1/30/2015. Interferometria. cz. 1. Digitalizacja map. Metody pozyskania informacji o rzeźbie terenu. Cyfrowe sposoby reprezentacji rzeźby terenu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/30/2015. Interferometria. cz. 1. Digitalizacja map. Metody pozyskania informacji o rzeźbie terenu. Cyfrowe sposoby reprezentacji rzeźby terenu"

Transkrypt

1 Numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu jako podstawa modelowania hydrologicznego i hydrodynamicznego cz. 1 dr inż. Przemysław Tymków Instytut Geodezji i Geoinformatyki Praca została sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/D/ST10/07671 Interferometria Istotą interferometrii radarowej InSARjest odbiór ech radarowych niezależnie przez dwie anteny. Z uzyskanych w ten sposób dwóch obrazów radarowych, w których każdy piksel zawiera informacje o amplitudzie i fazie zarejestrowanego echa, tworzy się interferogram zawierający różnice faz odpowiadających sobie pikseli obu obrazów. Taki interferogramzawiera informacje przestrzenne o obiekcie, może więc być podstawą do pomiarów wysokościowych i budowy Numerycznego Modelu Rzeźby Terenu. Zdzisław Kurczyński Metody pozyskania informacji o rzeźbie terenu Digitalizacja map Pomiar bezpośredni Fotogrametria Zalety:najtańsza, najszybsza, łatwy dostęp do map (WMS) Wady: dane często zdezaktualizowane, zgeneralizowane, dla map o mniejszych skalach dokładności digitalizacji są niezadowalające Skaning laserowy Zobrazowania mikrofalowe Digitalizacja map LIDAR (ALS) LIDAR(ang.Light DetectionAnd Ranging) jest jedną z najnowocześniejszych technik pozyskiwania danych dla szeroko pojętego numerycznego modelu terenu jak i numerycznego modelu pokrycia terenu. Zasadę działania skaningu laserowego można sprowadzić do laserowego pomiaru odległości od instrumentu umieszczonego na dowolnej platformie latającej do punktów powierzchni terenu i obiektów jego pokrycia. Rodzaje skanerów laserowych: Impulsowe Fazowe Cyfrowe sposoby reprezentacji rzeźby terenu Numeryczne modele terenu - specyfika rastrowego i wektorowego modelu danych Modele: warstwicowy, model reliefu cieniowanego, mapa hipsometryczna.. 1

2 Modele typu TIN i GRID Filtracja: DSM vs DTM ALS przed filtracją DSM Rozdzielczość przestrzenną modelu GRID określa wymiar pojedynczego elementu siatki w terenie Model TIN lepiej oddają kształt rzeźby terenu (zwłaszcza punkty charakterystyczne). W systemach modelowania hydrodynamicznego najczęściej wykorzystuje się modele TIN. W systemach GIS częściej używa się GRID. Istnieją również modele hybrydowe. ALS po filtracji DTM Definicje NMT, NMPT i znormalizowanego NMPT Numeryczny Model Terenu (ang. DTM, DEM) jest numeryczną, dyskretną reprezentacją powierzchni terenu umożliwiającą określenie wysokości H dowolnego punktu o znanych współrzędnych XY, odtworzenie kształtu powierzchni terenu (przekroje poziome i pionowe, rzuty itp.) a także określenie wielkości pochodnych do kształtu tj. spadku, krzywizny, wystawy zbocza. w NMT wyróżniamy dane czyli zorganizowany zbiór wybranych punktów powierzchni oraz algorytm interpolacji wysokości w miejscy XY na podstawie danych zaimplementowany w programie komputerowym. Numeryczny Model Pokrycia Terenu (ang. DSM) jest numeryczną reprezentacją powierzchni odkrytego terenu oraz obiektów terenowych naturalnych i sztucznych (np. powierzchnia koron drzew, dachy budynkówitp.). Numeryczny model różnicowy zwany znormalizowanym modelem pokrycia terenu (ang. ndsm) jest różnicą pomiędzy NMT a NMPT i przedstawia wysokości poszczególnych obiektów pokrycia terenu względem powierzchni terenu. Pomiar i opracowanie chmury punktów Model poprawiony Tworzenie NMT z danych ALS Filtracja Edycja modelu (np. linie nieciągłości) Chmura przefiltrowana Model Wybór modelu Linie strukturalne Wiarygodny i reprezentatywny NMT (zwłaszcza dla modelowania hydrodynamicznego) wymaga uwzględnienia linii strukturalnych takich jak: linie szkieletowe, linie nieciągłości terenu (np. krawędzie obwałowań, skarp), granice wyłączeń obszarów poziomych, lokalne ekstrema. K. Pyka: twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/dydaktyka/.../s_nmt_is.pdf 2

3 1/30/2015 Modelowanie linii nieciągłości terenu na podstawie ALS Linie krawędziowe modelowane są w postaci wektorowej 3D na podstawie danych punktowych skaningu laserowego. Wynik skanowania: {x,y, z} xi yi zi Identyfikacja w zbiorze danych skaningu laserowego punktów istotnych dla modelowanej krawędzi Modelowanie hydrodynamiczne 1D F1 Wynik modelowania: x = x(t ) Identyfikacja (klasyfikacja) punktów należących do odpowiednich powierzchni F2 y = y (t ) z = z (t ) Wymiary danych przestrzennych Dane 0D - punkty Dane 1D - linie Dane 2D - poligony Dane 2.5D - (pseudo 3D) NMT, NMPT Wysokość jest atrybutem położenia {x,y}->h Dane 3D {x,y,z} Modelowanie hydrodynamicze 2D i 3D... Gołuch P., Borkowski A., Jóźków G., Tymków P., Mokwa M. Application of Digital Terrain Model generated from Airborne Laser Scanning data in Hydrodynamic Modelling Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXI No. 3, Wrocław 2009, pp Znaczenie danych geoprzestrzennych w modelowaniu hydrodynamicznym CityGML LOD LoD Kształt dachów Generalizacja [m] Dokładność [m] Inne cechy 0 Brak budynków Najwyższa Niższa niż LoD1 NMT z ortofotomapą 1 Płaskie 6x6x3 5/5 Widok blokowy 2 Uproszczony 4x4x2 2/2 Brak szczegółów 3 Rzeczywiste 2x2x1 0.5/0.5 Rzeczywisty wygląd budynków 4 Rzeczywiste Najniższa 0.2/0.2 Modelowane wnętrze Przykład Wyznaczenie stref zalewowych, opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego wymaga precyzyjnej informacji i rzeźbie terenu: Dane geometryczne przekroje modelowanie 1D DTM / DSM 2D, 3D Dane o oporach przepływu 3

4 1/30/2015 Rola i wyznaczanie współczynników oporu przepływu dla modelowania hydrodynamicznego. Prawidłowe wyznaczenie charakterystyk hydraulicznych wielkich wód w dolinach rzek wymaga oszacowania parametrów charakteryzujących opory przepływu uwzględnianych w równaniach przepływu. Wzory na prędkość średnią przepływu w przekroju: Chézy: Stricklera: Manninga: Darcy-Weisbacha: współczynnik prędkości współczynnik szorstkości powierzchni dna i ścian koryta współczynnik oporów liniowych Użycie w modelowaniu matematycznym współczynników n lub λ zależy od zastosowanego oprogramowania komputerowego, bazującego na określonej metodzie obliczania oporów przepływu. Opory przepływu na obszarach leśnych Opory przepływu w systemach jednowymiarowych Podejścia w opisie szorstkości w modelach jednowymiarowych: przyjęcie zastępczego współczynnika dla koryta właściwego i obu terenów zalewowych indywidualnie, bez podziału na mniejsze strefy, przyjęcie współczynnika zastępczego jedynie dla koryta właściwego, a przekrój przez tereny zalewowe dzielony jest na części, traktowane jako przekroje zwarte, homogeniczne pod względem szorstkości. Najczęściej obszar koryta właściwego traktowany jest jako niepodzielny element, natomiast tereny poza korytem właściwym dzielone są na elementy poprzez ustalenie punktów zmiany wartości wsp. Manninga. Opory przepływu w systemach 2D i 3D Informacje o szorstkości powierzchniowej wprowadza się wraz z NMT. Większość systemów modelowania przepływów ma możliwość korzystania z danych zgromadzonych w bazach GIS. Mapa szorstkości powierzchniowej opracowana na podst. ręcznej digitalizacji ortofotomapy, uzupełnionej o wizje terenowe (Tymków, Stodolak 2012) TLS na obszarach leśnych Automatyczna estymacja oporów przepływu Klasyfikacja pokrycia terenu na danych LIDAR oraz zdjęciach lotniczych - mapy oporów przepływu. 4

5 Perspektywy rozwoju modelowania hydrodynamicznego -geometria 3D i GIS 3D? Obecna technologia obliczeniowa oraz rozwój geometrii 3D w systemach GIS umożliwia zastosowanie modelu bryłowego obiektów przestrzennych do modelowania przepływu Opracowanie metodyki generowania numerycznego przestrzennego modelu obszaru doliny Algorytmy modelowania poszczególnych elementów Problem integracji elementów bazy danych geoprzestrzennych 3D z modelami hydrodynamicznymi Projekt NCN Stworzenie unikatowego warsztatu naukowego z zakresu pozyskania i przetwarzania danych geoprzestrzennych stosowanych w modelowaniu hydrodynamicznym przepływów powodziowych DTED (Digital Terrain Elevation Data) DTED 1 -Model ten powstał poprzez konwersję wojskowych danych DTED poziomu pierwszego. Model DTED 1 został opracowany na podstawie wektoryzacjimap analogowych w skali 1: Zawarty jest w bazie BDO DTED 2 model opracowany poprzez wektoryzacjędiapozytywów wojskowych map topograficznych w skali 1: NMT w standardzie DTED 2 wykorzystywany jest przede wszystkim w jednostkach topograficznych Wojska Polskiego. Dokładność modelu DTED terenu zależy głównie od rodzaju i dokładności materiału źródłowego zastosowanego do jego wytworzenia. Zgodnie z NATO-wskim porozumieniem standaryzacyjnym STANAG 2215 Evaluation of Land Maps, AeronauticalChartsand Digital TopographicData teoretyczne wielkości błędów NMT nie powinny przekraczać: Opracowana w latach 90. baza wysokościowa DTED 2 wymaga aktualizacji. Do aktualizacji tego modelu rozważano wykorzystanie danych SRTM. Żródło: Rozdzielczości: DTED Level 0 ok. 900 m DTED Level 1 ok.90 m DTED Level 2 ok. 30 m Jakie dane przestrzenne dla hydrologów: 2D, 2.5D, 3D? Dostępność szczegółowych danych o ukształtowaniu terenu (NMT) oraz jego pokryciu i zagospodarowaniu (bazy GIS) umożliwia ich zastosowanie zarówno w modelach dwu i trójwymiarowych ale również po odpowiedniej transformacji w modelach jednowymiarowych. Opracowywana obecnie metodyka pozyskania i przetwarzania danych geoprzestrzennych dla dolin rzecznych w oparciu o wdrażane i opracowywane standardy pozwoli w przyszłości na ograniczenie zbędnych nakładów finansowych i technologicznych na pozyskiwanie danych dla potrzeb modelowania hydrodynamicznego. Produkty projektu ISOK Projekt ISOK ma na celu stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanowić będzie narzędzie zarządzania kryzysowego. Do tego celu wykorzystane zostają technologie informacyjne i telekomunikacyjne, usprawniające funkcjonowanie jednostek zarządzania kryzysowego każdego szczebla administracji państwowej oraz zwiększa dostępność ludności i przedsiębiorstw do informacji niezbędnych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub utraty mienia. Ważnym elementem jest udostępnianie usług sieciowych, w architekturze zorientowanej na usługi, które mogą być powtórnie używane i łatwo łączone. W projekcie ISOK odpowiedzialnym za dostarczanie i obecna za udostępnianie danych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, który gromadzi je w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Specyfika wybranych danych dostępnych dla obszaru Polski DTED 1 i 2 Dane CODGIK -dane pomiarowe oraz modele wykonane na podstawie zdjęć lotniczych, skaningu lotniczego oraz map topograficznych (w tym produkty projektu ISOK). SRTM WorldDEM DANE CODGIK -WYSOKOŚCIOWE DANE POMIAROWE Dane wysokościowe pozyskane w technologii lotniczego skaningu laserowego dla zlewni rzek o łącznej docelowej powierzchni ok. 204 tys. km2 udostępniane są jako dwa produkty: Produkt 1 -chmura punktów laserowych w Standardzie I (pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w skali 1:2 500): dla powierzchni km2 o gęstości 4 punktów/m2 dla powierzchni 8148 km2 o gęstości 6 punktów/m2 (obszary priorytetowe) Produkt 2 -chmura punktów laserowych w Standardzie II dla powierzchni km2 obszarów miejskich o gęstości 12 punktów/m2 (głównie obszary miejskie). Zasięg jednego pliku odpowiada zasięgowi mapy w skali 1:

6 CODGIK: WYSOKOŚCIOWE DANE POMIAROWE ASCII_TBD Są to pliki tekstowe zorganizowane w 9 warstwach: punkty siatki, obszary planarne, ciek, punkty wysokościowe, obiekty inżynieryjne, punkty na obszarach wydzielonych, linie nieciągłości, linie nieciągłości w obszarach wydzielenia, obszary wydzielone. Dane podzielone są na pliki, których zasięg odpowiada arkuszom map w skali 1: , o interwale siatki metrów. Dane zostały uzyskane ze zdjęć lotniczych i map topograficznych. ISOK - WYSOKOŚCIOWE DANE POMIAROWE Oprócz informacji wysokościowych dane zawierają informacje o atrybutach RGB oraz intensywności. Zasięg dostępnych danych w CODGiK(stan na kwiecień 2013 r). CODGIK: NMT GUGiK udostępnia informacje o rzeźbie terenu Polski, które przechowywane są w formie Numerycznych Modeli Terenu: Produkt 3 -numeryczny model terenu w jednolitym standardzie dla całości opracowania km2 -GRID o oczku 1m. Produkt 4 -numeryczny model powierzchni terenu dla powierzchni km2 -GRID o oczku 1m (odpowiada powierzchni Produktu 1) Produkt 5 -numeryczny model powierzchni terenu dla powierzchni km2 -GRID o oczku 0,5 m (odpowiada powierzchni Produktu 2). Powyższe produkty są dostępne w 6 różnych formatach zapisu. ISOK - WYSOKOŚCIOWE DANE POMIAROWE LAS Są to chmury punktów LIDAR w formie binarnym LAS 1.2 opublikowanym w 2008 roku przezamerican Society for Photogrammetry and Remote Sensing. W plikachzawartesą dane takie jak: współrzędne i wysokość punktu, intensywność, kolor zapisany jako wartości RGB, który został pozyskany ze zdjęć lotniczych, numer echa oraz liczba ech w danym punkcie, kąt skanowania, klasyfikacja punktów. Zapisana w formacie LAS 1.2 klasyfikacja rozróżnia chmurę punktów na dane klasy: 0 Nigdy nie sklasyfikowane (przed procesem klasyfikacji) 1 Niesklasyfikowane (po procesie klasyfikacji punkty, które nie zostały przypisane do żadnej klasy) 2 Punkty terenu (grunt) 3 Niska roślinność (0-0,40 m) 4 Średnia roślinność (0,40 2,00 m) 5 Wysoka roślinność (powyżej 2,00 m) 6 Budynki, budowle i obiekty inżynierskie 7 Szum (punkty) 8 Punkty kluczowe modelu 9 Woda Pozostałe, zarezerwowane dla ASPRS (ASPRS, 2008) Poprawność klasyfikacji punktów jest nie mniejsza niż 95%. CODGIK: NMT formaty danych ESRI_TIN -pliki w formacie zgodnym z oprogramowaniem ESRI (ArcGIS). Utworzone są na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. Pliki odpowiadają zasięgiem arkuszom map w skali 1: IntergraphTTN -pliki w formacie zgodnym ze standardem firmy Intergraph, zawierające rozproszone punkty wysokościowe tworzące nieregularną siatkę trójkątów (Topological Triangle Network). Utworzone są na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. Pliki odpowiadają zasięgiem arkuszom map w skali 1: IntergraphGRD -pliki, które przechowują informacje o rzeźbie terenu w formie rastrowej. Informacje mają formę regularnej siatki kwadratów (GRID) o rozdzielczości 5 m. Powstał na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. ASCII XYZ -Pliki tekstowe zawierające współrzędne (X,Y,Z) punktów w regularnej siatce o oczku 1 m, powstałe na podstawie interpolacji chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego Warstwice DGN/DXF -Pliki typu CAD (DGN, DXF), które przedstawiają rzeźbę terenu warstwicami, wygenerowanymi na podstawie danych pomiarowych ASCII. ARC/INFO ASCII GRID -pliki tekstowe zawierające informacje o wysokości punktów w regularnej siatce oczka 1 m, które zapisane są w formie macierzy. Wartości w macierzy zostały uzyskane na podstawie interpolacji chmury punktów lotniczego skaningu laserowego. Jest to format zgodny z oprogramowaniem ESRI. 6

7 1/30/2015 CODGIK: NMT zasięg i aktualność SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) Misja promu kosmicznego Endeavour ( ). Dwa niezależne pomiary: interferometr pracujący w paśmie C, zbudowany przez NASA/JPL, interferometr pracujący w paśmie X, zbudowany przez Niemieckie Centrum Kosmiczne DLR. Pozyskano dane dla ponad 80% powierzchni lądów, między 60 szerokości geograficznej północnej a 56 szerokości geograficznej południowej. a-krotki-wyklad-teledetekcja-interferometria-radarowa#page_top ASCII (XYZ) ARC/INFO ASCII GRID Dane pozyskane podczas misji pozwoliły opracować Numeryczny Model Rzeźby Terenu NMT, tzw. Interferencyjne Dane Wysokościowe ITED (Interferometric Terrain Elevation Data) w regularnej siatce geograficzne, z których bezpłatnie dostępny jest ITED-1 (pasmo c, siatka o "oczku" 3" x 3" - ok. 90 m x 90 m). CODGIK: NMPT ASCII (XYZ)/ARCINFO ASCII GRID - informacje zapisane w formie tekstowej (X,Y,Z) w formie regularnej siatki kwadratów (GRID) o oczku wielkości: Dla obszarów miejskich (STANDARD II) 0,5 m, Dla pozostałych obszarów (STANDARD I) 1,0 m Dane są wyinterpolowane na podstawie chmury punktów LIDAR. CODGIK ile to kosztuje? Udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej mapy inne: 20,00 złotych za godło (wyodrębniony arkusz mapy) WorldDEM The WorldDEM is a global elevation dataset of unprecedented quality, accuracy, and coverage and will be available from 2014 for the Earth s entire land surface - pole to pole. The accuracy of the WorldDEM will surpass that of any satellite-based global elevation model available today. Accuracy of a New Dimension - Pole-to-Pole The WorldDEM is intended to be the replacement data set for SRTM and will have the following unique feature: Vertical accuracy: 2m (relative) / 10m (absolute) 12m x 12m raster Global homogeneity Highly consistent dataset thanks to data collection within 2.5 years only High geometric precision of the sensors make ground control information redundant Numerous Applications Benefiting from this New Product Customers from private industry and public authorities alike are eagerly awaiting the WorldDEM as a multitude of applications benefit from this new highly precise base dataset. The WorldDEM will support: High-quality image orthorectification Increased precision of height information within standard cartographic maps and map updates More targeted preparation of defence and security missions Enhanced international cooperation and cross-border mission planning Improved crisis intervention planning and emergency response support Management of oil and gas fields Global Coverage - Unique Accuracy - Unprecedented Quality TanDEM-X and TerraSAR-X in Space DLR The German high-resolution radar satellites TerraSAR-X and TanDEM-X form a high-precision radar interferometer in space and acquire the data basis for the WorldDEMTM. The worldwide homogeneous acquisition guarantees a global DEM with no break lines at regional or national borders and no heterogeneities caused by differing measurement procedures or data collection campaigns staggered in time. Astrium GEO-Information Services German part, Infoterra GmbH, holds the exclusive commercial marketing rights for the WorldDEMTM and is responsible for the adaptation of the elevation model to the needs of commercial users worldwide. Astrium will refine the DEM according to customer requirements, e.g. editing of water surfaces or processing to a Digital Terrain Model (representing the bare Earth s terrain). Individual solutions can be designed for specific application requirements. 7

8 STRM vs. WorldDEM 8

Produkty LiDAR i produkty pochodne

Produkty LiDAR i produkty pochodne Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Produkty LiDAR i produkty pochodne Dział Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting szkolenia@progea.pl Numeryczne modele wysokościowe Definicja Źródło: Wężyk, 2013

Bardziej szczegółowo

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k Wykorzystanie danych przestrzennych do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Piotr Woźniak - GUGiK AGENDA Harmonogram realizacji zadań GUGiK w ISOK

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE MODELE TERENU

NUMERYCZNE MODELE TERENU NUMERYCZNE MODELE TERENU GIS DAY 2007 Marek Ewertowski, Michał Rzeszewski Czym jest Numeryczny Model Terenu? Czym jest Numeryczny Model Terenu? A Digital Terrain Model is (DTM) simply a statistical representation

Bardziej szczegółowo

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Agnieszka Partyka Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Bazy danych georeferencyjnych w ISOK. Piotr Woźniak GUGiK

Bazy danych georeferencyjnych w ISOK. Piotr Woźniak GUGiK Bazy danych georeferencyjnych w ISOK Piotr Woźniak GUGiK Agenda rola GUGiK w ISOK zadania GUGiK w ISOK LIDAR - wartość dodana Rola GUGiK w ISOK OCENA DZIAŁANIE DECYZJA MĄDROŚĆ WIEDZA INFORMACJA DANE Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting e-mail: mateusz.maslanka@progea.pl Lotnicze skanowanie laserowe Jak działa?

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania w gospodarce i administracji

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania w gospodarce i administracji Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania w gospodarce i administracji Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia Numerycznego Modelu Terenu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego MATEUSZ KOPEĆ Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych mgr inż. Marcin Brach dr hab. Jarosław Chormański Katedra Inżynierii Wodnej Zakład Hydrologii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie produkcji i wykorzystania danych przestrzennych w latach 2010 2015

Podsumowanie działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie produkcji i wykorzystania danych przestrzennych w latach 2010 2015 Podsumowanie działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie produkcji i wykorzystania danych przestrzennych w latach 2010 2015 Jeszcze kilkanaście lat temu technologia lotniczego skanowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Mapy analogowe Zdjęcia lotnicze Obrazy satelitarne Odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Robert Kęsy, Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 GEODEZJA WYKŁAD MAPY Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 Mapy Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne

Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne Wrocław Pawłowice, 6-7 maja 2013 r. Ewa Pachniewicz Mariusz Maciak Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych SRTM do generowania warstwic na potrzeby map topograficznych

Wykorzystanie danych SRTM do generowania warstwic na potrzeby map topograficznych Mateusz Ilba (milba@agh.edu.pl) AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-962 Kraków, Polska Wykorzystanie danych SRTM do generowania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH Małgorzata Woroszkiewicz Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji połoŝenia przestrzennego, kształtu oraz relacji przestrzennych obiektów SIP

Bardziej szczegółowo

home.agh.edu.pl/~krisfoto/lib/exe/fetch.php?id=fotocyfrowa&cache=cache&media=fotocyfrowa:true_orto.pdf

home.agh.edu.pl/~krisfoto/lib/exe/fetch.php?id=fotocyfrowa&cache=cache&media=fotocyfrowa:true_orto.pdf Kurczyński Z., 2014. Fotogrametria. PWN S.A, Warszawa, 656 677. Zabrzeska-Gąsiorek B., Borowiec N., 2007. Określenie zakresu wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego w procesie

Bardziej szczegółowo

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.

Bardziej szczegółowo

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 e-mail: office@progea.pl Profil działalności: Szeroko pojęta GEOINFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE UDZIAŁU TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU NA PODSTAWIE MAP POKRYCIA CORINE LAND COVER I NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

MODELOWANIE UDZIAŁU TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU NA PODSTAWIE MAP POKRYCIA CORINE LAND COVER I NUMERYCZNYCH MODELI TERENU SEMINARIUM ZAGROŻENIA LASÓW ZALEŻNE OD STANU ATMOSFERY Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary 10 stycznia 2013 MODELOWANIE UDZIAŁU TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU NA PODSTAWIE MAP POKRYCIA CORINE LAND COVER

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl Podstawowe informacje Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH Laboratorium Ćwiczenie 2: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) 1. Zakres informacji, sposoby tworzenia i aktualizacji oraz sposoby udostępniania BDOT szczegółowo

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo

Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007

Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 184 I. Borowiecki Akademia Rolnicza w Krakowie ATESTACJA APLIKACJI TERRASOLID W PROCESIE PRZETWARZANIA CHMURY PUNKTÓW LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO (ZASTOSOWANIA I WIZUALIZACJE NMT) Borowiecki I., 2007

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie trójwymiarowego przetwarzania danych geodezyjnych i LIDAR na potrzeby modelowania hydrodynamicznego w projekcie ISOK

Wykorzystanie trójwymiarowego przetwarzania danych geodezyjnych i LIDAR na potrzeby modelowania hydrodynamicznego w projekcie ISOK Wykorzystanie trójwymiarowego przetwarzania danych geodezyjnych i LIDAR na potrzeby modelowania hydrodynamicznego w projekcie ISOK Michał Łyp, Jan Nadachowski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 2013 Fotogrametria analityczna Metody pozyskiwania danych przestrzennych Plan prezentacji bezpośrednie pomiary

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Iwona Nakonieczna Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23 Wydział Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową

Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową Opracował: inż. Adam Jankowski Warszawa, luty 2015 Struktura bazy danych GIS 1 Założenia i cel Model rozwiązania Zbieranie

Bardziej szczegółowo

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU FTMAPA I RTFTMAPA Zdjęcie lotnicze a mapa Zniekształcenia zdjęć lotniczych wpływ nachylenia zdjęcia wpływ rzeźby terenu Modele rzutu środkowego Przetwarzanie rzutowe rtorektyfikacja Terminologia Aspekty

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

LiS Distribution - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie

LiS Distribution - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Zakopane 7/09/2009 Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Łukasz Sławik, Dyr. segmentu Ochrona Środowiska 1 zaproszenie na warsztaty W ramach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynierska

Geodezja Inżynierska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Wałek Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK

Grzegorz Wałek Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK Budowa hydrologicznie poprawnego cyfrowego modelu wysokościowego - studium przypadku na przykładzie zlewni Grajcarka (pogranicze Pienin i Beskidu Sądeckiego) Grzegorz Wałek Zakład Hydrologii i Geoinformacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Warunki techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Warunki techniczne Załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia - Warunki techniczne I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie I - Aktualizacja baz danych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ENVI - wszechstronne narzędzie do analiz teledetekcyjnych

ENVI - wszechstronne narzędzie do analiz teledetekcyjnych ENVI - wszechstronne narzędzie do analiz teledetekcyjnych Edyta Wyka ewyka@esri.pl Karolina Orłowska korlowska@esri.pl Esri Polska Politechnika Warszawska, 23 września 2016 r. Wsparcie Ogólnopolskiej Olimpiady

Bardziej szczegółowo

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu.

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 91 10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. 10.3.1. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Monika Badurska Eurosystem S.A. Marcin Matusiak Fugro Aerial Mapping B.V. Plan prezentacji Podsumowanie dotychczasowych prac w projekcie ISOK Realizacja

Bardziej szczegółowo

gromadzenie, przetwarzanie

gromadzenie, przetwarzanie Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł danych w serwisie CRIS - gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja danych mgr inż. Piotr Cofałka, mgr inż. Jacek Długosz dr Joachim

Bardziej szczegółowo

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu ŹRÓDŁA: MATERIAŁY Z PREZENTACJI FIRMY TELEATLAS: METODYKA MOBILE MAPPING SYSTEM, WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski

Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski Pojęcie modelu rzeczywistości geograficznej obejmuje każdą współcześnie funkcjonującą postać opisu tej rzeczywistości, która jest zwięzła, czytelna dla

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 4 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA. Środowiska. Zajęcia 3. Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy. Autor: Dawid Zientek

KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA. Środowiska. Zajęcia 3. Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy. Autor: Dawid Zientek KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zajęcia 3 Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy Autor: Dawid Zientek Mapa zasadnicza MAPA ZASADNICZA -

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

ISOK. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków

ISOK. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków 12-14.05.2011 Agenda ISOK System zarządzania NMT ISOK Umowa o dofinansowanie POIG.07.01.00-00-025/09-00

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej. Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW w Warszawie

Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej. Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW w Warszawie Podstawy GIS Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW w Warszawie http://witch.sggw.waw.pl/ System Informacji Geograficznej

Bardziej szczegółowo

Zaklad Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Lesnej. Katedra Urzadzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Lesnictwa SGGW w Warszawie

Zaklad Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Lesnej. Katedra Urzadzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Lesnictwa SGGW w Warszawie Podstawy GIS Zaklad Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Lesnej Katedra Urzadzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Lesnictwa SGGW w Warszawie System Informacji Geograficznej System: grupa powiazanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

Wektoryzacja poziomic z map topograficznych. kilkanaście uwag o zagadnieniu skanowaniu, binaryzacji kolorów, wektoryzacji i DTM-ach

Wektoryzacja poziomic z map topograficznych. kilkanaście uwag o zagadnieniu skanowaniu, binaryzacji kolorów, wektoryzacji i DTM-ach Wektoryzacja poziomic z map topograficznych kilkanaście uwag o zagadnieniu skanowaniu, binaryzacji kolorów, wektoryzacji i DTM-ach Pytania o wektoryzację... Czy da się całkowicie zautmatyzować proces wektoryzacji

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Siwek. Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie. Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki

Grzegorz Siwek. Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie. Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki Grzegorz Siwek Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki Produkt Obrony Cywilnej USA HEC = Hydrologic Engineering Center RAS = River Analysis

Bardziej szczegółowo

II tura wyborów Modułów obieralnych - studia niestacjonarne

II tura wyborów Modułów obieralnych - studia niestacjonarne II tura Modułów obieralnych - studia niestacjonarne Przedmioty uruchomione Przedmiot do ponownego wyboru Geodezja i Kartografia Sem 7 zima 2017/2018 Moduły kierunkowe KR RŚ Fotogrametria i lotniczy skaning

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA GEOGRAFIA WOJSKOWA 28 kwietnia 2015 r. płk Krzysztof DANILEWICZ WARSZAWA Nowa struktura DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ INSPEKTORAT RODZAJÓW WOJSK INSPEKTORAT WSPARCIA SZ PION OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Piotr Gołuch DIGITAL TERRAIN MODEL, DIGITAL TERRAIN S COVER MODEL AND DIGITAL ORTHOPHOTO AS SOURCES DATA TO HYDRODYNAMIC MODELING

Piotr Gołuch DIGITAL TERRAIN MODEL, DIGITAL TERRAIN S COVER MODEL AND DIGITAL ORTHOPHOTO AS SOURCES DATA TO HYDRODYNAMIC MODELING Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacji Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych Wrocław Polanica Zdrój, 15-17 września 2003

Bardziej szczegółowo

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT Konferencja Harmonizacja baz danych georeferencyjnych 1 Zegrze Południowe, 8-9 grudzień 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE DANYCH HRS SPOT 5 ORAZ HRG SPOT 4

DOKŁADNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE DANYCH HRS SPOT 5 ORAZ HRG SPOT 4 Ireneusz Ewiak Romuald Kaczyński DOKŁADNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE DANYCH HRS SPOT 5 ORAZ HRG SPOT 4 Streszczenie. Autorzy niniejszego referatu zostali zaproszeni do udziału w międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ANNA SZCZEPANIAK-KREFT 1 SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1. Wstęp Komputerowe systemy GIS określane bywają jako System Informacji Przestrzennej, przy czym

Bardziej szczegółowo

Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu

Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu Generowanie ortofotomapy Ortofotomapa jest mapą

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS. Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007

Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS. Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007 Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007 Integracja danych Najczęściej spotykane problemy Różne formaty danych przestrzennych Wykorzystanie różnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Z przyjemnością informujemy, że z dniem 30 listopada 2015 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Halina Klimczak, Piotr Gołuch Instytut Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo