JEDNOŚĆ O R G R N ŻYDÓW PO LSKICH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOŚĆ O R G R N ŻYDÓW PO LSKICH."

Transkrypt

1 Nr. 30. Ló, dni 1. rześni Rok. JEDNOŚĆ O R G R N ŻYDÓW PO LSKICH. REDKCY I DMINISTRCY: Ló, Sykstusk 29. Nr. telefonu 994. Prenumert krtlnie 2 kor. Numer poied. 20 h. OGŁOSZENI (inserty) oblicz się po 20 h. z mieisce iersz petitoego. Prenumertę i inserty przyjmują: dministrcy Jedności" (ui. Sykstusk 29) i szystkie biur dziennikó. WYCHODZI W PIĄTEK. TREŚĆ: R ozruchy żydo skie nglii. (Iter ire (E. Byk). Z o sttn ieg o spisu. Reform stosunró em igrcyjnych. Igiełki ( id o). R osy k o n sty tu cy jn (B. E ). S pr y em igrcyjne. H um or ucisknych. K orespondencye: Brody, C zortkó. P om orzny, S tnisł ó, T łu ste. Kronik. O dpo iedzi Redkcyi. IB odcinku : T rgikom edy yznnio (7. Zng ill). Rozruchy żydoskie nglii. Pod tym lub pod brdziej interesującym ngłókiem Pogromó" przyniosły ubiegłym tygodniu pism codzienne krótkie i nie djące możności dokłdnego zpoznni się z fktycznym stnem rzeczy idomości 0 npdch ludności południoej Wlii n żydó. Jedno z pism codziennych podjąc nottkę o rozruchch, ze źle ukrytą stysfkcyą, zużyło że rozpoczyn się ogóln rekcy nglii przeci płyom żydoskim krju". Pogląd tki n smutne ypdki osttnich dni przynosi pod fłszyym pozorem yjśnieni frzes pusty, który może być przyjętym przez ogół czytelnikó z prdę. Dltego też skznem będzie choć krótkości przedstić przebieg rozruchó lijskich n podstie idomości podnych przez pism ngielskie szelkich odcieni politycznych. Południo Wli zmieszkiną jest przez ludność lijską różniącą się zróno pod zględem rsoym, jk i moą od nglo-sksonó. Czrn Wli, jk ją nglicy zoią, znną jest z brutlności jej ludności, podniesienie stopni kultury 1 obyczjności jej mieszkńcó, którzy od kilku pokoleń yłącznie zjęci są żmudną i źle yngrdzną prcą koplnich, było i jest problemem zprzątjącym umysły kieronikó politycznych nglii. Od lt ielu łśnie okolic t był idonią usticznych niepokojó, bądź to zykłych bitek, bądź to lk ulicznych n tle politycznem, religijnem lub rsoem. Kilk lt temu z tychsmych miejscoości lijskich ypędzono sposób rónie głtony irlndczykó - ktolikó; podczs niednego strjku generlnego tej okolicy przyszło do njbrdziej głtonych rozruchó n kilk dni przed osttnimi ypdkmi czsie strjku kolejoego jedynie Wlii kre polł,się n ulicch mist. Jeżeli jeszcze zrócimy ugę n rzenie śród ludności robotniczej z poodu zdniem jej niekorzystnego rezulttu generlnego strjku orz n niezykłe rozgitonie polityczne, mjące se źródło przeprodzeniu dóch kmpnii yborczych do prlmentu przeciągu niespełn jednego roku i uprzytomnimy sobie ndto dzisiejsze położenie ludności już normlnych runkch ciężkie obecnie pogorszone skutek zdłużeni i zncznych ofir strjkiem spoodonych, nie będzie nm trudnem dojść do zrozumieni rzeczyistych poodó rozruchó. W sobotę 19-tego sierpni b. r. Tredegr tłum złożony z hoolignó" (tk określją go pism ngielskiej, npdł n sklep, którego łścicielem był żyd, i po skrupultnem splądroniu, nie niszcząc ślepym szie sprzętó i toró, lecz zbierjąc ze sobą co i ile tylko się dło, systemtycznie począł ogrbić nstępnie sąsiednie sklepy żydoskie, przeżnie jubilerskie, mgzyny mebli i ubioró. Gdy policy i ojsko położyło tmę dlszym rbunkom, część tłumu brdziej przedsiębiorcz udł się do sąsiednich miejscoości Ebb le, Rhymney, Cn, Brynsmr, Wuinyd, beybyssyg, Cn, Senghenydd (są to osdy górnicze ciągnące się zdłuż jedynej kżdej kotlinie ulicy do siebie prie przytykjące) i zmocniszy szeregi ochotnikmi n miejscu zciągniętymi rozpoczęł tą smą metodą plądroć przeżnie, co prd, sklepy żydoskie, le nie ogrniczjąc się już tylko do nich, sym pochodzie grbił domy prytne i sklepy nie nleżące do żydó. Stłumienie rozruchó tych z poodó topogrficznych yżej zznczonych było utrudnionem jednk po pięciu dnich ypełnionych net kremi utrczkmi z policyą i ojskiem, nstł znou spokój i porządek kotlinch lijskich. Rozruchó tych nie możn porónyć, jk to niektóre pism uczyniły, z pogrommi rosyjskimi gdyż ni jeden z łścicieli splądronych sklepó, ni żden z członkó ich rodzin nie zostł osobiście npdniętym, zrnionym lub net tylko poturbonym. Oto są fkt. Już z okoliczności, że npdy zrócone były przeci rzeczom nie przeci osobom, okzuje się chyb z dostteczną jsnością, że motyó rozruchó nie nleży szukć nieniści rtoej, religijnej lub net nieniści osobistej lecz decydującym czynnikiem były motyy ekonomicznej ntury. Rozruchy lijskie nie mją ięc żdnego podobieńst do rozruchó czy pogromó żydó ynikłych innych krjch skutek szerzeni nieniści rsoej lub religijnej, i stnoczo błędne m jest przedstienie rozruchó przez część prsy złszcz przez prsę syonistyczną n tle inn e'm n i ż ekonomiczne m. Tkie nie inne jest zptrynie n poody rozruchó południoej Wlii prsy ngielskiej, jedynie tym ypdku mirodjnej. Prs ngielsk nprodz dokłdnie szelkie żle, jkie ludność lijsk przeci żydom podnosi, szczególności podyższenie czynszó mieszkń i podniesie- Mteryły n kostyumy i suknie dm skie NTO NI UW IER (Osttnie Noości). Ioości jedbich mrkizetch - :,,. polec - olbrzymim yborze firm L, W O W U L. H L I C K l O.

2 2 nie cen żyności dodje jednk, że zrzuty te są nieuzsdnione, zględnie, że nie możn inić sklepikrzy żydoskich z to, że z poodó ogólno-ekonomicznej ntury od nich nie zleżnych, zmuszeni byli do podniesieni cen i czynszó. Że zś npdy skierone zostły przeci żydom, tłumczy sposób prosty i przemijący do przekonni tem, że sklepy tmtejsze są przeżnie posidniu żydó, że żydzi którzy przeciągu osttnich lt kilkunstu tych miejscoościch się osiedlili, oczyiście z górnikmi żdną bliższą styczność nie eszli i stnoili dl nich odrębną grupę ekonomiczną ludności, n którą spoglądli z zzdrością z poodu] zrstjącego śród tejże szybko mterylnego dobrobytu, mjącego se źródło oszczędności, zdolnościch hndloych i zpobiegliości, lecz zbudzjącego oczyiście ziść ludności robotniczej, proletryzującej się corz brdziej Jednk njbrdziej jest chrkterysty- cznem, że ni jedno z pism, które reprezentują opinię ngielską, n ie ystąpiło z tierdzeniem o odrębności żydó jko rsy lub nrodoości, zdnie pism Times, uznnego poszechnie z reprezentnt opinii ngielskiej,,że obytele żydoscy są tkimi smymi nglik mi jk my doodzi, że nglii symilcy żydó tubylcó, choć członkó odrębnego szczepu i odmiennej religii, pod zględem nrodoym zupełności nstąpił. J E D N O Ś Ć Iter ire.. R z e c z ą t o j e s t d z i n i e c z ę s t ą i p r z e d z i n i e s m u t n ą, ż e s e r c l u d z k i e u m i e r j ą o d k m i e n i, p r z e z l u d z k i e r ę c e r z u c n y c h " s t i e r d z u t o r k M j e r E r o f o i c z, g d y p t r z ą c z y ż y n p o d n i e b i ń s k i c h d o b r, p r d y i s z t u k i m ę t n y s t r u m i e ń ż y c i s p o ł e c z n e g o y d o b y ł - z e ń p o s t ć M e n d l G d ń s k i e g o. S t n ę ł i e l k u t o r k n d s t r u m i e n i e m ż y c i i z t o p i ł e ń z r o k b y s t r y, e n ę - t r z n e m ś i t ł e m j s n y, ż y c z l i o ś c i - p e ł e n, k t ó r ą n y ż y n y m i ł o ś c i p o d n o s i s p ó ł c z u c i e d l c i e r p i e ń, d l n ę d z y, d l n i e p r z e m i j j ą c e g o b o l u i b o l e s n e j p r z e t n i j l n o ś c i l u d z i, ż y c i i ś i t. " N i e s t e t y, g d z i e d u c h y g ó r n e r z u c j ą m i ł o ś ć i s p ó ł c z u c i e, t m t ł u m z i ś c i ą ś l e p y r z u c d l e j t y l k o... k m i e n i e. R z u c j e n e t r n y o t r t e : c i e r p i e n i e i b ó l. o t o j e d e n z t y s i ą c o b r z k ó, j k i z m ę t n y c h g ł ę b i n s t r u m i e n i, k t ó r y m p ł y n i e ż y c i e t ł u m u, y d o b y ł y o s t t n i c h d n i c h p i s m c o d z i e n n e : 0 s t r s z n e m z d z i c z e n i u n s z e j l u d n o ś c i p r z e d m i e j s k i e j ś i d c z y n s t ę p u j ą c y y p d e k : D n i 2 4. b m. y j e c h ł k r n c e l e m z b r n i z ł o k z m r ł e g o z k ł d z i e k u l - p r k o s k i m o f i c y l p o d t k o e g o, I. E. N r z, t u ż o b o k r o g t k i g r ó d e c k i e j, r z u c i l i s i ę r o b o t n i c y d r o g o i i p u p r z y n o r s z k p o g r z e b o y i z o k r z y k i e m M e n k ł e j e d z i e, o b s y p l i j d ą c y c h g r d e m k m i e n i. W o ź n i c, t r f i o n y u c h o o m ł o n i e z l e c i ł z k o z ł t r z m u s i l n i e n b r z m i ł. b y u n i k n ą ć d l s z y c h p o c i s k ó, z e s k o c z y ł z k r n u i p r z y p d ł d o s t r ż n i k k c y z o e g o ( n r ) b ł g j ą c g o o p o m o c. T e n ż e j e d n k o d p ę d z i ł i j ą c e g o s i ę. z. b o j u o ź n i c ę >g r o ż ą c m u. y c i ą g n i ę t ą z p o c h y s z ą b l ą z b i e r j s i ę.. ż y d z i e, b o c ię z b i j ę ". K o m p e t e n t n e ł d z e tj. p r o k u r t o r y i m g i s t r t p o i n n y z j ą ć s i ę t y m y p d k i e m i p r z y k ł d n i e u k r ć i n n y c h, p r z e d e s z y s t k i e m s t r ż n i k. 1 n i e p r z e p r t c h ę ć z b i e r, s p r f r z o ć t k ie j g r o z ą p r z e j m u j ą c e j s y t u - Nr. 30 c y i s ł o p o ż e g n l n e, r z u c o n e p r z e z i e l k i e g o p o z y t y i s t ę n g r ó b C h y R u b i n : C z ł o i e k u! J c i t o ż e ś n te j z i e m i u m r z e ć s i ę o d ż y ł i g r ó b z n l e ś ć c h c i ł p r z e b c z m! T ł u m c i n i e p r z e b c z y ł. M e n k ł e j e d z i e ". K l e s z c z m i s z c z y p i ą c e m i b i j s i ę s e r c e, r i e d u s z ę t e n k r z y k t ł u m u. I t r u d n o s i ę n i e o d r c ć i o d r z ą o d t e g o t ł u m u, m i m o p e ł n e g o p r z e ś i d c z e n i, ż e t ł u m t e n j e s t i ę c e j c i e m n y p r z e t o i ę c e j n i e s z c z ę ś l i y, n i ż z t y. I c ł ą e n e r g i ą y p d s i ę b r o n i ć p o r y o i, b y n i e c i s n ą ć t e m u t ł u m o i t r z ż ó ł c i ą i k r i ą s e r d e c z n ą z p r i o n e g o o k r z y k u p o g r d y : o d i v u l g u s p r o f n u m. 0 t ł u m i e b e z s e r c j k ż e c ię n i e n i e n i d z i e ć, j k ż e c ię m i ł o ć!.,. O k r y t y k i r e m j e d z i e c z r n y y s o k i s k r z y - n i s t y ó z. C i ą g n ą g o l e n i i e d y s o k i e c h u d e, c z r n e k o n i s k, p o g n i n e o d c z s u d o c z s u p t y c z n y m r u c h e m b t p r z e z o ź n i c ę o r o z c z o c h r n e j b r o d z i e i p o ł m n y m, l k i e r o n y m c y l i n d r z e. Z o z e m g r u p l u d z i p o s t ę p u j e p r z y g n ę b i j ą c e m m i l c z e n i u. P r z e r y j e c z s e m ż ł o s n e z o d z e n i e s i e r ó t l u b d o y i c z s e m o d e z i e s i ę u r y n y k r z y k s p z m t y c z n y, j ę k g ł o ś n i e j s z y, p r z e j m u j ą c y, k t ó r e m u o d p o i e e - s t c h e m e s p ó ł c z u c i. T o p o g r z e b ż y d o s k i ". C o d z i e n n i e k i l k t k i c h k o n d u k t ó o d b y d r o g ę z m i s t k u z g ó r z u J n o s k i e m u. C o d z i e n n i e t e ż t ł u m p u p r ó m o ż e s o b i e u r z ą d z i ć b e c e ". Z l e ż y t o t y l k o o d j e g o f n t z y i : c z y c h c e, c z y n i e c h c e. ' T o Ź ' t ą k i e b e c e ' s ą 1 fź e cź ą ' p ó W ś ż e d n i ą, j k p o s z e d n i e m j e s t ż y c i e t e g o t ł u m u i j k p o s z e d n i ą j e s t ś m i e r ć. 1 n i e o d s t r s z t e g o t ł u m u n i c ; n i e m n i m ż d n y c h h m u l c ó e n ę t r z n y c h, n i ż d n y c h s z r n k z z r n ą t r z z k r e ś l o n y c h. N i e s t n o i i c h z u p e ł n i e s m m j e s t t ś m i e r c i. J. Z N G W I L L. Trgikomedy yznnio. (Dokończenie). W y c h u d ł k o b i e t l e ż ł z z m k n i ę t e m i o c z y m n Ż e l z n e m ł ó ż k u, s t y g n ą c e m i d ł o ń m i o b e j m u j ą c r ą c z k i n r ó c o n y c h " m l e ń s t, d z i e s i ę c i o l e t n i e g o c h ł o p c z y k i s i e d m i o l e t n i e j d z i e c z y n k i, k t ó r e ł k j ą c s t ł y n b o k u n o c n y c h k o s z u l c h. D o k t o r s c h y l ł s i ę n d e z g ł o i e m ł ó ż k, n ś c i n i e r o z p o ś c i e r ł y s i ę n i e p e n e c i e n i e g r u p y. Z r o b i ł b e z i d o k u n z p ł t ę c o t y l k o m ó g ł, b y o s t t n i e c h i l e b i e d n e j k o b i e t y u c z y n i ć l ż e j s z e m i. B y ł t o I r l n d c z y k o g r u b e j g ł o i e i s z e r o k i e m s e r c u, r z y m s k i k t o l i k, k t ó r y, o ile s i ę d ł o, s t r ł s i ę p o g o d z i ć n u k ę z r e l i g i ą. M ą ż z r ó c i ł s ię d o ń s p o j r z e n i e m, k t ó - r e m b y ł o b ł ę d. J e s z c z e n i e z p ó ź n o o d p o i e d z i ł l e k r z. - C h ł B o g u! z o ł ł t e i s t. B e t s y, p n i e n k o m o j, o t ó ż d u c h o n y. Z o b l i c z u m i e r j ą c e j, j k s i ę z d ł o, z n i k ł c h m u r, s ł b y p r o m i e ń s ł o n e c z n y r o z j ś n i ł j e n c h i l ę ; p o o l i o c z y j e j s i ę o t o r z y ł y, d ł o n i e o d c z e p i ł y s i ę o d d z i e c i i z ł o ż y ł y d o m o d l i t y. J e z u C h r y s t e z c z ę ł y u s t s z e p t ć m e c h n i c z n i e. R b i n b y ł o p ł c h ; d r ż ł z z r u s z e n i. N i e W i e d z i ł, c o m ó i ć, j k b y u t o m t y c z n i e y j ą ł z k i e s z e n i h e b r j s k i m o d l i t e n i k i z c z ą ł c z y t ć s p o i e d ź p r z e d ś m t e r - t n ą p r z e k ł d z i e n g i e l s k i m, k t ó r y z n j d o ł s i ę n k ż d e j d r u g i e j s t r o n i c y k s i ą ż k i. W y z n j ę P n i e, B o ż e m ó j i B o ż e m o i c h o j c ó, ż e T o j e j r ę c e j e s t ś m i e r ć i y z d r o i e n i e... " G d y o n c z y t ł, o b u m i e r j ą c e u s t p o r u s z ł y s i ę i s z e p t ł y z n i m s ł o s p o i e d z i. J k c z ę s t o z b i e l ł e t e r g i m o d l i ł y s i ę, b y u p r c i ż y d z i d o z n l i ł s k i i z o s t l i z b i e n i z p o t ę p i e n i ; j k c z ę s t o b i e d n e, s p r c o n e t e d ł o n i e r z u c ł y d o p u s z e k m i s y j n y c h g r o s z e, u c i u ł n e ż m u d n i e n i e z p i e n i ę d z y g o s p o d r c z y c h, l e c z z ł s n y c h u s t!... I m o d l i t b r z m i ł d l e j m o n o t o n n e m i, ż ł o ś n e m i d ź i ę k m i, d r g j ą c e m i p r z e z g o r ą c ą, p o n u r ą, n k o p c o n ą m n s r d ę, n k z u j ą c e m u p ł c z ą c y m d z i e c i o m z m i l k n ą ć. P e ł e n s z c u n k u, s z r p n y p r z e z n j s p r z e c z n i e j s z e u c z u c i, s t ł o b o k t e i s t ; s z c z ę ś l i y, ż e b i e d n e, g ł u p i e s t o r z e n i e i d z i ł o s p e ł n i o n e s e ż y c z e n i e, o r z d r ę c z o n y m y ś l ą, c z y b ę d z i e j e s z c z e t k d ł u g o ż y ł, ż e b y m o g ł o d k r y ć p o d s t ę p. W p r z e p e l n i o n e m j e g o s e r c u n i e b y ł o m i e j s c n z m r t i e n i e o s o b i s t e. D j m m e p o z n ć ś c i e ż k ę ż y c i, T o j e j o b e c n o ś c i p n u j e z u p e m r d o ś ć ; u T o j e j p r i c y s ą i e c z y s t e b ł o g o ś c i!... W y r z z c h y t u r o z s z e r z ł s i ę p o C łe j n i e p i ę k n e j, y n ę d z n i ł e j t r z y u m i e r j ą c e j k o b i e t y, y c i ą g n ę ł r m i o n, j k g d y b y c h c i ł o b j ą ć n i e i d z i l n ą j k ą ś i z y ę. - T k, i d ę... J e z u... s z e p t ł. P o t e m r ę c e j e j. s p d ł y c i ę ż k o n p i e r ś ; t r z z d r ę t i ł, o c z y s i ę z m k n ę ł y. R b i n m i m o - o l i u c h y c i ł tę r ę k ę, k t ó r l e ż ł n j b l i ż e j. I u c z u ł z j e m n y, s l b y u ś c i s k k o b i e t y, s n ć n i e ś i d o m e j p o g ń s k i e g o d o t k n i ę c i. C z y t ł d l e j : T y, k t ó r y ś o j c e m s i e r ó t i o r ę d o n i k i e m d ó, o p i e k u j s i ę m o i m i u k o c h n y m i, z k t ó r y c h d u s z m i m o j d u s z j e s t z i ą z n.. ". W r g i k o n j ą c e j p o r u s z ł y s i ę j u ż p r i e n i e p o s t r z e ż e n i e, p o t r z j ą c z n i m t e s ł o, u l t u j ą c j e j d u s z p r z e z m o d l i t ę n i e i e r n e g o p o g r ą ż y ł s i ą b ł o g i p o k ó j.... W r ę k ę T o j ą p o r u c z m d u c h m e g o. Z b i ł e ś m n i e, P n i e, B o ż e p r d y. m e n i m e n ". I t e m o s t t n i e m m e n " b i e d n n i e o l n i c c h r z e ś c i j ń s k y z i o n ę ł d u c h, z k o ń c z y ł ż y o t, p e ł e n b o ; e ś ć i i z g r y z o t. R ę k j e j t r z y m ł d ł o ń ż y d, o s t t n i o d b l s k b ł o g o ś c i z b ł y s n ą ł n g s n ą c e m o b l i c z u. I t e j c h i l i, p e ł n e j ś i ę t e g o m i l c z e n i, t r z e j m ę ż o i e s t l i s i ę d z i e ć m i o b e c i e c z n o ś c i. J k s z y s t k o o e m p l o t k r s k i e m m i e ś c i e, t k i t o z j ś c i e y s z ł o n j p l o t k r s k i e j g m i n i e ż y d o s k i e j. l e k u u s p o k o j e n i u r b i n t r z o d j e g o l e p i e j t o p r z y j ę ł, n i ż s i ę o b i ł. W s z y s t k o, c o u m i e l i p o i e d z i e ć b y ł o t o ;... O s t t e c z n i e b y ł o t o d o b r o d z i e j s t e m d l b i e d n e j k o b i e t y... ". P r z e ł o ż y ł B. Ecner.

3 Nr. 30 JEDNOŚĆ 3 M j e s t t ś m i e r c i! I l e ż t r g i c z n e j i r o n i i m i e ś c i t o o k r e ś l e n i e j u ż s m o s o b i e! J e d y n y m j e s t t 1', k t ó r y s c h o d z i m i ę d z y l u d i t o n i e p r o s z o n y, c z ę ś c i e j z e z ł o r z e c z e n i e m, i t n y, n i ż ż y c z l i o ś c i ą. O i l e ż m n i e j i m p o n u j ą c y m j e s t t e n m j e s t t n z e n ą t r z n t y m s k r z y n i ś t y m r y d n i e, c h y b o c ą c y m, p r z e c h y l j ą c y m s i ę t o j e d n ą s t r o n ę, t o d r u g ą i d u d n i ą c y m p o y b o i s t y m b r u k u. t ł u m s z r n k c h u s z n o n i t y l k o t e n u t r z y m, k t o m u i m p o n u j e. N e t ś m i e r ć m u s i b y ć z e n ę t r z n i e t k y p o s ż o n, b y m u i m p o n o ł. N i e i m p o n u j e m u ś m i e r ć n i e m ą u r e o l ą b o l u i s m u t k u, z i m p o n u j e m u p r o k u r t o r. T o p s y c h o l o g i t ł u m u. P s y c h o l o g i t ł u m u! C o z d z i o l ą ż n e o k r e ś l e n i e. J k ż e ż m o ż n m ó i ć o p s y c h o l o g i i t m, g d z i e b r k ł ś n i e t e g o, c o z n i o s i e, n i e b o s i ę ż n e, c o ś i t p i ę k n d u c h o e g o o z n c z y ł m i n e m p s y c h e ". C z y t ę d u s z ę t ł u m u k o n i e c z n i e k s z t ł t o ć m u s i p r o k u r t o r i p o l i c y n t? C z y n i e z n j d z i e s i ę n i k t p o z k r z ą c ą s p r i e d l i o ś c i ą ", k t o b y s p e ł n i j ą c k t i e l k i e j s ł u ż b y M i ł o ś c i i D o b r, z e s z e d ł t e n t ł u m z p o s i e e m t e j m i ł o ś c i?... Z osttniego spisu. Pod tym tytułem podć będziemy yniki bdń przeprodznych poszczególnych mistch i poitch nd osttnim spisem ludności (z dni 31. grudni zeszłego roku). Wyniki te podć będziemy mirę, j k ns będą dochodziły. Bez pretensyi do systemtyczności gruponiu mterydłu, (podjemy go boiem tej fo rm ie j kiej go nm komunikują), reprodukujemy odnośne cyfry dotyczące ludności żydoskiej i je j stosunku liczboego do reszty ludności prześidczeniu, że są sme dl siebie cieke i interesujące. Ló-misto; W n j b l i ż s z y c h d n i c h p o j i s i ę n o y t o m y d n i c t L ó c y f r c h ", k t ó r y p o d z e b r n e p r z e z T d. D y s z k u i c z, k i e r o n i k M i e j s k i e g o b i u r s t t y s t y c z n e g o y n i k i s p i s u l u d n o ś c i s t o l i c y. Z s t r z e g j ą c s o b i e n p ó ź n i e j o m ó i e n i e s y s t e m t y c z n e t e j p r c y, y j m u j e m y n r z i e c y f r y n s t ę p u j ą c e : 0 L ó l i c z y ł d n i u s p i s u o g ó ł e m o b e c n y c h m i e s z k ń c ó, z t e g o b y ł o s t l e m i e s z k j ą c y c h : ; l u d n o ś ć ży do sk y n o s i ł t o z n c z y 2 8 ' 9 % o g ó ł u m i e s z k ń c ó. W z i o s t l u d n o ś c i ż y d o s k i e j s t o s u n k u d o o g ó ł u s k z u j e n s i ę p u j ą c t b e l : I t k b y ł o : o g ó ł e m ż y d ó t. j. /0 r , ' Z p o y ż s z e g o z e s t i e n i i d z i m y c o p r d p o o l n y l e c z s t ł y u b y t e k p r o c e n t o y l u d n o ś c i ż y d o s k i e j s t o l i c y p o c z ą s z y o d r N m i e s z k ń c ó. r n o j ż. r p r z y b y ł o o s t t n i m d z i e s i ę c i o l e c i u 3 0 7, p o d c z s g d y u l u d n o ś c i r z y m s k o - k t. p r z y r o s t t e n y n o s i ł t y m s m y m c z s i e 2 8 9, u g r e c k o - k t N j s z y b s z e m t e m p e m z r s t z t e m l u d n o ś ć r u s k e L o i e 1 t e m u p r z e d e s z y s t k i e m n l e ż y p r z y p i s ć f k t, ż e s t o s u n e k l i c z b o y l u d n o ś c i p o g o r s z y ł s i ę n n i e k o r z y ś ć p o l s k o ś c i, n i e z ś u r o j o n e m u p r z e z S ł o o p o l s k i e " p r z y o m i n i u y n i k ó s p i s u N r z e z d s i e r p n i b. r. z r o s t o i l u d n o ś c i i z r e l i c k i e j. C o d o t e r y t o r y l n e g o r o z m i e s z c z e n i y k z u j e o s t t n i s p i s,. ż e l u d n o ś ć ż y d o s k n j g ę ś c i e j z m i e s z k u j e d z i e l n i c ę t r z e c i ą ( ż ó ł k i e s k ą ) s t n o i ą c t m n e t b s o l u t n ą i ę k s z o ś ć ( /0) i d r u g ą ( g r ó d e c k i e, k z i m i e r z o s k i e ) ; n j s ł b s z y p r o c e n t s t n o i l u d n o ś ć ż y d o s k d z i e l n i c y c z r t e j ( Ł y c z k ó ), b o t y l k o 7 9. Z u ż y ć p r z y t e m y p d, ż e d z i e l n i c I I. i I I I. s ą n j g ę ś c i e j z l u d n i o n e. N j e d e n d o m d z i e l n i c y d r u g i e j y p d 4 4 '7 m i e s z k ń c ó t r z e c i e j 4 2 '5 m i e s z k ń c ó, p o d c z s g d y c l e m n f i e ś e i e y p d p r z e c i ę t n i e n j e d e n d o m m i e s z k ń c ó. Pcit stnisłoski (łą czn ie ze Stnisł o em ), W y n i k k o n s k r y p c y i p o i e c i e s t n i s ł o s k i m p r z e d s t. s i ę n s t ę p u j ą c o : L u d n o ś ć o g ó l n y n o s i ł d n i 3 1. g r u d n i o s ó b , z t e g o b y ł o y z n n i m o j ż e s z o e g o t. j. 1 8 '8 / 0. W r o k u n o g ó l n ą l i c z b ę b y ł o ż y d ó t. j , o- P r z y r o s t l u d n o ś c i z t e m y n o s i p o i e c i e s t n i s ł o s k i m o g ó l e o s ó b, u ż y d ó o s ó b. U d z i ł p r o c e n t o y ż y d ó p o y ż s z y m p r z y r o ś c i e o g o l n y m y r ż s i ę c y f r z e 1 8 ' 2 %. N o s ó b o g ó l n e j l u d n o ś c i r p r z y b y ł o o s t t n i m d z i e s i ę c i o l e c i u o s ó b, u ż y d ó z ś o s ó b. W z r o s t z t e m l u d n o ś c i ż y d o s k i e j i d z i e r ó n o m i e r n i e z e z r o s t e m c ł e j l u d n o ś c i p o i e c i e. Poit kołomyjski (bez m ist K ołom yi). W 5 7 g m i n c h t e g o p o i t u b y ł o o g ó ł e m l u d n o ś c i, t e m ż y d ó c z y l i 4 '8 8 / o, z ś n 4 6 o b s z r c h d o r s k i c h b y ł o o g ó ł e m m i e s z k ń c ó, t e m ż y d ó c z y l i / o. O g ó ł e m p o i e c i e k o l o m y j s k i m ( b e z m i s t K o ł o m y i ) b y I b 8 3 : l u d n o ś c i, \\v c z e m ' ż y d ó, c z y l i 5 ' 8 9 l0. S t o s u n e k p r o c e n t o y l u d n o ś c i ż y d o s k i e j g m i n c h p r z e d s t i s i ę z n c z n i e g o r z e j, g d y z p o d o b s e r c y i s t t y s t y c z n e j y ł ą c z y s i ę g m i n ę G o ź d z i e c, k t ó r e j l u d n o ś ć ż y d o s k s t n o i b s o l u t n ą i ę k s z o ś ć ( n m i e s z k ń c ó ż y d ó tj. 68 l / 0 ). Z u p e ł n i e n i e m ż y d ó p i ę c i u m n i e j s z y c h g m i n c h p o i t u : C h o m i k ó k ( m. ) C h l i b o g ( m. ), C z e c h o ( m. ), G o d y ( m. ) i I C o b y l e c ( m. ). P o y ż e j 1 0 /0 l u d n o ś c i ż y d o s k i e j y k z u j e p o z G o ź d z c e m t y l k o j e d n g m i n D i t k o c e ( 1 2 ' 2 3 0/o). M i ę d z y 5 l 0 / o l u d n o ś c i ż y d o s k i e j y k z u j e s i e d m g m i n. L u d n o ś ć ż y d o s k n o b s z r c h d o r s k i c h z l e ż y p r z e ż n e j c z ę ś c i o d s t o s u n k ó ł s n o ś c i l u b d z i e r ż n y c h n o d n o ś n y m o b s z r z e. W y ł ą c z n i e l u b p r i e y ł ą c z n i e l u d n o ś ć ż y d o s k ą y k z u j ą t r z y o b s z r y d o r s k i e : ( B l i ń c e, P r u c h n i s z c z e, R k o c z y k ), n d t o i ę c e j n i ż p o ł o ę l u d n o ś c i s t n o i ą ż y d z i s z e ś c i u o b s z r c h d o r s k i c h. W d z i e s i ę c i u o b s z r c h n i e m c l e ż y d ó. Reform stosunkó emigrcyjnych. W o s t t n i c h m i e s i ą c c h u k o ń c z y ł p r c e s e m e r y k ń s k k o m i s y e m i g r c y j n, u - t o r z o n r W y n i k i ż m u d n y c h t y c h p r c, z r t e k i l k u d z i e s i ę c i u t o m c h ( n k i e t y, r e f e r t y, t b l i c e s t t y s t y c z n e i t. p. ) u j ę ł k o m i s y s z e r e g n i o s k ó. P o n i e ż n i o s k i t e n i e z o d n i e y r ą p ł y n i e m ł y n d l s z y p r z e b i e g p r o d s t e m i - g r c y j n e g o, p r z e t o, m e o d r z e c z y, b ę d z i e z p o z n ć z n i e m i c z y t e l n i k ó. W n i o s k i t e d d z ą s i ę u j ą ć d i e g r u p y : o g ó l n e p o s t n o i e n i i d y r e k t y y i s z c z e g ó ł o e p o s t n o i e n i o c h r o n n e. Z p i e r s z y c h n s z c z e g ó l n ą u g ę l u d n o ś c i ż y d o s k i e j z s ł u g u j ą p o s t n o i e n i i z p e n i e n i n s t ę p u j ą c e : N r ó d, m e r y k ń s k i n d l g o ś c i n n i e p r z y j m o ć b ę d z i e u c i s k n y c h o b y t e l i i n n y c h p ń s t. M u s i s i ę j e d n k t r o s z c z y ć, b y e m i g r c y n i j k o ś c i o o, n i i l o ś c i o o n i e u t r u d n i ł z s y m i l o n i s i ę p r z y b y s z ó z o b y t e l m i S t n ó. N l e ż y s t n o c z o o g r n i c z y ć e m i g r ą c y ę o s ó b f i z y c z n i e i m o r l n i e n i e o d p o i e d n i c h, d l s z e p r o d s t o p o i n n o g ł ó n i e o p i e r ć s i ę n z g l ę d c h e k o n o m i c z n y c h i s p o ł e c z n y c h. M i r ą z ś p r i d ł o e g o i z d r o e g o r o z o j u k r j u p o i n i e n b y ć n i e k p i t ł, n i e. r o z - ' m i r p r z y o z u i y o z u, l e c z y ł ą c z n i e f k t, c z y o b y t e l e p r c u j ą c y m j ą d o s t t e s z n ą m o ż n o ś ć r o z o j u f i z y c z n e g o, d u c h o e g o i m o r l n e g o. R o z ó j e k o n o m i c z n y m o ż e u l e d z n i e k o r z y s t n y m f l u k t u c y o r n, g d y z j d ą. t e g o r o d z j u o k o l i c z n o ś c i, k t ó r e b y z e p c h n ę ł y k l s ę p r c u j ą c ą n n i ż s z y s z c z e b e l s p o ł e c z n y. D l t e g o p o p r z e ć r c z e j n l e ż y p o o l n y r o z ó j p r z e m y s ł u, u m o ż l i i j ą c y s y m i l o n i e r o b o t n i k ó p r z y b y s z ó, j k o p o ż y t e c z n i e j s z y o d r o z o j u g ł t o n e g o, p o ł ą c z o n e g o z n p ł y e m e m i g r n t ó m n i e j s z e j r t o ś c i i n d y i d u l n e j ; T e n b o i e m n r ż n n i e b e z p i e c z e ń s t o e k o n o m i c z n e m e r y k ń s k ą k l s ę r o b o t n i c z ą i o g ó l n e r u n k i p r c y. W ś r ó d s k z ń s z c z e g ó ł o y c h n p i e r s z y p l n y s u j ą s i ę n i o s k i, z m i e r z j ą c e d o o g r n i c z e n i i m i n i g r c y i ż y i o ł ó s z k o d l i y c h d o S t n ó Z j e d n o c z o n y c h. D o t k i c h n l e ż ą n i o s k i, p o l e c j ą c e y d l e n i e o b c e g o k t ó r y p o p e ł n i p r z e s t ę p s t o c i ą g u p i ę c i u l t p o p r z y b y c i u. D l e j ż ą d k o m i s y, b y n m o c y r t. 3 9,p r \ y o t r k t t c h z p ń s t m i o b c e m i, S t n y ż ą d ł y o d t y c h p ń s t ' y d n i e m i g r n t o m f o r m u l r z y p o l i c y j n y c h o s p r o n i u s i ę ( o ile t e i s t n i e j ą d n y m k r j u ) ; t u d z i e ż, b y p u s z c z n o d o S t n ó t y l k o t e o s o b y ą k t ó r e e d ł u g t e g o f o r m u l r z p r z e s t ę p - s t ż d n e g o n i e p o p e ł n i ł y. J e ś l i e m i g r n t s t j e s i ę c i ę ż r e m d l s p o ł e c z e ń s t c i ą g u 3 l t p o p r z y b y c i u, m i n i s t e r h n d l u i n i e n m i e ć p r o g o y d l i ć. C e l e m u k r ó c e n i h n d l u ż y y m t o r e m i k u p l e r s t n l e ż y s y g n o ć o d p o i e d n i e f u n d u s z e, b y u m o ż l i i ć s u r o e p r z e p r o d z e n i e p r y d n y c h.-p r z e z K o n g r e s d l o g r n i c z e n i p r z y o z u k o b i e t c e l c h n i e m o r l n y c h. O c h r o n ę e m i g r n t ó m j ą n o k u n s t ę p u j ą c e n i o s k i K o m i s y i : N s t t k c h e m i g r c y j n y c h p o i n n i z n j d o ć s i ę s p e c y l n i u r z ę d n i c y p ń s t o i ( m ę ż c z y ź n i i k o b i e t y ) t u d z i e ż s p e c y l n i y i d o c y d e l e g o n i p r z e z k o m i s y ę e m i g r c y j n ą. b y z p e n i ć e m i g r n t o m l u d z k i e i s p r i e d l i e o b c h o d z e n i e się z e s t r o n y p o r t ó m e r y k ń s k i c h, n l e ż y z m i e n i ć o b e c n i e o b o i ą z u j ą c y r t y k u ł 2 5 o K o r n i - s y c h b d j ą c y c h ", m i n o i c i e K o - m i s y e p o ń n n y b y ć m i n o n e p r z e z m i n i s t r h n d l u i s k ł d ć s i ę z l u d z i g o d n y c h s t n o i s k s ę d z i o s k i e g o. R o z p r y K o m i s y i i n n y b y ć j n e, m i n i s t e r h n d l u m o t r z y m ć s p e c y l n e g o p o m o c n i k d l r o z p t r y n i p e l c y i o d o r z e c z e ń k o m i s y i. leli b y u c h r o n i ć e m i g r n t ó y z y s k u e k o n o m i c z n e g o z l e c k o m i s y, b y p o j e d y ń - c z e S t n y y d ł y s u r o e p r c o d o b n k ó e m i g r c y j n y c h ; n d t o n l e ż y y d ć p r d o t y c z ą c e u r e g u l o n i d z i ł l n o ś c i b i u r p r c y. C e l e m u n i k n i ę c i n p r z y s z ł o ś ć t k s z k o d l i e g o s k u p i n i s i ę e m i g r n t ó

4 4 JEDNOŚĆ Nr. 30 p e n y c h s t n c h, i n n o b i u r o i n f o r m c y j n e ( p ń s t o e ) e j ś ć, p o r o z u m i e n i e z t y m i S t n m i, k t ó r e p o s z u k u j ą o s d n i k ó ; i d o m o ś c i o t k i c h s t n c h n l e ż y r o z p o s z e c h n i ć ś r ó d e m i g r n t ó z n c z n i e j s z y c h ś r o d o i s k c h p r z e m y s ł o y c h. W t e n s p o s ó b p o p r z e s i ę t e ż s t ł e o s d n i c t o p ń s t i e. S t r s i b o i e m e m i g r n c i m o g ą c n b y ć z i e m i ę z ł s n e p i e n i ą d z e t e m p e n i e j o s i ę d ą S t n c h n s t ł e. T e m u s m e m u c e l o i p o p i e r n i s t ł e g o o s d n i c t s ł u ż ą t e ż n i o s k i, b y b e z z g l ę d n i e y d l ć z g r n i c p ń s t t y c h, k t ó r z y n m i j ą e m i g r n t ó, b y n i e p r z y j m o l i o b y t e l s t m e r y k ń s k i e g o, l e c z b y r c l i d o s y c h k r j ó. B i u r o i n f o r m c y j n e p ń s t o e p o i n n o t e ż u d z i e l ć r o b o t n i k o m i d o m o ś c i o t e m, j k i c h s t r o n c h m o g ą o n i o t r z y m ć z j ę c i e t u d z i e ż u ł t i ć d o s t ę p d o p ń s t r o b o t n i k o m y k l i f i k o n y m t k i c h g ł ę z i c h y t ó r c z o ś c i, k t ó r e j e s z c z e S t n c h n i e i s t n i e j ą. G d y k r j u p r z e b y j u ż z i e l e r o b o t n i k ó n i e k l i f i k o n y c h, p o l e c k o - m i s y b y d r o g ą p r z e p i s ó p r n y c h o g r n i c z y ć d l s z y p r z y p ł y t e j k t e g o r y i e m i g r n t ó. W r e s z c i e p o l e c k o m i s y, b y o g ó l e s t o s o ć s z e l k i e d o t y c h c z s o e o g r n i c z e n i c o d o c e n z u s u i n t e l i g e n c y i i e k o n o m i c z n y c h p o d s t b y t u S t n c h. IGIEŁKI. S U U M C U 1 Q U E. W o s t t n im n u m e r z e Wschodu z n jd u ję o d p o i e d z i n m e ig ie łk i k i lk c y t t ó, z c z e r p n ię t y c h z 1. t o m u y p i s ó s z k o ln y c h. U d z i e l o n e o n e z o s t ł y t e m u p is m u p r z e z m ł o d o c i n e g o, n e t b r d z o m ł o d o c i n e g o t o r z y s z p r t y j n e g o m u n d u r k u g im n z y ln y m, k t ó r e g o z n j o m o ś ć lit e r t u r y p o ls k i e i n ie s i ę g p o z ten t o m. R e d k c y Wschodu p r z y z n j e s e j n i n o ś c i, ż e p i ę k n y t e n e l b o r t k ilk u m i ł o j c ó. N i e s t e t y ci s ą m i n i e z n n i ; n t o m i s t mter semper cert ęst; t ą je s t r e d k c y W s c h o d u. Z l m i je j n p r d ę, ż e p o c z t e r e c h m i e s i ą c c h, o d k t ó r y c h y c h o d z ą Igiełki t k m r n ą z r o d z i ł o d p o i e d ź. l e n ie d z i i ę s i ę t e m u c le, g d y ż p ł o d y o s o b n i k ó ż e ń s k i c h n ie d o b r e g o p r o d z e n i m u s z ą p o c z t e r e c h m i e s i ą c c h b y ć p o r o n i o n e. O b e c n i e k i l k s ł ó p o ż n i e js z y c h. P r z y z n j ę c h ę t n ie, ż e k r ó t k i e m o j e s z k i c e s ą c z s m i n ie z i e r c i d ł e m p l s k i e m, le c z y p u k ł e m ż y c i r z e c z y i s t e g o ; n ie z h m s i ę n p. s t i e r d z i ć, ż e m ó j k r y k u r ln y r e f e r e n t i e c u c p n o s k i e g o j e s t r z e c z y i s t o ś c i b r d z o s y m p t y c z n y m m ł o d z ie ń c e m, j e d n y m z n ie lic z n y c h t y c h s y o n i s t ó, k t ó r y c h i d e o o ś ć ą t p i ć n ie n le ż y. Z d r u g ie j j e d n k s t r o n y n ik t n ie z p r z e c z y t e m u, ż e, o d p o i e d ź " W s c h o d u je s t k r y k t u r ą o d p o i e d z i. K o c h n y W s c h o d z i e! S i tcuisses, philosophus fu isses! Wido. Rosy Konstytucyjn. P ń s t o r o s y j s k i e n l e ż y o b e c n i e, j k i d o m o, d o r z ę d u m o n r c h i i k o n s t y t u c y j n y c h ; t k t e ż o p i e j ą p o d r ę c z n i k i h i s t o r y c z n e i p o l i t y c z n e o d r o k u N j i ę k s z e p o d z g l ę d e m t e r y t o r y l n y r h p ń s t o n z i e m i p o s i d p r l m e n t, m i n i s t e r y u m o d p o i e d z i l n e... o b e c H i s t o r y i, ł s n e g o s u m i e n i i p o s ł ó, d o D u m y, m o g ą c y c h ' i n t e r p e l o ć r z ą d, ile s i ę z m i e ś c i ; b, p o s i d n e t p r s ę o p o z y c y j n ą, z k ż d e s ł o o k r y t y k i k r n ą d o t k l i e m i g r z y n m i... d r o g ą d m i n i s t r c y j n ą, d l b i u i o k r c y i d l e k o d o g o d n i e j s z ą, n i ż e l i s ą d o, m i m o t o s z y s t k o j e d n k ż e d z i e j ą s i ę ś i ę t e j R o s y i r z e c z y, o k t ó r y c h p r z e c i ę t n y m, n i n y m k o n - s t y t u c y o n l i s t o m e u r o p e j s k i m n e t s i ę n i e ś n i... T r d y c y j n e o g r n i c z e n i i n o r o d c ó ", t j. p o d d n y c h n i e i e l k o r o s y j s k i c h i n i e p r o s ł n y c h, s z c z e g ó l n i e j z ś ż y d ó s ą n i e - y c z e r p n e m ź r ó d ł e m p o m y s ł ó c z y n o n i - c z y c h, k t ó r y m i g o r l i i n c y o n l i ś c i m ś c i c z r n o s e c i n n e j s t r j ą s i ę m n i f e s t o ć s o j ą l o j l n o ś ć i... p o j ę t n o ś ć o b e c p o l i t y k i r e k c y j n e j i n r o d o o ś c i o e j P e t e r s b u r g. O c z y i ś c i e s z y s c y s i ę p r z y s t r j j ą d o z s d n i c z e g o t o n u m u z y k i, r o z l e g j ą c e j s i ę n d N e ą ; l e s z ę d z i e d m i n i s t r c y m i e j s c o d o d j e k o m p n i m e n t o d p o i d j ą c y p o t r z e b o m i u p o d o b n i o m k p e l m i s t r z ó p o s z c z e g ó l n y c h g u b e r n i i i p o i t ó... B e z z g l ę d n e s t o s o n i e p r ż i t e l - s t y o ł ł o s f e r c h p o l i c y j n y c h y g ó r o n ą c z u j n o ś ć c o d o ż y d ó z m i e s z k ł y c h p o z s t r e f ą ". O b ł y n z b r o d n i r z y ", y ł m u j ą c y c h s i ę z p o d p r " o s i - d l o ś c i, p r z y p o m i n j ą c e h i s z k ń s k ą i n k i z y - c y ę, s ą n p o r z ą d k u d z i e n n y m, c z y l i r c z e j n o c n y m, g d y ż r e i z y e p o d o m c h o d b y j ą s ię z y k l e n o c y. l e z n n z e s e j o b i ą z k o o ś c i p o l i c y r o s y j s k n i e t r p i y ł ą c z n i e ż y d ó, p r z e b y j ą c y c h t j e m n i e m i e j s c o o ś c i c h z k z n y c h, l e c z b d t e ż s k r u p u l t n i e p r z y i l e j e t y c h h e b r e j ó, k t ó r z y c h o ć b y o d l t d z i e s i ą t k ó m i e s z k j ą s o b o d n i e p o z c z e r t ą ". Ś l e d z e n i e i n s t ę p n i e p r z e ś l d o n i e t k i c h ż y d ó - o b y - t e li p ń s t k o n s t y t u c y j n e g o p r z y b i e r r o z m i t e k s z t ł t y z l e ż n i e o d t e m p e r m e n t u i r o z u m u p o l i t y c z n e g o d n y c h d m i n i s t r t o r ó. T k d m i n i s t r c y g u b e r n i i O t o n i e - c k i e j z c z ę ł s t o s o ć r e p r e s y e n i e t y l k o p r z e c i o s o b o m, l e t k ż e i t o r o m ż y d o s k i m! J k d o n o s z ą ż m i s t e c z k P o - i e n c, p o ł o ż o n e g o t e j ż e g u b e r n i i, p o l i c y t m e c z n z p i e c z ę t o ł s k ł d z e g r ó p - G r o s s m n i s k o n f i s k o ł c ł y j e g o m j ą t e k! G d y p. G r o s s m n s z c z ą ł p r o t e s t, d o m g j ą c s i ę y j ś n i e n i t k i e j n i e s ł y c h n e j s o l i, ó c z s i s p r n i k " ( n c z e l n i k p o l i c y i ) o ś i d c z y ł, i ż j k k o l i e k G r o s s m n j k o r z e m i e ś l n i k ( z e g r m i s t r z ) m p r o z m i e s z k i n i m i s t e c z k u, j e d n k ż e n i e s ł u ż y m u p r o h n d l u p r z e d m i o t m i, k t ó r y c h s m n i e y t r z. P r z e t o (!! ) n i e t y l k o t o r j e g o z o s t ł s k o n f i s k o n y, l e c z n d t o t r c i s m p r o ż i t e l s t i b ę d z i e y s ł n y d o c z e r t y "!... O s t t e c z n i e, p o i e l u t r p t c h, d m i - n i s t r c y d r o g ą l s k i p o z o l i ł n i e s z ę ś l i e m u z e g r m i s t r z o i p o z o s t ć P o i e ń c u, ż S e n t p r z e j r z y j e g o s k r g ę n d m i n i s t r c y ę.., P o d o b n y f k t z s z e d ł t k ż e P i e t r o - z o d s k u, g d z i e p o l i c y k o n f i s k o ł t o r y k u p c ó y r o b ó z e g r m i s t r z o s k i c h K t z i Ś i r s k i e g o. C o s i ę s t n i e z e s k o n f i s k o n y m m j ą t k i e m o y c h ż y d ó j e s z c z e n i e i d o m o. S ą d m n i e b e m te j s p r i e y d ć d e c y z y ę... C i e k y i z n m i e n n y j e s t t u s z c z e g ó ł, ż e m g z y n K t z i s t n i e j e j u ż P i e t r o z o d s k u p r z e s z ł o l t d z i e s i ę ć, Ś i r s k i e g o z ś l t t r z y d z i e ś c i!.., W ś r ó d ż y d ó p i e t r o z - o d s k i c h, h n d l u j ą c y c h n m o c y t y c h s m y c h p r z y i l e j ó, c o G r o s m n, K t z i Ś i r s k i, p n u j e o k r o p n p n i k. O r ó n i e j s k r e m, j k k o l i e k j e s z c z e b r d z i e j o b u r z j ą c e m s t o s o n i u p r ż i t e l s t " d o n o s z ą z J e g o r i e s k. Ż y d J ó z e f W r k b r e j t s ł u ż y ł o d r p u ł k u M o r s z ń s k i m n D l e k i m W s c h o d z i e p o d c z s o j n y r o s y j s k o - j p o ń s k i e j, k t ó r e j o d z n c z ł s i ę s z ę d z i e s o j ą l e c z n o ś c i ą i i e r n o ś c i ą, o c z e m ś i d c z ą l i c z n e j e g o o r d e r y i n g r o d y. P u ł k o n i k, p o d k t ó r y m W r k b r e j t s ł u ż y ł, o p o i d o d z i e l n y m t y m ż o ł n i e r z u ż y d o v v = s k i m n s t ę p u j ą c y c z y n b o h t e r s k i :,, W b i t i e p o d W f n g n d n i 2 - g o c z e r c r., g d y z o s t ł e m n i e b e z p i e c z n i e z r n i o n y ( l c e t e j u c z e s t n i c z y ł e m n p o l u b i t y j k o - k o m e n d n t b t l i o n u ), y n i ó s ł m n i e z p o d o g n i n i e p r z y j c i e l n s y c h b r k c h ż o ł n i e r z J ó z e f W r k b r e j t, c o n i n i e j - s z e m z ś i d c z m. P u ł k o n i k K o t i u z i ń - s k i j. O b e c n i e W r k b r e j t s k o ń c z y ł j u ż c z y n n ą s ł u ż b ę i p r z e s z e d ł d o r e z e r y. W J e g o r i e - s k u, g d z i e p u ł k j e g o l e ż y z ł o g ą, p o d ł o n p r o ś b ę, b y p o z o l o n o m u m i e s z k ć S y - b e r y i z e z g l ę d u n j e g o z s ł u g i o o j c z y z n ę, p o n i e ż p r o p o n u j ą m u p o s d ę k o p l n i c h z ł o t. l e s k r o m n e j t e j p r o ś b y u c z c i e g o o j k - ż y d n i e u z g l ę d n i o n o, g d y ż S y - b e r y i, d o k ą d z s y ł s i ę s z e l k i c h z b r o d n i r z y, z b r o n i o n y j e s t p o b y t ż y d o i, k t ó r y ż y c i e s e n r ż ł i k r e s o j ą p r z e l e ł d l R o s y i. D l R o s y i k o n s t y t u c y j n e j... B. E. Spry emigrcyjne. Ic rgentynie. T o r z y s t y o I c y d e l e g o ł o d o r g e n t y n y b y ł e g o d y r e k t o r k o l o n i i r g e n t y ń s k i c h, D. K z e s, p o l e c j ą c m u u r e g u l o n i e s p r y s z k o l n e j k o l o n i c h o r z o g ó l e d o k ł d n e z b d n i e o b e c n e g o s t n u k o l o n i z c y i t m t e j s z e j. D e l e g c y t z n j d u j e s i ę z p e n e j z i ą z k u b e z p o ś r e d n i m z l i c z n e m i s k r g m i, y - t c z n e m i o s t t n i c h c z s c h p r z e c i k o t o r z y s t u I c 1- n ł m c h p i s m ż y d o s k o n c y o n 1i s t y c z n y. c h, ó p r t e m i p o n o n u t e n t y c z n y c h d o n i e s i e n i c h n i e z d o o l o n y c h k o l o n i s t ó. Ś i e ż o n p. p i s m c h t e g o p o k r o j u u k z ł s i ę o d e z, p o d p i s n p r z e z k o m i t e t e k s p e d y c y i r g e n t y ń s k i e j N o y m J o r k u o r g n i z u j ą c y z b i o r o ą y c i e c z k ę d o r g e n t y n y, b y n m i e j s c u p r z e k o n ć s i ę, c z y i o ile u z s d n i o n e s ą u t y s k i n i k o l o n i s t ó ż y d o s k i c h ( j e s t i c h o b e c n i e ), n d m i n i s t r c y ę T o - I c, r u n k i y d z i e r ż i e n i i s p r z e d ż y g r u n t ó i t. d. P o d p i s n i p o d o d z ą ( Ż y t ł o s k i, B r j n i n, S y r k i n i i n n i ) z r c j ą s i ę d o ż y d ó z p r o ś b ą o u t o r z e n i e o d p o i e d n i c h p o d k o m i t e t ó m i e j s c o y c h, p r z e d e s z y t k i e m o o f i r y p i e n i ę ż n e n f u n d u s z e k p e d y c y j n y. Zodoi nrzeczeni". N s t ę p u j ą c y f k t d o o d z i, ż e s u r o e p r z e p i s y e m i g r c y j n e s t o s o n e t k s k r u p u l t n i e p r z e z u r z ę d n i k ó S t n ó Z j e d n o c z o n y c h d o m ł o d y c h k o b i e t s m o t n y c h, u d j ą c y c h s i ę d o m e r y k i b e z o p i e k i i n i e i d o m o d o k o g o s ą s ł u s z n e p o d j e d n y m z g l ę d e m. J k J u d. E m i g r. " o p o i d, s t t k i e m P r i n z d l b e r t " p r z y b y ł d o F i l d e l f i i m ł o d e m i g r n t k, d z i e c z y n ż y d o s k L e M i l - m n. N i e m i ł o n n i g r o s z k i e s z e n i i j e j m t k i s i o t r, p r z y b y ł e d o F i l d e l f i i s ą t k u b o g i e, ż e s k u t e k b i e d y c ł e j r o d z i n y u r z ę d n i k e m i g r c y j n y p o s t n o i ł L e e M i l m n n o d e s ł ć z p o r o t e m d o E u r o p y. L e c z m t k d z i e c z y n y z r ó c i ł s i ę o p o m o c d o ż y d o s k i e g o T o r z y s t e m i g r c y j n e g o, k t ó r e z e s e j s t r o n y s p r ę p o i e r z y ł o d o k t o i G r o s s o i. S t r M i l m n o o p o i e d z i ł d o k t o i, ż e F i l d e l f i i j e s t m i o d y c z ł o i e k, k t ó r y s o i m c z s i e z k o c h ł s i ę j e j c ó r c e W P R I M U S o p tt m u s - 5 Zdjcie szędzie TUTEK ZDROWOTNYCH g Fbryk tutclc F ri m us1( e I o i e, ul. Gródeck L. 35.

5 Nr. 30 J E D N O Ś Ć 5 L e i i t e r z g o t ó b y j ą p o ś i i u b i ć, b y u m o ż l i i ć j e j p o b y t m e r y c e. d o k t G r o s s k ż ł j e j p r z y p r o d z i ć o e g o m ł o d e g o c z ł o i e k r z z j k i m ś ś i d k i e m, k t ó r y b y p o t i e r d z i ł, ż e p r z y s z ł y m ą ż r z e c z y i ś c i e n i e j s i ę k o c h ł. G d y d j m ł o d z i l u d z i p r z y b y l i d o G r o s s, p o z n ł o d r z u ż e m d o c z y n i e n i z p o d e j r z n e m - t o r z y s t e m, l e c z n i e z d r d z j ą c s i ę z n i c z e m, u d ł S ię d o p o r t u, g d z i e L e M i l m n b y ł i n t e r n o n. T u k z n o m ł o d e m u c z ł o i e k o i p r z y - s i ą d z, ż e b y ł z r ę c z o n y z M i l m n ó n ą i t e r z c h c e j ą p o ś l u b i ć. J k o ż p r z y s i ą g! z l e k - k i e m s e r c e m, t o l i j e g o ś d e k o d r z u s ię z l ą k ł i o d m ó i ł p r z y s i ą g i. W z i ę t p o t e m n i n d g c y ę L e, z e z n ł c o n s t ę p u j e : Ó ś i d e k " j e c h ł z n i ą r z e m n t y m s m y m s t t k u, r z e m t e ż z t r z y m n i z o s t l i p o r c i e m e r y k ń s k i m. W i d z ą c, ż e j e j n i e p o z l j ą y l ą d o ć, m ł o d z i e n i e c t e n p r z y r z e k ł j e j, ż e s p r o d z i n r z e c z o n e g o ", k t ó r y o ś i d c z y, ż e o n j e s t j e g o n r z e c z o n ą, p o t e m t e n n i b y j ą p o ś l u b i ( l ), b y j ą p u s z c z o n o d o m e r y k i. O t ó ż o b i e t n i c y t e j t e r z d o t r z y m ł... O c z y i ś c i e b i e d n d z i e c z y n ż y d o s k p d ł b y s t r s z n e n i e s z c z ę ś c i e, o j k i e m j e j m t k p o j ę c i n i e m i ł. P o t e m s z y s t k i e m, d o k t i u r z ę d n i c y e m i g r c y j n i b y l i p r z e k o n n i, ż e m j ą d o c z y n i e n i z z o d o y m n r z e c z o n y m 1 j e d n y m z t y c h, k t ó r y p r d o p o d o n i e s ą s t o s u n k c h z h n d l r z m i ż y y m t o r e m. N i e d o s z ł e g o m ł ż o n k o p e r e t k o e g o r e s z t o n o n t y c h m i s t. Clevelnd (Ohio, U. S..). M i s t o C l e - v e l n d ( s t n i e O h i o ) j e s t p i ę k n y m p o r t e m p o ł o ż o n y m n d b r z e g i e m j e z i o r E r i e. R o z i j s i ę o n o z r o k u n r o k c o r z s z y b c i e j i o b e c n i e l i c z y j u ż p ó ł m i l i o n m i e s z k ń c ó, ś r ó d n i c h o k o ł o 7 5 ż y d ó, p r z e ż n i e p r z y - c h o d ź c ó. B l i s k o m i s t s ą z n c z n e k o p l n i e ę g l k m i e n n e g o i ź r ó d ł n f t y, s m y m m i e ś c i e z ś r o z i n i ę t y j e s t s z e l k i p r z e m y s ł s z c z e g ó l n i e y r o b y ż e l z n e i g o t o e u b r n i, W C l e e l n d z i e i s t n i e j e o k o ł o f b r y k m s z y n, z t r u d n i j ą c y c h o k o ł o r o b o t n i k ó z z r o b k i e m L 2 5 d o 5 d o i. d z i e n n i e. Z k ł d ó g o t o y c h u b r ń j e s t o k o ł o z t r u d n i j ą c y c h r o b o t n i k ó z z r o b k i e m t k i m s m y m j k y ż e j. O p r ó c z t e g o c z y n n e s ą j e s z c z e i n n e, r ó ż n y c h r o z m i r ó f b r y k i, k t ó r e r z e m m o g ą d ć z j ę c i e o s o b o m. R u c h b u d o l n y j e s t t u i e l k i ; p r z e z cły r o k ( z y j ą t k i e m 3 - c h m i e s i ę c y z i m o y c h ) s t o l r z e, c i e ś l e, d e k r z e, m u r r z e i i n n i p r c o n i c y z n l e ś ć m o g ą z j ę c i e z z r o b k i e m 2 3 d o i. d z i e n n i e. W o g ó ł e C l e - v e l n d z i e m ł o j e s t g ł ę z i p r c y, k t ó r e b y s i ę n i e r o z i j ł y. W y r o b n i c y n i e y k l i f i k o n i, j k u - s z ę d z i e, i t u t j t r u d n i e j z n j d u j ą p r c ę ;. l e n i o s n ę i l e t n i ą p o r ą t r f i s i ę z j ę c i e i d l t k i c h i z r b i j ą p r ę d o l r ó d z i e n n i e j e ż e l i n i e f b r y c e, t o n u l i c y, n r y n k u, p r z y b u d u j ą c y m s i ę d o m u i t. p. Z n k o m i c i e p r o s p e r u j e t u t j s ł u ż b d o m o. P o k o j ó k ż y d o s k z r b i ć m o ż e 4 ' 5 0 d o 8 d o i. t y g o d n i o o o p r ó c z i k t u m i e s z k n i. l e p r z y b y j ą c e z R o s y i G l i c j o i t, d. d z i e c z ę t ż y d o s k i e o l ą z y k l e p r c o ć f b r y c e c y g r l u b s k l e p i e, b y i e c z o r m i i n i e d z i e l e b y ć o l n e. D z i e ń r o b o c z y f b r y k c h i i e l k i c h m g z y n c h t r 9 10 g o d z i n, y n g r o d z e n i e d o s i ę g 5 d o i. d z i e n n i e, n e t i ę c e j. W f b r y k c y i m e t l o e j d z i e l n i r o b o t n i c y n i e r z z r b i j ą ż 10 d o i. d z i e n n i e. K l i m t C l e v e l n d z i e j e s t p r z y j e m n y, ł g o d n y ; n i e m t m n i i e l k i c h u p ł ó, n i i e l k i c h m r o z ó. Ż y c i e j e s t s t o s u n k o o n i e d r o g i e : z 7 8 d o i.. m i e s i ę c z n i e d o s t ć m o ż n m i e s z k n i e z c z t e r e c h p o k o i ; p o j e d y n c z y p o k ó j z 3 4 d o i. r t y k u f y s p o ż y c z e t e ż n i e s ą d r o ż s z e n i ż e s c h o d n i c h s t n c h. F u n t m ą k i k o s z t u j e o k o ł o 6 h l., k r t o f l i b u s h e l ( l i t r. ) 3 ' 5 0 k o r. c z s e m j e s z c z e t n i e j. J r z y n y s ą t u o b f i t e i c l e n i e d r o g i e. P o ł o ż e n i e p r z y b y s z ó j e s t o b e c u i e o i e l e p o m y ś l n i e j s z e n i ż b y ł o d n t e j. N i e g d y ś s p o g l ą d n o C l e v e l n d z i e z g ó r y n r o b o t n i k ó p r z y j e z d n y c h, s z c z e g ó l n i e z j s. c h o d n i e j E u r o p y ; t e r z z ś i r o b o t n i c y ż y d o s c y m j ą s o j e z i ą z k i, t r z y m j ą c e s i ę d z i e l n i e i u j m u j ą c e s i ę z s o i m i c z ł o n k m i. R ó n i e ż i s t n i e j ą l i c z n e T o r z y s t d o b r o c z y n n e i b i u r p r c y o p i e k u j ą c e s i ę ż y d o s k i m i r z e m i e ś l n i k m i i r o b o t n i k m i, ś i e ż o z E u r o p y p r z y b y ł y m i, d o k t ó r y c h z r e s z t ą i d m i n i s t c y m i e j c o o d n o s i s i ę n d e r u p r z e j m i e. T o t e ż c h r k t e r e m i g r c y i ż y d o s k i e j o s t t n i c h 20 l t c h z n c z n i e s i ę z m i e n i ł. N i e g d y ś d o C l e v e ł n d u p r z y b y l i t y l k o ż y d z i n i e m i e c c y i u s t r y c c y ; o b e c n i e z ś p o i ę k s z e j c z ę ś c i p r z y c h o d ź c y r e k r u t u j ą s i ę z ż y d ó r o s y j s k i c h, d l e j g l i c y j s k i c h i r u m u ń s k i c h. Z s z e ć j e d n k d o s y ć j e s t j e s z c z e m i e j s c d l l u d z i z d o l n y c h d o p r c y, j k r o b o t n i k ó f b r y c z n y c h i r z e m i e ś l n i k ó. D r o b n i h n d l r z e ( s k l e p i k r z e i d o m o k r ą ż c y ) s ą d o s i t e c z n e j i l o ś c i ; l e m j ą c k i l k s e t d o l r ó i d r o b n i k u p c y m o g ą j e s z c z e C l e v e l n d z i e p r o s p e r o ć. L e c z p r o c e d e r t e n j n n g k o n i e c z n i e z n j o m o ś c i j ę z y k n g i e l s k i e g o. S ą t e ż k u r s y i e c z o r n e d l d o r o s ł y c h i y k ł d y f c h o e d l r o b o t n i k ó s z e l k i c h n i e m l z o d ó., «- Humor ucisknych. O s c z e n i p r m i y j ą t k o e m i 1 i p r z e ś l d o n i n i e z n o ś n i e p r z e z d m i n i s t r c y ę ż y d z i r o s y j s c y, p o s ł u g u j ą s i ę o s t t e c z n ą b r o n i ą b e z b r o n n y c h i b e z s i l n y c h o f i r p r z e m o c y i s o l i : s z y d e r s t e m i g o r z k i m i ż r t m i. P o n i ż e j p o d j e m y k i l k n e g d o t e k, ś i d c z ą c y c h o n i e s p o ż y t y m h u m o r z e i p o n i e k ą d t k ż e ^ o p t y m i z m i e n i e s z c z ę ś l i y c h h e b r e j - c z y k ó 11 o b j u v t e ł i k o n s t y t u c y j n e g o p ń s t r o s y j s k i e g o. U b o g i e m u m ł ż e ń s t u ż y d o s k i e m u, z m i e s z k ł e m u p o z s t r e f ą o s i d ł o ś c i 11, g r o z i ł o n i e o d o ł l n e y d l e n i e. N i e m j ą c n i g r o s z g o t ó k i i z n j d u j ą c s i ę o g ó l e o - s t t n i e j n ę d z y, b i e d c y z r o z p c z y p r z y j ę l i p r o s ł i e. P o l i c y o c z y i ś c i e o d t ą d n i e n g b y ł i c h i ę c e j, l e p o ł o ż e n i e i c h b y n j m n i e j n i e p o l e p s z j d o s i ę : d l e j z l e d i e m o g l i s i ę y ż y i ć. C ó ż m m y z t e g o, ż e p r z e s z l i ś m y n p r o s ł i e r z e k ł r z ż o n d o m ę ż d n i e j n i e m i e l i ś m y n s o b o t ę, t e r z n i e m m y n n i e d z i e l ę. N o, o d r o c z e n i e o j e d e n d z i e ń t k ż e c o ś r t e o d p r ł m ą ż z u ś m i e s z k i e m. T r u p ż y d o s k d ł p r z e d s t i e n i e t e t r l n e m i e ś c i e, z n j d u j ą c e m s i ę p o z,, s t r e f ą 11. O d r z u g u b e r n t o r k z ł y p ę d z i ć k t o r ó, j k o n i e m j ą c y c h,, p r ż i t e l - s t '. L e c z d y r e k t o r u d ł s i ę n u d y e n c y ę d o g u b e r n t o r i p r o s i ł o p o z o l e n i e d l s z e g o p o b y t u m i e ś c i e n m o c y p r g r f u, o p i e j ą c e g o, i ż ż y d o m u p r i j ą c y m r z e m i o s ł o, o l n o m i e s z k ć c ł e j R o s y i. k t o r z y n i e m o g ą b y ć p o c z y t y n i z r z e m i e ś l n i k ó o d p r ł g u b e r n t o r. O h, s z e k s c e l e n c y o! z o ł ł d y r e k t o r t r u p y p n s ą d z i, ż e t o r t y ś c i, l e ż t o p r d z i i s z e c y!... K i e d y r u g o n o ż y d ó z I r k u c k ( n S y b e r y i ), m i e ś c i e t y m g o ś c i ł c y r k. P e n e g o r ż u k l o n c y r k o y z r ó c i! s i ę p o d c z s p r z e d s t i e n i d o p u b l i c z n o ś c i z z p j f i n i e m : j k j e s t r ó ż n i c m i ę d z y k r o ą ż y d e m? i s m n n i e o d p o i e d z i ł : K r o ę s i ę y g n i p o t e m y d o i, ż y d p i e r s i ę y d o i, p o t e m y p ę d z... D ó c h ż y d ó s z ł o p r y n c y p l n ą u l i c ą K i j o i e. J e d e n z n i c h m i ł p r o ż i t e l - s t 11, d r u g i n i e. N g l e u j r z e l i z b l i ż ą j ą c e g o s i ę p o l i e y n t. O ź l e z e m n ą! o d z y s i ę ż y d b e z p r 1 d o t o r z y s z z p r m i 11. I d ź s o b i e d l e j j k n j s p o k o j n i e j r d z i ł m u ż y d,, z p r m i11 j z ś b ę d ę u d ł, ż e u c i e k m. I n i e b e m j ą ł o g l ą d ć s i ę t r o ż l i i e i p r z y s p i e s z ć k r o k u. O c z y i ś c i e p o l i e y n t, n i e z r c j ą c u g i n k r o c z ą c e g o p e n i e ż y d b e z p r 11, p u ś c i ł s i ę p o g o ń z t m t y m, k t ó r e g o s p i ą c i z z i j n y z ł p ł z k o ł n i e r z. - C o t y z j e d e n? z p y t ł o s t r o. ży d. p s z p o r t? J e s t. P o l i e y n t p r z e g l ą d d o k u m e n t s z y s t k o p o r z ą d k u! D l c z e g ó ż u c i e k ł e ś p r z e d e m n ą? 1 W c l e n i e u c i e k ł e m. c z e m u ż t k l e c i ł e ś, ż e m c i ę l e d o d o g o n i ł? W i d z i p n, j e s t e m c i e r p i ą c y i p i j ę o d ę m r y e n b d z k ą, p o o d c h d o k t ó r k z ł m i c h o d z i ć p r ę d k o. l e d l c z e g ó ż n i e s t n ą ł e ś, i d z ą c, ż e c i ę g o n i ę? M y ś l ł e m, ż e p n t k ż e p i j e o d ę m i n e r l n ą... Korespondencye. Brody. D n i 2 0. s i e r p n i b r. o d b y ł s i ę t u t j f e s t y n n d o c h ó d i z r e l. d o m u s i e r ó t, i n s t y - t u c y i o c h r k t e r z e p r e x c e l l e n c e d o b r o c z y n n y m. S ą d z i ć b y n l e ż ł o ż e z g ó r y y k l u c z y ć s i ę p o i n n o s z e l k i e t e n d e n e y e p o l i t y c z n e z t e g o r o d z j u i n s t y t u c y i, d o k t ó r e j ł o n n i e s n s k i p r t y j n e n o s i ć, j e s t p r o s t s k n d l i c z n e m p o s t ę p o n i e m, p r z e z t o b o i e m p o d c i n s i ę b y t z k ł d o i, k t ó r y s t o i t y l k o d z i ę k i o f i r n o ś c i p u b l i c z n e j i t o p o s z e c h n e j. T e g o r o d z j u m y ś l ą k i e r o ł s i ę p r z e z d ł u g i e l t Z r z ą d t e g o ż d o m u i t r o s k l i i e s t r ł s i ę s z e l k ą p o l i t y k ę z d ł o d d o m u t r z y m ć, k t ó r y m z n j d u j ą p r z y t u ł e k n j b r d z i e j s p r c i i o c h r o n y p o t r z e b u j ą c e d z i e c i b i e d n e s i e r o t y ż y d o s k i e. l e s y o n i ś c i t e g o r o d z j u r g u m e n t ó n i e u z n j ą ; i m s i ę r o z c h o d z i o z g r n i ę c i e j k n j i ę k s z e j i l o ś c i p l c ó e k, c h o ć b y n e t p r z e z t o b y t d o b r o c z y n n e j i n s t y t u c y i z o s t ł p o d k o p n y m l b o n e t z n i s z c z o n y m. W. DM LWÓW, KDEMICK (HOTEL GEORGE ) T P E T Y, D Y W N Y, I T E K Y E M E B L O W E, Ż L U Z Y E i S T O l l Y. CENNIKI i W ZORY OPLTM B.

6 6 JEDNOŚĆ Nr. 30 T z b o r c z o ś ć i t o n i e t k t o n e z c h o n i e s i ę s y o n i s t ó z o s t ł o t e r z p o d c z s p r c f e s t y n o y c h u i e ń c z o n e p o t ę ż n e m f i s k i e m. D l z r o z u m i e n i z d r z e ń o p i s z e m y s z y s t k o o d p o c z ą t k u : z o ł u j ą c p i e r s z e t. z. p o s i e d z e n i e k o m i t e t o e 1 z r z ą d d o m u s i e r ó t z p r o s i ł, t e ż i s y o n i s t ó. G d y s y o n i ś c i j e d n k n t e m p o s i e d z e n i u z u ż y l i i ż d o k o m i t e t u n l e ż ą j e d n o s t k i y b i t n i e j s z e z o b o z u s y m i l c y j n e g o, k t ó r e o s t t n i e j k m p n i i y b o r c z e j d o t k l i i e d t y s i ę i m z n k i, o ś i d c z y l i, i ż p r c c h k o m i t e t u z t e g o p o o d u u d z i ł u b r ć n i e m o g ą. W p i e r s z y m r z ę d z i e y s t ą p i ł T e c h i j ( s t o. m ł o d z i e ż y s y o n i s t. ) i s t n i e j e m i n o i c i e B r o d c h k i l k u n i e d o r o s t k ó s ł o ń s k i c h, k t ó r z y z i ą z s z y s t o r z y s z e n i e, u ż j ą s i e b i e z r e p r e z e n t n t ó t u t. m ł o d z i e ż y k d e m i c k i e j. P r z e o d n i c z ą c y T e c h i j i z b r o n i ł t e ż c z ł o n k o m p r c o ć d l d o m u s i e r ó t. J k o d o ó d p r z y t o c z ę li s t j e d n e g o z c z ł o n k ó : D e r S e n i o r d e r T e c h i j h t d e n M i t g l i e d e r n v e r b o t e n m F e s t k o m i t e t e i l z u n e h m e n. W i e s e h r e s m i r l e i d t u t, k n n i c h n i c h t l n g e r m it R i i c k s i c h t U f d i e D i s c i - p l i n t e i l n e h m e n 11. G d z i e t e m z r o z u m i e n i e i n t e r e s ó i p o t r z e b l u d n o ś c i ż y d o s k i e j p n o i e z T e c h i i? G d z i e j e s t s z r e l n p r c d l d o b r l u d u ż y d o s k i e g o, j e ż e l i s n i e m t m, g d z i e s i ę r o z c h o d z i o b y t i p r z y s z ł o ś ć s i e r ó t ż y d o s k i c h. N n s t ę p n e m p o s i e d z e n i u o b r n o n i e o b e c n o ś c i s y o n i s t ó p r z e o d n i c z ą c y m p. M k s H e i l p e r n, i d z i ę k i n i e s t r u d z o n e j p r c y o d b y ł s i ę f e s t y n i p r z y n i ó s ł j k n b r o d z k i e s t o s u n k i b r d z o p o k ź n y c z y s t y d o c h ó d 1100 k o r o n. D l c h r k t e r y s t y k i s p ^ p p y ę. h, p o j ę ć, d o d ć j e s z c z e n l e ż y, i ż j e d e n z c z ł o n k ó Z r z ą d u d o m u s i e r ó t p. B. ( s y o n i s t ), o b u r z o n y p o s t ę p o n i e m s o i c h t o r z y s z y p o i e d z i ł : W e n n J u d e n - Z i o n i s t e n n i c h t r - b e i t e n o l l e n, e r d e i c h d i e g n z e M ł o d z i e ż p o l s k 11 e i n l d e n! O c e n ę t e g o r o d z j u p o s t ę p o n i p o z o s t i m y s p o ł e c z e ń s t u. Czortkó. (E sr torzysto ku spierni biednej żyd. młodzieży szkolnej.) Z r z ą d t o r z y s t E s r ( P o m o c ) k u s p i e r n i u b i e d n e j ż y d. m l o d z i e z y s z k o l n e j C z o r t k o i e y d ł o o b e c n i e s p r o z d n i e z d z i ł l n o ś c i s e j z c z s o d 1. l i p c d o 3 0. c z e r c O k r e s t e n s t n o i s z ó s t y r o k i s t n i e n i T o r z y s t. D o t y c h c z s o e m z d n i e m b y ł o s p i e r n i e u b o g i e j, s z k o l n e j m ł o d z i e ż y ż y d o s k i e j o d z i e z ą i p r z y b o r m i s z k o l n e m i. T o c z y n i ą c o b d r z y ł Z r z ą d j e s i e n i r o k u p r z e s z ł o 200 d z i e c i o b o j g p i c i t u t e j s z y c h s z k ó ł p u b l i c z n y c h p ł s z c z m i, b u t m i, t r z e i k m i, c h u s t k m i i r o z d ł p e n ą i l o ś ć k s i ą ż e k i p r z y b o r ó s z k o l n y c h. N o y m c e l e m, k t ó r e T o r z y s t o y t k n ę ł o s o b i e z p o c z ą t k i e m r o k u s z k o l n e g o j e s t s t o r z e n i e B u r ś y 1 d l ż y d o s k i e j m ł o d z i e ż y s z k o l n e j ; Z r z ą d T o r z y s t p r z y i ą z u j e d o t e g o s z c z e g ó l n i e i e l k ą g ę. Z r z ą d z i n t e r e s o ł t ą m y ś l ą n i e t y l k o c z ł o n k ó T o r z y s t. Z o ł n o 2. p ź d z i e r n i k ri e c o b y t e l s k i, k t ó r y p o z i ą ł r e z o l u c y ę, b y T o r z y s t o n s z e n j b l i ż s z y m c z s i e p o o ł ł o d o ż y c i B u r s ę. Z r z ą d p o s t r ł s i ę o z m i n ę s t t u t ó, e d l e k t ó r y c h o b e c n i e d o d n e g o z k r e s u d z i ł n i T o r z y s t, p r z y b y ł t k ż e d z i ł l n o ś ć u t r z y m y n i b u r s. D z i ę k i d o t y c h c z s o y m s t r n i o m i z b i e g o m Z r z ą d u T o r z y s t, m o ż n b y ł o z e b r ć k o t ę p r z e s z ł o K o r. j k o f u n d u s z n u r z ą d z e n i e i u t r z y m y n i e b u r s y. N i e m j ą c ś r o d k ó n k u p n o ł s n e j r e l n o ś c i y n j ą ł Z r z ą d p o m i e s z k n i e o c z t e r e c h p o k o j c h i u b o c z n y c h u b i k c y c h, k t ó r y m o d d n i 1. W r z e ś n i u m i e ś c i 8. d o 10. u c z n i ó : S p r o z d n i e y k z u j e o b r ó t k s o y k o c i e K. 1 7 h., z c z e g o n. P o m o c " ś c i s ł e m t e g o s ł o z n c z e n i u p r z y p d K. 7 1 h., n b u r s ę z ś K. 4 6 h. S t n k s y z d n i e m 3 0. c z e r c y n o s i o g ó ł e m K : K. 6 2 h. t e m f u n d u s z b u r s o y k o c i e K. 4 6 h. C z ł o n k ó l i c z y ł o t o r z y s t o Z r z ą d T o r z y s t s p o c z y ł r ę k c h : p p. d r. S. K i m e l m n, j k o p r z e o d n i c z ą c e g o, R. F r n k l o e j, j k o z s t. p r z e. G. H e c h t, j k o s e k r e t r z, D. E l l i n g, j k o. s k r b n i k. D o z r z ą d u n l e ż e l i n d t o D r. M. p p e n - z e l l e r, B. B l u s t e i n o, d r. J. H u s v t e r, K. K r p f, J. K o z o e r o, R. M o s l e r o, 3. R u c h e r k i M. S c h e b e l, F. W e i g e i, z ś d o K o m i s y i s z k o n t r u j ą c e j d r. S. K o z o e r, d r. I. M o s l e r i d r. S z. W e i c h e r t. Pomorzny. P r z y s ł o i o m ł o m i s t e c z k o n ę d z ż y d o s k i P o m o r z n c h d j e s i ę b r d z o e z n k i. S m u t n o t e ż b r d z o ż e d o o s t t n i c h c z s ó o u l ż e n i u j e j n s z e r s z ą s k l ę n i e p o m y ś l n o c l e. D o p i e r o j e s i e n i z e s z ł e g o r o k u p r z y s t ą p i o n o d o z o r g n i z o n i F i l i i Z i ą z k u k r e d y t o e g o d l d r o b n e g o h n d l u i p r z e m y s ł u ( I c ) Z ł o c z o i e, b y p r z e z u m o ż l i i e n i e t n i e g o, c z y b e z p ł t n e g o k r e d y t u u l ż y ć c h o ć c z ę ś c i n d e r o p ł k n y m s t o s u n k o m e k o n o m i c z n y m. s z c z e g ó l n o ś c i z r o b k o y m t u t e j s z e j l u d n o ś c i ż y d o s k i e j. P r c e p r z e d s t ę p n e i o r g n i z c y j n e F i l i i p o i e r z o n o k o m i t e t o i, n k t ó r e g o c z o ł o p o o ł n o p. M. T h i i r h u s d z i e r ż c ę d ó b r P o m o r z n y, t u d z i e ż t m t e j s z e g o d y r e k t o r s z k o ł y b r. H i r s z. p. B. L s e r. D z i ę k i s p r ę ż y t o ś c i t e g o k i e r o n i c t s z e l k i e t r u d n o ś c i, j k i e s i ę p o c z ą t k o o n s u ł y, z o s t ł y j u ż u s u n i ę t e, t k ż e i n s t y t u - c y m o g ł b y j u ż r o z p o c z ą ć s e c z y n n o ś c i, c z e g o ż y d o s k l u d n o ś ć. t u t e j s z z ł t o z r o z u m i ł y c h p o o d ó o c z e k u j e z i e l k ą n i e c i e r p l i o ś c i ą g d y b y n i e b r k f u n d u s z ó. Z i ą z e k z ł o c z o s k i b o i e m z l e k z p r z e s ł n i e m f u n d u s z ó p r z e z n c z o n y c h d l t u t e j s z e j F i l i i. F u n d u s z e te, j k n m i d o m o z r z ą d c e n t r l n y l e i j u ż y s y g n o ł ( p o d o b n o k o c i e K. ) Z i ą z e k z ł o c z o s k i i n i e n j e z t e m, c o r y c h l e j p r z e s ł ć P o m o r z n o m. Stnisłó. ( pel do posł p. Ruch. Jednoroczny kurs przygotoczy do c. k. kdemii hndloej i Wyższej szkoły przemysłoej. Wśnie prtyjne). O d k i l k u l t z j m u j e s i ę p r s i o p i n i p u b l i c z n n i e r ó n o m i e r n e m r o z m i e s z c z n i e m m ł o d z i e ż y s z k o ł c h n s z y c h. Z d r o y o b j o s t t n i c h l t d z i e s i ą t e k p o i n i e n n s p r d z i e p r z e j ą ć u c z u c i e m z d o o l e n i, b o m ł o d z i e ż ż y d o s k c h ę t n i e g r n i s i ę d o s z k ó ł, t o l i j e d n o s t r o n n e j e j r o z m i e s z c z n i e s z k o ł c h ś r e d n i c h b u d z i u k ż d e g o t r z e ź o m y ś l ą c e g o o b ę, b o j u ż 'o b e c n i e z r o s t y k s z t ł c o n e g o p r o l e t r y t u ż y d o s k i e g o j e s t n o r m l n y m. T r u d n o s t r z y m ć m ł o d z i e ż o d u c z ę s z c z n i d o s z k ó l ś r e d n i c h z ł s z c z m ł o d z i e ż m ę s k ą ; n l e ż ł o b y p r z e c i e ż o b m y ś l i ć s p o s ó b, k t ó r y b y c h o ć c z ę ś c i z p o b i e g ł k t s t r o f i e n i e u k n i o n e j i s k i e r o ł j ą n i n n ą d r o g ę Ś r o d k i e m z p o b i e g c z y m b y ł y b y s z k o ł y h n d l o e, k t ó r e o d c i ą g n ę ł y b y l i ą c z ę ś ć m ł o d z i e ż y o d g i m n z y ó z i ę k s z y m p o ż y t k i e m t k d l k r j u j k i m ł o d z i e ż y. P u b l i c z n e s z k o ł y h n d l o e d j ą b o i e m m ł o d z i e ż y o b o j g p ł c i y k s z t ł c e n i e o g ó l n e i z o d o e k i e r u n k u t e o r e t y c z n y m i p r k t y c z n y m, k t ó r e o d p o i d p o t r z e b o m s t n u h n d l o e g o i p o z o s t j ą c y c h z n i m - z i ą z k u i n n y c h z o d ó ; p r z y c z y n i j ą s i ę r ó n i e ż d o p o d n i e s i e n i z r o b - k o o ś c i o s ó b, z j m u j ą c y c h s i ę h n d l e m. Ż e S t n i s ł ó n j b r d z i e j s i ę n d j e n z ł o ż e n i e s z k o ł y h n d l o e j, ś i d c z y 0 t e m : 1) f r e k e n e y p r y t n e j s z k o l e h n d l o e j t u i s t n i e j ą c e j, z r s t z k ż d y m r o k i e m ; 2 ) S t n i s ł ó j e s t p r z e d e s z y s t k i e m m i s t e m h n d l o e m i s t n o i n i e j k o s t o l i c ę p o ł u d n i o o - s c h o d n i e j G l i c y i, d o k t ó r e j u c z n i o i e z j e ż d ż j ą s i ę z m ł y c h m i s t e c z e k, b y s i ę k s z t ł e t ć n p r o k u r z y s t ó i i n n y c h u r z ę d n i k ó i n t e r e s c h b n k o y c h l u b t o - 1 r o y c h. p e l u j e m y z t e m t ą d r o g ą d o p o s ł m i s t S t n i s ł o p. R u c h, b y d o ł o ż y ł u s i l n y c h s t r ń i e n e r g i c z n i e s i ę d o m g ł t k K o l e p o 1 s k i e m, j k i p r l m e n c i e o j k n j r y c h l e j s z e z ł o ż e n i e p ń s t o e j s z k o ł y h n d l o e j. S t n i s ł o i e m y ś l ż ą d ń i p o t r z e b o g ó ł u 1 r e p r e z e n t c y i m i e j s k i e j. S p r z ł o ż e n i u n s p ń s t o e j s z k o ł y h n d l o e j j k n s z p e n i ł n s z b y ł y p o s e ł b y ł j u ż k o m i s y i b u d ż e t o e j m z ł t i e n i u ; n l e ż y t e d y p r z y p i l n o ć j e j m i n i s t e r s t i e. S p o d z i e ć s i ę n l e ż y, ż e u t o r z e n i e u n s s z k o ł y h n d l o e j r y c h ł o d o j d z i e d o s k u t k u p r z y p o m o c y i p o p r c i u p o s ł R u c h, k t ó r y j u ż n i e j e d n ą s p r ę e n e r g i c z n i e p o p r t. J u ż o d k i l k u l t i s t n i e j e u n s k u r s p r z y g o t o c z y, d o c. k. k d e m i i h n d l o e j i W y ż s z e j s z k o ł y p r z e m y s ł o e j. W i d o m o, ż e r u n k i p r z y j ę c i d o t y c h z k ł d ó z l e ż n e s ą t y l k o o d ś i d e c t u k o ń c z o n e j c z r t e j k l s y s z k ó ł ś r e d n i c h l u b t r z e c i e j k l s y s z k o ł y y d z i ł o e j z p o s t ę p e m c o n j - m n i e j d o b r y m ( r e ś k r y p t c. k. M i n i s t e r s t W y z n. i O ś i t y z 5. l i p c ). P o n i e ż i ę c e j n i ż p o ł o m ł o d z i e ż y ż y d. z p i s n e j d o p i e r s z e j k l s y s z k o ł y ś r e d n i e j z r ó ż n y c h p r z y c z y n o p u s z c z g i m n z y u m l u b s z k o l ę r e l n ą p o u k o ń c z e n i u p i e r s z e j, d r u g i e j l u b t r z e c i e j k l s y, p r z e t o z r o z p c z e n i r o d z i c e s t j ą n r o z d r o ż u, n i e i e d z ą c c o z s o i m i s y n m i d l e j p o c z ą ć. W s p o m n i n y p r z e t o k u r s p r z y g o t o c z y p r z y g o t o u j e s u m i e n n i e t k i c h m ł o d z i e ń c ó d o e g z m i n u z t r z e c i e j k l s y y d z i ł o e j, b y z u z y s k n e m ś i d e c t e m m o g l i p r z e j ś ć d o k d e m i i h n d l o e j. Z ł o ż y c i e l e m t e g o k u r s u j e s t!p. O z y s z O l f e n b e r g e r, n u c z y c i e l y d z i ł o y, k t ó r y t e ż p r z y j m u j e p i s y n p r z y s z ł y k u r s. P o d n i e ś ć n l e ż y, ż e u c z n i o i e c e l u j ą c y k d e m i i h n d l o e j e L o i e s ą y c h o n k m i p o y ż s z e g o k u r s u s t n i s ł o s k i e g o. O s t t n i e y b o r y d o p r l m e n t u p o o ł ł y d o ż y c i ż k i l k t y g o d n i k ó r ó ż n y c h p r t y i. Ż r g o n o y d e r J u d 1 i R e e r 1 z l c z j ą s y m i l c y ę i s y m i l t o r ó. D o p o ż n y c h n r o d o y c h n l e ż ą : K u r j e r s t n i s ł o s k i i G z e t s t n i s ł o s k. M m y t k ż e n o y d u t y g o d n i k b e z p r t y j n y " M o n i t o r s t n i s ł o s k i 11. Tłuste. W n s z e m m i e ś c i e, k t ó r e z p o o d u r o g i c h u c z u ć i n t g o n i z m ó n r o d o y c h i y z n n i o y c h p o z o s t j e o d s z e r e g u l t p o z n i s e m ż y c i t o r z y s k i e g o i z b o e g o p r z e j i ć s i ę p o c z y n c o r z i ę c e j m y ś l l e p s z e g o, z g o d l i e g o s p ó ł ż y c i i n t e l i -

7 Nr. 30 JEDNOŚĆ 7 g e n c y i r y j s k i e j z ż y d o s k ą, c o p r z y c z y n i s i ę p r z e d e s z y s t k i e m y s o k i e j m i e r z e d o r o z p r s z n i n u d ó i m o n o t o n i i, j k i e j e s z c z e c e c h u j ą t u i ó d z i e m i s t e c z k g l i c y j s k i e. O t o d z i ę k i i n i c y t y i e p ń s t S t e c k - l ó, n o t r y u s z p. R u k s e r i d o k t o r s t J g e r ó u r z ą d z i ł d n i 1 3. s i e r p n i tu t. m ł o d z i e ż g i m n z y l n s p n i ł y f e s t y n Ś n i t y n i e n r z e c z o f i r d r o h o b y c k i c h z n d e r u r o z m i c o n y m p r o g r m e m. M ł o d z i e ż o b o j g p ł c i, j k r ó n i e ż n i e m l c ł i n t e li - g e n c y t u t e j s z b e z r ó ż n i c y y z n n i b i ł s i ę s o b o d n i e i e s o ł o p r z y d ź i ę k c h m u z y k i d o p ó ź n e j n o c y, o d n o s z ą c m i ł e i n i e z t r t e r ż e n i. D n i 1 8. s i e r p n i o d b y ł s i ę s j m - g o d z e z s t r n i e m tu t. Z b o r u i z r. n c z e ś ć u r o d z i n c e s r s k i c h u r o c z y s t o ś ć, k t ó r e j z i ę ł u d z i ł d o ś ć z n c z n e j l i c z b i e t k ż e i n t e l i g e n c y c h r z e ś c i j ń s k. P o o d p r i e n i u m o d ł ó i o d ś p i e n i u p r z e z c h ó r p i e ś n i p r z y k o m p n i m e n c i e o r k i e s t r y y g ł o s i ł k z n i e n u c z y c i e l r e l i g i i p. S c h e i n e r. O d ś p i e n i e m h y m n u c e s r s k i e g o z k o ń c z o n o u r o c z y s t o ś ć. KRONIK. Bezpłtn uczelni d l u b o g i e j m ł o d z i e ż y s z k ó ł ś r e d n i c h n r o d o o ś c i p o l s k i e j b e z r ó ż n i c y y z n n i, u - t r z y m y n p r z e z K o l o T o. S z k o ł y l u d o e j i m. B. G o l d m n p r z y j m i e j k l = t c h p o p r z e d n i c h, n b i e ż ą c y r o k s z k o l n y 2 4 u c z n i ó u b o g i c h g i m n z y ó i s z k ó ł r e l n y c h n i e m j ą c y c h s o i c h d o m c h n i r u n k ó n i e o d z o n i e p o t r z e b n y c h d o n u k i n i n i k o g o, k t ó r y b y k i e r o ł i c h p r z y g o t o n i e m d o l e k c y i s z k o l n y c h. U c z n i o i e p r z e b y ć b ę d ą u c z e l n i c o d z i e n n i e o d g o d z. 3. p o p o ł u d n i u d o g o d z. 7 - m e j i e c z o r e m i z n j d ą t m b e z p ł t n ą p o m o c n u c e, b i b l i o t e k ę d l m ł o d z i e ż y i o d p o i e d n i e g r y, z k t ó r y c h b ę d ą m o g l i k o r z y s t ć p o p r z y g o t o n i u s i ę d o l e k c y i. P o d c z s p r z e r y o g o d z. 5 - t e j p o p o ł u d n i u d o s t n ą u c z n i o i e b e z p ł t n y p o d i e c z o r e k. P o d n i o p r z y j ę c i e, z o p t r z o n e o - s t t n i e ś i d e c t o s z k o l n e m j ą r o d z i c e l u b o p i e k u n o i e t o r z y s t i e u c z n i ó n i e ś ć n r ę c e Z r z ą d u l o k l u u c z e l n i s z k o l e m ę s k i e j im. S t s z i c, p r z y n 1. S k r b - k o s k i e j d n i c h i 13. r z e ś n i o d g o d z. 4. p o p o ł u d n i u d o 6. i e c z o r e m. Kd szkoln krjo z t i e r d z i ł r z e c z y i s t y c h n u c z y c i e l u B e r t i e g o m e i s e n s z k o l e r e l n e j Ś n i t y n i e i O s i s R o - s e g o g i m n z y u m B u c z c z u. Z kolonii kcyjnych d l d z i t y y z n n i m o j ż e s z o e g o D ę b i n i e r ó c i ł p r t y d z i e c z ą t p o c z t e r o t y g o d n i o y m p o b y c i e d n i 2 8. s i e r p n i, Zbór izrelicki Ezeszoie z o s t ł p r z e z c. k. n m i e s t n i c t o r o z i ą z n y ; k o m i s r z e m r z ą d o y m z m i n o n y z o s t ł p. W i l h e l m Z n g e n, s e s o r m i e j s k i, z s t ę p c ą j e g o D r. K r u s, l e k r z t m t e j s z y. Zjzd kupcó żydoskich. W y d z i ł l o s k i e g o S t o r z y s z e n i k u p c ó ż y d o s k i c h z o ł u j e p o r o z u m i e n i u z i n n e m i, i s t n i e j ą c e m i k r j u ż y d o s k i e m i o r g n i z - c y m i k u p i e c k i e m i z j z d ż y d o s k i c h k u p c ó g l i c y j s k i c h. Z j z d o d b ę d z i e s i ę m i e s i ą c u p ź d z i e r n i k u e L o i e. N p o r z ą d k u d z i e n n y m s t o j ą s p r y : o d p o c z y n k u n i e d z i e l n e g o, z m i e r z o n e g o p r o d z e n i d o o d u u z d o l n i e n i d o h n d l u i o r g n i z c y i z o d o e j k u p c ó ż y d o s k i c h. Cudotórcę z Komrn, k t ó r y r z z c ł y m d o r e m p r z e b y ł n i l e g i t u r z e le t n i e j U ż o k u, y d l o n o s t m t ą d z o d b y n i e p r k t y k c u d o t ó r c z y c h. O d p o i e d n i t e m t n d r z s i ę z t e m p. B r e i t e r o i, y b r n e m u t k ż e z K o m r n, d o i n t e r p e l c y i n s z y k n y r z ą d u ę g i e r s k i e g o. Szkoł hndlo S. Weinberg S t n i s ł o i e, y d ł [ s p r o z d n i e z r o k / 1 1, k t ó r e ś i d c z y o s t ł y m r o z o j u t e j s z k o ł y, o ż y e m z i n t e r e s o n i u s p o ł e c z e ń s t d z i ł e m n s z y m k r j u d o t ą d n i e m l z u p e ł n i e o b c y m, d z i ł e m s z k o l n i c t h n d l o e g o. Z k ł d c h o ć p r y t n y, l e p o z o s t j ą c y p o d d o z o r e m c. k. R d y s z k o l n e j k r j o e j s t o i n y ż y n i e s e g o z d n i ; f c h o e i r u t y n o c n e s i ł y n u c z y c i e l s k i e d o p o s z c z e g ó l n y c h p r z e d m i o t ó, i n t e n z y n i c e l o p r c m y ś l i n s t r u k c y i d l s z k ó ł h n d l o y c h s ą r ę k o j m i ą n l e ż y t e g o f u n k c y o n o - n i s z k o ł y. O b j e m d o d t n i m j e s t f k t, ż e z m i s t j ę z y k n i e m i e c k i e g o, o d t ą d j ę z y k i e m y k ł d o y m j e s t j ę z y k p o l s k i, c h o c i ż s t r n i e m z k ł d u j e s t, b y b s o l e n c i u z y s k l i b i e g ł o ś ć o b u j ę z y k c h. Z p r z e d ł o ż o n e g o p l n u n u k i y n i k, ż e o b e j m u j e o n c ł ą d z i e d z i n ę f c h o e g o y k s z t ł c e n i, z s t o s o n ą d o y m o g ó, s t i n y c h m ł o d z i e ż y h n d l o o y k s z t ł c o n e j. Z s ł u g ą n i e z p r z e c z o n ą r o z o j u z k ł d u j e s t d o ś i d c z o n e i u m i e j ę t n e k i e r o n i c t o d y r e k t o r S. W e i n b e r g, n i e s t r u d z o n e g o p r c o n i k n n i i e s z k o l n i c t h n d l o e g o. Cieke cyfry c o d o i l o ś c i s ł u c h c z y ż y d o s k i c h, p o d j ą s p r o z d n i i e d e ń - s k t e h : «z k Ó l. \ y ż s z y c h. :.: / v r n o r m - f f t O J P i t i W e d l e u r z ę d o y c h y k z ó z l t d o ( z i m o e p ó ł r o c z ) z r o s ł n u n i e r s y t e c i e i e d e ń s k i m i l o ś ć s ł u c h c z y z r o k u n r o k u , c z y l i p r o c e n t o o z p r c. r o k u n 2 5 p r c. r o k u , c z y l i ż e ż y d z i o b e c n i e s t n o i ą x 4 c z ę ś ć o g ó l n e j c y f r y s ł u c h c z y. U n i e r s y t e t u. W e d l e y d z i ł ó z ś s t n o i ą : n p r n i c z y m p r c.,? n m e d y c z n y m 3 5 p r c., f i l o z o f i c z n y m n i e s p e ł n 2 0 p r c. R ó n i e ż W y ż s z e j s z k o l e r o l n i c z e j ( H o c h s c h u l e f u r B o d e n k u l t u r ), i l o ś ć i c h z r o s ł. W r o k u s t n o i l i ż y d z i p r c., z ś r b l i z k o 4 p r o c. N t o m i s t i n t e r e s u - j ą c e m j e s t, ż e y ż s z e j s z k o l e r b i n c k i e j ( I s r e l i t i s c h - T e o l o g i s c h e n s t l t ), j e d y n e j t e g o r o d z j u u s t r y i i l o ś ć s ł u c h c z y m l e j e. G d y n. p. r o k u y n o s i ł o g ó ł e m 3 0, p ó ź n i e j s z y c h l t c h z ś 3 3 s p d l o n k o ń c u n 2 8. N j y ż s z ą z ś p o d z g l ę d e m p r o c e n t o y m i l o ś ć ż y d ó y k z u j e k d e m i e k s p o r t o. W r o k u n s ł u c h c z y b y ł o ż y d ó, c z y l i p r c. Żydzi Eosyi. L i c z b ą ż y d ó R o s y i y n o s i o g ó ł e m W i ę k s z o ś ć ż y d ó r o s y j s k i c h, 7 6 '6 o ż y j e n o b s z r z e K r ó l e s t P o l s k i e g o, g d z i e s t n o i ą p r z e c i ę t n i e 1 5 j0 c ł e j l u d n o ś c i. C y f r u r o d z e ń ż y d ó r o s y j s k i c h j e s t s t o s u n k o o n i s k. Ś m i e r t e l n o ś ć u d z i e c i j e s t p r d z i e m l, l e z t o z u ż y ć s i ę d j e i ę k s z ś m i e r t e l n o ś ć u o s ó b d o r o s ł y c h. P r o c e n t o s ó b, b ę d ą c y c h i e k u z d o l n y m d o p r c y y n o s i u ż y d ó j e d y n i e o o g ó ł u l u d n o ś c i, p o d c z s g d y u i n n y c h y z n ń h s i ę t c y f r m i ę d z y jo. Z t e g o o k z u j e s i ę, o ile t r u d n i e j s z e m j e s t ' s t n o i s k o ż y d ó R o s y i l c e o b y t ' p o r ó n n i u z i n n y m i m i e s z k ń c m i, k t ó r y c h p o ł o ż e n i e r ó n i e ż n i e m o ż e b y ć n z n e ś i e t n e m. Członek ęgierskiej Izby mgntó K r o l S c h b z m r ł i e k u 8 3 l t G o - z d y i. Z m r ł y o d c z e s n e j s e j m ł o d o ś c i z j m o ł s i ę r o l n i c t e m, p o c z e m l c e o n i e p o d l e g ł o ś ć s t n ą ł p r z y b o k u p u ł k o n i k L u d i k B e n e j k o p o m o c n i k i d j u t n t. W r y b r n y z o s t ł S c h b p o s ł e m. W d z i e s i ę ć l t p ó ź n i e j p o o ł n o g o d o I z b y m g n t ó, r z s z c z y c i ł g o c e s r z ; d z i e d z i c z n y m ę g i e r s k i e m s z l c h e c t e m. B I. : p. S c h b c i e s z y ł s i ę e s z y s t k i c h k o l c h i e l k i e m p o ż n i e m i b y ł p i e r s z y m ż y d e m n W ę g r z e c h, k t ó r y z m i n o n y z o s t ł, c z ł o n k i e m I z b y m g n t ó. Obły. C o d z i e n n i e p r i e u r z ą d z n e s ą K i j o i e p r z e z p o l i c y ę, n s z e r o k ą s k l ę o b ł y, c e l u y s z u k i n i... ż y d ó, n i e m j ą c y c h p r z m i e s z k i n i m i e ś c i e ; o b ł y t e p r o d z o n e s ą z n i e z y k ł ą ś c i s ł o ś c i ą. Z r o z k z u ł d z o s o b y, p r z y b y j ą c e d o m i s t, p o i n n e b y ć m e l d o n e c i ą g u k i l k u g o d z i n. Odpoiedzi Redkeyi. P. S e m i l r c z y p r z y b y ć d o R e d k c y i ś r o d ę o g o d z. 5. s p r i e ) n d e s ł n e g o r t y k u ł u. D z i e c i o m, c i e r p i ą c y m n z b u r z e n i t r i e n i u d j e s i ę p r z e z k i l k d n i p o 3 ł y ż k i s t o ł o e, n t u r l n e j o d y g o r z k i e j F r n c i s z k J ó z e f 1, c o n i e p ł y s z k o d l i i e n e t n n j d e l i k t n i e j s z e n r z ą d y. P r o f. v o n G e r h r d t z B e r l i n s t i e r d z, ż e u ż y ł s o j e j k l i n i c e, o d y F r n c i s z k J ó z e f " i e l o k r o t n i e i z s z e z p e n y m i z d l j ą c y m s k u t k i e m. O t r z y m ć m o ż n e s z y s t k i c h p t e k c h i s k ł d c h W ó d m i n e r l n y c h. Z dniem 1-go rześni b. r. rozpoczyn się kirni Splendid4s, S <,"]y.9 no y szereg koncertó sm yczkoych z udziłem znkomitego skrzypk W. GEGNER bsolent szkoły prof. UER. Koncerty te stnoić be,dą i ndl trkcyę sezonu i n nie uprzejmie zprsz ZRZĄD. HELIOS Kinemtogrf rty- styczny e Loie, Stnisłoie Kołomyi. Wspniły progrm njcelniejszych obrzó z doboroą muzyką sobotę, niedzielę i śięt ( Stnisł- ie i piątki) od godz. 4-tej do 10-tej bez przery. 1 t i p l 1. S. H lę s z iiln k r jo i k o n c e s y o n o n d u k l s o SZKOŁ HNDLOW I z kursem przygotoczym i kursem jednorocznym dl pn S. WEINBERG I W STNISŁWOWIE i UL. B ELOWSKIEGO 1. Wpisy od 25. do 31. sierpni b. r. N u k r o z p o c z y n s i ę d n i 2 g -o r z e ś n i b. r. J PROGRMY DRMO i OPŁTNIE. Ustne i pisemne zgłoszeni przyjmuje i I bliższych idomości udziel codziennie od H 9 12 przedpołud. i od 3 5 popołud. DYREKCY ZKŁDU. H

8 10 JEDNOŚĆ Nr. & fcp] Wszelkie monety zgrniczne kupuje i sprzedje po cench njkorzystniejszych Dom bnko y i kntor yminy SOKL i LILIEN Zleceni z proincyi odrotną pocztą bez doliczeni proizyi. LWÓW ul. HETMŃSK (róg Bilińskiego). i D R U K R N I i łsn y yroli stmpili] I. F K I E D M M P s ż H u u s m n 1. 2., ykony DRUKI, STMPILIE szelkiego rodzju, MRKI pieczrkoe i t. p. gustonie, szybko i po ceiich przystępnych i i y i y \1 71 \!/ I/!/ II vk M/ v!/ C. t i r z y. licyjski kcyjuy Bnk hipoteczny Oddził depozytoy przyjmuje kłdki i ypłc zliczki n rchunek bieżący, przyjmuje do przechoni ppiery rtość, i udziel n tkoe zliczki. Ndto zprodz n zór instytucyj zgrnicznych tk zne Schoki depozytoe 312 (Sfe Deposits). Z opłtą 50 do 70 koron rocznie, depozytryusz otrzymuje stloej ksie pncernej schoek do yłącznego użytku i pod łsnym kluczem, gdzie bezpiecznie dyskretnie przechoyć możn soje mienie lub żne dokumenty. W tym kierunku poczynił Bnk hipoteczny jk njdlej idące zrządzeni. Przepisy odnoszące się do tego rodzju depozytó, otrzymć możn bezpłtnie oddzile depozytoym. TELEGRM! vi/ tu / v Dostimy codziennie do mieszkń MLEKO 309 zm kn iętych flszkch. Ks. bubontirskiego i St. br. ftlyeielskiego e brooroie. ul. Sienkieicz 3, plc Smolki 1. 5,. \ ul. Słockiego 5, ui. Poln 25. / l j 2 O ryg nln e ngielskie Rglny = Tetr rozmitości = riete Bristol!'i!lki?prftd Die noe komedye. Początek o godz. 9 ieczó B^;!l!»»;?!??'!,il!:B!?,B!!!!!!;"'! l.-"l!l! v;il!!!..ył!! l,. «ljl'... gg'iijjji».. ZKŁD I... RYTOWIilCZY i ODLEWflRłllfl TBLIC METLOWYCH Mks Gisermn Ló, ul. Sykstusk 19 TELEFON Nr ykonuje gustonie i tnio stmpilie kuczukoe i metloe, tblice i n pisy lne orz grirone, mrki pieczątkoe, numertory i stemple = = = = = citoe. : = Cenniki bezpłtnie. l i';i'iijii»::'mjiik,mimi,i'ijjiii N z isko... dres Międzynrodoe DOTflD NIGDY NIEBYWŁE! Rozdro ujem y 1200 K. ngr. i gotóce! Dl tych, którzy roziążą zgdkę n obrzku przeznczyliśmy poyższą kotę. Ten kto ynjdzie gospodynię i zmluje, otrzym męski lub dmski zegrek rtości 20 K. lub 15 K. gotóce, pod runkiem, że zmói elegncką imitcyę złotego łńcuszk Din i nieżytość z niego K ndeśie mrkch pocztoych. Po otrzymniu roziązń, nstąpi rozdził ngród. Wszelkie posyłki, pod - dresem. Ptri-Zentrle,. Seifert, Wiedeń, II. Neubugsse przedsiębiorsto hndloe szczególnie z Rosyą 313 N. KTZNER Podołoczyskch. Wołoczyskch, i Rdziiłłoie. dom spedycyjny i komisoy - - Brodch Stłe tryfy przeozoe (stki) do Rosyi z Rośyi rz zszelkiemi kosztm i fchoe oclenie. Wyóz ełny drzenej, desek n skrzynki dl Jj bruskó i toczydeł dl kos i żniirek. Sprzedż ęgł kmiennego, koksu i ntrcytu. Herbt orygin. pczk. z ces. rosyjsk. bnderolą rządoą dres: TO. Rtzner, Podroołezysk. Z drukrni rtur Goldm n e Loie, Sykstusk 19. POLEC W BONM ENCIE M. MREK L W Ó W. 7= S Y K S TU S K 2 9 Telefon 2131/11. i K ró lest G licyi i L o t e r y i z l e l k i e m K sięst em K rk o skiem «t n i n i e i i L 3- n U l j L. 19. Telefon I5 m i IG24. Wpłcony kpitł kcyjny 10, K. Udziel kredytó przemysłoych długoterminoych e łsnych oblijcych. Finnsuje przedsiębiorst przemysłoe. Eskontuje i inksuje eksle przemysłoe i kupieckie. Skłd dy i kucye gotóce, efektch i e łsnych listch grncyjnych pod brdzo dogodnymi runkmi. Udziel poręki z kredyty podtkoe i cłoe. Wydje listy kredytoe n szystkie mist zgrniczne. Przyjmuje zleceni giełdoe i udziel informcyi co do korzystnej lokcyi kpitłó. Przyjmuje kłdki n Książeczki kłdoe i n rchunek bieżący pod brdzo korzystnymi runkmi i ydje książeczki czekoe. Koty do K. dziennie ypłc się bez ypoiedzeni. Podtek rentoy opłc Bnk z łsnych funduszó. Wynjmuje n nizką opłtą njnoszej konstrukcyi schoki depozytoe. (Sfe deposits) stloych ksch pncernych, "ł Godziny ksoe od 9 rno do 1/2 5-tej popołudniu bez przery. W ydc i redktor odpoiedzilny : Dr. Bertold Merin.

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny 5.4.1. Ruch unozeni, zględny i bezzględny Przy ominiu ruchu punktu lub bryły zkłdliśmy, że punkt lub brył poruzły ię zględem ukłdu odnieieni x, y, z użnego z nieruchomy. Możn rozptrzyć tki z przypdek,

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 1 Podstawowe wiadomości o macierzach

Wyk lad 1 Podstawowe wiadomości o macierzach Wyk ld 1 Podstwowe widomości o mcierzch Oznczeni: N {1 2 3 } - zbiór liczb nturlnych N 0 {0 1 2 } R - ci lo liczb rzeczywistych n i 1 + 2 + + n i1 1 Określenie mcierzy Niech m i n bed dowolnymi liczbmi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko Stow rzy szenie 94-33 Łódź Łódź, dni 0 grudni 0r. Przedstwiciel Stowrzyszeni Hlin Husmn-Cieślk Pn Andrzej Owczrek Przewodniczący Rdy Miejskiej w Konstntynowie Łódzkim 9-00 Konstntynów Łódzki ul. Zgiersk

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie sieci niwelacyjnej

Wyrównanie sieci niwelacyjnej 1. Wstęp Co to jest sieć niwelcyjn Po co ją się wyrównje Co chcemy osiągnąć 2. Metod pośrednicząc Wyrównnie sieci niwelcyjnej Metod pośrednicząc i metod grpow Mmy sieć skłdjącą się z szereg pnktów. Niektóre

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 7.

Zadania do rozdziału 7. Zdni do ozdziłu 7. Zd.7.. wiezchołkch kwdtu o okch umieszczono ednkowe łdunku. Jki łdunek o znku pzeciwnym tze umieścić w śodku kwdtu y sił wypdkow dziłąc n kżdy łdunek ył ówn zeu? ozwiąznie: ozptzmy siły

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEIOLOGICZNA W GDYNI LABORATORIU BADAŃ FIZYKO-CHEICZNYCH WODY Słomir Piliszek Rport n temt stężeni fluorkó odzie przeznczonej do spożyci przez ludzi będącej pod ndzorem PPIS

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ń ń ć ść ń ść ść ż ć ż ć ść ś ź ś ń ż ść ż ć ś ż ż Ź ć Ę Ę ć ń ć ż ń ć ż ć ść Ź ż ć ż ść ń ż ść ż Ź ć ż ść Ę ść ć ś Ę ż ż ć ś ń ć ż ć ć ść ś ś ń ć ż ść ś ż ć ż ść ć ś Ę ć ż ć ć ś ż ź ć ść ś ć ć ż

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO DO CIEPLIC? NAJSTARSZY KURORT W POLSCE I WIELOWIEKOWA TRADYCJA ŚWIADCZENIA USŁUG LECZNICZYCH WYJĄTKOWE BOGACTWA NATURALNEO -

DLACZEGO DO CIEPLIC? NAJSTARSZY KURORT W POLSCE I WIELOWIEKOWA TRADYCJA ŚWIADCZENIA USŁUG LECZNICZYCH WYJĄTKOWE BOGACTWA NATURALNEO - Uzdroisko Cieplice Profile lecznicze: 1. CHOROBY ORTOPEDYCZNOURAZOWE 2. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO 3. CHOROBY REUMATOLOGICZNE 4. OSTEOPOROZA 5. CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH 6. CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Materiały diagnostyczne z matematyki poziom podstawowy

Materiały diagnostyczne z matematyki poziom podstawowy Mteriły dignostyczne z mtemtyki poziom podstwowy czerwiec 0 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych orz schemt ocenini Mteriły dignostyczne przygotowł Agt Siwik we współprcy z nuczycielmi mtemtyki szkół pondgimnzjlnych:

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń ź ć ż ń ż ń ć ć ń ć ń ć ć Ź ń ć Ź ć ń ń ć ż ń ż ćź Ę ż ń ń ć ć ć ż ż ń ń Ę ć ć ń ż Ś Ś Ó Ź ń Ó ź Ś Ź Ę ż ń ż ź Ś ż ż ń ć ń ż ż ń Ż Ń Ź ż ż ć ć ż ć ń ż ż ń ń ń ć ń ż ć ź ć ń Ś Ę Ę ż Ę ń Ź ń Ó ż

Bardziej szczegółowo

Zadania. I. Podzielność liczb całkowitych

Zadania. I. Podzielność liczb całkowitych Zdni I. Podzielność liczb cłkowitych. Pewn liczb sześciocyfrow kończy się cyfrą 5. Jeśli tę cyfrę przestwimy n miejsce pierwsze ze strony lewej to otrzymmy nową liczbę cztery rzy większą od poprzedniej.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ę Ą Ę ŚĘ Ę Ś ń Ę Ę Ą Ł Ż Ń Ł ć Ą ć Ł Ę Ó ć Ź ć ź ń Ń ń Ś Ą Ę Ł Ę Ą Ę ń ć ń Ź ć ń ć ń Ś ń ŚĆ ć ź Ł Ę Ę Ś Ę Ę Ę ń ŚĘ Ń Ę Ę ń ŚĘ Ę Ę Ś Ś ć ń Ę ń Ś Ę ć ć Ę Ę ć ź ć ń Ę Ń ń ć Ł Ę Ę Ę Ę ć Ę ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki.

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki. Biuro sprzedży: Łódź, ul. Górnicz 8/ kom. (+8) 900 9; (+8) 900 tel. (+8) 8 09 00 fx (+8) 8 09 0 e-mil: info-lodz@echo.com.pl www.jrzebinowe.pl k M Po je zi r ur sk er sk trg Mu rr sk Mr yńsk ws no Z g

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Ł ń ż Ó Ę ń ż Ą Ż Ż Ż ń ż ż ń ć ż Ł ć ć ć ż Ż ż Ó ż Ż ń ż ć ż ć Ż ż Ż ć ż ć ć Ż ń ż Ó ż ć Ż ć Ó ż ć ż Ó ń ż ź ń Ź ć ż ć ż Ż Ź ż Ł ż ż Ł ń Ą ż Ó ćż ż Ż ń ż ć ż ć Ż ż ć Ż ć Ż ć ż Ó Ó ż ć ć Ń ć ż ć ć ż ń

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Granice, ciągłość, pochodna funkcji i jej interpretacja geometryczna

Wykład 2. Granice, ciągłość, pochodna funkcji i jej interpretacja geometryczna 1 Wykłd Grnice, ciągłość, pocodn unkcji i jej interpretcj geometryczn.1 Grnic unkcji. Grnic lewostronn i grnic prwostronn unkcji Deinicj.1 Mówimy, że liczb g jest grnicą lewostronną unkcji w punkcie =,

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc i scemt ocenini zdń otwrtc Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc 4 7 9 0 4 7 9 0 D D D Scemt ocenini zdń otwrtc Zdnie (pkt) Rozwiąż nierówność x x 0 Oliczm wróżnik i miejsc

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

Kształt i rozmiary Ziemi. Globus modelem Ziemi

Kształt i rozmiary Ziemi. Globus modelem Ziemi 4 Ksztłt i rozmiry Ziemi. Globus modelem Ziemi Ziemi, podobnie jk pozostłe plnety, jest bryłą o ksztłcie zbliżonym do kuli. Jej modelem jest globus. Przedstwi on przybliżony ksztłt Ziemi orz rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

ĺ ťĺ Ę ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ń ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ę í ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ź Í ĺ ĺ ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ą ń Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ĺ ć ń ĺ ť ŕ ő Í đ ń ťĺ ť ĺ í ĺ Í ĺ ď ń Ą Í ń Í Í ń ĺ ĺ í ĺ Í Ś Ł Ó Ś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Mteriły pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Orzewnictwo, wentylcj i klimtyzcj II. Klimtyzcj Rozdził 1 Podstwowe włsności powietrz jko nośnik ciepł mr inż. Anieszk Sdłowsk-Słę Mteriły pomocnicze do klimtyzcji.

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy Zestw - Dziłni n wektorch i mcierzch, wyzncznik i rząd mcierzy PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIAZANIAMI Dodjąc( bądź odejmując) do siebie dw wektory (lub więcej), dodjemy (bądź odejmujemy) ich odpowiednie współrzędne

Bardziej szczegółowo

f(x)dx (1.7) b f(x)dx = F (x) = F (b) F (a) (1.2)

f(x)dx (1.7) b f(x)dx = F (x) = F (b) F (a) (1.2) Cłk oznczon Cłkę oznczoną będziemy zpisywli jko f(x)dx (.) z fnkcji f(x), któr jest ogrniczon w przedzile domkniętym [, b]. Jk obliczyć cłkę oznczoną? Obliczmy njpierw cłkę nieoznczoną z fnkcji f(x), co

Bardziej szczegółowo

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki W ie lo fu n k c y jn e z ie lo n e k o r y t a r z e d la n ie z m o t o r y z o w a n y c h u ż y tk o

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Wykład 4 (Funkcje) przyporządkowany został dokładnie jeden element

MATEMATYKA Wykład 4 (Funkcje) przyporządkowany został dokładnie jeden element MATEMATYKA Wykłd 4 (Funkcje) Pisząc f : (,b) R rozumiemy Ŝe kŝdemu (, b) przyporządkowny zostł dokłdnie jeden element y R. Wykresem funkcji nzywmy zbiór pr (,f()) n płszczyźnie skłdjącej się ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera opracowanie ankiety, przeprowadzenie ankietyzacji wśród ngo i jst w powiecie oleckim, opracowanie raportu z badania. opracowanie standardów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Fuzja danych nawigacyjnych w przestrzeni filtru Kalmana

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Fuzja danych nawigacyjnych w przestrzeni filtru Kalmana ISSN 733-867 ZESZ NAUKOWE NR (83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-ECHNICZNA E X L O - S H I 6 Andrzej Stteczny, Andrzej Lsj, Chfn Mohmmd Fzj dnych nwgcyjnych w przestrzen

Bardziej szczegółowo