Stan baterii Skaner Blokada Skrambler Poziom sygnału. Tryb programowania Numer kanału Funkcja VOX Numer kodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan baterii Skaner Blokada Skrambler Poziom sygnału. Tryb programowania Numer kanału Funkcja VOX Numer kodu"

Transkrypt

1 Str. 1

2 Str. 2

3 Stan baterii Skaner Blokada Skrambler Poziom sygnału Tryb programowania Numer kanału Funkcja VOX Numer kodu Instrukcja obsługi radiotelefonu XTN446 Spis treści: Uwagi dotyczące bezpiecznego i efektywnego uŝytkowania radiotelefonów. -- Uwagi dotyczące emisji fal radiowych Wpływ fal radiowych na organizm ludzki... 8 Zasady wykorzystywania radiotelefonów przenośnych w kontekście unikania napromieniowania ciała ludzkiego. Dbałość o stan anteny... 8 Sposób wykorzystania radiotelefonu do prowadzenia łączności... 8 Wykorzystanie radiotelefonu zamocowanego na stałe na ciele operatora... 9 Akcesoria zatwierdzone przez producenta... 9 Str. 3

4 Kompatybilność elektromagnetyczna i odporność na interferencje. Wpływ radiotelefonu na rozległe instalacje elektroniczne... 9 UŜytkowanie radiotelefonu w samolocie... 9 Wpływ radiotelefonu na pracę stymulatorów serca... 9 Wpływ radiotelefonu na pracę aparatów słuchowych... 9 Wpływ radiotelefonu na inną aparaturę medyczną... 9 Zasady korzystania z radiotelefonów Wykorzystanie radiotelefonu podczas prowadzenia pojazdów Wykorzystanie radiotelefonu w pojazdach wyposaŝonych w poduszki powietrzne Wykorzystanie radiotelefonów w warunkach niebezpiecznych dla Ŝycia. Praca radiotelefonu w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem Praca radiotelefonu w przestrzeniach w których zainstalowano ładunki wybuchowe Dodatkowe uwagi na temat anten Zagadnienia związane z zasilaniem radiotelefonów. Eksploatacja baterii i akumulatorów Znajomość instrukcji obsługi ładowarek do akumulatorów Nowy model radiotelefonu XTN446 Baterie i akumulatory. Str. 4

5 Instalacja akumulatora NiMH Zasilanie radiotelefonu bateriami typu AA Ładowanie akumulatora NiMH za pomocą szybkiej ładowarki typu IXPN4000 lub IXPN4001. Działanie lampek sygnalizacyjnych ładowarki Sposób uŝytkowania pojemnika na radiotelefon. Sposób wykorzystania pojemnika Przed przystąpieniem do eksploatacji radiotelefonu naleŝy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Kanały radiowe i kody eliminujące zakłócenia Włączanie i wyłączanie radiotelefonu Wskaźnik stanu akumulatora lub baterii Monitorowanie zajętości kanału radiowego W jaki sposób nawiązać łączność z rozmówcą? Przejście w tryb programowania radiotelefonu. Właściwości poszczególnych kanałów radiowych Kody eliminujące interferencje od innych uŝytkowników Kody skramblera Blokowanie klawiatury Przyporządkowanie kanałów do przycisków funkcyjnych Jakie funkcje są dostępne w normalnym trybie pracy radiotelefonu?. Str. 5

6 Funkcja dzwonek Zastosowanie radiotelefonu w sytuacjach gdy operator ma zajęte obie ręce (funkcja VOX) Wykorzystanie funkcji VOX bez uŝycia dodatkowych akcesoriów Wykorzystanie funkcji VOX z uŝyciem dodatkowych akcesoriów Regulacja czułości mikrofonu oraz progu zadziałania funkcji VOX Funkcja skanowania kanałów Zmiana kanałów podczas pracy skanera Chwilowe usunięcie danego kanału z listy skaningowej Jak wyedytować listę skaningową? Blokowanie klawiatury Dźwięk wysyłany na zakończenie nadawania Dźwięki informacyjne związane z wciskaniem przycisków Powrót do ustawień fabrycznych Podświetlanie wyświetlacza radiotelefonu Klonowanie programu na inne radiotelefony Ograniczanie czasu nadawania Spis częstotliwości roboczych na poszczególnych kanałach Spis kodów eliminujących zakłócenia Inne właściwości radiotelefonu Zasięg radiotelefonu Skrótowe zestawienie parametrów technicznych radiotelefonu PrzybliŜona Ŝywotność źródła zasilania Str. 6

7 Wyszukiwanie i usuwanie usterek Informacje dodatkowe: Warunki gwarancji Jak egzekwować gwarancję? Inne uwagi na temat gwarancji Co nie jest objęte gwarancją? Informacje dotyczące praw autorskich związanych z oprogramowaniem Str. 7

8 Uwagi dotyczące bezpiecznego i efektywnego wykorzystania radiotelefonów. Przeczytaj ten akapit przed przystąpieniem do pracy. Informacja zawarta w poniŝszej instrukcji zastępuje nieaktualne juŝ dane opublikowane w lipcu 2000 roku. Sposób wykorzystywania radiotelefonów w przestrzeni zagroŝonej wybuchem, lub w innych niebezpiecznych warunkach jest opisany w Dodatku do Instrukcji Obsługi lub w osobnej broszurze dotyczącej tego tematu, dołączanej do tych modeli radiotelefonów, które spełniają odpowiednie wymagania. Uwagi dotyczące emisji fal radiowych. Radiotelefon zawiera zarówno nadajnik jak i odbiornik radiowy. Po włączeniu zasilania moŝe on nadawać i odbierać fale radiowe o częstotliwościach zawartych pomiędzy 446,00625MHz a 446,09375MHz. Wpływ fal radiowych na organizm ludzki. Radiotelefony Motoroli są zaprojektowane w taki sposób, by spełniały międzynarodowe standardy i zalecenia dotyczące minimalizacji napromieniowania ciała ludzkiego energią elektromagnetyczną wielkiej częstotliwości. NaleŜą do nich przepisy opracowane przez następujące instytucje: Federalna Komisja Komunikacji USA, 47 CFR, część 2 z podpunktami. Narodowe Standardy Amerykańskie (ANSI), w połączeniu z opracowaniami Instytutu InŜynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) C95, edycja Opracowania Instytutu InŜynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) C95, edycja Opracowania Narodowej Rady Przeciwdziałania Skutkom Radiacji i Pomiarów Radiacji USA (NCRP), raport 86 z 1986 roku. Opracowania Międzynarodowej Komisji Przeciwdziałania Skutkom Promieniowania Niejonizującego (ICNIRP) z 1998 roku. Opracowania Narodowej Izby Zabezpieczeń Radiologicznych Wielkiej Brytanii, 1995 rok. Opracowania Kanadyjskiego Ministerstwa Zdrowia, dokument 6 Limity Napromieniowania Ciała Ludzkiego Polami Elektromagnetycznymi o Częstotliwościach Radiowych w zakresie od 3kHz do 300GHz, rok Aby mieć pewność, Ŝe radiotelefon wykazuje optymalne właściwości uŝytkowe, oraz Ŝe zachowane są limity poziomu napromieniowania określone w przytoczonych powyŝej przepisach, naleŝy zawsze stosować się do następujących procedur: Zasady wykorzystywania radiotelefonów przenośnych w kontekście unikania nadmiernego napromieniowania. Dbałość o stan anteny. Stosuj jedynie anteny dostarczone przez producenta lub inne, zatwierdzone przez niego do uŝytku. Zastosowanie jakichkolwiek innych anten lub modyfikacja anten fabrycznych moŝe prowadzić do uszkodzenia radiotelefonu oraz pogwałcenia przepisów FCC. Nie naleŝy dotykać do anteny podczas uŝytkowania radiotelefonu. Powoduje to zauwaŝalne ograniczenie zasięgu oraz w pewnych warunkach moŝe być niebezpieczne. Sposób wykorzystywania radiotelefonu podczas prowadzenia łączności. Podczas prowadzenia łączności radiotelefon naleŝy trzymać w pozycji pionowej, z mikrofonem w odległości od 5 do 7,5 cm od ust operatora. Str. 8

9 Wykorzystywanie radiotelefonu zamocowanego na stałe na ciele uŝytkownika. Aby spełnić wymagania FCC w przypadku zamocowania radiotelefonu na ciele uŝytkownika, podczas nadawania naleŝy stosować jedynie uchwyty, pojemniki, futerały dostarczane przez Motorolę lub przez nią zatwierdzone. Zastosowanie innych akcesoriów moŝe prowadzić do przekroczenia limitów napromieniowania określanych przez FCC. Sposób zamocowania radiotelefonu podczas nadawania powinien zapewniać minimalną odległość anteny od ciała uŝytkownika nie mniejszą niŝ 2,5cm. Akcesoria zatwierdzone przez producenta. Lista takich akcesoriów zawarta jest w specjalnej broszurze wydawanej przez Motorolę. Kompatybilność elektromagnetyczna i odporność na interferencje. Uwaga: Niemal kaŝde urządzenie elektroniczne moŝe powodować zakłócenia pracy innych urządzeń, lub być samemu zakłócanym. Dotyczy to szczególnie przypadków niewłaściwego ekranowania, nieprawidłowej konstrukcji lub złej konfiguracji sprzętu. Wpływ radiotelefonu na rozległe instalacje elektroniczne. Aby uniknąć wytwarzania zakłóceń lub innych konfliktów na tle kompatybilności, radiotelefon naleŝy wyłączać kaŝdorazowo gdy wzywają do tego odpowiednie znaki czy wywieszki. Dotyczy to szczególnie takich miejsc jak szpitale lub inne ośrodki słuŝby zdrowia, gdyŝ sprzęt medyczny jest szczególnie wraŝliwy na wpływ zewnętrznych pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych. UŜytkowanie radiotelefonu w samolocie. Jeśli wydane zostaną takie instrukcje, radiotelefon naleŝy wyłączyć przed wejściem na pokład samolotu. Jego uŝycie jest moŝliwe jedynie za wyraźną zgodą personelu pokładowego. Wpływ radiotelefonu na pracę stymulatorów serca. Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Medycznego zaleca utrzymanie najmniejszej dopuszczalnej odległości pomiędzy przenośnym urządzeniem radiowym a stymulatorem serca na poziomie 15 cm. Jest to wynik badań przeprowadzonych przez niezaleŝny ośrodek Wireless Technology Research zajmujący się tematyką kompatybilności elektromagnetycznej. Osoby uŝywające stymulatorów serca powinny przestrzegać następujących zasad: O ile radiotelefon jest włączony naleŝy trzymać go zawsze dalej niŝ 15cm od stymulatora serca. Nigdy nie nosić radiotelefonu w kieszeni na piersi. Słuchać transmisji uchem przeciwnym w stosunku do partii ciała gdzie wszyty jest stymulator. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie wpływu radiotelefonu na pracę stymulatora, naleŝy go natychmiast wyłączyć. Wpływ radiotelefonu na pracę aparatów słuchowych. Niektóre z radiotelefonów cyfrowych mogą powodować interferencje z aparatami słuchowymi. W takim przypadku naleŝy skontaktować się z producentem sprzętu medycznego by znaleźć rozwiązanie problemu. Wpływ radiotelefonu inną aparaturę medyczną. Jeśli ktoś stosuje jakiekolwiek inne osobiste elektroniczne urządzenia medyczne powinien skontaktować się z ich producentem, by ustalić czy są one wystarczająco dobrze ekranowane by mogły pracować w sąsiedztwie radiowych urządzeń nadawczych. Zasady korzystania z radiotelefonów. Przed przystąpieniem do uŝytkowania radiotelefonów naleŝy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym obszarze geograficznym. Powinny one być bezwzględnie respektowane. Wykorzystanie radiotelefonów podczas prowadzenia pojazdów. Str. 9

10 Zachować pełną kontrolę nad pojazdem i skupić się na aktualnej sytuacji drogowej. Jeśli radiotelefon ma być wykorzystywany podczas jazdy, stosowane muszą być systemy pozwalające na jego obsługę bez uŝycia rąk. Jeśli warunki jazdy tego wymagają, przed nawiązaniem łączności radiowej naleŝy zjechać na pobocze i zatrzymać pojazd. Wykorzystanie radiotelefonu w pojazdach wyposaŝonych w poduszki powietrzne. W Ŝadnym przypadku nie naleŝy przechowywać radiotelefonów w pobliŝu poduszek powietrznych. Poduszki te w razie wypadku wypełniają się gazem w bardzo szybkim tempie, przez co radiotelefon moŝe zostać odrzucony z duŝą siłą i spowodować zranienie pasaŝerów. Praca radiotelefonów w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem. Jeśli radiotelefon nie spełnia specjalnych wymagań przystosowujących go do pracy w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem, w momencie przekraczania granicy takiej strefy naleŝy go niezwłocznie wyłączyć. W przestrzeniach zagroŝonych wybuchem nie naleŝy odłączać, instalować lub ładować akumulatorów radiotelefonu. Ewentualne zaiskrzenia mogą spowodować wybuch, nawet ze skutkiem śmiertelnym dla znajdujących się tam osób. Uwaga: Przez przestrzenie zagroŝone wybuchem rozumie się przewaŝnie obszary przechowywania lub przeładunku paliw płynnych i gazowych. Dotyczy to takŝe magazynów innych łatwopalnych materiałów chemicznych oraz przestrzeni, w których w powietrzu unoszą się zawiesiny chemiczne, intensywne zanieczyszczenia czy pył metalowy. Ponadto, zaliczają się do nich wszelkie obszary w których zalecane jest wyłączenie silnika zatrzymującego się tam pojazdu. Nie wszystkie przestrzenie zagroŝone wybuchem są czytelnie oznakowane, co zmusza do zachowania dodatkowej ostroŝności. Praca radiotelefonu w przestrzeniach, w których zainstalowano ładunki wybuchowe. Aby uniknąć ewentualnych interferencji z instalacjami strzelniczymi naleŝy bezwzględnie wyłączyć radiotelefon. Obszary takie są przewaŝnie czytelnie oznakowane. NaleŜy stosować się do odpowiednich znaków czy instrukcji. Dodatkowe uwagi na temat anten. W Ŝadnym przypadku nie naleŝy uŝywać radiotelefonu ręcznego z uszkodzoną anteną. Dotknięcie odsłoniętych części metalowych anteny do skóry ludzkiej moŝe spowodować nieznaczne poparzenia. Eksploatacja baterii i akumulatorów. Zarówno baterie jak i akumulatory mogą być przyczyną wypadku gdy ich zaciski zostaną niechcący zwarte. Przyczyną zwarcia mogą być przedmioty metalowe, takie jak pierścionki, naszyjniki czy pęki kluczy. Element zwierający moŝe rozgrzać się do wysokiej temperatury i spowodować poparzenia. Szczególną ostroŝność naleŝy zachować podczas obchodzenia się z nowymi bateriami lub świeŝo naładowanymi akumulatorami. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy przechowuje się je w kieszeniach lub innych pojemnikach zawierających metalowe przedmioty. Znajomość instrukcji obsługi ładowarek do akumulatorów. Przed uŝyciem ładowarki naleŝy bezwzględnie zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi instrukcjami obsługi. Istotnymi punktami są: Właściwości baterii czy akumulatora. Właściwości ładowarki. Współpraca baterii czy akumulatora z radiotelefonem. NaleŜy pamiętać o tym, by poddawać ładowaniu jedynie te baterie czy akumulatory, które są do tego przystosowane. NaleŜą do nich wyroby oznakowane jako (E)NTN8971 lub (E)NNTN4190. Próba ładowania baterii jednorazowego uŝytku moŝe prowadzić do ich rozerwania, a tym samym do zranienia osób przebywających w pobliŝu ładowarki. PoniŜej wymienione zostały podstawowe zasady obsługi ładowarek: Str. 10

11 1. Ładowarka musi być uŝytkowana w miejscu nie naraŝonym na opady deszczu lub śniegu. 2. Nie naleŝy uŝytkować ładowarek z widocznymi pęknięciami obudowy lub innymi uszkodzeniami mechanicznymi. 3. Nie naleŝy samodzielnie demontować ani naprawiać ładowarek. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy ładowarki, w ciągu 90 dni od daty nabycia moŝe być ona zwrócona sprzedawcy. Nieumiejętny demontaŝ, czy próba naprawy moŝe spowodować zniszczenie ładowarki, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. 4. W Ŝadnym przypadku nie naleŝy wymieniać wtyczki sieciowej ładowarki na inną. JeŜeli wtyczka nie pasuje do posiadanego gniazda sieciowego, naleŝy wezwać wykwalifikowanego elektryka i zaŝądać instalacji odpowiedniego gniazda. Nieprzestrzeganie tego wymagania moŝe prowadzić do poraŝenia prądem elektrycznym. 5. Aby uniknąć uszkodzenia przewodu ładowarki, podczas wkładania i wyjmowania wtyczki z gniazdka naleŝy trzymać za samą wtyczkę, a nie za prowadzący do niej kabel. 6. Aby uniknąć poraŝenia prądem elektrycznym, przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw, czy nawet tylko okresowego czyszczenia ładowarki, naleŝy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego. 7. Stosowanie jakichkolwiek adapterów czy gniazd przejściowych nie zalecanych przez Motorolę moŝe prowadzić do poŝaru, poraŝenia prądem elektrycznym lub innych groźnych wypadków. Nowy model radiotelefonu. Radiotelefon Motorola XTN446 pracuje w typowym, ogólnodostępnym zakresie częstotliwości przeznaczonym dla osobistych radiotelefonów przenośnych. Korzystanie z tego zakresu regulują obowiązujące w danym obszarze geograficznym przepisy. Szczegółowa dane na temat częstotliwości poszczególnych kanałów zawarte są na wewnętrznej stronie okładki niniejszej instrukcji. Baterie i akumulatory. Radiotelefony Motorola XTN446 mogą być zasilane, bateriami jednorazowego uŝytku typu AA, lub przeznaczonymi do wielokrotnego ładowania akumulatorami typu niklowo metalowo wodorkowego (NiMH). Szczegółowe dane na ten temat znaleźć moŝna w poniŝszych dwóch akapitach. Instalacja akumulatora NiMH. 1. Przesunąć zatrzask znajdujący się w dolnej części obudowy radiotelefonu w kierunku widocznych od dołu kontaktów elektrycznych. 2. Zsunąć tylną osłonę kierunku ku dołowi radiotelefonu i odłoŝyć ją na bok. 3. Akumulator umieścić w radiotelefonie w taki sposób by widoczne było logo Motoroli, zaś kontakty elektryczne były skierowane ku dołowi radiotelefonu. 4. Delikatnie wsunąć akumulator pod osłonę znajdującą się w górnej części radiotelefonu zaś dolną część wcisnąć do komory radiotelefonu. 5. NałoŜyć i zatrzasnąć tylną osłonę radiotelefonu. Zasilanie radiotelefonu z baterii typu AA. Uwaga!. Radiotelefon XTN446 moŝe być zasilany z dostarczanego przez Motorolę akumulatora, oznakowanego jako NTN8971 lub NNTN4190 lub teŝ z baterii alkalicznych typu AA. Innego typu baterie czy akumulatory (np. typu NiMh lub NiCd) nie powinny być stosowane. Ich uŝycie moŝe doprowadzić do uszkodzenia radiotelefonu lub nawet do zranienia lub poparzenia obsługującej go osoby. Dotyczy to szczególnie przypadków zwarcia styków słuŝących do ładowania akumulatora umieszczonych w dolnej części radiotelefonu. W celu instalacji baterii typu AA naleŝy: 1. Usunąć tylną osłonę radiotelefonu tak jak to zostało opisane powyŝej. 2. Umieścić w radiotelefonie baterie typu AA zwracając uwagę na ich biegunowość. Str. 11

12 3. Ponownie nałoŝyć tylna osłonę radiotelefonu i zatrzasnąć ją. Ładowanie akumulatora NiMH za pomocą szybkiej ładowarki typu IXPN4000 lub IXPN4001. Akumulator moŝe być naładowany zarówno, gdy jest zainstalowany w radiotelefonie, jak i w sytuacji gdy jest z niego wymontowany. Pierwsze ładowanie nowego akumulatora powinno trwać około szesnastu godzin, kolejne doładowania wymagają juŝ tylko okresu trzygodzinnego. Procedura ładowania jest następująca: 1. Połączyć zasilacz ładowarki z ładowarką. 2. WłoŜyć wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego. 3. Jeśli akumulator znajduje się wewnątrz radiotelefonu, wstawić cały radiotelefon do ładowarki. Jeśli akumulator jest wymontowany z radiotelefonu wstawić sam akumulator do ładowarki. Uwaga: Dopuszcza się sytuację w której podczas ładowania akumulatora radiotelefon jest włączony, jednakŝe naleŝy się wtedy liczyć z przedłuŝeniem czasu ładowania oraz z nieprawidłowym działaniem wskaźnika stanu naładowania akumulatora znajdującego się na wyświetlaczu radiotelefonu. Działanie lampek sygnalizacyjnych ładowarki. Czerwona : Zielona, mrugająca: Zielona: Ładowanie szybkie, trwa około dwóch godzin. Ładowanie końcowe, trwa około godziny. Koniec ładowania. Czerwona, mrugająca: Przerwa na ostudzenie akumulatora do temperatury pozwalającej na dalsze szybkie ładowanie. Brak świecenia: Nieprawidłowe ułoŝenie radiotelefonu lub akumulatora w ładowarce. Uwaga: Jeśli stan w którym czerwona lampka mruga utrzymuje się ponad minutę oznacza to, Ŝe akumulator jest uszkodzony lub zuŝyty i musi być wymieniony na nowy. Sposób uŝytkowania pojemnika na radiotelefon przystosowanego do zamocowania na pasku od spodni. Wraz z radiotelefonem dostarczany jest specjalny pojemnik pozwalający na łatwe przymocowanie go do paska od spodni lub innych elementów ubrania czy umundurowania. Pojemnik ten nie musi być usuwany w przypadku wstawiania radiotelefonu do ładowarki. Sposób wykorzystania pojemnika jest następujący: 1. Po włoŝeniu radiotelefonu do pojemnika naleŝy zatrzasnąć zaczep znajdujący się w górnej jego części. 2. Aby wyjąć radiotelefon z pojemnika naleŝy odciągnąć wspomniany zaczep znajdujący się w jego górnej części a następnie wysunąć radiotelefon w kierunku ku górze. Przed przystąpieniem do uŝytkowania radiotelefonu naleŝy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Kanały radiowe i kody eliminujące zakłócenia. Radiotelefon XTN446 dysponuje ośmioma kanałami radiowymi oraz wieloma kodami eliminującymi zakłócenia ze strony innych rozmówców (kody IE z angielskiego Interference Eliminator). Klasycznych kodów PL (kody PL z angielskiego Private Line) działających na zasadzie ciągłej emisji tonu podakustycznego o ściśle określonej częstotliwości jest 38. Ponadto Radiotelefon dysponuje cyfrowymi kodami DPL (kody DPL z angielskiego Digital Private Line), których jest 83. Dodatkową funkcją są trzy kody VS (kody VS z angielskiego Voice Scrambler), szyfrujące przekazywaną informację na zasadzie skramblera. Wszystko to razem przyczynia się do minimalizacji zakłóceń pochodzących od innych uŝytkowników zakresu 446MHz. Zaznaczyć jednak naleŝy, Ŝe szczególnie w duŝych aglomeracjach miejskich takie zakłócenia nie mogą być do końca wyeliminowane. Str. 12

13 Uwaga! Jeśli prowadzenie łączności radiowej dotyczy większej grupy uŝytkowników, wszyscy oni muszą mieć identycznie zaprogramowane radiotelefony. Odnosi się to zarówno do kodów IE jak i zaprogramowania skramblerów. Włączanie i wyłączanie radiotelefonu. 1. Aby włączyć radiotelefon naleŝy obrócić pokrętło znajdujące się w jego górnej części w prawo, na tyle silnie by dał się słyszeć charakterystyczny dźwięk wyłącznika. To samo pokrętło słuŝy do regulacji siły głosu odbiornika. Po włączeniu radiotelefonu lampka kontrolna znajdująca się w górnej części jego obudowy zaświeci się kolorem czerwonym i będzie okresowo błyskać, zaś na wyświetlaczu pojawią się napisy, ponadto wyemitowany zostanie akustyczny sygnał potwierdzający włączenie (o ile funkcja dźwięków ostrzegawczych nie została zablokowana). 2. Aby wyłączyć radiotelefon naleŝy przekręcić opisane powyŝej pokrętło w lewo, aŝ do momentu usłyszenia charakterystycznego dźwięku wyłącznika. 3. Gdy radiotelefon jest włączony czerwona lampka kontrolna znajdująca się w lewej górnej części jego obudowy mruga okresowo co 3 sekundy. Uwaga!. Jeśli pokrętło siły głosu odbiornika jest ustawione w wysokich pozycjach nie naleŝy zbliŝać radiotelefonu lub współpracujących z nim akcesoriów zbyt blisko uszu, gdyŝ moŝe to spowodować uszkodzenia słuchu. Wskaźnik stanu akumulatora lub baterii. Ikona znajdująca się na wyświetlaczu jest podzielona na trzy segmenty. Przyjmuje ona postać, co oznacza pełne naładowanie akumulatora lub nową baterię, postać, co oznacza 2/3 ładunku, postać, co oznacza 1/3 ładunku oraz postać, co oznacza niemal całkowite rozładowanie. Na kilkanaście sekund przed automatycznym wyłączeniem się radiotelefonu, z jego głośnika emitowane są dźwięki ostrzegawcze, zaś ikona zaczyna okresowo mrugać. Rodzaj źródła energii 3 segmenty 2 segmenty 1 segment Ikona mrugająca Akumulator NiMH 100% - 85% 85% - 25% 25% - 10% < 10% Bateria typu AA 100% - 70% 70% - 40% 40% - 10% <10% Uwaga! W przypadku długotrwałego niewykorzystywania radiotelefonu naleŝy z niego usunąć źródła zasilania. Dotyczy to szczególnie baterii jednorazowego uŝytku które mogą spowodować korozję lub nawet trwałe uszkodzenie radiotelefonu. Monitorowanie zajętości kanału radiowego. Aby sprostać wymaganiom etykiety radiokomunikacyjnej przed przystąpieniem do nadawania naleŝy sprawdzić czy dany kanał radiowy nie jest zajęty. W tym celu naleŝy: 1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk aŝ do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się znak zaś lampka sygnalizacyjna zacznie mrugać w tempie raz na sekundę. 2. Pod ikoną pojawi się liczba. MoŜe się ona zmieniać od 0 do 6 i odzwierciedla siłę odbieranego sygnału. Jeśli kanał jest wolny nie będzie słychać Ŝadnych rozmów, a jedynie głośny szum. W jaki sposób nawiązać łączność z innym rozmówcą? 1. Przed przystąpieniem do nadawania naleŝy sprawdzić, czy dany kanał jest wolny (patrz opis powyŝej). 2. Dla poprawienia czytelności transmisji, podczas nadawania naleŝy trzymać radiotelefon w odległości od 5 cm do 7,5 cm od ust operatora. Str. 13

14 3. Jeśli przeprowadzone zostały czynności opisane powyŝej moŝna wcisnąć przycisk i rozpocząć nadawanie. Podczas nadawania lampka kontrolna świeci w sposób nieprzerwany. 4. Aby zakończyć nadawanie i przejść na odbiór wystarczy zwolnić przycisk. Przejście w tryb programowania radiotelefonu. Radiotelefon XTN446 moŝna wprowadzić w tak zwany tryb programowania, w który umoŝliwia zmianę dowolnego z pięciu podprogramów, charakteryzujących się tym, Ŝe nie zmienia się ich często. 1. Aby wejść w tryb programowania naleŝy włączyć zasilanie radiotelefonu jednocześnie trzymając wciśnięte klawisze i. Po upływie trzech sekund radiotelefon wyemituje krótką sekwencję dźwięków zaś w lewej części wyświetlacza pojawi się ikona. 2. Aby wyjść z trybu programowania naleŝy na czas około dwóch sekund wcisnąć przycisk. Ikona powinna zniknąć z wyświetlacza. Jakie parametry moŝna zmienić będąc w trybie programowania? A. Właściwości poszczególnych kanałów radiowych. Wciskając przyciski lub moŝna zmienić numer programowanego kanału. B. Kody eliminujące interferencje od innych rozmówców. Procedura zmian kodów jest następująca: 1). Wybrać właściwy numer kanału. 2). Wcisnąć przycisk co spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu mrugającego okresowo numeru kodu. 3). Posługując się przyciskami lub zaprogramować odpowiedni numer kodu. NaleŜy podkreślić, Ŝe moŝliwe jest wykorzystanie radiotelefonu bez jakiegokolwiek kodowania. NaleŜy w tym celu wybrać kod numer 0. 4). Wcisnąć na krótką chwilę przycisk co spowoduje przejście do programowania innych funkcji. Przytrzymanie tego przycisku przez ponad dwie sekundy spowoduje wyjście z trybu programowania. C. Kody skramblera. Jest to jeszcze jedna z funkcji zwiększających poczucie prywatności prowadzonych przez radio rozmów. JeŜeli zaprogramowany uprzednio kod eliminujący interferencje od innych rozmówców jest przez przypadek zgodny z kodem uŝywanym przez osoby obce, rozmowa będzie niestety słyszalna. JednakŜe jeśli zaprogramowany kod skramblera nie będzie zgodny z kodem skramblera osób obcych, dźwięk będzie bardzo zniekształcony, co zapewni jego gorszą zrozumiałość, a przez to większą prywatność rozmowy. Aby zmienić kod skramblera naleŝy: 1). Wejść w tryb programowania i wybrać kanał na którym chce się dokonać zmian kodu skramblera. 2). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk, aŝ do momentu ukazania się na wyświetlaczu ikony. 3). Klawiszami lub ustawić właściwy numer kodu. Pamiętać naleŝy, Ŝe kod 0 eliminuje funkcję skramblera i informacja jest nadawana w sposób niekodowany. 4). Wcisnąć na krótką chwilę przycisk co spowoduje przejście do programowania innych funkcji. Przytrzymanie tego przycisku przez ponad dwie sekundy spowoduje wyjście z trybu programowania D. Blokowanie klawiatury. Jest to funkcja która umoŝliwia administratorowi systemu łączności uniknięcia błędów wynikających z przypadkowego rozprogramowania radiotelefonów przez uŝytkowników. Aktywne pozostają tylko funkcje, sygnały dźwiękowe oraz monitorowanie zajętości kanału. Klawiatury nie moŝna ponownie odblokować przez proste wciśnięcie przycisku. W celu wejścia w ten tryb pracy naleŝy: Str. 14

15 1). Wciskać przycisk aŝ do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona. 2). Przyciskami lub ustawić napis Y lub n (Y- funkcja aktywna, n funkcja nie aktywna). W przypadku uaktywnienia funkcji ikona pozostaje na trwałe na wyświetlaczu. E. Przyporządkowywanie kanałów do przycisków funkcyjnych. Funkcja ta dotyczy przycisków i. Pozwalają one na natychmiastowe przejście na zadany kanał łączności. 1). W celu zaprogramowania przycisków i naleŝy najpierw wybrać właściwy kanał łączności. 2). Z kolei naleŝy wcisnąć i przytrzymać wybrany przycisk lub, do momentu gdy radiotelefon wyemituje potwierdzający sygnał dźwiękowy. Jakie funkcje są dostępne w normalnym trybie pracy radiotelefonu? Zmiana kanałów łączności. SłuŜą do tego przyciski lub. Ponadto przejście na z góry wybrany kanał umoŝliwiają przyciski i. Funkcja dzwonek. Radiotelefony XTN446 mogą nadawać sygnał dźwiękowy podobny do dzwonka zwykłego telefonu. Następuje to w momencie wciśnięcia przycisku. Sygnał dzwonka moŝe informować innych rozmówców, Ŝe ktoś ma zamiar nawiązać z nimi łączność. Istnieje moŝliwość wyboru jednego z trzech sygnałów dzwonka. W tym celu naleŝy: 1. Wielokrotnie przyciskać klawisz tak długo, aŝ na wyświetlaczu pojawi się napis CA. 2. W tym momencie naleŝy wybrać jeden z trzech dostępnych sygnałów dzwonka. Pamiętać naleŝy, Ŝe 0 oznacza zablokowanie tej funkcji. 3. Aby wyjść z trybu programowania dzwonka naleŝy na chwilę wcisnąć przycisk. Zastosowanie radiotelefonu XTN446 w sytuacjach gdy operator ma zajęte obie ręce (funkcja VOX). Funkcja ta pozwala na uruchomienie nadajnika radiotelefonu za pośrednictwem głosu, bez konieczności wciskania przycisku. MoŜe być ona uaktywniona w radiotelefonie nie posiadającym Ŝadnego specjalnego wyposaŝenia, lub teŝ w radiotelefonie współpracującym z dodatkowymi akcesoriami. Uwaga!. Przestrzega się przed uŝyciem dodatkowych akcesorii w sytuacji gdy odbiornik radiotelefonu ma ustawioną wysoką siłę głosu. Przed nałoŝeniem słuchawek na głowę lub przed włoŝeniem przetwornika do ucha zaleca się zmniejszenie siły głosu odbiornika do minimum. Wykorzystanie funkcji VOX bez uŝycia dodatkowych akcesoriów. 1. Włączyć radiotelefon trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk. Na wyświetlaczu radiotelefonu powinna pojawić się ikona oznaczająca, Ŝe funkcja VOX jest aktywna. 2. Aby uruchomić nadajnik wystarczy po prostu zacząć mówić do mikrofonu znajdującego się w radiotelefonie. Przejście na odbiór następuje automatycznie gdy przestaje się mówić. 3. Jeśli chce się chwilowo zablokować funkcję VOX, na przykład na skutek duŝego natęŝenia hałasu który niepotrzebnie uruchamia nadajnik, naleŝy na chwilę wcisnąć przycisk mrugać.. Ikona zacznie wtedy 4. Aby ponownie uaktywnić funkcję VOX naleŝy na chwilę wcisnąć przycisk. Ikona przestanie mrugać. Wykorzystanie funkcji VOX z uŝyciem dodatkowych akcesoriów. 1. Aby uaktywnić tą funkcję naleŝy wstępnie wyłączyć radiotelefon. Str. 15

16 2. Z kolei naleŝy zdjąć uszczelkę z gniazd akcesoriowych i dołączyć akcesoria do radiotelefonu. 3. Po włączeniu radiotelefonu na jego wyświetlaczu powinna pojawić się ikona. Jeśli będzie ona mrugała, oznacza to, Ŝe funkcja VOX jest zablokowana. Aby to zmienić naleŝy wejść do menu Sensitivity i wybrać ustawienie 1, 2 lub Podobnie jak poprzednio, aby rozpocząć nadawanie wystarczy zacząć mówić do mikrofonu stanowiącego element wyposaŝenia dodatkowego. Mikrofon znajdujący się w radiotelefonie nie jest wtedy aktywny. Przejście na odbiór następuje automatycznie gdy przestaje się mówić. 5. Aby zablokować funkcję VOX i powrócić do normalnego trybu pracy wystarczy wcisnąć przycisk. Uwaga!. Wykorzystywanie funkcji VOX wymaga pewnej wprawy gdyŝ nadajnik załącza się z niewielkim opóźnieniem. To samo dotyczy przejścia na odbiór następuje ono dopiero po upływie pewnego czasu od momentu gdy przestanie się mówić do mikrofonu. Regulacja czułości mikrofonu oraz progu zadziałania funkcji VOX. Czułość mikrofonu moŝe być dostosowana do warunków w jakich pracować ma radiotelefon. Chodzi tu zarówno o lokalny poziom hałasu jak i o indywidualne właściwości głosu uŝytkownika, który z natury rzeczy moŝe mówić cicho lub głośno. 1. Aby zmienić czułość mikrofonu naleŝy dwukrotnie wcisnąć przycisk. Na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się ikona zaś cyfra sygnalizująca dotychczas numer kanału zacznie mrugać. Dodatkową informacje będą stanowić symbole G - (czułość mikrofonu radiotelefonu), E - (próg zadziałania funkcji VOX w przypadku stosowania wyposaŝenia dodatkowego) oraz i - (próg zadziałania funkcji VOX w przypadku braku wyposaŝenia dodatkowego) 2. Posługując się przyciskami lub naleŝy wybrać jedną z trzech wartości: 1 gdy uŝytkownik radiotelefonu ma silny głos lub pracuje w hałaśliwym otoczeniu, 2 ustawienie zadowalające w większości sytuacji, 3 gdy uŝytkownik radiotelefonu ma cichy głos lub zamierza pracować w cichym otoczeniu. Funkcja skanowania kanałów. Funkcja ta pozwala na jednoczesne kontrolowanie stanu więcej niŝ jednego kanału łączności. Radiotelefon cyklicznie przeskakuje z kanału na kanał i sprawdza stan zajętości. W przypadku stwierdzenia, Ŝe na danym kanale prowadzona jest jakaś rozmowa, skaner zatrzymuje się. Pozwala to uŝytkownikowi na wykorzystywanie wielu kanałów bez konieczności ich ustawicznego przełączania. Po uaktywnieniu tej funkcji sprawdzane będą tylko te kanały które zostały odpowiednio zaprogramowane. Dotyczy to zarówno odblokowania skanowania jak i aktywnosci kodów IE. Jeśli uŝytkownik chce mieć kontrolę nad wszystkimi kanałami, powinien na nich odblokować funkcję skanowania oraz zaprogramować IE = 0, czyli zablokować wszelkie kody redukujące interferencje od innych uŝytkowników tych samych częstotliwości. 1. Aby uruchomić skaner naleŝy wcisnąć przycisk. Spowoduje to pojawienie się na wyświetlaczu ikony, zaś widoczny w centralnej części wyświetlacza numer kanału zacznie się okresowo zmieniać. 2. Jeśli na którymś z kanałów zauwaŝona zostanie jakaś rozmowa, skaner zatrzyma się. Na wyświetlaczu pojawi się numer kanału i odpowiadający mu numer kodu IE. 3. W takiej sytuacji moŝliwe jest nawiązanie łączności z osobą zajmującą dany kanał. W tym celu wystarczy poczekać na przerwę w transmisji i wcisnąć przycisk. 4. Funkcja skanera automatycznie uaktywnia się po upływie pięciu sekund od momentu ostatniego odbioru lub nadawania na danym kanale. Str. 16

17 5. Wciśnięcie przycisku podczas pracy skanera spowoduje automatyczne przejście na kanał który był ostatnio wykorzystywany. 6. Aby wyłączyć skaner wystarczy wcisnąć przycisk. Radiotelefon powraca wtedy do ostatnio wykorzystywanego kanału. Zmiana kanałów podczas pracy skanera. Jeśli skaner zatrzymał się na jakimś kanale, tymczasem odbierana rozmowa nas nie interesuje, moŝliwy jest przeskok o jeden kanał dalej. W tym celu wystarczy wcisnąć przycisk. Chwilowe usuniecie danego kanału z listy skaningowej. Jeśli na którymś z kanałów występują częste transmisje powodujące zatrzymywanie się skanera, kanał ten moŝna chwilowo usunąć z listy skaningowej. W tym celu po zatrzymaniu się skanera na niepoŝądanym kanale wystarczy wcisnąć przycisk. Aby wyeliminowany w ten sposób kanał powrócił na listę naleŝy na chwile wyłączyć i ponownie włączyć skaner. Jak wyedytować listę skaningową?. 1. Wciskać przycisk aŝ do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona. 2. Numer kanału zacznie wtedy mrugać, zaś w miejscu kodu IE pojawi się litera Y lub n. 3. Posługując się przyciskami lub naleŝy zmieniać numery kanałów, zaś przyciskiem wprowadzać lub usuwać dany kanał z listy skaningowej. Objawiać się to będzie zmianą liter Y lub n na wyświetlaczu radiotelefonu. 4. Aby wyjść z trybu programowania listy skaningowej naleŝy na chwilę wcisnąć przycisk. Blokowanie klawiatury. Jest to funkcja bardzo podobna do blokowania klawiatury przez administratora systemu łączności, lecz przeprowadza się ją duŝo łatwiej. Aby zablokować klawiaturę naleŝy wcisnąć i przytrzymać w pozycji wciśniętej przycisk. Na wyświetlaczu radiotelefonu powinna pojawić się ikona. Dźwięk wysyłany na zakończenie nadawania. Jeśli zachodzi taka potrzeba radiotelefon XTN446 jest w stanie emitować specjalny dźwięk podczas puszczania przycisku. Jest on równieŝ słyszany z głośnika. Aby tą funkcję odblokować lub zablokować naleŝy podczas włączania zasilania radiotelefonu trzymać wciśnięty przycisk. Dźwięki informacyjne związane z wciskaniem przycisków. Jeśli zachodzi taka potrzeba radiotelefon XTN446 moŝe emitować krótkie dźwięki informacyjne podczas kaŝdej operacji przeprowadzanej na jego klawiaturze. Aby tą funkcję odblokować lub zablokować naleŝy podczas włączania zasilania radiotelefonu trzymać wciśnięty przycisk. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe funkcja ta ma teŝ wpływ na dźwięk wysyłany na zakończenie nadawania. Powrót do ustawień fabrycznych. Jeśli podczas włączania zasilania radiotelefonu będą wciśnięte przyciski i, oraz stan taki będzie się utrzymywał przez trzy sekundy, nastąpi reset wszystkich zaprogramowanych funkcji i powrót radiotelefonu do ustawień fabrycznych. Klonowanie programu na inne radiotelefony. Realizacja tej funkcji jest moŝliwa przy uŝyciu wielofunkcyjnej ładowarki MUC IXPN4002 (trójkońcówkowa wersja brytyjska) lub IXPN4003 (dwukońcówkowa wersja europejska). Całą zawartość programu radiotelefonu moŝna przenieść do innych radiotelefonów, co ułatwia organizację większych sieci łączności. Sposób wykorzystania ładowarki wielofunkcyjnej MUC jest opisany w oddzielnej instrukcji. Podświetlanie wyświetlacza radiotelefonu. Str. 17

18 Jeśli radiotelefon zostanie włączony, kaŝde wciśnięcie dowolnego przycisku, za wyjątkiem lub spowoduje podświetlenie wyświetlacza na około cztery sekundy. Ograniczanie czasu nadawania. Radiotelefon jest zaopatrzony w układ czasowy, który wyśle dźwięk ostrzegawczy i wyłączy nadajnik kaŝdorazowo gdy nadawanie trwa ponad minutę. Dotyczy to zarówno sterowania ręcznego, przyciskiem jak i uruchomienia nadajnika funkcją VOX. Spis częstotliwości roboczych na poszczególnych kanałach. Nr kanału Częstotliwość (MHz) Nr kanału Częstotliwość (MHz) 1 446, , , , , , , ,09375 Spis kodów PL eliminujących zakłócenia. Nr kodu Częstotliwość (Hz) Nr kodu Częstotliwość (Hz) 0 Kod nieaktywny ,8 1 67, ,5 2 71, ,3 3 74, ,2 4 77, ,4 5 79, ,7 6 82, ,2 7 85, ,9 8 88, ,8 9 91, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kody cyfrowe DPL Zasięg radiotelefonu. Radiotelefony Motorola XTN446 są przeznaczone do pracy w terenach otwartych, aczkolwiek mogą teŝ być stosowane wewnątrz budynków, przy czym naleŝy się liczyć z drastycznym ograniczeniem zasięgu. NaleŜy zwracać uwagę, by rozmówcy nie przebywali zbyt blisko siebie. UŜytkowanie radiotelefonów w odległości mniejszej niŝ 1,5m moŝe prowadzić do bardzo silnych zakłóceń odbioru. Zasięg radiotelefonu jest silnie uzaleŝniony od rodzaju terenu w jakim prowadzi się łączność. Zasadniczo radiotelefony Motorola Talkabout zapewniają poprawną słyszalność między punktami, które nie są niczym przesłonięte, czyli są w jak gdyby zasięgu wzroku. Czynnikami Str. 18

19 ograniczającymi zasięg są duŝe konstrukcje betonowe lub metalowe, przeszkody terenowe, praca z wnętrza budynku, czy z kabiny samochodu. Sytuacja optymalna. Sytuacja utrudniona. Sytuacja bardzo zła. W optymalnych warunkach, na płaskich, odsłoniętych przestrzeniach zasięg moŝe dochodzić do 3km. Ulega on pogorszeniu w lesie lub w terenie zabudowanym, zaś znacznie maleje jeśli rozmówców rozdziela silnie ekranujący obiekt, taki jak góra, wielka konstrukcja betonowa czy metalowa. Skrótowe zestawienie parametrów technicznych radiotelefonu: Liczba kanałów 8 Liczba kodów 121 Zakres częstotliwości pracy Zasięg Źródło zasilania PrzybliŜona Ŝywotność źródła zasilania: Czas nieprzerwanego nadawania Czas nieprzerwanego nasłuchu (czuwanie) 446,00625 MHz 446,09375 MHz do pięciu kilometrów cztery baterie AA lub akumulator NiMH 6,5 godzin na bateriach typu AA lub 5,0 godzin na akumulatorze NiMH 64 godziny na bateriach typu AA lub 40 godzin na akumulatorze NiMH Dane te odnoszą się do dobrej jakości markowych baterii i akumulatorów. Wyniki uzyskane przy uŝyciu źródeł zasilania przypadkowego pochodzenia mogą się róŝnić od podanych powyŝej. Podczas pracy z radiotelefonem w proporcjach 5% nadawanie, 5% odbiór, 90% nasłuch (czuwanie) odpowiednie okresy eksploatacji wynoszą odpowiednio 36 godzin (baterie typu AA) i 24 godziny (akumulator NiMH) Wyszukiwanie i usuwanie usterek: Problem Brak zasilania Brak nadawania Brak odbioru Odbiór jest nieczytelny Nie moŝna zmienić kanału Rozwiązanie Sprawdzić biegunowość baterii AA. Naładować akumulator NiMH Upewnić się, czy przycisk nadawania jest dostatecznie silnie wciskany. Sprawdzić stan baterii i w razie konieczności wymienić je na nowe lub naładować akumul. Upewnić się, czy współpracujące radiotelefony mają nastawione te same numery kanałów i kodów. Upewnić się czy podczas próby odbioru nie jest wciśnięty przycisk nadawania. Upewnić się, czy siła głosu odbiornika jest właściwie ustawiona. Sprawdzić stan baterii i w razie konieczności wymienić je na nowe lub naładować akumul. Usunąć czynniki utrudniające odbiór, wyjść z budynku lub samochodu, zmienić miejsce przebywania na bardziej odsłonięte. Upewnić się czy w obu radiotelefonach jest wyłączona funkcja skramblera. Jeśli nie, to upewnić się czy numery kodów skramblera są jednakowe. Wyłączyć blokadę klawiatury Str. 19

20 Nie ma dostępu do programowalnych menu Radiotelefon ma zbyt mały zasięg Słychać jest innych rozmówców oraz zakłócenia Przy odbiorze występują silne interferencje Radiotelefon sygnalizuje rozładowanie baterii Nie jest moŝliwe uaktywnienie funkcji VOX. Upewnić się, czy nie jest aktywna funkcja ograniczonego dostępu do menu. Aby ją wyłączyć, naleŝy przez trzy sekundy trzymać wciśnięty przycisk. Przyczyną ograniczenia zasięgu są silnie ekranujące przeszkody rozdzielające rozmówców, takie jak duŝe konstrukcje betonowe czy stalowe, a takŝe góry i inne przeszkody terenowe. Jeśli radiotelefon jest noszony w kieszeni lub przy pasku od spodni i znajduje się blisko ciała ludzkiego, jego zasięg równieŝ maleje. Upewnić się, czy aktywny jest kod eliminujący zakłócenia. Wartość 0 powoduje brak eliminacji innych rozmówców i zakłóceń. MoŜliwa jest przypadkowa zbieŝność kodów, moŝna spróbować przeprogramować swoje radiotelefony. Upewnić się, czy w małej odległości od nas nie pracuje inne urządzenie radiowe. Minimalna odległość pomiędzy dwoma radiotelefonami nie powinna być mniejsza niŝ 1,5m. Wymienić baterie lub naładować akumulator. Wykorzystywanie radiotelefonu w skrajnych warunkach temperaturowych ogranicza Ŝywotność źródeł zasilania. Nieprawidłowe zaprogramowanie radiotelefonu, sprawdzić czy funkcja VOX jest uaktywniona. Sprawdzić czy w menu Sensitivity nie jest ustawiona wartość 0. Jeśli pomimo przeprowadzenia wymienionych w tabelce czynności radiotelefon nadal działa nieprawidłowo, naleŝy zgłosić się do lokalnego dealera Motoroli, celem dokonania naprawy. Warunki gwarancji. W przypadku gdy zakupiony radiotelefon jest oryginalnym wyrobem Motoroli, oraz gdy zastosowane akcesoria mają autoryzację Motoroli zaś całość została nabyta u Autoryzowanego Dealera Motoroli, w handlu detalicznym, lub w innym punkcie dystrybucyjnym posiadającym autoryzację Motoroli, ponadto urządzenia, zwane dalej produktami są zgodne ze specyfikacją aktualną w dniu produkcji, Motorola udziela gwarancji na okres jednego roku od daty nabycia produktu. Określone powyŝej zasady zwane będą warunkami gwarancji. Nabywca jest zobowiązany powiadomić Motorolę o braku zgodności produktu z właściwą dla niego specyfikacją techniczną w okresie dwóch miesięcy od wykrycia defektu materiałowego, wady w wykonawstwie lub innej wady nie wykraczającej poza warunki gwarancji. W tym celu produkt musi być dostarczony do punktu serwisowego Motoroli lub Autoryzowanego Dystrybutora Motoroli. Motorola nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty związane ze zgłoszeniem reklamacyjnym, które nie są wyprodukowane bezpośrednio przez Motorolę. Lista punktów zgłoszeniowych Motoroli zajmujących się obsługą gwarancyjną jest załączona do produktu. Jeśli w okresie w którym spełnione są warunki gwarancji nastąpi zgłoszenie wad produktu oraz reklamacja uznana zostanie jako waŝna, Motorola bez Ŝadnych obciąŝeń ze strony nabywcy dokona naprawy lub wymiany produktu. Będzie to jednak jedyne zadośćuczynienie za straty wynikłe z wadliwego działania produktu. MoŜliwy jest teŝ zwrot pieniędzy za zakup produktu, jednakŝe kwota zostanie zmniejszona proporcjonalnie do okresu wykorzystywania produktu przed momentem zauwaŝenia jego Str. 20

21 wad. Wspomniana powyŝej obsługa gwarancyjna moŝliwa jest jedynie w okresie waŝności warunków gwarancji. Są to pełne i wyłączne warunki gwarancji na radiotelefon Motoroli, oraz na związane z nim akcesoria. Warunki te zastępują wszelkie inne gwarancje składające się na kompletny produkt. Jeśli zakupiony produkt nie zostanie przez nabywcę potraktowany jako dobro o charakterze konsumpcyjnym, lecz jako narzędzie pracy czy inny wyrób do zastosowań profesjonalnych, Motorola nie bierze odpowiedzialności za skutki takiego postępowania. W Ŝadnym przypadku Motorola nie bierze na siebie odpowiedzialności związanej ze stratami wykraczającymi poza wartość produktu, a takŝe za jakiekolwiek straty innego rodzaju wynikłe z uŝycia produktu lub z niemoŝności jego uŝycia, a w szczególności za straty czasu, oszczędności, przychodów komercyjnych, uszczerbku na wiarygodności w pełnym zakresie regulowanym przez obowiązujące prawo. Tak sformułowana gwarancja nie narusza praw konsumenta, takich jak wymaganie naleŝytej jakości towaru, czy wymaganie spełnienia oczekiwanych funkcji uŝytkowych. Nie stwarza teŝ Ŝadnych ograniczeń dla sprzedawcy radiotelefonów, nie ingeruje w ogólnie przyjęte zasady obowiązujące podczas kupna sprzedaŝy towarów. W jaki sposób egzekwować gwarancję? W większości przypadków autoryzowany dostawca, który sprzedał radiotelefon oraz oryginalne akcesoria jest w stanie realizować usługi gwarancyjne. Jeśli uŝytkownik ma wątpliwości w jaki sposób egzekwować gwarancję, powinien skontaktować się z lokalnymi dla danego kraju punktami informacyjnymi, których lista jest dołączona do radiotelefonu. W celu zgłoszenia reklamacji naleŝy odesłać produkt do Motoroli lub do jej autoryzowanego dystrybutora. Przesyłka powinna zawierać nalepkę z danymi personalnymi właściciela radiotelefonu, jego adresem, telefonem kontaktowym i opisem zaistniałych niedomagań. Aby nabrać praw do obsługi gwarancyjnej naleŝy legitymować się rachunkiem za nabycie produktu lub odpowiednikiem takiego rachunku, zawierającym informacje na temat daty zakupu. Ponadto produkt musi posiadać czytelny, niezatarty numer seryjny. Inne uwagi na temat gwarancji. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy oznaczenie typu i numer seryjny produktu zostały zmienione, usunięte, zatarte, lub stały się w jakiś inny sposób nieczytelne. Motorola zastrzega sobie prawo odmowy bezpłatnej obsługi gwarancyjnej jeśli wymagana dokumentacja nie moŝe być dostarczona, jest niekompletna, zatarta lub niezgodna z danymi fabrycznymi dotyczącymi danego produktu. W rozumieniu Motoroli, naprawa moŝe zawierać takie czynności jak wymiana elementów lub całych płytek drukowanych na nowe lub na ich funkcjonalne odpowiedniki lub na odpowiedniki pochodzące z napraw. Wszelkie wymienione części, akcesoria, akumulatory lub płytki podlegają dalszej gwarancji na warunkach takich jak cały produkt. Nie powoduje to przedłuŝenia warunków gwarancji. Wszelkie oryginalne akcesoria, części oraz jakiekolwiek elementy radiotelefonu, które zostały wymienione stają się własnością Motoroli. Motorola nie gwarantuje instalacji, naprawy czy serwisu jakichkolwiek dodatkowych produktów, akcesoriów, akumulatorów czy innych części. Motorola nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy lub uszkodzenia wywołane przez sprzęt pomocniczy, nie wyprodukowany przez firmę Motorola, wynikające z podłączania lub współpracy tego sprzętu z produktem. Dotyczy to takŝe sprzętu pomocniczego Motoroli lub dowolnych innych producentów, wyłączonego spod obsługi gwarancyjnej Motoroli. JeŜeli produkt jest uŝyty w połączeniu z jakimkolwiek sprzętem pomocniczym nie będącym produktem Motoroli, nie jest gwarantowana poprawność współpracy takiego zestawu. Ponadto, nie będą honorowane jakiekolwiek zgłoszenia gwarancyjne wynikające z pracy produktu we wspomnianym zestawie, jeśli Motorola stwierdzi, Ŝe produkt spełnia wymagania zawarte w odpowiedniej dla niego specyfikacji. Dotyczy to w szczególności stosowania jakichkolwiek urządzeń pomocniczych takich jak akumulatory, ładowarki, wszelkiego typu adaptory czy zasilacze Str. 21

22 (Motorola dysponuje pełną listą tych urządzeń, nie jest ona jednak załączona do niniejszej instrukcji), które nie są produkowane albo rozprowadzane przez Motorolę, przy czym nie jest istotne czy uszkodzeniu uległ sprzęt Motoroli, czy sprzęt współpracujący pochodzący od innego wytwórcy. Co nie jest objęte gwarancją? Gwarancja traci waŝność w przypadku, gdy defekty powstają na skutek zniszczenia fizycznego, niewłaściwego uŝycia radiotelefonu, prób otwierania obudowy, zaniedbań lub niewystarczającej troski o posiadany sprzęt, oraz w przypadkach prób napraw czy modyfikacji urządzeń przez osoby do tego nieupowaŝnione. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji: 1. Defektów lub uszkodzeń wynikających z uŝytkowania produktu w sposób odmienny od normalnych, typowych dla niego zastosowań. 2. Defektów lub uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego uŝytkowania, zaniedbania czy wypadku. 3. Defektów lub uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego testowania, konserwacji, regulacji czy dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji. 4. Uszkodzeń lub złamań anteny, za wyjątkiem tych które wynikły z wad materiałowych albo błędów produkcyjnych. 5. Częściowego demontaŝu lub naprawy urządzenia w sposób znacząco zmieniający jego właściwości lub uniemoŝliwiający stwierdzenie czy warunki gwarancji zostały naruszone, czy nie. 6. Defektów lub uszkodzeń spowodowanych uŝytkowaniem radiotelefonów ze zbyt małej odległości. 7. Defektów lub uszkodzeń spowodowanych nadmierną wilgocią, zalaniem lub przedostaniem się do środka obudowy resztek jedzenia. 8. Defektów wszelkich części dostępnych z zewnątrz na skutek ich porysowania lub zuŝycia podczas normalnej eksploatacji. 9. Produktów wynajętych na zasadach tymczasowych. 10. Wymiany zuŝywających się części w ramach normalnej procedury konserwacji czy bieŝących napraw. Uwaga: Określone w specyfikacji czasy nadawania, czasy odbioru oraz ogólna Ŝywotność dostarczanego przez Motorolę akumulatora są zaleŝne od warunków eksploatacji radiotelefonu. Z danych technicznych akumulatora wynika, Ŝe zachowuje on swoje parametry podczas pierwszych dwustu cykli ładowania, lecz nie dłuŝej niŝ przez pół roku od daty zakupu. Po przekroczeniu tych warunków parametry uŝytkowe akumulatora zaczynają się powoli pogarszać. Akumulator traci gwarancję gdy: 1. Jest ładowany przy pomocy ładowarek nie mających autoryzacji Motoroli. 2. Uszkodzeniu uległy uszczelki, lub widoczne są ślady prób otwierania obudowy akumulatora. 3. Akumulator był eksploatowany niezgodnie z przeznaczeniem, to znaczy w sprzęcie, do którego nie był przystosowany. Informacje dotyczące praw autorskich. Produkty Motoroli opisane w niniejszej instrukcji mogą zawierać lub wykorzystywać oprogramowanie, do którego wyłączne prawa autorskie ma Motorola. Oprogramowanie to moŝe być zapisane w pamięci układów półprzewodnikowych lub na innych nośnikach. Prawo obowiązujące w USA i w innych krajach gwarantuje Motoroli wyłączność na kopiowanie programów komputerowych, a takŝe reprodukcję w dowolnej formie elementów zawierających autorskie oprogramowanie Motoroli. W związku z tym jakiekolwiek oprogramowanie zawarte wewnątrz produktów Motoroli lub dostarczone w dowolnej innej formie wraz z tymi produktami nie moŝe być kopiowane bez pisemnej zgody Motoroli. Zakup dowolnego produktu Motoroli nie jest równoznaczny z zakupem praw do dysponowania związanym z tym produktem, oprogramowaniem lub innymi opatentowanymi rozwiązaniami technicznymi, poza zakres wynikający z normalnej eksploatacji zakupionego sprzętu. Str. 22

ALAN K1 8 KANAŁOWY RADIOTELEFON PMR446

ALAN K1 8 KANAŁOWY RADIOTELEFON PMR446 ALAN K1 The Word in Communication 8 KANAŁOWY RADIOTELEFON PMR446 ALAN K1 jest radiotelefonem PMR446, który wykorzystuje częstotliwość 446.00625 446.09375 MHz. Nowej generacji radiotelefon ALAN K1 jest

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi radiotelefonów Motorola Talkabout, Modele T5512 i T5522

Instrukcja obsługi radiotelefonów Motorola Talkabout, Modele T5512 i T5522 Instrukcja obsługi radiotelefonów Motorola Talkabout, Modele T5512 i T5522 Spis treści: Uwagi dotyczące bezpiecznego i efektywnego użytkowania radiotelefonów. 3 Uwagi dotyczące emisji fal radiowych...53

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22 #03259 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=03259 wersja 1.1 Wstęp Detektor metali i przewodów pod napięciem słuŝy

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 myphone. All rights reserved. 1

Copyright 2009 myphone. All rights reserved. 1 1 BEZPIECZEŃSTWO Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. NIE RYZYKUJ Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K. MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K. MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP Modele 8801 i 8803 są ręcznymi termometrami wyposaŝonymi w trzy i pół cyfrowe wyświetlacze, i są zaprojektowane do podłączenia termopary typu

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika MAXCOM WT-300 SOLAR Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz Podręcznik użytkownika 1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Warunki bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy krótkofalówek. Prosimy bardzo o zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HL50. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HL50. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie: INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka HL50 GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU KOLBA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HP40H. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HP40H. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie: INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka HP40H GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU KOLBA

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi Pokojowy Regulator Temperatury EcoTronic MTC100 Instrukcja montaŝu i obsługi Drogi uŝytkowniku: Dziękujemy za wybór regulatora temperatury marki EcoTronic MTC100. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Kenwood Protalk 3201 Instrukcja Obsługi

Kenwood Protalk 3201 Instrukcja Obsługi www.radiotelefony.info.pl www.cb-radio.info.pl Kenwood Protalk 3201 Instrukcja Obsługi Zawartość Opakowania: Nazwa Numer Części Ilość W08-0969-XX 1 Ładowarka W08-0972-XX 1 Zasilacz T [UK] Zasialcz E [Europa]

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR UNIWERSALNY typ MRU-1

REGULATOR UNIWERSALNY typ MRU-1 Tablicowy regulator uniwersalny MRU-1 przeznaczony jest do pomiaru dowolnej wielkości fizycznej. Posiada dwa kanały pomiarowe, którym moŝna dowolnie (programowo) przyporządkować odpowiednie wyjście przekaźnikowe.

Bardziej szczegółowo

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! M24 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Zestaw walkie-talkie Nr produktu

Zestaw walkie-talkie Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw walkie-talkie Nr produktu 933033 Strona 1 z 8 Przygotowanie walkie-talkie do użycia Informacje odnośnie bezpieczeństwa Uwaga: należy koniecznie zapoznać się z informacjami odnośnie

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII ER-JUNIOR Instrukcja obsługi

WAGI SERII ER-JUNIOR Instrukcja obsługi WAGI SERII ER-JUNIOR SIERPIEŃ 2008 SPIS TREŚCI 1 Uwagi... 4 2 Wstęp... 5 3 Widok ogólny... 6 4 Wyświetlacz... 6 5 Klawiatura... 7 6 Obsługa wagi... 8 6.1 Uruchomienie wagi... 8 6.2 Ręczne zerowanie wskazań

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VOMS 26. Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5. Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1

Instrukcja obsługi VOMS 26. Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5. Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1 Instrukcja obsługi Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5 VOMS 26 Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1 Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. (22) 572 90 20,

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PRZEWODNOŚCI typ MPT-1

REGULATOR PRZEWODNOŚCI typ MPT-1 MPT-1 K1 97mm Wymiary obudowy od frontu 73mm Prg K1 90mm 8mm 133mm Wymiary otworu 66mm Mocowanie za pomocą uchwytów montaŝowych Regulator przewodności MPT-1 przeznaczony jest do pomiaru przewodności (z

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 #04012 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.1 MS6502 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. AKKU START jest umieszczone w mocnej, odpornej na uderzenia i szczelnej obudowie z tworzywa ABS i prezentuje zwartą budowę.

Instrukcja obsługi. AKKU START jest umieszczone w mocnej, odpornej na uderzenia i szczelnej obudowie z tworzywa ABS i prezentuje zwartą budowę. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Jesteśmy Państwo posiadaczami urządzenia AKKU START 400, które dzięki wielorakim moŝliwościom zastosowań stanowi niezbędną pomoc w eksploatacji pojazdów. Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 ZALECENIA MONTAŻOWE...3 DANE TECHNICZNE...3 ZASTOSOWANIE I ZASADA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 92

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 92 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 92 Producent: KABE-Labortechnik GmbH. Dystrybutor: ADC-ELTEK sp. z o.o. Jaegerhofstr. 17 ul. Naddnieprzańska 31 K 51588 NUEMBRECHT-ELSENRORTH 04-205 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 1 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230 UWAGA : Uniden nie reklamuje tego urządzenia jako odporne na wodę, dlatego celem uniknięcia ryzyka związanego z jakimś elektronicznym zwarciem należy

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO MODELE WindTec WindTec Lux INSTRUKCJA Instrukcja dotyczy dwóch typów czujników pogodowych: - WindTec: czujnik wiatru

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! G6 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU XT (PMR 1 )

Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU XT (PMR 1 ) Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU XT 0001 1 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU XT- 0001 (PMR 1 ) 1 (z ang. Private Mobile Radio) pasmo częstotliwości w okolicy 446 MHz (stąd znane również pod nazwa PMR 446),

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6500 MS6501 #04010 #04011 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 MS6500/MS6501 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Słuchawki HDR 110 II

Słuchawki HDR 110 II Instrukcja obsługi Zestaw zawiera: Słuchawki HDR 110 II Nadajnik TR 110 II z kablem przyłączeniowym audio Zasilacz sieciowy SA103K-09G/ NT9-3A (EU) (wyłącznie na rynek UE) Baterie, rozmiar AAA, 1,5 V

Bardziej szczegółowo

Poprawny sposób przyłożenia palca. Nota:

Poprawny sposób przyłożenia palca. Nota: Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved.

myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved. 1 myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved. 2 Bezpieczeństwo Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268319 Zegar TFA 60.1508.02 -Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka TK35 UE. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka TK35 UE. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie: INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka TK35 UE GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze

Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Nr produktu 304967 Ekstremalnie kompaktowy

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 868.3MHz INSTRUKCJA OBSŁUGI. elr2-868h/elr2-868s. elr2-868/i Rev. 1.0

Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 868.3MHz INSTRUKCJA OBSŁUGI. elr2-868h/elr2-868s. elr2-868/i Rev. 1.0 Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 868.3MHz INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2-868h/elr2-868s elr2-868/i Rev. 1.0 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE R2:2.1.2/2.0.0 Wersja elr2-868h R2:2.1.2/3.0.0 Wersja

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi PA600 Zaawansowany PDA Skrócona instrukcja obsługi Widok z przodu urządzenia 1 Kontrolka stanu urządzenia 5 Złącze uniwersalne 2 Lewy przycisk skanowania 6 Klawiatura 3 Włącznik 7 Ekran dotykowy LCD 4

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Mebby Voice 2

Niania elektroniczna Mebby Voice 2 1 Gratulujemy!! Niania elektroniczna Dokonałeś właśnie zakupu elektronicznej niani wysokiej jakości. Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcje. Nie wyrzucaj instrukcji do kosz może się przydać później.

Bardziej szczegółowo

2. POŁĄCZENIE ZE STEROWNIKIEM GŁÓWNYM

2. POŁĄCZENIE ZE STEROWNIKIEM GŁÓWNYM 1. PRZEZNACZENIE Panel sterujący służy do kontrolowania pracy kotła c.o. na odległość z dowolnego miejsca, w którym panel jest zainstalowany. Posiada dokładnie te same funkcje co sterownik NEGROS zamontowany

Bardziej szczegółowo

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę. Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność easi-speak docking station lub otwarcia

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000346386 Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost Strona 1 z 6 Ten bezprzewodowy system głośników stereo wykorzystuje najnowszą technologię

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWA NIANIA DBX-12 ) I

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWA NIANIA DBX-12 ) I INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWA NIANIA DBX-12 ) I Tryb ECO Ze względu na unikalną funkcję trybu ECO baby monitora DBX-12, nadajnik może być automatycznie i całkowicie wyłączony, gdy dziecko śpi spokojnie. Niania

Bardziej szczegółowo