Przywileje Klientów Citigold

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przywileje Klientów Citigold"

Transkrypt

1 Przywileje Klientów Citigold Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru Sàdowego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokoêç kapita u zak adowego wynosi z otych, kapita zosta w pe ni op acony. 06/2007

2 Przywileje Klientów Citigold

3 Wyjàtkowa oferta dla wyjàtkowych Klientów CITIGOLD WEALTH MANAGEMENT Przywileje Klientów Citigold to wyjàtkowa oferta, dzi ki której b dziecie Paƒstwo mogli cieszyç si licznymi dodatkowymi przywilejami na co dzieƒ Przywileje Klientów Citigold to opracowana wspólnie z naszymi partnerami wyjàtkowa oferta przeznaczona wy àcznie dla Klientów Citigold. Dzi ki niej b dziecie Paƒstwo mogli korzystaç z propozycji i przywilejów niedost pnych dla innych Klientów. Aby skorzystaç z przywilejów przedstawionych w niniejszym katalogu, wystarczy zg osiç si do jednego z naszych partnerów i okazaç z otà kart p atniczà Maestro lub MasterCard, wydanà do konta Citigold. Cokolwiek Paƒstwo wybierzecie pobyt w SPA, elegancki dodatek do zakupionego garnituru czy indywidualnà nauk gry w golfa zawsze b dziecie cieszyç si najwy szym standardem obs ugi i najlepszà jakoêcià oferty Valid from Until end ELECTRONIC USE ONLY

4 PRZYWILEJE KLIENTÓW CITIGOLD Podró e i wypoczynek

5 PODRÓ E I WYPOCZYNEK Club Med Wakacje z klasà Sport, wykwintna kuchnia Table coup de coeur, niezapomniana atmosfera, niezwyk e wakacje dla wymagajàcych to Club Med, wynalazca formu y all inclusive. Klienci Citigold majà mo liwoêç skorzystania ze specjalnej oferty pobytu w miejscach niedost pnych dla innych Klientów Club Med. Oferta ta zmienia si dwa razy w roku. W chwili obecnej firma proponuje wyjazd do malowniczego kurortu Club Med TRANCOSO po o onego mi dzy Rio a Salvador de Bahia w jednym z najpi kniejszych regionów Brazylii. Ka dy Klient Citigold mo e cieszyç si w biurze Club Med obs ugà VIP concierge service. Dodatkowo, aby Paƒstwa pobyt by jeszcze ciekawszy, ka dy Klient otrzyma upominek przewodnik po danym kraju. ul. Âwi tokrzyska Warszawa tel faks

6 PODRÓ E I WYPOCZYNEK Luxury Travel Luxury Travel to licencjonowane biuro podró y specjalizujàce si w turystyce luksusowej. Jego kontrahenci i partnerzy za granicà to najlepsi w tej bran y, bardzo cz sto zdobywcy najbardziej presti owych nagród turystycznych, takich jak World Travel Award, czy wyró nieni przez najbardziej liczàce si na Êwiecie czasopismo turystyczne Condé Nast Traveller. Przy minimum 7-dniowej rezerwacji w jednym z szeêciu hoteli o standardzie 5* lub 5*lux po o onych na p w. Elounda (Kreta) zostanà Paƒstwo przywitani butelkà wyêmienitego szampana Dom Perignon lub Crystal. Je eli zdecydujà si Paƒstwo na minimum 7-dniowy pobyt w hotelu w Dubaju z oferty zamieszczonej na stronie internetowej, elegancka limuzyna zabierze Paƒstwa z lotniska/na lotnisko. W trakcie pobytu otrzymajà Paƒstwo równie zaproszenie od Luxury Travel na wspania à kolacj na statku, podczas której b dzie mo na posmakowaç lokalnych potraw i pos uchaç tradycyjnej arabskiej muzyki. W ofercie znajdzie si równie coê dla mi oêników ekscytujàcych wypraw. Przy zakupie safari na min. 12 dni ka da z Klientek otrzyma torb podró nà marki Longchamps, a Klient butelk Johnny Walker Gold Label. al. Jana Paw a II Warszawa tel tel faks

7 PODRÓ E I WYPOCZYNEK Hotele SPA Dr Irena Eris Dr Irena Eris jest jednà z najbardziej znanych polskich marek. Kosmetyki Dr Irena Eris czynià kobiety pi kniejszymi i pozwalajà im d u ej zachowaç m ody wyglàd, by mog y atwiej realizowaç swe yciowe cele. Klienci Citigold mogà cieszyç si specjalnymi przywilejami w Hotelach SPA Krynica Zdrój oraz Wzgórza Dylewskie. Ka dy posiadacz z otej karty p atniczej Maestro lub MasterCard w chwili p atnoêci za pokój lub apartament otrzyma specjalny 5% rabat od ceny noclegu w stosunku do cen katalogowych oraz mo liwoêç skorzystania ze specjalnie przygotowanego Pakietu Ukojenia. Pakiet obejmuje: 2 noclegi z pe nym wy ywieniem, 1 firmowy zabieg kosmetyczny z diagnostykà stanu skóry /zamiennie dla m czyzn M-sesja, 1 Magia Spojrzenia kriozabieg z drena em limfatycznym na okolice oczu, 1 zabieg SPA z wykorzystaniem kapsu y NeoQi, 1 masa SPA goràcymi kamieniami, 1 masa Ma-Uri, 1 hydromasa i 1 bicz szkocki, nieograniczone korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny, si owni i studia cardio. Krynica Zdrój Podczas pobytu w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój b dà Paƒstwo mogli cieszyç si bezp atnym Pakietem Powitalnym, czyli wspania ym koszem owoców czekajàcym w pokoju, a tak e mo liwoêcià korzystania z sauny, si owni, jacuzzi, studia cardio oraz sali gimnastycznej. Mo liwe jest równie skorzystanie z indywidualnej eskorty do pokoju, a tak e z serwisu Êniadaniowego. Wzgórza Dylewskie Równie podczas pobytu w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie b dà Paƒstwo mogli cieszyç si bezp atnym Pakietem Powitalnym, korzystaç z profesjonalnego Business Studio, bezp atnego miejsca w hotelowym gara u oraz serwisu Êniadaniowego serwowanego do pokoju. Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój ul. Czarny Potok Krynica Zdrój tel faks Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Wysoka WieÊ Ostróda tel faks

8 PODRÓ E I WYPOCZYNEK Hotel InterContinental Warszawa Nowoczesny pi ciogwiazdkowy hotel InterContinental, mieszczàcy si w samym sercu Warszawy, jest jednym z najwy szych budynków w mieêcie. Wyró nia si zarówno architekturà, jak i bogatà ofertà us ug doskonale dostosowanych do oczekiwaƒ nawet najbardziej wymagajàcych goêci. Aby mogli Paƒstwo dog bnie poczuç atmosfer miasta, jego histori i magi, hotel InterContinental Warszawa proponuje wyjàtkowe oferty: Warszawa z przewodnikiem W ramach pakietu Klienci Citigold mogà skorzystaç z promocyjnej oferty poznania najciekawszych miejsc Warszawy. Pakiet obejmuje 3 godziny zwiedzania z profesjonalnym przewodnikiem na dowolnie wybranej trasie. Cena pakietu wynosi: 120 euro 2 osoby, 150 euro 3 osoby + cena pokoju. Warszawà po Warszawie To wspania a godzinna przeja d ka po ulicach Warszawy i Starego Miasta odrestaurowanym samochodem marki Warszawa. Po przeja d ce zostanà Paƒstwo podwiezieni do jednego z najlepszych lokali w Warszawie restauracji KOMunikat gdzie proponujemy zakoƒczyç wieczór wspania à kolacjà. Koszt takiego przejazdu to tylko 25 euro (kolacja nie jest wliczona w cen ) + cena pokoju. ul. Emilii Plater Warszawa tel faks

9 PODRÓ E I WYPOCZYNEK Polskie Hotele Historyczne Wypoczynek w Zabytkach Leisure & Heritage Wypoczynek w Zabytkach Leisure & Heritage to oferta 62 hoteli i pensjonatów mieszczàcych si w zabytkowych nieruchomoêciach w ca ej Polsce. Ka dy z tych historycznych obiektów jest inny, ka dy ma swojà specyficznà atmosfer, w asnà legend, odmienny kszta t architektoniczny. Przygotowany specjalnie dla Paƒstwa Pakiet Koneser dla 2 osób to propozycja pobytu w jednym z 62 specjalnie wybranych zabytkowych obiektów. GoÊcie witani sà kwiatami oraz koszem owoców i smako yków. Po zwiedzeniu historycznego hotelu i jego okolicy Wypoczynek w Zabytkach zaprasza na wykwintnà kolacj z butelkà specjalnie dobranego wina. Noc sp dzicie Paƒstwo w luksusowym apartamencie, a nowy dzieƒ rozpoczniecie Królewskim Âniadaniem. Pakiet jest dost pny w promocyjnej cenie. Wszyscy Klienci Citigold korzystajàcy z us ug hoteli historycznych otrzymujà Kart Klubowà Leisure & Heritage. Majà równie Paƒstwo mo liwoêç korzystania z sali bankietowo-konferencyjnej i pokoi goêcinnych w siedzibie Centrum Promocji Hoteli Historycznych w Warszawie w presti owej lokalizacji na Nowym Âwiecie. ul. Nowy Âwiat Warszawa tel faks

10 PRZYWILEJE KLIENTÓW CITIGOLD Uroda, zdrowie, sport

11 URODA, ZDROWIE, SPORT Beauty Boutique Salony Beauty Boutique sà wyjàtkowym po àczeniem instytutu urody i perfumerii, z ponad 10-letnià tradycjà na rynku. Marki, których produkty oferowane sà w salonach Beauty Boutique, sà starannie wyselekcjonowane, a ich bogata oferta daje mo liwoêç wyboru nawet najbardziej wymagajàcym. Klienci Citigold odwiedzajàcy salony Beauty Boutique otrzymajà 25% zni ki na zabiegi gabinetowe, 10% zni ki na produkty oraz atrakcyjne sezonowe oferty promocyjne. Czekajà na Paƒstwa równie zaproszenia na pokazy mody organizowane w kameralnych grupach szko y urody, Exclusive Hours oraz inne imprezy pod patronatem Beauty Boutique. Je eli zdecydujà si Paƒstwo na zakup drogà mailowà lub telefonicznie, zamówione produkty zostanà dostarczone bezp atnie bezpoêrednio do Paƒstwa domów. ul. Nawrot 1A ódê tel ul. Êw. Jana Kraków tel ul. Paderewskiego Poznaƒ tel ul. Króla Kazimierza Rzeszów tel

12 URODA, ZDROWIE, SPORT Sinnet Tennis Club Sinnet Tennis Club to najnowoczeêniejszy kompleks sportowy w Polsce, zaprojektowany i wybudowany specjalnie, aby zaspokoiç oczekiwania nawet najbardziej wymagajàcych mi oêników sportu. Ten luksusowo wyposa ony obiekt jest idealnym miejscem dla wszystkich, którzy cenià zdrowy i aktywny tryb ycia. Propozycja dla Klientów Citigold to bezp atny Weekend w Klubie, podczas którego b dziecie Paƒstwo mogli korzystaç z bogatej oferty aktywnoêci fizycznych, takich jak: tenis, squash, si ownia, aerobik, p ywalnia lub odnowa biologiczna. Po zdrowej porcji wysi ku Sinnet Tennis Club zaprasza do restauracji na terenie obiektu. ul. Go kowska Warszawa tel faks

13 URODA, ZDROWIE, SPORT Klub Buksza Polo Klub Buksza Polo to dwór, stajnie, boiska do polo i tereny rekreacyjne po o one wêród mazowieckich pól, àk i lasów. Z dala od cywilizacji, a tylko 33 km od centrum Warszawy. Oferta dla Klientów Citigold to karta cz onkowska Klubu Polo przez rok gratis. Stajàc si cz onkiem klubu, majà Paƒstwo mo liwoêç korzystania z przywilejów i korzyêci oferowanych przez wszystkich jego partnerów. Ka dy cz onek Klubu Polo otrzymuje 25% zni ki na indywidualnà nauk jazdy konnej oraz nauk gry w polo pod okiem specjalistów w malowniczej scenerii Majàtku Ziemskiego Buksza. Czekajà na Paƒstwa równie zaproszenia do strefy VIP na organizowane kilka razy w roku presti owe turnieje polo. Dodatkowo Klub oferuje 10% zni ki na pakiety sponsorskie na Turnieje Buksza Polo. Specjalnie dla cz onków Klubu Polo otwierajà si podwoje Majàtku Ziemskiego Buksza, gdzie mo liwe jest zorganizowanie imprez plenerowych i pod dachem w zale noêci od potrzeb i fantazji GoÊci. Obr b 32A Góra Kalwaria tel

14 URODA, ZDROWIE, SPORT First Warsaw Golf & Country Club Rajszew First Warsaw Golf & Country Club w Rajszewie z polem golfowym klasy mistrzowskiej jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w Polsce. Klub, oddalony zaledwie 25 km od centrum Warszawy, po o ony jest poêród malowniczej scenerii parku krajobrazowego z naturalnymi jeziorkami oraz wspania ymi starymi drzewami. Tym z Paƒstwa, którzy chcieliby wejêç do grona graczy w golfa i zostaç cz onkami klubu, First Warsaw Golf & Country Club oferuje kart cz onkowskà z 10% rabatem. Karta cz onkowska upowa nia do korzystania z wielu atrakcyjnych zni ek i rabatów, mi dzy innymi: 10% rabatu na zakup biletów Green fee, lekcje gry w golfa, wynaj cie wózka elektrycznego Club Car lub Melex, zakup artyku ów w Pro Shop lub wypo yczenie zestawu kijów golfowych. Rajszew Jab onna tel faks

15 URODA, ZDROWIE, SPORT Golf Parks Poland Wilanów W malowniczej scenerii z widokiem na ruiny starej baszty czeka na poczàtkujàcych i zaawansowanych graczy w ka dym wieku zespó instruktorów oraz profesjonalna ekipa pracowników. Klienci Citigold mogà skorzystaç z bezp atnej 20-minutowej lekcji z instruktorem (50 pi ek). Gdy Paƒstwo b dà zg biaç tajniki mistrzowskich uderzeƒ, Wasze dzieci mogà równie poznaç uroki tej wspania ej gry podczas rundy minigolfa. Z oferty mo na skorzystaç od 1 kwietnia do 30 wrzeênia. ul. Z. Vogla Warszawa tel faks

16 URODA, ZDROWIE, SPORT Medicover Medicover jest międzynarodową firmą medyczną, która blisko 12 lat temu jako pierwsza wprowadziła na polski rynek abonamentowy system opieki zdrowotnej. Medicover świadczy swoim Klientom nowoczesną i optymalną opiekę medyczną, z której można korzystać na terenie całego kraju w 15 centrach medycznych oraz w blisko 350 współpracujących placówkach opieki zdrowotnej. Aktywnie inwestuje w nowatorskie rozwiązania i technologie, dzięki którym poziom oraz zakres oferowanych usług stale się podnosi. Oferta dla Klientów Citigold to unikalny pakiet Platinium zawierający pełen zakres usług medycznych wraz z hospitalizacją w USA, którego zakup oferowany jest z 10% rabatem. tel. (22) , Piotr Osiński Ale Medicover to przede wszystkim ludzie. Dzięki staraniom zespołu ekspertów, składającego się z doświadczonych lekarzy, personelu medycznego oraz menedżerów wyspecjalizowanych w zarządzaniu ochroną zdrowia, już blisko 250 tysięcy Polaków korzysta z profesjonalnych usług medycznych Medicover.

17 PRZYWILEJE KLIENTÓW CITIGOLD Moda i styl

18 MODA I STYL Laurèl Kolekcje marki Laurèl cechuje elegancja i wygoda, a połączenie świeżych kolorów z efektownymi aplikacjami sprawia, że zawsze są wyjątkowo kobiece i na czasie. Propozycja Laurèl Shop to możliwość bezpłatnej konsultacji ze stylistą. Klienci Citigold będą również otrzymywać powiadomienia o najnowszych kolekcjach i dostawach oraz zaproszenia do uczestnictwa we wcześniejszych zamkniętych wyprzedażach. Najnowsze kolekcje w salonach Laurèl będą Państwo mogli oglądać przy kieliszku szampana. Metropolitan pl. Pi sudskiego Warszawa tel

19 MODA I STYL Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna jest Êwiatowym liderem na rynku ekskluzywnej odzie y m skiej i producentem tkanin. Linie Ermenegildo Zegna, Z Zegna i Zegna Sport to trzy style elegancji najwy szej klasy. Ubrania szyte na miar to najbardziej ekskluzywna forma garderoby. Wiosnà i jesienià salon Ermenegildo Zegna odwiedza mistrz serwisu Su Misura (szyte na miar ). We wspó pracy z Klientem tworzy on garderob pozwalajàcà wyraziç osobisty smak i styl Klienta. Paleta tkanin na p aszcze i marynarki obejmuje ponad 450 rodzajów tekstyliów, produkowanych przez Lanificio Ermenegildo Zegna od klasyków, po udoskonalone dzi ki nowym technologiom materia y. Koszule szyte sà z 200 rodzajów tkanin, a ich guziki zrobione z australijskiej masy per owej. Koneserzy krawatów majà do dyspozycji 50 rodzajów jedwabiu. Przy zakupie garnituru, marynarki lub p aszcza na miar Klienci Citigold otrzymajà gratis koszul szytà na miar. Czekajà na Paƒstwa równie zaproszenia na wczeêniejsze, sezonowe, zamkni te wyprzeda e oraz na pokazy mody organizowane przez firm bàdê jej partnerów. Klienci Citigold b dà równie otrzymywaç katalogi z najnowszà kolekcjà oraz powiadomienia o zmianach kolekcji i nowych dostawach. pl. Trzech Krzy y Warszawa tel ul. Paderewskiego Poznaƒ tel

20 MODA I STYL Burberry Burberry to najbardziej ekskluzywna brytyjska marka. Chocia liczy sobie ju ponad 150 lat, àczy tradycj z wyznaczaniem trendów i wcià zdobywa nowych wielbicieli. Klienci Citigold b dà otrzymywaç katalogi z najnowszà kolekcjà oraz powiadomienia o zmianach kolekcji i nowych dostawach. Firma Burberry zaprasza równie na pokazy mody organizowane przez firm lub jej partnerów oraz na wczeêniejsze, sezonowe, zamkni te wyprzeda e. Dodatkowo Klienci Citigold b dà mogli korzystaç ze specjalnego sta ego rabatu w wysokoêci 5% na zakup torebek. pl. Trzech Krzy y Warszawa tel

21 MODA I STYL Boss BOSS jest jednà z najbardziej znanych marek w Êwiecie mody. Sportowe i eleganckie kolekcje m skie, a tak e kolekcje damskie cieszà si mi dzynarodowym uznaniem. Klienci Citigold b dà otrzymywaç informacje o najnowszych kolekcjach i dostawach, a tak e zaproszenia na specjalne zamkni te wyprzeda e. Dodatkowo, dla Klientów dokonujàcych p atnoêci kartà Citigold, przygotowaliêmy ofert specjalnà. Oferta obowiàzuje w wymienionych obok salonach. pl. Trzech Krzy y 10/ Warszawa ul. Podgórska Kraków ul. Chorzowska Katowice

22 MODA I STYL Forget-me-Not Forget-me-Not to miejsce zwiàzane z modà, kulturà i sztukà. To pierwszy w Polsce powojenny dom mody promujàcy projektantów z ca ego Êwiata. Jako nowi Klienci otrzymujà Paƒstwo Z otà Kart, która upowa nia do rabatu w wysokoêci 10% na wszelkie kolekcje Forget-me-Not Fashion oraz Forget-me-Not Gift. W salonach Forget-me-Not Fashion zawsze mogà Paƒstwo liczyç na indywidualnà obs ug i dopasowanie wybranych ubraƒ do swoich rozmiarów. Klienci Citigold zapraszani b dà na pokazy mody Domu Mody Forget-me-Not, premiery kolekcji polskich i zagranicznych projektantów oraz na inne wydarzenia zwiàzane z modà, np. Warsaw Fashion Street, New Look Design. Kolekcje Domu Mody Forget-me-Not tworzà projektanci z ca ego Êwiata: Mary Frances, Natasha Farina, Linda Lacroix, Ericskon Beamon, Micha Starost, Natasha Pavlushenko. Dom Mody ul. Chmielna 21/ Warszawa ul. Chmielna Warszawa tel Z ote Tarasy ul. Z ota Warszawa tel D ugi Targ Gdaƒsk tel Krupówki Zakopane

23 MODA I STYL Montblanc Firma Montblanc s ynie z ekskluzywnych produktów. W swojej ofercie ma eleganckie pióra, zegarki, torby i teczki, a ostatnio równie bi uteri dla paƒ. Ka dy Klient Citigold otrzyma przy zakupie upominek niespodziank od firmy Montblanc. Dodatkowo przy zakupie przyborów do pisania mo e skorzystaç z unikatowej us ugi bezp atnego grawerowania inicja ów lub imienia i nazwiska gratis i/lub przy zakupie akcesoriów skórzanych t oczenia inicja ów. Przy pierwszym zakupie Klient otrzyma voucher na 15% rabat do wykorzystania przy nast pnym zakupie. ul. Nowy Âwiat Warszawa tel Galeria Kazimierz ul. Podgórska Kraków tel Firma Montblanc zaprasza równie na ekskluzywne wieczory wyprzeda y dla Z otych VIP-ów, urzàdzane wy àcznie dla Klientów Citigold, gdzie przy lampce wyêmienitego wina i w atrakcyjnych cenach b dzie mo na kupiç wyroby firmy.

24 MODA I STYL Bang & Olufsen Bang & Olufsen to marka dobrze znana melomanom i wielbicielom pi knych, niepowtarzalnych form, którzy w domowym zaciszu chcà cieszyç si doskona à jakoêcià obrazu i dêwi ku. Najnowsze rozwiàzania technologiczne w po àczeniu z eleganckà, prostà formà sà wizytówkà sprz tu audio i wideo sygnowanego logo B&O. Aby wprowadziç Paƒstwa w Êwiat doskona ego dêwi ku i obrazu, firma Bang & Olufsen przygotowa a specjalnà ofert dla Klientów Citigold. Propozycja obejmuje bezp atne konsultacje z ekspertami B&O, którzy doradzà fachowo w kwestii doboru optymalnych rozwiàzaƒ audio, wideo i multimediów B&O. Klienci Citigold b dà na bie àco otrzymywaç informacje o nowoêciach w ofercie firmy oraz zaproszenia na zamkni te, ekskluzywne pokazy systemów kina domowego oraz inne wydarzenia organizowane zarówno przez firm Bang & Olufsen, jak i przez jej partnerów. ul. Pi kna Warszawa tel ul. Paderewskiego Poznaƒ tel ul. Dworcowa Katowice tel Dodatkowo Klienci Citigold otrzymajà specjalny rabat w wysokoêci 10% na zakupy dokonywane w salonach firmowych na terenie ca ego kraju.

25 MODA I STYL Volvo Samochody Volvo stanowià idea skandynawskiego wzornictwa, prezentujàc doskona à harmoni sztuki i technologii. Volvo wyznaje zasad, e mo na jednoczeênie cieszyç si yciem i je chroniç. Wszyscy Klienci Citigold, którzy do koƒca kwietnia 2008 roku kupià samochód Volvo w Autoryzowanej Sieci Dealerskiej, b dà mogli wziàç udzia w bezp atnym jednodniowym kursie Szko a Bezpiecznej Jazdy. W czasie kursu specjaliêci w dziedzinie bezpieczeƒstwa drogowego podzielà si z Paƒstwem swojà wiedzà i doêwiadczeniem, pomogà osiàgnàç pe en komfort i poczucie pewnoêci za kierownicà VOLVO ( ) VOLVO ( ) Aby wziàç udzia w kursie, nale y zadzwoniç pod numer infolinii Volvo VOLVO ( ) lub VOLVO ( ) i zg osiç ch ç uczestnictwa. W asny udzia mogà Paƒstwo scedowaç na ma onka lub pe noletnie dziecko. IloÊç miejsc jest ograniczona, decyduje kolejnoêç zg oszeƒ.

26 Karta Kredytowa Citibank Platinum KARTA PLATINUM Karta Kredytowa Citibank Platinum to najbardziej presti owa Karta Kredytowa w ofercie Citi Handlowy. Jest przeznaczona dla osób, które znajà prawdziwà wartoêç swojego czasu i pieni dzy. Dla tych, którzy szukajà jakoêci, wygody i profesjonalizmu. Posiadacze Karty Kredytowej Citibank Platinum korzystajà mi dzy innymi z: Najwy szego, przyznawanego indywidualnie limitu kredytowego. Wyd u onego okresu nieoprocentowanego kredytu na karcie Platinum okres kredytu bez odsetek wynosi a do 56 dni. Rozszerzonej ochrony w przypadku utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialnoêç za transakcje bez u ycia PIN-u dokonane bez wiedzy i zgody posiadacza nawet do 72 godzin przed zastrze eniem karty. Us uga bezp atna. Bezp atnej linii CitiPhone bezp atne po àczenie do specjalnie dedykowanego zespo u Doradców CitiPhone. Us ugi Assistance szybka pomoc i informacja w codziennych sytuacjach i problemach zwiàzanych ze zdrowiem, domem czy samochodem. Serwisu Concierge us ugi organizacyjno- -rezerwacyjne, np. dostawa kwiatów, rezerwacja biletów na koncert lub stolika w restauracji. Klubu Citibank Platinum zni ki i specjalne przywileje przy korzystaniu z ekskluzywnych us ug i przy zakupie produktów oferowanych przez partnerów Klubu Citibank Platinum. Klienci Citigold otrzymujà Kart Kredytowà Citibank Platinum bez op aty rocznej za wydanie i u ytkowanie. Aby zamówiç Kart Platinum, wystarczy skontaktowaç si z Osobistym Doradcà lub zadzwoniç do CitiPhone

27 Oferta obowiàzuje do 30 kwietnia 2009 r. Korzystanie z Konta Osobistego Citigold oraz Karta Kredytowa Citibank: Visa Platinum,Platinum MasterCard, LOT Platinum jest bezp atne, gdy Paƒstwa Êrednie miesi czne saldo na wszystkich rachunkach wynosi co najmniej z. Natomiast gdy Êrednie miesi czne saldo na wszystkich rachunkach Klienta wynosi poni ej z za prowadzenie Konta Osobistego Citigold jest pobierana op ata w kwocie 95 z a op ata roczna za wydanie i korzystanie z Karty Kredytowej Citibank: Visa Platinum, Platinum MasterCard, LOT Platinum, wynosi 700 z.

Klub Karty Kredytowej Citibank Platinum

Klub Karty Kredytowej Citibank Platinum Klub Karty Kredytowej Citibank Platinum Vacheron Constantin ekskluzywny zegarek szwajcarski Vacheron Constantin to jedna z najstarszych marek zegarmistrzowskich na Êwiecie. Firma powsta a w 1755 roku i

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y.

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y. Nowe wyzwania touroperatorów Dodatek do pisma branżowego Wiadomości Turystyczne www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl tel. (022) 822 20 16 Dodatek specjalny 16-30 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007.

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Spis treêci. Drogi GoÊciu, zwracaj uwag na znak Q! W programie Znak JakoÊci Szwajcarskiej Turystyki wiodàce

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Segment o rosnàcym potencjale

Segment o rosnàcym potencjale Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH WYBIERAJ W PRZYWILEJACH SPIS TREŚCI WSTĘP............................................................................................ 3 WYPOCZYNEK I ROZRYWKA........................................................................

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (83) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (83) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (83) 12010 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 12. Bauma znów zachwyci! rozmowa z Georgiem Mollerem,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

Kolor jak lekarstwo. Polski rynek handlowy. Tak to sobie wymyêli am 1/12. Trendy na rok 2012. powraca na w aêciwe tory

Kolor jak lekarstwo. Polski rynek handlowy. Tak to sobie wymyêli am 1/12. Trendy na rok 2012. powraca na w aêciwe tory ambienteissn 1730-2676 1/12 marzec - kwiecieƒ - maj czasopismo bran y wyposa enia wn trz cena 12,50 z (w tym 8% VAT) Kolor jak lekarstwo Trendy na rok 2012 Polski rynek handlowy powraca na w aêciwe tory

Bardziej szczegółowo

Wakacje z KlasÑ ZIMA 2014/15

Wakacje z KlasÑ ZIMA 2014/15 Wakacje z KlasÑ ZIMA 2014/15 WHERE WILL YOUR IMAGINATION TAKE YOU? 1 Club Med w najlepszych narciarskich regionach Europy i Azji Kraj Komfort klubu Nazwa klubu Odnowiony klub Opis na str. Region Hotel

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo