Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami"

Transkrypt

1 Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end

2 Spis treści CZĘŚĆ 1. Definicje CZĘŚĆ 2. Tryb zawierania, zmiany i rozwiązywania Umów Tryb zawarcia Umowy Ramowej Czas trwania, zmiana i rozwiązanie Umowy Ramowej Konsultacje przed rozwiązaniem Umowy Ramowej przez OPL Realizacja Zamówień na Usługę oraz tryb zawarcia Umowy Szczegółowej Czas trwania, zmiana i rozwiązanie Umowy Szczegółowej Zasady zabezpieczeń Cesja CZĘŚĆ 3. Przedmiot Oferty Rodzaje Łączy dzierżawionych Zasady zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego Wskaźniki ES i SES Łączy cyfrowych Dostępność Łączy cyfrowych Czas odtworzenia Usługi Zasady zmiany przepływności Łączy dzierżawionych w okresie obowiązywania Umowy Szczegółowej CZĘŚĆ 4. Zasady i terminy przekazywania Łączy dzierżawionych do eksploatacji CZĘŚĆ 5. Warunki świadczenia oferowanych Usług Sposób liczenia długości Łącza dzierżawionego Zasady eksploatacji Łączy dzierżawionych Zasady postępowania w przypadku wystąpienia Awarii Prace planowe Zasady zwrotu Łączy dzierżawionych w okresie obowiązywania Umowy Szczegółowej i po jej zakończeniu Warunki płatności Opusty niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 2

3 CZĘŚĆ 6. Tryb zwrotu niesłusznie pobranych należności CZĘŚĆ 7. Tryb reklamacji oraz zasady odpowiedzialności Zasady odpowiedzialności oraz tryb rozpatrywania reklamacji Kary umowne Bonifikaty CZĘŚĆ 8. Zasady udostępniania powierzchni kolokacyjnej Zasady udostępniania powierzchni Wymagania zasadnicze dotyczące urządzeń Zasady dostępu do pomieszczeń CZĘŚĆ 9. Interfejs Systemu Informatycznego (ISI) CZĘŚĆ 10. Tryb postępowania w przypadku niespełnienia przez urządzenia końcowe Abonenta Zasadniczych wymagań oraz zasady zawieszania świadczenia Usługi CZĘŚĆ 11. Zasady rozstrzygania sporów CZĘŚĆ 12. Proces Time-to-Market CZĘŚĆ 13. Zasady przeprowadzania testu zawężania ceny (Testu PS) CZĘŚĆ 14. Opłaty za Łącza dzierżawione niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 3

4 CZĘŚĆ 1. Definicje. 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie na jego rzecz usług telekomunikacyjnych lub wnioskujący o zawarcie takiej umowy, 2. Awaria - stan techniczny sieci telekomunikacyjnej lub jej elementów uniemożliwiający lub poważnie ograniczający świadczenie Usługi, 3. Bitowa stopa błędów (BER) - stosunek liczby błędnych bitów odebranych do liczby wszystkich odebranych bitów, 4. Blok - grupa następujących po sobie bitów, przy czym każdy bit może należeć tylko do jednego bloku, 5. Blok uszkodzony - blok, w którym którykolwiek z należących do niego bitów jest błędny, 6. Czas naprawy - czas, w którym funkcje spełniane przez uszkodzone Łącze telefoniczne analogowe oraz Łącze analogowe przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone Łącze dzierżawione zostanie naprawione, 7. Czas odtwarzania Usługi - czas, w którym funkcje spełniane przez uszkodzone Łącze cyfrowe przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone Łącze dzierżawione zostanie naprawione, 8. Długość taryfikacyjna łącza odległość przyjęta do rozliczeń za Usługę, 9. Dzień Awarii - każdy dzień trwania Awarii, liczony od godziny do 24.00, 10. Dzień Roboczy (DR) - każdy dzień tygodnia, poza sobotami, niedzielami i innymi dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Interfejs Systemu Informatycznego (ISI) interfejs www lub Elektroniczny Kanał Wymiany Danych (EKWD) zestawiony pomiędzy OPL a PT, przez który PT uzyskuje możliwość efektywnego składania wniosków, zamówień, prognoz, zgłaszania reklamacji, Prac planowych i Awarii dotyczących Usługi oraz naliczania opłat, 12. Kolokacja udostępnienie fizycznej przestrzeni lub Urządzeń w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu PT będącego stroną Umowy Ramowej, 13. Łącze analogowe Łącze dzierżawione bez ograniczenia pasma częstotliwości w celu transmisji sygnałów, oparte na całej swej długości na jednej lub dwóch miedzianych parach kablowych bez Urządzeń końcowych, 14. Łącze cyfrowe Łącze dzierżawione umożliwiające transmisję sygnału cyfrowego. W ramach tej usługi PT udostępniany jest przeźroczysty bitowo kanał cyfrowy, 15. Łącze dzierżawione będące we władaniu OPL łącze telekomunikacyjne zestawione w relacji zamówionej przez PT, będące Odcinkiem zakończenia łącza albo Odcinkiem niebędącym zakończeniem łącza albo Łączem end-to-end wraz z Urządzeniami lub Urządzeniami końcowymi albo Łączem analogowym albo Łączem telefonicznym analogowym, z wyłączeniem Odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy zestawionych pomiędzy miejscowościami wskazanymi w Załączniku nr 4 do Oferty, 16. Łącze end-to-end będące we władaniu OPL Łącze dzierżawione zrealizowane pomiędzy lokalizacjami wskazanymi przez PT, z których żadna nie jest Węzłem Sieci. 17. Łącze telefoniczne analogowe Łącze dzierżawione umożliwiające transmisję sygnału analogowego dla pasma częstotliwości z zakresu 300 Hz Hz, 18. Nowa usługa detaliczna OPL nowa usługa detaliczna OPL w zakresie dzierżawy łączy, przez Nową usługę detaliczną OPL rozumie się usługę lub wszelką modyfikację warunków świadczenia usługi, którą OPL zamierza oferować/wprowadzić lub oferuje użytkownikom końcowym; Nową usługę detaliczną OPL stanowi produkt (Usługa niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 4

5 pojedyncza usługi telekomunikacyjne) lub grupa produktów, z których przynajmniej jeden jest usługą telekomunikacyjną, które z punktu widzenia użytkownika końcowego mogą być postrzegane jako całość pod względem ekonomicznym, technicznym lub funkcjonalnym (Usługi wiązane). 19. Odcinek zakończenia łącza będące we władaniu OPL Łącze dzierżawione zrealizowane pomiędzy Urządzeniem abonenckim albo Urządzeniem końcowym a Węzłem Sieci OPL znajdującym się w sieci OPL (który stanowi zakończenie Łącza dzierżawionego, bez względu na faktyczną drogę zestawienia Łącza dzierżawionego oraz liczby wykorzystanych Węzłów Sieci OPL), do którego dołączony jest PT zamawiający Usługę. 20. Odcinek niebędący zakończeniem łącza będące we władaniu OPL Łącze cyfrowe o określonej przepustowości, zrealizowane pomiędzy Węzłami Sieci OPL (które stanowią zakończenia Łącza dzierżawionego, bez względu na faktyczną drogę zestawienia Łącza dzierżawionego oraz liczby wykorzystanych Węzłów Sieci OPL), do którego dołączony jest PT zamawiający Usługę. 21. Oferta niniejszy dokument określający ramowe warunki umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia przez OPL usługi dzierżawy Odcinków zakończeń łączy, Odcinków niebędących zakończeniami łączy lub Łączy end-to-end, 22. Okres niedostępności - okres następujących po sobie kolejno co najmniej dziesięciu Sekund ze znaczącym błędem, 23. Okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy, 24. Prace planowe - planowana rozbudowa, okresowe przeglądy i modernizacja istniejącej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej przez OPL, 25. Protokół zdawczo - odbiorczy - protokół potwierdzający przekazanie Łącza dzierżawionego do eksploatacji albo jego zwrot, podpisany przez umocowanych przedstawicieli OPL i PT, 26. Przedsiębiorca Telekomunikacyjny (PT) przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie Ustawy, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, z wyłączeniem OPL, 27. Przerwa w pracy - planowa przerwa w świadczeniu Usługi, niebędąca Awarią, w szczególności spowodowana Pracami planowymi, 28. Rynek odcinków zakończeń łączy (rynek 13) - krajowy, hurtowy rynek świadczenia usługi dzierżawy Odcinków zakończeń łączy, w tym Łączy end-to-end, 29. Rynek odcinków niebędących zakończeniami łączy (rynek 14) - krajowy, hurtowy rynek świadczenia usługi dzierżawy Odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy, w tym Łączy end-to-end, 30. Sekunda z błędem (ES) - sekunda, w której wystąpił co najmniej jeden błędny bit, 31. Sekunda ze znaczącym błędem (SES) - sekunda, w której wartość bitowej stopy błędów przekroczyła 10-3 lub co najmniej 30 % bloków jest uszkodzonych, 32. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Stron, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, 33. Strony PT i OPL, niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 5

6 34. Telefoniczne Punkty Kontaktowe (OPLK) - punkty przyjmowania przez Strony wszelkich informacji od drugiej Strony dotyczących wykonywania Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej oraz związanych z Awariami i Przerwami w pracy, 35. Test PS test zawężania ceny, mający na celu sprawdzenie, czy cena za Nową usługę detaliczną OPL została ustalona na poziomie, który umożliwia PT korzystającemu z Usługi stworzenie usługi konkurencyjnej do Nowej usługi detalicznej OPL, 36. Time-to-Market (TTM) - proces służący przygotowaniu i wdrożeniu oferty Usług hurtowych przez OPL z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przedstawicieli rynkowych, w zakresie dzierżawy łączy. Na potrzeby Procesu TTM jako Usługa hurtowa będzie traktowana Usługa świadczona przez OPL na rynku hurtowym, 37. OPL - Orange Polska S.A., 38. Transmisja przeźroczysta - transmisja, w której ciąg bitów pojawiający się na wyjściu jest identyczny z ciągiem bitów wprowadzonym na wejściu, w granicach dopuszczalnej stopy błędów, 39. Umowa Kolokacji umowa o udostępnienie powierzchni i/lub Urządzeń w budynku OPL zawarta pomiędzy PT a OPL, 40. Umowa Szczegółowa - umowa zawarta pomiędzy OPL i PT, dotycząca jednej albo kilku Usług (jednego lub kilku Łączy dzierżawionych), 41. Umowa Ramowa - umowa zawarta pomiędzy OPL i PT regulująca zasady świadczenia Usług oraz ogólne zasady współpracy Stron, 42. Urządzenie abonenckie wyposażenie telekomunikacyjne PT, będące zakończeniem Łącza dzierżawionego, 43. Urządzenie końcowe wyposażenie telekomunikacyjne OPL, będące zakończeniem Łącza dzierżawionego, 44. Urządzenie - wyposażenie telekomunikacyjne OPL, wykorzystywane w sieci OPL do realizacji Usługi, 45. Usługa - usługa dzierżawy przez OPL Odcinków zakończeń łączy, Odcinków niebędących zakończeniem łączy, Łączy end-to-end wraz z Urządzeniami lub Urządzeniami końcowymi, Łączy analogowych lub Łączy telefonicznych analogowych, z wyłączeniem Odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy zestawionych pomiędzy miejscowościami wskazanymi w Załączniku nr 4 do Oferty, 46. Ustawa Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), 47. Węzeł Sieci miejsce, w którym znajdują się urządzenia służące do telekomunikacji, realizujące zmianę, komutację bądź przekierowanie sygnału, jak np. przełącznica (ODF, MDF, PG i inne), przełącznik (switch) np. ATM, Ethernet, router szkieletowy, radiowa stacja bazowa, urządzenie abonenckie pod warunkiem, że jest wykorzystywane przez OPL jako węzeł sieci do dalszego świadczenia Usług. 48. Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej - wniosek PT do OPL o zawarcie Umowy Ramowej, 49. Zamówienie na Usługę - dokument składany przez PT do OPL w celu zakupu przez PT konkretnej Usługi, 50. Zamówienie na zmianę zakończenia Łącza dzierżawionego dokument składany przez PT do OPL w celu zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego, będącego przedmiotem Usługi, niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 6

7 51. Zamówienie na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego dokument składany przez PT do OPL w celu zwiększenia lub zmniejszenia przepływności Łącza dzierżawionego, będącego przedmiotem Usługi, 52. Zasadnicze wymagania wymagania, o których mowa w art. 153 i art. 158 Ustawy. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 7

8 CZĘŚĆ 2. Tryb zawierania, zmiany i rozwiązywania Umów. 2.1 Tryb zawarcia Umowy Ramowej. 1. PT składa do OPL Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej. Wzór Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej stanowi Załącznik nr 1 do Oferty, przy czym, w razie rozbieżności pomiędzy Ofertą a załącznikami do Oferty pierwszeństwo mają postanowienia Oferty. Do wniosku powinny zostać załączone: a) oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez PT uprawnień do świadczenia usług telekomunikacyjnych, b) oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; oryginał lub poświadczona kopia powinny zostać wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed dniem złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej. 2. Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej należy składać osobiście albo przesłać na adres: Orange Polska S.A. Rynek Klientów Operatorów Sprzedaż Usług Hurtowych Al. Jerozolimskie Warszawa, 3. W przypadku braków formalnych Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej, OPL w terminie 2 (dwóch) DR od dnia jego otrzymania informuje PT o tych brakach. Jeśli w przewidzianym terminie OPL nie poinformuje PT o brakach formalnych uznaje się, że Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej jest wolny od braków formalnych. 4. W przypadku otrzymania od OPL informacji o brakach formalnych, PT uzupełnia Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej w terminie 5 (pięciu) DR od dnia otrzymania takiej informacji, pod rygorem pozostawienia Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej bez rozpoznania, z zastrzeżeniem, że od dnia uruchomienia ISI termin na uzupełnienie braków formalnych Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej będzie wynosił 2 (dwa) DR. 5. Przez Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej wolny od braków formalnych należy rozumieć Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej, którego wszystkie pola zostały wypełnione i do którego zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki. 6. OPL podejmie negocjacje w sprawie zawarcia Umowy Ramowej, wysyłając PT w terminie 5 (pięciu) DR od dnia otrzymania wolnego od braków formalnych Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej, podpisany projekt Umowy Ramowej. OPL przedstawia PT, równocześnie z podpisanym projektem Umowy Ramowej, podpisany projekt Umowy Kolokacji w sytuacji, gdy PT nie posiada Umowy Kolokacji lub umowy o udostępnianie powierzchni zawartej z OPL. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 8

9 7. Jeśli w terminie 5 (pięciu) DR od dnia otrzymania wolnego od braków formalnych Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej, OPL nie wyśle PT projektu Umowy Ramowej lub projektu Umowy Kolokacji, PT może przedstawić OPL własny projekt Umowy Ramowej lub projekt Umowy Kolokacji, zgodny z wymaganiami Oferty. 8. PT przekazuje OPL podpisaną Umowę Ramową wraz z podpisaną Umową Kolokacji. W przypadku, gdy PT nie zgadza się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez OPL w projekcie Umowy Ramowej lub w projekcie Umowy Kolokacji, negocjacje są kontynuowane. 9. Jednocześnie z negocjacjami dotyczącymi Umowy Ramowej Strony mogą prowadzić negocjacje dotyczące Umowy Szczegółowej. 2.2 Czas trwania, zmiana i rozwiązanie Umowy Ramowej. 1. Umowa Ramowa jest zawierana na czas nieokreślony. 2. Zmiany Umowy Ramowej dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku, gdy PT naruszył postanowienia Umowy Ramowej i nie zaprzestał tych naruszeń w terminie przewidzianym w pkt 2.3 ppkt 2 Oferty, OPL może rozwiązać Umowę Ramową z zachowaniem 2-miesięcznego (dwumiesięcznego) okresu wypowiedzenia liczonego od dnia zakończenia konsultacji, o których mowa w pkt 2.3 Oferty, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. Przed złożeniem wypowiedzenia przez OPL, Strony przeprowadzą postępowanie konsultacyjne dotyczące podstaw wypowiedzenia oraz sposobu rozwiązania sytuacji konfliktowej. Wypowiedzenie Umowy Ramowej przez OPL przed zakończeniem konsultacji jest niedopuszczalne. Tryb postępowania konsultacyjnego określa pkt 2.3 Oferty. 5. PT może rozwiązać Umowę Ramową z zachowaniem 2-miesięcznego (dwumiesięcznego) okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli OPL naruszyła postanowienia Umowy Ramowej i nie zaprzestała tych naruszeń w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania PT do ich zaprzestania. Wezwanie powinno wskazywać zakres naruszeń. 2.3 Konsultacje przed rozwiązaniem Umowy Ramowej przez OPL. 1. W przypadku, gdy PT naruszył postanowienia Umowy Ramowej OPL wzywa go pisemnie do zaprzestania naruszania Umowy Ramowej. Wezwanie powinno wskazywać zakres naruszeń. 2. PT obowiązany jest przedstawić OPL pisemne stanowisko w sprawie, wyjaśniając sytuację lub wskazując na bezzasadność zarzutów OPL, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania OPL do zaprzestania naruszania Umowy Ramowej. 3. W razie nieprzedstawienia przez PT stanowiska w terminie wskazanym w ppkt 1, konsultacje uważa się za zakończone. OPL może pominąć stanowisko przedstawione po terminie. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 9

10 4. OPL zobowiązana jest ustosunkować się na piśmie do stanowiska PT, o którym mowa w ppkt 1, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pisemnego stanowiska PT, wskazując przyczyny jego odrzucenia albo zawiadamiając o jego uznaniu. 5. Nieustosunkowanie się OPL na piśmie do stanowiska PT, o którym mowa w ppkt 1 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego otrzymania będzie traktowane jako uznanie stanowiska PT. 6. W przypadku uznania stanowiska PT, OPL nie rozwiązuje Umowy Ramowej z przyczyn objętych wezwaniem i konsultacjami. 2.4 Realizacja Zamówień na Usługę oraz tryb zawarcia Umowy Szczegółowej. 1. W celu zakupu konkretnej Usługi PT składa do OPL Zamówienie na Usługę. Zamówienia na Usługę należy składać osobiście lub przesyłać na adres wskazany w pkt 2.1 ppkt 2 Oferty. W przypadku PT, którzy zawarli z OPL umowę o połączeniu sieci lub negocjują taką umowę, Zamówienie na Usługę należy składać na adres: Orange Polska S.A. Rynek Klientów - Operatorów Obsługa Posprzedażowa ul. Lenartowicza Sosnowiec 2. OPL udziela odpowiedzi na Zamówienie na Usługę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego otrzymania, informując PT o: a) możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę, b) braku możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę wraz z uzasadnieniem oraz podaniem powodów braku możliwości realizacji tej Usługi. 3. Nieudzielanie przez OPL odpowiedzi na Zamówienia na Usługę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego otrzymania będzie traktowane jako pozytywne rozpatrzenie Zamówienia na Usługę. 4. W przypadku braku możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę, w odpowiedzi na Zamówienie na Usługę, o którym mowa w ppkt 2 lit. b), OPL informuje PT o: a) możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę w sposób alternatywny wraz z podaniem szacunkowego terminu prac wykonywanych przez OPL (rozwiązanie alternatywne), b) braku możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę również w sposób alternatywny wraz z uzasadnieniem oraz podaniem powodów braku możliwości realizacji Usługi w sposób alternatywny. 5. OPL przedstawi stanowisko określające szczegółowy sposób realizacji rozwiązania alternatywnego, zawierające warunki dodatkowe związane z uzyskaniem możliwości świadczenia Usługi (w tym termin realizacji Usługi) oraz zestawienie kosztów takiego rozwiązania, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia udzielenia odpowiedzi na Zamówienie na Usługę. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 10

11 6. Z chwilą uruchomienia ISI jako kanału komunikacji między Stronami terminy wskazane w ppkt 2 i 3 ulegają skróceniu do 5 (pięciu) DR. 7. W przypadku, gdy OPL poinformowała PT o możliwości realizacji Usługi w sposób alternatywny, nieprzedstawienie przez OPL stanowiska określającego szczegółowy sposób realizacji rozwiązania alternatywnego w terminie przewidzianym w ppkt 5 będzie traktowane jako pozytywne rozpatrzenie Zamówienia na Usługę (tzn. uznanie, że istnieje techniczna możliwość realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę). 8. PT w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania stanowiska OPL określającego szczegółowy sposób realizacji rozwiązania alternatywnego udziela OPL odpowiedzi, w której godzi się na zaproponowane przez OPL warunki realizacji Usługi w sposób alternatywny lub nie wyraża na nie swojej zgody, z zastrzeżeniem, że od chwili uruchomienia ISI termin na akceptację rozwiązania alternatywnego przez PT będzie wynosił 3 (trzy) DR. Nieudzielenie przez PT odpowiedzi na stanowisko OPL w przewidzianym terminie jest traktowane jako brak zgody na realizację Zamówienia na Usługę w sposób alternatywny (odpowiedź negatywna). 9. Weryfikacja techniczna Zamówienia na Usługę przez OPL jest wolna od opłat. Wywiad techniczny jest fakultatywny, dotyczy łączy analogowych i łączy telefonicznych analogowych i wymaga złożenia odrębnego zamówienia przez PT. W ramach odpowiedzi na Zamówienie na wywiad techniczny OPL przekazuje PT szczegółowe informacje, inne niż uzyskane w ramach weryfikacji technicznej, w szczególności dotyczące parametrów fizycznych łącza i jego przebiegu, możliwości technicznych łącza (dotyczących ewentualnej migracji), adresów poszczególnych Węzłów Sieci OPL, przez które przebiega łącze. Opłaty za wywiad techniczny zostały określone w Części 14 Oferty. OPL udziela odpowiedzi na Zamówienie na wywiad techniczny w terminie 16 (szesnastu) dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego Zamówienia na wywiad techniczny. 10. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Zamówienie na Usługę lub w przypadku pozytywnej odpowiedzi PT na przedstawione przez OPL stanowisko określające szczegółowy sposób realizacji Zamówienia na Usługę w sposób alternatywny, OPL prześle PT w 2 (dwóch) egzemplarzach podpisany projekt Umowy Szczegółowej dotyczący Usługi będącej przedmiotem Zamówienia na Usługę. Projekt ten powinien zostać przesłany nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od udzielenia pozytywnej odpowiedzi na Zamówienie na Usługę przez OPL lub w terminie 4 (czterech) dni od otrzymania przez OPL zgody PT na realizację Zamówienia na Usługę w sposób alternatywny. Od dnia uruchomienia ISI terminy powyższe ulegną skróceniu do 3 (trzech) DR. 11. Projekt, o którym mowa w ppkt 10 może być przedmiotem negocjacji między Stronami. 12. W razie zaakceptowania propozycji OPL, PT jest zobowiązany do niezwłocznego podpisania Umowy Szczegółowej i dostarczenia jej do OPL, jednak nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od dnia jej otrzymania. Od dnia uruchomienia ISI termin ten będzie wynosił 3 (trzy) DR. 13. OPL może odmówić realizacji Zamówienia na Usługę, jeżeli: a) realizacja Zamówienia na Usługę jest niemożliwa z powodu Siły Wyższej, niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 11

12 b) PT rażąco naruszył postanowienia Umowy Ramowej i skutki takiego naruszenia nie zostały usunięte do chwili złożenia Zamówienia na Usługę, c) PT zalega z płatnościami na rzecz OPL z tytułu umów w zakresie dzierżawy łączy, zawartych z OPL, za co najmniej 2 (dwa) okresy rozliczeniowe, d) Zamówienie na Usługę nie dotyczy przedmiotu Oferty. e) PT nie uzupełnił, nie przedłużył albo nie dostarczył zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji bankowej, rezerwy gwarancyjnej albo oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 14. W przypadkach, o których mowa w ppkt 13, OPL powiadomi PT o odmowie realizacji Zamówienia na Usługę oraz jej przyczynach, wysyłając zawiadomienie o tym fakcie w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia Zamówienia na Usługę. Od dnia uruchomienia ISI termin powyższy ulegnie skróceniu do 5 (pięciu) DR. PT nie przysługują wobec OPL żadne roszczenia z tytułu odmowy realizacji Zamówienia na Usługę z przyczyn określonych w ppkt 13, o ile odmowa była zasadna. Odmowa realizacji Zamówienia na Usługę z przyczyn określonych w ppkt 13 skutkuje nie wysłaniem podpisanego przez OPL projektu Umowy Szczegółowej, o którym mowa w ppkt Czas trwania, zmiana i rozwiązanie Umowy Szczegółowej. 1. Umowa Szczegółowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa Szczegółowa wygasa wraz z rozwiązaniem Umowy Ramowej. 2. W przypadku, gdy Zamówienie na Usługę może zostać zrealizowane jedynie w sposób alternatywny i w związku z tym zachodzi konieczność poniesienia przez OPL dodatkowych nakładów inwestycyjnych, Umowa Szczegółowa może być zawarta na okres nie krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy. OPL powinna wykazać konieczność poniesienia tych nakładów w Umowie Szczegółowej. 3. PT może zrezygnować z dzierżawy pojedynczego Łącza dzierżawionego przez jednostronne częściowe odstąpienie od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczego Łącza dzierżawionego. W takim przypadku, PT powinien wskazać Łącze dzierżawione, z którego rezygnuje oraz termin rezygnacji. Termin rezygnacji jest wskazywany przez PT z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia OPL rezygnacji. W przypadku, gdy PT odstąpi od Umowy Szczegółowej przed uiszczeniem opłaty instalacyjnej, zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz OPL tej opłaty. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym odstąpienie stało się skuteczne, OPL odbierze Łącze dzierżawione. Jednostronne, częściowe odstąpienie od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczego Łącza dzierżawionego nie powoduje rezygnacji z pozostałych Łączy dzierżawionych objętych Umową Szczegółową. 4. W przypadku wypowiedzenia przez PT Umowy Szczegółowej przed terminami instalacji Urządzeń i/lub Urządzeń końcowych i podpisaniem Protokołu zdawczoodbiorczego, OPL nie przysługują żadne roszczenia wobec PT z tytułu opłat instalacyjnych i abonamentowych określonych w Cenniku wskazanym w Części 14 Oferty, z wyłączeniem sytuacji, gdy Zamówienie na Usługę jest realizowane w wykorzystaniem rozwiązania alternatywnego. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 12

13 5. Umowa Szczegółowa zawarta na czas oznaczony zostanie przedłużona na dalszy okres (albo zawarta na czas nieoznaczony), jeżeli PT złoży stosowny wniosek najpóźniej na 60 (sześćdziesiąt) dni przed dniem wygaśnięcia Umowy Szczegółowej. PT składa wniosek zgodnie z treścią zaakceptowanego przez OPL Zamówienia na Usługę. W takim przypadku OPL jest obowiązana do podpisania i doręczenia PT stosownego aneksu do Umowy Szczegółowej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wniosku o przedłużenie (lub zawarcie na czas nieoznaczony) Umowy Szczegółowej. PT niezwłocznie podpisze aneks do Umowy Szczegółowej i doręczy go OPL, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania aneksu do Umowy Szczegółowej od OPL. Powyższe terminy siedmiodniowe, od dnia uruchomienia ISI, ulegają skróceniu do 3 (trzech) DR. 6. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę Szczegółową z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku, gdy druga Strona naruszyła postanowienia Umowy Szczegółowej i nie zaprzestała tych naruszeń w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do ich zaprzestania z zastrzeżeniem pkt 2.3 ppkt 6. Wezwanie powinno wskazywać zakres naruszeń. 7. Rozwiązanie Umowy Szczegółowej przez OPL poprzedzają konsultacje pomiędzy Stronami, które należy przeprowadzić przed złożeniem wypowiedzenia Umowy Szczegółowej. W trakcie trwania konsultacji wypowiedzenie Umowy Szczegółowej przez OPL nie jest możliwe. Postanowienia pkt 2.3 stosuje się odpowiednio, z tym, że określone tam terminy skraca się do 7 (siedmiu) dni. 8. Szczególny sposób rozwiązania Umowy Szczegółowej przez OPL został przewidziany w Części 10 ppkt 7 Oferty (rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym). 9. W przypadku wypowiedzenia przez PT Umowy Szczegółowej zawartej na warunkach określonych w pkt 2, PT zobowiązany jest uiścić na rzecz OPL opłaty abonamentowe, jakie poniósłby, gdyby Umowa Szczegółowa nie uległa rozwiązaniu, nie więcej jednak niż za okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przekazania Łącza dzierżawionego do eksploatacji. 2.6 Zasady zabezpieczeń. 1. W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Ramowej oraz Umowy Szczegółowej, PT przekaże na żądanie OPL: a) gwarancję bankową wystawioną przez bank polski lub przedstawicielstwo banku zagranicznego w Polsce ( Gwarancja Bankowa ), albo b) dowód dokonania blokady kwoty pieniężnej na rachunku bankowym PT wraz z pełnomocnictwem dla OPL do dysponowania tą kwotą ( Rezerwa Gwarancyjna ), albo c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ( Oświadczenie ). 2. PT ma możliwość wyboru rodzaju zabezpieczenia wskazanego w ppkt 1, przekazanego następnie do OPL. Do zabezpieczenia roszczeń OPL wystarczy ustanowienie jednej formy zabezpieczenia wybranej przez PT. 3. OPL nie może żądać w zakresie Umowy Kolokacji przedłożenia Gwarancji Bankowej, ustanowienia Rezerwy Gwarancyjnej, Oświadczenia, ani innej formy zabezpieczenia. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 13

14 4. Do chwili dostarczenia przez PT wybranej formy zabezpieczenia, OPL może odmówić wykonywania Umowy Szczegółowej zawartej w wyniku realizacji złożonego przez PT Zamówienia na Usługę. 5. W przypadku nieuzupełnienia, nieprzedłużenia albo niedostarczenia przez PT nowego zabezpieczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od OPL dodatkowego pisemnego wezwania, OPL przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Szczegółowej. Okres wypowiedzenia wynosi 30 (trzydzieści) dni i ma skutek na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy Szczegółowej jest możliwe dopiero po upływie dodatkowego 7 (siedmiodniowego) terminu na złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 6. W przypadku, gdy PT nie będzie zalegał z płatnościami wobec OPL wynikającymi z Umowy Szczegółowej zawartej na podstawie Umowy Ramowej przez okres 2 (dwóch) lat od ich zawarcia, albo w ciągu 2 (dwóch) lat liczonych od uiszczenia ostatniej zaległości, OPL może odstąpić od żądania utrzymywania przez PT wybranej formy zabezpieczenia przez pozostały okres trwania tej Umowy Szczegółowej. 7. OPL odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia, w przypadku, jeśli PT, z którym OPL zawiera Umowę Szczegółową na podstawie Umowy Ramowej, w okresie 2 (dwóch) lat przed jej zawarciem, nie zalegał z płatnościami wobec OPL w ramach dotychczasowej współpracy w zakresie Usługi. Nie bierze się pod uwagę krótkotrwałych opóźnień w płatnościach wynikających w szczególności z opóźnień w dostarczeniu faktury lub dokonaniu przelewu bankowego. 8. Pomimo odstąpienia przez OPL od wymogu określonego w pkt 1, zgodnie z pkt 5 lub pkt 6, w przypadku, gdy PT będzie zalegał wobec OPL z płatnościami wynikającymi z Umowy Szczegółowej za co najmniej 2 (dwa) okresy rozliczeniowe, OPL może zażądać od tego PT złożenia zabezpieczenia. Z żądaniem ustanowienia zabezpieczenia OPL może wystąpić w przypadku, gdy PT nie uiści należności po pisemnym wezwaniu przez OPL do uiszczenia należności, w dodatkowym terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisma Gwarancja bankowa. 1. Wraz z podpisaną Umową Szczegółową PT dostarczy, w przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia przez PT, nieodwołalną, bezwarunkową i stale odnawialną, płatną na pierwsze żądanie OPL Gwarancję Bankową, na kwotę odpowiadającą równowartości 2 (dwóch) miesięcznych abonamentów za dzierżawę Łącza dzierżawionego określonego w Umowie Szczegółowej. 2. W przypadku, gdy PT opóźni się z zapłatą zobowiązania pieniężnego wynikającego z Umowy Szczegółowej przez okres przekraczający 10 (dziesięć) dni od dnia wymagalności takiego zobowiązania, OPL będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń z Gwarancji Bankowej po upływie 3 (trzech) DR od bezskutecznego pisemnego wezwania PT do zapłaty. 3. PT zobowiązuje się utrzymywać Gwarancję Bankową przez cały okres obowiązywania Umowy Szczegółowej oraz przez 2 (dwa) miesiące po jej rozwiązaniu. 4. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, przedłużeniem lub uzupełnieniem Gwarancji Bankowej obciążają PT. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 14

15 5. O każdym zaspokojeniu wierzytelności z Gwarancji Bankowej OPL powiadomi PT na piśmie nie później niż w terminie 3 (trzech) DR od dnia zaspokojenia wierzytelności. Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojenie nastąpiło wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło wezwanie do uzupełnienia Gwarancji Bankowej o kwotę zaspokojenia. 6. W przypadku wykorzystania przez OPL całości lub części Gwarancji Bankowej, PT ma obowiązek każdorazowo, w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 5 powyżej zapewnić uzupełnienie (odnowienie) Gwarancji Bankowej Rezerwa gwarancyjna. 1. Wraz z podpisaną Umową Szczegółową PT dostarczy, w przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia przez PT, zaświadczenie o dokonaniu na rzecz OPL nieodwołalnej i bezterminowej Rezerwy gwarancyjnej na kwotę odpowiadającą równowartości 2 (dwóch) miesięcznych abonamentów za dzierżawę łącza określonego w Umowie Szczegółowej, płatną na pierwsze żądanie OPL. 2. PT wnosi Rezerwę Gwarancyjną na specjalnie utworzony w tym celu własny rachunek w banku zaakceptowanym przez OPL. Umowa PT z bankiem o prowadzenie takiego rachunku będzie zawierać zastrzeżenie, że PT nie ma prawa wypłacać z rachunku jakichkolwiek środków bez zgody OPL. Rezerwa Gwarancyjna zostanie zwolniona po rozwiązaniu Umowy Szczegółowej, najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od rozwiązania Umowy Szczegółowej. 3. Wraz z utworzeniem Rezerwy Gwarancyjnej, PT zobowiązuje się udzielić OPL nieodwołalnego i bezterminowego pełnomocnictwa do dysponowania Rezerwą Gwarancyjną. OPL zwróci PT pełnomocnictwo po rozwiązaniu Umowy Szczegółowej, najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od rozwiązania Umowy Szczegółowej. 4. W przypadku, gdy PT opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego wynikającego z Umowy Szczegółowej przez okres przekraczający 10 (dziesięć) dni od dnia wymagalności takiego zobowiązania, OPL będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń z Rezerwy Gwarancyjnej po upływie 3 (trzech) DR od bezskutecznego pisemnego wezwania PT do zapłaty. 5. PT zobowiązuje się utrzymywać Rezerwę Gwarancyjną przez cały okres obowiązywania Umowy Szczegółowej oraz przez 2 (dwa) miesiące po jej rozwiązaniu. 6. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, przedłużeniem lub uzupełnieniem Rezerwy Gwarancyjnej obciążają PT. 7. O każdym zaspokojeniu wierzytelności z Rezerwy Gwarancyjnej OPL powiadomi PT na piśmie nie później niż w terminie 3 (trzech) DR od dnia zaspokojenia wierzytelności. Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojenie nastąpiło wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło wezwanie do uzupełnienia Rezerwy Gwarancyjnej o kwotę zaspokojenia. 8. W przypadku wykorzystania przez OPL całości lub części kwoty Rezerwy Gwarancyjnej, PT ma obowiązek każdorazowo, w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie powyżej zapewnić uzupełnienie (odnowienie) Rezerwy Gwarancyjnej. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 15

16 9. Rezerwa Gwarancyjna może być oprocentowana na rzecz PT, a OPL może wyrazić zgodę na pobieranie odsetek od niej przez PT w terminach uzgodnionych z bankiem Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 1. Wraz z podpisaną Umową Szczegółową PT dostarczy, w przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia przez PT, do OPL pisemne Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.). 2. Treść aktu notarialnego będzie zgodna z treścią wzoru uzgodnionego przez Strony w ramach zawieranych umów, a w szczególności będzie zawierać: a) Oświadczenie PT o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań pieniężnych PT wynikających z danej Umowy Szczegółowej; b) Obowiązek zapłaty przez PT sumy pieniężnej z tytułu zobowiązań wynikających z danej Umowy Szczegółowej do określonej wysokości. Wysokość tej sumy określa się na tych samych zasadach, co wysokość kwoty zabezpieczenia przy Gwarancji Bankowej i Rezerwie Gwarancyjnej; c) W przypadku, gdy PT opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego wynikającego z Umowy Szczegółowej, której dotyczy przez okres przekraczający 10 (dziesięć) dni od dnia wymagalności takiego zobowiązania, OPL będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń na zasadach określonych w Oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji po upływie 3 (trzech) DR od bezskutecznego pisemnego wezwania PT do zapłaty; d) Upoważnienie OPL do prowadzenia przeciwko PT egzekucji na podstawie tego aktu notarialnego o całość lub część niezaspokojonych roszczeń pieniężnych OPL wobec PT wynikających z danej Umowy Szczegółowej; e) Określenie terminu, do którego OPL może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. 3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji pokrywa PT. 2.7 Cesja 1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy Ramowej na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 2. Postanowienie ppkt 1 nie dotyczy dokonywania przez wierzyciela, zgodnie z art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy Ramowej, w tym wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, kar umownych i odsetek. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 16

17 CZĘŚĆ 3. Przedmiot Oferty. 3.1 Rodzaje Łączy dzierżawionych. 1. Oferta dotyczy następujących rodzajów łączy: 1) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływnościach: 64 kbit/s, n*64 kbit/s gdzie n=2...31, 34 Mbit/s, 140 Mbit/s, 155 Mbit/s i 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/s, 2) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, podzielonej na kanały po 64 kbit/s (łącza strukturalne 2 Mbit/s); 3) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, niepodzielonej na kanały (łącza niestrukturalne 2 Mbit/s); 4) dwuprzewodowe i czteroprzewodowe Łącza telefoniczne analogowe o zwykłej i specjalnej jakości; 5) dwuprzewodowe i czteroprzewodowe Łącza analogowe o maksymalnej długośc i do 10 km. Łącza określone w ppkt 1) 4) powinny spełniać standardy jakościowe wskazane w normach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych (Dz. U. Nr 160 poz.1351) oraz standardy jakościowe określone w normach: PN-ETSI EN , 289, 418, 419, 288 (V1.2.1:2002U), G.707, G zgodne z zaleceniami międzynarodowymi i normami krajowym. 3.2 Zasady zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego. 1. Zmiana miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego jest możliwa, gdy istnieją możliwości techniczne jej realizacji. 2. Zmiana miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego następuje z zachowaniem jego standardów jakościowych. 3. W przypadku zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego PT uiszcza na rzecz OPL tytułem opłaty jednorazową opłatę za zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego, określoną w Cenniku stanowiącym Część 14 Oferty. 4. Po dokonaniu zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego Strony podpiszą nowy Protokół zdawczo-odbiorczy, w którym OPL wykaże nową klasyfikację Łącza dzierżawionego. Od dnia podpisania nowego Protokołu zdawczo-odbiorczego Łącze dzierżawione rozliczane jest zgodnie z Cennikiem dla danego rodzaju Łącza dzierżawionego, wskazanego w nowym Protokole zdawczo-odbiorczym. 5. Do zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 2.4 Oferty z tym, że realizacja Zamówienia na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego następuje w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty wysłania do PT pozytywnej odpowiedzi na Zamówienie na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 17

18 3.3 Wskaźniki ES i SES Łączy cyfrowych Wartości ES i SES pozwalające na przekazanie Łącza cyfrowego do eksploatacji. Tabela nr 1 określa wartości ES i SES pozwalające na przekazanie Łącza cyfrowego do eksploatacji. Długość okresu pomiarowego 24 h Rodzaj łącza Wartość S1 dla ES SES 64 kbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s, 155 Mbit/s,622 Mbit/s ,5 Gbit/s, 10 Gbit/s Łącze dzierżawione może zostać przekazane do eksploatacji, gdy wartości ES i SES są mniejsze lub równe S1; Łącze dzierżawione nie może zostać przekazane do eksploatacji, gdy wartości ES i SES przekraczają wartość S Maksymalne wartości ES i SES w trakcie eksploatacji. Tabela nr 2 określa maksymalne wartości ES i SES w trakcie eksploatacji Łącza cyfrowego. Długość okresu pomiarowego 7 dni Rodzaj łącza Wartość maksymalna ES SES n x 64 kbit/s, gdzie n= Mbit/s Mbit/s Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s ,5 Gbit/s, 10 Gbit/s Dostępność Łączy cyfrowych. Dostępność Łączy cyfrowych klasy standardowej oferowanych przez OPL jest określona poprzez następujące parametry: 1. Maksymalna długość okresu niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego Łącza cyfrowego klasy standardowej wynosi 99 x Maksymalna liczba okresów niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego Łącza cyfrowego klasy standardowej wynosi 501. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 18

19 3.5 Czas odtworzenia Usługi. 1. Typowy Czas odtworzenia Usługi, liczony od momentu nadejścia a (faksu), o którym mowa w pkt. 5.3 ppkt 2 lub 3 do chwili, gdy 80% wszystkich Łączy dzierżawionych tego samego typu zostało naprawionych i ponownie przekazanych do eksploatacji, wynosi 6 (sześć) godzin. 2. Maksymalny Czas odtworzenia Usługi dla Łącza cyfrowego klasy standardowej dzierżawionego przez PT wynosi 24 (dwadzieścia cztery) godziny od momentu nadejścia a (faksu), o którym mowa w pkt 5.3 ppkt 2 lub 3 do chwili, gdy funkcje spełniane przez uszkodzone Łącze cyfrowe przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone Łącze cyfrowe zostanie naprawione. 3. Maksymalny Czas naprawy dla Łącza telefonicznego analogowego oraz Łącza analogowego dzierżawionego przez PT wynosi 24 (dwadzieścia cztery) godziny od momentu nadejścia a (faksu), o którym mowa w pkt 5.3 ppkt 2 lub 3 do chwili, gdy funkcje spełniane przez uszkodzone Łącze telefoniczne analogowe lub Łącze analogowe przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone Łącze telefoniczne analogowe lub Łącze analogowe zostanie naprawione. 4. Dla oferowanych po raz pierwszy typów Łączy dzierżawionych za planowany Czas odtworzenia Usługi przyjmuje się 6 (sześć) godzin liczone od momentu nadejścia e- maila (faksu), o którym mowa w pkt 5.3 ppkt 2 lub 3 do chwili, gdy 80% wszystkich Łączy dzierżawionych tego samego typu zostało naprawionych i ponownie przekazanych do eksploatacji (planowany typowy Czas odtworzenia Usługi) lub 24 (dwadzieścia cztery) godziny liczone od momentu nadejścia a (faksu), o którym mowa w pkt. 5.3 ppkt 2 lub 3 do chwili, gdy funkcje spełniane przez uszkodzone Łącze cyfrowe przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone Łącze dzierżawione zostanie naprawione (planowany maksymalny Czas odtworzenia Usługi). 5. Jeżeli odtworzenie Usługi w przypadku Awarii lub Przerwy w pracy Łącza dzierżawionego wymaga naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności kanalizacji kablowej, a naprawa ta będzie wymagała uzyskania, określonych prawem decyzji, zezwoleń administracyjnych lub przeprowadzenia uzgodnień z podmiotami trzecimi, w szczególności z właściwymi terenowymi organami administracji publicznej, Czas odtworzenia Usługi może się wydłużyć o czas uzyskania określonych prawem decyzji, zezwoleń administracyjnych lub przeprowadzenia uzgodnień z podmiotami trzecimi, w szczególności z właściwymi terenowymi organami administracji publicznej. W takim przypadku OPL nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie Czasu odtworzenia Usługi, o którym mowa w pkt 2, 3, 4 powyżej, chyba że OPL nie dołożyła należytej staranności dla uzyskania określonych prawem decyzji, zezwoleń lub nie doszło do uzgodnień z podmiotami trzecimi z przyczyn, za które OPL ponosi odpowiedzialność. 6. Do Czasu odtworzenia Usługi nie wlicza się czasów trwania Awarii powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiada PT. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 19

20 3.6 Zasady zmiany przepływności Łączy dzierżawionych w okresie obowiązywania Umowy Szczegółowej. 1. Zmiana przepływności Łącza dzierżawionego jest możliwa, o ile istnieją warunki techniczne jej realizacji. 2. Zmiana przepływności Łącza dzierżawionego w okresie obowiązywania Umowy Szczegółowej następuje z zachowaniem jego standardów jakościowych. 3. W przypadku zmiany przepływności Łącza dzierżawionego PT uiszcza na rzecz OPL jednorazową opłatę za zmianę przepływności wskazaną w pkt 1, 2 lub 3 Cennika stanowiącego Części 14 Oferty. Zmianie ulegną również miesięczne opłaty abonamentowe zgodnie z Cennikiem dla tego typu Łącza dzierżawionego. 4. Po dokonaniu zmiany przepływności Łącza dzierżawionego Strony podpiszą nowy Protokół zdawczo-odbiorczy. Od dnia podpisania nowego Protokołu zdawczoodbiorczego Łącze dzierżawione rozliczane jest zgodnie z przepływnością wykazaną w nowym Protokole zdawczo-odbiorczym. 5. Do zmiany przepływności Łączy dzierżawionych stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 2.4 Oferty, z tym, że realizacja Zamówienia na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego nie powoduje konieczności podpisywania nowej Umowy Szczegółowej, a jedynie aneksowania obowiązującej. 6. Realizacja Zamówienia PT na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego następuje w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty wysłania przez OPL pozytywnej odpowiedzi na Zamówienie na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego. niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 20

21 CZĘŚĆ 4. Zasady i terminy przekazywania Łączy dzierżawionych do eksploatacji. 1. Łącze dzierżawione zostaje przekazane do eksploatacji na podstawie Protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez umocowanych przedstawicieli OPL i PT. Wyniki testów 2. Łącza dzierżawionego stanowią załącznik do Protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. Łącze dzierżawione nie może być przekazane do eksploatacji bez podpisania Umowy Szczegółowej. OPL i PT uzgodnią termin przekazania Łącza dzierżawionego do eksploatacji w Umowie Szczegółowej z zastrzeżeniem ppkt Łącze dzierżawione zostaje przekazane do eksploatacji nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia Zamówienia na Łącze dzierżawione, chyba że Strony ustalą inny termin przekazania Łącza dzierżawionego do eksploatacji. Powyższy termin nie ma zastosowania, gdy realizacja Usługi odbywa się w trybie rozwiązania alternatywnego. CZĘŚĆ 5. Warunki świadczenia oferowanych Usług. 5.1 Sposób liczenia długości Łącza dzierżawionego. 1. Dla celów rozliczeń Długość taryfikacyjną Łącza cyfrowego oraz Łącza telefonicznego analogowego ustala się jako odległość w linii prostej pomiędzy punktami zakończenia tych rodzajów Łączy dzierżawionych, zlokalizowanymi w miejscach instalacji Urządzeń końcowych. Dla celów rozliczeń Długość taryfikacyjną Łącza analogowego ustala się jako odległość w linii prostej pomiędzy punktami zakończenia Łącza analogowego. 2. Odległość ta powinna być wyliczana na podstawie wyników pomiaru przyrządem GPS. Współrzędne geograficzne punktów zakończenia Łącza dzierżawionego (miejsc instalacji Urządzeń) wraz z długością Łącza dzierżawionego będą wpisywane przez OPL w Protokole zdawczo-odbiorczym. W razie niedostępności systemu GPS odległości Łącza dzierżawionego mierzone będą przy użyciu map o wyspecyfikowanej skali 1: Ostateczną długość Łącza dzierżawionego ustala się w zaokrągleniu z nadmiarem lub niedomiarem w km z dokładnością do 100 m; tzn. np m zaokrągla się do 5,1 km, a długość od 5150 m zaokrągla się do 5,2 km. Łącza dzierżawione o długości mniejszej niż 100 m będą traktowane jak łącza o długości 100 m. 5.2 Zasady eksploatacji Łączy dzierżawionych Obowiązki PT. PT zobowiązany jest do: 1. Wykorzystywania Łącza dzierżawionego zgodnie z Umową Ramową i Umową Szczegółową; niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 21

22 2. Umożliwienia pracownikom OPL w przypadku wystąpienia Awarii oraz Przerw w pracy, dokonywania kontroli stanu oraz wykorzystywania Łącza dzierżawionego, udostępnienia pracownikom OPL lokalu, w którym ma zostać dokonana instalacja urządzenia oraz udostępnienia pracownikom OPL lokalu w celu konserwacji lub napraw zainstalowanych w nim Urządzeń; 3. Rekompensowania szkód wynikających z winy PT, na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 4. Niewykonywania bez zgody OPL jakichkolwiek przeróbek lub zmian w Urządzeniach i Urządzeniach końcowych; 5. Usuwania uszkodzeń Łącza dzierżawionego na odcinku niebędącym własnością OPL; obowiązek ten rozumie się jako obowiązek dbania przez PT o łącze zlokalizowane w budynku poprowadzone od punktu dystrybucyjnego do lokalu Abonenta. Za odcinek od punktu dystrybucyjnego do lokalu Abonenta OPL nie ponosi odpowiedzialności; 6. Umożliwienia pracownikom OPL na każde wezwanie dostępu do lokalu, w którym ma zostać dokonana instalacja, konserwacja lub naprawa Urządzeń lub/i Urządzeń końcowych; 7. Zapewnienia poziomu sygnałów transmitowanych Łączem dzierżawionym zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie; 8. Zwrotu Łącza dzierżawionego po rozwiązaniu Umowy Szczegółowej Obowiązki OPL. OPL zobowiązana jest do: 1. Świadczenia Usług na zasadach określonych w Umowie Ramowej i Umowach Szczegółowych; 2. Zachowania parametrów technicznych Łączy dzierżawionych; 3. Rekompensowania szkód wynikających z winy OPL, na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 5.3 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia Awarii. 1. W celu zapewnienia efektywnej współpracy, Strony Umowy Ramowej utworzą Telefoniczne Punkty Kontaktowe (OPLK). Utworzone przez Strony OPLK określa Załącznik Nr 11 i 12 do Umowy Ramowej. 2. W przypadku, gdy PT wykryje Awarię zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego poinformowania OPL i potwierdzenia przekazanej informacji em (faksem) w okresie 30 (trzydziestu) minut od przekazania informacji telefonicznej. Za moment zgłoszenia oraz początek biegu Czasu odtworzenia Usługi albo Czasu naprawy uważa się moment nadejścia a (faksu). Nadejście a (faksu) powinno zostać niezwłocznie potwierdzone przez OPL telefonicznie przez osobę przyjmującą zgłoszenie. 3. W przypadku, w którym OPL wykryje Awarię zobowiązana jest do natychmiastowego telefonicznego poinformowania PT i potwierdzenia przekazanej informacji em (faksem) w okresie 30 (trzydziestu) minut od przekazania informacji telefonicznej. Za niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Strona 22

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt Spis treści: 1. Informacje podstawowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej Załącznik Nr 2 do Oferty Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Wzór Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej Załącznik Nr 2 do Oferty Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Wzór Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH. zwana dalej Umową Ramową", pomiędzy:

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH. zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH zwana dalej Umową Ramową", pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1.

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione

cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione Cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione wprowadzony w życie w dniu 31 marca 2009 r. obowiązuje Abonentów, którzy po dniu 30 marca 2009 r. zawarli z Orange umowę

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA Nr. zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej. Umową Ramową

UMOWA RAMOWA Nr. zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej. Umową Ramową Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej Umową Ramową pomiędzy: Firmą Infratel

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTĘP DO ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH

UMOWA O DOSTĘP DO ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH I. Umowa o dostęp do łączy światłowodowych UMOWA O DOSTĘP DO ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy: [pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr Załącznik 3 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland

Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)...... Miejscowość Data wypełnienia Na podstawie niniejszego wzoru Wniosku,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR.. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR.. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR.. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO Regulamin ustanawiania zabezpieczeń (obowiązujący od dnia 8 lipca 2014 r.) 1 Niniejszy Regulamin ustanawiania zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/60/15 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów 3

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów 3 Łódź, dnia 27.03.2017 r. Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017 W dniu 27 marca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy do Zapytania Ofertowego dot. wynajmu pomieszczeń na cele realizacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Cennik dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Spółki Telefony Podlaskie S.A.

Cennik dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Spółki Telefony Podlaskie S.A. Załącznik do uchwały nr 78/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 25.11.2013 roku Cennik dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Spółki Telefony Podlaskie S.A. grudzień 2013 wprowadzony w życie w

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI 1. Definicje... 3 2. Postanowienia ogólne... 5 3. Procedura zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr.

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. S. Kuropatwińskiej 16 Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 www.infratel.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)

Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór) Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)...... Miejscowość Data wypełnienia Na podstawie niniejszego wzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (01-224),

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Augustowie pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DZP /2017

Umowa nr DZP /2017 WZÓR Umowa nr DZP-362-21/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zleceniodawca, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo