Oferta Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem"

Transkrypt

1 Oferta Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE

2 2 S trona SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 - Definicje... 4 CZĘŚĆ 2 -Tryb zawierania, zmiany i rozwiązywania Umów Tryb zawarcia Umowy Ramowej Konsultacje przed rozwiązaniem Umowy Ramowej przez JST Czas trwania, zmiana i rozwiązanie Umowy Ramowej Realizacja Zamówień na Usługę oraz tryb zawarcia Umowy Szczegółowej Czas trwania, zmiana i rozwiązanie Umowy Szczegółowej Cesja CZĘŚĆ 3 - Przedmiot Oferty Rodzaje oferowanych usług Parametry techniczne i jakościowe oferowanych Usług CZĘŚĆ 4 - Warunki świadczenia oferowanych Usług Zasady i terminy przekazywania Usług dzierżawy sieci pasywnych do eksploatacji Zasady zmiany parametrów Usług w okresie obowiązywania Umowy Szczegółowej Zasady postępowania w przypadku wystąpienia Awarii Prace planowane Rodzaje i sposoby realizacji punktów styku sieci Zasady udostępniania powierzchni kolokacyjnej Zasady dostępu do pomieszczeń Dostęp do informacji o dostępności Infrastruktury i Usług Zasady zaprzestania świadczenia Usługi w okresie obowiązywania Umowy Szczegółowej i po jej zakończeniu Zasady eksploatacji zasobów i Urządzeń CZĘŚĆ 5 - Postępowanie w przypadku kwestii spornych Zasady rozstrzygania sporów Tryb postępowania w przypadku niespełnienia przez Urządzenia PK norm obowiązujących na terenie UE oraz zasady zawieszania świadczenia Usługi CZĘŚĆ 6 - Tryb reklamacji oraz zasady odpowiedzialności operatora świadczącego Usługi Tryb reklamacji Kary umowne CZĘŚĆ 7 - Warunki finansowe świadczenia oferowanych Usług... 28

3 3 S trona 1. Sposób naliczania opłat Warunki płatności Zasady wyliczenia kosztów Usług oraz ich aktualizacja CZĘŚĆ 8 Załączniki do Oferty Załącznik1 Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej Załącznik2 Cennik Usług

4 4 S trona CZĘŚĆ 1 - Definicje Awaria stan techniczny Sieci Telekomunikacyjnej uniemożliwiający albo ograniczający możliwość świadczenia Usługi przez JST. Bitowa stopa błędów (Bit Error Rate) - stosunek liczby błędnych bitów odebranych do liczby wszystkich odebranych bitów. Ciemne włókno światłowodowe - włókno światłowodowe o parametrach spełniających normy określone w Części 3 pkt.2 umożliwiające realizację Usług transmisji danych. Czas Reakcji na Awarię (CRA) / FRT (ang. Failure Response Time) jest to czas jaki upłynie od przyjęcia zgłoszenia Awarii do momentu potwierdzenia podjęcia działań naprawczych przez JST. Czas Usunięcia Awarii (CUA) / SRT (ang. Service Restoration Time) jest to czas liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu usunięcia Awarii przez JST. Usunięcie Awarii oznacza stan, w którym przywrócone zostają poprawne parametry techniczne i jakościowe świadczonej Usługi. CUA jest czasem netto tzn. nie uwzględnia czasu niezbędnego do usunięcia awarii zależnego od PK (np. czas dojazdu służb technicznych PK). Data Aktywacji Usługi (DAU) definiowana jako data, do której zgodnie z Umową JST zobowiązała się do rozpoczęcia świadczenia Usługi. Długość łącza odległość w linii prostej pomiędzy punktami zakończenia łącza dzierżawionego. Długość optyczna rzeczywista długość włókna światłowodowego na zadanym odcinku określona przy pomocy urządzeń pomiarowych. Długość taryfikacyjna łącza odległość przyjęta do rozliczeń za Usługę. Dostęp korzystanie lub współkorzystanie z Infrastruktury na warunkach i w zakresie opisanym w Ofercie, celem świadczenia Usług dzierżawy kanalizacji, kolokacji, ciemnych włókien światłowodowych łączy cyfrowych oraz kanałów optycznych. Dzień Roboczy (DR) każdy dzień tygodnia, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Infrastruktura - urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia towarzyszące niezbędne do ich prawidłowej pracy za wyjątkiem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności: kanalizacje, linie kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody i osprzęt.

5 5 S trona Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) jednostka wykonująca działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106, poz. 675), w tym także w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej, jak również w formie porozumienia, związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, której fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, porozumienia komunalnego, spółki kapitałowej lub spółdzielni z udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Kanał optyczny (Lambda) fala świetlna o określonej długości w systemie (C/D/U)WDM będąca nośnikiem sygnału cyfrowego. Kanalizacja kablowa (KK) rodzaj uzbrojenia terenu służący do celów telekomunikacyjnych. Jest to system rur służących do instalacji kabli telekomunikacyjnych, złożony z ciągów rur i węzłów (studni, zasobników, komór i szafek kablowych). Kanalizacja kablowa pierwotna (KKP) Kanalizacja kablowa miejska w postaci ciągów rur układanych bezpośrednio w ziemi. Kanalizacja kablowa wtórna Kanalizacja kablowa w postaci ciągów rur ułożonych w otworach kanalizacji pierwotnej. Kolokacja - fizyczna przestrzeń techniczna wyposażona w niezbędne systemy zasilania, klimatyzacji oraz systemy zabezpieczeń, umożliwiająca instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przez PK. Łącze cyfrowe Łącze dzierżawione umożliwiające transmisję sygnału cyfrowego. W ramach tej usługi PK jest udostępniany przeźroczysty bitowo kanał cyfrowy. Miesięczna dostępność Usługi (MDU)/ MSA (ang. Monthly Service Availability) jest to parametr, który prezentuje sumaryczną liczbę godzin w miesiącu, kiedy Usługa była dostępna tzn. nie znajdowała się w stanie Awarii. Parametr RDU/MSA obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: MDU [ % ]= czas całkowity czas awarii czas całkowity 100 [ % ] Gdzie czas całkowity = 720 godzin Przy obliczaniu parametru MDU nie są brane pod uwagę Prace planowane oraz Przerwy w Pracy. Mikro-kanalizacja światłowodowa jest to system miniaturowych rur HDPE (ang. High Density Polyethylene) mający zastosowanie zarówno do układania bezpośrednio w ziemi bez dodatkowej osłony, jak również w istniejącej kanalizacji w rurociągach lub rurach kanalizacji wtórnej. Nadzór JST czynności podejmowane przez JST w sytuacji, gdy PK zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem wykonuje prace na Obiektach lub Infrastrukturze JST wykorzystywanej na potrzeby dostępu do Infrastruktury.

6 6 S trona Obiekt zorganizowany zespół gruntów, budynków i Infrastruktury w posiadaniu JST, przeznaczony do świadczenia Usług telekomunikacyjnych. Oferta Ramowa (OR) oferta JST określająca ramowe warunki umowy o dzierżawę kanalizacji, kolokacji, łączy cyfrowych, włókien światłowodowych oraz kanałów optycznych przez PK. Operator przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Otwór kanalizacji - pojedynczy, ciągły otwór kanalizacji kablowej. Poziom SLA (ang. Service Level Agreement) poziom utrzymania Usługi opisany gwarantowanymi przez JST minimalnymi parametrami jakościowymi takimi jak: Czas Reakcji na Awarię, Czas Usunięcia Awarii, Roczna Dostepność Usługi. Prace planowane prace wykonywane przez JST związane z konserwacją i utrzymaniem Usługi mogące mieć wpływ na jej dostępność. Projekt Techniczny Projekt wykonany przez PK, określający sposób instalacji, dołączenia urządzeń, lub realizacji połączenia Sieci Telekomunikacyjnych PK i JST. Protokół zdawczo odbiorczy - protokół potwierdzający przekazanie oferowanej Usługi do eksploatacji albo jej zwrot, podpisany przez umocowanych przedstawicieli JST i Przedsiębiorcy Korzystającego. Przedmiot Dostępu Kolokacja, urządzenia aktywne należące do Przedsiębiorcy Korzystającego, węzły i elementy sieci pasywnej, z których korzysta PK. Przedsiębiorca Telekomunikacyjny (PT) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przedsiębiorca Korzystający (PK) Operator lub Przedsiębiorca Telekomunikacyjny, który zawarł Umowę Ramową z JST. Przerwa w pracy zdarzenie czasowo uniemożliwiające świadczenie Usługi powstałe z przyczyn niezależnych od JST, dotyczące części Infrastruktury, za którą jest odpowiedzialny PK. Przerwa w świadczeniu Usługi Przerwa w pracy albo Awaria. Roczna dostępność Usług (RDU) / ASA (ang. Annual Service Availability) jest to parametr liczony w skali roku (12 kolejnych miesięcy), który prezentuje sumaryczną liczbę godzin, kiedy Usługa była dostępna, tzn. nie znajdowała się w stanie Awarii. Parametr RDU/ASA obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: RDU [ % ]= czas całkowity czas awarii czas całkowity 100 [ % ]

7 7 S trona gdzie czas całkowity = godzin Przy obliczaniu parametru RDU nie są brane pod uwagę Prace planowane oraz Przerwy w pracy. Rurociąg kablowy (RK) kanalizacja kablowa dla kabli optotelekomunikacyjnych. Sekunda z błędem (ES) sekunda, w której wystąpił co najmniej jeden błędny bit. Sekunda ze znaczącym błędem (SES) sekunda, w której wartość bitowej stopy błędów przekroczyła 10-3 lub co najmniej 30 % bloków jest uszkodzonych. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Strony, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy, katastrofy naturalne, np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie. Sieć Telekomunikacyjna systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energie elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju. Strony Przedsiębiorca Korzystający i JST. System (C/D/U)WDM (ang. Coarse/Dense/Ultra Wavelength Division Multiplexing) system zwielokrotnienia falowego wykorzystujący technikę multipleksacji wielu sygnałów cyfrowych w jednym łączu światłowodowym z przydzieleniem każdemu sygnałowi innej długości fali świetlnej / innego kanału optycznego. Telefoniczne Punkty Kontaktowe (TPK) punkty przyjmowania przez Strony wszelkich informacji od drugiej Strony dotyczących wykonywania Umowy Ramowej lub szczegółowej. Transmisja przezroczysta transmisja, w której ciąg bitów pojawiający się na wyjściu jest identyczny z ciągiem bitów wprowadzonym na wejściu, w granicach dopuszczalnej Bitowej Stopy Błędów. U jednostka długości, używana do określania przestrzeni zajmowanej przez moduły i zespoły (np. komputerów przemysłowych lub urządzeń telekomunikacyjnych) oraz rozmiaru szaf telekomunikacyjnych, w których są one montowane. 1U to jednostka określająca wysokość przestrzeni w szafie telekomunikacyjnej, zajmowanej przez dane urządzenie oraz mówiąca ile takich jednostek dana szafa może zmieścić. 1 U = 1¾ cala = 4,445 cm. Umowa Ramowa umowa zawarta przez JST z Przedsiębiorcą Korzystającym regulująca zasady świadczenia Usług oraz ogólne zasady współpracy Stron. Umowa Szczegółowa umowa zawarta przez JST z PK, dotycząca jednej albo kilku Usług.

8 8 S trona Umowa SLA (ang. Service Level Agreement) umowa określająca gwarantowane parametry jakościowe świadczonych Usług oraz opisująca zasady postępowania w trakcie ich dostarczania. Urządzenie aktywne urządzenie telekomunikacyjne wykorzystywane w sieci JST do realizacji Usługi. Urządzenia Przedsiębiorcy Korzystającego (Urządzenia PK) Urządzenia, instalacje i inne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej należące do Przedsiębiorcy Korzystającego, potrzebne do świadczenia przez niego Usług Telekomunikacyjnych w oparciu o Infrastrukturę JST. Usługa usługa dzierżawy kolokacji, łączy cyfrowych o określonej przepustowości, kanalizacji, ciemnych włókien lub kanału optycznego przez JST. Usterka pogorszenie parametrów jakościowych Usługi w stosunku do określonych w Ofercie. W przypadku wystąpienia Usterki na skutek zdarzenia powstałego z przyczyn niezależnych od PK, dotyczącego części Infrastruktury, za którą jest odpowiedzialna JST, Usterka jest kwalifikowana jako Awaria. W przypadku wystąpienia Usterki na skutek zdarzenia powstałego z przyczyn niezależnych od JST, dotyczącego części Infrastruktury, za którą jest odpowiedzialny PK, Usterka jest kwalifikowana jako Przerwa w Pracy. Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej wniosek Przedsiębiorcy Korzystającego do JST o zawarcie Umowy Ramowej; wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Oferty. Weryfikacja techniczna wstępne potwierdzenie możliwości technicznych realizacji usługi nie wymagające fizycznej weryfikacji w terenie. Wywiad techniczny dokonanie fizycznej weryfikacji dostępności zasobów niezbędnych do realizacji Usługi przez służby utrzymaniowe lub podwykonawców JST. Zamówienie na Usługę dokument składany przez Przedsiębiorcę Korzystającego do JST w celu zakupu Usług bądź modyfikację ich parametrów. CZĘŚĆ 2 -Tryb zawierania, zmiany i rozwiązywania Umów. 1. Tryb zawarcia Umowy Ramowej PK składa do JST Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej. Wzór Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej stanowi Załącznik nr 1 do Oferty, przy czym w razie rozbieżności pomiędzy Ofertą a załącznikami do Oferty pierwszeństwo mają postanowienia Oferty. Do wniosku powinny zostać załączone: a) oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez PK uprawnień do świadczenia usług telekomunikacyjnych,

9 9 S trona b) oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; oryginał lub poświadczona kopia powinny zostać wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed dniem złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej 1.2. Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej należy składać osobiście albo przesłać na adres właściwej JST W przypadku braków formalnych we Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej, JST w terminie do 5 (pięciu) DR od dnia jego otrzymania informuje PK o tych brakach. Jeśli w przewidzianym terminie JST nie poinformuje PK o brakach formalnych uznaje się, że Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej jest wolny od braków formalnych W przypadku otrzymania od JST informacji o brakach formalnych, PK uzupełnia Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej w terminie 5 (pięciu) DR od dnia otrzymania takiej informacji, pod rygorem pozostawienia Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej bez rozpoznania Przez Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej wolny od braków formalnych należy rozumieć Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej, którego wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie i do którego zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki JST podejmie negocjacje w sprawie zawarcia Umowy Ramowej, wysyłając PK w terminie 5 (pięciu) DR od dnia otrzymania wolnego od braków formalnych Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej podpisany projekt Umowy Ramowej Jeżeli w terminie 5 (pięciu) DR od dnia otrzymania wolnego od braków formalnych Wniosku o zawarcie Umowy Ramowej JST nie dostarczy PK projektu Umowy Ramowej, PK może przedstawić JST własny projekt Umowy Ramowej zgodny z wymaganiami Oferty PK przekazuje JST podpisaną Umowę Ramową. W przypadku gdy PK nie zgadza się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez JST w projekcie Umowy Ramowej, negocjacje są kontynuowane Jednocześnie z negocjacjami dotyczącymi Umowy Ramowej Strony mogą prowadzić negocjacje dotyczące Umowy Szczegółowej. 2. Konsultacje przed rozwiązaniem Umowy Ramowej przez JST W przypadku gdy PK naruszył postanowienia Umowy Ramowej, JST wzywa go pisemnie do zaprzestania jej naruszania. Wezwanie powinno wskazywać zakres naruszeń PK obowiązany jest przedstawić JST pisemne stanowisko w sprawie, wyjaśniając sytuację lub wskazując bezzasadność zarzutów JST, w terminie 14 (czternastu) dni

10 10 S trona od dnia otrzymania pisemnego wezwania JST do zaprzestania naruszania Umowy Ramowej W razie nieprzedstawienia przez PK stanowiska w terminie wskazanym w ppkt. 2.2, konsultacje uważa się za zakończone. JST może pominąć stanowisko przedstawione po terminie JST zobowiązana jest ustosunkować się na piśmie do stanowiska PK, o którym mowa w ppkt. 2.1, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pisemnego stanowiska PK, wskazując przyczyny jego odrzucenia albo zawiadamiając o jego uznaniu Nieustosunkowanie się JST na piśmie do stanowiska PK, o którym mowa w ppkt. 2.2 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego otrzymania będzie traktowane jako uznanie stanowiska PK W przypadku uznania stanowiska PK, JST nie rozwiązuje Umowy Ramowej z przyczyn objętych wezwaniem i konsultacjami. 3. Czas trwania, zmiana i rozwiązanie Umowy Ramowej Umowa Ramowa jest zawierana na czas nieokreślony z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia Przed złożeniem wypowiedzenia przez JST Strony przeprowadzą postępowanie konsultacyjne dotyczące podstaw wypowiedzenia oraz sposobu rozwiązania sytuacji konfliktowej. Wypowiedzenie Umowy Ramowej przez JST przed zakończeniem konsultacji jest niedopuszczalne. Tryb postępowania konsultacyjnego określa pkt. 2 Oferty PK może rozwiązać Umowę Ramową z zachowaniem 2 (dwu) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli JST naruszyła postanowienia Umowy Ramowej i nie zaprzestała tych naruszeń w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania PK do ich zaprzestania. Wezwanie powinno wskazywać zakres naruszeń Komunikacja między Stronami w zakresie zmiany i rozwiązywania Umowy Ramowej może się odbywać w formie pisemnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile Strony tak ustalą. 4. Realizacja Zamówień na Usługę oraz tryb zawarcia Umowy Szczegółowej W celu zakupu konkretnej Usługi PK składa do JST Zamówienie na Usługę. Zamówienia na Usługę należy składać osobiście, przesyłać na adres właściwej JST lub przesyłać w uzgodnionej formie elektronicznej jeżeli Strony tak ustalą JST udziela odpowiedzi na Zamówienie na Usługę w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jego otrzymania, informując PK o: a) możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę wraz z warunkami technicznymi realizacji Usługi,

11 11 S trona b) braku możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę wraz z uzasadnieniem oraz podaniem powodów braku możliwości realizacji tej Usługi W przypadku braku możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę w odpowiedzi na Zamówienie na Usługę, o którym mowa w ppkt. 4.2 lit. b), JST informuje PK o: a) możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę w sposób alternatywny wraz z podaniem szacunkowego terminu prac wykonywanych przez JST (rozwiązanie alternatywne), b) braku możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę również w sposób alternatywny wraz z uzasadnieniem oraz podaniem powodów braku możliwości realizacji Usługi w sposób alternatywny JST przedstawi stanowisko określające szczegółowy sposób realizacji rozwiązania alternatywnego, zawierające warunki komercyjne i techniczne związane z uzyskaniem możliwości świadczenia Usługi (w tym termin realizacji Usługi) oraz zestawienie kosztów takiego rozwiązania, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia udzielenia odpowiedzi na Zamówienie na Usługę PK w terminie: do 21 dni w przypadku usługi dzierżawy kanalizacji teletechnicznej lub do 7 (siedmiu) dni w przypadku pozostałych Usług, od otrzymania stanowiska JST określającego szczegółowy sposób realizacji Usługi, udziela JST odpowiedzi, w której godzi się na zaproponowane przez JST warunki realizacji Usługi w sposób alternatywny oraz przedstawia JST do akceptacji Projekt Techniczny dotyczący zamawianej Usługi lub nie wyraża na nie swojej zgody Nieudzielenie przez PK odpowiedzi na stanowisko JST w przewidzianym terminie jest traktowane jako brak zgody na realizację Zamówienia na Usługę w sposób alternatywny (odpowiedź negatywna) JST dokona akceptacji Projektu Technicznego w terminie 7 dni lub zażąda jego uzupełnienia w przypadku jego niekompletności PK uzupełni Projekt Techniczny w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od JST żądania uzupełnienia W przypadku nieuzupełniania przez PK Projektu Technicznego w przewidzianym terminie jest traktowane jako brak zgody na realizację Zamówienia na Usługę Weryfikacja techniczna Zamówienia na Usługę i Projektu Technicznego przez JST jest wolna od opłat. Wywiad techniczny jest fakultatywny i wymaga złożenia odrębnego zamówienia przez PK. Opłaty za Wywiad Techniczny zostały określone w Załączniku nr W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Zamówienie na Usługę oraz akceptacji lub w przypadku pozytywnej odpowiedzi PK na przedstawione przez JST stanowisko określające szczegółowy sposób realizacji Zamówienia na Usługę w

12 12 S trona sposób alternatywny JST prześle PK w 2 (dwóch) egzemplarzach podpisany projekt Umowy Szczegółowej dotyczący Usługi, będącej przedmiotem Zamówienia. Projekt ten powinien zostać przesłany nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od udzielenia pozytywnej odpowiedzi na Zamówienie na Usługę przez JST lub w terminie 4 (czterech) dni od otrzymania przez JST zgody PK na realizację Zamówienia na Usługę w sposób alternatywny Projekt, o którym mowa w ppkt. 4.9 może być przedmiotem negocjacji między Stronami W razie zaakceptowania propozycji JST PK jest zobowiązany do niezwłocznego podpisania Umowy Szczegółowej i dostarczenia jej do JST, jednak nie później niż w terminie 7 (dni) dni od dnia zakończenia negocjacji JST może odmówić realizacji Zamówienia na Usługę, jeżeli: a) realizacja Zamówienia na Usługę jest niemożliwa z powodu Siły Wyższej, b) realizacja Zamówienia na Usługę jest niemożliwa z przyczyn technicznych (np. brak zasobów technicznych koniecznych do realizacji usługi) b) PK rażąco naruszył postanowienia Umowy Ramowej i skutki takiego naruszenia nie zostały usunięte do chwili złożenia Zamówienia na Usługę, c) PK zalega z płatnościami na rzecz JST z tytułu umów w zakresie świadczonych Usług, zawartych z JST, za co najmniej 2 (dwa) okresy rozliczeniowe, d) Zamówienie na Usługę nie dotyczy przedmiotu Oferty W przypadkach, o których mowa w ppkt. 4.13, JST powiadomi PK o odmowie realizacji Zamówienia na Usługę oraz jej przyczynach, wysyłając zawiadomienie o tym fakcie w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia Zamówienia na Usługę. PK nie przysługują wobec JST żadne roszczenia z tytułu odmowy realizacji Zamówienia na Usługę z przyczyn określonych w ppkt. 4.13, o ile odmowa była zasadna. Odmowa realizacji Zamówienia na Usługę z przyczyn określonych w ppkt skutkuje nie wysłaniem podpisanego przez JST projektu Umowy Szczegółowej, o którym mowa w ppkt Składanie Zamówień na Usługę oraz wszelka komunikacja między Stronami w zakresie Zamówień na Usługę będzie się odbywała drogą komunikacji pisemnej lub elektronicznej, o ile Strony tak ustalą. 5. Czas trwania, zmiana i rozwiązanie Umowy Szczegółowej Umowa Szczegółowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa Szczegółowa wygasa wraz z rozwiązaniem Umowy Ramowej W przypadku gdy Zamówienie na Usługę może zostać zrealizowane jedynie w sposób alternatywny i w związku z tym zachodzi konieczność poniesienia przez JST dodatkowych nakładów inwestycyjnych, Umowa Szczegółowa może być zawarta na okres ustalony przez Strony. JST powinna wykazać konieczność poniesienia tych nakładów w Umowie Szczegółowej PK może zrezygnować z dowolnej pojedynczej Usługi przez jednostronne częściowe odstąpienie od Umowy Szczegółowej o ile nie dotyczy to Usługi świadczonej w

13 13 S trona oparciu o umowę na czas oznaczony. W takim przypadku, PK powinien wskazać Usługę, z której rezygnuje oraz termin rezygnacji. Termin rezygnacji jest wskazywany przez PK z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia JST rezygnacji. W przypadku gdy PK odstąpi od Umowy Szczegółowej przed uiszczeniem opłaty instalacyjnej, zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz JST tej opłaty. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym odstąpienie stało się skuteczne, JST odbierze Usługę. Jednostronne, częściowe odstąpienie od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczej Usługi nie powoduje rezygnacji z pozostałych Usług objętych Umową Szczegółową W przypadku wypowiedzenia przez PK Umowy Szczegółowej przed terminami instalacji Urządzeń PK i podpisaniem Protokołu zdawczo-odbiorczego JST nie przysługują żadne roszczenia wobec PK z tytułu opłat instalacyjnych i abonamentowych określonych w Cenniku Usług za wyjątkiem udokumentowanych przez JST kosztów związanych z przygotowaniem Infrastruktury zamówionej przez PK Umowa Szczegółowa zawarta na czas oznaczony zostanie przedłużona na dalszy okres (albo zawarta na czas nieoznaczony), jeżeli PK złoży stosowny wniosek najpóźniej na 60 (sześćdziesiąt) dni przed dniem wygaśnięcia Umowy Szczegółowej. PK składa wniosek zgodnie z treścią zaakceptowanego przez JST Zamówienia na Usługę. W takim przypadku JST jest obowiązana do podpisania i doręczenia PK stosownego aneksu do Umowy Szczegółowej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wniosku o przedłużenie (lub zawarcie na czas nieoznaczony) Umowy Szczegółowej. PK niezwłocznie podpisze aneks do Umowy Szczegółowej i doręczy go JST, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania aneksu do Umowy Szczegółowej od JST Każda ze Stron może rozwiązać Umowę Szczegółową z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku gdy druga Strona naruszyła postanowienia Umowy Szczegółowej i nie zaprzestała tych naruszeń w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do ich zaprzestania, z zastrzeżeniem pkt Wezwanie powinno wskazywać zakres naruszeń Rozwiązanie Umowy Szczegółowej przez JST poprzedzają konsultacje pomiędzy Stronami, które należy przeprowadzić przed złożeniem wypowiedzenia Umowy Szczegółowej. W trakcie trwania konsultacji wypowiedzenie Umowy Szczegółowej przez JST nie jest możliwe. Postanowienia pkt. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że określone tam terminy skraca się do 7 (siedmiu) dni W przypadku wypowiedzenia przez PK Umowy Szczegółowej zawartej na warunkach określonych w pkt. 5.2 PK zobowiązany jest uiścić na rzecz JST opłaty abonamentowe, które poniósłby, gdyby Umowa Szczegółowa nie uległa rozwiązaniu, nie więcej jednak niż za okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przekazania Usługi do eksploatacji Wszelka komunikacja między Stronami w zakresie zmiany i rozwiązywania Umowy Ramowej będzie się odbywać w formie pisemnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile Strony tak ustalą.

14 14 S trona 6. Cesja 6.1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy Ramowej na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony Postanowienie ppkt. 6.1 nie dotyczy dokonywania przez wierzyciela, zgodnie z art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy Ramowej, w tym wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, kar umownych i odsetek Postanowienie ppkt.6.1 nie dotyczy następców prawnych PK. CZĘŚĆ 3 - Przedmiot Oferty 1. Rodzaje oferowanych usług. Niniejsza Oferta Ramowa określa 5 (pięć) podstawowych rodzajów usług umożliwiających Przedsiębiorcom Korzystającym realizację połączenia własnych sieci transmisyjnych w oparciu o zasoby JST. W skład Oferty wchodzą: usługi dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, usługi dzierżawy Ciemnych włókien światłowodowych, usługi dzierżawy kanałów optycznych, usługa kolokacji na potrzeby związane z instalacją urządzeń telekomunikacyjnych należących do Przedsiębiorcy Korzystającego zlokalizowanych w obiektach JST usługi dzierżawy łączy transmisyjnych punkt-punkt o stałych przepływnościach Usługa dzierżawy powierzchni technicznej (Usługa kolokacji) obejmująca: dzierżawę miejsca w standardowej szafie JST o wysokości będącej wielokrotnością U, dzierżawę miejsca pod szafy telekomunikacyjne 19 (dziewiętnaście cali). Usługa ta obejmuje dzierżawę powierzchni technicznej wyposażonej w systemy klimatyzacji oraz gwarantowanego zasilania realizowanego poprzez awaryjne podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie spalinowych generatorów prądu elektrycznego (przy założeniu maksymalnego poboru mocy 3,5 kw / szafa PK). Powierzchnia kolokacyjna wyposażona jest również w elektroniczne systemy autoryzowanego dostępu do obiektu Usługa dzierżawy kanalizacji teletechnicznej obejmująca: Dzierżawę miejsca na ułożenia kabla światłowodowego w rurze kanalizacji wtórnej lub pierwotnej. Usługa ta umożliwia Przedsiębiorcy Korzystającemu ułożenie własnego kabla światłowodowego oraz korzystanie z przełącznic optycznych, studni i zasobników do układania zapasów kabla

15 15 S trona światłowodowego i realizacji liniowych punktów styku z siecią własną lub sieciami innych operatorów, w kolokacji lub bezpośrednio w studniach kablowych JST. Dzierżawę rury kanalizacji wtórnej umożliwiającej PK ułożenie kabla światłowodowego lub rur mikrokanalizacyjnych, umożliwiających ułożenie wielu kabli światłowodowych Usługa dzierżawy Ciemnych włókien światłowodowych obejmująca: Dzierżawę jednego lub więcej Ciemnych włókien światłowodowych na określonym odcinku o określonej Długości optycznej, zestawionych pomiędzy kolokacjami i zakończonych na przełącznicy optycznej JST. Dzierżawę jednego lub więcej Ciemnych włókien światłowodowych zestawionych pomiędzy studniami JST i połączonych z siecią PK Usługa dzierżawy kanału optycznego w systemie zwielokrotnienia falowego xwdm. Usługa ta obejmuje dzierżawę kanału optycznego w systemie xwdm umożliwiającego transmisję sygnałów o określonej przepływności oraz długości fali optycznej zależnej od potrzeb i możliwości technicznych urządzeń PK Usługa dzierżawy łączy cyfrowych o stałej przepływności realizowanych w oparciu o systemy zwielokrotnienia optycznego xwdm. Usługa ta obejmuje dzierżawę przezroczystych kanałów cyfrowych o gwarantowanej stałej przepływności w topologii punkt-punkt z interfejsem końcowym realizowanym w technologii SDH, OTN lub Ethernet. Usługa ta obejmuje łącza pomiędzy kolokacjami JST o następujących przepływnościach: Dzierżawę łączy cyfrowych o stałej przepływności 1Gb/s Dzierżawę łączy cyfrowych o stałej przepływności 10Gb/s Dzierżawę łączy cyfrowych o stałej przepływności 40Gb/s 2. Parametry techniczne i jakościowe oferowanych Usług Parametry techniczne Usług. Zarówno urządzenia stosowane przez PK i JST jak również Usługi oferowane przez JST powinny być realizowane zgodnie z przyjętymi standardami i normami technicznymi stosowanymi w poszczególnych technologiach na terenie Unii Europejskiej, a w szczególności: Parametry sygnałów interfejsów optycznych w zależności od ich przepływności będą zgodne z zaleceniami: IEEE803.2 dla łączy Ethernet oraz, ITU-T G.707, ITU-T G.691, ITU-T G.693, dla łączy realizowanych w technologii SDH oraz ITU-T G.709, ITU-T G.798 dla OTN. Parametry jakościowe Łączy Cyfrowych w zależności od ich przepływności oraz typu będą zgodne z zaleceniami ITU-T M. 2100, ITU-T M.2101, ITU-T

16 16 S trona M.2401,ITU-TG.826, ITU-T G.828, ITU-T G Jakość łączy Ethernet będzie potwierdzana w oparciu o testy bazujące na RFC ITU-T G652D, ITU-T G655. Parametry Usługi dzierżawy kanału optycznego spełniają wymagania normy ITU-T G.694, ITU-T G Parametry włókien światłowodowych powinny spełniać następujące normy: ITU-T G.652, zalecane ITU-T G.652D Parametry jakościowe oferowanych Usług. Oferta na świadczenie Usług w oparciu o zasoby JST określa jeden podstawowy referencyjny poziom SLA odnoszący się do jakości świadczonych Usług. Ceny Usług oferowane w Załączniku nr 2 będącym częścią niniejszej oferty odnoszą się do parametrów technicznych i jakościowych Usług w niej zdefiniowanych. Jeżeli PK uzna, że świadczona Usługa powinna się charakteryzować innym zestawem parametrów SLA zgodnych z jego wymaganiami biznesowymi powinno to być przedmiotem dwustronnych uzgodnień umownych z JST. W ramach gwarantowanych parametrów jakościowych oferta określa następujące parametry jakościowe: Data Aktywacji Usługi (DAU), Czas Reakcji na Awarię (CRA), Czas Usunięcia Awarii (CUA), Roczna Dostępność Usługi (RDU), Miesięczna Dostępność Usługi (MDU).* *Definiowana rzadziej, szczególnie dla Usług o niestandardowym poziomie SLA. SLA CRA/FRT [min.] CUA/SRT [h] RDU/ASA [%] Poziom podstawowy ,5 Kary Umowne za niedotrzymanie parametrów jakościowych są określone w Części 6 niniejszej oferty. CZĘŚĆ 4 - Warunki świadczenia oferowanych Usług 1. Zasady i terminy przekazywania Usług dzierżawy sieci pasywnych do eksploatacji Usługa zostaje przekazana do utrzymania na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez umocowanych przedstawicieli JST i PK. Wyniki testów Usługi stanowią załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego Usługa może być przekazana do eksploatacji bez podpisania Umowy Szczegółowej. JST i PK uzgodnią termin przekazania Usługi do eksploatacji w Umowie Szczegółowej z zastrzeżeniem ppkt. 1.3.

17 17 S trona 1.3. Usługa zostaje przekazana do eksploatacji nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przyjęcia Zamówienia na Usługi przez JST, chyba że Strony ustalą inny termin przekazania Usługi do eksploatacji. Powyższy termin nie ma zastosowania, gdy realizacja Usługi odbywa się w trybie rozwiązania alternatywnego. 2. Zasady zmiany parametrów Usług w okresie obowiązywania Umowy Szczegółowej Zmiana parametrów Usług takich jak np. przepływność, jest możliwa, o ile istnieją warunki techniczne jej realizacji Zmiana parametrów Usług w okresie obowiązywania Umowy Szczegółowej następuje z zachowaniem standardów jakościowych W przypadku zmiany parametrów Usług PK uiszcza na rzecz JST jednorazową opłatę za zmianę parametrów Usługi według Załącznika nr 2. Zmianie ulegną również miesięczne opłaty abonamentowe zgodnie z cennikiem dla tego typu Usługi Po dokonaniu zmiany parametrów Usługi Strony podpiszą nowy protokół zdawczoodbiorczy. Od dnia jego podpisania Usługa jest zgodna z parametrami wykazanymi w nowym protokole zdawczo-odbiorczym Do zmiany przepływności parametrów Usług stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 4 Oferty Część 2, z tym że realizacja Zamówienia na zmianę parametrów Usługi nie powoduje konieczności podpisywania nowej Umowy Szczegółowej, a jedynie aneksowania obowiązującej Realizacja Zamówienia PK na zmianę parametrów Usługi następuje w terminie 5 (pięciu dni roboczych) dni od daty wysłania przez JST pozytywnej odpowiedzi na Zamówienie na zmianę parametrów Usługi. 3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia Awarii. Procedura opisuje postępowanie w przypadku wystąpienia Awarii : sposób zgłoszenia Awarii (telefonicznie, , fax), zakres informacji niezbędnych do zarejestrowania oraz dalszej obsługi usuwania awarii, informację o sposobie identyfikacji awarii (numer porządkowy Awarii), sposób komunikacji w trakcie usuwania Awarii, sposób postępowania w przypadku usunięcia Awarii W celu zapewnienia efektywnej współpracy, Strony Umowy Ramowej utworzą Telefoniczne Punkty Kontaktowe (TPK). PK jest zobowiązany do zgłaszania Awarii do JST niezwłocznie po jej stwierdzeniu. JST przyjmuje zgłoszenia w trybie 24 godziny 7 dni w tygodniu Awarie powinny być zgłaszane do uzgodnionych przez Strony TPK telefonicznie i powinny być potwierdzone w formie a lub faksu.

18 18 S trona 3.3. W przypadku, gdy JST wykryje Awarię, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania PK o ww. fakcie na sposób uzgodniony przez Strony Za moment zgłoszenia oraz początek Czasu Usunięcia Awarii uważa się moment nadejścia zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego przez Stronę zgłaszającą w formie a lub faksu Strony będą prowadzić dziennik zgłoszeń, zarówno, gdy zgłaszają, jak i gdy przyjmują zgłoszenie wystąpienia Awarii. Dziennik zawiera następujące dane: numer identyfikujący Awarię, datę i godzinę zgłoszenia Awarii, dane osoby zgłaszającej Awarię, opis symptomów Awarii, informacje o podjętych działaniach, informacje o zidentyfikowanej przyczynie Awarii, datę i godzinę usunięcia Awarii Zgłoszenie awarii musi zawierać informacje: pozwalające jednoznacznie zidentyfikować Usługę oraz zgłaszającego, opisujące problem, a także szczegółowe dane kontaktowe na wypadek potrzeby współpracy w zakresie usunięcia Awarii JST zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie Awarii JST może żądać dodatkowych informacji od PK w sytuacji, gdy przekazane przez niego informacje są niewystarczające do podjęcia interwencji JST rejestruje zgłoszoną Awarię oraz nadaje jej numer identyfikacyjny (numer będzie wykorzystywany w komunikacji do jednoznacznej identyfikacji Awarii) JST informuje PK telefonicznie oraz em o rejestracji awarii oraz o przystąpieniu do jej usuwania zgodnie z czasem określonym jako Czas Reakcji na Awarię (CRA) JST informuje PK telefonicznie oraz potwierdza em usunięcie Awarii. Informacja zawiera numer identyfikacyjny awarii oraz datę i godzinę jej usunięcia Po dokonaniu wstępnej analizy przyczyny Awarii, JST przekaże PK przewidywaną datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia naprawy Koszty usunięcia Awarii ponosi JST, o ile zdarzenie będące przyczyną Awarii nie było następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi PK. Zakres odpowiedzialności PK obejmuje przyczyny wystąpienia Awarii będące następstwem okoliczności, za które odpowiada PK. Zakres odpowiedzialności ustala się w oparciu o udokumentowany koszt naprawy ustalony na podstawie kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Strony. JST pobiera opłaty za okres Przerwy w pracy lub Awarii o ile nie został przekroczony parametr RDU określony w

19 19 S trona niniejszej ofercie, z uwzględnieniem sytuacji, gdy uszkodzenie było następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi PK W przypadku Awarii spowodowanej Siłą wyższą, PK nie ma obowiązku wnoszenia opłat za Usługę proporcjonalnie do czasu jej trwania Kary za przekroczenie parametrów SLA są określone w Części 6. Oferty. 4. Prace planowane JST będzie powiadamiać PK o planowanej rozbudowie, okresowych przeglądach i modernizacji istniejącej Infrastruktury, jeżeli zdarzenia te będą miały wpływ na prawidłowe świadczenie Usług na rzecz PK W przypadku konieczności zmiany terminu prac na nowy termin zostanie ustalony na nowo zgodnie z punktem ppk.4.1 niniejszej procedury Prace planowane będą wykonywane w godzinach ( okno serwisowe ) 00:00 06:00, nie częściej niż 2 (dwa) razy w miesiącu, o ile Strony nie ustalą inaczej W przypadku konieczności wykonywania Prac planowanych JST powiadamia w formie pisemnej lub owej Służby Techniczne PK z wyprzedzeniem 7 (siedmiu) dni roboczych o Planowanych pracach Informacja o Pracach planowych będzie określać przedmiot prac oraz zawierać: charakter i krótki opis Prac planowanych, możliwy wpływ na świadczone Usługi, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia Prac planowanych, numery kontaktowe do osób przeprowadzających Prace planowane, z którymi należy kontaktować się w razie potrzeby Służby Techniczne PK w terminie do 5 (pięciu) dni przed Pracami planowanymi powiadomią JST, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zgodzie na przeprowadzenie ww. prac w planowanym terminie, a w przypadku braku takiej zgody zaproponują inny termin, w którym możliwe będzie wykonanie ww. prac. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu Prac planowych ze wszystkimi PK korzystającymi z części Infrastruktury objętej Pracami planowanymi, JST może nie wyrazić zgody na przesunięcie terminu ww. prac JST jest zobowiązana do poinformowania PK o zdarzeniach nieprzewidzianych mających wpływ na wydłużenie Pracy planowanej telefonicznie służby utrzymaniowe PK pod uzgodniony numer telefonu Realizacja Prac planowanych częściej niż 2(dwa) razy w miesiącu lub przedłużenie uzgodnionego czasu trwania jest traktowane przez Strony jako Awaria.

20 20 S trona 5. Rodzaje i sposoby realizacji punktów styku sieci Oferta przewiduje 2 tryby połączenia sieci należącej do JST i PK: połączenie w trybie kolokacji poprzez połączenie na przełącznicy optycznej wprowadzonych światłowodów JST i PK, połączenie w trybie liniowym poprzez połączenie sieci światłowodowej PK bezpośrednio we wskazanej przez JST studni kablowej Opłaty jednorazowe i miesięczne za realizację połączeń pomiędzy sieciami będą każdorazowo określone na podstawie udokumentowanych kosztów materiałów oraz kosztów robocizny liczonych w oparciu o Załącznik nr Zasady udostępniania powierzchni kolokacyjnej 6.1. JST udostępni listę lokalizacji, w których możliwa jest instalacja urządzeń PK Usługa kolokacji zawiera zarówno możliwość instalacji urządzeń w szafie JST jak i w szafach należących do PK Ceny Usług kolokacyjnych zawiera Załącznik nr Udostępnienie powierzchni kolokacyjnej nie wymaga zawierania odrębnej umowy kolokacyjnej Oferta nie reguluje najmu powierzchni kolokacyjnej na cele inne niż świadczenie Usług zdefiniowanych w niniejszej Ofercie Usługa łączenia sieci różnych PK w pomieszczeniach JST odbywa się wg Załącznika nr Zasady dostępu do pomieszczeń 7.1. O ile Strony nie poczynią odrębnych ustaleń dostęp, do pomieszczeń JST może się odbywać tylko w obecności pracownika lub wskazanego podwykonawcy JST Asysta pracownika lub podwykonawcy JST w przypadku prac instalacyjnych i Usterek oraz Awarii, za które odpowiedzialność ponosi PK jest płatna wg Załącznika nr PK ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w mieniu JST, w stosunku do osób przebywających w budynku JST lub w mieniu osób trzecich spowodowane przez PK, osoby działające w imieniu PK, pełnomocników lub podwykonawców PK lub przez jego urządzenia podłączone do Urządzeń JST. Analogiczną odpowiedzialność za szkody powstałe na mieniu PK ponosi JST.

21 21 S trona 7.4. JST zapewnia dla pracowników i podwykonawców PK dostęp w trybie 24 (dwadzieścia cztery) godzin na dobę 7 (siedem) dni w tygodniu Dostęp dla pracowników bądź podwykonawców PK jest możliwy tylko w celu wykonania instalacji urządzeń, uruchamiania Usługi, usuwania awarii oraz wykonywania czynności eksploatacyjnych na sieci PK Dostęp do urządzeń PK zlokalizowanych w pomieszczeniach JST mają tylko osoby upoważnione przez PK w formie pisemnej Każdorazowe wejście do pomieszczeń JST osób upoważnionych przez PK jest odnotowywane w dzienniku wejść prowadzonym przez pracowników JST, w którym odnotowuje się dane osoby wchodzącej wraz z czasem wejścia i wyjścia z pomieszczeń JST W celu uzyskania dostępu do urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach JST: Osoba upoważniona ze strony PK zobowiązana jest poinformować pracowników JST o potrzebie uzyskania dostępu do urządzeń, dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu TPK wskazany przez JST w załączniku adresowym do umowy Zgłoszenie telefoniczne, o którym mowa w ppkt winno być potwierdzone em na adres wskazany przez JST w terminie do 2 (dwóch) godzin od otrzymania zgłoszenia i potwierdzone przez JST W czasie zgłoszenia osoba upoważniona ze strony PK musi podać: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, cel wejścia do pomieszczeń JST, planowany czas wejścia i wyjścia z pomieszczeń JST Każdorazowe wejście do pomieszczeń JST osób upoważnionych ze strony PK jest rejestrowane przez pracowników JST z uwzględnieniem następujących danych: imię i nazwisko osoby wchodzącej, numer dowodu osobistego osoby wchodzącej, imię i nazwisko pracownika JST wprowadzającego osobę wchodzącą, cel wejścia osoby wchodzącej do pomieszczeń JST, czas wejścia i wyjścia osoby wchodzącej do pomieszczeń JST, podpis osoby wchodzącej i wprowadzającej Wszystkie zapotrzebowania na wejście do JST mogą być zgłaszane tylko z określonym wyprzedzeniem czasowym uzgodnionym pomiędzy JST a PK w umowie w formie pisemnej. W przypadku awarii czas ten nie może być dłuższy niż 3 godziny.

22 22 S trona W przypadku gdy wystąpi niezgodność danych osoby z aktualnymi danymi podanymi przez PK w umowie, wówczas pracownicy JST mają obowiązek odmówić danej osobie dostępu do pomieszczeń JST W przypadku próby wejścia do pomieszczeń JST osób nieupoważnionych (tzn. nie posiadających akredytacji PK na wejście), pracownicy JST mają obowiązek poinformować o tym osobę wchodzącą i poprosić ją o opuszczenie pomieszczenia JST Pracownicy JST są zobowiązani poinformować PK o próbie wejścia osoby nieupoważnionej do pomieszczeń JST podając imię i nazwisko osoby nieupoważnionej do wejścia Postępowanie w przypadku konserwacji systemów i urządzeń obsługujących pomieszczenia JST (klimatyzacja, zasilanie, itd.) W przypadku konieczności wykonania konserwacji lub naprawy któregokolwiek z systemów obsługujących pomieszczenia JST stosowane będą typowe procedury dostępu, których nadzór leży po stronie JST W przypadku konieczności wprowadzenia do pomieszczeń JST osoby nie figurującej na liście osób upoważnionych do wejścia w celu wykonania konserwacji lub naprawy któregokolwiek z systemów obsługujących pomieszczenia JST, osoba taka musi zostać wprowadzona i kontrolowana wyłącznie za zgodą i pod nadzorem pracowników JST Każdorazowe wejście i wyjście osób konserwujących lub naprawiających systemy i urządzenia obsługujące pomieszczenia JST jest rejestrowane. 8. Dostęp do informacji o dostępności Infrastruktury i Usług JST zapewni elektroniczny zdalny dostęp do aktualnych informacji o dostępności Infrastruktury JST zarówno w poszczególnych węzłach sieci, jak i poszczególnych relacjach. Informacje powinny być dostępne w trybie online w udokumentowanym i dostępnym dla PK formacie danych umożliwiającym zdalną wstępną weryfikację dostępności zasobów. 9. Zasady zaprzestania świadczenia Usługi w okresie obowiązywania Umowy Szczegółowej i po jej zakończeniu Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Szczegółowej, bądź po jednostronnym częściowym odstąpieniu od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczej Usługi, PK obowiązany jest zwrócić wszelkie zasoby związane ze świadczoną Usługą oraz wszelkie udostępnione przez JST Urządzenia będące przedmiotem Umowy Szczegółowej w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z ich prawidłowej eksploatacji. Przez zwrot ww. zasobów Strony rozumieją odinstalowanie Urządzeń, zwolnienie zajmowanej powierzchni, zajmowanych otworów Kanalizacji kablowej, Ciemnych włókien światłowodowych lub Kanału

23 23 S trona optycznego i dokonanie przez JST odpowiednich działań dezaktywujących daną Usługę W przypadku braku możliwości zwrotu zasobów użytych do świadczenia Usług lub ich zwrotu w stanie pogorszonym, niewynikającym z zasad prawidłowej eksploatacji, od PK jest pobierana uzgodniona przez Strony kwota umożliwiająca pokrycie kosztów odtworzenia zasobów Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Szczegółowej bądź po jednostronnym częściowym odstąpieniu od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczej Usługi powinno nastąpić udostępnienie pomieszczeń tak, aby możliwe było odinstalowanie Urządzeń, przy czym obie Strony powinny dołożyć należytej staranności, aby przedstawiciele PK mogli bez przeszkód odinstalować Urządzenia. Zdarzenie to powinno być potwierdzone odpowiednim protokołem zdawczo-odbiorczym W przypadku niestawienia się przedstawicieli PK przy odbiorze zwracanych zasobów możliwe jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego jedynie przez JST. Protokół zdawczo-odbiorczy z tej czynności, JST doręczy PK w terminie 2 (dwóch) DR. W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w terminie 3 (trzech) DR od dnia otrzymania Protokołu zdawczo odbiorczego przyjmuje się, iż dzień, w którym upłynął powyższy termin jest dniem odbioru Zwrot zasobów związanych ze świadczoną Usługą powinien nastąpić w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Szczegółowej bądź jednostronnego częściowego odstąpienia od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczej Usługi. 10. Zasady eksploatacji zasobów i Urządzeń PK zobowiązany jest do: Wykorzystywania zasobów związanych z Usługami zgodnie z Umową Ramową i Umową Szczegółową Rekompensowania szkód wynikających z winy PK następuje na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Niewykonywania bez zgody JST jakichkolwiek przeróbek lub zmian w zasobach i Urządzeniach wpływających na świadczone Usługi Usuwania uszkodzeń w Infrastrukturze niebędącej własnością JST Umożliwienia pracownikom JST na każde wezwanie dostępu do lokalu, w którym ma zostać dokonana instalacja, konserwacja lub naprawa Urządzeń JST Zapewnienia poziomu sygnałów pochodzących z Urządzeń PK zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

24 24 S trona Zwrotu zasobów związanych ze świadczeniem danej Usługi po rozwiązaniu Umowy Szczegółowej JST zobowiązana jest do: Świadczenia Usług na zasadach określonych w Umowie Ramowej i Umowach Szczegółowych Rekompensowania szkód wynikających z winy JST, na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Umożliwienia pracownikom PK na każde wezwanie dostępu do pomieszczeń JST, w którym ma zostać dokonana instalacja, konserwacja lub naprawa Urządzeń PK związanych z Usługami. CZĘŚĆ 5 - Postępowanie w przypadku kwestii spornych 1. Zasady rozstrzygania sporów Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji i negocjacji pomiędzy Stronami Konsultacje i negocjacje, o których mowa powyżej, będą prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli Stron po uprzednim wezwaniu jednej ze Stron do rozpoczęcia rozmów W przypadku gdy JST odmawia zawarcia lub zmiany Umowy Ramowej bądź Umowy Szczegółowej, PK może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez JST wolnego od braków formalnych Wniosku o zawarcie jednej ww. Umów Postanowienie ppkt 1.1 nie ogranicza możliwości wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego bez prowadzenia konsultacji. 2. Tryb postępowania w przypadku niespełnienia przez Urządzenia PK norm obowiązujących na terenie UE oraz zasady zawieszania świadczenia Usługi PK zobowiązuje się posiadać dla wszystkich swoich urządzeń wszelkie wymagane prawem dokumenty lub znaki potwierdzające spełnianie wymagań i norm określonych w niniejszej Ofercie, a także innych wymagań wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dla tego typu urządzeń W celu weryfikacji spełnienia przez PK obowiązku dołączenia do sieci Urządzeń spełniających wymagania wymienione w ppkt. 2.1, JST może w każdym czasie

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1.

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr Załącznik 3 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych - LAMBDA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA OPERATORA INFRASTRUKTURY O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE

OFERTA RAMOWA OPERATORA INFRASTRUKTURY O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE OFERTA RAMOWA OPERATORA INFRASTRUKTURY O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE POZNAŃ 2014 SPIS TREŚCI Preambuła... 3 Część I. Ogólna...

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr.

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 OFERTA RAMOWA

Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 OFERTA RAMOWA OFERTA RAMOWA OPERATORA INFRASTRUKTURY O DOSTĘPIE DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE Spis treści Preambuła... 4 Część I. Ogólna... 5 Rozdział 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. S. Kuropatwińskiej 16 Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 www.infratel.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy Ramowej UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa określa warunki współpracy Stron w zakresie dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Bardziej szczegółowo

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt Spis treści: 1. Informacje podstawowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy. przy testowania infrastruktury SSPW WP. Artykuł 1 Definicje. Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają:

Regulamin Współpracy. przy testowania infrastruktury SSPW WP. Artykuł 1 Definicje. Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: Regulamin Współpracy przy testowania infrastruktury SSPW WP Artykuł 1 Definicje Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1. Awaria stan techniczny infrastruktury SSPW powodujący brak ciągłości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. Na podstawie art. 139 ust. 1a w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik 6 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH. zwana dalej Umową Ramową", pomiędzy:

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH. zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH zwana dalej Umową Ramową", pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej Załącznik Nr 2 do Oferty Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Wzór Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA Nr. zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej. Umową Ramową

UMOWA RAMOWA Nr. zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej. Umową Ramową Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej Umową Ramową pomiędzy: Firmą Infratel

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej Załącznik Nr 2 do Oferty Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Wzór Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Przyczyny powstania oferty Oferty Ramowej

Przyczyny powstania oferty Oferty Ramowej Oferta Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Przyczyny powstania oferty Oferty

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami

Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Spis treści CZĘŚĆ 1. Definicje....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG OPERATORA DSS

CENNIK USŁUG OPERATORA DSS CENNIK USŁUG OPERATORA DSS (obowiązuje od dnia 01.03.2016r.) 1 Spis treści 1. Polityka wyliczania ceny końcowej... 3 a) Poziomy SLA... 3 b) Kategorie Opustów... 3 2. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług...

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia )

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia ) CENNIK USŁUG (obowiązuje od dnia ) Spis treści 1. Polityka wyliczania ceny końcowej... 2 a) Poziomy SLA... 2 b) Kategorie Opustów... 2 2. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług... 4 a) Opłaty za Nadzór OI...

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OPERATORA WSS O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE

UMOWA RAMOWA OPERATORA WSS O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE UMOWA RAMOWA OPERATORA WSS O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Poznaniu zwana dalej Umową Ramową

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OPERATORA

UMOWA RAMOWA OPERATORA UMOWA RAMOWA OPERATORA o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwo Lubelskie UMOWA RAMOWA OLSS 1 UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Lublinie zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OPERATORA

UMOWA RAMOWA OPERATORA UMOWA RAMOWA OPERATORA 1 UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Lublinie zwana dalej Umową Ramową pomiędzy: adres do korespondencji, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OPERATORA

UMOWA RAMOWA OPERATORA UMOWA RAMOWA OPERATORA o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodnie woj. Warmińsko-Mazurski UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Warszawie zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OPERATORA. o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej woj.

UMOWA RAMOWA OPERATORA. o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej woj. UMOWA RAMOWA OPERATORA o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej woj. Podkarpackie UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Warszawie zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien o

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. REGON. reprezentowany przez:. zwanym w dalszej części umowy Dostawcą

UMOWA Projekt. REGON. reprezentowany przez:. zwanym w dalszej części umowy Dostawcą UMOWA Projekt Załącznik nr 5 zawarta w dniu..w Łodzi, pomiędzy Sądem Rejonowy la Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 NIP 725-105-47-87 REGON 000233418 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OPERATORA INFRASTRUKTURY O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE

UMOWA RAMOWA OPERATORA INFRASTRUKTURY O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE UMOWA RAMOWA OPERATORA INFRASTRUKTURY O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Poznaniu zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWAA OPERATORA WSS O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE

UMOWA RAMOWAA OPERATORA WSS O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE UMOWA RAMOWAA OPERATORA WSS O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYBUDOWANEJ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Poznaniu pomiędzy: zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt załącznika nr 6 do Umowy Ramowej Usługa Kolokacji

Projekt załącznika nr 6 do Umowy Ramowej Usługa Kolokacji Projekt załącznika nr 6 do Umowy Ramowej Usługa Kolokacji (Oferta dla województwa Podkarpackiego) Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Wydziału Chemii we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 14

Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Wydziału Chemii we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 14 - WZÓR- Postępowanie nr BZP.2422.17.2014.JS Załącznik nr 4 Do Umowy nr KARTA GWARANCYJNA określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) tj. Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu jako uprawnionego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (01-224),

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o korzystanie z kanału technologicznego. zawarta we Wrocławiu w dniu r.

UMOWA NR. o korzystanie z kanału technologicznego. zawarta we Wrocławiu w dniu r. UMOWA NR o korzystanie z kanału technologicznego zawarta we Wrocławiu w dniu r. pomiędzy:. zwaną dalej w treści umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM, a. zwaną dalej w treści umowy DZIERŻAWCĄ. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET ZAŁĄCZNIK NR 9 do Umowy Ramowej UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia Usługi transmisji

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 Załącznik 8 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet zawarta w dniu [ ] w [ ] pomiędzy [ ], zwanym dalej a [ ], zwanym dalej OSD. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy:

Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy: Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy: a Strony zawarły umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa 1 mikrokanalizacji z 7 mikrorurkami kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR...

WZÓR U M O W Y NR... WZÓR U M O W Y NR... Zawarta w dniu... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 41-300, w imieniu którego działają : 1 mgr Iwona KASPERCZYK

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

GREMIUM 1. ZAKRES GWARANCJI Internet Telefonia. 1.3 Awaria Parametry Niezawodnościowe D O U M O W Y N R

GREMIUM 1. ZAKRES GWARANCJI Internet Telefonia. 1.3 Awaria Parametry Niezawodnościowe D O U M O W Y N R G W AR AN C J A J A K OŚCI Ś W I AD C Z O N Y C H U S Ł U G D O U M O W Y N R 1. ZAKRES GWARANCJI Gwarancja Jakości Świadczonych Usług określa zasady gwarantowania na obszarze zarządzanym przez GREMIUM

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług 1 Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług: 1. Opłaty za Nadzór OI: LP. NAZWA JEDNOSTKA 1. Nadzór OI (ryczałt : dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI 1. Definicje... 3 2. Postanowienia ogólne... 5 3. Procedura zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w., dnia... 2012 roku pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w., dnia... 2012 roku pomiędzy: UMOWA nr zawarta w., dnia... 2012 roku pomiędzy: Konsorcjum Spółek Infratel Operator Infrastrukturalny Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Górniczej 12/14, 91-765 Łódź zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ZAŁĄCZNIK NR 10 do Umowy Ramowej UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa określa warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do sieci internet o

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo