Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2008"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych (wraz ze skrótami tytułów) II. BIBLIOGRAFIE OGÓLNE Stare druki Przekłady Polonica zagraniczne Bibliografie czasopism III. BIBLIOGRAFIE DZIEDZIN I ZAGADNIEŃ ORAZ TYPÓW DOKUMENTÓW IV. BIBLIOGRAFIE KRAJOZNAWCZE, TERYTORIALNE ORAZ GRUP ETNICZNYCH V. BIBLIOGRAFIE OSOBOWE Instytucje Osoby VI. BIBLIOGRAFIE ZAWARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH CZASOPISM VII. KATALOGI KSIĘGARSKIE I WYDAWNICZE Katalogi wydawnicze Indeks alfabetyczny Indeks przedmiotowy

2 WSTĘP Dobór materiału. Zakres i zasięg. Selekcja Bibliografa Bibliografii Polskich (BBP) rejestruje spisy bibliograficzne autorów polskich wydane w kraju i za granicą, prace autorów obcych opublikowane w Polsce oraz bibliografie sporządzone i wydane za granicą, tematycznie związane z Polską lub wykazujące polskie piśmiennictwo. Uwzględniono bibliografie wszystkich rodzajów: ogólne, dziedzin i zagadnień, krajoznawcze, terytorialne oraz grup etnicznych, osobowe (instytucji, zespołów osobowych i osób indywidualnych), zawartości poszczególnych czasopism. Przy opisach bibliografii podano także recenzje ich dotyczące. Zakresem objęto spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne oraz omówienia stanu badań (jeśli zawierają informacje o stanie piśmiennictwa), uwzględniono także katalogi centralne ogólne i specjalne, katalogi poszczególnych bibliotek, katalogi księgarskie i wydawnicze, wykazy rękopisów, archiwaliów, map, planów, rycin, plakatów, norm, patentów, nut, mikrofilmów i nagrań dźwiękowych, płyt, filmów. Nie stosowano ograniczeń pod względem zasięgu wydawniczego. Zarejestrowano wydawnictwa samoistne wydawniczo (zwarte i ciągłe), artykuły z czasopism, fragmenty z wydawnictw zbiorowych zwartych i ciągłych oraz prac autorskich, dokumenty elektroniczne. BBP jest bibliografią bieżącą, o uwzględnieniu pozycji w danym roczniku decyduje faktyczna data druku podana w metryce drukarskiej. Wyjątki od tej zasady stosuje się dla: a) wydawnictw nie zarejestrowanych w poprzednich rocznikach BBP, b) czasopism (poza rocznikami i nieregularnymi), które niezależnie od daty druku są rejestrowane pod rokiem nominalnym, c) recenzji, które niezależnie od daty opublikowania rejestruje się łącznie z dziełem recenzowanym. Celem BBP jest informowanie różnych kategorii użytkowników o publikowanych bibliografiach oraz dokumentowanie polskiego dorobku bibliograficznego na użytek bieżący i dla historyków. BBP nie uwzględnia spisów bibliograficznych, których wartość informacyjna dla użytkownika i wartość dokumentalna dla historii bibliografii jest niewielka. Nie rejestruje się bibliografii załącznikowych (dziedzinowych poniżej 180 poz., osobowych i regionalnych poniżej 30 poz.), niewielkich tematycznych zestawień bibliograficznych sporządzonych na doraźny użytek, katalogów wydawniczych publikowanych jako czasopisma, księgarskich i wydawniczych druków reklamowych, wykazów lektur dla poszczególnych semestrów i lat studiów, rocznych i dwuletnich spisów treści czasopism, ekspres informacji, informacji bieżących, przeglądów dokumentacyjnych wydanych przez ośrodki zakładowe. Układ BBP składa się z siedmiu działów, z których sześć odpowiada poszczególnym rodzajom bibliografii, ostatni, przeznaczony jest dla katalogów księgarskich i wydawniczych. Dział I. Bibliografie bibliografii. Obejmuje wyłącznie ogólne bibliografie bibliografii. Zawiera nadto odsyłacze do bibliografii bibliografii specjalnych dziedzin i zagadnień zamieszczonych w Dziale III. Dział II. Bibliografie ogólne. Obejmuje zestawienia ogólne bieżące i retrospektywne, bibliografie poloników zagranicznych o zakresie ogólnym, zestawienia i katalogi inkunabułów i starych druków, bibliografie czasopism, ogólne bibliografie zawartości czasopism, a także katalogi centralne o zakresie ogólnym. Podobnie jak w Dziale I podano tu również odsyłacze. Dział III. Bibliografie dziedzin i zagadnień oraz typów dokumentów. Obejmuje spisy bibliograficzne z zakresu poszczególnych dziedzin wiedzy oraz spisy poszczególnych typów dokumentów, uporządkowane pod odpowiednimi nazwami (hasłami) ułożonymi alfabetycznie. Zastosowano tu także system odsyłaczy całkowitych i uzupełniających. Występują też odsyłacze wiążące daną dziedzinę lub zagadnienie z dyscyplinami podrzędnymi i pokrewnymi oraz odsyłacze do pozycji zamieszczonych w innych działach, tematycznie związanych z daną dziedziną. Dział IV. Bibliografie krajoznawcze, terytorialne oraz grup etnicznych. Pod nazwami geograficznymi (krajów, regionów i miejscowości) ułożonymi alfabetycznie zgrupowano bibliografie dla poszczególnych regionów i miejscowości polskich obejmujące piśmiennictwo o charakterze ogólnym, jak i dziedzinowym (z odsyłaczami do Działu III), natomiast dla poszczególnych krajów w zakresie ogólnym (bibliografie specjalne zarejestrowano w Dziale III). 2

3 Dział V. Bibliografie osobowe. Dział ten dzieli się na dwa poddziały: 1. Instytucje, 2. Osoby. W grupie pierwszej zamieszczono bibliografie publikacji instytucji wraz z wykazami publikacji osób związanych z daną instytucją, czyli bibliografie wyłącznie o charakterze podmiotowym. Bibliografie przedmiotowe dotyczące instytucji zamieszczone są w Dziale III. W tym poddziale zawarto również katalogi wydawnicze instytucji naukowych. W grupie drugiej zarejestrowano zarówno bibliografie podmiotowe, jak i przedmiotowe poszczególnych osób. Szeregowanie w obydwu poddziałach wg nazw instytucji lub osób. Dział VI. Bibliografie zawartości poszczególnych czasopism. Zamieszczono spisy, które obejmują okres nie mniejszy niż trzyletni oraz ich wieloletnie indeksy, uszeregowane wg tytułów czasopism. Dział VII. Katalogi księgarskie i wydawnicze. Pełnią funkcję pomocniczą w stosunku do spisów bibliograficznych. Uwzględniono tu tylko katalogi firm wyspecjalizowanych. Katalogi wydawnicze instytucji, towarzystw naukowych, wyższych uczelni, stowarzyszeń itp. znajdują się w Dziale V. Katalogi materiałów audiowizualnych znajdują się w Dziale III. Szeregowanie pozycji W Działach I-II, IV, VII i ogólnie III zastosowano szeregowanie alfabetyczne według nazw autorów oraz tytułów prac zbiorowych i bezautorskich. W dziale III i w pozostałych V-VI zastosowano częściowo szeregowanie przedmiotowe, według alfabetu, wytłuszczonych kursywą nazw geograficznych i tematów (III), nazw instytucji i osób (V), tytułów czasopism (VI). Opis bibliograficzny Tworząc opisy bibliograficzne wzorowano się na polskich normach, stosując jednak pewne rozwiązania związane ze specyfiką BBP. Zastosowano: PN-N Opis bibliograficzny. Książki, PN-N /A1. Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana A1), PN-N Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe, PN-N Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne, PN-N Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym, PN-N Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych, PN-ISO 9. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie: języki słowiańskie i niesłowiańskie: informacja i dokumentacja. Opisy zaopatrzone są w adnotacje treściowe. W przypadku wielotematycznych pozycji zastosowano opisy niepełne (nienumerowane i odsyłające do innej pozycji), podane taką samą czcionką, co opisy zasadnicze. Dla czytelniejszego odbioru bibliografii, w przypadku pozycji pokrewnych i podrzędnych, użyto odsyłaczy całkowitych i uzupełniających. Wyróżniono je kursywą i zamieszono na końcu działu lub poddziału. Bibliografie bieżące (samoistne i niesamoistne wydawniczo) opisywano pod hasłem tytułowym. Informacje o zmianach w tytułach podano w adnotacji. W opisach recenzji pominięto ich tytuły indywidualne. Dane charakteryzujące zarejestrowane bibliografie zamieszczono w adnotacjach do poszczególnych opisów. W adnotacjach podano także inne informacje uzupełniające, np. dotyczące autora, zmian redaktorów, tytułów w bieżących bibliografiach ciągłych itp. Indeksy Zrąb główny uzupełniają dwa indeksy: alfabetyczny i przedmiotowy. Indeks alfabetyczny obejmuje nazwy autorów i współpracowników, autorów recenzji, tytuły wydawnictw zwartych, jeśli opisane były pod hasłem tytułowym oraz tytuły wydawnictw ciągłych opisywane w trzecim stopniu szczegółowości. W indeksie przedmiotowym umieszczono nazwy poszczególnych tematów i zagadnień, osobowe, geograficzne, tytułów czasopism. W indeksach zastosowano system odsyłaczy całkowitych od drugiego członu nazwiska, od odmiennej formy nazwy, od nazwy historycznej. BBP zaopatrzono również w wykaz tytułów czasopism i innych wydawnictw ciągłych wymienionych w tekście, wraz ze skrótami ich tytułów. Forma prezentacji Od BBP wersja edycyjna kolejnych roczników będzie ukazywać się wyłącznie w postaci plików.pdf dostępnych na stronie internetowej Biblioteki Narodowej (http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografie-specjalne). Rekordy bibliograficzne, są udostępniane także w bibliograficznej bazie danych Bibliografia Bibliografii Polskich aktualizowanej w cyklu kwartalnym na stronie internetowej Biblioteki Narodowej (http://mak.bn.org.pl/cgi- -bin/makwww.exe?bm=13). Wszelkie uwagi dotyczące BBP prosimy kierować pod adresem: Biblioteka Narodowa, Zakład Dokumentacji Księgoznawczej, Warszawa, al. Niepodległości 213, tel , , 24-12, lub

4 WYKAZ CZASOPISM I INNYCH WYDAWNICTW CIĄGŁYCH (wraz ze skrótami tytułów), z których uwzględniono pozycje wymienione w Bibliografii Bibliografii Polskich Acta Cass. Acta Cassubiana. T. 10 () Acta Myc. Acta Mycologica. Vol. 43 () Acta Pol. Hist. Acta Poloniae Historica. [T.] () Acta Sci. Acad. Ostrov. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Z. 30 () Acta UL, Fol. Lit. Pol. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. Z () Acta Univ. Wratisl., Class. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. Z. 28 () Acta Zool. Crac. Acta Zoologica Cracoviensia. Vol. 51 B () Afryka Nr 26 (2007/) Alm. Hist.-Lit. Almanach Historycznoliteracki. T. 2 (1999) Alm. Leżaj. Almanach Leżajski. Z. 1 () Alm. Nowotar. Almanach Nowotarski. Nr 9 (2005); Nr 10 (2006); Nr 11 (2007); Nr 12 () Alma Mater (Krak.) Anamnesis R. 14 () Ann. Acad. Paedag. Crac., Stud. Bibl. Sci. Pertin. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. [Z.] 6 () Ann. Acad. Paedag. Crac., Stud. Hist. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. [Z.] 7 () Ann. Missiol. Posn. Annales Missiologicae Posnanienses. T. 16 () Ann. Rep. Fac. Chem. / UMCS Annual Report Faculty of Chemistry / Maria Curie-Skłodowska University. Ann. Rep. / Inst. Atom. Energ. Annual Report / Institute of Atomic Energy. 2007, dr. Arch. Bibl. Muz. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 88 (2007, dr. ); T. 89 () Arch. Kryminol. Archiwum Kryminologii. T. 29/30 (2007/) Arch. Pol. Archiwista Polski. R. 13 () Archeol. Pol. Środkowowsch. Archeologia Polski Środkowowschodniej. T. 10 () Aten. Kapł. Ateneum Kapłańskie. T () Atest Athenaeum T () Bezp. Pr. Ochr. Gór. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Bibl. Kuj.-Pom. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. Bibl. Lub. Bibliotekarz Lubelski. R. 51 () Bibl. Nostra Bibliotheca Nostra / Biblioteka Główna AWF w Katowicach. Bibl. Radom. Bibliotekarz Radomski. R. 16 () Bibl. w Szk. Biblioteka w Szkole. R. 18 () Bibl. Zamoj. Bibliotekarz Zamojski. Biblioteka Nr 12 () Bibliotekarz Biblioterapeuta Biul. Arch. PAN Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Nr 49 () Biul. Hist. Pogr. Biuletyn Historii Pogranicza. Nr 9 () Biul. Hist. Szt. Biuletyn Historii Sztuki. R. 70 () Biul. Hist. Wychow. Biuletyn Historii Wychowania. 2007, dr. Biul. Inf. / Bibl. AWF Krak. Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Biul. Inf. / ITS Biuletyn Informacyjny / Instytut Transportu Samochodowego. Biul. INiG Biuletyn Instytutu Nafty i Gazu. Biul. / Niem. Inst. Hist. Biuletyn / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Nr 15 () Biul. Pol. Tow. Językozn. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Z. 64 () Bohemistyka R. 8 () Bydg. Wiad. Numiz. Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne. Nr () 4

5 WYKAZ CZASOPISM Cerkiewny Wiestnik R. 55 () Chorz. Zesz. Dydak. Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne. T. 6 () Ciepłow. Ogrzew. Went. Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja. R. 39 () Collec. Theol. Collectanea Theologica. R. 78 () Colloq. Math. Colloquium Mathematicum. Vol. 110 () Confinium Nr 2 (2007) Control and Cyber. Control and Cybernetics. Vol. 36 (2007) Czas. Geogr. Czasopismo Geograficzne. T. 79 () Czas. Praw.-Hist. Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 60 () Czas. Zakł. Nar. Ossol. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich. Z. 18/19 () Częst. Biul. Ośw Częstochowski Biuletyn Oświatowy. Dagerotyp Nr 17 () Dialogi Bibl. Dialogi Biblioteczne. Nr 1 () Dozór Tech. Dozór Techniczny. Drogownictwo R. 63 () Dzieje Najnow. Dzieje Najnowsze. R. 40 () Eduk. Doros. Edukacja Dorosłych. Eduk. Elem. Teor. Prakt. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Eduk. Filoz. Edukacja Filozoficzna. Vol. 46 () Elastomery T. 12 () Elpis R. 10 () Eos Vol. 90 (2003) Epileptologia T. 16 () Ethos R. 21 () Euro-Facta Vol. 1 () Farm. Pol. Farmacja Polska. T. 64 () FIDES Biul. Bibl. Kośc. FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych. 2007, dr. Filat. Małop. Filatelista Małopolski. R. 27 () Film Fol. Hist. Artium Ser. Nowa Folia Historica Artium. Seria Nowa. T. 11 (2007, dr. ) Fol. Turist. Folia Turistica. Nr 19 () Font. Archaeol. Posn. Fontes Archaeologici Posnanienses. Vol. 42 (2006); Vol. 44 () Forum Art. Rhetor. Forum Artis Rhetoricae. Nr 12/13 () Gaz Woda Tech. Sanit. Gaz Woda i Technika Sanitarna. T. 81 [właśc. 82] () Geogr. w Szk. Geografia w Szkole. R. 61 () Gosp. Mięs. Gospodarka Mięsna. R. 60 () Hist.-Bad. Biul. Filat. Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny. R. 49 () Hutnik R. 75 () Inf. Ośw. Informator Oświatowy. R. 18 () Inf. / Ruch Stow. Reg. RP Informator. Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. [Nr] 3 () Insp. Pr. Inspektor Pracy. Intern. J. Occup. Med. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. Vol. 21 () Inż. Bud. Inżynier Budownictwa. J. Jur. Pap. The Journal of Juristic Papyrology. Vol. 36 (2006); Vol. 37 (2007); Vol. 38 () J. Ment. Chang. Journal for Mental Changes. Vol. 14 () Kal. Grudz. Kalendarz Grudziądzki. 2009, dr. Kal. Miłoś. Skocz. Kalendarz Miłośników Skoczowa. R. 13 () Kaszub. Zesz. Muz. Kaszubskie Zeszyty Muzealne. Z. 16 () Kiel. Stud. Teol. Kieleckie Studia Teologiczne. T. 7 () Klio Nr () Kontr. Państ Kontrola Państwowa. R. 53 () Krak. Zesz. Sąd. Krakowskie Zeszyty Sądowe. R. 18 () Kresy Połudn.-Wsch. Kresy Południowo-Wschodnie. R. 5/6 (2007/) Kron. Archidiec. Przemys. Kronika Archidiecezji Przemyskiej. R. 92 (2007, dr. ) Kron. Bydg. Kronika Bydgoska. T. 29 (2007, dr. ) Kron. Diec. Sand. Kronika Diecezji Sandomierskiej. R. 101 () Kron. Szczec. Kronika Szczecina. Nr 25 (2006, dr. 2007); Nr 26 (2007, dr. ) Kron. Warsz. Kronika Warszawy. Kron. Wielkop. Kronika Wielkopolski. Kronos Książ. i Czyt. Książka i Czytelnik. Kult. i Społ. Kultura i Społeczeństwo. T. 52 () 5

6 WYKAZ CZASOPISM Kwart. Archit. Urb. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. T. 52 (2007, dr. ); T. 53 () Kwart. Eduk. Kwartalnik Edukacyjny. Kwart. Hist. Kwartalnik Historyczny. [rec.] R. 115 () Kwart. Hist. Nauki Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. R. 53 () Kwart. Hist. Żyd. Kwartalnik Historii Żydów. Kwart. Opol. Kwartalnik Opolski. R. 54 () Kwart. Pow. Oleś. Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego. Kwart. Prawa Pryw. Kwartalnik Prawa Prywatnego. R. 17 () Leśne Pr. Bad. Leśne Prace Badawcze. Litua.-Slav. Posn. Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 13 () Łódz. Stud. Teol. Łódzkie Studia Teologiczne. R. 14 (2005); R. 16 (2007); R. 17 () Magury Małopolska T. 10 () Masz. Gór. Maszyny Górnicze. R. 26 () Mater. Bud. Materiały Budowlane. Mater. Dziej. Kult. Bydg. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu. Z. 13 () Mater. Elektron. Materiały Elektroniczne. T. 36 () Mater. Muz. Bud. Lud. Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 37 () Mater. Zach.-Pom. Nowa Ser. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria. T. 2/3 (2005/2006, dr. ) Med. Dydakt. Wychow. Medycyna. Dydaktyka. Wychowanie. R. 40 () Med. Wet. Medycyna Weterynaryjna. R. 64 () Media, Kult., Społ. Media, Kultura, Społeczeństwo. Meritum Metafora R. 18 (2006/) Mies. Diec. Włoc. Miesięcznik Diecezji Włocławskiej : kronika. T. 91 () Misc. Hist.-Iur. Miscellanea Historico-Iuridica. T. 6 () Misc. Łódz. Miscellanea Łódzkie. Nr 18 () Mówią Wieki [R. 51] () Musica Galic. Musica Galiciana. T. 11 () Muzealnictwo [Nr] 49 () Muzyka R. 53 () My, Sybiracy Nr 19 () Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 15 () Nafta. Gaz R. 64 () Natura Siles. Super. Natura Silesiae Superioris. Nr 11 (2007, dr. ) Naucz. Pocz. Nauczanie Początkowe. R. 31 (2007/) Neodidagmata [T.] 29/30 () Not. Płoc. Notatki Płockie. Not. Wyd. Notes Wydawniczy. Nowa Kryt. Nowa Krytyka. Nr 20/21 (2007, dr. ) Nowotwory T. 58 () Nowy Filomata R. 12 () Nowy Prz. Notar. Nowy Przegląd Notarialny. R. 9 (2007); R. 10 () Ochr. przed Koroz. Ochrona przed Korozją. R. 51 () Onom. Slavogerm. Onomastica Slavogermanica. [T.] 27 () Opakowanie Opol. Prz. Eduk. Opolski Przegląd Edukacyjny. Optimum Opusc. Math. Opuscula Mathematica. Vol. 28 () Oratoriana Nr 61 () Ostr. Stud. Jud. Ostrowskie Studia Judaistyczne. T. 1 (2007) Paedag. Christ. Paedagogia Christiana. Nr 21 () Palestra R. 53 () Pam. Słow. Pamiętnik Słowiański. [rec.] T. 58 () Państ. i Prawo Państwo i Prawo. R. 63 () Pedag. Społ. Pedagogika Społeczna. R. 7 () Phytopath. Pol. Phytopathologia Polonica. [Vol.] 50 () Pieniny T. 10 () Płaj Nr 37 () Pol. Drobiar. Polskie Drobiarstwo. R. 15 [właśc. 16] () Pol. Prz. Dyplomat. Polski Przegląd Dyplomatyczny. [T. 8] () Pol. Prz. Kartogr. Polski Przegląd Kartograficzny. T. 40 (); [rec.] T. 41 (2009) Pol. Prz. Med. Lot. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej. T. 14 () 6

7 WYKAZ CZASOPISM Policja Polimery T. 53 () Pomag. Sobie Pr. Pomagamy Sobie w Pracy. R. 52 [właśc. 53] () Pomiary Autom. Robot. Pomiary. Automatyka. Robotyka. R. 12 () Pomosty [T.] 13 () Por. Bibl. Poradnik Bibliotekarza. Por. Bibliogr.-Met. / Woj. Bibl. Pozn. Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. R. 41 () Por. Jęz. Poradnik Językowy. Post. Nauk Med. Postępy Nauk Medycznych. T. 21 () Post. Psychiat. Postępy Psychiatrii i Neurologii. T. 17 () Pozn. Stud. Polonist., Ser. Lit. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. [T.] 14/15 () Pr. Nauk. Akad. Częst., Filoz. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia. Z. 5 () Pr. Nauk. UŚl., Z Dziej. Prawa Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Dziejów Prawa. T. 1 () Pr. Pieniń. Prace Pienińskie. T. 18 () Pr. Stud. Geogr. Prace i Studia Geograficzne. T. 40 () Pr. Zabezp. Społ. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. R. 50 () Pr. Zdr. Bezp. Praca - Zdrowie - Bezpieczeństwo. R. 50 () Prawo Asek. Prawo Asekuracyjne. Prz. Bibl. Przegląd Biblioteczny. R. 76 () Prz. Epidemiol. Przegląd Epidemiologiczny. T. 62 () Prz. Filoz.-Lit. Przegląd Filozoficzno-Literacki. Prz. Geod. Przegląd Geodezyjny. R. 80 () Prz. Hist. Przegląd Historyczny. T. 99 () Prz. Hist.-Ośw. Przegląd Historyczno-Oświatowy. R. 51 () Prz. Hist.-Wojs. Przegląd Historyczno-Wojskowy. R. 9 () Prz. Hum. Przegląd Humanistyczny. R. 52 () Prz. Kalwar. Przegląd Kalwaryjski. R. 11/12 (2007/08, dr. ) Prz. Komunik. Przegląd Komunikacyjny. R. 47 () Prz. Legisl. Przegląd Legislacyjny. R. 15 () Prz. Mech Przegląd Mechaniczny. R. 67 () Prz. Poż. Przegląd Pożarniczy. Prz. Prawa Europ. Przegląd Prawa Europejskiego. Prz. Sejm. Przegląd Sejmowy. R. 16 () Prz. Więzien. Pol. Przegląd Więziennictwa Polskiego. Nr 61 (); [rec.] Nr 62/63 (2009) Prz. Zach. Przegląd Zachodni. R. 64 () Przekładaniec Nr 20 () Przem. Chem. Przemysł Chemiczny. T. 87 () Przemys. Zap. Hist. Przemyskie Zapiski Historyczne. R. 14/15 (2003/2005, dr. ) Przeszł. Demogr. Pol. Przeszłość Demograficzna Polski. T. 27 (2006) Qumran Chron. The Qumran Chronicle. Vol. 16 () Radom. Rocz. Lek. Radomski Rocznik Lekarski. T. 11 (2006/) Rap. Inst. Farm. Raport Instytutu Farmakologii / Polska Akademia Nauk. 2007, dr. Resov. Sac. Resovia Sacra: studia teologiczno-filiozoficzne Diecezji Rzeszowskiej. R. 14/15 (2007/) Rocz. Andrag. Rocznik Andragogiczny. [T. 11] (2007, dr. ) Rocz. Arch.-Hist. Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralngo Archiwum Wojskowego. Nr 1 () Rocz. Babiogór. Rocznik Babiogórski. T. 10 () Rocz. Bibl. Nar. Rocznik Biblioteki Narodowej. T. 39/40 () Rocz. Bibl. Nauk. Krak. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. R. 53 () Rocz. Dendr. Rocznik Dendrologiczny. Vol. 56 () Rocz. Elb. Rocznik Elbląski. T. 21 () Rocz. Filoz. Roczniki Filozoficzne. T. 56 () Rocz. Gdyń. Rocznik Gdyński. Nr 20 () Rocz. Głuchoł. Rocznik Głuchołaski. Rocz. Gostyn. Rocznik Gostyniński. T. 2 () Rocz. Hist.-Arch. Rocznik Historyczno-Archiwalny. T. 19 () Rocz. Hist. Prasy Rocznik Historii Prasy Polskiej. T. 11 (); [rec.] T. 12 (2009) Rocz. Hum. Roczniki Humanistyczne. T. 55 (2007, dr. ) Rocz. Maz. Rocznik Mazowiecki. T. 20 () Rocz. Międzyrzec. Rocznik Międzyrzecki. T. 34 (2003); T. 38/39 () Rocz. Muz. / Muz. Miej. Siemian. Śl. Rocznik Muzealny. Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich. Nr 7 () Rocz. Muz. Region. Stal. Woli Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Nr 5 () Rocz. Nauk Społ. Roczniki Nauk Społecznych. T. 36 () Rocz. PAM Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. T. 54 () Rocz. Pedag. Rocznik Pedagogiczny. T. 31 () 7

8 WYKAZ CZASOPISM Rocz. Pedag. Rocznik Pedagogiczny. T. 31 () Rocz. Podhal. Rocznik Podhalański. T. 10 (2003/2006, dr. 2007) Rocz. Pol. Polit. Zagr. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. Rocz. Przemys. Rocznik Przemyski. T. 44 () Rocz. Sądec. Rocznik Sądecki. T. 36 () Rocz. Semin. / WSM Stad. Rocznik Seminaryjny / Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach. Nr 7 (2007/) Rocz. Świd. Rocznik Świdnicki. T. 35 (2007, dr. ) Rocz. Teol. (Lub.) Roczniki Teologiczne. Lublin. T. 55 () Rocz. Teol. (Warsz.) Rocznik Teologiczny. Warszawa. R. 50 () Rocz. TN Warsz. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. R. 70 (2007, dr. ) Rocz. Tor. Rocznik Toruński. T. 35 () Rocz. Warsz. Rocznik Warszawski. T. 36 () Rocz. Wroc. Rocznik Wrocławski. [T.] 10 (2006) Rocz. Wydz. Pedag. WSF-P Krak. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Rozpr. Hum. Rozprawy Humanistyczne. T. 9 () Ruch Filoz. Ruch Filozoficzny. T. 65 () Ruch Lit. Ruch Literacki. [rec.] R. 49 () Rudz. Rocz. Muz. Rudzki Rocznik Muzealny. 2007, dr. Rynek Instal. Rynek Instalacyjny. R. 16 () Saec. Christ. Saeculum Christianum. R. 15 () Salv. Mater. Salvatoris Mater. R. 10 () Samorz. Teryt. Samorząd Terytorialny. R. 18 () Scr. Sac. Scriptura Sacra. R. 12 () Siles. Antiqua Silesia Antiqua. T. 44 () Slav. East Europ. Inf. Resour. Slavic & East European Information Resources. [rec.] Vol. 9 () Slav. Orient. Slavia Orientalis. [rec.] R. 58 (2009) Słup. Pr. Filol., Filol. Pol. Słupskie Prace Filologiczne. Filologia Polska. Nr 6 () Spraw. Czyn. Posiedz. / ŁTN Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. T. 61 (2007, dr. ) Spraw. Dział. / Państ. Zakł. Hig. Sprawozdanie z Działalności Naukowej i Usługowej w roku... / Państwowy Zakład Higieny. 2007, dr. Spraw. TN Tor. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Nr 61 (2007, dr. ) Stud. Angerburg. Studia Angerburgica. T. 14 (2007) Stud. Bad. Nauk. / Ateneum, Pedag. Studia i Badania Naukowe. Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku. Pedagogika. Nr 2 () Stud. Dok. Ekum. Studia i Dokumenty Ekumeniczne. R. 24 () Stud. Eduk. Studia Edukacyjne. Nr 7 () Stud. Europ. Studia Europejskie. Stud. Filol. / PWSZ Racib. Studia Filologiczne / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. T. 2 () Stud. Gnes. Studia Gnesnensia. T. 22 () Stud. Hum.-Teol. Studia Humanistyczno-Teologiczne. [T.] 1 () Stud. Iberys. Studia Iberystyczne. Nr 5 (2006); Nr 7 () Stud. Jud. Studia Judaica. R. 11 () Stud. Led. Studia Lednickie. [T.] 9 () Stud. Lovic. Studia Loviciensia. Nr 10 () Stud. Mater. Polonist. Studia i Materiały Polonistyczne. T. 8 () Stud. Maz. Studia Mazowieckie. R. 4 () Stud. Mediozn. Studia Medioznawcze. Stud. Misjol. Studia Misjologiczne. T. 1 () Stud. nad Rodz. Studia nad Rodziną. R. 11 (2007, dr. ) Stud. Płoc. Studia Płockie. T. 36 () Stud. Podl. Studia Podlaskie. T. 17 (2007/) Stud. Pol. Studia Polonijne. T. 29 () Stud. Praw. KUL Studia Prawnicze / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Stud. Redemptor. Studia Redemptorystowskie. Nr 6 () Stud. Rom. Studia Romologica. Nr 1 () Stud. Salv. Pol. Studia Salvatoriana Polonica. T. 2 () Stud. Sand. Studia Sandomierskie. T. 15 () Stud. Śl. Studia Śląskie. T. 67 () Stud. Teol. Studia Teologiczne. [T.] 26 () Stud. Theol. Vars. Studia Theologica Varsaviensia. R. 46 () Stud. Zach. Studia Zachodnie. Nr 10 () Stud. Ziel.-Górs. Studia Zielonogórskie. T. 14 () Student Niepełnospr. Student Niepełnosprawny. Z. 7 (2007) Szkice Arch.-Hist. Szkice Archiwalno-Historyczne. Nr 4 () 8

9 WYKAZ CZASOPISM Szkice Koźmiń. Szkice Koźmińskie. Nr () Szkice Podl. Szkice Podlaskie. [rec.] Z. 16 () Szkło i Ceram. Szkło i Ceramika. R. 59 () Śl. Kwart. Hist. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R. 63 () Śl. Opol. Śląsk Opolski. R. 18 () Śl. Repub. Ucz. Śląska Republika Uczonych. Vol. 3 () Śl. Stud. Hist.-Teol. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. T. 41 () Świat i Słowo Teki Krak. Teki Krakowskie. [T.] 15 () Temat Vol. 11/13 () Teofil Teol. i Człow. Teologia i Człowiek. Nr 11 () Terminus R. 10 () Twórcz. Lud. Twórczość Ludowa. R. 23 () Ukr. Alm. Ukraïns kij Al manah. Univ. Gedan. Universitas Gedanensis. [rec.] R. 20 () Urol. Pol. Urologia Polska. T. 61 () Vox Patrum R. 27 (2007, dr. ); R. 28 () Warsz. Stud. Teol. Warszawskie Studia Teologiczne. T. 21 () Warsz. Zesz. Ukrainozn. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. Z. 17/18 (2004); Z. 19/20 (2005) Wędrujemy Wiad. Bot. Wiadomości Botaniczne. Vol. 52 () Wiad. Ent. Wiadomości Entomologiczne. T. 27 () Wiad. Hut. Wiadomości Hutnicze. R. 75 () Wiad. Kośc. Archidiec. Białost. Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej. R. 36 [właśc. 17] () Wiad. Mat. Ser. 2 Wiadomości Matematyczne. Seria 2. T. 44 () Wiad. Opinie Mater. Wiadomości Opinie Materiały Wiad. Parazyt. Wiadomości Parazytologiczne. T. 54 () Wiad. PKN Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wiek Oświec. Wiek Oświecenia. [T.] 24 () Wroc. Prz. Teol. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 16 () Wroc. Stud. Wsch. Wrocławskie Studia Wschodnie. [Nr] 12 () Współcz. Zarządz. Współczesne Zarządzanie. Wszystko dla Szk. Wszystko dla Szkoły. R. 14 () Wychow. Muzycz. Szk. Wychowanie Muzyczne w Szkole. [R. 52] () Wychowawca Yb. Antitrust Regulat. Stud. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. Vol. 1 () Yb. Pol. Europ. Stud. Yearbook of Polish European Studies. Vol. 11 (2007/) Zag. Ekon. Rol. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Zag. Naukozn. Zagadnienia Naukoznawstwa. T. 44 () Zag. Rodzaj. Lit. Zagadnienia Rodzajów Literackich. T. 51 () Zagłada Żydów Nr 4 () Zap. Hist. Zapiski Historyczne. T. 73 () Zap. Jar. Zapiski Jarocińskie. Zap. Kuj.-Dobrz. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. T. 23 () Zarządz. Zasob. Ludz. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zesz. Bibl. Zeszyty Biblioteczne. Nr 3 () Zesz. Choj. Zeszyty Chojnickie. Nr 20 (2005); Nr 22 (2007); Nr 23 () Zesz. Długosz. Zeszyty Długoszowskie. Nr 7 () Zesz. Hist. Zeszyty Historyczne / Instytut Literacki, Paryż. Z. 164 () Zesz. Hist.-Teol. Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Nr 13/14 (2007/) Zesz. Hist. WiN-u Zeszyty Historyczne WiN-u [Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość ]. R. 16 (2007); R. 17 () Zesz. Majd. Zeszyty Majdanka. T. 24 () Zesz. Nauk. Gdań. WSA Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. Z. 6-7 () Zesz. Nauk. Inst. Pojazd. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Z. 1 () Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Nr 13 () Zesz. Nauk. / Muz. Wojs. Białyst. Zeszyty Naukowe / Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku. Z. 21 () Zesz. Nauk. / OTN Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Z. 21 (2007) Zesz. Nauk. PŁódz., Bud. Og. i Konstr. Drew. Zeszyt Naukowy Politechniki Łódzkiej. Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane. Z. 9 () Zesz. Nauk. Sąd. Adm. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. R. 4 () Zesz. Nauk. Stow. Biblis. Pol. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Nr 5 () 9

10 WYKAZ CZASOPISM Zesz. Nauk. UJ, Stud. Religiol. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica. Z. 41 () Zesz. Nauk. URzesz., Ser. Filol. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Nr 50 () Zesz. Nauk. / WSE-Hum. Skier. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach. Z. 8 () Zesz. Nauk. / WWSE Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego w Warszawie. R. 12 () Zesz. Sand. Zeszyty Sandomierskie. R. 15 () Zesz. Wiej. Zeszyty Wiejskie. Z. 12 (2007) Zesz. Wiej. Zeszyty Wiejskie. Z. 13 () Ziel.-Górs. Zesz. Muz. Zielonogórskie Zeszyty Muzealne. T. 7 () Znad Pisy Nr 13/14 (2004/2005) Żywność R. 15 () 10 Oddziela poszczególne opisy pozycji zbiorowej Oznacza opis sporządzony bez autopsji BBiNoKs = Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce BBP = Bibliografia Bibliografii Polskich

11 II. BIBLIOGRAFIE OGÓLNE 1. BALACKAÂ Nadežda Mihajlovna, RAZDORSKIJ Aleksej Igorevič. Pamâtnye knižki gubernij i oblastej Rossijskoj imperii ( ) : svodnyj katalog-repertuar. Sankt-Peterburg,. 646 s. M.in. z terenów: Warszawy, Kalisza, Kielc, Łomży, Lublina, Płocka, Radomia, Siedlec, Suwałk i Jarosławia 2. BIBLIOGRAFIA Dokumentów Elektronicznych / [Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; Pracownia Dokumentów Elektronicznych]., nr 1 2. Warszawa: Biblioteka Narodowa,. 30 cm. Samoist. wkładka do Przewodnika Bibliograficznego nr 27, 50 - Wykaz, 300 poz. Indeksy : osob. ; tyt. ; wyd. ; przedm. 3. KOSTECKI Janusz, ROWICKA Małgorzata. Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach Warszawa, 2006 Zob. BBP 2006 poz. 6 Rec. ANDERSON Gordon // Slav. East Europ. Inf. Resour. Vol. 9, nr 3 (), s KURIER : Nowych Książek : nowości i zapowiedzi wydawnicze., nr Warszawa, Mies. Dod. samoist. do czas. Nowe Książki. -. R. 18. Adnot. wykaz 5. NOWE Książki / [red. nacz. Tomasz Łubieński]., nr Warszawa: BN,. 29 cm. Dod. samoist. Kurier (poz. 4) R. 60 Paginacja odrębna dla każdego zesz. - Zawiera : Część artykułową, dział rec., książki nadesłane. Ind. aut. 6. NOWOŚCI / [oprac.] Krzysztof R. Jaśkiewicz // Not. Wyd., nr 1-12 Bieżący wykaz nowości wydawniczych w ukł. dział. 7. PRZEWODNIK Bibliograficzny : urzędowy wykaz druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej : indeks alfabetyczny / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. R. 63=75 (2007). Warszawa: BN,. 603, [1] s. ; 30 cm. 8. ARCHIWUM Wschodnie : kolekcje osobiste, kolekcja wspomnień Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Sybiraków / [red. Anna Dzienkiewicz, Joanna Michałowska, Ewa Rybarska ; w pracach przygot. uczestniczyli Agnieszka Gleb i in.]. Warszawa: Ośrodek Karta,. 324 s. ; 24 cm. (Zbiory Ośrodka Karta ; 2) [Cz. 1] : Kolekcje osobiste, 53 poz. ; [Cz. 2] : Kolekcja wspomnień Związku Sybiraków, 1157 poz. Indeksy : geogr. ; nazwisk 9. GÓRA Barbara, WOŹNIAKOWSKI Krzysztof. Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,. 191, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. 1. Książki literackie, 433 poz. ; 2. Książki nieliterackie, poz ; 3. Nuty, poz ; 4. Mapy. Plany, poz ; 5. Kalendarze. Almanachy, poz ; Aneks 1 : Skrypty Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej w Warszawie, Państwowej Szkoły Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie i Związku Organizacji Rybackich w Warszawie, 45 poz. ; Aneks 2 : Jawne publikacje polskojęzyczne Getta Warszawskiego, 2 poz. ; Aneks 3 : Łacińskojęzyczne druki kościelne, 5 poz. ; Aneks 4 : Niemieckojęzyczne publikacje polskich jawnych oficyn wydawniczych, 5 poz. ; Aneks 5 : Publikacje zapowiedziane w prasie gadzinowej, ale prawdopodobnie niewydane, 2 poz. ; Aneks 6 : Druki wymienione w powojennych opracowaniach, których istnienia nie udało się potwierdzić z autopsji ani na podstawie źródeł z lat , poz. 9 ; Indeksy : aut. ; wydawców, drukarzy, nakładców 10. MURCHE-KIKUT Angela. Monographien im polnischen Zweiten Umlauf : = Druki zwarte w polskim drugim obiegu / bearb. von/oprac. Angela Murche-Kikut ; [Übers./tł. Karina Garsztecka] ; Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen = Instytut Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim. Stuttgart: Ibidem-Verl.,. 510, [1] s. ; 31 cm. (Archiv der Forschungsstelle Osteuropa = Archiwum Instytutu Badań Europy Wschodniej ; Bd. 2/t.2) Tekst części wstępnej równol. niem. i pol. Tekst katalogu zbiorów pol. Vorwort = Przedmowa / Wolfgang Eichwede. Wykaz, 3306 poz. Indeksy : osob. ; tyt. ; instytucji i grup sprawczych Stare druki 11. EDER Maciej. Polonika ze zbiorów zamku Skokloster : katalog / przy współpr. Elisabeth Westin Berg ; red. nauk. tomu Dariusz Chemperek. Warszawa: Wydawnictwo Neriton,. 196, [1] s. ; 22 cm. (Humanizm : idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Polonika ; t. 1) Katalog poloników ze zbiorów Zamku Skokloser [wykaz adnot.], 281 poz.; Zestawienie zapisek proweniencyjnych ; Zestawienie unikatów ; Zestawienie sygnatur z nr katalogu. Indeksy : drukarzy, nakładców i księgarzy ; nazwisk 12. GRYGUC Ewa. Ex dono Joannis Potocki // Rocz. Bibl. Nar. T. 39/40 () s : Wykaz druków z donacji Jana Potockiego dla Gimnazjum w Krzemieńcu przechowywanych w Bibliotece Narodowej Ukrainy im. W.I. Wernadskiego, 32 poz. 11

12 Poz III. BIBLIOGRAFIE DZIEDZIN I ZAGADNIEŃ ORAZ TYPÓW DOKUMENTÓW 13. GWIOŹDZIK Jolanta, RÓŻYCKI Edward. Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie. Warszawa: Wydawnictwo DiG,. 251, [1] s. ; 24 cm. Treść : s : Wstęp ; s : RÓŻYCKI E. Z dziejów Biblioteki Katedralnej we Lwowie ; s : GWIOŹDZIK J. Charakterystyka druków XVI wieku ; s : Zakończenie ; s : GWIOŹDZIK J., RÓŻYCKI E. Katalog druków XVI wieku Biblioteki Katedralnej we Lwowie [przechowywanych obecnie w Bibliotece Uniwersytetu Lwowskiego - wykaz], 606 poz. Indeksy : osob. ; drukarzy i nakładców; proweniencji 14. RÓŻYCKI Edward. O księgozbiorze Sobieskich : (na podstawie inwentarzy bibliotek króla Jana III oraz królewicza Konstantego Władysława) // Rocz. Bibl. Nar. T. 39/40 () s : Inwentarz księgozbioru królewicza Konstantego Władysława Sobieskiego spisany w Żółkwi 14 września 1726 roku, 525 poz. Muzyka sakralna (poz. 1299) Poszczególne dziedziny zob.: Historia (poz. 610), Muzyka (poz. 1291), Religioznawstwo (poz. 2248, 2252) Przekłady 15. WOŹNIAK Monika. Bibliografia polskich prac na temat przekładu audiowizualnego // Przekładaniec. Nr 20, z. 1 (), s Ok. 80 poz. Polonica zagraniczne 16. POLONICA Zagraniczne : bibliografia / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; [oprac. Danuta Bilikiewicz-Blanc i in.] Warszawa: Biblioteka Narodowa,. 599, [1] s. ; 24 cm. Bibliogr. w ukł. dział., 3243 poz. Indeksy : aut. i współprac. ; tyt. ; wydawnictw wg krajów 17. Szwecja. MIERZWA Edward Alfred. Polonica w Szwecji // W : Studia historyczno-prawne / pod red. Włodzimierza Kaczorowskiego. Opole,. S Omówienie Zob. też Stare druki (poz. 11) Poszczególne dziedziny zob.: Archiwalia (poz. 70 2), Literatura (poz. 1148) Bibliografie czasopism 18. BIBLIOGRAFIA Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł = [Bibliography of Serials New, Ceased and Changed Titles] / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny., nr 1 (styczeń/marzec) 4 (październik/grudzień). Warszawa: Biblioteka Narodowa,. 30 cm. Kwart. Ukł. alf. wg tytułów, 317 poz. Indeksy : przedm. ; inst. sprawczych ; red. ; ISSN 19. KNJIŽEVNI časopisi 19. stoljec a : bibliografija / priredio Vinko Brešic ; Filozofski fakultet u Zagrebu. Zagreb, t. (1800 ; 310 s.) Bibliogr. XIX-wiecznych czasopism chrowackich oraz indeks Rec. CZERWIŃSKI Maciej // Pam. Słow. T. 58, z. 2 (), s ADAMCZYK Mieczysław, GMITRUK Janusz. Polska prasa niezależna ( ) : bibliografia, katalog / Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska ; Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,. 185, [3] s. ; 21 cm. (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej ; nr 115). Streszcz. ang. Spis treści także ang. Wykaz, 1867 poz. Ind. miejsc. Rec. NIEĆ Grzegorz // Rocz. Hist. Prasy. T. 12, z. 1 (2009), s Poszczególne dziedziny zob.: Polacy za granicą (poz. 1875), Religioznawstwo (poz. 2240) Poszczególne regiony i miejscowości zob.: Przemyśl (okręg) (poz. 3133), Śląsk (poz. 3188, 3228), Warszawa (poz. 3275) III. BIBLIOGRAFIE DZIEDZIN I ZAGADNIEŃ ORAZ TYPÓW DOKUMENTÓW Administracja 21. BUGDOL Marek. Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Warszawa, s : piśm. gł. zagr., 371 poz. 22. HAUSNER Jerzy. Zarządzanie publiczne. Warszawa,. 428 s. Piśm. pol. i zagr. do poszczeg. rozdz. 23. JAXA-DĘBICKA Anetta. Sprawne państwo : współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna. Stan prawny na 30 czerwca r. Warszawa, s : wykaz aktów prawnych oraz piśm. pol. i zagr., razem ok. 350 poz. 12

13 Poz STĘPIEŃ Mateusz. Responsywna administracja publiczna. Toruń, s : piśm. zagr. i pol., ok. 280 poz. SZEWCZUK A., ZIOŁO M.: Zarys ekonomiki sektora publicznego = poz. 394 Poszczególne regiony i miejscowości zob.: Pomorze Zachodnie (poz. 3120) Alkoholizm. Narkomania 25. DRAGAN Małgorzata. Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu. Warszawa, cop. s : piśm. zagr. i pol., ok. 330 poz. FILIPIAK M.: Seksualność dorosłych dzieci alkoholików = poz KACZMARCZYK Ireneusz. Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. Warszawa, s : piśm. pol., ok. 220 poz. 27. KOSIŃSKI Krzysztof. Historia pijaństwa w czasach PRL : polityka, obyczaje, szara strefa, patologie. Warszawa, s : piśm. pol., ok. 700 poz. Zob. też Internistyka (poz. 897) Antropologia 28. FIAŁKOWSKI Konrad, BIELICKI Tadeusz. Homo przypadkiem sapiens. Warszawa, s : piśm. zagr. i pol. dot. antropologii i pochodzenia człowieka, ok. 300 poz. 29. KUNCE Aleksandra. Antropologia punktów. Katowice, s : piśm. pol. i zagr., ok. 280 poz. 30. ORSZULAK-DUDKOWSKA Katarzyna. Ogłoszenie matrymonialne : studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury. Łódź,. (Łódzkie Studia Etnograficzne ; t. 47) s : piśm. gł. pol., ok. 300 poz. 31. TATARCZUK Józef. Biospołeczne uwarunkowania rozwoju somatycznego i sprawność motoryczna wybranych grup młodzieży akademickiej. Zielona Góra, 2006 s : piśm. pol. i zagr., 410 poz. 32. TOMCZYK Jacek, HAŁACZEK Bernard. U progów ludzkości : podręcznik przyrodniczej antropogenezy. T. 1. Warszawa, s : piśm. gł. zagr. dot. pochodzenia człowieka, ok. 360 poz. Zob. też Językoznawstwo (poz. 916, 963) Wykazy prac instytucji zob.: Uniwersytet Jagielloński (Kraków) (poz ) Osoby zob.: Malinowski B. (poz. 4022) Archeologia 33. BOKINIEC Ewa. Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych. Toruń, s : piśm. pol. i zagr. dot. archeologii, ok. 370 poz. 34. BOROWCZAK Boromir Rafał. Topory wojów piastowskich. Szczecin, s : piśm. pol. i zagr. dot. archeologii, ok. 250 poz. 35. CZEKAJ-ZASTAWNY Agnieszka. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. Kraków, s : piśm. zagr. i pol. dot. archeologii, ok. 300 poz. 36. DZBYŃSKI Aleksander. Rytuał i porozumienie : racjonalne podstawy komunikacji i wymiany w pradziejach Europy Środkowej / [tł.]. Rzeszów, s : piśm. zagr. i pol. dot. archeologii Europy Środkowej, ok. 200 poz. 37. FOŁTYN Eugeniusz. Obróbka kamienia w kulturach z ostrzami liściowatymi w dorzeczu górnej i środkowej Odry i Wisły. Bytom, s : piśm. zagr. i pol. dot. archeologii, ok. 250 poz. 38. GRYGIEL Ryszard. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. T. 2 cz. 3 / z oprac. Piotra Papiernika (materiały krzemienne) i Petera Boguckiego (kości zwierzęce). Łódź, s : piśm. zagr. i pol., ok. 480 poz. 39. JASKANIS Danuta. Święck : wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno-wschodnim Mazowszu. Warszawa, s : piśm. pol. i zagr. dot. archeologii, ok. 750 poz. 40. KRUK Janusz. Wzory przeszłości : studia nad neolitem środkowym i późnym. Kraków, s : piśm. zagr. i pol., ok. 330 poz. 41. LASOTA-MOSKALEWSKA Alicja. Archeozoologia. Warszawa, cop. s : piśm. pol. i zagr., ok. 200 poz. 42. MATOGA Andrzej. Archeolog na probostwie : ksiądz Stanisław Skurczyński ( ) / bez wstępu, ale z nieocenioną pomocą Zygmunta Włodzimierza Pyzika. Kraków, s : piśm. pol. dot. archeologii Polski, ok. 190 poz. 13

14 Poz III. BIBLIOGRAFIE DZIEDZIN I ZAGADNIEŃ ORAZ TYPÓW DOKUMENTÓW 43. MOUNT Gromnik (Rummelsberg) / ed. Krzysztof Jaworski and Aleksandra Pankiewicz ; [transl.]. Wrocław,. 237 s. Piśm. zagr. i pol. dot. archeologii do poszczeg. rozdz. 44. OLĘDZKI Marek. Czas przemian : Barbaricum między Bałtykiem a środkowym Dunajem w dobie wojen markomańskich. Łódź, s : piśm. pol. i zagr. dot. archeologii Europy Środkowo-Wschodniej, ok. 550 poz. 45. PAWLAK Ewa, PAWLAK Paweł. Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Poznaniem wraz z pozostałościami osadnictwa pradziejowego. Poznań, s : piśm. pol. i zagr. dot. archeologii, ok. 250 poz. 46. POZOSTAŁOŚCI wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim (byłe województwo bydgoskie) : katalog źródeł archeologicznych / pod red. Jerzego Olczaka i Wojciecha Chudziaka. Toruń, s : piśm. pol. i zagr. dot. archeologii Polski, ok. 200 poz. 47. SZULTA Wojciech. Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu. Toruń, s : piśm. pol. i zagr. dot. archeologii, ok. 300 poz. 48. ŻYCHLIŃSKA Justyna. Recepcja importu nordyjskiego na ziemiach polskich we wczesnych fazach kultury łużyckiej. Poznań, s : piśm. zagr. i pol. dot. archeologii polskiej, ok. 380 poz. 49. Bułgaria. STAWOSKA-JUNDZIŁŁ Bożena. Gliniane lampy oliwne : z badań Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Novae (Moesia Inferior) : sezony Poznań, s : piśm. zagr. i pol. dot. archeologii Bułgarii, ok. 240 poz. 50. Egipt. SAQQARA III : the upper necropolis. Pt. 1 / [oprac.] Małgorzata Radomska [i in.] ; ed. by Karol Myśliwiec. Warszawa, s : piśm. zagr. i pol. dot. archeologii Egiptu, ok. 220 poz. 51. STANGLMEIER G. F. L. Oszustwo w Dolinie Królów / przekł. Warszawa, [] s : piśm. zagr. dot. archeologii Egiptu, ok. 120 poz. 52. Grecja. SAMPSO N Adamantios. The Sarakenos cave at Akraephnion, Boeotia, Greece : the Neolithic and the Bronze Age : pottery analysis, cave occupation patterns and populations movements in central and southern Greece. Vol. 1. Athens ; [Kraków], s. 9-16, : piśm. zagr. dot. archeologii Grecji, ok. 250 poz. 53. Peru. KRZANOWSKI Andrzej. Kultura Chancay : środkowe wybrzeże Peru u schyłku epoki prekolumbijskiej (X-XVI w.). Kraków, s : piśm. gł. zagr., ok. 170 poz. 54. Włochy. MODRZEWSKA-PIANETTI Iwona. Północ Italii przedrzymskiej. Warszawa, s : piśm. gł. zagr. dot. archeologii Włoch, ok. 640 poz. Archeologia biblijna (poz. 2300, ) Poszczególne dziedziny zob.: Weterynaria (poz. 2761) Poszczególne regiony i miejscowości zob.: Biskupin (poz. 2845), Janowiec (poz. 2904), Kielce (okręg) (poz. 2938), Kujawy (poz. 2972), Mazowsze (poz. 3034), Podkarpacie (poz. 3082), Pomorze (poz. 3122), Pomorze Zachodnie (poz. 3109), Warszawa (poz. 3298), Wielkopolska (poz. 3305, 3311, 3314, 3326), Zbąszyń (okręg) (poz. 3367) Wykazy prac instytucji zob.: Muzeum Archeologiczne (Poznań) (poz. 3476), Muzeum Archeologiczne (Wrocław) (poz. 3477) Osoby zob.: Dąbrowski J. (poz. 3715), Kośko A. (poz. 3939), Schild R. (poz. 4224) Architektura 55. ALEXANDER Christopher. Język wzorców : miasta, budynki, konstrukcja / Christopher Alexander [oraz] Sara Ishikawa [i in.] ; przekł. Gdańsk, s : piśm. zagr. dot. teorii architektury, ok. 210 poz. 56. BOGDAN Mirosław. Prezbiterium w przestrzeni architektonicznej kościoła. Katowice, s : piśm. zagr. i pol. dot. architektury sakralnej, ok. 200 poz. 57. CZYŻ Anna Sylwia. Kościół Świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Wrocław, cop. s : piśm. pol. i zagr. dot. architektury sakralnej, ok. 670 poz. 58. DOBESZ Janusz L. Dom polski. Wrocław, s : piśm. pol. i zagr. dot. historii architektury polskiej, ok. 520 poz. 59. GUZIK Andrzej. Unikatowe rozwiązania ekspozycyjne malowideł ściennych w świetle badań odkrywkowych we wnętrzach zabytkowych. Kraków, s : piśm. pol. dot. architektury sakralnej, 304 poz KABROŃSKA Joanna. Architektura jako forma pamięci. Gdańsk, s : piśm. zagr. i pol., ok. 260 poz. 61. KLAJA Grzegorz. Sakralność świątyni chrześcijańskiej. Kraków, s : piśm. pol. i zagr. dot. architektury sakralnej, ok. 250 poz.

15 Poz ŁUŻYNIECKA Ewa, ŚWIECHOWSKI Zygmunt, KUNKEL Robert. Architektura opactw cysterskich. Wrocław, s : piśm. pol. i zagr., ok. 380 poz. 63. SZAREYKO Henryk. Nielegalne budownictwo sakralne jako fenomen religijno-społeczny. Wyd. 2 uzup. i zm. Rzeszów, s : piśm. pol., ok. 230 poz. 64. WĄS Cezary. Antynomie współczesnej architektury sakralnej. Wrocław, s : piśm. zagr. i pol., ok. 340 poz. 65. WIRASZKA Marta. Rozwój przestrzenny i zabudowa miast guberni podolskiej w czasach Imperium Rosyjskiego. Warszawa, s : piśm. zagr. i pol. dot. architektury Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, ok. 600 poz. 66. Bizancjum. PIRVELI Marika. Miasto bizantyjskie i muzułmańskie. Szczecin, s : piśm. zagr. i pol., 111 poz. 67. Włochy. GOTTUSO Claudia, MACAN Valerija. Bibliografia // W : Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta / Heinrich Pfeiffer ; przekł. z wł. Kraków,. S Ok. 240 poz. 68. SCOTTI Rita A. Bazylika : świetność i zgorszenie : jak powstawała Bazylika św. Piotra ; z ang. przeł. Warszawa, s : piśm. zagr. i pol. dot. historii włoskiej architektury sakralnej Zob. też Bibliotekarstwo (poz. 109), Motoryzacja (poz. 1278), Sztuka (poz. 2667) Architektura obronna (poz. 3036), Architektura sakralna (poz. 2840, 3187, 3220) Poszczególne regiony i miejscowości zob.: Chełm (okręg) (poz. 2856), Gdańsk (poz. 2888), Grudziądz (okręg) (poz. 2902), Kraków (poz. 2952, 2957, 2960, 2966), Kujawy (poz. 3118), Lwów (poz. 2997), Łódź (poz. 3003), Łódź (okręg) (poz. 3015), Małopolska (poz. 3027), Mazowsze (poz. 3037), Pomorze (poz ), Pomorze Zachodnie (poz. 3115), Poznań (poz ), Przemyśl (okręg) (poz. 3137), Stanisławów (poz. 3171), Śląsk (poz. 3211, 3224), Śląsk Opolski (poz. 3221), Warmia i Mazury (poz. 3265), Warszawa (poz. 3278), Wielkopolska (poz. 3313), Zakopane (poz. 3363), Zielona Góra (poz. 3371) Wykazy prac instytucji zob.: Politechnika Warszawska (poz. 3499) Osoby zob.: Jabłoński K. A. (poz. 3840), Jakimowicz T. (poz. 3841), Latour S. (poz. 3975), Szyller S. (poz. 4299) Zawartość poszczególnych czasopism zob.: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (poz. 4412) Archiwalia. Rękopisy 69. ARCHIWUM Główne Akt Dawnych w Warszawie : informator o zasobie archiwalnym : opracowanie zbiorowe / [aut. haseł Małgorzata Badowska i in.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych. Wyd. 2 rozsz. i uzup. / / pod red. Doroty Lewandowskiej. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - Wydział Wydawnictw,. 864 s. ; 24 cm. Streszcz. ang. Wykaz, 447 poz. Indeksy : osob. ; geogr. 70. POLONICA w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. T. 4 : Varia / Andrzej Paweł Bieś [i in.]. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM,. 554 s. ; 24 cm. (Źródła do Dziejów Kultury. ; nr 4. Inwentarze i Katalogi). Bibliogr. T. 3 zob. BBP 2006 poz. 80 Tekst. pol., łac. Wprow. także ang. Wykaz w ukł. dział. Ind. osob. 71. POLONICA w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. T. 5 : Russia / Andrzej Paweł Bieś [i in.]. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM,. 345 s. ; 24 cm. (Źródła do Dziejów Kultury. ; nr 5. Inwentarze i Katalogi) T. 3 zob. BBP 2006 poz. 80 Wstęp także ang. Wykaz, 38 poz. Ind. osob. 72. POLONIKA w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji (Riksarkivet) Skoklostersamlingen / pod red. nauk. Aliny Nowickiej-Jeżowej. Warszawa, 2006 Zob. BBP 2006 poz. 72 Rec. ROT Ewa // Ruch Lit. R. 49, z. 1 (), s CATALOGUS codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 9 : Numeros continens inde A 1354 usque AD 1430 / composuerunt Maria Kowalczyk [i in.] ; editionis consilium Juliusz Domański [i in.] ; codices descripserunt Wacław Bucichowski [i in.] ; descriptiones bibliologicas in linguam Latinam vertit Anna Kozłowska ; Universitas Jagellonica. Bibliotheca Jagellonica, Academia Scientiarum Polona. Institutum Philosophiae et Sociologiae. Cracoviae: Bibliotheca Jagellonica, Oficina Editoria Księgarnia Akademicka,. XXV, [1], 702, [2] s. ; 25 cm. Bibliogr. Vol. 8 zob. BBP 2004 poz. 74 Tyt. równol. : Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. Tyt. grzb. : Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi. Wstęp także pol. GOLONKA J., ŻMUDZIŃSKI J.: Mecenat kulturalny i artystyczny Paulinów polskich = poz INWENTARZ rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej : Nr : archiwum domowe Pawlikowskich. Cz. 1 / oprac. Iwona Bator [i in.] ; pod red. Ewy Malickiej. Kraków: Biblioteka Jagiellońska,. X, 341 s., [8] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm. Inwentarz zob. BBP 1997 poz. 78 Wykaz częśc. adnot. Ind. osób, instytucji, organizacji i nazw geogr. 75. INWENTARZ rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (sygn ) : (sygn ) / oprac. Bernard Olejniczak i Joanna Pietrowicz ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Warszawa: Wydawnictwo DiG,. 1019, [1] s. ; 25 cm. Wykaz adnot. Ind. krzyżowy 15

16 Poz III. BIBLIOGRAFIE DZIEDZIN I ZAGADNIEŃ ORAZ TYPÓW DOKUMENTÓW 76. INWENTARZ rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu / Zakład Narodowy im. Ossolińskich. T. 19 : Rękopisy / oprac. i przygot. do dr. Agnieszka Knychalska, Maciej Matwijów ; pod red. Wandy Sonnak. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,. V, [1], 283, [6] s. : il. ; 25 cm. T. 18 zob. BBP 2003 poz. 89 Wykaz, 330 poz. Indeksy : osób, nazw geogr. i rzeczy ; proweniencji 77. KATALOG rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie : sygnatury / oprac. Ewa Danowska, Elżbieta Knapek. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. Wydawnictwo,. VII, [1], 330, [2] s. ; 24 cm. Poprz. zob. BBP 1999 poz. 85 Poprz. pt.: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wykaz adnot. Indeksy : osób, miejsc. i rzeczy ; fotogr., akwarel, litografii i rysunków 78. SVARNIK Galina Ìvanìvna. Arhìvnì ta rukopisnì zbìrki Naukovogo tovaristva ìm. Ševčenka v Nacìonal nìj Bìblìotecì u Varšavì : katalog - ìnformator / Kanads kij Ìnstitut ukraïnskih studìj v Edmontoni, L vìvs ke vìddìlennâ Ìnstitutu ukraïnskoï arheografìï ta džerelznavstva ìm. M. Gruševs kogo Nacìonalnoï akademìï nauk Ukraïni, Naukovye tovaristvo ìm. Ševčenka v Americì. Varšava [etc.]: Ukraïns kij arhìv, Naukovye tovaristvo ìm. Ševčenka, s. : il. ; 24 cm. Streszcz. ang., pol. Katalog [wykaz], 28 poz. Indeksy : osob. ; geogr. ; przedm. 79. WÓJCIK Dagmara. Traktaty polemiczne wobec judaizmu w kręgu średniowiecznego Uniwersytetu Krakowskiego : wprowadzenie i katalog kodeksów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie // Stud. Jud. R. 11, nr 1 () s : Katalog rękopisów [wykaz adnot.], ok. 80 poz. Zob. też Historia (poz. 574), Literatura (poz. 1130), Muzyka (poz ), Religioznawstwo (poz. 2219, 2268), Wojskowość (poz. 2770) Poszczególne regiony i miejscowości zob.: Białystok (poz. 2839), Ceranów (poz. 2855), Kalisz (okręg) (poz. 2916), Lubawa (okręg) (poz. 2983), Łowicz (okręg) (poz. 3001), Łódź (okręg) (poz. 3014), Pomorze (poz. 3123), Poznań (poz. 3131), Przemyśl (poz. 3132), Wielkopolska (poz. 3334), Zielona Góra (okręg) (poz. 3370) Wykazy prac instytucji zob.: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Warszawa) (poz. 3483) Osoby zob.: Kornecki M. (poz. 3932) Archiwistyka 80. PRZEGLĄD piśmiennictwa archiwistycznego / oprac. Robert Degen // Arch. Pol. R. 32, nr 1 (), s ; nr 2, s ; nr 3, s ; nr 4, s w nr 2 oprac. Marcin Hlebionek. Wykaz adnot., 30 poz. 81. VADEMECUM kancelaryjno-archiwalne / pod red. Krzysztofa Stryjkowskiego. Wyd. 2 poszerz. i uzup. Poznań, 2006 s : Akty prawne dotyczące archiwów, składania akt i ich zasobów (według stanu na 31 września 2006 r.), 217 poz. 82. WYKAZ ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją. Cz / oprac. Marek Konstankiewicz // Arch. Pol. R. 13, nr 1 (), s ; nr 2, s ; nr 3, s ; nr 4, s Poz. 73 Cz. 26 zob. BBP 2007 poz. 66 Wykazy prac instytucji zob.: Archiwum Państwowe (Katowice) (poz. 3434), Archiwum Państwowe (Lublin) (poz. 3435), Archiwum Państwowe (Piotrków Trybunalski) (poz. 3436), Archiwum Państwowe (Przemyśl) (poz. 3437), Archiwum Polskiej Akademii Nauk (Warszawa) (poz. 3438) Zespoły osobowe zob.: Archiwiści (poz. 3583) Osoby zob.: Musioł L. (poz. 4071), Rudź W. (poz. 4203), Sochaniewicz K. R. (poz. 4260), Stępniak W. (poz. 4275) Zawartość poszczególnych czasopism zob.: Prace Archiwalno-Konserwatorskie (poz. 4421) Astronomia 83. CLANCY Paul, BRACK André, HORNECK Gerda. W poszukiwaniu życia : badania Układu Słonecznego / przeł. Warszawa, s : piśm. zagr., ok. 220 poz. 84. STANKOWSKI Wojciech. Meteoryt Morasko : osobliwość obszaru Poznania : czas i skutki upadku. Poznań, s : piśm. pol. i zagr. dot. meteorytów, ok. 90 poz. Osoby zob.: Galilei G. (poz ), Kopernik M. (poz ) Automatyka 85. KARCZ-DULĘBA Iwona. Dynamika adaptacji ewolucyjnych metod fenotypowych. Wrocław, s : piśm. zagr. i pol., 217 poz. KORNILUK W., WOLIŃSKI K. W.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa = poz KOSIŃSKI Robert A. Sztuczne sieci neuronowe. Wyd. 3 uaktualnione (dodr.). Warszawa, s : Literatura [piśm. zagr. i pol.], ok. 220 poz. 87. KWIATKOWSKI Włodzimierz. Wprowadzenie do automatyki dla informatyków. Warszawa, s : piśm. pol. i zagr., 218 poz. 88. ŁĘSKI Jacek. Systemy neuronowo-rozmyte. Warszawa, s : piśm. zagr. i pol. dot. automatyki, 517 poz. 89. PABISEK Ewa. Systemy hybrydowe integrujące MES i SSN w analizie wybranych problemów mechaniki konstrukcji i materiałów. Kraków, s : Literatura [piśm. zagr. i pol.], 200 poz. 16

17 Poz PETKO Maciej. Wybrane metody projektowania mechatronicznego. Kraków, s : piśm. zagr. i pol., 246 poz. 91. PRZEGLĄD czasopism zagranicznych // Pomiary Autom. Robot. R. 12, nr 5, 10 (), 2 s. Wykaz adnot. z zakresu automatyki, 10 poz. 92. WIECZOREK Tadeusz. Neuronowe modelowanie procesów technologicznych. Gliwice, s : piśm. zagr. i pol., 435 poz. Zob. też Energetyka (poz. 248) Wykazy prac instytucji zob.: Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków) (poz. 3416) Osoby zob.: Górecki H. (poz. 3789) Balneologia 93. KOCHAŃSKI J. Wiesław. Lecznictwo uzdrowiskowe. Wrocław, s : piśm. pol., 420 poz. 94. WĘCŁAWOWICZ-BILSKA Elżbieta. Uzdrowiska polskie : zagadnienia programowo-przestrzenne. Kraków, s : piśm. pol. i zagr., 172 poz. Osoby zob.: Dąbrowski W. (poz. 3717) Bezpieczeństwo i higiena pracy zob. Praca Bibliofilstwo Bibliologia 95. BIBLIOGRAFIA Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej : piśmiennictwo zagraniczne : dodatek do Przeglądu Bibliotecznego / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; pod red. Aliny Nowińskiej i Małgorzaty Waleszko., nr 1-4. Warszawa,. 24 cm. Kwart. Dod. samoist. do Przeglądu Bibliotecznego R. 76 (). Zawiera analizy art. z czas. w ukł. klasowym. Razem 334 poz. Indeksy : aut. ; przedm. 96. NOWAK Piotr. Bibliometria, webometria : podstawy, wybrane zastosowania. Wyd. 2 popr. Poznań, s : piśm. zagr. i pol. dot. bibliologii i informacji naukowej, ok. 170 poz. 97. PRZEGLĄD piśmiennictwa krajowego / oprac. Barbara Koryś // Prz. Bibl. R. 76, z. 1 (), s ; z. 2, s ; z. 3, s ; z. 4, s Omówienie oraz wykaz piśm., 58 poz. z zakresu nauki o książce, bibliografii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 98. VANDENDORPE Christian. Od papirusu do hipertekstu : esej o przemianach tekstu i lektury / przekł. Anna Sawisz. Warszawa, cop. s : piśm. zagr. dot. zagadnień bibliologicznych, ok. 240 poz. 99. Z LEKTUR zagranicznych / oprac. Jacek Wojciechowski // Prz. Bibl. R. 76, z. 1 (), s ; z. 2, s ; z. 3, s ; z. 4, s Omówienie oraz wykaz obszernie adnot. piśm. z zakresu bibliotekoznawstwa 100. EX COLLECTIONE Dzikoviana : zbiory hrabiów Tarnowskich z Dzikowa : katalog wystawy, Biblioteka Narodowa, 17 sierpnia-12 października / oprac. Jacek Paulinek. Warszawa, s : piśm. pol. i zagr. dot. historii bibliotek w Polsce, ok. 170 poz. GOLONKA J., ŻMUDZIŃSKI J.: Mecenat kulturalny i artystyczny Paulinów polskich = poz KLUKOWSKI Bogdan. Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce. Warszawa, s : piśm. pol. dot. historii księgarstwa w Polsce, ok. 150 poz ŁOMNICKA-ŻAKOWSKA Ewa. Grafika polska XVIII wieku : rytownicy polscy i w Polsce działający. Warszawa,. 509 s. Inf. bibliogr. przy poszczeg. biogramach 103. MAZEPA-DOMAGAŁA Beata. O ilustracji w książce literackiej dla dzieci // W : Literatura dla dzieci i młodzieży : (po roku 1980) / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice, s : Polska ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży - zestawienie bibliogr., 70 poz POTKOWSKI Edward. Książka i pismo w średniowieczu. Pułtusk, 2006 s : piśm. zagr. i pol., ok poz WALCZAK-NIEWIADOMSKA Agata. Biblioteki pedagogiczne w literaturze bibliologicznej : przegląd źródeł // W : Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty / pod red. Danuty Wańki. Kalisz,. S Omówienie. Inf. bibliogr. w tekście 17

18 Poz III. BIBLIOGRAFIE DZIEDZIN I ZAGADNIEŃ ORAZ TYPÓW DOKUMENTÓW 106. WINCENCJUSZ-PATYNA Anita. Stacja ilustracja : polska ilustracja książkowa : artystyczne kreacje i realizacje. Wrocław, s : piśm. pol. i zagr. dot. książki, ok. 230 poz. Zob. też Bibliotekarstwo, Czytelnictwo, Informacja naukowa. Dokumentacja, Prasoznawstwo Zob. też Organizacja i kierownictwo (poz. 1445) Poszczególne regiony i miejscowości zob.: Leszno (okręg) (poz. 2979), Olsztyn (poz. 3052), Podlasie (poz. 3089), Śląsk (poz. 3234) Osoby zob.: Ficek J. N. (poz. 3752) Bibliotekarstwo 107. BERLIŃSKA Beata. Bibliografia publikacji wydanych na temat WPR Kwaśny papier // W : Odkwaszanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w Polsce / [oprac. red. Beata Berlińska i in.]. Warszawa,. S Ok. 150 poz. BIBLIOGRAFIA z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Dziecięcego za rok... = poz LUBIENIECKA-SIADACZKA Małgorzata. Biblioteki cyfrowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata // Bibl. w Szk. R. 18, nr 6 (), s. 29. Poz MAJKA Stanisław. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego : powstanie projektu, budowa, obecne oblicze i przyszłość widziane okiem architekta i projektanta. Rzeszów, s : piśm. pol. i zagr. dot. budownictwa bibliotecznego, ok. 150 poz MATUSZCZAK Jadwiga. Zawód bibliotekarza dziś i jutro : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata // Bibl. w Szk. R. 18, nr 2 (), s Ok. 100 poz PŁOSZAJSKI Grzegorz. Bibliografia // W : Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego / pod red. Grzegorza Płoszajskiego. Warszawa,. S Piśm. zagr. i pol. dot. automatyzacji zbiorów bibliotecznych, ok. 200 poz PRZEPISY prawne / [przez] Te Zar [Tadeusz Zarzębski] // Bibliotekarz., nr 1, s ; nr 9, s Wykaz przepisów dot. bibliotekarstwa 113. SPÓZ Andrzej. Bibliografia bibliotekarstwa muzycznego w Polsce za lata // W : Biblioteka muzyczna / [red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz ; współpr. red. Jolanta Byczkowska-Sztaba i in.]. Warszawa,. S Poz SYGNAŁY o nowych publikacjach / oprac. Lidia Bąkowska // Bibliotekarz., nr 1-12, razem ok. 12 s Adnot. przegląd dot. bibliotekarstwa 115. WAŻNIEJSZE przepisy prawne dla bibliotek publicznych // Bibl. Kuj.-Pom., nr 1, s ZARZĄDZANIE kadrami w bibliotece / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król. Warszawa, s : piśm. pol. i zagr., 148 poz Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Poznań). WOJEWÓDZKA Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury na łamach prasy // Por. Bibliogr.-Met. / Woj. Bibl. Pozn. R. 41, nr 1 (), s ; nr 2, s ; nr 3, s ; nr 4, s Poz. 112 Zob. też Wychowanie Zob. też Bibliologia (poz. 100) Poszczególne regiony i miejscowości zob.: Lubaczów (okręg) (poz. 2981), Lublin (okręg) (poz. 2984), Olsztyn (poz. 3052), Podlasie (poz. 3089), Poznań (okręg) (poz. 3125), Radom (poz. 3141), Śląsk (poz. 3205) Wykazy prac instytucji zob.: Akademia Pedagogiczna (Kraków) (poz. 3424), Biblioteka Narodowa (Warszawa) (poz. 3439), Biblioteka Naukowa PAU i PAN (Kraków) (poz. 3440), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (Katowice) (poz. 3491), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (Lublin) (poz. 3492), Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (Wałbrzych) (poz. 3506) Osoby zob.: Ackerknecht E. (poz. 3615), Aleksiewicz A. (poz. 3616), Barg L. (poz. 3635), Burakowska H. (poz. 3678), Chodorowski J. (poz. 3685), Gaca-Dąbrowska Z. (poz. 3764), Kętrzyński W. (poz. 3904), Kolbuszewska A. (poz. 3918), Marczewska-Stańdowa E. (poz. 4029), Paluszkiewicz A. (poz. 4105), Prokopowicz M. (poz. 4161), Przywecka-Samecka M. (poz. 4166) Zawartość poszczególnych czasopism zob.: Bibliotekarz Radomski (poz. 4399), Dostrzegacz Biblioteczny (poz. 4405) Biblistyka zob. Religioznawstwo Biochemia 118. FERENS-SIECZKOWSKA Mirosława. Udział cukrowców w przekazywaniu informacji biologicznej. Wrocław, s : piśm. zagr., 243 poz GIŻEWSKA Maria. Fenyloketonuria : wybrane aspekty genetyczne i następstwa hiperfenyloalaninemii. Szczecin,. (Annales Academiae Medicae Stetinensis ; 132. Suplement) s : piśm. gł. zagr., 255 poz GRZEŚK Grzegorz. Modulujące działanie aktywatora fosfolipazy C na reakcje naczyń poddanych działaniu lipopolisacharydów, nitroprusydku sodowego i 8Br-cGMP. Bydgoszcz, s : piśm. zagr., 204 poz. 18

19 Poz HIGGS Paul G., ATTWOOD Teresa K. Bioinformatyka i ewolucja molekularna / z jęz. ang. przeł. Warszawa,. 541 s. Piśm. zagr. do poszczeg. rozdz. HUSZCZA E.: Mikrobiologiczne przekształcenia związków biologicznie aktywnych z grupy steroidów oraz składników wychmielin = poz KALINOWSKI Sławomir. Elektrochemia membran lipidowych : od błon komórkowych do biosensorów. Olsztyn, 2004 s : Literatura [piśm. zagr. i pol. dot. biochemii], ok. 580 poz KOTWICKA Małgorzata. Błonowa translokacja fosfatydyloseryny jako wykładnik biologicznych procesów zachodzących w plemnikach ludzkich. Poznań, s : piśm. gł. zagr., 369 poz TERLECKI Grzegorz Antoni. Oddziaływanie izoenzymów dehydrogenazy mleczanowej z fosfolipidami anionowymi błon komórkowych. Wrocław, s : piśm. zagr., 292 poz ZUBA-SURMA Ewa K. Technologia ImageStream jako metoda wspierająca klasyczną cytometrię przepływową w analizie prymitywnych populacji komórek macierzystych. Kraków, s : piśm. zagr. i pol., 199 poz. Biologia 126. AVISE John C. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja / przekł. Warszawa, cop. s : piśm. zagr., ok poz FUTUYMA Douglas J. Ewolucja / Douglas J. Futuyma [oraz] Scott V. Edwards, John R. True. Warszawa, s : piśm. zagr., ok poz. HIGGS P. G., ATTWOOD T. K.: Bioinformatyka i ewolucja molekularna = poz MAREK-BIENIASZ Anna. Richarda Dawkinsa genocentryczna interpretacja ewolucji i jej zasadność. Częstochowa, s : piśm. pol. i zagr. dot. ewolucji, ok. 230 poz SONG Hui. Cold preservation injury in organ transplantation : beneficial effects of dopamine and carbon monoxide releasing molecules. Oborniki Śląskie, cop s. Piśm. zagr. do poszczeg. rozdz SZLENDAK Tomasz, KOZŁOWSKI Tomasz. Naga małpa przed telewizorem. Warszawa, cop. s : piśm. zagr. i pol. dot. socjobiologii, ok. 200 poz. Zob. też Biochemia Zob. też Pedagogika (poz. 1800) Filozofia ekologiczna (poz. 317) Poszczególne regiony i miejscowości zob.: Podhale (poz. 3076) Wykazy prac instytucji zob.: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (poz. 3445), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) (poz. 3511) Osoby zob.: Lubińska L. (poz. 3993) Botanika 131. BORUCKI Wojciech. Strukturalne i metaboliczne adaptacje brodawek korzeniowych grochu do funkcjonowania w warunkach stresu abiotycznego. Warszawa, 2007 s : Literatura [piśm. zagr. i pol. dot. botaniki], ok. 430 poz CZEKALSKI Mieczysław. Wrzosy, wrzośce i inne rośliny wrzosowate. Poznań, cop. s : piśm. pol. i zagr., ok. 170 poz JAŃCZYK-WĘGLARSKA Jolanta, WĘGLARSKI Karol. Użyteczne rośliny tropików : szkice etnobotaniczne. Poznań, s : piśm. zagr. i pol., ok. 200 poz LITERATURA botaniczna / oprac. Jan J. Wójcicki // Wiad. Bot. Vol. 52, nr 1/2 (), s Wykaz obszernie adnot ŁOTOCKA Barbara. Anatomia rozwojowa i ultrastruktura brodawek korzeniowych o nieograniczonym wzroście i jej specyfika u roślin z plemienia Genisteae. Warszawa, s : piśm. zagr. i pol., ok. 340 poz ŁUSZCZYŃSKI Janusz. Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts : a checklist. Kielce, s : piśm. zagr. i pol. dot. grzybów, ok. 530 poz MAJEWSKI Tomasz. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fasc. 4 : Laboulbeniales. Kraków, s : piśm. zagr. i pol. dot. botaniki, ok. 220 poz NOWAK Renata. Badania fitochemiczne wybranych gatunków z rodzaju Rosa L. : analiza biologicznie aktywnych składników. Lublin, 2006 s : piśm. zagr. i pol. dot. botaniki farmaceutycznej, ok. 500 poz. 19

20 Poz III. BIBLIOGRAFIE DZIEDZIN I ZAGADNIEŃ ORAZ TYPÓW DOKUMENTÓW 139. A PRELIMINARY checklist of micromycetes in Poland / ed. Wiesław Mułenko, Tomasz Majewski, Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska. Kraków, s : piśm. zagr. i pol., ok poz RZEPKA Andrzej. Ekofizjologiczne aspekty reakcji różnych gatunków mchów na abiotyczne czynniki stresowe. Kraków, cop. s : piśm. gł. zagr., ok. 210 poz URBISZ Andrzej. Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Katowice, s : piśm. pol. i zagr., ok. 260 poz WRZESIŃSKA Eleonora. Ocena zmian w różnorodności zbiorowisk chwastów pod wpływem ważniejszych czynników agrotechnicznych. Szczecin, s : piśm. pol. i zagr., ok. 200 poz ZALEWSKA-GAŁOSZ Joanna. Rodzaj Potamogeton L. w Polsce : taksonomia i rozmieszczenie. Kraków, s : piśm. zagr. i pol. dot. botaniki, ok. 220 poz ZARZYCKI Jan. Roślinność łąkowa pasma Radziejowej (Beskid Sądecki) i czynniki wpływające na jej zróżnicowanie. Kraków, s : piśm. pol. i zagr. dot. roślin łąkowych, ok. 240 poz. Zob. też Dendrologia, Zielarstwo Zob. też Góry (poz. 519), Językoznawstwo (poz. 938) Paleobotanika (poz. 1505) Poszczególne regiony i miejscowości zob.: Karpaty (poz. 2920), Olkusz (okręg) (poz. 3051), Pleszew (okręg) (poz. 3070) Osoby zob.: Czapik R. (poz. 3708), Hückel E. A. (poz. 3832), Skirgiełło A. (poz. 4244), Wasylik K. J. (poz. 4339) BUDOWNICTWO w energetyce = poz. 236 Budownictwo 145. IŻEWSKA Anna. Aktualne normy dotyczące akustyki budowlanej // Mater. Bud., nr 8, s Omówienie oraz wykaz, 90 poz JABŁOŃSKI Konrad. Eurokody - normy projektowania konstrukcji budowlanych // Drogownictwo. R. 63, nr 12 (), s Omówienie oraz wykaz, ok. 70 poz JEDNOLITY tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według stanu na dzień r. Warszawa, s : Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu, ok. 60 poz KISILEWICZ Tomasz. Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych. Kraków, s : piśm. zagr. i pol., 220 poz KLEMCZAK Barbara. Modelowanie efektów termiczno-wilgotnościowych i mechanicznych w betonowych konstrukcjach masywnych. Gliwice, s : piśm. zagr. i pol., 222 poz KOWALSKI Robert. Obliczeniowa ocena nośności zginanych elementów żelbetowych w sytuacji pożaru. Warszawa, s : piśm. pol. i zagr. [w tym normy], 184 poz. MAŚLAK M.: Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych = poz MIKULIK Jerzy. Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach. Kraków, s : piśm. pol. i zagr., 209 poz OPIŁKA Janusz. Normalizacja i normy // Inż. Bud., nr 1-5, 7/8-12, razem 21 s Wykaz norm polskich z zakresu budownictwa, 124 poz. ; Normy europejskie [wykaz], 181 poz ROZSZERZENIE podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 Projektowanie konstrukcji murowych : komentarz naukowo-badawczy do PN-EN :, PN-EN : i PN-EN :. T. 1 / [aut.] Bohdan Lewicki [i in.]. Warszawa, s : piśm. pol. i zagr., 354 poz ŚWIT Grzegorz. Metoda emisji akustycznej w analizie uszkodzeń konstrukcji betonowych wstępnie sprężonych. Kielce, s : piśm. zagr. i pol., 197 poz Budownictwo mieszkaniowe. LIS Piotr. Polityka państwa w zakresie inwestycji mieszkaniowych. Warszawa, s : piśm. pol. i zagr. oraz wykaz aktów prawnych dot. budownictwa mieszkaniowego, ok. 300 poz.

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism punktowanych z 2015 r. część B (polskie czasopisma) Dyscyplina: pedagogika Oprac. Ewa A. Rozkosz (Centrum Informacji Naukowej DSW)

Wykaz czasopism punktowanych z 2015 r. część B (polskie czasopisma) Dyscyplina: pedagogika Oprac. Ewa A. Rozkosz (Centrum Informacji Naukowej DSW) Wykaz czasopism punktowanych z 2015 r. część B (polskie czasopisma) Dyscyplina: pedagogika Oprac. Ewa A. Rozkosz (Centrum Informacji Naukowej DSW) L.p. Tytuł czasopisma ISSN EISSN Liczba zeszytów / rok

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Lista tytułów czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2017

Lista tytułów czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2017 Lista tytułów czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2017 L.P. TYTUŁ CZASOPISMA Numer ISSN 1. ACTA MEDIAEVALIA ISSN 0137-3064 2. ACTA NUNTIATURAE POLONIAE --- 3. ACTA POLONIAE HISTORIA ISSN 0001-6829

Bardziej szczegółowo

Bibliografie ogólne. Bibliografia polska Estreicherów

Bibliografie ogólne. Bibliografia polska Estreicherów Bibliografie ogólne Bibliografia polska Estreicherów Co to takiego? Bibliografia polska, dzieło Karola Estreichera, kontynuowane przez jego syna Stanisława, a następnie wnuka Karola, składa się z 4 części,

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2010

Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2010 ISSN 2082-9906 Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2010 SPIS TREŚCI Wstęp........................................ 2 Wykaz czasopism i innych wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych 21.10.2014 Aktualności 1. Dodano 2196 opisów z BZCZ, w tym pięć nowych czasopism: The Person and the Challanges, Scientia et Fides, Theological Research, Hereditas

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2009

Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2009 ISSN 2082-9906 Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2009 SPIS TREŚCI Wstęp........................................ 2 Wykaz czasopism i innych wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma.

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Lista nr 1 Lp. Tytuł czasopisma Nr 1. Almanach Mediów i Reklamy

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRAWNE I NORMY W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

DOKUMENTY PRAWNE I NORMY W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY DOKUMENTY PRAWNE I NORMY W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA opracowanie AGNIESZKA ZIĘTALA MARIA WOŁOSZYN MARTA GĘBAROWSKA PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

NOWA BIBLIOTEKA. USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA NARZĘDZIEM POPULARYZOWANIA NAUKI (ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA CZASOPISMA)

NOWA BIBLIOTEKA. USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA NARZĘDZIEM POPULARYZOWANIA NAUKI (ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA CZASOPISMA) mgr Marta Gawlik NOWA BIBLIOTEKA. USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA NARZĘDZIEM POPULARYZOWANIA NAUKI (ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA CZASOPISMA) Biblioteka w Szkole Siglum In Crudo Nowa Biblioteka jest

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne Czasopisma Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne CZASOPISMA dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online)

Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online) Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online) Czytelnia dla Dorosłych oraz Pracownia Dokumentacji Regionalnej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE

BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE WWW.BN.ORG.PL BAZY DANYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE BIBLIOGRAFIE KSIĄŻEK POLSKICH KSIĄŻKI POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej LP. TYTUŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW nauki medyczne 1 Biology of Sport rocznik Instytut Sportu w 15 wychowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM

Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM DOSTARCZANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I KAŻDEJ Z FILII Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

Co to takiego i do czego służy?

Co to takiego i do czego służy? Co to takiego i do czego służy? Gabriela Bonk, Rybnik, sierpień 2017 Trzy semestry - godzina wykładów tygodniowo Dwa semestry dwie godziny tygodniowo ćwiczeń Z greckiego: opisuję książka, Bibliografia

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Stefania Ambroziak Uniwersytet Warszawski Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Dział Zbiorów Dawnych Kozłówka

Stefania Ambroziak Uniwersytet Warszawski Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Dział Zbiorów Dawnych Kozłówka Imię Nazwisko Wykształcenie Uczelnia Instytucja Nazwa działu Miasto Stefania Ambroziak Uniwersytet Warszawski Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Dział Zbiorów Dawnych Kozłówka Karol Babilas Akademia Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte OSKAR KOLBERG Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI,

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG ( )

OSKAR KOLBERG ( ) OSKAR KOLBERG (1814-1890) BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI, 448 s. Dzieła wszystkie

Bardziej szczegółowo

Tytuł czasopisma Uwagi Początek Tom Koniec Tom2 BN 1996 BN 2005 FIDES RAZEM Acta Mediaevalia 1998 T T Additamenta Musicologica

Tytuł czasopisma Uwagi Początek Tom Koniec Tom2 BN 1996 BN 2005 FIDES RAZEM Acta Mediaevalia 1998 T T Additamenta Musicologica Tytuł czasopisma Uwagi Początek Tom Koniec Tom2 BN 1996 BN 2005 FIDES RAZEM Acta Mediaevalia 1998 T. 8 2014 T. 25 99 121 220 Additamenta Musicologica Lublinensia br. R. 5 2005 R. 1 2010 R. 6 0 40 40 Analecta

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Wydawnictwa ciągłe 1. Buglewicz, Ksenia : Kto czyta, nie błądzi / Ksenia Buglewicz // Język Polski w Szkole

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu CZYM JEST UNIWERSYTET według ustaw o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma.

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Lp. Tytuł czasopisma Nr 1. Almanach Mediów i Reklamy 2007/2008

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

STARODRUKI BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ STAN OPRACOWANIA, PROWENIENCJE, PERSPEKTYWY BADAWCZE

STARODRUKI BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ STAN OPRACOWANIA, PROWENIENCJE, PERSPEKTYWY BADAWCZE STARODRUKI BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ STAN OPRACOWANIA, PROWENIENCJE, PERSPEKTYWY BADAWCZE Wratislaviae, a.d. III Kal. Oct. CIƆ CIƆ XVI Starodruki w Bibliotece Jagiellońskiej zasób ZASÓB: Jednostki zinwentaryzowane

Bardziej szczegółowo

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP)

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) Lp. Tytuły czasopism Linki Pełne teksty 1. Alkoholizm i Narkomania http://www.ain.ipin.edu.pl 1988-2016 2. Biblioteka i Edukacja http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/view/1

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA LUDZI STARSZYCH

AKTYWIZACJA I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA LUDZI STARSZYCH AKTYWIZACJA I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA LUDZI STARSZYCH (zestawienie bibliograficzne) (pozycje zaznaczone gwiazdką dostępne są w naszej bibliotece) Wydawnictwa zwarte 1. Aktywność ludzi starszych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O.

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O. Załącznik Nr 4 do Regulaminu Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE Lista Autoryzowanych Dealerów Mazda biorących udział w Akcji (ważna od 25.12.2014 r. do 31.03.2015 r.) WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Marzec 1968 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo. Nauka o literaturze

Językoznawstwo. Nauka o literaturze Językoznawstwo. Nauka o literaturze 1. Antropologia kultury - antropologia literatury / pod red. nauk. Ewy Kosowskiej ; przy współudz. Eugeniusza Jaworskiego. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2005. - 163 s. ; 24

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Cele operacyjne: Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Na poziomie wiadomości uczeń jest przygotowany do korzystania z różnego rodzaju bibliografii

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (2-8.09.2011) 1 010 a p 2004321608 150 a Kultura egejska x zabytki 2 010 a p 2004504256 150 a Architektura czeska x zabytki 3 010

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1. Załącznik 1. PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH na 2018 r. Lp. Tytuły czasopism polskich ISSN Ilość egz. Cena netto.

Pakiet 1. Załącznik 1. PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH na 2018 r. Lp. Tytuły czasopism polskich ISSN Ilość egz. Cena netto. Załącznik Pakiet WŁADZE UCZELNI I ADMINISTRACJA Lp. Tytuły czasopism polskich ISSN Ilość. Atest 230-4700. 2. Biuletyn Informacyjny dla służb 23-0395 ekonomiczno-finansowych + Serwis Podatkowy (ISSN 426-3408)

Bardziej szczegółowo

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki Król Stanisław (1904-1981) : księgarz kielecki Wybór i opracowanie Marta Boszczyk 1. Jedno, Anna : Stanisław Król 1904-1981 // W: Raptularz Kielecki. [T.] 3 / red. Ryszard Miernik ; Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego

Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2009

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo