SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych, wynikających z zakresu merytorycznego poszczególnych zadań, w ramach projektu QUALITY4UMED - Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ZP/81/2013 ZATWIERDZAM: Łódź, dnia 11 lipca 2013 roku Strona 1 z 22

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Uniwersytet Medyczny w Łodzi , Łódź, Al. Kościuszki 4, Regon: , NIP: , Tel: Fax: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w myśl art Prawa zamówień publicznych, zwanego dalej ustawą PZP (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, z późn. zm.) o wartości powyżej Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego klasy Business Process Management Suite (System BPMS) zgodnie z jego opisem w pkt. 3.1 Załącznika 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), wraz z wdrożeniem na nim 5 Aplikacji procesowych (AP), zgodnie z zakresem merytorycznym projektu QUALITY4UMED i ich opisem w pkt. 3.3 OPZ, dostawą i wdrożeniem Wymaganego oprogramowania dodatkowego, zgodnie z jego opisem w pkt. 3.2 OPZ, Integracjami opisanymi w pkt. 3.4 OPZ, Szkoleniami opisanymi w pkt. 3.5 OPZ, Dokumentacją opisaną w pkt. 3.6 OPZ oraz Gwarancją powdrożeniową opisaną w pkt. 3.7 OPZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem istniejącej infrastruktury IT, definicjami pojęć i skrótów użytych w dokumentacji związanej z niniejszym postępowaniem, został zawarty w OPZ, stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: Nazwa zadania Dostawa i wdrożenie Systemu BPMS: Opracowanie i przekazanie DIP Przeprowadzenie szkolenia dedykowanego #1 Dostawa licencji Systemu BPMS Przeprowadzenie szkolenia dedykowanego #2 Instalacja Systemu BPMS Konfiguracja Systemu BPMS Instalacja Microsoft SharePoint 2013 Server Konfiguracja Microsoft SharePoint 2013 Server Integracja Systemu BPMS z istniejącą u Zamawiającego infrastrukturą ICT Przeprowadzenie szkolenia dedykowanego #3 Testy Systemowe Wdrożenie 5 Aplikacji procesowych: Przeprowadzenie szkolenia dedykowanego #4 Przeprowadzenie szkolenia dedykowanego #5 Przeprowadzenie szkolenia dedykowanego #6 Analiza przedwdrożeniowa AP w formie warsztatów: Strona 2 z 22

3 Analiza przedwdrożeniowa w formie warsztatów - AP 01 Planowanie Dydaktyki Analiza przedwdrożeniowa w formie warsztatów - AP 02 Zapewnienie Jakości Kształcenia Analiza przedwdrożeniowa w formie warsztatów - AP 03 Rekrutacja Studentów Analiza przedwdrożeniowa w formie warsztatów - AP 04 Współpraca z pracodawcami Analiza przedwdrożeniowa w formie warsztatów - AP 05 Planowanie budżetów i wydatkowanie Wdrażanie kolejnych AP, spełniających wszystkie wymagania zawarte w OPZ, zgodnie z ww. metodyką realizacji zamówienia i harmonogramem i przeprowadzonymi warsztatami: Wdrożenie AP 01 Planowanie Dydaktyki Wdrożenie AP 02 Zapewnienie Jakości Kształcenia Wdrożenie AP 03 Rekrutacja Studentów Wdrożenie AP 04 Współpraca z pracodawcami Wdrożenie AP 05 Planowanie budżetów i wydatkowanie Przeprowadzenie szkolenia dedykowanego #7 - #11: Szkolenie #7 AP 01 Planowanie Dydaktyki Szkolenie #8 AP 02 Zapewnienie Jakości Kształcenia Szkolenie #9 AP 03 Rekrutacja Studentów Szkolenie #10 AP 04 Współpraca z pracodawcami Szkolenie #11 AP 05 Planowanie budżetów i wydatkowanie Przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego #12 Przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego #13 Testy Akceptacyjne, odbiory i zakończenie wdrożenia: Przeprowadzenie testów dla poszczególnych AP: Testy Akceptacyjne Użytkowników Końcowych AP 01 Planowanie Dydaktyki Testy Akceptacyjne Użytkowników Końcowych AP 02 Zapewnienie Jakości Kształcenia Testy Akceptacyjne Użytkowników Końcowych AP 03 Rekrutacja Studentów Testy Akceptacyjne Użytkowników Końcowych AP 04 Współpraca z pracodawcami Testy Akceptacyjne Użytkowników Końcowych AP 05 Planowanie budżetów i wydatkowanie Opracowanie i dostawa dokumentacji użytkowej dla poszczególnych AP Odbiory poszczególnych AP Testy Wydajnościowe Systemu BPMS Opracowanie i dostawa dokumentacji powdrożeniowej Systemu BPMS Odbiór końcowy Gwarancja powdrożeniowa: Świadczenie gwarancji powdrożeniowe 3.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania administracyjnego Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania 3.5. Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba Zamawiającego 3.6. Zakres danych osobowych, których przetwarzanie, w celu realizacji Przedmiotu zamówienia, Zamawiający powierza Wykonawcy obejmuje: Dane osobowe dotyczące pracowników Zamawiającego. Strona 3 z 22

4 4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 5.1. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP zamawiający może w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy dostaw udzielić zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferty wariantowej. 7. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2014 roku Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.1 uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca wykona w całości (bez wad fizycznych i prawnych) całość przedmiotu zamówienia określonego w OPZ. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej pięć głównych dostaw Systemu BPMS, zgodnie z pkt. 3 OPZ, z wdrożeniem na nim Procesów Biznesowych (PB) i Aplikacji Procesowych (AP), zwane dalej Referencjami, dla minimum pięciuset jednocześnie pracujących użytkowników (dotyczy każdej Referencji), na łączną kwotę minimum ,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych; wartość usług bez uwzględniania kosztów dostawy/zapewnienia sprzętu) w tym: Strona 4 z 22

5 1) minimum jedną Referencję o wartości minimum ,00 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych; wartość usług bez uwzględniania kosztów dostawy/zapewnienia sprzętu); 2) minimum trzy Referencje zrealizowane na uczelni wyższej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. z.m.) art. 2 ust. 1, na terenie Polski lub poza jej granicami; 3) minimum jedną Referencję na wdrożenie minimum pięciu różnych AP zgodnie z definicją w pkt OPZ. W przypadku, gdy w wykazie dostaw wynagrodzenie wyrażone będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Zespołem wdrożeniowym liczącym co najmniej siedem osób, który zdolny jest do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającym poniżej wymienione wymagania, a w szczególności co najmniej: 1) każdy z członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wykształcenie wyższe; 2) co najmniej jeden z członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać doświadczenie jako Kierownik projektu lub Zastępca kierownika projektu w realizacji co najmniej 2 projektów o wartości powyżej ,00 PLN brutto każdy, które polegały na dostawie Systemu BPMS wraz z wdrożeniem AP; 3) co najmniej dwóch członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać doświadczenie jako Kierownik zadania w realizacji co najmniej 1 projektu o wartości powyżej ,00 PLN, który polegał na dostawie Systemu BPMS wraz z wdrożeniem AP; 4) co najmniej trzech członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wiedzę i umiejętności w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi, która potwierdzona jest certyfikatem PMP (Project Management Professional) lub certyfikatem równoważnym, tj. wydanym przez, niezależną od Wykonawcy, jednostkę certyfikującą osoby zgodnie z wytycznymi ISO IEC 17024, w szczególności w niniejszych aspektach: jawności i powszechności procesu certyfikacji, wymagań, zakresu i formy, procedur certyfikacyjnych, w zakresie zarządzania projektami informatycznymi; 5) co najmniej czterech członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wiedzę i doświadczenie przynajmniej w jednym z wymienionych zakresów: Deweloper Systemu BPMS, Administrator Systemu BPMS, Konsultant Systemu BPMS; potwierdzoną stosownym certyfikatem, wydawanym przez centrum szkoleniowe producenta, oferowanego przez Wykonawcę Systemu BPMS; 6) co najmniej sześciu członków Zespołu wdrożeniowego musi posiadać wiedzę i umiejętności na temat zarządzania projektami, która potwierdzona jest certyfikatem PRINCE2 na poziomie co najmniej Foundation lub certyfikatem równoważnym, tj. wydanym przez, niezależną od Wykonawcy, jednostkę certyfikującą osoby zgodnie z wytycznymi ISO IEC 17024, w szczególności w niniejszych aspektach: jawności Strona 5 z 22

6 i powszechności procesu certyfikacji, wymagań, zakresu i formy, procedur certyfikacyjnych, w zakresie zarządzania projektami informatycznymi; 7) Zamawiający dopuszcza aby 1 osoba, wskazana przez Wykonawcę, jako członek Zespołu wdrożeniowego spełniała jednocześnie więcej niż jedno powyższe wymaganie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 1) wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), przedstawiając opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; 2) W przypadku gdy Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, wyrażoną/y w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie; 3) przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej ,00 PLN (słownie czterech milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania oferty; 4) przedstawi sprawozdanie finansowe a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności, w którym wykaże, że w ostatnim roku obrotowym przychody ze sprzedaży, wyniosły co najmniej ,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych); 5) W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe wyrażone będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Strona 6 z 22

7 8.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 8.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na zasoby innych podmiotów, przedkłada w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - zgodnie z Załącznikiem 4.1 do SIWZ Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów albo dokumentów potwierdzających, czy dostawy zostały (są wykonane/wykonywane) należycie - zgodnie z Załącznikiem 5 do SIWZ. Dowodem jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia, lub dokument, potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem 6 do SIWZ Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Strona 7 z 22

8 9.1.5 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej ,00 PLN (słownie: czterech milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności, w którym wykaże, że w ostatnim roku obrotowym przychody ze sprzedaży wyniosły co najmniej ,00 PLN W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika 4.2 do SIWZ; Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Strona 8 z 22

9 9.2.8 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt i pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; w pkt i składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Dokumenty, o którym mowa w pkt ppkt 1) i 3) i pkt 9.3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt ppkt 2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 9.4 SIWZ stosuje się odpowiednio Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik 4.3 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 10. Podwykonawcy Strona 9 z 22

10 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tych części Zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom poprzez wypełnienie punktu nr 6 w Formularzu oferty. 11. Wymagania dotyczące wadium Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 - PLN, słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych Ostateczny termin wniesienia wadium upływa dnia r. o godz. 11: Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) Pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego - ING BANK ŚLĄSKI W ŁODZI z zaznaczeniem Wadium ZP/81/2013 Dostawa systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych w ramach projektu QUALITY4UMED ; 2) poręczeniach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) gwarantowane na czas związania z ofertą; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych (w postaci oryginału dokumentu) gwarantowane na czas związania z ofertą; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: Strona 10 z 22

11 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Złożenie oferty dopuszczalne jest tylko w formie pisemnej W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy (jeżeli umowa nie stanowi inaczej): oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić drożność urządzeń, które służą do obsługi elektronicznego kanału komunikacji, właściwej konfiguracji skrzynki pocztowej, jej regularnego opróżniania; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie środków komunikacji, które wskazał on nadawcy czyli Zamawiającemu jako możliwy do wykorzystania środek komunikacji; Wykonawca zobowiązany jest posiadać pod adresem wskazanym do kontaktów osobę upoważnioną do odbioru korespondencji nadawanej za pomocą wszelkiego rodzaju przesyłek, oraz podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie; uznaje się, iż oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostały złożone drugiej stronie, jeżeli zostały przesłane do Wykonawcy w taki sposób, iż mógł zapoznać się z ich treścią (w przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji złożonych w postaci elektronicznej, gdy zostały wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej) tj. gdy: 1) w przypadku przesłania w postaci elektronicznej z chwilą przyjęcia oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przez serwer Wykonawcy i zarejestrowanie na nim odpowiednich danych; 2) w przypadku przesłania pisma droga pocztową z chwilą pozostawienia pisma w placówce pocztowej względnie w właściwym organie z jednoczesnym poinformowaniem przez tzw. awizo o możliwości podjęcia przesyłki Dane kontaktowe Zamawiającego: 1) Nr faksu Zamawiającego: ) Adres oraz 3) Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Jarosław Wyszomirski Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych 13. Termin związania z ofertą Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania oferty. Strona 11 z 22

12 14.1. Na ofertę składają się: Wypełniony Formularz Oferty wg Załącznika 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia wg Załącznika 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - zgodnie z Załącznikiem 4.1 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP zgodnie z Załącznikiem 4.2 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem 4.3 do SIWZ Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów albo dokumentów potwierdzających, czy dostawy zostały (są wykonane/wykonywane) należycie - zgodnie z Załącznikiem 5 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem 6 do SIWZ Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Sprawozdanie finansowe a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności, w którym wykaże, że w ostatnim roku obrotowym przychody ze sprzedaży, wyniosły co najmniej ,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych Strona 12 z 22

13 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dowód wniesienia wadium w formie wskazanej przez Zamawiającego w Rozdziale 11 ust SIWZ W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie upoważnienie dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (nie dotyczy pełnomocnictwa). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski z uwzględnieniem punktu Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej Oferta powinna być sporządzona: 1) w języku polskim. Zamawiający dopuszcza, by wzory umów licencyjnych, listy referencyjne i certyfikaty napisane oryginalnie w języku innym niż polski, były dostarczone w języku angielskim. 2) oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, 3) ilość stron powinna być podana w Formularzu Ofertowym, 4) każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora. Strona 13 z 22

14 14.8. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca zobowiązany jest do takiego sporządzenia oferty aby informacje stanowiące tajemnicę znajdowały się w odrębnej części oferty, pozwalając na odłączenie w sposób swobodny tej części Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej: 1) danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy), 2) napisem: Przetarg nieograniczony ZP/81/2013 Dostawa systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych w ramach projektu QUALITY4UMED oraz Nie otwierać przed r. godz. 12: Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale 15 pkt O wycofaniu oferty Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie Zmianę oferty Wykonawca powinien zamieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej: 1) danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy), 2) napisem: Zmiana oferty - Przetarg nieograniczony ZP/81/2013 Dostawa systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych w ramach projektu QUALITY4UMED oraz Nie otwierać przed r. godz. 12: Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca po upływie terminu do wniesienia odwołania, niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, ilości Funkcjonalności, dla których Status Funkcjonalności jest Dodatkowe (D), wyniku testów ergonomii zawarte w ofertach Informacje, o których mowa w pkt i 14.18, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Strona 14 z 22

15 15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4 w Biurze Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, III piętro, pok W przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia oferty przez pocztę do Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 11: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4 - III piętro, pok. 22, Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych. 16. Opis sposobu obliczenia ceny Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz z późn. zm.) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych Wykonawca poda w formularzu ofertowym wartość netto, należny podatek VAT i wartość brutto Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: l.p. Kryterium Ranga 1 Cena 40 % 2 Funkcjonalności 45 % 3 Ergonomia 15 % Sposób obliczania kryteriów: Kryterium Cena obliczane jest wg wzoru: C = (C min /C b ) x 40 [%] gdzie: C min cena najniższa, C b cena badana, 1% odpowiada 1 punktowi Kryterium Funkcjonalności obliczane jest wg wzoru: Strona 15 z 22

16 1) Punkty przyznawane są za ilość Funkcjonalności dla których Status Funkcjonalności, zgodnie z OPZ, jest określony jako Dodatkowe (D), posiadanych przez oferowany System BPMS, na dzień złożenia Oferty, co Wykonawca oświadcza składając ofertę, a Zamawiający zweryfikuje na etapie badania ofert. Za każdą potwierdzoną Funkcjonalność dla której Status Funkcjonalności, zgodnie z OPZ, jest określony jako Dodatkowe (D) zostanie przyznany 1 pkt (słownie: jeden). 2) Wykonawca poda ilość posiadanych funkcjonalności dodatkowych wypełniając Formularz Ofertowy pkt. 3. 3) Kryterium Funkcjonalności obliczane jest wg wzoru: F = (F b /F max ) x 45 [%] gdzie: F b suma punktów za ilość Funkcjonalności dla których Status Funkcjonalności, zgodnie z OPZ, jest określony jako Dodatkowe (D), posiadanych przez oferowany System BPMS. F max 55 pkt. co wynika z liczby Funkcjonalności, dla których Status Funkcjonalności, jest określony jako Dodatkowe (D), wyspecyfikowanych w pkt. 5 OPZ. 1% odpowiada 1 punktowi Kryterium Ergonomia obliczane jest wg wzoru: 1) Za posiadanie przez oferowany System BPMS Funkcjonalności , na zasadzie (Jest / Nie ma) zostanie przyznane 5% z 15% przeznaczonych w kryterium Ergonomii (Er1). 2) Wykonawca zamieści stosowną informację wypełniając Formularz Ofertowy pkt ) Za liczbę czynności niezbędnych do wykonania wszystkich testów ergonomii oferowanego Systemu BPMS, które zostały szczegółowo opisane w pkt. 7 OPZ, zostanie przyznane maksymalnie 10% z 15% przeznaczonych na kryterium Ergonomii, obliczane z proporcji: najmniejsza ilość czynności wykazana przez Wykonawców do ilości czynności wykazanej przez Wykonawcę, którego oferta jest badana (Er2). 4) Wykonawca poda wyniki testów ergonomii wypełniając Formularz Ofertowy pkt ) 10% zostanie przyznane Wykonawcy, który wykaże najmniejszą ilość czynności niezbędnych do wykonania wszystkich testów ergonomii oferowanego Systemu BPMS, które zostały szczegółowo opisane w pkt. 7 OPZ. 6) Kryterium Ergonomii obliczane jest wg wzoru: E = Er1 + Er2 Er1 = 5[%] (zgodnie z pkt ust. 1), Er2 = (E min /E badane ) x 10[%], gdzie: E min najmniejsza ilość czynności niezbędnych do wykonania wszystkich testów ergonomii oferowanego Systemu BPMS, które zostały szczegółowo opisane w pkt. 7 OPZ, wykazana przez Wykonawców E badane ilości czynności wykazana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana, 1% odpowiada 1 punktowi Ostateczna ilość punktów przyznanych ofercie obliczana jest według wzoru: P =C+F+E Strona 16 z 22

17 17.4. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę z najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów oceny ofert Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną Na etapie badania ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców w trybie art. 87 Ustawy PZP do prezentacji zaoferowanego Systemu BPMS w celu weryfikacji jego zgodności z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ i OPZ stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia prezentacji w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania wezwania drogą mailową na adres wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Terminowe przeprowadzenie prezentacji jest istotnym warunkiem udzielenia zamówienia. W prezentacji musi uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Prezentacja, o której mowa w pkt odbędzie się zgodnie z następującą procedurą: podpisanie listy obecności przez uczestników prezentacji; prezentacja przez przedstawicieli Wykonawcy wybranych przez Zamawiającego wymagań, o których mowa w OPZ stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ; ocena spełnienia przez oferowany System BPMS każdego z wymagań będzie realizowana w systemie Tak/Nie (spełnione/niespełnione). Nie spełnianie przez oferowany System BPMS wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych, dla których Status Funkcjonalności, zgodnie z OPZ, jest określony jako Wymagane (W), lub niepotwierdzenie spełniania wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych, dla których Status Funkcjonalności, zgodnie z OPZ, jest określony jako Dodatkowe (D), a zadeklarowanych jako spełnianych przez oferowany System BPMS lub nieprzeprowadzenie przez Wykonawcę prezentacji w wyznaczonym terminie lub odmowa jej przeprowadzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego; weryfikacja podanych przez Wykonawców w ofercie wyników testów ergonomii; z przebiegu prezentacji sporządzony zostanie protokół weryfikacji wymagań funkcjonalnych oraz poza funkcjonalnych; brak lub odmowa podpisania protokołu przez przedstawicieli Wykonawcy (uprawnionych do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy) oznacza odrzucenie oferty jako nie spełniającej warunków SIWZ; przewidywany czas trwania prezentacji 2 dni robocze w godzinach 7:30-15:30, w razie potrzeby czas trwania prezentacji może zostać wydłużony. 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, Strona 17 z 22

18 a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny oferowanej (brutto) i musi być dokonane przed podpisaniem umowy, w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na konto: ING BANK ŚLĄSKI W ŁODZI , 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zamawiający zwraca 90% zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 10% wysokości zabezpieczenia. Strona 18 z 22

19 19.5. Kwota, o której mowa w pkt 19.4, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 20. Istotne dla stron postanowienia Umowne. które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy stanowiącym Załącznik 3 do SIWZ Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę Termin zapłaty wynagrodzenia, zgodnie z zapisami umowy: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji powdrożeniowej, na okres 12 miesięcy, zgodnie z jej opisem zawartym w pkt. 3.7 OPZ, licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania Przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w 3 ust.2 umowy, o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków: w sytuacji zaistnienia siły wyższej; gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w 2 ust.2 umowy; utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia; rozdzielenia procesu dostawy i wdrożenia Przedmiotu umowy; zmian po zawarciu Umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub ich zmian lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do Przedmiotu umowy; zmiany ustawowej stawki podatku VAT; w sytuacji, gdy dostarczenie Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych w postaci wycofania przez producenta lub zmiany wersji Systemu BPMS lub Wymaganego Oprogramowania Dodatkowego lub innego elementu składowego Przedmiotu umowy, w jego miejsce Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy tożsamy, spełniający warunki określone w SIWZ, o parametrach nie gorszych niż wskazany w ofercie. Powyższa kwestia uregulowana zostanie Strona 19 z 22

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/17/2015

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo