Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 1/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 1/13"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji Rady Miasta Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65. Obecność radnych Rady Miasta na sesji w dniu 01 grudnia 2014 r. wg załączonej listy obecności, wyniosła 20 osób tj. 86,9%, Posiedzenie sesji Rady Miasta rozpoczęto o godz. 14. oo zakończono o godz Obecni radni : 1. Pan Baranowski Maciej Maksym 2. Pan Białas Paweł 3. Pan Bożeński Longin Tadeusz 4. Pan Czech Mirosław 5. Pan Dżaman Ryszard 6. Pan Gardziński Zygmunt Marcin 7. Pan Głaz Krzysztof Waldemar 8. Pan Grabczuk Dariusz 9. Pan Jaworski Jerzy Andrzej 10. Pan Juszczak Artur Paweł 11. Pan Kowalczuk Mariusz 12. Pani Lis Joanna 13. Pan Malinowski Piotr 14. Pani Mardoń Ryszarda Anna 15. Pan Mazurek Kazimierz Marian 16. Pani Mirzwa Anna 17. Pani Nowaczewska Elżbieta Dorota 18. Pani Sokół Małgorzata 19. Pan Szwed Zdzisław 20. Pan Wilkowski Eugeniusz Nieobecni radni : 1. Pani Fisz Agata 2. Pan Górny Józef 3. Pan Mościcki Stanisław Ponadto w obradach sesji uczestniczyli : 1. Pani Beata Mazurek Poseł na Sejm RP, Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 1/13

2 2. Pani Maria Drygalewicz Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie, 3. Pan Józef Górny Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, 4. Pan Stanisław Mościcki - Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, 5. Pani Elżbieta Grzyb Sekretarz Miasta Chełm, 6. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm, 7. Pan Krzysztof Koziczyński radca prawny Urzędu Miasta Chełm, 8. Pani Marzenna Kucińska Prokurator Rejonowy w Chełmie, 9. Pan Wiesław Pawluk Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, 10. Pan Janusz Andrzejuk Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, 11.Pan Tadeusz Ordyniec Komendant Straży Miejskiej w Chełmie, 12.Pan Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu MPRD Sp. z o.o. w Chełmie, 13.Pan Marian Tywoniuk Prezes Zarządu PUM Sp. z o.o. w Chełmie, 14.Pan Zbigniew Grzesiak Prezes Zarządu CLA Sp. z o.o. w Chełmie, 15.Pan Mirosław Iwiński Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Chełmie, 16.Pan Andrzej Roguski - Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, 17.Pani Lucyna Kozaczuk Dyrektor MOPR w Chełmie, 18. Pani Jolanta Krop Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, 19. Pan Damian Tarasewicz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Chełm, 20. Przewodniczący Rad Osiedli wg załączonej listy obecności, 21.Przedstawiciele radia i prasy lokalnej wg załączonej listy obecności, 22.Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miasta Chełm. Otwarcie obrad Pani Elżbieta Grzyb Sekretarz Miasta Działając z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Chełmie otworzyła I sesję VII Kadencji Rady Miasta Chełm. Powitała wszystkich zebranych, w szczególności Państwa Radnych i zwróciła się z prośbą do wszystkich o powstanie. Następnie został odegrany hymn państwowy. Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust. 2c pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. W związku z tym zwróciła się z prośbą o dalsze prowadzenie obrad Pana Kazimierza Mazurka. Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 2/13

3 Pan Kazimierz Mazurek najstarszy wiekiem wybrany radny Podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby I sesja Rady Miasta Chełm, przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Następnie poinformował, że ustawowy skład Rady Miasta Chełm wynosi 23 radnych. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miasta Chełm, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. W imieniu radnych i własnym powitał serdecznie przybyłych gości: 1) Panią poseł Beatę Mazurek, 2) Panią Marię Drygalewicz Zastępcę Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie, 3) Panią Marzennę Kucińską Prokuratora Rejonowego w Chełmie, 4) Pana Wiesława Pawluka Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, 5) Pana Janusza Andrzejuka Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, 6) Pana Damiana Tarasewicza Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Chełm, 7) Przedstawicieli związków zawodowych, prezesów spółek komunalnych, przewodniczących Rad Osiedli, dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta. Następnie Pan Kazimierz Mazurek przedstawił porządek I sesji VII kadencji Rady Miasta Chełm, ustalony postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 25 listopada 2014 r.: 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie. 2. Ślubowanie nowo wybranych radnych. 3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 3/13

4 Punkt 1 Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie Pani Maria Drygalewicz Zastępca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie W imieniu Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego. Jednocześnie złożyła gratulacje wybranym radnym. Punkt 2 Ślubowanie nowo wybranych radnych Pan Kazimierz Mazurek radny prowadzący obrady Poinformował, iż w chwili obecnej, radni obecni na sesji, przystąpią do ceremonii złożenia ślubowania. Jednocześnie poinformował, że zgodnie z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym ślubowanie odbędzie się w następujący sposób: po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. Ponadto zgodnie z art pkt 3 kodeksu wyborczego odmowa złożenia ślubowania stanowi podstawę do wygaszenia mandatu radnego. Następnie odczytał rotę ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Pan Zygmunt Gardziński radny RM odczytał kolejno nazwiska obecnych na sesji radnych, którzy po wyczytaniu nazwiska wstając, wypowiadali słowo ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ślubowanie złożyło 20 radnych wybranych na VII kadencję wg wykazu obecnych na sesji radnych. Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 4/13

5 P u n k t 3 Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Chełm. Pan Kazimierz Mazurek radny prowadzący obrady Poinformował, że zgodnie z art. 19. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie bezwzględną ilością głosów oznacza, że został wybrany radny, który uzyskał co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciwnych (ewentualnie wstrzymujących się przy jednym kandydacie). W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów. Art. 10 ust.1 Statutu Miasta Chełm określa, iż rada wybiera 2 wiceprzewodniczących, prawo zgłaszania kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących przysługuje każdemu radnemu. Wybór na każdą z funkcji, czyli przewodniczącego i każdego z wiceprzewodniczących Rady Miasta Chełm odbywa się w odrębnym głosowaniu. W pierwszej kolejności Rada dokona wyboru przewodniczącego, a następnie wiceprzewodniczących. W związku z tym zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady. Jednocześnie przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę. Pani Ryszarda Mardoń radna RM Zgłosiła kandydaturę radnego pana Zygmunta Gardzińskiego na Przewodniczącego Rady Miasta Chełm. Jednocześnie poinformowała, że Pan Gardziński ma doświadczenie ponieważ pracuje na rzecz samorządu terytorialnego ponad 20 lat. Radny Zygmunt Gardziński wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Chełm. Innych kandydatów nie zgłoszono. Lista zgłoszeń została zamknięta. Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 5/13

6 Pan Eugeniusz Wilkowski radny RM Zwrócił się z pytaniami do Pana Zygmunta Gardzińskiego odnośnie stylu zarządzania radą, preferowania działań dotyczących funkcjonowania rady i jej niezależności oraz czy będzie traktował wszystkich radnych jednakowo tych z opozycji i koalicji. Pan Zygmunt Gardziński Przewodniczący RM Zapewnił o równym traktowaniu wszystkich radnych i o wspólnym działaniu na rzecz miasta. Do tej pory nie administrował Radą tylko starał się zarządzać. Będzie tak organizował pracę Rady, aby wszyscy mogli sprawnie funkcjonować dla miasta. Pan Kazimierz Mazurek radny prowadzący obrady Poinformował, że wybór Przewodniczącego Rady Miasta odbywa się w głosowaniu tajnym, w związku z tym należy powołać Komisję Skrutacyjną. Przypomniała, że osoba kandydująca nie może wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Poprosiła o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji. Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni: 1) Mirosław Czech 2) Anna Mirzwa 3) Paweł Białas 4) Dariusz Grabczuk Innych kandydatur nie zgłoszono. Lista zgłoszeń została zamknięta. Wszyscy zgłoszeni kandydaci, oprócz Pana Dariusza Grabczuka, do składu Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w komisji. Rada Miasta większością głosów przy 19 głosach za, 0 przeciw i 1 głosie wstrzymującym się powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) Mirosław Czech 2) Anna Mirzwa 3) Paweł Białas Następnie Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Po ukonstytuowaniu się Komisji, przewodniczący Komisji Pan Mirosław Czech zapoznał radnych z zasadami głosowania na Przewodniczącego Rady: 1) głosowanie jest tajne, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady (art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tj.50 % obecnych na sali + 1). Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 6/13

7 2) radni głosują na kartkach, które przygotowała i rozda Komisja Skrutacyjna. Karty są ostemplowane pieczęcią Rady Miasta Chełm. Głos jest ważny gdy: 1) radny głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak x w kratce oznaczonej słowem TAK 2) lub radny głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak x w kratce oznaczonej słowem NIE z lewej strony obok nazwiska kandydata 3) lub radny głosuje stawiając znak x w kratce oznaczonej słowem WSTRZYMUJĘ SIĘ. Głos jest nieważny ważny gdy: - radny postawi znak x w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawi znaku x w żadnej kratce. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu oraz ustaleniu wyników przez Komisję Skrutacyjną Pan Mirosław Czech zapoznał Radę z protokołem z przebiegu głosowania dla wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Chełm. Poinformował, iż Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Czech Mirosław Przewodniczący 2) Anna Mirzwa Członek 3) Paweł Białas Członek stwierdza, co następuje: na stan 23 radnych, na sesji obecnych jest 20 radnych. Głosowało 20 radnych. Głosów ważnych oddano 19, nieważnych 1. Zgłoszony kandydat na Przewodniczącego Rady Miasta Chełm Pan Zygmunt Gardziński otrzymał następującą ilość głosów: za 17, przeciw 0 wstrzymujących się 2 Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym radny Pan Zygmunt Gardziński został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta Chełm. Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 7/13

8 Następnie Pan Kazimierz Mazurek prowadzący obrady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały stwierdzający wybór w głosowaniu tajnym, radnego Pana Zygmunta Gardzińskiego na Przewodniczącego Rady Miasta Chełm. Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednomyślnie przy 20 głosach za, podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Chełm. U c h w a ł a Nr I/1/14 Rady Miasta Chełm z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Chełm. (treść podjętej uchwały w załączeniu) Pan Kazimierz Mazurek prowadzący obrady złożył gratulacje radnemu Zygmuntowi Gardzińskiemu nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta Chełm i życzył owocnej pracy. obrad. Następnie zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie Pan Zygmunt Gardziński nowo wybrany Przewodniczący Rady Miasta Chełm podziękował za wybór radnym, którzy na niego głosowali. Stwierdził, iż przyjmuje tę funkcję po to, aby kierować Radą Miasta wykorzystując swoje doświadczenie. Następnie poinformował, że w chwili obecnej przystąpią do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Chełm. Zgodnie z 10 ust. 1 Statutu Miasta Chełm Rada ze swego grona wybiera 2 Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie bezwzględną ilością głosów oznacza, że został wybrany radny, który uzyskał co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciwnych (ewentualnie wstrzymujących się przy jednym kandydacie). W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów. Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 8/13

9 Natomiast zgodnie z 10 ust. 2 Statutu Miasta Chełm prawo zgłaszania kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady przysługuje każdemu radnemu. Wybór na każdą z funkcji odbywa się w odrębnym głosowaniu. W związku z tym wybór Wiceprzewodniczących Rady musi odbyć się w dwóch odrębnych głosowaniach. Wybór jednego z Wiceprzewodniczących Rady Pan Zygmunt Gardziński zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów. Jednocześnie przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę. Pan Eugeniusz Wilkowski radny RM Zgłosił kandydaturę pana Zdzisława Szweda na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Pan Szwed Zdzisław wyraził zgodę na kandydowanie. Innych zgłoszeń nie było. W związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Ponieważ wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta odbywa się w głosowaniu tajnym zaproponował, aby tajne głosowania na wiceprzewodniczących rady przeprowadziła ta sama Komisja Skrutacyjna, która przeprowadziła tajne głosowanie na Przewodniczącego RM. Przypomniał, że osoby kandydujące na Wiceprzewodniczącego Rady nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Rada Miasta nie zgłosiła sprzeciwu. W związku z tym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem kart do głosowania. Pan Mirosław Czech Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Miasta Chełm. Zapoznał radnych z zasadami głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady 1) głosowanie jest tajne, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady (art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tj.50 % obecnych na sali + 1). 2) radni głosują na kartkach, które przygotowała i rozda Komisja Skrutacyjna. Karty są ostemplowane pieczęcią Rady Miasta Chełm. Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 9/13

10 Głos jest ważny gdy: 1) radny głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak x w kratce oznaczonej słowem TAK 2) lub radny głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak x w kratce oznaczonej słowem NIE z lewej strony obok nazwiska kandydata 3) lub radny głosuje stawiając znak x w kratce oznaczonej słowem WSTRZYMUJĘ SIĘ. Głos jest nieważny ważny gdy: - radny postawi znak x w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawi znaku x w żadnej kratce. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu oraz ustaleniu wyników przez Komisję Skrutacyjną Pan Mirosław Czech zapoznał Radę z protokołem z przebiegu głosowania dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Poinformował, iż Komisja Skrutacyjna w składzie: 4) Czech Mirosław Przewodniczący 5) Anna Mirzwa Członek 6) Paweł Białas Członek stwierdza, co następuje: na stan 23 radnych, na sesji obecnych jest 20 radnych. Głosowało 20 radnych. Głosów ważnych oddano 19, nieważnych 1. Zgłoszony kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm Pan Zdzisław Szwed otrzymał następującą ilość głosów: za 19, przeciw 0 wstrzymujących się 0 Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym radny Pan Zdzisław Szwed został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Następnie pan Zygmunt Gardziński Przewodniczący RM odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały stwierdzający wybór w głosowaniu tajnym, radnego Pana Zdzisława Szweda na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 10/13

11 Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednomyślnie przy 20 głosach za, podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. U c h w a ł a Nr I/2/14 Rady Miasta Chełm z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. (treść podjętej uchwały w załączeniu) Wybór drugiego z Wiceprzewodniczących Rady Pan Zygmunt Gardziński zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Jednocześnie przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Pan Jerzy Jaworski radny RM Zgłosił kandydaturę Pana Mariusza Kowalczuka na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Pan Mariusz Kowalczuk wyraził zgodę na kandydowanie. Innych zgłoszeń nie było. W związku z tym stwierdził zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Przypomniał, że wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta odbywa się w głosowaniu tajnym. W związku z podjętą decyzją przez Radę o przeprowadzeniu głosowania przez tą samą Komisję Skrutacyjną, Komisja przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem kart do głosowania. Pan Mirosław Czech Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zapoznał radnych z zasadami głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. 1) głosowanie jest tajne, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady (art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tj.50 % obecnych na sali + 1). 2) radni głosują na kartkach, które przygotowała i rozda Komisja Skrutacyjna. Karty są ostemplowane pieczęcią Rady Miasta Chełm. Głos jest ważny gdy: 1) radny głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak x w kratce oznaczonej słowem Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 11/13

12 TAK 2) lub radny głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak x w kratce oznaczonej słowem NIE z lewej strony obok nazwiska kandydata 3) lub radny głosuje stawiając znak x w kratce oznaczonej słowem WSTRZYMUJĘ SIĘ. Głos jest nieważny ważny gdy: - radny postawi znak x w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawi znaku x w żadnej kratce. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu oraz ustaleniu wyników przez Komisję Skrutacyjną Pan Mirosław Czech zapoznał Radę z protokołem z przebiegu głosowania dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Poinformował, iż Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Czech Mirosław Przewodniczący 2) Anna Mirzwa Członek 3) Paweł Białas Członek stwierdza, co następuje: na stan 23 radnych, na sesji obecnych jest 20 radnych. Głosowało 20 radnych. Głosów ważnych oddano 16, nieważnych nie było. Zgłoszony kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm Pan Mariusz Kowalczuk otrzymał następującą ilość głosów: za 16, przeciw 3 wstrzymujących się 1 Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym radny Pan Mariusz Kowalczuk został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Następnie pan Zygmunt Gardziński Przewodniczący RM odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały stwierdzający wybór w głosowaniu tajnym, radnego Pana Mariusza Kowalczuka na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednomyślnie przy 20 głosach za, podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 12/13

13 U c h w a ł a Nr I/3/14 Rady Miasta Chełm z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm. (treść podjętej uchwały w załączeniu) Pani Beata Mazurek poseł na Sejm RP Złożyła gratulacje wybranemu Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Chełm oraz życzyła dużo sukcesów w pełnieniu tych funkcji. Pan Zygmunt Gardziński Przewodniczący RM Stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany i zamknął obrady I sesji VII kadencji Rady Miasta Chełm. Prowadzący obrady Przewodniczący Rady /-/ Kazimierz MARUREK /-/ Zygmunt Gardziński Protokółowała: /-/Katarzyna Wanarska insp. w W-le Organizacji i Nadzoru UM Referat Biura RM Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 13/13

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. I sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. PROTOKÓŁ NR I/14 I Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Posiedzenie sesji rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD :

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD : BRM.0002.13.2014 PROTOKÓŁ Nr I.2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Po odegranie hejnału miasta Grzegorz Chwiałkowski, Radny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju 3. Złożenie ślubowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. Przed rozpoczęciem I sesji Rady Miejskiej w Cedyni ustępujący Burmistrz Adam Zarzycki serdecznie podziękował

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku BR 0002.1.2014 Radomsko, dnia 27 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 27 listopada 2014 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy.

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy. Protokół nr I/2014 z I sesji V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Obecni: radni oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.00 i odbywało się w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I.14. do protokołu).

Protokół nr I.14. do protokołu). Protokół nr I.14 z obrad I Sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniach: 1 grudnia 2014 roku w godzinach 8 00-9 35 3 grudnia 2014 roku w godzinach 13 00-15 01 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz

Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz. 2. I/2/2010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna)

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) PROTOKÓŁ Nr I/2002 PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 30 listopada 2010 roku

PROTOKÓŁ Nr I/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 30 listopada 2010 roku PROTOKÓŁ Nr I/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 30 listopada 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny nieobecny

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I

P R O T O K Ó Ł Nr I P R O T O K Ó Ł Nr I z obrad I sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Punkt 1 Otwarcie obrad: Otwarcia obrad I sesji dokonała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 12 00 do godziny 12 32. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz Protokół Nr II/2014 z II sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2. Obradom sesji przewodniczyła p.agnieszka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Sesję rozpoczęto o godz. 16.30, przerwano o 19.30. Ustawowy skład

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. Porządek obrad : 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze radnych i wójta. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0002.1.2014 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr I/2014 z posiedzenia I Inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Ad. 1 W Inauguracyjnej Sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Protokoł Nr I/06 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2006 r Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji Dz.16.0021.1.2.2014 PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji 2014-2018 II sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 22 grudnia 2014 r. w godz. 18.15-20.50

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r.

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. 1. Otwarcie sesji. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu w sali nr 49 im. Karola Musioła. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego KLUBU BRODAWCZAK POLSKI (lista obecności w załączeniu) wybrali jednomyślnie pana:

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego KLUBU BRODAWCZAK POLSKI (lista obecności w załączeniu) wybrali jednomyślnie pana: 1 Opinogóra, 15 grudnia 2007 r. PROTOKÓŁ z Zebrania Założycielskiego KLUBU RASY BRODOWCZAK POLSKI PRZY CIECHANOWSKIM ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO w dniu 15 GRUDNIA 2007 r. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Gorzyce poprzedzona została mszą świętą, która została odprawiona o godz. 12.30 w kościele parafialnym w

Bardziej szczegółowo

1 Protokół Nr I/2014

1 Protokół Nr I/2014 1 Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 13 00 15 00. Komisarz Wyborczy w Opolu II

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2014

Protokół Nr III/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2014 Protokół Nr III/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2014 Sesja odbyła się w dniu 19 grudnia 2014 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki, przy Placu Józefa Bema 1

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI

RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI Protokół nr II/2014 KADENCJI 2014-2018 z II sesji Rady Miasta Gniezna odbytej w dniu 8 grudnia 2014 w sali kryształowej Starego Ratusza. Obrady rozpoczęto w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. Zwierzyniec, listopad 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

2. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmie zgłoszono kandydatury:

2. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmie zgłoszono kandydatury: Załącznik do uchwały Nr XII/123/15 z dnia 29 października 2015 r. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej dla ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Chełmie na kadencję 2016

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r.

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. początek posiedzenia - godz. 16.00 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku Pan Arkadiusz Piotrowski wręczył zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r.

Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r. Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r. pod przewodnictwem radnego seniora ZDZISŁAWA SOBCZAKA. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie w godz

Protokół nr I/14 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie w godz Protokół nr I/14 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie w godz. 10.00-11.45 Odtworzono hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Radna senior

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2014 r. o godz

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2014 r. o godz Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2014 r. o godz. 12. 00. Numery podjętych uchwał: 1. I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz. 2. I/2/2014

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR I/14 z I Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie. Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności zał.nr 1

PROTOKOŁ NR I/14 z I Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie. Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności zał.nr 1 1 PROTOKOŁ NR I/14 z I Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie I Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 27 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 01 grudnia 2014 roku Sesja Rady Gminy Tuczna rozpoczęła się o godzinie 10 00. Sesja Rady Gminy Tuczna odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Tuczna. Listy

Bardziej szczegółowo

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół II Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 5 grudnia 2014 roku I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza,

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza sprawy regulaminowe:

Część pierwsza sprawy regulaminowe: RG.0052-1-1/2010 Susiec, 2010-12-02 PROTOKÓŁ Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 2 grudnia 2010 r. Pierwsza sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 r. Rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r.

Protokół Nr II/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r. BRM-V.0002.12.2014 Protokół Nr II/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7. W sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 18 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji brało

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy Początek Sesji godzina 10.00 Zakończenie godzina 11.15 Ustawowy stan radnych -

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie Jakub Lisek udzielił głosu radnemu Rady Miejskiej w Mogilnie Grzegorzowi Stochlińskiemu.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie Jakub Lisek udzielił głosu radnemu Rady Miejskiej w Mogilnie Grzegorzowi Stochlińskiemu. Protokół nr III / 08 sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 3 czerwca 2008 w sali 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie w godzinach od 17.00 do 18.30. Przewodniczący Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 01 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 01 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sulejowie Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo