WYKORZYSTANIE MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ ; DO BADANIA WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY DOZYMETRÓW - ALANINOWO-POLIMEROWYCH i o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ ; DO BADANIA WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY DOZYMETRÓW - ALANINOWO-POLIMEROWYCH i o"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ ; DO BADANIA WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY DOZYMETRÓW - ALANINOWO-POLIMEROWYCH i o ^oj \bstract Zofia Peimel-Stuglik, Bożena Sartowska, Sławomir Fabisiak Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa THE USE OF ELECTRON MICROSCOPY TO STUDY OF ALANINE-POLYMER DOSIMETERS MICRO-STRUCTURE Two kinds of alanine-polymer dosimeters: ALANPOL, from IChTJ and foil dosimeters from Gamma Service (Radeberg, Germany) were investigated by means of electron scanning microscopy. It was stated that above mentioned method is very useful to understand physical background of many macroscopic properties of alanine-polymer dosimeters. 1. WPROWADZENIE Dawki pochłonięte mogą być mierzone metodami absolutnymi lub porównawczymi (względnymi). Z przyczyn praktycznych większość pomiarów dawek technologicznych wykonuje się metodami porównawczymi. Bezpośrednio mierzonymi wielkościami są wówczas chemiczne lub fizyczne zmiany (sygnały dozymetryczne) generowane w specjalnie dobranych materiałach czujnikowych zwanych dozymetrami. Dawkę pochłoniętą wylicza się na podstawie uprzednio wyznaczonej krzywej kalibracyjnej, tj. zależności sygnału dozymetrycznego od generującej go dawki pochłoniętej zmierzonej dobrej klasy dozymetrem referencyjnym lub - rzadziej - dozymetrem absolutnym. Sygnały dozymetryczne są rezultatem całej sekwencji procesów rozpraszania i pochłaniania energii oraz następujących po nich reakcji chemicznych. Dobra znajomość procesów radiacyjnych zachodzących w materiałach dozymetrycznych jest więc kluczem do profesjonalnego wykorzystywania ich jako dozymetrów względnych. W przypadku dozymetrów będących ciałami stałymi o charakterze heterogenicznym musimy brać pod uwagę także ich mikrostrukturę. Celem tej pracy jest wykazanie użyteczności badań wykonanych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej dla zrozumienia charakterystyk i zachowań dwóch typów dozymetrów alaninowo-polimerowych. Otrzymane informacje stanowić mogą punkt wyjścia do modyfikacji procesu wytwarzania kształtek alaninowo-polimerowych w celu uzyskania produktów o lepszych parametrach. 124

2 2. APARATURA I SPOSÓB BADANIA PRÓBEK W pracy korzystano ze skaningowego mikroskopu elektronowego DMS 942 firmy Zeiss-Leo (Niemcy). Preparaty zostały przygotowane zgodnie ze standardową procedurą polegającą na przyklejeniu próbki do stolika mikroskopowego przewodzącym klejem srebrnym i pokryciu cienką (-15 nm) warstwą złota. Przekroje uzyskiwano przecinając próbkę cienkim ostrzem, a przełomy - przez łamanie próbek w ciekłym azocie. 3. WYNIKI I DYSKUSJA Obiektami badań były alaninowo-polimerowe dozymetry foliowe otrzymane z firmy Gamma-Service (Radeberg, Niemcy) [1] oraz pręcikowe dozymetry ALANPOL, opracowane i wyprodukowane w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) [2, 3]. Folie sporządzano metodą nanoszenia L-a-alaniny wymieszanej z substancją wiążącą na nośnik poliestrowy. Na uwagę zasługuje bardzo dobra jednorodność warstwy aktywnej (rys. la) krotne powiększenie obrazu (rys. l b) pozwala dostrzec kształt krystalitów (grudki zbliżone do sześcianów) i oszacować ich rozmiary (pojedyncze mikrony). Rys. 1. Warstwa aktywna folii dozymetrycznej firmy Gamma-Service: a) powiększenie 500-krotne, b) powiększenie 5000-krotne. Uwidocznione w badaniach mikroskopowych cechy: drobnoziarnistość krystalitów oraz ich przypadkowe ułożenie przestrzenne tłumaczą dlaczego obserwowany w foliach alaninowych sygnał EPR (rys. 2a) jest bardzo podobny do dobrze znanego kwintetu charakterystycznego dla napromienionego proszku mikrokrystalicznej alaniny (rys. 2b). Kolejne informacje jakich dostarcza rys. Ib to duża koncentracja alaniny w mieszance oraz wyraźnie widoczna, zwłaszcza na zdjęciach wykonanych metodą przełomu, porowatość struktury (rys. 3). Te dane jasno 125

3 tłumaczą dużą wrażliwość alaninowych dozymetrów foliowych na traktowanie wodą. Znaczna koncentracja krystalitów alaniny powoduje, że krystality często stykają się ze sobą. Woda rozpuszcza więc nie tylko warstwę powierzchniową, ale szybko wchodzi utworzonymi kanałami w głąb porowatej struktury i, jak to opisano w [4], w ciągu 25 minut całkowicie likwiduje wygenerowany sygnał dozymetryczny. c )! ALANPOL-27 Rys. 2. Sygnały EPR obserwowane w: a) dozymetrze foliowym firmy Gamma Service, b) mikrokrystalicznej DL-oc-alaninie be_dącej substratem do produkcji dozymetrów ALANPOL, c) dozymetrze ALANPOL-27. Dozymetr ALANPOL otrzymywano metodą wytłaczania pręcika o średnicy 3 mm z uprzednio przygotowanej, gorącej masy alaninowo-polietylenowej, zawierającej 10-27% DL-oc-alaniny. Niska zawartość alaniny ułatwiała proces formowania kształtek o stałych wymiarach i dobrej homogeniczności. Badanie otrzymanego produktu ujawniło co najmniej trzy kwestie, które należało wyjaśnić. Były to: (a) nieadekwatność gęstości dozymetrów do ich składu, (b) wyjątkowa odporność na kontakt z wodą, (c) odmienny od zwykle obserwowanego kształt sygnału EPR. Analiza wyników otrzymanych metodą mikroskopii elektronowej pozwoliła uzyskać wiarogodne wyjaśnienie powyższych kwestii. 126

4 Rys. 3. Przełom dozymetru foliowego. Powiększenie 5000-krotne. Niska i nieproporcjonalna do składu gęstość dozymetrów (ALANPOL-10: d=0,93 g/cm 3, ALANPOL-27: d=0,91 g/cm 3 ) przy gęstości alaniny d=l,4 g/cm 3 i polietylenu d~q,94 g/cm 3 tłumaczy się słabym przyleganiem polimeru do alaniny i obecnością dużej ilości pustych kawern w pobliżu mikrokrystalitów (rys. 4a). Wyjątkowa odporność ALANPOL-u na kontakt z wodą wynika z małej (w stosunku do całej masy alaniny) ilości krystalitów ulokowanych bezpośrednio na powierzchni pręcika (rys. 4b) i faktu, że pojedyncze mikrokrystality są oddzielone od siebie grubą warstwą hydrofobowego polimeru (rys. 4a). *»» L??i VA-.i-^S MW? Rys. 4. Przekrój dozymetru ALANPOL-27: a) powiększenie 500-krotne (widoczne słabe przyleganie polimeru do powierzchni krystalitu oraz liczne kawerny), b) powiększenie 50-krotne. Sprawą niecodziennego kształtu sygnału EPR obserwowanego w ALANPOL-u autorzy zajmowali się już wcześniej [5]. Bazując na wynikach otrzymanych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (duże rozmiary krystalitów, słabe przyleganie do matrycy) odrzucili hipotezę przypisującą wzrost intensywności linii satelitarnych oddziaływaniom rodników alaninowych z atomami wodoru otaczającego go polietylenu. Analiza kształtów i rozmiarów krystalitów DL-a-alaniny pobranej z partii wykorzystywanej do produkcji dozymetrów ALANPOL (rys. 5) wy- 127

5 kazała, że są to twory cylindryczne o długości rzędu im i średnicy rzędu im. Zestawienie tej informacji z rozmiarami krystalitów widocznych na przekroju pręcika (rys. 4a, ,m) prowadzi do wniosku, że w procesie wytwórczym cylindryczne krystality alaniny ustawiały się Rys. 5. Mikrokrystaliczna DL-a-alanina pobrana z partii wykorzystywanej do produkcji dozymetrów ALANPOL. Powiększenie 100-krotne. równolegle do osi pręcika. Trwałe uporządkowanie mikrostruktury jest najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem faktu, że sygnał EPR (rys. 2c) wyraźnie odbiega od klasycznego kwintetu obserwowanego w substracie używanym do jego produkcji (rys. 2b), co jednak w niczym nie umniejsza wartości użytkowych dozymetru ALANPOL. 4. PODSUMOWANIE Badania wykonane metodą skaningowej mikroskopii elektronowej pozwoliły na ustalenie fizycznego podłoża wielu składowych dozymetrycznej charakterystyki kształtek alaninowo-polimerowych. Otrzymane wyniki zostaną w przyszłości wykorzystane do projektowania kompozycji alaninowo-polimerowych o ściśle określonych właściwościach. Autorzy serdecznie dziękują dr Uve Gohs z Gamma-Service (Radeberg, Niemcy) za bezpłatne udostępnienie próbek dozymetrów foliowych. LITERATURA [1]. Thin-film alaninę dosimeter. Gamma Service Produktbestrahlung GmbH Information. Radeberg, Germany [2]. Stuglik Z., Bryl-Sandelewska T., Mirkowski K.: Alaninowo-polimerowy dozymetr promieniowania jonizującego. Zgłoszenie patentowe P

6 [3]. Peimel-Stuglik Z., Bryl-Sandelewska T.: ALANPOL - alaninowo-polimerowy dozymetr do mierzenia technologicznych dawek promieniowania jonizującego. Raporty IChTJ. Seria B nr 3/2001. [4]. Peimel-Stuglik Z., Fabisiak S.: Wykorzystanie dozymetrii EPR-alaninowej do pomiaru dawek pochłoniętych promieniowania jonizującego z zakresu 0,5-10 kgy. Raporty IChTJ. Seria B nr 10/2001. [5]. Peimel-Stuglik Z., Sartowska B., Fabisiak S.: EPR signal shape and microscopic structure of alanine-polymer dosimeter. (Przygotowane do druku). 129

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYDATNOŚCI MEDIÓW PIKNOMETRYCZNYCH DO OCENY STRUKTURY MIKROPOROWATEJ ADSORBENTÓW WĘGLOWYCH

ANALIZA PRZYDATNOŚCI MEDIÓW PIKNOMETRYCZNYCH DO OCENY STRUKTURY MIKROPOROWATEJ ADSORBENTÓW WĘGLOWYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (26) ELŻBIETA VOGT, BRONISŁAW BUCZEK Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków ANALIZA PRZYDATNOŚCI MEDIÓW PIKNOMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI ROZPRAWA DOKTORSKA BOŻENA BURTAN WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW Promotor: prof. dr hab. Jan Cisowski Promotor pomocniczy:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Materiał badawczy szkło

Wprowadzenie. Materiał badawczy szkło Grzegorz Zadora Badania porównawcze okruchów szkła Wprowadzenie Zadania, które stoją przed biegłym dokonującym analizy próbek szkła zależą od wielkości fragmentów dostarczonych do analizy. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Raport z wykonania projektu KBN nr N 508 031 31/1740 Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni.

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Rozprawa doktorska... Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni Michał Krysztof Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych

Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych dr inż. ROMUALD SYNAK 1, mgr inż. MARCIN PAWEŁCZAK 1, WŁODZIMIERZ LIPIŃSKI 1,

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne Katarzyna Znajdek promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Sławomir Błoński ANALIZA PRZEPŁYWU TURBULENTNEGO W MIKROKANALE ROZPRAWA DOKTORSKA Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland.

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. PL9701686 RAPORT NR 1679/PS Badania Defektów Sieci Krystalicznej Metodą Anihilacji Pozytonów Jerzy Dryzek Instytut Fizyki Jądrowej 31-342

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie.

Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie. Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa SPIS TREŚCI 1. Zadania i cele naukowe, techniczne i aplikacyjne Instytutu

Bardziej szczegółowo

Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka

Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka Tomasz Kawalec Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka Praca doktorska napisana w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Michał M. Głowacki Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Praca doktorska wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów

Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów Fizyczne i biologiczne podstawy terapii Realizacja techniczna w GSI Wyniki kliniczne Opracowanie przeznaczone dla lekarzy, pacjentów i studentów. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Rozprawa doktorska BADANIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODY POMIARU MAGNETYCZNEGO POLA ROZPROSZONEGO DO

Bardziej szczegółowo

Mikroanaliza wiązką elektronową

Mikroanaliza wiązką elektronową Mikroanaliza wiązką elektronową Mikroskopia elektronowa: SEM - scanning electron microscope (skaningowy mikroskop elektronowy) TEM - transmision electron microscope (transmisyjny mikroskop elektronowy)

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

Sylwia Aldona Gierałtowska

Sylwia Aldona Gierałtowska Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Sylwia Aldona Gierałtowska Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Badanie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.02

Badanie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Oleszek Halina Walkiewicz Badanie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Fizyka powierzchni 6-7/7. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Fizyka powierzchni 6-7/7. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Fizyka powierzchni 6-7/7 Dr Piotr Sitarek Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Lista zagadnień Fizyka powierzchni i międzypowierzchni, struktura powierzchni ciał stałych Termodynamika równowagowa i

Bardziej szczegółowo

Badania osadów z wodomierzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

Badania osadów z wodomierzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2014/ Kraków, grudzień 2014 Raport Nr 2080/AP Badania osadów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY POMIAROWEJ CHROPOWATOŚCI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OCENĘ POWIERZCHNI

WPŁYW METODY POMIAROWEJ CHROPOWATOŚCI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OCENĘ POWIERZCHNI Kompozyty 10: 3 (2010) 229-234 Andrzej Posmyk 1 *, Ireneusz Piotr Chmielik 2 1 Politechnika Śląska, Wydział Transportu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Poland 2 Taylor Hobson Polska, ul. Zwoleńska

Bardziej szczegółowo