LWR /2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LWR 4101-16-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LWR /2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Ocena ogólna Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/128 Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Joanna Marczyk, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr z r. (dowód: akta kontroli str. 1 upoważnienie do kontroli) Wrocławski Park Technologiczny S.A., ul. Muchoborska 18, Wrocław. Maciej Potocki, Prezes Zarządu. (dowód: akta kontroli str. 3 wykaz osób pełniących funkcje Prezesa i Wiceprezesów WPT w latach , str. 4 uchwała nr 12/R/12 Rady Nadzorczej WPT z r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu WPT, str. 5 uchwała nr 7/RN/2011 Rady Nadzorczej WPT z r. w sprawie powołania Zarządu Spółki na VI kadencję) II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych 1 ocenia działalność Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (dalej: WPT lub Park) w zakresie wdrażania innowacji w latach i do 30 września 2012 r. w związku ze stwierdzeniem wynikających z: [1] niezrealizowania wskaźnika produktu pn. wartość zakupionego wyposażenia, odnoszącego się do projektu Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław, gdyż w latach zamiast 24,7 mln zł wydatkowano na ten cel 4,6 mln zł; [2] niedostatecznego dokumentowania procesu naboru do WPT i Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (dalej: DAIP); [3] przeprowadzania naboru do DAIP w oparciu o niezatwierdzony przez Radę DAIP regulamin. Do pozytywnych przejawów kontrolowanej działalności Parku należy zaliczyć: [1] efektywne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie prac związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem WPT, co skutkowało wprowadzaniem nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź procesów; [2] udzielanie pomocy działającym w ramach WPT firmom; [3] współpracę z uczelniami wyższymi i instytucjami wspierającymi biznes. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Organizacja WPT oraz sposób doboru firm funkcjonujących w Parku i pomoc udzielana tym firmom Status podmiotu prowadzącego park technologiczny oraz sytuacja finansowa WPT, w tym źródła przychodów i kategorie kosztów. Status podmiotu. 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych, negatywna. Strona 2 z 25

3 WPT działa od r., a jego większościowym akcjonariuszem jest Miasto Wrocław posiadające 94,447% akcji 2. Celem działania Parku w analizowanym okresie była stymulacja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii, w szczególności: 1) tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia warunków do generowania innowacji, 2) pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, 3) transfer nowych technologii do istniejących i nowotworzonych podmiotów gospodarczych, 4) komercjalizacja wyników badań naukowych, 5) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie nauk biotechnologicznych i technicznych, 6) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi. (dowód: akta kontroli str. 6-24, 30-37, 39) Sytuacja finansowa Zysk netto WPT zwiększył się z 1,8 mln zł w 2010 r. do 3,0 mln zł w 2011 r., a na koniec 3 kwartału 2012 r. wyniósł 1,9 mln zł. Dodatni wynik finansowy wynikał bezpośrednio ze wzrostu przychodów WPT z 14,5 mln zł w 2010 r. do 25,3 mln zł w 2011 r., które po 3 kwartałach 2012 r. osiągnęły poziom 19,5 mln zł. Największą wartościowo pozycją przychodów WPT były wpływy z najmu powierzchni, wynoszące 9,1 mln zł w 2010 r., 9,7 mln zł w 2011 r. i 9,5 mln zł w ciągu 3 kwartałów 2012 r. Zauważyć należy, iż po znaczącym wzroście przychodów z tytułu sprzedaży usług badawczo-rozwojowych, bo z 0,5 mln zł w 2010 r. do 8,3 mln zł w 2011 r., nastąpiło ich zmniejszenie do 1,7 mln zł po 3 kwartałach 2012 r. (dowód: akta kontroli str sprawozdania finansowe) Regulowanie należności przez lokatorów WPT W przypadku 30 wybranych do badań kontrolnych przedsiębiorców - lokatorów WPT: - ogólna kwota naliczonych im czynszów i innych opłat wyniosła zł, w tym zł w 2010 r., zł w 2011 r. i zł w 2012 r. (do 30.09), - kwota zapłaconych czynszów i innych opłat wyniosła: zł (97,1% należności), w tym zł w 2010 r. (100% należności), zł w 2011 r. (95,1% należności) oraz zł za 3 kwartały 2012 r. (96,5% należności), - z zapłatą czynszu zalegały 2 firmy, tj. CW i NE, których zaległości dotyczyły okresów od marca 2011 r. do września 2012 r. oraz od lipca do września 2012 r. i na koniec badanego okresu wyniosły ogółem zł 3, z czego zł za 2011 r. i zł za 3 kwartały 2012 r. (dowód: akta kontroli str zestawienie naliczonych i opłaconych czynszów oraz innych opłat przez 30 wybranych firm-lokatorów WPT) Józef Rać, Wiceprezes Zarządu WPT potwierdził, że WPT nie posiadał regulaminu reagowania na zaległości z tytułu czynszu, a analiza należności przeprowadzana była przez Dział Finansowy okresowo i w przypadkach stwierdzenia zaległości uruchamiana była korespondencja z dłużnikiem. W przypadku zaległości firmy NE, telefonicznie monitowano firmę do zapłaty, natomiast do firmy CW wysłano 5 wezwań do zapłaty zaległości, przy czym nie zachowano ich kopii. Podniósł także, że w myśl umów najmu WPT ma prawo rozwiązać taką umowę w wypadku zalegania z zapłatą czynszu i opłat dodatkowych za dwa pełne okresy płatności (miesiące). (dowód: akta kontroli str oświadczenie J.Rać, Wiceprezesa WPT z r. w sprawie braku regulaminu reagowania na zadłużenie najemców, str oświadczenie J.Rać, Wiceprezesa WPT 2 Pozostali akcjonariusze to: Uniwersytet Wrocławski 1,289%, BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. 1,269%, Politechnika Wrocławska 1,040%, Agencja Rozwoju Przemysłu 1,016%, Uniwersytet Przyrodniczy 0,846%, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej 0,042%, Dolnośląska Izba Gospodarcza 0,025%, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 0,025% zł zaległość firmy CW, z czego zł dotyczyło 2011 r. i zł dotyczyło 2012 r., a zł to zaległość firmy NE dotycząca 2012 r. Strona 3 z 25

4 Ustalone z r. w sprawie wezwań firmy CW do zapłaty oraz spłat zaległości, str wyjaśnienie J.Rać, Wiceprezesa WPT w sprawie zaległości firmy NE) WPT zaakceptował r. 4 propozycję właściciela firmy CW, zawierającą harmonogram spłaty zadłużenia i przyrzeczenie złożenia do dyspozycji WPT dwóch weksli na kwotę zł na zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Firma CW nie dotrzymała harmonogramu spłaty, gdyż do r. zapłaciła mniej o zł. Stan zaległości firm CW i NE na ten dzień wynosił odpowiednio zł i zł. Według Józefa Rać, Wiceprezesa WPT przed podpisaniem ugody z firmą CW, tj. w sierpniu 2011 r., zmniejszono wynajmowaną przez nią powierzchnię z 239 m 2 do 89 m 2 oraz stawkę czynszu z 48,0 zł/m 2 do 41,1 zł/m 2, a WPT odstąpił od wypowiedzenia umowy najmu m.in. z uwagi na fakt, iż firma CW wywodzi się z DAIP i w dalszym ciągu rozwija swoją działalność. (dowód: akta kontroli str zestawienie należnych od 30 wybranych firm i zapłaconych kwot czynszów; str oświadczenie J.Rać, Wiceprezesa WPT z r. w sprawie ugody z firmą CW, str propozycja firmy CW spłaty zadłużenia i wystawienia weksli z r., str oświadczenie J.Rać, Wiceprezesa WPT z r. w sprawie wezwań firmy CW do zapłaty oraz spłat zaległości, str i wyjaśnienia J.Rać w sprawie zaległości firmy CW) W działalności WPT w zakresie naliczania i egzekucji należności z czynszów i innych opłat wystąpiła nieprawidłowość związana z brakiem jednolitych zasad reagowania na zaległości z tytułu czynszu najmu w celu odzyskania tych należności, szczególnie od firmy CW. Działania polegające na zmniejszeniu wynajmowanej powierzchni i stawki czynszu oraz akceptacje ugody i harmonogramu spłat, okazały się niewystarczające, a zaległość firmy CW wzrosła ze zł (stan na r.) do zł (stan na r.), co może stanowić realne zagrożenie ściągalności kwot należnych WPT. Regulowanie należności przez lokatorów DAIP W przypadku 30 wybranych do badań kontrolnych przedsiębiorców - lokatorów DAIP: - ogólna kwota naliczonych im czynszów wyniosła zł, w tym zł w 2010 r., zł w 2011 r. i zł w 2012 r. (do 30.09), - kwota czynszów uregulowanych odpowiadała kwocie czynszów naliczonych, przy czym 9 firm miało w tym zakresie na koniec września 2012 r. zaległości w łącznej wysokości zł, które zostały uregulowane w październiku 2012 r. - kwota zapłaconych czynszów wyniosła 100% kwot naliczonych, przy czym 9 firm uregulowało swoje zaległości wynikłe na dzień r. (7.083,45 zł) z kilkudniowym opóźnieniem (dowód: akta kontroli str notatka służbowa dot. zaległości firm - lokatorów DAIP na r., str wykaz umów i ich zmian wybranych 30 firm - lokatorów DAIP w latach , str wykaz czynszów lokatorów DAIP - kwot zapłaconych za poszczególne miesiące okresu od r. do r.) W działalności WPT w zakresie regulowania należności z tytułu czynszów najmu przez lokatorów DAIPnie stwierdzono. Budynki i lokatorzy WPT Według stanu na koniec września 2012 r. WPT dysponował 5 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej ,5 m 2, z czego wykorzystywano ,6 m 2 (82,3%), w tym w budynku: Alfa 5 080,2 m 2 (94,0%), budynku Beta 7 958,3 m 2 (99,0%), budynku Gamma 7 075,0 m 2 (94,0%), budynku Delta 8 070,7 m 2 (52,0%), budynku Omega 2 777,3 m 2 (71,3%). Powodem niższego wykorzystania powierzchni 4 Zaległość firmy CW na dzień r. wyniosła nie mniej niż zł. Strona 4 z 25

5 budynków Delta i Omega był fakt ich niedawnego, na początku 2012 r., oddania do użytkowania. W badanym okresie w budynkach tych wynajmowano 5 powierzchnie użytkowe 120 lokatorom prowadzącym działalność w różnych branżach. Spośród nich 42, tj. 35,0% prowadziło działalność w zakresie inwestycji wysokich technologii 6, w tym m.in. 9 uczestniczyło w produkcji wyrobów farmaceutycznych, 12 wytwarzało sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne, a 13 brało udział w produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych. (dowód: akta kontroli str wykaz firm-lokatorów WPT w latach , str wykaz budynków WPT wraz z poziomem ich wykorzystania (wynajmu), str wykaz firm WPT prowadzących działalność w zakresie inwestycji wysokich technologii) W działalności WPT w zakresie wykorzystania pozostających w dyspozycji budynków nie stwierdzono. NIK zauważa przy tym niekorzystne zjawisko zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży usług badawczo-rozwojowych z 8,3 mln zł w 2011 r. do 1,7 mln zł po 3 kwartałach 2012 r Kryteria doboru firm i zasady ich funkcjonowania w Parku Kryteria doboru firm Zarząd WPT określił w ramach dokumentu Procedura kwalifikacyjna firm innych niż DAIP do wynajmu powierzchni biurowo-laboratoryjnoprodukcyjnej na terenie WPT (dalej: Procedura kwalifikacyjna ), stanowiącego załącznik do uchwały nr Z/10/2008 z r., w którym przewidziano, że w powstałych przy dofinansowaniu środkami UE 4 budynkach powierzchnia będzie wynajmowana firmom: - należącym do branż zaawansowanych technologicznie, planującym realizację innowacyjnych projektów, współpracującym, bądź planującym współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi, - deklarującym wykorzystywanie w odpowiednim stopniu nowoczesnej infrastruktury WPT. Warunkiem wynajmu było także dysponowanie przez WPT powierzchnią odpowiadającą potrzebom danej firmy pod względem wielkości i wymaganych parametrów. Badania kontrolne wykazały, iż ww. kryteria stosowane były przez WPT również wobec firm ubiegających się o miejsce w budynku Gamma, powstałym bez udziału dofinansowania z UE. (dowód: akta kontroli uchwała Zarządu WPT w sprawie czynszu i opłat eksploatacyjnych dla firm kończących okres inkubacji we WPT, str protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień S.Wójtowicz - Kierownika Działu Obsługi Klienta w sprawie kryteriów doboru firm do WPT) WPT pozyskiwał lokatorów (najemców powierzchni) poprzez składanie przedsiębiorcom ofert współpracy lub korzystając z możliwości odpowiedzi na pytania przedsiębiorców o możliwość ulokowania firmy w WPT. Spośród 120 przedsiębiorców, będących lokatorami WPT w okresie (3 kwartały), 65 przyjętych zostało w tym okresie, z czego 33 w związku ze złożonymi im ofertami współpracy (14 z nich to wcześniej lokatorzy DAIP), a 32 pozyskano w wyniku odpowiedzi na zapytanie przedsiębiorców. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa dot. pozyskiwania lokatorów do WPT) Badania kontrolne przebiegu naboru firm do WPT, przeprowadzone na próbie 30 przedsiębiorców wybranych losowo spośród 120 firm lokatorów WPT w okresie (3 kwartały), wykazały m.in., że: 5 Liczba przedsiębiorstw, które w okresie funkcjonowały w WPT, tj. te, które podpisały umowy najmu przed oraz w trakcie ww. okresu. 6 Klasyfikacja przetwórstwa przemysłowego wg poziomów techniki - norma OECD Strona 5 z 25

6 1) 21 z nich należało do branż zaawansowanych technologicznie, wymienionych w pkt 1.1 Procedury kwalifikacyjnej ; 2) 9 nie należało do branż wysokiej techniki, z czego: a. 7 przyjęto do WPT odstępując (na zasadzie wyjątku przewidzianego w pkt 1.3 Procedury kwalifikacyjnej ) od wymogu spełnienia kryterium wysokiego potencjału technologicznego, z czego: 5 przyjęto w celu zapewnienia pozostałym lokatorom usług gastronomicznych, pocztowych czy telekomunikacyjnych, a 2 dla obsługi lokatorów WPT w zakresie zdobywania rynków zagranicznych i przyciągania inwestorów zagranicznych oraz pozyskiwania dotacji UE (firma wywodząca się z DAIP); b. 2 deklarowały, w trakcie ubiegania się o miejsce w WPT, realizację innowacyjnych projektów, przy czym tylko w 1 przypadku zostało to udokumentowane przez WPT; 3) w przypadku 2 firm nie udokumentowano ich deklaracji wykorzystywania w odpowiednim stopniu nowoczesnej infrastruktury teletechnicznej WPT, co przewidywał pkt 1.2 Procedury kwalifikacyjnej ; 4) we wszystkich analizowanych przypadkach WPT dysponował powierzchnią odpowiadającą potrzebom swoich lokatorów, wypełniając tym samym jeden z warunków naboru do WPT (pkt 1.4 Procedury kwalifikacyjnej ); 5) 15 spośród analizowanych firm pozyskano w wyniku odpowiedzi WPT na zapytanie o możliwość wynajmu powierzchni (tryb przewidziany w pkt 2.2. Procedury kwalifikacyjnej ), przy czym w 7 przypadkach w dokumentacji dotyczącej tych firmy nie zachowano takich zapytań; 6) 15 firm pozyskano w wyniku wysłania do przedsiębiorstw ofert (tryb przewidziany w pkt 2.5 Procedury kwalifikacyjnej ), przy czym 5 z nich było wcześniej lokatorami DAIP, a w przypadku 6 firm dotycząca ich dokumentacja nie obejmowała ofert skierowanych do tych firm; 7) dla 26 firm 7 przeprowadzono analizy w zakresie możliwego rozwoju firmy na terenie WPT (działanie przewidziane w pkt 2.6 Procedury kwalifikacyjnej ), przy czym w przypadku 25 firm takiej czynności nie udokumentowano, ale dla 5 z nich (pochodzących z DAIP) założono, że taką analizę sporządzono na etapie przyjęcia do DAIP; 8) we wszystkich przypadkach Dział Obsługi Klienta rekomendował Zarządowi WPT przyjęcie firm do WPT (stosownie do pkt 2.8 Procedury kwalifikacyjnej ), jednakże taki fakt został udokumentowany w 1 przypadku. (dowód: akta kontroli str wykaz firm - lokatorów WPT w latach , str notatka służbowa dot. wyboru 30 firm - lokatorów WPT w latach , str zestawienie 30 wybranych firm - lokatorów WPT w latach ) W działalności WPT w zakresie kryteriów doboru firm i ich przestrzegania nie stwierdzono. NIK zauważa przy tym przypadki niepełnego dokumentowania (do celów dowodowych) działań podejmowanych w ramach procedury przyjmowania przedsiębiorców do WPT. Sylwia Wójtowicz, Kierowniczka Działu Obsługi Klienta, odpowiedzialna w świetle podpisanych przez nią zakresów zadań tej komórki organizacyjnej WPT za działania związane z pozyskiwaniem i obsługą lokatorów WPT stwierdziła, iż z Procedury kwalifikacyjnej wynikały wprawdzie warunki, jakie powinny spełnić przedsiębiorstwa przyjmowane do WPT, to brak w niej było wymogu dokumentowania faktów oraz przechowywania takich dokumentów. Wskazała także, iż procedury związane 7 Nie dotyczy firm przyjętych w celu świadczenia usług na rzecz lokatorów WPT. Strona 6 z 25

7 z przyjmowaniem przedsiębiorstw do WPT były dotrzymywane, a warunki spełnione, czego potwierdzeniem była zgoda Zarządu WPT na przyjęcie przedsiębiorców do WPT, wyrażona poprzez podpisanie umów z nimi. (dowód: akta kontroli str aneks do umowy o pracę S.Wójtowicz z r., str zakres zadań Działu Obsługi Klienta z r. i r., str wyjaśnienia S.Wójtowicz, Kierownika Działu Obsługi Klienta WPT nt. w doborze firm do WPT) 1.3. Sposoby udzielania pomocy firmom działającym w Parku Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (DAIP) Formy pomocy oferowane firmom w DAIP DAIP, funkcjonujący w ramach WPT, powstał w wyniku podpisania w dniu r. umowy o współpracy między WPT, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską i Akademią Rolniczą we Wrocławiu 8. Zgodnie z tą umową założyciele nawiązali współpracę, której celem było prowadzenie DAIP, a w szczególności ( 3): ułatwienie komercyjnego wykorzystania dorobku intelektualnego i wyników prac badawczych i rozwojowych realizowanych na wyższych uczelniach Wrocławia, tworzenie trwałych, wysokowartościowych miejsc pracy poprzez wspieranie zakładania i rozwoju firm prowadzonych przez studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni, promocja i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości na wyższych uczelniach Wrocławia. Zgodnie z treścią 10 pkt 3 regulaminu DAIP okres działalności (inkubacji) firm w DAIP trwał maksymalnie 2 lata od daty podpisania umowy z przedsiębiorcą akademickim, tj. okres w trakcie którego firmy te miały dojrzeć do funkcjonowania poza inkubatorem. W DAIP obowiązywały preferencyjne stawki czynszu dla inkubowanych, rosnące wraz upływem pobytu w inkubatorze. Wynosiły one 20 zł/1 m 2 w I półroczu inkubacji, 30 zł/1m 2 w II półroczu inkubacji, 40 zł/1 m 2 w III półroczu inkubacji i 50 zł/1 m 2 w IV półroczu inkubacji. Ponadto w okresie (do 30.09) WPT przy współpracy z partnerami zewnętrznymi zaoferowało 54 firmom - lokatorom DAIP możliwość skorzystania z następujących form pomocy: - doradztwo prawne (10 porad 8 firmom) i w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój firmy (10 porad 32 firmom), - szkolenia dotyczące prowadzenia działalność w ujęciu prawnym (8 szkoleń dla 61 firm), a także w zakresie: ochrony własności intelektualnej (3 szkolenia dla 18 firm), księgowości (3 szkolenia dla 22 firm), prowadzenia działalności gospodarczej (6 szkoleń dla 30 firm), pozyskiwania dotacji na rozwój przedsiębiorstwa (7 szkoleń dla 48 firm), pozyskiwania kontrahentów zagranicznych, handlowych i technologicznych, wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (3 szkolenia dla 19 firm), zarządzania jakością (6 szkoleń dla 30 firm); - promowanie przedsiębiorczości akademickiej i sukcesów firm: prezentacje i prelekcje na wyższych uczelniach; wizyty studentów i uczniów w DAIP (53 spotkania), prezentacje firm i prelekcje podczas wizyt w DAIP instytucji państwowych, parków technologicznych, inkubatorów oraz instytucji otoczenia biznesu (29 spotkań); - budowanie relacji z dojrzałym otoczeniem biznesowym: spotkania z tzw. Aniołami Biznesu (7 spotkań dla 45 firm), spotkania z ekspertami w dziedzinie inżynierii oprogramowania i informatyce, oraz ludźmi biznesu, którzy osiągnęli sukces (3 8 Powyższa umowa współpracy nie została aneksowana po zmianie nazwy Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Strona 7 z 25

8 spotkania dla 16 firm), spotkania poszerzające wiedzę specjalistyczną z zakresu prowadzenia technologicznego start up 9 (9 spotkań dla 102 firm), spotkania firm w celu nawiązania kooperacji efekt synergii (4 spotkania); - promocja firm oraz oferowanych przez nie produktów: konkursy dla firm z WPT i DAIP (3 konkursy dla 17 firm), udział w krajowych i zagranicznych wystawach i targach produktów firm z DAIP (8 wydarzeń dla 23 firm). (dowód: akta kontroli str umowa o współpracy z r., str regulamin DAIP, str notatka służbowa - formy pomocy oferowanej w okresie (do 30.09) firmom - lokatorom DAIP) W działalności WPT w zakresie oferowanych lokatorom DAIP form pomocy nie stwierdzono. Dobór firm do DAIP Zgodnie z 8 pkt 2 umowy o współpracy, do obowiązków Rady DAIP, w skład której wchodzili dyrektorzy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (dalej: AIP) Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Rolniczej, należało podejmowanie wiążących decyzji w sprawie ulokowania przedsiębiorców akademickich w DAIP oraz określenie podstawowych warunków zawieranych umów. Z 8 pkt 2 umowy o współpracy wynikało również, że: a. o przyjęciu przedsiębiorcy akademickiego do DAIP Rada decyduje na podstawie wniosku przedsiębiorcy, biznes planu oraz rekomendacji dyrektora AIP, b. pierwszeństwo w przyjęciu do DAIP mają przedsiębiorcy akademiccy, których przedsięwzięcia mają największą szansę komercjalizacji wyników prac naukowych. Z kolei w myśl 9 pkt 3 ww. umowy o współpracy, przedsiębiorcy akademiccy zawierając umowę o świadczenie usług zobowiązują się do przestrzegania regulaminu DAIP, stanowiącego załącznik do tej umowy. (dowód: akta kontroli str umowa o współpracy z r.) W badanym okresie Rada DAIP nie określiła podstawowych warunków zawierania umów lub ich wzorów. W WPT ustalając zasady współpracy z przedsiębiorstwami - lokatorami DAIP, stosowano jednolity wzór umowy najmu, który nie został wcześniej formalnie przyjęty przez Radę DAIP. Załącznikiem do wzoru umowy najmu był Regulamin DAIP, który był w całości uznawany i stosowany w WPT i DAIP przed r., mimo braku jego akceptacji przez Radę DAIP (wyjaśnienia m.in. Marka Winkowskiego, Wiceprezesa Zarządu WPT i członka Rady DAIP). W Regulaminie tym opisano m.in. warunki przyjęcia przedsiębiorców do DAIP. Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK w październiku 2012 r. Rada DAIP, poza definicją przedsiębiorcy akademickiego, nie zatwierdzała pozostałych uregulowań obowiązującego od czerwca 2006 r. Regulaminu DAIP. Uchwałą nr 7/2011 z r. Rada DAIP m.in. poprzez uzupełnienie postanowień 3 pkt 3 Regulaminu DAIP, wskazującego na uprawnienie Rady DAIP do odstąpienia (przy przyjmowaniu do DAIP) od wymogu posiadania przez przedsiębiorcę akademickiego atrybutu studenta, doktoranta, pracownika uczelni wyższej, czy jej absolwenta, zdefiniowała pojęcie przedsiębiorcy akademickiego działającego w postaci spółki lub fundacji. (dowód: akta kontroli str wyjaśnienia M.Dynowskiej, str wzór umowy najmu I- CT/INKUBACJA wraz z regulaminem DAIP, str treść regulaminu DAIP przed akceptacją interpretacji 3 pkt 3 regulaminu (z r.), str uchwała Rady DAIP w sprawie interpretacji 9 Firma lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój. Strona 8 z 25

9 3 pkt 3 regulaminu nr 7/2011 z r., str wyjaśnienia M.Winkowskiego, Wiceprezesa Zarządu WPT) W latach w DAIP funkcjonowało 54 firm, w tym: - 44 nowopowstałe, - 46 prowadzących działalność technologiczną, - 16 prowadzących działalność w zakresie inwestycji wysokiej technologii 10. Badania kontrolne przebiegu naboru firm do DAIP, przeprowadzone na próbie 30 spośród 54 firm - lokatorów DAIP w okresie (3 kwartały), wykazały m.in., że: a) w 2 przypadkach Rada DAIP podjęła decyzję o przyjęciu firmy do DAIP mimo, iż zostały one zarejestrowane wcześniej niż 6 miesięcy przed podjęciem przez Radę DAIP takiej uchwały, co było sprzeczne z wymogiem 3 pkt 2 Regulaminu DAIP 11 ; b) dostępna w WPT dokumentacja 3 firm lokatorów DAIP nie potwierdzała, że spełniały one warunek, o którym mowa w 3 pkt 3 Regulaminu DAIP co do ukończenia studiów wyższych w ciągu 5 lat przed decyzją Rady DAIP; c) w żadnym przypadku dostępna w WPT dokumentacja firm lokatorów DAIP (m.in. wniosek przedsiębiorcy, biznesplan, protokół zebrania i uchwała Rady DAIP) nie potwierdzała, że firmy spełniały warunek, o którym mowa w 3 pkt 1 Regulaminu DAIP co do uzyskania rekomendacji AIP Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej lub Uniwersytetu Przyrodniczego (poprzednio Akademii Rolniczej) we Wrocławiu; d) w żadnym przypadku dostępna w WPT dokumentacja firm lokatorów DAIP nie potwierdzała, że dokonano weryfikacji spełniania wymogów, o których mowa w 4 Regulaminu DAIP, wykluczających z możliwości korzystania z pomocy DAIP osoby prawomocnie skazane za przestępstwa dotyczące przedsiębiorców lub przestępstwa karnoskarbowe, osoby wobec których toczą się postępowania karne lub karno-skarbowe oraz osoby, które naruszyły przepisy o nieuczciwej konkurencji; e) w żadnym przypadku dostępna w WPT dokumentacja jego lokatorów nie potwierdzała, że projekty realizowane przez przedsiębiorców ubiegających się o miejsce w DAIP analizowano pod kątem zagrożeń dla środowiska naturalnego, uciążliwości dla pozostałych firm lokatorów DAIP, a także zgodności z przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi, tj. co do spełniania wymogów przewidzianych w 5 Regulaminu DAIP, wykluczających firmy z korzystania z pomocy DAIP; f) w 5 przypadkach o przyjęciu przedsiębiorców do DAIP zadecydowano, mimo niezłożenia wniosków, o których mowa w 6 pkt 1 Regulaminu DAIP i w 8 pkt 1a umowy o współpracy z r.; w pozostałych 25 przypadkach, wnioski złożone przez przedsiębiorców nie zawierały niektórych elementów przewidzianych w 7 pkt 1 Regulaminu DAIP, tj. nie obejmowały opisu celu ubiegania się o pomoc w DAIP oraz wskazania rodzaju oczekiwanej pomocy; g) w żadnym przypadku dostępna w WPT dokumentacja firm lokatorów DAIP nie wskazywała, czy przedsiębiorcy złożyli osobiście wypełniony wniosek i biznesplan do dyrektora jednego z AIP lub kierownika DAIP ( 8 pkt 2 Regulaminu DAIP), czy przyjmujący wnioski dyrektorzy AIP sprawdzali jego kompletność oraz spełnienie przez wnioskodawcę warunków formalnych ( 8 pkt 3 Regulaminu DAIP), czy i kiedy dyrektorzy AIP przekazali wniosek ze swoimi rekomendacjami członkom Rady DAIP ( 8 pkt 4 Regulaminu DAIP); h) w żadnym przypadku z dostępnej w WPT dokumentacji firm nie wynikało, kiedy przedsiębiorstwa przyjęte do DAIP zostały poinformowane o tym fakcie, a co za tym 10 Zgodnie z klasyfikacją przetwórstwa przemysłowego wg poziomów techniki - norma OECD Zgodnie z 3 pkt 2 Regulaminu przedsiębiorcy akademiccy, o których mowa w p.1 3, to osoby prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wypełnieniem wniosku o przystąpienie do DAIP. Z uwagi na brak w dokumentacji dat wypełniania wniosków dla 16 wybranych firm, na potrzeby kontroli NIK przyjęto za datę o której mowa w 3 pkt 2 Regulaminu, datę uchwały Rady DAIP. Strona 9 z 25

10 idzie czy umowy najmu zostały podpisane w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego zawiadomienia ( 10 Regulaminu DAIP). Postanowienia Regulaminu DAIP były przestrzegane w zakresie m.in. sytuacji, w których można było odstąpić od warunków określonych w Regulaminie przy przyjmowaniu firm do DAIP, wykorzystywania uprawnień do podpisania umowy przedwstępnej na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, uzyskania od przedsiębiorców oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu DAIP, jak również co do maksymalnie 2-letniego (od daty podpisania umowy z przedsiębiorcą akademickim) okresu trwania inkubacji firm w DAIP. (dowód: akta kontroli str umowa o współpracy z r., str regulamin DAIP, str wykaz 30 wybranych przedsiębiorców-lokatorów DAIP z lat , str notatka służbowa dot. wyboru 30 firm - lokatorów DAIP w latach , str zestawienie podmiotów funkcjonujących w DAIP w latach (3 kw.) wg stanu z r., str wykaz firm DAIP prowadzących działalność w zakresie inwestycji wysokich technologii) W działalności WPT w zakresie doboru firm do DAIP stwierdzono następujące : 1. Rada DAIP nie uchwaliła Regulaminu DAIP, który stosownie do 9 pkt 3 umowy o współpracy z r. miał być załącznikiem do umowy o świadczenie usług, co stanowiło naruszenie postanowień 8 pkt 2 umowy o współpracy, zobowiązujących Radę DAIP do określenia podstawowych warunków zawieranych umów; 2. W toku przyjmowania firm do DAIP nie stosowano we wskazanym wyżej zakresie zasad określonych w Regulaminie DAIP dotyczących uzyskiwania rekomendacji, maksymalnego półrocznego okresu rejestracji firmy przed podjęciem uchwały o przyjęciu do DAIP, przedłożenia kompletnej dokumentacji i prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie oraz dokumentowania procedury przyjmowania do DAIP. Regulamin DAIP wraz z załącznikami w postaci formularza wniosku przystąpienia do DAIP, formularza biznesplanu wnioskodawcy oraz cennika opłat, przyjęty został w trakcie kontroli NIK na podstawie uchwały Rady DAIP nr 9/2012 z 21 listopada 2012 r. Opracowano również wzór dokumentu Karta spełniania warunków formalnych, przeznaczonego do wypełnienia w procesie naboru przedsiębiorcy do DAIP, a przewidującego informacje niezbędne do oceny spełniania przez wnioskodawcę warunków merytorycznych i formalnych oraz miejsce na pisemną rekomendację dyrektorów AIP wyższych uczelni. (dowód: akta kontroli str uchwała Rady DAIP w sprawie przyjęcia Regulaminu DAIP) Stosownie do zapisów kart stanowiska pracy, odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw bieżących związanych z DAIP, w tym m.in. za zawieranie, rozwiązywanie umów najmu i umów dodatkowych z podmiotami wytypowanymi przez Radę DAIP, oraz za przestrzeganie Regulaminu DAIP i umowy o współpracy z r., byli w okresie objętym kontrolą: Anna Madera, Kierownik DAIP od r. do r. oraz Małgorzata Dynowska, Kierownik Działu Rozwoju Firm od r. i nadal. (dowód: akta kontroli str uchwała Rady Nadzorczej WPT w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Struktury Organizacyjnej "Wrocławskiego Parku Technologicznego", str umowa o pracę M.Dynowskiej - kierownika Działu Rozwoju Firm wraz z zakresem obowiązków, str aneks do umowy o pracę A.Madery - kierownika DAIP w okresie przed r., str zakres obowiązków kierownika DAIP, podpisany przez A.Maderę) Marek Winkowski, Wiceprezes Zarządu WPT oraz członek Rady DAIP wskazał, że przyczyną braku podpisanego egzemplarza Regulaminu DAIP był prawdopodobnie obiegowy tryb uzyskiwania akceptacji w tej sprawie przez czterech sygnatariuszy. Strona 10 z 25

11 Odnosząc się do braku wzorca umowy określonego przez Radę DAIP podniósł natomiast, że 8 pkt 2 umowy o współpracy z r. nie narzuca Radzie DAIP uchwalenia wzorca umowy a jedynie podstawowe warunki zawarcia tych umów i Rada DAIP warunki takie określiła, tj. stawki czynszu, czasookres pobytu w DAIP. Badania kontrolne NIK wykazały, iż uchwałą nr 3/2012 z r. Rada DAIP ustaliła cennik opłat za powierzchnię wynajmowaną w DAIP. Według Małgorzaty Dynowskiej, Kierownika Działu Rozwoju Firm - stosownie do 8 pkt 2 regulaminu DAIP - za przyjmowanie wniosków przedsiębiorców o przyjęcie ich do DAIP, ich kompletność i ocenę, odpowiadają dyrektorzy AIP przyjmujący wnioski. Stwierdziła także, że członkowie Rady DAIP (dyrektorzy AIP) na posiedzeniach tej Rady omawiali złożone wnioski, składając jednocześnie rekomendacje, o których mowa w 1 pkt 1 Regulaminu DAIP. Przyznała jednocześnie, że obsługując (jako protokolant) zebrania Rady DAIP, nie odnotowywała w protokołach faktu rekomendacji uważając, że jednomyślne podejmowanie decyzji świadczy o takiej rekomendacji Dyrektora AIP i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia. (dowód: akta kontroli str protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień M.Dynowskiej, kierownika Działu Rozwoju Firmy z r., str wyjaśnienia M.Dynowskiej, kierownika Działu Rozwoju Firm z r., str wyjaśnienia M.Winkowskiego, Wiceprezesa Zarządu WPT, str protokół oględzin strony internetowej WPT pod kątem istnienia cennika DAIP, str protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od M.Dynowskiej, kierownika Działu Rozwoju Firm w sprawie cennika DAIP oraz pomocy firmom w początkowej fazie rozwoju) Udogodnienia oferowane przedsiębiorcom funkcjonującym w Parku. Na przestrzeni analizowanego okresu WPT oferował swoim lokatorom następujące udogodnienia: Infrastruktura: udostępnianie sprzętu laboratoryjnego oraz powierzchni laboratoryjnych, biurowych i produkcyjnych z usługi wynajmu sprzętu technologicznego skorzystało 26 firm w 2010 r., 29 w 2011 r. i 25 w ciągu 3 kwartałów 2012 r.; możliwość dowolnej aranżacji wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby firm wykonano 45 aranżacji, w tym projekty lokalizacji studni dla procesu produkcji kriostatów i przebudowy pomieszczeń biurowych na laboratorium biotechnologiczne; udostępnianie 8 sal wyposażonych w sprzęt multimedialny w okresie (do 30.09) wynajęto je razy; udostępnianie przestrzeni wystawienniczej z przeznaczeniem na prezentację produktów firm i okolicznościowe wystawy; udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej i teletechnicznej (internet szerokopasmowy i sieć komputerowa) dostęp do internetu (150 firm), wewnętrzna centrala telefoniczna (300 abonentów), usługa hostingu (12 firm), usługa kolokacji serwerów (7 firm), usługa serwerowni zintegrowanych z powierzchnią biurową (8 firm), usługa serwerowni dedykowanych (6 firm); miejsca parkingowe dla firm na 738 miejsc parkingowych, zajętych było 656. Usługi biznesowe: wsparcie w komercjalizacji badań naukowych skorzystało 79 firm, w tym 26 w 2010 r., 28 w 2011 r. i 25 w 2012 r.; pomoc w rozwoju i promocji podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie; promocja firm i ich produktów, w tym udział w targach i misjach gospodarczych odbyło się 11 wydarzeń; przekazywanie ofert współpracy z International Association of Science Parks WPT otrzymał 60 zapytań o poszukiwaniu partnerów do współpracy międzynarodowej, Strona 11 z 25

12 które skierowano do przedsiębiorstw, 30 zaproszeń do udziału w konferencjach, seminariach i warsztatach, 10 zapytań o poszukiwaniu pracowników do udziału w specjalistycznych projektach, 8 zaproszeń do udziału w projektach, adresowanych bezpośrednio do WPT; kontakt z uczelniami, centrami transferu technologii, międzynarodowymi ośrodkami badawczymi (m.in. Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN), parkami technologicznymi w kraju i na świecie; współpraca w tworzeniu rynku na produkty i usługi oferowane przez firmy technologiczne w badanym okresie realizowano projekt Wielka Nauka - kolejny etap procesu transferu technologii (zwiększenie obecności dolnośląskich firm na rynku tworzonym przez europejskie ośrodki badawcze: CERN, ITER, XFEL, GSI); doradztwo w zakresie udzielanej przez WPT pomocy publicznej i de minimis z takiej usługi skorzystało 28 podmiotów, z czego 19 złożyło odpowiednie wnioski; usługi badawczo-rozwojowe w okresie (3 kwartały) z takich usług w ramach projektu Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław skorzystało 26 podmiotów; usługi na zlecenie WPT wykonał 600 takich usług, w tym 158 (dla 160 firm) w 2010 r., 257 (dla 247 firm) w 2011 r. i 187 (dla 188 firm) za 3 kwartały 2012 r.; możliwość wdrażania produkcji prototypowej np. prototyp modułu linii transferu helu XATL, prototypowa linia Nutribiomed; transfer nowych technologii do istniejących i tworzonych podmiotów gospodarczych np. a) lokator WPT wykonał prototyp trigeneracyjnego systemu klimatyzacji, tj. skojarzonego technologicznie wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i chłodu; prototyp został wdrożony na potrzeby 2 budynków WPT; b) firma z WPT pozyskała z CERN technologię Micro Chemical Vias i wdrożyła ją w warunkach przemysłowych za co otrzymała (wraz z WPT) srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Genewie; promocja przedsiębiorczości akademickiej (w DAIP); usługi szkoleniowe i doradcze możliwość udziału w seminariach, konferencjach, warsztatach oraz śniadaniach biznesowych; usługi obsługi sekretariatu oraz w zakresie finansów i rachunkowości (w DAIP); usługi recepcyjne. Współpraca w ramach klastra przemysłowego: możliwość skorzystania z linii technologicznej klastra NUTRIBIOMED oraz marki NUTRIBIOMED KLASTER dla produktów innowacyjnych z branży żywności, biotechnologii, kosmetyków; możliwość przystąpienia do klastrów, w których uczestniczy WPT. Efekt synergii: bliskość firm z branż wysokich technologii - możliwość nawiązania kontaktów i współpracy przy innowacyjnych projektach; możliwość skorzystania z bazy danych firm innowacyjnych w regionie; możliwość skorzystania z restauracji, przedszkola oraz centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. (Dowód: akta kontroli str informacja o realizacji oferty WPT w okresie (30.09)) W działalności WPT w zakresie udogodnień oferowanych przedsiębiorcom nie stwierdzono. Strona 12 z 25

13 Ustalone Laboratoria W okresie (3 kwartały) na terenie WPT funkcjonowały: 1. Laboratorium i Prototypownia Chemii i Biotechnologii, 2. Laboratorium i Prototypownia Mechaniczna, 3. Laboratorium i Prototypownia Kriogeniki i Technologii Gazów, 4. Laboratorium i Prototypownia Elektroniki, Mechaniki, Spintroniki, 5. Laboratorium i Prototypownia Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. Ponadto, w powyższym okresie rozpoczęto organizację laboratoriów [1] Energetyki, [2] Badań Nieniszczących, [3] Właściwości Materiałowych, [4] Optyki, Fotoniki i Metrologii oraz [5] Cyfryzacji, Przemysłu, Przechowywania i Ochrony Danych. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa w sprawie funkcjonujących w WPT laboratoriów) W badanym okresie obowiązywały regulaminy i umowy umożliwiające firmomlokatorom WPT i DAIP korzystanie z laboratoriów, tj.: regulamin (w formie umowy) określający zasady i tryb udostępniania przedmiotu umowy innym podmiotom, z którego wynikało która z firm była najemcą wiodącym laboratorium oraz jego obowiązki dotyczące udostępniania laboratorium innym podmiotom WPT; umowa o świadczenie przez WPT usług badawczo-rozwojowych w laboratoriach umiejscowionych w WPT; umowa najmu infrastruktury technicznej do celów prowadzenia prac badawczorozwojowych, zawierająca prawa i obowiązki firmy-lokatora WPT w zakresie korzystania, konserwacji i zabezpieczenia wynajmowanej infrastruktury technicznej, ramowa umowa najmu sprzętu technologicznego (zawierana do 2010 r.), zawierająca prawa i obowiązki przedsiębiorcy-lokatora WPT w zakresie korzystania, konserwacji i zabezpieczenia sprzętu technologicznego WPT; umowa najmu sprzętu technologicznego (zawierana od 2010 r.), zawierająca prawa i obowiązki przedsiębiorcy-lokatora WPT w zakresie korzystania, konserwacji i zabezpieczenia sprzętu technologicznego należącego do WPT. Dostęp firm-lokatorów WPT (DAIP) do laboratoriów był możliwy po zawarciu jednej z powyższych umów. W badanym okresie zawarto w sumie 75 takich umów udostępniających 5 laboratoriów. (dowód: akta kontroli str wykaz laboratoriów WPT z liczbą firm korzystających z danego rodzaju umów - regulaminów korzystania z laboratorium, str przykłady umów obowiązujących w laboratoriach WPT) W działalności WPT w zakresie określenia zasad korzystania z laboratoriów nie stwierdzono. Usługi doradcze i szkolenia W okresie (3 kwartały) WPT zorganizował usługi doradczo-szkoleniowe w następujących dziedzinach: przedsiębiorczość i tworzenie firm: doradztwo (29), dzielenie się dobrymi praktykami (29), konferencje (5), konkursy (3), spotkania informacyjne (2), szkolenia (9), targi (1), warsztaty (13), wizyty studyjne (10); dostęp do środków z funduszy UE: szkolenia (3), doradztwo (1); badanie rynku i konkurencji: doradztwo (1), szkolenia (1); informacja technologiczna i patentowa: szkolenia (3), dzielenie się dobrymi praktykami (1), spotkania informacyjne (3); pośrednictwo kooperacyjne: doradztwo (1), szkolenia (1), spotkania brokerskie (1); Strona 13 z 25

14 finanse i podatki: szkolenia (4), doradztwo (1); zarządzanie biznesem i jakością: doradztwo (15), seminaria (5), szkolenia (37), warsztaty (2); wdrażanie nowych produktów i technologii: seminaria (2), doradztwo (3), szkolenia (6), wizyty studyjne (1), dzielenie się dobrymi praktykami (1). (dowód: akta kontroli str informacja o poziomie realizacji oferty WPT w ramach usługi doradztwo i szkolenia ) W działalności WPT w zakresie usług doradczych i szkoleń nie stwierdzono. Pomoc w dostępie do środków publicznych Regionalne fundusze pożyczkowe W dniu r. odbyło się spotkanie informacyjne Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji, dotyczące możliwości uzyskania pożyczki na rozwój firm ze środków Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, który otrzymał współfinansowanie ze środków UE w ramach inicjatywy JEREMIE, nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb zainteresowanie wykazało 2 lokatorów WPT. Fundusze kapitału zalążkowego W dniu r. odbyła się konferencja Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pt. Nie tylko dotacje na innowacje efektywna komercjalizacja, w ramach której przedstawiane były możliwości otrzymania kapitału z funduszu kapitału zalążkowego Pomeranus Seed zainteresowanie wykazały 2 firmy z WPT, które złożyły w 2010 r. wnioski o wsparcie finansowe w wysokości 200 tys. euro z funduszu Pomeranus Seed, ale go nie otrzymały ze względu na brak możliwości oceny ryzyka ich produktów. Współpraca z Aniołami Biznesu W 2010 r. WPT był liderem regionalnym w projekcie Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu Innowacja, który był współfinansowany w ramach poddziałania Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W ramach projektu WPT zorganizował spotkania biznesowe i szkolenia dla 10 firm, z których 1 pozyskała dzięki temu inwestora udziałowego. Pomoc w dostępie do środków UE W związku z transferem wsparcia otrzymanego na podstawie umów o dofinansowanie z działań 5.1 i 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla projektów Rozwój rozwiązań kooperacyjnych klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław, WPT zobowiązany był udzielać członkom klastra i lokatorom WPT, pomoc de minimis lub pomoc publiczną. Lokatorzy WPT mogli uzyskać pomoc de minimis na usługi badawczo-rozwojowe, najem infrastruktury technicznej i sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych, oraz pomoc publiczną na usługi szkoleniowe, doradcze w zakresie badań naukowych i transferu technologii lub praw własności intelektualnej. Natomiast dla członków Klastra pomoc de minimis udzielana była na korzystanie z całości lub poszczególnych modułów Prototypowej Linii Technologicznej. WPT udzielił pomocy de minimis 20 firmom, w tym 16 lokatorom WPT oraz 4 członkom klastra NUTRIBIOMED na łączną kwotę zł, w tym zł w ramach projektu Od Wrocławskiego Parku i zł w ramach projektu Rozwój powiązań. WPT podejmował się także innej pomocy w dostępie do środków UE, czego przykładem była: współpraca w ramach konsorcjum zawiązanego we wrześniu 2011 r. dla realizacji projektu Badanie możliwości automatyzacji procesu suszarniczo pakującego Strona 14 z 25

15 makaron walcowany typu zapałka w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Złożony w tej sprawie wniosek konkursowy został po przeprowadzeniu przez PARP oceny formalnej i merytorycznej oraz po procedurze odwoławczej zaakceptowany, jednakże uzyskana liczba punktów nie wystarczyła do umieszczenia projektu na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania; koordynacja działań i utworzenie konsorcjum związanego z projektem HEDYS systemy dystrybucji ciekłego helu. Wniosek przygotowany przez konsorcjum z WPT jako liderem, został w lipcu 2011 r. złożony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Warszawie, ale po pozytywnej ocenie formalnej nie otrzymał pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. W okresie (do ) WPT nie realizowało pomocy w dostępie do funduszy poręczeniowych, kredytów oraz pośrednictwa kredytowego. (dowód: akta kontroli str informacja o udzielonej przez WPT pomocy w dostępie do środków publicznych) W działalności WPT w zakresie pomocy w dostępie do środków publicznych nie stwierdzono. Klastry przemysłowe W badanym okresie w WPT obowiązywały 3 umowy partnerskie o współpracy w ramach klastrów przemysłowych, tj. dotyczące: 1. klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, powołanego w 2007 r. przez 25 podmiotów z zamiarem integracji współpracy między uczelniami wyższymi, centrami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi tematyką nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych; gdzie rolą WPT był transfer informacji; 2. klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Generacji i Użytkowania Energii od skali Mega do Nano, powołanego w 2007 r. przez 16 podmiotów w celu integracji współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, urzędami lokalnymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami naukowymi i transferu technologii oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi tematyką nowoczesnych (innowacyjnych) technik i technologii, gdzie rolą WPT było promowanie polityki zarządzania klastrem, a efektem budowa na terenie WPT wyspecjalizowanego laboratorium energetycznego (Laboratorium Energetyki) w ramach projektu Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław ; 3. klastra NUTRIBIOMED, powołanego w 2007 r. przez 20 podmiotów z zamiarem integracji współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami badawczorozwojowymi, centrami naukowymi i transferu technologii oraz podmiotami gospodarczymi działającymi na obszarach żywności, suplementów diety, biotechnologii i biomedycyny, gdzie rolą WPT była koordynacja prowadzonych przedsięwzięć, w tym realizacja na rzecz klastra projektu pn. Rozwój powiązań kooperacyjnych klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, a efektem stworzenie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji suplementów diety, nutraceutyków i preparatów biomedycznych. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa dot. klastrów przemysłowych z r., str umowa partnerska w sprawie powołania klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych z r., str umowa partnerska w sprawie powołania klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Generacji i Użytkowania Energii od skali Mega do Nano z r., str umowa partnerska w sprawie powołania klastra NUTRIBIOMED z r.) Strona 15 z 25

16 Ustalone Ocena cząstkowa Z informacji uzyskanych od koordynatorów klastrów wynika, że według stanu na r. w ramach klastrów działało: - 10 jednostek naukowo-badawczych, 2 jednostki samorządowe, 7 instytucji otoczenia biznesu oraz 50 przedsiębiorstw (klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych ), - 5 jednostek naukowo-badawczych, 1 jednostka samorządowa oraz 17 przedsiębiorców (klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Generacji i Użytkowania Energii od skali Mega do Nano ), - 6 jednostek naukowo-badawczych, 3 instytucje otoczenia biznesu oraz 33 przedsiębiorstwa (klaster NUTRIBIOMED ). (dowód: akta kontroli str oświadczenie J.Kułdo - kierownika Linii Technologicznej w sprawie ilości członków klastrów przemysłowych) W działalności WPT w zakresie tworzenia klastrów przemysłowych nie stwierdzono. Centrum transferu technologii i wirtualny adres W WPT nie utworzono centrum transferu technologii (współpracowano z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, co opisano w punkcie 3.1). WPT nie oferuje firmom możliwości uzyskania wirtualnego adresu bez konieczności wynajmu powierzchni. (dowód: akta kontroli str notatka służbowa dot. centrum transferu technologii w WPT, oświadczenie J.Rać - Wiceprezesa WPT w sprawie umożliwiania firmom uzyskania adresu wirtualnego) W działalności WPT w ww. zakresie nie stwierdzono. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych działalność WPT w latach i do 30 września 2012 r. w zakresie sposobu doboru firm do Parku oraz pomocy udzielanej tym firmom, w związku z ami polegającymi na podejmowaniu działań przez WPT i DAIP na podstawie niezatwierdzonego przez Radę DAIP Regulaminu DAIP, niestosowaniu przy przyjmowaniu firm do DAIP części zasad określonych w Regulaminie tej jednostki oraz na niedostatecznym dokumentowaniu procesu doboru firm do WPT i DAIP. 2. Skuteczność działań WPT w zakresie wdrażania nowych technologii Wprowadzanie nowych i/lub istotnie ulepszonych produktów, usług, bądź procesów. W badanym okresie 49 podmiotów (lokatorzy WPT i DAIP, członkowie klastra NUTRIBIOMED oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) wprowadziło w sumie 131 innowacji produktowych lub procesowych, w tym 104 innowacyjne produkty (np. katalizatory metatezy, kuracja biodermokosmetyczna na bazie komórek macierzystych, liposomowa postać doksorubicyny), 25 innowacyjnych usług (np. hodowla komórek macierzystych, sposób dezynfekcji wody lodowej i powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) oraz 35 ulepszeń procesów (np. otrzymywanie z chmielu produktu bogatego w polifenole, badania jakości wody w procesach produkcyjnych wyrobów stalowych i plastikowych metodą spektrofotometryczną). Spośród tych podmiotów 17 otrzymało od WPT pomoc de minimis w łącznej kwocie zł w ramach 2 projektów: Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Strona 16 z 25

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-31-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/128 - Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ 10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ Początkujący przedsiębiorca może liczyć na pomoc zewnętrzną przy próbie organizacji pierwszego biznesu. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Cel zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Operatora) do zarządzania segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie środków publicznych na naukę

wykorzystanie środków publicznych na naukę KNO-4101-08-00/2011 Nr ewid. 162/2012/P/11/070/KNO Informacja o wynikach kontroli wykorzystanie środków publicznych na naukę MarzEc 2 01 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE...6 1.1. Temat kontroli... 6 1.2.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo