LWR /2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LWR 4101-16-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LWR /2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Ocena ogólna Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/128 Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Joanna Marczyk, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr z r. (dowód: akta kontroli str. 1 upoważnienie do kontroli) Wrocławski Park Technologiczny S.A., ul. Muchoborska 18, Wrocław. Maciej Potocki, Prezes Zarządu. (dowód: akta kontroli str. 3 wykaz osób pełniących funkcje Prezesa i Wiceprezesów WPT w latach , str. 4 uchwała nr 12/R/12 Rady Nadzorczej WPT z r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu WPT, str. 5 uchwała nr 7/RN/2011 Rady Nadzorczej WPT z r. w sprawie powołania Zarządu Spółki na VI kadencję) II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych 1 ocenia działalność Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (dalej: WPT lub Park) w zakresie wdrażania innowacji w latach i do 30 września 2012 r. w związku ze stwierdzeniem wynikających z: [1] niezrealizowania wskaźnika produktu pn. wartość zakupionego wyposażenia, odnoszącego się do projektu Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław, gdyż w latach zamiast 24,7 mln zł wydatkowano na ten cel 4,6 mln zł; [2] niedostatecznego dokumentowania procesu naboru do WPT i Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (dalej: DAIP); [3] przeprowadzania naboru do DAIP w oparciu o niezatwierdzony przez Radę DAIP regulamin. Do pozytywnych przejawów kontrolowanej działalności Parku należy zaliczyć: [1] efektywne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie prac związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem WPT, co skutkowało wprowadzaniem nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź procesów; [2] udzielanie pomocy działającym w ramach WPT firmom; [3] współpracę z uczelniami wyższymi i instytucjami wspierającymi biznes. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Organizacja WPT oraz sposób doboru firm funkcjonujących w Parku i pomoc udzielana tym firmom Status podmiotu prowadzącego park technologiczny oraz sytuacja finansowa WPT, w tym źródła przychodów i kategorie kosztów. Status podmiotu. 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych, negatywna. Strona 2 z 25

3 WPT działa od r., a jego większościowym akcjonariuszem jest Miasto Wrocław posiadające 94,447% akcji 2. Celem działania Parku w analizowanym okresie była stymulacja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii, w szczególności: 1) tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia warunków do generowania innowacji, 2) pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, 3) transfer nowych technologii do istniejących i nowotworzonych podmiotów gospodarczych, 4) komercjalizacja wyników badań naukowych, 5) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie nauk biotechnologicznych i technicznych, 6) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi. (dowód: akta kontroli str. 6-24, 30-37, 39) Sytuacja finansowa Zysk netto WPT zwiększył się z 1,8 mln zł w 2010 r. do 3,0 mln zł w 2011 r., a na koniec 3 kwartału 2012 r. wyniósł 1,9 mln zł. Dodatni wynik finansowy wynikał bezpośrednio ze wzrostu przychodów WPT z 14,5 mln zł w 2010 r. do 25,3 mln zł w 2011 r., które po 3 kwartałach 2012 r. osiągnęły poziom 19,5 mln zł. Największą wartościowo pozycją przychodów WPT były wpływy z najmu powierzchni, wynoszące 9,1 mln zł w 2010 r., 9,7 mln zł w 2011 r. i 9,5 mln zł w ciągu 3 kwartałów 2012 r. Zauważyć należy, iż po znaczącym wzroście przychodów z tytułu sprzedaży usług badawczo-rozwojowych, bo z 0,5 mln zł w 2010 r. do 8,3 mln zł w 2011 r., nastąpiło ich zmniejszenie do 1,7 mln zł po 3 kwartałach 2012 r. (dowód: akta kontroli str sprawozdania finansowe) Regulowanie należności przez lokatorów WPT W przypadku 30 wybranych do badań kontrolnych przedsiębiorców - lokatorów WPT: - ogólna kwota naliczonych im czynszów i innych opłat wyniosła zł, w tym zł w 2010 r., zł w 2011 r. i zł w 2012 r. (do 30.09), - kwota zapłaconych czynszów i innych opłat wyniosła: zł (97,1% należności), w tym zł w 2010 r. (100% należności), zł w 2011 r. (95,1% należności) oraz zł za 3 kwartały 2012 r. (96,5% należności), - z zapłatą czynszu zalegały 2 firmy, tj. CW i NE, których zaległości dotyczyły okresów od marca 2011 r. do września 2012 r. oraz od lipca do września 2012 r. i na koniec badanego okresu wyniosły ogółem zł 3, z czego zł za 2011 r. i zł za 3 kwartały 2012 r. (dowód: akta kontroli str zestawienie naliczonych i opłaconych czynszów oraz innych opłat przez 30 wybranych firm-lokatorów WPT) Józef Rać, Wiceprezes Zarządu WPT potwierdził, że WPT nie posiadał regulaminu reagowania na zaległości z tytułu czynszu, a analiza należności przeprowadzana była przez Dział Finansowy okresowo i w przypadkach stwierdzenia zaległości uruchamiana była korespondencja z dłużnikiem. W przypadku zaległości firmy NE, telefonicznie monitowano firmę do zapłaty, natomiast do firmy CW wysłano 5 wezwań do zapłaty zaległości, przy czym nie zachowano ich kopii. Podniósł także, że w myśl umów najmu WPT ma prawo rozwiązać taką umowę w wypadku zalegania z zapłatą czynszu i opłat dodatkowych za dwa pełne okresy płatności (miesiące). (dowód: akta kontroli str oświadczenie J.Rać, Wiceprezesa WPT z r. w sprawie braku regulaminu reagowania na zadłużenie najemców, str oświadczenie J.Rać, Wiceprezesa WPT 2 Pozostali akcjonariusze to: Uniwersytet Wrocławski 1,289%, BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. 1,269%, Politechnika Wrocławska 1,040%, Agencja Rozwoju Przemysłu 1,016%, Uniwersytet Przyrodniczy 0,846%, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej 0,042%, Dolnośląska Izba Gospodarcza 0,025%, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 0,025% zł zaległość firmy CW, z czego zł dotyczyło 2011 r. i zł dotyczyło 2012 r., a zł to zaległość firmy NE dotycząca 2012 r. Strona 3 z 25

4 Ustalone z r. w sprawie wezwań firmy CW do zapłaty oraz spłat zaległości, str wyjaśnienie J.Rać, Wiceprezesa WPT w sprawie zaległości firmy NE) WPT zaakceptował r. 4 propozycję właściciela firmy CW, zawierającą harmonogram spłaty zadłużenia i przyrzeczenie złożenia do dyspozycji WPT dwóch weksli na kwotę zł na zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Firma CW nie dotrzymała harmonogramu spłaty, gdyż do r. zapłaciła mniej o zł. Stan zaległości firm CW i NE na ten dzień wynosił odpowiednio zł i zł. Według Józefa Rać, Wiceprezesa WPT przed podpisaniem ugody z firmą CW, tj. w sierpniu 2011 r., zmniejszono wynajmowaną przez nią powierzchnię z 239 m 2 do 89 m 2 oraz stawkę czynszu z 48,0 zł/m 2 do 41,1 zł/m 2, a WPT odstąpił od wypowiedzenia umowy najmu m.in. z uwagi na fakt, iż firma CW wywodzi się z DAIP i w dalszym ciągu rozwija swoją działalność. (dowód: akta kontroli str zestawienie należnych od 30 wybranych firm i zapłaconych kwot czynszów; str oświadczenie J.Rać, Wiceprezesa WPT z r. w sprawie ugody z firmą CW, str propozycja firmy CW spłaty zadłużenia i wystawienia weksli z r., str oświadczenie J.Rać, Wiceprezesa WPT z r. w sprawie wezwań firmy CW do zapłaty oraz spłat zaległości, str i wyjaśnienia J.Rać w sprawie zaległości firmy CW) W działalności WPT w zakresie naliczania i egzekucji należności z czynszów i innych opłat wystąpiła nieprawidłowość związana z brakiem jednolitych zasad reagowania na zaległości z tytułu czynszu najmu w celu odzyskania tych należności, szczególnie od firmy CW. Działania polegające na zmniejszeniu wynajmowanej powierzchni i stawki czynszu oraz akceptacje ugody i harmonogramu spłat, okazały się niewystarczające, a zaległość firmy CW wzrosła ze zł (stan na r.) do zł (stan na r.), co może stanowić realne zagrożenie ściągalności kwot należnych WPT. Regulowanie należności przez lokatorów DAIP W przypadku 30 wybranych do badań kontrolnych przedsiębiorców - lokatorów DAIP: - ogólna kwota naliczonych im czynszów wyniosła zł, w tym zł w 2010 r., zł w 2011 r. i zł w 2012 r. (do 30.09), - kwota czynszów uregulowanych odpowiadała kwocie czynszów naliczonych, przy czym 9 firm miało w tym zakresie na koniec września 2012 r. zaległości w łącznej wysokości zł, które zostały uregulowane w październiku 2012 r. - kwota zapłaconych czynszów wyniosła 100% kwot naliczonych, przy czym 9 firm uregulowało swoje zaległości wynikłe na dzień r. (7.083,45 zł) z kilkudniowym opóźnieniem (dowód: akta kontroli str notatka służbowa dot. zaległości firm - lokatorów DAIP na r., str wykaz umów i ich zmian wybranych 30 firm - lokatorów DAIP w latach , str wykaz czynszów lokatorów DAIP - kwot zapłaconych za poszczególne miesiące okresu od r. do r.) W działalności WPT w zakresie regulowania należności z tytułu czynszów najmu przez lokatorów DAIPnie stwierdzono. Budynki i lokatorzy WPT Według stanu na koniec września 2012 r. WPT dysponował 5 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej ,5 m 2, z czego wykorzystywano ,6 m 2 (82,3%), w tym w budynku: Alfa 5 080,2 m 2 (94,0%), budynku Beta 7 958,3 m 2 (99,0%), budynku Gamma 7 075,0 m 2 (94,0%), budynku Delta 8 070,7 m 2 (52,0%), budynku Omega 2 777,3 m 2 (71,3%). Powodem niższego wykorzystania powierzchni 4 Zaległość firmy CW na dzień r. wyniosła nie mniej niż zł. Strona 4 z 25

5 budynków Delta i Omega był fakt ich niedawnego, na początku 2012 r., oddania do użytkowania. W badanym okresie w budynkach tych wynajmowano 5 powierzchnie użytkowe 120 lokatorom prowadzącym działalność w różnych branżach. Spośród nich 42, tj. 35,0% prowadziło działalność w zakresie inwestycji wysokich technologii 6, w tym m.in. 9 uczestniczyło w produkcji wyrobów farmaceutycznych, 12 wytwarzało sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne, a 13 brało udział w produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych. (dowód: akta kontroli str wykaz firm-lokatorów WPT w latach , str wykaz budynków WPT wraz z poziomem ich wykorzystania (wynajmu), str wykaz firm WPT prowadzących działalność w zakresie inwestycji wysokich technologii) W działalności WPT w zakresie wykorzystania pozostających w dyspozycji budynków nie stwierdzono. NIK zauważa przy tym niekorzystne zjawisko zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży usług badawczo-rozwojowych z 8,3 mln zł w 2011 r. do 1,7 mln zł po 3 kwartałach 2012 r Kryteria doboru firm i zasady ich funkcjonowania w Parku Kryteria doboru firm Zarząd WPT określił w ramach dokumentu Procedura kwalifikacyjna firm innych niż DAIP do wynajmu powierzchni biurowo-laboratoryjnoprodukcyjnej na terenie WPT (dalej: Procedura kwalifikacyjna ), stanowiącego załącznik do uchwały nr Z/10/2008 z r., w którym przewidziano, że w powstałych przy dofinansowaniu środkami UE 4 budynkach powierzchnia będzie wynajmowana firmom: - należącym do branż zaawansowanych technologicznie, planującym realizację innowacyjnych projektów, współpracującym, bądź planującym współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi, - deklarującym wykorzystywanie w odpowiednim stopniu nowoczesnej infrastruktury WPT. Warunkiem wynajmu było także dysponowanie przez WPT powierzchnią odpowiadającą potrzebom danej firmy pod względem wielkości i wymaganych parametrów. Badania kontrolne wykazały, iż ww. kryteria stosowane były przez WPT również wobec firm ubiegających się o miejsce w budynku Gamma, powstałym bez udziału dofinansowania z UE. (dowód: akta kontroli uchwała Zarządu WPT w sprawie czynszu i opłat eksploatacyjnych dla firm kończących okres inkubacji we WPT, str protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień S.Wójtowicz - Kierownika Działu Obsługi Klienta w sprawie kryteriów doboru firm do WPT) WPT pozyskiwał lokatorów (najemców powierzchni) poprzez składanie przedsiębiorcom ofert współpracy lub korzystając z możliwości odpowiedzi na pytania przedsiębiorców o możliwość ulokowania firmy w WPT. Spośród 120 przedsiębiorców, będących lokatorami WPT w okresie (3 kwartały), 65 przyjętych zostało w tym okresie, z czego 33 w związku ze złożonymi im ofertami współpracy (14 z nich to wcześniej lokatorzy DAIP), a 32 pozyskano w wyniku odpowiedzi na zapytanie przedsiębiorców. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa dot. pozyskiwania lokatorów do WPT) Badania kontrolne przebiegu naboru firm do WPT, przeprowadzone na próbie 30 przedsiębiorców wybranych losowo spośród 120 firm lokatorów WPT w okresie (3 kwartały), wykazały m.in., że: 5 Liczba przedsiębiorstw, które w okresie funkcjonowały w WPT, tj. te, które podpisały umowy najmu przed oraz w trakcie ww. okresu. 6 Klasyfikacja przetwórstwa przemysłowego wg poziomów techniki - norma OECD Strona 5 z 25

6 1) 21 z nich należało do branż zaawansowanych technologicznie, wymienionych w pkt 1.1 Procedury kwalifikacyjnej ; 2) 9 nie należało do branż wysokiej techniki, z czego: a. 7 przyjęto do WPT odstępując (na zasadzie wyjątku przewidzianego w pkt 1.3 Procedury kwalifikacyjnej ) od wymogu spełnienia kryterium wysokiego potencjału technologicznego, z czego: 5 przyjęto w celu zapewnienia pozostałym lokatorom usług gastronomicznych, pocztowych czy telekomunikacyjnych, a 2 dla obsługi lokatorów WPT w zakresie zdobywania rynków zagranicznych i przyciągania inwestorów zagranicznych oraz pozyskiwania dotacji UE (firma wywodząca się z DAIP); b. 2 deklarowały, w trakcie ubiegania się o miejsce w WPT, realizację innowacyjnych projektów, przy czym tylko w 1 przypadku zostało to udokumentowane przez WPT; 3) w przypadku 2 firm nie udokumentowano ich deklaracji wykorzystywania w odpowiednim stopniu nowoczesnej infrastruktury teletechnicznej WPT, co przewidywał pkt 1.2 Procedury kwalifikacyjnej ; 4) we wszystkich analizowanych przypadkach WPT dysponował powierzchnią odpowiadającą potrzebom swoich lokatorów, wypełniając tym samym jeden z warunków naboru do WPT (pkt 1.4 Procedury kwalifikacyjnej ); 5) 15 spośród analizowanych firm pozyskano w wyniku odpowiedzi WPT na zapytanie o możliwość wynajmu powierzchni (tryb przewidziany w pkt 2.2. Procedury kwalifikacyjnej ), przy czym w 7 przypadkach w dokumentacji dotyczącej tych firmy nie zachowano takich zapytań; 6) 15 firm pozyskano w wyniku wysłania do przedsiębiorstw ofert (tryb przewidziany w pkt 2.5 Procedury kwalifikacyjnej ), przy czym 5 z nich było wcześniej lokatorami DAIP, a w przypadku 6 firm dotycząca ich dokumentacja nie obejmowała ofert skierowanych do tych firm; 7) dla 26 firm 7 przeprowadzono analizy w zakresie możliwego rozwoju firmy na terenie WPT (działanie przewidziane w pkt 2.6 Procedury kwalifikacyjnej ), przy czym w przypadku 25 firm takiej czynności nie udokumentowano, ale dla 5 z nich (pochodzących z DAIP) założono, że taką analizę sporządzono na etapie przyjęcia do DAIP; 8) we wszystkich przypadkach Dział Obsługi Klienta rekomendował Zarządowi WPT przyjęcie firm do WPT (stosownie do pkt 2.8 Procedury kwalifikacyjnej ), jednakże taki fakt został udokumentowany w 1 przypadku. (dowód: akta kontroli str wykaz firm - lokatorów WPT w latach , str notatka służbowa dot. wyboru 30 firm - lokatorów WPT w latach , str zestawienie 30 wybranych firm - lokatorów WPT w latach ) W działalności WPT w zakresie kryteriów doboru firm i ich przestrzegania nie stwierdzono. NIK zauważa przy tym przypadki niepełnego dokumentowania (do celów dowodowych) działań podejmowanych w ramach procedury przyjmowania przedsiębiorców do WPT. Sylwia Wójtowicz, Kierowniczka Działu Obsługi Klienta, odpowiedzialna w świetle podpisanych przez nią zakresów zadań tej komórki organizacyjnej WPT za działania związane z pozyskiwaniem i obsługą lokatorów WPT stwierdziła, iż z Procedury kwalifikacyjnej wynikały wprawdzie warunki, jakie powinny spełnić przedsiębiorstwa przyjmowane do WPT, to brak w niej było wymogu dokumentowania faktów oraz przechowywania takich dokumentów. Wskazała także, iż procedury związane 7 Nie dotyczy firm przyjętych w celu świadczenia usług na rzecz lokatorów WPT. Strona 6 z 25

7 z przyjmowaniem przedsiębiorstw do WPT były dotrzymywane, a warunki spełnione, czego potwierdzeniem była zgoda Zarządu WPT na przyjęcie przedsiębiorców do WPT, wyrażona poprzez podpisanie umów z nimi. (dowód: akta kontroli str aneks do umowy o pracę S.Wójtowicz z r., str zakres zadań Działu Obsługi Klienta z r. i r., str wyjaśnienia S.Wójtowicz, Kierownika Działu Obsługi Klienta WPT nt. w doborze firm do WPT) 1.3. Sposoby udzielania pomocy firmom działającym w Parku Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (DAIP) Formy pomocy oferowane firmom w DAIP DAIP, funkcjonujący w ramach WPT, powstał w wyniku podpisania w dniu r. umowy o współpracy między WPT, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską i Akademią Rolniczą we Wrocławiu 8. Zgodnie z tą umową założyciele nawiązali współpracę, której celem było prowadzenie DAIP, a w szczególności ( 3): ułatwienie komercyjnego wykorzystania dorobku intelektualnego i wyników prac badawczych i rozwojowych realizowanych na wyższych uczelniach Wrocławia, tworzenie trwałych, wysokowartościowych miejsc pracy poprzez wspieranie zakładania i rozwoju firm prowadzonych przez studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni, promocja i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości na wyższych uczelniach Wrocławia. Zgodnie z treścią 10 pkt 3 regulaminu DAIP okres działalności (inkubacji) firm w DAIP trwał maksymalnie 2 lata od daty podpisania umowy z przedsiębiorcą akademickim, tj. okres w trakcie którego firmy te miały dojrzeć do funkcjonowania poza inkubatorem. W DAIP obowiązywały preferencyjne stawki czynszu dla inkubowanych, rosnące wraz upływem pobytu w inkubatorze. Wynosiły one 20 zł/1 m 2 w I półroczu inkubacji, 30 zł/1m 2 w II półroczu inkubacji, 40 zł/1 m 2 w III półroczu inkubacji i 50 zł/1 m 2 w IV półroczu inkubacji. Ponadto w okresie (do 30.09) WPT przy współpracy z partnerami zewnętrznymi zaoferowało 54 firmom - lokatorom DAIP możliwość skorzystania z następujących form pomocy: - doradztwo prawne (10 porad 8 firmom) i w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój firmy (10 porad 32 firmom), - szkolenia dotyczące prowadzenia działalność w ujęciu prawnym (8 szkoleń dla 61 firm), a także w zakresie: ochrony własności intelektualnej (3 szkolenia dla 18 firm), księgowości (3 szkolenia dla 22 firm), prowadzenia działalności gospodarczej (6 szkoleń dla 30 firm), pozyskiwania dotacji na rozwój przedsiębiorstwa (7 szkoleń dla 48 firm), pozyskiwania kontrahentów zagranicznych, handlowych i technologicznych, wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (3 szkolenia dla 19 firm), zarządzania jakością (6 szkoleń dla 30 firm); - promowanie przedsiębiorczości akademickiej i sukcesów firm: prezentacje i prelekcje na wyższych uczelniach; wizyty studentów i uczniów w DAIP (53 spotkania), prezentacje firm i prelekcje podczas wizyt w DAIP instytucji państwowych, parków technologicznych, inkubatorów oraz instytucji otoczenia biznesu (29 spotkań); - budowanie relacji z dojrzałym otoczeniem biznesowym: spotkania z tzw. Aniołami Biznesu (7 spotkań dla 45 firm), spotkania z ekspertami w dziedzinie inżynierii oprogramowania i informatyce, oraz ludźmi biznesu, którzy osiągnęli sukces (3 8 Powyższa umowa współpracy nie została aneksowana po zmianie nazwy Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Strona 7 z 25

8 spotkania dla 16 firm), spotkania poszerzające wiedzę specjalistyczną z zakresu prowadzenia technologicznego start up 9 (9 spotkań dla 102 firm), spotkania firm w celu nawiązania kooperacji efekt synergii (4 spotkania); - promocja firm oraz oferowanych przez nie produktów: konkursy dla firm z WPT i DAIP (3 konkursy dla 17 firm), udział w krajowych i zagranicznych wystawach i targach produktów firm z DAIP (8 wydarzeń dla 23 firm). (dowód: akta kontroli str umowa o współpracy z r., str regulamin DAIP, str notatka służbowa - formy pomocy oferowanej w okresie (do 30.09) firmom - lokatorom DAIP) W działalności WPT w zakresie oferowanych lokatorom DAIP form pomocy nie stwierdzono. Dobór firm do DAIP Zgodnie z 8 pkt 2 umowy o współpracy, do obowiązków Rady DAIP, w skład której wchodzili dyrektorzy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (dalej: AIP) Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Rolniczej, należało podejmowanie wiążących decyzji w sprawie ulokowania przedsiębiorców akademickich w DAIP oraz określenie podstawowych warunków zawieranych umów. Z 8 pkt 2 umowy o współpracy wynikało również, że: a. o przyjęciu przedsiębiorcy akademickiego do DAIP Rada decyduje na podstawie wniosku przedsiębiorcy, biznes planu oraz rekomendacji dyrektora AIP, b. pierwszeństwo w przyjęciu do DAIP mają przedsiębiorcy akademiccy, których przedsięwzięcia mają największą szansę komercjalizacji wyników prac naukowych. Z kolei w myśl 9 pkt 3 ww. umowy o współpracy, przedsiębiorcy akademiccy zawierając umowę o świadczenie usług zobowiązują się do przestrzegania regulaminu DAIP, stanowiącego załącznik do tej umowy. (dowód: akta kontroli str umowa o współpracy z r.) W badanym okresie Rada DAIP nie określiła podstawowych warunków zawierania umów lub ich wzorów. W WPT ustalając zasady współpracy z przedsiębiorstwami - lokatorami DAIP, stosowano jednolity wzór umowy najmu, który nie został wcześniej formalnie przyjęty przez Radę DAIP. Załącznikiem do wzoru umowy najmu był Regulamin DAIP, który był w całości uznawany i stosowany w WPT i DAIP przed r., mimo braku jego akceptacji przez Radę DAIP (wyjaśnienia m.in. Marka Winkowskiego, Wiceprezesa Zarządu WPT i członka Rady DAIP). W Regulaminie tym opisano m.in. warunki przyjęcia przedsiębiorców do DAIP. Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK w październiku 2012 r. Rada DAIP, poza definicją przedsiębiorcy akademickiego, nie zatwierdzała pozostałych uregulowań obowiązującego od czerwca 2006 r. Regulaminu DAIP. Uchwałą nr 7/2011 z r. Rada DAIP m.in. poprzez uzupełnienie postanowień 3 pkt 3 Regulaminu DAIP, wskazującego na uprawnienie Rady DAIP do odstąpienia (przy przyjmowaniu do DAIP) od wymogu posiadania przez przedsiębiorcę akademickiego atrybutu studenta, doktoranta, pracownika uczelni wyższej, czy jej absolwenta, zdefiniowała pojęcie przedsiębiorcy akademickiego działającego w postaci spółki lub fundacji. (dowód: akta kontroli str wyjaśnienia M.Dynowskiej, str wzór umowy najmu I- CT/INKUBACJA wraz z regulaminem DAIP, str treść regulaminu DAIP przed akceptacją interpretacji 3 pkt 3 regulaminu (z r.), str uchwała Rady DAIP w sprawie interpretacji 9 Firma lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój. Strona 8 z 25

9 3 pkt 3 regulaminu nr 7/2011 z r., str wyjaśnienia M.Winkowskiego, Wiceprezesa Zarządu WPT) W latach w DAIP funkcjonowało 54 firm, w tym: - 44 nowopowstałe, - 46 prowadzących działalność technologiczną, - 16 prowadzących działalność w zakresie inwestycji wysokiej technologii 10. Badania kontrolne przebiegu naboru firm do DAIP, przeprowadzone na próbie 30 spośród 54 firm - lokatorów DAIP w okresie (3 kwartały), wykazały m.in., że: a) w 2 przypadkach Rada DAIP podjęła decyzję o przyjęciu firmy do DAIP mimo, iż zostały one zarejestrowane wcześniej niż 6 miesięcy przed podjęciem przez Radę DAIP takiej uchwały, co było sprzeczne z wymogiem 3 pkt 2 Regulaminu DAIP 11 ; b) dostępna w WPT dokumentacja 3 firm lokatorów DAIP nie potwierdzała, że spełniały one warunek, o którym mowa w 3 pkt 3 Regulaminu DAIP co do ukończenia studiów wyższych w ciągu 5 lat przed decyzją Rady DAIP; c) w żadnym przypadku dostępna w WPT dokumentacja firm lokatorów DAIP (m.in. wniosek przedsiębiorcy, biznesplan, protokół zebrania i uchwała Rady DAIP) nie potwierdzała, że firmy spełniały warunek, o którym mowa w 3 pkt 1 Regulaminu DAIP co do uzyskania rekomendacji AIP Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej lub Uniwersytetu Przyrodniczego (poprzednio Akademii Rolniczej) we Wrocławiu; d) w żadnym przypadku dostępna w WPT dokumentacja firm lokatorów DAIP nie potwierdzała, że dokonano weryfikacji spełniania wymogów, o których mowa w 4 Regulaminu DAIP, wykluczających z możliwości korzystania z pomocy DAIP osoby prawomocnie skazane za przestępstwa dotyczące przedsiębiorców lub przestępstwa karnoskarbowe, osoby wobec których toczą się postępowania karne lub karno-skarbowe oraz osoby, które naruszyły przepisy o nieuczciwej konkurencji; e) w żadnym przypadku dostępna w WPT dokumentacja jego lokatorów nie potwierdzała, że projekty realizowane przez przedsiębiorców ubiegających się o miejsce w DAIP analizowano pod kątem zagrożeń dla środowiska naturalnego, uciążliwości dla pozostałych firm lokatorów DAIP, a także zgodności z przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi, tj. co do spełniania wymogów przewidzianych w 5 Regulaminu DAIP, wykluczających firmy z korzystania z pomocy DAIP; f) w 5 przypadkach o przyjęciu przedsiębiorców do DAIP zadecydowano, mimo niezłożenia wniosków, o których mowa w 6 pkt 1 Regulaminu DAIP i w 8 pkt 1a umowy o współpracy z r.; w pozostałych 25 przypadkach, wnioski złożone przez przedsiębiorców nie zawierały niektórych elementów przewidzianych w 7 pkt 1 Regulaminu DAIP, tj. nie obejmowały opisu celu ubiegania się o pomoc w DAIP oraz wskazania rodzaju oczekiwanej pomocy; g) w żadnym przypadku dostępna w WPT dokumentacja firm lokatorów DAIP nie wskazywała, czy przedsiębiorcy złożyli osobiście wypełniony wniosek i biznesplan do dyrektora jednego z AIP lub kierownika DAIP ( 8 pkt 2 Regulaminu DAIP), czy przyjmujący wnioski dyrektorzy AIP sprawdzali jego kompletność oraz spełnienie przez wnioskodawcę warunków formalnych ( 8 pkt 3 Regulaminu DAIP), czy i kiedy dyrektorzy AIP przekazali wniosek ze swoimi rekomendacjami członkom Rady DAIP ( 8 pkt 4 Regulaminu DAIP); h) w żadnym przypadku z dostępnej w WPT dokumentacji firm nie wynikało, kiedy przedsiębiorstwa przyjęte do DAIP zostały poinformowane o tym fakcie, a co za tym 10 Zgodnie z klasyfikacją przetwórstwa przemysłowego wg poziomów techniki - norma OECD Zgodnie z 3 pkt 2 Regulaminu przedsiębiorcy akademiccy, o których mowa w p.1 3, to osoby prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wypełnieniem wniosku o przystąpienie do DAIP. Z uwagi na brak w dokumentacji dat wypełniania wniosków dla 16 wybranych firm, na potrzeby kontroli NIK przyjęto za datę o której mowa w 3 pkt 2 Regulaminu, datę uchwały Rady DAIP. Strona 9 z 25

10 idzie czy umowy najmu zostały podpisane w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego zawiadomienia ( 10 Regulaminu DAIP). Postanowienia Regulaminu DAIP były przestrzegane w zakresie m.in. sytuacji, w których można było odstąpić od warunków określonych w Regulaminie przy przyjmowaniu firm do DAIP, wykorzystywania uprawnień do podpisania umowy przedwstępnej na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, uzyskania od przedsiębiorców oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu DAIP, jak również co do maksymalnie 2-letniego (od daty podpisania umowy z przedsiębiorcą akademickim) okresu trwania inkubacji firm w DAIP. (dowód: akta kontroli str umowa o współpracy z r., str regulamin DAIP, str wykaz 30 wybranych przedsiębiorców-lokatorów DAIP z lat , str notatka służbowa dot. wyboru 30 firm - lokatorów DAIP w latach , str zestawienie podmiotów funkcjonujących w DAIP w latach (3 kw.) wg stanu z r., str wykaz firm DAIP prowadzących działalność w zakresie inwestycji wysokich technologii) W działalności WPT w zakresie doboru firm do DAIP stwierdzono następujące : 1. Rada DAIP nie uchwaliła Regulaminu DAIP, który stosownie do 9 pkt 3 umowy o współpracy z r. miał być załącznikiem do umowy o świadczenie usług, co stanowiło naruszenie postanowień 8 pkt 2 umowy o współpracy, zobowiązujących Radę DAIP do określenia podstawowych warunków zawieranych umów; 2. W toku przyjmowania firm do DAIP nie stosowano we wskazanym wyżej zakresie zasad określonych w Regulaminie DAIP dotyczących uzyskiwania rekomendacji, maksymalnego półrocznego okresu rejestracji firmy przed podjęciem uchwały o przyjęciu do DAIP, przedłożenia kompletnej dokumentacji i prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie oraz dokumentowania procedury przyjmowania do DAIP. Regulamin DAIP wraz z załącznikami w postaci formularza wniosku przystąpienia do DAIP, formularza biznesplanu wnioskodawcy oraz cennika opłat, przyjęty został w trakcie kontroli NIK na podstawie uchwały Rady DAIP nr 9/2012 z 21 listopada 2012 r. Opracowano również wzór dokumentu Karta spełniania warunków formalnych, przeznaczonego do wypełnienia w procesie naboru przedsiębiorcy do DAIP, a przewidującego informacje niezbędne do oceny spełniania przez wnioskodawcę warunków merytorycznych i formalnych oraz miejsce na pisemną rekomendację dyrektorów AIP wyższych uczelni. (dowód: akta kontroli str uchwała Rady DAIP w sprawie przyjęcia Regulaminu DAIP) Stosownie do zapisów kart stanowiska pracy, odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw bieżących związanych z DAIP, w tym m.in. za zawieranie, rozwiązywanie umów najmu i umów dodatkowych z podmiotami wytypowanymi przez Radę DAIP, oraz za przestrzeganie Regulaminu DAIP i umowy o współpracy z r., byli w okresie objętym kontrolą: Anna Madera, Kierownik DAIP od r. do r. oraz Małgorzata Dynowska, Kierownik Działu Rozwoju Firm od r. i nadal. (dowód: akta kontroli str uchwała Rady Nadzorczej WPT w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Struktury Organizacyjnej "Wrocławskiego Parku Technologicznego", str umowa o pracę M.Dynowskiej - kierownika Działu Rozwoju Firm wraz z zakresem obowiązków, str aneks do umowy o pracę A.Madery - kierownika DAIP w okresie przed r., str zakres obowiązków kierownika DAIP, podpisany przez A.Maderę) Marek Winkowski, Wiceprezes Zarządu WPT oraz członek Rady DAIP wskazał, że przyczyną braku podpisanego egzemplarza Regulaminu DAIP był prawdopodobnie obiegowy tryb uzyskiwania akceptacji w tej sprawie przez czterech sygnatariuszy. Strona 10 z 25

11 Odnosząc się do braku wzorca umowy określonego przez Radę DAIP podniósł natomiast, że 8 pkt 2 umowy o współpracy z r. nie narzuca Radzie DAIP uchwalenia wzorca umowy a jedynie podstawowe warunki zawarcia tych umów i Rada DAIP warunki takie określiła, tj. stawki czynszu, czasookres pobytu w DAIP. Badania kontrolne NIK wykazały, iż uchwałą nr 3/2012 z r. Rada DAIP ustaliła cennik opłat za powierzchnię wynajmowaną w DAIP. Według Małgorzaty Dynowskiej, Kierownika Działu Rozwoju Firm - stosownie do 8 pkt 2 regulaminu DAIP - za przyjmowanie wniosków przedsiębiorców o przyjęcie ich do DAIP, ich kompletność i ocenę, odpowiadają dyrektorzy AIP przyjmujący wnioski. Stwierdziła także, że członkowie Rady DAIP (dyrektorzy AIP) na posiedzeniach tej Rady omawiali złożone wnioski, składając jednocześnie rekomendacje, o których mowa w 1 pkt 1 Regulaminu DAIP. Przyznała jednocześnie, że obsługując (jako protokolant) zebrania Rady DAIP, nie odnotowywała w protokołach faktu rekomendacji uważając, że jednomyślne podejmowanie decyzji świadczy o takiej rekomendacji Dyrektora AIP i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia. (dowód: akta kontroli str protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień M.Dynowskiej, kierownika Działu Rozwoju Firmy z r., str wyjaśnienia M.Dynowskiej, kierownika Działu Rozwoju Firm z r., str wyjaśnienia M.Winkowskiego, Wiceprezesa Zarządu WPT, str protokół oględzin strony internetowej WPT pod kątem istnienia cennika DAIP, str protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od M.Dynowskiej, kierownika Działu Rozwoju Firm w sprawie cennika DAIP oraz pomocy firmom w początkowej fazie rozwoju) Udogodnienia oferowane przedsiębiorcom funkcjonującym w Parku. Na przestrzeni analizowanego okresu WPT oferował swoim lokatorom następujące udogodnienia: Infrastruktura: udostępnianie sprzętu laboratoryjnego oraz powierzchni laboratoryjnych, biurowych i produkcyjnych z usługi wynajmu sprzętu technologicznego skorzystało 26 firm w 2010 r., 29 w 2011 r. i 25 w ciągu 3 kwartałów 2012 r.; możliwość dowolnej aranżacji wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby firm wykonano 45 aranżacji, w tym projekty lokalizacji studni dla procesu produkcji kriostatów i przebudowy pomieszczeń biurowych na laboratorium biotechnologiczne; udostępnianie 8 sal wyposażonych w sprzęt multimedialny w okresie (do 30.09) wynajęto je razy; udostępnianie przestrzeni wystawienniczej z przeznaczeniem na prezentację produktów firm i okolicznościowe wystawy; udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej i teletechnicznej (internet szerokopasmowy i sieć komputerowa) dostęp do internetu (150 firm), wewnętrzna centrala telefoniczna (300 abonentów), usługa hostingu (12 firm), usługa kolokacji serwerów (7 firm), usługa serwerowni zintegrowanych z powierzchnią biurową (8 firm), usługa serwerowni dedykowanych (6 firm); miejsca parkingowe dla firm na 738 miejsc parkingowych, zajętych było 656. Usługi biznesowe: wsparcie w komercjalizacji badań naukowych skorzystało 79 firm, w tym 26 w 2010 r., 28 w 2011 r. i 25 w 2012 r.; pomoc w rozwoju i promocji podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie; promocja firm i ich produktów, w tym udział w targach i misjach gospodarczych odbyło się 11 wydarzeń; przekazywanie ofert współpracy z International Association of Science Parks WPT otrzymał 60 zapytań o poszukiwaniu partnerów do współpracy międzynarodowej, Strona 11 z 25

12 które skierowano do przedsiębiorstw, 30 zaproszeń do udziału w konferencjach, seminariach i warsztatach, 10 zapytań o poszukiwaniu pracowników do udziału w specjalistycznych projektach, 8 zaproszeń do udziału w projektach, adresowanych bezpośrednio do WPT; kontakt z uczelniami, centrami transferu technologii, międzynarodowymi ośrodkami badawczymi (m.in. Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN), parkami technologicznymi w kraju i na świecie; współpraca w tworzeniu rynku na produkty i usługi oferowane przez firmy technologiczne w badanym okresie realizowano projekt Wielka Nauka - kolejny etap procesu transferu technologii (zwiększenie obecności dolnośląskich firm na rynku tworzonym przez europejskie ośrodki badawcze: CERN, ITER, XFEL, GSI); doradztwo w zakresie udzielanej przez WPT pomocy publicznej i de minimis z takiej usługi skorzystało 28 podmiotów, z czego 19 złożyło odpowiednie wnioski; usługi badawczo-rozwojowe w okresie (3 kwartały) z takich usług w ramach projektu Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław skorzystało 26 podmiotów; usługi na zlecenie WPT wykonał 600 takich usług, w tym 158 (dla 160 firm) w 2010 r., 257 (dla 247 firm) w 2011 r. i 187 (dla 188 firm) za 3 kwartały 2012 r.; możliwość wdrażania produkcji prototypowej np. prototyp modułu linii transferu helu XATL, prototypowa linia Nutribiomed; transfer nowych technologii do istniejących i tworzonych podmiotów gospodarczych np. a) lokator WPT wykonał prototyp trigeneracyjnego systemu klimatyzacji, tj. skojarzonego technologicznie wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i chłodu; prototyp został wdrożony na potrzeby 2 budynków WPT; b) firma z WPT pozyskała z CERN technologię Micro Chemical Vias i wdrożyła ją w warunkach przemysłowych za co otrzymała (wraz z WPT) srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Genewie; promocja przedsiębiorczości akademickiej (w DAIP); usługi szkoleniowe i doradcze możliwość udziału w seminariach, konferencjach, warsztatach oraz śniadaniach biznesowych; usługi obsługi sekretariatu oraz w zakresie finansów i rachunkowości (w DAIP); usługi recepcyjne. Współpraca w ramach klastra przemysłowego: możliwość skorzystania z linii technologicznej klastra NUTRIBIOMED oraz marki NUTRIBIOMED KLASTER dla produktów innowacyjnych z branży żywności, biotechnologii, kosmetyków; możliwość przystąpienia do klastrów, w których uczestniczy WPT. Efekt synergii: bliskość firm z branż wysokich technologii - możliwość nawiązania kontaktów i współpracy przy innowacyjnych projektach; możliwość skorzystania z bazy danych firm innowacyjnych w regionie; możliwość skorzystania z restauracji, przedszkola oraz centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. (Dowód: akta kontroli str informacja o realizacji oferty WPT w okresie (30.09)) W działalności WPT w zakresie udogodnień oferowanych przedsiębiorcom nie stwierdzono. Strona 12 z 25

13 Ustalone Laboratoria W okresie (3 kwartały) na terenie WPT funkcjonowały: 1. Laboratorium i Prototypownia Chemii i Biotechnologii, 2. Laboratorium i Prototypownia Mechaniczna, 3. Laboratorium i Prototypownia Kriogeniki i Technologii Gazów, 4. Laboratorium i Prototypownia Elektroniki, Mechaniki, Spintroniki, 5. Laboratorium i Prototypownia Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. Ponadto, w powyższym okresie rozpoczęto organizację laboratoriów [1] Energetyki, [2] Badań Nieniszczących, [3] Właściwości Materiałowych, [4] Optyki, Fotoniki i Metrologii oraz [5] Cyfryzacji, Przemysłu, Przechowywania i Ochrony Danych. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa w sprawie funkcjonujących w WPT laboratoriów) W badanym okresie obowiązywały regulaminy i umowy umożliwiające firmomlokatorom WPT i DAIP korzystanie z laboratoriów, tj.: regulamin (w formie umowy) określający zasady i tryb udostępniania przedmiotu umowy innym podmiotom, z którego wynikało która z firm była najemcą wiodącym laboratorium oraz jego obowiązki dotyczące udostępniania laboratorium innym podmiotom WPT; umowa o świadczenie przez WPT usług badawczo-rozwojowych w laboratoriach umiejscowionych w WPT; umowa najmu infrastruktury technicznej do celów prowadzenia prac badawczorozwojowych, zawierająca prawa i obowiązki firmy-lokatora WPT w zakresie korzystania, konserwacji i zabezpieczenia wynajmowanej infrastruktury technicznej, ramowa umowa najmu sprzętu technologicznego (zawierana do 2010 r.), zawierająca prawa i obowiązki przedsiębiorcy-lokatora WPT w zakresie korzystania, konserwacji i zabezpieczenia sprzętu technologicznego WPT; umowa najmu sprzętu technologicznego (zawierana od 2010 r.), zawierająca prawa i obowiązki przedsiębiorcy-lokatora WPT w zakresie korzystania, konserwacji i zabezpieczenia sprzętu technologicznego należącego do WPT. Dostęp firm-lokatorów WPT (DAIP) do laboratoriów był możliwy po zawarciu jednej z powyższych umów. W badanym okresie zawarto w sumie 75 takich umów udostępniających 5 laboratoriów. (dowód: akta kontroli str wykaz laboratoriów WPT z liczbą firm korzystających z danego rodzaju umów - regulaminów korzystania z laboratorium, str przykłady umów obowiązujących w laboratoriach WPT) W działalności WPT w zakresie określenia zasad korzystania z laboratoriów nie stwierdzono. Usługi doradcze i szkolenia W okresie (3 kwartały) WPT zorganizował usługi doradczo-szkoleniowe w następujących dziedzinach: przedsiębiorczość i tworzenie firm: doradztwo (29), dzielenie się dobrymi praktykami (29), konferencje (5), konkursy (3), spotkania informacyjne (2), szkolenia (9), targi (1), warsztaty (13), wizyty studyjne (10); dostęp do środków z funduszy UE: szkolenia (3), doradztwo (1); badanie rynku i konkurencji: doradztwo (1), szkolenia (1); informacja technologiczna i patentowa: szkolenia (3), dzielenie się dobrymi praktykami (1), spotkania informacyjne (3); pośrednictwo kooperacyjne: doradztwo (1), szkolenia (1), spotkania brokerskie (1); Strona 13 z 25

14 finanse i podatki: szkolenia (4), doradztwo (1); zarządzanie biznesem i jakością: doradztwo (15), seminaria (5), szkolenia (37), warsztaty (2); wdrażanie nowych produktów i technologii: seminaria (2), doradztwo (3), szkolenia (6), wizyty studyjne (1), dzielenie się dobrymi praktykami (1). (dowód: akta kontroli str informacja o poziomie realizacji oferty WPT w ramach usługi doradztwo i szkolenia ) W działalności WPT w zakresie usług doradczych i szkoleń nie stwierdzono. Pomoc w dostępie do środków publicznych Regionalne fundusze pożyczkowe W dniu r. odbyło się spotkanie informacyjne Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji, dotyczące możliwości uzyskania pożyczki na rozwój firm ze środków Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, który otrzymał współfinansowanie ze środków UE w ramach inicjatywy JEREMIE, nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb zainteresowanie wykazało 2 lokatorów WPT. Fundusze kapitału zalążkowego W dniu r. odbyła się konferencja Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pt. Nie tylko dotacje na innowacje efektywna komercjalizacja, w ramach której przedstawiane były możliwości otrzymania kapitału z funduszu kapitału zalążkowego Pomeranus Seed zainteresowanie wykazały 2 firmy z WPT, które złożyły w 2010 r. wnioski o wsparcie finansowe w wysokości 200 tys. euro z funduszu Pomeranus Seed, ale go nie otrzymały ze względu na brak możliwości oceny ryzyka ich produktów. Współpraca z Aniołami Biznesu W 2010 r. WPT był liderem regionalnym w projekcie Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu Innowacja, który był współfinansowany w ramach poddziałania Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W ramach projektu WPT zorganizował spotkania biznesowe i szkolenia dla 10 firm, z których 1 pozyskała dzięki temu inwestora udziałowego. Pomoc w dostępie do środków UE W związku z transferem wsparcia otrzymanego na podstawie umów o dofinansowanie z działań 5.1 i 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla projektów Rozwój rozwiązań kooperacyjnych klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław, WPT zobowiązany był udzielać członkom klastra i lokatorom WPT, pomoc de minimis lub pomoc publiczną. Lokatorzy WPT mogli uzyskać pomoc de minimis na usługi badawczo-rozwojowe, najem infrastruktury technicznej i sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych, oraz pomoc publiczną na usługi szkoleniowe, doradcze w zakresie badań naukowych i transferu technologii lub praw własności intelektualnej. Natomiast dla członków Klastra pomoc de minimis udzielana była na korzystanie z całości lub poszczególnych modułów Prototypowej Linii Technologicznej. WPT udzielił pomocy de minimis 20 firmom, w tym 16 lokatorom WPT oraz 4 członkom klastra NUTRIBIOMED na łączną kwotę zł, w tym zł w ramach projektu Od Wrocławskiego Parku i zł w ramach projektu Rozwój powiązań. WPT podejmował się także innej pomocy w dostępie do środków UE, czego przykładem była: współpraca w ramach konsorcjum zawiązanego we wrześniu 2011 r. dla realizacji projektu Badanie możliwości automatyzacji procesu suszarniczo pakującego Strona 14 z 25

15 makaron walcowany typu zapałka w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Złożony w tej sprawie wniosek konkursowy został po przeprowadzeniu przez PARP oceny formalnej i merytorycznej oraz po procedurze odwoławczej zaakceptowany, jednakże uzyskana liczba punktów nie wystarczyła do umieszczenia projektu na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania; koordynacja działań i utworzenie konsorcjum związanego z projektem HEDYS systemy dystrybucji ciekłego helu. Wniosek przygotowany przez konsorcjum z WPT jako liderem, został w lipcu 2011 r. złożony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Warszawie, ale po pozytywnej ocenie formalnej nie otrzymał pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. W okresie (do ) WPT nie realizowało pomocy w dostępie do funduszy poręczeniowych, kredytów oraz pośrednictwa kredytowego. (dowód: akta kontroli str informacja o udzielonej przez WPT pomocy w dostępie do środków publicznych) W działalności WPT w zakresie pomocy w dostępie do środków publicznych nie stwierdzono. Klastry przemysłowe W badanym okresie w WPT obowiązywały 3 umowy partnerskie o współpracy w ramach klastrów przemysłowych, tj. dotyczące: 1. klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, powołanego w 2007 r. przez 25 podmiotów z zamiarem integracji współpracy między uczelniami wyższymi, centrami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi tematyką nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych; gdzie rolą WPT był transfer informacji; 2. klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Generacji i Użytkowania Energii od skali Mega do Nano, powołanego w 2007 r. przez 16 podmiotów w celu integracji współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, urzędami lokalnymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami naukowymi i transferu technologii oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi tematyką nowoczesnych (innowacyjnych) technik i technologii, gdzie rolą WPT było promowanie polityki zarządzania klastrem, a efektem budowa na terenie WPT wyspecjalizowanego laboratorium energetycznego (Laboratorium Energetyki) w ramach projektu Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław ; 3. klastra NUTRIBIOMED, powołanego w 2007 r. przez 20 podmiotów z zamiarem integracji współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami badawczorozwojowymi, centrami naukowymi i transferu technologii oraz podmiotami gospodarczymi działającymi na obszarach żywności, suplementów diety, biotechnologii i biomedycyny, gdzie rolą WPT była koordynacja prowadzonych przedsięwzięć, w tym realizacja na rzecz klastra projektu pn. Rozwój powiązań kooperacyjnych klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, a efektem stworzenie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji suplementów diety, nutraceutyków i preparatów biomedycznych. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa dot. klastrów przemysłowych z r., str umowa partnerska w sprawie powołania klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych z r., str umowa partnerska w sprawie powołania klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Generacji i Użytkowania Energii od skali Mega do Nano z r., str umowa partnerska w sprawie powołania klastra NUTRIBIOMED z r.) Strona 15 z 25

16 Ustalone Ocena cząstkowa Z informacji uzyskanych od koordynatorów klastrów wynika, że według stanu na r. w ramach klastrów działało: - 10 jednostek naukowo-badawczych, 2 jednostki samorządowe, 7 instytucji otoczenia biznesu oraz 50 przedsiębiorstw (klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych ), - 5 jednostek naukowo-badawczych, 1 jednostka samorządowa oraz 17 przedsiębiorców (klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Generacji i Użytkowania Energii od skali Mega do Nano ), - 6 jednostek naukowo-badawczych, 3 instytucje otoczenia biznesu oraz 33 przedsiębiorstwa (klaster NUTRIBIOMED ). (dowód: akta kontroli str oświadczenie J.Kułdo - kierownika Linii Technologicznej w sprawie ilości członków klastrów przemysłowych) W działalności WPT w zakresie tworzenia klastrów przemysłowych nie stwierdzono. Centrum transferu technologii i wirtualny adres W WPT nie utworzono centrum transferu technologii (współpracowano z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, co opisano w punkcie 3.1). WPT nie oferuje firmom możliwości uzyskania wirtualnego adresu bez konieczności wynajmu powierzchni. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa dot. centrum transferu technologii w WPT, oświadczenie J.Rać - Wiceprezesa WPT w sprawie umożliwiania firmom uzyskania adresu wirtualnego) W działalności WPT w ww. zakresie nie stwierdzono. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych działalność WPT w latach i do 30 września 2012 r. w zakresie sposobu doboru firm do Parku oraz pomocy udzielanej tym firmom, w związku z ami polegającymi na podejmowaniu działań przez WPT i DAIP na podstawie niezatwierdzonego przez Radę DAIP Regulaminu DAIP, niestosowaniu przy przyjmowaniu firm do DAIP części zasad określonych w Regulaminie tej jednostki oraz na niedostatecznym dokumentowaniu procesu doboru firm do WPT i DAIP. 2. Skuteczność działań WPT w zakresie wdrażania nowych technologii Wprowadzanie nowych i/lub istotnie ulepszonych produktów, usług, bądź procesów. W badanym okresie 49 podmiotów (lokatorzy WPT i DAIP, członkowie klastra NUTRIBIOMED oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) wprowadziło w sumie 131 innowacji produktowych lub procesowych, w tym 104 innowacyjne produkty (np. katalizatory metatezy, kuracja biodermokosmetyczna na bazie komórek macierzystych, liposomowa postać doksorubicyny), 25 innowacyjnych usług (np. hodowla komórek macierzystych, sposób dezynfekcji wody lodowej i powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) oraz 35 ulepszeń procesów (np. otrzymywanie z chmielu produktu bogatego w polifenole, badania jakości wody w procesach produkcyjnych wyrobów stalowych i plastikowych metodą spektrofotometryczną). Spośród tych podmiotów 17 otrzymało od WPT pomoc de minimis w łącznej kwocie zł w ramach 2 projektów: Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Strona 16 z 25

17 Ustalone Ocena cząstkowa Innopolis Wrocław oraz Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych powiązań. (dowód: akta kontroli str informacja o innowacjach produktowych lub procesowych, str wykaz firm wprowadzających innowacje produktowa i procesowe, które otrzymały pomoc de minimis, str informacja o udzielonej przez WPT pomocy w dostępie do środków publicznych) W działalności WPT w zakresie wprowadzania nowych i/lub istotnie ulepszonych produktów, usług bądź procesów nie stwierdzono Efekty wdrażania innowacji w działalności prowadzonej w WPT. W oparciu o zgromadzone przez WPT dane stwierdzono, że wdrażanie procesów innowacyjnych przez 42 firmy zlokalizowane w WPT oraz przez 7 członków klastra NUTRIBIOMED skutkowało: 1. w przypadku lokatorów WPT: - wprowadzeniem na rynek ok. 124 nowych produktów (tj. średnio 3 na jedną firmę), - 23 zgłoszeniami patentowymi i 2 udzielonymi patentami, np. hodowla komórek macierzystych, sposób dezynfekcji przepływającego powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, - pozyskaniem ok nowych klientów, tj. średnio 127 na jedną firmę, - wzrostem przychodów średnio o 91,9%, - wzrostem zatrudnienia o ok. 277 etatów, tj. średnio 6,6 etatu na jedną firmę, - przyjęciem ok. 306 stażystów/praktykantów, tj. średnio 8 osób na jedną firmę; 2. w przypadku członków klastra NUTRIBIOMED: - opracowaniem 3 nowych technologii (przez 3 firmy) i praktyczną weryfikacją opracowanej technologii (przez 1 firmę), np. produkcji ekstraktu polifenolowego, produkcji preparatu Flowinar w skali półprzemysłowej, - stworzeniem 3 nowych produktów (przez 3 firmy), np. preparat OVOCALICUM PLUS, fosfolipidy z żółtek jaj ptaków - złożeniem 5 zgłoszeń patentowych (przez 3 firmy), np. sposób wytwarzania preparatu wapniowo-organicznego ze skorup jaj ptaków, zestaw i sposób produkcji lizozymu z białka jaja kurzego, zestaw i sposób produkcji beta-glukanu, nierozpuszczalnego błonnika pokarmowego oraz preparatu białek owsa; - rozwojem know-how (10 innowacji w 3 firmach), - powstaniem wyników o charakterze naukowo-badawczym (3 innowacje w 2 firmach), - uzyskaniem nagrody w konkursie przez 1 firmę. (dowód: akta kontroli str informacja dotycząca efektów wdrażania innowacji firm zlokalizowanych w WPT, str informacja dotycząca efektów wdrażania innowacji produktowych i procesowych firm zgromadzonych w Klastrze NUTRIBIOMED) W działalności WPT w zakresie efektów wdrażania innowacji nie stwierdzono. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność WPT w zakresie skuteczności działań w ramach wdrażania nowych technologii. Strona 17 z 25

18 Ustalone 3. Współpraca WPT z uczelniami i instytucjami badawczymi Współpraca z centrami transferu technologii, rzecznikami patentowymi oraz innymi uczelnianymi komórkami transferu technologii. W badanym okresie WPT współpracował z utworzonym przez Politechnikę Wrocławską Wrocławskim Centrum Transferu Technologii (dalej: WCTT) w ramach: 1. projektu Enterprise Europe Network w zakresie: aktywnego informowania i naboru firm do projektów, organizacji śniadań biznesowych z udostępnieniem własnych sal konferencyjnych (4 razy 12 ), organizacji spotkań b2b oraz organizacji szkoleń informacyjnych (23 przypadki); z tej współpracy skorzystało 13 lokatorów WPT; 2. porozumienia o współpracy z r., zgodnie z którym WPT zobowiązał się do udostępnienia przez okres 2 lat powierzchni biurowej na potrzeby laureatów każdej kolejnych edycji konkursu Pomysł na biznes ; w okresie (3 kwartały) z możliwości tej skorzystały 3 firmy. WPT nie współpracował w latach i w ciągu 3 kwartałów 2012 r. z innymi uczelnianymi centrami transferu technologii, uczelnianymi rzecznikami patentowymi oraz innymi uczelnianymi komórkami transferu technologii. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa dot. współpracy WPT z WCTT, str oświadczenie z r. A.Kowalskiej - Kierownika Działu Laboratoriów Badawczo-Rozwojowych WPT w sprawie współpracy WPT z innymi CTT, uczelnianymi rzecznikami patentowymi oraz innymi uczelnianymi komórkami transferu technologii) W działalności WPT w zakresie współpracy z WCCT nie stwierdzono Uczestnictwo pracowników szkół wyższych w prowadzeniu laboratoriów WPT. W okresie (do 30.09) 11 pracowników szkół wyższych, w tym 2 będących członkami organów WPT, uczestniczyło w tworzeniu i prowadzeniu laboratoriów Parku. I tak: 1. do zadań 2 pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej, będących jednocześnie członkami organów WPT, należało: a. pełnienie ogólnego nadzoru merytorycznego (niezależnie od nadzoru wynikającego z pełnionej funkcji) nad organizowaniem laboratoriów 13 ; b. wsparcie merytoryczne nad organizowaniem: Laboratorium i Prototypowni Procesów Biotechnologicznych, Laboratorium Diagnostycznego Właściwości Fizycznych, Mechanicznych i Elektrycznych, Pracowni Wytwarzania i Diagnostyki Płytek oraz Obwodów Elektronicznych, Laboratorium Niskich Temperatur, Wysokich Ciśnień i Próżni, Prototypowni Obróbki Mechanicznej; 2. do zadań 2 pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego i 1 z Uniwersytetu Przyrodniczego należały konsultacje w zakresie: organizacji Laboratorium i Prototypowni Procesów Biotechnologicznych, zakupu sprzętu technologicznego; r., r., r. i r. 13 Laboratorium i Prototypownia Procesów Biotechnologicznych, Laboratorium Diagnostyczne Właściwości Fizycznych, Mechanicznych i Elektrycznych, Pracownia Wytwarzania i Diagnostyki Płytek oraz Obwodów Elektronicznych, Laboratorium Niskich Temperatur, Wysokich Ciśnień i Próżni, Prototypownia Obróbki Mechanicznej, Laboratorium i Prototypownia Chemii i Biotechnologii, Laboratorium i Prototypownia Mechaniczna, Laboratorium i Prototypownia Kriogeniki i Technologii Gazów, Laboratorium i Prototypownia Elektroniki, Mechatroniki, Spintroniki, Laboratorium i Prototypownia Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Laboratorium Energetyki, Laboratorium Badań Nieniszczących, Laboratorium Właściwości Materiałowych, Laboratorium Optyki, Fotoniki i Metrologii, Laboratorium Cyfryzacji, Przesyłu, Przechowywania i Ochrony Danych. Strona 18 z 25

19 Ustalone 3. do zadań 3 pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej i 1 z Uniwersytetu Przyrodniczego należał udział w postępowaniach przetargowych na dostawy wyposażenia: Laboratorium Diagnostycznego Właściwości Fizycznych, Mechanicznych i Elektrycznych, Laboratorium Niskich Temperatur, Wysokich Ciśnień i Próżni, Laboratorium i Prototypowni Procesów Biotechnologicznych; 4. do zadań 1 pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej i 1 z Uniwersytetu Wrocławskiego należało świadczenie usług eksperckich w zakresie: inżynierii biomedycznej w Laboratorium i Prototypowni Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej oraz biotechnologii w Laboratorium i Prototypowni Chemii i Biotechnologii. (Dowód: akta kontroli str zestawienie funkcji pełnionych przez pracowników uczelni wyższych w zakresie tworzenia laboratoriów w latach (do 30.09)) W działalności WPT w zakresie uczestnictwa pracowników szkół wyższych w prowadzeniu laboratoriów Parku nie stwierdzono Członkostwo przedstawicieli uczelni w organach WPT lub radach programowych. W okresie (3 kwartały) 11 przedstawicieli 6 wyższych uczelni wrocławskich było członkami: Rady Nadzorczej WPT (5 osób), Zarządu WPT (1 osoba), Komitetu Sterującego i/lub Rady Klastra NUTRIBIOMED (5 osób). (dowód: akta kontroli str zestawienie przedstawicieli uczelni będących członkami organów WPT oraz rad programowych WPT) W działalności WPT w zakresie członkostwa przedstawicieli uczelni w organach Parku nie stwierdzono Wspólne projekty wdrożeniowe. W ramach współpracy przy transferze technologii wytworzonych przez uczelnie wyższe, WPT w analizowanym czasie: a. wykorzystywał Prototypową Linię Technologiczną do produkcji suplementów żywieniowych nowej generacji, dzięki której wdrożono 7 technologii, z czego 3 opracowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (proces produkcyjny lizozymu, fosfolipidów w warunkach ekstrakcji chemicznej i fosfolipidów w warunkach nadkrytycznych CO 2 ) oraz po 1 przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (pilotażowa produkcja preparatu wapniowo-witaminowego ze skorupek jaj oraz jego tabletkowanie), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (proces ekstrakcji chmielu w kierunku otrzymania produktu bogatego w polifenole), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (proces produkcyjny betaglukanu, białka owsianego i błonnika nierozpuszczalnego) oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (proces pasteryzacji i obróbki siary). b. z Politechniką Wrocławską uczestniczył w realizacji międzynarodowego projektu XFEL; celem współpracy było wykonanie przez pracowników uczelni dokumentacji technicznej (koncepcyjnej i wykonawczej) oraz nadzór technologiczny nad wykonaniem wielokanałowej linii transferu helu XATL1 (w tym prototypu jednego modułu) oraz dwóch kriostatów nadciekłego helu XATC1 i XATC2, które to elementy są fragmentem stanowiska badawczego w ośrodku naukowym DESY w Hamburgu, prowadzącym testy wnęk niobowych budowanego lasera rentgenowskiego na swobodnych elektronach XFEL Prototyp modułu linii kriogenicznej został zrealizowany w okresie maj-grudzień 2010 r. Produkcja linii kriogenicznej oraz dwóch kriostatów rozpoczęła się w grudniu 2010 r. i trwała do czasu zakończenia kontroli. Strona 19 z 25

20 Ocena cząstkowa W ramach współpracy przy transferze technologii podpisano 16 umów, których stronami były m.in. polskie uczelnie wyższe, z czego 5 dotyczyło wykorzystania Prototypowej Linii Technologicznej do produkcji suplementów nowej generacji, a 11 realizacji projektu XFEL. Ponadto w okresie (3 kwartały) WPT podpisał z uczelniami wyższymi umowy (porozumienia) stanowiące podstawę do wdrożeń, w tym m.in. umowę Konsorcjum KRIOPAK, umowy partnerskie w sprawie powołania klastrów pn. Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Generacji i Użytkowania Energii od skali Mega do Nano, a także porozumienie w sprawie powołania Polskiej Platformy Technologii Nuklearnych oraz umowę o współpracy w zakresie badań i rozwoju synergii energii. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa dot. współpracy WPT przy transferze technologii i wdrożeniach) W działalności WPT w zakresie wspólnych z uczelniami wyższymi projektów wdrożeniowych nie stwierdzono. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie współpracy WPT z uczelniami wyższymi. Ustalone Ocena cząstkowa 4. Współpraca WPT z instytucjami wspierającymi biznes WPT współpracował z 19 instytucjami otoczenia biznesu, w tym m.in. z: 1. Dolnośląską Izbą Gospodarczą, której przedstawiciele byli członkami organów WPT oraz z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w zakresie organizacji Śniadań Biznesowych z przedstawicielami świata nauki i biznesu, czy wyjazdów na targi gospodarcze, np. CeBIT w Hanowerze (współpraca niesformalizowana). Instytucje te miały po 0,025% udziałów w WPT; 2. International Association of Science Parks (deklaracja współpracy) współpraca z firmami w parkach technologicznych; 3. Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu Innowacja (umowa konsorcjum) projekt założenia sieci indywidualnych inwestorów kapitałowych, inicjowanie działalności innowacyjnej; 4. Wrocławskim Medycznym Parkiem Naukowo-Technologicznym (umowa partnerska) powołanie i współpraca w ramach Klastra NURIBIOMED. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa o współpracy WPT z instytucjami otoczenia biznesu) W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie powiązań z instytucjami wspierającymi biznes nie stwierdzono. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie współpracy WPT z instytucjami wspierającymi biznes. Strona 20 z 25

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Wrocławski Park Technologiczny S.A. Miejsce gdzie myśl zamienia się w produkt Oferta dla przedsiębiorców Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Marek Winkowski

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu powierzchni biurowych, laboratoryjnych i produkcyjnych we Wrocławskim Parku Technologicznym

Oferta wynajmu powierzchni biurowych, laboratoryjnych i produkcyjnych we Wrocławskim Parku Technologicznym Oferta wynajmu powierzchni biurowych, laboratoryjnych i produkcyjnych we Wrocławskim Parku Technologicznym Dojazd i komunikacja Wrocławski Park Technologiczny (łącznie 44 000 m 2 powierzchni biurowej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy /Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU. Postanowienia ogólne

AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU. Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do uchwały nr 86/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH.

Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Politechniki Krakowskiej

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Politechniki Krakowskiej REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Politechniki Krakowskiej Załącznik do uchwały nr 78/o/12/2014 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 Ul. AKADEMICKA 5; 44-100, GLIWICE; T/F: +48 32 237 1985 www.aip.polsl.pl aip@polsl.pl REGULAMIN WEWNĘTRZNY AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Lubaczów, październik 2015 1 1 Postanowienia ogólne 1. Park Przemysłowy Lubaczów zwany dalej Parkiem jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 5 października 2010 r. RPO w liczbach - ZREALIZOWANE 44 przeprowadzone nabory (tryb konkursowy,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego Toruń 1 Parki technologiczne w Polsce W prezentacji wykorzystano dane na podstawie raportu z roku 2009 pod tytułem Ośrodki innowacji

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER I. Organizator, Pojęcia 1. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku. Gdańsk ul. Długi Targ 28/29 [Fundacja] 2. Projekt Biznes na Start [Projekt]

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE PROJEKTY. Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.

REALIZOWANE PROJEKTY. Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. REALIZOWANE PROJEKTY Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. Agenda Wrocławski Medyczny Park Naukowo - Technologiczny Klaster e-zdrowie Cele Usługi Przyszłość Medyczne Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-09-04/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity wystąpienia pokontrolnego po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Rozstrzygającej z 9 listopada 2012 r.) I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Podmiotów na najem powierzchni biurowej. w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych. Definicje

Regulamin Rekrutacji Podmiotów na najem powierzchni biurowej. w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych. Definicje Regulamin Rekrutacji Podmiotów na najem powierzchni biurowej w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych Ilekroć w Regulaminie używa się pojęcia: 1 Definicje 1. KPT oznacza Krakowski Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.57.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uruchomienia akademickiego inkubatora przedsiębiorczości pod nazwą Uniwersytecki Inkubator

Bardziej szczegółowo

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis)

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis) Zasady organizacji konkursu Toruń, 30 stycznia 2014 r. Dostępna alokacja Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursów wynosi 19 000 000,00 PLN, przy czym środki przewidziane na: konkurs

Bardziej szczegółowo

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z gospodarką. Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z gospodarką. Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Współpraca Politechniki Wrocławskiej z gospodarką Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Strategia rozwoju Politechniki Wrocławskiej (2013) Wśród celów strategicznych: Cel

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 0 58 555 97 00, fax: 0 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl pomiędzy: UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ŁRPN-T

REGULAMIN DZIAŁANIA ŁRPN-T REGULAMIN DZIAŁANIA ŁRPN-T Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej ŁRPN-T sp. z o.o. nr 4 z dnia 27 kwietnia 2007 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 28 Zarządu ŁRPN-T sp. z o.o. z dnia 4 kwietnia 2007 r. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BROKERA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU BON NA INNOWACJE WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ

REGULAMIN BROKERA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU BON NA INNOWACJE WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ REGULAMIN BROKERA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU BON NA INNOWACJE WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ realizowanego przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU ROZTOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AGENCJA ROZWOJU ROZTOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN INKUBATORA Marki Roztocze Zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. w dniu 15 grudnia 2012 roku. 1 Inkubator Marki Roztocze, zwany dalej Inkubatorem, jest wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik numer 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego Nr191/11, z dnia 20.12.2011r. REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Będziński Inkubator Przedsiębiorczości jest projektem opracowanym

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka

Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka Oferta wynajmu powierzchni produkcyjno-magazynowych Wrocław, 2015 r. Szanowny Panie, Zapraszamy do wynajmu powierzchni w Hali Nowa Siódemka, inwestycji realizowanej

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Jak parki technologiczne wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Dariusz Szymańczak Dyrektor Departament Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. CZWARTE SPOTKANIE PANELOWE EKSPERTÓW Możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych na uczelniach regionu kujawsko-pomorskiego

SPRAWOZDANIE. CZWARTE SPOTKANIE PANELOWE EKSPERTÓW Możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych na uczelniach regionu kujawsko-pomorskiego Konsorcjum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ Rozdział 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału FORUM PRACODAWCÓW 206 Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału PLAN PREZENTACJI. Programy Regionalne dla Województwa Śląskiego na lata 204-2020, 2. Programy krajowe PARP,

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami,

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Producentów i Przetwórców Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego producentów warzyw, owoców i miodu oraz podmioty, które wykorzystują te surowce we własnym

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo