REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą LOTERIA SATURN ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest PMICombera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filomatów 27, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy ,00 zł w pełni opłacony ( Organizator ). 3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu ( Regulamin ), zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn.zm.). 4. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat dokonująca zakupu produktów objętych Loterią, o których mowa w pkt 8 Regulaminu, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego ( Uczestnik ). 5. Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski we wszystkich sklepach sieci Saturn oraz Saturn Connect ( Sklepy ). Listę Sklepów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Loterią objęte są również zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego saturn.pl ( Sklep Internetowy ). 6. Loteria zaczyna się w dniu roku, a kończy w dniu roku. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. 7. Sprzedaż towarów objętych Loterią odbywa się w dniach od roku do roku ( Sprzedaż Promocyjna ). 8. Sprzedażą Promocyjną objęte są wszystkie produkty z asortymentu dostępnego w Sklepach lub w Sklepie Internetowym w terminie od roku do roku. 9. Sprzedażą promocyjną nie są objęte usługi ubezpieczenia, montażu, dostawy towaru pod wskazany adres oraz pozostałe usługi dostępne w Sklepach i Sklepie internetowym (np. PowerService, Gwarancja Plus itp.) 10. Zakup produktów przed lub po terminie określonym w pkt 7 powyżej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. 11. W Loterii nie mogą brać udziału oraz nie mogą otrzymywać nagród: pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się

2 wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, a także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej. 12. Dane osobowe Uczestników są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). ZASADY PROWADZENIA LOTERII 13. Aby zostać Uczestnikiem Loterii należy spełnić łącznie następujące warunki: a. w okresie Sprzedaży Promocyjnej dokonać w dowolnym Sklepie zakupu (udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT) dowolnych produktów z asortymentu Sklepu za łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł brutto, lub b. w okresie Sprzedaży Promocyjnej złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym (na stronie saturn.pl) na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł brutto oraz odebrać zamówiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), nie później niż do dnia roku. Zakup za kwotę nie mniejsza niż 500 zł brutto musi być dokonany w ramach jednego złożonego zamówienia. Wartości zakupionych towarów z różnych złożonych zamówień nie sumują się, c. w okresie od dnia r. do dnia r. dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii w sposób określony w pkt 17 Regulaminu, nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu. 14. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody oraz w przypadku Uczestników, którzy złożyli zamówienie w Sklepie Internetowym potwierdzenie złożonego zamówienia. Uczestnicy, którzy złożyli zamówienie w Sklepie Internetowym maja prawo posługiwać się więcej niż jednym dowodem zakupu, których suma wynosi nie mniej niż 500 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż wartości z posiadanych dowodów zakupów sumowane są wyłącznie w ramach jednego złożonego zamówienia i są zgodne z tym zamówieniem. Uczestnik jest zobowiązany zachować wszystkie posiadane dowody zakupu w Loterii.

3 15. W przypadku zakupu dokonanego w Sklepie, dowód zakupu uznany jest za potwierdzający zakup, jeżeli spełnia następujące warunki: a. jest czytelny i nieuszkodzony; b. jego wartość wynosi przynajmniej 500 zł brutto; c. jego numer jest tożsamy z numerem wskazanym w Zgłoszeniu; d. został wystawiony przez dowolny Sklep w okresie od roku do roku. 16. W przypadku zakupu dokonanego w Sklepie Internetowym, dowód zakupu uznany jest za potwierdzający zakup, jeżeli spełnia następujące warunki: a. jest czytelny i nieuszkodzony, b. dotyczy towarów określonych w zamówieniu, o którym mowa w pkt 13 b Regulaminu, złożonym w Sklepie Internetowym, c. jego wartość wynosi przynajmniej 500 zł brutto, a w przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego dowodu zakupu ich suma wynosi przynajmniej 500 zł brutto, d. w przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego dowodu zakupu, towary znajdujące się na tych dowodach muszą być tożsame z towarami widniejącymi w potwierdzeniu złożenia zamówienia, e. został wystawiony przez dowolny Sklep w okresie od roku do roku. 17. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii ( Zgłoszenie ), dla swej ważności i skuteczności, wymaga a. W przypadku zakupu dokonanego w Sklepie przesłania wiadomości tekstowej SMS na numer o treści: SATURN.numer dowodu zakupu (pisane małymi lub wielkimi literami). Przykładowa treść SMS-a: SATURN Poszczególne treści mogą być oddzielone spacją, dowolnym znakiem interpunkcyjnym lub pisane łącznie. Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto plus podatek VAT (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest pobierana niezależnie od tego czy Zgłoszenie udziału w Loterii jest prawidłowe czy nie. b. W przypadku zakupu dokonanego w Sklepie Internetowym przesłania wiadomości tekstowej SMS na numer o treści: SATURN.numer zamówienia (pisane małymi lub wielkimi literami). Przykładowa treść SMS-a: SATURN Poszczególne treści mogą być oddzielone spacją, dowolnym znakiem

4 interpunkcyjnym lub pisane łącznie. Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto plus podatek VAT (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest pobierana niezależnie od tego czy Zgłoszenie udziału w Loterii jest prawidłowe czy nie. 18. Przesłane prawidłowe Zgłoszenie jest potwierdzane bezpłatnym SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane Zgłoszenie. SMS zwrotny jest wysyłany bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia. Jeden SMS to jedno Zgłoszenie w Loterii. Treści SMSów zwrotnych zawarte są w załączniku nr 2 do regulaminu Loterii. 19. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się r. o godzinie 00:00:00 i trwa do dnia r. do godziny 23:59:59 (decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora). Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora 20. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy dokonać kolejnego zakupu, o którym mowa w punkcie 13 a) lub b) Regulaminu. W przypadku: a. dokonania jednorazowego zakupu w Sklepie za wielokrotność kwoty 500 zł brutto, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń SMS według zasady, że każde wydane 500 zł brutto na Zakup uprawnia Uczestnika do wysyłki jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik, który zakupił produkty za kwotę 1.534,50 zł brutto ma prawo wysłać 3 Zgłoszenia, b. złożenia jednorazowego zamówienia zakupu w Sklepie Internetowym za wielokrotność kwoty 500 zł brutto, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń SMS według zasady, że każde wydane 500 zł brutto w ramach jednego zamówienia, uprawnia Uczestnika do wysyłki jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik, który złożył zamówienie na produkty za kwotę 1.534,50 zł brutto ma prawo wysłać 3 Zgłoszenia. 21. W Loterii ważne są jedynie Zgłoszenia: a. wysyłane wiadomością SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z działających na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej. W szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego, b. spełniające inne warunki Regulaminu.

5 NAGRODY 22. Do rozlosowania w Loterii przewidziano następujące nagrody: a. 5 (pięć) nagród I stopnia, każda o wartości ,00 zł brutto (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) w postaci karty podarunkowej o wartości ,00 (piętnaście tysięcy złotych) zł oraz dodatkowej kwoty pieniężnej w wysokości 1.667,00 zł łączna wartość nagród I stopnia wynosi ,00 zł brutto (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych); karta podarunkowa umożliwia jej okazicielowi zapłatę za zakupy dokonane w Sklepach oraz za zakupy dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego z opcją odbioru osobistego w Sklepie ; szczegóły dotyczące kart podarunkowych reguluje Regulamin Kart podarunkowych, dostępny na stronie internetowej b. 50 (pięćdziesiąt) nagród II stopnia w postaci karty podarunkowej do realizacji na terenie Sklepów o wartości zł (tysiąc pięćset złotych) każda łączna wartość nagród II stopnia wynosi ,00 zł brutto (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); karta podarunkowa umożliwia jej okazicielowi zapłatę za zakupy dokonane w Sklepach oraz za zakupy dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego z opcją odbioru osobistego w Sklepie; szczegóły dotyczące kart podarunkowych reguluje Regulamin Kart podarunkowych dostępny na stronie internetowej c. 500 (pięćset) nagród III stopnia w postaci karty podarunkowej do realizacji na terenie Sklepów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każda łączna wartość nagród III stopnia wynosi ,00 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych); karta podarunkowa umożliwia jej okazicielowi zapłatę za zakupy dokonane w Sklepach oraz za zakupy dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego z opcją odbioru osobistego w Sklepie; szczegóły dotyczące kart podarunkowych reguluje Regulamin Kart podarunkowych dostępny na stronie internetowej 23. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi ,00 zł brutto (czterysta osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych). MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD 24. Losowania wszystkich nagród w Loterii odbywają się w siedzibie Organizatora w dniu roku. Losowania nagród w Loterii dokonywane są przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz losowy charakter wyłaniania Laureatów nagród w Loterii.

6 25. Nagrody I, II i III stopnia losowane są spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie komputerowym przyjmującym Zgłoszenia w terminie od godz. 00:00:00 dnia roku do godz. 23:59:59 dnia roku. Nagrody losowane są w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych. 26. Dla każdej nagrody II i III stopnia jest losowany Laureat oraz dwóch Laureatów rezerwowych. Do nagrody I stopnia jest losowany Laureat oraz czterech Laureatów rezerwowych. W pierwszej kolejności są losowani Laureaci do nagród I, II oraz III stopnia, a następnie Laureaci rezerwowi. Wylosowane Zgłoszenia są umieszczane w kolejności ich wylosowania na liście wyników losowania. 27. W losowaniu nagród jedno Zgłoszenie może być wylosowane tylko raz. W losowaniu nagród jeden numer telefonu może być wylosowany tylko raz. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Loterii. WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 28. Weryfikacja prawa do nagrody jest prowadzona w następujący sposób: a. W ciągu: 10 dni roboczych liczonych od daty losowania do Laureatów nagród II i III stopnia, 3 dni roboczych liczonych od daty losowania do Laureatów nagród I stopnia są wykonywane połączenia telefoniczne na numer, z którego dokonali Zgłoszenia udziału w Loterii za pomocą SMS-a. Laureat jest traktowany jako powiadomiony o wygranej w dniu odebrania połączenia telefonicznego informującego o wygranej i o warunkach weryfikacji. Weryfikowani Laureaci w rozmowie telefonicznej są powiadamiani o wyniku losowania oraz proszeni o potwierdzenie, że: są osobami, które ukończyły 18 lat, wyrażają zgodę na nagranie rozmowy, dokonali zakupu i posiadają dowód tego zakupu, nie należą do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 11 Regulaminu. Dodatkowo Uczestnik jest zobowiązany udzielić informacji czy zakup dokonany był w Sklepie czy w Sklepie Internetowym. Rozmowa jest nagrywana w celach dowodowych. Laureaci są informowani o tym, iż

7 rozmowa jest nagrywana. Laureat zobowiązany jest podczas rozmowy podać: imię i nazwisko oraz adres , na który Organizator wyśle stosowny formularz. W przypadku, gdy Laureat nie posiada adresu , wówczas Organizator przekazuje informację, iż formularz jest dostępny na stronie Dodatkowo Organizator przekazuje szczegółowe informacje o konieczności spełnienia przez Laureata warunków określonych w pkt 28 b oraz c Regulaminu. b. Po spełnieniu wszystkich ww. warunków przez Laureata, przedstawiciel Organizatora wysyła (w przypadku, gdy Laureat podał adres ) najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od daty rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 28 a Regulaminu na podany przez Laureata adres , wiadomość zawierającą link dostępu do formularza wydania nagrody ( Formularz ). Laureat jest zobowiązany kliknąć link otrzymany w wiadomości , a następnie wypełnić Formularz (on line) otrzymany w wyniku kliknięcia w link. Po wypełnieniu i akceptacji Formularza, Laureat jest zobowiązany wydrukować Formularz oraz odesłać go zgodnie z trybem pkt 28 c Regulaminu. Laureaci, którzy nie podali adresu są zobowiązani pobrać Formularz ze strony na której znajduje się link dostępu do Formularza, a następnie postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi w tym punkcie. c. Laureat jest zobowiązany w ciągu 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia powiadomienia o wygranej przesłać na adres Organizatora następujące dane: i. prawidłowo wypełniony Formularz, tj. zawierający czytelnie wpisane następujące dane: numer telefonu, z którego dokonano zwycięskiego zgłoszenia, dane osobowe konieczne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością oraz podpis: ii. potwierdzający iż Laureat ukończył 18 lat, iii. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji Loterii, iv. potwierdzający, iż Laureat nie należy do grona osób wyłączonych wskazanych w pkt 11 Regulaminu. d. Dodatkowo Organizator może zażądać od Laureata przesłania: W przypadku Laureatów, którzy dokonali zakupu w Sklepie: i. Oryginału dowodu Zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), o którym mowa w pkt 13 a Regulaminu, o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu w przypadku zakupu dokonanego w Sklepie,

8 ii. Oryginałów wszystkich dowodów Zakupów (paragony fiskalne lub faktury VAT), o których mowa w pkt 13 a Regulaminu, dokumentujących dokonanie wszystkich Zgłoszeń w Loterii, zawierających numery tożsame z numerami wpisanymi w tych Zgłoszeniach. W przypadku Laureatów, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym: i. Wydruku potwierdzenia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu wraz z oryginałem dowodu/dowodów zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) dotyczących tego zamówienia, ii. Wszystkich wydruków potwierdzeń złożenia zamówień w Sklepie Internetowym, dokumentujących dokonanie wszystkich Zgłoszeń w Loterii, zawierających numery tożsame z numerami wpisanymi w tych Zgłoszeniach oraz oryginałów dowodów zakupu dotyczących tych zamówień e. Na etapie weryfikacji prawa do nagrody i udziału w Loterii jeden Laureat jest definiowany jako numer telefonu, z którego wysyła Zgłoszenia. Organizator może przedstawić żądanie, o którym mowa w pkt 28 d najpóźniej do dnia roku. Żądanie może zostać przedstawione podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 28 a Regulaminu. W takim przypadku Laureat jest zobowiązany w ciągu 5 dni liczonych od dnia powiadomienia o wygranej przesłać na adres Organizatora wyżej wskazane dokumenty. f. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w systemie rejestracji zamówień internetowych i systemie fiskalnym Sklepów, czy zamówienie zostało zrealizowane i czy towary nie zostały zwrócone. g. O zachowaniu terminu dostarczenia wymaganych danych określonych w pkt 28 c Regulaminu lub dokumentów określonych w pkt 28 d Regulaminu decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę są brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia. h. Organizator, w terminie o którym mowa w pkt 28 a Regulaminu podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego z weryfikowanym Laureatem. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). Każde z trzech połączeń jest wykonywane w innym dniu w godzinach od i. W przypadku, gdy któryś z Laureatów nie spełnia któregokolwiek z warunków

9 określonych w pkt 28 a, b, c, d, e Regulaminu lub istnieją okoliczności określone w pkt 28 h Regulaminu lub okaże się, że weryfikowana osoba wygrała już nagrodę w Loterii (została pozytywnie zweryfikowana i otrzymała prawo do nagrody), wówczas Laureat ten traci prawo do nagrody, a prawo do nagrody przechodzi na Laureata rezerwowego. j. Do Laureatów rezerwowych są wykonywane połączenia telefoniczne na numer, z którego dokonali Zgłoszenia udziału w Loterii za pomocą SMS-a w ciągu 5 dni roboczych (w przypadku Laureatów rezerwowych wylosowanych do nagród II i III stopnia) oraz w ciągu 3 dni roboczych (w przypadku Laureatów rezerwowych wylosowanych do nagród I stopnia) liczonych od: i. dnia, w którym poprzednio weryfikowany Laureat nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w pkt 28 a Regulaminu, ii. dnia, w którym nie powiodła się ostatnia, trzecia próba połączenia z poprzednio weryfikowanym Laureatem, iii. ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka z wymaganymi danymi, o której mowa w pkt 28 c lub d Regulaminu poprzednio weryfikowanego Laureata (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora). k. Procedura weryfikacyjna Laureatów rezerwowych odbywa się zgodnie z trybem określonym w powyższych punktach Regulaminu, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w pkt 28 j Regulaminu. Niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. l. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody. m. Procedura weryfikacyjna kończy się najpóźniej w dniu roku. n. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają do dyspozycji Organizatora. 29. Laureat Loterii traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli: a. przesłany dowód Zakupu lub data złożenia zamówienia na przesłanym potwierdzeniu ma późniejszą datę niż data przesłania zgłoszenia przez Laureata za pomocą SMS lub godzinę (w przypadku gdy zgłoszenie SMS zostało dokonane w tym samym dniu co Zakup); lub b. nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy; lub c. nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego Regulaminu, w

10 szczególności obowiązków określonych w pkt 28 Regulaminu Loterii; lub d. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie może odebrać nagrody; lub e. należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 11 Regulaminu; lub f. Organizatorowi nie uda się z nim połączyć telefonicznie w trybie przewidzianym w pkt 28 h Regulaminu; lub g. przesłany/przesłane (zgodnie z pkt 28 d Regulaminu) dowód/dowody Zakupu lub potwierdzenia złożenia zamówień internetowych są podrobione lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie; lub h. przesłany/przesłane (zgodnie z pkt 28 d Regulaminu) dowód/dowody Zakupu lub potwierdzenia złożenia zamówień internetowych nie dotyczą produktów z asortymentu Sklepów; lub i. przesłany/przesłane (zgodnie z pkt 28 d Regulaminu) dowód/dowody Zakupu nie zawierają numerów tożsamych z numerami wpisanymi w Zgłoszeniach lub nie dotyczą numeru zamówienia internetowego wpisanego w Zgłoszeniach; lub j. przesłane/przesłane (zgodnie z pkt 28 d Regulaminu) potwierdzenia złożenia zamówienia nie zawierają numerów tożsamych z numerami wpisanymi w Zgłoszeniach; lub k. Towar lub jego część nabyta w ramach zakupu upoważniającego do udziału w Loterii została zwrócona. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 30. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru czuwającą nad prawidłowością urządzania Loterii, zwaną dalej Komisją i sporządził regulamin jej działania. W składzie Komisji znajduje się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD 31. Wyniki Loterii dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie Lista Laureatów zawiera imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość. 32. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowa kwota pieniężna stanowiąca część nagrody I stopnia (tj. kwota 1.667,00 zł) potrącana jest przez Organizatora przed wydaniem nagrody i przeznaczona jest na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w loteriach audioteksowych.

11 33. Nagrody są wysyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, na koszt Organizatora, na adresy Laureatów najpóźniej do dnia roku, z zastrzeżeniem iż nagrody główne mogą być wręczane osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca z Laureatem. Organizator zastrzega możliwość sfilmowania lub sfotografowania momentu lub ceremonii wręczenia nagród głównych oraz wykorzystania tych materiałów w dalszych działaniach promocyjnych Saturn, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Laureata. 34. Nieodebranie nagród przez Laureatów jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 35. Reklamacje mogą być zgłaszane listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarczone osobiście najpóźniej do dnia roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania (w przypadku listu poleconego i poczty kurierskiej) lub data wpływu (w przypadku osobistego dostarczenia). 36. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 37. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską lub dostarczone osobiście na adres Organizatora określony w pkt 2 z dopiskiem na kopercie Reklamacja. Dopisek Reklamacja nie jest obowiązkowy. 38. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia roku (włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji). 39. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 40. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 41. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 42. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie i na stronie Każdy Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora (z dopiskiem REGULAMIN ). 43. Wszystkie wiadomości sms oraz połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników wykonywane są wyłącznie na koszt Organizatora. 44. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenia o wysokości wygranej z zachowaniem procedur i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn.zm.).

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ Lista Sklepów LOTERIA SATURN SKLEP SATURN BYDGOSZCZ SATURN GDAŃSK SATURN GLIWICE SATURN KATOWICE I SATURN CONNECT SATURN KRAKÓW I SATURN LUBIN SATURN ŁÓDŹ I SATURN ŁÓDŹ II SATURN POZNAŃ I SATURN POZNAŃ II SATURN SZCZECIN SATURN TYCHY SATURN WARSZAWA I SATURN WARSZAWA II SATURN WARSZAWA III SATURN WARSZAWA IV SATURN WARSZAWA V SATURN WROCŁAW I SATURN WROCŁAW II ADRES ul. Jagiellońska 39/47, Bydgoszcz (C.H. Focus Park) Aleja Grunwaldzka 141, Gdańsk (C.H. Galeria Bałtycka) ul. Pszczyńska 315, Gliwice (C.H. Europa Centralna) ul. Chorzowska 107, Katowice (C.H. Silesia City Center) ul. 3-go Maja 30, Katowice (C.H. Galeria Katowicka) ul. Pawia 5, Kraków (C.H. Galeria Krakowska) ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, Lubin (C.H. Cuprum Arena) ul. Pabianicka 245, Łódź (C.H. Ikea) ul. Ogrodowa 19A, Łódź (C.H. Manufaktura) Al. Solidarności 47, Poznań (C.H. Galeria Pestka) Ul. Stanisława Matyi 2, Poznań (C.H. Poznan City Center) Al. Niepodległości 36, Szczecin (C.H. Galeria Kaskada) ul. Towarowa 2A, Tychy ul. Jana Pawła II 82, Warszawa (C.H. Arkadia) ul. Mszczonowska 3, Raszyn (C.H. Janki) ul. Głębocka 13, Warszawa (C.H. Targówek) ul. Złota 59, Warszawa (C.H. Złote Tarasy) Al. Jerozolimskie 179, Warszawa (C.H. Blue City) ul. Legnicka 58, Wrocław (C.H. Magnolia Park) ul. Plac Grunwaldzki 22, Wrocław (C.H. Pasaż Grunwaldzki)

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN Treści smsów zwrotnych: komunikat przed startem Loterii (od od godz. 00:00:00 do do godz 23:59:59) przyjęcie zgłoszenia (w dniach od od godz. 00:00:00 do do godz. 23:59:59) komunikat po zakończeniu Loterii (od od godz. 00:00:00 do do godz. 23:59:59) PMICombera Sp. z o.o. - LOTERIA SATURN startuje r. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Regulamin na dla os.pow.18 lat Zgloszenie przyjete,zachowaj dowod zakupu!organizator Loterii:PMICombera Sp. z o.o.loteria dla osob powyżej 18 lat.regulamin:www.pmi.pl.koszt sms:0,62 zł zvat PMICombera Sp. z o.o.- przyjmowanie zgloszen LOTERII SATURN zakonczylo sie r. Koszt SMS 0,62 zl z VAT.Regulamin na

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ. POD NAZWĄ Zostań VIPem na UEFA EURO 2016TM POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. napój Coca-Cola puszka 0,25 l oraz butelka 0,5 l,

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ. POD NAZWĄ Zostań VIPem na UEFA EURO 2016TM POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. napój Coca-Cola puszka 0,25 l oraz butelka 0,5 l, REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ Zostań VIPem na UEFA EURO 2016TM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą Zostań VIPem na UEFA EURO 2016TM (zwana Loterią ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYGRAJ BILETY W REAL

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYGRAJ BILETY W REAL REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYGRAJ BILETY W REAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WYGRAJ BILETY W REAL ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ SZKOLNE ODLICZANIE! NAGRÓD WYGRYWANIE!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ SZKOLNE ODLICZANIE! NAGRÓD WYGRYWANIE! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ SZKOLNE ODLICZANIE! NAGRÓD WYGRYWANIE! 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą SZKOLNE ODLICZANIE! NAGRÓD WYGRYWANIE! ( Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ. POD NAZWĄ 500 wydanie Kropki TV POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ. POD NAZWĄ 500 wydanie Kropki TV POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ 500 wydanie Kropki TV POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą 500 wydanie Kropki TV (zwana dalej Loterią ). 2. Podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą Polecany Dekarz ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ Nagrody co godzinę

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ Nagrody co godzinę REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ Nagrody co godzinę POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa będzie prowadzona pod nazwą Nagrody co godzinę (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015

REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015 REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą Heineken UCL 2015 ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym Loterię) jest K2 Internet S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Złota 11 BASF ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WYGRAJ W TWOIM KOLORZE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WYGRAJ W TWOIM KOLORZE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WYGRAJ W TWOIM KOLORZE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WYGRAJ W TWOIM KOLORZE (zwana Loterią ). 2. Podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA NA WYPASIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA NA WYPASIE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA NA WYPASIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą LOTERIA NA WYPASIE ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Veneo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ URODZINOWA LOTERIA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ URODZINOWA LOTERIA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ URODZINOWA LOTERIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą URODZINOWA LOTERIA (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ POŻYCZKA NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ POŻYCZKA NA SPEŁNIENIE MARZEŃ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ POŻYCZKA NA SPEŁNIENIE MARZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą POŻYCZKA NA SPEŁNIENIE MARZEŃ ( Loteria ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA W DYCHĘ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA W DYCHĘ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA W DYCHĘ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą LOTERIA W DYCHĘ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROR Z NAGRODAMI. 2. Nazwa Organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI DELIKATESY CENTRUM KONKURS W DELIKATESACH CENTRUM

REGULAMIN KONKURSU W SIECI DELIKATESY CENTRUM KONKURS W DELIKATESACH CENTRUM REGULAMIN KONKURSU W SIECI DELIKATESY CENTRUM KONKURS W DELIKATESACH CENTRUM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci DELIKATESY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI ALMA KONKURS W ALMIE

REGULAMIN KONKURSU W SIECI ALMA KONKURS W ALMIE REGULAMIN KONKURSU W SIECI ALMA KONKURS W ALMIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci Alma prowadzonym pod nazwą Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: 1000 zł codziennie. 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą 1000 zł codziennie ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: 1000 zł codziennie. 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą 1000 zł codziennie ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: 1000 zł codziennie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą 1000 zł codziennie ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest spółka Grzegrzółka&Ko

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea SP Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea SP Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea SP Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea SP Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o.

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii audioteksowej, zwanej dalej Loterią, brzmi Ogrodowe Dolce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o 20 000 zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Kupuj HOT DOGI i walcz o 20 000 zł (zwany dalej Konkursem ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ SUPERMOC POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ SUPERMOC POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ SUPERMOC POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą SUPERMOC ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Streamline Polska 2 spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MEGA LOTERIA GRUPY EUROCASH S.A.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MEGA LOTERIA GRUPY EUROCASH S.A. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MEGA LOTERIA GRUPY EUROCASH S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MEGA LOTERIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Domowe wyzwania SP

Regulamin promocji pod nazwą Domowe wyzwania SP Regulamin promocji pod nazwą Domowe wyzwania SP 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Domowe wyzwania SP" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA MAZZINI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA MAZZINI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA MAZZINI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą LOTERIA MAZZINI (zwana dalej Loterią ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Strzel gola Media Expert

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Strzel gola Media Expert REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Strzel gola Media Expert POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Strzel gola Media Expert ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis Nazwa i podmiot urządzający Loterię 1 Loteria pod nazwą Wygraj srebro z fugami Atlas Artis (dalej Loteria ) organizowana jest przez Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą Loteria Targowa ( Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ RATA GRATIS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorami sprzedaży premiowej RATA GRATIS (zwanej dalej: Promocją) są:

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ RATA GRATIS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorami sprzedaży premiowej RATA GRATIS (zwanej dalej: Promocją) są: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ RATA GRATIS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami sprzedaży premiowej RATA GRATIS (zwanej dalej: Promocją) są: 1) SANTANDER CONSUMER BANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Coca-Cola prezentuje

Coca-Cola prezentuje R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Coca-Cola prezentuje 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Coca-Cola prezentuje, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: WYGRANA DO GRANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: WYGRANA DO GRANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: WYGRANA DO GRANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą WYGRANA DO GRANIA (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Coca

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Circle K. 1. Organizator i czas trwania loterii.

Circle K. 1. Organizator i czas trwania loterii. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Circle K 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Circle K, zwanej dalej "Loterią" jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYGRANA KIBICA W CARREFOUR

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYGRANA KIBICA W CARREFOUR REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYGRANA KIBICA W CARREFOUR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WYGRANA KIBICA W CARREFOUR ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: 1000 zł codziennie. 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą 1000 zł codziennie ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: 1000 zł codziennie. 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą 1000 zł codziennie ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: 1000 zł codziennie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą 1000 zł codziennie ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest spółka Grzegrzółka&Ko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ DESPERADOS DOTACJE NA KREACJE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ DESPERADOS DOTACJE NA KREACJE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ DESPERADOS DOTACJE NA KREACJE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Desperados Dotacje na Kreacje ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą DBAM O ZDROWIE RODZINY (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer!, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo