REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą LOTERIA SATURN ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest PMICombera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filomatów 27, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy ,00 zł w pełni opłacony ( Organizator ). 3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu ( Regulamin ), zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn.zm.). 4. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat dokonująca zakupu produktów objętych Loterią, o których mowa w pkt 8 Regulaminu, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego ( Uczestnik ). 5. Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski we wszystkich sklepach sieci Saturn oraz Saturn Connect ( Sklepy ). Listę Sklepów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Loterią objęte są również zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego saturn.pl ( Sklep Internetowy ). 6. Loteria zaczyna się w dniu roku, a kończy w dniu roku. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. 7. Sprzedaż towarów objętych Loterią odbywa się w dniach od roku do roku ( Sprzedaż Promocyjna ). 8. Sprzedażą Promocyjną objęte są wszystkie produkty z asortymentu dostępnego w Sklepach lub w Sklepie Internetowym w terminie od roku do roku. 9. Sprzedażą promocyjną nie są objęte usługi ubezpieczenia, montażu, dostawy towaru pod wskazany adres oraz pozostałe usługi dostępne w Sklepach i Sklepie internetowym (np. PowerService, Gwarancja Plus itp.) 10. Zakup produktów przed lub po terminie określonym w pkt 7 powyżej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. 11. W Loterii nie mogą brać udziału oraz nie mogą otrzymywać nagród: pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się

2 wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, a także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej. 12. Dane osobowe Uczestników są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). ZASADY PROWADZENIA LOTERII 13. Aby zostać Uczestnikiem Loterii należy spełnić łącznie następujące warunki: a. w okresie Sprzedaży Promocyjnej dokonać w dowolnym Sklepie zakupu (udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT) dowolnych produktów z asortymentu Sklepu za łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł brutto, lub b. w okresie Sprzedaży Promocyjnej złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym (na stronie saturn.pl) na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł brutto oraz odebrać zamówiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), nie później niż do dnia roku. Zakup za kwotę nie mniejsza niż 500 zł brutto musi być dokonany w ramach jednego złożonego zamówienia. Wartości zakupionych towarów z różnych złożonych zamówień nie sumują się, c. w okresie od dnia r. do dnia r. dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii w sposób określony w pkt 17 Regulaminu, nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu. 14. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody oraz w przypadku Uczestników, którzy złożyli zamówienie w Sklepie Internetowym potwierdzenie złożonego zamówienia. Uczestnicy, którzy złożyli zamówienie w Sklepie Internetowym maja prawo posługiwać się więcej niż jednym dowodem zakupu, których suma wynosi nie mniej niż 500 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż wartości z posiadanych dowodów zakupów sumowane są wyłącznie w ramach jednego złożonego zamówienia i są zgodne z tym zamówieniem. Uczestnik jest zobowiązany zachować wszystkie posiadane dowody zakupu w Loterii.

3 15. W przypadku zakupu dokonanego w Sklepie, dowód zakupu uznany jest za potwierdzający zakup, jeżeli spełnia następujące warunki: a. jest czytelny i nieuszkodzony; b. jego wartość wynosi przynajmniej 500 zł brutto; c. jego numer jest tożsamy z numerem wskazanym w Zgłoszeniu; d. został wystawiony przez dowolny Sklep w okresie od roku do roku. 16. W przypadku zakupu dokonanego w Sklepie Internetowym, dowód zakupu uznany jest za potwierdzający zakup, jeżeli spełnia następujące warunki: a. jest czytelny i nieuszkodzony, b. dotyczy towarów określonych w zamówieniu, o którym mowa w pkt 13 b Regulaminu, złożonym w Sklepie Internetowym, c. jego wartość wynosi przynajmniej 500 zł brutto, a w przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego dowodu zakupu ich suma wynosi przynajmniej 500 zł brutto, d. w przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego dowodu zakupu, towary znajdujące się na tych dowodach muszą być tożsame z towarami widniejącymi w potwierdzeniu złożenia zamówienia, e. został wystawiony przez dowolny Sklep w okresie od roku do roku. 17. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii ( Zgłoszenie ), dla swej ważności i skuteczności, wymaga a. W przypadku zakupu dokonanego w Sklepie przesłania wiadomości tekstowej SMS na numer o treści: SATURN.numer dowodu zakupu (pisane małymi lub wielkimi literami). Przykładowa treść SMS-a: SATURN Poszczególne treści mogą być oddzielone spacją, dowolnym znakiem interpunkcyjnym lub pisane łącznie. Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto plus podatek VAT (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest pobierana niezależnie od tego czy Zgłoszenie udziału w Loterii jest prawidłowe czy nie. b. W przypadku zakupu dokonanego w Sklepie Internetowym przesłania wiadomości tekstowej SMS na numer o treści: SATURN.numer zamówienia (pisane małymi lub wielkimi literami). Przykładowa treść SMS-a: SATURN Poszczególne treści mogą być oddzielone spacją, dowolnym znakiem

4 interpunkcyjnym lub pisane łącznie. Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto plus podatek VAT (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest pobierana niezależnie od tego czy Zgłoszenie udziału w Loterii jest prawidłowe czy nie. 18. Przesłane prawidłowe Zgłoszenie jest potwierdzane bezpłatnym SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane Zgłoszenie. SMS zwrotny jest wysyłany bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia. Jeden SMS to jedno Zgłoszenie w Loterii. Treści SMSów zwrotnych zawarte są w załączniku nr 2 do regulaminu Loterii. 19. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się r. o godzinie 00:00:00 i trwa do dnia r. do godziny 23:59:59 (decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora). Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora 20. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy dokonać kolejnego zakupu, o którym mowa w punkcie 13 a) lub b) Regulaminu. W przypadku: a. dokonania jednorazowego zakupu w Sklepie za wielokrotność kwoty 500 zł brutto, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń SMS według zasady, że każde wydane 500 zł brutto na Zakup uprawnia Uczestnika do wysyłki jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik, który zakupił produkty za kwotę 1.534,50 zł brutto ma prawo wysłać 3 Zgłoszenia, b. złożenia jednorazowego zamówienia zakupu w Sklepie Internetowym za wielokrotność kwoty 500 zł brutto, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń SMS według zasady, że każde wydane 500 zł brutto w ramach jednego zamówienia, uprawnia Uczestnika do wysyłki jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik, który złożył zamówienie na produkty za kwotę 1.534,50 zł brutto ma prawo wysłać 3 Zgłoszenia. 21. W Loterii ważne są jedynie Zgłoszenia: a. wysyłane wiadomością SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z działających na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej. W szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego, b. spełniające inne warunki Regulaminu.

5 NAGRODY 22. Do rozlosowania w Loterii przewidziano następujące nagrody: a. 5 (pięć) nagród I stopnia, każda o wartości ,00 zł brutto (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) w postaci karty podarunkowej o wartości ,00 (piętnaście tysięcy złotych) zł oraz dodatkowej kwoty pieniężnej w wysokości 1.667,00 zł łączna wartość nagród I stopnia wynosi ,00 zł brutto (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych); karta podarunkowa umożliwia jej okazicielowi zapłatę za zakupy dokonane w Sklepach oraz za zakupy dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego z opcją odbioru osobistego w Sklepie ; szczegóły dotyczące kart podarunkowych reguluje Regulamin Kart podarunkowych, dostępny na stronie internetowej b. 50 (pięćdziesiąt) nagród II stopnia w postaci karty podarunkowej do realizacji na terenie Sklepów o wartości zł (tysiąc pięćset złotych) każda łączna wartość nagród II stopnia wynosi ,00 zł brutto (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); karta podarunkowa umożliwia jej okazicielowi zapłatę za zakupy dokonane w Sklepach oraz za zakupy dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego z opcją odbioru osobistego w Sklepie; szczegóły dotyczące kart podarunkowych reguluje Regulamin Kart podarunkowych dostępny na stronie internetowej c. 500 (pięćset) nagród III stopnia w postaci karty podarunkowej do realizacji na terenie Sklepów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każda łączna wartość nagród III stopnia wynosi ,00 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych); karta podarunkowa umożliwia jej okazicielowi zapłatę za zakupy dokonane w Sklepach oraz za zakupy dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego z opcją odbioru osobistego w Sklepie; szczegóły dotyczące kart podarunkowych reguluje Regulamin Kart podarunkowych dostępny na stronie internetowej 23. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi ,00 zł brutto (czterysta osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych). MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD 24. Losowania wszystkich nagród w Loterii odbywają się w siedzibie Organizatora w dniu roku. Losowania nagród w Loterii dokonywane są przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz losowy charakter wyłaniania Laureatów nagród w Loterii.

6 25. Nagrody I, II i III stopnia losowane są spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie komputerowym przyjmującym Zgłoszenia w terminie od godz. 00:00:00 dnia roku do godz. 23:59:59 dnia roku. Nagrody losowane są w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych. 26. Dla każdej nagrody II i III stopnia jest losowany Laureat oraz dwóch Laureatów rezerwowych. Do nagrody I stopnia jest losowany Laureat oraz czterech Laureatów rezerwowych. W pierwszej kolejności są losowani Laureaci do nagród I, II oraz III stopnia, a następnie Laureaci rezerwowi. Wylosowane Zgłoszenia są umieszczane w kolejności ich wylosowania na liście wyników losowania. 27. W losowaniu nagród jedno Zgłoszenie może być wylosowane tylko raz. W losowaniu nagród jeden numer telefonu może być wylosowany tylko raz. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Loterii. WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 28. Weryfikacja prawa do nagrody jest prowadzona w następujący sposób: a. W ciągu: 10 dni roboczych liczonych od daty losowania do Laureatów nagród II i III stopnia, 3 dni roboczych liczonych od daty losowania do Laureatów nagród I stopnia są wykonywane połączenia telefoniczne na numer, z którego dokonali Zgłoszenia udziału w Loterii za pomocą SMS-a. Laureat jest traktowany jako powiadomiony o wygranej w dniu odebrania połączenia telefonicznego informującego o wygranej i o warunkach weryfikacji. Weryfikowani Laureaci w rozmowie telefonicznej są powiadamiani o wyniku losowania oraz proszeni o potwierdzenie, że: są osobami, które ukończyły 18 lat, wyrażają zgodę na nagranie rozmowy, dokonali zakupu i posiadają dowód tego zakupu, nie należą do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 11 Regulaminu. Dodatkowo Uczestnik jest zobowiązany udzielić informacji czy zakup dokonany był w Sklepie czy w Sklepie Internetowym. Rozmowa jest nagrywana w celach dowodowych. Laureaci są informowani o tym, iż

7 rozmowa jest nagrywana. Laureat zobowiązany jest podczas rozmowy podać: imię i nazwisko oraz adres , na który Organizator wyśle stosowny formularz. W przypadku, gdy Laureat nie posiada adresu , wówczas Organizator przekazuje informację, iż formularz jest dostępny na stronie Dodatkowo Organizator przekazuje szczegółowe informacje o konieczności spełnienia przez Laureata warunków określonych w pkt 28 b oraz c Regulaminu. b. Po spełnieniu wszystkich ww. warunków przez Laureata, przedstawiciel Organizatora wysyła (w przypadku, gdy Laureat podał adres ) najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od daty rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 28 a Regulaminu na podany przez Laureata adres , wiadomość zawierającą link dostępu do formularza wydania nagrody ( Formularz ). Laureat jest zobowiązany kliknąć link otrzymany w wiadomości , a następnie wypełnić Formularz (on line) otrzymany w wyniku kliknięcia w link. Po wypełnieniu i akceptacji Formularza, Laureat jest zobowiązany wydrukować Formularz oraz odesłać go zgodnie z trybem pkt 28 c Regulaminu. Laureaci, którzy nie podali adresu są zobowiązani pobrać Formularz ze strony na której znajduje się link dostępu do Formularza, a następnie postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi w tym punkcie. c. Laureat jest zobowiązany w ciągu 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia powiadomienia o wygranej przesłać na adres Organizatora następujące dane: i. prawidłowo wypełniony Formularz, tj. zawierający czytelnie wpisane następujące dane: numer telefonu, z którego dokonano zwycięskiego zgłoszenia, dane osobowe konieczne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością oraz podpis: ii. potwierdzający iż Laureat ukończył 18 lat, iii. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji Loterii, iv. potwierdzający, iż Laureat nie należy do grona osób wyłączonych wskazanych w pkt 11 Regulaminu. d. Dodatkowo Organizator może zażądać od Laureata przesłania: W przypadku Laureatów, którzy dokonali zakupu w Sklepie: i. Oryginału dowodu Zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), o którym mowa w pkt 13 a Regulaminu, o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu w przypadku zakupu dokonanego w Sklepie,

8 ii. Oryginałów wszystkich dowodów Zakupów (paragony fiskalne lub faktury VAT), o których mowa w pkt 13 a Regulaminu, dokumentujących dokonanie wszystkich Zgłoszeń w Loterii, zawierających numery tożsame z numerami wpisanymi w tych Zgłoszeniach. W przypadku Laureatów, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym: i. Wydruku potwierdzenia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu wraz z oryginałem dowodu/dowodów zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) dotyczących tego zamówienia, ii. Wszystkich wydruków potwierdzeń złożenia zamówień w Sklepie Internetowym, dokumentujących dokonanie wszystkich Zgłoszeń w Loterii, zawierających numery tożsame z numerami wpisanymi w tych Zgłoszeniach oraz oryginałów dowodów zakupu dotyczących tych zamówień e. Na etapie weryfikacji prawa do nagrody i udziału w Loterii jeden Laureat jest definiowany jako numer telefonu, z którego wysyła Zgłoszenia. Organizator może przedstawić żądanie, o którym mowa w pkt 28 d najpóźniej do dnia roku. Żądanie może zostać przedstawione podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 28 a Regulaminu. W takim przypadku Laureat jest zobowiązany w ciągu 5 dni liczonych od dnia powiadomienia o wygranej przesłać na adres Organizatora wyżej wskazane dokumenty. f. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w systemie rejestracji zamówień internetowych i systemie fiskalnym Sklepów, czy zamówienie zostało zrealizowane i czy towary nie zostały zwrócone. g. O zachowaniu terminu dostarczenia wymaganych danych określonych w pkt 28 c Regulaminu lub dokumentów określonych w pkt 28 d Regulaminu decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę są brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia. h. Organizator, w terminie o którym mowa w pkt 28 a Regulaminu podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego z weryfikowanym Laureatem. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). Każde z trzech połączeń jest wykonywane w innym dniu w godzinach od i. W przypadku, gdy któryś z Laureatów nie spełnia któregokolwiek z warunków

9 określonych w pkt 28 a, b, c, d, e Regulaminu lub istnieją okoliczności określone w pkt 28 h Regulaminu lub okaże się, że weryfikowana osoba wygrała już nagrodę w Loterii (została pozytywnie zweryfikowana i otrzymała prawo do nagrody), wówczas Laureat ten traci prawo do nagrody, a prawo do nagrody przechodzi na Laureata rezerwowego. j. Do Laureatów rezerwowych są wykonywane połączenia telefoniczne na numer, z którego dokonali Zgłoszenia udziału w Loterii za pomocą SMS-a w ciągu 5 dni roboczych (w przypadku Laureatów rezerwowych wylosowanych do nagród II i III stopnia) oraz w ciągu 3 dni roboczych (w przypadku Laureatów rezerwowych wylosowanych do nagród I stopnia) liczonych od: i. dnia, w którym poprzednio weryfikowany Laureat nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w pkt 28 a Regulaminu, ii. dnia, w którym nie powiodła się ostatnia, trzecia próba połączenia z poprzednio weryfikowanym Laureatem, iii. ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka z wymaganymi danymi, o której mowa w pkt 28 c lub d Regulaminu poprzednio weryfikowanego Laureata (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora). k. Procedura weryfikacyjna Laureatów rezerwowych odbywa się zgodnie z trybem określonym w powyższych punktach Regulaminu, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w pkt 28 j Regulaminu. Niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. l. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody. m. Procedura weryfikacyjna kończy się najpóźniej w dniu roku. n. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają do dyspozycji Organizatora. 29. Laureat Loterii traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli: a. przesłany dowód Zakupu lub data złożenia zamówienia na przesłanym potwierdzeniu ma późniejszą datę niż data przesłania zgłoszenia przez Laureata za pomocą SMS lub godzinę (w przypadku gdy zgłoszenie SMS zostało dokonane w tym samym dniu co Zakup); lub b. nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy; lub c. nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego Regulaminu, w

10 szczególności obowiązków określonych w pkt 28 Regulaminu Loterii; lub d. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie może odebrać nagrody; lub e. należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 11 Regulaminu; lub f. Organizatorowi nie uda się z nim połączyć telefonicznie w trybie przewidzianym w pkt 28 h Regulaminu; lub g. przesłany/przesłane (zgodnie z pkt 28 d Regulaminu) dowód/dowody Zakupu lub potwierdzenia złożenia zamówień internetowych są podrobione lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie; lub h. przesłany/przesłane (zgodnie z pkt 28 d Regulaminu) dowód/dowody Zakupu lub potwierdzenia złożenia zamówień internetowych nie dotyczą produktów z asortymentu Sklepów; lub i. przesłany/przesłane (zgodnie z pkt 28 d Regulaminu) dowód/dowody Zakupu nie zawierają numerów tożsamych z numerami wpisanymi w Zgłoszeniach lub nie dotyczą numeru zamówienia internetowego wpisanego w Zgłoszeniach; lub j. przesłane/przesłane (zgodnie z pkt 28 d Regulaminu) potwierdzenia złożenia zamówienia nie zawierają numerów tożsamych z numerami wpisanymi w Zgłoszeniach; lub k. Towar lub jego część nabyta w ramach zakupu upoważniającego do udziału w Loterii została zwrócona. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 30. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru czuwającą nad prawidłowością urządzania Loterii, zwaną dalej Komisją i sporządził regulamin jej działania. W składzie Komisji znajduje się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD 31. Wyniki Loterii dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie Lista Laureatów zawiera imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość. 32. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowa kwota pieniężna stanowiąca część nagrody I stopnia (tj. kwota 1.667,00 zł) potrącana jest przez Organizatora przed wydaniem nagrody i przeznaczona jest na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w loteriach audioteksowych.

11 33. Nagrody są wysyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, na koszt Organizatora, na adresy Laureatów najpóźniej do dnia roku, z zastrzeżeniem iż nagrody główne mogą być wręczane osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca z Laureatem. Organizator zastrzega możliwość sfilmowania lub sfotografowania momentu lub ceremonii wręczenia nagród głównych oraz wykorzystania tych materiałów w dalszych działaniach promocyjnych Saturn, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Laureata. 34. Nieodebranie nagród przez Laureatów jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 35. Reklamacje mogą być zgłaszane listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarczone osobiście najpóźniej do dnia roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania (w przypadku listu poleconego i poczty kurierskiej) lub data wpływu (w przypadku osobistego dostarczenia). 36. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 37. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską lub dostarczone osobiście na adres Organizatora określony w pkt 2 z dopiskiem na kopercie Reklamacja. Dopisek Reklamacja nie jest obowiązkowy. 38. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia roku (włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji). 39. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 40. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 41. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 42. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie i na stronie Każdy Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora (z dopiskiem REGULAMIN ). 43. Wszystkie wiadomości sms oraz połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników wykonywane są wyłącznie na koszt Organizatora. 44. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenia o wysokości wygranej z zachowaniem procedur i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn.zm.).

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ Lista Sklepów LOTERIA SATURN SKLEP SATURN BYDGOSZCZ SATURN GDAŃSK SATURN GLIWICE SATURN KATOWICE I SATURN CONNECT SATURN KRAKÓW I SATURN LUBIN SATURN ŁÓDŹ I SATURN ŁÓDŹ II SATURN POZNAŃ I SATURN POZNAŃ II SATURN SZCZECIN SATURN TYCHY SATURN WARSZAWA I SATURN WARSZAWA II SATURN WARSZAWA III SATURN WARSZAWA IV SATURN WARSZAWA V SATURN WROCŁAW I SATURN WROCŁAW II ADRES ul. Jagiellońska 39/47, Bydgoszcz (C.H. Focus Park) Aleja Grunwaldzka 141, Gdańsk (C.H. Galeria Bałtycka) ul. Pszczyńska 315, Gliwice (C.H. Europa Centralna) ul. Chorzowska 107, Katowice (C.H. Silesia City Center) ul. 3-go Maja 30, Katowice (C.H. Galeria Katowicka) ul. Pawia 5, Kraków (C.H. Galeria Krakowska) ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, Lubin (C.H. Cuprum Arena) ul. Pabianicka 245, Łódź (C.H. Ikea) ul. Ogrodowa 19A, Łódź (C.H. Manufaktura) Al. Solidarności 47, Poznań (C.H. Galeria Pestka) Ul. Stanisława Matyi 2, Poznań (C.H. Poznan City Center) Al. Niepodległości 36, Szczecin (C.H. Galeria Kaskada) ul. Towarowa 2A, Tychy ul. Jana Pawła II 82, Warszawa (C.H. Arkadia) ul. Mszczonowska 3, Raszyn (C.H. Janki) ul. Głębocka 13, Warszawa (C.H. Targówek) ul. Złota 59, Warszawa (C.H. Złote Tarasy) Al. Jerozolimskie 179, Warszawa (C.H. Blue City) ul. Legnicka 58, Wrocław (C.H. Magnolia Park) ul. Plac Grunwaldzki 22, Wrocław (C.H. Pasaż Grunwaldzki)

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN Treści smsów zwrotnych: komunikat przed startem Loterii (od od godz. 00:00:00 do do godz 23:59:59) przyjęcie zgłoszenia (w dniach od od godz. 00:00:00 do do godz. 23:59:59) komunikat po zakończeniu Loterii (od od godz. 00:00:00 do do godz. 23:59:59) PMICombera Sp. z o.o. - LOTERIA SATURN startuje r. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Regulamin na dla os.pow.18 lat Zgloszenie przyjete,zachowaj dowod zakupu!organizator Loterii:PMICombera Sp. z o.o.loteria dla osob powyżej 18 lat.regulamin:www.pmi.pl.koszt sms:0,62 zł zvat PMICombera Sp. z o.o.- przyjmowanie zgloszen LOTERII SATURN zakonczylo sie r. Koszt SMS 0,62 zl z VAT.Regulamin na

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: Loteria Parisienne, zwana dalej Loterią.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria. 1 Nazwa Loterii i organizator

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria. 1 Nazwa Loterii i organizator Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria 1 Nazwa Loterii i organizator 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Multi Multi Loteria,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA. 2. Organizatorem Loterii jest Robert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POŻEGNAJ KUMPLI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POŻEGNAJ KUMPLI (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach sieci Eko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ODKRYJ BIEL UŚMIECHU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo