SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE INWESTOR: GMINA BUKOWNO, URZD MIEJSKI W BUKOWNIE BUKOWNO UL. KOLEJOWA 16. OBIEKT: BUDYNEK MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA LOKALIZACJA: BUKOWNO UL. NIEPODLEGŁOCI 11. RODZAJ ROBÓT: ROBOTY OCIEPLENIOWE CIAN ZEWNTRZNYCH WRAZ Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ WYMIANA HAKÓW RUR SPUSTOWYCH. Maj 2008r.

2 Opracowanie zawiera : I. Nazwa zadania. II. III. IV. Przedmiot i zakres robót budowlanych. Informacja o terenie budowy. Klasyfikacja zamówienia. V. Wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych. VI. VII. Wymagania dotyczce właciwoci wyrobów budowlanych. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezbdnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych, zgodnie z załoon jakoci. VIII. Odbiory robót budowlanych.

3 I. Nazwa zadania. OCIEPLENIE BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE. II. Przedmiot i zakres robót budowlanych. Przedmiotem wykonania jest przeprowadzenie niezbdnych robót budowlanych zwizanych z : - ociepleniem cian zewntrznych warstw styropianu gr. 12 i 3 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego akrylowego; - wymian haków rur spustowych. Wykonanie w/w prac jest konieczne ze wzgldu na niedotrzymanie obowizujcej normy cieplnej przegród budowlanych co w konsekwencji doprowadzi ma do uzyskania oszczdnoci w ogrzewaniu budynku. Zgodnie z zaleceniami naley wykona nastpujcy zakres robót budowlanych : 1. Roboty przygotowawcze : - rozbiórk rur spustowych, - skucie odparzonych tynków cian zewntrznych, uszkodzonych tynków cian osłonowych balkonów oraz pknitych okładzin cian cokołów ; - rozbiórk elementów instalacji odgromowej na cianach. 2. Ocieplenie cian zewntrznych wraz z wypraw elewacyjn z tynku cienkowarstwowego akrylowego: - wykonanie rusztowa zewntrznych rurowych z ich odgromieniem i zamontowaniem siatki zabezpieczajcej; - oczyszczenie i zmycie powierzchni cian, cokołów; - zagruntowanie powierzchni przeznaczonych do termomodernizacji; - ułoenie warstwy ocieplenia cian z płyt styropianowych gr.12 cm na kleju oraz ocieplenie ociey z płyt styropianowych gr. 3 cm; - ułoenie warstwy siatki; - zamontowanie naroników ochronnych naroy wypukłych ; - wykonanie warstwy tynku podkładowego i ułoenie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego na cianach zewntrznych; Obróbki blacharskie: - monta haków i rur spustowych; - monta instalacji odgromowej w osłonowych rurach z pcv. III. Informacja o terenie i placu budowy. Inwestor przekae wykonawcy robót na czas wykonania prac plac budowy. Proponuje si by dojcie i transport materiałów dla wykonania robót odbywało si drog wewntrzn, na teren wyznaczony przy ocieplanym obiekcie. W zwizku z wykonywaniem prac w obrbie czynnych obiektów naley plac budowy oznakowa, w miejscach wej do budynku wykona daszki ochronne. Prace prowadzi pod cigłym nadzorem, z przestrzeganiem szczególnych warunków bezpiecze stwa. Dojazd do placu budowy od ulicy Zwycistwa.

4 IV. Klasyfikacja zamówienia. Zamówienie sklasyfikowane jest przez Wspólny Słownik Zamówie (CPV) Rozporzdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajce Rozporzdzenie WE 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie (CPV) nastpujcymi kodami : Prace okładzinowe V. Wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych. Proponuje si przy wykonywaniu ocieplenia cian zewntrznych zastosowanie bezspoinowego systemu ocieple (BSO Bezspoinowy System Docieple ) zwany inaczej metod lekk mokr. Metoda ta polega na ociepleniu cian od zewntrz warstw izolacji termicznej ( styropian grubo 12 cm), któr mocuje si bezporednio do oczyszczonej i wyrównanej powierzchni tynku cian. Miejsca szczególnie naraone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia si podwójn warstw siatki, a naroniki i gzymsy zabezpiecza si ktownikami aluminiowymi z siatk. Gotow i wyschnit warstw zbrojc naley zagruntowa podkładem tynkarskim. Warstw wyko czeniow stanowi bdzie cienkowarstwowy tynk akrylowy. Przyjto, e kolorystyka wyprawy elewacyjnej akrylowej bdzie nawizywała do istniejcego koloru elewacji budynków ssiadujcych (Centrum Kultury i Przychodnia Lekarska). Zastosowane materiały : Płyty styropianowe samogasnce EPS (FS-15 wg poprzedniej normy); płyty o formacie 1000x500 gr. 100, 50, 30 mm, powinny posiada struktur zwart, spoist, powierzchni szorstk a krawdzie proste bez uszkodze EPS EN t2-l2- W2-S2-P4-BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70) 1-TR-100 Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,04 W/(mxK ); L2 tolerancja długoci mm W2 tolerancja szerokoci mm T2 tolerancja gruboci + 1 mm P4 tolerancja płaskoci + 5 mm na 1000 mm S2 tolerancja prostoktnoci + 2 mm na 1000mm CS(10) Naprenia ciskajce przy 10% odkształceniu wzgldem 80 kpa DS(70) Stabilno wymiarów w 700 przez 48 h < 2 % DS(N)2 Stabilno wymiarów w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2% BS Wytrzymało na zginanie > 125 kpa TR Wytrzymało na rozciganie > 100 kpa Klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych do podłoy oraz tworzenia wraz z siatk z włókna szklanego warstwy zbrojcej. Wystpuje w postaci suchej mieszanki. Dane techniczne oraz parametry uytkowe produktu podaje producent. Siatka zbrojeniowa - tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej, powinna posiada odpowiedni certyfikat. Gramatura siatki 145 g/m2. Najmniejsza wielko oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm.

5 Siatka powinna posiada wytrzymało na zrywanie pasa o szerokoci 5 cm sił nie mniejsz ni 1250 N. Preparat gruntujcy - słucy do gruntowania podłoy przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków akrylowych. Stosuje si go do gruntowania wyschnitej warstwy zbrojonej. Wic z podłoem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepno tynku i farb.zmniejsza i ujednolica chłonno, oraz redukuje pylisto podłoa. Zabezpiecza gruntowan powierzchni przed szkodliwym działaniem wilgoci. Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wizania. Dane techniczne oraz parametry uytkowe podaje producent. Cienkowarstwowy tynk akrylowy - wyprawa tynkarska o fakturze 2.0 mm ziarna tworzy trwał zewntrzn warstw ciany o malej przepuszczalnoci pary wodnej i wysokiej odpornoci na działanie warunków atmosferycznych. Masa tynkarska barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji, gwarantuje trwałe nie zmywajce si kolory. Kolory elewacji ciany w kolorze piaskowym, ciany fundamentowe w kolorze brzowym. Przed wykonaniem kolorystyki elewacji naley wykona próbki kolorów tynku w celu akceptacji przez Inwestora. Łczniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych. Łczniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzon stref rozporow o długoci 18 cm, Ø 8 lub 10 mm (zaleca si stosowanie rednicy 10 mm) oraz rednicy talerzyka 60 mm. Przewidywane zuycie kołków na 1 m2 ciany to 4 sztuk. Profile aluminiowe. Zostan zastosowane listwy cokołowe (startowe) do wykonania dolnych krawdzi ocieplenia oraz profile naronikowe z siatk. Tama uszczelniajca Uszczelka rozprna wodochronna jednostronnie klejona o gruboci 5 mm, zabezpieczajca ocienic okienna przed dostawaniem si wilgoci poprzez wielokrotne powikszanie swej objtoci. Alternatywnym rozwizaniem uszczelnienia ocienicy okiennej jest profil PCV na gbce samoprzylepnej dostpny w systemach ocieplenia lub kit silikonowy trwaleplastyczny. Kit silikonowy trwaleplastyczny przeznaczony na zewntrz stosowany bdzie jako uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obróbkach blacharskich itp. Kit musi by odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz posiada wysok plastyczno. Naley stosowa kit w kolorze tynku dopuszcza si zastosowanie kitu bezbarwnego. Ocena wypraw tynkarskich. Wyko czona wypraw tynkarsk powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowa si jednorodnoci i niezmiennoci barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłoci i wklsłoci zauwaalnych wzrokowo, przy wietle rozproszonym z odległoci > od 3.0 m.

6 Ponadto dopuszczalne odchylenie wyko czonego lica i krawdzi od płaszczyzny, pionu i poziomu powinno by zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawdzi zewntrznych tynków nie powinno by wiksze ni : - na całej wysokoci kondygnacji 10 mm ; - na całej wysokoci budynku 30 mm ; - na całej długoci dwumetrowej łaty w kadym kierunku przewit pod łat mm. Mocowanie rur spustowych. Przed tynkowaniem w cianie mocuje si haki, które uszczelnia si dookoła piank montaow lub kitem plastycznym. Długo elementów mocujcych rur spustowych trzeba dobra tak, aby pomidzy rur spustow, a ocieplon cian pozostała szczelina minimum 2 cm. Uwaga : Ocieplenie elewacji nie powinno by wykonywane, gdy temperatura powietrza w cigu doby spada poniej 4 st. C lub gdy jest za gorco, bardzo wietrznie lub, kiedy pada deszcz. Wyprawa tynkarska elewacji, zwłaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich warunków do wysychania i wizania. Zbyt due nasłonecznienie uniemoliwi zatarcie tynku, poniewa zaprawa za szybko zwie, a ujemna temperatura moe spowodowa, e nie zwie z podłoem. W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji mog pojawi si rysy skurczowe. Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia płyt i tynkowania ich powierzchni powinny by zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu. Zaleca si prowadzenie prac z rusztowa stojcych, obejmujcych cało ocieplanej elewacji. Na rusztowaniu powinna by zamocowana siatka ochronna zabezpieczajca elewacj przed wpływem warunków atmosferycznych, a szczególnie nasłonecznienia i deszczu. Z drugiej strony siatka chroni przed zanieczyszczeniem i odpadajcym tynkiem. VI. Wymagania dotyczce właciwoci wyrobów budowlanych. Wyrób budowlany nadaje si do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeeli spełnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881 z 30 kwietnia 2004r.) t.j. 1. oznakowany znakiem CE, albo; 2. umieszczony w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobów majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wydał deklaracj zgodnoci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo; 3. znakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeeli producent majcy siedzib na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodnoci i wydał, na swoj wyłczn odpowiedzialno, krajow deklaracj zgodnoci z Polsk Norm wyrobu albo aprobat techniczn. Ocena zgodnoci obejmuje właciwoci uytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio do jego przeznaczenia, majce wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymaga podstawowych.

7 Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych naley : - stosowa si do instrukcji wydanych przez ich producentów. W instrukcjach tych okrelono sposób transportu, przechowywania i składowania wyrobów, - przestrzega okresów przydatnoci do stosowania, - przestrzega przepisów BHP zwizanych ze stosowaniem rodków szkodliwych, VII. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezbdnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z załoon jakoci. Do wykonywania robót ociepleniowych cian budynku naley zastosowa atestowane rusztowania rurowe z atestowanymi pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem zabezpiecze siatk ochronn i odgromieniem. Przed przystpieniem do pracy na rusztowaniu Kierownik budowy (robót) dokonuje odbioru rusztowania zezwalajc na jego bezpieczne uytkowanie. Na w/w okoliczno sporzdza protokół odbioru rusztowania i załcza go do Dziennika budowy. Prace wykonywane bd przy uyciu lekkich narzdzi elektrycznych. VIII. Odbiory robót budowlanych. Wszystkie prace ulegajce zakryciu musz podlega odbiorom przez Inspektora (Inspektorów) Nadzoru Inwestorskiego. Podczas procedur odbiorowych naley stosowa si do informacji zawartych w niniejszej Specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach, Aprobatach Technicznych, literaturze technicznej, instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placówki naukowe oraz instrukcjach stosowania poszczególnych wyrobów budowlanych.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Systemy ociepleń Caparol Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Izolacja cieplna na każdą porę roku Do wychłodzenia budynków dochodzi z różnych przyczyn, jednak aż do 75% strat ciepła może

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Sto-ispo sp. z o.o. Elewacje. System ociepleń elewacji StoTherm Classic

Sto-ispo sp. z o.o. Elewacje. System ociepleń elewacji StoTherm Classic Sto-ispo sp. z o.o. Elewacje System ociepleń elewacji StoTherm Classic StoTherm Classic I System StoTherm Classic: Przyśpieszenie dla systemów ociepleń StoTherm Classic jest najbardziej znanym i uznanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

DOW CORNING 993 Szczeliwo do szklenia strukturalnego

DOW CORNING 993 Szczeliwo do szklenia strukturalnego Informacja o produkcie OW ORNING 99 Szczeliwo do szklenia strukturalnego WAAZIWOZI " SpeBnia wymagania norm europejskich odno[nie szklenia strukturalnego opracowanych przez grup robocz EOTA " oskonaba

Bardziej szczegółowo

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY WAŻNY każdy krok Zakres prac związanych z remontem podłogi spoczywającej bezpośrednio na gruncie może obejmować wymianę jedynie wierzchniej jej warstwy, czyli posadzki. Często jednak trzeba wyremontować

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY?

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY? WŁASNY DACH NAD GŁOWĄ Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo