REGULAMIN AKCJI Światowy dzień zwierząt Kupując, pomagasz (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI Światowy dzień zwierząt 2011 - Kupując, pomagasz (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI Światowy dzień zwierząt Kupując, pomagasz (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji o nazwie Kupując pomagasz 2011 zwanej dalej Akcją, jest spółka Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kożuszki Parcel nr 42, Sochaczew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , zwana dalej Organizatorem. 2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Akcji w imieniu i na rzecz Organizatora wykonuje V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Nehringa 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, NIP , zwana dalej Koordynatorem. 3. Celem Akcji jest: a) wsparcie dwudziestu wskazanych w załączniku schronisk karmą dla zwierząt ufundowaną przez Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie; b) promocja produktów pod marką Pedigree oraz Whiskas dostępnych w zbiorczych lub jednostkowych promocyjnych opakowaniach oznaczonych hasłem pomagasz schroniskom, w wariantach opisanych w Załączniku numer 2, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie Produktami Promocyjnymi, oferowanych przez Organizatora i dostępnych w wybranych punktach sprzedaży detalicznej na obszarze całej Polski podczas trwania Akcji; 4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 15 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Uczestnicy Akcji są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. Regulamin w trakcie trwania Akcji będzie dostępny w siedzibie Organizatora, siedzibie Koordynatora, oraz pod adresem

2 Uczestnictwo w Akcji, rozumiane jako przesłanie Zgłoszenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 7. W Akcji biorą udział schroniska dla zwierząt (dalej Beneficjenci ) wskazane w Załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu. 8. Wyłącznym fundatorem Posiłków, które w ramach Akcji zostaną przekazane Beneficjentom, jest Organizator. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W Akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Koordynatora, właścicieli oraz pracowników punktów sprzedaży oferujących Produkty Promocyjne, oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia ( dalej Uczestnicy ). 2. W Akcji nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, za wyjątkiem partnerów Akcji zaproszonych imiennie do udziału przez Organizatora, którym Organizator przyzna według swojego uznania pulę unikalnych kodów do wykorzystania w formie bezpośredniego przekazania wskazanemu Beneficjentowi lub kuponów do rozprowadzenia wśród konsumentów klientów partnera. 3. Udział w Akcji jest dobrowolny. 4. W Akcji uczestniczą osoby fizyczne, które w dniach od 15 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku: a) otrzymają za pośrednictwem gazet wydawanych przez partnerów medialnych Akcji, w formie insertu, kupon zawierający unikalny kod, lub b) otrzymają od partnera Akcji ( 2 ustęp 2 Regulaminu) kupon zawierający unikalny kod,

3 lub c) dokonają zakupu co najmniej jednego z pośród Produktów Promocyjnych oznaczonych hasłem pomagasz schroniskom zawierającego kupon z unikatowym kodem, a następnie wyślą unikalny kod za pośrednictwem : - strony internetowej lub - wiadomości SMS na numer (koszt SMS: 0,50 zł plus podatek VAT, tj. 0,62 złotych brutto), - wskazując jednocześnie jednego Beneficjenta, na rzecz którego Organizator przekaże karmę dla zwierząt ( dalej Zgłoszenie ). 5. W akcji uczestniczą również osoby fizyczne, które w dniach od 15 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku posiadają konto w serwisie społecznościowym facebook.com wezmą udział w wydarzeniu pod nazwą STOP PUSTUM MISKOM POMAGAMY SCHRONISKOM w rozumieniu nomenklatury stosowanej w tym serwisie. Uczestnictwo jednej osoby w tym wydarzeniu powodować będzie przekazanie przez Organizatora jednego posiłku na rzecz beneficjenta. Organizator przekaże Stowarzyszeniu Na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi łącznie tyle posiłków, ile osób będzie brać udział w tym wydarzeniu według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. o godz , natomiast wskazane stowarzyszenie dokona podziału zebranej w ten sposób ilości posiłków pomiędzy poszczególnymi beneficjentami w sposób proporcjonalny, z uwzględnieniem ilości zwierząt które przebywają w schroniskach prowadzonych przez poszczególnych beneficjentów. 6. Wiadomość SMS, o której mowa w 2 ustęp 4 punkt f) podpunkt ii) powinna zawierać następującą treść: wyraz POSILEK, numer jednego wybranego Beneficjenta z pośród wskazanych na kuponie, oraz numer unikalnego kodu znajdującego się na kuponie ( dla przykładu: POSILEK 02 VB45HHH3). W odpowiedzi na przesłaną wiadomość Koordynator w ciągu 2 dni roboczych prześle za pośrednictwem SMS informację o przyjęciu Zgłoszenia lub jego wadliwości. 7. W Akcji uwzględniane będą jedynie wiadomości SMS wysłane z telefonu komórkowego, za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej

4 korzystających z polskich zasobów numeracji. W Akcji nie będą brały udziału Zgłoszenia wysyłane za pomocą internetowych bramek SMS. Uczestnik dokonujący zgłoszenia za pomoca SMS, otrzyma SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem udziału i linkiem WAP, który będzie umożliwiał pobranie darmowej tapety na telefon komórkowy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż wszelkie koszty połączenia WAP będą płatne przez uczestnika wg. stawek operatora. 8. Dokonując Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Uczestnik powinien podać numer unikalnego kodu znajdującego się na kuponie oraz wybrać z listy jednego Beneficjenta. System przyjmujący Zgłoszenia poinformuje Uczestnika o poprawności rejestracji lub o jej wadliwości. 9. Każdy unikatowy kod znajdujący się na kuponie może być użyty wyłącznie do dokonania jednego Zgłoszenia. Uczestnik może dokonać takiej ilości Zgłoszeń jaką ilość kodów otrzymał zgodnie z 2 ust. 4 Regulaminu. 10. W Akcji biorą udział jedynie Zgłoszenia, co do których Uczestnicy otrzymali stosownie do 2 ustęp 6 lub 8 potwierdzenie ich prawidłowości. 3 PRZYZNAWANIE POSIŁKÓW BENEFICJENTOM 1. Organizator przekaże, na rzecz organizacji pożytku publicznego - Stowarzyszenia Na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi,, w ramach Akcji (słownie: dwa miliony) sztuk Posiłków. Organizator zastrzega możliwość zwiększenia ilości Posiłków przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Akcji, o czym Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej wprowadzając stosowną zmianę do Regulaminu oraz zamieszczając informację na stronie Organizator poinformuje na wyżej wskazanej stronie internetowej o fakcie wyczerpania Posiłków do rozdysponowania. 2. Dokonanie przez Uczestnika jednego Zgłoszenia, spełniającego warunki określone w Regulaminie, oznacza,

5 iż Organizator nieodpłatnie przekaże na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi, z jednoczesnym poleceniem przekazania na rzecz wskazanego w Zgłoszeniu Beneficjenta, jeden posiłek - z zastrzeżeniem 3 ustęp 1 dotyczącym ilości Posiłków - na który składa się : a) 20 gramów karmy suchej Whiskas ( co stanowi 33% dziennego zapotrzebowania kota), lub b) 85 gramów karmy suchej Pedigree ( co stanowi 50% dziennego zapotrzebowania psa o średniej wadze 10kg), o średniej wartości jednostkowej każdego z wyżej wymienionych pojedynczych produktów w kwocie 11 ( słownie : jedenaście) groszy netto ( dalej Posiłek ). 3. Po zakończeniu Akcji Koordynator dokona zsumowania Zgłoszeń Uczestników wskazujących każdego z Beneficjentów. W przypadku gdy łączna ilość ważnych Zgłoszeń ( razem z pulą o której mowa w 2 ustęp 2 ) będzie mniejsza niż ( słownie : dwa miliony ) sztuk, wówczas brakującą ilość Posiłków Stowarzyszenie Na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi, będzie mogło przekazać na rzecz dowolnie wybranego przez siebie schroniska dla zwierząt. 4. Warunkiem wydania przez Organizatora Posiłków jest zawarcie między Stowarzyszeniem Na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi a Beneficjentem umowy darowizny, której treść określać będzie ilość, rodzaj i wartość przekazywanej karmy dla zwierząt. 5. W przypadku likwidacji działalności Beneficjenta w trakcie trwania Akcji lub po jej zakończeniu, ale przed wydaniem Posiłków, rezygnacji z udziału w Akcji, lub odmowy zawarcia umowy darowizny przez Beneficjenta, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Posiłków w ilości jaka przypadłaby temu Beneficjentowi. 6. Organizator w terminie 60 dni od zakończenia Akcji opublikuje na stronie listę Beneficjentów Akcji wraz ze wskazaniem ilości przekazanych Posiłków. 7. Beneficjent ani Uczestnik nie mogą żądać od Organizatora spełnienia świadczenia innej treści aniżeli wynika to z Regulaminu. 8. Beneficjent ani Uczestnik nie mogą przenieść praw wynikających z Regulaminu na rzecz innego podmiotu, bez zgody Organizatora.

6 9. Wyłącznie uprawnionymi do otrzymania Posiłków są Beneficjenci, o ile spełnią warunek wskazany w 3 ustęp 4 Regulaminu. 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestników pisemnie na adres Koordynatora w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do 30 stycznia 2012 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia ( jeśli uczestnik wysyłał Zgłoszenie wiadomością SMS ), oraz unikatowy kod znajdujący się na kuponie. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Koordynatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Koordynatora. 4. Decyzja Koordynatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Koordynatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator -. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z rozstrzygnięciem reklamacji związanych z Akcją. 6. Podanie w reklamacji danych osobowych o których mowa w 4 ustęp 2 Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rozstrzygnięcia reklamacji.

7 5. REGULACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU SMS i INTERNET 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Koordynatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego ( System SMS ) wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego w imieniu Koordynatora SMS-y, o których mowa w regulaminie. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMS. 3. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione przez System SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych. 4. Wiadomości SMS, które dotrą do Koordynatora przed lub po wskazanym terminie określonym w 2 ustęp 4, nie będą uwzględniane w Akcji. Terminem przesłania SMS jest chwila jego zarejestrowania w systemie teleinformatycznym Koordynatora. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie, kosztów wysłania tych SMS. 5. Operatorzy GSM nie odpowiadają za jakiekolwiek obowiązki Organizatora akcji wynikające z niniejszego Regulaminu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci Internet oraz indywidualne ustawienia komputera Użytkownika. Zgłoszenia, które dotrą do Koordynatora przed lub po wskazanym terminie określonym w 2 ustęp 4 lub 5 nie będą uwzględniane w Akcji.

8 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jak również odwołania Akcji w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub odwołaniu Akcji Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 4. Prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników i Beneficjentów określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w prasie mają jedynie charakter informacyjny.

9 ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu akcji Kupując, pomagasz 2011 Lista beneficjentów W Akcji biorą udział następujące schroniska dla zwierząt (dalej Beneficjenci ) : Beneficjent nr 1 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Spółdzielczej 33a, Jelenia Góra, Beneficjent nr 2 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298, Bydgoszcz, prowadzone przez Urząd Miasta w Bydgoszczy Beneficjent nr 3 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5, Lublin, prowadzone przez Urząd Miasta w Lublinie; Beneficjent nr 4 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Szwajcarskiej 4, Zielona Góra, prowadzone przez Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Zwierząt" w Zielonej Górze Beneficjent nr 5 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Marmurowej 4, Łódź, prowadzone przez Urząd Miasta w Łodzi Beneficjent nr 6 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Rybnej 3, Kraków, prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Urząd Miasta Krakowa Beneficjent nr 7 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Boguszyce Małe 25, Boguszyce Małe, Beneficjent nr 8 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Podgórskiej 3, Konstancin Jeziorna, Beneficjent nr 9 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Torowej 9, Opole, prowadzone przez Urząd Miasta Opole, a podlega bezpośrednio pod Ogród Zoologiczny Opole, Beneficjent nr 10 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Orzechowce 3, Przemyśl, prowadzone przez Urząd Miasta w Przemyślu,

10 Beneficjent nr 11 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3, Rzeszów, prowadzone przez Urząd Miasta w Rzeszowie, Beneficjent nr 12 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Dolistowskiej 2, Białystok, prowadzone przez Urząd Miasta w Białystok, Beneficjent nr 13 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Słowackiego 29, Hajnówka Beneficjent nr 14 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Małokacka 3a, Gdynia Ciapkowo Beneficjent nr 15 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Bytomskiej 133, Zabrze, prowadzone przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Zabrzu, Beneficjent nr 16 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Ściegiennego 203, Kielce, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kielcach, Beneficjent nr 17 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Królewieckiej 233, Elbląg, prowadzone przez Urząd Miasta w Elblągu, Beneficjent nr 18 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Gajowej 7, Konin, prowadzone przez Urząd Miasta w Koninie Beneficjent nr 19 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Sikorskiego 38, Września, prowadzone przez Urząd Miasta we Wrześni Beneficjent nr 20 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Aleja Wojska Polskiego 247, Szczecin, prowadzone przez Urząd Miasta Szczecina, Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie;

11 ZAŁĄCZNIK nr 2 do regulaminu akcji Kupując, pomagasz 2011 Lista produktów promocyjnych PRODUKT PROMOCYJNY Marka Format Oferta Promocyjna Pedigree 3kg Pedigree 3kg Pedigree 3kg Pedigree 10kg Pedigree 10kg Pedigree 10kg 3kg+600g gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną i Drobiem) 3kg+600g gratis, kod na opakowaniu ( z Drobiem i Warzywami) 3kg+600g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) 7kg+3kg gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną i Drobiem) 7kg+3kg gratis, kod na opakowaniu ( z Drobiem i Warzywami) 7kg+3kg gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną i Warzywami Pedigree 500g 500g+100g gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną i Drobiem) Pedigree 500g 500g+100g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) Pedigree 400g x2 2.puszka 50% taniej, kod na opakowaniu ( z Wołowiną/ z Kurczakiem i Marchewką) Pedigree 400g x2 2.puszka 50% taniej, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem/ z Cielęciną) Pedigree 1200g (brak kodu na opakowaniu - za każda sprzedaną puszkę, Mars przekaże 1 posiłek na rzecz schronisk) ( z Kurczakiem i Marchewką) Pedigree 1200g (brak kodu na opakowaniu - za każda sprzedaną puszkę, Mars przekaże 1 posiłek na rzecz schronisk) ( z Wołowiną) Whiskas 1,5kg 1500g+300g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) Whiskas 1,5kg 1500g+300g gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną) Whiskas 1,4kg 1400g+300g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem, Sterile - dla kotów kastrowanych) Whiskas 1,2kg kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) Whiskas 300g 300g+100g gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną) Whiskas 300g 300g+100g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) Whiskas 300g 300g+100g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) Whiskas 4x85g kod na opakowaniu ( z Kurczakiem/ z Wołowiną) Delice Whiskas 4x100g kod na opakowaniu ( Drobiowe Dania) Whiskas 4x100g kod na opakowaniu ( Wybór Mięsnych Dań) Whiskas 4x100g kod na opakowaniu ( mix) Whiskas 400g x2 2.puszka 50% taniej, kod na opakowaniu ( z Wołowiną/ z Kurczakiem) Whiskas 400g x2 2.puszka 50% taniej, kod na opakowaniu ( z Tuńczykiem/ z Kaczką i Marchewką)

REGULAMIN AKCJI Światowy Dzień Zwierząt 2012 Kupując, pomagasz (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI Światowy Dzień Zwierząt 2012 Kupując, pomagasz (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI Światowy Dzień Zwierząt 2012 Kupując, pomagasz (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji o nazwie Kupując, pomagasz 2012, zwanej dalej Akcją, jest V&P Agencja Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ Mam serce dla psów i kotów (dalej Regulamin )

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ Mam serce dla psów i kotów (dalej Regulamin ) REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ Mam serce dla psów i kotów (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji o nazwie Mam serce dla psów i kotów ( Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Whiskas dla sieci Real ( dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Whiskas dla sieci Real ( dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Whiskas dla sieci Real ( dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Whiskas dla sieci Real zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU 1. Informacje ogólne 1. Promocja prowadzona będzie pod nazwą Lion Darmowy Internet w Środku (dalej Promocja ). Warunki uczestnictwa w Promocji określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie NAGRODY W SKLEPIE, zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Zmywarki marki Siemens z wyjątkowym prezentem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa zmywarek marki Siemens wskazanych w 3 pkt. 13 Regulaminu o nazwie Zmywarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Satysfakcji, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK I. Warunki ogólne,,biało-zieloni na Stadionie Energa Gdańsk 1. Organizatorem Konkursu Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk jest Arena Gdańsk

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Elseve. Odżywienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Złap swój budzik przed jesienią z dnia 5.10.2011 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Złap swój budzik przed jesienią, (zwanym dalej Konkurs ) jest InPost Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu wsparcia Inwestycja w Zdrowie Psów

Regulamin programu wsparcia Inwestycja w Zdrowie Psów Regulamin programu wsparcia Inwestycja w Zdrowie Psów 1. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem programu wsparcia Inwestycja w Zdrowie Psów (dalej Program ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o. o., z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Dacia Ambasador

REGULAMIN PROMOCJI Dacia Ambasador REGULAMIN PROMOCJI Dacia Ambasador 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w promocji Dacia Ambasador" (dalej "Promocja ), jest spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na REGULAMIN akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Akcji zwrotu w terminie 30 dni od daty nabycia zakupionego w Punkcie Sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy

Regulamin Akcji promocyjnej Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. [Organizator Akcji] Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy, zwanej dalej Akcją, jest firma Mars Polska z siedzibą w Kożuszki Parcel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji S-UHD 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji S-UHD 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji S-UHD 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wymienione w Załączniku nr 1 modele telewizorów marki Samsung

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja

Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja (dalej: Promocja") jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Dacia dla Przyjaciół

REGULAMIN PROMOCJI Dacia dla Przyjaciół REGULAMIN PROMOCJI Dacia dla Przyjaciół 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w promocji Dacia dla Przyjaciół" (dalej "Promocja ), jest spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana. polegającej na

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana. polegającej na REGULAMIN akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Akcji zwrotu Organizatorowi w terminie 30 dni od daty nabycia zakupionego w Punkcie Sprzedaży, w Czasie Trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ).

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ). REGULAMIN AKCJI PROMOCJYJNEJ Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

II. DEFINICJE Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

II. DEFINICJE Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte: REGULAMIN KONKURSU UNLOCKyourLONDONLOOK I. POSTANOWIENIA OGÓLE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą UNLOCKyourLONDONLOOK 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Przygotuj się na prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Przygotuj się na prezent REGULAMIN Akcji Bosch Przygotuj się na prezent Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa płyt indukcyjnych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 13 Regulaminu o nazwie Przygotuj się na prezent. Uczestnik Akcji: osoba

Bardziej szczegółowo

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU NA TROPIE MORŚWINA 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą NA TROPIE MORŚWINA zwanego dalej Konkursem jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji "Satysfakcja gwarantowana przez 60 dni lub zwrot pieniędzy (dalej,,regulamin )

REGULAMIN Akcji Satysfakcja gwarantowana przez 60 dni lub zwrot pieniędzy (dalej,,regulamin ) REGULAMIN Akcji "Satysfakcja gwarantowana przez 60 dni lub zwrot pieniędzy (dalej,,regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin) Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Letni powiew nagród. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Letni powiew nagród. 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji Letni powiew nagród 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w promocji Letni powiew nagród (dalej Promocja ). 2. Organizatorem promocji jest Albedo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej pralek typu slim marki Bosch Promocja z Tassimo

REGULAMIN sprzedaży premiowej pralek typu slim marki Bosch Promocja z Tassimo REGULAMIN sprzedaży premiowej pralek typu slim marki Bosch Promocja z Tassimo Definicje: Regulamin: każdorazowo użyte w niniejszym dokumencie słowo regulamin z dużej litery oznacza niniejszy regulamin.

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA AKCJI 2.1. Akcja obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r.

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA AKCJI 2.1. Akcja obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ SAMPLING PRODUKTÓW CERESIT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Sampling produktów Ceresit zwanej dalej również Akcją jest i360 Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa zmywarek marki Bosch wskazanych w par.3 pkt.13, udzielenie rabatu kwotowego dotyczącego tych zmywarek Uczestnik Akcji: osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MECZ 4. KOLEJKI LOTTO EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU MECZ 4. KOLEJKI LOTTO EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU MECZ 4. KOLEJKI LOTTO EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą MECZ 4. KOLEJKI

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM RIDER II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

organizowanej przez Orlen Oil sp. z o.o. dotyczącej tych samych produktów promocyjnych,

organizowanej przez Orlen Oil sp. z o.o. dotyczącej tych samych produktów promocyjnych, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji POLUJ NA JUNAKA II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Prezentujemy walizkę

REGULAMIN PROMOCJI Prezentujemy walizkę REGULAMIN PROMOCJI Prezentujemy walizkę I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Prezentujemy walizkę, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo