OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO"

Transkrypt

1 OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO PAŃSTWO. GOSPODARKA. ŚWIAT REDAKCJA NAUKOWA Joachim Osiński Joanna Zuzanna Popławska OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014

2

3 ASPECTS OF CIVIL SOCIETY STATE. ECONOMY. WORLD EDITED BY Joachim Osiński Joanna Zuzanna Popławska WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS PRESS WARSAW 2014

4 Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie w 2013 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Recenzent Wiesław Czyżowicz Redaktor Zofia Mliczewska-Surzycka Tłumaczenie i korekta Kamila Grzesiak Copyright by Autorzy & Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody wydawcy zabronione. Wydanie I ISBN Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza Warszawa, al. Niepodległości 162 tel , , fax Projekt i wykonanie okładki Monika Trypuz Skład i łamanie Gemma Druk i oprawa QUICK-DRUK s.c. tel Zamówienie 99/VIII/14

5 Spis treści Przedmowa Część I Przejawy społeczeństwa obywatelskiego Paweł Andrzej Atroszko, Bartosz Atroszko Rozdział 1. Kompetencje w zakresie uczenia sią jako korelaty postaw obywatelskich Wprowadzenie Społeczeństwo obywatelskie a edukacja Związek między kompetencjami w zakresie uczenia się a postawami obywatelskimi studentów wyniki badań własnych Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Patrycja Brudnicka Rozdział 2. Dialog społeczny metoda walki z kryzysem gospodarczym w Polsce? 47 Wprowadzenie Czym jest dialog społeczny? Dialog społeczny w Polsce Początki dialogu społecznego w Polsce Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno Gospodarczych Działania antykryzysowe w Polsce Pakiet antykryzysowy Pakiet antykryzysowy ocena Co dalej z dialogiem społecznym? Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Małgorzata Dworakowska Rozdział 3. Rola i znaczenie budżetu partycypacyjnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Wprowadzenie Specyfika i wyzwania dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Budżet partycypacyjny jako narzędzie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podsumowanie

6 6 Spis treści Bibliografia Streszczenie Summary Anna Kania Rozdział 4. Treści tworzone przez użytkowników (user generated content) i media społecznościowe jako przejawy produkcji społecznej w sieci Wprowadzenie Produkcja społeczna w sieci charakterystyka zjawiska Treści tworzone przez użytkowników (user generated content) Ekonomiczne aspekty treści tworzonych przez użytkowników Media społecznościowe Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Grzegorz Kocot Rozdział 5. Budżet partycypacyjny w Polsce Wprowadzenie Budżet partycypacyjny definicje Etapy tworzenia budżetu partycypacyjnego na przykładzie Porto Alegre Przykłady budżetów partycypacyjnych w Polsce Fundusze sołeckie Poznański Budżet Obywatelski Dąbrowski Budżet Partycypacyjny Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Patryk Korzeniecki Rozdział 6. Ruch Wikimediów w państwach europejskich jako przykład aktywności obywatelskiej Wprowadzenie Ruch Wikimediów Projekty Wikimediów Aktywność obywatelska twórców ruchu Wikimediów z Europy Lokalne stowarzyszenia w Europie Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

7 Spis treści 7 Urszula Panicz Rozdział 7. Protest NIMBY jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego Wprowadzenie Konflikt lokalizacyjny NIMBY jako rodzaj konfliktu lokalizacyjnego Konflikt lokalizacyjny a społeczeństwo obywatelskie Lokalizacja biogazowni w Łebczu syndrom NIMBY Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Joanna Zuzanna Popławska Rozdział 8. Prawo do miasta partycypacja społeczna w kształtowaniu miejskiej przestrzeni publicznej Wprowadzenie Idea partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej Konsultacje społeczne idea a praktyka Oddolne działania społeczne Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Jowita Radzińska Rozdział 9. Solidarność jako wartość życia publicznego Wprowadzenie Pojęcie i etymologia solidarności Konteksty przedmiotowe pojęcia solidarności Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Olga Ścigała Rozdział 10. Pokolenie Erasmusa przykład tożsamości europejskiej w praktyce? 143 Wprowadzenie Tożsamość europejska a pokolenie Erasmusa Tożsamość europejska w pokoleniu Erasmusa Program Erasmus oraz pokolenie Erasmusa Pojęcie tożsamości europejskiej Tożsamość europejska rozumiana przez Ojców Założycieli Unii Europejskiej Postnarodowa tożsamość wg J. Habermasa Badania pokolenia Erasmusa pod kątem tożsamości europejskiej

8 8 Spis treści Badania R. Kinga i E. Ruiz Gelicesa oraz Ch. van Mola Badania E. Sigalasa oraz I. Wilsona Badanie wielonarodowej grupy studentów K. Mitchell Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Część II Prawno instytucjonalne aspekty społeczeństwa obywatelskiego Piotr Brudnicki Rozdział 11. Prawne i gospodarcze aspekty finansowania organizacji pozarządowych ze środków Unii Europejskiej Wprowadzenie Organizacje pozarządowe geneza formalnej działalności społeczeństwa obywatelskiego Regulacje prawne w obszarze działalności organizacji pozarządowych i ich współpraca z administracją publiczną Finansowanie organizacji pozarządowych w Polsce ze środków Unii Europejskiej Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Marcin Czaplicki, Paweł Wieprzowski Rozdział 12. Wpływ finansyzacji na rozwarstwienie dochodowe Wprowadzenie Finansyzacja i jej geneza Nierówności dochodowe i społeczne Czynniki wpływu na zróżnicowanie dochodowe Kanały wpływu finansyzacji na nierówności dochodowe i społeczne Trudności badania wpływu finansyzacji na nierówności dochodowe Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Maria Czech Rozdział 13. Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego Wprowadzenie Idea społeczeństwa obywatelskiego a organizacje inwestorów indywidualnych Geneza organizacji inwestorów indywidualnych w Polsce

9 Spis treści Organizacje inwestorów indywidualnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Lucyna Drenda Rozdział 14. Koncepcja ładu samorzutnego a społeczeństwo obywatelskie Wprowadzenie Ład samorzutny i powstanie społeczeństwa rynkowego Triumf neoliberalizmu a funkcjonowanie społeczeństwa Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Olga Dzilińska Rozdział 15. Elementy unii bankowej jako mechanizmy zmierzające do internalizacji kosztów kryzysu sektora bankowego Wprowadzenie Wspólny system ochrony depozytów Zintegrowane zarządzenie bankami w sytuacji kryzysowej Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Paweł Kłobukowski Rozdział 16. Rola władz samorządowych w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości Wprowadzenie Kapitał społeczny i przedsiębiorczość Wpływ władz lokalnych na stowarzyszenia; charakterystyka działających stowarzyszeń Lokalne stowarzyszenia przedsiębiorców jako ważny element społeczeństwa obywatelskiego Problemy i korzyści związane ze społeczeństwem obywatelskim Przyczyny braku zaufania do władz gminy Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

10 10 Spis treści Eliza Nowacka Rozdział 17. Obywatelskie projekty ustaw w Polsce jako przykład aktywności obywatelskiej Wprowadzenie Pojęcie, cele i formy obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Procedury zgłaszania obywatelskich projektów ustaw w Polsce Praktyka stosowania prawa do zgłaszania obywatelskich projektów ustaw w Polsce Przykłady stosowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w niektórych państwach europejskich Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Katarzyna Obłąkowska Kubiak Rozdział 18. Proobywatelski model państwa dobrobytu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce Wprowadzenie Proobywatelski model państwa dobrobytu Odpowiedzialne zdecentralizowane państwo w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce Aktywne społeczeństwo obywatelskie w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce Włączenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Urynkowienie sektora kultury w Polsce Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Michał Wdowiak Rozdział 19. Współpraca pomiędzy sądem a biegłym sądowym uwagi na tle standardów społeczeństwa obywatelskiego Wprowadzenie Biegły sądowy organ pomocniczy sądu? Problemy współpracy sądu i biegłego a prawo do sądu Rekomendacje projektu Strengthenning the Polish Justice System Założenia projektu ustawy o biegłych sądowych Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

11 Spis treści 11 Część III Społeczeństwo obywatelskie w rozwoju społeczno gospodarczym państwa Izabela Czepirska Rozdział 20. Wpływ bankowości mobilnej na funkcjonowanie instytucji mikrofinansowych Wprowadzenie Poziom ubankowienia społeczeństwa Relacje między poziomem ubankowienia a poziomem ubóstwa Bankowość mobilna w mikrofinansach Możliwości wykorzystania potencjału rozwoju bankowości mobilnej Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Andrzej Klimczuk Rozdział 21. Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych szanse i wyzwania Wprowadzenie Rola organizacji pozarządowych w lokalnej polityce aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Szanse i wyzwania agencji zatrudnienia w świetle wyników badania własnego 301 Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Krzysztof Lech Rozdział 22. Zjawisko przedsiębiorczości społecznej; ekonomiczna typologia modeli przedsiębiorstw społecznych Wprowadzenie Uwarunkowania teoretyczne modeli przedsiębiorstw społecznych Typologia E. Abdou, A. Fahmy i D. Greenwald Typologia Schwab Foundation for Social Entrepreneurship Rekonstrukcja mikroekonomiczna modeli przedsiębiorstw społecznych Neoklasyczna teoria postępowania firmy Mikroekonomiczna rekonstrukcja typologii przedsiębiorstw społecznych Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

12 12 Spis treści Magdalena Teresa Nawrot Rozdział 23. Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach Wprowadzenie Ogólna charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Finansowanie MSP w Polsce Innowacyjność MSP Perspektywy rozwoju polskich MSP Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Maria Pacuska Rozdział 24. Efektywność zatrudnieniowa projektów aktywizacji osób bezrobotnych w Polsce w kontekście trendów zagranicznych Wprowadzenie Wnioski z analizy efektywności zatrudnieniowej dotychczas stosowanych instrumentów aktywizacji bezrobotnych w Polsce Wskaźniki efektywności projektów aktywizacji zawodowej Analiza efektywności zatrudnieniowej dotychczas stosowanych instrumentów aktywizacji bezrobotnych w Polsce Trendy zagraniczne Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Piotr Woźny Rozdział 25. Formuła partnerstwa publiczno prywatnego w czynszowym budownictwie mieszkaniowym jako instrument społecznej gospodarki rynkowej 343 Wprowadzenie Rozwój społeczno gospodarczy a zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania Miejsce mieszkania w hierarchii potrzeb warunki mieszkaniowe a funkcje życiowe i społeczne Potrzeby mieszkaniowe w Polsce i stan ich zaspokojenia Partnerstwo publiczno prywatne w społecznym budownictwie mieszkaniowym w Europie Zachodniej jako wzór dla polskich rozwiązań Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

13 Spis treści 13 Część IV Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie międzynarodowej Aleksandra Falkowska Rozdział 26. Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Japonii. 357 Wprowadzenie Etapy rozwoju japońskiego społeczeństwa obywatelskiego Cechy charakterystyczne społeczeństwa obywatelskiego w Japonii i ich źródła Czynniki stymulujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Japonii Przykłady aktywności japońskiego społeczeństwa obywatelskiego Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Katarzyna Golik Rozdział 27. Chińscy obywatele w cyberprzestrzeni Wprowadzenie Rozwój Internetu w ChRL Aktywność obywatelska w Chinach Nierówność obywateli wobec prawa Kontrola i cenzura Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Katarzyna Negacz Rozdział 28. Wpływ rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na ochronę środowiska w Republice Chińskiej (Tajwanie) Wprowadzenie Zmiany w polityce ochrony środowiska Tajwanu Uwarunkowania polityczno historyczne ochrony środowiska Tajwanu Uwarunkowania gospodarcze ochrony środowiska Tajwanu Uwarunkowania społeczno kulturowe ochrony środowiska Tajwanu Uwarunkowania międzynarodowe ochrony środowiska Tajwanu Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

14 14 Spis treści Marta Ostrowska Rozdział 29. Klasa średnia w warunkach kryzysu gospodarczego w państwach rozwijających się Wprowadzenie Państwa rozwijające się a kryzys gospodarczy Klasa średnia Definicje i pomiar klasy średniej Klasa średnia a przedsiębiorczość i społeczeństwo Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Adam Rogoda Rozdział 30. Strukturalne dostosowanie jako próba dekonstrukcji państwa rentierskiego przypadek Muzułmańskiej Republiki Iranu Wprowadzenie Państwo rentierskie Gospodarka Iranu w pierwszej dekadzie po rewolucji Irański program strukturalnego dostosowania Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Anna Romiszewska Rozdział 31. Wpływ imigrantów na wielkość i strukturę PKB Hiszpanii Wprowadzenie Poziom wynagrodzeń imigrantów w Hiszpanii jako wskaźnik ich produktywności pracy Szacowanie udziału imigrantów w generowanym PKB Hiszpanii Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Sałański Tomasz Rozdział 32. Migracje zagraniczne w kontekście polityki imigracyjnej państw europejskich Wprowadzenie Zjawisko migracji zagranicznych w Europie Kierunki migracji zagranicznych w Europie Polityki imigracyjne w państwach Unii Europejskiej Podsumowanie Bibliografia

15 Spis treści 15 Streszczenie Summary Maciej Szylar Rozdział 33. Polityczna rozgrywka w ramach ukraińskiego establishmentu masowe protesty społeczne jako narzędzie rywalizacji politycznej Wprowadzenie Polityczna kariera liderów przeobrażeń Miejsce i rola społeczeństwa obywatelskiego w systemie władzy Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

16

17 Contents 17 Table of contents Preface Part I Manifestations of Civil Society Paweł Andrzej Atroszko, Bartosz Atroszko Chapter 1. Learning competences as correlates of civic attitudes Introduction Civil society and education Results of own research Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Patrycja Brudnicka Chapter 2. Social dialogue a method of preventing the negative effects of economic crisis in Poland Introduction What is a social dialogue? Social dialogue in Poland The origin of social dialogue in Poland Tripartite Commission for Social and Economic Affairs Anti crisis actions Anti crisis package Anti crisis package assessment What next with social dialogue? Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Małgorzata Dworakowska Chapter 3. Role and meaning of participatory budget in the development of civil society Introduction Specificity and challenges for civil society in Poland Participatory budget as a tool to support the development of civil society Conclusions Bibliography

18 18 Contents Summary in Polish language Summary Anna Kania Chapter 4. User Generated Content and Social Media as examples of social production on-line Introduction Social production in the network characteristics of the phenomenon User Generated Content Economic aspects of User Generated Content Social Media Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Grzegorz Kocot Chapter 5. Participatory budget in Poland Introduction Participatory Budget definitions Stages of building participatory budget on the example of Porto Alegre Examples of participatory budgets in Poland Sołeckie Funds Poznan Civil Budget Dąbrowski Participatory Budget Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Patryk Korzeniecki Chapter 6. Wikimedia Movement in European countries as an example of civil participation Introduction Literature review Wikimedia projects Civil activity of creators of Wikimedia movement in Europe Local associations in Europe Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Urszula Panicz Chapter 7. NIMBY protest as a manifestation of civil society Introduction Locational conflict

19 Contents NIMBY as a kind of locational conflict Locational conflict and civil society Location of biogas production plant in Łebcz NIMBY syndrome Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Joanna Zuzanna Popławska Chapter 8. Right to the City civic participation in the transformation of urban public space Introduction The idea of social participation in the transformation of urban public space Public consultation an idea and a practice Grassroots social actions Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Jowita Radzińska Chapter 9. Solidarity as a value in public life Introduction The concept of solidarity Subject contexts of the concept of solidarity Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Olga Ścigała Chapter 10. Erasmus generation an example of European identity in practice Introduction European identity and Erasmus generation European identity in Erasmus generation Erasmus programme and Erasmus generation Clarifying the concept of European identity European identity understood by the Founding Fathers Post national identity by J. Habermas Researches of Erasmus generation in terms of European identity Researches of Russell King and Enric Ruiz Gelices and Christof Van Mol Researches of E. Sigalas and I. Wilson Researches of a multinational students group of K. Mitchell Conclusions

20 20 Contents Bibliography Summary in Polish language Summary Part II Legal and Institutional Aspects of Civil Society Piotr Brudnicki Chapter 11. Legal and economic aspects of financing of non governmental organisations from EU funds Introduction Non governmental organisations, the origin of formal civil society s activities Legal regulations in the activities of NGOs and their cooperation with public administration Financing of NGOs in Poland from the European Union funds Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Marcin Czaplicki, Paweł Wieprzowski Chapter 12. The impact of financialisation on income stratification Introduction Financialisation and its origin Income and social stratification What influences income stratification? Financialisation influence channels on income and social stratification Difficulties in the examining of financialisation influence on income stratification Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Maria Czech Chapter 13. The role of associations and investment clubs on the capital market in the civil society s building process Introduction The idea of civil society and organisations of individual investors Organisations of individual investors in Poland origin Organisations of individual investors in building civil society Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary

21 Contents 21 Lucyna Drenda Chapter 14. The concept of spontaneous order and the civil society Introduction Spontaneous order and the rise of market society The triumph of neoliberalism and the functioning of society The concept of civil society Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Olga Dzilińska Chapter 15. Elements of banking union as mechanisms of internalising costs of a banking crisis Introduction The common deposit guarantee scheme Integrated crisis bank management Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Paweł Kłobukowski Chapter 16. Role of governmental authorities in the development of civil society and entrepreneurship Introduction Social capital and entrepreneurship Influence of local authorities on associations and their characteristics Local business associations as an important element of civil society Problems and benefits associated with civil society Explanation of the problem Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Eliza Nowacka Chapter 17. Citizens law projects in Poland as an example of civil activity Introduction The concept, objectives and forms of civil initiative Procedures for reporting civil law projects in Poland Practice of using law for reporting civil law projects in Poland Examples of using civil initiative in some European countries Conclusions Bibliography

22 22 Contents Summary in Polish language Summary Katarzyna Obłąkowska Kubiak Chapter 18. Pro civic model of the welfare state in the field of culture and national heritage in Poland Introduction Pro civic model of the welfare state Responsible decentralised state in the field of culture and national heritage in Poland Active civil society in the field of culture and national heritage protection in Poland The inclusion of civil society organisations in the implementation of public tasks in the field of culture and national heritage Market transition of culture sector in Poland Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Michał Wdowiak Chapter 19. The cooperation between court and legal expert comments on the background of civil society s standards Introduction Legal expert a subsidiary body of the court? Problems of cooperation between court and expert and the right to sue Recommendations of the Strengthening the Polish Justice System project Premises of the legal expert law project Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Part III Civil Society in the Development of Soio Economic State Izabela Czepirska Chapter 20. Influence of mobile banking on the functioning of microfinance institutions Introduction Society s banking penetration ratio definition Relations between the level of society s banking penetration ratio and the level of poverty Mobile banking in microfinance The possibility of using the potential for the development of mobile banking. 288

23 Contents 23 Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Andrzej Klimczuk Chapter 21. Non governmental employment agencies for disabled people opportunities and challenges Introduction The role of NOGs in local activisation policy of disabled people Opportunities and challenges of employment agencies in the light of the research results Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Krzysztof Lech Chapter 22. The phenomenon of social entrepreneurship; Economic typology of social enterprises models Introduction Determinants of theoretical models of social enterprises Typology of Ehaab Abdou, Amina Fahmy and Diana Greenwald Typology of Schwab Foundation for Social Entrepreneurship Microeconomic reconstruction of social enterprises models The neoclassical theory of firm s conduct Microeconomic reconstruction of social enterprises typology Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Magdalena Nawrot Chapter 23. The situation of small and medium enterprises sector in Poland in Introduction The overall characteristics of small and medium sized enterprises sector in Poland The role of SMEs in economy Financing of SMEs in Poland Innovativeness of SMEs Prospects for further development of Polish SMEs Conclusions Bibliography Summary in Polish language

24 24 Contents Summary Maria Pacuska Chapter 24. Employment effectiveness of activisation projects of unemployed in Poland in the context of global trends Introduction Analysis results on the employment effectiveness on the basis of used instruments of unemployed activisation in Poland Effectiveness rates of activisation projects The analysis of the employment effectiveness on the basis of used instruments of unemployed activisation in Poland Global trends Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Piotr Woźny Chapter 25. Public private partnerships in affordable rental housing as a tool for Social Market Economy Introduction Social economic development and sustainable living space Accommodation in the hierarchy of needs living conditions in comparison with social and vital functions Housing needs in Poland and the state of satisfying them Public private partnership in social housing in Western Europe as a model for the Polish solutions Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Part IV Civil Society in an International Perspective Aleksandra Falkowska Chapter 26. Determinants of the growth of Japan s civil society Introduction Stages of Japanese society s development Characteristics of civil society in Japan and their sources Factors stimulating the development of civil society in Japan Examples of Japanese civil society s activity Conclusions Bibliography Summary in Polish language

25 Contents 25 Summary Katarzyna Golik Chapter 27. Chinese citizens in cyberspace Introduction Development of the Internet in the People s Republic of China Civil activity Inequality against the law Control and Censorship Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Katarzyna Negacz Chapter 28. Influence of the civil society s development on environmental protection in the Republic of China (Taiwan) Introduction Changes in environmental policy of Taiwan Political and historical determinants of environmental protection in Taiwan Economic determinants of environmental protection in Taiwan Socio cultural determinants of environmental protection in Taiwan The international determinants of protection of society in Taiwan Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Marta Ostrowska Chapter 29. The middle class in developing countries during the economic crisis 393 Introduction Developing countries in face of economic crisis Middle class Measurement and defining Middle class, entrepreneurship and society Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Adam Rogoda Chapter 30. Structural adjustment as an attempt to deconstruct rentier state the case of Islamic Republic of Iran Introduction Rentier state

26 26 Contents Iran s economy in the first decade after the revolution Iran s structural adjustment programme Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Anna Romiszewska Chapter 31. Impact of immigration on the volume and structure of Spain s GDP 419 Introduction The level of immigrants payments in Spain as an indicator of their labour productivity Estimating the share of immigrants in generated GDP in Spain Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Tomasz Sałański Chapter 32. Foreign migrations in the context of immigration policies of European countries Introduction The phenomenon of foreign migrations in Europe The directions of migrations in Europe Immigration policies in the European Union Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Maciej Szylar Chapter 33. The political game within the ukrainian establishment the massive protest as a tool of political rivalry Introduction Political career of leaders of transformation The place and role of civil society in the governance system Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 330 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka etyka środowisko Redaktorzy naukowi Leszek

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne. Redaktor naukowy Leszek Patrzałek

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne. Redaktor naukowy Leszek Patrzałek Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Redaktor naukowy Leszek Patrzałek Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 13 Część 1. Ogólne problemy

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Spis treści Wstęp... 17 Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Strona internetowa stacji narciarskiej jako źródło informacji dla potencjalnych klientów... 21 Marlena

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 305 Ekonomia Redaktorzy naukowi Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 330 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka etyka środowisko Redaktorzy naukowi Leszek

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński

Finanse publiczne. Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 306 Finanse publiczne Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015

Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015 Profile zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015 1 Spis treści A. Idea kształcenia profilowanego... 3 B. Profile zawodowe oferowane na kierunku GAP w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (69) 2013

zeszyty naukowe 3 (69) 2013 zeszyty naukowe 3 (69) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Piąta publikacja Programu Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 311 Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju Redaktorzy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 307 Polityka ekonomiczna Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie MSAP AE Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE)

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 365 Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Adam Kopiński Tomasz Słoński

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo