REGULAMIN AKCJI Światowy dzień zwierząt Kupując, pomagasz (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI Światowy dzień zwierząt 2011 - Kupując, pomagasz (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI Światowy dzień zwierząt Kupując, pomagasz (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji o nazwie Kupując pomagasz 2011 zwanej dalej Akcją, jest spółka Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kożuszki Parcel nr 42, Sochaczew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , zwana dalej Organizatorem. 2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Akcji w imieniu i na rzecz Organizatora wykonuje V&P Agencja Reklamowa sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Nehringa 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, NIP , zwana dalej Koordynatorem. 3. Celem Akcji jest: a) wsparcie dwudziestu wskazanych w załączniku schronisk karmą dla zwierząt ufundowaną przez Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie; b) promocja produktów pod marką Pedigree oraz Whiskas dostępnych w zbiorczych lub jednostkowych promocyjnych opakowaniach oznaczonych hasłem pomagasz schroniskom, w wariantach opisanych w Załączniku numer 2, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie Produktami Promocyjnymi, oferowanych przez Organizatora i dostępnych w wybranych punktach sprzedaży detalicznej na obszarze całej Polski podczas trwania Akcji; 4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 15 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Uczestnicy Akcji są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. Regulamin w trakcie trwania Akcji będzie dostępny w siedzibie Organizatora, siedzibie Koordynatora, oraz pod adresem

2 Uczestnictwo w Akcji, rozumiane jako przesłanie Zgłoszenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 7. W Akcji biorą udział schroniska dla zwierząt (dalej Beneficjenci ) wskazane w Załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu. 8. Wyłącznym fundatorem Posiłków, które w ramach Akcji zostaną przekazane Beneficjentom, jest Organizator. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W Akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Koordynatora, właścicieli oraz pracowników punktów sprzedaży oferujących Produkty Promocyjne, oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia ( dalej Uczestnicy ). 2. W Akcji nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, za wyjątkiem partnerów Akcji zaproszonych imiennie do udziału przez Organizatora, którym Organizator przyzna według swojego uznania pulę unikalnych kodów do wykorzystania w formie bezpośredniego przekazania wskazanemu Beneficjentowi lub kuponów do rozprowadzenia wśród konsumentów klientów partnera. 3. Udział w Akcji jest dobrowolny. 4. W Akcji uczestniczą osoby fizyczne, które w dniach od 15 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku: a) otrzymają za pośrednictwem gazet wydawanych przez partnerów medialnych Akcji, w formie insertu, kupon zawierający unikalny kod, lub b) otrzymają od partnera Akcji ( 2 ustęp 2 Regulaminu) kupon zawierający unikalny kod,

3 lub c) dokonają zakupu co najmniej jednego z pośród Produktów Promocyjnych oznaczonych hasłem pomagasz schroniskom zawierającego kupon z unikatowym kodem, a następnie wyślą unikalny kod za pośrednictwem : - strony internetowej lub - wiadomości SMS na numer (koszt SMS: 0,50 zł plus podatek VAT, tj. 0,62 złotych brutto), - wskazując jednocześnie jednego Beneficjenta, na rzecz którego Organizator przekaże karmę dla zwierząt ( dalej Zgłoszenie ). 5. W akcji uczestniczą również osoby fizyczne, które w dniach od 15 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku posiadają konto w serwisie społecznościowym facebook.com wezmą udział w wydarzeniu pod nazwą STOP PUSTUM MISKOM POMAGAMY SCHRONISKOM w rozumieniu nomenklatury stosowanej w tym serwisie. Uczestnictwo jednej osoby w tym wydarzeniu powodować będzie przekazanie przez Organizatora jednego posiłku na rzecz beneficjenta. Organizator przekaże Stowarzyszeniu Na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi łącznie tyle posiłków, ile osób będzie brać udział w tym wydarzeniu według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. o godz , natomiast wskazane stowarzyszenie dokona podziału zebranej w ten sposób ilości posiłków pomiędzy poszczególnymi beneficjentami w sposób proporcjonalny, z uwzględnieniem ilości zwierząt które przebywają w schroniskach prowadzonych przez poszczególnych beneficjentów. 6. Wiadomość SMS, o której mowa w 2 ustęp 4 punkt f) podpunkt ii) powinna zawierać następującą treść: wyraz POSILEK, numer jednego wybranego Beneficjenta z pośród wskazanych na kuponie, oraz numer unikalnego kodu znajdującego się na kuponie ( dla przykładu: POSILEK 02 VB45HHH3). W odpowiedzi na przesłaną wiadomość Koordynator w ciągu 2 dni roboczych prześle za pośrednictwem SMS informację o przyjęciu Zgłoszenia lub jego wadliwości. 7. W Akcji uwzględniane będą jedynie wiadomości SMS wysłane z telefonu komórkowego, za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej

4 korzystających z polskich zasobów numeracji. W Akcji nie będą brały udziału Zgłoszenia wysyłane za pomocą internetowych bramek SMS. Uczestnik dokonujący zgłoszenia za pomoca SMS, otrzyma SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem udziału i linkiem WAP, który będzie umożliwiał pobranie darmowej tapety na telefon komórkowy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż wszelkie koszty połączenia WAP będą płatne przez uczestnika wg. stawek operatora. 8. Dokonując Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Uczestnik powinien podać numer unikalnego kodu znajdującego się na kuponie oraz wybrać z listy jednego Beneficjenta. System przyjmujący Zgłoszenia poinformuje Uczestnika o poprawności rejestracji lub o jej wadliwości. 9. Każdy unikatowy kod znajdujący się na kuponie może być użyty wyłącznie do dokonania jednego Zgłoszenia. Uczestnik może dokonać takiej ilości Zgłoszeń jaką ilość kodów otrzymał zgodnie z 2 ust. 4 Regulaminu. 10. W Akcji biorą udział jedynie Zgłoszenia, co do których Uczestnicy otrzymali stosownie do 2 ustęp 6 lub 8 potwierdzenie ich prawidłowości. 3 PRZYZNAWANIE POSIŁKÓW BENEFICJENTOM 1. Organizator przekaże, na rzecz organizacji pożytku publicznego - Stowarzyszenia Na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi,, w ramach Akcji (słownie: dwa miliony) sztuk Posiłków. Organizator zastrzega możliwość zwiększenia ilości Posiłków przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Akcji, o czym Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej wprowadzając stosowną zmianę do Regulaminu oraz zamieszczając informację na stronie Organizator poinformuje na wyżej wskazanej stronie internetowej o fakcie wyczerpania Posiłków do rozdysponowania. 2. Dokonanie przez Uczestnika jednego Zgłoszenia, spełniającego warunki określone w Regulaminie, oznacza,

5 iż Organizator nieodpłatnie przekaże na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi, z jednoczesnym poleceniem przekazania na rzecz wskazanego w Zgłoszeniu Beneficjenta, jeden posiłek - z zastrzeżeniem 3 ustęp 1 dotyczącym ilości Posiłków - na który składa się : a) 20 gramów karmy suchej Whiskas ( co stanowi 33% dziennego zapotrzebowania kota), lub b) 85 gramów karmy suchej Pedigree ( co stanowi 50% dziennego zapotrzebowania psa o średniej wadze 10kg), o średniej wartości jednostkowej każdego z wyżej wymienionych pojedynczych produktów w kwocie 11 ( słownie : jedenaście) groszy netto ( dalej Posiłek ). 3. Po zakończeniu Akcji Koordynator dokona zsumowania Zgłoszeń Uczestników wskazujących każdego z Beneficjentów. W przypadku gdy łączna ilość ważnych Zgłoszeń ( razem z pulą o której mowa w 2 ustęp 2 ) będzie mniejsza niż ( słownie : dwa miliony ) sztuk, wówczas brakującą ilość Posiłków Stowarzyszenie Na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi, będzie mogło przekazać na rzecz dowolnie wybranego przez siebie schroniska dla zwierząt. 4. Warunkiem wydania przez Organizatora Posiłków jest zawarcie między Stowarzyszeniem Na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi a Beneficjentem umowy darowizny, której treść określać będzie ilość, rodzaj i wartość przekazywanej karmy dla zwierząt. 5. W przypadku likwidacji działalności Beneficjenta w trakcie trwania Akcji lub po jej zakończeniu, ale przed wydaniem Posiłków, rezygnacji z udziału w Akcji, lub odmowy zawarcia umowy darowizny przez Beneficjenta, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Posiłków w ilości jaka przypadłaby temu Beneficjentowi. 6. Organizator w terminie 60 dni od zakończenia Akcji opublikuje na stronie listę Beneficjentów Akcji wraz ze wskazaniem ilości przekazanych Posiłków. 7. Beneficjent ani Uczestnik nie mogą żądać od Organizatora spełnienia świadczenia innej treści aniżeli wynika to z Regulaminu. 8. Beneficjent ani Uczestnik nie mogą przenieść praw wynikających z Regulaminu na rzecz innego podmiotu, bez zgody Organizatora.

6 9. Wyłącznie uprawnionymi do otrzymania Posiłków są Beneficjenci, o ile spełnią warunek wskazany w 3 ustęp 4 Regulaminu. 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestników pisemnie na adres Koordynatora w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do 30 stycznia 2012 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia ( jeśli uczestnik wysyłał Zgłoszenie wiadomością SMS ), oraz unikatowy kod znajdujący się na kuponie. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Koordynatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Koordynatora. 4. Decyzja Koordynatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Koordynatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator -. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z rozstrzygnięciem reklamacji związanych z Akcją. 6. Podanie w reklamacji danych osobowych o których mowa w 4 ustęp 2 Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rozstrzygnięcia reklamacji.

7 5. REGULACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU SMS i INTERNET 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Koordynatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego ( System SMS ) wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego w imieniu Koordynatora SMS-y, o których mowa w regulaminie. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMS. 3. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione przez System SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych. 4. Wiadomości SMS, które dotrą do Koordynatora przed lub po wskazanym terminie określonym w 2 ustęp 4, nie będą uwzględniane w Akcji. Terminem przesłania SMS jest chwila jego zarejestrowania w systemie teleinformatycznym Koordynatora. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie, kosztów wysłania tych SMS. 5. Operatorzy GSM nie odpowiadają za jakiekolwiek obowiązki Organizatora akcji wynikające z niniejszego Regulaminu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci Internet oraz indywidualne ustawienia komputera Użytkownika. Zgłoszenia, które dotrą do Koordynatora przed lub po wskazanym terminie określonym w 2 ustęp 4 lub 5 nie będą uwzględniane w Akcji.

8 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jak również odwołania Akcji w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub odwołaniu Akcji Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 4. Prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników i Beneficjentów określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w prasie mają jedynie charakter informacyjny.

9 ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu akcji Kupując, pomagasz 2011 Lista beneficjentów W Akcji biorą udział następujące schroniska dla zwierząt (dalej Beneficjenci ) : Beneficjent nr 1 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Spółdzielczej 33a, Jelenia Góra, Beneficjent nr 2 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298, Bydgoszcz, prowadzone przez Urząd Miasta w Bydgoszczy Beneficjent nr 3 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5, Lublin, prowadzone przez Urząd Miasta w Lublinie; Beneficjent nr 4 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Szwajcarskiej 4, Zielona Góra, prowadzone przez Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Zwierząt" w Zielonej Górze Beneficjent nr 5 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Marmurowej 4, Łódź, prowadzone przez Urząd Miasta w Łodzi Beneficjent nr 6 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Rybnej 3, Kraków, prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Urząd Miasta Krakowa Beneficjent nr 7 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Boguszyce Małe 25, Boguszyce Małe, Beneficjent nr 8 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Podgórskiej 3, Konstancin Jeziorna, Beneficjent nr 9 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Torowej 9, Opole, prowadzone przez Urząd Miasta Opole, a podlega bezpośrednio pod Ogród Zoologiczny Opole, Beneficjent nr 10 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Orzechowce 3, Przemyśl, prowadzone przez Urząd Miasta w Przemyślu,

10 Beneficjent nr 11 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3, Rzeszów, prowadzone przez Urząd Miasta w Rzeszowie, Beneficjent nr 12 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Dolistowskiej 2, Białystok, prowadzone przez Urząd Miasta w Białystok, Beneficjent nr 13 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Słowackiego 29, Hajnówka Beneficjent nr 14 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Małokacka 3a, Gdynia Ciapkowo Beneficjent nr 15 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Bytomskiej 133, Zabrze, prowadzone przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Zabrzu, Beneficjent nr 16 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Ściegiennego 203, Kielce, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kielcach, Beneficjent nr 17 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Królewieckiej 233, Elbląg, prowadzone przez Urząd Miasta w Elblągu, Beneficjent nr 18 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Gajowej 7, Konin, prowadzone przez Urząd Miasta w Koninie Beneficjent nr 19 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Sikorskiego 38, Września, prowadzone przez Urząd Miasta we Wrześni Beneficjent nr 20 : Schronisko dla zwierząt przy ul. Aleja Wojska Polskiego 247, Szczecin, prowadzone przez Urząd Miasta Szczecina, Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie;

11 ZAŁĄCZNIK nr 2 do regulaminu akcji Kupując, pomagasz 2011 Lista produktów promocyjnych PRODUKT PROMOCYJNY Marka Format Oferta Promocyjna Pedigree 3kg Pedigree 3kg Pedigree 3kg Pedigree 10kg Pedigree 10kg Pedigree 10kg 3kg+600g gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną i Drobiem) 3kg+600g gratis, kod na opakowaniu ( z Drobiem i Warzywami) 3kg+600g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) 7kg+3kg gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną i Drobiem) 7kg+3kg gratis, kod na opakowaniu ( z Drobiem i Warzywami) 7kg+3kg gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną i Warzywami Pedigree 500g 500g+100g gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną i Drobiem) Pedigree 500g 500g+100g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) Pedigree 400g x2 2.puszka 50% taniej, kod na opakowaniu ( z Wołowiną/ z Kurczakiem i Marchewką) Pedigree 400g x2 2.puszka 50% taniej, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem/ z Cielęciną) Pedigree 1200g (brak kodu na opakowaniu - za każda sprzedaną puszkę, Mars przekaże 1 posiłek na rzecz schronisk) ( z Kurczakiem i Marchewką) Pedigree 1200g (brak kodu na opakowaniu - za każda sprzedaną puszkę, Mars przekaże 1 posiłek na rzecz schronisk) ( z Wołowiną) Whiskas 1,5kg 1500g+300g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) Whiskas 1,5kg 1500g+300g gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną) Whiskas 1,4kg 1400g+300g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem, Sterile - dla kotów kastrowanych) Whiskas 1,2kg kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) Whiskas 300g 300g+100g gratis, kod na opakowaniu ( z Wołowiną) Whiskas 300g 300g+100g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) Whiskas 300g 300g+100g gratis, kod na opakowaniu ( z Kurczakiem) Whiskas 4x85g kod na opakowaniu ( z Kurczakiem/ z Wołowiną) Delice Whiskas 4x100g kod na opakowaniu ( Drobiowe Dania) Whiskas 4x100g kod na opakowaniu ( Wybór Mięsnych Dań) Whiskas 4x100g kod na opakowaniu ( mix) Whiskas 400g x2 2.puszka 50% taniej, kod na opakowaniu ( z Wołowiną/ z Kurczakiem) Whiskas 400g x2 2.puszka 50% taniej, kod na opakowaniu ( z Tuńczykiem/ z Kaczką i Marchewką)

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Pulmoll nagrody na okrągło, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU JESIENNE PRZEBUDZENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem konkursu jest BOIG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marketing Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo