SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV Roboty budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót budowlanych; d) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych; e) Ogólne wymagania dotyczące robót; f) Podział robót wg CPV; 2) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości. a) Ogólne wymagania dotyczące materiałów; b) Przechowywanie materiałów na budowie; c) Sprzęt, urządzenia, transport materiałów; d) Kontrola jakości; 3) Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. a) Wymagania ogólne; b) Wytyczanie; c) Prace porządkowe; 4) Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 5) Dokumenty odniesienia. a) Ustawy i rozporządzenia; 1) Postanowienia ogólne. a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. Celem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i budową ogrodzenia posesji stacji badawczej Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, połoŝonej w Ochotnicy Górnej os. Jaszcze 262, na działce nr14624/72, obręb Ochotnica Górna zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r, (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 1

2 projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego. b) Przedmiot zamówienia. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) jest dostarczenie materiałów i wykonanie robót związanych z budową ogrodzenia od strony drogi dojazdowej wraz z bramą wjazdową, przesuwną oraz dwoma furtkami. c) Zakres robót budowlanych. Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna (ST) obejmująca wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzenia od strony istniejącej ulicy. Zakres robót obejmuje: 1. Zakup, kompletacje i transport materiałów niezbędnych do wykonania projektowanych robót na terenie budowy, 2. Wykonanie wykopów pod słupy, osadzenie bramy i furtek; 3. Wywóz nadmiaru gruntu z wykopu; 4. Wykonanie fundamentów zbrojonych prętami stalowymi; 5. Wykonanie słupów; 6. ObłoŜenie słupków okładziną z łupka; 7. MontaŜ przykrycia (czap) z gontu na konstrukcji drewnianej; 8. MontaŜ przęseł stalowych z elementami wzmacniającymi, montaŝ sztachet drewnianych, sosnowych; 9. Malowanie elementów drewnianych i stalowych; d) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących. Przed przystąpieniem do wykonywania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową wykonać szczegółową wizje lokalną w terenie. e) Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, zawartą umową oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Ponadto prace naleŝy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.2016), 2. obowiązujących Polskich Norm i norm branŝowych, 3. właściwych przepisów bhp i p. poŝ. 2

3 f) Podział robót wg CPV. Podział robót objętych zamówieniem wg Kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , Roboty budowlane, , Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 2) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości. a) Ogólne wymagania dotyczące materiałów: Materiały zastosowane do wykonania przedmiotu kontraktu powinny posiadać, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie materiałów i urządzeń pod względem posiadania przez nie odpowiednich certyfikatów, ich właściwości i zgodności z dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat w celu udokumentowania, Ŝe zastosowane materiały i urządzenia pochodzą z dopuszczalnego źródła i spełniają wymagania (ST). Roboty, w których zastosowano nie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z moŝliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego. Materiały takie jak: cement lub beton naleŝy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŝy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy a w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających sie wątpliwości mogących mięć wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŝy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. b) Składowanie materiałów na budowie. Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać sie zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, naleŝy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów. 3

4 c) Sprzęt, urządzenia, transport materiałów. Do wykonania wyburzenia istniejącego i postawienia nowego ogrodzenia przewiduje sie uŝycie następującego sprzętu: 1. Samochód dostawczy do 0,9 t, 2. Samochód samowyładowczy do 5 t, 3. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych f 40 mm, 4. NoŜyce elektro mechaniczne do prętów f 40 mm, 5. Spawarka elektryczna 300 A, 6. Zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy, 7. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm 3 Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy uŝyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uŝywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Transport materiałów. Materiały na budowę powinny być przewoŝone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz wszelkie koszty związane z transportem materiałów i urządzeń na teren budowy. d) Kontrola jakości robót. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: - zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa - estetyka wykonania 1. Kontrola robót zanikających. Odbiorowi częściowemu podlegają prace w wykopie ulegające zasypaniu lub zamurowaniu, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Do robót takich naleŝy zaliczyć fundamenty i stosowne zbrojenie. Usterki wykryte powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu naleŝy traktować jako stwierdzenie naleŝytego wykonania elementów i prawidłowego montaŝu. 4

5 2. Kontrola prawidłowości wykonania i montaŝu okładzin kamiennych i czap z gontu. Po wykonaniu montaŝu okładzin z łupka oraz montaŝu czap z gontu naleŝy sprawdzić czy materiał nie został uszkodzony oraz ocenić właściwość ułoŝenia poprzez analizę miejsca styku. 3. Kontrola prawidłowości wykonania przęseł stalowych. Przed przystąpieniem do montaŝu naleŝy sprawdzić właściwość połączenia poszczególnych elementów przęseł stalowych. 4. Kontrola prawidłowości wykonania bramek wejściowych. Po wykonaniu montaŝu bramek wejściowych na tereny zielone, naleŝy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania. Miejsce usytuowania bramek wg schematu w projekcie ogrodzenia. 3) Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. a) Wymagania ogólne. Przed przystąpieniem do wykonawstwa naleŝy zabezpieczyć i oznaczyć teren budowy. Istniejącą zieleń wysoką zabezpieczyć przed uszkodzeniem. b) Tyczenie Wytyczenie trasy ogrodzenia wykonać przez osobę uprawnioną. c) Prace porządkowe Wykonawca odpowiada za sukcesywny wywóz z terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki, usuniecie wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót, a nie występujących w momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacje wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Teren budowy naleŝy uporządkować. 4) Opis sposobu odbioru robót budowlanych 1. Ustala sie następujące rodzaje odbiorów robót: a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiór częściowy, c) odbiór końcowy, 2. Odbiory przebiegać będą w następujący sposób: a) wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru, b) zamawiający przeprowadzi komisyjny odbiór przy udziale przedstawicieli zamawiającego, inspektora nadzoru i wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru, 5

6 c) wykonawca przedstawi zamawiającemu przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności dokumentacje powykonawcza, d) z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w czasie odbioru. Protokół odbioru częściowego i końcowego stanowią podstawę do wystawienia faktury. 3. Przystępując do odbioru częściowego wykonawca przedkłada dodatkowo wykaz robót wykonanych częściowo w formie kosztorysu powykonawczego. 4. Odbioru końcowego dokonuje sie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających sie na przedmiot umowy oraz po uporządkowaniu terenu budowy. 5. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami zamawiającego, jeŝeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne i zostały potwierdzone protokołem odbioru. 5) Dokumenty odniesienia a)ustawy i rozporządzenia: 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.2016), 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. System oceny zgodności. (Dz. U. z 2004r. nr 204, poz.2087), 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz z pózn. zm.), 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnouŝytkowym. (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz.1389), 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-uŝytkowy. (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz.2072). autor: Ewa Miśków - Janik 6

7 PROJEKT OGRODZENIA POSESCJI STACJI BADAWCZEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE OBIEKT: STACJA BADAWCZA USYNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W OCHOTNICY GÓRNEJ ADRES: DZIAŁKA NR 14587/3, OCHOTNICA GÓRNA os. Jaszcze 262 TEMAT: Projekt ogrodzenia posesji Stacji Badawczej Instytutu Zoologii w Ochotnicy Górnej. INWESTOR: Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 Kraków AUTOR: mgr inż. arch. Karolina Miśków Barszczewska nr ewid. uprawnień 194/2001 WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Ewa Miśków - Janik mgr inż. arch. Dariusz Barszczewski Małgorzata Twardowska marzec FHU KOLIBER MGR INś. ARCH. EWA MIŚKÓW JANIK, OS. MOZARTA 20/ KRAKÓW, TEL ; FAX ; KOM: , NIP KONTO: BPH

8 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Opis techniczny 4. Część rysunkowa 2

9 3

10 4

11 1.0 DANE OGÓLNE. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 w Krakowie. 1.2 Jednostka projektowa. FHU KOLIBER mgr inŝ. ARCH. EWA MIŚKÓW JANIK os. MOZARTA 20/ KRAKÓW BIURO: UL. SMOLEŃSK 22/4, KRAKÓW 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2.1 Umowa z Inwestorem; 2.2 Zatwierdzona koncepcja; 2.3 Wizja lokalna w terenie; 3.0 ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie stanowi projekt ogrodzenia od strony drogi dojazdowej do posesji wraz z montaŝem bramy wjazdowej i dwoma furtkami. 4.0 LOKALIZACJA Omawiana posesja znajduje się w Ochotnicy Górnej na os. Jaszcze 262. Działka nr 14587/3, Obręb: Ochotnica Górna, Gmina: Ochotnica Górna. 5.0 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 6.0 ZAGROśENIA DLA ŚRODOWISKA. Projektowane ogrodzenie nie stwarza zagroŝenia dla środowiska. 7.0 EKSPLOATACJA GÓRNICZA. Nie dotyczy. 5

12 8.0 INNE DANE CHARAKTERYSTYCZNE. Nie dotyczy. 9.0 STAN ISTNIEJĄCY. Teren działki objętej opracowaniem jest uformowany nieregularnie. Od strony drogi dojazdowej znajduje się skarpa. Teren nie jest ogrodzony STAN PROJEKTOWANY. Zaprojektowano ogrodzenie od strony drogi dojazdowej wg załączonych rysunków. Główny wjazd do posesji odbywać się będzie przez bramę przesuwną systemową z zabudowanymi sztachetami sosnowymi o wym. 8x1.3x135cm. System otwierania bramy ręczny zamykany na klucz. Wejście do posesji odbywać się będzie przez dwie furtki. Pierwsza furtka została zlokalizowana przy głównej bramie wjazdowej. Druga furta ma się znajdować między budynkiem gospodarczym ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE. Słupki betonowe Słupki betonowe wykonane z betonu B25 osadzone na fundamencie o głębokości min.120cm. Zbrojone prętami 4ø12, strzemiona ø6 co 18cm. Rdzeń słupka pręt stalowy Ø16 zakotwiony min. 50cm w fundamencie. Słupki obłoŝone kamieniem naturalnym typu łupek na zaprawie cementowej lub kleju do kamienia odporne na zmiany temperatur klej elastyczny. NaroŜa słupków obłoŝyć specjalnie do tego dostosowanymi naroŝnikami. Czapkę wykonać z gontu na konstrukcji drewnianej mocowanej kotwami do słupków betonowych. Słupki stalowe Wykonane na fundamencie głębokości min 120cm. Słupek stalowy, 80x80x4, po wyczyszczeniu naleŝy malować 2x farbą podkładową oraz raz farbą wierzchnią np. Everal półpołysk firmy Tikkurila. Kolor zostanie dobrany po ułoŝeniu łupka na słupkach. Przęsła ogrodzeniowe Przęsła wykonać z dwóch ceowników 60x40x4x1570 stalowych mocowanych do marek śrubami. Marki mocowane w słupach kotwami chemicznymi (przed 6

13 obłoŝeniem słupów łupkiem). Wyczyścić i pomalować tak jak wszystkie elementy metalowe. Przęsła wypełnić sztachetami drewnianymi, sosnowymi zaimpregnowanymi farbą oporną na działania atmosferyczne, grzybobójczą np. Everal półpołysk firmy Tikkurila. Kolor zostanie dobrany po ułoŝeniu łupka na słupkach. Łączenie z ryglami przy uŝyciu wkrętów samowiercących. Brama wjazdowa Bramę wjazdową zaprojektowano o szerokości w świetle przejazdu 5m. NaleŜy wykonać na zamówienie lub zakupić systemową dostosowaną do indywidualnego wypełnienia. Do konstrukcji bramy naleŝy zamocować sztachety drewniane identycznie jak przy przęsłach. NaleŜy pamiętać aby nie przekroczyć obciąŝenia 20kg/m szerokości bramy. Brama przesuwana będzie po szynie systemowej zamocowanej w podłoŝu. na fundamencie o głębokości min. 120cm. MontaŜ bramy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Zamykanie ręczne na zamek. Furtka Wykonać ramy z rur kwadratowych lub zakupić gotowe ramy systemowe do indywidualnego wypełniania. Wypełnić sztachetami sosnowymi w identyczny sposób jak bramę wjazdową. Furtkę wyposaŝyć w zamek na klucz. Opracowanie : mgr inŝ. arch. Ewa Miśków-Janik 7

14

15

16

17 PRZEDMIAR ROBÓT 1. Nazwa robót: Wykonanie i montaż ogrodzenia obiektu w Ochotnicy CPV Roboty budowlane 2. Adres robót: Ochotnica 3. Nazwa i adres zamawiającego Uniwersytet Jagielloński Kraków, ul. Gołębia 24 Na wartość 0,00 zł 4. Data opracowania kwiecień 2009 rok Stawka robocizny kosztorysowej: Koszty ogólne: Zysk: 0,00 zł/godz 0,00 % 0,00 %

18 Strona nr 2, z 2 Nazwa robót: Adres robót Wykonanie i montaż ogrodzenia obiektu w Ochotnicy Ochotnica Poz. Norma Opis robót Ilość Krotność J. m. Cena jedn. Wartość I Wykonanie i dostawa ogrodzenia 1 Kalkulacja indywidualna Wykonanie słupków okładanych ogrodzenia W pozycji pomiary i wytrasowanie ogrodzenia, podział na przęsła (po około 160 cm) każde. Wyznaczenie miejsc osadzenia słupków, wykonanie otworu w gruncie, zbrojenie słupka. Szalowanie fundamentu i słupka, zalanie betonem. Rozszalowanie, izolacja powierzchni zasypywanych. Zasypanie warstwami gruntu z odkładu wraz z ubiciem. Szpałdowanie powierzchni nadziemnych okładziną kamienną zgodnie z projektem. Osadzenie marek stalowych pod montaż rygli. Wykonanie konstrukcji drewnianej pod nakrywę słupka, montaż i pokrycie gontami. 26,00 Razem = 26,00 1,00 szt. 0,00 0,00 2 Kalkulacja Wykonanie słupków stalowych ogrodzenia indywidualna W pozycji pomiary i wytrasowanie ogrodzenia, podział na przęsła (po około 160 cm) 22,00 każde. Wyznaczenie miejsc osadzenia słupków, wykonanie otworu w gruncie, zbrojenie słupka, osadzenie słupka stalowego. Szalowanie fundamentu, zalanie betonem. Rozszalowanie, izolacja powierzchni zasypywanych. Zasypanie warstwami gruntu z odkładu wraz z ubiciem. Montaż marek stalowych pod zamocowanie rygli. Całość zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z opisem w projekcie. Razem = 22,00 1,00 szt. 0,00 0,00 3 Kalkulacja Wykonanie i montaż przęseł ogrodzenia indywidualna W pozycji wykonanie przęseł ogrodzenia. Dostawa i montaż pomiędzy słupkami 44,00 poprzeczek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z opisem w projekcie. Rozmierzenie i przymocowanie impregnowanych i malowanych sztachet Razem = 44,00 1,00 szt. 0,00 0,00 4 Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaż bramy wjazdowej wraz z furtką Rozebranie kostki drogowej w miejscu wykonania fundamentu. Wykonanie wykopu pod fundament, zbrojenie, deskowanie i zalanie fundamentu. Osadzenie szyny jezdnej skrzydła bramy. Rozszalowanie, izolacja części zasypywanej i zasypanie wraz z ubiciem. Odtworzenie podbudowy i nawierzchni z kostki. Montaż na słupkach konstrukcji pod zamocowanie konstrukcji prowadzącej bramę oraz zawiasów furtki. Montaż bramy i furtki wraz z ich regulacją. 1,00 Razem = 1,00 1,00 szt. 0,00 0,00 5 Kalkulacja Wykonanie i montaż furtki wejściowej. indywidualna Montaż na słupkach konstrukcji pod zamocowanie zawiasów furtki. Montaż furtki 1,00 wraz z jej regulacją. szt. Razem = 1,00 1,00 szt. 0,00 0,00 RAZEM CENA OGRODZENIA 0,00

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo