Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł]"

Transkrypt

1 Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U art., pkt. ) Cennik zawiera ceny netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług. Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena netto (, [zł] I Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego Stosuje się jeden poziom cen na usługi z zakresu doradztwa rolniczego realizowane w trybie Rozporządzenia MRiRW, o którym mowa w przypisie nr tj. łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" i niezależnie od tego działania. Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne Opracowywanie biznesplanu na potrzeby uzyskania kredytu na rozwój działalności gospodarstwa rolnego dla kredytu do zł biznesplan 0,00 dla kredytu od 0 00 do zł biznesplan 0,00 dla kredytu od 0 00 do zł biznesplan 90,00 dla kredytu od 0 00 do zł biznesplan 0,00 dla kredytu od 0 00 do zł biznesplan 0,00 6 dla kredytu od do zł biznesplan 9,00 7 dla kredytu od do zł biznesplan 7,00 8 dla kredytu od do zł biznesplan 660,00 9 dla kredytu od do zł biznesplan 70,00 0 dla kredytu od do zł biznesplan 80,00 dla kredytu od do zł biznesplan 070,00 dla kredytu od do zł biznesplan,00 dla kredytu od do zł biznesplan 60,00 dla kredytu od do zł biznesplan 60,00 dla kredytu od do zł biznesplan 80,00 6 dla kredytu od do zł biznesplan 00,00 7 dla kredytu powyżej zł biznesplan 900,00 Poprawki biznesplanów opracowanych przez ŁODR, na wniosek inwestora, za wyjątkiem korekt technicznych dla kredytu do zł biznesplan,00 dla kredytu od do zł biznesplan 0,00 dla kredytu od do zł biznesplan 90,00 dla kredytu od do zł biznesplan 0,00 dla kredytu powyżej zł biznesplan 9,00

2 Ekspertyzy ekonomiczne do 0 godz. pracy specjalisty ekspertyza 00,00 za każdą następną godzinę pracy powyżej 0 godzin ekspertyza 0,00 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych - Polski FADN książka rachunkowa dla rolników bezpłatnie - opłatę wnosi Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy wg. odrębnej umowy Rozliczanie podatku VAT książka rachunkowa/miesiąc 80,00 Rozliczanie podatku VAT książka rachunkowa/kwartał 00,00 Rozliczanie podatku dochodowego książka rachunkowa/miesiąc 00,00 Rozliczenie podatku VAT i podatku dochodowego książka rachunkowa/miesiąc 0,00 Pozostałe opracowania Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji finansowanych z kredytów klęskowych, dla gospodarstw posiadających pozytywną opinię komisji powołanej przez Wojewodę Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrowiskowych biznesplan 0,00 Część wniosku o płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie, uzupełniające, cukrowe, do pomidorów, wsparcia specjalnego) i ONW - do 0 działek rolnych do,0 ha UR wniosek,9 od,0 do 0,0 ha UR wniosek, od 0,0 do,0 ha UR wniosek 0,6 od,0do 0,0 ha UR wniosek 8,78 od 0,0 do,0 ha UR wniosek 6,9 6 od,0 do 0,0 ha UR wniosek 6,0 7 powyżej 0,0 ha UR wniosek 7,7 Wniosek o płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie, uzupełniające, cukrowe, do pomidorów, wsparcia specjalnego), ONW i płatność rolnośrodowiskową - do 0 działek rolnych do,0 ha UR wniosek 8,78 od,0 do 0,0 ha UR wniosek 6,0 od 0,0 do,0 ha UR wniosek 8,0 od,0do 0,0 ha UR wniosek 97,6 od 0,0 do,0 ha UR wniosek,8 6 od,0 do 0,0 ha UR wniosek 0,08 7 powyżej 0,0 ha UR wniosek 6, Dopłata do części wniosku obejmującego wsparcie bezpośrednie za ilość działek rolnych powyżej 0 za każdą działkę rolną powyżej 0 działek,07

3 Opracowywanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach programów PROW Ułatwienie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia wniosek + plan 00,00 Wniosek o płatność wniosek 0,6 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu sprawozdanie 8,0 Ankieta monitorująca ankieta 8,0 Zmiana planu na wniosek rolnika plan,9 Renty strukturalne Wniosek o przyznanie renty strukturalnej wniosek 8,00 Plan rozwoju gospodarstwa przejętego przez następcę w drodze renty strukturalnej plan 6,00 Modernizacja gospodarstw rolnych Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji do zł netto wniosek + plan 7,00 Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji powyżej zł netto wniosek + plan 800,00 Wniosek o płatność za każdy etap, dla refundacji do zł netto wniosek 6,00 Wniosek o płatność za każdy etap, dla refundacji powyżej zł netto wniosek 6,00 zł + 0,% nadwyżki kwoty refundacji ponad zł 6 Wniosek o płatność - dopłata za rozliczenie inwestycji budowlanej wniosek cena podstawowa + 00 zł Uczestnictwo rolników w systemach jakości Opracowanie wnioski o dofinansowanie wniosek 8,00 Grupy producentów rolnych (pomoc dla grup zarejestrowanych) Opracowanie planu działania dla grup producentów rolnych wniosek 80,00 Wniosek o płatność za każdy etap wniosek 80,00 Programy rolnośrodowiskowe letni plan działalności rolnośrodowiskowej - część ogólna planu plan 0,00 letni plan działalności rolnośrodowiskowej dla pakietu "rolnictwo zrównoważone" - część ogólna planu plan 0,00 Plan działalności rolnośrodowiskowej - część szczegółowa planu dla wszystkich pakietów (opłata uzależniona od naliczonych płatności na czas realizacji planu, tj. w okresie lat) plan 0,7% od naliczonej letniej płatności letni plan działalności rolnośrodowiskowej opracowany dla pracownika ŁODR plan,00 Maksymalna opłata za opracowanie planu działalności rolnośrodowisowej realizowane łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" ( Zmiana lub uaktualnienie planu działalności rolnośrodowiskowej w następnych latach plan plan 000,00 80,0 zł +,0 zł za każdą zaktualizowaną działkę rolną powyżej działek Maksymalna opłata za zmianę lub uaktualnienie planu działalności rolnośrodowiskowej realizowane łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" ( plan 00,00

4 6 Plan nawożenia w kolejnych latach realizacji programu w pakiecie rolnictwo zrównoważone plan 00 zł plus 0 zł za każdą działkę rolną powyżej 0 działek Maksymalna opłata z aopracowanie planu nawożenia łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" ( plan 0, Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym wniosek 8,00 8 Przygotowanie pozostałej dokumentacji dla jednostki certyfikującej komplet 60,00 9 Prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez okres jednego roku rejestr / na rok 00 zł plus zł za każdą działkę rolną powyżej 0 działek Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne Opracowanie wnioski o dofinansowanie wniosek 8,00 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji do zł netto wniosek + plan 7,00 Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji powyżej zł netto wniosek + plan 800,00 Wniosek o płatność za każdy etap, dla refundacji do zł netto wniosek 0,00 Wniosek o płatność za każdy etap, dla refundacji powyżej zł netto wniosek 0,00 zł + 0,% nadwyżki kwoty refundacji ponad zł 9 Wniosek o płatność - dopłata za rozliczenie inwestycji budowlanej wniosek cena podstawowa + 00 zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji do zł netto wniosek + plan 00,00 Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji powyżej zł netto wniosek + plan 00,0 zł + 0,% nadwyżki kwoty inwestycji ponad zł Wniosek o płatność, refundacja do zł netto wniosek 0,00 Wniosek o płatność, refundacja do zł netto wniosek 0,00 Wniosek o płatność, refundacja do zł netto wniosek 0,00 6 Wniosek o płatność - dopłata za rozliczenie inwestycji budowlanej wniosek cena podstawowa + 00 zł Kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności i BHP, 0 opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności i BHP w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów objęte Programem ocena / plan dostosowania Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0" stawki zgodne z Rozporządzeniem MRiRW z r. (Dz.U ) z późn. zm. (

5 Pozostałe opracowania PROW Wprowadzenie poprawek do dokumentów (wniosek o dofinansowanie, plan działalności, wniosek o płatność) sporządzonych przez osoby nie będące pracownikami ŁODR wniosek 00% ceny podstawowej za opracowanie Ponowne przygotowanie dokumentacji po korekcie na wniosek klienta (przedrukowanie, płyta CD) wniosek/plan/opracowanie,00 Pozostałe usługi doradcze 00 zł plus 0 zł za każdą działkę Plan nawożenia plan rolną powyżej 0 działek Maksymalna opłata za opracowanie planu nawożenia łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez plan 0,00 rolników i posiadaczy lasów" ( Wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego wniosek, Pomiar powierzchni działek rolnych w technologii GPS ha UR 8,00 zł za ha UR, nie mniej, niż 0,00 zł Grupy producentów owoców i warzyw Opracowanie planu dochodzenia do uznania dla grup producentów owoców i warzyw plan 60,00 Zmiana w planie dochodzenia do uznania grupy producentów owoców i warzyw plan 80,00 Wniosek o płatność za każdy etap wniosek 80,00 Miesięczny rejestr mleka i przetworów mlecznych tabela rejestru 0,00 Roczna informacja dostawcy bezpośredniego, formularze transferów kwoty mlecznej tabela sprawozdania / formularz,00 Opracowywanie planu gospodarki nawozami naturalnymi plan 8,0 Pomiar stężenia gazów szkodliwych (CO, NH, H S ) w pomieszczeniach inwentarskich - jednorazowe oznaczenia dla wszystkich budynków komplet oznaczeń 8,0 Dojazd do gospodarstwa dla usług wymagających lustracji na miejscu km stawki zgodne z Rozp. Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 7, poz. 7 z 00 r.) z późniejszymi zmianami 6 Specjalistyczne usługi z zakresu doradztwa rolniczego dla firm i instytucji wg indywidualnie zawieranych umów Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych (OSN) Plan nawożenia Bilans azotu 7 Prowadzenie rejestru działań agrotechnicznych z uwzględnieniem ilości i rodzaju zastosowanych nawozów przez okres jednego roku Prowadzenie kompeksowej dokumentacji wymaganej przez Programy działań wydanych w drodze rozporzadzenia przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Maksymalna opłata za prowadzenie komleksowej dokumentacji na OSN w pierwszym roku realizacji - łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" ( Maksymalna opłata za prowadzenie komleksowej dokumentacji na OSN w drugim, trzecim albo czwartym roku realizacji - łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" ( plan opracowanie rejestr / na rok 00 zł plus 0 zł za każdą działkę rolną powyżej 0 działek 00 zł plus 0 zł za każdą działkę rolną powyżej 0 działek 00 zł plus zł za każdą działkę rolną powyżej 0 działek dokumentacja / na rok ,00 00,00

6 8 Opracowywanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Ryby 007-0, oś priorytetowa - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury Inwestycje w chów i hodowlę ryb Wniosek o dofinansowanie plus plan biznesowy operacji - dla operacji do zl netto wniosek + plan 9,00 Wniosek o dofinansowanie plus plan biznesowy operacji - dla operacji powyżej zl netto wniosek + plan 660,00 Wniosek o płatność wniosek 0,00 Działania wodno - środowiskowe Wniosek o dofinansowanie plus plan biznesowy operacji wniosek + plan 660,00 Wniosek o płatność wniosek 0,00 Rybołówstwo śródlądowe Wniosek o dofinansowanie plus plan biznesowy operacji - dla operacji do zl netto wniosek + plan 0,00 Wniosek o dofinansowanie plus plan biznesowy operacji - dla operacji powyżej zl netto wniosek + plan 7,00 Wniosek o płatność wniosek 0,00 Usługi z zakresu doradztwa rolniczego objęte I częścią cennika (opracowanie ekspertyz, opracowań ekonomicznych, planów, wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, rejestrów) dla gospodarstw uczestniczących w PL FADN ( biznesplan/ ekspertyza/wniosek/ plan rozwoju gospodarstwa - 0% ceny podstawowej II Usługi szkoleniowe, za wyjątkiem statutowych Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy ( godz.) Opłata za egzamin jednej osoby osoba 98,00 Opłata za egzamin uczniów szkół rolniczych w wieku powyżej 8 lat osoba 9,00 Opłata za egzamin pracowników ŁODR osoba 0% ceny podstawowej (7 Szkolenia uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (7 godz.) Opłata za egzamin jednej osoby osoba 6,00 Opłata za egzamin uczniów szkół rolniczych w wieku powyżej 8 lat osoba,00 Opłata za egzamin pracowników ŁODR osoba 0% ceny podstawowej (7 Szkolenia podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin dla roślin sadowniczych lub roślin warzywnych lub roślin rolniczych (6 godz.) osoba 0,00 Szkolenia uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin dla roślin sadowniczych lub roślin warzywnych lub roślin rolniczych (7 godz.) osoba 6,00 Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych Opłata za egzamin jednej osoby osoba ( Opłata za egzamin pracowników ŁODR osoba 0% ceny podstawowej (7 6 Wydawanie duplikatów świadectw Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkolenia szt. 0,00

7 III Usługi w ośrodkach szkoleniowych Wynajem sali wykładowej: Wynajem sali wykładowej osoba/dzień 0,00 Wynajem sali wykładowej z serwisem kawowym osoba/dzień 0,00 Wynajem dużej sali wykładowej w systemie godzinowym godzina 00,00 Wynajem małej sali wykładowej w systemie godzinowym godzina 0,00 Wynajem dużej sali wykładowej w systemie dziennym dzień 7,00 6 Wynajem małej sali wykładowej w systemie dziennym dzień 0,00 Rabaty w przypadku organizacji imprez kilkudniowych: za wynajem dwudniowy -% ceny podstawowej za wynajem trzydniowy lub dłuższy -0% ceny podstawowej Noclegi w ośrodku szkoleniowym w Bratoszewicach w pokoju osobowym doba hotelowa 0,00 w pokoju osobowym - standard doba hotelowa 0,00 w pokoju osobowym - standard doba hotelowa 0,00 w pokoju osobowym - standard "plus" doba hotelowa 0,00 w pokoju osobowym - standard "plus" doba hotelowa 0,00 6 w pokoju osobowym "lux" doba hotelowa,00 7 w pokoju osobowym "lux" doba hotelowa,00 8 w pokoju osobowym "VIP" doba hotelowa 60,00 9 w pokoju osobowym "VIP" doba hotelowa 60,00 0 W przypadku grup powyżej osób lub w przypadku korzystania z noclegu dowolnej liczby osób, powyżej jednego miesiąca ceny negocjowane Usługi noclegowe dla pracowników, emerytów i rencistów ŁODR doba hotelowa 0% ceny podstawowej (7 Noclegi w ośrodku szkoleniowym w Kościerzynie w pokoju osobowym - standard doba hotelowa,00 w pokoju osobowym - standard doba hotelowa 0,00 w pokoju osobowym - standard doba hotelowa,00 w pokoju osobowym "VIP" doba hotelowa,00 W przypadku grup powyżej osób lub w przypadku korzystania z noclegu dowolnej liczby osób, powyżej jednego miesiąca ceny negocjowane 6. Usługi noclegowe dla pracowników, emerytów i rencistów ŁODR doba hotelowa 0% ceny podstawowej (7 Wyżywienie standardowe Śniadanie szt.,00 Obiad szt. 0,00 Kolacja szt.,00 Obiadokolacja szt.,00 Serwis kawowy osoba 0,00 Wynajem zaplecza gastronomicznego ośrodków szkolenia w Bratoszewicach i Kościerzynie Wesela impreza 70,00 Bankiety, komunie, chrzciny, stypy i inne impreza 0,00 Wynajem zaplecza gastronomicznego ośrodków szkolenia w Bratoszewicach i Kościerzynie przez pracowników, emerytów i rencistów ŁODR impreza 0% ceny podstawowej (7

8 6 Organizacja jednodniowych konferencji szkoleniowych, sympozjów, zjazdów, seminariów itp.. standard ( osoba 0,00 lux ( osoba,00 VIP ( osoba 0,00 ) obejmuje wynajem sali wykładowej + serwis kawowy ( przerwy) 7 ) obejmuje wersję "standard" + obiad ) obejmuje wersję "standard" + obiad z rozszerzonym menu Organizacja dwudniowych konferencji szkoleniowych, sympozjów, zjazdów, seminariów itp.. standard ( osoba,00 lux ( osoba 0,00 wersja podstawowa z menu VIP ( osoba firmowym - 0,0 zł, istnieje możliwość wyboru menu i negocjacji ceny ) obejmuje wynajem sali wykładowej + serwisy kawowe + obiadkokolacja + śniadanie + obiad + nocleg ) obejmuje wynajem sali wykładowej + serwisy kawowe + obiady + śniadanie + kolacja + nocleg ) obejmuje wynajem sali wykładowej + serwisy kawowe + obiady + śniadanie + kolacja + nocleg. Posiłki z rozszerzonym menu 8 Organizacja dłuższych, niż dwudniowe, konferencji szkoleniowych, sympozjów, zjazdów, seminariów ceny negocjowane 9 0 Oferta dodatkowa Regionalna kolacja integracyjna Ognisko Wyjazd integracyjny Szkolenia tamatyczne ( ceny negocjowane ceny negocjowane ceny negocjowane Kategoria A osoba/dzień 00,00 Kategoria B osoba/dzień 0,00 Kategoria C osoba/dzień 00,00 ) kategoria zależy od atrakcyjności szkolenia (np.. od aktualności tematu, kwalifikacji osób szkolących, atrakcyjności materiałów szkoleniowych itp..) IV Usługi poligraficzne i wydawnicze Ogłoszenia i reklamy zamieszczane w miesięczniku RADA za jedno słowo w ogłoszeniach drobnych słowo,0 za jedną stronę formatu A, kolor podstawowy strona 0,00 dodatek do ceny podstawowej za pierwszy, dodatkowy kolor strona + 0% ceny podstawowej dodatek do ceny podstawowej za drugi, dodatkowy kolor strona + 0% ceny podstawowej za jedną stronę formatu A, cztery kolory strona 0,00 6 za artykuł sponsorowany formatu A strona 0,00 7 za artykuł sponsorowany formatu A strona 0,00

9 wkładkowanie do całego nakładu wkładka 9,00 wkładkowanie do nakładu dla jednego oddziału ŁODR wkładka 0,00 sprzedaż miesięcznika RADA szt.,0 sprzedaż ulotek o tematyce z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego szt.,9 sprzedaż pozostałych ulotek szt., sprzedaż archiwalnych egzemplarzy ulotek szt. zgodnie z decyzją dyrektora Rabaty w przypadku ogłoszeń wielokrotnych 6 7 jednokrone powtórzenie ogłoszenia ogłoszenie -0% ceny podstawowej wielokrotne powtórzenia w cyklu ciągłym, minimum 8 miesięcznym ogłoszenie -0% ceny podstawowej Ogłoszenia i reklamy w Gazecie Targowej, Katalogu Wystawców i w ulotkach za słowo w ogłoszeniach drobnych słowo,0 za czarno-białą stronę formatu A strona 0,00 za czarno-białą stronę formatu A strona 6,00 dodatek do ceny podstawowej za pierwszy, dodatkowy kolor strona + 0% ceny podstawowej dodatek do ceny podstawowej za drugi i trzeci kolor strona + 0% ceny podstawowej za każdy następny kolor za kolorową stronę formatu A strona 660,00 za kolorową stronę formatu A strona 0,00 Usługi poligraficzne - przygotowanie druków Skład komputerowy formatu A strona,00 Folia formatu A strona,0 Opracowanie graficzne dzieło,00 Druk OFFSET, minimum 00 odbitek Płyta offsetowa formatu A plus montaż strona,00 Odbitki czarne formatu A strona 0,0 Odbitki kolorowe (triada) formatu A strona 0,0 Prace wykończeniowe Składanie, 00 egzemplarzy na godzinę godzina 0,00 Szycie, obcinanie, 0 egzemplarzy na godzinę godzina,00 Dodatkowy koszt papieru - format A kartka 0,0 Dodatkowy koszt papieru - format A kartka 0,07 Odbitki kolorowe na kopiarce Sharp Jednostronna odbitka formatu A strona 0,7 Dwustronna odbitka formatu A strona,0 Jednostronna odbitka formatu A strona,0 Dwustronna odbitka formatu A strona,00 Odbitki czarno-białe na kopiarce Konikca-Minolta Bizhub Jednostronna odbitka formatu A strona 0, Dwustronna odbitka formatu A strona 0, Jednostronna odbitka formatu A strona 0, Dwustronna odbitka formatu A strona 0,

10 V Usługi reklamowe Usługi reklamowe dla wystawców uczestniczących w targach i wystawach Wirtualny katalog wystawców Umieszczenie wpisu i/lub banneru o rozmiarach 0 x 00 pikseli w wirtualnym katalogu oraz utrzymanie ich w okresie od otrzymania zgłoszenia (nie wcześniej niż tyg. przed targami) do kolejnej edycji wystawy/targów w następnym roku szt. / rok,00 Bannery, plakaty, plansze, transparenty i inne, zamontowane na terenie ŁODR w trakcie impez wystawienniczo-targowych, poza stoiskami firm m / na czas imprezy 0,00 Roznoszenie materiałów reklamowych przez wystawców w trakcie imprez wystawienniczo targowych, poza stoiskiem firm (hostessing) firma / na czas imprezy 00,00 Usługi reklamowe na głównej stronie internetowej ŁODR Umieszczenie banneru o rodzielczości 67 x 00 pikseli szt./miesiąc 00,00 Umieszczenie banneru o rodzielczości 0 x 00 pikseli szt./miesiąc 0,00 Opłata za utrzymanie banneru 67 x 00 pikseli w okresie ponad miesiący szt./każdy kolejny miesiąc 7,00 Opłata za utrzymanie banneru 0 x 00 pikseli w okresie ponad miesiący szt./każdy kolejny miesiąc,00 Pozostałe usługi reklamowe Prezentacja firm i instytucji na szkoleniach na szkoleniu wojewódzkim / oddziałowym prezentacja 0,00 na szkoleniu powiatowym prezentacja 6,00 na szkoleniu gminnym prezentacja 8,00 Pozostałe formy usług reklamowych (standy, plansze i inne reklamy powierzchniowe) m / miesiąc 6,00 Bannery reklamowe poza czasem trwania imprez wystawienniczo-targowych m / miesiąc 6,00 VI Pomiary meteorologiczne Dane z pomiarów meteorologicznych Dobowa suma opadów dane/miesiąc 00,00 Średnia dobowa temperatura dane/miesiąc 0,00 Suma opadów i średnia temperatura w miesiącu dane/miesiąc 0,00

11 VII Wynajem powierzchni wystawowych Stoiska dla firm z otoczenia rolnictwa (firmy usługowe i zaopatrzeniowe) Stoisko w pawilonie oszklonym (powierzchnia podstawowa w pawilonie min. m.kw.) i w domku wystawowym (powierzchnia całkowita, m.kw.) m /na czas imprezy 0,00 Stoisko w pozostałych pawilonach wystawowych m /na czas imprezy 6,00 Stoisko zadaszone, pod wiatami (powierzchnia podstawowa min. m. kw.) m /na czas imprezy,00 Stoisko na terenie otwartym (powierzchnia podstawowa min. m.kw) m /na czas imprezy,00 Udostępnienie wydzielonego pola o powierzchni całkowitej do, ha na pokaz polowy pracy maszyn rolniczych (6 wydzielone pole/na czas imprezy 8,00 Stoiska dla firm z branży kwiaciarsko-szkółkarskiej Stoisko na terenie otwartym (powierzchnia podstawowa min. m.kw) m /czas trwania imprezy 7,00 Stoisko na terenie otwartym (powierzchnia podstawowa min. m.kw) w Oddziale Piotrków Tryb. m /dzień,00 Stoiska dla firm handlowych nierolniczych i gastronomicznych (sprzedaż piwa tylko po uzgodnieniu z organizatorem i na podstawie zezwolenia właściwego organu gminy). 6 Gastronomia bez sprzedaży piwa (powierzchnia podstawowa min. 0 m.kw.) m /dzień,00 Gastronomia łącznie ze sprzedażą piwa (powierzchnia podstawowa min. 0 m.kw. - opłata za m ) m /dzień 0,00 Gastronomia łącznie ze sprzedażą piwa (powierzchnia podstawowa min. 0 m.kw. - opłata ryczałtowa za stoisko) stoisko/dzień 000,00 Sprzedaż piwa (powierzchnia podstawowa min. 0 m.kw.) m /dzień,00 Wyłączność na świadczenie usług gastronomicznych według indywidualnie zawieranych umów Pozostała drobna sprzedaż (lody, gofry, wata cukrowa, obwarzanki, pozostałe art. spożywcze, balony, gadżety itp. - powierzchnia podstawowa min. m.kw..) m /dzień 0,00 Pozostałe powierzchnie wystawowe Udostępnienie sceny wraz z widownią i otoczeniem plac + scena/dzień 0,00 Parkingi Opłata dzienna za parkowanie samochodów osobowych na parkingu niestrzeżonym w Oddziale Bratoszewice miejsce parkowania / dzień,6 W przypadku niekomercyjnego uczestnictwa w targach i wystawach instytucji, których obecność podnosi prestiż imprezy lub jest w niej pożądana z innych ważnych względów (np. ARiMR, KRUS, PIP, szkół, klubów H, twórców i zespołów ludowych), organizator może zastosować indywidualnie ustalone rabaty i zwolnienia w pkt. VII. (7

12 6 Powierzchnie wystawowe zwierząt hodowlanych Stoisko dla krów mlecznych szt. / na czas imprezy 6,00 Stoisko dla jałówek szt. / na czas imprezy 8,00 Stoisko dla koni i kucy szt. / na czas imprezy 8,00 Stoisko dla trzody chlewnej kojec / na czas imprezy,00 Stoisko dla pozostałych gatunków lub kierunków użytkowania dużych zwierząt gospodarskich szt. / na czas imprezy, Stoisko dla owiec i kóz szt. / na czas imprezy 6,00 7 Stoisko dla szynszyli szt. / na czas imprezy,00 8 Stoisko dla królików szt. / na czas imprezy,00 9 Stoiska dla ptactwa i pszczół i innych małych gatunków zwierząt stoisko / na czas imprezy 0,00 Pozostałe powierzchnie na terenach wystawowych zwierząt hodowlanych Pomieszczenia garażowe m / na czas imprezy,00 Wiaty m / na czas imprezy,00 Wolna przestrzeń m / na czas imprezy,00 VIII Usługi techniczne Atestacja opryskiwaczy Atestacja opryskiwacza polowego o szerokości belki polowej do m atest 00,00 Atestacja opryskiwacza polowego o szerokości belki polowej powyżej m atest 0,00 Usługi mechanizacyjne Ciągnik ZETOR 7 godzina 80,00 Ciągnik URSUS godzina 8,00 Ciągnik ZETOR 7 plus przyczepa tonowa godzina 9,00 Ciągnik URSUS plus przyczepa tonowa godzina 00,00 6 Przyczepa tonowa bez ciągnika godzina 0,00 7 Ciągnik URSUS plus pług do odśnieżania godzina 90,00 Usługi transportowe (cena bez kosztów paliwa i kierowcy) Przewóz osób samochodem osobowym marki Fiat Panda km,0 Przewóz osób samochodem osobowym marki Renault Thalia km,0 Przewóz osób samochodem osobowym marki Renault Kangoo km,0 Przewóz osób samochodem osobowym typu "Bus" km,00 dodatkowa opłata za pracę kierowcy godzina,00

13 IX Udostępnianie składników majątkowych Wynajem środków trwałych Wynajem lub dziarżawa pomieszczeń, nieruchomości lub innych składników majątku ŁODR obiekt według indywidualnie zawieranych umów X Usługi online Dostęp do wydawnictw - płatność poprzez serwis SMS Dostęp do atualnego wydania miesięcznika RADA kopia elektroniczna *.pdf,00 Kopia elektroniczna broszury o tematyce z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego kopia elektroniczna *.pdf,00 Kopia elektroniczna broszury o pozostałej tematyce kopia elektroniczna *.pdf,00 XI Pozostałe Usługi dla osób realizujących, we współpracy z ŁODR, działanie "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i usługa posiadaczy lasów" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0" ( rabat w wysokości 0% ceny na wszystkie usługi, poza wykluczeniami, o których mowa w przypisie nr, do wyczerpania limitu, określanego w odrębnie zawieranej umowie o współpracy Odpłatności za pozostałe usługi niezbędne do wykonania, a nie ujęte w "Cenniku usług ŁODR", będą naliczane wg usługa kalkulacji, z uwzględnieniem % marży. według indywidualnie zawieranych umów Cennik zawiera ceny maksymalne. W uzasadnionych przypadkach dyrektor ośrodka może podjąć decyzję o ich obniżeniu, maksymalnie o 0%, w celu ich dostosowania do poziomu cen rynkowych. Obniżenie stosuje się wobec usługa zgodnie z decyzją dyrektora wszystkich usługobiorców danej usługi, od dnia ogłoszenia decyzji. ) dla rolników, którzy zawarli umowę o uściśleniu zasad współpracy w zakresie działania PROW "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" stosuje się system upustów na wszystkie usługi, oprócz wymienionych w pkt. I..0 cennika oraz tych, które realizowane są jako dodatkowe usługi doradcze łącznie i na zasadach z usługami wymienionymi w pkt. I..0 cennika - na warunkach określonych w umowie. ) rabaty i ulgi przyznawane w niniejszym cenniku nie podlegają sumowaniu. ) stosuje się stawki maksymalne z aktualnie obowiązujęcego Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 kwietnia 008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U wraz z późniejszymi zmianami) ) zgodnie z Załącznikiem Nr do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U wraz z późniejszymi zmianami) ) opłata wynikająca ze szczegółowej kalkulacji kosztów kursu 6) powierzchnia wydzielonego pola oraz pozostałe warunki przeprowadzenia pokazu polowego określone w odrębnej umowie 7) po złożeniu pisemnego wniosku do Dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r.

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. 1 Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/15 Dyrektora PODR Boguchwała z dnia 12.03.2015 r. Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia:

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia: załącznik do uchwały Nr III/50/16/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 1 Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie I. Usługi poligraficzne i drukarskie Druk offsetowy 1. Materiały (papier, matryce, inne) cena zakupu 2. Robocizna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu wprowadzone

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu - Symbol CSK - kredyty przeznaczone na realizację inwestycji, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 IW-1.1_121/135 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 Celem wypełnienia Planu Rozwoju Gospodarstwa jest wykazanie, że realizacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Rzeszów, 04.03.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/15 35-001 Rzeszów Tel. (17) 857 71 00 Faks: (17) 857

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2. Kredyty na zakup gruntów rolnych - Symbol KZ Rozdział I Przeznaczenie kredytu

2. Kredyty na zakup gruntów rolnych - Symbol KZ Rozdział I Przeznaczenie kredytu Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR. 1. Kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa, - Symbol IP Warunki udzielenia kredytu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w Załącznik nr 1 Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w ę gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 2020 Piechowice 30.03.2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art.

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

P rzewodnik. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

P rzewodnik. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych P rzewodnik Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Warszawa 2005 Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Organ Zarządzający Planem Rozwoju obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo