Podr cznik finansowej prywatnoêci Jak dyskretnie prowadziç swoje sprawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podr cznik finansowej prywatnoêci Jak dyskretnie prowadziç swoje sprawy"

Transkrypt

1 3 Z serii: PODR CZNIKI FINANSOWEJ SAMOOBRONY Podr cznik finansowej prywatnoêci Jak dyskretnie prowadziç swoje sprawy El bieta Baumgartner Zagadnienia: Co wiedzà o tobie inni ludzie i urz dy Utajone informacje o tobie Kto donosi na ciebie do Urz du Podatkowego Jak szpieguje biuro kredytowe Twoje prawo do prywatnoêci Jak staç si niewidzialnym Jak dowiedzieç si o kimê wszystkiego Internetowi detektywi Z odzieje to samoêci Jak nie naraziç si fiskusowi PrywatnoÊç w banku Dyskretne inwestycje i po yczki

2 Podr[cznik finansowej prywatno<ci Jak dyskretnie prowadzi~ swoje sprawy w Ameryce El\bieta Baumgartner Polpress Services 255 Park Lane Douglaston, NY

3 Ok]adka: Przemys]aw Skok, Skok Communication Arts Co., 718/ tel. Wydawca: Polpress Services, 255 Park Lane, Douglaston, 11363, tel. 718/ NY Redakcja: Irena Had]aw International Standard Book Number ISBN Copyright by Polpress Services Kopiowanie ca]o<ci lub fragment*w tej ksiq\ki bez pozwolenia jej wydawcy stanowi naruszenie praw autorskich. Autorka ksiq\ki nie jest prawnikiem. Tre<~ niniejszej ksiq\ki ma charakter og*lnej informacji i nie powinna by~ traktowana jako pr*ba sprzedania jakichkolwiek papier*w warto<ciowych ani udzielania porad prawnych. Przed podj[ciem jakichkolwiek krok*w czytelnik powinien zasi[gnq~ opinii prawnika.

4 Strona 1 Spis tre<ci 1. Twoja prywatno<~ Kto potrzebuje prywatno<ci Kto chce naruszy~ twojq prywatno<~ 6 2. Informacje o tobie do publicznego wglqdu Podstawowe dane osobowe Informacje o w]asno<ci Informacje o biznesach Sqdowe kartoteki Pocztowe dane adresowe Jakie informacje o tobie sq poufne Informacje socjalne Informacje podatkowe Kartoteka szkolna Kartoteka biblioteczna Kartoteka kryminalna Co chcq wiedzie~ rzqdowe agencje Urzqd Podatkowy Administracja Social Security Biuro opieki spo]ecznej Jak szpieguje biuro kredytowe Co to jest biuro kredytowe Jakie informacje zbierajq biura kredytowe Kto mo\e zobaczy~ tw*j raport kredytowy Raport biznesowy Czy biuro wie o tobie wszystko Kto na ciebie donosi Czy mo\esz zobaczy~ sw*j raport kredytowy Co przedsi[biorstwa chcq o tobie wiedzie~ Tw*j pracodawca Banki i instytucje finansowe Towarzystwa ubezpieczeniowe Medical Information Bureau Twoje prawo do informacji i prywatno<ci Freedom of Information Act Privacy Act 39

5 Strona 2 8. Sprawd^, co inni wiedzq o tobie Tw*j raport kredytowy Kartoteka w SSA Kartoteka w Urz[dzie Podatkowym Kartoteka medyczna Kartoteka w FBI Co jest zapisane o tobie w publicznych rejestrach Jak dowiedzie~ si[ o kim< wszystkiego Jak znale^~ numer telefonu Jak dowiedzie~ si[ nazwiska Jak znale^~ adres Department of Motor Vehicles Administracja Social Security Archiwum Narodowe Czy kto< ma kryminalnq przesz]o<~ A mo\e wynajq~ profesjonalist[ Numer So cial Se cu rity klucz do prywatno<ci SSN kiedy< i dzi< Kto wymaga numeru Social Security Jak odmawia~ podania SSN Jak zabezpieczy~ SSN Jak chroni~ prawid]owo<ci swoich danych Jak uniknq~ z]odziei to\samo<ci Przyk]ad kradzie\y to\samo<ci Odmiany przest[pstwa Konsekwencje kradzie\y to\samo<ci Jak zabezpieczy~ si[ przed skutkami zguby portfela Co zrobi~ po stracie portfela Gdy skradziono ci to\samo<~ Jak uniknq~ kradzie\y to\samo<ci Jak dzia]a~ dyskretnie Prywatno<~ korespondencji Prywatno<~ rozm*w telefonicznych Prywatno<~ w pracy Mo\e inne nazwisko Je<li zacierasz po sobie <lady Jak zachowa~ prywatno<~ w banku Brak tajemnicy bankowej w USA 90

6 Strona Dyskretne konto czekowe Konto na inne nazwisko Konto firmowe Konto za granicq Konto oszcz[dno<ciowe Dyskretne po\yczki Co musisz wyjawi~ Karty kredytowe Overdraft checking account Po\yczka maklerska Lombard Niewidoczna got*wka Niemodne zielone Pranie pieni[dzy Jak p]aci~ rachunki bez czek*w Jak uzyska~ got*wk[ Jak zagospodarowa~ got*wk[ Gdzie trzyma~ got*wk[ Wady got*wki Cichy inwestor Przyk]ad cichego inwestora Pieniqdze muszq pracowa~ W co lokowa~ Banki te\ inwestujq Fundusze powiernicze Indywidualne akcje Co fiskus wie o twoich inwestycjach Jak makler donosi do IRS Gdzie dowiedzie~ si[ wi[cej Jak nie narazi~ si[ fiskusowi Minimalizuj podatki legalnie Unikaj kontroli Wady nadmiaru tajemniczo<ci Co za du\o, to nie zdrowo Cena tajemniczo<ci Uporzqdkuj swoje sprawy finansowe Kto pomo\e w razie potrzeby Jak nie straci~ pieni[dzy 143

7 Strona Nie powierzaj pieni[dzy nieodpowiednim ludziom Inwestuj sensownie Nie ufaj niesprawdzonym fachowcom Ubezpiecz si[! Pu]apki darowizn Przygotuj si[ na wypadek <mierci Gdy jeste< zagro\ony pozwem sqdowym Wnioski na zako#czenie Za]qcznik: Ksiq\ki Poradnika "Sukces" Ebooki ksiq\ki w wersji elektronicznej Ksiq\ki w formie papierowej i elektronicznej Materia]y pomocnicze do kurs*w Ksiq\ki tylko w formie tradycyjnej 164

8 Twoja prywatno<~ Strona 5 1. Twoja prywatno<~ Kto potrzebuje prywatno<ci Wielu Amerykan*w dok]ada stara#, by zachowa~ swojq prywatno<~. Ludzie trzymajq swoje sprawy dla siebie z r*\nych przyczyn, m.in. chcq: by~ zo sta wie ni w spo ko ju nie by~ za le wa ni set ka mi ofert i nie odbiera~ telefon*w od rozmaitych sprzedawc*w; trzyma~ si[ z dala od opinii publicznej (co ma miejsce w przypadku polityk*w i innych znanych osobisto<ci); prowadzi~ po cichu jakq< kontrowersyjnq dzia]alno<~; z r*\nych powod*w ukry~ dochody i majqtek; uniknq~ z]odziei, przede wszystkim z]odziei to\samo<ci, kt*rzy podszywajq si[ pod swoje ofiary w celu opr*\nienia ich kont lub skorzystania z ich kart kredytowych; uniknq~ b][d*w w komputerowych bazach danych; zaciera~ po sobie <lady (czyniq to ludzie, kt*rzy majq co< na sumieniu, a tak\e nielegalni imigranci). Ludzie chcqcy prowadzi~ dyskretnie transakcje finansowe nale\q do specjalnej kategorii i majq specyficzne problemy. Ta ksiq\ka ma im dopom*c.

9 Twoja prywatno<~ Strona 6 W USA zachowa~ pe]nq prywatno<~ mo\e biedny, kto nie ma \adnego majqtku. Dla reszty z nas dyskretne dzia]anie nie jest ]atwe. Niekt*re metody podane w tej ksiq\ce sq logiczne i ]atwe do zastosowania przez osob[ ceniqcq swojq prywatno<~, inne bywajq stosowane przez nielegalnych imigrant*w, uciekinier*w lub zgo]a paranoik*w. Korzystajqc z nich nale\y przede wszystkim u\ywa~ zdrowego rozsqdku Kto chce naruszy~ twojq prywatno<~ Mimo \e w Stanach nie ma obowiqzku meldunku miejsca zamieszkania, informacje o przeci[tnym mieszka#cu sq zapisane w 400 bazach danych. Ka\da zmiana w twoim \yciu jest gdzie< odnotowana, ka\da transakcja finansowa, zaciqgni[cie po\yczki, zakup domu, psa, samochodu, nasze zarobki, zmiana adresu, wypo\yczenie ksiq\ki z biblioteki, prenumerata czasopism, zapisanie si[ do organizacji, choroba, wizyta w szpitalu, mandat, wypadek samochodowy, rozprawa sqdowa, narodziny dziecka, ma]\e#stwo, <mier~... Wi[kszo<~ informacji o ludno<ci jest dost[pna publicznie i mo\e by~ wykorzystana niezgodnie z naszym \yczeniem. W<cibscy ludzie Nie do<~, \e wi[kszo<~ informacji o tobie jest dost[pna szerokiej publiczon<ci, to jeszcze mo\e by~ osiqgni[ta za pomocq Internetu. Twoi wrogowie mogq odnale^~ twoje miejsce zamieszkania nie ruszajqc si[ nawet z domu. Natr[tni krewni mogq dowiedzie~ si[, jakie masz nieruchomo<ci, biznesy, samochody czy jachty. Przy pomocy zr[cznego detektywa mogq nawet dowiedzie~ si[, ile masz pieni[dzy.

10 Twoja prywatno<~ Strona 7 W<cibskie instytucje Oto g]*wne instytucje zainteresowane naszymi finansami. Urzqd Podatkowy <ledzi ka\de nasze finansowe posuni[cie. Narzuci] on na instytucje finansowe wymogi s]ania raport*w o ludno<ci w celu kontrolowania i egzekwowania zobowiqza# podatkowych. Urzqd Social Security zbiera informacje o zarobkach ludno<ci, gdy\ na nich bazuje wysoko<~ przysz]ej emerytury. Biura kredytowe zbierajq informacje o zobowiqzaniach ludno<ci, by oszacowa~ ich zdolno<~ kredytowq i prawdopodobie#stwo niewyp]acalno<ci. Prywatne firmy kompilujq listy ludzi odpowiadajqcych pewnemu profilowi (majqcych okre<lone zainteresowania, przyzwyczajenia dotyczqce zakup*w, styl \ycia, dochody, oszcz[dno<ci). Listy te sq towarem, kt*ry potem sprzedajq zainteresowanym biznesom. Na przyk]ad, firmy maklerskie kupujq listy zamo\nych ludzi, gdy\ sq oni potencjalnymi klientami. Osoba chcqca zatai~ sw*j status majqtkowy staje w szranki przede wszystkim z Urz[dem Podatkowym (IRS), pot[\nq rzqdowq agendq, kt*rej zadaniem jest egzekwowanie nale\nych podatk*w. Przeszkadza jej te\ system przekazywania informacji finansowych o ludno<ci do biur kredytowych, konieczno<~ rejestrowania nieruchomo<ci, samochod*w, jacht*w i innych przedmiot*w majqtkowych. Podziemny <wiatek Z]odzieje sq powa\nym przeciwnikiem osoby ceniqcej swojq prywatno<~. Im bardziej jeste<my zamo\ni i ustabilizowani, tym bardziej interesuje si[ nami podziemny <wiatek, ale nie po to, by w]ama~ si[ nam do domu, lecz by ukra<~ podstawowe dane osobowe i wy ro bi~ na na sze na zwi sko kre dyt tak ]atwy do uzy ska nia w USA. Jak wystrzega~ si[ takiej ewentualno<ci piszemy w rozdziale 11.

Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty

Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty Z serii: Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty El bieta Baumgartner Zagadnienia: Jak zostaç Amerykaninem Co rzàd chce o Tobie wiedzieç Jak firmy zbierajà o Tobie informacje Kogo

Bardziej szczegółowo

Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii:

Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii: Z serii: Jak dzia]a gie]da Podr[cznik dla inwestor*w El\bieta Baumgartner Zagadnienia: Rynek kapita]owy. Gie]da w USA i w Polsce. Akcje, obligacje, prawa poboru, warranty, kontrakty terminowe, opcje CALL

Bardziej szczegółowo

Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju

Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju Z serii: Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju El bieta Baumgartner Zagadnienia: Na kim polegaç na starsze lata Jak budowaç majàtek, by nadrobiç stracony czas Social

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie spo eczne Social Security

Ubezpieczenie spo eczne Social Security Z serii: Ubezpieczenie spo eczne Social Security El bieta Baumgartner Zagadnienia: Karta Social Security a imigranci Kiedy cudzoziemiec potrzebuje SSN, a kiedy nie Podatki FICA Jak sprawdziç swoje konto

Bardziej szczegółowo

Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA

Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA 72 IMIGRACYJNE ABC WYPADKI BŁĘDY MEDYCZNE WORKERS COMPENSATION SOCIAL SECURITY BRAND BRAND NOMBERG & ROSENBAUM, LLP 1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Finanse: Wsparcie dochodowe

Finanse: Wsparcie dochodowe 1 Finanse: Wsparcie dochodowe Ten zawiera ogólne informacje na temat rent i emerytur oraz kryteriów kwalifikacyjnych, jak równie spis danych kontaktowych organizacji oferujcych usugi finansowe ludziom

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z e-mail marketingiem

Godzina dziennie z e-mail marketingiem Godzina dziennie z e-mail marketingiem Autorzy: Jeanniey Mullen, David Daniels T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2509-3 Tytu³ orygina³u: Email Marketing: An Hour a Day Format: 180 235, stron:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: ANOMAILE W FIRMIE CZYLI PROBLEMATYKA MASOWEJ KORESPONDENCJI W PRZEDSIBIORSTWIE TURYSTYCZNYM CZ)*+ strony od 1 do 14 Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Weszła w życie ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych

Weszła w życie ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych 72 IMIGRACYJNE ABC IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: WWW.POLAND.US Weszła w życie ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych 1 lipca 2014 dla większości banków na świecie weszła w życie

Bardziej szczegółowo

All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc.

All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. Tytuł oryginału: Social Media Metrics Secrets Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-4351-6 Copyright 2011 by John Lovett Published by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Get Up To Speed with Online Marketing: How to use websites, blogs, social networking and much more

Tytuł oryginału: Get Up To Speed with Online Marketing: How to use websites, blogs, social networking and much more Tytuł oryginału: Get Up To Speed with Online Marketing: How to use websites, blogs, social networking and much more Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3759-1 Jon Reed 2011. This translation of

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA:

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Zakupy przez Internet

1. Zakupy przez Internet poland 19.12.2007 10:53 Stránka 1 1. Zakupy przez Internet Coraz wi cej ludzi korzysta z Internetu jako z kana u, za po rednictwem którego mo na kupowa nie tylko towar, ale równie us ugi. Du zalet zakupów

Bardziej szczegółowo

Wirtualny świat Polaków w USA

Wirtualny świat Polaków w USA 316 INTERNETOWE SERWISY IMore businesses on www.polishpages.us Classification Index - see pages: 195-199 Wirtualny świat Polaków w USA Nowe strony. Nowe możliwości. Zapraszamy! www.poland.us www.photka.us

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Inwestycyjny poradnik bogatego ojca

Inwestycyjny poradnik bogatego ojca Inwestycyjny poradnik bogatego ojca W co inwestuje klasa wyŝsza, średnia i niŝsza tego nie robi! Robert T. Kiyosaki oraz Sharon L. Lechter CPA Pozbądź się trudności finansowych oraz spraw, Ŝeby pieniądze

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo