Stan baterii Skaner Blokada Skrambler Poziom sygnału. Tryb programowania Numer kanału Funkcja VOX Numer kodu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan baterii Skaner Blokada Skrambler Poziom sygnału. Tryb programowania Numer kanału Funkcja VOX Numer kodu"

Transkrypt

1 Str. 1

2 Str. 2

3 Stan baterii Skaner Blokada Skrambler Poziom sygnału Tryb programowania Numer kanału Funkcja VOX Numer kodu Instrukcja obsługi radiotelefonu XTN446 Spis treści: Uwagi dotyczące bezpiecznego i efektywnego uŝytkowania radiotelefonów. -- Uwagi dotyczące emisji fal radiowych Wpływ fal radiowych na organizm ludzki... 8 Zasady wykorzystywania radiotelefonów przenośnych w kontekście unikania napromieniowania ciała ludzkiego. Dbałość o stan anteny... 8 Sposób wykorzystania radiotelefonu do prowadzenia łączności... 8 Wykorzystanie radiotelefonu zamocowanego na stałe na ciele operatora... 9 Akcesoria zatwierdzone przez producenta... 9 Str. 3

4 Kompatybilność elektromagnetyczna i odporność na interferencje. Wpływ radiotelefonu na rozległe instalacje elektroniczne... 9 UŜytkowanie radiotelefonu w samolocie... 9 Wpływ radiotelefonu na pracę stymulatorów serca... 9 Wpływ radiotelefonu na pracę aparatów słuchowych... 9 Wpływ radiotelefonu na inną aparaturę medyczną... 9 Zasady korzystania z radiotelefonów Wykorzystanie radiotelefonu podczas prowadzenia pojazdów Wykorzystanie radiotelefonu w pojazdach wyposaŝonych w poduszki powietrzne Wykorzystanie radiotelefonów w warunkach niebezpiecznych dla Ŝycia. Praca radiotelefonu w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem Praca radiotelefonu w przestrzeniach w których zainstalowano ładunki wybuchowe Dodatkowe uwagi na temat anten Zagadnienia związane z zasilaniem radiotelefonów. Eksploatacja baterii i akumulatorów Znajomość instrukcji obsługi ładowarek do akumulatorów Nowy model radiotelefonu XTN446 Baterie i akumulatory. Str. 4

5 Instalacja akumulatora NiMH Zasilanie radiotelefonu bateriami typu AA Ładowanie akumulatora NiMH za pomocą szybkiej ładowarki typu IXPN4000 lub IXPN4001. Działanie lampek sygnalizacyjnych ładowarki Sposób uŝytkowania pojemnika na radiotelefon. Sposób wykorzystania pojemnika Przed przystąpieniem do eksploatacji radiotelefonu naleŝy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Kanały radiowe i kody eliminujące zakłócenia Włączanie i wyłączanie radiotelefonu Wskaźnik stanu akumulatora lub baterii Monitorowanie zajętości kanału radiowego W jaki sposób nawiązać łączność z rozmówcą? Przejście w tryb programowania radiotelefonu. Właściwości poszczególnych kanałów radiowych Kody eliminujące interferencje od innych uŝytkowników Kody skramblera Blokowanie klawiatury Przyporządkowanie kanałów do przycisków funkcyjnych Jakie funkcje są dostępne w normalnym trybie pracy radiotelefonu?. Str. 5

6 Funkcja dzwonek Zastosowanie radiotelefonu w sytuacjach gdy operator ma zajęte obie ręce (funkcja VOX) Wykorzystanie funkcji VOX bez uŝycia dodatkowych akcesoriów Wykorzystanie funkcji VOX z uŝyciem dodatkowych akcesoriów Regulacja czułości mikrofonu oraz progu zadziałania funkcji VOX Funkcja skanowania kanałów Zmiana kanałów podczas pracy skanera Chwilowe usunięcie danego kanału z listy skaningowej Jak wyedytować listę skaningową? Blokowanie klawiatury Dźwięk wysyłany na zakończenie nadawania Dźwięki informacyjne związane z wciskaniem przycisków Powrót do ustawień fabrycznych Podświetlanie wyświetlacza radiotelefonu Klonowanie programu na inne radiotelefony Ograniczanie czasu nadawania Spis częstotliwości roboczych na poszczególnych kanałach Spis kodów eliminujących zakłócenia Inne właściwości radiotelefonu Zasięg radiotelefonu Skrótowe zestawienie parametrów technicznych radiotelefonu PrzybliŜona Ŝywotność źródła zasilania Str. 6

7 Wyszukiwanie i usuwanie usterek Informacje dodatkowe: Warunki gwarancji Jak egzekwować gwarancję? Inne uwagi na temat gwarancji Co nie jest objęte gwarancją? Informacje dotyczące praw autorskich związanych z oprogramowaniem Str. 7

8 Uwagi dotyczące bezpiecznego i efektywnego wykorzystania radiotelefonów. Przeczytaj ten akapit przed przystąpieniem do pracy. Informacja zawarta w poniŝszej instrukcji zastępuje nieaktualne juŝ dane opublikowane w lipcu 2000 roku. Sposób wykorzystywania radiotelefonów w przestrzeni zagroŝonej wybuchem, lub w innych niebezpiecznych warunkach jest opisany w Dodatku do Instrukcji Obsługi lub w osobnej broszurze dotyczącej tego tematu, dołączanej do tych modeli radiotelefonów, które spełniają odpowiednie wymagania. Uwagi dotyczące emisji fal radiowych. Radiotelefon zawiera zarówno nadajnik jak i odbiornik radiowy. Po włączeniu zasilania moŝe on nadawać i odbierać fale radiowe o częstotliwościach zawartych pomiędzy 446,00625MHz a 446,09375MHz. Wpływ fal radiowych na organizm ludzki. Radiotelefony Motoroli są zaprojektowane w taki sposób, by spełniały międzynarodowe standardy i zalecenia dotyczące minimalizacji napromieniowania ciała ludzkiego energią elektromagnetyczną wielkiej częstotliwości. NaleŜą do nich przepisy opracowane przez następujące instytucje: Federalna Komisja Komunikacji USA, 47 CFR, część 2 z podpunktami. Narodowe Standardy Amerykańskie (ANSI), w połączeniu z opracowaniami Instytutu InŜynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) C95, edycja Opracowania Instytutu InŜynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) C95, edycja Opracowania Narodowej Rady Przeciwdziałania Skutkom Radiacji i Pomiarów Radiacji USA (NCRP), raport 86 z 1986 roku. Opracowania Międzynarodowej Komisji Przeciwdziałania Skutkom Promieniowania Niejonizującego (ICNIRP) z 1998 roku. Opracowania Narodowej Izby Zabezpieczeń Radiologicznych Wielkiej Brytanii, 1995 rok. Opracowania Kanadyjskiego Ministerstwa Zdrowia, dokument 6 Limity Napromieniowania Ciała Ludzkiego Polami Elektromagnetycznymi o Częstotliwościach Radiowych w zakresie od 3kHz do 300GHz, rok Aby mieć pewność, Ŝe radiotelefon wykazuje optymalne właściwości uŝytkowe, oraz Ŝe zachowane są limity poziomu napromieniowania określone w przytoczonych powyŝej przepisach, naleŝy zawsze stosować się do następujących procedur: Zasady wykorzystywania radiotelefonów przenośnych w kontekście unikania nadmiernego napromieniowania. Dbałość o stan anteny. Stosuj jedynie anteny dostarczone przez producenta lub inne, zatwierdzone przez niego do uŝytku. Zastosowanie jakichkolwiek innych anten lub modyfikacja anten fabrycznych moŝe prowadzić do uszkodzenia radiotelefonu oraz pogwałcenia przepisów FCC. Nie naleŝy dotykać do anteny podczas uŝytkowania radiotelefonu. Powoduje to zauwaŝalne ograniczenie zasięgu oraz w pewnych warunkach moŝe być niebezpieczne. Sposób wykorzystywania radiotelefonu podczas prowadzenia łączności. Podczas prowadzenia łączności radiotelefon naleŝy trzymać w pozycji pionowej, z mikrofonem w odległości od 5 do 7,5 cm od ust operatora. Str. 8

9 Wykorzystywanie radiotelefonu zamocowanego na stałe na ciele uŝytkownika. Aby spełnić wymagania FCC w przypadku zamocowania radiotelefonu na ciele uŝytkownika, podczas nadawania naleŝy stosować jedynie uchwyty, pojemniki, futerały dostarczane przez Motorolę lub przez nią zatwierdzone. Zastosowanie innych akcesoriów moŝe prowadzić do przekroczenia limitów napromieniowania określanych przez FCC. Sposób zamocowania radiotelefonu podczas nadawania powinien zapewniać minimalną odległość anteny od ciała uŝytkownika nie mniejszą niŝ 2,5cm. Akcesoria zatwierdzone przez producenta. Lista takich akcesoriów zawarta jest w specjalnej broszurze wydawanej przez Motorolę. Kompatybilność elektromagnetyczna i odporność na interferencje. Uwaga: Niemal kaŝde urządzenie elektroniczne moŝe powodować zakłócenia pracy innych urządzeń, lub być samemu zakłócanym. Dotyczy to szczególnie przypadków niewłaściwego ekranowania, nieprawidłowej konstrukcji lub złej konfiguracji sprzętu. Wpływ radiotelefonu na rozległe instalacje elektroniczne. Aby uniknąć wytwarzania zakłóceń lub innych konfliktów na tle kompatybilności, radiotelefon naleŝy wyłączać kaŝdorazowo gdy wzywają do tego odpowiednie znaki czy wywieszki. Dotyczy to szczególnie takich miejsc jak szpitale lub inne ośrodki słuŝby zdrowia, gdyŝ sprzęt medyczny jest szczególnie wraŝliwy na wpływ zewnętrznych pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych. UŜytkowanie radiotelefonu w samolocie. Jeśli wydane zostaną takie instrukcje, radiotelefon naleŝy wyłączyć przed wejściem na pokład samolotu. Jego uŝycie jest moŝliwe jedynie za wyraźną zgodą personelu pokładowego. Wpływ radiotelefonu na pracę stymulatorów serca. Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Medycznego zaleca utrzymanie najmniejszej dopuszczalnej odległości pomiędzy przenośnym urządzeniem radiowym a stymulatorem serca na poziomie 15 cm. Jest to wynik badań przeprowadzonych przez niezaleŝny ośrodek Wireless Technology Research zajmujący się tematyką kompatybilności elektromagnetycznej. Osoby uŝywające stymulatorów serca powinny przestrzegać następujących zasad: O ile radiotelefon jest włączony naleŝy trzymać go zawsze dalej niŝ 15cm od stymulatora serca. Nigdy nie nosić radiotelefonu w kieszeni na piersi. Słuchać transmisji uchem przeciwnym w stosunku do partii ciała gdzie wszyty jest stymulator. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie wpływu radiotelefonu na pracę stymulatora, naleŝy go natychmiast wyłączyć. Wpływ radiotelefonu na pracę aparatów słuchowych. Niektóre z radiotelefonów cyfrowych mogą powodować interferencje z aparatami słuchowymi. W takim przypadku naleŝy skontaktować się z producentem sprzętu medycznego by znaleźć rozwiązanie problemu. Wpływ radiotelefonu inną aparaturę medyczną. Jeśli ktoś stosuje jakiekolwiek inne osobiste elektroniczne urządzenia medyczne powinien skontaktować się z ich producentem, by ustalić czy są one wystarczająco dobrze ekranowane by mogły pracować w sąsiedztwie radiowych urządzeń nadawczych. Zasady korzystania z radiotelefonów. Przed przystąpieniem do uŝytkowania radiotelefonów naleŝy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym obszarze geograficznym. Powinny one być bezwzględnie respektowane. Wykorzystanie radiotelefonów podczas prowadzenia pojazdów. Str. 9

10 Zachować pełną kontrolę nad pojazdem i skupić się na aktualnej sytuacji drogowej. Jeśli radiotelefon ma być wykorzystywany podczas jazdy, stosowane muszą być systemy pozwalające na jego obsługę bez uŝycia rąk. Jeśli warunki jazdy tego wymagają, przed nawiązaniem łączności radiowej naleŝy zjechać na pobocze i zatrzymać pojazd. Wykorzystanie radiotelefonu w pojazdach wyposaŝonych w poduszki powietrzne. W Ŝadnym przypadku nie naleŝy przechowywać radiotelefonów w pobliŝu poduszek powietrznych. Poduszki te w razie wypadku wypełniają się gazem w bardzo szybkim tempie, przez co radiotelefon moŝe zostać odrzucony z duŝą siłą i spowodować zranienie pasaŝerów. Praca radiotelefonów w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem. Jeśli radiotelefon nie spełnia specjalnych wymagań przystosowujących go do pracy w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem, w momencie przekraczania granicy takiej strefy naleŝy go niezwłocznie wyłączyć. W przestrzeniach zagroŝonych wybuchem nie naleŝy odłączać, instalować lub ładować akumulatorów radiotelefonu. Ewentualne zaiskrzenia mogą spowodować wybuch, nawet ze skutkiem śmiertelnym dla znajdujących się tam osób. Uwaga: Przez przestrzenie zagroŝone wybuchem rozumie się przewaŝnie obszary przechowywania lub przeładunku paliw płynnych i gazowych. Dotyczy to takŝe magazynów innych łatwopalnych materiałów chemicznych oraz przestrzeni, w których w powietrzu unoszą się zawiesiny chemiczne, intensywne zanieczyszczenia czy pył metalowy. Ponadto, zaliczają się do nich wszelkie obszary w których zalecane jest wyłączenie silnika zatrzymującego się tam pojazdu. Nie wszystkie przestrzenie zagroŝone wybuchem są czytelnie oznakowane, co zmusza do zachowania dodatkowej ostroŝności. Praca radiotelefonu w przestrzeniach, w których zainstalowano ładunki wybuchowe. Aby uniknąć ewentualnych interferencji z instalacjami strzelniczymi naleŝy bezwzględnie wyłączyć radiotelefon. Obszary takie są przewaŝnie czytelnie oznakowane. NaleŜy stosować się do odpowiednich znaków czy instrukcji. Dodatkowe uwagi na temat anten. W Ŝadnym przypadku nie naleŝy uŝywać radiotelefonu ręcznego z uszkodzoną anteną. Dotknięcie odsłoniętych części metalowych anteny do skóry ludzkiej moŝe spowodować nieznaczne poparzenia. Eksploatacja baterii i akumulatorów. Zarówno baterie jak i akumulatory mogą być przyczyną wypadku gdy ich zaciski zostaną niechcący zwarte. Przyczyną zwarcia mogą być przedmioty metalowe, takie jak pierścionki, naszyjniki czy pęki kluczy. Element zwierający moŝe rozgrzać się do wysokiej temperatury i spowodować poparzenia. Szczególną ostroŝność naleŝy zachować podczas obchodzenia się z nowymi bateriami lub świeŝo naładowanymi akumulatorami. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy przechowuje się je w kieszeniach lub innych pojemnikach zawierających metalowe przedmioty. Znajomość instrukcji obsługi ładowarek do akumulatorów. Przed uŝyciem ładowarki naleŝy bezwzględnie zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi instrukcjami obsługi. Istotnymi punktami są: Właściwości baterii czy akumulatora. Właściwości ładowarki. Współpraca baterii czy akumulatora z radiotelefonem. NaleŜy pamiętać o tym, by poddawać ładowaniu jedynie te baterie czy akumulatory, które są do tego przystosowane. NaleŜą do nich wyroby oznakowane jako (E)NTN8971 lub (E)NNTN4190. Próba ładowania baterii jednorazowego uŝytku moŝe prowadzić do ich rozerwania, a tym samym do zranienia osób przebywających w pobliŝu ładowarki. PoniŜej wymienione zostały podstawowe zasady obsługi ładowarek: Str. 10

11 1. Ładowarka musi być uŝytkowana w miejscu nie naraŝonym na opady deszczu lub śniegu. 2. Nie naleŝy uŝytkować ładowarek z widocznymi pęknięciami obudowy lub innymi uszkodzeniami mechanicznymi. 3. Nie naleŝy samodzielnie demontować ani naprawiać ładowarek. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy ładowarki, w ciągu 90 dni od daty nabycia moŝe być ona zwrócona sprzedawcy. Nieumiejętny demontaŝ, czy próba naprawy moŝe spowodować zniszczenie ładowarki, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. 4. W Ŝadnym przypadku nie naleŝy wymieniać wtyczki sieciowej ładowarki na inną. JeŜeli wtyczka nie pasuje do posiadanego gniazda sieciowego, naleŝy wezwać wykwalifikowanego elektryka i zaŝądać instalacji odpowiedniego gniazda. Nieprzestrzeganie tego wymagania moŝe prowadzić do poraŝenia prądem elektrycznym. 5. Aby uniknąć uszkodzenia przewodu ładowarki, podczas wkładania i wyjmowania wtyczki z gniazdka naleŝy trzymać za samą wtyczkę, a nie za prowadzący do niej kabel. 6. Aby uniknąć poraŝenia prądem elektrycznym, przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw, czy nawet tylko okresowego czyszczenia ładowarki, naleŝy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego. 7. Stosowanie jakichkolwiek adapterów czy gniazd przejściowych nie zalecanych przez Motorolę moŝe prowadzić do poŝaru, poraŝenia prądem elektrycznym lub innych groźnych wypadków. Nowy model radiotelefonu. Radiotelefon Motorola XTN446 pracuje w typowym, ogólnodostępnym zakresie częstotliwości przeznaczonym dla osobistych radiotelefonów przenośnych. Korzystanie z tego zakresu regulują obowiązujące w danym obszarze geograficznym przepisy. Szczegółowa dane na temat częstotliwości poszczególnych kanałów zawarte są na wewnętrznej stronie okładki niniejszej instrukcji. Baterie i akumulatory. Radiotelefony Motorola XTN446 mogą być zasilane, bateriami jednorazowego uŝytku typu AA, lub przeznaczonymi do wielokrotnego ładowania akumulatorami typu niklowo metalowo wodorkowego (NiMH). Szczegółowe dane na ten temat znaleźć moŝna w poniŝszych dwóch akapitach. Instalacja akumulatora NiMH. 1. Przesunąć zatrzask znajdujący się w dolnej części obudowy radiotelefonu w kierunku widocznych od dołu kontaktów elektrycznych. 2. Zsunąć tylną osłonę kierunku ku dołowi radiotelefonu i odłoŝyć ją na bok. 3. Akumulator umieścić w radiotelefonie w taki sposób by widoczne było logo Motoroli, zaś kontakty elektryczne były skierowane ku dołowi radiotelefonu. 4. Delikatnie wsunąć akumulator pod osłonę znajdującą się w górnej części radiotelefonu zaś dolną część wcisnąć do komory radiotelefonu. 5. NałoŜyć i zatrzasnąć tylną osłonę radiotelefonu. Zasilanie radiotelefonu z baterii typu AA. Uwaga!. Radiotelefon XTN446 moŝe być zasilany z dostarczanego przez Motorolę akumulatora, oznakowanego jako NTN8971 lub NNTN4190 lub teŝ z baterii alkalicznych typu AA. Innego typu baterie czy akumulatory (np. typu NiMh lub NiCd) nie powinny być stosowane. Ich uŝycie moŝe doprowadzić do uszkodzenia radiotelefonu lub nawet do zranienia lub poparzenia obsługującej go osoby. Dotyczy to szczególnie przypadków zwarcia styków słuŝących do ładowania akumulatora umieszczonych w dolnej części radiotelefonu. W celu instalacji baterii typu AA naleŝy: 1. Usunąć tylną osłonę radiotelefonu tak jak to zostało opisane powyŝej. 2. Umieścić w radiotelefonie baterie typu AA zwracając uwagę na ich biegunowość. Str. 11

12 3. Ponownie nałoŝyć tylna osłonę radiotelefonu i zatrzasnąć ją. Ładowanie akumulatora NiMH za pomocą szybkiej ładowarki typu IXPN4000 lub IXPN4001. Akumulator moŝe być naładowany zarówno, gdy jest zainstalowany w radiotelefonie, jak i w sytuacji gdy jest z niego wymontowany. Pierwsze ładowanie nowego akumulatora powinno trwać około szesnastu godzin, kolejne doładowania wymagają juŝ tylko okresu trzygodzinnego. Procedura ładowania jest następująca: 1. Połączyć zasilacz ładowarki z ładowarką. 2. WłoŜyć wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego. 3. Jeśli akumulator znajduje się wewnątrz radiotelefonu, wstawić cały radiotelefon do ładowarki. Jeśli akumulator jest wymontowany z radiotelefonu wstawić sam akumulator do ładowarki. Uwaga: Dopuszcza się sytuację w której podczas ładowania akumulatora radiotelefon jest włączony, jednakŝe naleŝy się wtedy liczyć z przedłuŝeniem czasu ładowania oraz z nieprawidłowym działaniem wskaźnika stanu naładowania akumulatora znajdującego się na wyświetlaczu radiotelefonu. Działanie lampek sygnalizacyjnych ładowarki. Czerwona : Zielona, mrugająca: Zielona: Ładowanie szybkie, trwa około dwóch godzin. Ładowanie końcowe, trwa około godziny. Koniec ładowania. Czerwona, mrugająca: Przerwa na ostudzenie akumulatora do temperatury pozwalającej na dalsze szybkie ładowanie. Brak świecenia: Nieprawidłowe ułoŝenie radiotelefonu lub akumulatora w ładowarce. Uwaga: Jeśli stan w którym czerwona lampka mruga utrzymuje się ponad minutę oznacza to, Ŝe akumulator jest uszkodzony lub zuŝyty i musi być wymieniony na nowy. Sposób uŝytkowania pojemnika na radiotelefon przystosowanego do zamocowania na pasku od spodni. Wraz z radiotelefonem dostarczany jest specjalny pojemnik pozwalający na łatwe przymocowanie go do paska od spodni lub innych elementów ubrania czy umundurowania. Pojemnik ten nie musi być usuwany w przypadku wstawiania radiotelefonu do ładowarki. Sposób wykorzystania pojemnika jest następujący: 1. Po włoŝeniu radiotelefonu do pojemnika naleŝy zatrzasnąć zaczep znajdujący się w górnej jego części. 2. Aby wyjąć radiotelefon z pojemnika naleŝy odciągnąć wspomniany zaczep znajdujący się w jego górnej części a następnie wysunąć radiotelefon w kierunku ku górze. Przed przystąpieniem do uŝytkowania radiotelefonu naleŝy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Kanały radiowe i kody eliminujące zakłócenia. Radiotelefon XTN446 dysponuje ośmioma kanałami radiowymi oraz wieloma kodami eliminującymi zakłócenia ze strony innych rozmówców (kody IE z angielskiego Interference Eliminator). Klasycznych kodów PL (kody PL z angielskiego Private Line) działających na zasadzie ciągłej emisji tonu podakustycznego o ściśle określonej częstotliwości jest 38. Ponadto Radiotelefon dysponuje cyfrowymi kodami DPL (kody DPL z angielskiego Digital Private Line), których jest 83. Dodatkową funkcją są trzy kody VS (kody VS z angielskiego Voice Scrambler), szyfrujące przekazywaną informację na zasadzie skramblera. Wszystko to razem przyczynia się do minimalizacji zakłóceń pochodzących od innych uŝytkowników zakresu 446MHz. Zaznaczyć jednak naleŝy, Ŝe szczególnie w duŝych aglomeracjach miejskich takie zakłócenia nie mogą być do końca wyeliminowane. Str. 12

13 Uwaga! Jeśli prowadzenie łączności radiowej dotyczy większej grupy uŝytkowników, wszyscy oni muszą mieć identycznie zaprogramowane radiotelefony. Odnosi się to zarówno do kodów IE jak i zaprogramowania skramblerów. Włączanie i wyłączanie radiotelefonu. 1. Aby włączyć radiotelefon naleŝy obrócić pokrętło znajdujące się w jego górnej części w prawo, na tyle silnie by dał się słyszeć charakterystyczny dźwięk wyłącznika. To samo pokrętło słuŝy do regulacji siły głosu odbiornika. Po włączeniu radiotelefonu lampka kontrolna znajdująca się w górnej części jego obudowy zaświeci się kolorem czerwonym i będzie okresowo błyskać, zaś na wyświetlaczu pojawią się napisy, ponadto wyemitowany zostanie akustyczny sygnał potwierdzający włączenie (o ile funkcja dźwięków ostrzegawczych nie została zablokowana). 2. Aby wyłączyć radiotelefon naleŝy przekręcić opisane powyŝej pokrętło w lewo, aŝ do momentu usłyszenia charakterystycznego dźwięku wyłącznika. 3. Gdy radiotelefon jest włączony czerwona lampka kontrolna znajdująca się w lewej górnej części jego obudowy mruga okresowo co 3 sekundy. Uwaga!. Jeśli pokrętło siły głosu odbiornika jest ustawione w wysokich pozycjach nie naleŝy zbliŝać radiotelefonu lub współpracujących z nim akcesoriów zbyt blisko uszu, gdyŝ moŝe to spowodować uszkodzenia słuchu. Wskaźnik stanu akumulatora lub baterii. Ikona znajdująca się na wyświetlaczu jest podzielona na trzy segmenty. Przyjmuje ona postać, co oznacza pełne naładowanie akumulatora lub nową baterię, postać, co oznacza 2/3 ładunku, postać, co oznacza 1/3 ładunku oraz postać, co oznacza niemal całkowite rozładowanie. Na kilkanaście sekund przed automatycznym wyłączeniem się radiotelefonu, z jego głośnika emitowane są dźwięki ostrzegawcze, zaś ikona zaczyna okresowo mrugać. Rodzaj źródła energii 3 segmenty 2 segmenty 1 segment Ikona mrugająca Akumulator NiMH 100% - 85% 85% - 25% 25% - 10% < 10% Bateria typu AA 100% - 70% 70% - 40% 40% - 10% <10% Uwaga! W przypadku długotrwałego niewykorzystywania radiotelefonu naleŝy z niego usunąć źródła zasilania. Dotyczy to szczególnie baterii jednorazowego uŝytku które mogą spowodować korozję lub nawet trwałe uszkodzenie radiotelefonu. Monitorowanie zajętości kanału radiowego. Aby sprostać wymaganiom etykiety radiokomunikacyjnej przed przystąpieniem do nadawania naleŝy sprawdzić czy dany kanał radiowy nie jest zajęty. W tym celu naleŝy: 1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk aŝ do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się znak zaś lampka sygnalizacyjna zacznie mrugać w tempie raz na sekundę. 2. Pod ikoną pojawi się liczba. MoŜe się ona zmieniać od 0 do 6 i odzwierciedla siłę odbieranego sygnału. Jeśli kanał jest wolny nie będzie słychać Ŝadnych rozmów, a jedynie głośny szum. W jaki sposób nawiązać łączność z innym rozmówcą? 1. Przed przystąpieniem do nadawania naleŝy sprawdzić, czy dany kanał jest wolny (patrz opis powyŝej). 2. Dla poprawienia czytelności transmisji, podczas nadawania naleŝy trzymać radiotelefon w odległości od 5 cm do 7,5 cm od ust operatora. Str. 13

14 3. Jeśli przeprowadzone zostały czynności opisane powyŝej moŝna wcisnąć przycisk i rozpocząć nadawanie. Podczas nadawania lampka kontrolna świeci w sposób nieprzerwany. 4. Aby zakończyć nadawanie i przejść na odbiór wystarczy zwolnić przycisk. Przejście w tryb programowania radiotelefonu. Radiotelefon XTN446 moŝna wprowadzić w tak zwany tryb programowania, w który umoŝliwia zmianę dowolnego z pięciu podprogramów, charakteryzujących się tym, Ŝe nie zmienia się ich często. 1. Aby wejść w tryb programowania naleŝy włączyć zasilanie radiotelefonu jednocześnie trzymając wciśnięte klawisze i. Po upływie trzech sekund radiotelefon wyemituje krótką sekwencję dźwięków zaś w lewej części wyświetlacza pojawi się ikona. 2. Aby wyjść z trybu programowania naleŝy na czas około dwóch sekund wcisnąć przycisk. Ikona powinna zniknąć z wyświetlacza. Jakie parametry moŝna zmienić będąc w trybie programowania? A. Właściwości poszczególnych kanałów radiowych. Wciskając przyciski lub moŝna zmienić numer programowanego kanału. B. Kody eliminujące interferencje od innych rozmówców. Procedura zmian kodów jest następująca: 1). Wybrać właściwy numer kanału. 2). Wcisnąć przycisk co spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu mrugającego okresowo numeru kodu. 3). Posługując się przyciskami lub zaprogramować odpowiedni numer kodu. NaleŜy podkreślić, Ŝe moŝliwe jest wykorzystanie radiotelefonu bez jakiegokolwiek kodowania. NaleŜy w tym celu wybrać kod numer 0. 4). Wcisnąć na krótką chwilę przycisk co spowoduje przejście do programowania innych funkcji. Przytrzymanie tego przycisku przez ponad dwie sekundy spowoduje wyjście z trybu programowania. C. Kody skramblera. Jest to jeszcze jedna z funkcji zwiększających poczucie prywatności prowadzonych przez radio rozmów. JeŜeli zaprogramowany uprzednio kod eliminujący interferencje od innych rozmówców jest przez przypadek zgodny z kodem uŝywanym przez osoby obce, rozmowa będzie niestety słyszalna. JednakŜe jeśli zaprogramowany kod skramblera nie będzie zgodny z kodem skramblera osób obcych, dźwięk będzie bardzo zniekształcony, co zapewni jego gorszą zrozumiałość, a przez to większą prywatność rozmowy. Aby zmienić kod skramblera naleŝy: 1). Wejść w tryb programowania i wybrać kanał na którym chce się dokonać zmian kodu skramblera. 2). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk, aŝ do momentu ukazania się na wyświetlaczu ikony. 3). Klawiszami lub ustawić właściwy numer kodu. Pamiętać naleŝy, Ŝe kod 0 eliminuje funkcję skramblera i informacja jest nadawana w sposób niekodowany. 4). Wcisnąć na krótką chwilę przycisk co spowoduje przejście do programowania innych funkcji. Przytrzymanie tego przycisku przez ponad dwie sekundy spowoduje wyjście z trybu programowania D. Blokowanie klawiatury. Jest to funkcja która umoŝliwia administratorowi systemu łączności uniknięcia błędów wynikających z przypadkowego rozprogramowania radiotelefonów przez uŝytkowników. Aktywne pozostają tylko funkcje, sygnały dźwiękowe oraz monitorowanie zajętości kanału. Klawiatury nie moŝna ponownie odblokować przez proste wciśnięcie przycisku. W celu wejścia w ten tryb pracy naleŝy: Str. 14

15 1). Wciskać przycisk aŝ do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona. 2). Przyciskami lub ustawić napis Y lub n (Y- funkcja aktywna, n funkcja nie aktywna). W przypadku uaktywnienia funkcji ikona pozostaje na trwałe na wyświetlaczu. E. Przyporządkowywanie kanałów do przycisków funkcyjnych. Funkcja ta dotyczy przycisków i. Pozwalają one na natychmiastowe przejście na zadany kanał łączności. 1). W celu zaprogramowania przycisków i naleŝy najpierw wybrać właściwy kanał łączności. 2). Z kolei naleŝy wcisnąć i przytrzymać wybrany przycisk lub, do momentu gdy radiotelefon wyemituje potwierdzający sygnał dźwiękowy. Jakie funkcje są dostępne w normalnym trybie pracy radiotelefonu? Zmiana kanałów łączności. SłuŜą do tego przyciski lub. Ponadto przejście na z góry wybrany kanał umoŝliwiają przyciski i. Funkcja dzwonek. Radiotelefony XTN446 mogą nadawać sygnał dźwiękowy podobny do dzwonka zwykłego telefonu. Następuje to w momencie wciśnięcia przycisku. Sygnał dzwonka moŝe informować innych rozmówców, Ŝe ktoś ma zamiar nawiązać z nimi łączność. Istnieje moŝliwość wyboru jednego z trzech sygnałów dzwonka. W tym celu naleŝy: 1. Wielokrotnie przyciskać klawisz tak długo, aŝ na wyświetlaczu pojawi się napis CA. 2. W tym momencie naleŝy wybrać jeden z trzech dostępnych sygnałów dzwonka. Pamiętać naleŝy, Ŝe 0 oznacza zablokowanie tej funkcji. 3. Aby wyjść z trybu programowania dzwonka naleŝy na chwilę wcisnąć przycisk. Zastosowanie radiotelefonu XTN446 w sytuacjach gdy operator ma zajęte obie ręce (funkcja VOX). Funkcja ta pozwala na uruchomienie nadajnika radiotelefonu za pośrednictwem głosu, bez konieczności wciskania przycisku. MoŜe być ona uaktywniona w radiotelefonie nie posiadającym Ŝadnego specjalnego wyposaŝenia, lub teŝ w radiotelefonie współpracującym z dodatkowymi akcesoriami. Uwaga!. Przestrzega się przed uŝyciem dodatkowych akcesorii w sytuacji gdy odbiornik radiotelefonu ma ustawioną wysoką siłę głosu. Przed nałoŝeniem słuchawek na głowę lub przed włoŝeniem przetwornika do ucha zaleca się zmniejszenie siły głosu odbiornika do minimum. Wykorzystanie funkcji VOX bez uŝycia dodatkowych akcesoriów. 1. Włączyć radiotelefon trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk. Na wyświetlaczu radiotelefonu powinna pojawić się ikona oznaczająca, Ŝe funkcja VOX jest aktywna. 2. Aby uruchomić nadajnik wystarczy po prostu zacząć mówić do mikrofonu znajdującego się w radiotelefonie. Przejście na odbiór następuje automatycznie gdy przestaje się mówić. 3. Jeśli chce się chwilowo zablokować funkcję VOX, na przykład na skutek duŝego natęŝenia hałasu który niepotrzebnie uruchamia nadajnik, naleŝy na chwilę wcisnąć przycisk mrugać.. Ikona zacznie wtedy 4. Aby ponownie uaktywnić funkcję VOX naleŝy na chwilę wcisnąć przycisk. Ikona przestanie mrugać. Wykorzystanie funkcji VOX z uŝyciem dodatkowych akcesoriów. 1. Aby uaktywnić tą funkcję naleŝy wstępnie wyłączyć radiotelefon. Str. 15

16 2. Z kolei naleŝy zdjąć uszczelkę z gniazd akcesoriowych i dołączyć akcesoria do radiotelefonu. 3. Po włączeniu radiotelefonu na jego wyświetlaczu powinna pojawić się ikona. Jeśli będzie ona mrugała, oznacza to, Ŝe funkcja VOX jest zablokowana. Aby to zmienić naleŝy wejść do menu Sensitivity i wybrać ustawienie 1, 2 lub Podobnie jak poprzednio, aby rozpocząć nadawanie wystarczy zacząć mówić do mikrofonu stanowiącego element wyposaŝenia dodatkowego. Mikrofon znajdujący się w radiotelefonie nie jest wtedy aktywny. Przejście na odbiór następuje automatycznie gdy przestaje się mówić. 5. Aby zablokować funkcję VOX i powrócić do normalnego trybu pracy wystarczy wcisnąć przycisk. Uwaga!. Wykorzystywanie funkcji VOX wymaga pewnej wprawy gdyŝ nadajnik załącza się z niewielkim opóźnieniem. To samo dotyczy przejścia na odbiór następuje ono dopiero po upływie pewnego czasu od momentu gdy przestanie się mówić do mikrofonu. Regulacja czułości mikrofonu oraz progu zadziałania funkcji VOX. Czułość mikrofonu moŝe być dostosowana do warunków w jakich pracować ma radiotelefon. Chodzi tu zarówno o lokalny poziom hałasu jak i o indywidualne właściwości głosu uŝytkownika, który z natury rzeczy moŝe mówić cicho lub głośno. 1. Aby zmienić czułość mikrofonu naleŝy dwukrotnie wcisnąć przycisk. Na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się ikona zaś cyfra sygnalizująca dotychczas numer kanału zacznie mrugać. Dodatkową informacje będą stanowić symbole G - (czułość mikrofonu radiotelefonu), E - (próg zadziałania funkcji VOX w przypadku stosowania wyposaŝenia dodatkowego) oraz i - (próg zadziałania funkcji VOX w przypadku braku wyposaŝenia dodatkowego) 2. Posługując się przyciskami lub naleŝy wybrać jedną z trzech wartości: 1 gdy uŝytkownik radiotelefonu ma silny głos lub pracuje w hałaśliwym otoczeniu, 2 ustawienie zadowalające w większości sytuacji, 3 gdy uŝytkownik radiotelefonu ma cichy głos lub zamierza pracować w cichym otoczeniu. Funkcja skanowania kanałów. Funkcja ta pozwala na jednoczesne kontrolowanie stanu więcej niŝ jednego kanału łączności. Radiotelefon cyklicznie przeskakuje z kanału na kanał i sprawdza stan zajętości. W przypadku stwierdzenia, Ŝe na danym kanale prowadzona jest jakaś rozmowa, skaner zatrzymuje się. Pozwala to uŝytkownikowi na wykorzystywanie wielu kanałów bez konieczności ich ustawicznego przełączania. Po uaktywnieniu tej funkcji sprawdzane będą tylko te kanały które zostały odpowiednio zaprogramowane. Dotyczy to zarówno odblokowania skanowania jak i aktywnosci kodów IE. Jeśli uŝytkownik chce mieć kontrolę nad wszystkimi kanałami, powinien na nich odblokować funkcję skanowania oraz zaprogramować IE = 0, czyli zablokować wszelkie kody redukujące interferencje od innych uŝytkowników tych samych częstotliwości. 1. Aby uruchomić skaner naleŝy wcisnąć przycisk. Spowoduje to pojawienie się na wyświetlaczu ikony, zaś widoczny w centralnej części wyświetlacza numer kanału zacznie się okresowo zmieniać. 2. Jeśli na którymś z kanałów zauwaŝona zostanie jakaś rozmowa, skaner zatrzyma się. Na wyświetlaczu pojawi się numer kanału i odpowiadający mu numer kodu IE. 3. W takiej sytuacji moŝliwe jest nawiązanie łączności z osobą zajmującą dany kanał. W tym celu wystarczy poczekać na przerwę w transmisji i wcisnąć przycisk. 4. Funkcja skanera automatycznie uaktywnia się po upływie pięciu sekund od momentu ostatniego odbioru lub nadawania na danym kanale. Str. 16

17 5. Wciśnięcie przycisku podczas pracy skanera spowoduje automatyczne przejście na kanał który był ostatnio wykorzystywany. 6. Aby wyłączyć skaner wystarczy wcisnąć przycisk. Radiotelefon powraca wtedy do ostatnio wykorzystywanego kanału. Zmiana kanałów podczas pracy skanera. Jeśli skaner zatrzymał się na jakimś kanale, tymczasem odbierana rozmowa nas nie interesuje, moŝliwy jest przeskok o jeden kanał dalej. W tym celu wystarczy wcisnąć przycisk. Chwilowe usuniecie danego kanału z listy skaningowej. Jeśli na którymś z kanałów występują częste transmisje powodujące zatrzymywanie się skanera, kanał ten moŝna chwilowo usunąć z listy skaningowej. W tym celu po zatrzymaniu się skanera na niepoŝądanym kanale wystarczy wcisnąć przycisk. Aby wyeliminowany w ten sposób kanał powrócił na listę naleŝy na chwile wyłączyć i ponownie włączyć skaner. Jak wyedytować listę skaningową?. 1. Wciskać przycisk aŝ do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona. 2. Numer kanału zacznie wtedy mrugać, zaś w miejscu kodu IE pojawi się litera Y lub n. 3. Posługując się przyciskami lub naleŝy zmieniać numery kanałów, zaś przyciskiem wprowadzać lub usuwać dany kanał z listy skaningowej. Objawiać się to będzie zmianą liter Y lub n na wyświetlaczu radiotelefonu. 4. Aby wyjść z trybu programowania listy skaningowej naleŝy na chwilę wcisnąć przycisk. Blokowanie klawiatury. Jest to funkcja bardzo podobna do blokowania klawiatury przez administratora systemu łączności, lecz przeprowadza się ją duŝo łatwiej. Aby zablokować klawiaturę naleŝy wcisnąć i przytrzymać w pozycji wciśniętej przycisk. Na wyświetlaczu radiotelefonu powinna pojawić się ikona. Dźwięk wysyłany na zakończenie nadawania. Jeśli zachodzi taka potrzeba radiotelefon XTN446 jest w stanie emitować specjalny dźwięk podczas puszczania przycisku. Jest on równieŝ słyszany z głośnika. Aby tą funkcję odblokować lub zablokować naleŝy podczas włączania zasilania radiotelefonu trzymać wciśnięty przycisk. Dźwięki informacyjne związane z wciskaniem przycisków. Jeśli zachodzi taka potrzeba radiotelefon XTN446 moŝe emitować krótkie dźwięki informacyjne podczas kaŝdej operacji przeprowadzanej na jego klawiaturze. Aby tą funkcję odblokować lub zablokować naleŝy podczas włączania zasilania radiotelefonu trzymać wciśnięty przycisk. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe funkcja ta ma teŝ wpływ na dźwięk wysyłany na zakończenie nadawania. Powrót do ustawień fabrycznych. Jeśli podczas włączania zasilania radiotelefonu będą wciśnięte przyciski i, oraz stan taki będzie się utrzymywał przez trzy sekundy, nastąpi reset wszystkich zaprogramowanych funkcji i powrót radiotelefonu do ustawień fabrycznych. Klonowanie programu na inne radiotelefony. Realizacja tej funkcji jest moŝliwa przy uŝyciu wielofunkcyjnej ładowarki MUC IXPN4002 (trójkońcówkowa wersja brytyjska) lub IXPN4003 (dwukońcówkowa wersja europejska). Całą zawartość programu radiotelefonu moŝna przenieść do innych radiotelefonów, co ułatwia organizację większych sieci łączności. Sposób wykorzystania ładowarki wielofunkcyjnej MUC jest opisany w oddzielnej instrukcji. Podświetlanie wyświetlacza radiotelefonu. Str. 17

18 Jeśli radiotelefon zostanie włączony, kaŝde wciśnięcie dowolnego przycisku, za wyjątkiem lub spowoduje podświetlenie wyświetlacza na około cztery sekundy. Ograniczanie czasu nadawania. Radiotelefon jest zaopatrzony w układ czasowy, który wyśle dźwięk ostrzegawczy i wyłączy nadajnik kaŝdorazowo gdy nadawanie trwa ponad minutę. Dotyczy to zarówno sterowania ręcznego, przyciskiem jak i uruchomienia nadajnika funkcją VOX. Spis częstotliwości roboczych na poszczególnych kanałach. Nr kanału Częstotliwość (MHz) Nr kanału Częstotliwość (MHz) 1 446, , , , , , , ,09375 Spis kodów PL eliminujących zakłócenia. Nr kodu Częstotliwość (Hz) Nr kodu Częstotliwość (Hz) 0 Kod nieaktywny ,8 1 67, ,5 2 71, ,3 3 74, ,2 4 77, ,4 5 79, ,7 6 82, ,2 7 85, ,9 8 88, ,8 9 91, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kody cyfrowe DPL Zasięg radiotelefonu. Radiotelefony Motorola XTN446 są przeznaczone do pracy w terenach otwartych, aczkolwiek mogą teŝ być stosowane wewnątrz budynków, przy czym naleŝy się liczyć z drastycznym ograniczeniem zasięgu. NaleŜy zwracać uwagę, by rozmówcy nie przebywali zbyt blisko siebie. UŜytkowanie radiotelefonów w odległości mniejszej niŝ 1,5m moŝe prowadzić do bardzo silnych zakłóceń odbioru. Zasięg radiotelefonu jest silnie uzaleŝniony od rodzaju terenu w jakim prowadzi się łączność. Zasadniczo radiotelefony Motorola Talkabout zapewniają poprawną słyszalność między punktami, które nie są niczym przesłonięte, czyli są w jak gdyby zasięgu wzroku. Czynnikami Str. 18

19 ograniczającymi zasięg są duŝe konstrukcje betonowe lub metalowe, przeszkody terenowe, praca z wnętrza budynku, czy z kabiny samochodu. Sytuacja optymalna. Sytuacja utrudniona. Sytuacja bardzo zła. W optymalnych warunkach, na płaskich, odsłoniętych przestrzeniach zasięg moŝe dochodzić do 3km. Ulega on pogorszeniu w lesie lub w terenie zabudowanym, zaś znacznie maleje jeśli rozmówców rozdziela silnie ekranujący obiekt, taki jak góra, wielka konstrukcja betonowa czy metalowa. Skrótowe zestawienie parametrów technicznych radiotelefonu: Liczba kanałów 8 Liczba kodów 121 Zakres częstotliwości pracy Zasięg Źródło zasilania PrzybliŜona Ŝywotność źródła zasilania: Czas nieprzerwanego nadawania Czas nieprzerwanego nasłuchu (czuwanie) 446,00625 MHz 446,09375 MHz do pięciu kilometrów cztery baterie AA lub akumulator NiMH 6,5 godzin na bateriach typu AA lub 5,0 godzin na akumulatorze NiMH 64 godziny na bateriach typu AA lub 40 godzin na akumulatorze NiMH Dane te odnoszą się do dobrej jakości markowych baterii i akumulatorów. Wyniki uzyskane przy uŝyciu źródeł zasilania przypadkowego pochodzenia mogą się róŝnić od podanych powyŝej. Podczas pracy z radiotelefonem w proporcjach 5% nadawanie, 5% odbiór, 90% nasłuch (czuwanie) odpowiednie okresy eksploatacji wynoszą odpowiednio 36 godzin (baterie typu AA) i 24 godziny (akumulator NiMH) Wyszukiwanie i usuwanie usterek: Problem Brak zasilania Brak nadawania Brak odbioru Odbiór jest nieczytelny Nie moŝna zmienić kanału Rozwiązanie Sprawdzić biegunowość baterii AA. Naładować akumulator NiMH Upewnić się, czy przycisk nadawania jest dostatecznie silnie wciskany. Sprawdzić stan baterii i w razie konieczności wymienić je na nowe lub naładować akumul. Upewnić się, czy współpracujące radiotelefony mają nastawione te same numery kanałów i kodów. Upewnić się czy podczas próby odbioru nie jest wciśnięty przycisk nadawania. Upewnić się, czy siła głosu odbiornika jest właściwie ustawiona. Sprawdzić stan baterii i w razie konieczności wymienić je na nowe lub naładować akumul. Usunąć czynniki utrudniające odbiór, wyjść z budynku lub samochodu, zmienić miejsce przebywania na bardziej odsłonięte. Upewnić się czy w obu radiotelefonach jest wyłączona funkcja skramblera. Jeśli nie, to upewnić się czy numery kodów skramblera są jednakowe. Wyłączyć blokadę klawiatury Str. 19

20 Nie ma dostępu do programowalnych menu Radiotelefon ma zbyt mały zasięg Słychać jest innych rozmówców oraz zakłócenia Przy odbiorze występują silne interferencje Radiotelefon sygnalizuje rozładowanie baterii Nie jest moŝliwe uaktywnienie funkcji VOX. Upewnić się, czy nie jest aktywna funkcja ograniczonego dostępu do menu. Aby ją wyłączyć, naleŝy przez trzy sekundy trzymać wciśnięty przycisk. Przyczyną ograniczenia zasięgu są silnie ekranujące przeszkody rozdzielające rozmówców, takie jak duŝe konstrukcje betonowe czy stalowe, a takŝe góry i inne przeszkody terenowe. Jeśli radiotelefon jest noszony w kieszeni lub przy pasku od spodni i znajduje się blisko ciała ludzkiego, jego zasięg równieŝ maleje. Upewnić się, czy aktywny jest kod eliminujący zakłócenia. Wartość 0 powoduje brak eliminacji innych rozmówców i zakłóceń. MoŜliwa jest przypadkowa zbieŝność kodów, moŝna spróbować przeprogramować swoje radiotelefony. Upewnić się, czy w małej odległości od nas nie pracuje inne urządzenie radiowe. Minimalna odległość pomiędzy dwoma radiotelefonami nie powinna być mniejsza niŝ 1,5m. Wymienić baterie lub naładować akumulator. Wykorzystywanie radiotelefonu w skrajnych warunkach temperaturowych ogranicza Ŝywotność źródeł zasilania. Nieprawidłowe zaprogramowanie radiotelefonu, sprawdzić czy funkcja VOX jest uaktywniona. Sprawdzić czy w menu Sensitivity nie jest ustawiona wartość 0. Jeśli pomimo przeprowadzenia wymienionych w tabelce czynności radiotelefon nadal działa nieprawidłowo, naleŝy zgłosić się do lokalnego dealera Motoroli, celem dokonania naprawy. Warunki gwarancji. W przypadku gdy zakupiony radiotelefon jest oryginalnym wyrobem Motoroli, oraz gdy zastosowane akcesoria mają autoryzację Motoroli zaś całość została nabyta u Autoryzowanego Dealera Motoroli, w handlu detalicznym, lub w innym punkcie dystrybucyjnym posiadającym autoryzację Motoroli, ponadto urządzenia, zwane dalej produktami są zgodne ze specyfikacją aktualną w dniu produkcji, Motorola udziela gwarancji na okres jednego roku od daty nabycia produktu. Określone powyŝej zasady zwane będą warunkami gwarancji. Nabywca jest zobowiązany powiadomić Motorolę o braku zgodności produktu z właściwą dla niego specyfikacją techniczną w okresie dwóch miesięcy od wykrycia defektu materiałowego, wady w wykonawstwie lub innej wady nie wykraczającej poza warunki gwarancji. W tym celu produkt musi być dostarczony do punktu serwisowego Motoroli lub Autoryzowanego Dystrybutora Motoroli. Motorola nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty związane ze zgłoszeniem reklamacyjnym, które nie są wyprodukowane bezpośrednio przez Motorolę. Lista punktów zgłoszeniowych Motoroli zajmujących się obsługą gwarancyjną jest załączona do produktu. Jeśli w okresie w którym spełnione są warunki gwarancji nastąpi zgłoszenie wad produktu oraz reklamacja uznana zostanie jako waŝna, Motorola bez Ŝadnych obciąŝeń ze strony nabywcy dokona naprawy lub wymiany produktu. Będzie to jednak jedyne zadośćuczynienie za straty wynikłe z wadliwego działania produktu. MoŜliwy jest teŝ zwrot pieniędzy za zakup produktu, jednakŝe kwota zostanie zmniejszona proporcjonalnie do okresu wykorzystywania produktu przed momentem zauwaŝenia jego Str. 20

21 wad. Wspomniana powyŝej obsługa gwarancyjna moŝliwa jest jedynie w okresie waŝności warunków gwarancji. Są to pełne i wyłączne warunki gwarancji na radiotelefon Motoroli, oraz na związane z nim akcesoria. Warunki te zastępują wszelkie inne gwarancje składające się na kompletny produkt. Jeśli zakupiony produkt nie zostanie przez nabywcę potraktowany jako dobro o charakterze konsumpcyjnym, lecz jako narzędzie pracy czy inny wyrób do zastosowań profesjonalnych, Motorola nie bierze odpowiedzialności za skutki takiego postępowania. W Ŝadnym przypadku Motorola nie bierze na siebie odpowiedzialności związanej ze stratami wykraczającymi poza wartość produktu, a takŝe za jakiekolwiek straty innego rodzaju wynikłe z uŝycia produktu lub z niemoŝności jego uŝycia, a w szczególności za straty czasu, oszczędności, przychodów komercyjnych, uszczerbku na wiarygodności w pełnym zakresie regulowanym przez obowiązujące prawo. Tak sformułowana gwarancja nie narusza praw konsumenta, takich jak wymaganie naleŝytej jakości towaru, czy wymaganie spełnienia oczekiwanych funkcji uŝytkowych. Nie stwarza teŝ Ŝadnych ograniczeń dla sprzedawcy radiotelefonów, nie ingeruje w ogólnie przyjęte zasady obowiązujące podczas kupna sprzedaŝy towarów. W jaki sposób egzekwować gwarancję? W większości przypadków autoryzowany dostawca, który sprzedał radiotelefon oraz oryginalne akcesoria jest w stanie realizować usługi gwarancyjne. Jeśli uŝytkownik ma wątpliwości w jaki sposób egzekwować gwarancję, powinien skontaktować się z lokalnymi dla danego kraju punktami informacyjnymi, których lista jest dołączona do radiotelefonu. W celu zgłoszenia reklamacji naleŝy odesłać produkt do Motoroli lub do jej autoryzowanego dystrybutora. Przesyłka powinna zawierać nalepkę z danymi personalnymi właściciela radiotelefonu, jego adresem, telefonem kontaktowym i opisem zaistniałych niedomagań. Aby nabrać praw do obsługi gwarancyjnej naleŝy legitymować się rachunkiem za nabycie produktu lub odpowiednikiem takiego rachunku, zawierającym informacje na temat daty zakupu. Ponadto produkt musi posiadać czytelny, niezatarty numer seryjny. Inne uwagi na temat gwarancji. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy oznaczenie typu i numer seryjny produktu zostały zmienione, usunięte, zatarte, lub stały się w jakiś inny sposób nieczytelne. Motorola zastrzega sobie prawo odmowy bezpłatnej obsługi gwarancyjnej jeśli wymagana dokumentacja nie moŝe być dostarczona, jest niekompletna, zatarta lub niezgodna z danymi fabrycznymi dotyczącymi danego produktu. W rozumieniu Motoroli, naprawa moŝe zawierać takie czynności jak wymiana elementów lub całych płytek drukowanych na nowe lub na ich funkcjonalne odpowiedniki lub na odpowiedniki pochodzące z napraw. Wszelkie wymienione części, akcesoria, akumulatory lub płytki podlegają dalszej gwarancji na warunkach takich jak cały produkt. Nie powoduje to przedłuŝenia warunków gwarancji. Wszelkie oryginalne akcesoria, części oraz jakiekolwiek elementy radiotelefonu, które zostały wymienione stają się własnością Motoroli. Motorola nie gwarantuje instalacji, naprawy czy serwisu jakichkolwiek dodatkowych produktów, akcesoriów, akumulatorów czy innych części. Motorola nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy lub uszkodzenia wywołane przez sprzęt pomocniczy, nie wyprodukowany przez firmę Motorola, wynikające z podłączania lub współpracy tego sprzętu z produktem. Dotyczy to takŝe sprzętu pomocniczego Motoroli lub dowolnych innych producentów, wyłączonego spod obsługi gwarancyjnej Motoroli. JeŜeli produkt jest uŝyty w połączeniu z jakimkolwiek sprzętem pomocniczym nie będącym produktem Motoroli, nie jest gwarantowana poprawność współpracy takiego zestawu. Ponadto, nie będą honorowane jakiekolwiek zgłoszenia gwarancyjne wynikające z pracy produktu we wspomnianym zestawie, jeśli Motorola stwierdzi, Ŝe produkt spełnia wymagania zawarte w odpowiedniej dla niego specyfikacji. Dotyczy to w szczególności stosowania jakichkolwiek urządzeń pomocniczych takich jak akumulatory, ładowarki, wszelkiego typu adaptory czy zasilacze Str. 21

22 (Motorola dysponuje pełną listą tych urządzeń, nie jest ona jednak załączona do niniejszej instrukcji), które nie są produkowane albo rozprowadzane przez Motorolę, przy czym nie jest istotne czy uszkodzeniu uległ sprzęt Motoroli, czy sprzęt współpracujący pochodzący od innego wytwórcy. Co nie jest objęte gwarancją? Gwarancja traci waŝność w przypadku, gdy defekty powstają na skutek zniszczenia fizycznego, niewłaściwego uŝycia radiotelefonu, prób otwierania obudowy, zaniedbań lub niewystarczającej troski o posiadany sprzęt, oraz w przypadkach prób napraw czy modyfikacji urządzeń przez osoby do tego nieupowaŝnione. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji: 1. Defektów lub uszkodzeń wynikających z uŝytkowania produktu w sposób odmienny od normalnych, typowych dla niego zastosowań. 2. Defektów lub uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego uŝytkowania, zaniedbania czy wypadku. 3. Defektów lub uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego testowania, konserwacji, regulacji czy dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji. 4. Uszkodzeń lub złamań anteny, za wyjątkiem tych które wynikły z wad materiałowych albo błędów produkcyjnych. 5. Częściowego demontaŝu lub naprawy urządzenia w sposób znacząco zmieniający jego właściwości lub uniemoŝliwiający stwierdzenie czy warunki gwarancji zostały naruszone, czy nie. 6. Defektów lub uszkodzeń spowodowanych uŝytkowaniem radiotelefonów ze zbyt małej odległości. 7. Defektów lub uszkodzeń spowodowanych nadmierną wilgocią, zalaniem lub przedostaniem się do środka obudowy resztek jedzenia. 8. Defektów wszelkich części dostępnych z zewnątrz na skutek ich porysowania lub zuŝycia podczas normalnej eksploatacji. 9. Produktów wynajętych na zasadach tymczasowych. 10. Wymiany zuŝywających się części w ramach normalnej procedury konserwacji czy bieŝących napraw. Uwaga: Określone w specyfikacji czasy nadawania, czasy odbioru oraz ogólna Ŝywotność dostarczanego przez Motorolę akumulatora są zaleŝne od warunków eksploatacji radiotelefonu. Z danych technicznych akumulatora wynika, Ŝe zachowuje on swoje parametry podczas pierwszych dwustu cykli ładowania, lecz nie dłuŝej niŝ przez pół roku od daty zakupu. Po przekroczeniu tych warunków parametry uŝytkowe akumulatora zaczynają się powoli pogarszać. Akumulator traci gwarancję gdy: 1. Jest ładowany przy pomocy ładowarek nie mających autoryzacji Motoroli. 2. Uszkodzeniu uległy uszczelki, lub widoczne są ślady prób otwierania obudowy akumulatora. 3. Akumulator był eksploatowany niezgodnie z przeznaczeniem, to znaczy w sprzęcie, do którego nie był przystosowany. Informacje dotyczące praw autorskich. Produkty Motoroli opisane w niniejszej instrukcji mogą zawierać lub wykorzystywać oprogramowanie, do którego wyłączne prawa autorskie ma Motorola. Oprogramowanie to moŝe być zapisane w pamięci układów półprzewodnikowych lub na innych nośnikach. Prawo obowiązujące w USA i w innych krajach gwarantuje Motoroli wyłączność na kopiowanie programów komputerowych, a takŝe reprodukcję w dowolnej formie elementów zawierających autorskie oprogramowanie Motoroli. W związku z tym jakiekolwiek oprogramowanie zawarte wewnątrz produktów Motoroli lub dostarczone w dowolnej innej formie wraz z tymi produktami nie moŝe być kopiowane bez pisemnej zgody Motoroli. Zakup dowolnego produktu Motoroli nie jest równoznaczny z zakupem praw do dysponowania związanym z tym produktem, oprogramowaniem lub innymi opatentowanymi rozwiązaniami technicznymi, poza zakres wynikający z normalnej eksploatacji zakupionego sprzętu. Str. 22

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Spis treści: 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego uŝytkowania 2 Czyszczenie i konserwacja Produktu 3 Prawidłowe korzystanie z Telefonu 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 1. Opis telefonu... 5 2. Instalacja karty SIM i MicroSD.... 7 3. Środki ostrożności karty SIM... 9 4. Instalacja baterii i tylnej pokrywy... 9 4.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 06 Dual SIM Wydanie. PL Spis treści Klawisze i części...5 Wkładanie karty SIM i baterii...7 Wkładanie drugiej karty SIM...8 Wkładanie karty pamięci...9 Ładowanie baterii...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 6.1 Prawa zastrzeżone Wszelkie prawa do tego produktu (włączając w to urządzenie, oprogramowanie i opakowanie) naleŝą do PRAGMA Sp. z o.o. Nikt nie ma praw do kopiowania, dekompilacji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

PULSE Barryvox. Instrukcja uŝytkowania MAMMUT

PULSE Barryvox. Instrukcja uŝytkowania MAMMUT PULSE Barryvox Instrukcja uŝytkowania MAMMUT Widok z przodu Widok z przodu główny wyłącznik dioda wyświetlacz przycisk przycisk ± głośnik Informacje dotyczące zasypanego: Zasypany nie wybrany. Zasypany

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 Dziękujemy za zakup dekodera HD 5500s. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Korzystanie z niniejszej instrukcji Instrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść

Bardziej szczegółowo

2 MOTO RAZR V8 WIĘCEJ>>

2 MOTO RAZR V8 WIĘCEJ>> MOTORAZR 2 V8 WIĘCEJ>> HELLOMOTO Telefon komórkowy MOTORAZR 2 V8 jest bardziej płaski, mocniejszy i inteligentniejszy! Ekran dotykowy na wyświetlaczu zewnętrznym umożliwia sterowanie telefonem bez otwierania

Bardziej szczegółowo

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu.

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu. P O L S K I E N G L I S H Pytania ogólne 0-801 54 54 54 0-22 454 54 54 (z tel. komórkowych) * koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB 3 Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl Nasza strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9700 Smartphone. Dane techniczne i bezpieczeństwo wyrobu

BlackBerry Bold 9700 Smartphone. Dane techniczne i bezpieczeństwo wyrobu BlackBerry Bold 9700 Smartphone Dane techniczne i bezpieczeństwo wyrobu MAT-26796-009 Rev.002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-827121-0809053700-009 RCM71UW/RCN71UW Spis treści Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...3

Bardziej szczegółowo

Aeris 134/134T. Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi

Aeris 134/134T. Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi Aeris 134/134T Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi Aeris 134/134T Aeris 134/134T 35 Aeris 134/134T Szanowny Użytkowniku,

Bardziej szczegółowo