z g l ę d e m. J k J u d. E m i g r. " o p o i d, s t t k i e m P r i n z d l b e r t " p r z y b y ł d o F i l d e l f i i m ł o d e m i g r n t k, d z i e c z y n ż y d o s k L e M i l - m n. N i e m i ł o n n i g r o s z k i e s z e n i i j e j m t k i s i o t r, p r z y b y ł e d o F i l d e l f i i s ą t k u b o g i e, ż e s k u t e k b i e d y c ł e j r o d z i n y u r z ę d n i k e m i g r c y j n y p o s t n o i ł L e e M i l m n n o d e s ł ć z p o r o t e m d o E u r o p y. L e c z m t k d z i e c z y n y z r ó c i ł s i ę o p o m o c d o ż y d o s k i e g o T o r z y s t e m i g r c y j n e g o, k t ó r e z e s e j s t r o n y s p r ę p o i e r z y ł o d o k t o i G r o s s o i. S t r M i l m n o o p o i e d z i ł d o k t o i, ż e F i l d e l f i i j e s t m i o d y c z ł o i e k, k t ó r y s o i m c z s i e z k o c h ł s i ę j e j c ó r c e W P R I M U S o p tt m u s - 5 Zdjcie szędzie TUTEK ZDROWOTNYCH g Fbryk tutclc F ri m us1( e I o i e, ul. Gródeck L. 35.

5 Nr. 30 J E D N O Ś Ć 5 L e i i t e r z g o t ó b y j ą p o ś i i u b i ć, b y u m o ż l i i ć j e j p o b y t m e r y c e. d o k t G r o s s k ż ł j e j p r z y p r o d z i ć o e g o m ł o d e g o c z ł o i e k r z z j k i m ś ś i d k i e m, k t ó r y b y p o t i e r d z i ł, ż e p r z y s z ł y m ą ż r z e c z y i ś c i e n i e j s i ę k o c h ł. G d y d j m ł o d z i l u d z i p r z y b y l i d o G r o s s, p o z n ł o d r z u ż e m d o c z y n i e n i z p o d e j r z n e m - t o r z y s t e m, l e c z n i e z d r d z j ą c s i ę z n i c z e m, u d ł S ię d o p o r t u, g d z i e L e M i l m n b y ł i n t e r n o n. T u k z n o m ł o d e m u c z ł o i e k o i p r z y - s i ą d z, ż e b y ł z r ę c z o n y z M i l m n ó n ą i t e r z c h c e j ą p o ś l u b i ć. J k o ż p r z y s i ą g! z l e k - k i e m s e r c e m, t o l i j e g o ś d e k o d r z u s ię z l ą k ł i o d m ó i ł p r z y s i ą g i. W z i ę t p o t e m n i n d g c y ę L e, z e z n ł c o n s t ę p u j e : Ó ś i d e k " j e c h ł z n i ą r z e m n t y m s m y m s t t k u, r z e m t e ż z t r z y m n i z o s t l i p o r c i e m e r y k ń s k i m. W i d z ą c, ż e j e j n i e p o z l j ą y l ą d o ć, m ł o d z i e n i e c t e n p r z y r z e k ł j e j, ż e s p r o d z i n r z e c z o n e g o ", k t ó r y o ś i d c z y, ż e o n j e s t j e g o n r z e c z o n ą, p o t e m t e n n i b y j ą p o ś l u b i ( l ), b y j ą p u s z c z o n o d o m e r y k i. O t ó ż o b i e t n i c y t e j t e r z d o t r z y m ł... O c z y i ś c i e b i e d n d z i e c z y n ż y d o s k p d ł b y s t r s z n e n i e s z c z ę ś c i e, o j k i e m j e j m t k p o j ę c i n i e m i ł. P o t e m s z y s t k i e m, d o k t i u r z ę d n i c y e m i g r c y j n i b y l i p r z e k o n n i, ż e m j ą d o c z y n i e n i z z o d o y m n r z e c z o n y m 1 j e d n y m z t y c h, k t ó r y p r d o p o d o n i e s ą s t o s u n k c h z h n d l r z m i ż y y m t o r e m. N i e d o s z ł e g o m ł ż o n k o p e r e t k o e g o r e s z t o n o n t y c h m i s t. Clevelnd (Ohio, U. S..). M i s t o C l e - v e l n d ( s t n i e O h i o ) j e s t p i ę k n y m p o r t e m p o ł o ż o n y m n d b r z e g i e m j e z i o r E r i e. R o z i j s i ę o n o z r o k u n r o k c o r z s z y b c i e j i o b e c n i e l i c z y j u ż p ó ł m i l i o n m i e s z k ń c ó, ś r ó d n i c h o k o ł o 7 5 ż y d ó, p r z e ż n i e p r z y - c h o d ź c ó. B l i s k o m i s t s ą z n c z n e k o p l n i e ę g l k m i e n n e g o i ź r ó d ł n f t y, s m y m m i e ś c i e z ś r o z i n i ę t y j e s t s z e l k i p r z e m y s ł s z c z e g ó l n i e y r o b y ż e l z n e i g o t o e u b r n i, W C l e e l n d z i e i s t n i e j e o k o ł o f b r y k m s z y n, z t r u d n i j ą c y c h o k o ł o r o b o t n i k ó z z r o b k i e m L 2 5 d o 5 d o i. d z i e n n i e. Z k ł d ó g o t o y c h u b r ń j e s t o k o ł o z t r u d n i j ą c y c h r o b o t n i k ó z z r o b k i e m t k i m s m y m j k y ż e j. O p r ó c z t e g o c z y n n e s ą j e s z c z e i n n e, r ó ż n y c h r o z m i r ó f b r y k i, k t ó r e r z e m m o g ą d ć z j ę c i e o s o b o m. R u c h b u d o l n y j e s t t u i e l k i ; p r z e z cły r o k ( z y j ą t k i e m 3 - c h m i e s i ę c y z i m o y c h ) s t o l r z e, c i e ś l e, d e k r z e, m u r r z e i i n n i p r c o n i c y z n l e ś ć m o g ą z j ę c i e z z r o b k i e m 2 3 d o i. d z i e n n i e. W o g ó ł e C l e - v e l n d z i e m ł o j e s t g ł ę z i p r c y, k t ó r e b y s i ę n i e r o z i j ł y. W y r o b n i c y n i e y k l i f i k o n i, j k u - s z ę d z i e, i t u t j t r u d n i e j z n j d u j ą p r c ę ;. l e n i o s n ę i l e t n i ą p o r ą t r f i s i ę z j ę c i e i d l t k i c h i z r b i j ą p r ę d o l r ó d z i e n n i e j e ż e l i n i e f b r y c e, t o n u l i c y, n r y n k u, p r z y b u d u j ą c y m s i ę d o m u i t. p. Z n k o m i c i e p r o s p e r u j e t u t j s ł u ż b d o m o. P o k o j ó k ż y d o s k z r b i ć m o ż e 4 ' 5 0 d o 8 d o i. t y g o d n i o o o p r ó c z i k t u m i e s z k n i. l e p r z y b y j ą c e z R o s y i G l i c j o i t, d. d z i e c z ę t ż y d o s k i e o l ą z y k l e p r c o ć f b r y c e c y g r l u b s k l e p i e, b y i e c z o r m i i n i e d z i e l e b y ć o l n e. D z i e ń r o b o c z y f b r y k c h i i e l k i c h m g z y n c h t r 9 10 g o d z i n, y n g r o d z e n i e d o s i ę g 5 d o i. d z i e n n i e, n e t i ę c e j. W f b r y k c y i m e t l o e j d z i e l n i r o b o t n i c y n i e r z z r b i j ą ż 10 d o i. d z i e n n i e. K l i m t C l e v e l n d z i e j e s t p r z y j e m n y, ł g o d n y ; n i e m t m n i i e l k i c h u p ł ó, n i i e l k i c h m r o z ó. Ż y c i e j e s t s t o s u n k o o n i e d r o g i e : z 7 8 d o i.. m i e s i ę c z n i e d o s t ć m o ż n m i e s z k n i e z c z t e r e c h p o k o i ; p o j e d y n c z y p o k ó j z 3 4 d o i. r t y k u f y s p o ż y c z e t e ż n i e s ą d r o ż s z e n i ż e s c h o d n i c h s t n c h. F u n t m ą k i k o s z t u j e o k o ł o 6 h l., k r t o f l i b u s h e l ( l i t r. ) 3 ' 5 0 k o r. c z s e m j e s z c z e t n i e j. J r z y n y s ą t u o b f i t e i c l e n i e d r o g i e. P o ł o ż e n i e p r z y b y s z ó j e s t o b e c u i e o i e l e p o m y ś l n i e j s z e n i ż b y ł o d n t e j. N i e g d y ś s p o g l ą d n o C l e v e l n d z i e z g ó r y n r o b o t n i k ó p r z y j e z d n y c h, s z c z e g ó l n i e z j s. c h o d n i e j E u r o p y ; t e r z z ś i r o b o t n i c y ż y d o s c y m j ą s o j e z i ą z k i, t r z y m j ą c e s i ę d z i e l n i e i u j m u j ą c e s i ę z s o i m i c z ł o n k m i. R ó n i e ż i s t n i e j ą l i c z n e T o r z y s t d o b r o c z y n n e i b i u r p r c y o p i e k u j ą c e s i ę ż y d o s k i m i r z e m i e ś l n i k m i i r o b o t n i k m i, ś i e ż o z E u r o p y p r z y b y ł y m i, d o k t ó r y c h z r e s z t ą i d m i n i s t c y m i e j c o o d n o s i s i ę n d e r u p r z e j m i e. T o t e ż c h r k t e r e m i g r c y i ż y d o s k i e j o s t t n i c h 20 l t c h z n c z n i e s i ę z m i e n i ł. N i e g d y ś d o C l e v e ł n d u p r z y b y l i t y l k o ż y d z i n i e m i e c c y i u s t r y c c y ; o b e c n i e z ś p o i ę k s z e j c z ę ś c i p r z y c h o d ź c y r e k r u t u j ą s i ę z ż y d ó r o s y j s k i c h, d l e j g l i c y j s k i c h i r u m u ń s k i c h. Z s z e ć j e d n k d o s y ć j e s t j e s z c z e m i e j s c d l l u d z i z d o l n y c h d o p r c y, j k r o b o t n i k ó f b r y c z n y c h i r z e m i e ś l n i k ó. D r o b n i h n d l r z e ( s k l e p i k r z e i d o m o k r ą ż c y ) s ą d o s i t e c z n e j i l o ś c i ; l e m j ą c k i l k s e t d o l r ó i d r o b n i k u p c y m o g ą j e s z c z e C l e v e l n d z i e p r o s p e r o ć. L e c z p r o c e d e r t e n j n n g k o n i e c z n i e z n j o m o ś c i j ę z y k n g i e l s k i e g o. S ą t e ż k u r s y i e c z o r n e d l d o r o s ł y c h i y k ł d y f c h o e d l r o b o t n i k ó s z e l k i c h n i e m l z o d ó., «- Humor ucisknych. O s c z e n i p r m i y j ą t k o e m i 1 i p r z e ś l d o n i n i e z n o ś n i e p r z e z d m i n i s t r c y ę ż y d z i r o s y j s c y, p o s ł u g u j ą s i ę o s t t e c z n ą b r o n i ą b e z b r o n n y c h i b e z s i l n y c h o f i r p r z e m o c y i s o l i : s z y d e r s t e m i g o r z k i m i ż r t m i. P o n i ż e j p o d j e m y k i l k n e g d o t e k, ś i d c z ą c y c h o n i e s p o ż y t y m h u m o r z e i p o n i e k ą d t k ż e ^ o p t y m i z m i e n i e s z c z ę ś l i y c h h e b r e j - c z y k ó 11 o b j u v t e ł i k o n s t y t u c y j n e g o p ń s t r o s y j s k i e g o. U b o g i e m u m ł ż e ń s t u ż y d o s k i e m u, z m i e s z k ł e m u p o z s t r e f ą o s i d ł o ś c i 11, g r o z i ł o n i e o d o ł l n e y d l e n i e. N i e m j ą c n i g r o s z g o t ó k i i z n j d u j ą c s i ę o g ó l e o - s t t n i e j n ę d z y, b i e d c y z r o z p c z y p r z y j ę l i p r o s ł i e. P o l i c y o c z y i ś c i e o d t ą d n i e n g b y ł i c h i ę c e j, l e p o ł o ż e n i e i c h b y n j m n i e j n i e p o l e p s z j d o s i ę : d l e j z l e d i e m o g l i s i ę y ż y i ć. C ó ż m m y z t e g o, ż e p r z e s z l i ś m y n p r o s ł i e r z e k ł r z ż o n d o m ę ż d n i e j n i e m i e l i ś m y n s o b o t ę, t e r z n i e m m y n n i e d z i e l ę. N o, o d r o c z e n i e o j e d e n d z i e ń t k ż e c o ś r t e o d p r ł m ą ż z u ś m i e s z k i e m. T r u p ż y d o s k d ł p r z e d s t i e n i e t e t r l n e m i e ś c i e, z n j d u j ą c e m s i ę p o z,, s t r e f ą 11. O d r z u g u b e r n t o r k z ł y p ę d z i ć k t o r ó, j k o n i e m j ą c y c h,, p r ż i t e l - s t '. L e c z d y r e k t o r u d ł s i ę n u d y e n c y ę d o g u b e r n t o r i p r o s i ł o p o z o l e n i e d l s z e g o p o b y t u m i e ś c i e n m o c y p r g r f u, o p i e j ą c e g o, i ż ż y d o m u p r i j ą c y m r z e m i o s ł o, o l n o m i e s z k ć c ł e j R o s y i. k t o r z y n i e m o g ą b y ć p o c z y t y n i z r z e m i e ś l n i k ó o d p r ł g u b e r n t o r. O h, s z e k s c e l e n c y o! z o ł ł d y r e k t o r t r u p y p n s ą d z i, ż e t o r t y ś c i, l e ż t o p r d z i i s z e c y!... K i e d y r u g o n o ż y d ó z I r k u c k ( n S y b e r y i ), m i e ś c i e t y m g o ś c i ł c y r k. P e n e g o r ż u k l o n c y r k o y z r ó c i! s i ę p o d c z s p r z e d s t i e n i d o p u b l i c z n o ś c i z z p j f i n i e m : j k j e s t r ó ż n i c m i ę d z y k r o ą ż y d e m? i s m n n i e o d p o i e d z i ł : K r o ę s i ę y g n i p o t e m y d o i, ż y d p i e r s i ę y d o i, p o t e m y p ę d z... D ó c h ż y d ó s z ł o p r y n c y p l n ą u l i c ą K i j o i e. J e d e n z n i c h m i ł p r o ż i t e l - s t 11, d r u g i n i e. N g l e u j r z e l i z b l i ż ą j ą c e g o s i ę p o l i e y n t. O ź l e z e m n ą! o d z y s i ę ż y d b e z p r 1 d o t o r z y s z z p r m i 11. I d ź s o b i e d l e j j k n j s p o k o j n i e j r d z i ł m u ż y d,, z p r m i11 j z ś b ę d ę u d ł, ż e u c i e k m. I n i e b e m j ą ł o g l ą d ć s i ę t r o ż l i i e i p r z y s p i e s z ć k r o k u. O c z y i ś c i e p o l i e y n t, n i e z r c j ą c u g i n k r o c z ą c e g o p e n i e ż y d b e z p r 11, p u ś c i ł s i ę p o g o ń z t m t y m, k t ó r e g o s p i ą c i z z i j n y z ł p ł z k o ł n i e r z. - C o t y z j e d e n? z p y t ł o s t r o. ży d. p s z p o r t? J e s t. P o l i e y n t p r z e g l ą d d o k u m e n t s z y s t k o p o r z ą d k u! D l c z e g ó ż u c i e k ł e ś p r z e d e m n ą? 1 W c l e n i e u c i e k ł e m. c z e m u ż t k l e c i ł e ś, ż e m c i ę l e d o d o g o n i ł? W i d z i p n, j e s t e m c i e r p i ą c y i p i j ę o d ę m r y e n b d z k ą, p o o d c h d o k t ó r k z ł m i c h o d z i ć p r ę d k o. l e d l c z e g ó ż n i e s t n ą ł e ś, i d z ą c, ż e c i ę g o n i ę? M y ś l ł e m, ż e p n t k ż e p i j e o d ę m i n e r l n ą... Korespondencye. Brody. D n i 2 0. s i e r p n i b r. o d b y ł s i ę t u t j f e s t y n n d o c h ó d i z r e l. d o m u s i e r ó t, i n s t y - t u c y i o c h r k t e r z e p r e x c e l l e n c e d o b r o c z y n n y m. S ą d z i ć b y n l e ż ł o ż e z g ó r y y k l u c z y ć s i ę p o i n n o s z e l k i e t e n d e n e y e p o l i t y c z n e z t e g o r o d z j u i n s t y t u c y i, d o k t ó r e j ł o n n i e s n s k i p r t y j n e n o s i ć, j e s t p r o s t s k n d l i c z n e m p o s t ę p o n i e m, p r z e z t o b o i e m p o d c i n s i ę b y t z k ł d o i, k t ó r y s t o i t y l k o d z i ę k i o f i r n o ś c i p u b l i c z n e j i t o p o s z e c h n e j. T e g o r o d z j u m y ś l ą k i e r o ł s i ę p r z e z d ł u g i e l t Z r z ą d t e g o ż d o m u i t r o s k l i i e s t r ł s i ę s z e l k ą p o l i t y k ę z d ł o d d o m u t r z y m ć, k t ó r y m z n j d u j ą p r z y t u ł e k n j b r d z i e j s p r c i i o c h r o n y p o t r z e b u j ą c e d z i e c i b i e d n e s i e r o t y ż y d o s k i e. l e s y o n i ś c i t e g o r o d z j u r g u m e n t ó n i e u z n j ą ; i m s i ę r o z c h o d z i o z g r n i ę c i e j k n j i ę k s z e j i l o ś c i p l c ó e k, c h o ć b y n e t p r z e z t o b y t d o b r o c z y n n e j i n s t y t u c y i z o s t ł p o d k o p n y m l b o n e t z n i s z c z o n y m. W. DM LWÓW, KDEMICK (HOTEL GEORGE ) T P E T Y, D Y W N Y, I T E K Y E M E B L O W E, Ż L U Z Y E i S T O l l Y. CENNIKI i W ZORY OPLTM B.

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 5 (235) MAJ 2011 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR?

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR? nliz nliz To, co do tej pory rziło mieszkńców polskich mist brzydotą, strszyło zwleniem stje się piękne, pożądne i często nieosiąglne. O czym mow? O nie funkcjonujących już obiektch przemysłowych w centrch

Bardziej szczegółowo

w Gliwicach BYŁ MOST BĘDZIE WIADUKT czytelników Do niedawna wystarczył mocniejszy deszcz by wiadukt w Sośnicy zamieniał się w most.

w Gliwicach BYŁ MOST BĘDZIE WIADUKT czytelników Do niedawna wystarczył mocniejszy deszcz by wiadukt w Sośnicy zamieniał się w most. według sttystyk Google portl dzisijwgliwicch.pl m 107 864 czytelników ) Nkłd: 25 000 egz. co tydzień Njwiększy nkłd w Gliwicch rozdwny do ręki Tutj dostniesz gzetę: ul. Zwycięstw Dworzec PKP Gliwice Plc

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97 Też to potrfisz Mikrokontrolery? W kolejnym odcinku poświęconym nszym wspólnym strniom mją cym n celu ujrzmienie mikrokont roler 8051 postrm się zpoznć Ws drodzy Czytelnicy w przystęp ny sposób z listą

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~ WYDANE: ABCDE fp ATA Dllllero C eno CechosocJ GOhler Niemcech 7 fenigó Gdńsu fen gdńsich O rosg?j!%jff[fxj!fll!lf!ll!ll!i POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁTeM - Już ol!ie n : esoego i ] P 4(tm tygodni t {EJ [leronj

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Praca nad naprawa skarbu

Praca nad naprawa skarbu Rok I. r/s R e d a k c j a : u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5 Telefon Nr. 1310 K o n t o c ze k o w e P. K. O. N r 152670 P r e n u e r a t a ie się c z n a b e z o d n o sze n ia 330 tys. M

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny 5.4.1. Ruch unozeni, zględny i bezzględny Przy ominiu ruchu punktu lub bryły zkłdliśmy, że punkt lub brył poruzły ię zględem ukłdu odnieieni x, y, z użnego z nieruchomy. Możn rozptrzyć tki z przypdek,

Bardziej szczegółowo

Krwawa zabawa w Kaliszu. Kula rewolwerowa w sercu.

Krwawa zabawa w Kaliszu. Kula rewolwerowa w sercu. Redakcja. Zaadzka L Telefony : 39-28. 82-48. 02-28.- AdmlnUtrucj* Warunki prenumeraty: 4 r Ceny ogłoszeni furt tekstem t L -a itroaa 37 gt. aa. m/m lun. strona 0 laaa; fcattcaa 27 teketeie 0 ir.j gr.;

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz

Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz Mtk Dyrektork - Ktry Stchyr Pomoc nformtyc - Klud Wencer Zrąd: Redktor celny Mteus Prybylsk Z-c red. celnego skłd Gos Jsec II -c red. celnego korekt Mchł Lr W tym numere ystąpl: Al Luterbch Mrt Tomcyk

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel.

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel. Opłt pocto uscon rycłtem Nr 26 Nede dn 27 cerc 926 roku Adres Łódź Rędkcj: Potrkosk 85 Rok 2 Predstcest Redkcj Admnstrcj POZNANU: Afred eck c 6 tel 30507 R Jn Koubsk Skrbo 7 te 58 ARSZAEJ Cen egempr 30

Bardziej szczegółowo