Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 141 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych I zm. Uchwała Nr 135/2015r. z dnia r; II zm. Uchwała Nr 141/2015r. z dnia r. LUBAWA, sierpień

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Lubawie pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Lubawie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Lubawie w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Opłaty za prowadzenie rachunków pobiera się w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Lubawie nie ponosi odpowiedzialności. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Lubawie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Lubawie. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów zawartych przez Bank BPS SA z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje pobrane przez bank pośredniczący i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 15. Bank Spółdzielczy w Lubawie pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe wykonane na zlecenie jednostek budżetowych w wysokościach określonych w zawartych umowach (na warunkach przetargów). 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Lubawie. 2

3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Zał. nr 1 - RACHUNKI BANKOWE Zał. nr 2 Zał. nr 3 Zał. nr 4 Zał. nr 5 Zał. nr 6 Zał. nr 7 - PRODUKTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH - KARTY KREDYTOWE - GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE - OPERACJE ZAGRANICZNE, INNE USŁUGI, CZYNNOŚCI KASOWE - RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY (ZAŁOŻONE DO 31 MAJA 2012 ROKU) - PRODUKTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY 3

4 Załącznik nr 1 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych RACHUNKI BANKOWE I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY: L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Rachunek dla przedsiębiorstw prywatnych, spółdzielni oraz instytucji samorządowych Rachunek instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych Stawka 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. a) bieżącego miesięcznie 35 zł 0 zł 2.2. b) pomocniczego 25 zł 25 zł 3. Otwarcie rachunku lokaty O/N 0 zł 0 zł 3.1 Prowadzenie rachunku lokaty O/N miesięcznie 15 zł 15 zł 4. System Bankowości Internetowej: System Bankowości Internetowej (TOKEN) a) udostępnienie usługi, jednorazowo 0 zł* b) za korzystanie z usługi, miesięcznie 0 zł c) wydanie nowego TOKENA w miejsce 200zł + VAT zniszczonych, utraconych lub zgubione, wg obowiązującej stawki d) zastrzeżenie TOKENA, 40zł + VAT wg obowiązującej stawki e) zablokowanie lub odblokowanie: - dostępu do CUI - dostępu do SBI - tokena 50zł 12 zł 10zł f) rezygnacja z SBI : - do 2 lat od otrzymania nowego TOKENA 200 zł po 2 latach od otrzymania nowego TOKENA, 0 zł g) instalacja systemu u Klienta, 80 zł h) wizyta serwisowa pracownika Banku na 80 zł życzenie Klienta - Corporate Internet Banking (Karta Mikroprocesorowa) a) udostępnienie usługi, 250 zł** 250 zł** b) za korzystanie z usługi, miesięcznie 20 zł 20 zł c) wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej, za kartę 50 zł 50 zł d) wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej, e) wydanie dodatkowego czytnika kart, za kartę za czytnik 30 zł + VAT wg obowiązującej stawki 80 zł + VAT wg obowiązującej stawki 30 zł + VAT wg obowiązującej stawki 80 zł + VAT wg obowiązującej stawki f) za każdego dodatkowego użytkownika 10 zł 10 zł g) rezygnacja z CIB: - do 2 lat od udostępnienia usługi 200zł 200zł h) - po 2 latach od udostępnienia usługi 0 zł 0 zł i) konsultacje u Klienta, 50 zł 50 zł j) zablokowanie lub odblokowanie dostępu do 50 zł 50 zł CIB k) za zmianę osób uprawnionych, 50 zł 50 zł l) instalacja systemu u Klienta 100 zł 100 ł) zmiana danych Posiadacza rachunku lub użytkownika 10 zł 10 zł 4

5 4.3 m) wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie Klienta, - System Bankowości Internetowej (kod autoryzacyjny SMS) a) udostępnienie usługi, jednorazowo b) opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS 80 zł 50 zł 0 zł 0 zł za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł c) zablokowanie lub odblokowanie dostępu do SBI jednorazowo 12 zł 10 zł 5. Wpłata gotówkowa 1) od kwoty 0,30% nie mniej niż 6 zł 0 zł 0,30% nie mniej niż 10zł 0,15% nie mniej niż Wpłata gotówkowa dokonywana za pomocą lub zgodnie z umową 7,00 zł lub zgodnie z 6. wrzutni nocnej Od kwoty zawartą z Klientem umową zawartą z Klientem 7. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 0,30% nie mniej niż 6 zł 0 zł 8. Przelew na rachunek w Banku: a) złożony papierowo w placówce Banku b) złożony przez Internet Za przelew 3 zł 0 zł 2 zł 0 zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: a) złożony papierowo w placówce Banku b) złożony przez Internet za przelew 6 zł. 1,20zł 10. Przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania środków za przelew 15 zł 15zł Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: 11. a) w kwocie niższej niż 1 mln zł 40 zł za zlecenie b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 20 zł 12. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5zł 5 zł Zlecenia stałe: 1) Na rachunki innych Klientów w BS Lubawa (wewnętrzne) a) złożone papierowo w placówce Banku 3 zł 3 zł b) złożony przez Internet za zlecenie 0,50 zł 0 zł 2) Na rachunki w innych bankach krajowych: a) złożone papierowo w placówce Banku 6 zł 6 zł b) złożone przez Internet 1,50 zł 1 zł Polecenia zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika za zlecenie za złożenie jednego odwołania 6 zł. 0 zł 2,50 zł 2,50 zł 5 zł 5 zł 4 zł 4 zł 17. Przyjęcie zgody polecenia zapłaty jednorazowo 5 zł 5 zł Czeki krajowe: a) wydanie czeków 1 zł 1 zł 18. b) potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł c) inkaso czeku 8 zł 8 zł d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 20 zł 20 zł Udzielenie informacji o rachunku: a) telefonicznie na hasło 3) 30 zł 30zł 19. b) przekazywanie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu miesięcznie 8,50zł 5 zł SMS 4) 20. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku jednorazowo 50 zł 50 zł 21. Otwarcie rachunku lokaty negocjowanej 5) 45 zł 45 zł 5

6 Wyciąg z rachunku bankowego: 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju ; za przesyłkę 22. a) Listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł 0 zł b) Listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 6 zł 6 zł c) Listem poleconym- za każdą przesyłkę 10 zł 10 zł 23. Opłata za wyciąg sporządzony specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku (za wyciąg) 10 zł 10 zł 24. Duplikat wyciągu za wyciąg 20 zł 20 zł 25. Historia rachunku za stronę 5 zł 5 zł 26. Wydanie kopii lub wtórników dowodów za dokument 20 zł 20 zł księgowych Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. Wysyłanie upomnień/wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego Opłata za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza rachunku z innymi bankami lub firmami za zaświadczenie 30 zł 30 zł za monit 30 zł 30 zł 40 zł 40 zł 30. Za zmianę pełnomocnictwa do rachunku 10 zł 10 zł Za zmianę Karty Wzorów podpisów na wniosek 31. Klienta 15 zł 15 zł * wydanie tokena/wydanie nowego tokena po upływie okresu użytkowania. ** wydanie 2 kart mikroprocesorowych, 2 haseł wejściowych i czytnika kart mikroprocesorowych. 1. W przypadku wpłat gotówki w stanie nie uporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,20%. 2. Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 3. Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4. Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 5. Opłata pobierana jednorazowo przy podpisaniu umowy lokat terminowych. II. Pakiety Biznes L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Pakiet Biznes Pakiet e- Biznes z systemem CIB Pakiet e-biznes z systemem SBI Stawka 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. a) Bieżącego 24 zł 45 zł 28 zł miesięcznie 2.2. b) Pomocniczego 20 zł 20 zł 20 zł 3. Otwarcie rachunku lokaty O/N 0 zł 0zł 0zł 3.1 Prowadzenie rachunku lokaty O/N Miesięcznie 15 zł 15 zł 15 zł 4. System Bankowości Internetowej: System Bankowości Internetowej (TOKEN) a) udostępnienie usługi, zł* b) za korzystanie z usługi, zł 4.1 c) wydanie nowego TOKENA w miejsce zniszczonych, utraconych lub zgubionych d) zastrzeżenie TOKENA, e) zablokowanie lub odblokowanie: zł 200zł + VAT wg obowiązującej stawki zł + VAT wg obowiązującej stawki 6

7 dostępu do CUI - dostępu do SBI - tokena f) rezygnacja z SBI : - do 2 lat od otrzymania nowego TOKENA - po 2 latach od otrzymania nowego TOKENA, zł 0 zł g) instalacja systemu u Klienta, zł h) wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie Klienta ł zł - Corporate Internet Banking(Karta Mikroprocesorowa) a) udostępnienie usługi, zł** b) za korzystanie z usługi, zł zł + VAT c) wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej, za kartę wg obowiązującej stawki zł + VAT d) wydanie dodatkowej karty za kartę wg mikroprocesorowej, obowiązującej stawki zł + VAT e) wydanie dodatkowego czytnika kart, za czytnik wg obowiązującej stawki f) za każdego dodatkowego użytkownika 10zł 10zł 10zł g) rezygnacja z CIB: - do 2 lat od udostępnienia usługi zł zł 10 zł h) po 2 latach od udostępnienia usługi zł i) konsultacje u Klienta, zł j) zablokowanie lub odblokowanie dostępu do CIB, zł k) za zmianę osób uprawnionych, zł l) instalacja systemu u Klienta zł m) zmiana danych Posiadacza rachunku/pakietu zł lub użytkownika h) wizyta serwisowa pracownika Banku na zł życzenie Klienta - System Bankowości Internetowej (kod autoryzacyjny SMS) a) udostępnienie usługi, jednorazowo zł 4.3 b) opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w za każdy SMS formie SMS ,30 zł c) zablokowanie lub odblokowanie dostępu do SBI jednorazowo zł. d) tokena jednorazowo 10zł 5. Wpłata gotówkowa 1) od kwoty 0,30% nie mniej niż 6 zł 0,30% nie mniej niż 6 zł 6. Wpłata gotówkowa dokonywana za pomocą wrzutni nocnej od kwoty 0,30% nie mniej niż 10zł lub zgodnie z umową zawartą z Klientem 0,30% nie mniej niż 10zł zł lub zgodnie z umową zawartą z Klientem 0,30% nie mniej niż 6 zł 0,30% nie mniej niż 10 zł lub zgodnie z umową zawartą z Klientem 7. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 0,30% nie mniej niż 6 zł 0,30% nie mniej niż 6 zł 0,30% nie mniej niż 6 zł. 7

8 8. Przelew na rachunek w Banku: a) złożony papierowo w placówce Banku b) złożony przez Internet 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: a) złożony papierowo w placówce Banku b) złożony przez Internet 10. Przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania środków za przelew za przelew za przelew 3 zł zł zł 0 zł 6 zł 1,20 zł 3 zł 0 zł 6 zł 1,20zł 15 zł 15 zł 15 zł Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: 11. a) w kwocie niższej niż 1 mln zł 40 zł za zlecenie b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 20zł 12. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 13. Zlecenia stałe: 1) Na rachunki innych Klientów w BS Lubawa (wewnętrzne) a) złożone papierowo w placówce Banku 3 zł 3 zł 3 zł b) złożony przez Internet ,50 zł 0,50 zł 2) Na rachunki w innych bankach krajowych: a) złożone papierowo w placówce 6 zł 6 zł 6 zł Banku b) złożone przez Internet ,00 zł 1,00 zł 14. Polecenia zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 15. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 16. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 17. Przyjęcie zgody polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł za zlecenie za złożenie jednego odwołania jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 4 zł 4 zł 4 zł 5 zł 5 zł 5 zł 18. Czeki krajowe: a) wydanie czeków 1 zł 1 zł 1 zł b) potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 10 zł c) inkaso czeku 8 zł 8 zł 8 zł d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 19. Udzielenie informacji o rachunku: a) telefonicznie na hasło 3) 30 zł 30 zł 30 zł b) przekazywanie informacji o wysokości miesięcznie salda na rachunku w formie komunikatu 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł. SMS 4) 20. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty 30 zł 30 zł 30 zł jednorazowo otwarcia rachunku 21. Otwarcie rachunku lokaty negocjowanej 5) 45 zł 45 zł 45 zł 22. Wyciąg z rachunku bankowego: 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju ; a) Listem zwykłym raz w miesiącu b) Listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu c) Listem poleconym- za każda przesyłkę 23. Opłata za wyciąg sporządzony specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku (za wyciąg) za przesyłkę 0 zł 0 zł 0 zł 6 zł 6 zł 6 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 8

9 Duplikat wyciągu za wyciąg 20 zł 20 zł 20 zł Historia rachunku za stronę 5 zł 5 zł 5 zł 26. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych 27. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. 28. Wysyłanie upomnień/wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego Opłata za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów 29. zawartych przez posiadacza rachunku z innymi bankami lub firmami za dokument 20 zł 20 zł 20 zł za zaświadczenie 30 zł 30 zł 30 zł za monit 30 zł 30 zł 30 zł 40 zł 40 zł 40 zł 30. Za zmianę pełnomocnictwa do rachunku 15 zł 15 zł 15 zł Za zmianę Karty Wzorów podpisów na wniosek klienta 15 zł 15 zł 15 zł Za zmianę rachunku na rachunek wspólny lub odwrotnie 15 zł 15 zł 15 zł Zmiana pakietu Uwaga: Opłata pobierana za zmianę pakietu ze stawką wyższą na pakiet ze stawką niższą * wydanie tokena/wydanie nowego tokena po upływie okresu użytkowania. ** wydanie 2 kart mikroprocesorowych, 2 haseł wejściowych i czytnika kart mikroprocesorowych zł 100 zł 1. W przypadku wpłat gotówki w stanie nie uporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,20%. 2. Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 3. Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4. Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 5. Opłata pobierana jednorazowo przy podpisaniu umowy lokat terminowych. III. PAKIETY AGRO BIZNES - DLA ROLNIKÓW L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 9 Pakiet Agro Biznes Pakiet e-biznes z systemem SBI Pakiet e- Agro Biznes STAWKA 1 Otwarcie rachunku. jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. a) bieżącego 12 zł 18 zł miesięcznie 2.2. b) pomocniczego 20 zł 20 zł 3. Otwarcie rachunku lokaty O/N 0 zł 0zł 3.1 Prowadzenie rachunku lokaty O/N miesięcznie 15 zł 15 zł 4. System Bankowości Internetowej (TOKEN) jednorazowo a) udostępnienie usługi zł* 4.1 b) za korzystanie z usługi miesięcznie zł 4.2 c) wydanie nowego TOKENA w miejsce zniszczonych, utraconych lub zgubione zł + VAT wg obowiązującej stawki 4.3 d) zastrzeżenie TOKENA, zł + VAT wg obowiązującej stawki 4.4 e) zablokowanie lub odblokowanie: - dostępu do SBI - tokena 4.6 f) rezygnacja z SBI : - do 2 lat od otrzymania nowego TOKENA - po 2 latach od otrzymania nowego TOKENA, zł 10 zł zł 0 zł

10 4.7 g) instalacja systemu u Klienta, zł 4.8 h) wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie Klienta 80 zł System Bankowości Internetowej (kod autoryzacyjny SMS) a) udostępnienie usługi, jednorazowo zł 4.9 b) opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS za każdy SMS ,30 zł c) zablokowanie lub odblokowanie dostępu do SBI jednorazowo zł 5. Wpłata gotówkowa 1) od kwoty 0,15% nie mniej niż 5,50 zł 0,15% nie mniej niż 5,50 zł 6. Wpłata gotówkowa dokonywana za pomocą wrzutni nocnej od kwoty 7. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty Przelew na rachunek w Banku: a) złożony papierowo w placówce Banku b) złożony przez Internet Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: a) złożony papierowo w placówce Banku b) złożony przez Internet Przelew predefiniowany realizacja ustnej za przelew za przelew 0,30% nie mniej niż 5 zł lub zgodnie z umową zawartą z Klientem 0,15% nie mniej niż 5,50 zł 1 zł zł ,30% nie mniej niż 5 zł lub zgodnie z umową zawartą z Klientem 0,15% nie mniej niż 5,50 zł 1 zł 0 zł 6 zł 1,20zł 10. dyspozycji przekazania środków za przelew 15 zł 15 zł Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: 11. a) w kwocie niższej niż 1 mln zł 40 zł za zlecenie b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 20 zł 12. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 5 zł Zlecenia stałe: 1) Na rachunki innych Klientów w BS Lubawa (wewnętrzne) 3 zł 3 zł a) złożone papierowo w placówce Banku 3 złożony przez Internet zł 2) Na rachunki w innych bankach krajowych: a) złożone papierowo w placówce Banku 6 zł 6 zł b) złożone przez Internet ,50 zł Polecenia zapłaty: a ) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika Przyjecie zgody polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 2,50 zł za zlecenie 5 zł 5 zł za złożenie jednego odwołania 4 zł 4 zł jednorazowo 5 zł 5 zł Czeki krajowe: a) wydanie czeków 1 zł 1 zł b) potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 10 inkaso czeku 8 zł 8 zł 11 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 20 zł 20 zł 10

11 Udzielenie informacji o rachunku: a) telefonicznie na hasło 3) 30 zł 30 zł miesięcznie b) przekazywanie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS 4) 7 zł 7 zł Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku jednorazowo 50 zł 50 zł 21. Otwarcie rachunku lokaty negocjowanej 5) 45 zł 45 zł Wyciąg z rachunku bankowego: 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju ; a) Listem zwykłym raz w miesiącu b) Listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu c) Listem poleconym- za każdą przesyłkę Opłata za wyciąg sporządzony specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku (za wyciąg) Duplikat wyciągu za przesyłkę 0 zł 0 zł 6 zł 6 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł za wyciąg 20 zł 20 zł 25. Historia rachunku za stronę 5 zł 5 zł Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. Wysyłanie upomnień/wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego Opłata za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza rachunku z innymi bankami lub firmami za dokument za zaświadczenie za monit 20 zł 20 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 40 zł 40 zł 30. Za zmianę pełnomocnictwa do rachunku 15 zł 15 zł Za zmianę Karty Wzorów podpisów na wniosek klienta 15 zł 15 zł Za zmianę rachunku na rachunek wspólny lub odwrotnie 15 zł 15 zł 33. Zmiana pakietu Uwaga: Opłata pobierana za zmianę pakietu ze stawką wyższą na pakiet ze stawką niższą zł * wydanie tokena/wydanie nowego tokena po upływie okresu użytkowania. ** wydanie 2 kart mikroprocesorowych, 2 haseł wejściowych i czytnika kart mikroprocesorowych. 1. W przypadku wpłat gotówki w stanie nie uporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,20%. 2. Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 3. Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4. Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 5. Opłata pobierana jednorazowo przy podpisaniu umowy lokat terminowych. 11

12 IV. PAKIETY WSPÓLNY DOM L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb Pakiet pobierania Wspólny Dom Stawka 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 15 zł za pierwszy i 7 zł za kolejny 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. a) bieżącego miesięcznie 7 zł 7 zł 2.2. b) pomocniczego 7 zł 12 zł 3. Otwarcie rachunku lokaty O/N 0 zł 0 zł 3.1 Prowadzenie rachunku lokaty O/N miesięcznie 15 zł 15 zł 4. System Bankowości Internetowej: 4.1 Pakiet Wspólny Plus 0 zł za pierwszy i 7 zł za kolejny - System Bankowości Internetowej (TOKEN) a) udostępnienie usługi, jednorazowo zł* b) za korzystanie z usługi, miesięcznie zł c) wydanie nowego TOKENA w miejsce zniszczonych, utraconych lub zgubione zł + VAT wg obowiązującej stawki d) zastrzeżenie TOKENA, zł + VAT wg obowiązującej stawki e) zablokowanie lub odblokowanie: - dostępu do CUI - dostępu do SBI - tokena zł 12 zł 10 zł f) rezygnacja z SBI : - do 2 lat od otrzymania nowego TOKENA zł - po 2 latach od otrzymania nowego TOKENA, zł g) instalacja systemu u Klienta, zł h) wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie Klienta zł - Corporate Internet Banking(Karta Mikroprocesorowa) a) udostępnienie usługi, zł** b) za korzystanie z usługi, miesięcznie zł c) wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej, za kartę zł d) wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej, za kartę zł + 3%VAT e) wydanie dodatkowego czytnika kart, za czytnik zł + VAT wg obowiązującej stawki f) za każdego dodatkowego użytkownika 10,00zł 10,00zł g) rezygnacja z CIB: - do 2 lat od udostępnienia usługi zł h) po 2 latach od udostępnienia usługi zł i) konsultacje u Klienta, zł j) zablokowanie lub odblokowanie dostępu do CIB, zł k) za zmianę osób uprawnionych, zł l) instalacja systemu u Klienta zł m) zmiana danych Posiadacza rachunku lub użytkownika zł n) wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie Klienta 80 zł - System Bankowości Internetowej (kod autoryzacyjny SMS) a) udostępnienie usługi, jednorazowo zł b) opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS za każdy SMS ,30 zł c) zablokowanie lub odblokowanie dostępu do SBI jednorazowo zł 5. Wpłata gotówkowa 1) od kwoty 1 zł 1 zł 6. Wpłata gotówkowa dokonywana za pomocą wrzutni 0,30% nie mniej 0,30% nie mniej niż 10 od kwoty nocnej niż 10 zł lub zł lub zgodnie z umową 12

13 zgodnie z umową zawartą z Klientem zawartą z Klientem 7. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 2 zł 2 zł Przelew na rachunek w Banku: a) złożony papierowo w placówce Banku b) złożony przez Internet Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: a) złożony papierowo w placówce Banku b) złożony przez Internet Przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji za przelew za przelew 10. przekazania środków za przelew 15 zł 15 zł Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: 11. a) w kwocie niższej niż 1 mln zł 40 zł za zlecenie b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 20 zł 12. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5zł 5 zł Zlecenia stałe: 1) Na rachunki innych Klientów w BS Lubawa (wewnętrzne) a) złożone papierowo w placówce Banku 3 zł 3zł 14. b) złożony przez Internet za zlecenie zł 2) Na rachunki w innych bankach krajowych: a) złożone papierowo w placówce Banku 6 zł 6 zł b) złożone przez Internet ,50 zł Polecenia zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 2 zł zł zł 0 zł 6 zł 0 zł za zlecenie 2,50 zł 2,50 zł 15. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 5 zł 5 zł 16. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku za złożenie jednego środków na rachunku dłużnika odwołania 4 zł 4 zł 17. Przyjęcie zgody polecenia zapłaty jednorazowo 5 zł 5 zł Czeki krajowe: a) wydanie czeków 1 zł 1 zł 18. b) potwierdzenie czeku 10 zł 10 zł za czek 10 inkaso czeku 8 zł 8 zł 11 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 20 zł 20 zł 19. Udzielenie informacji o rachunku: a) telefonicznie na hasło 3) 30 zł 30 zł b) przekazywanie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS 4) miesięcznie 8,50 zł 8,50 zł 20. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia 50 zł 50 zł Jednorazowo rachunku 21. Otwarcie rachunku lokaty negocjowanej 5) 45 zł 45 zł Wyciąg z rachunku bankowego: 2. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju ; za przesyłkę 0 zł 0 zł 22. d) Listem zwykłym raz w miesiącu e) Listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 6 zł 6 zł f) Listem poleconym- za każdą przesyłkę 23. Opłata za wyciąg sporządzony specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku (za wyciąg) 10 zł 10 zł 24. Duplikat wyciągu za wyciąg 20 zł 20 zł 25. Historia rachunku za stronę 5 zł 5 zł 26. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 20 zł 20 zł 27. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie za zaświadczenie 10zł 10 zł 13

14 rachunku/wysokość salda/obroty/itp. 30 zł 30 zł Wysyłanie upomnień/wezwań(monitów) do zapłaty 28. należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego za monit salda debetowego 30 zł 30 zł Opłata za dokonanie blokady środków na rachunku 29. bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza rachunku z innymi bankami lub firmami 40 zł 40 zł 30. Za zmianę pełnomocnictwa do rachunku 15 zł 15 zł 31. Za zmianę Karty Wzorów podpisów na wniosek klienta 15 zł 15 zł 32. Za zmianę rachunku na rachunek wspólny lub odwrotnie 15 zł Zmiana pakietu Uwaga: Opłata pobierana za zmianę pakietu ze stawką wyższą na pakiet ze stawką niższą zł * wydanie tokena/wydanie nowego tokena po upływie okresu użytkowania. ** wydanie 2 kart mikroprocesorowych, 2 haseł wejściowych i czytnika kart mikroprocesorowych. 1. W przypadku wpłat gotówki w stanie nie uporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,20%. 2. Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 3. Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4. Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 5. Opłata pobierana jednorazowo przy podpisaniu umowy lokat terminowych. V. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W WALUCIE WYMIENIALNEJ L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Rachunek walutowy STAWKA 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 2. Prowadzenie rachunku 1) : 20 zł miesięcznie 3. Likwidacja rachunku w ciągu 12 miesięcy od dnia otwarcia 20 zł 4. Wpłata gotówkowa 1) 0,3% od kwoty nie mniej niż 6 zł 5. Wpłata gotówkowa dokonywana za pomocą wrzutni nocnej od kwoty Zgodnie z umową zawartą z Posiadaczem rachunku 6. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 0,20% nie mniej niż 6,00 zł 7. Przelew na rachunek w Banku złożony papierowo w Banku za przelew 2 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie za przelew ELIXIR złożony papierowo w Banku 6 zł Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: a) w kwocie niższej niż 1 mln zł za zlecenie b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł Udzielenie informacji o rachunku: c) telefonicznie na hasło d) przekazywanie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS miesięcznie Wyciąg z rachunku bankowego: Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju ; d) Listem zwykłym raz w miesiącu za przesyłkę 40 zł 20 zł 30 zł 8,50 zł e) Listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 3 zł f) Listem poleconym- za każda przesyłkę 6 zł Opłata za wyciąg sporządzony specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku (za wyciąg) 13. Duplikat wyciągu za wyciąg 20 zł 14. Historia rachunku za stronę 5 zł 0 zł 10 zł 14

15 15. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 20 zł Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 16. rachunku/wysokość salda/obroty/itp. za zaświadczenie 30 zł Wysyłanie upomnień/wezwań(monitów) do zapłaty 17. należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda 30 zł za monit debetowego Opłata za dokonanie blokady środków na rachunku 18. bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez 40 zł posiadacza rachunku z innymi bankami lub firmami 19. Za zmianę pełnomocnictwa do rachunku 15 zł 20. Za zmianę Karty Wzorów podpisów na wniosek klienta 15 zł 21. Za zmianę rachunku na rachunek wspólny lub odwrotnie 15 zł 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu w którym założono rachunek. 2) Wypłaty powyżej 1000 USD, 3000 EUR lub zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. VI. RACHUNEK LOKACYJNY W ZŁOTYCH L.p. Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 2. Prowadzenie rachunku lokacyjnego miesięcznie 0 zł 3. Zamknięcie rachunku lokacyjnego na wniosek Posiadacza rachunku przed upływem 90 dni od dnia jego otwarcia 15 zł 4. Wpłata gotówkowa 1 miesięcznie 0 zł 5. Wypłata gotówkowa 2 albo realizacja przelewu na rachunek prowadzony w Banku lub w innym banku krajowym 1. W przypadku wpłat gotówki w stanie nie uporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,20%. 2. Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 15 Pierwsza bez opłat, każda kolejna 10 zł VII. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH L.p. Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku lokaty negocjowanej 1) za każdy otwierany 40 zł 2. Przelew na rachunek: a) w Banku b) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR c) w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w kwocie niższej niż 1 mln zł - w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł rachunek za przelew 3. Wypłata gotówki 2) od kwoty 0 zł 4. Za zerwanie lokaty terminowej z oprocentowaniem negocjowanym 3) od kwoty 0,10% 1. Opłata pobierana jednorazowo przy podpisaniu umowy lokat terminowych. 2. Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 3. Prowizje pobiera się w przypadku nie powiadomienia Banku o likwidacji lokaty na 1 miesiąc przed planowanym terminem zerwania lokaty. VIII. KARTY BANKOWE L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Visa Business Debetowa 1. Wydanie pierwszej karty do pakietu/rachunku jednorazowo 10zł 2. Wznowienie pierwszej karty do pakietu/rachunku: 2.1. Biznes, e-biznes, Agro Biznes, e- Agro Biznes jednorazowo 10zł 2.2 Pozostałe pakiety/rachunki 30zł 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do pakietu/rachunku jednorazowo 40 zł 0 zł 6 zł 40 zł 20 zł

16 4. Używanie karty debetowej : a) jednej b) każdej kolejnej miesięcznie 5 zł/0 zł 1) 5 zł/0 zł 1) 5. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 25 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK24 0zł 7. Transakcje bezgotówkowe 4) 0zł 8. Transakcje gotówkowe 4) : 8.1. We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2 0zł 8.2. W innych bankomatach w kraju 4 zł 8.3. W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 8.4. Po przez usługę Visa casch back w Polsce 2 zł 8.5. W punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 8.6. W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 8.7. W placówkach Poczty Polskiej 5 zł 9. Sprawdzanie salda w bankomacie 3 2 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 5 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 12. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 13. Zmiana danych Użytkownika karty 5 zł 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo zł 15. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty jednorazowo zł 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 12 zł 1. Opłata nie jest pobierana, jeśli zostaną zrealizowane transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł w danym miesiącu tj. miesiącu kalendarzowym. 2. Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 3. Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 4. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku Polskiej Spółdzielczości SA 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego IX. WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) za każdą wyegzekwowana kwotę 0,5% min. 15 zł max 100 zł 2.. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów 2.1. z Bankiem 0 zł 0,50% 2.2. z innym Bankiem min. 20zł max.100zł 3. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10 zł 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. Załącznik nr 2 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych PRODUKTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. KREDYTY OBROTOWE L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: a) Kredyt w rachunku bieżącym 16 jednorazowo od wnioskowanej kwoty jednorazowo od kwoty kredytu/kwoty podwyższenia 0,1% min. 50 zł 2% min. 200 zł b) Kredyt hipoteczny w rachunku bieżącym (Extra Agro ) jednorazowo od kwoty kredytu 1,5% min. 480 zł

17 2.1.3 c) Kredyt w rachunku bieżącym - MIKRO jednorazowo od kwoty podwyższenia jednorazowo od kwoty kredytu/kwoty podwyższenia 1,9 % 2% min. 200 zł jednorazowo od kwoty 2% 2.2 Kredyt obrotowy kredytu/kwoty podwyższenia min. 200 zł Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do jednorazowo od kwoty 2 % 2.3 produkcji rolnej kredytu/kwoty podwyższenia min. 100 zł Gotowość finansową 2) 3. Miesięcznie 1% w stosunku rocznym Prowizja od zaangażowania kredytowego 3) a) Kredyt hipoteczny w rachunku bieżącym EXTRA 1% min. 200 zł. AGRO Rocznie b) Kredyt w rachunku bieżącym - MIKRO 2% min. 200 zł. c) Kredyt w rachunku bieżącym 1,5% min. 200 zł. Prowizja z tytułu rozłożenia zadłużenia na raty (Ratalna spłata zadłużenia) jednorazowo od kwoty przekazanej do Ratalnej spłaty zadłużenia jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty 2% min. 200 zł. 6. Splata całości lub części kredytu przed terminem- prowizja rekompensacyjna 4) 1,3% 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) jednorazowo 0,5% min. 450 zł - min 1% prolongowanej kwoty kredytu : 8. Prolongowanie terminu spłaty kredytu, części kredytu lub - min. 490 zł za prolongatę od kwoty prolongowanej odsetek do 3 m-cy, - min. 990 zł za prolongatę powyżej 3 m-cy Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokość spłat kredytów. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego zdolności kredytowej Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za aneks jednorazowo jednorazowo za monit 450 zł 150 zł 6) 500 zł 13. Wydanie zaświadczenia o braku zadłużenia w Banku za zaświadczenie 30 zł 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 50 zł 15. Zmiana na wniosek Klienta zabezpieczenia kredytu za aneks 480 zł 16. Opłata za wizytę u Klienta w ramach monitoringu, w trakcie trwania umowy kredytu Uwaga: - Opłata dotyczy każdej wizyty przeprowadzanej w ramach monitoringu Klienta - Nie dotyczy kredytów preferencyjnych - Nie dotyczy Klientów zaklasyfikowanych do segmentu dużych przedsiębiorstw 17. Opłata za obsługę na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki za wizytę od każdego złożonego do sądu wniosku 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2) W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego. Prowizja naliczana jest codziennie od salda pozabilansowego i pobierana ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 3) Prowizja naliczana od aktualnej kwoty dostępnego limitu kredytu odnawialnego, płatna w następnym dniu roboczym po upływie 12 miesięcznego okresu kredytowania. 4) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym 90 zł 50 zł 200 zł 17

18 w harmonogramie spłat kredytu. Nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym MIKRO, kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu hipotecznego w rachunku bieżącym (Extra Agro). 5) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 6) W przypadku wydawania zaświadczeń w celu przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub w Agencji Rynku Rolnego opłatę pobiera się w wysokości 50 zł. II. KREDYTY INWESTYCYJNE L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka Rozpatrzenie wniosku kredytowego- prowizja przygotowawcza 1) Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: Kredyt inwestycyjny: INWESTYCJA AGRO / INWESTYCJA FIRMA/ WSPÓLNY REMONT 2.2. Kredytowa Linia Hipoteczna jednorazowo od kwoty wnioskowanej kwoty jednorazowo od kwoty kredytu/ kwoty podwyższenia 2.3. Kredyty Pomostowe: Unia Biznes jednorazowo od kwoty kredytu/ kwoty podwyższenia 0,1% min 100 zł 2 % Min. 480 zł 1,8% min. 480 zł 1,5% min. 480 zł Unia Super Biznes 1,5% min. 480 zł 3. Gotowość finansową 2) miesięcznie 4. Splata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 3) jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty 1,3% w stosunku rocznym 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) jednorazowo 0,5% min. 450 zł 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od kwoty prolongowanej 1,3% - min 1% prolongowanej kwoty kredytu - min. 490 zł za prolongatę do 3 m-cy, - min. 990 zł za prolongatę powyżej 3 m-cy 7. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 250 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 450 zł Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia 9. stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i jednorazowo 150 zł 5) innych tytułów, wysokość spłat kredytów. 10. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego zdolności kredytowej Jednorazowo 500 zł Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz 11. wezwań do dostarczenia określonych w umowie 90 zł za monit kredytowej dokumentów 12. Wydanie zaświadczenia o braku zadłużenia w Banku za zaświadczenie 30 zł 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 50 zł 14. Zmiana na wniosek Klienta zabezpieczenia kredytu za aneks 480 zł 15. Opłata za wizytę u Klienta w ramach monitoringu, w trakcie trwania umowy kredytu Uwaga: - Opłata dotyczy każdej wizyty przeprowadzanej w ramach monitoringu Klienta za wizytę 50 zł - Nie dotyczy kredytów preferencyjnych - Nie dotyczy Klientów zaklasyfikowanych do segmentu dużych przedsiębiorstw 16. Opłata za obsługę na wniosek Klienta, ustanawiania od każdego złożonego do zabezpieczenia w postaci hipoteki sądu wniosku 200 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu 18

19 prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2) W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Prowizja naliczana jest codziennie od salda pozabilansowego i pobierana ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 4) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 5) W przypadku wydawania zaświadczeń w celu przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub w Agencji Rynku Rolnego opłatę pobiera się w wysokości 50 zł. III. KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR W RAMACH LINII RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka jednorazowo od Rozpatrzenie wniosku kredytowego- prowizja 1. przygotowawcza 1) wnioskowanej kwoty 0,20% kredytu 1. Przyznanie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 1,85% 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. Załącznik nr 3 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych KARTY KREDYTOWE L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 19 Visa Business Credit Visa Business Credit Gold STAWKA 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0zł 0 zł 2. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej: 3.1 Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż zł 75 zł co najmniej zł 0 zł mniej niż zł rocznie zł co najmniej zł -- 0 zł 3.2 Karta dodatkowa rocznie 25 zł 4 zł 4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 zł 30 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na jednorazowo 0 zł 0 zł wniosek Użytkownika karty 6. Transakcje bezgotówkowe 1)3) jednorazowo 0zł 0 zł 7. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków 3) : 7.1. w kraju jednorazowo 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 7.2. za granicą 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 8. Przelew z karty za przelew 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 9. Sprawdzanie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 10. Generowanie zestawienia operacji i na 10 zł 10 zł wniosek Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo 11. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 12. Obsługa nieterminowej spłaty 2) jednorazowo 20 zł 20 zł 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 5% min. 100 zł 5% min. 100 zł

20 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku Polskiej Spółdzielczości SA 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego Załącznik nr 4 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wystawienie promesy gwarancji/poręczenia/awalu od kwoty zobowiązania 480 zł 2. Prowizja przygotowawcza - przyznanie min. 0,55% od kwoty zobowiązania gwarancji/poręczenia/awalu min. 280 zł 3. min. 055% Przyznanie limitu od kwoty limitu min. 280 zł 4. 0,55% Korzystanie z gwarancji/poręczenia/awalu w okresach trzy miesięcznych min. 200 zł 5. Zmiana warunków gwarancji/poręczenia/awalu: 5.1 Przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji/awalu 5.2. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/poręczenia/awalu 6. Wypłata z gwarancji/poręczenia/awalu od kwoty objętej zmianą 0,55% min.200 zl jednorazowo od kwoty roszczenia 0,20% min 480 zł 7. Awizowanie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 230 zł 8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/poręczenia/awalu Za czynność 200 zł Załącznik nr 5 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych OPERACJE ZAGRANICZNE, INNE USŁUGI, CZYNNOŚCI KASOWE 200zł Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka I PRZEKAZY PIENIĘŻNE W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1 ), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 1.2 przelewy SEPA 2 ) 10 zł 1.3 przelewy regulowane 3 ) 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 4 ) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% min. 20 zł, max 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5 ) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 4.2 przelewy SEPA 2 ) 10 zł 4.3 przelewy regulowane 3 ) 30 zł 4.4 polecenia wypłaty 4 ) 6 ) 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7 ): 0,25% min. 30 zł, max 300 zł 20

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 19 stycznia 2017r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 19 stycznia 2017r. Załącznik do Uchwały 9/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 19 stycznia 2017r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone:

Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone: Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu banku nr 36/2015 z dnia 03.04.2015 (zmiana

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 20-01-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 2016 rok 1 Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/01/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 12.01.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM 1 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 09.04.2014 r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. dla nowych umów obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity po VII zmianie wprowadzonej Uchwałą nr 33

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU OD

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo