Regulamin konkursu Nadaj imiona pupilom Nestle

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Nadaj imiona pupilom Nestle"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Nadaj imiona pupilom Nestle 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Nadaj imiona pupilom Nestle (zwanym dalej "Konkursem"). 2. Organizatorem Konkursu jest agencja reklamowa Paweł Raczkowski L-E-M, z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 5/7/26, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, pod numerem , Numer NIP , Numer Regon , zwana dalej Organizatorem. 3. Konkurs jest realizowany na zlecenie Toruń-Pacific Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 38/58, Toruń. 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.). 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 7 września 2011 roku, od godz. 00:00:00, do dnia 20 września 2011 roku, do godz :59 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są właścicielami karty SIM lub, które zostały upoważnione przez właściciela karty SIM do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie używając należącego do nich numeru telefonu. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 3. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. 4. Osoby przystępujące do Konkursu akceptują jego zasady określone w Regulaminie. 5. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia, w rozumieniu Regulaminu. 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) dokonanie zakupu 1 (jednego) z produktów promocyjnych producenta płatków śniadaniowych Nestle (w dalszej części Regulaminu zwanych Produktami Promocyjnymi ) w jednym z hipermarketów Real na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista hipermarketów 1

2 Real biorących udział w promocji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. b) W sprzedaży promocyjnej biorą udział następujące Produkty Promocyjne: Nesquik 550g, Nesquik Duo 460g, Chocapic 550g, Cookie Crisp 500g, Cini Minis 550g, Strawberry Minis 550g, Cheerios Miodowy 550g, Kangus 500g, Cheerios Wielozbożowy 500g, Corn Flakes 500g. c) zachowanie dowodu zakupu Produktu Promocyjnego objętego sprzedażą promocyjną w ramach Konkursu(paragonu). d) w przypadku zakupu dwóch lub więcej Produktów Promocyjnych dowód zakupu może stanowić jeden paragon. W takim przypadku Uczestnik może wysłać taką ilość zgłoszeń do Konkursu, która odpowiada ilości Produktów Promocyjnych na jednym paragonie (dowodzie zakupu). 2. Każdy Uczestnik Konkursu, który dokonał zakupu zgodnie z pkt.1 lit. a) d) i zachował dowód zakupu może przesłać swoje zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie za pomocą wiadomości SMS o treści KOCIAKI na numer telefonu W treści tej wiadomości Uczestnik powinien ponadto wpisać proponowane przez siebie imiona (jedno męskie i jedno żeńskie) jakimi możnaby było nazwać dwie pantery śnieżne (Iribisy) z warszawskiego ZOO, którymi jako sponsor zajęła się Spółka CPP Toruń Pacific. Uczestnik może dokonywać zakupu produktów promocyjnych wielokrotnie i po każdym dokonanym zakupie może przesłać swoje zgłoszenie z propozycjami imion. Treść wiadomości SMS powinna być sporządzona według następującego schematu: kociaki: imię1, imię2. 3. Zgłoszenia w postaci SMS należy przesyłać w terminie od godziny 00.00:00 dnia 7 września 2011 roku, do godziny 23.59:59 dnia 20 września 2011 roku. 4. Ważne są jedynie zgłoszenia wysłane jako wiadomość SMS na numer 7055, o wskazanej powyżej treści. Koszt przesłania wiadomości SMS na numer 7055 wynosi 0,5 zł netto + 23% VAT (0,62 zł z VAT). Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem wiadomości SMS powinno zawierać treść zgodną z powyższym schematem oraz podaną w materiałach reklamowych i gazetce reklamowej. W Konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie SMS-y zawierające prawidłową treść, wysłane przez Uczestnika z telefonu komórkowego i dostarczone przez Operatora do odpowiedniej aplikacji Konkursu (przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie lub opóźnienia Operatora w dostarczeniu SMS-a inicjującego do aplikacji Konkursu). 6. Każde przesłane zgłoszenie, w formie SMS, będzie rejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do udziału w grze o nagrody.zaznacza się jednak, że jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w ciągu dnia, a uczestnictwo definiowane będzie na podstawie numeru telefonu Uczestnika, oraz w dalszym etapie weryfikacji danymi Uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem. 7. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników Konkursu, w każdym dniu trwania Konkursu, dodatkowych SMS -ów, z informacjami o Konkursie. 8. Imiona dla Irbisów, które zostaną wybrane w Konkursie, będą imionami nieoficjalnymi, wykorzystywanymi w celach promocyjnych przez CPP Toruń Pacific. Zgodnie z zasadami Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego pantery śnieżne (Irbisy) 2

3 tuż po urodzeniu otrzymały oficjalne imiona, które zostały zatwierdzone przez administrację ZOO i to one będą funkcjonowały w oficjalnej dokumentacji dotyczącej panter śnieżnych. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Konkurs składa się z dwóch etapów. - I etap, który polega na wyłonieniu zwycięzców nagród dziennych, będzie trwał od dnia 7 września 2011 r. do dnia 20 września 2011 r. W I Etapie Konkursu będą przyjmowane zgłoszenia konkursowe i będą wyłaniani zwycięzcy Nagród Dziennych. - II etap Konkursu odbędzie się w dniu 24 września 2011 r. i będzie polegał na wyłonieniu zwycięzcy Nagrody Głównej/Nagród Głównych, spośród zwycięzców Nagród Dziennych. 2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: - codziennie 10 nagród w postaci bonów zakupowych Real o wartości 100 zł (słownie: stu złotych) brutto każdy (dalej zwanych Nagrody Dzienne ), dla Uczestników, którzy zakupili co najmniej 1 (jeden) Produkt Promocyjny i zgłosili się prawidłowo do Konkursu, - dwie Nagrody Główne w postaci telewizorów Samsung Ue40d6100 o wartości zł każda (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych 00/100 gr) brutto (dalej zwana Nagroda Główna ), plus świadczenie pieniężne w wysokości 278 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, 00/100 gr) 3. Zwycięzcami Nagród Dziennych zostaną osoby, których propozycje imion dla panter śnieżnych (Iribisów) zostaną uznane przez Komisję Konkursową, jako najciekawsze przesłane w danym dniu. Otrzymanie Nagrody Dziennej skutkuje wejściem do gry o Nagrodę Główną. 4. Zwycięzcą/ami Nagrody Głównej zostanie osoba/y, wyłoniona/e przez Komisję Konkursową spośród zwycięzców Nagród Dziennych, których zaproponowane imię/imiona dla panter śnieżnych będą najciekawsze. Zastrzega się, że Nagroda Główna może zostać wydana jednej osobie - 2 telewizory Samsung o łącznej wartości zł (słownie: pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu sześciu złotych) brutto, plus łączne świadczenie pieniężne w wysokości 556 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych, 00/100 gr) jeśli przesłany przez nią zestaw imion będzie wybrany przez Komisję konkursową jako zwycięzki lub dwóm osobom po jednym telewizorze o wartości zł każdy (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych) brutto każda, plus świadczenie pieniężne w wysokości 278 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, 00/100 gr) w przypadku gdy Komisja Konkursowa wybierze po jednym z imion przesłanych przez Uczestnika w zgłoszeniu, które otrzymało już Nagrodę Dzienną. 4. Wyłonienie zwycięzcy Nagrody Dziennej zostanie przeprowadzane w ciągu 3 dni roboczych, od dnia, w którym zostało przesłane zgłoszenie. 5. W wyłanianiu Nagród Dziennych biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane w dniu, za który przyznawana jest dana Nagroda Dzienna, od godziny 00:00:00 do godziny 23.59:59 tego dnia. 6. Komisja Konkursowa w swojej pracy będzie kierowała się subiektywnym kryterium 3

4 oryginalności nadesłanych propozycji imion. 7. Wyłonienie zwycięzcy/ów Nagrody/ód Głównej/ych odbędzie się w dniu 24 września 2011 r., spośród wszystkich zwycięzców Nagród Dziennych. 4. NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody: a) 2 (dwie) Nagrody Główne, w postaci telewizorów Samsung Ue40d6100 o wartości zł plus świadczenie pieniężne w wysokości 278 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, 00/100 gr) lub jedna Nagroda Główna o łącznej wartości zł (słownie: pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu sześciu złotych) brutto plus łączne świadczenie pieniężne w wysokości 556 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych, 00/100 gr). c) 140 (sto czterdzieści) Nagród Dziennych, w wysokości 100 zł (słownie: stu złotych) brutto każda, w postaci bonów zakupowych do wykorzystania w sieci Real. 2. Łączna pula nagród brutto wynosi zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) brutto. 3. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. 5. ZASADY WYDANIA NAGRÓD 1. O wyniku wyłonienia zwycięzcy Nagród (Dziennych i Głównej/ych) zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub za pośrednictwem wiadomości SMS, w terminie 3 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzcy danej Nagrody, pod numerem telefonu, za pośrednictwem, którego została wysłana wiadomość SMS. Przedstawiciel Organizatora wykona 3 próby połączeń z numerem telefonu z którego zarejestrowano zwycięskie zgłoszenie. W przypadku poinformowania Uczestnika o wygranej SMSem, wysłanym z numeru 7055, Uczestnik będzie zobowiązany do wysłania również SMSem zwrotnym na numer 7055 swoich danych adresowych zgodnie z instrukcją otrzymaną w SMSie informującym o wygraniu nagrody, w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wygranej. Treść SMSa Uczestnik koniecznie powinien poprzedzić słowem wskazanym w instrukcji otrzymanej SMSem i podać również w treści tego SMSa swoje dane adresowe, pod które zostanie wysłana nagroda: Imię, nazwisko, dokładny adres. Koszt przesłania wiadomości SMS wynosi 0,5 zł netto + 23% VAT (0,62 zł z VAT). 2. Przez nieudaną próbę połączenia ze zwycięzcą Nagrody rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z laureatem nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z osobą pretendującą do nagrody. 3. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wypłatę nagrody. 4

5 4. Po wysłaniu wiadomości SMS na numer 7055 lub po rozmowie telefonicznej informujacej o wygranej, o których mowa w punkcie 1 i 2 rozdz. 5, Zwycięzca zostanie poinformowany, że w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości lub rozmowy telefonicznej powinien wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście, na adres Organizatora czytelne dane osobowe oraz dowód zakupu, na podstawie którego dokonał. Zastrzega się, że dokumenty, które wpłyną po dniu 16 października 2011 nie będą brane pod uwagę pomimo prawidłowej daty nadania. Po otrzymaniu przez Organizatora dokumentów wskazanych w pkt. 4 powyżej w terminie do 21 października 2011 roku nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres wskazany przez Zwycięzcę w treści korespondencji, o której mowa w pkt. 4 powyżej. 5. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy na stronie przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 1 miesiąca po jego zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. Organem decydującym o przyznaniu nagrody i dokonującym weryfikacji uprawnień do nagrody, o których mowa w art. 5.1, będzie Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem. 2. Komisja Konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. 3. Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia się do Konkursu. 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dnia od dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego SMS -a, datę i godzinę wysłanego SMS -a. 3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 5

6 8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nie dostarczone lub opóźnione z powodu działania operatorów sieci komórkowych. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za działalność osób trzecich. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie za pośrednictwem SMS -a na numer 7055 przez osoby nieuprawnione. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu. 5. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Orgaznizatora. 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez działania sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu. 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 9. PRAWA AUTORSKIE 1. Każdy Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że jest autorem oraz posiada pełnię praw autorskich do utworu: proponowanych imion przesłanych do Konkursu,. 2. Uznaje się, iż Uczestnicy Konkursu poprzez nadesłanie propozycji imion dla panter śnieżnych udzielają CPP Toruń Pacific licencji na korzystanie z nich bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na poszczególnych polach eksploatacji: materiałach POS, stronach internetowych, reklamach prasowych, TV. 3. Przekazanie proponowanych imion oznacza jednocześnie, że nadesłanie ich do Konkursu nie będzie zagrażało ani naruszało praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszało ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba zgłaszająca się do Konkursu zrekompensuje CPP Toruń Pacific, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko CPP Toruń Pacific roszczeń odszkodowawczych, zwalniając spółkę CPP Toruń Pacific od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 10. DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Paweł Raczkowski L-E-M z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 5/7/26. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników oraz wydania 6

7 nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotowi organizującemu konkurs na zlecenie Toruń-Pacific Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, Toruń. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora: Paweł Raczkowski L-E-M, ul. Śmiała 5/7/26, Warszawa, oraz na stronie internetowej 2. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Konkursu. 3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z udziału w Konkursie rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Załącznik 1 Lista hal Real objęta konkursem: Białystok ul. Miłosza 2 Bielsko- Biała ul. Leszczyńska 20 Bydgoszcz ul. Kruszwicka 1 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 96 Czeladź ul. Będzińska 80 Częstochow a ul. Kisielewskiego 8/16 Dąbrowa Górnicza ul. Jana III Sobieskiego 6 Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 1 Gdańsk ul. Kołobrzeska 32 Gdańsk ul. Spacerowa 48 Gdynia ul. K. Górskiego 2 Grudziądz ul. Południowa 8 Janki ul. Mszczonowska 3 Katowice ul. Pułaskiego 60 Kielce ul. Radomska 8 Kraków Al. Bora-Komorowskiego 37 Kraków Al. Pokoju 67 Legnica ul. Fabryczna 3 7

8 Lubin ul. Jana Pawła II 3 Lublin ul. Chodźki 14 Łódź ul. Brzezińska 27/31 Łódź ul. Karskiego 5 Łódź ul. Piłsudskiego 92 Łódź ul. Włókniarzy 264 Marki Al. Piłsudskiego 1 Mysłowice ul. Katowicka 75 Nowy Sącz ul. Gorzkowska 32 Olsztyn Al. Gen. Sikorskiego 2b Opole ul. Sosnkowskiego 16 Opole ul. Wrocławska 154 Poznań ul. Bukowska 156 Poznań ul. Szwajcarska 14 Radom Al. Grzecznarowskiego 28 Rybnik ul. Kotucza 100 Rzeszów Al. Witosa 21 Słupsk Kobylnica ul. Szczecińska 6 Słupsk ul. Szczecińska 58 Sosnowiec ul. Baczyńskiego 2 Szczecin Al. Wyzwolenia 18/20 Szczecin ul. Ku Słońcu 67 Szczecin ul. Struga 36 Toruń ul. Grudziądzka 162 Toruń ul. Żółkiewskiego 15 Tychy ul. Bielska 107 Wałbrzych ul. Kusocińskiego 4 Warszawa Al. Krakowska 61 Warszawa ul. Jubilerska 1 Warszawa ul. Połczyńska 4 Warszawa ul. Puławska 427 Włocławek ul. Cmentarna 10 Wrocław ul. Krzywoustego 126 Zabrze Pl. Teatralny 12 Zabrze ul. Szkubacza 1 Zgorzelec ul. Słowiańska 2 8

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Regulamin konkursu pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real"

Regulamin promocji pod nazwą Philips taniej w Real Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Philips taniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu X-Brand

Regulamin konkursu X-Brand Regulamin konkursu X-Brand 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu X-Brand jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia!

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Wystartuj po studia!, zwanego dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo