Przywileje Klientów Citigold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przywileje Klientów Citigold"

Transkrypt

1 Przywileje Klientów Citigold Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru Sàdowego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokoêç kapita u zak adowego wynosi z otych, kapita zosta w pe ni op acony. 06/2007

2 Przywileje Klientów Citigold

3 Wyjàtkowa oferta dla wyjàtkowych Klientów CITIGOLD WEALTH MANAGEMENT Przywileje Klientów Citigold to wyjàtkowa oferta, dzi ki której b dziecie Paƒstwo mogli cieszyç si licznymi dodatkowymi przywilejami na co dzieƒ Przywileje Klientów Citigold to opracowana wspólnie z naszymi partnerami wyjàtkowa oferta przeznaczona wy àcznie dla Klientów Citigold. Dzi ki niej b dziecie Paƒstwo mogli korzystaç z propozycji i przywilejów niedost pnych dla innych Klientów. Aby skorzystaç z przywilejów przedstawionych w niniejszym katalogu, wystarczy zg osiç si do jednego z naszych partnerów i okazaç z otà kart p atniczà Maestro lub MasterCard, wydanà do konta Citigold. Cokolwiek Paƒstwo wybierzecie pobyt w SPA, elegancki dodatek do zakupionego garnituru czy indywidualnà nauk gry w golfa zawsze b dziecie cieszyç si najwy szym standardem obs ugi i najlepszà jakoêcià oferty Valid from Until end ELECTRONIC USE ONLY

4 PRZYWILEJE KLIENTÓW CITIGOLD Podró e i wypoczynek

5 PODRÓ E I WYPOCZYNEK Club Med Wakacje z klasà Sport, wykwintna kuchnia Table coup de coeur, niezapomniana atmosfera, niezwyk e wakacje dla wymagajàcych to Club Med, wynalazca formu y all inclusive. Klienci Citigold majà mo liwoêç skorzystania ze specjalnej oferty pobytu w miejscach niedost pnych dla innych Klientów Club Med. Oferta ta zmienia si dwa razy w roku. W chwili obecnej firma proponuje wyjazd do malowniczego kurortu Club Med TRANCOSO po o onego mi dzy Rio a Salvador de Bahia w jednym z najpi kniejszych regionów Brazylii. Ka dy Klient Citigold mo e cieszyç si w biurze Club Med obs ugà VIP concierge service. Dodatkowo, aby Paƒstwa pobyt by jeszcze ciekawszy, ka dy Klient otrzyma upominek przewodnik po danym kraju. ul. Âwi tokrzyska Warszawa tel faks

6 PODRÓ E I WYPOCZYNEK Luxury Travel Luxury Travel to licencjonowane biuro podró y specjalizujàce si w turystyce luksusowej. Jego kontrahenci i partnerzy za granicà to najlepsi w tej bran y, bardzo cz sto zdobywcy najbardziej presti owych nagród turystycznych, takich jak World Travel Award, czy wyró nieni przez najbardziej liczàce si na Êwiecie czasopismo turystyczne Condé Nast Traveller. Przy minimum 7-dniowej rezerwacji w jednym z szeêciu hoteli o standardzie 5* lub 5*lux po o onych na p w. Elounda (Kreta) zostanà Paƒstwo przywitani butelkà wyêmienitego szampana Dom Perignon lub Crystal. Je eli zdecydujà si Paƒstwo na minimum 7-dniowy pobyt w hotelu w Dubaju z oferty zamieszczonej na stronie internetowej, elegancka limuzyna zabierze Paƒstwa z lotniska/na lotnisko. W trakcie pobytu otrzymajà Paƒstwo równie zaproszenie od Luxury Travel na wspania à kolacj na statku, podczas której b dzie mo na posmakowaç lokalnych potraw i pos uchaç tradycyjnej arabskiej muzyki. W ofercie znajdzie si równie coê dla mi oêników ekscytujàcych wypraw. Przy zakupie safari na min. 12 dni ka da z Klientek otrzyma torb podró nà marki Longchamps, a Klient butelk Johnny Walker Gold Label. al. Jana Paw a II Warszawa tel tel faks

7 PODRÓ E I WYPOCZYNEK Hotele SPA Dr Irena Eris Dr Irena Eris jest jednà z najbardziej znanych polskich marek. Kosmetyki Dr Irena Eris czynià kobiety pi kniejszymi i pozwalajà im d u ej zachowaç m ody wyglàd, by mog y atwiej realizowaç swe yciowe cele. Klienci Citigold mogà cieszyç si specjalnymi przywilejami w Hotelach SPA Krynica Zdrój oraz Wzgórza Dylewskie. Ka dy posiadacz z otej karty p atniczej Maestro lub MasterCard w chwili p atnoêci za pokój lub apartament otrzyma specjalny 5% rabat od ceny noclegu w stosunku do cen katalogowych oraz mo liwoêç skorzystania ze specjalnie przygotowanego Pakietu Ukojenia. Pakiet obejmuje: 2 noclegi z pe nym wy ywieniem, 1 firmowy zabieg kosmetyczny z diagnostykà stanu skóry /zamiennie dla m czyzn M-sesja, 1 Magia Spojrzenia kriozabieg z drena em limfatycznym na okolice oczu, 1 zabieg SPA z wykorzystaniem kapsu y NeoQi, 1 masa SPA goràcymi kamieniami, 1 masa Ma-Uri, 1 hydromasa i 1 bicz szkocki, nieograniczone korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny, si owni i studia cardio. Krynica Zdrój Podczas pobytu w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój b dà Paƒstwo mogli cieszyç si bezp atnym Pakietem Powitalnym, czyli wspania ym koszem owoców czekajàcym w pokoju, a tak e mo liwoêcià korzystania z sauny, si owni, jacuzzi, studia cardio oraz sali gimnastycznej. Mo liwe jest równie skorzystanie z indywidualnej eskorty do pokoju, a tak e z serwisu Êniadaniowego. Wzgórza Dylewskie Równie podczas pobytu w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie b dà Paƒstwo mogli cieszyç si bezp atnym Pakietem Powitalnym, korzystaç z profesjonalnego Business Studio, bezp atnego miejsca w hotelowym gara u oraz serwisu Êniadaniowego serwowanego do pokoju. Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój ul. Czarny Potok Krynica Zdrój tel faks Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Wysoka WieÊ Ostróda tel faks

8 PODRÓ E I WYPOCZYNEK Hotel InterContinental Warszawa Nowoczesny pi ciogwiazdkowy hotel InterContinental, mieszczàcy si w samym sercu Warszawy, jest jednym z najwy szych budynków w mieêcie. Wyró nia si zarówno architekturà, jak i bogatà ofertà us ug doskonale dostosowanych do oczekiwaƒ nawet najbardziej wymagajàcych goêci. Aby mogli Paƒstwo dog bnie poczuç atmosfer miasta, jego histori i magi, hotel InterContinental Warszawa proponuje wyjàtkowe oferty: Warszawa z przewodnikiem W ramach pakietu Klienci Citigold mogà skorzystaç z promocyjnej oferty poznania najciekawszych miejsc Warszawy. Pakiet obejmuje 3 godziny zwiedzania z profesjonalnym przewodnikiem na dowolnie wybranej trasie. Cena pakietu wynosi: 120 euro 2 osoby, 150 euro 3 osoby + cena pokoju. Warszawà po Warszawie To wspania a godzinna przeja d ka po ulicach Warszawy i Starego Miasta odrestaurowanym samochodem marki Warszawa. Po przeja d ce zostanà Paƒstwo podwiezieni do jednego z najlepszych lokali w Warszawie restauracji KOMunikat gdzie proponujemy zakoƒczyç wieczór wspania à kolacjà. Koszt takiego przejazdu to tylko 25 euro (kolacja nie jest wliczona w cen ) + cena pokoju. ul. Emilii Plater Warszawa tel faks

9 PODRÓ E I WYPOCZYNEK Polskie Hotele Historyczne Wypoczynek w Zabytkach Leisure & Heritage Wypoczynek w Zabytkach Leisure & Heritage to oferta 62 hoteli i pensjonatów mieszczàcych si w zabytkowych nieruchomoêciach w ca ej Polsce. Ka dy z tych historycznych obiektów jest inny, ka dy ma swojà specyficznà atmosfer, w asnà legend, odmienny kszta t architektoniczny. Przygotowany specjalnie dla Paƒstwa Pakiet Koneser dla 2 osób to propozycja pobytu w jednym z 62 specjalnie wybranych zabytkowych obiektów. GoÊcie witani sà kwiatami oraz koszem owoców i smako yków. Po zwiedzeniu historycznego hotelu i jego okolicy Wypoczynek w Zabytkach zaprasza na wykwintnà kolacj z butelkà specjalnie dobranego wina. Noc sp dzicie Paƒstwo w luksusowym apartamencie, a nowy dzieƒ rozpoczniecie Królewskim Âniadaniem. Pakiet jest dost pny w promocyjnej cenie. Wszyscy Klienci Citigold korzystajàcy z us ug hoteli historycznych otrzymujà Kart Klubowà Leisure & Heritage. Majà równie Paƒstwo mo liwoêç korzystania z sali bankietowo-konferencyjnej i pokoi goêcinnych w siedzibie Centrum Promocji Hoteli Historycznych w Warszawie w presti owej lokalizacji na Nowym Âwiecie. ul. Nowy Âwiat Warszawa tel faks

10 PRZYWILEJE KLIENTÓW CITIGOLD Uroda, zdrowie, sport

11 URODA, ZDROWIE, SPORT Beauty Boutique Salony Beauty Boutique sà wyjàtkowym po àczeniem instytutu urody i perfumerii, z ponad 10-letnià tradycjà na rynku. Marki, których produkty oferowane sà w salonach Beauty Boutique, sà starannie wyselekcjonowane, a ich bogata oferta daje mo liwoêç wyboru nawet najbardziej wymagajàcym. Klienci Citigold odwiedzajàcy salony Beauty Boutique otrzymajà 25% zni ki na zabiegi gabinetowe, 10% zni ki na produkty oraz atrakcyjne sezonowe oferty promocyjne. Czekajà na Paƒstwa równie zaproszenia na pokazy mody organizowane w kameralnych grupach szko y urody, Exclusive Hours oraz inne imprezy pod patronatem Beauty Boutique. Je eli zdecydujà si Paƒstwo na zakup drogà mailowà lub telefonicznie, zamówione produkty zostanà dostarczone bezp atnie bezpoêrednio do Paƒstwa domów. ul. Nawrot 1A ódê tel ul. Êw. Jana Kraków tel ul. Paderewskiego Poznaƒ tel ul. Króla Kazimierza Rzeszów tel

12 URODA, ZDROWIE, SPORT Sinnet Tennis Club Sinnet Tennis Club to najnowoczeêniejszy kompleks sportowy w Polsce, zaprojektowany i wybudowany specjalnie, aby zaspokoiç oczekiwania nawet najbardziej wymagajàcych mi oêników sportu. Ten luksusowo wyposa ony obiekt jest idealnym miejscem dla wszystkich, którzy cenià zdrowy i aktywny tryb ycia. Propozycja dla Klientów Citigold to bezp atny Weekend w Klubie, podczas którego b dziecie Paƒstwo mogli korzystaç z bogatej oferty aktywnoêci fizycznych, takich jak: tenis, squash, si ownia, aerobik, p ywalnia lub odnowa biologiczna. Po zdrowej porcji wysi ku Sinnet Tennis Club zaprasza do restauracji na terenie obiektu. ul. Go kowska Warszawa tel faks

13 URODA, ZDROWIE, SPORT Klub Buksza Polo Klub Buksza Polo to dwór, stajnie, boiska do polo i tereny rekreacyjne po o one wêród mazowieckich pól, àk i lasów. Z dala od cywilizacji, a tylko 33 km od centrum Warszawy. Oferta dla Klientów Citigold to karta cz onkowska Klubu Polo przez rok gratis. Stajàc si cz onkiem klubu, majà Paƒstwo mo liwoêç korzystania z przywilejów i korzyêci oferowanych przez wszystkich jego partnerów. Ka dy cz onek Klubu Polo otrzymuje 25% zni ki na indywidualnà nauk jazdy konnej oraz nauk gry w polo pod okiem specjalistów w malowniczej scenerii Majàtku Ziemskiego Buksza. Czekajà na Paƒstwa równie zaproszenia do strefy VIP na organizowane kilka razy w roku presti owe turnieje polo. Dodatkowo Klub oferuje 10% zni ki na pakiety sponsorskie na Turnieje Buksza Polo. Specjalnie dla cz onków Klubu Polo otwierajà si podwoje Majàtku Ziemskiego Buksza, gdzie mo liwe jest zorganizowanie imprez plenerowych i pod dachem w zale noêci od potrzeb i fantazji GoÊci. Obr b 32A Góra Kalwaria tel

14 URODA, ZDROWIE, SPORT First Warsaw Golf & Country Club Rajszew First Warsaw Golf & Country Club w Rajszewie z polem golfowym klasy mistrzowskiej jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w Polsce. Klub, oddalony zaledwie 25 km od centrum Warszawy, po o ony jest poêród malowniczej scenerii parku krajobrazowego z naturalnymi jeziorkami oraz wspania ymi starymi drzewami. Tym z Paƒstwa, którzy chcieliby wejêç do grona graczy w golfa i zostaç cz onkami klubu, First Warsaw Golf & Country Club oferuje kart cz onkowskà z 10% rabatem. Karta cz onkowska upowa nia do korzystania z wielu atrakcyjnych zni ek i rabatów, mi dzy innymi: 10% rabatu na zakup biletów Green fee, lekcje gry w golfa, wynaj cie wózka elektrycznego Club Car lub Melex, zakup artyku ów w Pro Shop lub wypo yczenie zestawu kijów golfowych. Rajszew Jab onna tel faks

15 URODA, ZDROWIE, SPORT Golf Parks Poland Wilanów W malowniczej scenerii z widokiem na ruiny starej baszty czeka na poczàtkujàcych i zaawansowanych graczy w ka dym wieku zespó instruktorów oraz profesjonalna ekipa pracowników. Klienci Citigold mogà skorzystaç z bezp atnej 20-minutowej lekcji z instruktorem (50 pi ek). Gdy Paƒstwo b dà zg biaç tajniki mistrzowskich uderzeƒ, Wasze dzieci mogà równie poznaç uroki tej wspania ej gry podczas rundy minigolfa. Z oferty mo na skorzystaç od 1 kwietnia do 30 wrzeênia. ul. Z. Vogla Warszawa tel faks

16 URODA, ZDROWIE, SPORT Medicover Medicover jest międzynarodową firmą medyczną, która blisko 12 lat temu jako pierwsza wprowadziła na polski rynek abonamentowy system opieki zdrowotnej. Medicover świadczy swoim Klientom nowoczesną i optymalną opiekę medyczną, z której można korzystać na terenie całego kraju w 15 centrach medycznych oraz w blisko 350 współpracujących placówkach opieki zdrowotnej. Aktywnie inwestuje w nowatorskie rozwiązania i technologie, dzięki którym poziom oraz zakres oferowanych usług stale się podnosi. Oferta dla Klientów Citigold to unikalny pakiet Platinium zawierający pełen zakres usług medycznych wraz z hospitalizacją w USA, którego zakup oferowany jest z 10% rabatem. tel. (22) , Piotr Osiński Ale Medicover to przede wszystkim ludzie. Dzięki staraniom zespołu ekspertów, składającego się z doświadczonych lekarzy, personelu medycznego oraz menedżerów wyspecjalizowanych w zarządzaniu ochroną zdrowia, już blisko 250 tysięcy Polaków korzysta z profesjonalnych usług medycznych Medicover.

17 PRZYWILEJE KLIENTÓW CITIGOLD Moda i styl

18 MODA I STYL Laurèl Kolekcje marki Laurèl cechuje elegancja i wygoda, a połączenie świeżych kolorów z efektownymi aplikacjami sprawia, że zawsze są wyjątkowo kobiece i na czasie. Propozycja Laurèl Shop to możliwość bezpłatnej konsultacji ze stylistą. Klienci Citigold będą również otrzymywać powiadomienia o najnowszych kolekcjach i dostawach oraz zaproszenia do uczestnictwa we wcześniejszych zamkniętych wyprzedażach. Najnowsze kolekcje w salonach Laurèl będą Państwo mogli oglądać przy kieliszku szampana. Metropolitan pl. Pi sudskiego Warszawa tel

19 MODA I STYL Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna jest Êwiatowym liderem na rynku ekskluzywnej odzie y m skiej i producentem tkanin. Linie Ermenegildo Zegna, Z Zegna i Zegna Sport to trzy style elegancji najwy szej klasy. Ubrania szyte na miar to najbardziej ekskluzywna forma garderoby. Wiosnà i jesienià salon Ermenegildo Zegna odwiedza mistrz serwisu Su Misura (szyte na miar ). We wspó pracy z Klientem tworzy on garderob pozwalajàcà wyraziç osobisty smak i styl Klienta. Paleta tkanin na p aszcze i marynarki obejmuje ponad 450 rodzajów tekstyliów, produkowanych przez Lanificio Ermenegildo Zegna od klasyków, po udoskonalone dzi ki nowym technologiom materia y. Koszule szyte sà z 200 rodzajów tkanin, a ich guziki zrobione z australijskiej masy per owej. Koneserzy krawatów majà do dyspozycji 50 rodzajów jedwabiu. Przy zakupie garnituru, marynarki lub p aszcza na miar Klienci Citigold otrzymajà gratis koszul szytà na miar. Czekajà na Paƒstwa równie zaproszenia na wczeêniejsze, sezonowe, zamkni te wyprzeda e oraz na pokazy mody organizowane przez firm bàdê jej partnerów. Klienci Citigold b dà równie otrzymywaç katalogi z najnowszà kolekcjà oraz powiadomienia o zmianach kolekcji i nowych dostawach. pl. Trzech Krzy y Warszawa tel ul. Paderewskiego Poznaƒ tel

20 MODA I STYL Burberry Burberry to najbardziej ekskluzywna brytyjska marka. Chocia liczy sobie ju ponad 150 lat, àczy tradycj z wyznaczaniem trendów i wcià zdobywa nowych wielbicieli. Klienci Citigold b dà otrzymywaç katalogi z najnowszà kolekcjà oraz powiadomienia o zmianach kolekcji i nowych dostawach. Firma Burberry zaprasza równie na pokazy mody organizowane przez firm lub jej partnerów oraz na wczeêniejsze, sezonowe, zamkni te wyprzeda e. Dodatkowo Klienci Citigold b dà mogli korzystaç ze specjalnego sta ego rabatu w wysokoêci 5% na zakup torebek. pl. Trzech Krzy y Warszawa tel

21 MODA I STYL Boss BOSS jest jednà z najbardziej znanych marek w Êwiecie mody. Sportowe i eleganckie kolekcje m skie, a tak e kolekcje damskie cieszà si mi dzynarodowym uznaniem. Klienci Citigold b dà otrzymywaç informacje o najnowszych kolekcjach i dostawach, a tak e zaproszenia na specjalne zamkni te wyprzeda e. Dodatkowo, dla Klientów dokonujàcych p atnoêci kartà Citigold, przygotowaliêmy ofert specjalnà. Oferta obowiàzuje w wymienionych obok salonach. pl. Trzech Krzy y 10/ Warszawa ul. Podgórska Kraków ul. Chorzowska Katowice

22 MODA I STYL Forget-me-Not Forget-me-Not to miejsce zwiàzane z modà, kulturà i sztukà. To pierwszy w Polsce powojenny dom mody promujàcy projektantów z ca ego Êwiata. Jako nowi Klienci otrzymujà Paƒstwo Z otà Kart, która upowa nia do rabatu w wysokoêci 10% na wszelkie kolekcje Forget-me-Not Fashion oraz Forget-me-Not Gift. W salonach Forget-me-Not Fashion zawsze mogà Paƒstwo liczyç na indywidualnà obs ug i dopasowanie wybranych ubraƒ do swoich rozmiarów. Klienci Citigold zapraszani b dà na pokazy mody Domu Mody Forget-me-Not, premiery kolekcji polskich i zagranicznych projektantów oraz na inne wydarzenia zwiàzane z modà, np. Warsaw Fashion Street, New Look Design. Kolekcje Domu Mody Forget-me-Not tworzà projektanci z ca ego Êwiata: Mary Frances, Natasha Farina, Linda Lacroix, Ericskon Beamon, Micha Starost, Natasha Pavlushenko. Dom Mody ul. Chmielna 21/ Warszawa ul. Chmielna Warszawa tel Z ote Tarasy ul. Z ota Warszawa tel D ugi Targ Gdaƒsk tel Krupówki Zakopane

23 MODA I STYL Montblanc Firma Montblanc s ynie z ekskluzywnych produktów. W swojej ofercie ma eleganckie pióra, zegarki, torby i teczki, a ostatnio równie bi uteri dla paƒ. Ka dy Klient Citigold otrzyma przy zakupie upominek niespodziank od firmy Montblanc. Dodatkowo przy zakupie przyborów do pisania mo e skorzystaç z unikatowej us ugi bezp atnego grawerowania inicja ów lub imienia i nazwiska gratis i/lub przy zakupie akcesoriów skórzanych t oczenia inicja ów. Przy pierwszym zakupie Klient otrzyma voucher na 15% rabat do wykorzystania przy nast pnym zakupie. ul. Nowy Âwiat Warszawa tel Galeria Kazimierz ul. Podgórska Kraków tel Firma Montblanc zaprasza równie na ekskluzywne wieczory wyprzeda y dla Z otych VIP-ów, urzàdzane wy àcznie dla Klientów Citigold, gdzie przy lampce wyêmienitego wina i w atrakcyjnych cenach b dzie mo na kupiç wyroby firmy.

24 MODA I STYL Bang & Olufsen Bang & Olufsen to marka dobrze znana melomanom i wielbicielom pi knych, niepowtarzalnych form, którzy w domowym zaciszu chcà cieszyç si doskona à jakoêcià obrazu i dêwi ku. Najnowsze rozwiàzania technologiczne w po àczeniu z eleganckà, prostà formà sà wizytówkà sprz tu audio i wideo sygnowanego logo B&O. Aby wprowadziç Paƒstwa w Êwiat doskona ego dêwi ku i obrazu, firma Bang & Olufsen przygotowa a specjalnà ofert dla Klientów Citigold. Propozycja obejmuje bezp atne konsultacje z ekspertami B&O, którzy doradzà fachowo w kwestii doboru optymalnych rozwiàzaƒ audio, wideo i multimediów B&O. Klienci Citigold b dà na bie àco otrzymywaç informacje o nowoêciach w ofercie firmy oraz zaproszenia na zamkni te, ekskluzywne pokazy systemów kina domowego oraz inne wydarzenia organizowane zarówno przez firm Bang & Olufsen, jak i przez jej partnerów. ul. Pi kna Warszawa tel ul. Paderewskiego Poznaƒ tel ul. Dworcowa Katowice tel Dodatkowo Klienci Citigold otrzymajà specjalny rabat w wysokoêci 10% na zakupy dokonywane w salonach firmowych na terenie ca ego kraju.

25 MODA I STYL Volvo Samochody Volvo stanowià idea skandynawskiego wzornictwa, prezentujàc doskona à harmoni sztuki i technologii. Volvo wyznaje zasad, e mo na jednoczeênie cieszyç si yciem i je chroniç. Wszyscy Klienci Citigold, którzy do koƒca kwietnia 2008 roku kupià samochód Volvo w Autoryzowanej Sieci Dealerskiej, b dà mogli wziàç udzia w bezp atnym jednodniowym kursie Szko a Bezpiecznej Jazdy. W czasie kursu specjaliêci w dziedzinie bezpieczeƒstwa drogowego podzielà si z Paƒstwem swojà wiedzà i doêwiadczeniem, pomogà osiàgnàç pe en komfort i poczucie pewnoêci za kierownicà VOLVO ( ) VOLVO ( ) Aby wziàç udzia w kursie, nale y zadzwoniç pod numer infolinii Volvo VOLVO ( ) lub VOLVO ( ) i zg osiç ch ç uczestnictwa. W asny udzia mogà Paƒstwo scedowaç na ma onka lub pe noletnie dziecko. IloÊç miejsc jest ograniczona, decyduje kolejnoêç zg oszeƒ.

26 Karta Kredytowa Citibank Platinum KARTA PLATINUM Karta Kredytowa Citibank Platinum to najbardziej presti owa Karta Kredytowa w ofercie Citi Handlowy. Jest przeznaczona dla osób, które znajà prawdziwà wartoêç swojego czasu i pieni dzy. Dla tych, którzy szukajà jakoêci, wygody i profesjonalizmu. Posiadacze Karty Kredytowej Citibank Platinum korzystajà mi dzy innymi z: Najwy szego, przyznawanego indywidualnie limitu kredytowego. Wyd u onego okresu nieoprocentowanego kredytu na karcie Platinum okres kredytu bez odsetek wynosi a do 56 dni. Rozszerzonej ochrony w przypadku utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialnoêç za transakcje bez u ycia PIN-u dokonane bez wiedzy i zgody posiadacza nawet do 72 godzin przed zastrze eniem karty. Us uga bezp atna. Bezp atnej linii CitiPhone bezp atne po àczenie do specjalnie dedykowanego zespo u Doradców CitiPhone. Us ugi Assistance szybka pomoc i informacja w codziennych sytuacjach i problemach zwiàzanych ze zdrowiem, domem czy samochodem. Serwisu Concierge us ugi organizacyjno- -rezerwacyjne, np. dostawa kwiatów, rezerwacja biletów na koncert lub stolika w restauracji. Klubu Citibank Platinum zni ki i specjalne przywileje przy korzystaniu z ekskluzywnych us ug i przy zakupie produktów oferowanych przez partnerów Klubu Citibank Platinum. Klienci Citigold otrzymujà Kart Kredytowà Citibank Platinum bez op aty rocznej za wydanie i u ytkowanie. Aby zamówiç Kart Platinum, wystarczy skontaktowaç si z Osobistym Doradcà lub zadzwoniç do CitiPhone

27 Oferta obowiàzuje do 30 kwietnia 2009 r. Korzystanie z Konta Osobistego Citigold oraz Karta Kredytowa Citibank: Visa Platinum,Platinum MasterCard, LOT Platinum jest bezp atne, gdy Paƒstwa Êrednie miesi czne saldo na wszystkich rachunkach wynosi co najmniej z. Natomiast gdy Êrednie miesi czne saldo na wszystkich rachunkach Klienta wynosi poni ej z za prowadzenie Konta Osobistego Citigold jest pobierana op ata w kwocie 95 z a op ata roczna za wydanie i korzystanie z Karty Kredytowej Citibank: Visa Platinum, Platinum MasterCard, LOT Platinum, wynosi 700 z.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Za kulisami private banking

Za kulisami private banking Za kulisami private banking Autor: Joanna Ostrowska,Żarówka PR i Marketing 07.10.2010. Osobisty doradca finansowy, concierge organizujący wakacje, platynowa karta kredytowa, oprocentowanie kredytu podlegające

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie dla dwojga Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Zabierz swoją ukochaną osobę na Mazury Zachodnie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA w sprawie trybu, zakresu i odpłatności za umieszczane informacje na miejskiej stronie internetowej Karpacza www.karpacz.pl dotyczące podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club Regulamin programu lojalnościowego 1 Definicje Dodatkowy nocleg przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Mianuj i zarabiaj (zwany dalej Programem ) I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/292/08 Rady Miasta w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXX/292/08 Rady Miasta w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała Nr XXX/292/08 Rady Miasta w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/gdańska,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10

CZĘŚĆ 1. CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 CZĘŚĆ 1 CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 USŁUGI - pływalnia POZYCJA CENNIKA NAZWA USŁUGI CENA BRUTTO STAWKA PODATKU VAT OPIS USŁUGI W 1 Wstęp 1h pływanie 16 zł W 2 Wstęp ulgowy 1h

Bardziej szczegółowo

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt POLSKIE STOWARZYSZENIE PŁYWANIA NIEMOWLĄT WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII W POZNANIU zapraszają do wzięcia udziału w V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt pod patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1 cennik us ugi Centrala DIATONIS 1 Ceny central Profil Sprzeda Tabela 1 Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda jednego portu w ramach Centrali (z ) Centrala 1) 5) DIATONIS XS (8-12 portów) e-diatonis

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie marketingowe NOWY BONUS VIP

Wsparcie marketingowe NOWY BONUS VIP Wsparcie marketingowe NOWY BONUS VIP Dział Rozwoju Sprzedaży i Marketingu Ubezpieczeń Indywidualnych Presentation title here 00.00.00 page 1 działania w ramach Wielkiego Jubileuszu Funduszy CU Wspólna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB" (zwany dalej Regulaminem ) Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego Karta Klienta TourSport Club w Sklepach

Bardziej szczegółowo

KINGA Hotel Wellness

KINGA Hotel Wellness KINGA Hotel Wellness Luksusowy hotel o orientalnym charakterze położony w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski, otoczony krajobrazem Tatr, Gorców i Pienin. Usytuowany na skraju Parku Pienińskiego,

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ABC Prawa Budowlanego Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

ABC Prawa Budowlanego Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). ABC Prawa Budowlanego Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/21/8282/6488 Cena

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl Konferencje i spotkania biznesowe w InterHouse Hotel*** Planujesz konferencję lub spotkanie biznesowe w Krakowie? Szukasz odpowiedniej sali na szkolenie? Centrum Konferencyjne InterHouse Hotel w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego PZU to niekwestionowany lider na rynku ubezpieczeń w Polsce. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego udział rynkowy PZU na koniec 2010 r. kształtował się

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you oraz w Sklepie online od dnia 25 kwietnia 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku POD HASŁEM Bon 100zł Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i

Bardziej szczegółowo

Tajemnica Poland Exclusive

Tajemnica Poland Exclusive Tajemnica Poland Exclusive Odkrycie POLAND EXCLUSIVE The Finest Hotel & Restaurants Collection to elitarna grupa ekskluzywnych hoteli i restauracji w Polsce dla koneserów. Misją grupy jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis

REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Torba gratis ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem Regulamin promocji z modemem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016 Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016 Warsztaty odbędą się w Ośrodku Wczasowym STANICA WODNA na Mazurach w malowniczej miejscowości Stare Jabłonki (okolice

Bardziej szczegółowo

Oferty Specjalne Villa Park. www.villapark.pl

Oferty Specjalne Villa Park. www.villapark.pl Oferty Specjalne Villa Park ŚWIĘTA WIELKANOCNE 6-9.04.2012 Oferta Specjalna: noclegi 5-6.04.2012 i 9-10.04.2012 - rabat - 30% Zapraszamy do spędzenia Rodzinnych Świąt Wielkanocnych w Hotelu Villa Park

Bardziej szczegółowo

Oferta Ślubna 2017. Dane kontaktowe: e-mail: imprezy.okolicznosciowe@hotel-korona.com kom: 506 364 780

Oferta Ślubna 2017. Dane kontaktowe: e-mail: imprezy.okolicznosciowe@hotel-korona.com kom: 506 364 780 Oferta Ślubna 2017 Dane kontaktowe: e-mail: imprezy.okolicznosciowe@hotel-korona.com kom: 506 364 780 Zapraszamy do powierzenia organizacji przyjęcia ślubnego Hotelowi Korona. Zaplanujemy oprawę Waszego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA TURNIEJ TENISOWY ROLAND GARROS 22 maja 5 czerwca 2016. 1. Cena biletów standardowych

WYJAZDY NA TURNIEJ TENISOWY ROLAND GARROS 22 maja 5 czerwca 2016. 1. Cena biletów standardowych WYJAZDY NA TURNIEJ TENISOWY ROLAND GARROS 22 maja 5 czerwca 2016 1. Cena biletów standardowych PAKIETY VIP- PACK OPEN Oprócz biletów zwykłych, dla Klientów bardziej wymagających proponujemy również pakiety

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2012 r. w Raciborzu.

ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2012 r. w Raciborzu. ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POD NIEBEM. Kompleksowej Organizacji Wyjazdu integracyjnego

PROGRAM POD NIEBEM. Kompleksowej Organizacji Wyjazdu integracyjnego PROGRAM Kompleksowej Organizacji Wyjazdu integracyjnego POD NIEBEM ORIENTACYJNA CENA: Proponowane zakwaterowanie: Pokoje 2 osobowe 10 szt. Pałac Wojanów **** Czerwiec 2010 Średnia cena za osobę: 1 500,00

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pływalnia, ul. Jagiellońska 7

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pływalnia, ul. Jagiellońska 7 Bilety z Warszawską Kartą Rodziny ulgowy ulgowy z Warszawską Kartą Rodziny dla niepełnosprawnych 70 min (40 min + 30 min na przebranie) poranny (ostatnie wejście godz. 9.20) Cennik Usług Dzielnicowego

Bardziej szczegółowo

%'00+- 9;215# '0+' 56#0&19' 9;215# '0+' &1-19' �' 6'%*0+%<0' 75 7)+ 81.81 016#6-+

%'00+- 9;215# '0+' 56#0&19' 9;215# '0+' &1-19' �' 6'%*0+%<0' 75 7)+ 81.81 016#6-+ SPIS TREśCI komplet dywaników gumowych zestaw żarówek wykładzina bagażnika - dwustronna hak holowniczy (cena bez montażu) usługi volvo ASSISTANCE W DRODZE ZAWSZE MOŻE SIĘ ZDARZYĆ COŚ NIESPODZIEWANEGO.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Grafik styczeń 2015r. ZAPRASZAMY!!!

Grafik styczeń 2015r. ZAPRASZAMY!!! Grafik styczeń 2015r. ZAPRASZAMY!!! 05.01.2015 Poniedziałek 06.01.2015 Wtorek 07.01.2015 Środa 08.01.2015 Czwartek 09.01.2015 Piątek 10.01.2015 Sobota 11.01.2015 Niedziela 8.00-8.45 OSW 8.00-8.45 OSW 8.45-9.30

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo