SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV Roboty budowlane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót budowlanych; d) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych; e) Ogólne wymagania dotyczące robót; f) Podział robót wg CPV; 2) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości. a) Ogólne wymagania dotyczące materiałów; b) Przechowywanie materiałów na budowie; c) Sprzęt, urządzenia, transport materiałów; d) Kontrola jakości; 3) Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. a) Wymagania ogólne; b) Wytyczanie; c) Prace porządkowe; 4) Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 5) Dokumenty odniesienia. a) Ustawy i rozporządzenia; 1) Postanowienia ogólne. a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. Celem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i budową ogrodzenia posesji stacji badawczej Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, połoŝonej w Ochotnicy Górnej os. Jaszcze 262, na działce nr14624/72, obręb Ochotnica Górna zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r, (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 1

2 projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego. b) Przedmiot zamówienia. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) jest dostarczenie materiałów i wykonanie robót związanych z budową ogrodzenia od strony drogi dojazdowej wraz z bramą wjazdową, przesuwną oraz dwoma furtkami. c) Zakres robót budowlanych. Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna (ST) obejmująca wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzenia od strony istniejącej ulicy. Zakres robót obejmuje: 1. Zakup, kompletacje i transport materiałów niezbędnych do wykonania projektowanych robót na terenie budowy, 2. Wykonanie wykopów pod słupy, osadzenie bramy i furtek; 3. Wywóz nadmiaru gruntu z wykopu; 4. Wykonanie fundamentów zbrojonych prętami stalowymi; 5. Wykonanie słupów; 6. ObłoŜenie słupków okładziną z łupka; 7. MontaŜ przykrycia (czap) z gontu na konstrukcji drewnianej; 8. MontaŜ przęseł stalowych z elementami wzmacniającymi, montaŝ sztachet drewnianych, sosnowych; 9. Malowanie elementów drewnianych i stalowych; d) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących. Przed przystąpieniem do wykonywania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową wykonać szczegółową wizje lokalną w terenie. e) Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, zawartą umową oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Ponadto prace naleŝy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.2016), 2. obowiązujących Polskich Norm i norm branŝowych, 3. właściwych przepisów bhp i p. poŝ. 2

3 f) Podział robót wg CPV. Podział robót objętych zamówieniem wg Kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , Roboty budowlane, , Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 2) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości. a) Ogólne wymagania dotyczące materiałów: Materiały zastosowane do wykonania przedmiotu kontraktu powinny posiadać, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie materiałów i urządzeń pod względem posiadania przez nie odpowiednich certyfikatów, ich właściwości i zgodności z dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat w celu udokumentowania, Ŝe zastosowane materiały i urządzenia pochodzą z dopuszczalnego źródła i spełniają wymagania (ST). Roboty, w których zastosowano nie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z moŝliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego. Materiały takie jak: cement lub beton naleŝy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŝy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy a w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających sie wątpliwości mogących mięć wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŝy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. b) Składowanie materiałów na budowie. Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać sie zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, naleŝy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów. 3

4 c) Sprzęt, urządzenia, transport materiałów. Do wykonania wyburzenia istniejącego i postawienia nowego ogrodzenia przewiduje sie uŝycie następującego sprzętu: 1. Samochód dostawczy do 0,9 t, 2. Samochód samowyładowczy do 5 t, 3. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych f 40 mm, 4. NoŜyce elektro mechaniczne do prętów f 40 mm, 5. Spawarka elektryczna 300 A, 6. Zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy, 7. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm 3 Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy uŝyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uŝywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Transport materiałów. Materiały na budowę powinny być przewoŝone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz wszelkie koszty związane z transportem materiałów i urządzeń na teren budowy. d) Kontrola jakości robót. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: - zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa - estetyka wykonania 1. Kontrola robót zanikających. Odbiorowi częściowemu podlegają prace w wykopie ulegające zasypaniu lub zamurowaniu, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Do robót takich naleŝy zaliczyć fundamenty i stosowne zbrojenie. Usterki wykryte powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu naleŝy traktować jako stwierdzenie naleŝytego wykonania elementów i prawidłowego montaŝu. 4

5 2. Kontrola prawidłowości wykonania i montaŝu okładzin kamiennych i czap z gontu. Po wykonaniu montaŝu okładzin z łupka oraz montaŝu czap z gontu naleŝy sprawdzić czy materiał nie został uszkodzony oraz ocenić właściwość ułoŝenia poprzez analizę miejsca styku. 3. Kontrola prawidłowości wykonania przęseł stalowych. Przed przystąpieniem do montaŝu naleŝy sprawdzić właściwość połączenia poszczególnych elementów przęseł stalowych. 4. Kontrola prawidłowości wykonania bramek wejściowych. Po wykonaniu montaŝu bramek wejściowych na tereny zielone, naleŝy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania. Miejsce usytuowania bramek wg schematu w projekcie ogrodzenia. 3) Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. a) Wymagania ogólne. Przed przystąpieniem do wykonawstwa naleŝy zabezpieczyć i oznaczyć teren budowy. Istniejącą zieleń wysoką zabezpieczyć przed uszkodzeniem. b) Tyczenie Wytyczenie trasy ogrodzenia wykonać przez osobę uprawnioną. c) Prace porządkowe Wykonawca odpowiada za sukcesywny wywóz z terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki, usuniecie wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót, a nie występujących w momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacje wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Teren budowy naleŝy uporządkować. 4) Opis sposobu odbioru robót budowlanych 1. Ustala sie następujące rodzaje odbiorów robót: a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiór częściowy, c) odbiór końcowy, 2. Odbiory przebiegać będą w następujący sposób: a) wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru, b) zamawiający przeprowadzi komisyjny odbiór przy udziale przedstawicieli zamawiającego, inspektora nadzoru i wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru, 5

6 c) wykonawca przedstawi zamawiającemu przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności dokumentacje powykonawcza, d) z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w czasie odbioru. Protokół odbioru częściowego i końcowego stanowią podstawę do wystawienia faktury. 3. Przystępując do odbioru częściowego wykonawca przedkłada dodatkowo wykaz robót wykonanych częściowo w formie kosztorysu powykonawczego. 4. Odbioru końcowego dokonuje sie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających sie na przedmiot umowy oraz po uporządkowaniu terenu budowy. 5. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami zamawiającego, jeŝeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne i zostały potwierdzone protokołem odbioru. 5) Dokumenty odniesienia a)ustawy i rozporządzenia: 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.2016), 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. System oceny zgodności. (Dz. U. z 2004r. nr 204, poz.2087), 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz z pózn. zm.), 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnouŝytkowym. (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz.1389), 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-uŝytkowy. (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz.2072). autor: Ewa Miśków - Janik 6

7 PROJEKT OGRODZENIA POSESCJI STACJI BADAWCZEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE OBIEKT: STACJA BADAWCZA USYNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W OCHOTNICY GÓRNEJ ADRES: DZIAŁKA NR 14587/3, OCHOTNICA GÓRNA os. Jaszcze 262 TEMAT: Projekt ogrodzenia posesji Stacji Badawczej Instytutu Zoologii w Ochotnicy Górnej. INWESTOR: Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 Kraków AUTOR: mgr inż. arch. Karolina Miśków Barszczewska nr ewid. uprawnień 194/2001 WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Ewa Miśków - Janik mgr inż. arch. Dariusz Barszczewski Małgorzata Twardowska marzec FHU KOLIBER MGR INś. ARCH. EWA MIŚKÓW JANIK, OS. MOZARTA 20/ KRAKÓW, TEL ; FAX ; KOM: , NIP KONTO: BPH

8 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Opis techniczny 4. Część rysunkowa 2

9 3

10 4

11 1.0 DANE OGÓLNE. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 w Krakowie. 1.2 Jednostka projektowa. FHU KOLIBER mgr inŝ. ARCH. EWA MIŚKÓW JANIK os. MOZARTA 20/ KRAKÓW BIURO: UL. SMOLEŃSK 22/4, KRAKÓW 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2.1 Umowa z Inwestorem; 2.2 Zatwierdzona koncepcja; 2.3 Wizja lokalna w terenie; 3.0 ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie stanowi projekt ogrodzenia od strony drogi dojazdowej do posesji wraz z montaŝem bramy wjazdowej i dwoma furtkami. 4.0 LOKALIZACJA Omawiana posesja znajduje się w Ochotnicy Górnej na os. Jaszcze 262. Działka nr 14587/3, Obręb: Ochotnica Górna, Gmina: Ochotnica Górna. 5.0 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 6.0 ZAGROśENIA DLA ŚRODOWISKA. Projektowane ogrodzenie nie stwarza zagroŝenia dla środowiska. 7.0 EKSPLOATACJA GÓRNICZA. Nie dotyczy. 5

12 8.0 INNE DANE CHARAKTERYSTYCZNE. Nie dotyczy. 9.0 STAN ISTNIEJĄCY. Teren działki objętej opracowaniem jest uformowany nieregularnie. Od strony drogi dojazdowej znajduje się skarpa. Teren nie jest ogrodzony STAN PROJEKTOWANY. Zaprojektowano ogrodzenie od strony drogi dojazdowej wg załączonych rysunków. Główny wjazd do posesji odbywać się będzie przez bramę przesuwną systemową z zabudowanymi sztachetami sosnowymi o wym. 8x1.3x135cm. System otwierania bramy ręczny zamykany na klucz. Wejście do posesji odbywać się będzie przez dwie furtki. Pierwsza furtka została zlokalizowana przy głównej bramie wjazdowej. Druga furta ma się znajdować między budynkiem gospodarczym ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE. Słupki betonowe Słupki betonowe wykonane z betonu B25 osadzone na fundamencie o głębokości min.120cm. Zbrojone prętami 4ø12, strzemiona ø6 co 18cm. Rdzeń słupka pręt stalowy Ø16 zakotwiony min. 50cm w fundamencie. Słupki obłoŝone kamieniem naturalnym typu łupek na zaprawie cementowej lub kleju do kamienia odporne na zmiany temperatur klej elastyczny. NaroŜa słupków obłoŝyć specjalnie do tego dostosowanymi naroŝnikami. Czapkę wykonać z gontu na konstrukcji drewnianej mocowanej kotwami do słupków betonowych. Słupki stalowe Wykonane na fundamencie głębokości min 120cm. Słupek stalowy, 80x80x4, po wyczyszczeniu naleŝy malować 2x farbą podkładową oraz raz farbą wierzchnią np. Everal półpołysk firmy Tikkurila. Kolor zostanie dobrany po ułoŝeniu łupka na słupkach. Przęsła ogrodzeniowe Przęsła wykonać z dwóch ceowników 60x40x4x1570 stalowych mocowanych do marek śrubami. Marki mocowane w słupach kotwami chemicznymi (przed 6

13 obłoŝeniem słupów łupkiem). Wyczyścić i pomalować tak jak wszystkie elementy metalowe. Przęsła wypełnić sztachetami drewnianymi, sosnowymi zaimpregnowanymi farbą oporną na działania atmosferyczne, grzybobójczą np. Everal półpołysk firmy Tikkurila. Kolor zostanie dobrany po ułoŝeniu łupka na słupkach. Łączenie z ryglami przy uŝyciu wkrętów samowiercących. Brama wjazdowa Bramę wjazdową zaprojektowano o szerokości w świetle przejazdu 5m. NaleŜy wykonać na zamówienie lub zakupić systemową dostosowaną do indywidualnego wypełnienia. Do konstrukcji bramy naleŝy zamocować sztachety drewniane identycznie jak przy przęsłach. NaleŜy pamiętać aby nie przekroczyć obciąŝenia 20kg/m szerokości bramy. Brama przesuwana będzie po szynie systemowej zamocowanej w podłoŝu. na fundamencie o głębokości min. 120cm. MontaŜ bramy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Zamykanie ręczne na zamek. Furtka Wykonać ramy z rur kwadratowych lub zakupić gotowe ramy systemowe do indywidualnego wypełniania. Wypełnić sztachetami sosnowymi w identyczny sposób jak bramę wjazdową. Furtkę wyposaŝyć w zamek na klucz. Opracowanie : mgr inŝ. arch. Ewa Miśków-Janik 7

14

15

16

17 PRZEDMIAR ROBÓT 1. Nazwa robót: Wykonanie i montaż ogrodzenia obiektu w Ochotnicy CPV Roboty budowlane 2. Adres robót: Ochotnica 3. Nazwa i adres zamawiającego Uniwersytet Jagielloński Kraków, ul. Gołębia 24 Na wartość 0,00 zł 4. Data opracowania kwiecień 2009 rok Stawka robocizny kosztorysowej: Koszty ogólne: Zysk: 0,00 zł/godz 0,00 % 0,00 %

18 Strona nr 2, z 2 Nazwa robót: Adres robót Wykonanie i montaż ogrodzenia obiektu w Ochotnicy Ochotnica Poz. Norma Opis robót Ilość Krotność J. m. Cena jedn. Wartość I Wykonanie i dostawa ogrodzenia 1 Kalkulacja indywidualna Wykonanie słupków okładanych ogrodzenia W pozycji pomiary i wytrasowanie ogrodzenia, podział na przęsła (po około 160 cm) każde. Wyznaczenie miejsc osadzenia słupków, wykonanie otworu w gruncie, zbrojenie słupka. Szalowanie fundamentu i słupka, zalanie betonem. Rozszalowanie, izolacja powierzchni zasypywanych. Zasypanie warstwami gruntu z odkładu wraz z ubiciem. Szpałdowanie powierzchni nadziemnych okładziną kamienną zgodnie z projektem. Osadzenie marek stalowych pod montaż rygli. Wykonanie konstrukcji drewnianej pod nakrywę słupka, montaż i pokrycie gontami. 26,00 Razem = 26,00 1,00 szt. 0,00 0,00 2 Kalkulacja Wykonanie słupków stalowych ogrodzenia indywidualna W pozycji pomiary i wytrasowanie ogrodzenia, podział na przęsła (po około 160 cm) 22,00 każde. Wyznaczenie miejsc osadzenia słupków, wykonanie otworu w gruncie, zbrojenie słupka, osadzenie słupka stalowego. Szalowanie fundamentu, zalanie betonem. Rozszalowanie, izolacja powierzchni zasypywanych. Zasypanie warstwami gruntu z odkładu wraz z ubiciem. Montaż marek stalowych pod zamocowanie rygli. Całość zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z opisem w projekcie. Razem = 22,00 1,00 szt. 0,00 0,00 3 Kalkulacja Wykonanie i montaż przęseł ogrodzenia indywidualna W pozycji wykonanie przęseł ogrodzenia. Dostawa i montaż pomiędzy słupkami 44,00 poprzeczek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z opisem w projekcie. Rozmierzenie i przymocowanie impregnowanych i malowanych sztachet Razem = 44,00 1,00 szt. 0,00 0,00 4 Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaż bramy wjazdowej wraz z furtką Rozebranie kostki drogowej w miejscu wykonania fundamentu. Wykonanie wykopu pod fundament, zbrojenie, deskowanie i zalanie fundamentu. Osadzenie szyny jezdnej skrzydła bramy. Rozszalowanie, izolacja części zasypywanej i zasypanie wraz z ubiciem. Odtworzenie podbudowy i nawierzchni z kostki. Montaż na słupkach konstrukcji pod zamocowanie konstrukcji prowadzącej bramę oraz zawiasów furtki. Montaż bramy i furtki wraz z ich regulacją. 1,00 Razem = 1,00 1,00 szt. 0,00 0,00 5 Kalkulacja Wykonanie i montaż furtki wejściowej. indywidualna Montaż na słupkach konstrukcji pod zamocowanie zawiasów furtki. Montaż furtki 1,00 wraz z jej regulacją. szt. Razem = 1,00 1,00 szt. 0,00 0,00 RAZEM CENA OGRODZENIA 0,00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT związanych z II etapem budowy ogrodzenia budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od strony ul. Rajskiej Opracował: mgr inż. Andrzej Kurzbauer

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Firma Projektowo Budowlana SISKKON" Katarzyna Frydrychowska 59-900 Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 24/6 NIP 615-182-56-93 REGON:021001753 tel.: 503-972-368 607-594-944; RDJ F]RMA P EKTDWD BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - Budowa ogrodzenia szkółki leśnej Nadleśnictwa Suwałki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - Budowa ogrodzenia szkółki leśnej Nadleśnictwa Suwałki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - Budowa ogrodzenia szkółki leśnej Nadleśnictwa Suwałki 1. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45342000-6 wznoszenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Budowa zagrody dla dzików o długości ok. 1400m w OHZ Drawno Adres: Obręb leśny Drawno, oddziały 160, 161 Leśnictwo Borowiec Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZY : BUDOWY OGRODZENIA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY UL. RÓśANEJ W USTRONIU [ DZIAŁKI NR 380 / 62 I 380 / 63 ] ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 3 S t r o n a

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 3 S t r o n a I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany ogrodzenia frontowego terenu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-05 OGRODZENIE 90 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ARKADA mgr inŝ. arch. Anna Patrycja Flicińska ul. MICKIEWICZA 127/2, SZCZECIN, TEL

ARKADA mgr inŝ. arch. Anna Patrycja Flicińska ul. MICKIEWICZA 127/2, SZCZECIN, TEL PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADA mgr inŝ. arch. Anna Patrycja Flicińska ul. MICKIEWICZA 127/2, 71-260 SZCZECIN, TEL. 914314242 a.flicinska@arkada-projekt.pl INWESTOR: URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE UL. WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT INSTALACJI BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT INSTALACJI BUDOWLANYCH Do projektu technicznego pt. Przebudowa linii napowietrznej NN kolidującej z projektowaną drogą w Tomaszowie Maz. ul. Bluszczowa ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Maz. ul. Bluszczowa ADRES INWESTORA : 97-200

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania str. nr 3 1.2. Przedmiot opracowania str. nr 3 1.3. Opis ogrodzenia frontowego str. nr 3 4 1.4. Opis ogrodzenia tylnego str. nr 4 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana. PROJEKT BUDOWLANY Zadanie Adres zadania Projekt ogrodzenia panelowego Zielona Góra Inwestor Branża Pogotowie opiekuńcze Budowlana Temat Projekt zagospodarowania terenu Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPIS TREŚCI ST 17. OGRODZENIE...188 17. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17. Ogrodzenie...190 17.1. Wstęp...190 17.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...190 17.1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy rozbiórce i ustawieniu ogrodzenia w związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr... do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie ogrodzenia nowego sektora na terenie Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Zubrzyca Górna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGRODZENIA W GIMNAZJUM NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE (ANEKS NR 1)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGRODZENIA W GIMNAZJUM NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE (ANEKS NR 1) Biuro Projektów i Dokumentacji STUDIO PROJEKT 2002 Giża i Marciniak Spółka Jawna ul. Dolina Zielona 34, 65-154 Zielona Góra, www.studioprojekt2002.pl, tel. 068 452 26 52 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie Adres: Zespół Szkół w Sulowie, Sulów 75 23-213 Zakrzówek KLASYFIKACJA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 5 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: X 2008 r 46 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 451, 452 KLASY: 4511, 4523 KATEGORIE: 45112, 45233

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : ZADANIE NR 1: Przebudowa części ogrodzenia pomiędzy kompleksem Szpitalnym, a terenem miejskim w 4 Wojskowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZY: REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SYRACH Z PRZEZNACZENIEM NA WIEJSKI DOM KULTURY W SYRACH ZAMAWIAJĄCY GMINA KAMIONKA UL.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Przedmiar WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Data: 2014-02-24 Budowa:WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE Kody CPV:45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W śorach 44-244 śory OS.KORFANTEGO PU-11 ADRES BUDOWY: 44-240 śory OS.KORFANTEGO DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana - OGRODZENIE CPV 45342000-6: Wznoszenie ogrodzeń Nazwa zamówienia: Wykonanie ogrodzenia do części wejściowej cmentarza

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł projektu: Budowa elementów małej architektury w części działek przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANE. 1. Zakres robót objętych SST

ROBOTY BUDOWLANE. 1. Zakres robót objętych SST ROBOTY BUDOWLANE 1. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy n/n dokumentacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające realizację prac budowlanych i mają zastosowanie przy wykonaniu robót budowlanych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa obiektu: REMONT SKLEPIEŃ ORAZ CZYSZCZENIE CHEMICZNE KOTŁÓW Temat opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Lokalizacja: PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - ZAKŁADU PRODUCYJNEGO 46-050 Przywory ul. Parkowa 3 dz. nr 174/5,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH STANISŁAW DUTKA

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH STANISŁAW DUTKA ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH STANISŁAW DUTKA UL. KONOPNICKIEJ 10B 72-100 GOLENIÓW EGZEMPLARZ 1 OPRACOWANIE PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR POWIAT GOLENIOWSKI 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1 ADRES BUDOWY Żarnowo,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PROJEKT BUDOWLANY. obiekt: Boisko sportowe. lokalizacja: Międzybrodzie śywieckie. inwestor: Urząd Gminy Czernichów

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PROJEKT BUDOWLANY. obiekt: Boisko sportowe. lokalizacja: Międzybrodzie śywieckie. inwestor: Urząd Gminy Czernichów przemysław stawinoga pracownia projektowa proforma 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7 tel. 033-496-09-69, pro_forma@o2.pl BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy ustawieniu ogrodzenia w związku z budową

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW)

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) S 02.00 ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk dz. nr 17-170/4, 17-170/1 w Jabłonowie Pomorskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zagospodarowanie terenu przy budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Remont ogrodzenia. ZAMAWIAJĄCY: Kujawsko-Pomorski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

Budowa i doposaŝanie placów zabaw

Budowa i doposaŝanie placów zabaw Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie ul. Targowa 3 35-064 Rzeszów Tel. (0-170748-37-44 przetarg nieograniczony: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót S 1 Budowa i doposaŝanie placów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 22/2009

Przedmiar robót Nr: 22/2009 Inwestor Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem 37-420 Rudnik nad Sanem Rudnik nad Sanem 2009-03-20 Przedmiar robót Nr 22/2009 Nazwa budowy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku Nad

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111200-0

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : czerwiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : czerwiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu ADRES INWESTYCJI : 22-400 Zamość, ul. Sienkiewicza 5 INWESTOR : Zespół Szkół Nr2 ADRES INWESTORA : 22-400 Zamość, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Roboty remontowo-budowlane Data: 2015-02-20 Budowa: Remont ogrodzenia terenu w miejscowości Zubrzyk, dz. nr 106 Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.10.11.01 URZĄDZENIA SPORTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.10.11.01 URZĄDZENIA SPORTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH URZĄDZENIA SPORTOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zewnętrznych w postaci nawierzchni utwardzonych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 OGRODZENIA 56 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 58 1.1. Przedmiot ST... 58 1.2. Zakres stosowania... 58 1.3. Określenia podstawowe... 58 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/0/06/2013

Przedmiar robót 2/0/06/2013 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 2/0/06/2013 Instalacja gazu Obiekt ZESPÓŁ PAWILONÓW HANDLOWYCH Budowa ul. Bema dz. nr 4, ark.m.1 obręb 0048 63-400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

EGZ.NR.1 TOM I. Miasto i Gmina Piwniczna- Zdrój Piwniczna-Zdrój ul. Rynek 20 ZAMAWIAJĄCY:

EGZ.NR.1 TOM I. Miasto i Gmina Piwniczna- Zdrój Piwniczna-Zdrój ul. Rynek 20 ZAMAWIAJĄCY: ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH zlec. 1/P/03/2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : OGRODZENIE PŁYWALNI WODNY RAJ Lokalizacja : ul. Wiernej Rzeki 2, 91-134 Łódź dz.nr 33/51, 33/54, 33/57,obręb B-41

Bardziej szczegółowo

SST 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SST 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotyczaca wykonania i odbioru robót na zadaniu pn. "Rozbiórka bunkra na węgiel i remont parkingu" przy budynku Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 606-651-635 PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 606-651-635 PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 606-651-635 PROJEKT BUDOWLANY Budowa ogrodzenia wokół targowiska w Rokitnie na działce o nr ewid. 436/2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 06 OGRODZENIE PANELOWE CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Spis treści 1. WSTĘP... 75 1.1. Przedmiot SST... 75 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m PRZEDMIAR do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Tuszynie; 95-080 Tuszyn; ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. (22* )*1.3*1.0 m *11*1.3*1.0 m *1.3*1.0 m 3 1.

PRZEDMIAR. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. (22* )*1.3*1.0 m *11*1.3*1.0 m *1.3*1.0 m 3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - OGRODZENIE SP NR 2 Roboty ziemne mechaniczne prowadzone są do głębokości 1,3m bez szalowania. Roboty ręczne wykonujemy z odkładem ziemi o następne 0,5m głębokości. Wykop

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: TEMAT OPRACOWANIA: ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR: TEMAT OPRACOWANIA: ADRES INWESTYCJI: Anna Bejnar Trygort 23 lok. 1 11-600 Węgorzewo Tel. 87 427 01 82 INWESTOR: DPS WĘGORZEWO 11 LISTOPADA 12 11-600 WĘGORZEWO TEMAT OPRACOWANIA: REMONT ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA. ADRES INWESTYCJI: DPS WĘGORZEWO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.5.0. URZĄDZENIA SPORTOWE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE Gmina Przybiernów, ul. Cisowa

Bardziej szczegółowo

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 tel.( 071 ) 312-70-25, fax (071) 312-70-68 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. 1. Część ogólna Inwestor: Powiat Wrocławski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o Wrocław, ul. Opolska lok. 1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o Wrocław, ul. Opolska lok. 1 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok. 1 Znak rej.: Inwestor: W28-8/2013 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Inwestor: Gmina Będzino Będzino 19, 76-037 Będzino Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Tytuł projektu: "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Strachomino" 2. Nazwa obiektu: Boisko

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych

Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych Załącznik do kosztorysu opis i widok ogrodzenia i bram

Bardziej szczegółowo

VII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

VII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH VII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZY : OGRODZENIE ISTNIEJĄCEYCH PLACÓW ZABAW W PARKU KURACYJNYM W USTRONIU NA DZIAŁKACH NR 259 / 2 i 217 / 4 ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ENERGETYCZNA LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA JAKO OBIEKT LINIOWY WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa zadania: Budowa linii energetycznej napowietrzno kablowej oświetlenia drogowego przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Ogrodzenie ST 4.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Ogrodzenie ST 4.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Ogrodzenie Kod CPV 45342000-6 ST 4.0 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

CZĘŚĆ III. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ III. DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Inwestycja pn.: Adres inwestycji: BUDOWA BOISKA O SZTUCHNEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ W MIEJSCOWOŚCI SERBINÓW działka nr 270, obręb 15 Serbinów, gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA Z BRAM

PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA Z BRAM PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA Z BRAMĄ WJAZDOWĄ I FURTKĄ Budowa parkingu utwardzonego wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu, z przebudową zjazdu, budową budynku stróżówki, u zbiegu ul. Puckiej, ul. Żarnowcowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKT REMONTU OGRODZENIA DLA XX LO PRZY UL. OBJAZDOWEJ 3 W WARSZAWIE SPIS TREŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1 PLAN SYTUACYJNY 1:500 Rys. 2 STAN ISTNIEJĄCY - INWENTARYZACJA 1:200 Rys.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13 Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL.09.01.-20-265/13 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH G M I N A G R Ę B Ó W SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Grębów, czerwiec 2007 r. Strona 1 z 5 1. Wstęp. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 122/42 obr. 13 ul. 17 Sierpnia

PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 122/42 obr. 13 ul. 17 Sierpnia PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 122/42 obr. 13 ul. 17 Sierpnia Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA (ST13)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA (ST13) 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA (ST13) 1.1. Wprowadzenie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-1 NAWIERZCHNIA PIASKOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-1 NAWIERZCHNIA PIASKOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-1 NAWIERZCHNIA PIASKOWA 21 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. Przedmiot SST... 23 1.2. Zakres stosowania... 23 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys KOSZTORYS ZEROWY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP LICHWIN

Kosztorys KOSZTORYS ZEROWY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP LICHWIN Kosztorys KOSZTORYS ZEROWY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE Data: 2014-07-09 Budowa: Lokalizacja: dz. nr 581/1 obr. Lichwin 0004 Obiekt: CPV 45.11.12.13-4- roboty w zakresie oczyszczania terenu. CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. Ogólne wymagania techniczne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Niniejsze wymagania dotyczą wykonania robót budowlanych dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, rozbiórek elementów dróg i ulic, które

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa Leśniczówka Wrzeście gm. Słupsk Inwestor Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200

Bardziej szczegółowo