LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR) W BADANIACH NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR) W BADANIACH NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY"

Transkrypt

1 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 135 LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR) W BADANIACH NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY Krzysztof Stereńczak Streszczenie Lotniczy skaning laserowy (LIDAR) jest od końca XX w. coraz częściej stosowany w badaniach środowiska naturalnego. Ten aktywny system teledetekcyjny dostarcza bardzo dużej liczby dokładnych danych charakteryzujących badane obiekty oraz udostępnia nowe, dotąd nie eksploatowane płaszczyzny analiz przestrzennych. Prezentowany poniżej tekst jest zbiorem opisów różnego rodzaju metod wykorzystujących dane LIDAR-owe. Mogą być one wykorzystane w szeroko pojętej ochronie środowiska. Nie sposób było wymienić wszystkich zastosowań tego nowego urządzenia. Istotą pracy jest raczej zasygnalizowanie istnienia i możliwości, jakie posiada prezentowana technologia. Słowa kluczowe: LIDAR, leśnictwo, ochrona przyrody AIRBORNE LASER SCANNING (LIDAR) FOR NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH Abstract From the end of the XX century airborne laser scanner (ALS) has become a tool more often used for natural environment research. This active remote sensing system provide a large number of very accurate data characterizing each object and opens a new possibilities of spatial analysis, which has not yet been used. Below text is a summary of different methods of analysis whit LIDAR data, which can be applied in widely understood environmental protection. It is obvious that it is impossible to describe all possibilities of LIDAR. The essence of this publication is to indicate existing of such tool and its capabilities. Keywords: LIDAR, forestry, environmental protection Wstęp Ochrona przyrody to ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej (Wikipedia 1). Wiele z celów ochrony przyrody może zostać spełnionych dzięki wykorzystaniu danych geomatycznych, w szczególności danych z lotniczego skanowania laserowego. Spośród wymienionych w 2007 r. (Internet 1), przez Państwową Radę Ochrony Przyrody, 77 najważniejszych problemów ochrony przyrody w Polsce można zidentyfikować, co najmniej kilkanaście, do rozwiązania których dane LIDAR-owe mogą być w różnym stopniu wykorzystane. Celem poniższego opracowania nie jest subiektywna forma promocji technologii dopiero pojawiającej się w Polsce, ale raczej pokazanie możliwości jej zastosowania w badaniach środowiska przyrodniczego. Mimo że zakres artykułu jest bardzo szeroki, to nie wyczerpuje on zagadnienia. Jego zadaniem jest pomóc czytelnikowi w identyfikacji problemów, które mogą zostać rozwiązane przy pomocy danych LIDAR-owych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 2 (21) /

2 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 136 Opis technologii skanowania laserowego Filozofia skanowania laserowego skupia się na pozyskaniu informacji o kształcie obiektu i jego właściwościach z pewnej odległości od obiektu. LIDAR (ang.: Light Detection And Ranging) jest aktywnym systemem teledetekcyjnym wysyłającym wiązki laserowe w określonym kierunki i dowolnym interwale czasowym. W celu określenia położenia punktu LIDAR-owego przestrzeni, realizowane są następujące pomiary (Katzenbeisser 2003): określenie położenia i orientacji urządzenia w przestrzeni (GPS ang.: Global Positioning System i INS ang.: Inertial Navigation Systems), pomiar czasu od wyemitowania wiązki laserowej do zarejestrowania sygnału odbitego, obliczenie wielkości kąta, pod jakim wiązka laserowa została wysłana. Platformami przenoszącymi skanery mogą być satelity, samoloty, samochody, łodzie oraz bezzałogowe obiekty latające. Dodatkowo możliwy jest montaż kilku skanerów na jednej platformie, co zwiększa się ilość zebranych informacji. W poniższym opracowaniu opisane zostanie przede wszystkim wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego. Wynika to z wysokiej elastyczności oraz szerszych możliwości zastosowania urządzenia, szczególnie przy pracach na dużych powierzchniach. Efektem końcowym nalotu fotogrametrycznego LIDAR-em jest chmura punktów. W zależności od systemu chmura punktów może mieć rózny przestrzenny wzór rozmieszczenia punktów, generalnie jednak zawsze będzie miała postać prezentowaną na ryc. 1. Dodatkowo w trakcie nalotu skanerem laserowym rejestrowane są przez kamery lotnicze zakresy spektralne odpowiadające barwom: niebieskiej, zielonej, czerwonej i podczerwonej, co daje możliwość tworzenia kompozycji barwnych imitujących zdjęcia lotnicze spekrtostrefowe i w barwach naturalnych. Pozwala to na dużo szersze analizy i większą ilość zastosowań pozyskanych danych. Ryc. 1. Surowe dane LIDAR-owe chmura punktów Fig. 1. Raw LIDAR point cloud 136 Krzysztof Stereńczak LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR)...

3 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 137 Badania, projekty i analizy prowadzone z wykorzystaniem lotniczego skanowania laserowego Poniżej zostały zebrane wyniki różnego rodzaju prac związanych z wykorzystaniem LIDAR-a w poznawaniu i analizowaniu ogólnie pojętego środowiska naturalnego. Wiele z nich będzie odnosiło się do zastosowań w środowisku leśnym (afiliacja autora ma na to wpływ), niewątpliwie las jest ważnym składnikiem środowiska naturalnego, oczywiście nie jedynym. Dlatego będzie można zapoznać się także z innymi zastosowaniami danych z lotniczego skanowania laserowego, np.: w analizach powodziowych, w inwentaryzacji klifów czy w określaniu zasięgu gradacji szkodliwych owadów. Wykorzystanie intensywności odbić danych z lotniczego skanowania laserowego Analizując różne kierunki badań i zastosowań lotniczego skanowania laserowego można zauważyć 3 główne metody wykorzystania danych. Po pierwsze wykorzystywana jest informacja o intensywności zarejestrowanych odbić. Różnice w ich wartościach wynikają głównie stąd, że punkty powstały przy zetknięciu się wysłanego sygnału z różnymi przedmiotami. Dzięki temu możliwe jest klasyfikowanie treści zarejestrowanych obrazów. Wykorzystywane metody i prowadzone analizy są bardzo podobne do tych stosowanych dla tradycyjnych obrazów satelitarnych czy zdjęć lotniczych. Kolejne dwa kierunki wykorzystania opierają się na informacji geometrycznej zawartej w danych LIDAR-owych. Analizy prowadzone są bezpośrednio na chmurze punktów lub wykorzystywane są numeryczne modele powierzchni terenu interpolowane z danych punktowych. Ryc. 2. Zdjęcie w kompozycji barwnej RGB po lewej i obraz intensywności po prawej Fig. 2. Digital RGB image composition on the left and intensity image on the right Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 2 (21) /

4 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 138 Wykorzystanie surowych danych LIDAR-owych Analizę surowej chmury punktów można prowadzić na wiele różnych sposobów. Możliwe jest analizowanie przestrzennego rozkładu biomasy wykorzystując jednostki przestrzenne ang.: voxel-e. Ryc. 3. Przedstawienie rozkładu przestrzennego punktów LIDAR-owych w postaci voxel-i Fig. 3. Voxels as a charakteristic of LIDAR data spatial density Idea ich wykorzystania przedstawiana jest na ryc. 3. W pierwszej kolejności określana jest wielkość obiektów podstawowych sześcianów. Z reguły wykorzystuje się jako podstawę kwadrat, którego bok ma długość 1 m. Następnie określa się liczbę punktów znajdujących się w obrębie każdego Voxel-a. W zależności od liczby punktów przestrzeń dzielona jest na klasy gęstości roślinności. Przyjmuje się, że gęstość punktów rośnie proporcjonalnie do gęstości roślinności. Wykorzystując poziome, np. 1 metrowe, przedziały wysokości nad gruntem, możliwe jest tworzenie histogramów, dla których określona zostanie liczby punktów. Dzięki graficznemu przedstawieniu rozkładu punktów wzdłuż pionowej osi wysokości możliwa jest ocena gęstości oraz segmentacja drzewostanu na pojedyncze korony, zdefiniowanie ich kształtu oraz określenie wielkości biomasy (Lefsky et al. 2002). Poznanie i dokładne opisanie struktury drzewostanu może być źródłem informacji potrzebnych do tworzenia modeli przeciwpożarowych. Wykorzystanie wielkości masy paliwowej zalegającej w lesie, położenie gałęzi na pniach, występowanie luk w drzewostanie lub grup łatwopalnego materiału jest już z powodzeniem stosowane w niektórych krajach do modelowania potencjalnego kierunku i szybkości rozwoju pożaru. Wpływ oddziaływania na las patogenów i czynników stresujących może mieć swój wyraz w opadzie liści lub znaczącej przestrzennej zmianie roślinności. 138 Krzysztof Stereńczak LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR)...

5 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 139 Ryc. 4. Segmentacja na pojedyncze drzewa oparta na filozofii voxeli (Wang et al. 2008) Fig. 4 Single tree delineation base on voxel philosophy Wszelkiego typu zmiany strukturalne, w tym zanikanie pojedynczych drzew, mogą być w wiarygodny i automatyczny sposób wykrywane z wykorzystaniem opisywanej technologii (Blaschke et al. 2004), szczególnie, jeżeli posiadamy informacje na temat przestrzennego ukształtowania obiektu przed wystąpieniem czynnika uszkadzającego. Dodatkowo technologia ta dała po raz pierwszy tak dokładny wgląd w środowiska znajdujące się w bardzo niedostępnych miejscach, gdzie wcześniej nie można było dotrzeć lub były one dostępne jedynie w określonych porach roku Wydaje się bardzo potrzebne i uzasadnione wykorzystanie naziemnego skanera laserowego (TLS) do inwentaryzacji stanu pomników przyrody lub innych szczególnie cennych obiektów przyrodniczych. Możliwość pomiaru z dokładnością milimetrową oraz duża częstotliwość próbkowania pozwalają na określanie nawet niewielkich zmian w kształcie inwentaryzowanych obiektów. Wszelkie ubytki lub stany zapalne (guzy, narośla) mogą w ten sposób zostać szybko i dokładnie określone. Poza tym cała historia rozwoju obiektu jest zapisana w postaci cyfrowej. W sytuacji, gdyby pojawiły się nowe narzędzia i algorytmy do analizy danych możliwe jest ich szybkie zastosowanie. Innym ciekawym wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego może być określanie optymalnych środowisk dla pewnych grup zwierząt. Takie badania są prowadzone miedzy innymi dla populacji niektórych gatunków ptaków (Hashimoto et al. 2004). Biorąc pod uwagę przestrzenną strukturę punktów możliwe jest określenie stref, w których gęstość roślinności odpowiada potrzebom biocenotycznym określonych gatunków. Dzięki temu możliwe jest również przewidywanie zagęszczenia miejsc lęgowych na danym terenie. Skaner laserowy możemy wykorzystać również do określenia stopnia zanieczyszczenia zbiorników wodnych (Internet 2). Badania takie mogą zostać wykorzystane do oceny stanu planktonu oraz jakości biologicznej wód słodkich lub słonych. Już od dawna LIDAR wykorzystywany był do określania zasięgu i stężenia zanieczyszczeń powietrza (Calpini et al. 1997). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 2 (21) /

6 strony:makieta 1 10/6/2009 8:55 AM Strona 140 Wykorzystanie numerycznych modeli terenu wyinterpolowanych z danych LIDAR-owych Analizy numerycznego modelu terenu mają ogromne znaczenie w wielu dziedzinach szeroko pojętej ochrony przyrody. Określenie wielkości zalanego przez powódź obszaru w zależności od tego, gdzie wał przeciwpowodziowy został przerwany; określenie optymalnego miejsca położenia różnych obiektów użyteczności publicznej; określanie wielkości przemieszczenia materii; wielkość eksploatacji wyrobisk; określanie stanu urwisk i brzegów morskich oraz wiele innych działań nie jest możliwe do wykonania w dzisiejszych czasach bez modelu terenu. Im większa jest dokładność użytego modelu tym efektywniejsze prace będą z jego pomocą wykonane. Ryc. 5 NMPT (u góry) i NMT (poniżej) wraz ze wskazaniem szczegółów odnalezionych w wyniku skanowania przestrzeni LIDAR-em Fig. 5 DSM (above) and DTM (below) with marked ground details defined as a result of using LIDAR data 140 Krzysztof Stereńczak LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR)...

7 strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 141 Lotniczy skaner laserowy jest narzędziem, które w dziedzinie pozyskiwania informacji o terenie nie ma konkurencji. Możliwość dokonywania nawet do 300 tys. pomiarów na sekundę z dokładnością kilkunastu centymetrów powoduje, że uzyskiwane rozdzielczości i dokładności modeli terenu są na poziomie dotychczas niespotykanym (Będkowski et al. 2008a). Szczególnie w terenach gdzie wykonanie pomiarów było niemożliwe z powodu niedostępności lub z powodu ogromnych nakładów pracy i kosztów (bagna, tereny górzyste, obszary zalesione) dostarczane prze LIDAR informacje mają ogromną wartość. Ryc. 5 dowodzi, że nawet zwarta pokrywa leśna nie jest przeszkodą dla sygnałów świetlnych wysyłanych przez urządzenia. Jak widać bardzo wiele elementów dna lasu została odzwierciedlona na numerycznym modelu terenu (NMT), pomimo tego, że numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) wskazuje na dość gęstą i zwartą strukturę lasu. Bardzo często w analizach, szczególnie roślinności, wykorzystywany jest różnicowy model terenu (ndsm), zwany w warunkach leśnych wysokościowym modelem koron (WMK) (Stereńczak 2008, Stereńczak et al. 2008). Powstaje on jako różnica pomiędzy odpowiadającymi sobie pikselami w prezentowanych powyżej modelach (ryc. 6). Efektem takiego działania jest powstanie rastrowej charakterystyki wszystkich obiektów na powierzchni gruntu, gdzie jako wartości pikseli przypisuje się bezwzględne wysokości obiektów. Na ryc. 6 piksele jaśniejsze odpowiadają roślinności wysokiej, a ciemniejsze niskiej lub gruntowi. Obraz taki, w sposób przejrzysty przedstawia strukturę przestrzenną roślinności, a co najważniejsze wykorzystywany jest w automatycznych metodach, mających na celu określenie między innymi: liczby drzew (Heurich et al. 2004; Holmgren et al. 2004; Maltamo et al. 2004), wielkości luk (Nuske 2006), położenia dominujących drzew czy określenia homogenicznych części lasu (Koch et al. 2006). Może on być pomocny w określaniu wielkości szkodnictwa leśnego w przypadku bezprawnego wycinania drzew. W przypadku zaś gradacji czy pożarów możemy określać powierzchnię uszkodzonych obszarów. Ryc. 6. Granice wydzieleń (kolor czerwony) na tle wysokościowego medelu koron Fig. 6. Stand borders (red color) on crow height model as the background Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 2 (21) /

8 strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 142 Jeżeli posiadamy WMK z dwóch nalotów LIDAR-owych, wykonanych w dwóch różnych terminach, możliwe jest określanie wielkości przyrostu (Gobbaken et al. 2004) oraz szeregu innych zmian strukturalnych, które zaszły w badanym odstępie czasu. Analizy takie mogą obejmować całe kompleksy leśne oraz roślinność położoną poza lasami. Prezentowane różne metody analiz danych ze skanowania laserowego można integrować między sobą oraz wykorzystywać w połączeniu z innymi technikami pozyskiwania danych o charakterze przestrzennym. Szczególnie często integrowane są zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne. Dostarcza to wielu interesujących zastosowań oraz poszerza zakres prowadzonych prac, przez co uzyskiwane wyniki są pełniejsze i bardziej obiektywne Zakończenie Zaprezentowana praca jest krótkim opisem technologii lotniczego skanowania laserowego oraz przybliżeniem możliwości zastosowania tej technologii w badaniach szeroko pojętego środowiska naturalnego. Zdaniem autora wiele z tych doświadczeń może mieć duże znaczenia w pracach na rzecz ochrony przyrody. Wielką zaletą prezentowanych metod jest ich wysoka automatyzacja oraz obiektywność. Dość duża liczba wykonanych prac badawczych w Polsce, szczególnie na obszarach leśnych (Będkowski et al. 2008b; Zawiła-Niedźwiecki et al. 2008), pozwala na wykorzystanie polskich doświadczeń w kolejnych pracach i innych zastosowaniach posiadanych danych LIDARowych. Literatura Będkowski K., Brach M., Stereńczak K. 2008a. Numeryczny model terenu obszaru zalesionego utworzony na podstawie skanowania laserowego i jego dokładność. Roczniki Geomatyki, VI, 8: Będkowski K., Adamczyk J., Brach M., Gzowski P., Karaszkiewicz W, Krawczyk A., Marmol U., Mikrut S., Miścicki S., Morańda M., Olenderek H., Stereńczak K., Stępniewski P., Walo J., Zawadka R., 2008b. Raport końcowy projektu badawczego 2 P06L Zastosowanie lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w analizie struktury przestrzennej i funkcjonowania lasów w krajobrazie. Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie. Blaschke T., Tiede D., Heurich M D landscape metrics to modeling forest structure and diversity based on laser scanning data. Laser-Scanners for Forest and Landscape Assessment, WG VIII/2. Freiburg, Niemcy. Calpini B., Simeonov V., Jeanneret F., Kuebler J., Sathya V., and van den Bergh H., Ozone LIDAR as an Analytical Tool in Effective Air Pollution Management : The Geneva 96 Campaign, Chimia 51, , ISSN Gobbaken T., Neasset E Effects of forest growth on laser derived canopy metrics. Laser- Scanners for Forest and Landscape Assessment, WG VIII/2. Freiburg, Niemcy. Hashimoto H., Imanishib J., Hagiwaraa A., Morimotob Y., Kitadac K Estimating forest structure indicates for evaluation of forest bird habitats by an airborne laser scanner. Laser-Scanners for Forest and Landscape Assessment, WG VIII/2. Freiburg, Niemcy. Heurich M., Schadeck S., Weinecker H., Krzystek P Forest parameter derivation DTM/DSM generated from LIDAR and digital modular camera (DMC). XX ISPRS Congress. Istanbuł, Turcja. 142 Krzysztof Stereńczak LOTNICZY SKANING LASEROWY (LIDAR)...

9 strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 143 Holmgren J., Persson A Identifying species of individual trees using airborne laser scanner. Remote Sensing of Environment 90, Internet 1: Najważniejsze problemy ochrony przyrody w Polsce, Internet 2: Katzenbeisser R About the calibration of LIDAR sensors. WG III/3 Workshop 3-D reconstruction from airborne laserscanner and InSAR data. Drezno, Niemcy. Koch B., Heyder U., Straub Ch., Weinecker H D data for forest and environment planning. Workshop on 3D Remote Sensing in Forestry, Wiedeń, Austria. Lefsky M.A., Cohen W.B., Parker G.G., Harding D.J LIDAR Remote Sensing for Ecosystem Studies. BioScience vol. 52 no. 1: Maltamo M., Mustonen K., Hyyppä J., Pitkanen J., Yu.X The accuracy of estimating individual tree variables with airborne laser scanning in boreal nature reserve. Canadian Journal of Forest Research 34: Nuske R A retrospective study of canopy gap dynamic of a European beech stand. Workshop on 3D Remote Sensing in Forestry, Wiedeń, Austria. Stereńczak K. 2008: Możliwości wykorzystania wysokościowego modelu koron w badaniach środowiska leśnego. Czasopismo Techniczne 2-Ś, Stereńczak K., Będkowski K., Weinacker H., Accuracy of crown segmentation and estimation of selected trees and forest stand parameters in order to resolution of used DSM and ndsm models generated from dense small footprint LIDAR data. Proceedings of Youth Forum, vol. XXXVIII, tom B6b, Pekin, Chiny. Wang Y., Koch B., Weinacker H., Sterenczak K., LIDAR point cloud based fully automatic 3D single tree modeling in forest and evaluations of the procedure. Proceedings of Youth Forum, vol. XXXVIII, tom B6b, Pekin, Chiny. Wikipedia 1: Definicja ochrony przyrody Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (red) Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu potrzeby i możliwości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Krzysztof Stereńczak Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 2 (21) /

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego*

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* sylwan 157 (8): 607 617, 2013 Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* Determination of stand density using data from airborne laser scanning ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

LASER SCANNING AS A SOURCE OF SPATIAL DATA FOR FORESTRY

LASER SCANNING AS A SOURCE OF SPATIAL DATA FOR FORESTRY SKANOWANIE LASEROWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI PRZESTRZENNYCH DOTYCZĄCYCH LASÓW 1 LASER SCANNING AS A SOURCE OF SPATIAL DATA FOR FORESTRY Krzysztof Będkowski 1, Sławomir Mikrut 2 1 Katedra Urządzania Lasu,

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCYJNE I FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIP W ZARZĄDZANIU LASAMI SUDETÓW ZACHODNICH

TELEDETEKCYJNE I FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIP W ZARZĄDZANIU LASAMI SUDETÓW ZACHODNICH strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 162 TELEDETEKCYJNE I FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIP W ZARZĄDZANIU LASAMI SUDETÓW ZACHODNICH Paweł Strzeliński, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W LEŒNICTWIE INTRODUCTION TO LASER SCANNING TECHNOLOGY IN FORESTRY. Wprowadzenie

WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W LEŒNICTWIE INTRODUCTION TO LASER SCANNING TECHNOLOGY IN FORESTRY. Wprowadzenie Wprowadzenie POLSKIE TOWARZYSTWO do technologii skaningu INFORMACJI laserowego PRZESTRZENNEJ w leœnictwie ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4 119 WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

REKONSTRUKCJA GEOMETRII 3D KRZEWU NA PODSTAWIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO

REKONSTRUKCJA GEOMETRII 3D KRZEWU NA PODSTAWIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010, s. 405 414 ISBN 978-83-61576-13-6 REKONSTRUKCJA GEOMETRII 3D KRZEWU NA PODSTAWIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO 3D GEOMETRY RECONSTRUCTION

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2013 Tom 7 Zeszyt 1 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #7 Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ALBERT

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO

WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO PAWEŁ STRZELIŃSKI KATEDRA URZĄDZANIA LASU, WYDZIAŁ LEŚNY, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Wstęp Wdrożenie Systemu Informatycznego Lasów

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

Teledetekcyjne monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu na obszarach objętych erozją wodną

Teledetekcyjne monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu na obszarach objętych erozją wodną Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Instytut Geodezji i Geoinformatyki mgr inż. Magdalena Fitrzyk Teledetekcyjne monitorowanie zmian ukształtowania

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD BIULETYN INFORMACYJNY ODDZIAŁU TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO Ukazuje się od 1977 roku Nr 137 Warszawa, 2013.09.11-13 VII

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji jest serią wydawniczą powołaną przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska PRACA MAGISTERSKA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie NAUKA SCIENCE Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp. Stanis³aw Miœcicki 1, Krzysztof Stereñczak 2 ORYGINALNA PRACA NAUKOWA

1. Wstêp. Stanis³aw Miœcicki 1, Krzysztof Stereñczak 2 ORYGINALNA PRACA NAUKOWA DOI: 10.2478/frp-2013-0013 ORYGINALNA PRACA NAUKOWA Leœne Prace Badawcze (Forest Research Papers), Czerwiec (June) 2013, Vol. 74 (2): 127 136. Okreœlanie mi¹ szoœci i zagêszczenia drzew w drzewostanach

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO SYTEMU OCHRONY PORTU

OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO SYTEMU OCHRONY PORTU Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 187-198 ISBN 978-83-61576-22-8 OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW KSIĘGA ABSTRAKTÓW 1 STEPHEN DAVIS Remote sensing in Ireland: past, present and future The following presentation offers a review of remote sensing in Ireland from its earliest applications to future trends

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA I PRZETWARZANIE CHMURY PUNKTÓW LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO VISUALIZATION AND PROCESSING OF AIRBORNE LASER SCANNING POINTS CLOUD

WIZUALIZACJA I PRZETWARZANIE CHMURY PUNKTÓW LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO VISUALIZATION AND PROCESSING OF AIRBORNE LASER SCANNING POINTS CLOUD Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, 2012, s. 457 466 ISSN 2083-2214 ISBN 978-83-61576-19-8 WIZUALIZACJA I PRZETWARZANIE CHMURY PUNKTÓW LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO VISUALIZATION

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR PUNKTÓW

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR PUNKTÓW Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 289-300 ISBN 978-83-61576-22-8 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych

Zastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych 49 Zastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych Czesław Suchocki Politechnika Koszalińska 1. Wstęp Łączna długość brzegów klifowych na polskim wybrzeżu wynosi ponad 100 kilometrów.

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości fotogrametrii bliskiego zasięgi i naziemnego skaningu laserowego w modelowaniu powierzchni biurowych

Porównanie możliwości fotogrametrii bliskiego zasięgi i naziemnego skaningu laserowego w modelowaniu powierzchni biurowych Teledetekcja Środowiska Tom 51 (2014/2) ss. 85-92 POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI http://www.ptg.pan.pl/?teledetekcja_%a6rodowiska Porównanie możliwości fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PROGRAMU REWITALIZACJI

EWALUACJA PROGRAMU REWITALIZACJI EWALUACJA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA DZIELNIC STARE MIASTO I ŚRÓDMIEŚCIE W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKIEGO USER-ZMIANY I KONFLIKTY W WYKORZYSTANIU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Etap I. Opracowanie metodologii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI KSZTAŁTU MODELU ELEMENTU PRZEMYSŁOWEGO POZYSKANEGO ZE ZDJĘĆ CYFROWYCH I SKANINGU NAZIEMNEGO

ANALIZA DOKŁADNOŚCI KSZTAŁTU MODELU ELEMENTU PRZEMYSŁOWEGO POZYSKANEGO ZE ZDJĘĆ CYFROWYCH I SKANINGU NAZIEMNEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010, s. 493 502 ISBN 978-83-61576-13-6 ANALIZA DOKŁADNOŚCI KSZTAŁTU MODELU ELEMENTU PRZEMYSŁOWEGO POZYSKANEGO ZE ZDJĘĆ CYFROWYCH I SKANINGU

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-LECIA STUDIÓW GEODEZYJNYCH WE WROCŁAWIU. Konferencja Naukowo-Techniczna na temat

Jubileusz 50-LECIA STUDIÓW GEODEZYJNYCH WE WROCŁAWIU. Konferencja Naukowo-Techniczna na temat Jubileusz 50-LECIA STUDIÓW GEODEZYJNYCH WE WROCŁAWIU Konferencja Naukowo-Techniczna na temat GEODEZJA, KARTOGRAFIA I GEOINFORMATYKA W TEORII I PRAKTYCE STRESZCZENIA ABSTRACTS Wrocław, 1 3.07.2010 r. JUBILEUSZ

Bardziej szczegółowo

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS)

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003 Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) I. Wstęp Informacja dotycząca obiektów i zjawisk występujących w przestrzeni geograficznej,

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH 201 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 1 Zbigniew Plutecki, Sławomir Szymaniec, Janusz Smykała Politechnika Opolska, Opole NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH A NEW METHOD

Bardziej szczegółowo

CYFROWE WIZUALIZACJE URBANISTYCZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ

CYFROWE WIZUALIZACJE URBANISTYCZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań Człowiek i Środowisko 35 (1-2) 2011, s. 53-72 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński CYFROWE WIZUALIZACJE URBANISTYCZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ Słowa

Bardziej szczegółowo