LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR) W BADANIACH NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR) W BADANIACH NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY"

Transkrypt

1 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 135 LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR) W BADANIACH NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY Krzysztof Stereńczak Streszczenie Lotniczy skaning laserowy (LIDAR) jest od końca XX w. coraz częściej stosowany w badaniach środowiska naturalnego. Ten aktywny system teledetekcyjny dostarcza bardzo dużej liczby dokładnych danych charakteryzujących badane obiekty oraz udostępnia nowe, dotąd nie eksploatowane płaszczyzny analiz przestrzennych. Prezentowany poniżej tekst jest zbiorem opisów różnego rodzaju metod wykorzystujących dane LIDAR-owe. Mogą być one wykorzystane w szeroko pojętej ochronie środowiska. Nie sposób było wymienić wszystkich zastosowań tego nowego urządzenia. Istotą pracy jest raczej zasygnalizowanie istnienia i możliwości, jakie posiada prezentowana technologia. Słowa kluczowe: LIDAR, leśnictwo, ochrona przyrody AIRBORNE LASER SCANNING (LIDAR) FOR NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH Abstract From the end of the XX century airborne laser scanner (ALS) has become a tool more often used for natural environment research. This active remote sensing system provide a large number of very accurate data characterizing each object and opens a new possibilities of spatial analysis, which has not yet been used. Below text is a summary of different methods of analysis whit LIDAR data, which can be applied in widely understood environmental protection. It is obvious that it is impossible to describe all possibilities of LIDAR. The essence of this publication is to indicate existing of such tool and its capabilities. Keywords: LIDAR, forestry, environmental protection Wstęp Ochrona przyrody to ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej (Wikipedia 1). Wiele z celów ochrony przyrody może zostać spełnionych dzięki wykorzystaniu danych geomatycznych, w szczególności danych z lotniczego skanowania laserowego. Spośród wymienionych w 2007 r. (Internet 1), przez Państwową Radę Ochrony Przyrody, 77 najważniejszych problemów ochrony przyrody w Polsce można zidentyfikować, co najmniej kilkanaście, do rozwiązania których dane LIDAR-owe mogą być w różnym stopniu wykorzystane. Celem poniższego opracowania nie jest subiektywna forma promocji technologii dopiero pojawiającej się w Polsce, ale raczej pokazanie możliwości jej zastosowania w badaniach środowiska przyrodniczego. Mimo że zakres artykułu jest bardzo szeroki, to nie wyczerpuje on zagadnienia. Jego zadaniem jest pomóc czytelnikowi w identyfikacji problemów, które mogą zostać rozwiązane przy pomocy danych LIDAR-owych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 2 (21) /

2 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 136 Opis technologii skanowania laserowego Filozofia skanowania laserowego skupia się na pozyskaniu informacji o kształcie obiektu i jego właściwościach z pewnej odległości od obiektu. LIDAR (ang.: Light Detection And Ranging) jest aktywnym systemem teledetekcyjnym wysyłającym wiązki laserowe w określonym kierunki i dowolnym interwale czasowym. W celu określenia położenia punktu LIDAR-owego przestrzeni, realizowane są następujące pomiary (Katzenbeisser 2003): określenie położenia i orientacji urządzenia w przestrzeni (GPS ang.: Global Positioning System i INS ang.: Inertial Navigation Systems), pomiar czasu od wyemitowania wiązki laserowej do zarejestrowania sygnału odbitego, obliczenie wielkości kąta, pod jakim wiązka laserowa została wysłana. Platformami przenoszącymi skanery mogą być satelity, samoloty, samochody, łodzie oraz bezzałogowe obiekty latające. Dodatkowo możliwy jest montaż kilku skanerów na jednej platformie, co zwiększa się ilość zebranych informacji. W poniższym opracowaniu opisane zostanie przede wszystkim wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego. Wynika to z wysokiej elastyczności oraz szerszych możliwości zastosowania urządzenia, szczególnie przy pracach na dużych powierzchniach. Efektem końcowym nalotu fotogrametrycznego LIDAR-em jest chmura punktów. W zależności od systemu chmura punktów może mieć rózny przestrzenny wzór rozmieszczenia punktów, generalnie jednak zawsze będzie miała postać prezentowaną na ryc. 1. Dodatkowo w trakcie nalotu skanerem laserowym rejestrowane są przez kamery lotnicze zakresy spektralne odpowiadające barwom: niebieskiej, zielonej, czerwonej i podczerwonej, co daje możliwość tworzenia kompozycji barwnych imitujących zdjęcia lotnicze spekrtostrefowe i w barwach naturalnych. Pozwala to na dużo szersze analizy i większą ilość zastosowań pozyskanych danych. Ryc. 1. Surowe dane LIDAR-owe chmura punktów Fig. 1. Raw LIDAR point cloud 136 Krzysztof Stereńczak LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR)...

3 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 137 Badania, projekty i analizy prowadzone z wykorzystaniem lotniczego skanowania laserowego Poniżej zostały zebrane wyniki różnego rodzaju prac związanych z wykorzystaniem LIDAR-a w poznawaniu i analizowaniu ogólnie pojętego środowiska naturalnego. Wiele z nich będzie odnosiło się do zastosowań w środowisku leśnym (afiliacja autora ma na to wpływ), niewątpliwie las jest ważnym składnikiem środowiska naturalnego, oczywiście nie jedynym. Dlatego będzie można zapoznać się także z innymi zastosowaniami danych z lotniczego skanowania laserowego, np.: w analizach powodziowych, w inwentaryzacji klifów czy w określaniu zasięgu gradacji szkodliwych owadów. Wykorzystanie intensywności odbić danych z lotniczego skanowania laserowego Analizując różne kierunki badań i zastosowań lotniczego skanowania laserowego można zauważyć 3 główne metody wykorzystania danych. Po pierwsze wykorzystywana jest informacja o intensywności zarejestrowanych odbić. Różnice w ich wartościach wynikają głównie stąd, że punkty powstały przy zetknięciu się wysłanego sygnału z różnymi przedmiotami. Dzięki temu możliwe jest klasyfikowanie treści zarejestrowanych obrazów. Wykorzystywane metody i prowadzone analizy są bardzo podobne do tych stosowanych dla tradycyjnych obrazów satelitarnych czy zdjęć lotniczych. Kolejne dwa kierunki wykorzystania opierają się na informacji geometrycznej zawartej w danych LIDAR-owych. Analizy prowadzone są bezpośrednio na chmurze punktów lub wykorzystywane są numeryczne modele powierzchni terenu interpolowane z danych punktowych. Ryc. 2. Zdjęcie w kompozycji barwnej RGB po lewej i obraz intensywności po prawej Fig. 2. Digital RGB image composition on the left and intensity image on the right Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 2 (21) /

4 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 138 Wykorzystanie surowych danych LIDAR-owych Analizę surowej chmury punktów można prowadzić na wiele różnych sposobów. Możliwe jest analizowanie przestrzennego rozkładu biomasy wykorzystując jednostki przestrzenne ang.: voxel-e. Ryc. 3. Przedstawienie rozkładu przestrzennego punktów LIDAR-owych w postaci voxel-i Fig. 3. Voxels as a charakteristic of LIDAR data spatial density Idea ich wykorzystania przedstawiana jest na ryc. 3. W pierwszej kolejności określana jest wielkość obiektów podstawowych sześcianów. Z reguły wykorzystuje się jako podstawę kwadrat, którego bok ma długość 1 m. Następnie określa się liczbę punktów znajdujących się w obrębie każdego Voxel-a. W zależności od liczby punktów przestrzeń dzielona jest na klasy gęstości roślinności. Przyjmuje się, że gęstość punktów rośnie proporcjonalnie do gęstości roślinności. Wykorzystując poziome, np. 1 metrowe, przedziały wysokości nad gruntem, możliwe jest tworzenie histogramów, dla których określona zostanie liczby punktów. Dzięki graficznemu przedstawieniu rozkładu punktów wzdłuż pionowej osi wysokości możliwa jest ocena gęstości oraz segmentacja drzewostanu na pojedyncze korony, zdefiniowanie ich kształtu oraz określenie wielkości biomasy (Lefsky et al. 2002). Poznanie i dokładne opisanie struktury drzewostanu może być źródłem informacji potrzebnych do tworzenia modeli przeciwpożarowych. Wykorzystanie wielkości masy paliwowej zalegającej w lesie, położenie gałęzi na pniach, występowanie luk w drzewostanie lub grup łatwopalnego materiału jest już z powodzeniem stosowane w niektórych krajach do modelowania potencjalnego kierunku i szybkości rozwoju pożaru. Wpływ oddziaływania na las patogenów i czynników stresujących może mieć swój wyraz w opadzie liści lub znaczącej przestrzennej zmianie roślinności. 138 Krzysztof Stereńczak LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR)...

5 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 139 Ryc. 4. Segmentacja na pojedyncze drzewa oparta na filozofii voxeli (Wang et al. 2008) Fig. 4 Single tree delineation base on voxel philosophy Wszelkiego typu zmiany strukturalne, w tym zanikanie pojedynczych drzew, mogą być w wiarygodny i automatyczny sposób wykrywane z wykorzystaniem opisywanej technologii (Blaschke et al. 2004), szczególnie, jeżeli posiadamy informacje na temat przestrzennego ukształtowania obiektu przed wystąpieniem czynnika uszkadzającego. Dodatkowo technologia ta dała po raz pierwszy tak dokładny wgląd w środowiska znajdujące się w bardzo niedostępnych miejscach, gdzie wcześniej nie można było dotrzeć lub były one dostępne jedynie w określonych porach roku Wydaje się bardzo potrzebne i uzasadnione wykorzystanie naziemnego skanera laserowego (TLS) do inwentaryzacji stanu pomników przyrody lub innych szczególnie cennych obiektów przyrodniczych. Możliwość pomiaru z dokładnością milimetrową oraz duża częstotliwość próbkowania pozwalają na określanie nawet niewielkich zmian w kształcie inwentaryzowanych obiektów. Wszelkie ubytki lub stany zapalne (guzy, narośla) mogą w ten sposób zostać szybko i dokładnie określone. Poza tym cała historia rozwoju obiektu jest zapisana w postaci cyfrowej. W sytuacji, gdyby pojawiły się nowe narzędzia i algorytmy do analizy danych możliwe jest ich szybkie zastosowanie. Innym ciekawym wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego może być określanie optymalnych środowisk dla pewnych grup zwierząt. Takie badania są prowadzone miedzy innymi dla populacji niektórych gatunków ptaków (Hashimoto et al. 2004). Biorąc pod uwagę przestrzenną strukturę punktów możliwe jest określenie stref, w których gęstość roślinności odpowiada potrzebom biocenotycznym określonych gatunków. Dzięki temu możliwe jest również przewidywanie zagęszczenia miejsc lęgowych na danym terenie. Skaner laserowy możemy wykorzystać również do określenia stopnia zanieczyszczenia zbiorników wodnych (Internet 2). Badania takie mogą zostać wykorzystane do oceny stanu planktonu oraz jakości biologicznej wód słodkich lub słonych. Już od dawna LIDAR wykorzystywany był do określania zasięgu i stężenia zanieczyszczeń powietrza (Calpini et al. 1997). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 2 (21) /

6 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 140 Wykorzystanie numerycznych modeli terenu wyinterpolowanych z danych LIDAR-owych Analizy numerycznego modelu terenu mają ogromne znaczenie w wielu dziedzinach szeroko pojętej ochrony przyrody. Określenie wielkości zalanego przez powódź obszaru w zależności od tego, gdzie wał przeciwpowodziowy został przerwany; określenie optymalnego miejsca położenia różnych obiektów użyteczności publicznej; określanie wielkości przemieszczenia materii; wielkość eksploatacji wyrobisk; określanie stanu urwisk i brzegów morskich oraz wiele innych działań nie jest możliwe do wykonania w dzisiejszych czasach bez modelu terenu. Im większa jest dokładność użytego modelu tym efektywniejsze prace będą z jego pomocą wykonane. Ryc. 5 NMPT (u góry) i NMT (poniżej) wraz ze wskazaniem szczegółów odnalezionych w wyniku skanowania przestrzeni LIDAR-em Fig. 5 DSM (above) and DTM (below) with marked ground details defined as a result of using LIDAR data 140 Krzysztof Stereńczak LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR)...

7 strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 141 Lotniczy skaner laserowy jest narzędziem, które w dziedzinie pozyskiwania informacji o terenie nie ma konkurencji. Możliwość dokonywania nawet do 300 tys. pomiarów na sekundę z dokładnością kilkunastu centymetrów powoduje, że uzyskiwane rozdzielczości i dokładności modeli terenu są na poziomie dotychczas niespotykanym (Będkowski et al. 2008a). Szczególnie w terenach gdzie wykonanie pomiarów było niemożliwe z powodu niedostępności lub z powodu ogromnych nakładów pracy i kosztów (bagna, tereny górzyste, obszary zalesione) dostarczane prze LIDAR informacje mają ogromną wartość. Ryc. 5 dowodzi, że nawet zwarta pokrywa leśna nie jest przeszkodą dla sygnałów świetlnych wysyłanych przez urządzenia. Jak widać bardzo wiele elementów dna lasu została odzwierciedlona na numerycznym modelu terenu (NMT), pomimo tego, że numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) wskazuje na dość gęstą i zwartą strukturę lasu. Bardzo często w analizach, szczególnie roślinności, wykorzystywany jest różnicowy model terenu (ndsm), zwany w warunkach leśnych wysokościowym modelem koron (WMK) (Stereńczak 2008, Stereńczak et al. 2008). Powstaje on jako różnica pomiędzy odpowiadającymi sobie pikselami w prezentowanych powyżej modelach (ryc. 6). Efektem takiego działania jest powstanie rastrowej charakterystyki wszystkich obiektów na powierzchni gruntu, gdzie jako wartości pikseli przypisuje się bezwzględne wysokości obiektów. Na ryc. 6 piksele jaśniejsze odpowiadają roślinności wysokiej, a ciemniejsze niskiej lub gruntowi. Obraz taki, w sposób przejrzysty przedstawia strukturę przestrzenną roślinności, a co najważniejsze wykorzystywany jest w automatycznych metodach, mających na celu określenie między innymi: liczby drzew (Heurich et al. 2004; Holmgren et al. 2004; Maltamo et al. 2004), wielkości luk (Nuske 2006), położenia dominujących drzew czy określenia homogenicznych części lasu (Koch et al. 2006). Może on być pomocny w określaniu wielkości szkodnictwa leśnego w przypadku bezprawnego wycinania drzew. W przypadku zaś gradacji czy pożarów możemy określać powierzchnię uszkodzonych obszarów. Ryc. 6. Granice wydzieleń (kolor czerwony) na tle wysokościowego medelu koron Fig. 6. Stand borders (red color) on crow height model as the background Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 2 (21) /

8 strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 142 Jeżeli posiadamy WMK z dwóch nalotów LIDAR-owych, wykonanych w dwóch różnych terminach, możliwe jest określanie wielkości przyrostu (Gobbaken et al. 2004) oraz szeregu innych zmian strukturalnych, które zaszły w badanym odstępie czasu. Analizy takie mogą obejmować całe kompleksy leśne oraz roślinność położoną poza lasami. Prezentowane różne metody analiz danych ze skanowania laserowego można integrować między sobą oraz wykorzystywać w połączeniu z innymi technikami pozyskiwania danych o charakterze przestrzennym. Szczególnie często integrowane są zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne. Dostarcza to wielu interesujących zastosowań oraz poszerza zakres prowadzonych prac, przez co uzyskiwane wyniki są pełniejsze i bardziej obiektywne Zakończenie Zaprezentowana praca jest krótkim opisem technologii lotniczego skanowania laserowego oraz przybliżeniem możliwości zastosowania tej technologii w badaniach szeroko pojętego środowiska naturalnego. Zdaniem autora wiele z tych doświadczeń może mieć duże znaczenia w pracach na rzecz ochrony przyrody. Wielką zaletą prezentowanych metod jest ich wysoka automatyzacja oraz obiektywność. Dość duża liczba wykonanych prac badawczych w Polsce, szczególnie na obszarach leśnych (Będkowski et al. 2008b; Zawiła-Niedźwiecki et al. 2008), pozwala na wykorzystanie polskich doświadczeń w kolejnych pracach i innych zastosowaniach posiadanych danych LIDARowych. Literatura Będkowski K., Brach M., Stereńczak K. 2008a. Numeryczny model terenu obszaru zalesionego utworzony na podstawie skanowania laserowego i jego dokładność. Roczniki Geomatyki, VI, 8: Będkowski K., Adamczyk J., Brach M., Gzowski P., Karaszkiewicz W, Krawczyk A., Marmol U., Mikrut S., Miścicki S., Morańda M., Olenderek H., Stereńczak K., Stępniewski P., Walo J., Zawadka R., 2008b. Raport końcowy projektu badawczego 2 P06L Zastosowanie lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w analizie struktury przestrzennej i funkcjonowania lasów w krajobrazie. Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie. Blaschke T., Tiede D., Heurich M D landscape metrics to modeling forest structure and diversity based on laser scanning data. Laser-Scanners for Forest and Landscape Assessment, WG VIII/2. Freiburg, Niemcy. Calpini B., Simeonov V., Jeanneret F., Kuebler J., Sathya V., and van den Bergh H., Ozone LIDAR as an Analytical Tool in Effective Air Pollution Management : The Geneva 96 Campaign, Chimia 51, , ISSN Gobbaken T., Neasset E Effects of forest growth on laser derived canopy metrics. Laser- Scanners for Forest and Landscape Assessment, WG VIII/2. Freiburg, Niemcy. Hashimoto H., Imanishib J., Hagiwaraa A., Morimotob Y., Kitadac K Estimating forest structure indicates for evaluation of forest bird habitats by an airborne laser scanner. Laser-Scanners for Forest and Landscape Assessment, WG VIII/2. Freiburg, Niemcy. Heurich M., Schadeck S., Weinecker H., Krzystek P Forest parameter derivation DTM/DSM generated from LIDAR and digital modular camera (DMC). XX ISPRS Congress. Istanbuł, Turcja. 142 Krzysztof Stereńczak LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR)...

9 strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 143 Holmgren J., Persson A Identifying species of individual trees using airborne laser scanner. Remote Sensing of Environment 90, Internet 1: Najważniejsze problemy ochrony przyrody w Polsce, Internet 2: Katzenbeisser R About the calibration of LIDAR sensors. WG III/3 Workshop 3-D reconstruction from airborne laserscanner and InSAR data. Drezno, Niemcy. Koch B., Heyder U., Straub Ch., Weinecker H D data for forest and environment planning. Workshop on 3D Remote Sensing in Forestry, Wiedeń, Austria. Lefsky M.A., Cohen W.B., Parker G.G., Harding D.J LIDAR Remote Sensing for Ecosystem Studies. BioScience vol. 52 no. 1: Maltamo M., Mustonen K., Hyyppä J., Pitkanen J., Yu.X The accuracy of estimating individual tree variables with airborne laser scanning in boreal nature reserve. Canadian Journal of Forest Research 34: Nuske R A retrospective study of canopy gap dynamic of a European beech stand. Workshop on 3D Remote Sensing in Forestry, Wiedeń, Austria. Stereńczak K. 2008: Możliwości wykorzystania wysokościowego modelu koron w badaniach środowiska leśnego. Czasopismo Techniczne 2-Ś, Stereńczak K., Będkowski K., Weinacker H., Accuracy of crown segmentation and estimation of selected trees and forest stand parameters in order to resolution of used DSM and ndsm models generated from dense small footprint LIDAR data. Proceedings of Youth Forum, vol. XXXVIII, tom B6b, Pekin, Chiny. Wang Y., Koch B., Weinacker H., Sterenczak K., LIDAR point cloud based fully automatic 3D single tree modeling in forest and evaluations of the procedure. Proceedings of Youth Forum, vol. XXXVIII, tom B6b, Pekin, Chiny. Wikipedia 1: Definicja ochrony przyrody Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (red) Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu potrzeby i możliwości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Krzysztof Stereńczak Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 2 (21) /

PORÓWNANIE ZASIĘGÓW KORON DRZEW WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE DANYCH SKANOWANIA LASEROWEGO I POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH

PORÓWNANIE ZASIĘGÓW KORON DRZEW WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE DANYCH SKANOWANIA LASEROWEGO I POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH KRZYSZTOF BĘDKOWSKI, KRZYSZTOF STEREŃCZAK PORÓWNANIE ZASIĘGÓW KORON DRZEW WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE DANYCH SKANOWANIA LASEROWEGO I POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH COMPARISON OF CROWNS EXTENTS DERIVED FROM

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu ŹRÓDŁA: MATERIAŁY Z PREZENTACJI FIRMY TELEATLAS: METODYKA MOBILE MAPPING SYSTEM, WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

LIDAR w leśnictwie. LIDAR in forestry. Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, Krzysztof STEREŃCZAK, Radomir BAŁAZY, Agata WENCEL, Paweł STRZELIŃSKI, Michał ZASADA

LIDAR w leśnictwie. LIDAR in forestry. Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, Krzysztof STEREŃCZAK, Radomir BAŁAZY, Agata WENCEL, Paweł STRZELIŃSKI, Michał ZASADA LIDAR w leśnictwie LIDAR in forestry Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, Krzysztof STEREŃCZAK, Radomir BAŁAZY, Agata WENCEL, Paweł STRZELIŃSKI, Michał ZASADA Recent research financed by Polish State Forest Organisation

Bardziej szczegółowo

home.agh.edu.pl/~krisfoto/lib/exe/fetch.php?id=fotocyfrowa&cache=cache&media=fotocyfrowa:true_orto.pdf

home.agh.edu.pl/~krisfoto/lib/exe/fetch.php?id=fotocyfrowa&cache=cache&media=fotocyfrowa:true_orto.pdf Kurczyński Z., 2014. Fotogrametria. PWN S.A, Warszawa, 656 677. Zabrzeska-Gąsiorek B., Borowiec N., 2007. Określenie zakresu wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego w procesie

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE POJEDYNCZYCH DRZEW NA PODSTAWIE ZINTEGROWANYCH DANYCH LIDAROWYCH I FOTOGRAMETRYCZNYCH

WYKRYWANIE POJEDYNCZYCH DRZEW NA PODSTAWIE ZINTEGROWANYCH DANYCH LIDAROWYCH I FOTOGRAMETRYCZNYCH Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009 ISBN 978-83-61576-09-9 WYKRYWANIE POJEDYNCZYCH DRZEW NA PODSTAWIE ZINTEGROWANYCH DANYCH LIDAROWYCH I FOTOGRAMETRYCZNYCH DETECTION OF INDIVIDUAL

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZESTRZENNEJ ZMIENNOŚCI WYBRANYCH CECH BUDOWY PIONOWEJ DRZEWOSTANU NA PODSTAWIE DANYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO

ANALIZA PRZESTRZENNEJ ZMIENNOŚCI WYBRANYCH CECH BUDOWY PIONOWEJ DRZEWOSTANU NA PODSTAWIE DANYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, 2012, s. 501 508 ISSN 2083-2214 ISBN 978-83-61576-19-8 ANALIZA PRZESTRZENNEJ ZMIENNOŚCI WYBRANYCH CECH BUDOWY PIONOWEJ DRZEWOSTANU NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Kod Punktacja ECTS* 3 Geografia, stopień I studia stacjonarne semestr IV KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu Digital measurement

Bardziej szczegółowo

The use of aerial pictures in nature monitoring

The use of aerial pictures in nature monitoring ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 403 408 Marcin Czerny Received: 5.05.2010 KRAMEKO sp. z o.o. Reviewed: 30.07.2010 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108 m.czerny@krameko.com.pl WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych mgr inż. Marcin Brach dr hab. Jarosław Chormański Katedra Inżynierii Wodnej Zakład Hydrologii

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Mapy analogowe Zdjęcia lotnicze Obrazy satelitarne Odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Elementy pionowej budowy drzewostanów odwzorowywane w danych LIDAR

Elementy pionowej budowy drzewostanów odwzorowywane w danych LIDAR Elementy pionowej budowy drzewostanów odwzorowywane w danych LIDAR Krzysztof Będkowski, Joanna Adamczyk 2 oraz Kamil Onisk 2, Marcin Wiśniewski 2, Paweł Wysocki 2 Uniwersytet Łódzki 2 SGGW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie skanowania laserowego w badaniach przyrodniczych

Wykorzystanie skanowania laserowego w badaniach przyrodniczych 354 13. Systemy informacji przestrzennej Przykład 1 Wykorzystanie skanowania laserowego w badaniach przyrodniczych Zespół badawczy: dr inŝ. Piotr WęŜyk, dr inŝ. Marta Szostak, mgr inŝ. Piotr Tompalski

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW PRZESTRZENNYCH 3D W ANALIZACH CECH ROŚLINNOŚCI MIEJSKIEJ NA PODSTAWIE DANYCH Z LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO 1

WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW PRZESTRZENNYCH 3D W ANALIZACH CECH ROŚLINNOŚCI MIEJSKIEJ NA PODSTAWIE DANYCH Z LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO 1 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, 2012, s. 443 456 ISSN 2083-2214 ISBN 978-83-61576-19-8 WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW PRZESTRZENNYCH 3D W ANALIZACH CECH ROŚLINNOŚCI MIEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Teledetekcja środowiska ECTS 2) 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek

Bardziej szczegółowo

Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego

Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Marcin Myszkowski Marek Ksepko Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Zakopane 7/09/2009 Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Łukasz Sławik, Dyr. segmentu Ochrona Środowiska 1 zaproszenie na warsztaty W ramach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Piotr Wê yk, Piotr Tompalski. Laboratorium GIS i Teledetekcji, Katedra Ekologii Lasu, Wydzia³ Leœny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Piotr Wê yk, Piotr Tompalski. Laboratorium GIS i Teledetekcji, Katedra Ekologii Lasu, Wydzia³ Leœny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie OKREŒLANIE POLSKIE PARAMETRU TOWARZYSTWO ZAGÊSZCZENIA DRZEW INFORMACJI W DRZEWOSTANACH PRZESTRZENNEJ SOSNOWYCH... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 7(43) 83 OKREŒLANIE PARAMETRU ZAGÊSZCZENIA

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNY SKANING LASEROWY W INWENTARYZACJI ZIELENI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE PLANT W KRAKOWIE* TERRESTRIAL LASER SCANNING FOR AN URBAN GREEN INVENTORY

NAZIEMNY SKANING LASEROWY W INWENTARYZACJI ZIELENI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE PLANT W KRAKOWIE* TERRESTRIAL LASER SCANNING FOR AN URBAN GREEN INVENTORY Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009, s. 421 431 ISBN 978-83-61-576-10-5 NAZIEMNY SKANING LASEROWY W INWENTARYZACJI ZIELENI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE PLANT W KRAKOWIE* TERRESTRIAL

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Źródło: http://pclab.pl/art37726.html Dane podstawowe (http://pl.wikipedia.org/wiki/piper_pa-31_navajo)

Bardziej szczegółowo

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Krzysztof Będkowski 1 Sławomir Mikrut 2 WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Streszczenie. W referacie

Bardziej szczegółowo

Technologie geomatyczne wykorzystywane w Nadleśnictwie Świeradów. Instytut Badawczy Leśnictwa Nadleśnictwo

Technologie geomatyczne wykorzystywane w Nadleśnictwie Świeradów. Instytut Badawczy Leśnictwa Nadleśnictwo Technologie geomatyczne wykorzystywane w Nadleśnictwie Świeradów Instytut Badawczy Leśnictwa Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Nadleśnictwo Świeradów Radomir Bałazy Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Poziomy zbierania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH W 2007 ROKU

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH W 2007 ROKU strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 192 ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH W 2007 ROKU Jolanta Starzycka Streszczenie W latach

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Bêdkowski, Krzysztof Stereñczak

Krzysztof Bêdkowski, Krzysztof Stereñczak PORÓWNANIE POLSKIE NUMERYCZNYCH TOWARZYSTWO MODELI TERENU INFORMACJI OBSZARÓW LEŒNYCH PRZESTRZENNEJ GENEROWANYCH... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 7(43) 11 PORÓWNANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne

Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne Anna Jarocińska Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting e-mail: mateusz.maslanka@progea.pl Lotnicze skanowanie laserowe Jak działa?

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCYJNE I FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIP W ZARZĄDZANIU LASAMI SUDETÓW ZACHODNICH

TELEDETEKCYJNE I FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIP W ZARZĄDZANIU LASAMI SUDETÓW ZACHODNICH strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 162 TELEDETEKCYJNE I FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIP W ZARZĄDZANIU LASAMI SUDETÓW ZACHODNICH Paweł Strzeliński, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

LiDAR w badaniach zadrzewień śródpolnych

LiDAR w badaniach zadrzewień śródpolnych LiDAR w badaniach zadrzewień śródpolnych Maciej Marcin Nowak mcnowak@amu.edu.pl Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych Wydział Biologii UAM, Warszawa, 7-8 października 2015 r. lasy

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA LICZBY DRZEW NA PODSTAWIE DANYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO

DETEKCJA LICZBY DRZEW NA PODSTAWIE DANYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO DETEKCJA LICZBY DRZEW NA PODSTAWIE DANYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO Marcin MYSZKOWSKI*, Marek KSEPKO*, Krzysztof GAJKO* *) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Przez 27 lat, od kiedy Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym została udostępniona dla masowego ruchu turystycznego, jej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH Małgorzata Woroszkiewicz Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA LICZBY DRZEW Z DANYCH SKANOWANIA LASEROWEGO

DETEKCJA LICZBY DRZEW Z DANYCH SKANOWANIA LASEROWEGO DETEKCJA LICZBY DRZEW Z DANYCH SKANOWANIA LASEROWEGO Marcin MYSZKOWSKI, Marek KSEPKO, Krzysztof GAJKO Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku 1. WSTĘP W wachlarzu danych o lesie,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI CHMURY PUNKTÓW WYGENEROWANEJ METODĄ DOPASOWANIA OBRAZÓW ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z DANYMI Z LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI CHMURY PUNKTÓW WYGENEROWANEJ METODĄ DOPASOWANIA OBRAZÓW ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z DANYMI Z LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 26, s. 53-66 ISSN 2083-2214, eissn 2391-9477 DOI: 10.14681/afkit.2014.004 PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI CHMURY PUNKTÓW WYGENEROWANEJ METODĄ DOPASOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut Badawczy Leśnictwa Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl LIFE+ ForBioSensing PL: Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Krzysztof Stereńczak Zakład

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu kontroli danych z lotniczego skanowania laserowego

Automatyzacja procesu kontroli danych z lotniczego skanowania laserowego Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Automatyzacja procesu kontroli danych z lotniczego skanowania laserowego Bartłomiej Kraszewski, Żaneta Piasecka, Rafał Sadkowski, Krzysztof Stereńczak Zakład Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DANE PERSONALNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T U E

DANE PERSONALNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T U E C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T U E DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko DR INś. MARTA SZOSTAK Adres Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków Telefon biurowy 012 662 50 76; E-mail rlszosta@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Bêdkowski, Krzysztof Stereñczak

Krzysztof Bêdkowski, Krzysztof Stereñczak Przestrzenny rozk³ad POLSKIE punktów TOWARZYSTWO odbiæ impulsów INFORMACJI skanera laserowego PRZESTRZENNEJ a wybrane cechy... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 8 55 PRZESTRZENNY ROZK AD PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej 1 Pozyskiwanie danych Typy bezzałogowców wykorzystywanych do oblotów Samoloty bezzałogowe: Duże obiekty powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

Bazy danych georeferencyjnych w ISOK. Piotr Woźniak GUGiK

Bazy danych georeferencyjnych w ISOK. Piotr Woźniak GUGiK Bazy danych georeferencyjnych w ISOK Piotr Woźniak GUGiK Agenda rola GUGiK w ISOK zadania GUGiK w ISOK LIDAR - wartość dodana Rola GUGiK w ISOK OCENA DZIAŁANIE DECYZJA MĄDROŚĆ WIEDZA INFORMACJA DANE Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS

INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/II/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 17 30 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Błędy NMT i

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zdalnych metod szacowania biomasy drewna energetycznego w polskoniemieckim projekcie Forseen Pomerania

Zastosowanie zdalnych metod szacowania biomasy drewna energetycznego w polskoniemieckim projekcie Forseen Pomerania Zastosowanie zdalnych metod szacowania biomasy drewna energetycznego w polskoniemieckim projekcie Forseen Pomerania Andrzej Węgiel, Paweł Strzeliński, Sławomir Sułkowski, Kamil Kondracki Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Będkowski, Stanisław Miścicki ZASTOSOWANIE CYFROWEJ STACJI FOTOGRAMETRYCZNEJ VSD W LEŚNICTWIE DO INWENTARYZACJI DRZEWOSTANÓW

Krzysztof Będkowski, Stanisław Miścicki ZASTOSOWANIE CYFROWEJ STACJI FOTOGRAMETRYCZNEJ VSD W LEŚNICTWIE DO INWENTARYZACJI DRZEWOSTANÓW Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacji Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych Wrocław Polanica Zdrój, 15-17 września 2003

Bardziej szczegółowo

Technologia lotniczego skanowania laserowego jako źródło danych w półautomatycznej inwentaryzacji lasu

Technologia lotniczego skanowania laserowego jako źródło danych w półautomatycznej inwentaryzacji lasu sylwan 154 (2): 88 99, 2010 Krzysztof Stereńczak Technologia lotniczego skanowania laserowego jako źródło danych w półautomatycznej inwentaryzacji lasu Airborne Laser Scanner technology as a source of

Bardziej szczegółowo

GIS w nauce. Poznań 01-03.06.2015. Analiza obiektowa (GEOBIA) obrazów teledetekcyjnych pod kątem detekcji przemian środowiska. mgr inż.

GIS w nauce. Poznań 01-03.06.2015. Analiza obiektowa (GEOBIA) obrazów teledetekcyjnych pod kątem detekcji przemian środowiska. mgr inż. GIS w nauce Poznań 01-03.06.2015 Analiza obiektowa (GEOBIA) obrazów teledetekcyjnych pod kątem detekcji przemian środowiska mgr inż. Paweł Hawryło dr hab. inż. Piotr Wężyk dr inż. Marta Szostak Laboratorium

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2017 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Jako przykład zastosowania analiz GIS w zadaniach decyzyjnych można

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCIOWA LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO NA OBIEKCIE WZGÓRZE WAWELSKIE

ANALIZA DOKŁADNOŚCIOWA LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO NA OBIEKCIE WZGÓRZE WAWELSKIE Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 221 I. Borowiecki Akademia Rolnicza w Krakowie ANALIZA DOKŁADNOŚCIOWA LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO NA OBIEKCIE WZGÓRZE WAWELSKIE Borowiecki I.,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHMURY PUNKTÓW ZE SKANINGU LASEROWEGO W OBSZARZE KORON DRZEW THE LIDAR POINT CLOUD DATA-BASED FOREST CANOPY MODELLING.

MODELOWANIE CHMURY PUNKTÓW ZE SKANINGU LASEROWEGO W OBSZARZE KORON DRZEW THE LIDAR POINT CLOUD DATA-BASED FOREST CANOPY MODELLING. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 MODELOWANIE CHMURY PUNKTÓW ZE SKANINGU LASEROWEGO W OBSZARZE KORON DRZEW THE LIDAR POINT CLOUD DATA-BASED FOREST

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA. Słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, inwentaryzacja pomników przyrody nieożywionej, ostańce

STRESZCZENIA. Słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, inwentaryzacja pomników przyrody nieożywionej, ostańce STRESZCZENIA 10 Paweł Ćwiąkała, Edyta Puniach, Monika Jarosz, Kamil Kmak: Geodezyjna inwentaryzacja ostańców jurajskich na przykładzie Maczugi Herkulesa w Pieskowej Skale Geomatics and Environmental Engineering

Bardziej szczegółowo

Określenie składu gatunkowego Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych hiperspektralnych

Określenie składu gatunkowego Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych hiperspektralnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Określenie składu gatunkowego Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych hiperspektralnych Aneta Modzelewska 1, Krzysztof Stereńczak 1, Małgorzata Białczak 1,

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY ŚRODOWISKOWE II GEOBIA ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY OBIEKTOWEJ GEODANYCH OBRAZOWYCH W PROJEKTACH ŚRODOWISKOWYCH 05-06.12.

WARSZTATY ŚRODOWISKOWE II GEOBIA ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY OBIEKTOWEJ GEODANYCH OBRAZOWYCH W PROJEKTACH ŚRODOWISKOWYCH 05-06.12. WARSZTATY ŚRODOWISKOWE II ProGea Consulting ul. Pachońskiego 9 31-223 Kraków, Polska Tel: +48-12-415-06-41 Fax: +48-12-415-73-27 GEOBIA ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY OBIEKTOWEJ GEODANYCH OBRAZOWYCH W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

Porównanie dokładności zdalnych metod szacowania wysokości drzew*

Porównanie dokładności zdalnych metod szacowania wysokości drzew* sylwan 159 (9): 714 721, 2015 Miłosz Mielcarek, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Porównanie dokładności zdalnych metod szacowania wysokości drzew* Comparison of the accuracy of remote methods

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego*

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* sylwan 157 (8): 607 617, 2013 Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* Determination of stand density using data from airborne laser scanning ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Monika Badurska Eurosystem S.A. Marcin Matusiak Fugro Aerial Mapping B.V. Plan prezentacji Podsumowanie dotychczasowych prac w projekcie ISOK Realizacja

Bardziej szczegółowo

Sylwia A. Nasiłowska , Warszawa

Sylwia A. Nasiłowska , Warszawa PORÓWNANIE ZDJĘĆ SATELITARNYCH (LANDSAT) I LOTNICZYCH (PLATFORMA ) POWIERZCHNI BADAWCZYCH PROJEKTU W LATACH 2013-2015 Sylwia A. Nasiłowska 04.08.2016, Warszawa sylwia.nasilowska@ilot.edu.pl Zakład Teledetekcji

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu obszarów leśnych przy wykorzystaniu analizy obrazu

Ocena stanu obszarów leśnych przy wykorzystaniu analizy obrazu Ocena stanu obszarów leśnych przy wykorzystaniu analizy obrazu Dr hab. inż. Tomasz Nurek Dr hab. inż. Witold Zychowicz Zakład Mechanizacji Leśnictwa Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Lotniczy POLSKIE skaning TOWARZYSTWO laserowy jako Ÿród³o INFORMACJI danych dla PRZESTRZENNEJ SIP nadleœnictwa ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 19 LOTNICZY SKANING LASEROWY JAKO RÓD O DANYCH

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE MODELE TERENU

NUMERYCZNE MODELE TERENU NUMERYCZNE MODELE TERENU GIS DAY 2007 Marek Ewertowski, Michał Rzeszewski Czym jest Numeryczny Model Terenu? Czym jest Numeryczny Model Terenu? A Digital Terrain Model is (DTM) simply a statistical representation

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przestrzenne GIS jakości życia w mieście

Modelowanie przestrzenne GIS jakości życia w mieście Modelowanie przestrzenne GIS jakości życia w mieście dr hab. inż. Piotr Wężyk Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

ERGO 3D COMARCH ERGO. Wizualizacja i pomiary danych pochodzących ze skaningu mobilnego

ERGO 3D COMARCH ERGO. Wizualizacja i pomiary danych pochodzących ze skaningu mobilnego ERGO 3D COMARCH ERGO Wizualizacja i pomiary danych pochodzących ze skaningu mobilnego COMARCH ERGO 3D Comarch ERGO 3D jest elementem kompleksowej Platformy Comarch ERGO, dostępnym we wszystkich jej systemach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Cel projektu

Wprowadzenie Cel projektu Bartek 3D Studenckie Koła Naukowe KNL Sekcja Geomatyki Wydział Leśny UR w Krakowie Dahlta AGH w Krakowie Architektury Krajobrazu UR w Krakowie Koło Geografów UP w Krakowie Koordynacja: Laboratorium Geomatyki

Bardziej szczegółowo

LOTNICZE SKANOWANIE LASEROWE KRAKOWA AIRBORNE LASER SCANNING OF CRACOW. Ireneusz Jędrychowski. Biuro Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Krakowa

LOTNICZE SKANOWANIE LASEROWE KRAKOWA AIRBORNE LASER SCANNING OF CRACOW. Ireneusz Jędrychowski. Biuro Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Krakowa Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 LOTNICZE SKANOWANIE LASEROWE KRAKOWA AIRBORNE LASER SCANNING OF CRACOW Ireneusz Jędrychowski Biuro Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMIARU SKANEREM LASEROWYM ORGANIZATION OF MEASUREMENT WITH LASER SCANNER

ORGANIZACJA POMIARU SKANEREM LASEROWYM ORGANIZATION OF MEASUREMENT WITH LASER SCANNER KRZYSZTOF BOJAROWSKI, DARIUSZ GOŚCIEWSKI ORGANIZACJA POMIARU SKANEREM LASEROWYM ORGANIZATION OF MEASUREMENT WITH LASER SCANNER Streszczenie Technologia pomiaru z rejestracją dużej liczby punktów (np. skaning

Bardziej szczegółowo

LASER SCANNING AS A SOURCE OF SPATIAL DATA FOR FORESTRY

LASER SCANNING AS A SOURCE OF SPATIAL DATA FOR FORESTRY SKANOWANIE LASEROWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI PRZESTRZENNYCH DOTYCZĄCYCH LASÓW 1 LASER SCANNING AS A SOURCE OF SPATIAL DATA FOR FORESTRY Krzysztof Będkowski 1, Sławomir Mikrut 2 1 Katedra Urządzania Lasu,

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych Format rastrowy Definicja rastrowego modelu danych - podstawowy element obrazu cyfrowego to piksel, uważany w danym momencie za wewnętrznie jednorodny -

Bardziej szczegółowo

Metoda szacowania liczby drzew w drzewostanie sosnowym z wykorzystaniem danych ALS oraz ortoobrazów

Metoda szacowania liczby drzew w drzewostanie sosnowym z wykorzystaniem danych ALS oraz ortoobrazów 2009230 ver_03 1 sylwan 154 (11): (xx): 773-782, x y, 2010 2010 Piotr Wężyk, Piotr Tompalski, Roeland de Kok, Marta Szostak, Mateusz Kukawski Metoda szacowania liczby drzew w drzewostanie sosnowym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN

SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Zapobieganie powstawaniu zagrożeń powodziowych na terenach zalewowych powstałych w wyniku eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu danych pochodzących ze skaningu laserowego Wojciech Jeszka Agata Szeliga

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. ćwiczenia II

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. ćwiczenia II Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska ćwiczenia II Satelitarna interferometria radarowa Sentinel-1 Toolbox owprowadzenie do programu Sentinel-1 Toolbox. Podczas zajęć wykorzystywane będę obrazy

Bardziej szczegółowo

DOK ADNO OKRE LENIA WYSOKO CI DRZEW NA PODSTAWIE NUMERYCZNEGO MODELU KORON DRZEW OPRACOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM DANYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO

DOK ADNO OKRE LENIA WYSOKO CI DRZEW NA PODSTAWIE NUMERYCZNEGO MODELU KORON DRZEW OPRACOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM DANYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 DOK ADNO OKRE LENIA WYSOKO CI DRZEW NA PODSTAWIE NUMERYCZNEGO MODELU KORON DRZEW OPRACOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM DANYCH

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA DANYCH LIDAROWYCH I FOTOGRAMETRYCZNYCH W PROCESIE AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA OBIEKTÓW

INTEGRACJA DANYCH LIDAROWYCH I FOTOGRAMETRYCZNYCH W PROCESIE AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA OBIEKTÓW Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009, s. 275 284 ISBN 978-83-61-576-10-5 INTEGRACJA DANYCH LIDAROWYCH I FOTOGRAMETRYCZNYCH W PROCESIE AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA OBIEKTÓW INTEGRATION

Bardziej szczegółowo

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r.

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r. Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej wrzesień 2011 r. Pokrycie podłużne: ok. 80% Pokrycie poprzeczne: ok. 60-70% Ortomozaika Wymagania dla płatowca Łatwość obsługi przez max 2 osoby Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Lotnicze i terenowe skanowanie laserowe środowiska leśnego - aktualne problemy badawcze

Lotnicze i terenowe skanowanie laserowe środowiska leśnego - aktualne problemy badawcze Lotnicze i terenowe skanowanie laserowe środowiska leśnego - aktualne problemy badawcze Krzysztof Stereńczak Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut Badawczy Leśnictwa 1 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Teledetekcja w ujęciu sensorycznym

Teledetekcja w ujęciu sensorycznym Teledetekcja w ujęciu sensorycznym Zmysły ludzkie (wzrok, węch, słuch, dotyk, smak) nie reagują na większość bodźców pochodzących od otaczającego nas Świata. W przypadku człowieka rolę odbiornika różnego

Bardziej szczegółowo

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW 1 Czym jest przyroda? wszystko czego nie stworzył człowiek (Wikipedia)

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE WYSOKOŚCI DRZEWOSTANÓW NADLEŚNICTWA CHOJNA W OPARCIU O LOTNICZY SKANING LASEROWY (ALS)

OKREŚLANIE WYSOKOŚCI DRZEWOSTANÓW NADLEŚNICTWA CHOJNA W OPARCIU O LOTNICZY SKANING LASEROWY (ALS) Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 OKREŚLANIE WYSOKOŚCI DRZEWOSTANÓW NADLEŚNICTWA CHOJNA W OPARCIU O LOTNICZY SKANING LASEROWY (ALS) AIRBORNE LASER

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszej tury wyborów bloków modułów obieralnych. na semestr letni w roku akademickim 2015/16. studia niestacjonarne WGGiIŚ

Wyniki pierwszej tury wyborów bloków modułów obieralnych. na semestr letni w roku akademickim 2015/16. studia niestacjonarne WGGiIŚ Wyniki pierwszej bloków modułów obieralnych na semestr letni w roku akademickim 2015/16 studia niestacjonarne WGGiIŚ str. 1 4 rok Geodezja i Kartografia - semestr 8 str. 2 2 rok Inżynieria Środowiska -

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

II tura wyborów Modułów obieralnych - studia niestacjonarne

II tura wyborów Modułów obieralnych - studia niestacjonarne II tura Modułów obieralnych - studia niestacjonarne Przedmioty uruchomione Przedmiot do ponownego wyboru Geodezja i Kartografia Sem 7 zima 2017/2018 Moduły kierunkowe KR RŚ Fotogrametria i lotniczy skaning

Bardziej szczegółowo