ZZMK w Polsce. Telefonii komórkowej. Oferta specjalna świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZZMK w Polsce. Telefonii komórkowej. Oferta specjalna świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus"

Transkrypt

1

2 Oferta specjalna świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla ZZMK w Polsce w zakresie Telefonii komórkowej Strona 2 z 12

3 1. OFERTA SPECJALA NA USŁUGI GŁOSOWE 1 OPIS SPECJALNEGO PLANU CENOWEGO 1) W ramach oferty specjalnej od dnia r. POLKOMTEL umożliwia KLIENTOWI ZZMK w Polsce zwanemu w treści niniejszego załącznika ABONENTEM aktywację karty SIM w specjalnym planie cenowym Bez Limitu dedykowanym tylko ABONENTOM Biznesowym POLKOMTEL. 2) Stawki za abonament i połączenia krajowe w specjalnym planie cenowym Bez Limitu kształtują się następująco: Promocyjny plan cenowy (z możliwością zakupu telefonu) Abonament za jeden okres rozliczeniowy 30 zł (36,90 zł z VAT) Pakiet Non Stop (ilośd wysłanych i odebranych danych, po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpid zmiana parametrów technicznych pakietowej transmisji danych) Opłata miesięczna za Pakiet Non Stop 300Mb 0zł Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych 1 Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 2 Stawka za wysyłkę krajowej wiadomości SMS, MMS 3 do wszystkich krajowych sieci komórkowych 0 zł 0 zł 0 zł 3) Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwośd zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach 1 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne w tym połączenia z numerem Działu Obsługi Klienta (2601) i Działu Windykacji Należności (2607) oraz w roamingu. 2 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 3 Z wyłączeniem wiadomości na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu Strona 3 z 12

4 Pakietu internetowego Non Stop, po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym liczby danych: a) 300 Mb przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego Bez limitu 30 ZZMK z 300 Mb. 4) Istnieje możliwośd przywrócenia pełnych parametrów technicznych poprzez włączenie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązująca promocją Plus Internet extra dostępną w DUKK. 5) W ramach Pakietu internetowego Non Stop Abonent otrzymuje nieograniczony dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do następujących usług: dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN Internet lub wap.plus.pl oraz prywatne APN w ramach których może wysyład lub odbierad dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 4. Pakiet internetowy Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem taryfy Perfekt bądź regulaminami promocyjnymi usług, Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 6) Częśd Pakietu internetowego Non Stop niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, a niewykorzystane jednostki nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 7) Aktywacja pakietu Pakiet internetowy Non Stop nastąpi poprzez zlecenie do DUKK wraz z aktywacją karty SIM 8) W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem opłaty za usługi telekomunikacyjne naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Perfekt Pakiet 100. Opłaty wskazane w tabeli powyżej zawierają upust w stosunku do Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwego dla Taryfy Perfekt Pakiet ) Umowy o świadczenie usług w planie cenowym Bez Limitu będą zawierane na czas oznaczony 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy ( czas oznaczony ). Postanowienie 2 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio. KLIENT, w stosunku do każdej z umów o świadczenie usług zobowiązuje się: a) nie rozwiązywad żadnej z umów o świadczenie usług przed upływem czasu oznaczonego; b) nie korzystad z możliwości zawieszenia świadczenia usług przed upływem czasu oznaczonego; c) nie występowad do POLKOMTEL o zmianę planu cenowego Bez Limitu na niższy biorąc pod uwagę wysokośd opłaty za abonament/pakiet kwotowy przed upływem czasu oznaczonego; 4 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN: wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej telefonu oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej. Strona 4 z 12

5 który będzie liczony odpowiednio dla lit. a), b), c) powyżej: - w stosunku do umów o świadczenie usług zawartych od dnia zawarcia Aneksu nr 8, od dnia zawarcia każdej z umów o świadczenie usług lub zmiany planu cenowego na specjalny plan Bez Limitu, - w stosunku do umów o świadczenie usług zawartych od dnia zawarcia Umowy, które zostały objęte warunkami Umowy i następnie zmienionych aneksem dotyczącym sprzedaży aparatu w ramach Programu Wymiany Aparatów, od dnia zawarcia aneksu NR. 8 (a jeżeli dana umowa o świadczenie usług była aneksowana więcej niż 1 raz od dnia zawarcia ostatniego z aneksów). 10) W przypadku niewywiązania się KLIENTA z któregokolwiek ze zobowiązao określonych w pkt 9) powyżej lub w przypadku spowodowania rozwiązania którejkolwiek umowy o świadczenie usług z winy KLIENTA w rozumieniu Regulaminu przed upływem czasu oznaczonego, liczonego zgodnie z ust. 1 in fine powyżej, KLIENT zobowiązany będzie zapłacid na rzecz POLKOMTEL karę umowną, której wysokośd będzie stanowiła iloczyn kwoty 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc piędset złotych) oraz liczby umów o świadczenie usług, w stosunku do których nie dotrzymano tych zobowiązao, przy czym wysokośd kary umownej będzie pomniejszana dla każdej z umów o świadczenie usług o proporcjonalną jej wartośd za okres od dnia rozpoczęcia biegu czasu oznaczonego, zgodnie z ust. 1 in fine powyżej do dnia rozwiązania danej umowy o świadczenie usług. 11) Klient zobowiązuje się: a) nie generowad sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności: ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Klienta lub ruchu, którego głównym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeo telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; b) nie używad karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeo telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczną dystrybucję połączeo telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; c) nie używad karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne). W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z powyższych zobowiązao Polkomtel uprawniony jest do odpowiedniego skorzystania z uprawnieo określonych w 17 ust. 7 lub ust. 8 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów. 12) Klient zobowiązuje się nie wysyład wiadomości SMS i MMS o tożsamej lub podobnej treści, kierowanych do znacznej liczby odbiorców, których przeznaczenie związane jest z działalnością prowadzoną przez Klienta i nie stanowi zaspokajania codziennych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych, w szczególności wiadomości związanych z: promocją towarów lub usług Klienta albo osób trzecich, a także z informowaniem adresatów wiadomości o ich uprawnieniach Strona 5 z 12

6 lub obowiązkach. Zakaz ten ma zastosowanie bez względu na to, czy podmioty, do których kierowane są wiadomości, wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Powyższe dotyczy także wiadomości SMS i MMS, nawet jeśli nie mają one charakteru komercyjnego, w tym promocyjnego lub handlowego, a celem przekazu - z uwagi na przeznaczenie informacji - jest dotarcie do znacznej liczby adresatów. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych zobowiązao wskazanych w niniejszym ustępie Polkomtel może zawiesid świadczenie usług albo rozwiązad daną umowę o świadczenie usług, której dotyczy naruszenie, ze skutkiem natychmiastowym. 13) W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż postanowienia, o których mowa w pkt powyżej, odnoszą się odpowiednio do każdej umowy o świadczenie usług w planu cenowego Bez Limitu, a do których zastosowanie znajdują postanowienia Umowy, niezależnie od obowiązywania Umowy, i zostają inkorporowane odpowiednio do treści każdej umowy o świadczenie usług w planie cenowym Bez Limitu, przez co obowiązują one niezależnie od obowiązywania Umowy, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeo Stron, chyba że odpowiednio w danej umowie o świadczenie usług w, Strony wyraźnie wyłączyły ich obowiązywanie. 14) Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na obowiązywanie umów o świadczenie usług w planie cenowym Bez Limitu, do których zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, a także postanowienia pkt 9-12 powyżej oraz, z wyłączeniem upustów. 9. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanego limitu danych z Pakietu Non Stop z danego okresu rozliczeniowego. 10. W przypadku zmiany dotychczas wykorzystywanej taryfy/planu cenowego na specjalny plan cenowy Bez LIMITU Klient poniesie opłatę w wysokości 1PLN netto za każdą zmianę. 11. Zmiana dotychczas wykorzystywanej taryfy/planu cenowego na specjalny plan cenowy Bez LIMITU będzie mogła zostad zrealizowana w trakcie trwania ważnego kontraktu z początkiem najbliższego cyklu rozliczeniowego na taryfę o tej samej wartości lub wyższą, z zastrzeżeniem, że cena zakupu aparatu telefonicznego jest zbieżna z nową taryfą. Po dokonanej zmianie na taryfę Bez LIMITU obowiązywad będzie Klienta kontrakt zgodnie z datą taryfy bazowej. 12. POLKOMTEL w ramach niniejszej oferty specjalnej umożliwi KLIENTOWI korzystanie z Programu po upływie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy począwszy od dnia zawarcia danej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus lub poprzedniego zakupu aparatu telefonicznego w ramach Programu Wymiany Aparatu. Strona 6 z 12

7 2 OPIS SPECJALNEGO PLANU CENOWEGO BEZ LIMITU 20 1) W ramach oferty specjalnej od dnia r. POLKOMTEL umożliwia KLIENTOWI ZZMK w Polsce zwanemu w treści niniejszego załącznika ABONENTEM aktywację karty SIM w specjalnym planie cenowym Bez Limitu dedykowanym tylko ABONENTOM Biznesowym POLKOMTEL. 2) Stawki za abonament i połączenia krajowe w specjalnym planie cenowym Bez Limitu kształtują się następująco: Promocyjny plan cenowy Bez LIMITU 20 (Bezsubsydiowy) Abonament za jeden okres rozliczeniowy 20 zł (24,60 zł z VAT) Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych (PLUS, ORANGE, T-MOBILE, PLAY, itd.) 5 Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 6 Stawka za wysyłkę krajowej wiadomości SMS 7 do wszystkich krajowych sieci komórkowych Stawka za wysyłkę krajowej wiadomości MMS 8 do wszystkich krajowych sieci komórkowych Opłata za pakietową Transmisję Danych WAP, internet 100 KB 0 zł 0,10 zł (0,12 zł z VAT) 0,10 zł (0,12 zł z VAT) 0,33 zł (0,41 zł z VAT) 0,10 zł (0,12 zł z VAT) 3) W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem opłaty za usługi telekomunikacyjne naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Perfekt Pakiet 100. Opłaty wskazane w tabeli powyżej zawierają upust w stosunku do Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwego dla Taryfy Perfekt Pakiet Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne w tym połączenia z numerem Działu Obsługi Klienta (2601) i Działu Windykacji Należności (2607) oraz w roamingu. 6 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 7 Z wyłączeniem wiadomości na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu Strona 7 z 12

8 4) Umowy o świadczenie usług w planie cenowym Bez Limitu będą zawierane na czas oznaczony 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy ( czas oznaczony ). Postanowienie 2 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio. KLIENT, w stosunku do każdej z umów o świadczenie usług zobowiązuje się: a) nie rozwiązywad żadnej z umów o świadczenie usług przed upływem czasu oznaczonego; b) nie korzystad z możliwości zawieszenia świadczenia usług przed upływem czasu oznaczonego; c) nie występowad do POLKOMTEL o zmianę planu cenowego Bez Limitu na niższy biorąc pod uwagę wysokośd opłaty za abonament/pakiet kwotowy przed upływem czasu oznaczonego; który będzie liczony odpowiednio dla lit. a), b), c) powyżej: - w stosunku do umów o świadczenie usług zawartych od dnia zawarcia Aneksu nr 8, od dnia zawarcia każdej z umów o świadczenie usług lub zmiany planu cenowego na specjalny plan Bez Limitu, - w stosunku do umów o świadczenie usług zawartych od dnia zawarcia Umowy, które zostały objęte warunkami Umowy i następnie zmienionych aneksem dotyczącym sprzedaży aparatu w ramach Programu Wymiany Aparatów, od dnia zawarcia aneksu NR. 8 (a jeżeli dana umowa o świadczenie usług była aneksowana więcej niż 1 raz od dnia zawarcia ostatniego z aneksów). 5) W przypadku niewywiązania się KLIENTA z któregokolwiek ze zobowiązao określonych w pkt 9) powyżej lub w przypadku spowodowania rozwiązania którejkolwiek umowy o świadczenie usług z winy KLIENTA w rozumieniu Regulaminu przed upływem czasu oznaczonego, liczonego zgodnie z ust. 1 in fine powyżej, KLIENT zobowiązany będzie zapłacid na rzecz POLKOMTEL karę umowną, której wysokośd będzie stanowiła iloczyn kwoty 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc piędset złotych) oraz liczby umów o świadczenie usług, w stosunku do których nie dotrzymano tych zobowiązao, przy czym wysokośd kary umownej będzie pomniejszana dla każdej z umów o świadczenie usług o proporcjonalną jej wartośd za okres od dnia rozpoczęcia biegu czasu oznaczonego, zgodnie z ust. 1 in fine powyżej do dnia rozwiązania danej umowy o świadczenie usług. 6) Klient zobowiązuje się: d) nie generowad sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności: ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Klienta lub ruchu, którego głównym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeo telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; e) nie używad karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeo telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczną dystrybucję połączeo telefonicznych lub Strona 8 z 12

9 automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; f) nie używad karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne). W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z powyższych zobowiązao Polkomtel uprawniony jest do odpowiedniego skorzystania z uprawnieo określonych w 17 ust. 7 lub ust. 8 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów. 7) Klient zobowiązuje się nie wysyład wiadomości SMS i MMS o tożsamej lub podobnej treści, kierowanych do znacznej liczby odbiorców, których przeznaczenie związane jest z działalnością prowadzoną przez Klienta i nie stanowi zaspokajania codziennych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych, w szczególności wiadomości związanych z: promocją towarów lub usług Klienta albo osób trzecich, a także z informowaniem adresatów wiadomości o ich uprawnieniach lub obowiązkach. Zakaz ten ma zastosowanie bez względu na to, czy podmioty, do których kierowane są wiadomości, wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Powyższe dotyczy także wiadomości SMS i MMS, nawet jeśli nie mają one charakteru komercyjnego, w tym promocyjnego lub handlowego, a celem przekazu - z uwagi na przeznaczenie informacji - jest dotarcie do znacznej liczby adresatów. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych zobowiązao wskazanych w niniejszym ustępie Polkomtel może zawiesid świadczenie usług albo rozwiązad daną umowę o świadczenie usług, której dotyczy naruszenie, ze skutkiem natychmiastowym. 8) W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż postanowienia, o których mowa w pkt powyżej, odnoszą się odpowiednio do każdej umowy o świadczenie usług w planu cenowego Bez Limitu, a do których zastosowanie znajdują postanowienia Umowy, niezależnie od obowiązywania Umowy, i zostają inkorporowane odpowiednio do treści każdej umowy o świadczenie usług w planie cenowym Bez Limitu, przez co obowiązują one niezależnie od obowiązywania Umowy, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeo Stron, chyba że odpowiednio w danej umowie o świadczenie usług w, Strony wyraźnie wyłączyły ich obowiązywanie. 9) Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na obowiązywanie umów o świadczenie usług w planie cenowym Bez Limitu, do których zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, a także postanowienia pkt 9-12 powyżej oraz, z wyłączeniem upustów. 13. W przypadku zmiany dotychczas wykorzystywanej taryfy/planu cenowego na specjalny plan cenowy Bez LIMITU Klient poniesie opłatę w wysokości 1PLN netto za każdą zmianę. 14. Zmiana dotychczas wykorzystywanej taryfy/planu cenowego na specjalny plan cenowy Bez LIMITU będzie mogła zostad zrealizowana po zakooczeniu trwania ważnego kontraktu z początkiem najbliższego cyklu rozliczeniowego. 15. POLKOMTEL w ramach niniejszej oferty specjalnej umożliwi KLIENTOWI korzystanie z Programu po upływie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy począwszy od dnia zawarcia danej Strona 9 z 12

10 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus lub poprzedniego zakupu aparatu telefonicznego w ramach Programu Wymiany Aparatu. 3. Aparaty telefoniczne 1 CENY ZAKUPOWE APARATÓW TELEFONICZNYCH 1. W ramach oferty specjalnej od dnia r. POLKOMTEL umożliwia KLIENTOWI ZZMK w Polsce zwanemu w treści niniejszego załącznika ABONENTEM przy aktywacji karty SIM w okresie obowiązywania oferty specjalnej kupno Sprzętu na warunkach cenowych zgodnie z poniższym (ceny uwzględniają upust): Typ telefonu* nie przekracza 300,00 zł przekracza 300,00 ale nie przekracza 400,00 zł przekracza 400,00 ale nie przekracza 500,00 zł przekracza 500,00 ale nie przekracza 600,00 zł przekracza 600,00 ale nie przekracza 800,00 zł przekracza 800,00 ale nie przekracza 900,00 zł przekracza 900,00 zł Cena telefonu po upuście** przy jednoczesnej aktywacji lub wymianie telefonu w ramach PWA w specjalnym planie cenowym Bez Limitu 59,00 zł/szt. netto 99,00 zł/szt netto 199,00 zł/szt. netto 299,00 zł/szt. netto 399,00 zł/szt. netto 499,00 zł/szt. netto 30% upustu w stosunku do ceny detalicznej, z zastrzeżeniem, że rabat nie będzie większy niż 700 pln jednorazowo Taryfa * Zgodnie z cennikiem detalicznym POLKOMTEL aktualnym na dzieo składania Zamówienia. ** Wysokośd upustu oblicza się w stosunku do cen z cennika detalicznego POLKOMTEL obowiązującego w dniu złożenia danego Zamówienia. 1. Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in.: a) uruchamiad automatyczny transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, b) inicjowad połączenia o podwyższonej opłacie, Strona 10 z 12

11 c) w sposób automatyczny przesyład do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, d) powodowad przesyłanie do Abonenta informacji handlowych drogą elektroniczną, e) przekazywad do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego aparatu telefonicznego. Polkomtel zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z treścią Instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów telefonów. 2. Polkomtel informuje również, że aparaty telefoniczne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple Iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Phone, Windows Mobile mogą łączyd się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanych aparatów za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest koniecznośd ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej 3. Wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe we wskazanych przez Polkomtel taryfach/planach cenowych lub na podstawie innych warunków promocyjnych oferowanych przez Polkomtel, przy pomocy karty USIM, będącej własnością Polkomtel oraz z wykorzystaniem sprzętu umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE dostępnej w sieci Plus. W przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta sprzętu Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci Plus. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE w sieci Plus przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych w technologii LTE. Strona 11 z 12

12 4. Kontakt W celu uzyskania szczegółowych informacji o rozwiązaniach proponowanych w niniejszej ofercie prosimy o kontakt: Ze strony handlowej: Stanisław Mirecki Krajowy Kierownik ds. Handlowych kom Adres biura: Postępu 3, Warszawa Warunki te objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa Polkomtel Sp. z o.o. i bez uprzedniej pisemnej zgody Polkomtel Sp. z o.o. nie mogą byd udostępniane osobom trzecim ani kopiowane lub przenoszone na inne nośniki. POLKOMTEL: ZZMK: Strona 12 z 12

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (14) (NOWY NUMER: XAAFT24A14; XAAFS24B14; XAAFS24C14; XAAFS24D14; XAAFT36A14; XAAFS36B14; XAAFS36C14; XAAFS36D14) (MNP: XAPFT24A14; XAPFS24B14, XAPFS24C14;

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy. miesiąc, potem 10 zł (12,30 zł z VAT) miesięcznie. za 1MB 6 -

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy. miesiąc, potem 10 zł (12,30 zł z VAT) miesięcznie. za 1MB 6 - REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) NOWY: SSPAT24A01; SSPAS24B01; SSPAS24C01; SSPAS24D01; MNP: SSPPT24A01; SSPPS24B01; SSPPS24C01; SSPPS24D01 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop )

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO UDZIAŁU W PROMOCJI ANZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ANZ Nowa profesjonalna oferta dla firm dla stałych klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu za 0 zł na start. III (48 rat) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu za 0 zł na start. III (48 rat) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu za 0 zł na start. III (48 rat) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu za 0 zł na start. III (48 rat)

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Smart Plan LTE

Regulamin oferty Smart Plan LTE MAS/PDF08/0215 Regulamin oferty Smart Plan LTE obowiązuje od 20 sierpnia 2015 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE (zwany dalej Cennikiem usług ), a także

Bardziej szczegółowo

Promocyjna opłata abonamentowa dla Abonenta aktywującego e-fakturę

Promocyjna opłata abonamentowa dla Abonenta aktywującego e-fakturę Regulamin Promocji Ja + LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące w Sklepie Internetowym 2x więcej GB ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 19.08.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ja + LTE z modemem

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 69,99+ slte 89,99+ slte 119,99+ slte 129,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit.

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 69,99+ slte 89,99+ slte 119,99+ slte 129,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. Regulamin Promocji Smartfon - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 19/05/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Smartfon - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r.

Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r. Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo